zde - PPA.cz

Komentáře

Transkript

zde - PPA.cz
Equitana
KoÀsk˘ svût podvacáté v Essenu
V
zajímavosti
Ve dnech 14. – 22. března upřel celý koňský svět svůj pohled směrem k Essenu, kde se konal
již podvacáté obří veletrh jezdectví s názvem Equitana.
Ve dvoulet˘ch cyklech se na tamní v˘stavi‰tû
pravidelnû vrací pfies 800 vystavovatelÛ z více
jak tfiiceti zemí, kolem jejichÏ prezentaãních
stánkÛ rozmístûn˘ch v 16 v˘stavních halách
na plo‰e 90 000 m2 projde za devût dní více
jak 200 tisíc náv‰tûvníkÛ. Doslova se dá fiíci,
Ïe kdo v jezdeckém svûtû nûco znamená, na
Equitanû nesmí chybût.
Menu Equitany:
pro každého něco!
KaÏd˘ z devíti dnÛ byl tematicky zamûfien
na rÛzné cílové skupiny náv‰tûvníkÛ. Veletrh
zahájil v sobotu Dûtsk˘m dnem doplnûn˘m
o pfiehlídku fjordÛ a regionální program.
Druh˘ den byl jiÏ tradiãnû zamûfien na chovatele v národním i mezinárodním mûfiítku,
64
jehoÏ vrcholem byla pfiehlídka plemenn˘ch
hfiebcÛ z nûmeck˘ch zemsk˘ch hfiebãincÛ.
Tento program je pro chovatele z Nûmecka
obrovská událost a kapacita hlavní arény
b˘vá do posledního místeãka vyprodaná. Nedûle byla v‰ak nejen ve znamení chovatelsk˘ch ukázek, ale také voltiÏe. Odpoledne se
totiÏ ve velké arénû konala 1. Equitana Voltigier Masterclass, v níÏ vystoupili profesionální
voltiÏní jezdci jako napfi. Kai Vorberg (dlouhodobû nejlep‰í voltiÏní jezdec, kter˘ v loÀském roce skonãil na MS v Brnû tûsnû za
na‰ím Petrem Eimem) a úspû‰né nûmecké
voltiÏní t˘my. Atmosféra soutûÏe díky zaplnûné hale skalními fanou‰ky této disciplíny
si nic nezadala se samotn˘m svûtov˘m ‰ampionátem. V podveãer si pak jistû pfiíznivci
Milou podívanou nachystali
chovatelé plemene american
minihorse.
Čtverylka
6 dokonalých
miniatur šedých
arábků plemene american
minihorse
zapřažených do
minisulek sklidila veliký
aplaus.
4/2009 Jezdectví
drezury nemohli nechat ujít tréninkovou hodinu s Isabell Werth.
Na pondûlí byl naplánován Vzdûlávací den.
Jedním z hlavních tahákÛ programu mûla b˘t
hodina skákání s Meredith Michaels-Beerbaumovou, z níÏ nakonec se‰lo a nahradil jí Heinrich Hermann Engemann. Nechybûla celá
fiada dal‰ích praktick˘ch ukázek moderních instruktáÏních metod a jezdeck˘ch technik.
Jmenujme alespoÀ je‰tû drezurní semináfi
s Rudolfem Zeilingerem ãi hlavní bod odpoledního programu – v˘ukovou hodinu s Honzou Bláhou a jeho svûfienci.
Také v úter˘ jsme mohli sledovat v hlavní
arénû ãeské zástupce. V rámci vozatajského
dne se konala halová soutûÏ, v níÏ se Petr
Vozáb z NH Kladruby umístil na pûkném tfietím
Moc pěkné vystoupení (navíc
na každý den
jiné) si připravila
jezdecká škola
Listerhof. Perfektně sehraný
tým haflingů
a dívek předvedl
uherskou poštu,
křížové a zrcadlové skákání
a další pěkné
kousky.
Na Equitanu za poznáním i vzděláním
Jak jiÏ bylo zmínûno, Equitana
není jen o nakupování a show, je
to také místo, kam se jezdí za
vzdûláním. Neskuteãné mnoÏství
kvalitních semináfiÛ z rÛzn˘ch
oborÛ si doslova vyÏadovalo pfiedem naplánovat program – kde,
kdy a co stíháte a chcete vidût.
A na ty nejÏádanûj‰í pokud
moÏno b˘t o nûco dfiív, aby jste
vÛbec nûco vidûli.
grid Klimke. Skokové fanou‰ky
jistû zaujala v˘cviková hodina
s Hermannem Engemannem,
kter˘ nahradil pÛvodnû avizovanou Meredith Michaels-Beerbaum. K vidûní byly také dal‰í
hipologické hvûzdy evropského
formátu, mezi které se fiadil i âech
Honza Bláha.
Z tûch nejsledovanûj‰ích mÛÏeme jmenovat tréninkové lekce
s Phillipe Carlem (1) – mj. autorem u nás populární knihy Omyly
moderní drezury, dále semináfi
Hanse Rieglera, vedoucího v˘cviku jezdcÛ ‰panûlské jezdecké
‰koly ve Vídni, „Heiner" Engemanna, trenéra skokov˘ch a drezurních koní, voltiÏního mistra Kai
Vorberga, drezurní mistryni Isabell
Werth (2) ãi neménû známou In-
místû. Stfieda byla vûnována chladnokrevníkÛm a plnokrevníkÛm. Z hlavních hvûzd lze
zmínit jezdkyni Ingrid Klimke, jejíÏ v˘cviková
hodina potû‰ila pfiedev‰ím diváky zamûfiené
na v‰estrannost. Ve ãtvrtek patfiila Equitana
westernov˘m jezdcÛm, pro nûÏ byla po cel˘ch
devût dní zasvûcena hala ãíslo 7. Pfiipraven
byl opût speciální v˘cvikov˘ program a uskuteãnil se také Reining and Cutting Cup. Pátek
patfiil v‰em poníkÛm a sobota barokním koním.
V˘cvik tzv. barokních koní pfiedvedl znám˘ trenér Gunther Fröhlich. Poslední den Equitany
jiÏ speciální zamûfiení nepotfieboval, jelikoÏ se
tento v˘jimeãn˘ veletrh pomalu, ale jistû blíÏil
ke svému závûru a hlavním tématem pro vût‰inu náv‰tûvníkÛ byly obrovské v˘prodeje
zboÏí.
I kdyÏ to nebyl vyslovenû semináfi, bylo to místo s nejvût‰ím poãtem náv‰tûvníkÛ na metr
ãtvereãní z celého v˘stavi‰tû.
Firma Racewood pfiedstavila ve
svém stánku trenaÏér drezurního
konû (3). Na nûm jste si nejen
mohli vyzkou‰et, jak se jezdí na
drezurním koni, ale také zjistit,
jestli dáváte správné pobídky,
nebo si zajet virtuální drezurní
Tuny zboží za akční ceny
AÏ na pár zastrãen˘ch koutÛ v suterénu
jedné z v˘stavních hal mÛÏeme konstatovat,
Ïe cel˘ch 90 tisíc metrÛ ãtvereãních bylo takfika bezezbytku zaplnûno. Kde nestála jízdárna, tribuna, prezentaãní centrum, nebo
pulty s obãerstvením pro vyãerpané náv‰tûvníky, tam byly stánky naplnûné k prasknutí zboÏím v‰eho druhu, které alespoÀ
zdánlivû souviselo s koÀmi. Zkrátka nepfii‰el
vÛbec nikdo, naopak mnozí mûli problém se
vÛbec v takovém mnoÏství zboÏí zorientovat. Rozdíly byly obrovské jak v cenû, tak
i v kvalitû. Nûkdo nakupoval hned, jin˘ první
dny jen okukoval a tipoval, co si koupí aÏ
tûsnû pfied odjezdem. U nûkter˘ch druhÛ
zboÏí tak mohl u‰etfiit od 20 aÏ do 90 %
úlohu. Není divu, Ïe obãas nebylo
moÏno okolo stánku projít, natoÏ
nûco vidût.
„Pitevna“, „Obludárium“ a dal‰í
podobné názvy získal veterinární
koutek s preparovan˘mi ãástmi
koní (4). Pohled na to, jak se dokáÏe podepsat na koni ãlovûk, na
zlomeniny, rÛzné deformace
a dal‰í „lahÛdky“ nebyl obzvlá‰È
pfiíjemn˘, ale rozhodnû velmi
pouãn˘. Zajímavé bylo sledovat
pfii jiné ukázce Ïivého konû s peãlivû vyobrazenou kostrou á la bodypainting (5).
z ceny. Je jiÏ zabûhlou tradicí, Ïe se poslední
den Equitany odehrává v˘prodej „ohmatan˘ch“ vûcí z v˘stavy. A tak máte moÏnost
koupit sedlo za jednu desetinu hodnoty,
nebo tfieba dostat naãat˘ pytel krmení úplnû
zadarmo.
Své místo mûlo na Equitanû také umûní.
Doslova pfiedurãena mu je Galerie, coÏ je
obfií prosklená chodba spojující haly ã. 2, 3, 4
a 7. Vedli realistické portréty a sochy, sem
tam probleskla nûjaká abstrakce. A snad
proto, aby v té zmûti ostatních dûl nezanikla,
konala se v˘stava nám v‰em známé fotografky Christiane Slawik v klidu podzemí
pfiedná‰kové haly. Velkoformátové fotografie
nati‰tûné na speciálním plátnû jistû zaujaly
kaÏdého milovníka koÀské krásy.
>>
Návštěvníci, kteří mají rádi Hřebec Flanagan (v. Fidertanz – Rubiloh
plemena lusitano a PRE, si – Ehrentusch, Landgestüt Warendorf)
při nedělní Hengstparade.
na letošní Equitaně vysloveně libovali. Široké zastoupení těchto dvou
plemen z různých chovných
stájí a jezdeckých center
Evropy předvádělo denně
na všech kolbištích úžasné
jezdecké ukázky drezury,
ale (k našemu překvapení)
i skvěle zajetou úlohu
trailu. Na snímku jsme vybrali zástupce AACCPRE
Sdružení německých chovatelů koní PRE.
Vrcholem přehlídky hřebců byla jejich dokonale sehraná čtverylka.
Jezdectví 4/2009
65
HOP TOP SHOW
Viamondo:
za 2,5 hodiny kolem svûta
Kdo byl na Equitaně a nešel na jedno ze čtyř představení Hop Top
Show nazvané Viamondo 2009, tak zcela jistě prohloupil. Připravil se tak totiž o doživotní zážitek z až neuvěřitelně precizně propracované hipologické show, která nemá na světě obdoby.
Viamondo si nezaslouží srovnání ani s Čechům známou Apassionatou, tu bychom totiž museli degradovat na úroveň komerčního
cirkusu, jenž nemá s hipologickým uměním nic společného.
zajímavosti
V úvodním vystoupení
nazvaném Oheň jsme
mohli vidět Rolanda
Heisse, který byl shodou okolností jednou
z hlavních hvězd loňské
Apassionaty v Praze.
Oheň lidi odjakživa
uchvacoval a jinak
tomu není ani v dnešní
době. Scény s ohněm
tak bývají pro diváky
velmi atraktivní.
Deset procent zemského povrchu
tvoří poušť. Barvy pouště jsou
stejné jako barvy slunce, v jehož
záři dokonale vyniká elegance arabských plnokrevných hřebců.
Celých 70 % povrchu planety země
tvoří voda. V rozbouřeném moři simulovaném obří plachtou přes
celou plochu arény se bravurně pohyboval se svým koněm Bruno Boisliveau. Jeho garrocha v tu chvíli
zastala funkci trojzubce boha moře
– Poseidona.
Arabští plnokrevníci
z hřebčína Ismer prokázali vysokou úroveň výcviku ve volnosti.
66
4/2009 Jezdectví
Až za polární kruh jsme se přesunuli s páry
fjordů. V umělé polární záři předvedli dokonalou
souhru koně i jejich vozatajci.
I
Francouzská drezurní jezdkyně Alizée Froment a taneční
skupina pod vedením Francois Mauduita předvedli krásné
představení nazvané Vzduch. Krásné baletky se pohybovali
ladně jako plameňáci – jen se vznést a prolétnout se rudě
zbarvenou podvečerní oblohou.
Stromy jsou plícemi planety. Mnohdy jsou
přitom zcela zbytečně káceny jen kvůli tomu,
že musí ustoupit např. stavbě silnic. Kdo je
však chytrý, svoji cestu lesem si vždycky
najde – jako třeba jezdci ve všestrannosti.
I kdybychom se snaÏili sebevíc, dokonale vystihnout prÛbûh této Hop Top Show v reportáÏi
nelze. Viamondo se prostû musí zaÏít a to
nejen díky tomu, Ïe fotoaparáty ani televizní
kamery nedokázaly realisticky zachytit v zábûrech promítané pozadí prostfiednictvím obfií
LCD obrazovky, jejíÏ pronájem na celou Equitanu údajnû vy‰el na tûÏko uvûfiiteln˘ jeden milion eur. (Problémy vznikaly kvÛli nízké tzv.
obnovovací frekvenci LCD panelÛ, která
udává, kolikrát za sekundu se obnoví – resp.
pfiekreslí obraz. Krat‰í expozice fotoaparátÛ
tak zpÛsobovala na snímcích rozpadl˘ obraz
na pozadí.) Uchvacující byla jak velmi detailnû
propracovaná jednotlivá ãísla, která nepostrádala originální nápady, tak i perfektní zapracování do koncepce celé show – prÛvodce napfiíã
cel˘m svûtem. Strhující byla i celková atmosféra. Emoce divákÛ ze skvûl˘ch jezdeck˘ch
v˘konÛ navíc umocnila fiada svûteln˘ch a obrazov˘ch efektÛ doprovázen˘ch jedineãnou
hudbou.
Hurá na Hawaii. Až třímetrové vlny zlákali
voltižního mistra Kaie
Vorberga k windsurfingu na svém koni. Na
písčité pláži pak jeho
kolegové předvedli své
volné sestavy.
Španělská elegance
v podání Rodriga
Torrese.
Manolo Oliva (hvězda iberských jezdeckých show a hlavní organizátor španělských jezdců letošní Hop Top Show) &
Yeguada de la Cartuja.
Jezdectví 4/2009
67
drezura
Džigitovku předvedli zástupci
cirkusové rodiny
Los Rios.
Pod hladinu oceánu až
na korálové útesy
jsme se přemístili
nejen za jezdcem Oliverem Jubinem na
jeho „mořském koníkovi“ a tanečnicí
Annou Ayromlou. Na
hejna ryb si zahrál početný taneční soubor
společně s voltižními
cvičenci z Essenu.
Létajícího Francouze Lorenza nemusíme jistě nikomu představovat.
Jeho vystoupení Camarque představilo krásné a romantické prostředí
močálovitých jezer s rákosím. Mezi rákosy se Lorenzo dokázal proplétat s šesticí svých koní, které současně ovládal i nad skoky.
zajímavosti
Pastýřka Anne Krüger-Degener se svými čtyřmi
border koliemi a stejným počtem koz dokázala
předvést uchvacující show, kdy kozy dokázaly
zdolávat různé překážky a pod psím vedením neváhaly přeskočit i podlézt koně.
Italští Movieriders v sopečném
vystoupení,
během kterého
koně ladně přeskakovali hořící
švihadla představující potůčky
lávy poklidně vytékající z kráteru.
68
4/2009 Jezdectví
Jean-Francois Pignon se svými
klisnami dokáže publikum vždy
nadchnout i pobavit. Toto
vrcholné číslo show Viamondo
nazvané Svoboda zařadili autoři mezi vodopády. Voda
z nich totiž padá se stejnou
lehkostí, s jakou koně poslouchají nenápadné pokyny
Jeana-Francoise.
placená inzerce
Národní hřebčín Kladruby nad Labem se Equitany účastnil i před dvěma lety.
Tehdy jsme dokonce mohli sledovat naše šestispřeží v Hop Top Show. I tentokrát byli starokladrubští koně váženými hosty a kromě vozatajských ukázek se účastnili např. slavnostního zahájení celého veletrhu, kdy přivezli do
arény mj. Hanse Dietricha Genschera – bývalého dlouholetého ministra zahraničí Německa, který Equitanu oficiálně otevřel veřejnosti přestřižením
symbolické pásky.
Češi na Equitaně
Jak jiÏ bylo zmínûno, veletrhu Equitana se pravidelnû úãastní zástupci z více jak 30 zemí svûta – a to jak mezi vystavovateli, tak mezi
úãinkujícími a náv‰tûvníky. Nûkolik stovek ãesk˘ch divákÛ jistû potû‰ilo,
Josef Malinovsk˘ s pfiispûním Vûry Markové
Foto Josef Malinovsk˘ (14) a Vûra Marková (19)
Honza Bláha se stal hvězdou světového formátu v horsemanshipu. Není
proto divu, že byl jedním z „lákadel“ v reklamní kampani Equitany po celé
Evropě. Kromě pravidelných show v hlavní aréně byla jeho výuková hodina
hlavním bodem programu vzdělávacího dne. Při ní předvedl nejen svoji stájovou jedničku Gastona, ale také další tři svěřence na různé úrovni výcviku.
V nedělní Equitana Voltigier Masterclass jsme mohli sledovat také
našeho jezdce Lukáše Kloudu.
V chovatelských ukázkách se představil
hřebčín Obora, z jehož návštěvy jsme
vám nedávno přinesli reportáž. Koně
na Equitaně předváděl mj. jezdec Miroslav Šlechta.

Podobné dokumenty

Nový trenér, noví hráči, nová sezona – 2004/05 Hvězdy zlákají

Nový trenér, noví hráči, nová sezona – 2004/05 Hvězdy zlákají Celá T-Mobile Arena i její okolí prošla očistou, byly zrekonstruovány toalety, restaurace a pro pohodlnější parkování diváků bylo zvětšeno parkoviště u T-Mobile Areny. Nový vzhled dostaly také stán...

Více

Untitled - Astronomická expedice v Úpici

Untitled - Astronomická expedice v Úpici Tuhle jsem si fiíkal, Ïe je na ãase uspofiádat malou faktografickou v˘stavu: ¤ada vedoucích, jejich pomocníkÛ i obyãejn˘ch expediãníkÛ jezdí do Úpice uÏ mnoho rokÛ. Vzácnû dokonce i celá desetiletí...

Více

Říčky - Ritschka - Říčky v Orlických horách

Říčky - Ritschka - Říčky v Orlických horách A tak jsem se vedle využití několika vzpomínek paní Smetanové, faktů, které jsem se dozvěděl od Martina Hilského (rodina Kautzkých), pár záznamů z farské kroniky, výtahů ze školních kronik uveřejn...

Více