Untitled - Kunovské Léto

Komentáře

Transkript

Untitled - Kunovské Léto
Pořadatelé
pořadatelé
Pořadatel:
Občanské sdružení Kunovjan
Město Kunovice
Spolupořadatelé:
Podporovatelé:
Město Uherské Hradiště Město Staré Město
Zlínský kraj
Folklorní sdružení České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Klub kultury Uherské Hradiště
Program obnovy venkova
Spolek pro Obnovu venkova v České republice
Škola vesnice v Modré
Evropské strukturální fondy
Nadace Děti-kultura-sport
a sponzoři
Mediální partner:
Český rozhlas Brno
MF DNES
Dobrý den s Kurýrem
Slovácké noviny
Rádio PROGLAS
Mediatel - Zlaté stránky
TV MIC Uh. Hradiště
Dětská tisková agentura a Informační server www.borovice.cz.
Akci podporují ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský
Agentura NP Staré Město
Osobní záštitu nad festivalem převzali:
pan Cyril Svoboda – ministr zahraničních věcí
pan Miroslav Štěpán – náměstek ministra vnitra
paní Alena Gajdůšková – senátorka Senátu Parlamentu ČR
pan Libor Lukáš – hejtman Zlínského kraje
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a International Visegrad Fund
www.visegradfund.org
2
Festivalové pozdravy
„Kunovské léto” 2006
Kultura, jako významná součást prezentace zemí v zahraničí, patří k důležitým nástrojům zahraniční
politiky. A tak, když jsem byl požádán o patronaci nad mezinárodním dětským festivalem Kunovské
léto, velmi rád jsem souhlasil. Když jsem pak následně byl vyzván ke kmotrovskému slovu, vzal jsem
si na pomoc bulletiny z uplynulých ročníků a zalistoval jsem. Myslím, že ani nelze dostatečně ocenit
velké úsilí, které organizátory stojí realizace krásné myšlenky, a tak mi dovolte, abych se krátce zastavil
u myšlenky samé.
Setkání dětí z celého světa „v srdci Evropy, srdci Slovácka a nitru Uherskohradišťska“ vnímám nejen
jako krásnou a barevnou přehlídku vzácných tradic zděděných po předcích či jako laskavé, příjemné
a dobrou zábavou naplněné přítomné okamžiky všech účastníků – účinkujících i diváků. Velmi významným
přínosem tohoto projektu je podle mého názoru jeho podíl na utváření sebevědomí a národní identity
nejmladší generace. Tato zásluha velmi narůstá v současné multikulturní společnosti, v době sjednocování
zemí do vyšších celků, v době utvářející se společné Evropské unie.
Mé zkušenosti potvrzují, že sebevědomí a vzdělaní občané kdekoli na světě se při setkání s odlišností
necítí ohroženi, ale vítají tuto novou příležitost k poznání a vzájemnému obohacení. A tak ze srdce přeji
Kunovskému létu, ať je nadále tím slunným místem na Slovácku, kde se objevují vzácné podněty a pěstují
stará i nová přátelství!
Cyril Svoboda
ministr zahraničních věcí ČR
Není to tak dlouho, co jsme společně s našimi nejmenšími oslavili Mezinárodní den dětí a už je tu další svátek.
V Kunovicích oslaví děti spolu s občany města a dalšími návštěvníky své další „mezinárodní dny“, tentokrát hlavně
tancem, písničkou a krásnou lidovou muzikou. Na oslavách jistě nebudou chybět ani úsměvy, nová přátelství,
vzájemné poznávání dětí z různých zemí a setkání souborů, které se neuvidí poprvé.
Věřím, že i když v programu není časově ani místně vymezena, nebude na „Kunovském létě“ chybět radost.
Kdykoliv jsem se totiž s dětskými folklorními soubory setkal, a to bez ohledu na zemi a místo jejich působení,
byla to právě ona, která je součástí každého vystoupení, které je plné jeviště a která se přes rampu přelévá v
bohaté míře do publika a okamžitě je infikuje. I když poselství, obsažené v tradiční lidové kultuře, není nové,
nepřestává být stále aktuální. Jeho vyjádření ve vystoupeních dětí neztrácí svou sdělnost a schopnost oslovovat
další a další generace.
Jako jeden z patronů festivalu přeji všem účastníkům hodně sluníčka, radosti a hezkých setkání
s tancem, písní a dobrými lidmi.
Miroslav Štěpán
náměstek ministra vnitra ČR
Vážení přátelé,
sešel se rok s rokem a já mám opět čest přivítat Vás v Kunovicích – při příležitosti letošního Mezinárodního
dětského festivalu Kunovské folklórní léto. Letos už potřinácté se radujeme z toho, že k nám na Slovácko přijíždějí
soubory z blízkých i vzdálených regionů, a my tak budeme mít krásnou příležitost společně oslavit příchod letního
slunovratu ve víru tance a zpěvu!
Máme skvělou možnost hostit na svém území soubory z rozličných částí světa, seznámit se jejich prostřednictvím
s kulturou mnoha rozmanitých regionů a současně prožívat nevšední chvíle bezprostřední radosti, které dokáže
právě vystoupení mladých zpěváků a tanečníků tak dokonale navodit. Kunovický festival nabízí nejen muzicírování,
ale také zajímavé ukázky řezbářských dovedností, pestrý jarmark lidových řemesel a mnoho dalších souvisejících
akcí, které jistě potěší každého návštěvníka.
Všichni, kdo se pořadatelsky či finančně podílejí na uspořádání této zpočátku malé komorní akce, avšak dnes
již rozsáhlé a organizačně náročné přehlídky, si zaslouží poděkování a obdiv.
Přeji všem účastníkům a hostům co nejpěknější chvíle ve Zlínském kraji a za rok se znovu těším na viděnou!
Libor Lukáš
hejtman Zlínského kraje
3
Festivalové pozdravy
„Kunovské léto” 2006
Vážení přátelé lidové kultury,
jistě se shodneme na tom, že není hezčí spojení než spojení lidového umění a dětí. Každé neokoralé srdce těší
pohled na veselé, spokojené a zaujaté děti. Každého, kdo má rád lidovou tradici však těší toto spojení proto, že
je zárukou života a dalšího pokračování lidových tradic, které nelze jinak přenášet dál, než od srdce k srdci.
Vážím si proto nesmírně lidí z občanského sdružení Kunovjan, kteří dokáží nejen zorganizovat tak velký
podnik jako je mezinárodní folklorní festival, ale ještě k němu připojit rozsáhlý doprovodný program tradičních
řemesel a dalšího lidového umění.
Děkuji jim za to a přeji jim i vám mnoho krásných chvil s dětmi a lidovým uměním.
Alena Gajdůšková
senátorka
Mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“ se za svých třináct let zařadil k nejvýznamnějším
setkáním tohoto charakteru u nás. Z mého pohledu a slov pozorovatelů této významné inivciativy je to určitě
nejpříjemnější a nejotevřenější dětský festival evropského rozměru. Veliké poděkování patří patronům festivalu panu Cyrilu Svobodovi, ministru zahraničních věcí, panu Miroslavu Štěpánovi, náměstku ministra vnitra, paní
Aleně Gajdůškové, senátorce Senátu Parlamentu ČR a hejtmanovi Zlínského kraje panu Liboru Lukáši, kteří
udělili svou záštitu a přislíbili podporu festivalu v budoucnu.
Je to rovněž výraz jejich úcty k této nikdy nekončící práci. Smekám před pracovitostí organizátorů festivalu, Sdružení „Kunovjan“ a děkuji celému týmu kolem Habartových. Rovněž vyjadřuji obdiv a dík pořádajícím
městům – Kunovicím – Uherskému Hradišti – Starému Městu, ale také všem podporovatelům a sponzorům.
Přeji všem návštěvníkům příjemný pobyt v tomto srdečném a upřímném kraji a šťastné návraty, nejen zpět do
svých domovů, ale také zpět do pohostinných Kunovic a na Uherskohradišťsko. Zdenek Pšenica
předseda FoS ČR
Zdravím již třináctý ročník dětského folklórního festivalu „Kunovské léto“ na půdě Uherského Hradiště!
Jsem velmi rád, že mohu opět po roce přivítat v ulicích našeho města folklórní soubory z různých oblastí světa.
Za 12 let existence festivalu se ho zúčastnilo bezmála 200 dětských souborů z naší republiky, Turecka, Polska,
Ruska, Maďarska, Řecka, Mexika, Konga a dalších.
Těší nás, že se festival podle mezinárodního hodnocení zařadil mezi nejpůsobivější a nejotevřenější akce
tohoto druhu. Je to bezpochyby i zásluhou profesionálního vedení a dalších pořadatelů, kterým bych touto
cestou rád poděkoval.
Těším se, že letos festival seznámí účastníky i návštěvníky s pohledem na další kultury světa prostřednictvím
souborů např. z Taiwanu, Arménie, Bulharska a dalších. Věřím, že zaujme i řezbářské sympozium, s nimž se
setkáte v průběhu celého festivalu.
O významu a úspěchu festivalu vypovídají ohlasy z nejvyšších míst našeho státu, z nich bych pro letošek
vzpomněl např. pozdrav ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody, představitelů vlády, hejtmana Zlínského
kraje Libora Lukáše a dalších.
Představitelé města Uherského Hradiště si akce i kolektivu organizátorů velmi váží a plně je podporují.
Za vedení města a za všechny spoluobčany dětský folklórní festival pozdravuji a Kunovskému létu přeji tradičně
krásné počasí a stále větší počet spokojených návštěvníků.
4
Ing. Libor Karásek
starosta města Uherské Hradiště
Festivalové pozdravy
„Kunovské léto” 2006
Festival Kunovské léto slaví letos třinácté narozeniny. Třináct let plných krásných krojů, zpěvu, muziky
a tance, plných radosti, nových přátelství i lásek. Ale také třináct let naplněných starostmi, jak zajistit, aby
všechno navenek klapalo jako dobře namazaný stroj.
Kolik se za ta léta vystřídalo v Kunovicích souborů, tanečníků a zpěváků, by nám pořadatelů jistě dokázali
spočítat. Ale kolik festivalu věnovali úsilí, práce, probdělých nocí a hektických dnů, nepočítá nikdo z nich. Je
obdivuhodné, jak si dokáží při všech starostech vždycky udržet dobrou náladu a úsměv na tváři.
Festival žije a je v našem regionu skutečně něčím výjimečným. Pro účastníky je vrcholem jejich celoročního
snažení, pro návštěvníky krásnou oslavou lidových tradic národů všech kontinentů.
Přeji festivalu, aby pověstná třináctka nepřinesla žádné problémy, aby všichni byli stejně spokojení jako po
všechna předešlá léta a těším se upřímně na setkání ve Starém Městě.
Miroslav Schönbaum
starosta Starého Města
Mladí přátelé z domova i zahraničí, Vážení festivaloví hosté,
vítám Vás všechny v našem malém městě v centru jihovýchodní Moravy. Kunovice jsou baštou folklóru
známou v celé České republice a možná trochu neskromně říkám, že i v zahraničí. Hody s právem, jízda králů,
lidové zvyky a tradice vážící se k ročním obdobím to vše můžete u nás vidět v průběhu roku. K této vizitce
města neodmyslitelně každoročně přispívá významnou měrou i Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské
léto, letos již po třinácté. Jsme rádi a jsme pyšní, že jste k nám opět zavítali.
Přeji Vám všem, účinkujícím, vedoucím souborů, organizátorům i divákům neopakovatelné festivalové
zážitky.
Nechť po celý festivalový týden svítí slunce a zavládne v Kunovicích, ale i v blízkém a vzdáleném okolí
pohoda a příjemná letní nálada, která je nám tolik potřebná a kterou nese náš festival ve svém názvu.
Buďte u nás jako doma.
Ing. Jiří Vařecha
starosta Kunovic
Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto přichází po třinácté. S přibývajícími léty – vlastními
i těmi festivalovým- život jakoby plynul podstatně rychleji. Snad i proto, že je jeho čas hodnotně a do „puntíku“
naplňován. I festival se stal našim věrným životním průvodcem, který vyžaduje neustálou starostlivost, který nás
nenechává v klidu a dnes vyžaduje celoroční úsilí. Jeden ročník končí, druhý začíná a v roce 2006 je svým
způsobem připravován už ročník následující. Smysl a význam této aktivity již nelze zpochybnit.
Přeji festivalu, aby se kolem něj soustředili lidé, kteří budou vždy vstřícní všem povinnostem nutným
k tomu, aby tato iniciativa vzorně reprezentovala uherskohradišťské souměstí, Zlínský kraj a Českou republiku
v mezinárodním měřítku, aby představila náš vlídný, srdečný a pohostinný region těm, kteří k nám odevšad při
této příležitosti zavítají. Přeji festivalu, aby měl i nadále své partnery a podporovatele, jejichž morální, finanční
a věcná záštita je výrazem partnerství, sounáležitosti i úcty k této práci. Věříme, že se snad do dvacátého
výročí festivalu najde rovněž generální partner festivalu, který bude po právu na svou garanci hrdý. Přeji dětem
a mladým lidem, kteří na festival přijíždějí jako „vyslanci“ svých zemí, aby u nás prožili příjemné chvíle, aby po
návratu do svých zemích mohli s nadšením tlumočit poselství nového přátelství s dětmi a lidmi výjimečného
regionu, často označovaného za „srdce Slovácka“.
Vám všem, milí čtenáři a vzácní návštěvníci festivalu, přeji, aby se náš kraj stal alespoň na chvíli vašim novým
a milým domovem. PhDr. Romana Habartová
ředitelka festivalu
5
Pozvánka do Kunovic
naše město
Kunovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě, v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od
Uherského Hradiště v regionu Slovácko. Leží v nadmořské výšce 185 m na řece Olšavě, nedaleko jejího
ústí do řeky Moravy. Jsou rozloženy na ploše 2 854,9 ha v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu
jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby.
Město má díky své poloze na křižovatce starobylých obchodních cest a tedy i významné vojenskostrategické hodnotě bohatou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby
kamenné. V době velkomoravské leželo na území dnešních Kunovic několik osad, jejichž funkcí bylo
střežení přístupu k centru Velkomoravské říše.
Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k českému státu se Kunovice stávají správním a církevním
centrem nově vzniklé pohraniční lucké provincie. Jméno Cunovitz zřejmě pochází od franckého knížete
Kuna, jehož potomci se nazývali Kunovici. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku 1196.
Královská osada „Grúň“ se zeměpanským hradem a tvrzí byla na čas i biskupským sídlem. Městečkem
se Kunovice staly již před rokem 1466. V 17. Století byly Kunovice terčem ničivých nájezdů. K plnému
rozvoji Kunovic dochází po 2. polovině 19. století. Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice
zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím.
Rozvoji průmyslu v dalších letech napomohlo vybudování železnice. Kunovice se staly důležitým
železničním uzlem spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav - Přerov. Největšími zdejšími podniky
druhé poloviny 19. století se staly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou, a začal se rozvíjet potravinářský
průmysl. V minulosti prosluly Kunovice také výrobou letadel, která začala po r. 1936 v letecké továrně
Avia. V novém závodě LET Kunovice, budovaném v padesátých letech pak byla postupně rozvíjena výroba
lehkých a malých dopravních letadel. Součástí podniku je i letiště s mezinárodním statutem, které dnes
nabízí letecké spojení s Evropou. Po stagnaci a úpadku podniku LET v 90. letech 20. století se začíná
tradice letecké výroby v Kunovicích obnovovat v novém sousedním podniku Evektor. Zdejší bohatou
leteckou tradici dnes připomíná unikátní Slovácké letecké muzeum.
Jako hospodářsko-správní centrum byly a jsou Kunovice také významným místem v oblasti kultury.
Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla. Ke kulturně historickým a uměleckým
památkám se řadí také řada sakrálních plastik a křížů. Nejstarší kříž pochází z roku 1747.
Kulturní historickou památkou byl v roce 1995 prohlášen komplex pozdně renesančních budov ve
středu města, bývalý „kunovický zámek“, později panský dvorec lichtenštejnských knížat.
Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola, soukromá střední odborná škola, Vyšší
odborná škola právní a první soukromá vysoká škola v České republice, Evropský polytechnický institut.
Bohatý kulturní život, kterým město žije je v úzkém spojení s místními tradicemi – především masopust,
jízda králů a hody s právem se staly významnými kulturními akcemi. Z odkazů kulturního dědictví čerpají
čtyři místní dětské folklorní soubory, dva folklórní soubory dospělých a dvě cimbálové muziky. Od roku
1994 je město místem konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Kunovské léto“.O tom, že
Kunovice jsou baštou folklóru svědčí i skutečnost, že v roce 2004 udělila Masarykova akademie umění
městu Cenu Rudolfa II., za hezký vztah ke kultuře, její podporu, rozvoj, za její propagaci a především za
trvalou ochranu kulturního dědictví předků v regionu.
Ve sportu Kunovice nejvíce proslavila ženská házená, která zde má dlouholetou tradici. Zdejší fotbalový klub
hraje již několik let II. ligu kopané. Své místo si zde našel u nás méně tradiční sport - softbal. Slovácký aeroklub
využívá letiště k provozování vyhlídkových letů v motorových i bezmotorových letadlech. Je zde i speciální
škola létání a parašutismu, pro zájemce jsou připraveny také tandemové seskoky a balónové létání.
Obyvatelé i návštěvníci města mohou využívat mnoha sportovišť – široké vyžití nabízí sportovní hala,
sokolské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště a koupaliště.
Od roku 1971 byly Kunovice součástí Uherského Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 začíná
novodobá historie samostatných Kunovic, roku 1997 byly prohlášeny městem, v němž dnes žije více
než pět tisíc obyvatel, ochotných otevřít srdce a přichystat svým hostům vše nejlepší,co jim celý rok
přinesl.
…vítejte u nás …
6
Pozvánka do Kunovic
kunovice
The town of Kunovice is situated in south-eastern Moravia, in the south-western part of Zlínský District,
about 3km to the south of Uherské Hradiště in the region called Slovácko. Located in the Dolnomoravský
Vale on the Olšava River not far from its mouth into the Morava about 185 metres above the sea, the town
covers the area of 2, 854.9 ha. In the south, Kunovice borders on the Hlucká Upland stretching from the
Vizovické Heights, in the west on the Chřiby Hills.
Kunovice has a rich history thanks to its significant military-strategic location on the cross­roads of the
ancient trade paths. Numbers of archaeological finds from the Old Stone Age prove this. In the times of
Great Moravia, there were several settlements scattered in the area of today’s Kunovice whose purpose was
to control the accession to the centre of the Great Moravian Empire. Great Moravia declined and Moravia annexed to Bohemia, Kunovice became the ad­min­is­trative and
religious centre of the newly established frontier Hlucká Province. Allegedly, the name of Cunovitz comes from
the Frankish Duke, Kuno, whose descendants were called Kunovici. The first written report of Kunovice dates
back to 1196. The princely settlement of “Grúň” along with the manor and the fortress functioned temporarily
as the bishop’s resi­dence. Kunovice was elevated to the status of a town before the year 1466. In 17th century,
Kunovice got heavily plundered by foreign raiders, but later on, in the second half of 19th century, the town
greatly developed due to its position suitable for growing fruit, vegetable and grapevine.
Industries grew rapidly with the building of the railways. Kunovice became a major railway junction, the
connection between Vlárská Railway and Břeclav – Přerov railroad track. The biggest local en­ter­prises in the
late-19th century were two brick-works, a mill with a power house, and food pro­cessing industry was set in
motion. In the past, Kunovice became renowned for the production of aircraft, which commenced after the
year 1936 in Avia aircraft factory. In the 1950s, a new enterprise, LET Kunovice, was set up to specialize in
the manufacture of small and light airbuses. The international aero­drome that is part of the factory offers
flights to various destinations in Europe. Following the stagnation and decline of LET in the 1990s, the tradition of aircraft production is being reno­vated by the adjacent Evektor company. The rich tra­dition of aircraft
industry is materialized in the unique Slovácké Aircraft Mu­seum lying close to Evektor.
An administrative-economical centre, Kunovice was and still is a notable place in terms of cultural
events. Besides the most valuable historical memory, the Church of St. Petr and Pavel, Kunovice boasts
about various other historical and art sights, such as sacral sculptures and roods the oldest coming from
the year 1747. In 1995, the complex of late renaissance buildings in the centre, the former “Kunovice
manor”, later a mansion of Liechtenstein aristocracy, was listed on the cultural heritage.
Education-wise, in the town there are two elementary schools, a folk arts school, a private high special
school, a higher special school for lawyers and the first private university in the Czech Re­pub­lic, European
Polytechnic Institute. The bountiful cultural events coming out of local traditions – namely Shrovetide,
Kings´Ride, and Village Festival have given the town its special character. The old cultural heritage pro­vides
themes for four children’s ensembles, two grown-ups’ ones and two cimbalom bands. Since 1994 the town
has been the host of the International Children’s Folklore Festival called “Kunovské léto”. The fact that
Kunovice is put down as the bastion of folklore life can be manifested by the Rudolf II Prize given in 2004
to the town by the Masaryk Academy of Arts for the support, development and promotion of culture, and
particularly for the permanent conservation of the cultural heritage of our ancestors in the region.
As far as sports are concerned, Kunovice became most famous for the women’s handball which has a long
tradition here. The local football team has been for a few years a participant in the 2nd Division, the second highest
competition in the country. Also a less traditional sport, softball, has found its place in our town. Slovácký Aero
Club uses the local aerodrome to offer scenic flights in small aircraft and gliders. Available is a special school for
flying and parachuting, you can try ballooning and tandem para­chute jumping. For both residents and visitors to
the town there are many sports facilities ready for instant use – a sports hall, Sokol playing area, football pitch
and an illuminated imitation grass pitch, tennis courts, softball pitch and a swimming pool.
Between 1971 and 1990 Kunovice was part of the conurbation, then separated from Uherské Hradiště
and the new history of independent Kunovice culminated in 1997 when it was officially proclaimed town.
Today there live over five thousand inhabitants ever ready to open their hearts and treat their guests to the
best food the year has provided.
… well, why not come round…
7
Program festivalu
PROGRAM FESTIVALU
Pondělí 12. června 2006
Příjezd řezbářů - Čechy, Morava, Slovensko, Polsko
Příprava dřeva - přírodní areál Kunovice
Úterý 13. června 2006
09.00
09.00
10.00
16.00
Zahájení řezbářského sympozia - přírodní areál Kunovice
Středa 14. června 2006
Zahájení řezbářské školy - přírodní areál Kunovice - přednášky, dílny
Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště
Profilový pořad zahraničních souborů - Lázně Luhačovice
Čtvrtek 15. června 2006
10.00
10.00
11.30
12.30
15.30
16.00
17.00
17.00
Výchovné koncerty a taneční dílny - Staré Město
Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště
Přijetí na radnici - Staré Město
Prohlídka Slováckého muzea v Uherském Hradišti - Uherské Hradiště
Přijetí na radnici - Uherské Hradiště
Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště Vystoupení na Masarykovo náměstí a v ulicích - Uherské Hradiště
Vernisáž výstavy Mistři Slovácka a horné Nitry - Archeoskanzen Modrá
Pátek 16. června 2006
Výchovné koncerty - Klub kultury Uherské Hradiště
Profilový pořad zahraničních souborů - Archeoskanzen Modrá
Vystoupení souborů - Ústav sociální péče Kunovice
Sportovní zápolení - krytý bazén UH, sportovní hala Kunovice
Slavnostní předání ceny města Uh. Hradiště, ceny Vl. Boučka za zachování a rozvoj lidové
umělecké výroby - radnice Uh. Hradiště
19.00
„Poselství budoucnosti” - slavnostní koncert BROLNu a hostů - přírodní areál Kunovice
21.15
Společenské setkání pro hosty, sponzory a vedoucí souborů
Taneční zábava - přírodní areál Kunovice
22.00
Večerka pro děti
10.00
10.00
10.00
15.00
16.00
Sobota 17. června 2006
08.00
09.00
10.00
10.00
13.00
průběžně
15.30 18.00 18.30
22.00
02.00
Svatojánský jarmark lidových řemesel - Mariánské náměstí,  Uh. Hradiště
Pozvánky na festival - Morový sloup, Uherské Hradiště Pozvánky na festival - Zahrada Moravy Staré Město
Soutěž verbířů, chlapecké tance ze zahraničí - Mariánské nám., Uh. Hradiště
Přijetí zástupců souborů u starosty - radnice Kunovice
Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice
„Naše děti”- soutěžní pořad folklorních souborů - přírodní areál Kunovice
„Večerní muzicírování” - zábavní a taneční večer, rukodělná dílna „Písnička je svět“, cimbálová
muzika Harafica, country kapela Kanonýři, moderní tanec, táborák, vzlet balónu, volná zábava,
hry a soutěže pro děti
Soutěžní přehlídka populární písně - přírodní areál Kunovice
Ohňostroj, večerka pro děti
Večerka pro dospělé
Neděle 18. června 2006
07.30
08.30
10.00
13.30
14.45
15.00
17.00
Mše svatá za festivalové děti - chrám Páně Kunovice
Koncert duchovní písně - chrám Páně Kunovice
„Učitelé a žáci” - přehlídka cimbál. muzik - Zahrada Moravy Staré Město
Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí - Kunovice
Vernisáž řezbářských děl - přírodní areál Kunovice
„Kde jsme doma?”- závěrečný galaprogram - přírodní areál Kunovice
Slavnostní ukončení festivalu, vyhlášení výsledků soutěží a předání ocenění
Ústupový plán:V případě nepříznivého počasí se programy budou realizovat s půlhodinovým zpožděním
ve sportovní hale v Kunovicích, v Klubu Kultury v Uh. Hradišti a v budově školy ve Starém Městě.
8
Program festivalu
PROGRAMme FESTIVAL
Monday 12th June 2006
Arrival of woodcarves – from Bohemia, Moravia, Slovakia and Poland
Preparing wood for woodcarving – Open-air area in Kunovice
Tuesday 13th June 2006
09.00
Opening of Woodcarved Symposium – Open-air area in Kunovice
10.00
Educational Concerts - Popovice
Arrival of foreign ensenbles
Wednesday 14th June 2006
09.00
10.00
16.00
Opening of Woodcarved School – workshop, extensions
Invitations to the Festival – Masaryk´s square, Uh. Hradiště
Profile Programme of foreign groups in Spa of Luhačovice
Thursday 15th June 2006
10.00
10.00
11.30
12.30
15.30
16.00
17.00
17.00 Educational Concerts and Dancing workshops in Staré Město
Invitations to the Festival – Masaryk´s square, Uh. Hradiště
Reception and Meeting with Major – Town hall Staré Město
Visit of Slovak Museum – Uh. Hradiště
Reception and Meeting with Major – Town hall Uh. Hradiště
Festival Parade trough Uh. Hradiště
Performance in Masaryk´s square and in the streets of Uh. Hradiště
Vernissage of the Exhibition „Masters of Slovak and Upper Nitra region“ – Archaeologist outdoor
museum in Modrá
Friday 16th June 2006
10.00
10.00
10.00
15.00
16.00
19.00
21.15
22.00
Educational Concerts – Culture club Uh. Hradiště
Profile Programme of foreign groups - Archaeologist outdoor museum in Modrá
Performance of foreign groups – social institute inKunovice
Sport Competitions in the swimming pool in Uh. Hradiště and in the sports hall in Kunovice
Awful Assignment of Award of Town of Uh. Hradiště – Vladimír Bouček´s award
for preservation and development of folk artworks – Town hall Uh. Hradiště
„The Future´s Mission“ – concert of BROLN group and it´s guests – Open-air area Kunovice
Together Meeting of guests, sponsors and leaders of groups – Open-air area Kunovice
Dancing Festivity
Going to sleep for children
Saturday 17th June 2006
08.00
09.00
10.00
10.00
13.00
15.30
18.00
19.00
22.00
02.00
St. John´s Fair of Folk Crafts – Mariánské square in Uh. Hradiště
Invitations to the Festival – Mariánské square in Uh. Hradiště
Invitations to the Festival – Zahrada Moravy exhibition Staré Město
„Verbíři“ Competition and shepherd games – Zelný trh Uh. Hradiště
Reception and Meeting with Major – Town hall Kunovice
continuous – Woodcarved Symphosium – trough the whole festival
„Our Children“ – competitive programme – Open-air area Kunovice
„Evening Musicianing“ – evening of entertainment and dancing with rich programme and games,
handcraft workshop, dulcimer band Harafica, country band Kanonýři, modern dances, foreign group
entrances, bonfire, air-balloon starting, games and competitions for children
Contest of young singers in open-air area Kunovice
Big Fireworks, the end for the children
End for adults
Sunday 18th June 2006
07.30
08.30
10.00
13.30
14.45
15.00
17.00
Holy Mass in favour of festival children in church of Kunovice
Concert of Religious Songs in church of Kunovice
„Teachers and Pupils“ – competition of dulcimer bands – Zahrada Moravy, exhibition, Staré Město
Festival Parade trough Kunovice with short performances – In front of Town hall Kunovice
Vernissage of Woodcarves Works – Open-air area Kunovice
„Where We at Home Are?“ – the main programme in open-air area Kunovice
Festive Finishing of the Festival – with declarations of winners of all competitions, awarding prices
and diplomas
Alternate variant: In case of bad weather the programmes from Open-air area will be realised with an half-hour
delay in the Sports hall in Kunovice.
9
Mistři a výstavy
DO DŘEVA ŘEZANÉ
Letos se téměř jubilejně – popáté – festival profiluje řezbářským sympoziem. Získalo si zájem
z řad veřejnosti i řezbářů. Tvůrčí setkání vybraných mistrů z Moravy, Slovenska je koncertem dřeva
rukou, tentokrát na téma „Hudba“. Úlohou každého řezbáře je vytvořit v průběhu týdne plastiku,
tentokrát z dubu, které se stanou součástí přírodního areálu v Kunovicích a budou zdobit lokality
v Kunovicích i v regionu. Pracovní atmosféru budou doplňovat další práce nových autorů i díla z minulých ročníků. Letos poprvé se setkají účastníků předchozích ročníků řezbářského sympozia
s odborníky uměleckých a speciálních školy a bude přiblížena připravovaná kniha mistra řezbáře
Františka Gajdy ze Strážnice.
I letos budeme pokračovat v řezbářské škole, která bude zahájena ve středu 14.6. 2006. Zájemci
o řezbářství tak budou mít možnost pozorovat zkušenější autory při práci, nahlédnout do dokumentací prací a budou mít možnost zkusit si pracovat s řezbářskými nástroji. Pod vedením Andreje Irše
se mohou všichni zájemci naučit brousit dláta, budou vysvětleny základní řezbářské techniky a sami
se budou muset poprat se dřevem. Adepti si vedle získaných vědomostí, které budou připraveny
v grafické i textové podobě, možná odnesou své první dílo. Pokud se nestihnete zúčastnit během
týdne, máte možnost ještě v sobotu dopoledne vyslechnout přednášku na téma Řezbářství.
Řezbářské sympozium:
Autor setkání:
Zahájení - 13. června 2006
Praktické vedení:
12. – 18. června 2006, Přírodní areál Kunovice
Libor Habarta
starosta města Ing. Jiří Vařecha
Andrej Irša Řezbářská škola:
Zahájení – 14. června 2006
Lektor:
Vernisáž:
Úvodní slovo:
13. – 17.června 2006, Přírodní areál Kunovice
místostarostka města Mgr. Ivana Majíčková
Andrej Irša 18. června 2006, 15.45 hodin
starosta Ing. Jiří Vařecha a Andrej Irša Řezbáři:
František Gajda, 10.3. 1935, Strážnice
František Gajda je příkladem samorostlého řezbáře, v jehož dílech nelze hledat náznaky záměrné
či nechtěné naivity. Snoubí se v něm poučený tvůrce, který na tomto základě ve své tvůrčí práci
cílevědomě uplatňuje absorbované poznatky realistického sochařství a řezbářství. V jeho dílech se
projevuje dokonale zvládnutá tektonika figur, respektování jejich anatomických proporcí a vyjadřování
dějové dynamiky pohybem i mimikou, ale současně i dokonalým řemeslným zpracováním povrchu,
čímž se vyrovná profesionálním řezbářům. Nesporným přínosem pro tvorbu Františka Gajdy je
jeho neuvěřitelná všímavost a neustálé studium tváří. Dynamika, gesta a výrazy jsou pro jeho práce
samozřejmostí. František Gajda vnímám a přijímán jako lidový tvůrce, jako osobnost, tvůrce a nositel
tradičních rukodělných hodnot, kterého vyhledávají profesionální umělci, muzejníci, etnografové,
kulturní pracovníci při prezentaci tradiční rukodělné výroby. Jako školitel se představuje v rámci
škol řezbaření, jeho díla obohacují soukromé sbírky a jsou zastoupeny v muzejních i galerijních
fondech. František Gajda má své pokračovatele a především jeho figurální tvorba je příkladem
soudobé tradiční osobité tvořivosti v oboru řezbářství.
Společné a autorské výstavy: stovky výstav u nás i v zahraničí, jejich soupis je součástí připravované
monografie.
Dílo: Malí muzikanti
10
Mistři a výstavy
Ján Procner, 13. 1. 1943, Handlová
Narodil sa v rodine baníka vo Vyhniach, vetšinu svojho života však prežil v Handlovej. Handlovská
baňa se pre neho stala nelen živite¾kou od jeho učňovských rokov, ale i jedinečným inšpiračným
zdrojom. Vo svojej rezbárskej tvorbe totiž využíva predovšetkým námety z baníckeho prostredia.
Desiatky reliéfov a plastík, ktoré doteraz vytvoril akoby mapovali ťažký život v podzemí – je to
akýsi seriál drevených obrazov zachytávajúcich raz úsmevné až sarkastické, inokedy dramatické
až tragické momenty života baníkov. Cez plastické, zámerne deformované tvary postáv baníkov,
pohybujúcich sa v stiesnenom prostredí bane, vyjadruje šťavnatosť a plnokrvnosť ¾udí existenčne
na seba odkázaných vo chví¾ach ohrozenia. . Jeho sochársky a rezbársky prejav je blízky ¾udovobaroknému štýlu – je plný dynamiky a emócií. Postavy, ktoré vyrezáva do reliéfu sú v pohybe,
majú svoj živý výraz, na dosiahnutie ktorého rezbár používa nadsádzku. Procnerove figúry sú
zámerne disproporciálne – v hypertrofii dôležitých centier a údov ¾udského tela spočíva princíp
jeho výtvarnej metafory. Aj preto sa pre jeho poňatie figurálnej drevorezby vžilo pomenovanie
– drevená groteska.
Dílo: Basista
Vladimír Morávek, 4.1. 1949, Štefanov na Záhorí
Vladimír Morávek maturoval v roce 1968 na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě – obor
fotografie. V roce 1975 absolvoval Filmovou akademii múzických umění v Praze, obor kamera.
Od ukončení vysokoškolských studií pracuje jako kameraman ve Slovenské televizi v Bratislavě.
Věnuje se řezbě, komorní a monumentální plastice a žije a tvoří v Bratislavě. Jeho díla jsou uložena
v soukromých sbírkách na Slovensku, v České republice, ve Francii, Rakousku, Německu a v USA
a v řadě muzeí, např. v Bratislavě, Skalici a Třebechovicích.
Realizace monumentální tvorby: Východná, Banská Štiavnica
Společné výstavy:
Bratislava, Dubnica, Berlín, Skalica, Waschington, Arles
Autorské výstavy:
Bratislava, Východná
Dílo: Vlasatice s píšťalkou
11
Mistři a výstavy
Ing. Dušan Šarkan, 18.6. 1952, Vrbovce nad Rimavou
Dušan Šarkan vystudoval Strojírenskou fakultu STU v Bratislavě. Věnuje se sochařským pracím
s dřevem a kamenem, vytváří nadměrné plastiky až do výšky čtyř metrů. Tvoří v gotickém slohu,
stylem „cistercika“. Je členem výtvarného studia při Gemersko-malohonském osvětovém středisku
v Rimavské Sobotě. Pro jeho tvorbu je charakteristické velmi čitelné členění figury, věnuje se
především sakrální tvorbě.
Společné výstavy: Rimavská Sobota, Lučenec, Košice, Žilina, Bratislava, Trenčín, Klenovec, Plavecký
Štvrtok, Lozorno, Kunovice, Bardejov, Východná, Spišské Podhradie
Autorské výstavy: Rimavská Sobota, Lučenec, Martin
Dílo: Múza
Michal Barta, 22. 8. 1962, Bystričany
Rezbárčeniu sa Michal Barta, popri iných výtvarných zá¾ubách, venuje viac ako 20 rokov. Výrazné
plastické cítenie ako predpoklad sekania, vyrezávania či modelovania tvarov, akoby dostal do
vienka – je ním nadaný. V námetoch jeho prvých sošiek sa odrážala mladícka túžba po exotike a
obdiv afrického umenia. Jeho neskoršie plastiky však už vo väčšej miere odzrkad¾ujú jeho vlastné
predstavy, spomienky, skúsenosti , i výtvarnú fantáziu. Blízke sú mu námety z tradičného dedinského
života tak, ako si ich zapamätal z detstva, či rozprávania starších ¾udí. Figurálne námety nevyrezáva
typovo jednotne, ale im zachováva charakteristický individuálny výraz. Vo svojej rezbárskej tvorbe
tak prekračuje medze akéhosi tradičného zjednodušovania typického skôr pre insitnú ¾udovú tvorbu
a približuje sa k vo¾nej sochárskej tvorbe. Okrem tradičných dedinských námetov spracúva i sákrálne,
najmä biblické námety. Pokia¾ svoje rezbárske diela tvorí pod¾a konkrétnych predlôh, nadobúdajú
realistickú, až ilustratívnu podobu, pokia¾ však tvorí na základe vnútorného impulzu či emócie
a jeho cie¾om je vyjadriť určité hodnoty abstraktnejšieho rázu, využíva vo svojich plastikách a reliéfoch skôr náznak a čistú poéziu tvarov dreva. Samotný kus dreva ho inšpiruje k tomu, čo z neho
vyseká – aj to je dôkazom jeho stále vo¾nejšieho sochárskeho cítenia.
Dílo: Husličkár Miroslav Kinder, 16.5. 1964, Brodské
Osobitý Miro Kinder vystudoval SOU – obor umělecký stolář. Zajímá se především o etnonáměty.
Jeho styl představují obrazy, stylizované expresivní formou a v reálném projevu se vyjadřuje malbou,
sochou a restaurátorstvím.
Dílo: Harmonikár
Andrej Irša, 10.10. 1972, Skalica-Kátov
Andrej Irša je vyučen ve strojírenství, od roku 1987 navštěvoval řezbářský kroužek na Myjavě, vedený
Ivanem Tomešem, významnou kulturně a společensky aktivní osobností západoslovenské oblasti,
který byl ovlivněn tvorbou Františka Gajdy a zasloužil se o vytvoření řezbářské větve navazující na
Gajdův mistrovský styl nejen na slovenské straně hranice. Bývalý učitel na škole a Olga Koštuříková
z Galerie uměleckých předmětů Bytko ve Skalici viděli Iršův talent a doporučili mu další vzdělávání, které
představovala Gajdova škola. Andrej cíleně vyhledal Františka Gajdu v roce 1993. Díky společnému
profesnímu zaměření, nabytém studiem strojírenského oboru, ocenil mistr nadšení Andreje a téměř
otcovsky jej začal vybavovat nejen řezbářskými, ale i životními radami. Dnes se Irša odpoutal od Gajdova stylu a našel vlastní pojetí a styl. Andrej Irša byl dokonale zasvěcen do problematiky řezbaření
a tato práce jej pohltila natolik, že v roce 1996 vstoupil do Skalického klubu výtvarníků a v roce 1997
se otevřel vlastní živnost.
Společné výstavy: Slovensko, Česká republika, Chorvatsko
Dílo: Tři cesty-tři zvuky
12
Mistři a výstavy
mistři
Výstava lidové umělecké tvorby mistrů lidového umění a řemesel Slovácka a horné Nitry
V rámci „Kunovského léta“, projektu, cie¾om ktorého je kultúrna výmena, posilnenie vzájomných
vzťahov, lepšie poznanie vzájomných špecifík v oblasti tradičnej ¾udovej kultúry, jej využitie
pre vzájomné zblíženie sa oboch regiónov a vytvorenie podmienok pre recipročnú výmenu
kultúrnych hodnôt duchovného i materiálneho charakteru - vystúpenia súborov, jednotlivcov,
prezentácie a výstavy ¾udového umenia, predaj ¾udovoumeleckých výrobkov sa uskutočnili
DNI MAJSTROV HORNEJ NITRY A SLOVÁCKA – festival ¾udového umenia a remesla 6. – 7. mája
2006 v Bojniciach.
Tradičné podujatie konané každoročne na hornej Nitre, ktoré má charakter festivalu ¾udového
umenia a remesla bolo rozšírené o účasť 9 – tich remeselníkov zo Slovácka a cimbalovej hudby
Babica z Hluku. Podujatie sa uskutočnilo v rámci otvorenia letnej turistickej sezóny v kúpe¾nom
mestečku Bojnice– 6. – 7. priamo v centre mestečka – na Hurbanovom námestí. Ťažiskom
festivalu bolo predvádzanie rôznych remeselných techník a sprievodný spevácko-hudobný
program, pozostávajúci z vystúpení účastníkov celoštátnej speváckej súťaže Bojnická perla.
Na podujatí bolo počas prvého dňa prítomných až 73 ¾udových umelcov. Cimbalová hudba
vystúpila v rámci sprievodného programu festivalu pred Mestským kultúrnym strediskom
v Bojniciach a rovnako na pódiu v hradnej priekope Bojnického zámku. Festival bol príležitosťou
pre stretnutie remeselníkov oboch regiónov a ich prezentáciu pred širokou verejnosťou hornej
Nitry a návštevníkmi podujatia z iných regiónov Slovenska i zo zahraničia. Domáci remeselníci
i remeselníci zo Slovácka sa stretli s mimoriadnym záujmom o svoje výrobky. Remeselníkov
zo Slovácka sprevádzali zástupcovia OZ Kunovjan Kunovice, organizátori projektu – PhDr.
Romana Habartová, Libor Habarta a Marta Polášková. Spoluorganizátormi tejto aktivity boli Trenčiansky samosprávny kraj, Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza, Slovácke múzeum
Uherské Hradište a Mestské kultúrne stredisko Bojnice.
Výstava MAJSTRI – výstava ¾udovoumeleckej tvorby majstrov ¾udového umenia a remesla
hornej Nitry a Slovácka. Je druhou plánovanou aktivitou v rámci projektu. Výstavu pripravili
spoločne OZ Kunovjan, Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza, Slovácke múzeum
Uhreské Hradište a Hornonitrianske múzeum Prievidza. Do tejto prezentácie zapojili 7 ¾udových
umelcov z regiónu hornej Nitry a 6 ¾udových umelcov zo Slovácka. Vernisáže výstavy v Hornonitrianskom múzeu sa zúčastnili všetci vystavujúci majtri z regiónu hornej Nitry a zástupcovia
regiónu Slovácka. Výstava bola realizovaná v autorskej koncepcii Mgr. Amálie Lomnickej
a PhDr. Romany Habartovej, jej inštaláciu zabezpečili odborní pracovníci Hornonitrianskeho
múzea. Výstavu otvorila PhDr. Iveta Géczyová, riadite¾ka HNM v Prievidzi, vystavujúcich
remeselníkov zo Slovácka predstavila PhDr. Romana Habartová a vystavujúcich remeselníkov
z hornej Nitry Mgr. Amália Lomnická, riadite¾ka HNOS v Prievidzi. Svojou účasťou túto aktivitu
podporili i poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Gabriel Šimko, riadite¾ Úradu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lobotka a vedúca odboru kultúry Ing. Marta
Šajbidorová. K vernisáži výstavy, ktorá v priestoroch HNM v Prievidzi potrvá do 9. júna 2006
organizátori pripravili spoločný katalóg, pozostávajúci z medailónov vystavujúcich tvorcov
z oboch regiónov. Text katalógu je doplnený bohatým obrazovým materiálom. Grafickú
úpravu materiálu zabezpečilo Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi a tlač katalógu
OZ Kunovjan.
13
Mistři a výstavy
Vystavující:
Jozef LENHART
DREVO, KOV, KOŽA, PASTIERSKY RIAD, Bojnice
Juraj Leporis
TOKÁRENIE, ÚŽITKOVÁ TVORBA Z DREVA, Prievidza
Izabela Chylová a Anton Chylo - KERAMIKA, Prievidza
Rastislav Haronik
KERAMIKA, Nitrianske Pravno – Vyšehradné
Kristína Podmanická
PALIČKOVANÁ ČIPKA, Prievidza
¼ubica Maliariková
MA¼BA NA SKLE, Prievidza
Milan Látka
NOŽIARSTVO, Prievidza
Renata a Jaroslav Crlovi KERAMIKA a DRÁTOVÁNÍ, Buchlovice
František Gajda
DŘEVOŘEZBA, Strážnice
Jana Mikulcová
KRASLICE, Ostrožská Nová Ves
Hana Buchtelová
RUČNÉ TKANÍ, Malá Vrbka
Miloslava Zatloukalová Výrobky ze slámy, Brodek u Konice Františka Snopková
KUKUŘIČNÉ ŠUSTÍ, Uherské Hradiště
čtvrtek 18. 5. – 9. 6. 2006, Hornonitrianske múzeum Prievidza
čtvrtek 15. 6. – 7. 7. 2006, Archeoskanzen Modrá
Vernisáž 15. června 2006, 17.00 - Archeoskanzen Modrá
Autorky: Mgr. Amália Lomnická, Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza,
PhDr. Romana Habartová, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Realizace: Občanské sdružení „Kunovjan“ ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském
Hradišti, Trenčianskym samosprávnym krajom, Hornonitrianskym osvetovým
strediskom v Prievidzi a Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi
14
Profilové pořady
Pozdravy ze zahraničí a taneční škola
Festival “Kunovské léto” má ve své programové nabídce zařazeny profilové pořady, které
budou v letošním roce patřit dětským folklorním souborům Pungo Music & Dance Theater
z Hsin-Ying City z Taiwanu, souboru Astghik z vesnice Aghavnadzor z Arménie, souboru
Vesselie ze Slivenu v Bulharsku, seskupení Bakony ze souborů Höcögõ z Vérteskethely a Eszterlánc z Réde z Maďarska a dětem ze souboru Warszawianka z Varšavy z Polska. Představí
se lázeňským hostům, dětem a široké veřejnosti ve významných lázních našeho regionu -
v Luhačovicích a na náměstí v Uherském Hradišti. Účinkuje: Pungo Music & Dance Theater z Hsin-Ying City z Taiwanu Vesselie ze Slivenu v Bulharsku Bakony ze souborů Höcögõ z Vérteskethely a Eszterlánc z Réde z Maďarska Warszawianka z Varšavy z Polska Středa
Středa
Moderátor:
14. června 2006, 10.30 hodin - Masarykovo nám., Uherské Hradiště
Pavlína Velecká
Středa Moderátor:
14. června 2006, 16.00 hodin - lázeňská kolonáda, Luhačovice
PhDr. Blanka Petráková Čtvrtek
Moderátor:
15. června 2006, 10.00 hodin - Masarykovo nám., Uherské Hradiště
Pavlína Velecká
15
Výchovné koncerty
Představení pro školy
Návštěvy škol a realizování tzv. výchovných koncertů neodmyslitelně patří k festivalům.
K této tradici se hlásí i “Kunovské léto”. Prezentace folkloru různých zemí Evropy, seznamování s tradicemi národopisných oblastí naší země zprostředkovává divákům a posluchačům
neopakovatelné zážitky. Nabízí se také možnost proměnit tato setkání ve školu tance pro
děti. Letos podruhé jsme spojili vystoupení i s představením divadel a divadélek pro děti
z mateřských škol.
Úterý 13. 6. 2006, 10.00 hodin – Kulturní dům Popovice
Realizace:
Libor Habarta
Moderátor:
Barbora Bajíčková
Soubory:
Popovjánek - Popovice, Pungo Music & Dance Theater - Taiwanu,
Astghik - Arménie
Úterý 13. 6. 2006, 10.00 hodin – Přírodní areál Kunovice
Realizace:
Hoffmannovo divadlo dětem Čtvrtek Realizace:
Moderátor:
Soubory:
15. 6. 2006, 10.00 hodin – Sportovní hala Staré Město Jakub Sabák
Kateřina Bazalová
Dolinečka - Staré Město, Pungo Music & Dance Theater - Taiwan,
Astghik - Arménie, Warszawianka - Polsko Pátek 16. 6. 2005, 10.00 hodin – Klub kultury Uherské Hradiště
Realizace:
Jakub Sabák
Moderátor:
Terezie Habartová
Soubory:
Pungo Music & Dance Theater - Taiwan, Warszawianka - Polsko, Bakony - Maďarsko Pátek 16. 6. 2006, 10.00 hodin - Ústav sociální péče Kunovice
Realizace:
Zdeňka Hašková
Účinkuje:
folklorní soubor Veličánek, Velká nad Veličkou Pátek 16. 6. 2006, 10.00 hodin - Archeoskanzen
Modrá
Realizace:
Luboš Sláma
Moderátor:
Petr Pěcha a Barbora
Majíčková
Soubory:
Astghik – Arménie,
Vesselie – Bulharsko,
Úsměv z Opavy,
Kremienok
- Slovensko
16
Reprezentační setkání
Přijetí na radnici
Festival “Kunovské léto” podporuje a zaštiťuje město Kunovice a celé “uherskohradišťské souměstí”
s městy Uherské Hradiště a Staré Město. Přidávají se další obce Zlínského kraje. Má nad sebou záštitu
významných osobností regionu a státu. Za festivalem léta stojí dlouhá řada sponzorů či partnerů festivalu,
bez nichž by festival ve svém počátečním rozjezdu neměl naději na přežití. Na podpoře festivalu se
významně podílí Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky, Folklorní sdružení České republiky, Zlínský kraj, kulturní instituce - Slovácké muzeum
v Uh. Hradišti, Klub kultury v Uh. Hradišti, dále pak Program Obnovy venkova, Škola vesnice v Modré.
Od prvního ročníku spolupracuje sdružení „Kunovjan“ s Nadací Děti-kultura-sport z Uh. Hradiště.
Od roku 2005 „Kunovské léto“získalo podporu z evropských strukturálních fondů a fondu visegrádského.
Nezastupitelná je podpora kulturních institucí - Slováckého muzea, Klubu kultury v Uherském Hradišti
a dalších, nadačních fondů, Ministerstva kultury ČR. Nezastupitelné místo má Folklorní sdružení ČR.
Festival se po léta obrací na své věrné přátele a podporovatele sponzory, jejichž výčet je skromně
uveden v závěru sborníčku. Nelze na tomto místě opomenout mediální partnery jako jsou – MF
DNES, Slovácké noviny, Dobrý den s kurýrem, Mediatel - Zlaté stránky, Český rozhlas Brno, Rádio
PROGLAS, TV MIC Uh. Hradiště, Dětská tisková agentura a Informační server www.borovice.cz.
Akci podporují ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský, TG Tisk Lanškroun a Agentura NP Staré
Město. Jejich zástupci jsou hosty také na radnicích jmenovaných měst.
Přijetí zástupců souborů u starostů hradišťského souměstí se tak stalo významným
reprezentačním setkáním nejen jich, ale i hostů z České republiky, ze zahraničí, osobností
našeho kulturně společenského života a zástupců médií. Představitlé měst přibližují Uherské
Hradiště jako město, které skýtá návštěvníkům festivalu nahlédnutí do minulosti a přítomnosti
půvabného historického města, Staré Město, nabízející pohled ke kořenům velkomoravským
a Kunovice, jako mladé tradiční město s bouhatou folklorní minulostí, zajímavým krojem
a letectvím. Čtvrtek Realizace:
Starosta:
15. 6. 2006 – Staré Město – 11.30
Alena Pluhařová
Miroslav Schönbaum Čtvrtek Realizace:
Starosta:
15. 6. 2006 – Uherské Hradiště – 15.30
Marie Jilíková
Ing. Libor Karásek Sobota
Realizace: Starosta:
18.6. 2006 – Kunovice – 13.00
Ivana Lůčná
Ing. Jiří Vařecha
17
Propagační pořady
slavnostní průvod
Kdo alespoň někdy zavítal na místa, kde se tradičně pořádají slavnosti a festivaly, dobře ví, že
neopakovatelnou atmosféru nabízí pro účinkující, ale přředevším pro přihlížející návštěvníky čas slavnostního průvodu. Je představením všech účinkujících a jejich umění. Průvod je rovněž
příležitostí k přehlídce svátečních krojů a kostýmů, jejichž barvami a tóny se rozzáří i rozezní
města Uherské Hradiště a Kunovice. Než se děti průvodem na Masarykovou náměstí vrátí, veřejnost bude moci sledovat um
mažoretek. Sportovní Centrum Duha Veselí nad Moravou vzniklo v roce 2003 a v současné
době obsahuje tři mažoretkové skupiny s názvy Pusinky, mažoretky vevěku 4-7 let, Poupata
-mažoretky ve věku 7-10 let a skupina Magic Rose, ve které jsou mažoretky ve věku 11-14 let.
Starší skupiny vlastní od roku 2004 několik titulů např.1.vícemistr oblasti,1.vícemistr Moravy a
Slezska.V loňském roce Poupata a Magic Rose na pozvání cestovní kanceláře ERLI z Ostravy
odcestovaly reprezentovat Českou republiku do maďarských lázní Hajduszloboszlo.
Vedoucí Poupat: Martina Tišocká a Jiřina Stanislavová
Vedoucí Magic Rose: Jana Němečková a Soňa Ondrysková
Čtvrtek
Trasa:
Realizace:
Průvodní slovo:
Taneční pozvánka:
15. 6. 2006 – 16.00 – 17.00 Uherské Hradiště
Bastion, Prostřední ul., Mariánské nám., Protzkarova ul., Masarykovo nám.
Miroslav Chrástek, Zdeňka Hašková Zuzana Hoffmannová
Masarykovo nám. – 17.00 Neděle:
Trasa:
Realizace:
Průvodní slovo:
Taneční pozvánka:
18. 6. 2006 – 13.30 – 14.30 Kunovice
Hotel Club, Radnice Kunovice, Letní areál Kunovice
Miroslav Chrástek
Petr Pěcha a David Janík
Radnice a společný odchod do areálu na závěrečný galaprogram
18
Doprovodné programy
Sportovní zápolení
Po několik let se tanečníci, muzikanti, ale i vedoucí souborů zapojují do poměřování sil,
které není pro folklorní soubory a folklorní festivaly nejobvyklejší. Ke „Kunovskému létu“
však neodmyslitelně patří i sportovní, taneční, dovednostní, intelektuální i zábavné soutěžení
na souši a v krytém bazénu. Soutěže se odehrávají souběžně ve sportovní hale v Kunovicích
a v krytém bazénu v Uherském Hradišti. Výsledky soutěží se sčítají a jsou vyhlašovány
po ukončení soutěžní části dne. Vítězové jsou příjemně sladce odměněni.
Pátek 16. června 2006
Sportovní hala Kunovice
Realizace:
Moderátor:
15.00 – 17.00
Ivana Šáchová, Jiřina, Habartová, Ludmila Habartová,
Marie Řiháčková, Ivana Lůčná, Veronika Šáchová,
Michaela Křiváková Zdeňka Hašková
Pátek 17. června 2005
Krytý bazén Uherské Hradiště 15.00 – 17.00
Autor a moderátor:
Ladislav Botek a tým
Inspice:
Jakub Sabák, hostesky souborů
Vyhlášení výsledků soutěží: sportovní hala Kunovice 17.30 hodin
19
Na pomezí žánrů
Poselství budoucnosti
V dubnu letošního roku měla široká veřejnost příležitost poslouchat úvodní koncert „nového“
Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, který v přímém přenosu vysílal Český rozhlas
Brno. Po třinácti letech tak byla rozhodnutím ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka zahájena
nová éra BROLNu, jehož novým dramaturgem se stal Jiří Plocek, primášem a uměleckým vedoucím
Jindřich Hovorka. Bylo tak odstartováno nové koncertní a dramaturgické období BROLNu, které by
mělo reprezentovat úzké propojení Českého rozhlasu s osobitou regionální lidovou kulturou. Je na
místě vzpomenout vynikající primáše Bohdana Warchala, Bohumila Smejkala, Jindřicha Hovorku, Radka
Zapletala, cimbalisty Jána Gašpara Hriska, Helenu Červenkovou, legendární zpěváky bratry Luboše a
Dušana Holých, Boženu Šebetovskou, Jožku Severina a dlouhou řadu dalších, ale i zasloužilé vynikající
osobnosti BROLNu - Jaroslava Juráška, Jaroslava Jakubíčka či Jaromíra Nečase. Svým uměním oslovili
tisíce posluchačů a diváků, kteří se především díky osobnímu setkání s nimi vydali a vydávají stejnou
cestou. BROLN znovu vstoupil pod střechu Českého rozhlasu po třinácti letech, potřinácté se setkávají
stovky folkloristů na Mezinárodním festivalu v Kunovicích a třináct let přijíždí Jindřich Hovorka do
Kunovic jako odborný porotce zpěváckých soutěží, z nichž si za tuto dobu vybral třináct dětí, které
se měly možnost představit na koncertech BROLNu.
BROLN ve složení Jindřich Hovorka (prim), František Černý (housle), Josef Pavlica (viola), Aleš Janeček
(klarinet), Růžena Kučerová (flétna), Pavel Trkan (kontrabas) a Jan Telecký (cimbál) se představí skladbami z upravovatelské dílny Otakara Pokorného, Františka Dobrovolného, Jaromíra Nečase, Zdenka
Lukáše, Jána Gašpara Hriska, Jindřicha Hovorky, Jana Rokyty a dalších.
Tak jako dnes u mladých zpěváčků, začalo to kdysi u každého z nás.
Program:
Hategana (Fr. Dobrovolný)
Primášova píseň (Myjava), Kačer na dolině
Dybych byla bohatá, Třeba su já dcéra
Kedy k nám, šohajku
Ovčácká (O. Pokorný)
Letěl, letěl roj Mezi dvoma járky, Škoda ťa, šohajku, Kolem našich oken
Pásel Janko krávy
Janíčenko, Janko, Lubina, Lubina, Nedávaj ňa, mamko
Zakukala kukulenka Vydala máti, A ty svatý Antonínku
Za našíma humny, Kasalica, ospalica
Šohajku, duša má
Šak to, Bože, časy bývaly Konopja, konopja
Chodí kňaz po dvore
Vyletěla holubička, Vydala sa na Kokavu
Cikánský tanec (J. G. Hrisko)
Já su ráda, Třeba su já malá
Ideme, ideme BROLN
Luboš Holý Vlasta Grycová Kateřina Gorčíková
BROLN, sólo Růžena Kučerová, flétna
Dušan Holý
Ženský sbor Kunovice František Černý
Jitka Šuranská
Dušan Holý a Ludmila Malhocká
Magdalena Múčková Martin Hrbáč Ludmila Malhocká Ludmila Malhocká a František. Černý
Petra Hrubošová Martin Pěcha
Terezie Habartová
BROLN, sólo Jan Telecký, cimbál
Renatka Šťastná společný závěr
Pátek 16. června 2006, 19.00-21.00, Přírodní areál Kunovice
Autor pořadu: Romana Habartová
Odborná spolupráce: Jiří Plocek a František Černý
Realizace:
Český rozhlas Brno a BROLN s primášem Jindřichem Hovorkou
Pořadem provází:
Marcela Vandrová
20
Tradiční řemesla
zahrada Moravy
Už několik let se děti festivalu prezentují na zajímavé výstavní a prodejní akci, kterou pořádá
Střední zemědělská škola a Gymnázium, Školní hospodářství a Městský úřad STARÉ MĚSTO
už čtrnáctou sezónu. Třídenní reprezentativní akce nabízí ukázky řemeslné výroby - domácí
zpracování výrobků – zhlédnutí zemědělské mechanizace – prohlídku muzea zemědělské
techniky Slovácka - výstavu vín - výstavu hasební techniky - zahradnické potřeby - stavební
doplňky - rozbory vody a půdy – autosalony - dražby zvířat – jezdecké odpoledne – ukázky
chovu drobných hospodářských zvířat - expozici sokolnictví – módní přehlídky – vystoupení
našich a zahraničních souborů.
Sobota a neděle 17. – 19. 6. 2005 Areál Střední zemědělské školy a gymnázia ve Starém Městě
Realizace: Střední zemědělská škola a Gymnázium, Školní hospodářství
a Městský úřad STARÉ MĚSTO
Garant:
Bohumil Otáhal
Spolupráce: Antonín Habarta
Moderuje: Radka Bečicová
Hrají:
Staroměstská kapela
Kunovská cimbálová muzika
všechny dětské folklorní soubory “Kunovského léta”
Doprovodné programy:
Sobota 17.6. 9 - 19 hodin 10.00
Ukázka výcviku služebních psů 11.00
Historicky šerm 14.00
Jezdecké odpoledne
14.00
Zdravý životní styl - přednáška
15.00
Módní přehlídka Klub módy UH
Neděle 18.6. 9 - 18 hodin
9.30
Ukázka výcviku služebních psů
10.00 Přehlídka cimbálových muzik KUNOVSKÉHO LÉTA 11.00 Ukázka zásahu hasičů
13.00 Stloukání másla a zpěv „Tetky z Kyjova“
14.00 Jezdecké odpoledne 10.00, 14.00, 16.00
AGÁTA - aranžování a vazba květin
14.30 Zdravý životní styl – přednáška
15.00
Módní přehlídka Módní salon Svatka Zábavní park - Zvěřinové speciality - Jízda kočárem a na ponících - Ukázky stolování a gastronomie - Historické zbraně – Tibetská medicina v praxi – Lidová tvorba - Umělecké předměty
-Výstava fotografií a bonsaí
21
Tradiční řemesla
svatojánský jarmark lidových řemesel
a udílení ceny Vladimíra Boučka
K festivalu patří neodmyslitelně Svatojánský lidový jarmark, realizovaný ve spolupráci
s Městem Uherské Hradiště na Masarykově, dnes na Mariánském námětí v Uh. Hradišti.
Své zboží, um a vlastní výrobu zde prezentují vyhlášení mistři tradiční rukodělné výroby,
ale i začínající řemeslníci. Když se obrátíme do minulosti, právě Uherské Hradiště patřilo
k místům, kam výrobci z venkova přinášeli své zboží k výměně a prodeji. Na Mariánském
náměstí v Uh. Hradišti lze sledovat práci více jak stovky prodejců, řemeslníků, kteří reprezentují jednotlivé oblasti regionů - předně z Moravy, Slezska a z příhraniční oblasti Slovenska.
Svatojánský jarmark je od roku 2005 podržen významnou iniciativou.
V souladu s účinnější péčí o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila vláda v roce 2003
a v návaznosti na tradice místního regionu, rozhodlo Město Uherské Hradiště udělovat
významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové
umělecké výroby. Ing. arch. Vladimír Bouček byl nejenom zakladatelem novodobých forem
péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou a důstojnou osobností města.
Tento akt přesahuje svým významem hranice města. Odborná komise ve složení - Ing. Hana
Doupovcová, PhDr. Josef Jančář, CSc., PhDr. Ivo Frolec, PhDr. Romana Habartová, Marta
Ondrová, Ing. arch. Aleš Holý, Libuše Hradilová - udělila v roce 2005 cenu Františku Mikulcovi,
uherskohradišťskému krojovému krejčímu, který celý život zasvětil práci v oboru. Vytvořil
úctyhodné množství krojových součástek a krojových kompletů z různých oblastí Slovácka.
Význam jeho práce sahá i mimo region, neboť během svého zaměstnání v družstvu Slovač
se spolupodílel na krojovém vybavení souborů celého Československa. Významné ocenění
mu bylo uděleno 18. června 2005.
V roce 2006 bude cena udělena uherskohradišťské Františce Snopkové, zaškolené v dílnách
Ústředí lidové umělecké výroby, která neustále překvapuje objevováním nových kompozic
drobné figurální tvorby s citlivým estetickým působením výrobků z přírodniny - kukuřičného
šustí. Její tvorba je známá nejen v České republice, ale i daleko za hranicemi.
Pátek 16. června 2006, 16.00 hodin, Obřadní síň Nové radnice, Uherské Hradiště
Realizace:
Město Uherské Hradiště
22
Soutěžní pořady
soutěž malých verbířů
V listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO Koichiro Matsuura slovácký verbuňk
za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Slovácký verbuňk, který Česká
republika navrhla k zápisu do tohoto prestižního seznamu v loňském roce, se tak stal první
oceněnou nemateriální památkou naší země a zařadil se mezi devadesát prohlášených fenoménů z celého světa. Specifický mužský tanec rozšířený na jihovýchodní Moravě je založen
na originalitě taneční „skočné“ improvizaci svého nositele – tanečníka a zpěváka. Dokonalost
předvedení tance je znakem schopností a talentu, kteří diváci a často i verbíři „konkurenti“
sledují s napětím. Interpret musí být nejen dobrý tanečník, ale výborný zpěvák, který nejenže
dobře intonuje, ale také zvládá dialekt svého regionu. Musí mít i dobrou paměť a přesvědčit
okolí širokými znalostmi repertoáru písní. Pohyb každého verbíře musí být osobitý se značnou
mírou náročnosti, množstvím, pestrostí, návazností a adekvátní úrovní tanečních prvků a figur,
který říkáme cifry.
Tak se pojďme podívat na cifry chlapců, kteří obkoukávají své vzory – vyhlášené verbíře
daných regionů. Jak se jim od nejútlejšího věku daří respektovat správný regionální taneční
typ, jak je jejich tanec vystavěn a jak graduje, se právě dnes opět po roce přesvědčíme. Za
třináct let se soutěže zúčastnila na 270 malých verbířů od tří do patnácti let z celého Slovácka.
Vyznamenáním pro ty nejlepší představuje vystoupení v soutěži verbířů na Mezinárodním
folklorním festivalu ve Strážnici příští týden.
Sobota
Autor: Doprovází:
Moderuje:
Filip Ždánský
Adam Joura
Daniel Kraus
Tomáš Buchlovský
Radek Blahuš
Martin Vašulka
Zdeněk Kos
Lukáš Činč
Marek Miklíček
Pavel Smejkal
Martin Žemlička
Jaroslav Polomini
Stanislav Mach
Ondřej Jagoš
Martin Čapka
David Vašulka
Tomáš Hořava Libor Macháček
Marek Kraus
Petr Šamša
Petr Hovězák
Martin Pěcha
Ondřej Siman
Jiří Dostoupil
Jan Pluhař
17. června 2006, 10.00 – Zelný trh, Uherské Hradiště
Ludmila Habartová
Cimbálová muzika Mladí Burčáci z Míkovic
Petr Pěcha
6 let
7 let
9 let
9 let
9 let
9 let
9 let
11 let
10 let
11 let
11 let
12 let
12 let
12 let
12 let
13 let
13 let
14 let
14 let
14 let
14 let
14 let
14 let
15 let
15 let
Archlebjánek
Malý Handrláček
Hanýsek ze Šakvic
Archlebjánek
Merínek
Kyjovánek
Hanýsek ze Šakvic
Vonička II
Malý Handrláček
Archlebjánek
Diváky
Hanýsek ze Šakvic
Hradišťánek
Veličánek
Hrušky
Kyjovánek
Archlebjánek
Kyjovánek
Hanýsek ze Šakvic
Děcka z Kunovic
Archlebjánek
Děcka z Kunovic
Děcka z Kunovic
Hanýsek ze Šakvic
Dolinečka
Chovejte ně matičko
V poli stójí Anička
Kde sa mně ten grajcár děl
U muziky su já chlap
V tem Kyjově
Grumvířská dědina
Pod tým naším okénečkem
Teče voda
Od Prešpurka k Dunaju
U Dunaja šaty prala
U Dunaja šaty perů
Pasél Jano tri voly
Ej když sem já šel přes ty hory
V poli stójí Anička
V tem Brně vprostřed rynku
A ja dobre vím
U Bánovskéj Boží muky
Ja su synek svobodný
Já su synek slobodný
Za Moravú třešně sú
23
Soutěžní pořady
Naše děti - soutěžní pořad
Kdo se věnnuje práci s dětmi, pak ve folklorních souborech obzvláště, zná důvěrně jméno
Františka Bartoše (16. března 1837 Zlín-Mladcová - 11. června 1906 Zlín-Mladcová), významného moravského národopisce, folkloristy, pedagoga a jazykovědce. Téměř třicet let působil
v Brně, ponejvíce na Slovanském gymnáziu. Zakladatelský význam mají jeho díla o moravských
nářečích. A pak práce o lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení či pověrách se staly
základem moravské etnografie a folkloristiky. Ve sběratelské činnosti navázal na dílo Františka
Sušila a vydal tři soubory moravských a slezských písní i s nápěvy.
Jsou to pokladnice, v nichž se písně rodí. S jeho pedagogickým působením souvisí i zpracování čítanek a příruček pro střední školy a další ediční počiny.
Práce s dětmi ve folklorních souborech plní i poslání výchovné a vzdělávací, proto jmenujme
to nejdůležitější , co nám František Bartoš zanechal - Dialektologie moravská (1886), Naše děti
(1888), Národní písně moravské nově nasbírané (1889 spolu s Leošem Janáčkem), Kytice písní
moravských (1890 s Leošem Janáčkem), Národní písně moravské (1900-1901), Dialektologický
slovník moravský (1905-1906), Deset rozprav lidopisných (1906), Lid a národ (1883), Moravský
lid, Stručný přehled dějin literatury české doby staré a střední (1874) a Malá slovesnost (1876).
Jeho Dialektologie moravská byla oceněna petrohradskou akademií věd v roce 1895. Dnes na
Františka Bartoše, navíc téměř v den jeho výročí, vzpomeňme s našimi dětmi, které přicestovaly
z nejrůznějších koutů Země a přicházejí se pochlubit tradičními projevy jejich zemí, oblastí,
regionů či míst. František Bartoš by z nich měl jistě radost. Zajisté potěší i vás.
Přehlídka choreografií:
Ústav sociální péče Kunovice
Merínek
Polsko Taiwan
Hradišťánek
Maďarsko
Malý Handrláček
Veličánek, Velká
Veselie, Bulharsko
Děcka z Kunovic
Úsměv Opava
Dolinečka St. Město Handrláček
Arménie
Slovensko 24
Zábavní pořady
večerní muzicírování
Očekávanou součástí festivalu v čase, kdy už jsou téměř všechny festivalové povinnosti
vzdálené, kromě finálové neděle, jsou večerní doprovodné programy pro děti, mládež, rodiče
i seniory. Všichni bez rozdílu věku se mohou vydovádět. Jsou připraveny hry virtuálního, intelektuálního, dovednostního a zábavného charakteru, soutěže, kde si mohou účastníci ověřit
hbitost, zručnost, postřeh či smysl pro humor. Velmi oblíbena je výtvarná a rukodělná dílna
připravovaná ve spolupráci s domem dětí ve Strážnice, letos zarámovaná příznačně titulem
Písnička je svět. V průběhu večera a začínající noci se představí se další kolektivy moderního
tance, aerobiku, břišní tanečnice a další překvapení.
Sobota
Realizace:
Spolupráce:
17. června 2006, 18.00 – 2.00 hodin, přírodní areál Kunovice
Ivana Šáchová, Libor Habarta a tým
DDM Strážnice
Tančí:
moderní tanec FAJN, COOL KIDS z Kunovic
Stonožky z Ostrožské Nové Vsi
Břišní tanečnice Šaryhanky a Šaryhan z Kunovic
Hrají:
CM Harafica z Uh. Hradiště s primášem Jakubem Ilíkem
Muziky zúčastněných kolektivů
Kántry kapela Kanonýři
Zábava:
Přehlídka moderní písně
Vzlet balónu
Ohňostroj
25
Duchovní setkání
mše svatá a koncert duchovní písně
…Když duše neví, co to znamená milovat Boha, zaplavuje ji často změť hlasů nejrůznějšího
původu. Ty hlasy sice nevydávají žádné zvuky, ale jsou silné. Jsou to hlasy srdce, rozumu,
výčitek svědomí, hlasy smutku, vášní, beznaděje… a my jdeme jak slepí za tím či oním hlasem
a svůj den naplňujeme činy, které jsou těmito hlasy motivovány nebo ovlivňovány. Často se
však zvedne jiný hlas, který je silnější než ty ostatní. Je to spíše světlo, které probleskuje ve
zmatené duši. Je to téměř nepostřehnutelná myšlenka, která se duši nabízí. Je však mnohem
křehčí než ostatní. Je to snad hlas Boží?
Andělské přátelství, Adam Michna z Otradovic
Studentský pěvecký sbor Gymnázia Staré Město
SLOVO - Po novém ránu
„Bílá neděle“ („Pünkösdölõ“)
Maďarsko
Moj Boh Kremienok, Slovensko
Rozednění Úsměv, Opava
SLOVO – Bůh nezatratil
GRADUALE, Leoš Janáček
Studentský pěvecký sbor Gymnázia Staré Město
Stretol ma dnes Pán
Kremienok, Slovensko
Chceme ti zazpívat
Dívčí sborek Dolinečky
SLOVO – Věčné drama
Na tom světě, Bohuslav Martinů
Studentský pěvecký sbor Gymnázia Staré Město
Pane, som tak velmi rád Kremienok, Slovensko
Barka
Polsko
SLOVO – Napiš mi něco pro duši
Pět Postních Motet – 1. část, Antonín Tučapský
Studentský pěvecký sbor Gymnázia Staré Město
Ranní prosba
Dívčí sborek Dolinečky
Ty si najvyšší
Kremienok, Slovensko
SLOVO - Pro trochu lidskosti
Antihymnus z Oratoria „O víně“, Panteleon Roškovský
Studentský pěvecký sbor Gymnázia Staré Město
Neděle 18. června 2006, 7.30 - 8.15, 8.30 – 9.10,
chrám Páně v Kunovicích
Mši slouží:
P. Jaroslav Polách
Autor pořadu:
Romana Habartová
Recitace:
Petr Pěcha, Romana Habartová
Hudební spolupráce: Josef Fojta
Duchovní poezie:
Antonín Reček
Účinkují:
Studentský pěvecký sbor Gymnázia Staré Město pod vedením prof. Rohelové
a folklorní soubory
26
Soutěžní pořady
Přehlídka cimbálových muzik „ Učitel a žák“
Od prvního ročníku festivalu jsou v programové nabídce zařazeny přehlídky a soutěže na mezinárodní úrovni – v choreografiích, ve zpěvu, ve specifickém tanečním chlapeckém
projevu – ve verbuňku. Přestože jsou odbornými porotci z řad významných osobností v
oboru sledovány a hodnoceny i doprovodná tělesa – hudecké a cimbálové muziky, vystupují
při těchto produkcích vždy „jen“ jako doprovod k tanci nebo zpěvu. V roce 2006 dostanou
poprvé prostor dětské a mládežnické muziky jako koncertní tělesa.
Muzikantský pořad je postaven na využití standardních a také neobvyklých a specifických
hudebních nástrojů, typických pro jednotlivé oblasti. Pořad nejen že představuje nástrojové
obsazení v dětských muzikách, ale dokládá i schopnosti malých interpretů při citlivém a fundovaném pedagogickém vedení svých učitelů zvládat dobře repertoár nejen svých domovských regionů. Vedle tradičního obsazení moravské muziky, která je nejznámější ze Slovácka, se
vedle houslí, violy, kontrabasu a klarinetu jako sólových nástrojů představí cimbál, dále gajdy,
violoncello, ale také další – píšťalky, a snad přijde i na ozembouch či grumle. Uvidíme, co si na
nás mladí muzikanti vymyslí. Nejenže své nástroje důvěrně znají a dokážou na ně adekvátně
věku dobře zahrát, ale mnohdy i překvapí. Samozřejmě také velmi slušně zpívají a rozdávají
radost a pohodu všude, kam se svými společníky a kamarády - svými nástroji - zavítají. Jako
vzory, v jejichž šlépějích kráčejí, se představí nejen jejich skuteční učitelé, ale i výjimečné
muzikantské seskupení na Uherskohradišťsku, nazvané „Pondělníci“ s legendárním primášem
Františkem Hamadou.
Neděle 18. června 2006, 10.00 hodin, Zahrada Moravy, Staré Město
Autor:
Zdeněk Ondrášek Odborná spolupráce: Romana Habartová
Realizace:
Ludmila Habartová a Iva Šáchová
Průvodci
Učitelé Pondělníci a žáci Martin Pěcha a Aneta Poláchová
Účinkující:
Cimbálová mladých muzikantů z Kunovic, vedoucí Zdeněk Ondrášek
Začínající cimbalistka Aneta Poláchová
Instrumentální soubor Píšťalky ZUŠ Kunovice, vedoucí Ivo Horký
Dětská CM ZUŠ Uherské Hradiště, vedoucí Pavel Štulír
Dětská CM ZUŠ Uherský Ostroh, vedoucí František Říha
Dětská CM ZUŠ Velká nad Veličkou, vedoucí Petr Hlahůlek
Chlapecká CM ZUŠ V. Kálika, Opava, vedoucí Romana Kubala
Mládežnická CM SPŠ Uherské Hradiště, vedoucí Mgr. Pavel Šupka
Mládežnická CM Dolinečka, Staré Město, vedoucí Tomáš Vavřík
Vokální skupina Kremienku Bratislava, vedoucí Katarína Baginová
Pondělníci - František Hamada – prim, Jan Slováček – terc, Stanislav Gabriel – terc, Vladimír Stašek – terc, Jaroslav Němeček – klarinet, Jan Vančura – kontrabas, Petr Hrobař – kontry, Zdeněk Odrášek – kontry, Petr Tuiček - kontry, Jiří Potyka - terc
27
Přehlídkové pořady
Kde jsme doma? - závěrečný pořad festivalu
Často si lidé, a jistě i děti, kladou otázku, kde jsme doma. V neskutečně rychlém žití, plném
povinností, práce, shonu, honby za úspěchem, ziskem a kdoví čím ještě, se ani řada z nás
nestihne zamyslet, kde domov náš… Na tuto otázku vám však už děti ve školce odpoví: Čáp
má domov tam, kde má své hnízdo a kde hřeje svá čápátka a my máme domov u maminky.
I naše děti mají svá hnízdečka – ve své rodině, ve své obci, ve své zemi, tam, odkud pocházejí a kam se za malou chvíli budou opět vracet. V nedělním galaprogramu se vám svými
tanečními a hudebními vstupy zúčastněných souborů z Arménie, Bulharska, Maďarska,
Polska, Slovenska, Moravy a Slezska pokusí děti kus svého domova předat jako vzpomínku
na „Kunovské léto 2006“.
Handicapované děti z Ústavu sociální péče Kunovice
Merínek
Hradišťánek.
Křenováček
Úsměv, Opava
Polsko
Dolinečka
Popovjánek
Malý Handrláček
Slovensko
Děcka z Kunovic
Veličánek
Handrláček
Arménie
Maďarsko
Bulharsko
Neděle 18. čevrna 2006 - Přírodní areál Kunovice
autor pořadu:
Romana Habartová
inspice:
Iva Šáchová, Marta Polášková, Jiřina Habartová a hostesky
moderují:
David Janík, Petr Pěcha
28
Slavnostní rozloučení
slavnostní ukončení festivalu
Třináct let se v srdci Evropy, Slovácka a v nitru uhersko-hradišťského souměstí setkávají
děti různých národností, nejen z Evropy. Možná o reprezentaci v zahraničí příliš nepřemýšlejí,
ale jejich nadšení a odpovědi, proč jsou tu, jsou výmluvné. …Přijeli jsme vám ukázat naše tradice,
přišli jsme se pochlubit, co umíme my, přišli jsme vám udělat radost našimi písničkami, hudbou
a tanci… a také, přijeli jsme se podívat, jak se žije u vás, jak se mluví česky, jakou podobu mají
vaše tradice a co je pro vás typické… a čím se od sebe odlišujeme…
K těmto dětským postřehům není třeba nic dodávat. O to šlo při zrodu festivalu také
nám. Přivést do srdce stařičkého kontinentu mládí z celého světa, umožnit jim už v mladém
věku přirozeně vnímat osobitnost tradiční kultury se všemi jejími projevy, uvědomovat si svůj
původ, kořeny, mít možnost srovnání a hledání kulturních souvislostí a obohacovat svůj život
novým poznáním.
V souvislosti se vstupem dalších zemí i naší republiky do společenství evropských národů
se stále častěji hovoří o národní identitě a její možné ztrátě. Myslím, že děti, které se právě na
našem festivalu setkávají (a nejen tady) by mohly opět odpovídat za dospělé.
Od dětství se setkávají s odkazem předků díky rodinnému zázemí, tradičnímu prostředí,
v některých zemích díky školám specializovaným na lidové umění, ale i díky poučeným
souborovým vedoucím umocňují vztah k prostředí, kde žijí - kde mají svůj domov, na který
jsou patřičně hrdí.
Za třináct let se u nás vystřídalo přesně 196 dětských folklorních souborů a dalších
150 kolektivů, které se podílely na doprovodných pořadech. Každým rokem to bylo
na 700 účinkujících. Není špatným zhodnocením přivést do našeho regionu za uplynulé
období kolem 10 000 malých i dospělých účinkujících, kteří ve svých krajích o nás
– o naší zemi, o naší kultuře, tradicích, přírodě a našich dětech či lidech mluví, rádi
se k nám vracejí nebo doporučují dalším, aby se mohli i oni obohatit o nové zážitky
a poznatky z našeho po všech stránkách zajímavého regionu. A každým rokem se nejen ze zemí,
které se na tomto festivalu už účastnily, hlásí další. To je velké zhodnocení této aktivity.
Za uplynulá léta se u nás vystřídaly soubory z Čech, Slovácka a Kopanic, Valašska, Lašska,
Slezska, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Ruska, Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Itálie,
Makedonie, Bulharska, Řecka, Mexika, Gruzie, Turecka, Konga, Taiwanu a Arménie.
Děti rozličných národností si rozumějí, aniž by dostatečně znali protější jazyk, navazují přátelské vztahy, které jsou upevňovány nejen formou dopisování, ale i dalšími aktivitami, jež
provázejí jednotlivé folklorní soubory a často také rodiny.
Těší nás, že nové poznání a trvalá přátelství nacházíte právě u nás.
Zveme Vás už nyní na další setkání, které se uskuteční ve dnech 11. - 17. června 2007.
Romana Habartová
29
O souborech
Pungo Music & Dance Theater, Sinying city, Tainan County - Taiwan
Taiwanské a čínské tradice a kultura přibližuje letos taneční soubor „Pungo“ z Taiwanu. Byl
založen v roce 1997 Fang-Yeh Chao nynějším vedoucím a choreografem.
Většina lidí v Taiwanu mluví čínsky i taiwansky. Čínštinou se vyučuje ve školách. Národnost
Hakka, která tvoří přibližně 10 % populace, mluví svým vlastním jazykem. Ostatní minoritní
menšiny používají většinou své jazyky, přesto však většina z nich dokáže mluvit čínsky i
taiwansky.Většina taiwanských lidí jsou věřícíc, převážně Budhisté a Taoisté. Velké procento
věřících navštěvuje bohoslužby a mše. Lidé jednotlivých vyznání jsou k sobě tolerantní a řada
z nich vyznává vícero náboženství. Konfucius je také cennou školou myšlení a etického cítění.
Křesťanské kostely jsou u nás také již mnoho let, většina z nich Protestantská s Radou starších,
hrající přesně vymezenou roli.
Soubor působí ve městě Sin-Ying v regionu Tainan už téměř 8 let. Hlavním cílem souboru
“Pungo” je předávat mladým generacím tradiční kulturu a tance a také klade důraz na choreografické ztvárnění taneční výchovy. V souladu s vládním programem “Community Build in
Totality – Společenství vybudované za totality”a “Culture Industry – Kulturní průmysl” chce
Pungo představit a ukázat nejzajímavější tance ze svého repertoáru. A navíc se chceme ještě
účastnit na programu “Standing Hometown and Look Forward the world – Poznání svého
města a výhled do budoucnosti”. Děvčata přiblíží řadu exotických tanců, např. Elated in Spirits
-Okouzleni náladami,kdy tanečnice tančí s dvoustrannými bubny v rozdílné sestavě a postupně
se dostávají do atmosféry radostí, Tambourine Dance - Tamburínové tance z Tibetu, které pocházejí z ženských lidových tanců v pastýřských oblastech severního Tibetu, skupinové písně
a tance naopak z rolnických částí východního Tibetu. Soubor tančí v originálních kostýmech
s přihlédnutím k výrazným rozdílům kultur jednotlivých oblastí Tibetu. Ve spojení se soudobou hudbou a tanci s barevným a tajemným rozmanitým půvabem dovoluje pochopit lidem
pochopit národní identitu, styl života a hlavní rysy starého Tibetu. Tanec Drum Drill - Bubnové
cvičení zase podle legendy přibližuje vládu dynastie Cheng in Ming. Poté, co Chen Kung
Cheng znovuobnovil Taiwan, usiloval o praktikování armády pro záchranu národního území
Ming Dynasty. Stateční muži a hrdinové tenkrát přicházeli odevšad, aby ukázali svou genialitu
a často mezi sebou soupeřili ve válečných schopnostech. Hodně lidí zahynulo a lidé se snažili
zabránit těmto zápasům pomocí hlasitého bubnování. V časovém vývoji se to stalo důležitou
folklorní tradicí s hbitými a rytmickými kreacemi. Bubnový tanec, často nazýván jako “malé
bubnové cvičení” nebo “basové bubnové cvičení”. Hudební a taneční kroky ukazují mocnou
sílu bubnových rytmů. Riddle Dance - Tajemný tanec kombinujeme dětskou hru “tajemství”,
kterou děti často hrají ve volném čase a tělesné ztvárnění všech tanců. S tímto tancem se
náš soubor účastnil národních soutěží a také jsme reprezentovali Taiwan na mezinárodních
soutěžích. K největším úspěchům patří “Ocenění za nejlepší Choreografii” na Taneční soutěži
v Taiwanu v roce 2004 a “1. místo” za vystoupení na festivalu Nan Ying. V sobotu soubor pomůže v Kunovicích odrýt tajemství skryté v tomto tanci Taiwanu,
v němž je prolnuta tradiční čínská kultura s přihlédnutím ke kulturám Japonska, a vlivům západu – Ameriky, Španělska a Holandska. Původní obyvatelné Taiwanu měli také svou typickou
kulturu. Hudba, umění, folklorní tradice a populární kultura ztělesňují dřívější i současnosné
asijské i západní motivy.
Vedoucí: Vedoucí zahraničního výjezdu: 30
Fang-Yeh Chao
Evy, Ting Ying Kao
O souborech
Astghik, Aghegnadzor - Arménie
Folklorní soubor „Astghik“ byl založen v roce 1995 v obci Aghavnadzor v regionu Vayots
Dzor v Arménii. Repertoár souboru „Astghik“ obsahuje více jak 30 tanců a choreografií.
„Shatakh“, „Vaspurakan“, „Moush“, „Sasun“, „Bert“, „Kochari“, „Tamir“, „Tsap – Par“,
„Tamzara“, a další tance představující tradiční materiál regionu, kde souboru působí, ale též
řadu historických částí Arménské republiky. Tance především ztvárňují starověkou a unikátní
Arménii, její národní a lidové umění s důrazem na možnost seznámit se s tradicemi, kroji
a tanci této země. Soubor představuje velmi zajímavé a exotické hudební nástroje - shevi – což je
tradiční pastýřská flétna, vyrobená z rákosu nebo ze dřeva a požívá se pro pastýřské zpěvy.
doudouk je typický arménský dechový nástroj vydávající jemný a něžný zvuk, zourna zase
dechový nástroj z horských krajin s pronikavým zvukem používaný při svatebních obřadech
a při slavnostních příležitostech. Kanon je kytara připomínající nástroj se třemi strunami, na
které se hraje ukazováčky a dehol - bicí nástroj, je tvořen dvojitou bubnovou membránou.
Hraje se na něj bud přímo rukama, nebo paličkami.
Během svého působení se soubor účastnil v nejrůznějších kulturních vystoupeních a také
ve Státních vládních institucích a to nejen v Arménii, ale také na mezinárodních festivalech,
byl oceněn mnoha nominacemi a oceněními. V roce 2005 se soubor účastnil festivalu CIOFF
na Ukrajině do Kunovic cestoval autobusem šest dní.
Vedoucí souboru:
Artur Sargsyan
Dadik Martirosyan
31
O souborech
Vesselie, Sliven – Bulharsko
Dětský folklorní soubor Vesselie pochází ze zajímavé oblastí Trákie. Soubor navázal na
své předchů, neboť první soubor vznikl už v roce 1994. Současný soubor byl založen v roce
2003 a pracuje n střední škole “Hadzi Mina Pashov” Secondary School ve Slivenu. Repertoár
obsahuje tance z více folklorních regionu Bulharska.K nejzajímavějším patří Jarni tance z Trakie,
které popisují oslavu dne sv. Jiří, svátek, který má dlouhodobou tradici v regionu kolem Slivenu.
V tanci se spojují pohanské obyčeje a křesťanské zvyky, příroda s člověkem.
Zaujmou Chlapecké tance z Trakie, představující chlapecké hry, ve kterých každý „malý
muž“ prokazuje své možnosti a schopnosti jako jsou rychlost, dynamické cvičení, sebevědomí
či odvaha.
Soubor se účastnil různých vystoupení a festivalů. Po jejich vystoupení na 7. Mezinárodním
dětském folklorním festivalu ve Slivenu v roce 2003 byl soubor pozván do Rumunska na festival
pořádaný partnerským městem Alba. V roce 2004 se soubor účastnil Národního festivalu ve
městě Yambol, kde byl oceněn druhým místem.
V soboru se děti z Bulharska představí Jarními tanci k svatému Jiří a v neděli předvede Tanec
lzici z Varny, pocházející ze severo-východního Bulharska z oblasti Dobrudža, kde se pěstuje
nejlepší obili. V této rovině roste zlatá pšenice, peče se nejlepší chleba, vaří se dobrá jídla a se dobře se tu jí. Tanec je vlastně oslavou úrody.
Choreograf a vedoucí:
Ředitelka První školy „Hadzi Mina Pasov”
32
Atanas Atanasov
Nevena Bogdanova
O souborech
Seskupení „Bakony“ - Vérteskethely and Réde - Maďarsko
Tato skupina je vytvořena ze souboru „Höcögõ“ [hécégé] z vesničky Vérteskethely
[vértešketheji] a souboru „Eszterlánc“ [esterlánc] z městečka Réde v Maďarsku.
„Bakonyalja“[ bakoňalja] je nazvána podle výběžku pohoří Bakony [bakoň]. Soubor Höcögõ
tvoří první generace seskupení Bakony [bakoň]. Vznikla v roce 1997 ve Vérteskethely, což
je vesnička se 600 obyvateli. Základní školu zde navštěvuje pouhých 24 žáků. Soubor má
16 tanečníků, přičemž nejmladšímu z nich je 8 let a nejstaršímu 15. Soubor je pravidelným
účastníkem regionálních i národních festivalů ( Kapuvár, Nyergesújfalu [něrgešújfalu], Tata,
Nagyigmánd [nadigmánd], Kisbér [kišbér], Réde a také na Slovensko, kam pravidelně jezdí
dvakrát ročně.Ve svém repertoáru má tance Kapuvári, Dél-Alföldi [dél-alfeldy], oláhos [oláhoš],
Moldvai [moldvaji], Sárközi [šárkézi].
Soubor Eszterlánc je druhou částí seskupení Bakony a byla založena také v roce 1997
v obci Réde. Její vedoucí je Szilvia Baracs [silvija barač]. Nejzkušenější tanečníci působí
v souboru od okamžiku jeho založení, nyní tvoří hlavní pilíře souboru a věnují se poznávání
tradiční kultury Maďarska a jejich zvyků. Repertoár sestává z tanců z různých koutů dnešního
i starého Maďarska, např. z Transylvánie, Bácska [báčky] nebo Gömör [gemeru]. Vedle domácích
vystoupení a festivalů se soubor představil také v cizině - v Rakousku v Gúta-Kolaraovo
Obec Réde má kolem 1500 obyvatel. Základní škola dává vzdělání 160 žákům. Šedesát
z nich je členem folklorních souborů. Soubor Höcögõ získal v březnu ocenění na stříbrné
pozici v Národním dětském folklorním festivalu v Tatabánya [tatabáni] a je členem Asociace
tradičního dětského Folkloru - Örökség Gyermek Népmüvészeti Egyesület.
Muziku tvoří housle, viola, kontrabas a cimbál.
V sobotu se soubor Höcögõ představí tanci Kapuvári a Dél-alföldi oláhos [dél alfeldy oláhoš],
soubor Eszterlánc [esterlánc] si připravil tance Bácskai [báčkaji]
V neděli zatancuje soubor Höcögõ tance Mátyusföldi [máťušfeldy] a soubor Eszterlánc
předvede tradiční tance Gömöri [gemeru].
Vedoucí souborů: Szilvia Baracs
Gábor Molnár
33
O souborech
Warszawianka, Warszawa – Polsko
Soubor písní a tanců Varšavské univerzity „Warszawianka“ je tvořena mladými lidmi, které
fascinuje lidová kultura Polska. Soubor tvoří studenti, ale i děti. Ti, kdo přicházejí z regionů
Polska přinášejí unikátní materiály svých oblastí. Soubor se zabývá zpracováváním nejrůznějších
národopisných regionů Polska, přičemž zachovává čistotu ústního podání, projevu i krojů. Repertoár souboru je velmi rozmanitý, od tradičního pojetí až po zajímavě scénicky zpracovávaná
pásma. Soubor má vysokou uměleckou úroveň a reprezentuje národní kulturu Polska doma
i v zahraničí. Soubor má řadu významných členů a reprezentuje rovněž v Organiraci CIOFF.
V sobotu i v neděli se představí tradičními tanci.
Ředitel:
Vedoucí souboru:
Vedoucí muziky.
34
Jan £osakiewicz
Monika Jasiñska, Norbert PóŸniewski
Przemys³ Marcyniak
O souborech
Kremienok, Bratislava – Slovensko
Soubor působí při Gymnáziu a ZŠ sv.Vincenta de Paul v Bratislavě-Ružinově a od svého
vzniku se zde vystřídalo více jak tři stovky bratislavských dětí ve věku od 3 do 16 let. Snaží
se oslovit mladou generaci od útlého věku a vzbudit v zájem o lidové zvyky, tance a zpěvy.
Doposia¾ súbor nacvičil a prezentoval takmer 20 tanečných choreografií.
Přesto, že soubor působí ve velkoměstě, věnuje se zpracovávání materiálu západního
Slovenska - Myjavy, Trenčína,severního Slovenska Terchové, Važce.Ze středního Slovenska
zpracovává Horehron a z východoblast kolem Bystran.
Soubor je vítězem krajské přehlídky choreografií dětských folklorních souborů Bratislavy
a okolí a laureátem za bratislavský kraj na celoslovenském Dětském folklorním festivale
v roce 1997, 1999 a 2004. Za významný úspěch je možné považovat účast v programech
mezinárodního folklorního festivalu ve Východné, na Myjavě a v Strážnici, ale i prřímé vstupy
v STV, Markíze a SRo.
V sobotu se děti představí pásmem tanců Lístočku dubový – dupákový tanec z Horehroní
a typickým tancem z Terchovej A veru basiaru uder na tú basu. Pro neděli si děti vybraly tanečné
pásmo z Myjavy Mám ja sýkorenku.
Vedoucí souboru:
Mgr. Katarína Baginová
35
O souborech
Úsměv, Opava
Soubor vznikl v roce 1978 při Domu dětí a mládeže, jako první dětský folklorní kolektiv na
Opavském Slezsku. Jeho zakladateli a vedoucími byli manželé Jan a Olga Wajdovi, kteří spolu
soubor vedli až do roku 1998. Soubor se zabývá prezentací lidového umění regionu Opavské
Slezsko a vystupuje v rekonstruovaných krojích z okolí Opavy. Pravidelně spolupracuje s odborníky, kteří se tímto regionem zabývali a zabývají. Soubor Úsměv má za sebou vystoupení
na různých festivalech a přehlídkách doma i v zahraničí. Každoročně se účastní opavských
Chodníčků k domovu, představil se ve Strážnici, na Dětské Strážnici, Luhačovicích, Dolní Lomné,
na Zemské přehlídce v Kroměříži a Celostátní přehlídce v Jihlavě, ve Frenštátě pod Radhoštěm,
na Folkloru bez hranic v Ostravě, v Břeclavi.. Ze zahraničních festivalů navštívil festivaly
v Dánsku, Chorvatsku, Polsku, Rakousku a Litvě. Při vystoupeních soubor doprovází Chlapecká
cimbálová muzika ZUŠ V. Kálika, příležitostně pak cimbálová muzika Sekerášé nebo Wajdovci.
K nějvětším úspěchům kolektivu patří účast na Zemských přehlídkách v Kroměříži1995, 1997,
1999 a 2001, ocenění na Celostátní přehlídce v Jihlavě a na MDFF Zielona Góra roce 2005.
Cimbálové muziky ZUŠ V. Kálika v Opavě mají rovněž dlouholetou tradici. Jejich zakladatelem byl v roce 1973 Štěpán Kotek, hudebník, primáš, cimbalista a vedoucí dospělé CM ve
Frýdlantu nad Ostravicí. Pro opavský region vychoval celou řadu muzikantů, kteří navázali na
jeho práci v oblasti slezského folkloru. V současné době pracuje jako vedoucí chlapeckých CM
pan Roman Kubala - primáš CM Opavští hudci. Chlapecká CM vystupuje často na nejrůznějších
akcích a účastní se pravidelně také soutěží ZUŠ (2. místo v regionálním kole celostátní soutěže
1999 a 2002, 1. místo v pěvecké soutěži lid. zpěváků a cimbál. muzik v Břeclavi 2003).
V sobotu se soubor představí pásmem dětských tanečků a škádlivek aneb jak kluci škádlí
holky a holky zase kluky, a přesto si spolu zatancují, nazvaný Děcka, poče se zahrač.
V nedělním galaprogramu blokem Řemesla, který tvoří řemeslnické tance a hry na louce
- švec, koval, řeznik, zahradník.
Vedoucí souboru
Vedoucí muziky
36
Soňa Wenzelová
Roman Kubala
O souborech
Veličánek, Velká nad Veličkou
Dětský národopisný soubor Veličánek, jehož zřizovatelem je Národopisný soubor písní
a tanců Velička a generálním sponzorem Kordárna, a. s. vznikl v roce 1979. Od vzniku souboru
se v jeho řadách vystřídaly desítky zpěváků, tanečníků a muzikantů, kteří dnes pokračují ve své
činnosti v národopisném souboru Velička.
Za dobu své existence se stal pojmem mezi dětskými soubory, což dosvědčují i nahrávky
zpěváků s orchestry rozhlasu i televize. Soubor Veličánek se účastní folklorních festivalů po
celém území České republiky a v neposlední míře skvěle reprezentuje naši republiku a moravský
folklor při zájezdech do zahraničí. Veličánek má celkem 70 členů, je rozdělen na 2 skupiny
– mladší Veličánek I. a starší Veličánek II. V roce 2001 se nám podařilo vydat CD a MC pod
názvem „Malučký sem já by³“.Programovou náplní souboru jsou dětské hry, obyčeje, tance
a písně z celého Horňácka. Součástí souboru je také dětská cimbálová muzika ZUŠ ve
Velké.
V posledních deseti letech nechyběl Veličánek na žádné krajské soutěžní přehlídce dětských
souborů a vždy postoupil na zemskou přehlídku do Kroměříže a Liptálu.
Sólisté Veličánku jsou častými vítězovi dětských pěveckých soutěží.
V sobotu se soubor představí pásmem Sedí na bobečku...(Zajícé), v neděli tancem děvčat
Až sa úka zazeleňá, složeném z písní Viju, viju věneček, Můj šátečku vyšívaný, Dyby ňa máti,
tancem chlapců Odzemek a Sedláckou – párovým tancem, typickým pro Horňácko.
Vedoucí souboru: Vedoucí muziky:
Anna Kománková
Jiří Šácha
Jana Matulová
Petr Hlahůlek
37
O souborech
křenováček, křenovice
Dětský folklorní soubor Křenováček byl založen v roce 1963 v obci Křenovice, 20 km
východně od Brna, v kraji Bitvy tří císařů.
Zpracovává lidové zvyky, dětské hry, písně a tance z Brněnska – především východního,
okrajově i folklór jižní Hané. Od roku 1984 je každoročně spolupořadatelem regionální přehlídky
folklorních souborů „Pod křenovskó májó“. Soubor navštěvují děti ve věku od tří do šestnácti let, které pracují ve třech věkově odlišných
skupinách pod vedením pěti dospělých. Křenováček má svou vlastní flétnovou muziku, kterou
při tancích doplňuje harmonika.
Soubor vystupuje každoročně při mnoha různých příležitostech. Pořádá pravidelné vánoční
pořady a přehlídku folklorních souborů, výchovné koncerty pro školy, vystoupení v domovech
důchodců, hostuje na mnoha festivalech v ČR, občas i v zahraničí. V loňském roce se Křenováček
zúčastnil festivalu v Budapešti.
V hlavním pořadu se Křenováček představí pásmem Spi, mé malé poupě (Hry malých dětí
s panenkami) a písničkou z Brněnska Vy mládenci si myslíte s dívčími koly Tancuj holka.
Vedoucí souboru:
Vedoucí muziky:
38
Regina Kokešová
Markéta Nálezková
O souborech
popovjánek, kunovice
Taneční soubor Popovjánek byl založen v roce 1995 jako soubor folklorní a dal si za úkol
obnovovat a udržovat lidové tradice ve své obci. Počet členů souboru se pohybuje mezi 40
až 50. Jsou to děti ve věku od 5 do 16 let převážně z Popovic, ale i z okolních obcí. Postupem času se z folklorního souboru stal soubor taneční, který do svého repertoáru zařadil také
tance country a historické, zpracovává také irské tance. Do své činnosti zahrnuje tradiční zvykosloví a svátky - vynášení Mařeny, vystoupení k Svátku matek, účast na hodech v Popovicích, vystupuje
na akademii ZŠ, pořádá Vánoční zpívání a štědrovečerní koledování po dědině.
Soubor se již několikrát zúčastnil celorepublikové soutěžní přehlídky dětských tanečních
skupin Sedmikvítek nejdříve v Opavě, v Liberci a v Českém Dubě. Díky úspěchu v této soutěži
vystupovaly děti v Praze v Kongresovém paláci, Lucerně a na Žofíně. V rámci folkloru, který
ve svém repertoáru upřednostňuje, se soubor představil také na folklorním festivalu Dětská
Strážnice, „Kunovské léto“ a na Jízdě králů ve Vlčnově.
Od roku 2000 působí soubor jako občanské sdružení. Soubor velkou měrou podporuje
obecní úřad Popovice a sponzorskými dary někteří místní podnikatelé.
Vedoucí souboru: Umělecký vedoucí: Stanislav Sedláček
Jitka Nováková
Hana Sedláčková
39
O souborech
Dolinečka I, Staré Město
Dětský folklorní soubor Dolinečka za Starého Města byl založen v roce 1955 při základní
škole, kde působí dodnes. Vystřídalo se v něm několik generací mladých tanečníků a zpěváků
a také vedoucích. Ve dvou skupinách se v současnosti tancuje přibližně 70 dětí ve věku od
5 do 18 let. Dolinečku I navštěvuje třicet pět členů, převážně ze Starého Města. Při práci
s dětmi vycházejí vedoucí souboru z odkazu místních tradic a vedou děti nejen k hrám, písním
a tanečkům, ale již od útlého dětství k účasti na lidových zvycích a obyčejích ve městě. Děti
se aktivně zúčastňují spolu s dospělým souborem Dolina vynášení Mařeny, dožínek, hodů,
vánočního koledování a jiných akcí. Při zpracování dětského a tanečního folkloru se soubor
orientuje především na oblast Staroměstska a uherskohradišťského Dolňácka. Soubor doprovází
hudecká muzika. Soubor reprezentuje doma a vycestoval i do zahraničí – do Rakousku
a Maroka.
Pro sobotní pořad si děti připravily pásmo Do hory ňa poslali, taneční pásmo z moravských
Kopanic, pro neděli číslo V kuchyni - dívčí pásmo z Dolňácka a Spala bych, spala s tanci ze
Strání.
Vedoucí souboru: Primáš muziky:
40
Kateřina Bazalová
Michal Trňák. Tomáš Vavřík
O souborech
HRADIŠŤÁNEK, Uherské Hradiště
Dětský folklorní soubor Hradišťánek byl založen v roce 1955 v Uherském Hradišti. Začátky
souboru jsou spojeny s osobností primáše a choreografa Hradišťanu Jaroslava Staňka.
V současné době soubor sdružuje více než 200 dětí ve věku od 5 do 17 let, které spojuje
radost z pohybu a kamarádství. Svůj repertoár tvoří z her, říkanek a tanců tradičního folklórního
materiálu Slovácka. S velkou pečlivostí je každoročně připravována premiéra celého souboru,
která je vždy tématicky zaměřena. Součástí jsou i výchovné koncerty pro žáky mateřských
a základních škol. Přátelství s jinými dětskými soubory hledá a nachází v programech „Hradišťánek
uvádí své hosty“. Během padesáti let své činnosti se stal Hradišťánek neodmyslitelnou součástí
kulturního života nejen v Uh. Hradišti, ale i programů regionálních a mezinárodních festivalů.
V roce 2005 získal Hradišťánek za dlouholetou práci s dětmi Cenu města Uh. Hradiště. Skupinka
č. IV., která se Vám na festivalu představí vznikla v roce 2001 a pracuje pod vedením Renaty
Jordánové a Ladislava Chybíka.
Historie CM ZUŠ v Uh. Hradišti je spojena s osobností pedagoga Jaroslava Čecha. Ten jako
první v roce 1962 přivedl mladé nadané žáky k lidové písni.V roce 1982 se zasloužil o návrat
a znovu založení cimbálové muziky na ZUŠ učitel hry na housle Pavel Štulír, který z mladých
a nadšených žáků postupně vychoval několik generací muzikantů, kteří dnes úspěšně koncertují nejen v České republice, ale úspěšně reprezentují náš region po celé Evropě. Současná
cimbálová muzika ZUŠ byla založena v roce 2005 a je již pátou generací, která vznikla pod
vedením Pavla Štulíra. Cimbálové muziky ZUŠ získaly v roce 1988, 2000 a 2003 - 1. místa
v ústředním kole soutěže ZUŠ České republiky.
V sobotu se soubor představí pásmem Hry s povříslem – jedná se o letní hru dětí při žních
s povříslem. V neděli pak blokem Vařila sem trnku – taneční číslo (3 min)
Vedoucí soboru:
Renata Jordánová, Ladislav Chybík
Umělecký vedoucí muziky: Pavel Štulír
Primáš:
Štěpán Gabriel
41
O souborech
Merínek, Kunovice
Dětský folklorní soubor Merínek vznikl v roce 2000. Letos se v něm dopočítáme celkem
25 dětí ve věku 5. až 13 .let. Děti se zde učí poznávat lidové zvyky, tradice a řemesla, která
se odrážejí i v jejich tanečních pásmech. Ta jsou kromě písniček, říkadel a prvních tanečních
krůčků protkaná také hrami, získávaných z ústní lidové slovesnosti našich předků v oblastech
Dolňácka.
Merínek se již v minulosti zúčastnil různých pěveckých i tanečních soutěží a folklorních
festivalů u nás i v zahraničí - například na festivalech na Slovensku a Maďarsku.
Od října roku 2003 má soubor svoji vlastní cimbálovou muziku se stejným jménem
„Merínek“. Muzička je zatím malá a složená pouze z děvčat, ale pevně věří, že se ji do budoucna
podaří rozšířit o další šikovné muzikanty. Děvčata jsou velmi nadaná nejen hrou na hudební
nástroje, ale i pěvecky. Získávají ocenění v regionálních pěveckých soutěžích.
V sobotu se Merínek představí s pásmem Jak k téj košulce dojít?,
V neděli s pásmem Trnkobraní.
Vedoucí souboru:
Asistentka:
Vedoucí CM Merínek: Primáš CM Merínek:
42
Petra Habartová a Gabriela Jurásková
Jana Pašková
Jan Šobáň
Mariana Hrdinová
O souborech
Malý Handrláček, Kunovice
Soubor je jedním ze čtyř dětských kolektivů v Kunovicích, které jsou bohaté na kulturní
tradice. Z tohoto dědictví čerpá náměty Malý Handrláček. Soubor pracuje od roku 1997
a sdružuje 30 dětí ve věku od osmi do třinácti let.Většina dětí navštěvuje soubor od raného
dětství, kde se začaly postupně seznamovat s říkadly, písničkami, hrami, ale dnes znají i regionální tance Hluckou, Straňanské i Kopanice.
Vystupuje především doma při nerůznějších příležitostech, navštívil Liptálské slavnosti,
Vizovice, Mělnický vrkoč. V letošním roce reprezentovali v Polsku a Srbsku. Soubor doprovází
muzika Velehrad.
V sobotu se soubor představí tanci z Dolňácka, s názvem Hlucké, pro neděli si tanečníci
s muzikanty přichystali Tancování z Kopanic.
Vedoucí souboru:
Asistent nácviků:
Vedoucí muziky:
Primáš:
Martina Kozelková
Jana Holásková
Ondřej Fornůsek
Robert Botek
David Šinderbal
43
O souborech
Děcka z Kunovic, Kunovice
Soubor Děcka z Kunovic má dlouholetou tradici. Dnes má kolem 30 dětí ve věku 11 - 17 let.
Folklorní témata jsou převážně z oblasti Dolňácka a moravsko-slovenského pomezí. Soubor se
svou muzikou mají v repertoáru písně a tance z Kunovic, Hluku, Dolního Němčí, Strání, Korytné,
Starého Hrozenkova, Myjavy a Trenčína. Vedle autentického materiálu se děti věnují i tématům
stylizovaným. Soubor po celou dobu existence doprovází „Říhovy děcka“ - CM ZUŠ z Uherského
Ostrohu s nezaměnitelným rukopisem jejich vedoucího a ředitele školy Františka Říhy.
K největším úspěchům souboru patří vítězství v celostátních pěveckých soutěžích (MFF
Strážnice 1999, Velké Losiny 2000, MFF Strážnice 2001), účast v Zemské přehlídce ČR (2001,
2005), a druhé místo cimbálové muziky v celostátní soutěži CM ve Vysokém Mýtě (2003)
a prvenství v Břeclavi v květnu 2006, v tomto roce získal soubor také titul Absolutní Slavíček.
Reprezentoval na festivalech v Polsku, na Slovensku a v Bulharsku. V letošním roce se kolektiv
představil v Kunovicích, na Mezinárodní festivalu v Bratislavě, na Dětské Strážnici a chystá se na
mezinárodní festival do Maďarska.
V sobotu se děti představí tanci druhé strany hranice – Na myjavskú notu. Pro nedělní pořad
nazvaný Kde jsme doma? si děti vybraly řemeslnické a figurální tance z Dolňácka, zapsané členy
slováckého krůžku „Kunovjan“ – Rači půjdu za…?
Vedoucí, choreografka:
Organizační vedoucí:
Vedoucí souboru:
Primáš muziky:
Umělecký vedoucí:
Hudební úpravy:
44
Romana Habartová Šárka Smělíková Martina Habartová Anička Surá
František Říha
František Říha
O souborech
Handrláček, Kunovice
Handrláček je nejstarším dětským kolektivem v Kunovicích. Zřizovatelem je Městský úřad
Kunovice a pomalu se rozloučí s dětskými střevíčky a účinkováním mezi dětmi a vydá se na
dráhu mládežnického a dospělého kolektivu. Soubor za dlouhou dobu své existence účastnil
festivalů ve Strážnici, na Dětské Strážnici, MFF Dolní Lomná, MFF Frenštát pod Radhoštěm,
MFF Liptál, Jičín-město pohádek a dalších. Získal titul ,,Slavíček roku 2000“, nejlepší zpěvačky
postoupily na celostátní přehlídku ve Velkých Losinách. K nevýznamnějším oceněním patří
ocenění na celostátní přehlídce dětských folklorních souborů v Jihlavě v roce 2001, ocenění
a pohár na mezinárodním festivale v Maďarsku v roce 2001, účast na Zemské přehlídce dětských
folklorních festivalů v Kroměříži v roce 2003.
Soubor společně s ostatními soubory z Kunovic spolupracoval na CD ,,Slavíček
zpívá“,,,Vinšujem Vám“ a ,,Zpívání zkraje života“. Soubor navštívil Maďarsko, Polsko, Litvu,
Rakousko, Slovensko a Itálii. Soubor doprovází cimbálová muzika Hora.
V sobotu se kolektiv představí párovými tanci ze Strání a Korytné - Co sem sa nachodil.
V neděli pak cigánskými tanci Bašav, mange, bašav (Zahraj mně, zahraj).
Vedoucí souboru:
Zdeňka Hašková
Ivana Janásová
Choreografická spolupráce:
Kateřina Hašková
Jan Borák
Organizační vedoucí:
Petra Ondrejková
Vedoucí muziky:
Aleš Lysoněk
Primáš: Jaroslav Cvek
45
“Kunovské léto” 2006
Folklorní soubory na festivalu „Kunovské léto” 2006
Zahraničí:
Česká republika:
Muziky:
„Pungo” Music & Dance Theater, Hsin-Ying City - Taiwan
„Astghik”, Aghavnadzor - Arménie
„Vesselie”, Sliven - Bulharsko
„Bakony” - „Höcögõ”, Vérteskethely a „Eszterlánc”, Réde - Maďarsko
Warszawianka, Warszawa - Polsko
Kremienok, Bratislava - Slovensko
Úsměv, Opava
Veličánek, Velká nad Veličkou
Křenováček, Křenovice
Popovjánek, Popovice
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Merínek, Malý Handrláček, Děcka z Kunovic a Handrláček, Kunovice
BROLN, Brno
CM Mladí Burčáci, Míkovice
CM Harafica, Uh. Hradiště
Country kapela Kanonýři, Kunovice
Odborná porota festivalu 2006
Dr. Jan Rokyta etnomuzikolog, vynikající muzikant, cimbalista, upravovatel lidových
písní a skladatel, autor pořadů, hudební redaktor ČR Ostrava
a umělecký vedoucí CM Technik Ostrava
Dr. Karel Pavlištík etnograf, verbíř, dlouholetý předseda programové rady, dnes předseda
Senátu MFF Strážnice, autor klenotnicových pořadů, organizátor
a autor verbířských soutěží
Josef Bazala verbíř, vítěz verbířských soutěží, organizátor regionálních soutěží ve
verbuňku, bývalý umělecký vedoucí souboru Dolina ve Starém Městě
Jaroslav Švach verbíř, tanečník Břeclavanu, bývalý vedoucí Břeclavánku, organizátor
folklorních setkání na Podluží
Mgr. Vladimír Vencel verbíř, bývalý tanečník Kunovjanu, vedoucí dětského souboru
Hradišťánek
Hana Sluštíková choreografka, taneční pedagog, Zlín
Dr. Blanka Petráková etnografka, choreografka, umělecká vedoucí Malého Zálesí,
Luhačovice
Mgr. Jindřich Hovorka
muzikant, zpěvák, upravovatel lidových písní, skladatel, primáš
a umělecký vedoucí BROLNu, Brno
Mgr. Růžena Kučerová muzikantka, zpěvačka a dramaturgyně BROLNu, Brno
Magdalena Múčková
cimbalistka, zpěvačka, upravovatelka lidových písní, umělecká vedoucí CM Danaj, Strážnice
Anička Maděričová
znalkyně lidové kultury regionu Slovácko a dětského folkoru,
tanečnice, autorka pořadů
PhDr. Věra Kovářů
znalkyně lidové kultury Slovácka a Valašska, etnografka, choreografka
poradkyně folklorních souborů Moravy a Slezska
Mgr. Magdalena Petříková etnoložka, tanečnice a zpěvačka, specializace na národopisnou oblast
Horňácko
46
Tým festivalu
Realizační tým festivalu 2006
Ředitelka festivalu:
Vedoucí organizačního výboru a hospodář:
Tajemnice festivalu:
Jednatel festivalu:
Vedoucí technického zajištění areálu:
Produkční soutěž verbířů amuzik:
Koordinátor přehlídkay CM
Romana Habartová
Libor Habarta
Marta Polášková
Zdenek Habarta
Miroslav Chrástek
Antonín Habarta, Tomáš Miklík, Martin Straňák,
Lukáš Slezák, Ondřej Habarta, Petr Sabák
Jiří Koutič, František Bartoň
Zdenek Habarta
Jaroslav Fišer
Miroslav Chrástek
Ivana Lůčná
Bohumil Otáhal
Petra Hrbáčová, Blanka Petráková Jan Šobáň Jakub Sabák, Miloš Snížek, Romana Habartová
Romana Habartová
Petr Pěcha, David Janík, Radka Bečicová Terezie Habartová, Barbora Majíčková,
Pavlína Velecká, Zuzana Hoffmannová
Ludmila Habartová Zdeněk Ondrášek
Zábavy a soutěže:
Raut:
Péče o účinkující:
Pitný režim pro učinkující:
Ceny:
Iva Šáchová, Veronika Šáchová Michaela Křiváková Marta Polášková
Ludmila Straňáková Antonín Habarta
Jiřina Habartová, Marie Řiháčková
Zdravotní a hygienická služba.
Libor Habarta, Ludmila Habartová
Vstupenky:
Jana Holásková, Jiřina Habartová
Marie Řiháčková, Ludmila Hubíková,
Jarmila Fornůsková, Jiřina Mazurová
Pavla Rathúská, Jan Rathúský, Ondřej Fornůsek,
Eva Stašková, Petra Smělíková, Kateřina
Hašková, Miroslav Pisklák, Barbora Majíčková,
Alžběta Majíčková, Magdalena Lůčná,
Michaela Romanová, Petra Daníčková, Terezie
Habartová, Michal Formánek
Vedoucí dopravy:
Správce areálu:
Koordinátorka města:
Koordinátor „Zahrady Moravy“:
Koordinátor „Luhačovic“:
Vedoucí dokumentačního střediska:
Programový vedoucí:
Moderace a inspice:
Hostesky: 47
Uplynulé ročníky
festival „Kunovské léto” 1994 - 2005
1. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1994 se zúčastnily tyto soubory:
Jičíňánek, Jičín
Olšinka, Orlová
Valášek, Zlín
Štěpnička, Veselí nad Moravou
Šohajek, Vlčnov
Hradišťánek III. a IV., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., III., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
2. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1995 se zúčastnily tyto soubory:
Zespól piesni i tanca ziemi cieszynskiej, Polsko
Štvorlístok, Trenčianská Turná
Malí Jackové, Jablunkov
Ostrožánek, Uherský Ostroh
Žerotínek, Strážnice
Kohútek, Bánov
Kopaničárek, Starý Hrozenkov
Sedmikvítek, Frenštát pod Radhoštěm
Pálavánek, Mikulov
Hradišťánek V., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
3. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1996 se zúčastnily tyto soubory:
Šeltinis, Litva
Teplanček, Trenčanská Teplá
Barvínek, Zlín
Břeclavánek, Břeclav
Ostravička, Frýdek-Místek
Rosénka, Praha
Slezánek, Český Těšín
Nivnička, Nivnice
Ostrožánek, Uherský Ostroh
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek III., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
4. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1997 se zúčastnily tyto soubory:
Solnyško, Rusko
Komes, Polsko
Perníček, Pardubice
Vonička, Havířov
Pištělákův dětský soubor písní a tanců, Brno
Hradišťánek VI., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
5. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1998 se zúčastnily tyto soubory:
Trójczyce, Polsko
Jarošáček, Mělník
Tecza, Polsko
Jičíňáček, Jičín
Lúčka, Bratislava
Nivnička, Nivnice
Bajdýšek, Třebíč
Zálesáčci, Luhačovice
Hlubinka, Ostrava
Dolinečka, Staré Město
Handrláček I., II., Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
6. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1999 se zúčastnily tyto soubory:
Powiśloki, Polsko
Artugna, Itálie
Mladinka, Plzeň
Lučinka, Praha
Malá Lipta, Liptál
Slováček, Brno
Radovánek, Napajedla
Světlovánek, Bojkovice
Rosénka, Spytihněv
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Malý Handrláček, Kunovice
Handrláček I, II, Kunovice
Děcka z Kunovic
48
Uplynulé ročníky
festival „Kunovské léto” 1994 - 2005
7. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2000 se zúčastnily tyto soubory:
Mousikochoreytikos Omilos Alexandrias, Řecko Kočo Racin, Makedonie
Ryki, Polsko
Vrchárik, Slovensko
Malý Vizovjánek, Vizovice
Malušata, Liptál
Malenky, Ostrov Kančúch, Vlčnov
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Handrláček I, Kunovice
Handrláček II, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
8. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2001 se zúčastnily tyto soubory:
Ani, Armenie
Zemplén, Maďarsko
Žuna, Chorvatsko
Zamojszczyzna, Polsko
Štvorlístok, Slovensko
Rozmarýnek, Praha
Vonička, Havířov DFS Skoronice
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Malý Handrláček I a II, Kunovice
Handrláček I a II, Kunovice
Děcka z Kunovic
9. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2002 se zúčastnily tyto soubory:
Trakijce, Sinite kambanky, Bulharsko
Starinš, Narbuli, Lotyšsko
Dzieciêcy zespó³ tañca ludowego Œwidnik, Polsko Ďumbier, Šarišanček, Slovensko Malý Furiant, České Budějovice Malá Ostravica, Frýdek Místek
Malá Jasénka, Vsetín Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uherské Hradiště Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
Handrlák, Kunovice
10. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2003 se zúčastnily tyto soubory:
Tonalli, Ambar, Mexiko
Darshali, Mumbai, Indie
Aglika, Sliven, Bulharsko
Šeltinis, Kaunas, Litva
Pieniny, Spišská Stará Ves, Slovensko
Mladinka, Plzeň
Slezánek, Český Těšín
Kopaničárek, Starý Hrozenkov
Štěpnička, Veselí nad Moravou
Dolinečka, Staré Město
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
11. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2004 se zúčastnily tyto soubory:
Mimino, Tbilisi - Gruzie
Philip Kutev, Kotel - Bulharsko
Zsivajgó, Kazár - Maďarsko
Zamojszczyzna, ZamoϾ - Polsko
He³pančok, He³pa - Slovensko
Jičíňáček, Jičín
Malá Lipta, Liptál
Vínek, Zlín
Světlovánek, Bojkovice
Popovjánek, Popovice
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
12. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2005 se zúčastnily tyto soubory:
M-Bunda - Kongo
Mileta Protiæ, Tovariœevo - Srbsko
Ahmet Uyar, Bursa - Turecko
Memelite, Bauska - Lotyšsko
Békés, Békés - Maďarsko
Powiœloki, Opole Lubelskie - Polsko
Skaličánek, Skalica; Kapušančan, Kapušany
Gymnik, Bratislava - Slovensko
Kyjovánek - Kyjov
Malá Vonica - Zlín
Dolinečka - Staré Město
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
49
Kunovské léto
50
Sponzoři festivalu
Sponzoři XIII. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2006
Agentura NP - Staré Město
Alena Zdráhalová - Kunovice
AZ Plast, s.r.o. - Moravský Žižkov
Bradáč koberce - Kunovice
CarleN - Uh. Hradiště
CItröen uh car s.r.o. - Uh. Hradiště
CO - STAR s.r.o. - Kyjov
CZ Stavební společnost s.r.o. - Kunovice
D & Z servis, spol. s r.o. - Kunovice
ENAPO - Uherský Ostroh
Favex s.r.o. - Uherské Hradiště
František Mikel - Uh. Hradiště
Gemco s.r.o. - Uherské Hradiště
H + H autobazar - Kunovice
Heger - Kunovice
Hoč - truhlářství - Staré Město
INpost - Uh. Hradiště
Interspare - Staré Město
Jeřáby UB a.s. - Kunovice
Jihomoravské pivovary a.s. - Uh. Hradiště
Klenotnictví Sládková - Uh. Hradiště
Klub kultury - Uh. Hradiště
Kovář - maso-uzeniny - Míkovice
Marie Hráčková - Potraviny, Staré Město
Marie Řiháčková - Kunovice
Meister Czech - Kunovice
Meks Červenák - Uh. Hradiště
Neoma - Velehrad
PaPP - Uh. Hradiště
Peugeot - lion car - Kunovice
Pila KUnovice
PSJ Slovácko - Kunovice
Restaurace u Hlaváčka - Kunovice
Řiháček - RS group
Schulte - Uherské Hradiště
Stamos - Uh. Hradiště
Termos - Kunovice
Tradix - Uherské Hradiště
Trefal, s.r.o. - Kunovice
Tufír - šlosar - Kunovice
Václav Seménka - vODO-TOPO-ELEKTRO - Kunovice
Wiki - Kyjov
Zdeněk Měsíček - elektromontáže, Kunovice
Zetr s.r.o. - Uherské Hradiště
51
Sponzoři festivalu
Sponzoři XIII. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2006
Kunovice
52
Sponzoři festivalu
Sponzoři XIII. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2006
53
Sponzoři festivalu
Sponzoři XIII. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2006
Mediální partner
54
„Kunovské
léto”
14. ročník
Mezinárodního dětského folkorního fstivalu
„Kunovské léto“
se uskuteční
11. – 17. 6. 2007
Programový sborník 13. MDFF „Kunovské léto“ 2006
Texty: Romana Habartová, Amálie Lomnická
grafická úprava: Romana Habartová
Překlady: Jakub Sabák, Romana Habartová
Fotografie: Martin Sekanina, Jan Hráček, Jakub Sabák, Romana Habartová
a archiv festivalu a souborů
Vydalo: Občanské sdružení „Kunovjan“
Tisk: Agentura NP, Staré Město
Náklad 450 kusů
Červen 2006
Občanské sdružení „Kunovjan“
686 04 KUNOVICE, Záchalupčí 952
tel. +420 775 085 333, + 420 775 084 333
E-mail: [email protected]
[email protected]
55
56

Podobné dokumenty