Illuminati

Transkript

Illuminati
jako Osiris, Isis, Sabarius, Cybele a Eleusis. Platón
byl jedním z tìchto zasvìcencù a nìkterá z tìchto
mystérií popisuje ve svých dílech. Platónovo
zasvìcení zahrnovalo tøídenní pohøbení ve Velké
pyramidì, bìhem nìhož zemøel (symbolicky), zno­
vuzrodil se a byla mu svìøena tajemství, která mìl
chránit. Platónovy spisy jsou plné informací o Mys­
tériích. Manly P. Hall ve své knize The Secret
Teachings of all Ages tvrdil, že "...osvícení
starovìku...vstupovali do jejích (pyramida v Gíze)
portálù jako lidé; ven vycházeli jako bohové." V
starovìké Egyptštinì bylo pro pyramidu používáno
slovo khuti, což znamenalo "nádherné svìtlo". Pan
Hall také øíká, "Pyramidy jsou dùležité egyptské
zasvìcovací chrámy..." Podle mnohých autorù byla
Velká pyramida postavena na památku a oslavu
výbuchu supernovy, ke kterému došlo v roce 4000
pø. Kr. Dr. Anthony Hewish, nositel Nobelovy
ceny za fyziku z roku 1974, objevil pravidelné
série radiových impulzù, které, jak dokázal, byly
emitovány hvìzdou, jež explodovala kolem roku
4000 pø. Kr.
Svobodní zednáøi zaèínají svùj kalendáø od
Y.L., "In the Year of Light" (V roce svìtla), který
vznikne pøidáním èísla 4000 k modernímu
letopoètu. Takže 1990 + 4000 = 5990 Y.L. George
Ve starovìkých mìstech existovaly domy, kde Michanovsky napsal v knize The Once and Future
se konaly pobožnosti a pøinášely obìti. Vlastnì to Star, že "klínové písmo starovìkých
byly chrámy, stavìné na poèest mnoha bohù. Tyto Sumerù...popisuje explozi obrovské hvìzdy, která
budovy èasto fungovaly jako místa pro setkávání
se nacházela v trojúhelníku tvoøeném hvìzdami
filozofù a mystikù, o nichž se vìøilo, že vlastní
Zeta Puppis, Gama Velorum a Lambda
tajemství pøírody. Tito mužové se obvykle
Velorum...nacházejícími se na jižní obloze... První
sdružovali v odlouèených filozofických a
tajemství, které èlovìk musí znát, aby vùbec zaèal
náboženských školách. Nejdùležitìjší ze všech
chápat spoleènost Mystéria, je, že její èlenové vìøí,
tìchto starovìkých skupin je Bratrstvo Hada nebo že na celém svìtì existuje jen velice málo opravdu
Draka a byla jednoduše známa jako Mystéria. Had vyspìlých mozkù. Oni vìøí, že tyto mozky patøí
a drak jsou symboly, které reprezentují moudrost. jim. Filozofie, která následuje, je klasickým pohle­
Otcem moudrosti je Lucifer, také nazývaný jako
dem tajných spoleèností na humanitu: "Když osoba
Posel Svìtla. Pro Mystéria byl ohniskem uctívání
se silným intelektem stojí tváøí v tváø nìjakému
Osiris, jméno jasné hvìzdy, která ­ jak starovìcí
problému, který volá po použití schopností rozumu,
lidé vìøili ­ spadla na zem. Doslovný význam slova zachová rovnováhu a pokusí se najít øešení
Lucifer je "svìtlonoš" nebo "ranní hvìzda". Poté,
shromáždìním faktù, jež se týkají dané otázky.
co Osiris sestoupil s oblohy, starovìcí lidé vidìli
Slunce, jako pøedstavitele Osirise ("... tvrdí se, že
Na druhé stranì ti, kteøí jsou nezralí, když sto­
poté, co Lucifer spadl z Nebe, pøinesl s sebou sílu jí pøed nìjakým malým problémem, jsou bezradní.
myšlení jako dar lidstvu." Fred Gittings, Symbol­
Zatímco ti první jsou oprávnìni øešit záhadu jejich
ism in Occult Art). Vìtšina nejvìtších duchù, kteøí vlastního osudu, ti druzí musí být vedeni jako stá­
vùbec žili, byla zasvìcena do spoleènosti Mystéria do zvíøat a uèeni nejjednodušším jazykem. Jako
tajnými a nebezpeènými rituály, z nichž nìkteré
ovce, které jsou naprosto závislé na svém pastýøi.
byly velmi kruté. Nejslavnìjší z nich byli známi
Schopný intelekt je uèen mystériím a esoterickým
duchovním pravdám. Masy jsou uèeny doslovným
exoterickým výkladùm. Zatímco masy uctívají pìt
smyslù, vyvolená menšina na rozdíl od nich po­
zoruje a rozeznává symbolická zhutnìní velkých
abstraktních pravd. Zasvìcení vyvolení se doro­
zumívají pøímo s Bohy (mimozemšany), kteøí se
zase dorozumívají s nimi.
Masy obìtují svá jehòata na oltáøi umístìném
pøed kamennou modlou, kterou nikdo neuslyší
promluvit. Vyvoleným je dáno poznat mystéria a
jsou osvícení (illumined) a tak jsou známi jako Ilu­
mináti nebo Osvícení, strážci "Tajemství vìkù".
"Rané tajné spoleènosti, které mohou být pøímo spo­
jeny se svými moderními potomky, jsou kulty Ro­
shaniya, Mithras a jejich protìjšek ­ Stavitelé
(Builders). Ty mají mnoho spoleèných vìcí se Svo­
bodnými zednáøi dnešních dnù a rovnìž s mnoha
dalšími vìtvemi Iluminátù.
pravice i levice jsou souèástí tohoto "zdravého
jádra" lidí, kteøí byli a jsou Ilumináty nebo èleny
Bratrstva. Mohli být, nebo jsou možná dosud,
pøíslušníky køesanského nebo židovského
náboženství, ale používají jej pouze ke svým vlast­
ním cílùm. Neprojevují oddanost žádnému konkrét­
nímu národu, aèkoli využívají nacionalismu pro
podporu svých zámìrù. Jejich jediným zájmem je
získat vìtší ekonomickou a politickou moc.
Koneèný cíl vùdcù obou skupin je totožný.
Jsou rozhodnuti získat pro sebe nespornou kontro­
lu bohatství, pøírodních zdrojù a pracovních sil
celé planety. Mají v úmyslu zmìnit svìt podle je­
jich koncepce totalitního socialistického státu. V
tomto procesu odstraní všechny køesany, židy a
ateisty. Jedním z nejvìtších tajemství vìkù je
pøíbìh Svatého Grálu a Ježíšova roucha, a také zda
Ježíš skuteènì zemøel, nebo pøežil a zda splodil
dítì. Mnoho mýtù obklopujících Templáøe se týká
Napø. pro všechna bratrstva je bìžné znovuzro­ tìchto relikvií a vìtšina mýtù v prùbìhu historie
zení do nového života bez nutnosti projít portálem vždy mìla nejménì jeden faktický základ.
smrti bìhem zasvìcení; odkaz na "lva" a "stisk lví
tlapy" v zednáøském zasvìcení do stupnì Mistrù;
Templáøi pøežili dodnes jako vìtev Iluminátù a
tøi stupnì, které jsou stejné jako u rituálù
tyto relikvie støeží ukryté na místech známých
starovìkých zednáøù, døíve než následuje mnoho
pouze jim. Víme, že Templáøi jsou Ilumináti proto,
dalších stupòù; žebøík se sedmi pøíèkami; èlenství že Svobodní zednáøi pøijali mezi sebe a chránili ty,
jen pro muže; a "vševidoucí oko". Je tøeba
kteøí prchali pøed pronásledováním ze strany
uvìdomit si dùležitý fakt, že souèasní vùdci
Církve a Francie, právì tak, jako Svobodní zednáøi
pøijali mezi sebe a chránili Weishauptovy Iluminá­
ty o nìkolik století pozdìji. Templáøští rytíøi (The
Knights Templar) existují ještì dnes jako vysoký
stupeò Svobodného zednáøství ­ Øád Templáøù
(Templar Order). Templáøští rytíøi jsou vlastnì
vìtví Øádu Hledání. DeMolayova spoleènost
(DeMolay Society) je vìtví Svobodných zednáøù,
která je zasvìcena øádu Templáøù, zvláštì jejich
vùdci Jacquesovi DeMolay.
Podle èlenù zpravodajské komunity, jakmile
bude Nový svìtový øád (New World Order)
upevnìn, budou vyjmuty relikvie a budou
pøipojeny ke Kopí Osudu (Spear of Destiny) a po­
dle legendy dají vládci svìta absolutní moc. To
mùže potvrdit víru, která pøetrvala vìky, pøipisující
velký význam tìmto relikviím, pokud budou v ruk­
ou jedné osoby. To vysvìtluje Hitlerovo zoufalé
hledání tìchto památek bìhem II. svìtové války
(tvrdil to gen. Patton po porážce Nìmecka).
Rytíøský øád Templáøù byl založen nìkdy v
prùbìhu 11. století v Jeruzalémì Prieurem de Sion
pro zvláštní úèel støežení zbylých památek na
Ježíše a k vojenské ochranì poutníkù bìhem jejich
cesty do Svatého mìsta. Prieure de Sion byl
náboženský øád založený na hoøe Sion v
Jeruzalémì. Øád si stanovil za cíl zachovat a zazna­
menat rodokmen Ježíše a Domu Davidova. Všemi
dostupnými prostøedky Prieure de Sion hledal a
zachraòoval zbytky relikvií.
Ježíšovo roucho, poslední zbytky køíže, na nìmž
byl Ježíš ukøižován a nìèí kosti. Vìtšina Svobod­
ných zednáøù si není vìdoma, že Ilumináti prak­
tikují nìco, co je známé jako "tajemství v tajemství"
èi organizace v organizaci ­ to je jeden z dùvodù
zasvìcení. Jejich cílem je vládnout svìtu. Doktri­
nou této skupiny není demokracie ani komunismus,
ale urèitá forma fašismu. Jejich doktrinou je totalit­
ní socialismus. Ilumináti nejsou komunisté, ale
nìkteøí komunisté jsou Ilumináti. (1) Monarchis­
mus (teze) stál proti demokracii (antiteze) v I.
svìtové válce, která vyústila v komunismus a Ligu
národù (syntéza). (2) Demokracie a komunismus
(teze) stály proti fašismu (antiteze) v II. svìtové
válce, která mìla za následek silnìjší Organizaci
spojených národù (syntéza). (3) Kapitalismus
(teze) stojí nyní proti komunismu (antiteze) a
výsledkem bude Nový svìtový øád, totalitní social­
ismus (syntéza).
V roce 1953 zpráva Vyšetøovacího a
vzdìlávacího výboru Senátu v Kalifornii tvrdila:
"Tak zvaný moderní komunismus je zøejmì stejné
pokrytecké spiknutí ke zkáze civilizace jako to, jež
bylo založeno Ilumináty, a které zvedlo svou hlavu
v našich koloniích v kritické dobì pøed pøijetím
naší Ústavy." Senát státu Kalifornie pochopil, že
komunismus je práce Iluminátù. Neuvìdomili si
však, že Rada pro zahranièní vztahy (CFR) a Trilat­
erální komise (Trilateral Commission ­ TC) jsou
rovnìž dílem Iluminátù. Nepøítelem není komunis­
mus, ale "iluminismus".
Komunisté nebudou v Novém svìtovém øádu o
mnoho šastnìjší než ostatní. Vìtšina moderních
tajných spoleèností, a zvláštì ty, které provádìjí
zasvìcení rùzných stupòù, a to je klíèové, jsou ve
skuteènosti jedinou spoleèností s jediným úèelem.
Mají rùzné názvy ­ Lionský klub, Rotary­Klub
Tyto relikvie byly svìøeny øádu Templáøù do
úschovy. Poklad ukrytý ve Francii není pokladem (pøedsedou Rotary­Klubu v ÈSR pøed jeho záka­
Jeruzalémského chrámu. Je to samotný Svatý Grál, zem v roce 1948 byl otec V. Havla, který byl také
Rovnìž papež hodlá schválit Maitreyu, pokud
bude vybrán, èímž naplní proroctví Bible v Knize
Zjevení, které tvrdí, že první bestii bude moc dána
Øímem. Nakonec papež zvítìzí a bude vládnout
jako druhá bestie. V roce 1952 byla vytvoøena al­
iance, která je poprvé v historii všechny spojila.
Black Families, Ilumináti (Øád), Vatikán a Svobod­
ní zednáøi pracují nyní spoleènì, aby pøivodili
Nový svìtový øád. Všichni budou protestovat, že
jsou nevinní a udìlají cokoli, co je v jejich silách,
aby znièili každého, kdo bude navrhovat nìco
jiného. Mùžete namítat, že nìkteré ze spoleèností,
uvedené v pøedcházejících odstavcích, nepraktikují,
nebo se to tak jeví, zasvìcení rùzného stupnì. To
je pohled veøejnosti.
pøedsedou køesanské mládežnické organizace
YMCA), Lóže hledaèù stezky, Maltézský øád, Jo­
hanité, Øád Hledání, JASON Society, Roshaniya,
Kabbala, Templáøi, Maltézští rytíøi, Kolumbovi
rytíøi, jezuité, zednáøi, Starovìký a mystický øád
rùže a køíže, Ilumináti, nacistická strana, komuni­
stická strana, výkonní èlenové CFR, Skupina,
Bratrstvo draka, Rosikruciáni, Královský institut
pro mezinárodní záležitosti, Trilaterální komise,
Bilderberská skupina, Otevøená a pøátelská tajná
spoleènost (Vatikán), Russelùv trust, Skull&Bones,
Scroll&Key, Øád ­ všechny tyto spoleènosti jsou to
samé a smìøují ke stejnému koneènému cíli, Nové­
mu svìtovému øádu.
Pøíkladem je Rada pro zahranièní vztahy
(CFR) pøi vládì USA. Mnoho jejích èlenù ­ vlastnì
vìtšina ­ nikdy neslouží ve výkonných výborech.
Tito lidé nikdy neprojdou zasvìcením žádného
stupnì. Oni jsou vlastnì mocenskou základnou a
jsou použiti k získání souhlasu veøejného mínìní.
Vìtšina z nich není ve skuteènosti èleny, ale jsou
jim vytvoøeny takové podmínky, aby se cítili jimi
být. Ve skuteènosti jsou využiti a nejsou ochotni
nebo schopni pochopit, o co bìží. Výkonný výbor
je vnitøním jádrem, složeným z dùvìrných
spoleèníkù, èlenù tajné spoleènosti zvané Øád
Hledání (Oreder of the Quest), také známé jako
JASON Society, oddaných spoleèné vìci.
Èlenové jsou vnìjším kruhem, v nìmž vnitøní
jádro jedná pomocí osobního pøesvìdèování, osob­
ní ochrany a sociálního nátlaku. Každý z vnìjšího
kruhu, který se nedrží linie je v podstatì vylouèen
a nemá šanci postoupit na vyšší stupeò. Jde o lidsk­
ou touhu být jedním z vyvolených. To je princip,
Mnohé z nich se však neshodují v tom, kdo
se kterým pracují. Skuteènou moc mají muži, kteøí
jsou bez výjimky rekrutováni z tajných spoleèností
bude v Novém svìtovém øádu vládnout, a to je
na Harvardu a Yale, známých jako Skull & Bone a
dùvodem, proè nìkdy táhnou na opaènou stranu,
pøestože smìøují k spoleènému cíli. Napøíklad Va­ Scroll & Key. Obì spoleènosti jsou tajnými
vìtvemi spoleènosti, která je historicky známá jako
tikán chce papeže jako hlavu svìtové koalice.
Ilumináti. Ty jsou napojeny na rodièovské organ­
Nìkteøí chtìjí jako hlavu Nového svìtového øádu
lorda Maitreyu. Lord Maitreya je hlavní favorit.
izace v Anglii (The Group of Oxford University a
Svìdci udávají, že zorganizoval setkání na lodi u
zvláštì All Soul College), v Nìmecku (spoleènost
Malty s Bushem, Gorbaèovem a regionálními
Thule, také zvaná Bratrstvo Smrti). Do Øádu
hledání, JASON Society jsou zasvìcováni pouze
vùdci Nového svìtového øádu. "Pøibližnì 200
hodnostáøù z celého svìta se zúèastnilo hlavní kon­ èlenové Øádu, kteøí pak tvoøí jádro CFR, stejnì
ference uspoøádané Maitreyou v Londýnì 21. a 22. jako Trilaterální komise. Výkonní èlenové CFR
jsou skuteènými vyvolenými a je samozøejmé, že
dubna 1990. Pøedstavitelé vlád (vèetnì USA),
George Bush je rovnìž èlenem Øádu.
èlenové královských rodin, náboženští vùdci a
novináøi, všichni ti, kteøí se setkali s Maitreyou již
døívì, se zúèastnili konference."
Je dùležité vìdìt, že èlenové Øádu skládají
pøísahu, která je zprošuje od jakékoli oddanosti
národu nebo králi nebo vládì nebo ústavì, a která
zahrnuje popøení jakékoli následující pøísahy
vìrnosti, která od nich mùže být v budoucnosti
vyžadována. Pøísahají vìrnost pouze Øádu a jeho
cíli ­ Novému svìtovému øádu. George Bush není
loajálním obèanem Spojených státù, ale místo toho
je oddaný pouze destrukci Spojených státù a nasto­
lení Nového svìtového øádu. Podle pøísahy, kterou
Bush skládal, když byl zasvìcován do Skull &
Bones, jeho pøísaha pøi nástupu do úøadu preziden­
ta Spojených státù není nièím.
Trilaterální komise je elitní skupina asi 300
prominentních obchodníkù, politikù a intelektuálù,
kteøí èiní rozhodnutí v Západní Evropì, Severní
Americe a Japonsku. Tato iniciativa je soukromou
agenturou, která pracuje za úèelem vybudování
politické a hospodáøské spolupráce mezi tìmito
tøemi regiony. Jejich hlavním projektem, který již
ani neskrývá, je Nový svìtový øád. Trilaterální
komise byla myšlenkou jejího zakladatele, promi­
nentního bankovního magnáta Davida Rockefellera.
Skuteèným dùvodem pro její vytvoøení bylo osla­
bení moci CFR, které bylo výsledkem zklamání
lidí z války ve Vietnamu.
Motiv k založení Trilaterální komise byl stejný,
jako vsadit na dva konì v jednom závodu. Zdvojná­
sobí se šance na vítìzství. Skuteèná moc zùstala
pevnì v rukou CFR. Rockefellerova rodina byla, je
a vždy bude podporovatelem obou tìchto organiza­
cí. Rockefeller sám musel "vystrèit tykadla" na
schùzce Bilderberské skupiny v roce 1972 o
vytvoøení soukromé skupiny trilaterálních vùdcù.
Bilderberská skupina na to pøikývla a
Rockefellerùv muž Zbigniew Brzezinski sehnal
èleny a zorganizoval Trilaterální komisi v r. 1972.
Jason pøedstavuje hledání pravdy. Tudíž název
JASON Society oznaèuje skupinu lidí, kteøí jsou
oddaní hledání pravdy. Jméno Jason je psáno vždy
písmeny velké abecedy, když je použito v názvu
JASON Society. Písmen malé abecedy není nikdy
použito, když je odkazováno na tuto tajnou
skupinu. Jméno samotné má hlubší význam, než se
mùže zdát vzhledem k historickému významu jmé­
na "Jason" a Zlatého rouna, a to ve vztahu k jiným
tajným spoleènostem. V této rovinì pøíbìh
pøedstavuje èlovìka (Jasona), který hledá sebe sa­
ma (Zlaté rouno). Mezi zakladateli JASON Group
(nezamìòovat s JASON Society) jsou èlenové Pro­
jektu Manhattan, který zapojil témìø všechny
pøední fyziky z USA s cílem vyvinout atomovou
bombu bìhem II. svìtové války. Skupina je
tvoøena z vìtší èásti teoretickými fyziky, kteøí tvoøí
elitu mezi vìdeckými kapacitami Spojených státù.
Roku 1987 byli mezi èleny ètyøi nositelé Nobelovy
ceny.
Klíèem k nebezpeèí, které pøedstavuje Trilaterální
komise, je její kniha "Seminal Peace", kterou pro
ni napsal profesor z Harvardu Samuel P. Hunting­
ton v polovinì 70. let.
V této práci profesor Huntington doporuèoval,
aby demokracie a ekonomický rozvoj byly
opuštìny jako zastaralé ideje. Jako spoluautor v
knize The Crisis of Democracy napsal, "Poznali
jsme, že existují žádoucí meze ekonomického rùstu.
Rovnìž potenciálnì existují žádoucí meze neu­
stálého rozšiøování politické demokracie. Vláda,
která má nedostatek autority, bude mít malou
schopnost èelit kataklyzmatické krizi tím, že na
svém lidu nebude schopna vynutit obìti, které mo­
hou být nezbytné."
George Bush byl èlenem Trilaterální komise a
rezignoval na èlenství v ní teprve tehdy, kdy to
pokládal za nezbytné pro své zvolení prezidentem.
Jde tak o prezidenta, který vìøí, že demokracie a
ekonomický rozvoj musí být omezovány a jak v
souèasnosti dokazuje, pracuje usilovnì na tomto
cíli. Bush je èlenem Øádu a CFR. Spoleènost JAS­
ON Society, nebo JASON Scholars (scholars =
stipendisté), odvodila své jméno od pøíbìhu o Jas­
onovi a Zlatém rounu, a je vìtví Øádu Hledání,
jednoho z nejvyšších stupòù Iluminátù. Zlaté rou­
no pro èleny JASON S. znázoròuje pravdu.
Dnes skupina JASON pokraèuje v poskytování
vìdecké pomoci vládì, jaká nemá nikde jinde na
svìtì obdoby. Jsou pravdìpodobnì jedinou skupi­
nou vìdcù ve Spojených státech, která zná
skuteèný stav nejvyspìlejší technologie. Zdá se, že
skupina JASON je zahalena pláštìm zbyteèného
utajování. Skupina odmítá vydat seznam svých
èlenù. Na jejich oficiálních resumé není nikdy
žádný seznam èlenù. Pracují úplnì v zákulisí,
pøestože provádí z celonárodního hlediska
nejdùležitìjší bezpeènostní rozhodnutí. Skupina
JASON mimo jiné pøedpovìdìla, že skleníkový
efekt nakonec povede k DOBÌ LEDOVÉ. Podle
Pentagonu JASONS udržují nejvyšší a nejvíce
omezující bezpeènostní opatøení v USA. Rouška
tajemství, jíž je zahalena JASON Group je tak
tìsná a zabezpeèená proti úniku informací od
svého založení, že ti, kteøí se domnívají, že vláda
není schopna udržet takové tajemství, by mìli ten­
to postoj pøehodnotit.
století. CFR je soukromou organizací obchodních
kruhù, stipendistù a politických vùdcù, která studu­
je globální problémy a hraje klíèovou roli v rozvoji
americké zahranièní politiky. CFR je jednou z
nejmocnìjších polooficiálních skupin, zabývající­
mi se rolí Ameriky v Mezinárodních záležitostech.
Je øízena vyvolenou skupinou mužù, kteøí jsou
rekrutováni ze spoleèností Skull & Bones a Scroll
& Key na Harvardu a Yale, které jsou obì hlavami
tajné vìtve Iluminátù, známé jako Hlava 322 nebo
Øád. Èlenové Øádu tvoøí Výkonný výbor Rady pro
zahranièní vztahy po podstoupení zasvìcení do
Øádu Hledání, také známého jako JASON Society.
CFR je sesterskou organizací British Royal Insti­
tute of International Affairs. Jejich cílem je Nový
svìtový øád. Aèkoli existoval jako veèerní klub v
New Yorku, svoji nynìjší sílu nemìl do roku 1921,
kdy se pøipojil k British Royal Institute of Interna­
tional Affairs a pøijal jeho finanèní bázi od J.P.
Morgana, Carnegieho nadace, Rockefellerovy rod­
iny a dalších zainteresovaných bankéøù z Wall
Streetu.
Bìhem let èlenové CFR pronikli do celé exeku­
tivy vlády USA, na Ministerstvo zahranièí, Minis­
terstvo spravedlnosti, do CIA a do nejvyšších
vojenských kruhù. Každý øeditel CIA byl èlenem
CFR. Vìtšina prezidentù od Roosevelta poèínaje
byla èleny CFR. Èlenové CFR ovládají vlastnictví
tisku a vìtšina amerických špièkových žurnalistù
je èleny CFR. CFR se nepøizpùsobuje vládní po­
Vláda byla schopna udržet tajemství JASON s litice. Vláda se pøizpùsobuje politice CFR. Ve 30.
výjimkou jednoho úniku; ale JASON Group sama letech byl generál Smedley Butler naverbován, aby
o sobì, civilní skupina, na tom byla dokonce ještì puèem pøevzal Bílý Dùm. Bylo mu øeèeno, že ho
lépe. Z JASON k žádnému úniku nedošlo. JASON potøebují z dùvodu jeho popularity u armády. Po
je administrována korporací Mitre. Vládní kontrak­ nezdaru této akce generál Butler promluvil a jmen­
ty pøidìlené Mitre Corporation jsou ve skuteènosti oval nìkolik prominentních Amerièanù jako
pøidìleny vìdcùm ze skupiny JASON. To je dáno
úèastníky komplotu. Na prvním místì seznamu byl
tím, že jméno JASON se vùbec neobjeví v doku­
John J. Raskob, který byl zakládajícím èlenem am­
mentech, které jsou pøístupné veøejnosti. Jaký je
erické vìtve Maltézských rytíøù. Byl pøedsedou
rozdíl mezi JASON Scholars nebo JASON Society pøedstavenstva koncernu General Motors. Toho
a JASON Group? Ve zveøejnìných dokumentech, èasu byl také pokladníkem amerických
pokud je uveden pouze název JASON, je odka­
Maltézských rytíøù.
zováno na JASON Group, administrovanou korpo­
rací Mitre.
Bylo vedeno slyšení Kongresu, které mìlo ob­
jasnit tento puè, ale nikdo z jmenovaných gen. But­
Zatímco JASON Society je jedním z
lerem, vèetnì Raskoba, nebyl pøedvolán jako
nejvyšších stupòù nad Skull & Bones a Scroll &
svìdek a vùbec nic se nezjistilo. Aèkoli toto
Key øádu Iluminátù. Jinými slovy, je to vyšší
slyšení mùžete nalézt v Kongresových záznamech,
úroveò zasvìcení. JASON Group je vìdecká organ­ nenajdete je v žádné historické knize. Z uvedeného
izace vytvoøená a najatá sektou JASON Society a
je zøejmé, že Maltézští rytíøi hráli významnou roli
vládou USA ze zøejmých dùvodù. Rada pro
ve scénáøi uchopení moci v USA. Je proto význam­
zahranièní vztahy (CFR) je nejvìtší slabinou
né, že epizoda Írán­Contra má mnoho podobností s
zahranièní politiky americké vlády již déle než pùl puèem z 30. let. William Casey byl rovnìž èlenem
Maltézských rytíøù. William Casey, za pomoci vi­
ceprezidenta Bushe, Anne Armstrongové a Donal­
da Regana, zpùsobil oslabení èinnosti prezidentské
Dozorèí rady zahranièních zpravodajských služeb
(Foreign Intelligence Advisory Board), takže Bush,
Casey, North a další mohli nerušenì provádìt své
špinavosti. Vymysleli rovnìž plán na zrušení
Ústavy Spojených státù a byli pøipraveni tento plán
uskuteènit, avšak byli odhaleni. Tato fakta vyšla
najevo pøi slyšení, ale byla zamlèena pøedsedou
výboru, Senátorem za stát Hawaii Danielem In­
ouyem.
stického kongresu v Philadelphii v roce 1976.
Rovnìž bylo na speciální sérii známek Vatikánu
vydané roku 1978, oznamující koneèné vítìzství
Iluminátù na celém svìtì. Papež Jan XXIII. umístil
"vševidoucí oko v trojúhelníku" na svùj osobní køíž.
Pravdìpodobnì øada katolických knìzù,
biskupù a kardinálù je èleny tajných spoleèností.
Italský tisk uvedl seznam více než 70 pøedstavitelù
Vatikánu, vèetnì soukromého tajemníka papeže
Pavla VI., generálního øeditele Rádia Vatikán, arci­
biskupa z Florencie, preláta z Milána, redaktora
novin Vatikán, nìkolika italských biskupù a opata
William Casey byl øeditelem CIA. Byl rovnìž Øádu sv. Benedikta. To jsou však pouze ti, kteøí
èlenem CFR a Maltézským rytíøem. Byl vedoucím jsou známi v Itálii. Je rozšíøen názor, že souèasný
prezidentské kampanì Ronalda Reagana. Byl hla­ papež Jan Pavel II. je èlenem Iluminátù. Nejlepší
vou Securities a Exchange Commission. Bìhem
známkou infiltrace je, že 27. listopadu 1983 papež
Nixonovy Administrativy byl šéfem Export­Import odvolal všechny papežské buly proti Svobodným
Bank. Z této funkce zaøídil financování továrny na zednáøùm a dovolil katolíkùm, po nìkolika stech
nákladní automobily na øece Kamì v Sovìtském
letech, opìt se stát èleny tajných spoleèností bez
svazu z 90% financované nebo zaøízené americký­ obav z exkomunikace.
mi daòovými poplatníky. Tento závod vyrábìl vo­
jenské nákladní automobily a motory do tankù pro Cíle Iluminátù, dosadit na místo papeže svého
sovìtskou armádu. Byla to, a možná dosud je,
èlovìka, se zdá být dosaženo. Pokud je to pravda,
nejvìtší továrna na svìtì a mohla vyrábìt více
Nový svìtový øád je již na obzoru. Jeho èas již
tìžkých nákladních automobilù než všechny amer­ nadešel. Prvním americkým velvyslancem ve Va­
ické továrny dohromady. Øád Maltézských rytíøù
tikánu byl William Wilson, Rytíø z Malty. Jeho
je svìtovou organizací spojující svými vlákny
jmenování bylo pravdìpodobnì nelegální a
obchodní kruhy, banovnictví, politické kruhy, CIA, opravdu velice neetické. Wilson nemohl reprezen­
další zpravodajské služby, P2, náboženské a
tovat USA, když pøísahal vìrnost papeži. Wilson
vzdìlávací instituce, soudnictví, armádu, rùzné
následnì podnikl neplánovaný výlet do Libye a
nadace, Informaèní agenturu Spojených státù, OSN soukromì se setkal s libyjskými oficiálními
a mnoho dalších organizací.
pøedstaviteli v dobì, kdy cestování do Libye bylo
zakázáno samotným prezidentem. Prezident Ron­
Nejsou nejstarší organizací, ale jsou nejstarší
vìtví Øádu Hledání. Svìtový vùdce Rytíøu z Malty
je volen na krátké období se souhlasem papeže.
Rytíøi z Malty mají svou vlastní ústavu a pøísahají,
že budou pracovat na nastolení Nového svìtového
øádu s papežem v èele. Èlenové øádu Maltézských
rytíøù jsou také mocnými èleny CFR a Trilaterální
komise. Vatikán byl již dávno infiltrován Iluminá­
ty. To je snadno dokazatelné faktem, že v roce
1738 papež Klement XII. vydal Bulu, ve které se
praví, že každý katolík, který se stane zednáøem,
bude exkomunikován, což je velice vážný trest.
V roce 1884 papež Lev XIII. vydal proklamaci,
v níž tvrdil, že zednáøi jsou jednou z tajných
spoleèností, které se pokoušejí "oživit obyèeje a
zvyky pohanù" a "zøídit království Satana na Zemi."
Piers Compton, ve své knize The Broken Cross,
sleduje pronikání Iluminátù do katolické Církve.
Objevil, že katolíci a jezuité používají vševidoucí
oko v trojúhelníku. Bylo použito na peèeti Euchari­
ald Reagan nazýval plukovníka Kaddáfího
"zuøivým psem" a byl odhodlán bombardovat Libyi
i za cenu zabitých civilistù.
Následující Wilsonùv výlet Kaddáfí prezen­
toval tisku tvrzením, že "americký diplomat byl
poslán do Libye, aby snížil napìtí mezi USA a
Libyí." Ministerstvo zahranièí popøelo, že se tako­
vá schùzka vùbec konala. Velvyslanec Wilson
zavøel ústa a odmítl vìc komentovat. Dodnes
neøekl vùbec nic, aèkoli jeho akce uèinila ze Spo­
jených státù lháøe. Zatímco USA oficiálnì pøerušili
styky s Libyí a dokonce ji bombardovalo a
ameriètí obèané mìli zakázáno cestovat do Libye,
pìt obrovských ropných konglomerátù si mastilo
kapsy obchodováním s Kaddáfím. Jedna z tìchto
spoleèností byla vedena J. Peterem Gracem, prezi­
dentem W.R.Grace. Osm èlenù W.R.Grace Compa­
ny jsou èleny øádu Maltézských rytíøù. Podle
èlánku Leslie Gelda v New York Times, vládní
pøedstavitelé projevili zájem o aktivity pana Wilso­
na. Tyto aktivity, øekli, se toèí okolo jeho kontaktù
a zájmù v obchodu s ropou.
Wilson mìl být vyhozen, ale nestalo se vùbec
nic kromì toho, že jeho manželka se zúèastnila
papežovy velikonoèní mše a stála hned vedle
George Schultze a jeho ženy. V diplomatickém
jazyce to znamená soukromé schválení jeho
èinností. George Schultz je ovšem èlenem CFR,
Bohemian Club a Bechtel Corporation. Všechny
tyto spoleènosti mají blízko k Øádu a k Rytíøùm z
Malty. Wilson se bìhem výkonu funkce velvys­
lance angažoval i v dalších nepøístojnostech. Opìt
se v žádném pøípadì nic nestalo. Nakonec ale sám
rezignoval.
šlechtou". Èerná šlechta je nejbohatší a
nejmocnìjší v Evropì. Hlavou Èerné šlechty je
rodina, která se mùže chlubit tím, že její èlenové
jsou pøímými potomky posledního øímského císaøe.
Èlenství v øádu Rytíøù z Malty vyžaduje poslušnost
pøedstavenému Øádu a koneènì papeži. Proto tedy
velvyslanec USA, který je zároveò èlenem øádu
Rytíøù z Malty, musí poèítat s konfliktem zájmù.
Pøesto prezident Bush jmenoval Maltézského
rytíøe Thomase Melledyho na post amerického
velvyslance ve Vatikánu. Vatikán založil Centrum
pro modlitby a úsilí za mír papeže Jana Pavla II. v
Ocean Avenue 1711, Springlake, New Jersey, v
sídle, jež èní nad oceánem. Sídlo bylo vìnováno
newyorské arcidiecézi Elmerem Bobstem, který
zemøel v roce 1978. Byl multimilionáøem a prezi­
dentem Warner Lambert Company.
Richard Nixon byl èastým návštìvníkem.
Øediteli Centra byli: Kurt Waldheim, bývalý Gen­
erální tajemník OSN a bývalý nacistický váleèný
zloèinec; Cyrus Vance, bývalý státní tajemník za
Cartera a èlen jak CFR, tak Trilaterální komise;
Clare Booth Luce, èlenka øádu Rytíøù z Malty; a J.
Peter Grace z W. R. Grace Company, který je hla­
vou Rytíøù z Malty ve Spojených státech. Centrum
bylo založeno Vatikánem jako souèást papežova
nového mírového plánu, který sjednotí svìt.
Centrum má dvì úlohy: (1) Vzdìlávat katolíky
a jejich dìti, aby pøijali Nový svìtový øád. (2)
Poskytnout prostor pro umístìní poèítaèe, který
bude øešit problémy svìtového míru, a kde se bu­
dou vypracovávat studie pro mírová øešení bu­
doucích problémù, které by mohly ohrozit svìtový
mír. Poèítaè je propojen se všemi hlavními mìsty
Maltézský rytíø Myron Taylor byl vyslancem
svìta pøes satelit. Nìkolik vlád již odsouhlasilo
prezidenta Roosevelta. Maltézský rytíø John McCo­ vzdát se své suverenity ve prospìch papeže a
pøenechat øešení svých budoucích problémù tomu­
ne byl vyslancem prezidenta Kennedyho a na
poèátku 60. let byl øeditelem CIA. Bývalý starosta to poèítaèi ve chvíli, kdy bude Nový svìtový øád
veøejnì vyhlášen.
mìsta New York City, Robert Wagner, byl vys­
lancem prezidenta Jimmyho Cartera. Frank Shake­
speare nahradil Williama Wilsona. Frank
Pøevzato:Zprávy24
Shakespeare je Maltézský rytíø a tak dále. Prezi­
dent Reagan promluvil na výroèní veèeøi Rytíøù z
http://www.matrix­
Malty. Všichni Rytíøi z Malty mají diplomatickou
imunitu. Také mohou pøevážet zboží pøes hranice,
aniž by museli platit clo nebo podstoupit osobní
prohlídku. Rytíøi z Malty jsou podporováni páteøí,
složenou z šlechty.
Témìø polovina z 10 000 èlenù patøí k
nejstarším a nejmocnìjším rodinám v Evropì. To
stmeluje spojenectví mezi Vatikánem a "Èernou

Podobné dokumenty

„bio“ jogurt - Responsibility

„bio“ jogurt - Responsibility ního hospodáøství. Nebylo proto zøejmé, jak pøistoupí èeské soudy k aktivní legitmaci obèanského sdružení, kterým EPS je. EPS má ve svých stanovách (èlánek è. 3 písm. i) mimo jiné uvedeno, že jedn...

Více

Výsledky 23.6.2012 Brno

Výsledky 23.6.2012 Brno 60,5 žk. Pavlína Filipová

Více

II.Kořeny tajných bratrstev

II.Kořeny tajných bratrstev JUDr. František BRABEC

Více

Manuál „Rozvojové Fondy Evropské unie“

Manuál „Rozvojové Fondy Evropské unie“ manuálu je orientace na rozvojovou problematiku a vnější kapitoly rozpočtu EU. Pro úplnost jsou však uvedeny i informace o evropských fondech čerpaných v nových členských zemích a vybraných kapito...

Více

Toptisk nestačí stárnout

Toptisk nestačí stárnout obalů. Na druhé straně přiznává, že pro samý rozvoj o sobě nestíhají dát vědět. Na Embax Print ani jiné výstavy se nehrnou, po proběhlých investicích se zdají stovky tisíc za stánek na veletrhu sko...

Více

uzavření, ale nikoli tajní uzavření, ale nikoli tajní

uzavření, ale nikoli tajní uzavření, ale nikoli tajní Lóže mívají své tradièní oblasti charitativní práce. Nìkteré lóže se zamìøují na badatelskou èinnost týkající se hlavnì zednáøských dìjin. Je oficiálnì zakázáno zabývat se v lóžích kontroverzními n...

Více

„I zatroubila první polnice…”

„I zatroubila první polnice…” kteøí chrání spoleènost pøed zloèinci v dobì míru a pøed nebezpeèím zvenèí v dobì války. Tøetí, a nejpoèetnìjší, je stav pracujících. Platon sám se øadí do tøetí skupiny. On jí oznaèuje jako skupi...

Více

Potenciální brány démonické invaze

Potenciální brány démonické invaze Sexuální kontakt produkuje duševní spojení s tím člověkem. Když navážeš duševní spojení, jsi s tím člověkem v nezdravém vztahu. To může být dveřmi pro démonické síly ve tvém životě. Duševně závislý...

Více