MœØicà pØÃstroje Dwyer - program

Transkript

MœØicà pØÃstroje Dwyer - program
P-AAF-CX-020-CZ-1-03/99
MϯicÌ p¯Ìstroje Dwyer - program
MϯicÌ p¯Ìstroje a diferenci·lnÌ tlakovÈ spÌnaËe pro VZT
q Diferenci·lnÌ tlakovÈ
spÌnaËe
q MϯicÌ p¯Ìstroje pro
nÌzkÈ diferenci·lnÌ
tlaky
q MϯicÌ p¯Ìstroje
rychlosti proudÏnÌ
vzduchu
q MϯicÌ p¯Ìstroje
pr˘toku vzduchu
L E P ä
Õ
V Z D U C H
J E
N A ä E
Z ¡ S A D A
MϯicÌ p¯Ìstroje Dwyer - v˝bÏr z programu
Diferenci·lnÌ tlakovÈ spÌnaËe a mϯicÌ p¯Ìstroje pro nÌzkÈ diferenci·lnÌ tlaky, rychlosti proudÏnÌ a pr˘toky vzduchu.
Photohelic
3000
MAGNEHELIC ¯ada 2000
¯ada 1211
Mϯidlo diferenci·lnÌho tlaku pro nÌzkÈ tlaky vzduchu
a plyn˘ v oblastech od 60 Pa do 30 kPa. Vysok·
bezpeËnost p¯i p¯etlaku aû do maxima 550 kPa dÌky
magnetickÈmu p¯evodnÌku tlaku.
ÿada 2300 se st¯edov˝m nastavenÌm ukazatele
v oblastech od 125ñ0ñ125 Pa do 1,5ñ0ñ1,5 kPa
pro tah a tlak.
Magnehelic
2000
PHOTOHELIC/CAPSUPHOTOHELIC
¯ada 3000/43000
¯ada 1222
Mϯidlo diferenci·lnÌho tlaku / kontrolnÌ mϯidlo
s moûnostÌ samostatnÏ nastavit aû dvÏ hraniËnÌ
hodnoty, se zesilovacÌm dÌlem pro provoznÌ napÏtÌ
220 V, 50 Hz. Rozsahy jako u p¯Ìstroj˘ Magnehelic
nebo Capsuhelic.
MINIHELIC ¯ada 2ñ5000
ZmenöenÈ, jednoduöe uspo¯·danÈ mϯidlo
diferenci·lnÌho tlaku v oblastech od 250 Pa do 1 kPa
s p¯etlakov˝m zabezpeËenÌm do 35 kPa. Zvl·ötnÌ
rozsahy do 25 kPa.
Membr·nov˝ spÌnaË diferenci·lnÌho
tlaku
T¯i r˘znÈ membr·novÈ velikosti pro nÌzkÈ tlaky plyn˘
a vzduchu, s r˘zn˝mi rozsahy a hysterezemi zpÏtnÈho
sepnutÌ.
ÿada 1910 ñ 18 Pa aû 5 kPa, k dispozici je takÈ
v†nev˝buönÈm provedenÌ - Ex (¯ada 1950)
Minihelic
2ñ5000
ÿada 1823 ñ 38 Pa aû 21,5 kPa
MϯenÌ rychlosti proudÏnÌ vzduchu
KombinovanÈ manometry s U nebo öikmou trubicÌ
s dvojitou stupnicÌ, cejchovanÈ v Pa, p¯ÌpadnÏ v kPa
nebo m/sec vzduchu; k dispozici takÈ jako mϯÌcÌ
kuf¯Ìk s p¯ÌsluöenstvÌm. KapesnÌ mϯidlo rychlosti
proudÏnÌ vzduchu M 460; kapesnÌ mϯidlo vÏtru
PWM; mϯidlo proudÏnÌ vzduchu M480.
Pr˘tokomÏr s plovoucÌm tÏlesem
VhodnÈ pro vzduch, plyny a vodu, vyroben˝
z polykarbon·tu ñ ¯ada RM a MMF nebo z akrylovÈho
skla ñ ¯ada VF, p¯Ìpojky z mosazi a z uölechtilÈ oceli;
s d·vkovacÌm ventilem, nebo bez. Rozsahy pro vzduch
0,02 aû 850 l/min., nebo pro vodu 0,04 aû 30 l/min.
¯ada 1910
Manometry se öikmou trubicÌ
CAPSUHELIC ¯ada 4000
Mϯidlo diferenci·lnÌho tlaku s ˙pln˝m oddÏlenÌm
mϯÌcÌho ˙strojÌ pomocÌ zapouzd¯enÌ v tlakov˝ch
komor·ch. VhodnÈ pro vzduch, plyny a kapaliny
(mosaznÈ pouzdro pro mϯenÌ vody). P¯etlakov·
bezpeËnost 3500 kPa pro vöechny rozsahy od 125 Pa
do 30 kPa, takÈ se st¯edov˝m nastavenÌm ukazatele
v oblastech od 125ñ0ñ125 Pa do 1,5ñ0ñ1,5 kPa.
¯ada 1823
Stacion·rnÌ (¯ada 200) a p¯enosnÈ provedenÌ (¯ada
100) se zabezpeËenÌm proti p¯etlaku, libela, oprava
nulovÈho bodu a nastaviteln· stupnice; k dispozici je
rovnÏû jako mϯÌcÌ kuf¯Ìk s p¯ÌsluöenstvÌm. FiltraËnÌ
manometr Mark II s logaritmickou stupnicÌ.
MARK II
Capsuhelic
4000
Manometr s U trubicÌ
Velk˝ v˝bÏr r˘zn˝ch provedenÌ, jednoramennÈ,
nerozbitnÈ, navinovacÌ, se zajiötÏnÌm proti p¯etlaku,
nebo bez zajiötÏnÌ ñ pro vodu. Rtuù nebo speci·lnÌ
uz·vÏrov· kapalina. Rozsahy od 500ñ0ñ500 Pa aû
do 10ñ0ñ10 kPa, podle typu a modelu.
V˝hradnÌ zastoupenÌ pro »R:
© ELFA, spol. s r. o. 1999
ELFA, spol. s r.o.
Hudcova 76
657 97 Brno
tel.: 05/7276 383
fax: 05/4121 8918
www.elfa-aaf.cz
E-mail: [email protected]
Firma AAF prov·dÌ nep¯etrûit˝ v˝zkum a zlepöov·nÌ sv˝ch v˝robk˘ a vyhrazuje si pr·vo na zmÏny specifikace nebo konstrukce bez p¯edchozÌho upozornÏnÌ.

Podobné dokumenty

Mic PIC1

Mic PIC1 s logickou ˙rovnÌ 0 nebo 1. S br·nou je moûnÈ pracovat jako s J·drem monolitickÈho mikropoËÌtaËe je procesorov· jedcelkem, tzn. ËÌst nebo zapisovat vöech osm bit˘ nebo pracovat notka (obr. 3), kter...

Více

Řízení prostředí v hale pro výkrm brojlerů

Řízení prostředí v hale pro výkrm brojlerů výměna vzduchu může zabránit pouze nárůstu teploty vzduchu o více než několik stupňů nad teplotu venkovního vzduchu. Není-li však relativní vlhkost příliš vysoká, vyšší hustota zástavu může být obv...

Více

Doprimo III

Doprimo III lithiovou baterii s dlouhou ûivotnostÌ 10 + 2 roky. Ukl·d· do pamÏti koncovÈ hodnoty poslednÌch dvan·cti mÏsÌc˘ a takÈ hodnoty ke dni odeËtu za loÚsk˝ Æ a p¯edloÚsk˝ rok. Doprimo III se dod·v· takÈ...

Více

1.24 FF, 2.24 FF

1.24 FF, 2.24 FF Z·vÏsnÈ kotle ¯ady CITYÖFF jsou optim·lnÏ p¯izp˘sobeny pouûitÌ pro vyt·pÏnÌ resp. vyt·pÏnÌ s p¯Ìpravou TUV. Mont·ûnÌ r·m, kter˝ je souË·stÌ z·kladnÌho vybavenÌ, umoûÚuje snadnÈ p¯ipojenÌ kotle jak ...

Více