Informace k jazykově- logopedickému screeningu

Komentáře

Transkript

Informace k jazykově- logopedickému screeningu
JAZYKOVÝ „LOGO“ SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ „LOGO“ REEDUKACE
Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená
komunikační schopnost. U dětí se nejčastěji objevuje problematika vývojové dyslálie. V mateřské škole se čím dál častěji setkáváme s dětmi,
které mají opožděný vývoj řeči či trpí vývojovou dysfázií.
Pro zvyšující se počet dětí, které trpí narušenou komunikační schopností, se mateřská škola rozhodla nabídnout rodičům možnost, jazykového
„logo “ screeningu přímo v mateřské škole. Screening probíhá pod odborným vedením. Péče je zajištěna školním logopedem a logopedickým
asistentem v jedné osobě.
V mateřské škole je možné provézt screening u všech dětí od 3 let věku. Screening probíhá individuální formou a trvá cca 20-30 minut /1 dítě.
Cílem je zjistit, jaká je u dítěte jazyková dovednost, jaká je jeho slovní zásoba, jak dítě chápe význam slov, zda je jeho řeč plynulá, jaké je jeho
fonace či kvalita hlasu dítěte. V rámci screningu zjišťujeme i artikulační schopnosti dítěte. Zaměříme se nejen na motoriku mluvidel, ale bude
nás zajímat i úroveň hrubé, jemné motoriky a grafomotoriky.
V rámci logopedického screeningu se vyšetřuje:
Hrubá motorika
Jemná motorika
Kresba
Grafomotorika
Početní představy
Barvy
Stupňování přídavných jmen
Dějová posloupnost
Porozumění řeči
Zraková analýza a syntéza, figura a pozadí
Fonematický sluch
Fonace
Artikulace
Slovní zásoba – aktivní a pasivní,
apod..
S výsledky screeningu budou rodiče seznámeny formou zprávy. Samozřejmostí je také telefonická či osobní konzultace v mé soukromé praxi.
Na základě logopedické diagnostiky bude rodičům doporučena logopedická péče. Pokud by byl u rodičů zájem, je možné objednat se přímo do
mé soukromé praxe v Záběhlicích v Praze 10. Nabízím hezké, milé, vstřícné prostředí, ve kterém se rodiče a jejich děti budou cítit dobře.
Cena za logopedický screening je 300 Kč/1 dítě/1 screning ( v ceně je již zahrnuto i zpracování zprávy, v rozsahu 2-3 stran formátu A4).
Aby se screening uskutečnil, musí být přihlášeno minimáně 12 dětí. K ceně screeningu je účtováno dopravné a cestovné – cca 150-200 Kč dle
vzdálenosti MŠ.
V případě většího počtu zájemců – nad 60 dětí je účtovaná nižší sazba za screening – 220 Kč/1 screening/1 dítě včetně zpracování zprávy.
Platba probíhá v hotovosti, po provedení screeningu. Každému dítěti je vystaven příjmový pokladní doklad.
Reedukace je přizpůsobena věku, schopnostem a dovednostem dětí. Snažím se, aby dítě vnímalo reedukaci formou hry. Při jazykové reedukaci
používáme nové i již osvědčené metody.
Je nutné u dětí vytvořit zásadu pozitivního přístupu - chválíme dítě i za malý pokrok. Je velmi důležité, aby dítě poznalo úspěch, při kterém se
bude cítit dobře a který ho bude motivovat k dalším výkonům. Snažíme se zabránit, aby se dítě cítilo ve stresu!
V rámci následné péče –logo- jazykové reedukace se zaměřuji na:
Fonační a artikulační cvičení
Rozvoj motoriky mluvidel – jedná se o cvičení, které mají za úkol rozhýbat potřebné
části mluvidel
Rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností a dovedností u dětí
Rozvoj myšlení a senzorických dovedností dětí
Cvičení na rozpoznávání hlásek
Nácvik správné výslovnosti
Korekce hlásek
Správná fixace hlásek
Automatizace hlásek při běžné mluvě
Rozvoj hrubé i jemné motoriky
Rozvoj grafomotoriky (rozvoj motoriky a grafomotoriky je zařazen do logopedické péče, jelikož řeč a motorika je úzce spojena. Pokud je problém v oblasti
řeči, přenáší se obvykle i do oblasti jemné motoriky a grafomotoriky)
Péče o děti z bilingválního prostředí…
Cena za jazykovou reedukaci v mé soukromé praxi je 250 Kč /1 reedukace. Reedukace obvykle trvá 30 minut. Cena včetně materiálů
a pomůcek.
KONTAKT:
Mgr.Michaela Petráková
Speciální pedagogika se zaměřením na jazykovou edukaci a reedukaci, etopedii a speciální pedagogiku
Záběhlická 63,10600, Praha 10
Mob.: 607 875 630
[email protected]
e-mail: [email protected] nebo [email protected]
IČO: 74796887
Č.Ú. : 670100 – 2211205902 / 6210

Podobné dokumenty