Multidrogový test - Medivet International

Komentáře

Transkript

Multidrogový test - Medivet International
ORA D-TEST 6 - příbalový leták
Testovací souprava k souběžnému kvalitativnímu určení více drog
a jejich metabolitů v lidských slinách
Účel použití výrobku a popis jeho funkce
Výrobek využívá systému laterální průtokové imunochromatografie ke kvalitativní detekci amfetaminů (AMP),
kokainu (COC), marihuany (THC), metamfetaminů (MET), opiátů (OPI), fencyklidinu (PCP) a jejich
metabolitů ve slinách s hodnotami detekčních limitů (tzv.cut-off) uvedených v přiložené tabulce č.2.
V průběhu testování putuje vzorek slin kapilárním vzlínáním testovacím/indikačním polem obsahujícím na
stanovených místech indikační činidla, která při styku se vzorkem barevně reagují. Vytvoření barevné linie
v místě zkráceného názvu příslušné drogy (AMP, THC ...) znamená, že droga ve slinách není přítomna. V
případě, že se linie v místě zkráceného názvu příslušné drogy nevytvoří, znamená to, že droga ve slinách je
přítomna. Ke kontrole funkčnosti výrobku slouží kontrolní barevná linie (označená jako „C“), která se vytvoří
vždy. Její vytvoření potvrzuje zdárný průběh testu (dostatečné množství slin) a vylučuje eventuelní výrobní
vadu testovací soupravy. Pokud nedojde k vytvoření kontrolní barevné linie (“C“), test je neplatný a je nutno
ho opakovat s novou soupravou. Podrobný návod k použití je přiložen k výrobku samostatně.
Možnosti využití výrobku
Testovací souprava ORA D-TEST je určena pro provedení tzv. orientačního testu. Jeho výsledek
neposkytuje údaje o množství nalezených omamných a psychotropních látek a tedy ani o míře intoxikace
testovaného člověka. Pokud je výsledek testu pozitivní, znamená to, že byly nalezeny hledané látky
v množství přesahujícím citlivost testu (viz tab. č. 2). Pokud je výsledek testu negativní, neznamená to však
s definitivní platností, že testovaný vzorek drogy nebo jejich metabolity neobsahuje – nález může být
negativní z toho důvodu, že obsah drog anebo metabolitů je pod hranicí citlivosti (viz tab. č. 2). K potvrzení
anebo upřesnění výsledků (je-li to v konkrétním případě potřeba) by musely být následně použity laboratorní
metody, např. plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS) a plynová chromatografie
následovaná hmotnostní spektrometrií (GC/MS/MS).
Popis výrobku
Šroubovací
víčko
Sběrač slin
zasunutý do
zkumavky/
kapátka
Testovací kazeta
před použitím
Držák
Použití
kapátka
Sběrač
slin
Houbička
Zkumavka/
kapátko
Tab. č. 1
Analytická specificita
(konkrétní chemické látky, které dávají pozitivní reakci do 10 minut (údaje v ng/ml)
AMFETAMINY (AMP)
D-Amphetamin
DL-Amphetamin
ß-Fenylalanin
p-Hydroxyamfetamin
p-Hydroxyamfetamin
MDA
L-Amfetamin
FENCYKLIDIN (PCP)
Fencyklidin
Tetrahydrozolin
OPIÁTY (OPI)
Morfin
Kodein
Etylmorfin
Hydromorfin
Hydrokodon
50
125
4000
1500
800
150
4000
10
50000
40
10
24
100
100
KOKAIN (COC)
Benzoylegonin
Kokain HCl
Koketylén
Ecgonin HCl
Metylester ecgoninu
METAMFETAMINY (MET)
D-Metamfetamin
MDMA (Extáze)
p-OH Metamfetamin
Metoxyfenamin
Levorfanol
Oxykodon
Morfin-3-ß-DGlukuronid
Norkodein
Normorfin
20
20
25
1500
12500
MARIHUANA (THC)
11-nor-∆9-THC-9 COOH
Kanabinol
11-nor-D8-THC-9 COOH
Δ8 ΤΗΧ
Δ9 ΤΗΧ
12
12500
2
6000
10000
50
50
400
25000
400
25000
50
50
1500
12500
Fenfluramin
L-Fenylefrin
Prokain
(1R,2S) - (-) Efedrin
Nalorfin
Oxymorfon
Tebain
Heroin
6-Monoacetylmorfin
Bilirubin
60000
4000
2000
400
10000
25000
1500
50
25
3500
Tab. č. 2
Citlivost testovací soupravy ORA-TEST
(hodnoty v nanogramech drog obsažených v 1 mililitru slin)
Detekční limit
(ng/ml)
Doba detekce po požití
Amfetamin (AMP)
50
10 min - 72 hodin
Kokain (COC)
20
10 min - 24 hodin
Marihuana (THC)
12
10 min - 14 hodin
Metamfetamin (MET)
50
10 min - 72 hodin
Opiáty (OPI)
40
1 hod-několik dní
Fencyklidin (PCP)
10
10 min - 14 hodin
Hledaná látka *
* Poznámka:
Tato testovací souprava detekuje i látky podobných chemických struktur (deriváty),
viz tab. č. 1 ,,Analytická specificita‘‘.
Tab. č. 3
Seznam chemických látek (léků, farmaceutických surovin apod.),
které nevykazují při testu pozitivní reakci
Acetaminofen
Acetofenetidin
N-acetylprokainamid
Kyselina acetylosalicylová
Aminopyrin
Amoxicilin
Ampicillin
Amitryptylin
Amobarbital
Kyselina askorbová
Apomorfin
Aspartam
Atropin
Kyselina benziliková
Kyselina benzoová
Benzfetamin
Buspiron
(±)-Bromfeniramin
Kofein
Chlordiazepoxid
Chloralhydrát
Chloramfenikol
Chlorothiazid
D/L-Chlorofeniramin
Chlorpromazin
Chlorochin
Cholesterol
Clonidin
Kortizon
L-Kotinin
Kreatinin
Klomipramin
Deoxycorticosteron
Dextromethorfan
Diazepam
Dikolfenak
Dicyklomin
Diflunisal
Digoxin
Difenhydramin
Doxylamin
L-Ψ-Efedrin
β-Estradiol
Estron-3-sulfát
Ethyl-p-aminobenzoát
Kannabidiol
L-Epinephrin
Erythromycin
Fenoprofen
Furosemid
Kyselina gentisová
Hemoglobin
Hydralazin
Hydrochlorothiazid
Hydrokortizon
Kyselina o-hydroxy-hippurová
b-Hydroxynorefedrin
5-Hydroxytyramin
(serotonin)
3-Hydroxytyramin
Ibuprofen
Imipramin
Iproniazid
(-)Isoproterenol
Isoxsuprin
Ketamin
Ketoprofen
Labetalol
Loperamid
Maprotilin
Výrobce: Oradata, s.r.o., Konojedská 19, Praha 10
MDE
Mefentermin
Meperidin
Meprobamat
Methadon
Methylphenidát
Kyselina nalidixinová
Naloxon
Naltrexon
Naproxen
Niacinamid
Nifedipin
Nimesulid
Norethindron
D-Norpropoxyphen
Noscapin
D/L-Oktopamin
Kyselina šťavelová
Oxazepam
Kyselina oxoliniková
Oxymetazolin
Papaverin
Penicillin-G
Pentazocine hydrochlorid
Pentobarbital
Perfenazin
Fenelzin
Trans-2-fenylcyclopropylamin
Fentermin
Fenylpropanolamin
Prednisolon
Fenobarbital
Prednizon
Promazin
Promethazin
D/L-Propranolol
D-Propoxyfen
D-Pseudoefedrin
Chinakrin
Chinin
Chinidin
Ranitidin
Kyselina salicylová
Sekobarbital
Sulfamethazin
Sulindak
Temazepam
Tetracyklin
Tetrahydrokortizon
3-acetát
Tetrahydrokortizon
3 (β-D-glukuronid)
Theofylin
Thiamin
Thioridazin
D/L tyrozin
Tolbutamid
Tradazon
Triamteren
Trifluoperazin
Trimethiprim
Trimipramin
D/L-Tryptofan
Tyramin
Kyselina močová
Verapamil
Zomepirak

Podobné dokumenty

Multidrogový test z moči s detekcí naředění/úpravy vzorku

Multidrogový test z moči s detekcí naředění/úpravy vzorku v testovacím regionu (T) pro danou drogu indikuje negativní výsledek. To znamená, že je koncentrace drogy ve vzorku moči pod danou hladinu cut-off u této specifické drogy. *POZN.: Odstín barvy se v...

Více

Měřicí zařízení na testování přítomnosti nikotinu (kotininu) v moči

Měřicí zařízení na testování přítomnosti nikotinu (kotininu) v moči Aminopyrin Amobarbital Amoxapine Amoxicillin I-Amfetamin

Více

Stanovení budivých návykových látek (amfetamin, efedrin, extáze

Stanovení budivých návykových látek (amfetamin, efedrin, extáze a derivatizace se tedy provádí za účelem zlepšení tvaru píků a snížení nežádoucí sorpce analytů na stacionární fázi. Derivatizací amfetaminů před GC analýzou navíc dojde ke zvýšení selektivity stan...

Více

č. 463/2013 Sb.

č. 463/2013 Sb. psychotropních látek zařazených do Seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách a 2. dalších psychotropních látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně ne...

Více

2. Alkaloidy

2. Alkaloidy  obsažen v kořenech a listech tabáku vázán na kyselinu citrónovou nebo jablečnou  v čistém stavu je jedovatá bezbarvá kapalina  na vzduchu hnědne a pryskyřičnatí  30 – 50 mg nikotinu způsobí u ...

Více

Účinnost intervencí u dětské koliky

Účinnost intervencí u dětské koliky astma a alergická rýma) uváděly, že se u jejich dětí kolika vyskytuje více ve dnech, kdy bylo součástí jejich stravy kravské mléko. Tyto výsledky však nebyly statisticky významné a znepokojení nad ...

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku Paracetamol může snížit biologickou dostupnost lamotriginu s možným snížením jeho účinku, z důvodu možné indukce jeho metabolismu v játrech. Současné podávání paracetamolu a zidovudinu zvyšuje rizi...

Více

Příbalový leták

Příbalový leták test považován za negativní. POZITIVNÍ VÝSLEDEK – JEDEN BAREVNÝ PROUŽEK V KONTROLNÍ ZÓNĚ (C) Barevný proužek je viditelný v kontrolní zóně (C), ale nesmí se objevit v testovací zóně (T). Pozitivní ...

Více