Landscape noviny 2014 - Galerie Jaroslava Fragnera

Transkript

Landscape noviny 2014 - Galerie Jaroslava Fragnera
scenery — city — public space
Žižkov Freight Railway Station
18. 6. — 9. 9. 2014
krajina — město — veřejný prostor
Nákladové nádraží Žižkov
18. 6. — 9. 9. 2014
LANDSCAPE
FESTIVAL
PRAHA 2014
40 — 41
22 — 25
26 — 39
14 — 21
1/ VÝSTAVY / EXHIBITIONS
2/ SITE SPECIFIC
3/ CZECHSCAPE
4/ AKCE / EVENTS
5/ MEDIA
6 — 13
Krajinářské architektuře není v České republice zatím věnován
tak velký prostor, jaký by si zasloužila. Tento projekt měl být
určitou osvětou i mezioborovým dialogem nejen českých, ale
také mezinárodních odborníků. V ČR a především v Praze byla
v posledních letech nastartována debata o tom, jak dlouhodobě
kultivovat veřejný prostor za účasti architektů, umělců, veřejného
sektoru i politického establishmentu. Organizátoři tohoto projektu
ji chtěli rozšířit i o „zelený či krajinářský“ segment.
Základní ideou bylo zvýšení povědomí o české
architektonické a urbanistické obci a o rozsahu a smyslu oboru
krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře
a k veřejnému prostoru.
Festival prezentoval vzorové příklady především evropské
krajinářské architektury, které by v budoucnosti mohly být
realizovány také v ČR. V Praze i v celé ČR se nacházejí místa, která
mají velký potenciál, a v rámci tohoto festivalu na ně organizátoři
chtěli upozornili a iniciovat jejich transformaci. Organizátoři
z tohoto důvodu zahrnuli do projektu i sekci revitalizace
industriálních areálů v Německu, jež jsou příkladem dialogu
současné architektury s historickým dědictvím, a především
kreativity pro budoucí využití tak rozsáhlých městských
veřejných celků. Další důležitou rovinou byla prezentace činnosti
významných českých neziskových organizací, které mají velký
podíl na osvětě v rámci využití veřejného prostoru či krajiny.
Kurátoři vyzvali přední české landartisty a krajinářské architekty,
aby připravili site specific instalace reagující na výjimečný
industriální prostor žižkovského nádraží. Návštěvníci festivalu měli
také možnost se seznámit se studentskými projekty.
Snahou pořadatelů bylo oživení na letní měsíce lokalitu
kulturní památky Nákladové nádraží Žižkov, která má obrovský
potenciál pro budoucnost. To také dokázal počet návštěvníků,
kterých bylo téměř třicet tisíc.
Chtěl bych poděkovat všem spoluorganizátorům
a účastníkům festivalu, kteří se veřejnému prostoru věnují
a pomohli nám vytvořit na Nákladovém nádraží Žižkov
inspirativní atmosféru. Rovněž děkuji Městské části Praze 3
a Matěji Stropnickému za aktivní podporu a neustálou spolupráci.
Landscape architecture hasn´t been focused on as much as it
deserves. This project´s aim is to work as an information source
and interdisciplinary dialogue attended by both Czech and
international specialists on this theme. In the Czech Republic and
Prague in particular in recent years there has started a debate
how to adjust public space in a long time horizon attended by
architects, artists, public sector and the political establishment.
The organizers of this project wanted to expand into „green or
landscape“ segment.
The basic idea was to raise awareness of the Czech
architectural and urban village on the size and meaning of the field
of landscape architecture in relation to contemporary architecture
and public space.
The festival presented illustrative examples of mostly
European landscape architecture, which in the future can also be
implemented in the Czech Repubic. In Prague and in the whole
country there are places that have great potential, and within the
festival organizers wanted to draw attention to them and initialize
their transformation. Out of this reason organizers included
a section on revitalization of industrial areas in Germany to the
project. These are of a dialogue with contemporary architecture
and historical heritage, and above all creativity for future use
and large urban public entities. Another important point was the
presentation of the major Czech non-profit organizations that
have a large share of the action in the context of the use of public
space or landscape. The curators invited leading Czech landartisty
and landscape architects to prepare a site-specific installation in
response to exceptional industrial area of Zizkov Station. Visitors
to the festival also had the opportunity to see student projects.
The aim of the organizers was to revive a cultural heritage
site Zizkov freight railway station for the summer months. This
location has a huge potential for the future. It was also proved by
the number of visitors, that was nearly thirty thousand.
I would like to thank all the co-organizers and participants
of the festival, who are dedicated to public space and helped us
to create an inspiring atmosphere at the Zizkov freight railway
station. I also thank to the City district of Prague 3 and
Matěj Stropnický for active support and constant cooperation.
Dan Merta, GJF
Dan Merta, GJF
NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV
01
Katedra zahradní a krajinné architektury
FAPPZ ČZU v Praze / Faculty of Garden and
Landscape Architecture FAPPZ, Czech
Agricultural University in Prague
Jaký je náš vztah k české krajině? Je pro nás jen dekorem na
okenní tabuli, nebo příběhem, do kterého vstupujeme? Prezentace
katedry přiblížila pomyslné Kolečko po české krajině, které v nás
má vyvolat nové pocity a otázky.
What is our relationship to the Czech landscape? Is it
for us only a window decoration or a story we enter into? The
faculty’s presentation presented an imaginary Round of the Czech
Landscape, which should evoke new feelings and questions in us.
01
Zahradnická fakulta MENDELU v Brně / Faculty
of Horticulture, Mendel University in Brno
Vystavené práce byly výběrem z portfolia programu Zahradní
a krajinářská architektura Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně. Studenti představili práce z tematických
workshopů, výstupy ze spolupráce s kulturními institucemi
a především široké spektrum diplomových a ateliérových prací.
The exhibited pieces consisted of a selection from the
portfolio of the Garden and Landscape Architecture programme
of the Faculty of Horticulture, Mendel University in Brno.
Students presented works from thematic workshops, outcomes
of collaborations with cultural institutions and especially a wide
range of dissertation and studio work.
01
01
01
1/
ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
EXHIBITIONS
VÝSTAVY
01 Ústav zahradní a krajinné architektury,
Fakulta architektury ČVUT v Praze / Institute
of Garden and Landscape Architecture,
Faculty of Architecture, Czech Technical
University in Prague
Prezentace studentských projektů z Ústavu zahradní a krajinné
architektury Fakulty architektury na ČVUT v Praze.
A presentation of projects by students of the Institute of
Garden and Landscape Architecture of the Faculty of Architecture,
Czech Technical University in Prague.
1 VÝSTAVY / EXHIBITIONS NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
02 Kancelář veřejného prostoru IPR Praha /
Office for Public Space, City of Prague
Prezentace s názvem Detaily? byla zaměřena na několik
konkrétních míst Prahy a nastínila způsob, jakým jej čtou
členové Kanceláře veřejného prostoru. Závěry z jejich průzkumu
reprezentovaly vystavené dokumenty, které Kancelář veřejného
prostoru za poslední dobu zpracovala.
The Details? presentation focused on a number of specific
sites in Prague and revealed the way they are read by the members
of Office for Public Space. The conclusions of their research are
represented by the exhibited documents recently compiled by the
Office for Public Space.
03 Na hranici - Grenznah /
On the Border — Grenznah
Projekt představil dokumentaci instalací ze sympozia konaném
na lesovně Tummelplatz, jehož účastníci byli opět vyzváni
k představení podstaty akce, totiž vyrovnání se s neznámým
prostředím vlastní prací. Stromy nahrazují sloupy a pražce. Odstíny
zelené střídají tóny rzi a šedi betonu. Silná atmosféra zůstává.
The project documented installations from a symposium held
at Tummelplatz gamekeeper’s lodge. The participants were again
invited to present the cornerstone of the event, which was coming
to terms with an unknown environment through their own work.
Trees replace columns and cross struts. The hues of the vegetation
alternate with rust and grey concrete tones. The strong atmosphere
remains.
02
03
04 Landscape architects NOW!
Výstava Landscape architects NOW! představila projekty
domácích i zahraničních krajinných architektů pocházejících ze
Severní Ameriky, Evropy, Asie a Austrálie. Autoři výstavy chtěli
prostřednictvím výstavy především upozornit na téma krajinné
architektury a její tvůrce.
The exhibition Landscape architects NOW! presented projects of
domestic and foreign landscape architects from North America,
Europe, Asia and Australia. The primary goal of the authors of
the exhibition was to draw attention to the topic of landscape
architecture and its creators.
8 —9
04
05
05 Sekyra Group
V rámci Landscape Festival Praha 2014 byly představeny projekty
developerské společnosti Sekyra Group, která se zabývá výstavbou
komerčních a rezidenčních budov. Prezentace byla zaměřena na tři
projekty nové výstavby na rozsáhlých drážních pozemcích s názvy
Smíchov City, Žižkov City a Rohan City.
Presented in the context of the Landscape Festival Prague
2014 were projects of the development company Sekyra Group,
which handles the development of commercial and residential
buildings. The presentation focused on three development projects
for extensive railway lands with the titles Smíchov City, Žižkov City
and Rohan City.
1 VÝSTAVY / EXHIBITIONS NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
06 Městská část Praha 3 / DISTRICT of Prague 3
Prezentace uskutečněných projektů i nerealizovaných návrhů
týkající se úprav veřejného prostoru MČ Praha 3 byla snahou
o zapojení veřejnosti do rozhodování o podobě veřejných
prostranství. Cílem intervencí je potlačit dopravní funkci území,
zlepšit jeho prostupnost a pobyt v ulicích, parcích a na náměstích.
The presentation of both implemented projects and unrealized
designs relating to the organization of the public space in the District
of Prague 3 constituted an attempt to engage the public in decisionmaking with regard to the form of the public space. The aim of the
intervention is to curb traffic and to improve the navigability of the
terrain and recreational use of streets, parks and squares.
06
07
08
08 ARCHITECTURE AVAILABLE!
Důkaz, že úspěšné modely konverzí industriálních budov a areálů
se mohou za podpory místní komunity a samosprávy proměnit ve
významná kulturní centra. Poukaz na postoje umělců a architektů
z celé Evropy, společnosti, kde se opuštěné stává vytouženým
a obnošené novým a nadějným. Ve spolupráci s Industriálními
stopami a projektem Plzeň 2015.
Evidence that successful models of conversion of industrial
buildings and sites can be transformed with the support of the local
community and local government into significant cultural centres.
It is an indication of the attitudes of artists and architects from all
over Europe, a society in which the abandoned becomes desired
and the obsolete new and promising. Prepared in collaboration with
Vestiges of Industry and Pilsen 2015.
07
09
10— 11
07 Eunic Landscape Architecture
Výstava představuje 36 realizovaných projektů z 18 evropských
zemí, příklady nových přístupů, vnímání a užívání člověkem
transformovaného prostředí — vše pro nové, převážně rekreační
funkce a sportovní využití, pro setkávání, kulturu a vzdělávání.
The exhibition presented 36 projects realized in 18 European
countries and examples of new approaches to, and perception
and use of the environment shaped by man — all for new, primarily
recreational and sports use, for meetings, culture and education.
09 Nadace Proměny / Proměny Foundation
Instalace Proměny ostrova Santos Nadace Proměny a sochaře
Václava Fialy představuje projekt obnovy lesoparku na říčním
ostrově v Sušici realizovaného podle návrhu ateliéru Florart v roce
2013. Mottem projektu bylo: „Přebrodit řeku. Poslouchat ticho.
Sledovat oblohu. Sednout si do trávy. Přivítat vodáky.“
The Santos Island Transformations installation mounted by the
Proměny Foundation and the sculptor Václav Fiala presents a project
for rejuvenation of the forest park on the river island in Sušice
realized in 2013 according to an architectural design by the Florart
studio. The motto of the project was “Wade across the river. Listen to
the silence. Watch the sky. Sit on the grass. Welcome the boaters.”
1 VÝSTAVY / EXHIBITIONS NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
10EnviroCity
EnviroCity ve spolupráci s Landscape Festivalem Praha oživilo
industriální prostory Nákladového nádraží Žižkov sérií debat,
prezentací a uměleckých performancí. Festival připravilo
občanské sdružení Collaborative Collective a jeho centrem byl
environmentální pavilon Loop.
EnviroCity in cooperation with Landscape Festival Prague
brought life to the industrial spaces of Žižkov Freight Railway
Station through a series of presentations, debates and artistic
performances. The festival was organized by the Collaborative
Collective civic association and the Loop environmental pavilion
was its main stage.
11 Krajiny z druhé ruky / Second Hand Landscapes
Výstava a katalog představily inspirační příklady z Německa řešící
možnosti implementace tamějších odzkoušených a funkčních
přístupů do českého prostředí. Vystavované projekty mohou
sloužit jako předobraz k současným možnostem revitalizace areálů
s bývalým průmyslovým využitím.
The exhibition and catalogue presented inspiring examples
from Germany deal with the possibilities of implementing the
approaches tried and tested there in the Czech environment. The
exhibited projects could serve as prototypes for the present-day
possibilities of revitalizing former industrial grounds.
10
12Auto*Mat
Vize Praha 2025 je nový dokument iniciativy Auto*Mat,
prezentující Prahu v roce 2025 jako fungující město, ve kterém jsou
sladěny požadavky na udržitelnou dopravu, ekonomický rozvoj,
kvalitní veřejný prostor a zdravé životní prostředí.
Prague Vision 2025 is a new document from the Auto*Mat
initiative, which shows Prague in 2025 as a functional city in which
the demands of sustainable transport, economic development,
quality public space and a healthy environment are achieved and
harmonized.
11
12 — 13
12
Pivní fontána / Beer Fountain —
ARCHWERK: Martin Kloda, Tomáš Feistner,
Hana Procházková
Instalace je reakcí na zevšednění krajiny, ať už městské či
venkovské, která se pro nás stala se samozřejmou a přehlíženou.
Naštěstí máme stále moc krajinu oživit, probudit ji v novém
příběhu. Někdy stačí obyčejné slovo nebo znak: „Jedno pivo!“
Krajina, ať městská či venkovská, byla vždy prostorem obývaným
a kultivovaným lidmi. Na rozdíl od divočiny, prostoru neobývaného
a neobyvatelného. Se ztrátou divočiny nám krajina zevšedněla,
stala se samozřejmou a přehlíženou. Naštěstí máme stále moc
krajinu oživit, probudit ji v novém příběhu. Někdy stačí obyčejné
slovo nebo znak. Jedno pivo !
The installation reacts to the bland sterilisation of the
landscape, either urban or rural, which for us has become an
overlooked given. Fortunately we still have the powerto revive the
landscape, to awaken it in a whole new story. Sometimes it’s enough
to just say the words or gesture for “One beer!” There is a difference
between landscape and wilderness. The landscape is an urban or
rural space, cultivated by people. Wilderness is uninhabited and
uninhabitable. In our world, we have lost the balance between
landscape and wilderness, we have lost our relationship to both of
them. Fortunately, we can inspirit our landscape with a new story.
We can do it by single word or simple sign. The Beer !
ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
13
14Říční pláž / River Beach —
Jana Pyšková a Martina Forejtová, a05
Vagon s názvem Říční pláž byl pojat jako koryto řeky s okolní zelení
i nezbytnými plážovými doplňky. Koncept autorek umožnil zažít léto
v opravdu nečekaných prostorech.
A wagon titled River Beach was conceived as a river bed, the
surrounding vegetation — and essential beach accessories. The
artists’ concept made it possible to experience summer in the most
unexpected places.
15 50 tůjí pro českou krajinu aneb kde domov
můj / 50 Thujas for the Czech Landscape
or where is my Home — Vladimír Sitta
Spektrum proměn v české krajině se neomezuje pouze na řepkové
orgie agrobyznisu. Tam kde kdysi rostla na návsi lípa, přichází nový
universální vetřelec. Má spoustu kolaborantů. Šíří se jak virus.
Konformita přichází se slevou. Vesnice na Vysočině nebo velké/
malé město? Nový symbol vyloučení a oddělení. Kdysi jen na
hřbitově. Dnes všude. Strom není ten, koho učili psát…
The spectrum of changes in the Czech landscape is not
confined only to canolaorgies of the agribusiness. Once there were
lindens in village squares. Today we can see a new intruder. It has
a lot of collaborateurs. It spreads like a virus. Conformity comes at
the discount. A village in hills or a small/large city? A new symbol of
exclusion. Once confined to cemeteries. Today ubiquitous. The tree
is not one who was taught how to write…
14
15
2/
SITE SPECIFIC
NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV
SITE SPECIFIC
13
2 SITE SPECIFIC NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
16
16
17
18
Hlavičky / Little Heads —
Kurt Gebauer
Betonové Hlavičky, autorovo oblíbené téma, z roku 2011 se
staly putovní. Nejprve byly umístěny na větráku na náměstí
Jana Palacha, v roce 2013 se seřadily před Národní technickou
knihovnou v Dejvicích. Na Nákladovém nádraží Žižkov na vagónu
byly megaputovní. Vždy jiný příběh? Jaký, to si najde každý sám.
Concrete Little Heads, the artist’s favourite topic, have
become a travelling exhibition. Created in 2011, they were first
installed on the ventilator on Jan Palach Square, then in 2013 they
were lined up in front of the National Technical Library in Dejvice.
They were a super-traveller on a wagon at Žižkov Freight Train
Station. Always another story? What that will be is up to each of us
to discover on our own.
17
Žižkovské políčko / Little Field of Žižkov —
Monika Bunžová a Jiří Rejže Pospíšil
18
Dům pro matematika / House for
The mathematics — VáCLAV FIALA
19
Česká pole a louky / Czech Fields and
Meadows — ateliér 4 dim
Naše cesta krajinou / Our Way through the
Landscape — Eva Wagnerová
V díle s názvem Naše cesta krajinou reflektuje autorka témata
týkající se krajiny — cesta lidí krajinou versus cesta krajiny,
její proměna pod lidskou stopou, naše vnímání krajiny a její
přizpůsobování našemu obrazu. Krajina je taková, jací lidé v ní žijí.
In her work Our Trip through the Landscape, the author
responds to themes that relate to the landscape — people making
their way through the landscape versus the way of the landscape,
the anthropogenic transformation of the landscape, our perception
of the landscape and adapting it to our own image. People are
masters of their own landscape.
20
20
19
21
16 — 17
21
Black box — Aleš Loziak
2 SITE SPECIFIC NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
22Jídelní vůz z Moravy / Dining Car from
Moravia — Partero
Vagon v pojetí ateliéru Partero přijížděl z Moravy. Stal se jídelním
vozem, kde se zcela v souladu s principy raw food podávala
čerstvá strava pěstována přímo v kupé na záhonech z balíků slámy
(straw bale gardening). Čerstvě mletá káva z deště byla podávána
v tradičních servisech moravských domácností.
A wagon conceived by Partero studio arrived from Moravia. It
became a dining car that, entirely in line with raw food principles,
sells fresh food grown on straw bales right in a wagon compartment.
Freshly ground rainwater coffee was served in traditional coffee sets
found in Moravian homes.
22
23
Rozhoupejme českou krajinu!/ Swing the
Czech Landscape! — naOKRAJI / ontheEDGE:
Daniel Matějka, Hana Syrová
Projektem Rozhoupejme českou krajinu! chtěli autoři vyzdvihnout
potenciál zajímavých míst a upozornit na krásné, leč skryté místo
v našem okolí radostným způsobem. Houpačka je symbolem
společné radosti, hravosti a rozhledu. Instalace byla součástí
projektu „100 Houpaček pro krajinu“.
The authors of the Swing the Czech Landscape! project
wanted to highlight the potential of interesting sites and point to
beautiful, yet hidden places in our neighbourhood in a joyful way.
The swing is a symbol of common joy, playfulness and an open
outlook. The installation formed part of the project “100 Swings for
the Landscape”.
24
23
26
25
25 Vagon k nakousnutí / Tasty Wagon — Kokoza
Alegorický vůz (vagon) o.p.s. KOKOZA sloužil jako prezentace
městského a komunitního zahradničení, pěstování zeleniny,
bylin i okrasných květin a kompostování. Na realizaci se podíleli
zahradníci z městských a komunitních zahrad z celé Prahy
společně s lidmi se zdravotním postižením.
An allegorical wagon from the social enterprise Kokoza served
to present urban and community gardening, composting, and
growing vegetables, herbs and flowers. Gardeners from urban and
community gardens throughout Prague and people with disabilities
took part in the project.
26
27
18 — 19
MRTVý LES / Dead Forest — KAREL KUNC
24
Rastavagon / Rastawagon — ateliér 4 dim
Tvarování — krajina po bitvě / Shaping —
The Landscape after the Battle
— Lenka Klodová
Tvarování — krajina po bitvě představovala uměle vytvořenou krajinu,
jež vznikla soubojem dvou žen v sádře - proti sobě a proti času
a tuhnoucímu materiálu. Vytvořily tak skutečnou krajinu po bitvě,
v materiálu, který je využíván ke tvorbě architektonických modelů.
Shaping — The Landscape after the Battle represented an
artificially created landscape which was the product of a duel
between two women in plaster — a battle against each other
and against time and the hardening material. As a result they
28 Ztracený sen o vrchu Vítkov / A Lost Dream
about Vítkov Hill — Dan Merta + Tomáš Valušek
29
Zelený domov / green home — Žižkov Orchard
29
30 Strom, který už nenaříká… / Tree which does
not moan any more… — Vladimír Sitta
Každý den mizí pod buldozery v České republice 15 hektarů
půdy. Tato půda kdysi živila člověka. Dnes je povrch sterilizován
korzetem z asfaltu a jiných materiálů. Náš životní styl je
umožněn jen díky historicky bezpříkladné denaturalizaci našeho
prostředí. Příroda přitom zůstává zdrojem inspirace, jak o tom
svědčí inspirace přírodními formami v designu a v architektuře.
Biomimikry přitom zůstává ve valné míře pouhým formálním
cvičením. Vytěsněná příroda je nahrazována umělou podpřírodou.
Every day 15 ha of land in the Czech Republic disappears
under bulldozers. This land once sustained us. It is being sterilized
by bitumen and other ecologically inert materials. Our lifestyle
depends now on the unprecedented denaturalisation of our
environment. At the same time nature remains a potent source of
inspiration. We can see a strong trend towards biomimicry in the
architecture and design. In most cases it is confi ned to formal
exercises only. Nature is replaced by artifi cial subnature.
28
31
27
2 SITE SPECIFIC NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
created a true post-battle landscape out of material used to create
architectural models.
31 Prazelenina pro Nákladové nádraží Žižkov/ Prazelenina for Žižkov Freight Train Station —
Prazelenina
Vagon v pojetí sdružení Prazelenina se proměnil v zahradu, jež je
odkazem na komunitní zahradu v bývalém areálu holešovického
pivovaru, kterou její členové založili v roce 2012.
In the concept of the Prazelenina association, a wagon
transformed into a garden, which is a reference to the community
garden founded by Prazelenina in the grounds of the former
Holešovice Brewery in 2012.
32
20 — 21
30
32Uhelná / Coal — Dagmar Šubrtová
Objekty D. Šubrtové tematicky reagují na rozdíly v průmyslové
krajině utvářené geomorfologickými procesy, především
v hornických regionech. Reflexe směřuje k sochařské interpretaci
nově vznikajících míst, která jsou fyzickým příkladem přírodní
obnovy.
Dagmar Šubrtová’s objects thematically respond
to the differences in the industrial landscape formed by
geomorphological processes, especially in mining regions.
Reflections aim at a sculptural interpretation of newly emerging
sites that are a physical example of nature’s renewal.
JAROSLAV FRAGNER GALLERY
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
CZECHSCAPE
3/
33
3/ Czech scape GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA / JAROSLAV FRAGNER GALLERY
33 Site specific instalace / Site specific
installation — Lucie Mičíková
35
34
34
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA / CZECHSCAPE
35
PŘEDNÁŠKA / LECTURE
LODEWIJK BALJON LANDSCHAPSARCHITECTEN
36 CzechScape — portrét současné české
krajinářské architektury / portrait of contemporary Czech landscape architecture
Publikace CzechScape představuje téma současné české
krajinářské architektury s velkorysými přesahy do dalších
příbuzných disciplín, čímž záměrně překračuje hranice běžného
chápání oboru. Téma je pojato jako komplexní obraz samotné
krajiny, zahradních prostor i krajiny městské, jakožto společné
architektury pod jednou oblohou. Výběr prezentuje díla vzniklá
pod taktovkou současné plně aktivní generace architektů a umělců
naší doby, ale zároveň v úvodu obsahuje také krátké srovnání
s počiny předchozí praktikující generace, kterou jsou současní
tvůrci různou měrou ovlivněni a na kterou přirozeně navazují. ISBN 978-80-905782-3-4.
The CzechScape publication deals with the increasingly
discussed theme of landscape architecture. This showcase
of Czech creations, with generous overlap into other related
disciplines, deliberately exceeds the borders of conventional
understanding of the field. Issues are approached in a very
complex way: a combination of landscaping itself, gardening,
the urban environment, architecture and interventions in public
spaces. Projects of architects as well as artists working in the ‚60s
form the introductory section. Subsequent chapters focus primarily
on contemporary creations. The public will therefore have the
opportunity of learning about well-known projects, as well as those
almost forgotten, unpublicised and previously inaccessible private
projects. ISBN 978-80-905782-3-4.
24 — 25
36
4/
NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV
EVENTS
ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
AKCE
38zahájení / opening speech
39zahájení / opening
Lenka Klodová - Tvarování — krajina po bitvě / Shaping — The Landscape after the Battle
37
4 AKCE / EVENTS NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
37přípravy / installing
39
28 — 29
38
30 — 31
4 AKCE / EVENTS NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
41Čokofest
42
40
Zvuková performance / Sound Performance
Martin janíček
43koncert / concert
Vladimír 518, Acid lobster, Golden Cat
44premiéra filmu Gottland / Gottland premiere
41
4 AKCE / EVENTS NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
40divadlo / theatre
Sektor pro hosty: Kafkabaret
42
32 — 33
43
44
46 Industriální stopy na Praze 3 / vestiges
of industry in district of prague 3 — Benjamin
Fragner, Tomáš Mikeska, Lukáš Beran,
Josef Vomáčka
46
47 Veřejný prostor MČ Prahy 3 ve vztahu k velké
Praze / Public space of city district of Prague
3 regarding the big Prague — Ondřej Rut,
Jan Šépka, Aleš Steiner
48prezentace publikace Současná umělecká díla
v krajině/Presentation of the book
Contemporary works of art in landscape —
Radoslava Schmelzová, Dagmar Šubrtová,
Radek Mikuláš
45
4 AKCE / EVENTS NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
45komentované prohlídky / guided tours
47
34 — 35
48
4 AKCE / EVENTS NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
49doprovodné přednášky k výstavě Eunic
Landscape Architecture / Series of lectures
within the exhibition Eunic Landscape
Architecture — Herwig Spiegl, Sixten Rahlff,
Robin Winogrond
50 A jak dál? A kdy? A jak dál ? A kdy ?
Debata se členy memoranda a dalšími
odborníky o budoucím využití lokality
Nákladového nádraží Žižkov / And what next?
And when? Debate with members of the
memorandum and other experts on the future
use of the location of the Žižkov freight
railway station — Daniel Herman,
Naďa Goryczková, Václav Novotný, Jan Šépka,
Matěj Stropnický, Martin Ďurina, Leoš Anderle,
Adam Gebrian
49
51doprovodné přednášky k výstavě Eunic
Landscape Architecture / Series of lectures
within the exhibition Eunic Landscape
Architecture — Markus Gnuechtel,
Michael Triebswetter
52doprovodné přednášky k výstavě Eunic
Landscape Architecture / series of lectures
within the exhibition Eunic Landscape
Architecture — Filip Lagiewka,
Robin Winogrond, Rikke Juul Gram
50
51
36 — 37
52
38 — 39
4 AKCE / EVENTS NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ŽIŽKOV FREIGHT RAILWAY STATION
52
52
53
Garage & Tony Ducháček
53Už jsme doma
http://www.landezine.com/index.php/2014/07/contemporary-czech-landscape-architecture/
Published July 9, 2014
Contemporary Czech Landscape Architecture
Landscape Festival Prague 2014 & CzechScape
On Wednesday June 18th 2014, the Žižkov Freight Station in Prague was opened to introduce a brand new concept to
visitors. The 2014 Prague Landscape Festival project presents exhibitions, lectures and site-specific installations with
the common theme of landscape architecture, public space and examples of industrial conversions. The festival
features interesting examples of landscape creations by foreign and Czech architects, as well as presentations by
public and private organisations. Festival visitors also have the opportunity of familiarising themselves with projects
by students of Landscape and Garden Architecture. The festival will take place until September 9th and is open daily.
The works of art and architecture are interrelated to the industrial space of the Žižkov Freight Station. This reopening
is an example of the utilisation of former industrial buildings. The main venue for the Festival – Žižkov Freight
Station – was therefore not chosen by accident. The curators asked leading Czech artists and landscape architects to
prepare site-specific installations which interrelate with the exceptional industrial space of the Žižkov Station. The
organisers have strived to revive the locality of the Žižkov Freight Station cultural monument during the summer
months as it has an immense future potential.
The exhibition entitled CzechScape, which is being held in the Jaroslav Fragner Gallery, focuses on designs by
landscape and garden architects, including interventions by non-profit organisations in public spaces and other shortterm projects within the Czech Republic. This showcase of Czech creations, with generous overlap into other related
disciplines, deliberately exceeds the borders of conventional understanding of the field. Issues are approached in a
very complex way: a combination of landscaping itself, gardening, the urban environment, architecture and
interventions in public spaces.
za podpory | supported by
generální partner | general partner
hlavní partner | main partner
partneři | partners
LANDSCAPE
FESTIVAL
pořadatelé | organizers
LANDSCAPE FESTIVALA PRAHA 2014
koncept / concept: Dan Merta spolupráce / collaboration: Klára Stachová, Andrea Honejsková, Jakub Hepp, Tomáš Mikeska, Daniel Matějka, Renata Vrabelová produkce / production: Dana Tomášová, Klára Pučerová, Iva Dvořáková, Zuzana Prokopová, Monika Bunžová grafika / graphic design: Anna Gutová, Viktor Mada překlad / translation: John Comer poděkování / thanks to: Kurt Gebauer, Jiří Hlinka, Aleš Kurz, Jiří Rejže Pospíšil, Vladimír Sitta, Karel Stöhr, Matěj Velek, Miloslav Zavadil
www.nakladovenadrazizizkov.cz
www.landscape-festival.cz
www.gjf.cz
CZECHSCAPE
koncept / concept: Dan Merta & ateliér 4dim — Klára Stachová, Andrea Honejsková, Jakub Hepp
texty /texts: ateliér 4dim — Andrea Honejsková, Klára Stachová, Jakub Hepp
grafika / graphic design: Anna Gutová
překlad / translation: John Comer, Elizabeth Spacilova
produkce / production: Klára Pučerová
tisk / print: Eleven Sportswear, Signpek
malby / paintings: děti ze /children from SZUŠ Orphenica, Praha-Pohořelec
úvodní eseje v katalogu / introductory essays in the catalogue: Dan Merta, Klára Stachová, Andrea Honejsková, Jakub Hepp, Ivar Otruba,
Radmila Fingerová, Petr Mičola, Vladimír Sitta, Petr Kratochvíl
editor katalogu / editor of the catalogue: Klára Pučerová
Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura, Praha 2014
ISBN 978-80-905782-3-4
www.gjf.cz
ve spolupráci | in collaboration with
EnviroCity
partneři GJF | GJF partners
hlavní mediální partner | main media partner
mediální partneři projektu | project media partners
Landscape Festival Praha 2014
krajina – město – veřejný prostor
Nákladové nádraží Žižkov, 18. 6. – 9. 9. 2014
denně 13–21 hodin
texty / texts: Dan Merta, autoři / authors
fotografie / photos: Daniel Suška, Marek Volf, Vanda Kovaříková, Jiří Straka, AI Photography, Fabiana Mertová, Pavel Matoušek, Kurt
Gebauer, Klára Pučerová, Jakub Fišera, Iva Dvořáková, Libor Fojtík, archivy autorů / authors´archives
redakce / editor: Klára Pučerová
grafika / graphic design: Anna Gutová
vydala / published by: Architectura & Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 2014
ISBN: 978-80-905782-7-2
Landscape Festival Prague 2014
scenery – city – public space
Žižkov Freight Railway Station, 18. 6. – 9. 9. 2014
daily from 1 pm to 9 pm

Podobné dokumenty

Závěrečná zpáva NNŽ - Nákladové nádraží Žižkov

Závěrečná zpáva NNŽ - Nákladové nádraží Žižkov Městská část Praha 3 -prezentace projektů týkající se úprav veřejného prostoru na Městské části Praha 3. Kancelář veřejného prostoru IPR Praha - manuál veřejného prostoru. Nadace proměny/ Proměny o...

Více

Šedesát let a pořád se čeká

Šedesát let a pořád se čeká a zatýkání. Tyto povinnosti spadají do kategorie občanských a politických práv. Je ale mnohem menší shoda nebo dokonce i diskuse o koncepci „pozitivních“ povinností, což se týká povinností vlády v ...

Více

číslo 4 stáhnout pdf

číslo 4 stáhnout pdf stovek lidí a kasičku zaplnilo neskutečných třiatřicet tisíc korun. O pár hodin později začalo astronomické jaro, ale kdo byl na bazárku, určitě potvrdí, že tam byla jarní atmosféra po celé dopoled...

Více

urbanistická studie textilana liberec

urbanistická studie textilana liberec zpracovávaná na FUA TUL v roce 2011. Ta uvádí odvětví a prvky města, které mohou pro Liberec představovat zdroj vnější identity, tedy atraktivity a ekonomické konkurenceschopnosti mezi městy podobn...

Více

Čtvrtletník PROPAMÁTKY

Čtvrtletník PROPAMÁTKY v soutěži je pro mnohá muzea motivací ke zlepšení vlastní prezentace, je dobře, že se muzea učí v dobrém slova smyslu prodat svou práci a zlepšují se v tom. Máme krásná muzea, zbytečná skromnost ne...

Více

Výroční zpráva 2015 - Galerie Jaroslava Fragnera

Výroční zpráva 2015 - Galerie Jaroslava Fragnera Tento fenomén se od 70. let výrazně rozrostl a v součastnosti patří mezi největší a nejvlivnější akce na světě tohoto druhu. V letních měsících GJF uvedla rozsáhlý projekt Landscape festival Praha ...

Více

zde

zde Observatoř divadel v nebezpečí / Observatory of Theatres at Risk Příspěvek věnovaný vývoji a ústřední roli, kterou má prostor ve vztahu k moderní architektuře a divadlu. Přehled uměleckých avantgar...

Více