Patrick - Pro Hockey

Transkript

Patrick - Pro Hockey
Patrick
14
PRO HOCKEY
Roy
Nejlep‰í brankáfi NHL v‰ech dob. Silná slova, ale Patrick Roy
z Colorada se jich nebojí, ani z nich nepodléhá pfiíli‰nému
uspokojení. Chce b˘t prostû nejlep‰í vÏdy a stále.
A moÏná právû kvÛli tomu takov˘ opravdu je. Nejlep‰í
gólman. V‰ech dob.
A UTOR : K EVIN A LLEN
PRO HOCKEY
15
PATRICKroy
atricka Roye, hvûzdu Colorado Avalanche, moÏná od ostatních brankáfiÛ odli‰uje to, Ïe chce neustále
soupefiit se v‰emi ostatními gólmany. AÈ je‰tû hrají, nebo uÏ jsou dávno po
smrti. Nûktefií souãasní brankáfii asi také studují statistiky se stejnou vervou jako Roy, ale
jen málokdo otoãí pár stránek, aby jako on
zkoumal i ãísla z historie.
Zatímco ostatní se snaÏí pfiedãít souãasné
‰piãky brankáfiského fiemesla jako Ed Belfour,
Curtis Joseph nebo Marty Brodeur, RoyÛv
seznam konkurentÛ zahrnuje kromû jin˘ch
i jiÏ neÏijící legendy Jacquese Planta a Terryho Sawchuka. Roy netouÏí b˘t jen nejlep‰ím brankáfiem své doby. Chce, aby si ho lidé
pamatovali jako nejlep‰ího gólmana historie.
„KvÛli tomu je Patrick Roy v˘jimeãn˘,“ fiíká
b˘val˘ trenér Colorado Avalanche Bob Hartley. „Chce víc, neÏ jen zastavovat puky. SnaÏí se b˘t nejlep‰í.“
Sedmatfiicetilet˘ Roy si chce vydob˘t své
místo v dûjinách. KdyÏ se blíÏil k pfiekonání
Sawchukova rekordu v poãtu vítûzství v základní ãásti, rozhodl se, Ïe si
pfieãte jeho Ïivotopis, aby ho
lépe pochopil. Roy se dokonce zahloubal do hokeje do té
míry, Ïe zaãal sbírat hokejové kartiãky. Ne ty moderní,
ale staré, s hráãi, ktefií v NHL
bojovali je‰tû pfied tím, neÏ
se narodil.
Je sportovcem, jenÏ se ke
statistick˘m informacím chová stejnû jako k písmu svatému. Ctí tradiãní hodnoty
hokeje. Studoval sám pro
sebe dokonce psychologii
hry. Miluje hokej aÏ k jeho
samé podstatû. Ve‰keré dûní
kolem nûj – jeÏ mnohdy
ostatní spí‰ ru‰í z koncentrace – jen zvy‰uje jeho oddanost hfie.
„Je jedním z tûch chlápkÛ, ktefií si pfii vysedávání v ‰atnû ãtou The
Hockey News,“ fiíká jeho b˘val˘ spoluhráã
Aaron Miller, nyní bek Los Angeles. „Ví stejnû hodnû o historii hokeje jako o v‰em, co se
dûje nyní. Je jako uãitel dûjepisu. Vût‰inu
z toho, co dûlá, má fiádnû promy‰lenou.“
Napfiíklad stanovil jistou laÈku brankáfiského umûní, kterou jen ztûÏí nûkdo posune v˘‰.
V této sezonû pfiekonal SawchukÛv rekord –
ãíslo 971. Jde o odchytaná utkání. Pravdûpodobnû si pfied ukonãením kariéry pfiipí‰e
600 vítûzství, znaãnû tak nav˘‰í donedávna
uznávané mety – 447 vítûzn˘ch zápasÛ Terryho Sawchuka a 435 Jacquese Planta. Roy navíc
drÏí souãasn˘ rekord 148 vítûzství v play off.
Pro pfiirovnání, pokud by chtûl nûkdo
tento rekord pfiekonat, musel by desetkrát za
sebou vyhrát Stanley Cup.
P
16
PRO HOCKEY
On je typ, kter˘ chce vyhrávat
za kaÏdou cenu, poráÏky vÛbec
nepfiijímá.“
B ¯VAL¯
Ve svûtû, v nûmÏ trenéfii i hráãi razí teorii,
Ïe nejpfiímûj‰í cesta k úspûchu vede pfies nejjednodu‰‰í hru, Roy se drÏí na ‰pici proto, Ïe
si dává záleÏet na komplikovanosti. Zdá se,
Ïe ãím víc se maximálnû oddá hfie, tím lépe
chytá.
„Na Patrickovi nejvíce obdivuji, Ïe mu
nikdy nic neunikne,“ fiíká b˘val˘ hráã NHL
Peter McNab, kter˘ nyní pracuje pro Colorado
Avalanche jako televizní analytik. „Kluk, co
rozná‰í popcorn, upustí v prÛbûhu druhé tfietiny sáãek a Patrick si toho v‰imne.“
Bez jakéhokoliv projevu neúcty k Royovû
brankáfiskému umûní, ãi „butterfly“ stylu,
kter˘ kopírují stovky nebo tisíce mlad˘ch
brankáfiÛ, mÛÏe s velkou pravdûpodobností
za jeho skvûlé úspûchy spí‰ mentální pfiístup
neÏ fyzické vlastnosti.
SPOLUHRÁâ
R AY B OURQUE .
„S Patrickem hraji takovou
hru,“ fiíká McNab. „SnaÏím se
zapamatovat si nûjakou maliãkost ze zápasu. Pak jdu za ním
a zeptám se: ‚V‰iml sis, Ïe jeden
hráã upustil na chvilku hokejku?‘ A on mi na to odpoví: ‚Ale
jo, zavinil tak dvû ‰ance. Tu
jednu zachránil brankáfi perfektním zákrokem a z té druhé
jsme málem skórovali. JenÏe
pak se vrhli do protiútoku a my
jsme udûlali chybu v obranû.“
KdyÏ jde o pozorovací umûní,
mÛÏeme Roye pfiirovnat k pochÛzkáfii v New Yorku; nic mu
neunikne. „A nikdy se vám
nepovede ho dostat z koncentrace,“ fiíká jeho b˘val˘ trenér
z Montrealu Jacques Demers.
Je povûstn˘ svou vyrovnaností, dokonce
i kdyÏ v˘jimeãnû udûlá s pukem chybu.
„Podle mû nebyl dokonal˘,“ fiíká Demers.
„Ale vûdûl jsem, Ïe kdyÏ udûlá nûjak˘ pfiehmat, bude pracovat je‰tû víc, aby ho odãinil.“
I z historie víme, Ïe Roy se po hrubce je‰tû
zlep‰í, napfiíklad jako po ‰patné rozehrávce
ve finále play off 2001 proti New Jersey. Byla
to chyba, o které je‰tû dlouho kaÏd˘ mluvil,
ale Roy po ní chytal jako v kaÏdém jiném
momentu své kariéry. Roy si umí najít motivaci ve v‰em, co sly‰í, o ãem ãte, nebo co
vidí.
„V roce 1993, kdyÏ jsme vyhráli Stanley
Cup,“ vzpomíná Demers, „jsme prohrávali 2:0
na zápasy (nezapomeÀme, Ïe se hraje na
PATRICKroy
V Montrealu
nechtûli,
abych si s pukem
moc hrál.
Tady mi chyby
tolerují mnohem
víc.“
Patrick Roy na typickém v˘letû za branku.
ãtyfii vítûzná utkání) s Quebecem a (brankáfisk˘ trenér Nordiques) Daniel Bouchard prohlásil, Ïe nejvût‰í slabinu máme v Patricku
Royovi. To Patricka pûknû rozpálilo.“
Roye bezpochyby obestírá od jeho nováãkovské sezony 1985-86, ve které vyhrál
s Montreal Canadiens svÛj první Stanley Cup,
jistá aura. Profil jeho osobnosti nevytváfií
jenom to, jak se chová a co fiíká, ale také, jak
se projevuje na ledû. Zdá se, jako by se sám
motivoval. Napfiíklad Jeremy Roenickovi na
jeho popichování odvûtil, Ïe ho kvÛli dvûma
prstenÛm pro vítûze Stanley Cupu v u‰ích
nesly‰í. I to vysvûtluje, proã si soupefii myslí,
Ïe kdyÏ Roy v brance kleãí, je její spodní ãást,
jakoby ji nûkdo zabetonoval. „Vûdûl jsem, Ïe
Patrick se Ïádné v˘zvy nebojí,“ fiíká jeho
b˘val˘ spoluhráã z Colorada Ray Bourque.
„Ale teprve kdyÏ jsem pfii‰el do ‰atny, vidûl
jsem, jak moc je skuteãnû soutûÏiv˘. Je rozen˘ vítûz, nic jiného neÏ v˘hru nebere.“
Byl to právû Roy, kdo Bourqueovi zavolal,
Ïe urãitû nebude litovat, pokud se po jednadvaceti sezonách v Bostonu rozhodne pfiestoupit do Colorado Avalanche. Pokud jde
o novû pfiíchozí do muÏstva, tûÏko byste hledali lep‰ího verbífie.
„Kdyby byl Patrick Roy útoãník nebo
obránce, byl by z nûj skvûl˘ kapitán,“ fiíká
Bob Hartley. Pravidla NHL v‰ak zakazují, aby
se kapitánem stal brankáfi. Roy ale v této
funkci pÛsobí na neoficiální úrovni. Uprostfied bitvy je to on, kdo se chopí vedení
a zmobilizuje ve‰keré síly k dal‰ímu boji.
„Moc dobfie ví, kdy je tfieba v‰echny okolo
probrat,“ fiíká Bourque. „Îasnu nad tím, jak
skvûle si v tomhle ohledu vede.“
St. Patrick, jak se mu pfiezdívá, umí ze
‰atny vyhnat hady úplnû stejnû, jako je kdysi
podle povûsti dokázal vyvést z Irska skuteãn˘ svat˘ Patrik. „Zvlá‰tû v play off se z nûj
stane jin˘ ãlovûk,“ fiíká Miller a smûje se,
kdyÏ si vzpomene na jednu pfiíhodu. „Pamatuju si, jak jsme pfied nûkolika lety hráli
v play off proti Detroitu. Po druhé tfietinû
jsme vyhrávali 5:1 a zápas nakonec skonãil
5:2. V poslední tfietinû uÏ jsme tomu moc
nedali a on se mohl zbláznit. Mûli jste vidût,
jak zufiil, Ïe jsme tfietí tfietinu trochu vypustili. To jen ukazuje, jak moc je soutûÏiv˘.“
Kdybychom se zamûfiili jen na jeho hru,
tak nejvût‰í pokrok za celou dobu, co pÛsobí
v NHL, udûlal v práci s pukem. Rád vyjíÏdí
z branky a s pukem zachází skoro jako obránce. Sedí to jeho stylu, touze zapojit se do hry
maximálnû, jak je to jen moÏné. „V Montrealu
nechtûli, abych si s pukem moc hrál,“ smûje
se Roy. „Tady mi chyby tolerují mnohem víc.
Udûlám jich tak ‰est nebo sedm za sezonu,
Patrick Roy v obleÏení novináfiÛ.
PRO HOCKEY
17
PATRICKroy
Souboj titánÛ. Patrick Roy a Dominik Ha‰ek, naposledy brankáfi Detroitu, ve vzájemné potyãce.
ale snaÏím se je co nejvíce omezit. Ale stejnû
dobfie vím, Ïe díky sv˘m rozehrávkám, zabráním mnoha zranûním, protoÏe kdyÏ obránci
nemusí dojíÏdût puk, vyhnou se tak mnoha
bodyãekÛm. A urãitû tím taky pfiedejdu pár
gólÛm, které bychom jinak tfieba dostali.“
A takhle Roy k hokeji pfiistupuje. I maliãkosti pro nûj znamenají tolik jako betony
a hokejka, se kter˘mi hraje. „KdyÏ fieknu, Ïe
Roy se hokej stále uãí, ani náhodou ho tím
nijak nesniÏuji,“ fiíká Hartley, souãasn˘ trenér Atlanty. „Neustále si v‰ímá detailÛ, aby
mohl b˘t je‰tû lep‰í, aby si vybrousil techniku, aby zdokonalil v˘stroj. Tím je Patrick tak
v˘jimeãn˘. Chce dûlat víc, neÏ jen zastavovat
puky.“
Roy hokej miluje natolik, Ïe se pfiihlásil
jako dobrovolník a trénuje Ïákovské muÏstvo
v coloradském Littletonu, kde hraje jeho syn
Jonathan. Bûhem víkendu, kdy se uskuteãnilo loÀské Utkání hvûzd, odcestoval Roy se
sv˘m synem a cel˘m t˘mem do svého rodného Quebecu na hokejov˘ turnaj. Pro tatínky
dûtí tam zorganizoval v˘let na snûÏn˘ch skútrech a jeho manÏelka vzala maminky do
lázní na masáÏe a na kosmetiku. Ale dûti
mûly nejvût‰í záÏitek z toho, kdyÏ mohly
nav‰tívit jeho dÛm v Quebecu, u kterého mûl
zamrzl˘ rybník.
Roy na nûm nechal odhrnout sníh a namalovat ãáry a brankovi‰tû jako na stadionu.
Dokonce se nad ním po setmûní rozsvítila
svûtla. „Nûkteré dûti byly tak nad‰ené, Ïe
zÛstaly na ledû od dvanácti hodin aÏ do deví18
PRO HOCKEY
ti do veãera,“ smûje se Roy. „Pak mi
povídaly, Ïe to byl nejvût‰í záÏitek
jejich Ïivota.“
Roy moÏná miluje hokej proto, Ïe
z nûj má tu samou radost, jakou mûl
je‰tû jako mal˘ kluãina. PfiestoÏe jen
málokdo rozumí hokejovému byznysu jako on, nikdy nezapomnûl, Ïe
nejkrásnûj‰í je ten pocit, kdyÏ se
vám brusle zafiezávají do ledu.
Po cel˘ch devatenáct sezon stráven˘ch v NHL si uchoval hravost
a rozpustilost. Abychom mohli lépe
poznat Royovo chování, staãí si
poslechnout pfiíbûh od b˘valého
Royova agenta Pierra Lacroixe, souãasného generálního manaÏera Colorado Avalanche. Ten vzpomíná, co Roy udûlal po vítûzství ve Stanley Cupu v roce 1993. Gólman si
v létû pfii tradiãním dni vítûze s pohárem
v‰iml, Ïe bodyguardi se na chvíli zapovídali
s jeho Ïenou a nûkolika pfiáteli a za‰eptal:
„PÛjdeme se na Stanley Cup podívat zblízka.“
Sebral pohár a odbûhl s ním do garáÏe.
„Vzal ‰roubovák a od‰rouboval z nûj dno,“
fiíká Lacroix. „Prostû chtûl vidût, co je uvnitfi.
Znamenalo to pro nûj hroznû moc. Byl ‰Èastn˘ jako malé dítû v cukrárnû.“
Roy zkrátka musí o hokeji vûdût v‰echno
– dokonce i to, co je schované uvnitfi
Stanley Cupu. Ti, co ho neznají, si moÏná
fiíkají, Ïe Roy, ovûnãen˘ ãtyfimi vítûzstvími
ve Stanley Cupu, tfiemi Vezina Trophy, tfiemi
Conn Smythe Trophy pro nejuÏiteãnûj‰ího
hráãe pro svÛj t˘m v play off a vût‰inou
brankáfisk˘ch rekordÛ, nemÛÏe dokázat víc.
VÏdyÈ i jeho spoluhráã Steven Reinprecht
tvrdí: „Je to nejlep‰í brankáfi historie na
celém svûtû.“
Ale v roce 2001-02 proÏil Roy zfiejmû svou
nejlep‰í sezonu kariéry a stále se domnívá, Ïe
jich je‰tû nûkolik odehraje. „Nemyslím, Ïe by
se na mû nûjak podepsal mÛj vûk,“ fiíká.
„Je‰tû jsem nedo‰el na konec. NemÛÏu fiíct,
Ïe by pro mû vûk pfiedstavoval handicap.
Pofiád se dobfie pohybuju, udûlám skoro cokoliv a cítím se pofiád dobfie.“
Vût‰ina jeho pfiátel fiíká, Ïe bude vûdût, kdy
má odejít. Urãitû to pozná, protoÏe si nedovolí, aby zapadl do prÛmûru. „Patrick Roy je
vítûz,“ fiíká Demers. „A nik˘m jin˘m ani b˘t
neumí.“
Patrick Roy
Narozen: 5. fiíjna 1965
v Quebecu, Kanada
V˘‰ka: 188 cm
Váha: 84 kg
Kluby NHL: Montreal Canadiens (1985-1995),
Colorado Avalanche (1995-)
Dal‰í t˘my: Ste-Foy (QAAA), Granby Bisons
(QMJHL), Sherbrooke (AHL)
Pfiíjem: 8,5 milionu dolarÛ za sezonu (cca 255 milionÛ korun)
SEZONA
Sezona
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
T˘m/liga
Z
Ste-Foy/QAAA
40
Granby Bisons/QMJHL
54
Granby Bisons/QMJHL
61
Granby Bisons/QMJHL
44
Sherbrooke/AHL
1
Montreal Canadiens/NHL 1
Montreal Canadiens/NHL 47
Montreal Canadiens/NHL 46
Montreal Canadiens/NHL 45
Montreal Canadiens/NHL 48
Montreal Canadiens/NHL 54
Montreal Canadiens/NHL 48
Montreal Canadiens/NHL 67
Montreal Canadiens/NHL 62
Montreal Canadiens/NHL 68
Montreal Canadiens/NHL 43
Montreal Canadiens/NHL 22
Colorado Avalanche/NHL 39
Colorado Avalanche/NHL 62
Colorado Avalanche/NHL 65
Colorado Avalanche/NHL 61
Colorado Avalanche/NHL 63
Colorado Avalanche/NHL 62
Colorado Avalanche/NHL 63
Celkem v NHL
966
V
27
13
29
16
1
1
23
22
23
33
31
25
36
31
35
17
12
22
38
31
32
32
40
32
516
P
3
35
29
25
0
0
18
16
12
5
16
15
22
25
17
20
9
15
15
19
19
21
13
23
300
R
10
1
1
1
0
0
3
6
9
6
5
6
8
5
11
6
1
1
7
13
8
8
7
8
118
MIN
2400
2808
3585
2463
60
20
2651
2686
2586
2744
3173
2835
3935
3595
3867
2566
1260
2305
3698
3835
3648
3704
3585
3773
56 466
OG
156
293
265
228
4
0
148
131
125
113
134
128
155
192
161
127
62
103
143
153
139
141
132
122
3409
âK
3
0
0
0
0
0
1
1
3
4
3
1
5
2
7
1
1
1
7
4
5
2
4
9
61
O/
2.63
6.26
4.44
5.55
4.00
0.00
3.35
2.93
2.90
2.47
2.53
2.71
2.36
3.20
2.50
2.97
2.95
2.68
2.32
2.39
2.29
2.28
2.21
1.94
2.56
TM
14
2
0
6
4
16
30
20
6
4
15
39
28
10
10
26
234
S
1248
1228
1524
1362
1806
1814
1956
1357
667
1130
1861
1825
1673
1640
1513
1629
25 102
%
90
91
91
91
91
89
92
91
91
91
92
92
92
91
91
93
91,1
S
218
528
292
394
312
647
228
649
559
191
650
431
622
572
6293
%
89
92
91
90
90
93
93
92
93
91
92
93
93
91
91,6
PLAY OFF
Sezona
1981-82
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
T˘m/liga
Z
Ste-Foy/QAAA
2
Granby Bisons/QMJHL
4
Sherbrooke/AHL
13
Montreal Canadiens/NHL 20
Montreal Canadiens/NHL 6
Montreal Canadiens/NHL 8
Montreal Canadiens/NHL 19
Montreal Canadiens/NHL 11
Montreal Canadiens/NHL 13
Montreal Canadiens/NHL 11
Montreal Canadiens/NHL 20
Montreal Canadiens/NHL 6
Colorado Avalanche/NHL 22
Colorado Avalanche/NHL 17
Colorado Avalanche/NHL 7
Colorado Avalanche/NHL 19
Colorado Avalanche/NHL 17
Colorado Avalanche/NHL 23
Colorado Avalanche/NHL 21
Celkem v NHL
240
V
2
0
10
15
4
3
13
5
7
4
16
3
16
10
3
11
11
16
11
148
P
0
4
3
5
2
4
6
6
5
7
4
3
6
7
4
8
6
7
10
90
MIN
1
244
769
1218
330
430
1206
641
785
686
1293
375
1454
1034
430
1173
1039
1451
1241
14 786
OG
14
22
37
39
22
24
42
26
40
30
46
16
51
38
18
52
31
41
52
568
âK
2
0
0
1
0
0
2
1
0
1
0
0
3
3
0
1
3
4
3
22
O/
1
5.41
2.89
1.92
4.00
3.35
2.09
2.43
3.06
2.62
2.13
2.56
2.10
2.21
2.51
2.66
1.79
1.70
2.51
2.30
TM
1.05
0
16
0
2
2
4
0
0
12
0
4
4
0
0
44
PRO HOCKEY
19

Podobné dokumenty

Sestava 1

Sestava 1 Z Á K L A D N Í V Ý C V I K . Julie Gaia ho nazvala Den pro muÏe II – praxe dotekÛ na Ïenském tûle. A bizarního na nûm nakonec není vÛbec nic. Je to ãistá krása. Velkorysost Ïen, kter˘m stálo za to...

Více

únor

únor Pfiijde mi samozfiejmé, kdyÏ jdu se psem ven a pes vykoná svou potfiebu, Ïe já, jeho pán, v˘mû‰ek seberu a hodím do ko‰e ãi do popelnice. Niko mu z nás by se nelíbilo, kdyby pfied na‰ím domem zÛstávaly...

Více

zkratky ()

zkratky () úspěšnost postupu na 1.metu (H+BB+HB)/(AB+BB+HB+SF) zisk 1B na chybu soupeře všechny starty na pálce nechycený nadhoz úspěšnost vítězství týmu = W / (W + L)

Více

PDF verzi

PDF verzi atlouct rodiãÛm pûtku, trénovat tatínkÛv podpis do Ïákovské, poprat se se spoluÏákem v ‰atnû. Tak to uÏ v budoucnu u souãasn˘ch ‰kolákÛ hrozit nebude. âím dál více ‰kol totiÏ zavádí na ‰kolách kame...

Více

SFÉRA 05/2011

SFÉRA 05/2011 také proto, že je zkrátka snazší šokovat jinými tématy. Sami se ptejme, zda nás víc zajímá třeba překročení rychlosti na dálnici vozem, ve kterém se (jistě ve spánku!) vezl nějaký ministr, nebo roz...

Více

Rád si zajde na Hannibala Lectora. Tak proă by se mu műla

Rád si zajde na Hannibala Lectora. Tak proă by se mu műla naãasování formy. Ve V˘chodní konferenci jsme na tom ale dobfie.“ PH: A Západní konference? „Colorado získalo Roba Blakea, coÏ je posila jako hrom. My ov‰em nejsme o nic hor‰í.“ Bylo by to finále sn...

Více