Školní vzdělávací program

Komentáře

Transkript

Školní vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
POJĎ POHÁDKO MEZI NÁS
a pomůžeš nám vytvořit laskavou a bezpečnou cestu, která bude provázet
děti mateřskou školou a naplňovat jejich přání a představy o jedinečném
světě pocitů, poznatků, zkušeností, lidí, zvířat, věcí, měst a přírody a
posilovat v dětech víru, že dobro vítězí, avšak zlu je potřeba se bránit.
ŠVP „Pojď pohádko mezi nás“ byl vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání č. j.3 2 405/2004 -22
číslo jednací: ZŠDe/963/2014
Školní vzdělávací program má platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017
Školní vzdělávací program byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 25. 6. 2014
Školní vzdělávací program vypracovala zástupkyně ředitele pro mateřské školy ve spolupráci
s ostatními pedagogy.
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Obsah školního vzdělávacího programu Pojď pohádko mezi nás:
1.
IDENTIFIKAČNÍÚDAJEOŠKOLE....................................................................................................................................3
2.
OBECNÁCHARAKTERISTIKAŠKOLY.............................................................................................................................5
3.
PODMÍNKYPŘEDŠKOLNÍHOVZDĚLÁVÁNÍ...................................................................................................................7
3.1.
Materiální a hygienické podmínky ......................................................................................................... 7
3.2.
Organizace .............................................................................................................................................. 9
3.3.
Řízení mateřské školy ............................................................................................................................. 9
3.4.
Personální a pedagogické zajištění ....................................................................................................... 10
3.5.
Životospráva ......................................................................................................................................... 10
3.6.
Psychohygiena ...................................................................................................................................... 10
3.7.
Psychosociální podmínky ..................................................................................................................... 11
3.8.
Spoluúčast zákonných zástupců............................................................................................................ 11
4.
ORGANIZACEVZDĚLÁVÁNÍ.........................................................................................................................................13
4.1.
VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ................................................................................................................... 13
4.2.
Denní program ...................................................................................................................................... 14
4.3.
FORMY A METODY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ................................................................ 16
5.
CHARAKTERISTIKAVZDĚLÁVACÍHOPROGRAMU....................................................................................................18
6.
VZDĚLÁVACÍOBSAH.............................................................................................................................................23
6.1.
Integrovaný blok: O PALEČKOVI A JEHO KAMARÁDECH .......................................................... 23
6.2.
Integrovaný blok: O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE ................................................................................. 25
6.3.
Integrovaný blok: FILIPOVA DOBRODRUŽSTVÍ ............................................................................ 27
6.4.
Integrovaný blok: VÁNOČNÍ POHÁDKA .......................................................................................... 29
6.5.
Integrovaný blok: O MALÉ ČARODĚJNICI ...................................................................................... 31
6.6.
Integrovaný blok: Z POHÁDKY DO POHÁDKY............................................................................. 33
6.7.
Integrovaný blok: POHÁDKY Z NAŠÍ ZAHRÁDKY ........................................................................ 35
6.8.
Integrovaný blok: V ZELENÉM KRÁLOVSTVÍ ................................................................................ 38
6.9.
Integrovaný blok: KAŽDÝ MÁ NĚKOHO.......................................................................................... 39
6.10.
Integrovaný blok: O KLUKOVI Z POČÍTAČE ................................................................................... 41
6.11.
Integrovaný blok: JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA .............................................................................. 42
Strana č. 2
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Identifikační údaje o škole
Název:
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková
organizace
Sídlo:
Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/1, PSČ 735 06
Telefonní číslo:
597 578 941 -3
e- mail:
škola @zs-delnicka.cz
www stránky:
www.zs-delnicka.cz
IČ:
62331418
Právní forma organizace: příspěvková organizace
Příspěvková organizace je samostatnou právnickou osobou a účetní jednotkou. Součástí
příspěvkové organizace jsou dvě odloučená pracoviště mateřských škol včetně školních
jídelen.
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel Mgr. Petr Juras
zřizovatelem na základě konkurzního řízení.
jmenovaný
Odloučené pracoviště: Sokolovská 602/30 – U Máji
Sídlo:
Karviná – Nové Město, Sokolovská 602/30, PSČ 735 06
Telefonní číslo:
599 525 643, 597 578 484, 776 672 861, 776 672 859,
776 672 857, 776 672 856
e-mail:
[email protected]
www:
http://umaji.zs-delnicka.cz
kapacita MŠ:
100 dětí ve 4 třídách
Předškolní vzdělávání a péči o děti zajišťuje 8 pedagogických pracovnic, 3 provozní
pracovnice, 2 pracovnice školní jídelny a 1 pracovnice ve funkci vedoucí školní jídelny a
personalisty pro obě odloučená pracoviště
Zástupce ředitele školy pro mateřské školy je Blažena Woźniaková, v případě její
nepřítomnosti zastupuje v oblasti pedagogické pověřená pedagogická pracovnice.
Odloučené pracoviště:
Tř. Družby 1338 – U Vilíka
Sídlo:
Karviná – Nové Město, Tř. Družby 1338, PSČ 735 06
Telefonní číslo:
553 034 723
e- mail:
[email protected]
www:
http://uvilika.zs-delnicka,cz
kapacita MŠ:
70 dětí ve třech třídách
Předškolní vzdělávání zajišťuje 5 pedagogických pracovnic, 2 provozní pracovnice, 2
pracovnice ŠJ. Vedoucí učitelkou je Lada Wojaczková, v případě její nepřítomnosti zastupuje
v oblasti pedagogické pověřená pedagogická pracovnice.
Název zřizovatele:
Statutární město Karviná
Strana č. 3
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Adresa:
Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, ul. Fryštátská
72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
telefonní číslo:
596 389 111
IČ:
00 29 75 34
-4-
Strana č. 4
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
1. OBECNÁCHARAKTERISTIKAŠKOLY
MŠ na odloučeném pracovišti Sokolovská 602/30, Karviná- Nové Město je vprovozu od
roku 1983. Zřizovatelem MŠ bylo vprůběhu let město Karviná, 7 let jsme byli závodní MŠ
Dolu1.Máj.Od1.1.2013MŠpůsobilajakosamostatnápříspěvkováorganizace.
Od 1. ledna 2014 se MŠ stala odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná,
příspěvkováorganizaceadostalaneoficiálnínázevUMáji.
MŠ tvoří 3 budovy navzájem propojené prosklenými spojovacími chodbami, z toho ve
dvou dvoupodlažních objektech jsou umístěny čtyři prostorné, okny prosvětlené třídy a
herny a sociální zázemí dětí a pedagogů, v jednopodlažním objektu se nachází kuchyně,
kanceláře, prádelna a sociální zázemí ostatních zaměstnanců. MŠ je umístěna
vbezprostředníblízkostisídlištěazároveňvestředuměsta.Součástíareáluješkolnízahrada,
která je mimo provozní dobu MŠ v souladu s návštěvním řádem školní zahrady přístupná
veřejnosti.
MateriálnípodmínkyapersonálnízajištěnínámumožňujínaplňovatMŠUMáji,přivyužití
výjimky v naplněnosti tříd v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
vplatnémznění,třídudo25dětí,protožekapacitaMŠje100dětí.
MŠ na odloučeném pracovišti Tř. Družby 1338, Karviná – Nové Město byla uvedena do
provozuvroce1958.Vletech2008,2009a2013prošlacelkovourekonstrukcí.Nacházísena
okrajiměstaKarviné,jezděná,vilovéhotypu,dvoupodlažní.Vsuterénubudovysenachází
kuchyň, sklady a technické zázemí, vpřízemí jsou umístěny dvě třídy sjednou společnou
hernou a sociální zázemí dětí. Vprvním patře je třída shernou, místnost pro pohybové
činnostídětí,kancelářeasborovnapedagogů.Součástíareáluješkolnízahrada.Od1.ledna
2014 se stala odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace.
DostalaneoficiálnínázevUVilíka.KapacitaMŠje70dětí.
Filozofiíoboupracovišťjenaplněníhesla:“Vše,cojedítětiprospěšné,jesprávné.“
Budeme rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy,
vytvořímekaždémudítětioptimálnípodmínkyprorozvojjehoosobníchpředpokladů,zájmů,
možností a potřeb. Naším záměrem je, aby děti získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a
sociálnísamostatnost,základyktomu,abysemohlyaktivněvyrovnávatspřirozenouživotní
realitouamohlysedálepříznivěrozvíjetavzdělávat.Napomáhámevyrovnávatnerovnosti
vývojedětípředjejichvstupemdozákladníhovzděláváníatímusnadňujemedětemvstupdo
1.tř.ZŠ.Vytvářímepodmínkyprorozvojnadanýchdětí.
ŠVP „Pojď pohádko mezi nás“ vychází z hodnocení ŠVP ,jehož platnost byla ukončena
vsrpnu 2014. Jeho samozřejmostí je soulad s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolnívzdělávání.
V rámci programu nabízíme standartní a nadstandartní péči o všechny děti obou
MŠ/divadelní dny vMŠ, společné akce pro děti a rodiče, plavání, lyžařský kurz, jízdu na
ponících,výletyzapoznáním,exkurze,školuvpřírodě,kroužky,školičkugolfuadalšíaktivity
vúzkéspolupráciseZŠ.
Strana č. 5
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Velkýdůrazklademenahru,kterározvíjícelouosobnostpředškolníhodítěte.Vmaximální
možnémířesesnažímevyužívatmetodypřímýchzážitků,rozvíjenísmyslovéhovnímáníjako
základupřirozenéhopoznávání.Denněsevěnujemerozvojitělesnézdatnostiapohybových
dovedností dětí, rozvoji komunikativních dovedností. Velký důraz klademe na rozvoj
estetickýchčinnostíaekologickéaktivity.
PřílohouŠkolníhovzdělávacíhoprogramujsouiprojektyzaměřenénaochranuživotního
prostředíavyužitívolnéhočasudětí.
Navazujemenavelmidobrouúroveňspoluprácesezákonnýmizástupcizpředcházejících
letazároveňvyužijemebohatýchnámětů,nápadůazkušenostíSRPŠpřiZŠkezkvalitněnía
provázání spolupráce všech zákonných zástupců. Přílohou ŠVP je plán spolupráce se
zákonnýmizástupci.
Spolupracujeme s pedag. psychologickou poradnou, logopedem, lékaři a dalšími
organizacemiainstitucemi.
Strana č. 6
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
2. PODMÍNKYPŘEDŠKOLNÍHOVZDĚLÁVÁNÍ
2.1. Materiálníahygienicképodmínky
MateřskouškoluUMájitvořítřipavilonynavzájempropojenéprosklenýmichodbami.Ve
dvou dvoupodlažních pavilonech jsou umístěny 4 třídy - herny, umývárny, šatny, WC dětí,
sociální zázemí pro učitelky, kabinety a úklidové komory. Každá třída má svůj samostatný
vchod.
Vpřízemnímpavilonusenacházíškolníkuchyně,provozníkanceláře,šatnyzaměstnanců,
skladypotravinaprádelna.
Včervenci a srpnu 2014 prošla MŠ rozsáhlou rekonstrukcí spočívající ve výměně oken,
vstupních dveří, parapetů, obložení, na podzim 2013 došlo kvýměně nábytku pro uložení
hračekdětí.
V průběhu let 2014 - 2017 dokončíme obměnu obkladů, opravu či výměnu podlahové
krytiny, vertikálních žaluzií, vymalujeme celý objekt, provedeme nátěry dveří, opravíme
omítky na terasách, dokončíme obměnu nábytku (skříně na lůžkoviny, židličky na 1. tř.,
lehátka na 3. tř.). U MŠ je velká oplocená školní zahrada. Součástí areálu jsou travnaté
plochy,vyasfaltovanéplochy,3pískoviště,2hernísestavy-stoupacívěž,skluzavka,lezecká
stěna, šikmý síťový výstup a schody se skluzavkou, dále houpačka Ptačí hnízdo, kládová
houpačka dvoumístná, pružinová houpačka Chopper a Slepice Duo, betonové a dřevěné
tabulekekreslení,dřevěnélavičky.Školnízahradudovybavímeolavičkyastolykeklidovým
aktivitámdětípřipobytuvenku.Zabezpečímeopravu–nátěrydřevěnýchtabulíkekreslení.
Písek v pískovištích byl vyměněn vsrpnu 2012, pískoviště se nezakrývají, ale 2 x ročně
propaříapřeryjí.
Součástí zahrady je několik skupin jehličnatých stromů a keřů, při vstupech do zahrady
jsouzáhonkyskvětinamiajahodamiauterasy4.tř.záhonekkpěstitelskýmčinnostemdětí.
Částečně zahradu zastiňují vzrostlé kaštany, které rostou hned za oplocením školní
zahrady.
Kzastíněnísloužíipřenosnéslunečníky.
VrámcinaplňováníŠVPbudemepokračovatvzapojenísedětídopěstitelskýchčinností.
Propobytvenkunaškolnízahraděmámedostatekpřenosnýchhraček,pomůcek,náčinía
nářadí.
MimoprovoznídobuMŠjeareálškolnízahradyvsouladusnávštěvnímřádempřístupný
veřejnosti/dětemdo10letvěkuvdoprovodurodičů/.
Vybaveníkuchynějevsouladusvyhláškouč.107/2001Sb.ohygienickýchpožadavcíchna
stravovací služby. V průběhu let předpokládáme obměnu a doplnění inventáře
kuchyně/nerezovéstoly,myčkynanádobídokuchyněkjednotlivýchtříd/
MŠ má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně
hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí jsou zdravotně nezávadná,
bezpečná,rekonstruovaná.
Strana č. 7
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Všechnytřídyjsouvybavenynovýmnábytkemvčetněotevřenýchpolicpodparapetypro
přehlednéuloženíhraček.
Vprůběhulet2014-2017ještědovybavíme1.tř.novýmižidličkamiaskříněmiprouložení
lůžkovin,ve3.tř.provedemevýměnulehátek
Vybavení hračkami a učebními pomůckami je na dobré úrovni, výtvarným, pracovním a
tělovýchovným nářadím a náčiním a knihami je MŠ vybavena bohatě. Dovybavíme MŠ
elektrotechnickýmipřístroji.
Většina hraček je umístěna tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a
samyjeukládat.
Dlefinančníchmožnostíorganizacebudemepokračovatvdovybavováníjednotlivýchtříd
novými,bezpečnými,estetickýmihračkami.
Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou
přístupné rodičům a veřejnosti. K prezentaci dětských prací jsou využívány velké okenní
tabulenachodbách,šatny,třídyaschodiště.
MateřskáškolaUVilíkajeumístěnavdvoupodlažníbudověvilovéhotypu.Vpřízemíjsou
dvětřídysjednouspolečnouhernouasociálnízázemídětí,vprvnímpatřejetřídashernou,
místnostpropohybovéaktivitydětí,kancelářeasborovnapedagogů.Vsuterénusenachází
kuchyň,sklady,technickézázemí.
Mateřskáškolajepocelkovérekonstrukci(r.2008,2009,2013).SoučástíMŠjeoplocená
zahrada, tvořená převážně travnatou plochou. Zastínění zahrady zajišťují vzrostlé stromy a
keře.Zahradajevybavena1pískovištěm/písekjevpískovištipravidelněobměňován/,menší
betonovou plochou pro jízdu na koloběžkách, skluzavkou, dětskými houpačkami,
1pružinovou houpačkou, tabulemi ke kreslení a dřevěnými lavičkami a stoly. Inventář pro
hrydětídoplnímeopřenosnéhračky,koloběžky.
Vybaveníkuchynějevsouladusvyhláškouč.107/2001Sb.ohygienickýchpožadavcíchna
stravovací služby. V průběhu let 2014 – 2017 předpokládáme výměnu inventáře ve školní
kuchyni.
MŠ má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně
hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná,
bezpečná,rekonstruovaná.DovybavímeMŠlehátkyapřikrývkami.
Všechnytřídyjsouvybavenynovějšímnábytkempropřehlednéuloženíhračektak,abyje
děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy je ukládat. Vybavení hračkami a
učebními pomůckami je na dobré úrovni, v následujícím období se zaměříme na výměnu
elektrotechnických přístrojů., dále budeme pokračovat vdovybavování jednotlivých tříd
novými,bezpečnými,estetickýmihračkami.
Děti se samy, svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou
přístupnérodičůmaveřejnosti.
VšechnyvnitřníavenkovníprostoryobouodloučenýchpracovišťMŠsplňujíbezpečnostní
ahygienickénormydleplatnýchpředpisů.
Strana č. 8
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
2.2. Organizace
NaobouodloučenýchpracovištíchMŠjedennířádjedostatečněpružný,umožňujenám
reagovatnaindividuálnímožnostidětí,najejichaktuálníčiaktuálnězměněnépotřeby.
Do denního programu pravidelně zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové
aktivity.
Věnujeme se plně dětem a jejich vzdělávání. Naší prioritou je vytvářet dětem potřebné
zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do MŠ uplatňujeme individuálně
přizpůsobenýadaptačnírežim.Poměrspontánníchařízenýchčinnostíjelvdennímprogramu
vyvážený. Dětem vytváříme dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Činnosti
organizujemetak,abydětibylypodněcoványkvlastníaktivitěaexperimentování,abybyly
zapojenydoorganizacečinností,pracovalysvýmtempem.
Vytváříme podmínky pro individuální, skupinovou i frontální činnost, děti mají možnost
účastnitsespolečnýchčinnostívrůzněvelkýchskupinách.
Dostatečnědbámenaosobnísoukromídětí.
Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím
potřebámamožnostemdětí.
Nepřekračujeme doporučované počty dětí ve třídě, případné spojování tříd je
uskutečňovánopouzeznutnýchprovozníchdůvodů.
2.3. Řízenímateřskéškoly
Povinnosti,pravomociaúkolymajívšichnipracovnícijasněvymezeny.
ZŠaMŠDělnickou,Karviná,příspěvkovouorganizaci,řídíředitelškoly
PedagogynaobouodloučenýchpracovištíchřídízástupceřediteleproMŠ,vMŠuVilíka
zastupuje zástupce ředitele pro MŠ vedoucí učitelka. Vpřípadě nepřítomnosti ZŘŠMŠ na
odloučenémpracovištiUMájizastupujepověřenápedagogickápracovnice.Školníjídelnuřídí
vedoucíškolníjídelny.Oblastekonomickouzajišťujezástupceřediteleprověciekonomické.
Je vytvořen funkční informační systém. Na odloučeném pracovišti U Máji při vedení
zaměstnanců řídící pracovníci vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojují
pracovníky do řízení MŠ, ponechávají jim dostatek pravomocí a respektují jejich názor.
Podporují a motivují spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách
školního programu. Na odloučeném pracovišti U Vilíka budeme pracovat na postupném
zlepšení vzájemných vztahů a nastolení ovzduší důvěry a tolerance, která byla narušena
odstoupenímředitelkyMŠvčervnu2013zfunkce.
Zástupce ředitele pro MŠ rozumně hodnotí práci podřízených, nezapomíná na jejich
vhodnoumotivaci,podporujespolupráci.
Pedagogickýsborpracujejakotým,zvemekespoluprácirodiče.
Plánování pedag. práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá
zpětnévazby.
Strana č. 9
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Školní vzdělávací program vypracováváme společně. Spolupráce sdalšími subjekty je na
velmidobréúrovni.
2.4. Personálníapedagogickézajištění
Na odloučeném pracovišti U Máji má 7 pedagogických pracovnic předepsanou
odbornouapedagogickouzpůsobilost,1pedag.pracovniceneníodbornězpůsobilá,vzdělání
sidoplňujestudiemnavysokéškolesezaměřenímnapředškolnívzdělávání.
NaodloučenémpracovištiUVilíkamají4pedagogicképracovnicepředepsanouodbornou
apedagogickouzpůsobilost,1pedag.Pracovnice.Pedagogovésesoustavnědálevzdělávají
(PřílohaŠVP-PlánsamostudiaaDVPP).
Ředitelškolyvytvářípodmínkyprodalšísystematickévzdělávání.
Rozpisy pracovní doby pedagogů jsou organizovány tak, aby při všech činnostech byla
zajištěnadětemoptimálnípedagogickápéče.
Jeprioritouvšechpedagogůjednat,chovatseapracovatprofesionálnímzpůsobem.
2.5. Životospráva
Naobouodloučenýchpracovištíchjedětemposkytovánaplnohodnotnáavyváženástrava
dlepříslušnýchpředpisů.
Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a
nápojů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole.
Připravujeme pestré zeleninové a ovocné talíře, děti si vybírají formou samoobsluhy.
Nabízíme dětem možnost samy si chystat pokrmy (namazat chleba, naložit salát, zvolit si
porci,atd.).Mezijednotlivýmipokrmyjsoudodržoványvhodnéintervaly.
Dětinikdynenutímedojídla,alesnažímese,abyvšechnoalespoňochutnalyanaučily
setakzdravémustravování.
2.6. Psychohygiena
Je zajištěn pravidelný denní řád, umožňuje však organizaci činností dětí v průběhu dne
přizpůsobitpotřebámaaktuálnísituaci.
Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb po předchozí
domluvěsučitelkou.
Dětijsoukaždodenněadostatečnědlouhovenku(min.2hod.vdopoledníchhodinách),
vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiných přírodních překážkách (mráz pod -10
stupňů,náledí,silnývítr,déšť,inverzeapod./
Dětimajídostatekvolnéhopohybunejennazahradě,alevrámcimožnostíivMŠ.
Spacíaktivityjsouupravenypodleindividuálníchpotřebdětí,všechnydětiodpočívají30
min., poté jsou dětem s nižní potřebou spánku nabízeny zájmové aktivity a jiné klidné
činnostivetřídě,DospanívMŠnikdodítěnenutí.
Všichnizaměstnanciškolyrespektujíindividuálnípotřebydětí,reagujínaněanapomáhají
vjejichuspokojování.
Strana č. 10
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost
kdykolivrelaxovatvklidnýchkoutcíchtřídy.
Nově příchozím dětem nabízíme postupné včleňování a přivykání si prostředí MŠ/viz.
adaptačníprogram/.
2.7. Psychosociálnípodmínky
Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně,
jistěabezpečně.
Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo
neníznevýhodňovánčizvýhodňován.
Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu
chováníanorem,kteréjsouveškolestanoveny.
Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech
činnostech.Pedagogovésesnažíonenásilnoukomunikacisdítětem,kterájemupříjemná,
kterounavozujevzájemnývztahdůvěryaspolupráce.
Postupněvyřazujemenezdravésoutěženídětí.
Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme dítě nebát se, pracovat
samostatně,důvěřovatsi.
Vdětechrozvíjímecitlivostprovzájemnoutoleranci,ohleduplnost,zdvořilost,vzájemnou
pomocapodporu.
Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách
vytvořilkolektivdobrýchkamarádů,kdejsouvšichnirádi.
Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují
prosociálnímsměrem/prevencešikany/.
2.8. Spoluúčastzákonnýchzástupců
Snažímesevevztazíchmezipedagogyazákonnýmizástupcidětívytvářetoboustrannou
důvěruaotevřenost,vstřícnost,respektaochotuspolupracovat.
Sledujeme,snažímeseporozumětavyhovětkonkrétnímpotřebámjednotlivýchdětí.
ZákonnízástupcidětímajímožnostpodíletsenaděnívMŠ,podlesvéhozájmuvstupovat
dohersvýchdětí.
Nabízímezákonnýmzástupcůmmožnostpodílenísenaorganizačnímzajištěníaúčastina
tradičníchakcíchMŠ-zdobenívánočníchperníčků,vánočníbesídkyabesídkykeDnimatek,
karneval,akcinadopravnímhřišti,rozloučeníspředškoláky.,Dnydětí,podzimníhrátky
(viz.přílohaŠVPPlánspoluprácesezákonnýmizástupci)
Strana č. 11
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Nabízíme zákonným zástupcům možnost účastnit se společných akcí ZŠ a MŠ Dělnická,
Karviná,příspěvkováorganizace-sobotnívýlety(např.Skoštětemvšechnyhoryvymetem),
plesškoly,Beachturnajrodičů.
Pravidelněadostatečněinformujemerodičeovšem,cosevMŠděje-formouosobních
kontaktů, informacemi na nástěnkách ve všech třídách, na třídních schůzkách, na www
stránkáchnašíškoly/aktuálníinformace1xtýdně/.
Vítáme zájem zákonných zástupců o spolurozhodování při plánování programu MŠ, při
řešenívzniklýchproblémů.
Informujeme zákonné zástupce pravidelně o prospívání jejich dítěte, pokud o to projeví
zájem.Domlouvámesenaspolečnémpostupupřivýchověavzdělávánídítěte.
Chráníme soukromí rodiny a zachováváme patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních
záležitostech.
Vmaximálnímožnémířesesnažímeoohleduplné,taktní,diskrétníjednánísezákonnými
zástupci, nezasahujeme do života a soukromí rodiny, varujeme se přílišné horlivosti a
poskytovánínevyžádanýchrad.
Podporujeme rodinnou výchovu a snažíme se pomáhat zákonným zástupcům v péči o
dítě,nabízímeporadenskýservisvotázkáchvýchovyavzdělávánípředškolníchdětí.
Strana č. 12
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
3. ORGANIZACEVZDĚLÁVÁNÍ
3.1. VNITŘNÍUSPOŘÁDÁNÍ
MŠ U Máji je odloučeným pracovištěm na ulici Sokolovská 602/30 ZŠ a MŠ Dělnická,
Karviná, příspěvková organizace, s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.00
do 16.00 hod. V mateřské škole jsou 4 třídy s celkovým počtem 100 dětí. V každé třídě je
umístěno25dětí.
DětijsoudoMŠpřijímányvsouladusesměrnicíKritériapropřijímánídětíkpředškolnímu
vzdělávánívmateřskéškole“(jsoupřílohouŠVP)
UMájijsoudětirozmístěnydotřídpodlevěku–homogennítřídyjsoutřídypředškoláků,
adáleheterogennítřídy,kdejsourozmístěnydětí3až5leté.Rozdělenídotřídpodlevěku
upředškolních dětí nám umožňuje ve větší míře a lépe respektovat individuální a věkové
zvláštnosti a potřeby dětí, usnadňuje organizaci činností a akcí s dětmi, umožňuje
promyšlenějiplánovatčinnostivTVP,vhodnějivolitmetodyaformypráce.Vycházímetaké
zpožadavku rodičů předškolních dětí. Rozdělení mladších dětí do heterogenních tříd
napomáhá předcházet adaptačním problémům dětí, usnadňuje přivykání dětí novému
prostředí.
Dětimajímožnostkontaktůspředškolákypřirannímscházenídětído7.00hod.,během
pobytunaškolnízahradě,přispolečnýchakcíchškoly,divadelníchpředstaveníchvMŠapři
změnáchorganizacevzdělávánízprovozníchdůvodů.
Jednotlivétřídymajísvéoznačení:
1.tř.Berušky
-zdejsouumístěnydětiod3do5letvěku,výjimečnědětido3let
předškolnívzdělávánízajišťují2pedag.pracovnicese100%prac.úvazky
2.tř.Sluníčka
-zdejsouumístěnydětiod3do5letvěkupředškolnívzdělávánízajišťují
2pedag.pracovnicese100%prac.úvazky
3.tř.Hvězdičky
-zdejsouumístěnydětiod5do6letvěkuadětipředškolnípředškolní
vzdělávánízajišťují2pedag.pracovnice100%,50%prac.úvazky
4.tř.Motýlci
-zdejsouumístěnydětipředškolníadětisodloženouškolnídocházkou
předškolnívzdělávánízajišťují2pedag.pracovnicese100%prac.
úvazky.
MŠ U Vilíka je odloučeným pracovištěm na Tř. Družby 1338 ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná,
příspěvkováorganizace,scelodennímprovozemsurčenoudoboupobytuod6.00do16.00
hod.Vmateřskéškolejsou3třídyscelkovýmpočtem66dětí.Ve2heterogenníchtřídáchje
umístěno23a22dětí,vhomogennítříděpředškolákůje21dětí.
Jednotlivétřídyjsou,majísvéoznačení:
Žlutátřída
-zdejsouumístěnyděti3až5leté,výjimečnědětido3letpředškolní
vzdělávánízajišťují2pedag.pracovnicese100%úvazky
Modrátřída
-zdejsouumístěnyděti3až5leté,výjimečnědětido3letpředškolní
vzdělávánízajišťují2pedag.pracovnice100%,.84.%úvazky
Strana č. 13
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Červenátřída
–zdejsouumístěnydětipředškolníadětisodloženouškolnídocházkou
předškolnívzdělávánízajišťuje1pedag.pracovnicese100%úvazkem
Bližšícharakteristikajednotlivýchtřídjesoučástívzdělávacíhoprogramukaždétřídy(TVP).
3.2. Denníprogram
MŠUMáji
6.00-6.45dobapříchoduascházenídětína1tř.,
•
předávánídětípedagogickýmpracovnicím,
•
volnéspontánnízájmovéaktivity,děti,kterétopotřebují,mohousnídat(vlastní
potraviny).
6.45-8.45dobapříchodunakmenovýchtřídách(do8.00),
•
individuálnívolbahryačinnosti,didaktickyzacílenéčinnosti
8.45-9.00ranníkruh,rituály,tělovýchovnéchvilky
•
Cílemranníhokruhujevéstdětiktomu,abysivzájemněnaslouchaly,abyse
seznámilystématemačinnostmidne,místemproseznámeníspísněmiaříkadly,
řešeníproblémů.Ranníkruhjesymbolemrovnosti,společnéhosdílení,rozvoje
empatickýchdovedností,posílenípocitusounáležitostimezivšemidětmi,
spoluzodpovědnosti,dětisizdevytvářejísvápravidlasoužití,rozvíjísisebeúctu.
•
Propsychickéuvolněnízařazujemerituályatělovýchovnéaktivity,(rannícvičení,
zdrav.cviky,pohybovéhry,relaxačnícvičení)
9.00-9.15postupnásvačinkadětí.
•
vedemedětiksamostatnosti,dětimajímožnostvolitsimnožstvíjídla,samyse
obsluhovat,nalévatnápoje
9.15-9.45didaktickyzacílenéčinnosti-činnostinadanétémařízenépedagogem(ve
skupinách,méněfrontálně)
•
Nabízímečinnosti,kterýmijsoudětipodněcoványkvlastnítvůrčíaktivitě,hledánía
experimentování,přikterýchzažívajíradostzúspěchu(oceňujemenejenvýsledek,
alesamotnýprocesčinnostidětí).Vtěchtočinnostechjedětemposkytnutprostor
provolbučinnostiřízenoupedag.pracovníkem,zároveňjevedenokodpovědnostiza
danoučinnosttím,žejidokončívčetněúklidu.
•
Respektujemeiosobnísoukromí,pokuddítěčinnostodmítne,můžeseuchýlitdo
klidnéhokoutkuaaktivityseneúčastnit.
9.45přípravanapobytvenku
Strana č. 14
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
10.00-11.30hryačinnostivenku
•
Zaměřenyzejménakpohybovýmatělovýchovnýmaktivitám,hrámačinnostemdle
vlastnívolbynaškolnízahraděakpokračováníheračinnostínadanétéma
•
Vpřípaděnepříznivéhopočasí(déšť,silnýnárazovývítr,mrázpod-10c,znečištěné
ovzduší)nabízímedětemnáhradníčinnostizaměřenépředevšímnapohyb.
11.30-11.45příchoddoMŠ,převlékáníaosobníhygiena,přípravanaoběd
11.45-12.20oběd
•
dětisisamyurčujímnožstvíjídlapodledanýchpravidel
12.20-12.30-úklidpostolování,osobníhygiena,přípravanaodpočinek
Obědačinnostispojenéjsouprodětipříležitostijakuspokojitbiologicképotřeby,ale
zároveňzkušenostísociálníakulturní.Jsouvedenyksebeobsluzeasamostatnosti.
12.30-12.45literární,hudebníchvilka
12.45-14.15dobaindividuálnípotřebyspánkuaodpočinkurespektujícírozdílnépotřeby
dětí,
•
individuálníprácesdětmisnižšípotřebouspánku,zájmováčinnost
•
pospánkusidětispomocípedag.pracovníkasložíložníprádlo,osobníhygiena
14.15-14.45postupnásvačinka
14.45-16.00volnéčinnostiaaktivitydětířízenépedagogickýmipracovníkypostupné
rozcházenídětí,
•
zaměřenépředevšímnahry,zájmovéčinnostiapohybovéaktivitydětí,vpřípadě
pěknéhopočasímohouprobíhatnaškolnízahradě.
MŠUVilíka
6.00-7.00dobapříchoduascházenídětívežlutétřídě,
•
předávánípedag.pracovnicím,volnéspontánnízájmovéaktivity,
•
děti,kterétopotřebují,mohousnídat(vlastnípotraviny)
7.00–8.30dobapříchodunakmenovýchtřídách(do8.30),individuálnívolbahrya
činnosti,didaktickyzacílenéčinnosti.
8.30-8.45ranníkruh,rituály,tělovýchovnéchvilky
8.45-9.00svačinkadětí
9.00–9.45didaktickyzacílenéčinnostinadanétémařízenépedagogem(veskupinkách)
Strana č. 15
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
•
doplňkovéčinnosti,vizUMáji.
9.45-10.00přípravanapobytvenku
10.00–11.30hryačinnostivenku–vizUMáji
11.30–11.45–příchoddoMŠ,převlékáníaosobníhygiena,přípravanaoběd
11.45–12.20-oběd
12.20-12.30-úklidpostolování,osobníhygiena,přípravanaodpočinek,vizUMáji
12.30-12.45-literární,hudebníchvilka
12.45–14.15–dobaindividuálnípotřebyspánkuaodpočinkurespektujícírozdílné
potřebydětí,
•
individuálníprácesdětmisnižšípotřebouspánku,
•
klidováčinnost,vizUMáji
14.15–14.45–postupnásvačinka
14.45–16.00–volnéčinnostiaaktivitydětířízenépedagogickýmipracovníky,postupné
•
rozcházenídětí-vizUMáji
Časovérozvrženíčinnostíjeorientační.Denníprogramjestanoventak,abysedalpružně
měnitpodlečinnostíaakcísdětmi,trvalejestanovenadobaobědaaodpočinkudětí.
Didaktickyzacílenéčinnostilzezařazovatkdykolivvpůběhudne,zařazeníadélkatěchto
činnostíjeovlivněnazájmemdětí,citovýmzaujetímavlastníaktivitoudětí.
3.3. FORMYAMETODYPŘEDŠKOLNÍHOVZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne
vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu
představuje didakticky zacílená činnosti, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní
vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní
účastidítěte,založenénasmyslovémvnímání,prožitkovémainteraktivnímučenínejčastěji
veskupináchaindividuálně.
Není naším cílem předávat dětem hotové poznatky a slovní poučení, vyhledáváme
takovémetodyaformypráce,kterédětivedoukaktivitě,samostatnostiaspolupráci.
Využíváme metod:
1. Zaměřenýchknaplňováníobecnýchcílů–Komunikaceainterakcemezidětmia
zaměstnanciMŠ
2. Metodyvedoucíknaplňovánídílčíchcílů
Strana č. 16
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
•
Metodyzaloženénaprožitku–společnávycházka,improvizace,ranníkruh,hry
svodou,společnýzpěv,krájenípotravin,hračkazdomova,čtenípohádky
•
Metodyzaloženénavzoru-vzoručitelkypřistolování,hygieně,čtenípohádky,
zapisovánídotřídníknihy,vzorchováníkomunikace,dodržovánípravidel
•
Metodyzaloženénahře
o podlečinnosti-pohybové,námětové,konstruktivní,společenské,didaktické
o podlemotivace-nápodoba,hryzaloženénazávrati(houpačka,kladina),
o nanáhodě(rozpočítadla,karty,člověčenezlobse),
o nasoutěži
•
Metodyzaloženénapohybu–rozcvička,pohybováhra,skákání,běh,plavání,tanec,
jízdanakoloběžce,překonávánípřekážek
•
Metodyzaloženénamanipulaciaexperimentu-experimentysvodou,rostlinami,
barvami,stělem,sevztahy,skreslícímimateriály,seslovy,sčísly,manipulace
skostkami,přírodninami,stavebnicemiarůznýmimateriály
•
Metodyzaloženénakomunikaci-komunitníkruh,vyprávěnípříběhů,četbapohádky,
popis,řešeníproblémů,dokončovánípříběhů,,jaksetvářím,když,jaksecítím,hryna
sochy,prosociálníhry,pantomima
•
Metodyzaloženénatvořivosti–hryvpísku,stavebnice,dílna,tvořenízpapírua
materiálů,stavěnídomečků,doprav.prostředků,vyráběnídárků,tvořenímaseka
loutek,modelování,výzdobatřídy,hrysesněhem,literárnítvorba,hudebníataneční
tvorba,výtvarnátvorba
•
Metodyzaloženénafantaziiamagičnu-vymýšleníavyprávěnífantastických
příběhů,fantazijníprácesmateriály,provokovánífantazieCobytobylo,kdybyto
nebylo,kreslení,malování,modelování.,improvizaceadalšídramatickémetody
•
Metodyzaloženénamyšlenkovýchoperacích-vymýšleníakonstruovánímodelůa
vynálezů,diskuseadomlouvání,řešeníhádanek,hlavolamů,společnéplánování,
řešeníběžnýchproblémů
Strana č. 17
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
4. CHARAKTERISTIKAVZDĚLÁVACÍHOPROGRAMU
Školní vzdělávací program“ Pojď pohádko mezi nás“ vychází z výsledků analýzy
předcházejících ŠVP z období let 2011 až 2014, z rámcových cílů a záměrů předškolního
vzdělávání z Rámcového vzdělávacího programu, doplněného o Konkretizované očekáváné
výstupy, ze závěrů ČŠI, z podnětů rodičovské veřejnosti a zespolečných projektů pro ZŠ a
MŠ.
Přivšechčinnostech,kterébudouprobíhatvmateřskéškolevprůběhudne,budemeplnit
rámcové cíle předškolního vzdělávání. To znamená, že v kterékoliv části dne, v kterékoliv
situacisiuvědomujeme:
1) Cosetím,coprávěděláme,dětiučí,jakserozvíjejí?
•
podporujeme tělesný rozvoj, zdraví, řeč, dokonalejší chápání, chuť k učení, zájem
poznávat nové a objevovat neznámé, rozvíjíme schopnost přemýšlet, poznávací a
tvůrčíschopnosti,fantazii,chápánívývojeazměny
2) Sjakoumorálníčilidskouhodnotouseprávědětisetkávají,jakousiosvojují?
•
poskytujeme možnost poznat hodnoty jako respektování, spolupráce, jistota,
komunikace,vzájemnápomoc,bezpodmínečnépřijetí,důvěru,optimismus,empatie,
spolehlivost,svoboda,rovnost,soucítěníasolidarita,péčeodruhé,hodnotyspojené
sezdravím
3) Jakýprostormajídětiprosamostatnost,svobodu,sebevědomí,jakmajímožnost
ovlivnitchodvěcí,kteréprávědělají?
•
vytvářímepříležitostikrozvojisebevědomí,zdravésebedůvěry,rozvíjímezájem
podíletsenaspolečnémživotěačinnostech,vedemekpoznání,žemůžesvousituaci
ovlivňovat,ževšakzato,jakserozhodneacoudělá,odpovídá
Každodennímičinnostmitaksměřujemeknaplňováníklíčovýchkompetencí,ktomu,co
předpokládáme,žebydítěukončujícípředškolnívzdělávánímohlodosáhnout.
Kompetencekučení-představujísouborpředpokládanýchvědomostí,dovedností,
schopnostíahodnotdůležitýchproúspěšnézvládnutínavazujícíhoprocesuučenívdalším
vzdělávání:
•
soustředěnost,pozornost,zkoumání,objevování,hledánísouvislostí,
experimentování,užívánípojmů,znakůasymbolů,uplatňovánízkušenostívpraxi,
elementárnípoznatkyosvětěajehoproměnách,zvídavost,schopnostporozumět
věcem,jevům,radostzúspěchuvědoméučeníaúsilí,záměrnápaměť,dokončení
práce,schopnosthodnotitsebeiostatní
Kompetencekřešeníproblémů-představujísouborpředpokládanýchvědomostí,
dovedností,schopnostíahodnotdůležitýchktomu,abydítěbyloschopnéřešitavyrovnatse
sesituacemiaproblémy,kterémohounastat:
•
využíváníbezprostředníchzkušenostíksamostatnémuřešeníproblému,vyhledávání
novýchřešení,využívánízkušeností,fantazie,představivosti,zpřesňovánípočetních
Strana č. 18
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
představ,vnímáníelementárníchmatematickýchsouvislostí,volbyfunkčníchřešení,
možnostovlivněnísituacevlastníiniciativou
Komunikativníkompetence-představujísouborpředpokládanýchvědomostí,dovedností,
schopnostíahodnotdůležitýchprozvládnutívzájemnékomunikacemezilidmi:
•
řečvevhodněformulovanýchvětách,slovnívyjádřenímyšlenek,sdělení,smysluplný
dialog,komunikacebezostychuazábran,uvědoměnísivýhodkomunikace,
dovednostipředcházejícíčteníapsaní,aktivnípoužíváníarozšiřováníslovnízásoby,
využitíinformativníchakomunikačníchprostředků,povědomíojinýchjazycích
Sociálníapersonálníkompetence-představujísouborpředpokládanýchvědomostí,
dovedností,schopnostíahodnotdůležitýchktomu,abydítěbyloschopnézvládatsituace,
kterénastávajívkolektivu,skupině,společnosti:
•
samostatnérozhodování,odpovědnostzajednáníijehodůsledky,citlivosta
ohleduplnostkdruhým,vnímánínespravedlnosti,ubližování,agrese,spoluprácepři
činnostech,
•
uplatňováníspolečenskýchnávykůanorem,respektovánídruhých,napodobování
•
prosociálníhochování,přijímánízdůvodněnýchpovinnostíapravidel,obezřetnostpři
setkánísneznámýmilidmi,odmítnutínevhodnéhochováníakomunikace,
•
tolerancekodlišnostemdruhých,chápánínevhodnostinegativníchprojevůchovánía
schopnostbránitsetěmtoprojevům
Činnostníaobčanskékompetence-představujísouborpředpokládanýchvědomostí,
dovedností,schopnostíahodnotdůležitýchktomu,abydítěbyloschopnéuvědomitsia
praktickynaplňovatsváprávaapovinnosti:
•
plánování,organizování,řízeníavyhodnocováníher,
•
využitísvýchsilných,poznáváníslabýchstránekosobnosti,
•
odhadovánírizik,změnyvzhledemkokolnostem,
•
svobodaaodpovědnostpřirozhodování,
•
smyslproodpovědnost,úctakprácidruhých,zájemoostatní,
•
chápánídůsledkůnízkéaktivity,základnípředstavaolidskýchhodnotáchasouvisející
chování,podílnatvorběpravidelsoužitímezivrstevníkyajejichdodržování,
•
uvědomovánísiprávsvýchiostatních,
•
ochranazdravéhoabezpečnéhoprostředíaochranazdravíabezpečísvéhoi
druhých.
Strana č. 19
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
ŠVPjsmezpracovalitak,abybylynaplňoványdílčívzdělávacícíle5interakčníchoblastí:
1. Voblastibiologické-“Dítěajehotělo“budemestimulovatapodporovatrůsta
neurosvalovývývojdítěte.Budemepodporovatfyzickoupohodu,zlepšovattělesnou
zdatnostpohybovouazdravotníkulturu,rozvíjetpohybovéimanipulačnídovednosti
dětí,učitjesebeobslužnýmdovednostemapovedemejekezdravýmživotnímpostojům.
2. Voblastipsychologické-“Dítěajehopsychika“-budemerozvíjetduševnípohodu
dítěte,jehopsychickouzdatnost,jehointelekt,řečajazyk,poznávacíprocesyafunkce,
jehocityivůli,takéjehosebepojetíasebenahlížení,jehokreativituasebevyjádření,
podporovatvytvářenízákladůproprácisinformacemi
3. Voblastiinterpersonální-„Dítěatendruhý“budemepodporovatutvářenívztahůdítěte
kjinémudítětičidospělému,posilovat,kultivovataobohacovatvzájemnoukomunikacia
zajišťovatpohodutěchtovztahů
4. Voblastisociálněkulturní-„Dítěaspolečnost“uvedemedítědospolečenstvíostatních
lidí,doživotavlidskéspolečnostiidosvětakulturyaumění,pomůžemedítětiosvojitsi
potřebnédovednosti,návykyapostoje,přijmoutzákladnívšeobecněuznávané
společenské,morálníaestetickéhodnotyapodíletsenautvářeníspolečensképohody.
5. Voblastienvironmentální-„Dítěasvět“založímeudítěteelementárnípovědomío
okolnímsvětěajehodění,ovlivučlověkanaživotníprostředí,budemevytvářetzáklady
prootevřenýaodpovědnýpostojdítětekživotnímuprostředí.
Záměremveškeréhonašehosnaženíje:
•
podporovatidentitudítěte,respektovatindividuálníavěkovézvláštnosti
•
pomáhatdítětiorientovatsevespolečnosti,zvládatdějeazměny,podporovata
osvojitsizdravýživotnístyl
•
umožnitdětemprožívatslavnostiavýjimečnédny,obohacujícínášživotvMŠ
•
učitserozumětpřírodě,lidem,vztahům,poznávatdějeajevyvpřírodě,jejich
podstatuavzájemnývliv
Náš Školní vzdělávací program „Pojď pohádko mezi nás“ je sestaven z 11 integrovaných
bloků.Jednotlivéintegrovanéblokyjsounazványpodlepohádek,jsouspolečnéprovšechny
třídyMŠobouodloučenýchpracovišť
Časové průběhy jsou orientační, směrodatná je chuť a zájem dětí, jak dlouho se
tematickýmcelkembudouzabývat.
Uvedené obsahy tematických celků jsou natolik obecné, aby nepotlačovaly tvořivost
učitelek a možnosti dětí zasahovat a podílet se naplánování činností, obsahují však návrhy
názvůtematickýchcelků-názvypohádek,povídek,příběhů,kterénapomáhajíučitelkámpři
Strana č. 20
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
konkretizaci obsahu tematického celku, při vytváření TVP tak, aby byly respektovány
individuálníavěkovézvláštnostidětíaprogrambylzajímavývprůběhutrváníplatnostiŠVP.
Vintegrovanýchblocíchjsouuvedeny:
•
dílčívzdělávacícíle–Coudětípodporujeme
•
očekávanévýstupy–Cobydětimělyzvládnout
•
vzdělávacínabídka–Codětemnabídneme
Na jednotlivých třídách si učitelky společně vypracovávají třídní vzdělávací programy
podlepodmínek,věkudětí,individuálníchzvláštností,kreativityatvořivostiučitelek.TVPse
tvoří do sešitů, vzor plánování je součástí příloh ŠVP - tiskopisy, vzory. Vycházejí přitom se
zájmů,potřebdětí,umožňujídětemovlivňovatapodíletsenaplánováníčinností.
SoučástíTVP:
•
jeplánprováděníuvolňovacíchcvičeníagrafickýchzáznamů
•
Jeplánprováděnílogopedickýchchvilek
•
jsouindividuálnívzdělávacíplányprodětisodloženouškolnídocházkouadětise
specifickýmiprojevychování
•
jeplánakcínaškolnírok
Přiutvářenítřídníchvzdělávacíchprogramůjsourespektoványpožadavky:
•
narozvojosobnostivsouladusmožnostmiaschopnostmidítěte
•
nauplatňovánípodílurodičůnavzdělávánívMŠ
•
naprováděníhodnoceníavyužívánízjištěnýchinformacíprodalšípráci
JednotlivétematickécelkyučitelkyrozpracovávajívTVPdotýdenníchažčtrnáctidenních
plánů, které obsahují návrhy záměrů, plánovaných činností, průběžné úkoly. Neplánované,
nahodiléčinnosti,hodnocenísezaznamenávajívprůběhuplnění.
Vprůběhutematickýchčinnostíbymělybýtzařazenyčinnosti:
1. pohybové-každodenněvrůznýchformách
2. komunikativní
3. estetické
4. poznávacíkrozvojilogickéhomyšlení
5. manipulačníaexperimentální
Nabízíme dětem bohatou škálu estetických činností (výtvarných, hudebních, literárních),
uplatňujemeprvkytvořivédramatiky.
Využitím pohádek, příběhů a dalších literárních útvarů a bohatou škálou knih budeme
působit na citový rozvoj dítěte. Povedeme děti ke každodenním kontaktům sknihou jako
zdrojeminformacíapoznání–budemerozvíjetpoznávacíprocesydětí.
Velkýdůrazklademenahrudětí.Vytvářímeprostor,časaprostředkyprospontánníhru,
vycházející zpřirozených potřeb a zájmu dětí. Snažíme se vco největší míře didakticky
zacílenéčinnostipřenášetdopřirozenéhoprostředí.
Strana č. 21
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Velkou pozornost věnujeme rozvoji pohybových dovedností, různé formy pohybových
aktivit jsou zařazovány každodenně (ranní cvičení, pohybové hry spravidly, bez pravidel,
didaktickyzacílenéčinnosti,aktivitypřipobytuvenku,sezonnípohybovéaktivity).
Poskytujemedětemmnožstvípodnětůproutvářenívztahukpříroděaochraněživotního
prostředí, podněcujeme děti kvlastní aktivitě – sázíme, zaléváme, pečujeme, pozorujeme,
vytváříme,ochutnáváme(vizprojektkŽP).
Naplňovánímprogramuprimárníprevencevedemedětikvlastníaktivitě,samostatnosti,
aletakéodpovědnostizaochranuzdraví.
Snažíme se maximálně uskutečňovat adaptační program mateřské školy jako jeden
znejzákladnějších principů pro utvoření úzkého citového vztahu mezi dětmi a zaměstnanci
MŠ.
Donabídkyčinnostípropředškolnídětijsouzařazenytakovédruhyherametody,které
hravouanenásilnouformoupřipravujídětinabudoucíroliškolákaanapomáhajívyrovnávat
nerovnostivývojepředvstupemdozákladníhovzdělávání.
Záměryvzdělávánínaplňujemetakémnožstvímnadstandartníchaktivit(plaveckývýcvik,
lyžařský kurz, golfová školička, ježdění na ponících, společné akce MŠ, ZŠ, dětí a rodičů,
výlety, dopravní školička, škola vpřírodě, exkurze, návštěvy divadelních společností v MŠ
atd.),kteréorganizujemevprůběhuceléhoškolníhoroku(vizpřílohynadanýškolnírok)a
uskutečňováním projektů stématikou ochrany životního prostředí a využití volného času
dětí.
Záměryvzdělávánídálenaplňujemenabídkouzájmovýchkroužků–kreativního(Barvička),
sportovního (Hopík) a seznamování scizím jazykem (Angličtina pro nejmenší). Kroužky
probíhajívodpoledníchhodinách.
Naplňování průběžných vzdělávacích cílů prolíná každodenními činnosti a příležitostmi.
Speciálníprůběžnécílesetýkajíprávdítěte,sebeobsluhyabezpečnosti.Velkýdůrazklademe
naprevencirizik,kterémohouohrožovatúspěchvzdělávacíchzáměrů.
Rodičejsouinformovánioprobíhajícímprogramunajednotlivýchtřídáchprostřednictvím
nástěnekanawwwstránkáchškoly.
Strana č. 22
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
5. VZDĚLÁVACÍOBSAH
INTEGROVANÉBLOKY:
Září
OPalečkoviajehokamaráde
Říjen
Oposlednívlaštovce
Listopad
Filipovadobrodružství
Prosinec
Vánočnípohádka
Leden
Omaléčarodějnici
Únor
Zpohádkydopohádky
Březen
Pohádkyznašízahrádky
Duben
Vzelenémkrálovství
Květen
Každýmáněkoho
Oklukovizpočítače
Červen
JakšelHonzadosvěta
NAPLŇOVÁNÍDÍLČÍCHVZDĚLÁVACÍCHCÍLŮPRŮBĚŽNÝMPŮSOBENÍM
ORIENTAČNÍPŘEHLEDNAPLŇOVÁNÍDÍLČÍCHVZDĚLÁVACÍCHCÍLŮ
5.1. Integrovanýblok:OPALEČKOVIAJEHOKAMARÁDECH
Časovýprůběh:září–4týdny
Obsahtematickýchcelků
Zdroje
Velkáknihapromaléděti
JáakamarádivMŠ
HračkyaprostředíMŠ
2x7pohádek,Špalíčekpohádek
UkradlinámAdama,podzim
vMŠ
Alenčinačítanka
folie
báseň
Martinkovačítanka
Sluníčko12/2007
Povídáníopejskovi
Dětiaslušnéchování
Velkáknihapromaléděti
PravidlavMŠ
ČtemearecitujemevMŠ
ČtemearecitujemevMŠ
Sluníčko(2007)
Strana č. 23
Názvytematickýchcelků
JakšelOndrášekpoprvédo
školky
Palečekajehokamarádi
Kájachcedomů
Jaksizvířátkapomáhala
SluníčkojdedoMŠ
Skřítekpořádníček
Počmáranýden
KubíkŠikulíkaprasátko
Pořádníček
Opanence,kterátenceplakala
Půjčujemehračky
JakseAndulkanaučila
děkovat
PročmaminkaAdámka
nechce
Kouzelnéslovíčko
Oposměváčkovi
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Folie
Folie
Dětiaslušnéchování
Čteníprosladkésnění
Ouzdravenéprincezně
Modrýzajíček
Omluva,Vyprávěníkočky
Justýnky
Michaelaanafukovací
balonek
Záměrem integrovaného bloku O Palečkovi a jeho kamarádech je umožnit dětem
postupně přivyknout a seznámit se s prostředím MŠ, hračkami, vybavením, programem.
Záměrem je položit základy kutváření navzájem respektujícího vztahu mezi dítětem a
dospělými vMŠ tak, aby se dítě cítilo bezpečně a spokojeně a sdůvěrou se obracelo na
dospělé. Záměrem je pomáhat dětem vnavazování kontaktů sostatními dětmi, vést je ke
spolupráciakpřijímánídohodnutých pravidel soužití.
Coudětípodporujeme?(dílčívzdělávacícíle)
1/2 rozvojpohybovýchdovedností
1/2 ovládánípohybovéhoaparátuatělesnýchfunkcí
1/5 osvojenísivěkupřiměřenýchpraktickýchdovedností
2/1/1 rozvojřečovýchschopnostíajazykovýchdovednostíreceptivních(vnímání,
naslouchání,porozumění)iproduktivních(výslovnosti,vytvářenípojmů,
mluvníhoprojevu,vyjadřování)
2/2/1 rozvoj,zpřesňováníakultivacesmyslovéhovnímání
2/3/1 získánírelativnícitovésamostatnosti,sebedůvěry
3/1 seznamovánísespravidlychovánívevztahukdruhému
3/
vytvářeníprosociálníchpostojů(respekt,tolerance,přizpůsobivost)
4/
seznamovánísesesvětemlidí,kulturyaumění
5/
seznamovánísesmístemaprostředím,vytvářenípozitivníhovztahukněmu
Cobydětimělyzvládnout?(očekávanévýstupy)
• zvládnoutsebeobsluhu,uplatňovatzákladníhygienickéazdravotněpreventivní
návyky(staratseoosobníhygienu,přijímatpotravuatekutinu,umětstolovat,
postaratseosebeasvéosobnívěci)
• zvládatjednoduchouobsluhuapracovníúkony(postaratseohračky,pomůcky,
ukliditposobě,udržovatpořádek)
• poznatapojmenovatvětšinutoho,čímjevMŠobklopen
• porozumětslyšenému
• odloučitsenaurčitoudobuodrodičůablízkých,býtaktivníibezjejichopory
• navazovatkontaktysdospělým,kterémujesvěřenodopéče,překonatstud,
komunikovatsnímvhodnýmzpůsobem,respektovatho
• dodržovatdohodnutáapochopenápravidlavzájemnéhosoužitíachovánívMŠ
• respektovatpotřebyjinéhodítěte,dělitsesnímohračky,pomůcky,pamlsky
• orientovatsebezpečněvprostředíMŠ
• zachycovatskutečnostipomocíVVtechniky,vyjadřovatseprostřednictvímHVa
• HVPčinností
Strana č. 24
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Codětemnabídneme?
• -činnostizajišťujícíspokojenostaradost,vyvolávajícíveselíapohodu
• -aktivityvhodnépropřirozenouadaptacidítětevprostředíMŠ
• -pohybovéamanipulačníčinnosti,sebeobslužnéčinnosti,hudebníčinnosti
• -rozhovory,skupinovouaindividuálníkonverzaci,vyprávěnízážitků,poslech
čtenýcha
• vyprávěnýchpohádek,příběhůisetickýmobsahemapoučením
• -různédruhyher-spontánní,námětové,smyslové,výtvarné,hudebněpohybové
• -návštěvu–exkurzipoMŠ,vycházkydoblízkéhookolí,pobytnaškolnízahradě
• -divadelnípředstavenívMŠ,návštěvaDivadlaloutekvOstravě
• -výletdoZOOOstrava
5.2. Integrovanýblok:OPOSLEDNÍVLAŠTOVCE
Časový průběh: říjen - 4 týdny
Obsahtematických
celků
Ovoce,zelenina,
zdravávýživa
Zdroje
návrhynázvůtematickýchcelků
Ořepě
Folie
Metodikadrogové
prevence
Světplnýsluníček
Pohádkovýdědeček
Folie
Folie
Folie
Čtemearecitujeme
Kafomet
KubíkŠikulíkamlsnéjablíčko
OpanenceJablence
Podzim-jehoradosti
astarostiozvířátka, Pohádkovýdědešek
počasí
Folie
Onemocnémkrálovství
Otesánek
Oztracenéhrušce
Ojablíčkovéposteli
Zeleninovédisko
Kleofášovapodzimnízahrádka
Ojablíčku
JakSpadlístekvařilkompot
Oposlednívlaštovce
Létoapodzim
Báječnáškolka
Dracianebnení
drakjakodrak
Kafomet
Jakpomáhalaježčítlapa
Pročsenapodzimjavor
červená
Jakježeknechtělusnout
JakMatýsekaMadalenka
uspávaliježka
Spadlístkovapodzimníspížka
Pohádkovýdědeček
Vláďůvdrak
Honzíkovacesta
Honzíkpouštídraka
Strana č. 25
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Listy,plodyabarvy
podzimu
Ekologickávýchova
Kafomet
Odědoviapapírovémdraku
Dráčekapyšnýdrak
Alenčinačítanka
Barevnélistí
Folie
Matyášovapodzimnízahrádka
Sluníčkoadupacíježek
Záměrem integrovaného bloku O poslední vlaštovce je rozvíjet smyslové vnímání dětí
využitím rozmanitosti podnětů, barevnosti a změn podzimní přírody. Záměrem je přivádět
děti kzískávání povědomí o zdravé výživě a jejímu praktickému naplňování. Záměrem je
umožnitapodporovatzájemdětíoknihyjakozdrojpoznání,jakopodnětůkrozvojiřečových
aktivit.
Coudětípodporujeme?(dílčívzdělávacícíle)
2/2/1 rozvoj,zpřesňováníakultivacesmyslovéhovnímání
1/7
osvojenísipoznatkůadovednostídůležitýchkpodpořezdraví
2/1/1 rozvojřečovýchschopnostíajazykovýchdovednostíreceptivních(vnímání,
naslouchání,porozumění)iproduktivních(výslovnost,vytvářenípojmů,
mluvníhoprojevu,vyjadřování)
2/1/3 rozvojzájmuopsanoupodobujazykaadalšíformysděleníverbálníineverbální
(výtvarné,hudební,pohybové,dramatické)
2/3/6 rozvojakultivacemravníhoaestetickéhovnímání,cítěníaprožívání
3/6 rozvojkooperativníchdovedností,spolupracovatsostatnímivskupině
4/8 rozvojspolečenskéhoiestetickéhovkusu
5/4 pochopení,žezměnyzpůsobenélidskoučinnostímohouprostředíchránita
zlepšovat,aletaképoškozovataničit
5/2 vytvořeníelementárníhopovědomíopřírodnímprostředí,jehorozmanitosti,
vývojianeustálýchproměnách
4/5 seznamovánísesvětemlidí,kulturyaumění
Cobydětimělyzvládnout?(očekávanévýstupy)
• mítpovědomíovýznamuzdravévýživyadodržováníhygieny
• vnímatarozlišovatpomocívšechsmyslů
• poznatapojmenovatvětšinutoho,čímjeobklopeno–ovoce,zeleninaplody
• poznatavymysletjednoducháhomonyma
• spolupracovatsostatními
• vnímatuměleckéakulturnípodněty,pozorněposlouchat,sledovatsezájmem
• představení
• těšitsezspolečněprožitýchchvil,činnostíazážitků
• vyjadřovatseprostřednictvímVVaHVčinností
• všímatsizměnpřírodynapodzim
• mítpovědomíovýznamuživotníhoprostředí,vědět,žehomohouvlastním
• chovánímovlivnit
Strana č. 26
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Codětemnabídneme?
• různédruhyher–smyslové,konstruktivní,pohybové,jazykové,hudební,
výtvarnéhryspřírodninami
• přípravaaochutnávkaovoce,zeleniny,připravujemejednohubky,pečemeštrúdl
• odpoledníakceprodětiarodičeUspáváníbroučkůslampionky
• odpoledníakceprodětiarodiče„Tvořenízpřírodnin!
• rozhovory,individuálníaskupinovoukonverzaci,vyprávěnízážitků,poslech
čtenýchavyprávěnýchpříběhůapohádek
• exkurzenatržiště,doobchodu,vycházkydoparkusesběrempřírodnin
• kooperativníčinnostivedvojicích,skupinkách
• přirozenéizprostředkovanépoznávánípřírodníhookolí,sledovánízměna
rozmanitostívpřírodě
• prácesobrazovýmmateriálem
• exkurzedolesazamyslivci
• exkurzedoknihovny
• tvořivéčinnostispřírodninami
• Zeškoličkydoškoly–návštěvaZŠsvýtvarnýmiaktivitami
5.3. Integrovanýblok:FILIPOVADOBRODRUŽSTVÍ
Časový průběh: listopad - 3 – 4 týdny
Obsahtematickýchcelků
Mojetělo
Nemoc,úraz,nebezpečí
Časovépojmy(den,noc,
ráno,poledne,večer,)
Oblékání,předměty
dennípotřeby
Návrhynázvů
tematickýchcelků
Filipovadobrodružství
Filipvzemizdraví
Folie
Otřechbratřích
Ferdacvičímraveniště
Ferdacvičímraveniště
Barborkaacucavé
Čtemearecitujeme
bonbony
Metodikadrogovéprevence Jaksesluníčkonemylo
Alenčinačítanka
Alenkastůně
Alenčinačítanka
Pohádkaobacilovi
Martinkovačítanka
Děravýzoubek
Filipnazlověstném
Filipovadobrodružství
ostrově
Metodikadrogovéprevence Dvakoníčci
JakAlenkanechtěla
Propagačnísešit
papat
Obacilovi
Zdroj
KnížkaproVojtíška
Pětkorálkůadvěperly
Kafometpoznávání055.3
Pohádkyzvesmíru
Otřechbratřích
Pohádkyzvesmíru
Povídáníopejskovia
Opyšnénočníkošilce
Literárnítexty
Ohrnečku,kterýse
Strana č. 27
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Pohádkovýdědeček
Sluníčko11/2007
Folie
nechtělmýt
NacoToníkzapomněl
Neposlušnéponožky
Záhadazubnípasty
ZáměremintegrovanéhoblokuFilipovadobrodružstvíjepřivádětdětikosvojenísi
poznatkůolidskémtěleajehofunkci,véstdětikodpovědnostipřipéčiaochraně
vlastníhozdravíapředcházeníúrazům.Záměremjevytvořitpovědomíovýznamu
aktivníhopohybu,zdravévýživyaživotníhostylu.Záměremjeupozornitdětina
nebezpečí(násilí,ubližování,cizílidé,neznáméprostřed),poskytovatnáměty,jak
situaceřešit.
Coudětípodporujeme?(dílčívzdělávacícíle)
1/6 osvojenísipoznatkůotěleajehozdraví,opohybovýchčinnostechajehokvalitě
1/7 osvojenísipoznatkůodovednostechdůležitýchkpodpořezdraví,bezpečí,
osobnípohodyapohodyprostředí
1/8 vytvářenízdravýchživotníchnávykůapostojůjakozákladůzdravéhoživotního
stylu
2/1/2 rozvojkomunikativníchdovedností(verbálníchineverbálních)akultivovaného
projevu
2/2/1 rozvoj,zpřesňováníakultivacesmyslovéhovnímání,přechododkonkrétně
názornéhomyšleníkmyšleníslovně-logickému(pojmovému)
2/2/1 rozvojpamětiapozornosti,přechododbezděčnýchforemtěchtofunkcí
kúmyslným
2/2/1 rozvojakultivacepředstavivostiafantazie
3/7
ochranaosobníhosoukromíabezpečívevztazíchsdruhýmidětmiidospělými
4/3 rozvojschopnostíprojevovatseautenticky,chovatseautonomně,prosociálněa
aktivněsepřizpůsobovatspolečenskémuprostředíazvládatjehozměny
5/7 rozvojschopnostípřizpůsobovatsepodmínkámvnějšíhoprostředíajeho
změnám
Cobydětimělyzvládnout?(očekávanévýstupy)
• znátněkteréčástivlastníhotělaajejichfunkci,mítpovědomíotěleajehovývoji,
znátzákladnípojmyužívanévespojenísezdravím,pohybemasportem
• probuditzájemopéčiosvézdravíaučitsepředcházetúrazůmanemocem
• rozlišovat,cozdravíprospíváaškodí,chovatsetak,abyvsituacíchproděti
běžnýchajemuznámýchneohrožovalozdraví,bezpečíapohodusvouani
druhých
• mítpovědomíovýznamupéčeočistotuazdraví,ovýznamuaktivníhopohybua
zdravévýživy
• vyjadřovatsamostatněasmysluplněmyšlenku,nápad,pocit,domluvitseslovyi
gesty
• učitsenováslova
• vědoměvyužívatvšechsmyslů,záměrněpozorovat
• chápatprostorovépojmy
• řešitproblémy,předkládatnápady
Strana č. 28
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
•
•
•
•
bránitseprojevůmnásilí,ubližováni,ponižování
chovatseobezřetněpřisetkánísneznámýmidětmiadospělýmijedinci
chovatseajednatnazákladěvlastníchpohnutekazároveňsohledemnadruhé
všímatsizměnaděnívnejbližšímokolí
Codětemnabídneme?
• činnostizaměřenékpoznávánílidskéhotělaajehočástí
• vyhledáváníinformacípřimanipulacisobrazovýmmateriálem,knihami,využití
videonahrávkyKostičky
• různédruhyher–námětové,manipulační,jazykové,dramatizační
• pohybovéaktivity,činnostirelaxační,odpočinkové
• výtvarné,hudebníaktivity
• exkurzidoplanetáriaMartinahvězdy,Měsícukrejčího,Nacokoukásovavnoci
• akceBubnování
5.4. Integrovanýblok:VÁNOČNÍPOHÁDKA
Časový průběh: prosinec - 4 týdny
Obsahtematických
celků
Vánočnístromeček
Zdroj
Pohádkyznaší
zahrádky
Adventníčas
Folie
Folie
Nadělujemeproradost MikešJ.Lady
Vánoce(původ,
zvyky)
Adventníčas
Folie
Sluníčko12/2010
Sčertynejsou
Mikulášskéčertovinky
žerty
Adventníčas
Strana č. 29
Návrhynázvůtematických
celků
Jaksmrčekchundeláčekke
štěstípřišel
Jakkozlíkozdobil
stromeček
JaktochodíoVánocích
Ojablíčku,kterépadlo
dalekoodstromu
Onejšťastnějšímstromečku
Comivyprávělvánoční
stromeček
Mikešovonadělování
Ovelkévánočníchvíli
Jakmělmyšáčekpravdu
DárekkVánocům
Vánocevjáchymovskémlese
OsněhuaJežíškovi
KočičíVánoce
Jakmělmyšáčekpravdu
JaknapsaliJežíškovi
Sčertynejsoužerty
KterakbyliZachumlánekse
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Štuclinkaa
Zachumlánek
Adventníčas
ZimavMŠ
(Opravilová)
Báječnáškolka
BylunásMikuláš
Čertovskáhrachovákaše
Povídáníopejskovia
kočičce
Hudebníbesídka
Rotag,čítanka2.tř.
Vánoce(původ,
zvyky)
Vánoce(původ,
zvyky)
Světplnýsluníček
Zvyky,obyčejeVánoc
Štuclinkounadělova
Vánočnípohádka
Vánočnípříběh
JaktochodíoVánocích
NarodilseJežíšek
Jakzimnískřítcičekalina
zimu
JakMatýsekaMajdalenkašli
prokouzelnoumetličku
ZáměremintegrovanéhoblokuVánočnípohádkajeradostněprožívatdobuočekávání
předsvátky,véstdětikaktivnímuspoluvytvářeníprostředípohody.Záměremje
nabídkourozmanitýchčinnostípřibližovatdětemzvykyatradicvánočníhočasu.
Záměremjerozvíjetcitovévztahyklidemaživýmtvorům.
Coudětípodporujeme?(dílčívzdělávacícíle)
1/2
rozvojpohybovýchschopnostíazdokonalovánídovednostívoblastihrubéi
jemnémotoriky/koordinacerozsahupohybu,dýchání,koordinacerukyaoka
2/1/2 rozvojkomunikativníchdovedností(verbálníchineverbálních)akultivovaného
projevu
2/3/4 rozvojschopnostícitovívztahyvytvářet,rozvíjetacityplněprožívat
2/3/5 rozvojpoznatků,schopnostíadovednostíumožňujícíchpocity,získanédojmya
prožitkyvyjádřit
3/3
posilováníprosociálníhochovánívevztahukostatnímlidem(vrodině,vMŠ)
4/2
rozvojschopnostížítvespolečenstvíostatníchlidí(spolupracovat,podíletsena
společnýchčinnostech),vnímatapřijímatzákladníhodnotyvtomto
společenstvíuznávané
5/1 vytvářenípozitivníhovztahukmístu,vekterémdítěžije
Cobydětimělyzvládnout?(očekávanévýstupy)
• ovládatkoordinacirukyaoka,zvládatjemnoumotoriku
• naučitsezpamětikrátkétexty
• porozumětslyšenému,reprodukovat,převyprávětvlastnímislovy
• těšitsezhezkýchapříjemnýchzážitků
• zachytitavyjádřitsvéprožitkyslovně,výtvarně,pomocíhudby
• vnímat,cosidruhýpřeječipotřebuje,vycházetmuvstříc
• spolupracovat,podíletsenaspolečnéčinnosti,spoluvytvářetprostředípohody
Strana č. 30
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
•
•
•
seznamovatsesezvykyatradicemivánočníhočasu
vnímatuměleckéakulturnípodněty,tradicevánočníhoobdobí
býtcitlivékživýmtvorům
Codětemnabídneme?
• poslechkoled,pohádekapříběhůsvánočnítématikou
• Čertovsko-andělskékouzlení-písně,básně,soutěže,pohyb,aktivityakouzla
sMikulášem,čertemaandělem,nadílka
• výtvarnéapracovníaktivity,podílenísenavýzdoběprostředí
• vycházkadoparkuzazvířátky,pozorováníkaprů,sledovánívýzdobyměsta
• společnévánočnísetkánísrodičivMŠstvořivýmidílničkami
• hudebníaktivity
• různédruhyher
• rozhovory,vyprávění
• pečeníazdobeníperníčkůspolečnáakce
• návštěvaknihovnysvánočnímprogramem
5.5. Integrovanýblok:OMALÉČARODĚJNICI
Časový průběh: leden – 4 týdny
Obsahtematickýchcelků
Zdroje
Zvířátkavzimě
Martinkovačítanka
Čítankapro2.ročníkZŠ
Zimníradovánky
365pohádeknadobrounoc
Pohádkovýdědeček
Folie
Folie
MikešJ.Lady
Sluníčko1/07
SvětzvířatJ.Lady
Folie
Martinkovačítanka
Souborliterárníchtextů
Sluníčko1/2008
365pohádeknadobrounoc
365pohádeknadobrounoc
Strana č. 31
Návrhynázvů
tematickýchcelků
Velikýsníh
Opejskoviakočičce,jak
psalipsaní
Čtenívesněhových
stopách
Hladovéptáčci
Onenasytnémvrabci
Dvamedvědi
Matějahladovíptáčci
Mikešovaklouzačka
KubíkŠikulaasáňky
přemlouvánky
Jaksimedvědizabruslili
HokejistaTom
Martínekasněhulák
Omrazíku,kterýmaloval
barvami
VločkaŠárka
Koulovačka
Pohádkaosněhových
vločkách
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Hokusy,pokusy
Coužumím(tvary,
písmena,číslice)
Zeměpohádek/časopis/ Jakpeklikaštany
Zeměpohádek/časopis/ Krtekasněhulák
Opravilová
Ledennemámráda
Jakdostalsněhulákjen
půlnosu
JaksiKřemíleka
Vochomůrkadělali
klouzačku
Tomíkovyobjevy
Pokusynakaždýden
Užvím,proč...
Míšovotajemství
Světplnýsluníček Klikyhákyproprvňáky
KnížkaproVojtíška Neposednápísmena
Záměrem integrovaného bloku O malé čarodějnici je využít zimního období krozvoji
pohybovýchaktivitnasněhualedu,kvnímaníakuvědoměnísikrásyinebezpečízimy.
Záměremjepřivádětdětikochraněpřírodypéčíoživétvoryvzimnímobdobí.
Záměrem je využít množství podnětů krozvoji manipulačních, hudebních, výtvarných,
komunikačních dovednost, nabízet dětem praktické činnosti srůznými látkami a
materiály a tím získávat zkušenosti sjejich vlastnostmi a tak rozvíjet sebevědomí a
sebedůvěrudětí.Záměremjenabídnoutdětemaktivityspísmeny,čísly,slovy,rozvíjející
jejichchuťazájemoučenínazákladěprvníchkontaktůsezákladníškolou.
Coudětípodporujeme?(dílčívzdělávacícíle)
1/1
uvědoměnísivlastníhotěla
1/8
vytvořenízdravýchživotníchnávyků
2/1/3 osvojenísiněkterýchpoznatkůadovedností,kterépředcházejíčteníapsaní,
rozvojzájmuopsanoupodobujazykaidalšíformysdělení
2/2/5 osvojenísielementárníchpoznatkůoznakovýchsystémechajejichfunkci
(abeceda,čísla)
2/2/4 podporaarozvojzájmuoučení
2/3/1 rozvojpozitivníchvztahůksobě(uvědoměnísivlastníidentity,získání
sebevědomí,sebedůvěry,osobníspokojenosti)
3/2 osvojenísielementárníchpoznatků,schopnostíadovednostídůležitýchpro
navazováníarozvíjenívztahůdítětekdruhýmlidem
4/3; rozvojzákladníchkulturněspolečenskýchpostojů,návykůadovednostírozvoj
schopnostíprojevovatseautenticky
5/2 vytvářeníelementárníhopovědomíoširšímpřírodním,kulturnímatechnickém
prostředí,ojejichrozmanitosti,vývojiaproměnách
5/6 rozvojúctykživotuvevšechjehoformách
Cobymělydětizvládnout?(očekávanévýstupy)
• pohybovatsebezpečněnasněhualedu
• mítpovědomíovýznamuaktivníhopohybu,omožnostechsportovánívzimě
Strana č. 32
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
získatzájemoučení,získatpocitradostnéhoočekávánívstupudo1.tř.ZŠ
sluchověrozlišovatzačátečníakoncovéslabikyahláskyveslovech
poznatněkterápísmenaačíslice
poznatnapsanésvéjméno
vnímat,žejezajímavédovídatsenovévěci,využívatzkušenostíkučení
chápatzákladníčíselnéamatematicképojmy(orientacevpočtudo6,číselná
řadado10,poznatstejně,více,méně,porovnávat,uspořádávat,tříditsoubory
podleurčitéhopravidla)
prožívatradostzezvládnutéhoapoznaného
vsituaci,kterérozumí,ovládatsvojecityapřizpůsobovatjimsvéchování
uvědomovatsisvémožnostialimity(svésilnéislabéstránky)
navazovatkontaktysjiným“důvěryhodným„dospělým,překonatstud,
komunikovat
snímvhodnýmzpůsobem
chovatsezdvořile,přistupovatkdruhýmlidembezpředsudkůsúctoukjejich
osobě
chovatseajednatnazákladěvlastníchpohnutekazároveňsohledemnadruhé
uvědomovatsinebezpečí,sekterýmsemůževzimnímobdobísetkat,mít
povědomí
otom,jaksepraktickychránitapomáhatpečovatoživétvoryvzimnímobdobí
•
Codětemnabídneme?
• pozorovánízimnípřírody,péčioptáčky,zvířátkavparku–vycházky
• pohybovéaktivitynasněhu,hrysesněhem
• využitíknihaobrazovéhomateriálu
• pokusysesněhem,ledem,dalšímimateriályalátkami
• grafickénapodobovánísymbolů,tvarů,čísel,písmen,hryspísmeny
• pohádky,básničky,říkankysezimnítématikou–poslech,rozhovory,vyprávění
• dramatizace
• besedavknihovněČáry,máry,mušínoha
• jazykovéhry
• činnostizaměřenénaseznamováníselementárnímičíselnýmiamatematickými
pojmy
• hrynatémaškola
• činnostizajišťujícíspokojenost,radost
• hryzaměřenékpoznáváníarozlišovánírůznýchspolečenskýchrolí,osvojovánísi
rolí,donichžsedítěpřirozenědostává
• divadelnípředstavenívMDK,vMŠ
5.6. Integrovanýblok:ZPOHÁDKYDOPOHÁDKY
Časový průběh: únor – 4 týdny
Obsahtematickýchcelků
Zdroje
Strana č. 33
Návrhynázvů
tematickýchcelků
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Seznamování s loutkami,
zvířátka v pohádkách
Soubor textů k literární
výchově Z pohádky do pohádky
Pohádkoví hrdinové
kreslených pohádek
Báječná školka
Karneval
2 x 7 pohádek
Pohádky B. Němcové
Zima (zvyky, obyčeje)
O Budulínkovi
Červená Karkulka
Perníková chaloupka
O koblížkovi
O kůzlátkách
Boudo, budko
Bylo jedno paraplíčko
Liška a vrána
Večerníčkovy
pohádky,Rozhovor s
Večerníčkem
Krtek
Pohádky z mechu a
kapradí
Rumcajs, Manka a Cipísek
O makové panence
Bob a Bobek
Princeznička na bále
O chytré princezně
Ve školce mají maškarní
ples
Šípková Růženka
Záměrem integrovaného bloku Zpohádky do pohádky je pobízet děti k vyjádření svých
prožitků slovně, výtvarně, pomocí hudby, pohybově a dramatizací a kuplatňování vlastní
fantazie a představivosti. Záměrem je umožnit dětem setkávání srůznými způsoby
zpracování pohádkových příběhů. Záměrem je vést děti ke spolupráci, spolurozhodování a
aktivitěakprožíváníradostizúspěchu.
Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle)
1/1 uvědoměnísivlastníhotěla
1/2 rozvojpohybovýchschopnostíazdokonalovánídovednostívoblastihrubéi
jemnémotoriky
2/1/1 rozvojřečovýchschopnostíajazykovýchdovednostíreceptivních(vnímání,
naslouchání,uvědomění)aproduktivních)výslovnosti,vytvářenípojmů,
mluvníhoprojevu,vyjadřování/
2/2/2 rozvojtvořivosti(tvořivéhomyšlení,řešeníproblémů,tvořivéhosebevyjádření)
2/3/1 poznávánísebesama,rozvojpozitivníchcitůvevztahuksobě
2/3/5 rozvojpoznatků,schopnostíadovednostíumožňujícíchpocity,získanédojmya
prožitkyvyjádřit
3/5 rozvojinteraktivníchakomunikativníchdovednostíverbálníchineverbálních
4/7 vytvořenízákladůpozitivníchvztahůkekultuřeaumění,rozvojdovednostityto
vztahyvyjadřovataprojevovat
Strana č. 34
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
5/2
vytvářeníelementárníhopovědomíoširšímkulturnímprostředí,ojejichvývoji,
rozmanitostiaproměnách
Cobydětimělyzvládnout?(očekávanévýstupy)
• koordinovatlokomociadalšípolohyapohybytěla,sladitpohybsrytmema
hudbou
• vědoměnapodobitjednoduchýpohybpodlevzoruapřizpůsobitjejpodlepokynů
• sledovatavyprávětpohádky
• naučitsenazpaměťkrátkétexty,úmyslněsizapamatovatavybavit
• vyjadřovatsvoufantaziiapředstavivostvtvořivýchčinnostech
• těšitsezhezkýchapříjemnýchzážitků,zesetkávánísuměním
• prožívatradostzezvládnutéhoapoznaného
• zachytitavyjádřitsvéprožitky/slovně,výtvarně,pomocíhudby,dramatickou
• improvizací/
• spolupracovatsostatními,rozdělitsiúkolsjinýmdítětem
• vnímatuměleckéakulturnípodněty,pozorněposlouchat,sledovatsezájmem
• literární,dramatickéčihudebnípředstavení
• zachycovatskutečnostizesvéhookolíavyjadřovatsvépředstavypomocírůzných
• výtvarnýchdovednostíatechnik
• vyjadřovatseprostřednictvímhudebníchahudebněpohybovýchčinností
• mítpovědomíoširšímkulturnímprostředí
Codětemnabídneme?
• společnésetkánídětíarodičůnakarnevalesezábavnýmprogramem
• seznamování,sledovánírůznýchdruhůzpracovánípohádek
• poslechčtenýchčivyprávěnýchpohádek
• prácisknihou,exkurzidoknihovny,knihkupectví
• divadelnípředstavenívMŠ
• přípravuarealizacispolečnýchslavnostníchavýjimečnýchdnů-karneval
• výtvarnéahudebníaktivitymotivovanépohádkou
• hrasloutkami,maňásky,převleky
• výjimečnýdenvMŠDětihrajídětem
• společnérozhodováníopřípravědramatizacepohádky
• tvůrčíaestetickéaktivity
5.7. Integrovanýblok:
POHÁDKYZNAŠÍZAHRÁDKY
Časový průběh: březen-duben – do velikonoc
Obsahtématickýchcelků
Jarnírostliny,stromy
Návrhynázvů
tématickýchcelků
Jaksezahrádka
Pohádkyznašízahrádky
probudilazezimního
spánku
HrubínŠpalíčekpohádek OKvětušceajejí
Zdroje
Strana č. 35
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Zvířataamláďatadoma,
napoli,vlese,hmyz
zahrádce
Světzvířat
Jakrostetráva
365pohádeknadobrounoc Všetečnáchudobka
Folie Hádankovápohádka
JakMatýseka
Báječnáškolka
Majdalenkavyčarovali
jaro
Folie
Píšťaličkapanamrázka
Světzvířat
Jakrostetráva
Pohádkovýdědeček
Jakzvířátkanapolivolila
krále
Čtemearecitujeme
Velikonoce(původ,zvyky)
Okohoutkoviaslepičce
Okoblížkovi
Devět
Boudo,budko
Jakštěňátkochtělomalé
Čítankapro2.Ročník
pejsky
Onespokojených
Světplnýsluníček
zvířátkách
Folie
Ojarnímťukání
Mravenčípohádka
Mourkůvbráška
Dvěslepičky
JaksePipiknaučilzpívat
Okoťátku,které
Literárnítexty
zapomnělomňoukat
Olišceavlkovi
Šimonpůjdedoškoly
JarněnkaaVesněnka
Sluníčko7/2013 Teklaabrouk
Velikonoce,zvyky,
tradice
Velikonoce(původ)
Ozelenémvajíčku
Martinkovačítanka
KubíkŠikulíka
Sluníčko3/07
pomlázka
JakMatýseka
Čas.Kouzelnáškolka
Majdalenkašlipro
Folie
Pentličkynapomlázky
Velikonočnípohádkao
slepičceToničce
Záměrem integrovaného bloku Pohádky znaší zahrádky je všímat si proměn a bohaté
rozmanitostijarnípřírody,umožnitdětemosvojovatsipoznatkyadovednostizoblastipéče
opřírodupraktickýmičinnostmiivyhledáváníminformacívknihách.
Strana č. 36
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Záměremjeseznamovatdětisněkterýmivelikonočnímizvykyapodporovatjejichaktivitua
tvořivostpřiestetickýchčinnostech.
Coudětípodporujeme?(dílčívzdělávacícíle)
½
ovládánípohybovéhoaparátuatělesnýchfunkcí
1/7
osvojenísipoznatkůadovednostídůležitýchkpodpořezdravíabezpečí
2/1/3 rozvojzájmuopsanoupodobujazykaidalšíformysdělení
2/2/6 vytvářenízákladůproprácisinformacemi
2/3/3 rozvojschopnostisebeovládání
3/1
seznamováníspravidlychovánívevztahukdruhémudítětiikezvířátkům
3/6
rozvojkooperativníchdovedností
4/4
vytvořenípovědomíomezilidskýchmorálníchhodnotách
4/5 osvojenísizákladníchpoznatkůoprostředí,vněmždítěžije
5/6
rozvojúctykživotuvevšechjehoformách
5/5
osvojenísipoznatkůadovednostípotřebnýchkvykonáváníjednoduchýchčinnostív
péčiookolípřispoluvytvářenízdravéhoabezpečnéhoprostředíaochraněpřed
jehonebezpečnýmivlivy
Cobydětimělyzvládnout?(očekávanévýstupy)
• ovládatkoordinacirukyaoka,zvládatjemnoumotoriku
• zvládatjednoduchouobsluhuapracovníúkony
• seznámitsesnebezpečímpřisetkáníscizímizvířátky,chovatseobezřetně
• získatvztahkpřírodě,učitsechránitzeleňarostlinykolemnás
• poznat,žeknihajezdrojeminformací,projevovatzájemoknížky
• vnímat,žejezajímavédovídatsenovévěci
• býtcitlivévevztahukživýmbytostem,kpřírodě
• dodržovatdohodnutáapochopenápravidlavzájemnéhosoužití
• snažitseovládatsvénevhodnéchování
• šetrnězacházetsknihami
• seznamovatsesezvykyatradicemivelikonoc
Codětemnabídneme?
• aktivityačinnostisknihou–prohlížení,vyhledáváníobrázků,četba
• pečenívelikonočníhoberánka
• různévýtvarnétechnikypřizdobeníkraslic,estetizaciprostředíMŠ
• vycházkydopřírodyspozorováním
• pokusysrostlinami
• rozhovory,vyprávěníodomácíchmazlíčcích
• divadelnípředstavenívMŠ
• vycházkyzazvířátky
• exkurzidokvětinovésíně,zahradnictví
• estetickéatvůrčíaktivity
• návštěvaRybíhodomuvChotěbuzi
• ježděnínaponících
Strana č. 37
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
•
•
výletdoarboretauOpavy,doZooOstrava
akcinaškolnízahraděMůjkamarádpes(pozorovánípsůpřivýcviku,poznávání
všemismyslyvespoluprácisKynologickýmklubem).
5.8. Integrovanýblok:VZELENÉMKRÁLOVSTVÍ
Časový průběh: duben – 2-3 týdny
Obsahtématickýchcelků
Příroda živá, neživá,
koloběh vody
Ochrana přírody, ekologie,
materiály
Sázení, péče o zahradu,
pokusy
Zdroje
Návrhynázvů
tématickýchcelků
Jaro v MŠ
Co to je proti pomněnkám
Čítanka po 2. tř. ZŠ
Svět plný sluníček
365 pohádek na dobrou noc
Pohádky z naší zahrádky 3.
Slunce a voda
Jak dvě kapky putovaly
Jak se mráček učil pršet
Jak se sluníčko udýchalo
divadelní představení
Kebule a Kubíček
Děti a ekologie
folie
ekol. materiál Vita
Návštěvník z planety Gya
Les je místo pro pohádku
Bambulkov
Čteme a recitujeme v MŠ
Jak Filipka zalévala
Pohádky z naší zahrádky
Jak mrkvičky pěstovaly
štíhlou linii
Jaro v MŠ (Opravilová)
Ekologická výchova
Budulínek (Pleva)
Jak zasadili semínko
O princezně zahradničce
Sluníčko, maceška a
slunečnice
Záměrem integrovaného bloku Vzeleném království je vést děti kaktivitě při péči o okolní
životní prostředí, ksamostatnému uvědomění sco přírodě pomáhá a škodí a jak jí podle
svých schopností a dovedností pomoci. Záměrem je využívat rozmanitosti přírodních
podnětůkposilovánízvídavosti,zájmuaradostizobjevování.
Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle)
1/5
osvojenísivěkupřiměřenýchpraktickýchdovedností
2/1/1 rozvojřečovýchschopnostíajazykovýchdovednostíreceptivníchi
produktivních
2/2/3 posilovánípřirozenýchpoznávacíchcitů(zvídavostí,zájmu,radosti
zobjevování)
2/2/1 přechododkonkrétněnázornéhomyšleníkmyšleníslovnělogickému
2/3/7 získáníschopnostízáměrněříditsvojechováníaovlivňovatvlastnísituaci
Strana č. 38
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
4/7
5/4
5/5
vytvářenízákladůaktivníchpostojůkesvětuakživotu
pochopení,žezměnyzpůsobenélidskoučinnostímohouprostředíchránita
zlepšovat,aletaképoškozovataničit
osvojenísipoznatkůadovednostípotřebnýchkvykonáváníjednoduchých
činnostívpéčiookolípřispoluvytvářenízdravéhoabezpečnéhoprostředía
kochraněpředjehonebezpečnýmivlivy
Cobydětimělyzvládnout?(očekávanévýstupy)
• získatpovědomíosprávnémchováníčlověkakpřírodě
• mítpovědomíovýznamuživotníhoprostředípročlověka
• pomáhatpečovatookolníživotníprostředí(dbátopořádekačistotu,nakládat
vhodnýmzpůsobemsodpady,staratseorostliny,chránitpříroduvokolí,živé
tvory)
• rozlišovataktivity,kterémohouzdravíokolníhoprostředípodporovatakteréje
mohoupoškozovat,všímatsinepořádkůaškod,upozornitnaně
• poznat,žejesprávnétříditodpad
• vyjádřitsouhlasinesouhlas,řícinevsituacích,kterétovyžadují
• zaměřovatsenato,cojezpoznávacíhohlediskadůležité(odhalovatpodstatné
znaky,vlastnostipředmětů,charakteristickérysy,nacházetspolečnéznaky)
• vyjadřovatsamostatněasmysluplněmyšlenky,nápady,míněníaúsudkyve
vhodnězformulovanýchvětách
• zvládatjednoduchouobsluhuapracovníúkony(prácenazahradě,sázeníkytiček,
semínek)
Codětemnabídneme?
• Hrysmateriály(textil,dřevo,papír,kov),DHZčehosevyrábí
• Vycházkydookolíspozorovánímčistotyměsta,přírody,slovníhodnocení
• Sázenísemínek,rostlin
• Prácisezahradnímnáčinímnaškolnízahradě
• AktivityvrámciakcíTýdneproZemi
• Návštěvustanicemladýchpřírodovědců
• Výtvarné,pracovníaktivity
• Hrynámětové
• EkologickýprogramVity–Kdonámpomůže(Bambulkov)
• VyhledáváníinformacívkniháchUžvímproč,Encyklopedie
• SledovánívideokazetyKostičky,následnérozhovory
• ExkurzidohornickéhomuzeavOstravě
• DivadelnípředstavenívMŠsekologickoutématikou
• NávštěvuTechnickýchslužeb
• Výletzazvířátkynafarmu
• PobytveŠkolevpřírodě
5.9. Integrovanýblok:KAŽDÝMÁNĚKOHO
Časový průběh: květen – 2 týdny
Strana č. 39
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
Obsahtematickýchcelků
Zdroje
Naše rodina, profese
Zima v MŠ
Čítanka pro 2. ročník ZŠ
Ani den bez pohádky
Svátek matek
Jaro v MŠ
Čítanka pro 2. ročník ZŠ
Sluníčko 2/2008
Návrhynázvů
tematickýchcelků
Rukavičková pohádka
Dvanáct Jirků
Rodiče a děti
Kdy je maminka
nejkrásnější
Jak namalovat maminku
Nejvzácnější dar
Záměrem integrovaného bloku Každý má někoho je využít výjimečného dne Svátku matek
kposilovánícitovýchvazebarespektovánínejbližšíchvrodině,posilovánívhodnýchzpůsobů
chování a jednání vzávislosti na prostředí a vedení dětí kuvědomění, že rodina poskytuje
bezpečí.
Coudětípodporujeme?(dílčívzdělávacícíle)
1/3
rozvojaužívánívšechsmyslů
2/1/2 rozvojkomunikativníchdovednostíakultivovanéhoprojevu
2/3/4 rozvojschopnosticitovévztahyvytvářet,rozvíjetjeacityplněprožívat
2/2/1 přechododkonkrétněnázornéhomyšleníkmyšleníslovnělogickému,rozvoj
paměti
3/3
posilováníprosociálníhochovánívevztahukostatnímlidemvrodině
3/7
ochranuosobníhosoukromíabezpečívevztazíchsdruhýmidětmiadospělými
4/4
vytvářenípovědomíomezilidskýchmorálníchhodnotách
Cobydětimělyzvládnout?(očekávanévýstupy)
• Poznatstruktururodiny,uvědomitsinejbližšíčlenysvérodiny
• Prožítradostněsvátečníudálost–Svátekmatek
• Naučitsenazpaměťkrátkétexty,úmyslněsijezapamatovatavybavit
• Vnímat,cosidruhýpřeječipotřebuje,vycházetmuvstříc
• Vědět,žerodinaochránínašesoukromíabezpečí
• Uvědomovatsipříjemnéanepříjemnéprožitky,rozlišovatcitovéprojevy
vrodinnémacizímprostředí
• Utvořitjednoduchýrým
• Vnímatarozlišovatpomocívšechsmyslů
Codětemnabídneme?
• Hrynatémarodina,povolání
• Smyslovéhry
• Výtvarnéahudebníaktivity,pracovníčinnosti
• Podílenísenapřípravěprůběhubesídkypromaminky
• AnketumezidětminatémaMaminka
• Exkurzenapracovištěrodičů
• poslechpříběhů,básníoslavujícíchmatku
Strana č. 40
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
5.10.
Integrovanýblok:OKLUKOVIZPOČÍTAČE
Časový průběh: květen – 2 týdny
Obsahtematickýchcelků
Zdroje
Doprava, dopravní značky,
Pohádkový dědeček
prostředky
Martinkova čítanka
Pohádkový dědeček
Pohádkový dědeček
Děti v dopravním provozu
Jaro v MŠ (Opravilová)
Děti a dopravní výchova
365 pohádek na dobrou noc
Návrhynázvů
tematickýchcelků
Jak se auto předhánělo
s nákl. vlakem
Ve městě
O semaforu, který nechtěl
cvičit
nákladním vlaku
Červená – stát
O klukovi z počítače
Petřík na přechodu
Jedeme autem
Záměrem integrovaného bloku O klukovi z počítače je zaměřit se na rozvíjení schopností,
dovedností a poznatků důležitých pro bezpečný pohyb dětí na ulici a v dopravním provozu.
Závěrem je vést děti k uvědomění si a respektování pravidel a povinnosti při pohybu na ulici.
Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle)
1/8
vytvářenízdravýchpostojůjakozákladůzdravéhoživotníhostylu
2/1/3 osvojenísiněkterýchpoznatkůadovedností,kterépředcházejíčteníapsaní
2/2/1 rozvojpamětiapozornosti
2/2/5 osvojenísielementárníchpoznatkůoznakovýchsystémechajejichfunkci
2/3/3 rozvojschopnostisebeovládání
4/1
poznávánípravidelspolečenskéhosoužití
5/2
vytvářeníelementárníhopovědomíoširšímtechnickémprostředí,ojejich
rozmanitosti,vývojiaproměnách
Cobydětimělyzvládnout?(očekávanévýstupy)
• mítzákladnípředstavuodopravníchprostředcíchkolemnásabezpečném
pohybuvsilničnímprovozu
• respektovatpředemvyjasněnáapochopenápravidla,přijímatvyjasněnéa
zdůvodněnépovinnosti
• uvědomovatsi,ženěkteřílidésechovajíneočekávaněaprotipravidlům.‚Chránit
sepřednimi
• rozlišovatněkteréobraznésymboly–orientačníadopravníznačky,porozumět
jejichvýznamuijejichkomunikačnífunkci
• záměrněsesoustředitnačinnost
• chápatprostorovépojmy
Codětemnabídneme?
• hryNadopravusvyužitímsemaforu,hrysdopravnímiznačkami
• vyhledáváníobrázkůainformacívknihách,encyklopediích
Strana č. 41
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poslechpříběhůanáslednérozhovory–publikaceDětivdopravnímprovozu
exkurzekhasičům,nanádraží,doprodejnyautomobilů
vycházkykekřižovatce
poznávání,pozorováníavysvětlovánívýznamudopravníchznaček
akciprorodičeadětinadopravnímhřištiNakolechbezpečně
výtvarnéapracovníčinnosti
hrykrozvojiprostorovéorientace,řešeníúkolůnapracovníchlistech
výletnaletištěadoTechnickéhomuzeavKopřivnici
projektEvropskádopravníškolička
5.11.
Integrovanýblok:JAKŠELHONZADOSVĚTA
Časový průběh: červen
Obsahtématickýchcelků
Den dětí – jsme stejní, ale
každý jiný
Poznáváme okolí, výlet
Zdroje
Alenčina čítanka
Svět plný sluníček
Naše město
Naše planeta, cesty za
poznáním
Návrhynázvů
tématickýchcelků
Na výletě
Horké léto
Karvinské pověsti
Námořnická show
Alenčina čítanka
Pohádky z vesmíru
Na moři
Pohádky z vesmíru
Indiáni v MŠ
Záměrem integrovaného bloku Jak šel Honza do světa je zajímavou vzdělávací nabídkou
přivádět děti kpoznávání širšího prostředí, jehož jsou součástí. Záměrem je přivádět děti
krespektování ostatních – jsme lidé, ale každý jiný. Záměrem je rozvíjet pohybovou i
psychickouzdatnostpřiobjevováníneznámého.
Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle)
1/4
rozvojfyzickéipsychickézdatnosti
2/1/1 rozvojřečovýchschopnostíajazykovýchdovednostíreceptivníchi
produktivních
2/2/3 vytvářenípozitivníhovztahukintelektuálnímčinnostemakučení,podporaa
rozvojzájmuoučení
2/3/4 rozvojschopnosticitovévztahyvytvářet,rozvíjetjeacityplněprožívat
2/3/7 získáníschopnostizáměrněříditsvojechováníaovlivňovatvlastnísituaci
3/4
vytvářeníprosociálníchpostojů(rozvojsociálnícitlivosti,tolerance,respektu,
přizpůsobivosti)
4/6
vytvářenípovědomíoexistenciostatníchkulturanárodností
5/1
seznamovánísesmístemaprostředím,vekterémdítěžije,vytváření
pozitivníhovztahukněmu
5/8
poznáváníjinýchkultur,vytvořenípovědomíovlastnísounáležitostisesvětem,
Strana č. 42
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
slidmi,společností,planetouZemí
Cobydětimělyzvládnout?(očekávanévýstupy)
• získatpovědomíopřátelstvíatolerancilidívšechbarevpleti
• získatpovědomíoexistencinárodůakulturrůznýchzemí,oplanetěZemi,o
vesmíru
• zvládnoutzákladnípohybovédovednostiaprostorovouorientaci,běžnézpůsoby
pohybuvrůznémprostředí
• získatvztahkesvémudomovu
• osvojitsielementárnípoznatkyookolnímprostředí,kteréjsoudítětiblízké,poně
smysluplnépřínosnéazajímavé,jemupochopitelnéavyužitelnéprodalšíučení
• učitsenováslovaaaktivnějepoužívat(ptátsenaslova,kterýmnerozumí)
• projevovatzájemoknížkyjakozdrojinformací
• těšitsezhezkýchapříjemnýchzážitků
• prožívatadětskýmzpůsobemprojevovat,cocítí(soucit,radostnáklonnost)
Codětemnabídneme?
• výjimečnýdenupříležitostiDnedětíseskákacímhradem
• akciprodětiarodičeHuráprázdniny
• exkurzepoměstěsprůvodkyní,návštěvazámku,zaléčivovodoudoDarkova
• výletzapoznánímRožnovpodRadhoštěm,Pustevny,Hukvaldy
• prácisknihami,obrazovýmmateriálem,rozhovory,vyprávěnínadobrázky
• poslechpříběhů,pohádekjinýchzemí
• estetickéčinnosti,pracovníčinnosti
• různédruhyher
• vycházky,pozorování,poznávání
Naplňovánídílčíchvzdělávacíchcílůprůběžnýmkaždodenním
působením-cobydětimělyzvládnout
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zvládnoutsebeobsluhu,uplatňovatzákladníhygienickéazdravotněpreventivní
návyky
odloučitseurčitoudobuodrodičůablízkých,býtaktivníibezjejichopory
uvědomovatsisvousamostatnost,zaujímatvlastnínázory,postojeavyjadřovat
je
rozhodovatosvýchčinnostech
odpovídatzasebeasvéjednáníveznámýchaopakujícíchsesituacích
vyjádřitsouhlasinesouhlas,řícinevsituacích,kterétovyžadují/vohrožujících,
nebezpečnýchčineznámýchsituacích/odmítnoutsepodíletnanedovolenýchči
zakázanýchčinnostech
odhadovat,nacostačíacozvládne,postupněsiuvědomovatsvénedostatky,
přiznávatsichybu
přijímatpozitivníoceněníisvůjpřípadnýneúspěch,vyrovnatsestím,učitse
hodnotitsvojeosobnípokroky
prožívatradostsezvládnutéhoapoznaného
Strana č. 43
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vyvinoutvolníúsilí,soustředitsenačinnostakontrolovatji,dokončit,cozapočalo
poslouchataplnitsmysluplnépokynyaslovnípříkazy,přijímatvyjasněné
azdůvodněnépovinnosti,přistupovatnavysvětlenáapochopenápravidla
zorganizovathru
uvědomovatsipříjemnéanepříjemnécitovéprožitky(lásku,soucítění,radost,
spokojenostistrach,smutek,odmítání),rozlišovatcitovéprojevyvdůvěrnéma
cizímprostředí
prožívatadětskýmzpůsobemprojevovatto,cocítí,snažitseovládatsvéafektivní
chování(odložitsplněnísvýchosobníchpřání,zklidnitse,tlumitvztek,zlost,
agresivitu)
býtcitlivékživýmbytostem,kpřírodě,kvěcem
navazovatkontaktysdospělými,kterémujedítěsvěřenodopéče,překonatstud,
komunikovatsnímvhodnýmzpůsobem,respektovatho
přirozeněabezzábrankomunikovatsdruhýmdítětem,navazovataudržovat
dětskápřátelství
odmítnoukomunikaci,kterámujenepříjemná
uvědomovatsisváprávavevztahukdruhému,přiznávatstejnáprávadruhýma
respektovatje
chápat,ževšichnilidémajístejnouhodnotu,přestožekaždýjejiný,žeosobní
odlišnostijsoupřirozené
uplatňovatsvéindividuálnípotřeby,přáníaprávasohledemna
druhého/obhajovatsvůjnázor,přijmoutjinýnázor/,přijímatauzavírat
kompromisy,řešitkonfliktdohodou
oprostitseodnepřiměřenýchprojevůsobectvívůčijinémudítěti,spravedlivěse
snímdělitohračky,pomůcky,pamlsky,rozdělitsiúkolsjinýmdítětem
vnímat,cosidruhýpřeječipotřebuje,vycházetmuvstříc/chovatsecitlivěa
ohleduplněkslabšímudítěti,mítohlednadruhéhoasoucítitsním,nabídnout
mupomoc/
bránitseprojevůmnásilíjinéhodítěte,ubližování,ponižování
chovatseobezřetněpřisetkánísneznámýmidětmi,staršímiidospělýmijedinci,
vpřípaděpotřebypožádatdruhéhoopomoc
uplatňovatzákladníspolečenskénávykyvestykusdospělýmiisdětmi/zdravit
známédětiidospělé,rozloučitse,poprosit,poděkovat,neskákatdořeči,požádat
opomoc,vyslechnoutsdělení,uposlechnoutpokyn/
pochopit,žekaždýmávespolečenstvísvouroli,podlekteréjetřebasechovat
začlenitsedotřídyazařaditsemezivrstevníky,respektovatjejichrozdílné
vlastnosti,schopnostiadovednosti
adaptovatsenaprostředíškolyajehoběžnéproměny/vnímatzákladnípravidla
jednáníveskupině,podíletsenanichaříditsejimi,podříditsenázoruskupiny,
přizpůsobitsespolečnémuprogramu,spolupracovat,přijímatautoritu/a
spoluvytvářetvtomtospolečenstvíprostředípohody
vyjednávatsdětmiidospělýmivesvémokolí,domluvitsenaspolečnémřešení
utvořitsizákladnídětskoupředstavuotom,cojedobřeacošpatně,cosesmía
cosenesmí/nelhat,nebratcizívěci,neničitvěcikolemsebe,neubližovat,
Strana č. 44
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
•
•
•
•
neponižovatneposmívatsedruhým/avevývojověodpovídajícíchsituacíchse
podletétopředstavychovat
odmítatspolečenskynežádoucíchování/lež,nespravedlnost,ubližování,
lhostejnost,agresivitu/abránitsejehodůsledkům,vyhýbatsekomunikaci
slidmi,kteřísetaktochovají
chovatseslušněazdvořilekdospělýmadětem,vážitsijejichpráceaúsilí
dodržovatpravidlaherajinýchčinností,jednatspravedlivě,hrátfair
zacházetšetrněshračkami,pomůckami
Orientačnípřehlednaplňovánídílčíchvzdělávacíchcílů5interakčníchoblastí
ŠVPPojďpohádkomezinás
Dítěajehotělo(1)
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
-leden,únor
-září,prosinec,únor,březen–duben
-květen
-průběžně
-září,duben
-listopad
-říjen,listopad
-listopad.leden,květen
Dítěajehopsychika(2)
2/1/1 -září,říjen,únor
2/1/2 -listopad,prosinec,květen
2/1/3 -říjen,leden,březen-duben,květen
2/2/1 -září,listopad,duben,květen 2/3/1
2/2/2 -únor
2/3/2
2/2/3 -duben
2/3/3
2/2/4 -leden
2/3/4
2/2/5 -leden,květen
2/3/5
2/2/6 -březen-duben
2/3/6
2/3/7
-leden,únor
-září
-březen-duben,květen
-prosinec,květen
-prosinec,únor
-říjen
-duben
Dítěatendruhý(3)Dítěaspolečnost(4)
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
-září,březen-duben
-leden
-prosinec,květen
-září
-únor
-říjen,březen-duben
-listopad,květen
5/1
-září,prosinec
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
Dítěasvět(5)
Strana č. 45
-květen
-prosinec
-listopad,leden
-březen-duben,květen
-září,říjen,březen-duben
-průběžně
-únor,duben¨
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30
Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338
5/2
-říjen,leden,únor,květen
5/3 -průběžně
5/4 -říjen,duben
5/5 -březen,duben
5/6 -leden,březen-duben
5/7 -listopad
5/8 -průběžně
Vysvětlení:2/1/32(interakčníoblast)1(částoblasti-řeč)3(pořadídílčíhovzdělávacíhocíle
VRVP)
Strana č. 46

Podobné dokumenty