s. 12 1/2012 - Salesiáni Prostějov

Transkript

s. 12 1/2012 - Salesiáni Prostějov

Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 … s. 4, Slovníček – lektor, akolyta, jáhen
… s. 6, YouCat 5. díl – Bůh a liturgie … s. 6, Modlitby k Duchu svatému …
s.7, Podněty arcibiskupa Jana … s. 8, Kniţní tipy … s. 8, Farní kronika –
fara, 4. díl … s. 9, Luštěnka pro děti … s. 10, Humor … s. 12
Bartolomějské listy
Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice
Foto: Jaroslav Navrátil
1/2012
Ročník
3
Foto: Petr Matula
Slůvko
Drazí a milí farníci,
vstoupili jsme do tolik komentovaného roku 2012. Prvním
měsícem roku je vţdy leden, který je pro studenty obdobím
velikých písemek nebo zkoušek. K tomuto období je třeba velké
rozvahy, kdy se jaký předmět učit a jaký termín k přezkoušení
zvolit.
Takovým „zkouškovým obdobím“ je pro kaţdého z nás celý
náš ţivot. Potřebujeme rozvaţovat, zvaţovat. Pokud si
jednotlivé zkoušky našeho ţivota špatně rozvrhneme,
vstoupíme-li do některých zkoušek nepřipraveni, přinese nám
to velkou trpkost, smutek nebo třeba zraněnost. Jak ale rozlišit,
kdy se do čeho ve svém ţivotě máme pustit?
Rok biřmování, který proţíváme, nám dává jasnou odpověď: Je třeba se kaţdý
den před začátkem kaţdé činnosti více obracet k Duchu svatému, aby nás naplnil.
Člověk naplněný Boţím Duchem přináší vţdy dobré ovoce („Ovocem Ducha je
láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost,
zdrţenlivost.“ – Gal 5,22-23). Jeţíš sám konal veliké divy v síle Ducha svatého a
učedníkům přislíbil dát stejného Ducha. Jeţíš udělal vše, aby v nás znovu začal
proudit ţivot, abychom nezůstávali zklamaní a skleslí.
Kéţ se po celý rok 2012 nenecháme zneklidňovat krizovými scénáři, ale spíše si
vyprošujeme sílu od Boţího Ducha, abychom vše v klidu zvládli.
Myslím na vás všechny v modlitbě a ţehnám vám
P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti
„V době, ve které ţijeme, je zapotřebí veliké skromnosti a čistoty.“
Sv. Jan Bosko
Zprávy z farnosti
 Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích – pondělí a pátek 9:00–15:30.
(Je moţné, ţe v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na
pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní
telefon 731 600 061). Je moţné se domluvit i na jiné době setkání.
 Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti
(ERF) můţete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/prfPV-Vr/
a http://prostejov.sdb.cz/erfPV-Vr/). Zasedání PRF – 11. 1., 7. 3., 2. 5. 2012.
Zasedání ERF – 25. 1., 21. 3., 16. 5. 2012. Členové PRF a ERF jsou poradním
sborem administrátora farnosti. Můţete se na ně obracet se svými podněty,
které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF.
 Sbírka na opravy kostela – kaţdou třetí neděli v měsíci (15. 1., 19. 2. 2012).
V ohláškách bude vţdy upřesněn účel sbírky. Sbírka 18. 12. byla pouţita na
pořízení nového závěsu ke vstupním dveřím kostela sv. Bartoloměje, vybralo se
6327 Kč (závěs stál 8070 Kč). Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
Bartolomějské listy 1/2012
stránka 2
 Setkání PRF – ve středu 11. 1. 2012 v 19:00 na faře. Na programu bude reflexe
adventní a vánoční doby; ujasnění pastoračních aktivit v době postní
a o velikonočním triduu.
 Setkání ERF – ve středu 25. 1. 2012 v 19:00 na faře. Na programu bude reflexe
ekonomické situace farnosti, informace o změnách souvisejících s přechodem
farnosti na podvojné účetnictví a projednání investic a projektů v roce 2012.
 Program pro děti ve věku 4–10 let – v sobotu 7. 1. na faře (9:00–11:30).
Další setkání bude 18. 2.
 Nedělní katecheze pro děti – v sakristii během promluvy – od 2. 10. 2011.
Při nedělní mši pro rodiny s dětmi katecheze v sakristii odpadá (29. 1., 25. 3.
a 20. 5. 2012).
 Výuka náboženství ve Vrahovicích (od 21. 9. 2011):
- ZŠ Majakovského – 1.–2. třída (úterý 14:30–15:15), 3.–5. třída (úterý
15:30–16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v druţině; každé
první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole;
- na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od 14. 9. 2011): 5.–6. třída (středa
v 16:00); 7.–8. třída (čtvrtek v 16:00); 9. třída a starší (pátek v 16:00).
 Setkání seniorů vţdy 1. středu v měsíci na faře (15:00–17:00) – 4. 1., 1. 2.,
7. 3. 2012.
 Biblické společenství – vţdy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši
svaté (19:00–20:30). Termíny: 4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2. 2012. Obsah setkání:
katecheze na pokračování – Katechismus YouCat, práce s nedělním
evangeliem, krátká adorace v kapli.
 Oslava sv. Jana Boska – v sobotu 28. 1. – dopoledne je program pro
animátory, odpoledne jste zváni na mši svatou v 16:00 hod. do kostela
Povýšení sv. Kříţe v Prostějově.
 Poznávací a poutní zájezd po Svaté zemi – prostějovská pouť – 26. 2. až
8. 3. 2012, Cestovní kancelář Miklastour, cena: 20 700 Kč, 9x ubytování ve
dvoulůţkových pokojích s polopenzí; program: Joppe, Caesarea Přímořská,
Haifa – Hora Karmel, Bahaiské zahrady, Hora Blahoslavenství, Tabgha, Mensa
Christi, Kafarnaum, Genezaretské jezero, Jardenit, Hora Tábor, Nazaret, Kána
Galilejská, klášter pod Horou pokušení, Jericho, Wadí Kelt, Betlém, Jeruzalém,
Ein Karem, Yad Vashem, Kumrán, Masada; přihlášky: Mgr. Jindřich Miklas,
Pešinova 21, Prostějov, tel. 582 338 411, mobil: 603 545 617, e-mail:
[email protected], www.miklastour.cz
Svátosti a svátostiny
 Adorace – kaţdý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00–17:50),
kromě prázdnin
 Svátost smíření – v pondělí v Drţovicích 17:30–17:55, v pátek 16:00–17:45;
v neděli 8:30–8:55; jindy dle domluvy / v kostele Povýšení sv. Kříţe
v Prostějově – denně vţdy půl hodiny před mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00)
Bartolomějské listy 1/2012
stránka 3
 Bohoslužby – Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00;
Drţovice: pondělí v 18:00
 Svátost manželství – 9. 12. 2011 v kapli sv. Floriána v Drţovicích – Milan
a Kateřina (roz. Nesládková) Valentovi.
 Návštěvy nemocných – vţdy v 1. pátek v měsíci dopoledne (6. 1., 3. 2.)
Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 (k 31. 12. 2011)
1. Udělování svátostí a svátostin

Křest přijalo 8 lidí

Svátost manţelství si udělily 4 páry

Svátost pomazání nemocných byla udělena 69 krát

Pohřbeno bylo 8 lidí

První svaté přijímání ani biřmování nebylo

Výuka náboţenství (škol. rok 2011/12) – 17 dětí (1.–2. třída – 10 dětí,
3.–5. třída – 7 dětí) – výuka probíhá na faře a na ZŠ Majakovského 1
2. Účetnictví
 k 31. 12. 2010 (v pokladně 490 Kč / na účtu 11 963,50 Kč)
 k 31. 12. 2011 (na účtu 33 446,79 Kč)
 odeslané sbírky
- Likvidace lepry (4000 Kč)
- Tříkrálová sbírka (5981 Kč)
- Haléř sv. Petra, 22. 2. (5735 Kč)
- pomoc obětem zemětřesení v Japonsku 27. 3. (7261 Kč)
- Adopce na dálku – sbírka v postní době (16 252 Kč)
- na Svatou zemi 22. 4. (3702 Kč)
- na Arcibiskupský seminář 24. 4. (3810 Kč)
- na školství 12. 6. (2000 Kč)
- na misie – salesiáni v Bulharsku (20 000 Kč), salesiáni v Indii (20 000 Kč),
Papeţské misijní dílo (59 284 Kč)
- TV Noe (10 000 Kč)
3. Personální změny a společenství
 Varhanici Marii Nejedlou vystřídal na začátku května Ondřej Mucha,
kterému vypomáhala varhanice Zdislava Krausová. Od prosince začal jako
varhaník vypomáhat pan Jan Rada.
 Od 12. 6. začala fungovat nová PRF a ERF (volená a jmenovaná na 4 roky).
 Společenství ve farnosti – celkem 7 (mladší manţelé, starší manţelé, senioři,
biblické, mládeţ, modlitby matek, modlitby otců)
Bartolomějské listy 1/2012
stránka 4
4. Pastoračně významné akce
 10. 4. – přání k 80. narozeninám paní varhanice Marie Nejedlé
 8. 5. – hody u Sv. Floriána v Drţovicích s odpoledním procesím ke kapličce
sv. Floriána nad Drţovicemi
 27. 5. – Noc kostelů (byly vyrobeny záloţky s motivy kostela sv. Bartoloměje)
 4. 6. – pouť farnosti (Brno-Líšeň, Křtiny, Zborovice)
 5. 6. – volby nové Pastorační rady farnosti (PRF)
 12. 6. – jmenování nové PRF a ERF
 26. 6. – Hody u Sv. Otýlie v Čechůvkách
 2. 7. – setkání rodáků v Drţovicích
 9.–23. 8. – účast na světovém setkání mládeţe s papeţem v Madridu
 28. 8. – hody u Sv. Bartoloměje s odpoledním posezením na faře
 20. 11. – slavnost Krista Krále – výročí 175 let od posvěcení kostela
sv. Bartoloměje (20. 11. 1836), mši sv. slouţil biskupský delegát pro pastoraci
v arcidiecézi P. Petr Bulvas, odpoledne následoval koncert duchovní hudby
(O. Mucha, M. Vlasáková)
 24. 11. – tradiční vázání adventních věnců (Drţovice)
 26. 11. – tradiční vázání adventních věnců (Vrahovice)
 26. 11. – církevní silvestr pro mládeţ (Dům sluţeb, kostel sv. Bartoloměje,
fara)
 24. 12. – první „půlnoční“ mše sv. v kapli sv. Floriána v Drţovicích (ve
23:00)
5. Investice do oprav a úprav
 Realizované – dokončení Boţího hrobu; dvojdřez do kuchyně na faru
(2462 Kč); sepnutí farní stodoly (34824 Kč); bílá magnetická tabule na faru
(3838 Kč); zhotovení pedálové klaviatury k varhanám v kostele
sv. Bartoloměje (11 000 Kč); oprava střechy farní garáţe (3005 Kč); oprava
komínových dvířek na faře (762 Kč); výměna rezavějící trubky přívodu vody
(8820 Kč); výroba zamykatelné skříňky na TV a video (5400 Kč); výměna
ventilů topení v jednotlivých pokojích fary (18 000 Kč); pořízení satelitní
sestavy na faru (5085 Kč); poplatky za provedené revize (komínů,
elektrozařízení a hromosvodů, plynoinstalace, hasicí přístroje – celkem 8458
Kč); nákup materiálu na opravy fasády farní stodoly (3124 Kč) – práce
provedena zdarma brigádnicky; pořízení cedule popisného a evidenčního
čísla fary (480 Kč); výměna ventilu farního vodoměru (1152 Kč); pořízení
závěsu k hlavním dveřím kostela sv. Bartoloměje (8070 Kč)
 Připravené projekty – oprava křtitelnice; renovace dřevěných dveří
a oken kostela sv. Bartoloměje; výroba stupínku k oltáři Panny Marie
Bolestné
Bartolomějské listy 1/2012
stránka 5
6. Výhled do roku 2012 (bude se vyvíjet dle jednání PRF a ERF)
 Pastorace – uskuteční se první svaté přijímání (3 děti) a biřmování
(3 dospělí); uskuteční se Noc kostelů (1. 6.); cyklus varhanních koncertů
O. Muchy a M. Vlasákové
 Opravy – projekt na připojení kanalizace na faru; projekt na opravu varhan
v kostele sv. Bartoloměje; projekt na odvlhčení kostela sv. Bartoloměje;
projekt na opravu střech farních stodol; projekt na rekonstrukci hlavního
oltáře kostela sv. Bartoloměje; oprava hromosvodů na kostele sv.
Bartoloměje a na faře; nový nátěr dřevěných oken a dveří fary; opravy dle
připomínek revizních zpráv (elektro, komíny, hromosvody); zateplení
střechy fary; dokončení opravy fasády stěny farní stodoly.
P. Petr Matula SDB
Slovníček
 Lektor – před liturgickou reformou II. vatikánského koncilu klerik s druhým
stupněm niţších svěcení. Dnes se uděluje jako první stupeň sluţeb před
jáhenským svěcením a vyzdvihuje důleţitost poslání číst a hlásat slovo Boţí.
Název lektor se pouţívá také pro laika, který prošel lektorským kurzem
a pravidelně předčítá čtení z Písma svatého při bohosluţbě.
 Akolyta – před liturgickou reformou II. vatikánského koncilu čtvrtý stupeň
niţšího svěcení. Dnes druhý stupeň udělovaných sluţeb před jáhenským
svěcením. Je pomocníkem při různých liturgických úkonech, zvláště při přípravě
a rozdávání eucharistie. Laik ke sluţbě akolyty potřebuje od diecézního biskupa
pověření k podávání svatého přijímání laikem, které se musí obnovovat.
 Jáhen (diakon) – klerik se svěcením, které je v hierarchii svěcení před
kněţským svěcením. Přisluhuje při mši sv. (čte evangelium, můţe kázat,
připravuje kalich s vodou a vínem, podává svaté přijímání, propouští lid na
konci mše svaté), uděluje křest, oddává, pohřbívá, vyučuje náboţenství. Při
liturgických úkonech obléká albu, štolu a dalmatiku. Štolu nosí na rozdíl od
kněze šikmo přes levé rameno k pravému boku. Jáhnem se můţe stát i ţenatý
muţ, který má jiţ zabezpečené děti, má teologické vzdělání, dosáhl zralého věku
a jeho manţelka s rozhodnutím pro tuto sluţbu souhlasí.
(Z části převzato z: Svět liturgie, E. G. Šindlovský,
Klášter premonstrátů na Strahově 1991,
a doplněno P. Petrem Matulou)
Inspirace z YouCatu – 5. díl
(Bůh a liturgie – otázka č. 166–171)
S proţíváním Roku biřmování je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Nabízím
malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat – Karmelitánské
nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své
naděje.
P. Petr Matula SDB
Bartolomějské listy 1/2012
stránka 6
Proč církev slaví bohoslužbu tak často? (otázka č. 166)
Ve slavení křesťanských tajemství svátostí se setkáváme s Jeţíšem Kristem
v konkrétním čase. Nejintenzivněji se s ním setkáváme při bohosluţbě – liturgii. Proto
se v řeholi sv. Benedikta dočteme: „Nic by nemělo mít přednost před bohosluţbou.“
Uţ starozákonní Izrael přerušoval „sedmkrát za den“ (Ţ 119,164) práci, aby chválil
Boha. Jeţíš se účastnil bohosluţeb a modliteb svého národa; vedl své učedníky, jak se
mají modlit, a shromáţdil je ve večeřadle a u společného stolu se obětoval za všechny
lidi. Církev, která vybízí k bohosluţbě, následuje jeho příkaz: „To čiňte na mou
památku“ (1 Kor 11,24b).
Tak jako člověk nabírá vzduch do plic, aby mohl ţít, stejně i církev dýchá a ţije tím,
ţe slaví bohosluţbu. Bůh sám nám kaţdodenně vdechuje nový ţivot a obdarovává nás
svým slovem a svátostmi.
Co prožíváme, když slavíme bohoslužbu? (otázka č. 169)
Kdyţ slavíme bohosluţbu, setkáváme se s tím, který o sobě prohlásil: „Já jsem cesta,
pravda a ţivot“ (Jan 14,6). Kdo se účastní bohosluţby a cítí se být opuštěný, Bůh mu
nabídne útočiště, kdo má pocit, ţe je ztracený, nalézá tu Boha, který na něho čeká.
Co je podstatou každé liturgie? (otázka č. 171)
Nejdůleţitější bohosluţbou na světě byla velikonoční bohosluţba, kterou slavil
Jeţíš se svými učedníky ve večeřadle v předvečer své smrti. Učedníci se domnívali, ţe
jim Jeţíš bude tradičně připomínat vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Jeţíš
ale s nimi slavil vysvobození celého lidstva z moci smrti.
Tehdy v Egyptě uchránila „krev beránka“ izraelský národ před zhoubným dílem anděla
smrti. Nyní to byl sám Beránek Boţí, jehoţ krev zachrání lidstvo ze smrti. Jeţíšova
smrt a zmrtvýchvstání jsou totiţ znamením, ţe po smrti člověk získává nový ţivot.
Příště: 6. díl (Sedm svátostí), 7. díl (Proč jsme na zemi, Lidská důstojnost), 8. díl
(Desatero, Milovat), 9. díl (Jak se modlit), 10. díl (Modlitba Otče náš)
Pokud se chcete dozvědět více, můţete si zakoupit YouCat. Na faře nebo v kostele je
za pouhých 120 Kč!!!
Tříletá příprava na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
Rok biřmování začal na první neděli adventní. Pozornost je
soustředěna na svátost biřmování, vrcholem roku bude obnova
biřmování o Letnicích. Rok je zaměřen na ctnost zodpovědnosti
dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost.
Motto farnosti k tomuto druhému roku je: „Ježíš Kristus je život.“
Tak jako Duch svatý oţivil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více
prosme Ducha svatého o oţivení našeho proţívání víry. Jako výbornou pomůcku
doporučuji YouCat – katechismus pro mladé. Dle moţností bude během roku
průběţně k zakoupení v našem kostele nebo na faře.
Modlitby k Duchu svatému
 Vzývání Ducha svatého – Kancionál č. 003 (Vydal Katolický týdeník 2003)
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
- Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
- a obnovíš tvář země.
Bartolomějské listy 1/2012
stránka 7
Modleme se: Boţe, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy;
dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali
a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
 Prosba o vedení Duchem svatým – Kancionál č. 020 (Vydal Katolický
týdeník 2003):
Duchu svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi
své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému
vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení.
 Zasvěcení Duchu svatému (pro kaţdodenní obnovení)
Duchu Svatý, přijmi dokonalé a úplné zasvěcení mé bytosti. Buď od této chvíle
v kaţdém okamţiku mého ţivota a v kaţdém mém skutku mým Pánem, mým
Světlem, mým Vůdcem, mou Silou a celou Láskou mého srdce. Odevzdávám se
bezvýhradně zcela tvému boţskému působení a chci být vţdy učenlivý k tvým
vnuknutím. Duchu Svatý, přetvoř mě s Marií a v Marii v Jeţíše Krista pro slávu Otce
a pro spásu světa. Amen.
Podněty arcibiskupa Jana Graubnera k Roku biřmování 2012
 Kaţdý, kdo přijal nebo chce přijmout svátost manţelství nebo být kmotrem, má
být biřmovaný.
 Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřme se působení Ducha svatého!
On můţe změnit i dnešní svět!
 Kaţdému doporučuji přečíst si denně malý kousek evangelia, abychom se
přes něj podívali na Jeţíše, s nímţ máme stejného Ducha. Často se ptejme: Jak
by to teď na mém místě dělal Jeţíš?
 Duch svatý je Láska mezi Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás působil,
začněme milovat.
 Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský život
v obci a v celé společnosti. Prvotní církev byla hned od seslání Ducha svatého
misionářská. Všichni vydávali svědectví o Kristu a jeho vítězství a přiváděli do
společenství církve nové lidi.
 Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha
svatého a o slavnosti proţijeme obnovu této svátosti.
 Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se
společně připravovali před pár lety a snad vytvořili přátelské společenství.
 Všichni, kteří byli někomu za kmotra při křtu či biřmování, přijali úkol dávat
dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě víry. Moţná jsme trochu zapomněli
takový úkol plnit.
Knižní tipy
Pokud naleznete nějakou dobrou knihu k prohloubení křesťanské víry, hodnou
přečtení, můţete nám do redakce dát tip. Duchovní četba poskytuje ţiviny pro naši
víru a oporu pro chvíle zkoušek. Za přečtení určitě stojí:
 Falešné představy o Bohu – Karl Frielingsdorf; účinky falešných
představ v ţivotě křesťana, návod, jak je odhalit a překonat; Karmelitánské
nakladatelství 2010; cena 219 Kč.
Bartolomějské listy 1/2012
stránka 8
 Modlitba argentinských nocí – Marek Vácha; úvahy nad vztahem
k Bohu; Nakladatelství Cesta 2011; cena 159 Kč.
 Myšlenky o rodině – Benedikt XVI.; výběr z promluv na téma rodina;
Nakladatelství Paulínky 2010; cena 150 Kč.
 Podvod magie – Leoluca Pasqua; diecézní exorcista odhaluje, v čem
spočívá podvod magie a proč je neslučitelná s křesťanstvím; Karmelitánské
nakladatelství 2011; cena 139 Kč.
 Sedm hlavních ctností – Notker Wolf; o ctnostech jako cestě ke štěstí –
autor čerpá z evangelia, z moudrosti benediktinské řehole i vlastní zkušenosti;
Karmelitánské nakladatelství 2011; cena 199 Kč.
Farní knihovna – otevřena na faře vţdy po nedělní mši – seznam knih naleznete
na: http://prostejov.sdb.cz/knihovnaFaraVrahovice/
Ludmila Marková, P. Petr Matula SDB
Z farní kroniky – fara (4. díl)
Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 – strana 14 až 15
„V právo z chodby od silnice byla místnost snad jidelna popřipadě salon – spíše
platila za obé. Měla 3 okna4 u vchodu z venku hned za dveřmi v levo a právo na
obou stranách objevena dvě malá okynka. Byla nepalenými cihlami zazděna.
Okynka tá slouţila jistě k podávání jidel z kuchyně a zároveň k pozorování, kdo do
fary přišel5. Dále byly schody a od těch delší chodba do sklepů. Schody byly přiliš
svázné. Aby se sváznost zmírnila byla chodba zkrácena a více schodů pořízeno.
Jsou toho známky aţ posuď. Potom vedly dveře z chodby do bytu faráře.
Pozůstával ze dvou světnic – jedné menší a druhé větší – z jidelny aneb po případě
ze salonu.
Místnost pro vypomocného kněze nebyla. Kněz vypomocný nebyl sistemován.
Střechy nad sklepy jistě nebylo, jinak by okna ke kostelu nebyla moţna. Byly úplně
v zemi. V místnostech faráře bylo topeno ze schodů do sklepa. Ţe tomu tak, jest
známka, ţe posuď se tam nalezá v právo zazděny otvor pecní. Kouř z kamen
menších světnic vycházel dutým prostranstvím silné klenby do hlavního komina.6
Při odstranění omítky v nynějším malém čeledníku objevena ve zdi dutina a sáhá
aţ od světnice v poschodí, kde je dřevěnými dvírky uzavřena a má v sobě příční
desky na způsob almárky. Nač takové zařízení bylo, je neznámo. Dveře byly časem
zazděny a jiné poníţe ve výklenku pořízeny. Byly zazděny jen na poloviční tloušku
zdi, tak ţe v nynějším malém čeledníku zůstal výklenek, jenţ v roku 1908 vyzděn
a ze stěnou vyrovnán. Nad tuto starou faru vystavěl – jak řečeno – farář Jan Josef
Patilko v roku 1743 poschodí a zařídil vše, jak nyní jest. Schodiště do poschodí
pořízeno na místě dvou světnic farářových jakoţ i horní chodba. Dvě okna úplně
zazděna, třetí zmenšeno.
Poznámky:
4 Od faráře Sedláčka Ondřeje bylo okno ku kostelu z venku zazděno. Byl vnitř
výklenek, který v roku 1908 úplně vyzděn.
5 V roku 1908 úplně pálenými cihlami zazděna.
6 Něco podobného jest aţ posud v kuchyni.“
Pokračování příště.
Bartolomějské listy 1/2012
stránka 9
Luštěnka pro děti
JEŽÍŠ JE SVĚTLEM SVĚTA
Kdyţ Maria a Josef poprvé přinesli
Jeţíše do chrámu, nazval ho stařec
Simeon „světlem k osvícení pohanů“.
Prorokyně Anna „vyprávěla o tom
Dítěti všem, kdo očekávali spásu“
I dnešní svět potřebuje poznat Jeţíše a
dozvědět se, ţe jedině On můţe lidi
zachránit – spasit. Ale kdo jim to
řekne?
Pán Jeţíš spoléhá na nás. Říká nám
slova, která objevíš, kdyţ vybarvíš
ve svíci všechna políčka s tečkou:
TAJENKA:
___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___.
Převzato z: Katechetický věstník č. 6/1998-99,
© Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum
Bartolomějské listy 1/2012
stránka 10
Události, reportáže
Adventní koncert 11. 12. 2011 v kapli sv. Floriána v Drţovicích. Druhý
koncert se uskutečnil 18. 12. 2011 (Foto: obec Držovice)
V kostele sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích se uskutečnily dva koncerty
varhaníka Ondřeje Muchy a sopranistky Magdaleny Vlasákové (20. 11. 2011
a 1. 1. 2012).
Svatý Mikuláš – 4. 12. 2011
navštěvoval rodiny farníků.
Foto: Antonín Hasa
Bartolomějské listy 1/2012
stránka 11
Vánoční prázdniny (27.–30. 12. 2011) mladší děti proţily
s různými hrami na Staré Vodě, starší děti lyţovaly
a pobývaly na Annabergu. Foto: P. Matula
Dětská půlnoční bohoslužba (24. 12. 2011), foto: Jaroslav Navrátil
Poprvé byla půlnoční mše 24. 12. 2011 v kapli sv. Floriána v Drţovicích
Humor
 Jednou se ptali příbuzní papeţe Jana XXIII., kolik lidí asi pracuje ve Vatikánu.
Odpověděl: „Asi polovina.“
 Student jde na zkoušku. Vrátí se a maminka se ho ptá: „Tak co, udělal jsi zkoušku?“ Syn
odpoví: „Ano, ale ten profesor byl velice zboţný.“ „Prosím tě, jak to?“ „No, měl ruce pořád
sepjaté a říkal: Ach Boţe, ach Boţe, ach Boţe.“
 Maminka pošle na faru svého syna s buchtami. Pozorně mu vysvětluje: „Zazvoníš, a kdyţ
pan farář otevře, tak hezky řekneš: Chvála Kristu.“ Chlapec si to celou cestu opakoval, aby
to nezapomněl. Dveře však otevřela hospodyně. To ho úplně zmátlo, a tak řekl: „Zdrávas,
královno.“
Obsah tohoto farního časopisu záleţí i na čtenářích. Nebojte se posílat své příspěvky
do jednotlivých rubrik nebo nabídnout nějakou svou sluţbu při tvorbě časopisu.
Nemusím všechno uspořádávat sám. Těším se na spolupráci. P. Petr Matula SDB
Bartolomějské listy 2012 – Ročník 3
Číslo 1/2012 vyšlo 8. 1. 2012 v nákladu 150 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje;
Majakovského 3, 798 11 Prostějov-Vrahovice.
Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Drţovice.
Příští číslo vyjde 5. 2. 2012. Uzávěrka je v neděli 29. 1. 2012.
Korektury – Kristina Veselá, Jana Hrušková / Tisk – Josef Záboj / Sazba – Petr Matula
Příspěvky můţete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: 731 600 061); dát do sakristie nebo poslat
e-mailem ([email protected] nebo [email protected]).
Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč.
Více informací na: www.prostejov.sdb.cz
Bartolomějské listy 1/2012
stránka 12

Podobné dokumenty

1a GENETICKÉ MÍSTO ČEŠTINY MEZI SLOVANSKÝMI JAZYKY A

1a GENETICKÉ MÍSTO ČEŠTINY MEZI SLOVANSKÝMI JAZYKY A Příště: 10. díl (Desatero – 3. přikázání); 11. díl (Desatero – 4. přikázání); 12. díl (Desatero – 5. přikázání); 13. díl (Desatero – 6. přikázání); 14. díl (Desatero – 7. přikázání); 15. díl (Desa...

Více

BL 1-2015 - Salesiáni Prostějov

BL 1-2015 - Salesiáni Prostějov (sraz před farou – ul. Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice), ostatní úterý je výuka v učebnách školy ZŠ Majakovského 1, Prostějov (sraz před hlavním vchodem nové budovy školy). Děti, které jsou v d...

Více

BL 2-2014 - Salesiáni Prostějov

BL 2-2014 - Salesiáni Prostějov v Kostelci n. H., v neděli 9.2.2014 v 15:00 v kostele v ProstějověVrahovicích. Více na www.paprsky.cz . Všichni jste zváni. Farní knihovna je otevřena na faře vždy po nedělní mši – seznam knih nale...

Více

BL 7-2013

BL 7-2013 zaplacení těchto renovací. Svůj dar můžete poslat na účet farnosti (Česká spořitelna č.ú. 1500351389/0800) nebo osobně P.Petru Matulovi. Příspěvek můžete dát i v rámci nedělních sbírek na opravy, z...

Více