Zkontrolujte sekce teleskopického pístu při jízdě do plného vysunutí

Transkript

Zkontrolujte sekce teleskopického pístu při jízdě do plného vysunutí
Úvod
Zkontrolujte sekce teleskopického pístu pĜi jízdČ do plného vysunutí. Jedná se o synchronizované
teleskopické písty proto sledujte jak únik oleje z hlav teleskopĤ tak plynulost jízdy každého stupnČ
teleskopu. V pĜípadČ znaþného úniku, který je viditelný na hlavČ teleskopu, nebo s rozdílnými fázemi
jízdy jednotlivých stupĖĤ, které nejsou pĜípustné pĜí zdvihu pístu, je nutné zvážit možnost výmČny
opotĜebených tČsnících elementĤ. Na schématickém výkrese 1/A a 1/B jsou hlavní tČsnící komponenty
kterých se týká výmČna.
Celkem se mohou vyskytnout dva problémy pro výmČnu tČsnČní teleskopu
VnČjší tČsnící elementy – hlavy teleskopĤ
První typ netČsnosti , který je jednodušší na vyĜešení, je viditelný na první pohled. Jedná se o únik
oleje z hlav teleskopĤ. Obvykle je tento únik dynamického charakteru a je viditelný na stupních
teleskopu ( tČsnČní Gr 1-2-3) jejíchž pokroþilé opotĜebení nebo nestandardní podmínky provozu (
záĜez na tČsnČní, neþistota, .. ) zpĤsobují únik oleje
Statický únik oleje je možný také a je možno ho objevit na hlavČ teleskopu ( tČsnČní Or 1-2-3 ) nebo
na odvzdušĖovacím šroubu (Sf 1-2-3).
VnitĜní tČsnící elementy – paty teleskopĤ
Druhý typ úniku oleje odkazuje na uzavírací tČsnČní ( Db 1-2 ) a napouštČcího ventilu ( VI 1-2 ),
umístČného na základnČ paty teleskopického pístu. Jejich výmČna vyžaduje plné vysunutí ze stupĖĤ
teleskopu.
OpotĜebení tČchto elementĤ mĤže být zapĜíþinČno zneþistČným olejem. Kontrola tČsnosti tČchto
komponent mĤže být provedena za statických podmínek. Dejte teleskop do zþásti zasunuté polohy a
zavĜete hlavní ventil pĜívodu oleje k teleskopu.
a) Když první stupeĖ ( St 1 ) má tendenci se vysunovat, zatímco druhý stupeĖ (St 2 ) má tendenci se
zasouvat lze pĜedpokládat že netČsní (Db 1 ) nebo ventil ( VI 1).
b) Když první a druhý stupeĖ ( St 1-2 ) má tendenci se vysunovat, zatímco tĜetí stupeĖ (St 3 ) má
tendenci se zasouvat lze pĜedpokládat že netČsní (Db 2 ) nebo ventil ( VI 2).
LIFT COMPONENTS s.r.o.,Rudé armády 489, 733 01 Karviná Hranice, tel.: 596 311393, fax: 596 312366
Strana 1/3
VýmČna externích tČsnících elementĤ teleskopického pístu
x
PeþlivČ zkontrolujte povrch na stupních teleskopĤ jestli není poškozený ( rýhy, záseky ). Pokud
objevíte rýhy je nutné je pĜed výmČnou tČsnČní peþlivČ vybrousit jemným smirkovým papírem.
PĜi broušení je tĜeba chránit hlavu teleskopu kusem látky,tak aby nedošlo k vniknutí broušených
þástic do hlavy teleskopu.
x
Zablokujte kabinu v nejvýhodnČjší pozice pro práci na hlavČ pístu. Je nutné odpojit rám kabiny
od píst a vedení pístu, pokud je použito. NČkolika údery snižte teleskop od závČsu.
x
OþistČte hlavu teleskopu a þásteþnČ odmontujte uzávČr hlavy teleskopu.
x
Pro povolení použijte „hasák“ a povolujte ( proti smČru hodinových ruþiþek ) hlavu ( Ts 1-2-3 ),
mĤžete si ze zaþátku pomoci nČkolika údery kladiva do proti otáþení stupnČ.
x
Použijte šroubovák a vymČĖte tČsnČní ( Gr 1-2-3 ). U nČkterých pístĤ je tČsnČní umístČno v drážce
a vždy zĤstane v hlavČ, ale ve vČtšinČ pĜípadĤ je tČsnČní montováno do otevĜeného sedla a
v tomto pĜípadČ mĤže zĤstat tČsnČní v pracovní poloze na pístu. Pokud se tomu takto stane
jednoduše ho sejmČte.
x
VyjmČte stírací kroužek ( RS 1-2-3 ) a O-kroužek ( Or 1-2-3 ). Zkontrolujte a oþistČte vodící
kroužek ( Ag 1-2-3 ).
x
PĜi montáži tČsnČní nepoužívejte kovové pĜedmČty a nepoužívejte sílu pro uložení tČsnČní. Vždy
montujte tČsnČní pomocí nástrojĤ chránČných pryží. Pokud je tČsnČní vybaveno teflonovým
kroužkem prvnČ namontujte kroužek tČsnČní
a potom usaćte teflonový kroužek do
osazení.
x
Usaćte nový kroužek ( Rs 1-2-3 ) a nový O-kroužek do hlavy( prosím dejte pozor, aby
O-kroužek nezasahoval do prostoru závitu hlavy teleskopu ).
x
OvČĜte správnou polohu kroužku „Or“ a perfektní þistotu závitu. Namažte závit ( je výhodné
použít teflonovou pásku nebo alespoĖ vazelínu ) pozvolnČ utahujte šroub hlavy. Pro dotažení
hlavy použijte kladivo a nČkolika údery dotáhnČte.
Píst je pĜipraven k jízdČ
JE NUTNÉ PROVÉST ODVZDUŠNċNÍ PÍSTU
Pomocí ruþní pumpy odvzdušnČte a pĜipojte píst k rámu kabiny
LIFT COMPONENTS s.r.o.,Rudé armády 489, 733 01 Karviná Hranice, tel.: 596 311393, fax: 596 312366
Strana 2/3
VýmČna interních tČsnících elementĤ teleskopického pístu
Tato operace vyžaduje aby jste byli vybaveni systémem pro vytažení pístĤ z válcĤ teleskopĤ. Použijte
úvazek podle obrázku Figure 2, tČsnČ utaženým pod hlavou stupnČ teleskopu a táhnČte za hlavu ( Ts
1-2), která je na nČm pĜišroubovaná. KromČ toho je nezbytné použít kanystr ( olejovou vanu ) a
plastovou hadici kterou pĜišroubujte na odvzdušĖovací šroub ( Sf 2-3 ) na pístu
Zablokujte strop kabiny v nejvýhodnČjší pozice pro práci na hlavČ pístu. Je nutné odpojit rám kabiny
od píst a vedení pístu pokud je použito. NČkolika údery snižte teleskop od závČsu.
Odmontujte odvzdušĖovací šroub ( Sf 3 ) nebo víþko ( Tp 3 ) umístČné na hlavČ stupnČ kde bývá
vložený zvedací stupeĖ ( St 3 ) potom na jeho pozici pĜišroubujte plastovou hadici kterou spojte
s kanystrem pro odvod oleje.
PostupnČ vytahujte stupeĖ , ovČĜujte že vytéká olej z hadiþky do kanystru. Po dosažení dorazu
v hlavČ ( Ts 3 ) zastavte pĜipravte se na povolení hlavy teleskopu
Pro povolení použijte „hasák“ a povolujte ( proti smČru hodinových ruþiþek ) hlavu ( Ts 3 ), mĤžete
si ze zaþátku pomoci nČkolika údery kladiva do proti otáþení stupnČ.
Po plném povolení hlavy pístu pokraþujte ve zvedání stupnČ dokud nebude plnČ vysunut.
Pata stupnČ obsahuje tČsnČní tČsnČní ( Db 2), které mĤžete mít dva druhy v závislosti na typu
základny a druhu pístu. ( tabulka þ.1 REF9620/5 )
LIFT COMPONENTS s.r.o.,Rudé armády 489, 733 01 Karviná Hranice, tel.: 596 311393, fax: 596 312366
Strana 3/3

Podobné dokumenty

Upnutí desky koncového spínače v bubnu stroje

Upnutí desky koncového spínače v bubnu stroje Deska koncového spínaþe slouží k upnutí ramena koncového spínaþe do osy bubnu stroje. Je tvoĜena vnitĜní deskou (2), ke které je pĜišroubovaná spodní deska (3) a tĜi opČrné desky (4). Deska koncové...

Více

technické podmínky

technické podmínky Typové zkoušky ve vztahu k vrcholovému tahu provádí výrobce – ABACUS L. Ltd. – podle pĜíslušných norem, které jsou ekvivalentní s ýSN 34 8340. Výsledky jsou doloženy pĜíslušnými protokoly uloženými...

Více

DFG/TFG 316-550

DFG/TFG 316-550 formě. Kapitoly jsou označeny písmeny. Každá kapitola začíná stránkou 1. Označení stránky se skládá z písmena kapitoly a čísla stránky. Příklad: Stránka B 2 je druhá stránka v kapitole B.

Více

TEMATICKÁ PŘÍLOHA č. 4/2010

TEMATICKÁ PŘÍLOHA č. 4/2010 případů na základě posuzování jejich gravitačních účinků. Zařízení, které slouží k tomuto posuzování nazýváme vahami. Váhy respektive měření hmotnosti nalezneme ve vědě, výzkumu, výrobě, obchodu, s...

Více

Návod AC320H

Návod AC320H Kompresor neumist’ujte do míst vystavených dešti þi stĜíkající vodČ, vysoké vlhkosti nebo vysokým teplotám. S kompresorem nikdy nepracujte na vlhkých þi mokrých místech. PĜi používání na vlhkých mí...

Více

Klinker Centrum sro

Klinker Centrum sro PodrobnČjší informace Vám rádi poskytnou pracovnice expedice. Nabídka platí do vyprodání zásob! Na obkladové pásky Rustik KC se neposkytují obchodní slevy a není poskytnuta doprava ZDARMA.

Více

David Abram: Země v zatmění

David Abram: Země v zatmění planety a jejich mČsíce a ovČĜit tak Koperníkovu teorii. Až pozdČji astronomové za pomocí komplexnČjších teleskopĤ rozpoznali to, co se odvážil Giordano Bruno (za cenu vlastního života) pĜedvídat j...

Více