Studijní opora za celou 29. lekci (ke stažení)

Komentáře

Transkript

Studijní opora za celou 29. lekci (ke stažení)
Angličtina pro knihovníky
a galerijní pracovníky
Lekce 29
Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu
„Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“
Tento materiál je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
LEKCE 29
Dnešní závěrečnou lekcí navážeme na látku lekce minulé, a to souslednost časů. V minulé lekci jsme
si řekli, jak časová souslednost funguje, dnes si ukážeme, že se využívá i při převodu přímé řeči na
nepřímou. V lexikální části si řekneme o důležité části anglického jazyka – o frázových slovesech.
Učivo není těžké, protože vše už prakticky známe z předchozích lekcí. V odborné části se povíme o
systému knihoven. Tak jdeme na to!
přímá a nepřímá řeč, frázová slovesa
direct and indirect speech, phrasal verbs
Po úspěšném a aktivním absolvování této lekce:
 Budete vědět, jak převést přímou řeč do nepřímé
 Procvičíte si souslednost časů
 Budete vědět, co jsou to frázová slovesa a naučíte se ty nejdůležitější
 Budete se orientovat v systému knihoven
Čas potřebný k prostudování této opory: 1 hodina
Obsah:
LEKCE 29 .................................................................................................................................................... 2
1 Gramatická část ...................................................................................................................................... 3
1.1 Přímá a nepřímá řeč ....................................................................................................................... 3
2 Lexikální část .......................................................................................................................................... 5
2.1 Frázová slovesa .............................................................................................................................. 5
3 Odborná část .......................................................................................................................................... 7
3.1 Systém knihoven ............................................................................................................................ 7
Shrnutí: .................................................................................................................................................... 10
2
1 Gramatická část
1.1 Přímá a nepřímá řeč
Jistě z češtiny znáte, že přímá řeč znamená, že opakujeme přesně, co někdo řekl – to je uvedeno
v uvozovkách.
He said: „I have lost my umbrella.“
„Ztratil jsem deštník,“ řekl.
U nepřímé řeči pak uvozovky používat nemusíme.
Řekl, že ztratil deštník.
Bohužel na rozdíl od češtiny musíme v těchto případech v angličtině více přemýšlet nad tím, jaký čas
při převodu do nepřímé řeči použít. Důvodem je to, že nepřímou řeč používáme většinou, když
mluvíme o minulosti. Proto musí být slovesa také převedena do minulosti.
He said he had lost his umbrella.
 Zapamatujme si tedy, že v nepřímé řeči je pravidlem posun slovesného času do minulosti.
V následujícím přehledu si to vysvětlíme na příkladech:
 She said, "It's hot."
She said it was hot.
 She said, "I'm walking in the park."
She said she was walking in the park.
 She said, "I've been waiting since 10."
She said she had been waiting since 10.
 She said, "I've been teaching French for ten years."
She said she had been teaching French for ten years.
 She said, "I went home late yesterday."
She said she had gone home late yesterday.
 She said, "I was running earlier."
She said she had been running earlier.
 He said, "The train had already left when he arrived."
He said the train had already left when he arrived. (beze změny)
 She said, "I'd already been studying for ten minutes."
She said she'd already been studying for ten minutes. (beze změny)
I u modálních sloves se obvykle mění tvary (COULD, WOULD, SHOULD a MIGHT zůstávají stejné):
 She said, "I'll go home early today."
She said she would go home early today.
 She said, "I can go home early today."
She said she could go home early today.
 She said, "I must go home early today."
She said she had to go home early today.
 She said, "May I open the window?"
3

She asked if she might open the window.
"I might go to play tennis later", he said.
He said he might go to play tennis later.
Pokud přímá řeč zmiňuje nějaký rozkaz, radu, vysvětlení apod., sloveso ve vedlejší větě dáváme do
infinitivu:
He suggested: „Come to my birthday party!“
He suggested me to come to his birthday party.
Pokud přímá řeč obsahuje i vyjádření času, nesmíme zapomenout změnit i to:
He said: „I could do it tomorrow.“
He said he could do it the next day.
Cvičení 1
Převeďte do nepřímé řeči:
1) He said: "I'm late!"
He said that _______________.
2) Milo said: "Susie is leaving today."
He said that Susie ______________.
3) Josh thought: "I've lost my wallet!"
He thought he ____________________ .
4) Julia decided: "I will never drink alcohol again."
Julia decided that she _______________alcohol again.
5) They said: "We can't do it."
They said that______________________ .
6) She said: "I'd like to apologize."
She said that ______________________- .
7) Louis asked: "How old are you, Jack?"
Louis asked __________________________ .
8) I asked him: "Did you see Jane?"
I asked him __________________________ Jane.
9) He said to Bob: "Stop that!"
He told him ______________________ .
Řešení: 1) he was late, 2) was leaving that day, 3) had lost his wallet, 4) would never drink, 5) they couldn’t do it, 6) she would like to
apologize, 7) how old Jack was, 8) if he had seen, 9) to stop that.
Cvičení 2
Reagujte na sdělení, odpovídejte větou začínající I though you said…:
That restaurant is expensive. –Is it? I thought you said it was cheap.
1) Claire is coming to the party tonight.
- Is she? I thought you said __________________
2) Ashley likes Peter.
4
3)
4)
5)
6)
-
Does she? I ________________________.
I know lots of people.
Do you? __________________________.
I will be here next week.
Will you? __________________________
I am going out this evening.
Are you? ________________________
I can speak a little French.
Can you? _______________________
Příklady správného řešení: 1) I thought you said she wasn’t coming, 2) I thought you said she didn’t like him, 3) …you didn’t know many
people, 4) …you wouldn’t be here next week, 5)….you weren’t going out, 5) …you could’t speak any French.
2 Lexikální část
2.1 Frázová slovesa
Přestože jsme frázová slovesa v rámci kurzu ještě neprobírali, jistě jste se s nějakým frázovým
slovesem setkali. Mezi nejběžnější můžeme řadit třeba sloveso GET UP (vstát):
I get up every morning at 6 a.m.
Každé ráno vstávám o šesti.
S frázovými slovesy se v angličtině můžeme setkat velmi často. Bohužel pro nás, je často nemožné
přijít na jejich význam pomocí logického myšlení a je potřeba se je prostě naučit tak, jak jsou.
Kdybychom totiž překládali jednotlivé části slovesa doslovně, nedobrali bychom se ničeho
smysluplného:
GET (dostat) + UP (nahoru) = dostat nahoru
 Je tedy nutné se tato spojení učit nazpaměť, a nejlépe ještě v kontextu různých příkladových
vět, abychom si význam snáze zapamatovali.
Podívejme se na následující rozdíly:
I looked at their house.
Podíval jsem se na jejich dům.
I looked after their house.
Staral jsem se o jejich dům.
ask (something)
find
get
give
look
zeptat se na něco
najít
dostat
dát
dívat se
ask for
find out
get up
give up
look after/ look for
požádat o
zjistit
vstát
vzdát
starat se / hledat
5
Cvičení 3
Doplňte výše uvedená frázová slovesa do vět:
Who is going to look after your cat while you are away?
1) I never _________________early on Sundays.
2) I need to _______________where she was going.
3) I usually __________fish when I eat in a restaurant.
4) She loses a lot of time _____________keys in her bag.
5) She ____________ for a green tea but they didn’t have it.
6) The doctor told my boss to ___________smoking.
7) I need to ____________who is coming to the meeting.
8) Thank you for ____________ while I was ill.
9) I normally __________ much earlier in the summer than in the winter.
Řešení: 1) get up, 2) find out, 3) ask for, 4) looking for, 5) asked for, 6) give up, 7) find out, 8) looking after me, 9) get up
A zde si uvedeme vybraná frázová slovesa, se kterými se v angličtině nejčastěji setkáme:
Break down
přestat fungovat
Our car broke down in the snowstorm.
Break up
rozejít se
My boyfriend and I broke up last week.
Bring someone up
vychovat
I was brought up in the countryside.
Call off
odvolat
Jason called the wedding off.
Check in
přihlásit se
We will get the hotel keys when we check in.
Cheer up
rozveselit
She cheered up when she heard the news.
Clean up
uklidit
Please clean up your bedroom before you go.
Count on
spoléhat na
I am counting on you to make dinner.
Dress up
vystrojit se
It's a fancy restaurant so we have to dress up.
Eat out
jíst v restauraci
I don't feel like cooking tonight. Let's eat out.
Fall down
spadnout
The picture that was on the wall fell down.
Grow up
vyrůst
When Jack grows up he wants to be a fireman.
Hand in
odevzdat
I have to hand in my essay by Friday.
Hang on
počkat, vydržet Hang on while I grab my coat and shoes!
Hang up
zavěsit (telefon)
He didn't say goodbye before he hung up.
Hold on
vydržet, sečkat
Please hold on while I finish my report.
Make something up
vymyslet si
He made the whole story up.
Pick sth out
vybrat si, zvolit
I picked out three sweaters for you to try on.
Show off
předvádět se
He always shows off on his skateboard.
Switch off
vypnout
Could you switch the light off, please?
Turn up
objevit se
He turned up early in the morning.
Work out
cvičit
I work out at the gym three times a week.
6
3 Odborná část
3.1 Systém knihoven
Dnes si povíme něco všeobecně o knihovnách, jejich systému, jak fungují a rozšíříme si tak slovní
zásobu o tom, co mohou nabízet:
There are many kinds of libraries. Existuje mnoho typů knihoven.
Some of them are big, some of them are small. Některé jsou malé, některé jsou velké.
There is a national library in every country, we have The National Library of the Czech Republic. V
každé zemi je národní knihovna, my máme Národní knihovnu České republiky.
Libraries in the Czech Republic are divided into National Library of the Czech Republic,
regionallibraries, public libraries and special libraries. Knihovny v České republice jsou rozděleny na
Národní knihovnu, regionální knihovny, veřejné knihovny a speciální knihovny.
Every library has section for adults, section for children or youth, many libraries have study room or
reading room. Každá knihovna má oddělení pro dospělé, oddělení pro děti nebo mládež, mnoho
knihoven má studijní oddělení nebo čítárnu.
There is music department in bigger library, too. Ve větších knihovnách je také hudební oddělení.
Access to the Internet is obvious. Přístup k internetu je samozřejmostí.
Every visitor and user of the library must keep library rules and regulations. Každý návštěvník a
uživatel knihovny musí dodržovat knihovní pravidla a nařízení.
Porozumění textu 1 – Bristolská knihovna
Přečtěte si článek o Bristolské knihovně a poté podle infromací z něj vyplňte nasledující cvičení.
THE BRISTOL PUBLIC LIBRARY
The Bristol Public Library plays an active role in the development of our city and community.
We provide our residents a place to learn, read or just relax with the daily newspaper in a beautiful
comforting atmosphere.
Bristol Public Library offers special areas of interest for children, teens and literacy. We offer
many special events like movies, workshops, reading programs and adult education classes.
The Bristol Public Library has two locations, the Main Library is in Bristol (Virginia) and the
Avoca Branch is in Bristol (Tennessee). Teen Department The Bristol Public Library offers an area
specifically for teens 13-18. This area has its own selection of books, DVD‘s and magazines. You can
read, collaborate with other students on school projects or participate in one of the many teen
7
programs available at the library. Teen programs include parties, games, movies, teen book club, art
and entertainment. Some programs require registration, but all teen programs are free! The
Children’s Library at the Bristol Public Library is a magical place for kids. There are shelves full of
books, comfortable seats and even a pet bird named Citrus!
Here are just some special things that children can enjoy at the library:
 40,000 books, magazines, CDs, and cassettes
 Children’s internet access and Children’s Game Computers
 Summer and Winter Reading Programs
 After-school, holiday, and seasonal programs
 Special monthly programming for 8-12 years old.
Slovní zásoba:
developmet – vývoj, provide – poskytovat, resident – obyvatel,
comforting – uklidňující, literacy – gramotnost, event – událost,
movie – film, education – vzdělávání, teen department – oddělení
pro náctileté, enjoy – užít si, collaborate – spolupracovat, art and
entertainment – umění a zábava, require – požadovat, seating –
místo k sezení, even – dokonce, pet – domací mazlíček
Zdroj: Bristol Public Library. [cit. 2012-5-5]. Dostupný z WWW: <http://www.bristol-library.org/>.
Cvičení 1
Zodpovězte správně následující otázky:
1. Where can‟t you find Bristol Library?
a) Bristol (Virginia)
b) Bristol (Colorado)
c) Bristol (Tennessee)
2. Which department of the Bristol Library is described in the text?
a) adult department
b) children department
c) senior department
3. What can you do in the teen department (according to article – podle článku)?
a) sing
b) watch TV
c) read magazines
4. How old are the teenagers? (according to article )
a) 15
b) 19
c) 11
5. A 7years old child can registrate in the library.
a) No. Only children older than 15 can registrate.
b) Yes, that‟s right.
8
Řešení: 1b, 2b, 3c, 4a, 5b
Porozumění textu 2 - systém knihoven
Přečtěte si následující text a poté se pokuste odpovědět na otázky v následujících cvičeních. Nevadí,
pokud nebudete rozumět všem slovíčkům a gramatice. Důležité je zachytit co nejvíce informací z
textu.
LIBRARIES IN THE CZECH REPUBLIC
The basic parameters of the system of Czech libraries are set down in the Library Act. The library
system comprises:
a. libraries set up by the Ministry of Culture – the National library of the Czech Republic,
the Moravian Library in Brno and the K. E. Macan Library and Printing House for the
Blind.
b. regional libraries set up by regional governments
c. public libraries set up by relevant municipal bodies
d. special libraries set up by various institues.
The centre of the library system is the National Library of the Czech Republic. In the description of
their organisation, the libraries will be divided into the following categories:
 National Library of the Czech Republic
 Regional libraries
 Public libraries
 Special libraries
(Zdroj:MARVANOVÁ, Eva, et al. Libraries and Librarianship in the Czech Republic. Oto Bridl, Sylva
Šimsová. 1st edition. Prague : The National Library of the Czech Republic, 2005. 69 s. ISBN 80-7050477-3.)
Slovní zásoba:
Act – zákon, set up by – zřízeny, comprises – zahrnuje, governments – vlády, municipal – obecní,
various – různý, description – popis, divided – rozděleny
Cvičení 2
Odpovězte podle článku:
a) What libraries are set up by the Ministry of Culture? ____________________________________
b) What is the centre of the library system?______________________________________________
c) How many categories of libraries exist? ______________________________________________
Opravte:
d) Regional libraries are set up by National library. _______________________________________
e) The Moravian library is set up by regional government. __________________________________
Řešení:
a) the National library of the Czech Republic, the Moravian Library in Brno and the
K. E. Macan Library and Printing House for the Blind
9
b) the National Library of the Czech Republic
c) 4 (National Library of the Czech Republic, Regional libraries, Public libraries, Special libraries)
d) Regional libraries are set up by regional governments.
e) The Moravian library is set up by the Ministry of Culture.
Shrnutí:
V dnešní lekci jsme se naučili:
 Jak převyprávět, co nám někdo něco řekl
 Pravidla, jak dodržovat souslednost časů v nepřímé řeči
 Co jsou to frázová slovesa a jak se používají
 Základní frázová slovesa, se kterými se můžeme nejčastěji setkat
 Slovní zásobu spojenou se systémem knihoven
To je pro dnešní lekci vše a touto lekcí končí i gramatika celého kurzu! V příští opakovací lekci si
procvičíme probrané jevy na cvičeních.
10

Podobné dokumenty