č.j. 007EX 1052/03-151 Usnesení Mgr. Kamil Brančík, soudní

Transkript

č.j. 007EX 1052/03-151 Usnesení Mgr. Kamil Brančík, soudní
č.j. 007EX 1052/03-151
Usnesení
Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor Exekutorského úřadu Hodonín se sídlem
Sadová 15, Hodonín (dále jen exekutor) nařizuje ve věci exekuce oprávněného: Všeobecná
zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, proti
povinnému: Patrik Šilberský, bytem Přibice 117, pro 6.057,- Kč s přísl., prodej nemovitostí
takto:
I. Dražba nemovitostí uvedených ve výroku II. se koná dne 4.11.2010 ve 13:00 hod. v
kanceláři Exekutorského úřadu Hodonín, Sadová 15, Hodonín. Prohlídka nemovitostí se
koná téhož dne od 9:30 do 10:00 hod. - Smolín, od 10:15 do 10:45 hod. - Přibice.
II. Předmětem dražby jsou nemovitosti 1) budova – zem.stavba č.p. 9 na pozemku parcela č. 140 – zastavěné ploše a nádvoří,
pozemek parcela č. 140 – zastavěná plocha a nádvoří; nemovitosti zapsány na LV č. 1511
pro obec Pohořelice a katastrální území Smolín u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-venkov.
2) budova – zem.stavba bez čp/če na pozemku parcela č. St. 448; nemovitosti zapsány na LV
č. 1132 pro obec a katastrální území Přibice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-venkov.
III. Na nemovitostech váznou tato zástavní práva:
- ad1) zástavní právo smluvní ve prospěch Hypoteční banka, a.s., ve výši 390.000,- Kč s
příslušenstvím. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.10.2003.
− ad1) zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve prospěch FÚ Brno-venkov, ve výši
42.896,44 Kč s příslušenstvím. Právní moc ke dni 4.12.2007.
− ad 1,2) zástavní právo soudcovské ve prospěch OSSZ Břeclav, ve výši 49.150,- Kč s
příslušenstvím. Právní moc ke dni 23.4.2009.
− ad2) zástavní právo smluvní ve prospěch Sparkasse Haugsdorf, ve výši 55.000,- EURO s
příslušenstvím. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.6.2005.
IV. Ocenitelná práva a závady váznoucí na nemovitostech zjištěny nebyly.
Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou zjištěny nebyly.
V. Výsledná cena nemovitostí ve výroku II. ad1) činí 370.000,- Kč, ad2) činí 280.000,- Kč.
VI. Nejnižší podání nemovitostí ve výroku II. ad1) činí 246.667,- Kč, ad2) činí 186.667,- Kč.
Výše jistoty nemovitostí ve výroku II. se určuje ad1) částkou 50.000,- Kč, ad 2) částkou
50.000,- Kč. zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni složit jistotu před
dražbou v hotovosti na pokladně u Exekutorského úřadu v Hodoníně, Sadová 15
nejpozději do 12:30 hod. nebo na účet tohoto úřadu vedený ČSOB a.s. pobočka
Hodonín č. 174915091/0300 var. symbol 4410522003. K platbě na účet se přihlédne jen
tehdy, pokud bude před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet došla.
VII.Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Nejvyšší podání je třeba uhradit ve
lhůtě jednoho (1) měsíce od právní moci usnesení o udělení příklepu. Vydražitel je
oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po udělení
příklepu. Nejvyšší podání je třeba zaplatit na shora uvedený účet exekutorského úřadu,
šekem nebo převodem z účtu vydražitele u banky nebo složením v hotovosti u
exekutorského úřadu proti potvrzení. Nezaplatí-li nejvyšší podání včas, soudní exekutor
nařídí opětovnou dražbu. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti ke dni
udělení příklepu, nabylo-li usnesení o udělení příklepu po právní moci a je zaplaceno
nejvyšší podání.
VIII. Exekutor vyzývá všechny, kdo jsou odkázáni se svými nároky na nejvyšší podání, aby
udali výši svých nároků i s příslušenstvím ke dni dražebního jednání a prokázali je
listinami; v přihlášce musí být uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož
uspokojení se věřitel povinného domáhá, jinak se k přihlášce nepřihlíží. K přihlášce
musí být připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o
pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu
spisu.
Exekutor vyzývá všechny věřitele povinného, aby u exekutorského úřadu sdělili, zda
žádají zaplacení dluhu v hotovosti. V tomto případě tak musí učinit do dražebního
jednání, jinak může vydražitel dluh převzít.
IX. Osoby, které mají k draženým nemovitostem práva nepřipouštějící exekuci jejich
prodejem, že musí toto prokázat před započetím dražby, jinak by taková práva nemohla
být uplatněna na újmu vydražitele.
X. Exekutor upozorňuje osoby, které mají předkupní právo k draženým nemovitostem, že je
mohou uplatnit jen vydražbě jako dražitelé a udělením příklepu jim předkupní právo
zanikne.
Poučení:Proti dražební vyhlášce mohou podat odvolání oprávněný, povinní a osoby mající k
nemovitosti předkupní, věcné nebo nájemní právo, a to proti výrokům III. až VI.
této vyhlášky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení u podepsaného exekutora. Proti
zbývajícím výrokům tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 336c odst. 5 osř).
Předkupní právo vůči předmětu dražby je možno uplatnit a doložit do zahajení
dražebního jednání.
V Hodoníně dne 6.9.2010
Za správnost vyhotovení:
Petra Volková
pověřený zaměstnanec
Mgr. Kamil Brančík, v.r.
soudní exekutor

Podobné dokumenty

U s n e s e n í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U s n e s e n í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Věřitel, který má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o.s.ř. anebo pohledávku zajištěnou zástavním právem, může ji do řízení přihlásit nejpo...

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného, domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohl...

Více

movité věci - Lázně Libverda

movité věci - Lázně Libverda Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo ...

Více

exekutorský úřad praha 2

exekutorský úřad praha 2 II. V dražbě budou prodány tyto nemovitosti:

Více

dražební jednání dne 21.09.2016

dražební jednání dne 21.09.2016 být patrné, kterému soudnímu exekutorovi je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje a musí být podepsáno a datováno. K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující, že jde o vymah...

Více

Dražební vyhláška - dražba dne 20.07.2016

Dražební vyhláška - dražba dne 20.07.2016 být patrné, kterému soudnímu exekutorovi je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje a musí být podepsáno a datováno. K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující, že jde o vymah...

Více

Usnesení o příklepu Adámek - Exekutorský úřad Karviná

Usnesení o příklepu Adámek - Exekutorský úřad Karviná Podle §69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn dnem následujícím po vydání tohoto usnesení převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím; o tom je povinen uvědomit soudního exeku...

Více

akce festivalu Ruske jaro

akce festivalu Ruske jaro Pořadatelé: RUSKÉ KULTURNĚ OSVĚTOVÉ SDRUŽENÍ NA MORAVĚ, o.s.; ČESKO-RUSKÁ SPOLEČNOST, z.s.; KATEDRA RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PdF MU; ČESKÁ ASOCIACE RUSISTŮ-JMK o.s.

Více

oznámení o nařízení dražebního jednání (dražební rok)

oznámení o nařízení dražebního jednání (dražební rok) k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 43.044,- Kč, úroky z prodlení ve výši 7.75% ročně z částky 7.174,- Kč ode dne 16.01.2012 do 07.05.2012, úroky z prodlení ve v...

Více

Dražební vyhláška Petra Soukupová

Dražební vyhláška Petra Soukupová vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději ...

Více