The Promis - Katharsis Evangelium Decodum Evangelium historické

Transkript

The Promis - Katharsis Evangelium Decodum Evangelium historické
Tištěné vydání – 100 ks, vyšlo 21.12.2009 ; Vydavatel: Foltr Rostislav, Granátová 1929, 511 01 Turnov, Czech republic, IČO: 435 29 721,
registrováno u MK ČR : E 17 668; tel.: +420 603 169093, +420 605 725807, @-mail: [email protected], web.: www.casopiszivnostnik.estranky.cz
zdarma, Christmas - Eve gift
ŽIVNOSTNÍK
2/2009
The Promis - Katharsis Evangelium Decodum
Evangelium historické pravdy, historické podvrhy Starého a Nového zákona Bible
Motto: „V každém společenském systému je největším zlem elita, která je nekontrolovatelná ostatním společenským systémem,
v extrémech takovéto elity získávají praxi zločinecké organizace. Proto je v dnešním světě přítomno tolik zlo a
především zločin proti lidskosti jako byl Holokaust, etnickíé čistky, současná genocida Palestiny a náboženská
hegemonie, dnešní poslední křížová výprava, I I I. světový konflikt.
Úvod:
Je to amatérské a diletantské evangelium. Amatérské od latinského slovesa “amare“, které znamená osobu, která miluje to co
dělá. Diletantské zase odvozené z latinského “delectare“ - “nalézat potěšení v něčem“, je to tedy něco, co někdo dělá rád.
Civilizace se nachází v přirozené fázi své Evoluce, tou fází je rozštěpené vědomí. Je za to zodpovědný stav a vývojová fáze
nejdůležitějšího lidského orgánu – mozku. Nedochází ke správnému vyvážení citu a rozumu, tedy spolupráci Malého a Velkého
mozku. Aby stav byl vyvážený, musel by být Velký mozek polovičním a nebo Malý mozek dvojnásobným. Mohli bychom tak nabýt
dojmu, že bychom pak byli jen tupými a primitivními tvory. Není tomu tak, protože smysl pro harmonii, spravedlnost a především
schopnost tak zvaného spolucítění s druhými nepramení prvotně z funkce Velkého mozku. Přebujelost znalostí, fantazií a
myšlenkových forem Velkého mozku je dnes více jak dvojnásobnou, než stupeň jaký v tomto prožívali lidé před tisíciletími. Tito
lidé nežili přitom citově méněcenněji než my dnes. Nebyli ani méně šťastnými ve svém prožívání, než jsou lidé dnešní civilizace.
Původní obyvatelé Ameriky nebyli šťastnými, když byli násilím konvertováni ke Křesťanství, nejsou ani šťastní dnešní obyvatelé
Blízkého východu, když jsou násilím anektováni. Dnešní obecná domněnka, že co největší množství vědomostních znalostí
posouvá současně člověka kupředu i v rovině sociálního vnímání, v rovině empatie, je více než bláhová. Tak zvaná empatie,
schopnost zdravého sociálního vnímání je právě jen a jen výsledkem čisté funkce Malého mozku. Nevyvážení materialisté jsou
vůči všemu, co jest nad jejich schopností roztřiďovat, chladně kalkulovat a ketegorizovat nejapně posměšní a útoční. Na druhou
stranu nevyvážení duchovní jsou natolik mimo realitu materiálního světa, že učí své posluchače k askezi, která je přímo nahání
do smyčky otroctví korporátního fašismu a destruktivně tvůrčího kapitálu, která se postupně utahuje. Vůči všemu zdravě
kalkulovanému a meteriálnímu jsou arogantně opovržliví. Je to varování před úpadkem Západní civilizace rozštěpeným
vědomím. Je to jako když střídá levá noha pravou na cestě za Zdrojem vědomostí, asi přichází doba, kdy přirozené evoluční tlaky
Malý mozek stimulují v pomyslný vyvažující krok Evoluce k Velkému mozku v oblasti socilogie a zdravého duchovního
rozvoje civilizace. Je to v podstatě nejvnitřnější a nejskrytější selhání civilizace, potlačení ženského elementu. Náboženské elity
jsou většinou nemocný po duchovní hegemonii, elitní náboženské ego především v Západní části civilizace je zaslepeno
nekontrolovatelnou mocí, politikou a finančním vlivem. Nemá to nic společného se zdravou vírou, víra je především nauka o
tom, jak funguje zdravá lidská mysl. Na druhou stranu náboženské ego ve východní čísti civilizace by mělo umožnit ženskému
elementu vstoupit rovnoprávně alespoň do učitelských profesí, to by je pravděpodobně posunulo dále, než duchovní hegemonii v
Západním světě.
Je to Evagelium o hledání původu I I I.světové války která se zažehla zinscenovaným teroristickým útokem 11.09.2001na WTC,
následně vytvořením v prvopočátku jen imaginárního nepřítele Západní části civilizace a následnou válkou proti terorismu,
poslední křížovou výpravou. Je to hledání kořenů zločinů proti lidskosti. Ve středověku si náboženští vůdci vytvořili “Kladivo na
čarodějnice“, dnes válku proti terorismu. Je to hledání příčin, jak je možný, že někdy na nejvyšších postech v politice, náboženství
vidíme to nejhorší, co může systém vyprodukovat, že společenský systém není schopen volit ty nejserioznější. Jak je vůbec možný,
že se nechá ostatní společenský systém po staletí ovládat falešnou realitou historie. Jak je vůbec možný, že se ostatní společenský
systém nechá tupě manipulovat masmédii od B IBLE až po korporátní TV. Jednou z hlavních příčin je, že většina společenských
systémů doposud fungovala především na principu korupční pyramidy, jakéhosi multilevel marketingu korupce. Je
neoddiskutovatelné, že je to právě to, co nastartovalo nenažraný planetární sociologicko-ekonomický systém, který nevratně
drancuje zdroje planety. Je to hledání o to naléhavější, že se to ještě možná dá zastavit kultivovaným hnutím mysli kultivovaných
chytrých lidí, fundovaných sociologů, historiků a evolučních psychoanalytiků, je to výzva nejen k zamyšlení, ale i slíbená osnova
k napsání Evangelia historické pravdy. Historickou pravdu nemůže napsat jedinec, ale kultivované hnutí mysli lidí v celé
hierarchii společenského systému. Jedna z cest z tohoto pomyslně začarovaného kruhu vede přez obecnou vzdělanost, právo na
vzdělání dostupné všem v celé hierarchii globálního společenského systému. Bude se muset vytvořit takový globální společenský
systém, kde budou všechny sociologicko-ekonomické skupiny kontrolovatelné zákonem, před kterým si budou muset být všichni
rovni. Bude to muset být něco jako Robotizovaný Komunikační Systém, který bude schopen uhlídat kriminální (nikoliv osobní,
intimní) činnost teroristických, zločineckých a politických uskupení , některých zpravodajských služeb, církví. Je to výzva
především pro vědní obor informatiky.
1,
Tento historický pohled je pohled selfmademana nepatřícího k žádné náboženské komunitě, kde v nepřeberném množství knih
běžně dostupných i méně dostupných, různých podnětech od kultivovaných lidí, nepřeberném množství internetových
dezinformací a pravd je hledána osobní pravda a přesvědčení intuicí, ale i chladnou kalkulací o tom jak tyto stěžejní historické
události proběhly a evolučně se vyvíjely. Je to tedy osobní přesvědčení, slíbená osnova pro seriozní, moudré, nestranné, vzdělané
učence a historiky Západní i Východní části civilizace. Není na místě intuici a emoce podceňovat, ale je důležité vše dokazovat
hmotně s odstupem evoluce a času.Veškeré duchovní pohnutky dojdou tehdy pravdy, pokud jsou dokázány experimentální vědou.
Intuice a emoce mají své místo v lidské psychice, protože když emoce nemůžeme zažít našimi smysly, jak to že jsme si vědomi
našich emocí. Mé osobní přesvědčení je, že pokud se bude pátrat do hloubky historie, analyzovat různé historické příčiny a
důsledky evolučně-duchovního vývoje různých sociologických skupin, dopátráme se, že kořenem zla je především falešná realita
historie vývoje elit Západní části civilizace, kde elity především v Bibli zfalšovali historické pravdy.
Všechny elity bez rozdílu – politické, náboženské a korporátní mnoho slov použily k manipulaci, než k informování a vzdělávání
posluchače. Symboliku většinou použili k rozdělení lidí, než aby ji použili k jejich sjednocení. Pokud dojde k epochálnímu posunu
vědomí v seriozní Planetární civilizaci, tak jak ji prognozoval velký myslitel Pierre Teilhard De Chardin a vývojové tendence za
posledních 20 let tomu přesvědčivě nasvědčují, bude to kolosální duchovní změna lidstva. Lidé, kteří nebudou seriozně vzděláni a
historickou pravdou připraveni, nebudou se schopni vyrovnat s náhlými změnami uvnitř lidské psychiky, týká se to především
rigidních elit, které z toho mohou začít šílet. Jediný způsob, jak se vyvarovat destruktivního horizontu událostí, jak se připravit
na to, co nás čeká, je najít pravdu v našem dosavadním Životě. Nejen pravdu o vládě, obchodu, vědě, sociologii, náboženstvích,
společenském systému, destruktivně tvůrčím kapitálu – všem externím, ale především pravdu o nás samých, uvnitř naší psychiky.
V Západní kultuře jsme vyučováni, že být normální znamená být vždy jen poslušně šťastný, chápající a nikdy v sebezáchově
reflektivně přiměřeně i agresivní. Zní to hodnověrně, ale není tomu tak. Nesmíme mentálně tlumit žádnou negativní ani pozitivní
energii, protože to způsobuje nerovnováhu a povolnost, která je ve své podstatě pro jedince destruktivní a elity toho zneužívají.
Abychom ovládli naše emoce, musíme je pochopit, ne s nimi bojovat. Musíme je přijmout a dovolit jim sloužit svému účelu, poučit
se z nich, nechat je transformovat do pozitivně tvůrčího procesu osobního rozvoje, kterým jsme stejně unášeni a máme na to vliv
jen částečný. Strach v masách lidí dává elitám možnost nás ovládat, proto zde máme události jako útok na WTC, ptačí a prasečí
chřipku, atp., řečeno z recese, ještě tady nebyla rybí chřipka, nemoc šíleně dementních politiků, nemoc nekontrolovatelných
zpravodajců a nemoc korporátních i náboženských bohočlověků. Úzké elity nahoře nejsou nic, čeho bychom se měli bát.
Pracovali tisíce let skryti za scénou, jako když vrána k vráně sedá, aby manipulovali se strachem mas lidí. Fungovalo jim to po
tisíce let, ale jen doposud, dnes jsou už odhaleni, hlavně díky existenci internetu, moderních technologií informatiky a hlavně
objevu fotonově-kvantového přenosu informací časoprostorem v čase “0“, je to konec destruktivně tvůrčích elit, po nich přijdou
velmi pravděpodobně pozitivně tvůrčí elity, nebo se z těch současných destruktivních transformují v pozitivní.
Sociologicko-ekonomickou evolucí se za posledních 4000let elity transformovaly do oblastí které nejsou kontrolovatelné
ostatním společenským systémem a mají největší vliv na společenský systém ať je jakýkoli. Je to především oblast finančníctví
mezinárodních bankéřů, zpravodajské služby, náboženství, politika a věda ve vojenství. Největší destrukcí je, že zatím ještě nikdo
nevynalezl sociologicko-ekonomický systém, který by byl schopen zajistit, aby tyto elity byly kontrolovatelné ostatním
společenským systémem, prozatím jsou nekontrolovatelné a ostatní část společenského systému tyto privilegia financuje. Za
současné vývojové tendence a historické excesy jsou především zodpovědné elity vzešlé ze Starého zákona a Nového zákona Bible.
Zatím nevytvořily seriozní společenský systém, doposud jen finančně a duchovně vykořisťovali pracovitost, oblbovali a ohlupovali
široké masy lidí.
Proč temná strana elit stále vyhrává? Mají znalosti o naší spojitosti s Universem i poznatky, které jsme zapomněli, které naši
starověcí a dávnověcí předci všichni dobře znali. Starověké civilizace Neolitu následně Egypťané, Mynoané, Suméřané, Mayové,
Keltové, Hopyové atd. užívali kalendáře sestavené podle úplňků měsíce. Naučili se počítat rok v souladu s přírodními cykly
slunovratů a rovnodenností. Mayský učenec ze 7. stol.n.l. Pacal Votan zanechal mocné poselství pro následující generace:
“Pokud se civilizace chce uchránit před zničením biosféry, musí se vrátit k životu v přirozeném čase“. Náš 12-ti měsíční kalendář
je něco externího, neorganického vůči životu v přirozeném čase mechaniky nebeských těles. Toto je známo jako “Chyba v čase“.
Vnímání času v souladu s cyklikou dopadů slunečního záření má vliv na lidskou psychiku. Život na planetě stvořilo primární a
sekundární kosmické záření. Lidský organismus i ostatní fauna a flóra se vyladily s cykly dopadů záření z Měsíce, Slunce a naší
Galaxie, Mléčné dráhy. Užívání Planetárního kalendáře, sestaveného podle měsíčních cyklů má takový vliv na psychiku jedince,
že jej vyladí k životu v přirozeném čase a dovede k zdravějšímu životnímu stylu.
Náboženské elity mají plnou hubu slova “láska“, aby udrželi masy lidí v poslušnosti ohlupováním a oblbováním jak tupé ovce
a “ovčany“. Toto slovo má váhu, pokud si jej pozitivně tvůrčím způsobem ztotožníme s obecnou vzdělaností a porozuměním o
spojitosti každého jedince se vším mikrokosmem, makrokosmem, Universem – to vyplývá z nejnovějších poznatků kvantové
mechaniky. Elity se nejvíce bojí obecné vzdělanosti a zdravého sebevědomí širokých mas lidí, je to nezadržitelný evoluční tlak,
kterému destruktivní elity podlehnou, je to už asi otázka jen několika let. To jak pracují se strachy lidí, má co do činění s tím jak
funguje DNA a její spojitost s Universem.
Naše spojitost s Universem:
DNA funguje jako řídící lokátor pro rozvoj, pozitivní reparece a uzdravení buněk, přijímá i vysílá fotony světla a fonony zvuku.
Řídí vývoj buněk, přijímá z okolního Universa pozitivní energii (i destruktivní energii, pokud ji nevyblokujeme osobní vírou) a
vyzařuje ji do kvantového pole fyzické hmoty lidského těla. Záporně a destruktivně naladění jedinci, mají menší předpoklady pro
uzdravovací proces uvnitř buňek. Tato energie, kterou vnímá tělo skrze DNA je elektromagnetické vlnění, což je forma světla,
které my nevidíme, je to takzvaná duše. Podle zákona o zachování energie, duše po odumření buněk ve fyzické hmotě lidského
těla neodumře, ale rozplyne se a spojí s okolním elektromagnetickým vlněním v hmotě okolního Universa. Tato energie se stává
součásti nekonečného kvanta této energie a může být v následném okamžiku použita ke stavbě nové hmoty, může to být hmota
anorganická, organická i pravděpodobně hmota dalšího řádu skupenství. Jelikož se tímto momentem stává součástí nekonečného
kvanta elektromagnetického vlnění – tudíž světla, stává se součástí energie která nově tvoří v nekonečném časoprostoru. Život se v
Universu šíří “Fotonově-kvantovou“ teleportací, klasickým oskenováním stavby DNA , experimentální věda ještě bude muset
dokázat zda se i oskenují emoce.
2,
Hodně v tomto napovídají tyto fenomény:
1, Evoluce uvnitř DNA působením ionizačního záření;
2, emoční spojitost jednovaječných dvojčat, je to zároveň i takzvaná “Druhová paměť“;
3, vazba emočních frekvencí s DNA;
4, takzvaný “Fantom DNA efektu“;
5, naše Galaxie – Mléčná dráha, způsob jakým funguje nabalování hmoty do středu a její ozařování;
6, fotonově-kvantová teleportace Života uvnitř Galaxie;
7, mezigalaktická teleportace Života;
1, Princip Evoluce uvnitř lidského organismu je dobře patrný z následujícího obrázku a schématu, vnější vlivy chemické,
sonické, biologické, elektromagnetické, skalární, mikrovlnné a především ionizační záření způsobují narušení DNA a následná
schopnost organismu pozitivně mutovat reparacemi DNA vede do dalších generací nejsilnější jedince, ti slabší umírají.
Život na planetě Zemi vytvořilo “Primární a sekundární Kosmické záření“.
a, primární Kosmické záření při interakci s mezihvězdnou hmotou, především s čísticemi mzihvězdného prachu, stimulovalo
chemické reakce mezi atomy uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku, při nichž ve velkém množtví vznikly některé důležité biogenní
sloučeniny (aminokyseliny, … asi i jiná skupenství ), které se dostaly na Zemi a později sloužily jako výchozí “Stavební materiál“
pro vznik a vývoj živé hmoty. Je důležité zde zdůraznit, že právě lidská DNA je také složena jen z atomů uhlíku, kyslíku, vodíku a
dusíku, je to náš základní stavební materiál. Tento proces se nazývá “Syntéza biogenních sloučenin“.
b, sekundární Kosmické záření, především “Ionizační záření“, tudíž záření odfiltrované atmosférou planety v ranných stádiích
vývoje Života na Zemi způsobovalo pestré spektrum mutací, z nichž přirodním výběrem byly do dalších generací přenášeny
“Pozitivní mutace“ jakožto nositelé Evoluce. Tento proces se nazývá “Mutagenní účinky Kosmického záření“. Ionizující záření je
záření, jehož kvantové částice mají natolik vysokou energii, že jsou schopny vyrážet elektrony z atomového obalu a tím způsobovat
ionizaci látek. Odpovídá tomu zhruba energie E>5keV. Ionizace je slovo pocházející z řeckého “Ion“- poutník. Ionty,
“Poutníci“ jsou elektricky nabité částice atomární velikosti – atomy, molekuly, ale někdy i celé skupiny atomů a molekul.
Přidáním elektronu k atomu určitého prvku dojde k uvolnění jisté energie, která se označuje “Elektronová afinita“. Je to tedy
energie, která se uvolní, nebo kterou musíme dodat při přidání jednoho elektronu k atomu. Někdy v budoucnu experimentální
věda asi dokáže, že neverbální přenos myšlenek a emocí mezi jednovaječnými dvojčaty, lidmi, vším živým i Zdrojem je velmi
pravděpodobně uskutečňován “Ionty – Poutníky“. Kromě vnějších vlivů na mutagenní změny DNA je i vliv vnitřní, je to
pozitivně tvůrčí víra v přírodovědu a spojitost s mikrokosmem i makrokosmem Universa. Je to největší objev od doby Neolitu, za
posledních 12 000 let. Způsob jak se s tímto fenoménem vyrovnat je nejen osobní víra, ale i obecná vzdělanost dostupná všem.
Náhlé skoky v Evoluci způsobují především náhlé přílivy energetického záření z Universa, které není nepřátelské ale ani
přátelské, je indiferentní.
Více je patrné z následujících obrázků:
3,
Každý jedinec tento proces může nenásilně pozitivně ovlivňovat uvnitř vlastního těla osobním přesvědčením a vírou ve své
nejvnitřnější i nejskrytější představivosti, imaginaci a obrazostvornosi. Tímto je jedinec schopen pozitivně ovlivnit uzdravovací
proces uvnitř buněk, vyladění vědomí i podvědomí s okolním prostředím, vyladění s Universem a rozdrtit různé předpojatosti. Tato
technika je především předmět osobní hluboce intimní víry a má největší efekt při procesu usínání. Je to skvělá technika, která
může skvěle podpořit to, oč se snaží klasická medicína a je dostupná všem. Toto vyzařování fotonů a fononů má co do činění s
“Druhovou pamětí“ a “Programem druhu“. Otázku pestrosti živočišných druhů dobře vyjádřil Pierre Teilhard de Chardin.
Přirovnáním řečeno, Život se rozprostřel do pestrosti ras a živočišných druhů, aby se získalo co nejvíce poznání a zkušeností
potřebných k naší seriozní Genezi v Universu. Historická zkušenost nám dává najevo, že každá rasa, socilologická skupina i druh
má alespoň nepatrné své určité kvantum pozitiva použitelného ke společné Transformaci a Genezi. To přirovnání spočívá v
pomyslné představě, jako by Život započal z bodu jednoho planetárního pólu, rozpestřil se do nekonečného množství poledníků,
nyní se nachází před prahem rovníku, prahem sebegeneze a po překročení tohoto prahu veškerá pestrost Života na planetě začne
směrovat do jednoho bodu porozumění přírodovědné pravdě svou Genezí v Univerzu.
2, Efekt druhové paměti – zneužívají ji především tvůrci některých náboženských spisů, dnešních masmédií, korporátní TV,
noviny a politická prohlášení. Zneužívají toho především někteří náboženští duchovní vůdci, agitátoři, politici, propaganda.
Prostě opakované tvrzení sugescí, ikdyby to byla sebevětší lež, se nakonec stává falešnou realitou a následně to začnou
papouškovat masmédia, velká část populace pasivních konzumentů a diváků začne fungovat vlivem efektu sté opice. Při
manipulaci se širokýma masama lidí jde o takzvaný efekt sté opice. Princip, který lze experimentálně aplikovat spočívá v tom, když
budeme mít tři skupiny primátů, tedy i lidí, čítající každá více jak 100 jedinců, tyto budou fyzicky i vizuelně odděleny, pak naučíme
v jedné skupině více jak 100 jedinců určitou dovednost, například u primátů si umýt bramboru před jídlem, u lidí se naleje do
hlav masmédii dezinformace, pak se tato dovednost nebo dezinformace jakoby zázrakem přenese do dalších skupin, ačkoliv byly
odděleny. Následně nově narození jedinci získávají tuto dovednost, u člověka lidskou blbost automaticky, znalost kterou je jejich
matka nemusí učit. Obdobnou „Druhovou pamětí“ disponují jednovaječná dvojčata, dokázala to experimentální věda. Elity
ohlupováním a oblbováním lidí manipulují s celýma masama, jediná obrana je obecná seriozní vzdělanost ztvrzená vědou. V Bibli
duchovní vůdci programují do svých posluchačů takovou neurolingvistiku, která je v podstatě apocalyptická, lze to pokládat za
jeden z největších zločinů proti lidskosti v historii civilizace, apocalyptismus v Bibli obsažený je vinnen za běh dnešních událostí.
Člověk se rodí prostě s genetickou výbavou po rodičích a záleží jen na tom, aby systém byl schopen všem dát stejné právo na
seriozní výchovu a vzdělanost. Společenský systém, který se zbaví xenofobie strachu z obecné vzdělanosti širokých mas lidí, bude
pro budoucí Planetární civilizaci ten nejvýkonnější i nejserioznější.
3, Naše DNA, jejimž stavebním materiálem je atom uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku reaguje a mutuje v závislosti na frekvenci
a síle Kosmického záření fotonů. Také hudba a slovo je projevem energie, fononové energie. Tyto energie působí tak, že způsobují
různé emoce, různé energetické emoce. Toto vše se frekvenčně skládá, můžeme i řící transformuje, nebo i syntetizuje se
šroubovicí DNA. Tento proces působením přirodních sil probíhal většinou pozitivně-tvůrčím způsobem do doby, než starověcí
kněží začali vytvářet destruktivně-tvůrčí princip vývoje historických událostí, především starozákonní apocalyptické vize, modlitby,
neuro-lingvistické programování.. Celý historický vývoj od období Neolitu dospěl ke strachu elit z přelidnění planety a vzhledem k
nejmodernějším technologiím zbraňových systémů, si jsou elity konečně vědomy nebezpečí totální destrukce lidské rasy. Nezbude
nic jiného než vše začít řešit porozuměním všem přírodovědným zákonitostem a světu kolem nás. Jsou dvě základní emoce, strach
a obecná vzdělanost. Strach má pomalou dlouhou vibrační, frekvenční sinusovku transformovanou do DNA. Obecná vzdělanost
má velmi krátkou a rychlou frekvenční sinusovku, tudíž má více styčných bodů s DNA na jednotku délky i objemu. Osoby se
strachem mají omezené množství styčných bodů, s kterými se mohou vyladit s Universem a nově příchozími podmínkami.
4,
Pokud budou všechny sociologické skupiny dostatečně vzdělány, budou mít více styčných bodů potřebných na kódování po celé
délce genetického materiálu DNA. Je to důkaz o spojitosti emocí s genetickým kódem, a emoce mají zase spojitost s vnějšími
přírodními vlivy, především elektromagnetickým vlněním – světlem.
4, Spojitost lidské DNA s energií přicházející ze Slunce, středu naší Galaxie a Mezigalaktického časoprostoru lze dobře
demonstrovat na experimentu ruského kvantového fyzika Vladinmíra Poponina. Umístil vzorek DNA do chráněného prostoru s
vakuem a působil na něj laserovým světlem. Před vložením vzorku DNA do kontejneru byly fotony světla rozprostřeny
rovnoměrně. Po odstranění vzorku DNA z kontejneru zůstaly fotony sestaveny jako otisk struktury DNA ještě dlouho po té,
elektromagnetické pole světla vykazovalo tuto strukturu DNA jako by oskenováním. Toto je známo jako “Fantom DNA efektu“ tímto oskenováním živé tkáně se šíří informace Života v Galixiích. Věda tímto vyplnila velice důležitou hranici mezi fyzickým a
duševním světem, někteří tomuto jevu říkají Bůh. Naše emoce přímo ovlivňují strukturu naší DNA, uzdravovací procesy v lidském
organismu i schopnost vyladit elektromagnetický puls uvnitř našeho organismu s pulsem celého Universa. Na buněčné úrovni
odpovídají naše těla zdravím, nebo nemocemi na buněčný elektromagnetický puls. Buňky získávají tento puls z mozku, který
získává puls ze srdce, které získává puls ze Země. Planeta je vyladěna s kvantem elektromagnetického pulsu celé Sluneční
soustavy, do které přichází z naší Galaxie, a ve finále z celého nekonečného mezigalaktického časoprostoru. Doslova sdílíme puls
s existencí všeho. Tento jev nám ukazuje a “Učí nás“ o existenci jakéhosi dosud neznámého pole, které je fyzikální vlastností
podobnou vakuu. Toto pole je extrémně citlivé – může být excitováno (přechod na vyšší energetickou hladinu) téměř nulovou
energií. Je to manifestace, která nám demonstruje substrukturu, která je schopna urychlit částice takovou energií, že jsou
schopny úniku axiálním směrem z černé díry v srdci naší Galaxie. Tato substruktura je velmi pravděpodobně ve finále nezářící
energie a hmota – tudíž antihmota. Dále je opodstatněné tvrdit, že každý živý organismus je jemně, ale nepřetržitě spjat se svým
prostředím. Život je jakousi manifestací (jakoby divadelním představením či zjevením) neustálých jemných interakcí (vzájemného
působení)vlnových polí toho, čemu říkáme hmota a vakuovým polem. Věřící tomu mohou říkat také Bůh. Lze říci, že vakuum
registruje chování časoprostoru a evoluci živých organismů i systémů ve formě interferujících (prolínajících a následně
zesilujících či zeslabujících) se vln. Demonstrovali jsme si to výše v bodě 3.; Zaznamenané (oskenované) vzorce těchto forem
Života vytvářejí pole holografických informací. Živé organismy, hmotné energetické systémy od molekul, přez buňky a
mnohobuňěčné organismy, včetně mozku, dekódují, čtou informace, které byly Životem zakódovány a zapsány do tohoto pole. Pro
věřící je to vysvětlení Života věčného, v časoprostoru je oskenována individuální charakteristika DNA zemřelého organismu,
která je zase někde v Galaktickém časoprostoru dekódována jako zkušenost z předchozího Života DNA zemřelého, která se objeví
jako zkušenost či vnuknutí u jiného živého organismu. Vakuum toto oskenování pravděpodobně přenáší také do nezářící energie
a hmoty – antihmoty, a tím se tyto holografické matrice dostávají i do mezigalktického časoprostoru, ale o tom více v bodu č.7.;
Vakuum takto funguje jako jakési universální vzájemně propojené vysílající a přijímající holografické pole informací. Co se týká
rychlosti tohoto holografického přenosu informací, tak rychlost světla je asi jeho pomalejší brácha. Proto se v historii objevili
nadaní lidé jako proroci, vědmy, přínosci, tvořitelé, vynálezci. Mozek těchto lidí si prostě holografickým zvnitřněním dokázal
stáhnout a dekódovat potřebnou informaci z časoprostou v čase “0“. Postupem času, jak bude lidská DNA více ozařována a bude
aktivováno více kódů aminokyselin v DNA, těchto lidí bude přibývat. V horizontu několika tisíců let, se u většiny lidí asi projeví
fenomén, že si lidský mozek vyvine schopnost v čase “0“ holograficky dekodovat pravdu, bude to revoluce v informatice, bude to
Život v pravdě. V běžném a praktickém životě to zjednodušeně řečeno znamená, že jak uvažuji o světě kolem sebe, sousedovi,
šéfovi, podřízeném, partnerovi, partnerce, zaměstnanci, poslanci, senátorovi má vliv na to, jak ten “můj“ svět, soused, šéf,
poslanec atp. bude jednat. To, co od okolí očekáváš, to se naprogramuje do místního časoprostoru, samozřejmě ve spleti sítí
dalších různých holografických sítí jiných sítí, do jejich budoucího chování. Lidské tělo i každý živý organismus je více než jen
biochemický stroj. Na první pohled se lidské tělo zdá být jen “biopole“ elektrické a megnetické postaty. Je dokázáno, že naše těla
jsou ovlivňována daleko jemnějšími energiemi, k biochemické a elektromagnetické podstatě našeho těla musíme přidat i biopole
emoční - “mentální, duchovní“, tato třetí podstata živého organismu zprostředkovává propojení a naladění s nulovým polem
kvantového vakua. Za některých okolností je lidský mozek schopen se “Šamansky naladit“ na vibrace molekul a atomů, pomáhat
léčit klasické medicíně skoro všechny nemoci. Je to dostupné každému jedinci, stačí si umět před usnutím velmi dobře představit
uzdravovací proces v postiženém místě těla a nechat si od lékaře vysvětlit oč se klasická medicína snaží. Každý živý organismus
existuje v nekonečném předivu celé biosféry a Universa. Každý z nás tím, jak žije a myslí přispívá k celkovému obrazu
společenského systému i zdraví uvnitř těla. Každý z nás tím, jaký svět očekává, takový svět také pomáhá uskutečňovat a zatím je
více kazisvětů než tvořitelů. Ono to něco nás chce především učit obecné vzdělanosti, ukázat nám dveře, abychom je ale sami
dokázali otevřít a vejít. To by zcela jistě potvrdili všichni moudří učenci historie od neoliticko-starověkých šamanů přez Konfůcia,
biblické, hinduistické, budhistické i islámské myslitelé až po Teilharda s Grygarem atd.;
5, Stále dochází k překrucování věčných pravd, které zde byly mnohem dříve než všechna náboženství. Vědecké, zpravodajské,
politické a náboženské elity se stále snaží mlžit vědomosti o naší spojitosti s Universem aby si udrželi monopol své moci a vlivu. S
tím jak se nezadržitelným způsobem rozvíjí “Holografická informatika“, je blízko konec jejich monopolu na tyto vědomosti. Je to
způsobeno tím, že jsme stále všichni ve zhruba v 1/3 svého duchovního vývoje, naše DNA má 64 potenciálních kódů aminokyselin,
ale máme zatím aktivních jen 20 aminokyselin. Všichni jsme stále nižší organizmy a bude tomu tak, dokud naše DNA nebude mít
alespoň aktivních 50% aminokyselin. Má to spojitost s tím, na jaké vzdálenosti od středu Gaklaxie se nachází naše Sluneční
soustava. Nyní se nacházíme v 1/3 od vnějšího okraje Galaxie, proto máme aktivní jen 1/3 aminokyselin v naší DNA. Pokud se
nachází nějaká další forma Života v naší Galaxii, nám nejbližší bude taková, která bude na přibližně stejném poloměru Galaxie,
blíže ke středu Galaxie budou vyvíjeny vyšší formy Života. Ačkoliv je naše Galaxie obrovská, čítá cca 200 miliard hvězd a jejich
planet, těles s příznivým prostředím pro rozvoj Života - exoplanet v nejbližším okolí Sluneční soustavy je minimum. Především
proto, že čím více věda zkoumá okolní Universum, docházíme k poznání, že pozice planety Zěmě a shoda okolností pro vytvoření
Života je velmi unikátní. Za dalších 2000 let bude lidstvo zase o něco možná moudřejší, a zcela jistě osídlí další tělesa v okolním
Universu. Princip Života uvnitř naší Galaxie spočívá v tom jak střed Galaxie přitahuje mezihvězdnou a mezigalaktickou hmotu a
následně ji vyvrhuje z Černé díry ve středu naší Galaxie – Mléčné dráhy. Galaxie rotací přitahuje mezigalaktickou nezářící
energii a hmotu, tedy antihmotu, z nichž se na vnějších ramenech galaxií stává energie a hmota zářící. Středová oblast je
intenzivním zdrojem rádiových vln, infračerveného a rentgenového záření. Ve středu Galaxie je tajemný zdroj nesmírné energie.
Jeho hmotnost je asi milionkrát větší než sluneční. Je to velmi pravděpodobně Černá díra, která požírá okolní hmotu, kterou si
přitahuje z prstence kupícího se kolem ní, je schopna pohltit i světlo. V rovníhových oblastech, odkud je vidět téměř celá obloha,
lidé naší Galaxii nazývají Zářící pás, Nebeský pás, Mléčný kruh, jinde dostala jméno Nebeská řeka či Stříbrná řeka.
5,
Někde ji lidé považují za Nebeskou cestu, pěšinu či dráhu, jako je tomu v Indoevropských zemích, tedy i ve Slovanských jazycích.
Slované to nazývali “Nebeskou cestou“, jako by intuitivně dali správnou výrazovou formu něčemu, co dokazuje kvantová
mechanika, cesta Života v Galaxii opravdu spočívá, ale o tom více v bodě č.7;
Sluneční soustava uvnitř naší Galaxie:
Jedná se o spirální Galaxii s centrální příčkou a radiálními rameny, které začínají skoro ve středu a vytváří spirálovitý tvar.
Slunce a naše Sluneční soustava se otáčí kolem středu Galaxie – galaktického středu, v kterém se zároveň nachází nejužší průměr
Černé díry, jejiž poloha osy vůči spirálním ramenům je “Axiální centrální příčka“. Sluneční soustava potřebuje pro dokončení
oběhu přibližně 220 milionů let. Vědecká obec se domnívá, že Slunce a Sluneční soustava obíhá kolem středu Galaxie konstantní
rychlostí. Za svou existenci tedy vykonali méně jak 25 oběhů kolem středu Galaxie. Podle teorie zde uvedené, kterou samozřejmě
musí dokázat experimentální věda, tomu tak zcela ale není. Totiž tím jak se nabaluje spirální rameno a jsme vtahováni ke
“Zdroji“, máme menší obvodovou rychlost. Možná se i tím dostáváme duchovně z entropie (chaosu) vědomí, tím jak je více
aktivována DNA a tím i budem vzdělanější a mudřejší, je to samozřejmě obrovský časový horizont událostí. Spirální ramena
obsahují mezihvězdnou hmotu, difůzní mlhoviny, mladé hvězdy a kulové hvězdokupy. Naše Galaxie má pravděpodobně 200
hvězdokup, z kterých jich známe asi 150. Kulové hvězdokupy jsou silně koncentrovány směrem ke galaktickému středu. Náš
Sluneční systém se nachází ve vnějších oblastech Galaxie, proto jsme stále nižší organismy a je tolik duchovní entropie, zločinů
proti lidskosti atp.; Máme aktivovánu jen 1/3 naší DNA, protože naši DNA aktivuje “Zdroj“ v “Srdci“ naší Galaxie a my se zatím
nacházíme v 1/3 poloměru našeho galaktického systému. Aktivaci DNA lze urychlit pozitivně tvůrčí vírou v obecnou vzdělanost,
moudrost a v to, že současné destruktivně tvůrčí elity “Překlapnou“ na pozitivně tvůrčí elity. Nacházíme se zhruba 14 světelných
let nad rovinou galaktického disku a 26 000 světelných let od galaktického středu. Slunce leží v jednom menším spirálním rameni
známém jako Místní rameno nebo rameno Orion, asi ve dvou třetinách od galaktického středu. Toto rameno se nachází mezi
ramenem Střelce a Persea, V místě, kde se nacházíme je tloušťka diskové části Galaxie pouze 3000 světelných let. Poměrem
tloušťky a průměru se naše Galaxie – Mléčná dráha podobá hudebnímu CD. Uprostřed Galaxie je Černá díra, kde má nejužší
průměr. Její osa je “Axiální centrální příčka Galaxie“ a směrem od středu se kuželovitě zvětšuje její průměr oběma směry. My ji
nevidíme, protože u středu je na jejím “Plášti“ soutředěna hmota ze spirálních ramen. Jak tato hmota padá a urychluje se
obrovskou gravitací Černé díry do centra Galaxie, tak se zahřívá a vysílá energii, kterou spektrálně pozorujeme, vnímáme a část
také vidíme jako světlo. Emoční vnímání této energie někteří věřící nazývají Bohem. Střed Galaxie září jako 100 milonů Sluncí,
ale svou velikostí by se vešel do oběžné dráhy Jupitera. Uprostřed Černé díry je Vakuum obrovské intenzity, kde rotačně urychlí
zářící hmotu na rychlost větší, než je rychlost světla, ze zářící energie a hmoty se stává jiné skupenství, nezářící energie a hmota –
antihmota. Tímto se nám zářící energie a hmota ztratí z našeho horizontu událostí. “Kvantum hmoty spirálními rameny do
Galaxie vtažené se rovná kvantu antihmoty Černou dírou z Galaxie vyvržené“. Manifestaci principu, jakým způsobem je částice
antihmoty vyvržena Černou dírou z Galaxie lze provést jednoduše. V prostorné dílně, nejlépe bez oken, uprostřed ukotvíme dnem
k zemi kuželovitou nádobu. Stlačeným vzduchem roztočíme na maximum malé ložisko a vhodíme na plocho do nádoby a okamžitě
zalehnem.
6, Fotonově-kvantová teleportace Života uvnitř Galaxie: Je to v podstatě jednoduchý princip, který určitě pochopí všichni
“Balvani kvadratičtí“ zatížení egem materiální či duchovní podstaty. Je to světlo, část spektra elektromagnetického záření, které
má schopnost skenovat struktury živých organismů, především struktury RNA a DNA, tak jak ve svém experimentu dokázal ruský
kvantový fyzik Vladimír Poponin. Když se na svět kolem nás podíváme pomyslným elektronovým mikroskopem, který by byl
zárověň schopen zahytit celé panorama Univerza, zjistíme, že se vše nachází v “Poli světla“, totiž elektromagnetickém poli i
vakua. Hmota kolem nás i naše těla jsou složena z atomů, elektronů, fotonů, různého kvanta částic, které mají mezi sebou vazbu v
elektromagnetickém poli. Nejenže jsme ozařováni z našeho Slunce, ale i z okolního Universa a to především ze srdce naší Galaxie,
Mléčné dráhy. Toto záření práchází vší hmotou, našimi těly i všemi neurony. Planety jsou ozařovány těmito oskenovanými
informacemi přímo, ale jsou i schopny zachytit informaci putující v blízkosti Universem. Ta schopnost spočívá v tom, že
elektromagnetické pole planety prostě přitáhne oskenovanou informaci z meziplanetárního prostředí. Je to tedy
elektromagnetické pole planet, které je schopno svou gravitací zakřivit časoprostor kolem sebe, stáhnout si informace z okolního
časoprostoru Universa. Dokázal to ve svém experimentu Albert Einstein.
6,
Nejen že planety jsou schopny stáhnout informaci, ale toto záření je i schopno pokračovat dál až do vnějších oblastí Galaxie, a
nést sdělení i o nás. Pokud se na své cestě setká s planetou, která má alespoň základní biogenní podmínky pro rozvoj Života, tak si
informaci o nás stáhne. To samé platí v případě, pokud k nám k planetě Zemi doputuje informace z vnitřních částí Galaxie,
planeta si svým gravitačním polem tuto informaci stáhne.
Vydavatel - “Pravda přírodovědných zákonitostí se Universem šíří od Zdroje světla všemi směry stejnoměrně formou
fotonově-kvantové teleportace. Zakřiveným časoprostorem se šíří formou demony-kvantovou teleportací
v čase T=0;“
7, Mezigalaktická teleportace Života: Galaxie nabaluje hmotu i energii z mezigalaktického prostoru, to že ji nevidíme je
způsobeno tím, že je to nezářící energie a hmota - antihmota, avšak je tam. Postupným vtahováním ji Galaxie ozařuje a stává se z
hmoty a energie nezářící, skupenství zářící hmoty a energie. Když skupenství zářící hmoty a energie doputuje ke středu Galaxie, je
vtažena do obrovského urychlení, rotace, odstředění a vyvržení z Galaxie centrální axiální osou, ze spodního či horního horizontu
Galaxie. Ze zářící hmoty a energie se stává opět nezářící hmota a energie – antihmota. Znovu tedy, částice uvnitř Černé díry jsou
urychleny rychlostí větší, než je rychlost světla, tím se nám ztratí z našeho horizontu událostí – proto je nevidíme, ani obávanou
Černou díru. Vidíme jen zářící hmotu a energii na vnějším plášti Černé díry u středu Galaxie. Z fotonů se stávají jejich
antičástice – demony (nezaměnovat s démoni). Tak jako fotony, tak i demony jsou schopny nést časoprostorem oskenovanou
informaci RNA i DNA. Tak jak dopadají struktury demonů zpět do Galaxie na různém poloměru, jsou ozařovány a stávají se z
nich opět struktury fotonů. Tuto informaci jsou demony schopny přenést také do mezigalaktického prostoru, odkud si tuto
informaci ztahují Galaxie vnější radiální cestou z antihmoty. Podle současných odhadů je v Universu 70% skryté (nezářící)
energie, 25% skryté (nezářící) hmoty, jen 4% běžné zářící energie a 1% jsou tělesa v solárních systémech hvězd. Možná jednou
experimentální věda dokáže, že Galaxie jsou vlastně výkonné chemicko-fyzikální reaktory na přeměnu hmoty v antihmotu, ale i
zároveň přeměnu antihmoty v hmotu, nevyčerpatelný zdroj energie, perpetum mobile a tím i Život věčný. Ervin Laszlo kdysi na
konferenci v Praze předenesl “Teorii torzních polí“, všechny objekty od atomů až po Galaxie, vytvářejí ve vakuu víry. Jakésy
torzní fantomy, které přežívají i za absence původních spinových interakcí ( vzájemného působení částic v atomu a působení
neorbitálního momentu hybnosti), tudíž přežívají oskenované struktury DNA, RNA jako fantomy informací, které nesou fotony a
demony časoprostorem.
Zde bych tedy rád prezentoval teorii “Dialektiky hmoty a antihmoty uvnitř Galaxie“. Tak jako fotony jsou schopny nést
časoprostorem informaci o DNA, RNA, tak jsou toho schopny i antičástice fotonů – demony (nezaměňovat s démoni). Jednoduše
tedy řečeno Galaxie si svou rotací přitahuje z mezigalaktického časoprostoru nezářící energii a hmotu – antihmotu. Ve středu
Galaxie se nachází Černá díra, kde je na malém průměru soustředěna obrovská gravitace, která je způsobena obrovskou silou
vakua Černé díry a dochází k obrovskému zakřivení časoprostoru. To se manifestuje tím, že hmota, tedy i naše Sluneční soustava,
nebo její zbytky v dalekém horizontu událostí, až doputují k centru Galaxie, jsou na vnějším plášti Černé díry urychleny a
rozrotovány na rychlost vyšší, než je rychlost světla. Z částic hmoty se stanou částice antihmoty, a touto rychlostí vyšší, než je
rychlost světla se nám ztratí z našeho horizontu událostí, nevidíme je. Osa Černé díry je “Centrální axiální příčka Galaxie“,
můžeme si ji představit jako tvar trumpety nad i pod diskem Galaxie, více napoví obrázky. Průměr kužele Černé díry se zvětšuje
dle vzdáleností od disku Galaxie s tím, jak se snižuje vzájemné působení gravitace hmoty a antihmoty. Částice antihmoty se po
urychlení v centru Galaxie rozrotují na rychlost větší, než je rychlost světla, a po povrchu pláště černé díry jsou buď horní, nebo
dolní stranou vyvrženy do mezigalaktického prostoru. Z toho plyne, že cestovat v čase nemohou organizmy jako my, ale mohou
struktury fotonů a demonů, holografické informace, je to jiná forma Života, než jsme my. Tímto se dá i vysvětlit jev inspirace,
déjávu, vnuknutí a vize, proto se vyskytli v historii nadaní lidé, kteří dokázali dekódovat pravdu, moudrost, budoucnost, vynalézat
- vědět potřebnou informaci v čase “0“. Lidský mozek je orgán organické hmoty, který je schopen a uzpůsoben tyto informace
holograficky rozkódovat v čase „0“. Některé částice demonů po zpomalení dopadají zpět do Galaxie na různých poloměrech a
struktury informací RNA a DNA v nich obsažené se ozářením mění ve struktury fotonové, tyto struktury pak dekoduje v čase “0“
mozek. Organismy jako my, které budou mít aktivováno více jak 50% kódů aminokyselin v DNA, budou umět cestovat
meziplanetárním prostorem, nikoliv však časoprostorem, v daleké budoucnosti určitě i mezihvězdným a mezigalaktickým
prostorem. Budou to ale poutníci, kteří se už nestihnou ve svém Životě vrátit na Zemi, v důsledku obrovských vzdáleností.
Také proto, že Země bude v dalekém horizontu událostí prostě už neobyvatelná. Ke Genezi v Universu lidskou rasu podnítí touha
po poznání Nových světů, přelidnění planety a také její omezené zdroje surovin. Struktury fotonů a demonů, fantomy informací
mají vliv na naši cestu Životem, ať se nám to líbí nebo ne, naše životy jsou podřízeny jejich vlivu zákonitostí dialektiky duchovní
moci hmoty. Geneze bude dovolena, uskutečnitelná tím stylem, že civilizace nejdříve dosáhne takové duchovní, sociální a
technologické vyspělosti, že se sama svou hloupostí nezničí. V současné době nejsme v tomto moc přesvědčivý organismy. Naše
Galaxie je jen jedna z nekonečného množství variací přeměny hmoty v antihmotu i antihmoty v hmotu formou torzního pole, není
vůbec nutné doputovat až do centra Galaxie, spíše se jeví náš smysl Života v tom, že asi na půli cesty Sluneční soustavy do srdce
Galaxie dojde ke Genezi lidské rasy a osídlování Nových světů “Poutníky po hvězdách“, opustíme rodnou hlínu. Tak jako každou
teorii, tak i tuto musí dokázat experimentální věda a historie.
7,
B IBLE – Jsou to právě někteří kněží Starého zákona a Nového zákona, kteří spustili neurolingvistický program sebedestrukce
lidské rasy, byly to duchovní evoluční odnože mesianisticko-apocalyptické. Spustili to historickou lží v Bibli obsaženou a
vymýváním mozků důvěřivých lidí falešnou realitou historie. Někteří vůdci sekt, kněží, biskupové, kardinálové a papežové jsou ti
největší podvodníci historie, zneužívají důvěřivosti lidí a především je psychopaticky imponuje moc ovládat masy lidí a z toho
plynoucí finanční efekt a hmotné statky. To co činí je jen korupční politika a ne zdravá víra, nauka o tom, jak funguje lidská
mysl. Ať to zní jakkoli, kořeny zla globálního konfliktu obsahuje fanatická hegemonie všech tří monoteistických náboženství, je
to obsažené neurolingvistické programování. STARÝ ZÁKON - vyvinul se z něj Sionismus, programuje vyvolenost určitého
národa k vládě nad světem, vším jeho bohatstvím. NOVÝ ZÁKON - programuje především askezi, pasivitu a poslušnost elitám,
dnešní produkt pasivních konzumentů a diváků. V neokonzervativním Islámu je obsažené neurolingvistické programování o
zabíjení všech nevěřících, a přitom nevěřící nejsou duchovní hegemoni. Ačkoliv BIBLE i Korán obsahuje na povrchu vědomí
lidová mou-dra, která do ních zanesli poctivě a upřímně věřící lidé, skrytě však z ních podvědomě vzešla dualita hegemonie jako
produkt neurolingvistického programování elit a poddaných, produkt Žido-Křesťanské části civilizace. Lze to přirovnat, jako když
se vine historií z Blízkého východu, přez Evropu do Ameriky a zpět po pomyslném časoprostorovém kruhu do oblasti Blízkého
východu duchovní dualita, jak dualita šroubovice DNA Žido-Křesťanské části civilizace, vine se materiálně i duchovně nenažraný
systém k poslední světové válce – jadernému konfliktu o fosilní paliva, kořen zla je dogma náboženství.
Dualitou k dualitě Žido-Křesťanské civilizaci je Islámská část civilizace. Všechny tři monoteistická náboženství mají kořeny ve
Starém zákoně a nyní směřují do vzájemného jaderného konfliktu na Blízkém východě. Na povrchu jde o zbytek fosilních paliv,
ale je to i konflikt skrytě náboženský. Do dalšího evolučního procesu budou vpuštěny země, které se této destrukce nezůčastní, co
nejdříve přeorientují svou ekonomiku na systém bez fosilních paliv, postaví mimo zákon a vyhostí do země původu veškerou
náboženskou hegemonii, zajistí si autonomní účinnou vojenskou obranu kompatabilní s globální bezpečností. Dále země jejichž
vláda bude dobře a seriozně menežovat národní energie, masmedia a finanční systém. Země ve východní Evropě, které instalují
protiraketovou obranu USA, budou ve finále pravděpodobně vmanipulovány (Polsko, Česko) do hry jako obětina. Je to umělý
pokus o nastavení globálního podvědomí, naštěstí se pravda zákonitostí přírodovědy v Universu šíří pomocí fotonově-kvantové
teleportace, náboženské dogma na to nemá vliv a zničí se samo, porušilo tyto zákonitosti. Oni se o nás už pokusili rozhodnout bez
nás, máme jen jedinou možnost, instalovat svou vlastní protiraketovou obranu kompatabilní s globální bezpečností, oni jaderný
konflikt zcela určitě chtějí rozpoutat, ať to zní také jakkoli, je to pravda.
Přirovnání: Náboženská dogmata jsou daleko od porozumění přírodovědě, “Duchovní moci hmoty“. Je skoro 100% - tní
prognóza, že to bude právě rozštěpená hmota, která odstraní tato dogmata jako nádor rakoviny, ale není nikdy pozdě toto
náboženské šílenství stopnout.
I I I. Světovou válku proti Islámu v Arabské části civilizace rozputaly neokonzervativní Žido-Křesťanské elity, především
mezinárodní bankéři, rabíni NWO a Evangelické církve. S válkou proti Islámu nemají nic společného původní národy Evropy a
Ameriky. Je to válka elit a záleží na “Suverenitě“ původních národů Evropy a Ameriky, jestli se nechají vtáhnout do náboženské
války Žido-Křesťanských elit proti Islámu v Arabské části civilizace.
“ Lepší je být dnes aktivní, než zítra radioaktivní “
BIBLE – Starý zákon a lež v něm obsažená:
Sionističtí Židé nejsou vyvolený národ od Boha, je to národ jako každý jiný a vůči ostatním rovnoprávný. Je tedy nepřípustné,
aby se povyšovali, nebo byly povyšováni nad ostatní národy světa. Toto povyšování je kořen jejich utrpení a prokletí, až se sami
zbaví tohoto dogmatu, z tohoto prokletí se sami osvobodí. Dokonce nejsou jediní potomci Hebrejců. Nevyvolil si je a Kanaán jim
nedaroval bůh, ale jejich patriarcha, dvojjediná historická postava – faraon Thutmose I I I = Mose = Mojžíš uctívaný v Egyptě
jako Bůh.
Starý zákon, historická pravda:
8,
Bilbický příběh Židů začíná Abrahámem, který se narodil ve městě Ur v Sumeru okolo roku 2000 př.n.l.; Je to oblast dnešního
Iráku, soutok řek Eufratu a Tigridu. Z historickéhio hlediska nejde vyhranit původ žádného národa, protože každý je součástí
všeho, národy a civilizace se vzájemně prolínaly. Faktem je, že doposud destruktivně a je na čase, aby nastal bod zlomu, kdy dojde
k pozitivně-tvůrčímu prolínání národů, ale i tak aby každý zůstal sám sebou. Tehdejší oblast byla tvořena především městskými
státy, od Neolitu se lidi začali po planetě usazovat v údolích řek, začalo se rozvíjet zemědělství a řemesla. O obživu už nebyla
nouze, potřeba pracovních sil si vynutila mnoho dětí v rodinách, obvykle 10-12, rozených plánovitě. V řadě následných
generacích počet obyvatel obrovsky narůstal, docházelo k přelidnění osídlené krajiny, které půda už neuživila. Takže přibývající
mladé generace byly nuceny si hledat obživu a uplatnění v jiných oblastech. V Neolitu k tomu přispívaly lovecké kmeny
Kromaňonců a ve Starověku kmeny kočovné, které mezi zemědělce a městské státy vnikaly, loupily a vraždily, obyvatelé prchali co
nejdále od těchto napadených lokalit. To urychlilo rozptyl v podstatě nestěhovavých a usedlých lidí, byly to prvopočátky stěhování
národů. Je to varování pro dnešní dobu, dnes napadené národy už nemají kam utéct (Palestina, Irák, Afghanistán), v pudu
sebezáchovy udělají cokoli, už nemají co ztratit, je to přirozená reakce, potvrdí to každý psychoanalytik. Zabíjení dětí v Gaze
Izraelem, v Iráku bombardováním Severoatlantickou aliancí, je něco – co se vrylo určitě hluboko do podvědomí tamních lidí, ale i
ve všech arabských a muslimských komunitách rozptýlených (Diaspoře) po celém světě.
Národy Starověku byly: Semito-hamité - Egypťané, Asyřané, Arabové, Akkadové, Hebrejci ( Izraelité);
Východní Semité - Akkadové, Asyřané, Babylóňané;
Západní Semité – Pelištejci(Filištíni, Plalestinci), Féničané(Libanonci);
Indoevropané - Chetité, Keltové, Řekové, Minoané, Indové, Germáni, Slovani, Balt. národy;
Amerika – Mayové;
SUMMER:
V tomto období vznikají počátky směny, sociální rozvrstvenosti, zárodky ranných státních útvarů - vojsko, zákony, kněží,
úředníci. Rozvinula se společenské dělba práce, základní techniky zpracování mědi, skladování potravin a surovin. Rozvoj byl
spojen pře-devším s rozšířením znalosti písma, který umožnil rodícím se státům zavést stálý správní a náboženský aparát.
Postupem času bohatství Summerů začalo přitahovat pozornost Nomádů, pouštních kmenů ze severu, i západu, což byli také jedni
z původních předků Izraelitů, kteří uctívali božstvo planety Saturn - “EL“. Jelikož Egypt byl izolovanější od kočovných národů
než Summer, migrovaly do Egypta z východu Semitsko-asijské třídy dělníků a umělců, nejdříve údolím řek Eufrat a Tigrit na
sever Sumeru(dnešní Syrie), pak podél pobřeží Středozemního moře do oblasti Semitsko-Hiksoských kmenů (dnešní Libanon,
Izrael, Palestina), pak dále do Egypta. V Summeru byli mistři výstavby důmyslného a složitého systému zavlažování, který byl
zřizován v rámci chrámového hospodářství. Důlezitým impulzem jejich uplatnění byl vynález kola, hrnčířského kruhu. Byli to
architekti paláců summérského polyteistického náboženství a až 50m vysokých stupňovitých pyramid “Zikkurat“.
Abrahám byl bohatý kupec, tito měli nejsvobodnější pohyb v tehdejší době, se svou sestrou Sárou odešel z městského státu Ur. V
oblasi Semitsko-Hiksoské se dočasně usadil jako obchodník, zde si vzal za manželku svou sestru Sáru. Postupem času shromáždil
početnou skupinu stavitelů stupňovitých chrámů a zavlažovacích systémů ze Summeru, následně pokračovali do Egypta.
Dávní Egypťané si zapisovali detailní záznamy o historii své kultury na stěnách nádob, chrámů a hrobek za pomocí znakového
písma a obrázků, kterému se říká hieroglify. Historičtí experti nenašli naprosto žádný důkaz, že hebrejští Židé žili v Egyptě jen
jako otroci a že byli vyhnáni z Egypta. Neexistuje jediný archeologický důkaz pro Mojžíše a ostatní postavy Starého zákona od
Abraháma, přez Jákoba, Josefa až ke králi Davidovi a Šalamounovi. Existuje ale dostatek důkazů o egyptských faraonech na
kterých jsou tyto biblické postavy založeny. Starý zákon pečlivě zakryl a dezinformuje spojení mezi egyptskými faraony a
hebrejskými patriarchy mícháním historických faktů s mýty, legendami a starými pověstmi biblickými.
Většina migrace Semitsko-asijské populace se stala v Egyptě dočasně otroky při stavbě pyramid. V Egyptě byly ale především
jako otroci populace z jižního toku Nilu. S Abrahamem do Egypta dorazila vzdělaná skupina architektů, stavitelů a umělců. V té
době byl faraonem Mentuhotep IV. (11. dynastie cca 2040 – 1991 př.n.l.) Abrahám dal svou sestru a manželku Sáru jako sexuální
otrokyni do harému faraonovi. Za to byl odměněn zlatem a stříbrem. Abrahám dostal slib od faraona uctívaného jako bůh
(biblicky – úmluvu od boha), že jeho jméno bude veliké a jeho národ bude také veliký. Dále s ním udělal úmluvu o obřízce, aby si
označil své stavitelé a dělníky, odříznutím předkožky. Toto zmrzačení má více co dělat se značkou hebrejského vlastnictví, než s
hygienou. Dále Abrahám vykonával u faraona funkci vysokého úředníka, rádce a vezíra, proženil se do egyptské šlechty, vzal si
egypťanku Hagar. Zároveň se Abrahamovi a Sáře narodil syn Izák, což nebylo po vůli Faraona. Na příkaz vládce měl syna svázat
a zabít, nakonec ale nechal zabít faraona a stal se sám vládcem, protože měl dostatečný finanční a politický vliv. Dal si egyptské
jméno Amenemhet I. (12.dynastie cca 1991 – 1962 př.n.l.) podle egyptského boha slunce “AMON-Re“. V Hebrejštině to může být
přehláskováním Amen, Amon, Omon, Amun, což používají Hinduisté, Židé, Křesťané a Muslimové na konci modlitby,
neurolingvistického programování. Aníž si to tito lidé po celém světě uvědomují, uctívají AMON-Re, staroegyptského slunečního
Boha. Starý zákon (Testament) je duchovní kniha pro Křesťany i Muslimy. Amen se stále objevuje v Bibli a je skryt ve slovu
testament. Amen doslova znamerná“On, který je skryt“. Mnoho lidí se domnívá, že amen znamená – budiž, nebo tak jest. Ale v
King1, str.36. Starého zákona je Amen indentifikován jako pán Bohů. V roce 1818 n.l. učinil Antonio Labelo revoluční objev,
který identifikuje biblického Abraháma jako Egyptského faraona Amenemheta I.; V průběhu vykopávek v Údolí králů objevil 11
egyptských mumií, papirusové svitky, hieroglyfy a nákresy. Jeden z těchto nápisů byl interpretován Mormon Joseph Smithem
jako Abrahám sedící na Egyptském trůně. Josef Smith publikoval svoje nálezy v “Knize Abrahámově“ roku 1842, o dva roky
později byl zavražděný. Dnes jediná hrobka, kam nemá veřejnost přístup, je hrobka faraona Amenemheta I., (Abraháma), je to
archa úmluvy. Archa úmluvy ani biblický Svatý grál není nic nadpřirozeného. Archa úmluvy je truhlice s ostatky Faraona
Amenemheta I.( Abraháma), předka Hebrejců a Svatý grál je jednoduše historická pravda.
Jak biblický příběh pokračuje dál vyroste Abrahámovi syn Izák s dalšími syny Jákobem a Isou. Vražedné soupeření mezi bratry
donutí Jákoba utéct do města Bétel v Kanaánu (dnešní Izrael, Palestina). Podle biblických příběhů se Jákob oženil se svými
dvěma sestřenicemi od 12-ti synů jeho otce. V Kanaánu oblasti Semitsko-Hiksoských kmenů získává se svým klanem válečné
umění. Jelikož Egypt neměl suroviny, bronz dovažel, tak přechod z doby bronzové do doby železné se uskutečnil dříve v oblasti
Semitsko-Hiksoské a Egypt v tomto pomalu zaostával. Jákob zde získal výhodu vůči svým bratrům v Egyptě, výhodu válečnického
umění pro boj zblízka – meče, helmy, štíty a rychlé vozy. Jeho stejnojmenný syn Jákob se svým klanem a nejoblíbenějším synem
Josefem svrhli egyptské faraony, potomky Abrahamovi a obsadili egyptský trůn cca r 1655 př.n.l.;.
Protože jméno Semitsko-Hiksoského faraona Jakubher (13.dynastie cca 1655-1646 př.n.l. ) je aramejské jméno pro Jákoba,
experti to interpretují, jako faktický důkaz, že biblický Jákob a Hiksoský král Jakubher je jedna a ta samá historická postava.
9,
Historické záznamy ukazují, že tito Semitsko-Hiksoští králové vládli Egyptu více než 100 let. Následně se Egypťané vzbouřili
proti těmto Semitským králům a zatlačili je do severního Egypta. Josef, nejoblíbenější ze synů Jákoba (Jakubhera) v Egyptě
zastával funci úředníka jako velký vezír, v období sucha vykupoval všechnu půdu od hladovějících lidí a pak jim danil příjmy 1/5.
Změnil si své jméno na egyptské Zapenapenia ( ten, který může odhalovat tajemství). Souběžně s porážkou Semitsko-Hiksoských
králů Egypťany, zakryl svou hebrejskou identitu, tím že si vzal egyptskou ženu, proženil se do egyptské šlechty. Okolo roku 1500
př.n.l. byla dojednána úmluva, že Semitsko-asijská třída dělníků, stavitelů a architektů bude moci poklidně odejít z Egypta do
Kanaánu a nebudou zabiti. Této třídě se tehdy říkalo Harabejci, následně se to užívalo jako Hebrejcí. Původ tohoto jejich
pojmenování má u jejich patriarchy Abraháma (slovní přesmyčka Habrahámové) a jeho předka Hebera. Dnešní Hebrejština
vykazuje známky modernizovaných egyptských hieroglifů. O poklidné přesídlení do Kanaánu se postaral jejich patriarcha
Zapenapenia (Josef), protože měl v Egyptě velký finanční a politický vliv. Tato sociologická skupina Hebrejců byli původní předci
starověkých Izraelitů, bylo to společenství různých Semitsko-asijských dělníků, stavitelů umělců a architektů, byli to lidé
především ze Summeru, Asyřané, Arabové, Akkadové, Babyloňané, Pelištejci (Filištíni, Palestinci), Féničané (Libanonci).
Semitsko-Hiksoské vojsko porazil faraon Ahmose I., který dokončil to, co započali jeho předchůdci Sekenenre Tao a Kamose.
K jeho úspěchu vedlo to, že okopíroval zbraně Hyksósů, vyzbrojil svoji armádu válečnými vozy, vojáky luky a meči, které
nahradily dosavadní sekyry. Některým oddílům dal do výbavy kopí s dlouhými hroty a přilby. Jeho předchůdce Sekenenre Tao
(česky Statečný), si udržel jistou nezávislost na Hyksósech, byl pouze králem Horního Egypta, sídlil ve Vasetu (Thébách).
Následně vznikla Nová říše a dalším faraonem byl Thutmose I. (18. thébská dynastie 1550 – 1525 př.n.l.), měl dceru Hatšepsut,
která se stala manželkou svého nevlastního bratra Thutmose I I.; Protože Hatšepsut nemohla dát trůnu potomka, Thutmose I I.
vybral hebrejskou služebnici Isis, aby porodila mužského následníka, kterého pojmenovali Thutmose I I I.( je to biblický Mojžíš);
Isis pomáhala Hatšepsut Mojžíše vychovávat a v dospělosti mu moudře sdělila jeho původ a historii národa Hebrejců. Hatšepsut
po smrti Thutmose I I. převzala poručnictví nad mladým Thutmose I I I. (Mojžíš), sice mu přidělila titul spoluvládce, ale o vládnutí
se starala sama. Pro posílení své autority se nechávala zpodobňovat s usirovým vousem a na veřejnosti nosila mužské oblečení.
Po její smrti se Mojžíš stal samostatným panovníkem Thutmose I I I., ihned po nástupu na trůn začal ničit sochy, které
zpodobňovaly Hatšepsut a její jméno smazával ze všech nápisů. Organizoval vojenské kampaně, aby ochraňoval své hebrejské
druhy v Kanaánu. Se svou mocnou armádou porazil tehdejší nepřátelé Hyksos-Semitů, Hebrejců. Po slavné bitvě “Migedo“ v
Kanaánu roku cca 1471 př.n.l. si Thutmose I I I. (Mojžíš) vybral své guvernéry z 12-ti Hebrejských kmenů. Na Egyptském ostrově
Philaé nechal zbudovat chrám ISIS na památku své biologické matky ISIS. Chrám byl později obnoven Ptolemaiovskými králi
Egypta. Hebrejci usazení v Kanaánu přejmenovali oblast na Israel. Zde je decodum pojmenování “IS-RA-EL“, jelikož to bylo
společenství národů, které uctívaly v podstatě tři bohy, složily název z těchto personifikací bohů.
IS IS je personifikace bohyně moudrosti a uctívání matky Thutmose I I I. (Mojžíše). Tuto personifikaci moudrosti měla i
Kleopatra VII., poslední Ptolemaiovský faraon a matka Ptolemaie XV., kterému dala také personifikaci moudrosti ISA, kterému
zase lidé v městě Betlém dali přívlastek ISUS (Josua) Nazaretský. Jeho životní cesta zkončila v úctě místních lidí, ve městě
hinduistických učenců - Šrínagáru, kde ho nazývali ISA syn Boha (Gaius Julius Caesar).
AMON-RA je personifikace slunečního boha který se uctíval v neděli. Část personifikace a její obměny Amen, Omon, Amon,
Amun se používají dodnes v náboženských knihách Hinduistů, Křesťanů a Muslimů. Je to skryto i v názvu Starého zákona,
Testament. Tuto personifikaci má také skrytou ve svém egyptském jméně Abrahám, faraon Amenemhet I.; Tato personifikace
slunečního boha se nachází u mnoha egyptských panovníků.
12, dynastie cca 2000-1780 př.n.l.: Amenemhet I I.,III.,IV.;
18, dynastie cca 1550-1070 př.n.l: Amenhotep I.,II.,III.IV., Tutanchamon;
Amenhotep IV. - také nazývaný Achnaton, se vymyká veškerým staletým pravidlům egyptské vlády a státního uskupení. Zavrhl
tísíce egyptských bohů i mocného AMON-RA(RE), již na začátku svého panování vyhlásil jediného pravého boha – Atona –
ztělesněného ve slunečním kotouči a sebe za jeho jediného syna, spojnici mezi bohem a lidmi. (Takto podobně podvedla
Římskokatolická církev miliony lidí po celém světě s historickou postavou Ptolemaie XV., ISUSE, Josua, Ježíše Nazaretského,
ISY . Samozřejmě to byl člověk jako každý jiný, nebyl to bohočlověk, byl výjmečně nadaný díky vzdělání své matky, otce a
hinduistických učenců, Bůh v osobní personifikaci neexistuje, duchovní moc hmoty, esoterika, kvantová mechanika ale ano).
Tímto vzniklo monoteistické náboženství, z kterého se historií neurolingvistického programování, modlitbama vyvinul
Judausmus, Křesťanství a Islám. Achnaton nechal postavit velké množství chrámů pro slunečního boha, původně
stotožňovaného s Re (Ra).
19, dynastie cca 1307-1196 př.n.l.: Ramesse I.,II.; Amenmesse;
20, dynastie cca 1196-1070 př.n.l.: Ramesse I.,II.,II.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI.;
21, dynastie cca 1070-945 př.n.l.: Amenmesse, Amenemope, Siamon;
V této dynastii se nacházejí dvě dvojjediné historické postavy starověkého Egypta a Bible. Pesbachaennuit I. také nazývaný
Psusennes I. a Siamon. Hitorie odkrývá že faraon Peusennes I. krom Egyptu, také vládl Kanaánu 50 let cca 1039-991 př.n.l., ve
stejném čase vládl Kanaánu 50 let také král David cca 1012-962 př.n.l., oba bojovali proti lidem moře, zvaným Metaíni, Hetaiti a
Filištíni, což byly bojovné části původních národů oblasti Kanaánu. Oba dva měli syny s téměř identickými jmény. Král David měl
syna Solomon (Šalamoun), kde Sol znamená “syn“ a “omon“ je alternativou Amon (Amen). Tedy syn boha Amona. Psusennes I.
(král David) měl syna Siamon, kde Si také znamená syn a Amon je alternativou pro Amen. Tedy také syn boha Amona. Solomon
(Šalamou)n cca 970-931 př.n.l.; Siamon cca 978-959 př.n.l.;
Z faktu, že sluneční bůh byl uctíván v sedmém dni týdne, lze etnolingvisticky dekódovat původ slova neděle, anglicky “Sunday“.
Židovská hvězda Davidova je symbolika, která má také původ ve starověkém Egyptě – Jsou to dvě vklíněné pyramidy.
EL Kanajci, kteří žili také v oblasti dnešního Izraele a Palestiny uctívali boha planety Saturn – EL, uctívali ho v šestém dni
týdne, tedy v sobotu. Z tohoto faktu se také etnolingvisticky dekóduje název šestého dne v týdnu - sobota, anglicky “Sathurday“,
neboli “Saturn-Day“. Jak je vidět “Slovo“ má magickou moc vystopovat a dekódovat historickou pravdu, je to nejlepší zbraň
kultivovaných a chytrých lidí.
Složením těchto personifikací božstva moudrosti ISIS, slunečního boha AMON-RA a boha planety Saturn EL, rozkódujem
původ slova Izrael, tedy původ názvu státního útvaru Izrael – IS-RA-EL , mělo by to tedy být podle původního záměru
společenstvírovnoprávných národů a nemělo by docházet ke genocídě Palestinců. Oni za to nemohou že jejich původní zem
Římská říše přejmenovala na Palestinu podle Filištínů. Palestinci jsou také potomci původních starověkých obyvatel oblasti –
Kanajců, Egypťanů, Asyřanů, Arabů, Akkadů, Hebrejců, Babyloňanů, Pelištejců a Féničanů.
10,
Jádro historického konfliktu spočívá v tom, že ta oblast byla historický průsečík zájmů různých velmocí, zároveň byli Hebrejci
neurolingvisticky programováni kněžími, že jsou vyvolený národ od Boha, po pár generacích náboženské sugesce se zapomělo
mezi běžnými lidmi, že oním bohem byl jen takto uctívaný člověk - faraon Thutmose I I I. (Mojžíš), který jim zárověň daroval zem
zvanou Kanaán. Historickou pravdu si uchovávali ústně jen jejich náboženské špičky – židovští kněží. Chudým vrstvám nezbylo,
než zůstat v oblasti a různě konvertovat k různým říším během následné historie, někteří byli odvlečeni do zajetí. Ti bohatí a
válečníci se rozptýlili po světě, protože na to měli finance a sílu, z některých takto rozptýlených se vyvinuli Makedonci (kmeny
Manesseh a Den), Vikingové (VI.King), Sionismus a dogma vládnout celému světu.
Po králi Šalamounovi (Siamunovi) vládl v Israeli král Rechabeáma 933-916, následně se stát rozpadl na Judské a Izraelské
království. Judské království bylo vyvráceno roku 586 př.n.l. novobabylonským vládcem Nabukadnesarem, ten odvedl do zajetí
vzdělané a řemesel znalé Hebrejce (Judejce, Židy), se záminkou, že to jsou původní Summeřané (Babyloňané). Babylonský exil
pomohl Židům k sebeuvědomění, vytvořili Bibli – Testament, takzvanou “přenosnou vlast Židů“, vznikají první Synagogy. Roku
539 př.n.l. perský vládce Churuš (Kyros) dobyl Babylon. Ve své nábožensky a jazykově tolerantní říši dovolil Židům návrat do
vlasti, ale jen část Židů tohoto práva využila, část zůstala v rozptýlení čili Diaspoře. Hebrejské bojovné kmeny MANESSEH a
DEN (DAN) se spojili a vytvořili MACE-DAN-IANS, Makedonce. Se svým zlatem a bohatstvím utektli do Řecka. Nosili bílé
sukně, jako egyptští faraoni, hráli na kozí měchy a adoptovali řeckou kulturu. Usadili se v údolí řeky, kterou pojmenovali podle
kmene Dan (Danau, Dunaj). Okolo roku 322 př.n.l. jejich vojevůdce Alexandr veliký znovu dobyl Egypt a ustavil svého generála
Ptolemaie I. novým hebrejským faraonem Egypta. Přesto, že je Kleopatra VII. považována za posledního faraona, historická
fakta ukazují, že její prvorozený syn Ptolemaie XV. byl posledním hebrejským faraonem Egypta. Tohoto syna měla s Gaiem
Juliem Caesarem, proto měl také přívlastek malý Caesar (Cesarian), narodil se roku 57 př.n.l.; Gaius Julius Caesar byl roku 42
př.n.l prohlášen senátem za Boha, proto se Ptolemaie XV., Cesarianovi, říkalo syn Boha. Kleopatra se prohlásila za personifikaci
bohyně moudrosti ISIS, proto malý Ceasarián dostal také přívlastek ISA, ISUS syn Boha. Kleopatra prohlásila Ptolemaie XV.,
Malého Caesara, Cesariana, ISU za krále králů ve věku 13 -ti let, při ceremonii darování Alexandrie v roce 34. př.n.l.;
Starověcí Egypťané své panovníky zcela jistě nečíslovali římskými číslicemi, je to důkazní materiál o tom kdo ví historickou
pravdu a kdo ji zamlčuje před širokou veřejností, obelhává miliony lidí po celém světě.
Z etnogenetických studií vyplývá, že starověcí Harabejci (Hebrejci) přesídlení z Egypta velkým vezírem Zapenapenia
(starozákonním Josefem) byli spelečenství národů, sociologická skupina, Semitsko-asijská třída architektů, stavitelů, umělců a
dělníků. Sumeřanů, Asyřanů, Arabů, Akkadů, Babyloňanů, Pelištejců (Filistínů, Palestinců), Féničanů (Libanonců). Fanaticky
fašizující sugesce a neurolingvistické programování o vyvolenosti jediného národa od Boha, vyvolenosti vládnout světu, je kořen
nacismu, fašismu, Holokaustu, etnických čistek, náboženské hegemonie, korporátního fašizmu a snah o nedemokratický New
World Order.
Se současnými válečnými zločiny, které dnes páchá fašizující Sionismus v Gaze a na Blízkém východě nemají nic společné tyto
původní národy starověkých Izraelitů. Je to nesmyslná bratrovražedná válka. Sionizmus je dogmatická větev, která se oddělila od
původních Izraelitů a ztotožnila se s neurolingvistickým programováním o vyvoleností vládnout světu. Starověcí Izraelité učili, že
jim Kanaán daroval bůh – faraon Thutmose I I I.; Na základě těchto historických faktů se jeví válka na Blízkém východě jako I I I.
světová válka nikoliv proti původním Izraelitům (Židům), ale proti korporátnímu Sionismu a některým korporátním struktůrám
uvnitř Vatikánu. Apocalypticky dominující Sionismus a struktury uvnitř Vatikánu nemají náboj pravdivé víry, už jim nezbývá, než
ohlupování a oblbování širokého veřejného mínění efekten 100-é opice v korporátních masmédiích, které vlastní a
apocalyptyckými podvrhy o roku 2012 v masmédiích. Je to nekontrolovatelná touha po moci, finančním vlivu a globální duchovní
hegemonii. Z historického hlediska byl Adolf Hitler transparentní zrcadlo toho, oč se oni skrytě snaží.
11,
¨Dalším jejich náboženstvím je globální oteplení, nejnovější vědecké důkazy poukazují, že naopak dochází k menším aktivitám na
Slunci, tudíž by mělo docházet k ochlazování planety. Globální oteplování je způsobeno uměle Chemtrailsy, kterými elity vytváří
uměle skleníkový efekt. Motivem politických elit za “oponou“ v Západním světě je xenofobie z vytrácení jejich duchovní
hegemonie, touha po finančním efektu, moci a globální vládě. Už by je někdo měl konečně vytáhnout za flígr ze za opony, na
půdě OSN podat návrh mezinárodního zatykače, či ústavní léčby, to by možná I I I. světový konflikt stopnulo.
Globální planetární politický a sociologicko-ekonomický systém v budoucnu musí vzniknout, ale demokraticky volený. Jejich
dogmatická meta času je rok 2012, proto je na internetu a v masmédiích tolik podvrhů o roku 2012. Moudrost, vzdělanost a
zdravý rozum v kořenech Judaismu, Křesťanství, Islámu i ostatních duchovních hnutích mysli jim to zcela jistě překazí.
B IBLE – Nový zákon a lež v něm obsažená:
Široké veřejnosti je zamlčována historická pravda o ústřední postavě Nového zákona. Po staletí neurolingvisticky programují
poddajnost a poslušnost elitám. Neučí víru, totiž nauku o tom, jak funguje lidská mysl, tímto nahánějí mysl posluchačů do
utahující se smyčky korporátního fašizmu, destruktivně tvůrčího kapitálu a masmediální masírky korporátních médií. To co dělají
je politika o udržení moci, financí a vlivu. Nenásilný vliv se dá získat jen a jen moderním vzděláváním, a ne soutěživým počítáním
duší jak vodníci a podvodníci. Nový zákon obsahuje na povrchu lidová moudra především o mezilidských vztazích, která do nich
vnesli poctivě a upřímně věřící lidé, a dodnes je učí upřímně věřící kazatelé na nejnižších úrovních. Avšak na podvědomé úrovni
se programuje zranitelnost a askeze, není to v dnešním světě to nejideálnější. Náboženská elita učí, že být normální, znamená být
za všech okolností šťastný, vždy chápající a nikdy naštvaný. Zní to hodnověrně, ale není tomu tak. Nelze mentálně tlumit žádnou
negativní ani pozitivní energii, protože to způsobuje nerovnováhu, štěpí vejpůl lidské vědomí a zotročuje osobnost člověka.
Abychom ovládli naše emoce, musíme je pochopit, ne s nimi bojovat. Musíme jim dovolit sloužit svému účelu, poučit se z nich.
Strachy lidí dávají ostatním možnost ovládat Vás na základě těchto strachů. Analyzujte své schopnosti, úzké politické elity nahoře
není nic, čeho bychom se měli bát. Po staletí pracovali skryti za scénou, slétali se jak černý vrány, aby manipulovali s lidmi. Byl to
přirozený evoluční proces. Fungovalo jim to, ale asi jen doposud. Zatím jediné sociologicko-ekonomické systémy, které dobře
fungují jako hierarchické jsou systémy s dělbou práce, firemní systémy. Politické a náboženské socilogicko-ekonomické systémy
jako hierarchické selhávají, v podstatě se jedná vždy o korupční pyramidu.
Nový zákon, historická pravda:
Socha v Rio de Janeiro - Cesarian, Ptolemaie XV., ISA ;
Potomek historických postav starověku, uctívaných jako božstvo, římského diktátora prohlášeného senátem r. 42 př.n.l. za boha,
Gaia Julia Caesara a posledního ptolemaiovského faraona Kleopatry uctívané v Egyptě jako ISIS, proto dostal přívlastek nejen Cesarian, ale i ISA.
Pakistán, město Muree – poslední místo odpočinku jednoho z ochraňujících rodičů Ptolemaie XV. Marie, služebné posledního ptolemaiovského faraona – Kleopatry.
Byl to jediný člověk, který mohl Ptolemaie XV. následovat do vytouženého města východních učenců – Šrínagaru, tuto pouť nedošla a po cestě zemřela.
12,
Indie – Kašmír, město Šrínagar, místo posledního odpočinku Ptolemaie XV., Cesariana, ISY.
Byl to člověk, na kříži nezemřel, z Judei mu tehdy umožnil odchod do vyhnanství v Kašmíru Pilát Pontský. Církevní krvavá pohádka je
historický podvod, oblbování a ohlupování Křesťanů. Životní příběh Ptolemaie XV. byl úplně jinak. Ve Šrínagaru se dožil vysokého věku a velké
úcty u místních lidí, působil jako lidový léčitel a učitel esoteriky. Vznikla legenda o nadaném učenci jménem ISA, po staletí se nesla trasami
obchodních hedvábných cest, kde cca r. 611 n.l. inspirovala obchodníka jménem Muhammad ibn Abdulláh ibn Abdulmuttalíb, z kterého se
následně stal vojevůdce a zakladatel náboženství Islámu. Ptolemaie XV. učil vzdělanost, kterou získal od Hinduistických učenců z Himalájského
pohoří, byla to vzdělanost o spojitosti člověka s přírodou a Universem. Po odchodu do exilu z Judei v tomto učení následně pokračovala jeho
manželka Marie Magdalena na území Visigótů, známého pod jménem Carcassone. Je to provensálská oblast jižní Francie. Místní Gótové a
Gallové byli nábožensky tolerantní, proto měla zdejší víra podobu splynutí Křesťanství nazarénského, gnostického a antického, gallského,
germánského pohanství a především Gnostické filozofie. Zdejší Vikomti odvozovali svůj původ přímo z pokrevní linie Ptolemaie XV. a jeho
manželky Marie Magdaleny. Rozšířilo se zde duchovní učení zvané “Katarství“ ( z řeckého slova katharsis = znovuzrození ). Kataři se nesnažili o
vytvoření rigidní církve, byli stoupenci gnostického Křesťanství, zachovávajícího původního ducha učení Ptolemaie XV., odvolávali se na
původní evangelium sepsané těmi, kteří jej osobně znali a byli jeho přímými žáky, jako například Marie Magdalena. Jádrem jejich gnostického
duchovního hnutí byly vzory chování, sociální praxe, právo a spravedlnost v té formě, která se odvíjela nejen z liberálního pojetí Starého zákona,
ale i učení Hinduismu. Síla a nesmrtelnost tohoto učení spočívá v obecné vzdělanosti, jejich učení předběhlo dobu o tisíce let a jejich doba
obecné vzdělanosti ještě přijde. Ptolemaie XV. svým životním příběhem transformoval vzdělanost svého otce, matky i učení Starého zákona a
Hinduismu. Kataři byli zcela oddáni pravdě, odmítali bezuzdnou moc, nadvládu a hromadění bohatství. Tím se stali nebezpečnými nejprve pro
židovský Sanhedrin a později i pro Římskokatolickou církev. Církev se cítila mocensky ohrožená, to vedlo k několika křížovým výpravám proti
Katarům. Během této křižáky provedené genocídy, bylo místní obyvatelstvo decimováno a násilím nastolena Římskokatolická verze Křesťanství.
Zbytky Katarů, kteří unikli masovému vraždění se rozprchli po Evropě především do dnešní oblasti severozápadní Francie - Bretaně, následně
Irska a Skotska. Poměrně početná skupina Katarů se usídlila také v Bohemii, neboť jim tato oblast byla blízká svým “Keltským“ původem a stále
doutnajícím odporem k římskému papeži a jeho dogmatické církvi. Česká kotlina je prostor keltské etnogeneze, z četného množství keltských
kmenů mají pro Čechy význam především Bójové, jsou to také naši předci a tehdejší jejich země se nazývala “Boihaemia“ a od nich pochází
původní název České kotliny – Bohemia. Katary král Václav I. nepronásledoval, protože si z církve zase tak moc vrásky nedělal. Kataři byli
většinou šikovní a zkušení řemeslníci a kulturně vyspělí lidé. V Bohemii se vytvořili díky jim takzvané řemeslné “cechy“ a od nich pochází další
název naší země - “Čechy“. Během temné církevní inkvizice se v Německu označení “Katar“ zkomolilo na “Katzer“ a z toho se i vyvinul český
název “Kacíř“.
V každém společenském systému je největším zlem elita, která je nekontrolovatelná ostatním společenským systémem, mezi tyto elity v celé své
historii patřila i církev a je tomu tak dodnes, v extrémech takové elity získávají praxi zločinné organizace. Proto je v dnešním světě tolik přítomno
zlo a především zločin proti lidskosti jako byl Holokaust, etnické čistky, současná genocida Palestiny a I I I. světový konflikt, poslední
křížová výprava proti Islámu. Tentokrát se zlo zhroutí samo do sebe, vytvořili si svou vlastní řízenou demolici anebo možná reparaci, přirovnáním
řečeno reparaci podobnou té, která probíhá uvnitř DNA působením ionizačního záření. Nic se v dnešním světě neděje, aby o tom nevěděl
Vatikán. Při zkoumání každé sociologické skupiny, nám historická zkušenost ukazuje, že kolektivní vina neexistuje.
13,
Nelze tvrdit, že elity tyto genealogické vývojové větve sami plánovaly, tak to zcela určitě není, k tomu prostě směřoval vývoj, k
těmto objevům se dospělo teprve během několika posledních století. Je to v podstatě evoluční syntéza moci, které je potřeba dát
kultivovanou a lidskou podobu, formou obecné vzdělanosti a pravdy. Zatím to je Augiášův chlív. Elity zcela jistě a ještě rády
“Překlapnou“ z destruktivně tvůrčích na pozitivně tvůrčí. Elity z těchto historických faktů mají strach před veřejným míněním,
proto vznikly různé tajné společenství utajené před veřejností, přitom by se jim lépe dýchalo v ovzduší historické pravdy, stačí jen
překlapnout.
Historické události mohly mít pozitivní vývoj, kdyby se historie náhle nezměnila, když byl Cezariánův otec Julius Caesar ubodán
k smrti lidmi, kterým nejvíce věřil – senátory římskými. Nelíbilo se jim, že politiku mohl ovlivňovat ženský element. Další společné
vládnutí Gaia Julia Caesara s Kleopatrou bylo nadějné, protože mohlo být vyváženo mezi ženským a mužským elementem, také
mohlo pozitivně ovlivnit spoluvládu to, že Kleopatra měla personifikaci moudrosti ISIS. Historii však destruktivním směrem
přesměrovali senátoři římští. Adoptivní syn Caesara, Octavian rychle převzal moc jako římský císař. Jelikož se Kleopatra bála o
prvorozeného potomka Caesara, právoplatného dědice římského trůnu a Říše římské – Ptolemaie XV.(Cesariana, ISY), hledala
ochranu u ženatého velitele Caesarovi armády v Egyptě, Marka Antonia. Když Octavianova mocná armáda vtrhla do Egypta,
zajistila Cesarianovi (ISOVI) bezpečný odchod z Egypta se sluhy, kterým nejvíce věřila. Bylo mu tehdy cca 15 let. Jako
skutečného nástupce Římské říše ho chtěl Octavian zabít. Kleopatře věrní sluhové, kteří cestovali s Cezarianem byli jeho
ochraňujícími rodiči, byli to bibličtí Josef a Marie, kteří ač převlečení za chudé pocestné, byli bohatí, Kleopatra je vybavila zlatem.
Ze vztahu s Markem Antoniem se narodili tři děti, dvojčata dívka a chlapec, a další chlapec, tito nevlastní sourozenci Ptolemaie
XV., ISY jsou dvojjediné historické postavy. Dvojčata Alexander Helios (Jakub, James) a Cleopatre Selene ( Marie Magdalena), a
třetí nevlastní sourozenec Ptolemy Philadelphus (Tomáš, Thomas). Když Cesarian s Josefem a Marií opustili Egypt byli nevlastní
sourozenci inkognito svěřeny Markově ženě. Po zdrcující porážce od Octavianovi invazní Římské armády, spáchal Markus
Antonius sebevraždu pádem na vlastní meč. Kleopatra se nechala dle mytologie uštknout jedovatým hadem. Alexander Helios
(Jakub, James), Cleopatre Selene ( Marie Magdalena) a Ptolemy Phyladelphus (Tomáš, Thomas) byli vychováváni na
Octavianově dvoře s jeho synem Tiberiem, který se později stal císařem. Byli vychováváni společně císařovou sestrou Oktavií.
Cleopatre Selene (Marii Magdalenu) provdali do vzdálené Mauretánie, užívala po matce personifikaci ISIS. Když putovali Josef,
Marie a Isa Egyptem do Judei, aby skryli svou identitu, pozměnili si svá jména na Kanaánská, Josef, Marie a Ysua(Josua, Ježíš) z
Nazaretu. Původně byli Josef a Marie z Bítinie. Po cestě hledali nejlepší způsob, jak ukrýt Cesariána (ISU) a dát mu vzdělání,
když doputovali do Betléma, jeho identita se už neutajila a mezi prostými lidmi se nesla zvěst, že se v zemi objevil syn boha. Z této
skutečnosti pramení biblická pověst o vraždění neviňátek v Betlémě. Další možnost, jak ukrýt Cesariana (ISU), byla rada učenců
z východu. Vydali se na cestu do Kumránu u Mrtvého moře, kde byl klášter mesianisticko-apocalyptické sekty Esejců. Původ
mesianismu v židovském národě, je víra v příchod božího Mesiáše, který se postaví jako vůdce do čela Izraelitů, odstraní
nespravedlnost a vypořádá se, s všemi jejich nepřáteli, v tehdejší době to bylo všeobecně rozšířené duchovní učení. Starý zákon
přináší 60 hlavních mesianistických proroctví a obsahuje ještě asi 270 zmínek, či narážek na tohoto spasitele. To napovídá, jak
hluboce byl mesianismus v dějinách židovského národa zakořeněn. Tyto dějiny byly velmi pohnuté, neboť Izraelité se museli
často bránit expanzím cizích dobyvatelů. V těžkých chvílích se tato proroctví stávala pro jejich národ velice mocnou duchovní
podporou, pomáhající jim překonat útrapy cizácké poroby ve víře v lepší budoucnost. Dá se říci, že mesianismus se hlavní měrou
zasloužil o přežití zvláštní kulturní a duchovní identity Izraelitů, přispíval k posílení vnitřní soudržnosti židovské pospolitosti.
Jejich přísný monoteismus, víra ve svou výhradní vyvolenost a silnou intoleranci ke všem jiným filozofickým a náboženským
učením dostalo do vínku i Římskokatolické Křesťanství, vzešlé z těchto podmínek. Uvnitř národa Izraelitů krystalizovalo
všelidové povědomí jedinečného a náboženského nacionalismu, jež učinilo toto společenství natolik odlišným od jiných národů a
tradicí. Brzy se v hebrejské společnosti vydělily tři hlavní náboženské kasty, soupeřící mezi sebou o vliv a moc.
První byli Saducejové, bohatá kněžská aristokracie a rodová šlechta - nepočetná, ale velmi vlivná náboženská skupina,
charakteristická svým konzervatismem ve všech oblastech veřejného i náboženského života. Patřili mezi ně i velekněží
jeruzalémského chrámu, kteří také zinscenovali soud se zajatým Ježíšem (ISOU).
14,
Druhá, početnější kasta byli farizejové, vzešlí původně z účastníků Makkabejského povstání. Měli mezi lidem hodně přívrženců,
především z řad řemeslníků a drobných obchodníků. Právě z nich se rekrutovali lidoví vykladači Starého zákona s tendencí po
inovacích. Později, v Ježíšově době, se ani oni neubránili dogmatismu a rozdíly mezi nimi a Saduceji se natolik setřely, až splynuli
v jeden konzervativní náboženský proud.
Třetí kastou byli Zelóti - horlivci, radikální skupina, věřící v brzký příchod Mesiáše. Jejich víra je motivovala k teroristickým
útokům na domácí kolaboranty i představitele římské správní moci.
Mimo tyto tři hlavní kasty stála sekta Esejců, uzavřené společenství duchovních učitelů, těšících se mezi Izraelity veliké úctě.
Příslušníci a vyznavači této sekty měli nemalý vliv i na utváření životního osudu Ptolemaie XV., (ISY). Esejci se však nikdy
otevřeně nemíchali do politiky. Působili spíše konspirativně v pozadí a připravovali se i na možné ozbrojené vystoupení pro
případ, že by je Mesiáš potřeboval při tvorbě svého " Božího království". Jejich dochovaný vojenský řád, který byl součástí nálezů
tzv. Kumránských svitků v roce 1947, je svědectvím přípravy přísné organizace pro případ takové mimořádné události, jakou by
byl Mesiášův příchod, v něhož Esejci bezvýhradně věřili a nazývali jej " Učitelem spravedlnosti". Sekta věnovala velkou pozornost
přípravě svých členů k boji i organizaci bitev s nepřáteli, takzvanými " Syny temnoty". Hlavní činností členů této sekty bylo
studium svatých textů, jejich výklady a studium astrologie. Také zavedli obřad společné rituální večeře, připomínající takřka do
detailu pozdější tzv. “Poslední večeři Krista“ se svými učedníky. Život esejských obcí byl vázán předem danými pravidly, což se
týkalo především oslav různých svátků a náboženských rituálů. Členové sekty byli rovněž cvičeni pro zpravodajskou činnost,
jejich agenti zřejmě působili v celé Judei a vůdci Esejců byli dobře informováni o dění v celé zemi. Důležitou součástí výcviku
členů sekty byla jistě i duchovní cvičení, nejspíše byli vedeni k askezi a přežití v mezních situacích, mezi duchovní techniky mohla
patřit meditace a cvičení k získání schopností minimalizovat fyziologické pochody v organismu, podobně jako u jogínů. Tajemství
neznámých desetiletí života Ptolemaie XV., (ISY, Josua, Ježíše) v sobě ukrývá absolvování speciální techniky, výuky i výcviku u
Esejců. Zasvěcen do tajných nauk se mohl stát prominentní žák Esejských, " Synem světla" a bojovníkem za budoucí "Království
spravedlnosti". Měl být reinkarnovaným " Učitelem spravedlnosti Chonim", někdejším vůdcem této sekty, o němž panovalo
přesvědčení, že se jednoho dne vrátí v podobě Mesiáše. Pokud byl jako adept vybrán Cezarian (ISA, Josua), nebyla to náhoda.
Stejně jako dnes existují přesná kritéria výběru budoucího Dalajlámy u Buddhistů, kteří věří, že po smrti jednoho dalajlámy
dochází k převtělení jeho duše do těla nového člověka, tak i u Esejců mohla existovat podobná kritéria výběru budoucího
Mesiáše. Pro teology bylo vždy důležitou otázkou, zda se opravdu starozákonní proroctví naplnila právě v osobě Ježíše z Nazaretu
(Cezariana, ISY, Josuy) a jestli informace o Mesiáši, obsažené v proroctvích, odpovídají Cezarianově osobnosti i jeho osudu.
Proto se už Ježíšovi žáci snažili přesvědčovat ranné Křesťany, že je tím Mesiášem, na kterého tak dlouho čekali, i sám Ježíš to o
sobě prohlašoval. Dá se říci, že Starý zákon obsahuje osm bodů, charakterizujících osobnost očekávaného Mesiáše:
1, Bude seslán Jahvem;
2, Bude Židem z domu Davidova;
3, Bude pocházet z Betléma;
4, Narodí se z panny;
5, Bude mít podobu člověka;
6, Přijde v době, kdy bude stát Jeruzalémský chrám;
7, Bude zrazen přítelem;
8, Zemře násilnou smrtí;
Sedí to, stojí za to, si zde připomenout kvantovou mechaniku, jak fungují “Fantomy DNA efektu“, přenos informací pomocí
struktur fotonů a demonů, ale nechť to dokáže experimentální věda, protože zneužívání neurolingvistického programování
modlitbama je obrovský problém pro budoucí horizont událostí. V úhlu pohledu kvantové mechaniky, je davové destruktivní
neurolingvistické programování, modlitba jedna z nejnebezpečnějších zbraní, elity by se nad tím měly vážně zamyslet, zvlášť v éře
jaderných zbraní. Největší průser je, že ze sekty Esejců vzešlo do Judaismu, Křesťanství a Islámu apocalyptické neurolingvistické
programování modlitbama. Co tedy sdělili Josef, Marie a Josua sektě esejců na tyto body, když dorazili do Kumránu ?
V čem to tedy sedí:
1, Josef, Marie, Josua i zvěsti pravili, že je syn Boha;
2, Josef a Marie byli Hebrejci (Izrealité);
3, V Betlémě se roznesla zvěst, že je v zemi syn Boha;
4, Marie a Josef řekli a vědělo se o nich, že jsou jen jeho ochraňujícímu rodiči;
5, Podobu člověka měl;
6, Přišel v době, kdy stál Jeruzalémský chrám;
7, Bude zrazen přítelem, tím tomu chudákovi vymyli mozek, že to tak má být;
8, Zemře násilnou smrtí, tím mu také vymyli mozek, že to tak má být;
Ježíš patřil mezi přední znalce židovského náboženství a starozákonních tradic. Evangelia totiž uvádějí, že vedl disputace se
zástupci židovského kněžstva. Docela určitě znal i mesianistická proroctví, sahající až do Mojžíšových dob z (1500 př. n. l.). Jeho
znalosti Starého zákona byly udivující a pomineme-li náboženské interpretace, musel mít nějaké učitele již jako dítě. Ti tedy
museli být také vynikajícími znalci. Ježíš se stal prototypem Mesiáše proto, že se mesianismu přizpůsobil, osobně se s ním ztotožnil
a dosáhl nad jinými dřívějšími proroky převahu. Dokázal převzít zodpovědnost za toto své ztotožnění, ale zároveň jej posunul
jinam. Nebyl Mesiášem bojovným, který by na násilí odpovídal násilím, jak stará proroctví tvrdila, ale naopak preferoval úctu,
toleranci a porozumění k bližnímu, toto v něm zažehlo filozofické pojetí Života hinduistických učenců, kteří v Kumránu občas
působili jako učenci duchovních hindistických technik a obchodníci s opiem, drogy na svých seancích sekta Esejců používala.
Je potřeba se na příchod Cesariana do sekty podívat z pohledu 16-ti letého chlapce pod tlakem histrorických událostí a pokusit se
vcítit. Stále mu hrozilo nebezpečí, že mu někdo usiluje oživot. Otec i matka mu dali to nejlepší vzdělání, byl zároveň vychován jako
syn lidí uctívaných za Bohy. Z přepychu se náhle ocitl ve vyhnanství, otec i matka mu slibovali, že bude vládnout velké říši.
S matkou se musel náhle a rychle rozloučit asi v 15-ti letech a nevěděl proč. Byl snadná oběť pro sektu Esejců. Co hezkýho jako
15- ti letý chlapec mohl zažít, byla ochraňující starostlivost Josefa a Marie, dále povznášející učení Hinduistických učenců v
sektě o spojitosti nitra člověka s něčím vyšším.
15,
Tehdy tomu říkali Bůh, dnes víme, že je to duchovní moc hmoty v Universu a nejnovější poznatky zákonitostí kvantové
mechaniky. Když se tyto všechny fakta transformují v jednu životní zkušenost zhruba 30-ti letého muže, je pochopitelné že
následující sled historických událostí proběhl tak, jak proběhl. Ten chudák si myslel, že to tak má být, věřil tomu, co mu
naládovala do hlavy sekta Esejců.
Zhruba ve 30-ti letech odešel od Esejců a začal působit v Judei podle toho, co mu nalila do hlavy sekta, ale zároveň to bylo
zabarveno pozitivním učením Hinduistických učenců o spojitosti člověka s Universem (Bohem), soucítění a porozumění s
bližními, také ho naučili léčitelství.
V té době byla Judea pod Římským protektorátem, Římané přinesli novinky ve formě nucených prací na výstavbě silnic a placení
daní. Tyto novinky se Židům nezamlouvaly, proto začali ozbrojený odboj ve formě guerilové války. I Jeden z následovníků Ježíše
(ISY, Cesariana), Jidáš byl jeden z těchto bojovníků. Římané ponechávali na dobitých územích náboženskou svobodu. Proto v té
době stále fungovala židovská rada starších – Sanhedrin, v této oblasti měli Židé rozsáhlou autonomii. V té době mnozí významní
Židé zřejmě usoudili, že ultrakonzervativní víra je už překonána a dozrál čas na náboženskou reformu. V Sanhedrinu měla tato
myšlenka své zastánce, především se ví o Josefu Arimatejském, bohatém kupci. Měl by to být právě jeden z ochraňujících rodičů
Ježíše (ISY, Cesariana). Opozici ultrakonzervativců vedl velekněz Kaifáš se svým příbuzným Annášem. Skupina reformátorů se
zjevně pokusila o uskutečnění náboženské reformy. Jak bylo v této zemi a době zvykem, reformu měl přinést Mesiáš. Aby se pro
příchod Mesiáše připravila půda a byla otestována připravenost prostých lidí pro reformy, byli do terénu vysláni hlasatelé
příchodu Mesiáše. Dneska víme jen o dvou, Janu Křtiteli a Ježíši Nazaretském. Možná jich tehdy působilo více, je zde poněkud
záhadná postava Šimona Kouzelníka, ale ostatní byli méně výrazní a stopy jejich působení se nám nedochovaly. Jan Křtitel kázal
a křtil v Jordánu, Ježíš se vydal na pouť Judeou a hledal své ochraňující rodiče a s těmi se setkal, dále hledal i své sourozence.
O setkání sourozenců se nakonec postarali jeho ochraňující rodiče Josef (v té době už Erimatejský) a Marie. Když se sourozenci
setkali, sdělil jim co mu naládovali do hlavy Esejci, při tehdejší vzdělanosti mu to sourozenci uvěřili nabrali další učedníky a
vydali se na další pouť Judeou. Musel být vzdělaný, inteligentní a pohotový, byl schopen se vyhnout mnoha nastraženým pastem.
Nicméně většina prostých lidí nebyla na konverzi staré víry připravena a s náboženskou revolucí to začalo vypadat špatně. Jan
Křtitel přišel o hlavu, když o ni požádala Salome. Ježíš Nazaretský se vydal přímo do sídla svých nepřátel, do Jeruzaléma a přímo
na místě provokoval. Byl zrazen Jidášem a o místě jeho pobytu se dozvěděli konzervativci v chrámu. Vše proběhlo dle scénáře
sekty Esejců, měl být zrazen a zemřít, to mělo podnítit revoltu a příchod zpět Mesiáše, všichni měli tak vymydlený hlavy že je
nesmrtelný, protože se říkalo, že je syn Boha. Velekněz Kaifáš požádal o asistenci Piláta Pontského, ikdyž pro něj nebyl problém
zatknout jednoho kazatele s dvanácti apoštoly. Za herezi jej mohl nechat popravit zcela o své vůli, na to měl vůči Římu jen
oznamovací povinnost. Přesto se rozhodl do tohoto vnitrožidovského náboženského sporu zatáhnout Římany a spustit revoltu.
Pravděpodobně podpora Ježíše a reformátorů už značně narostla a on chtěl, aby za tuto popravu nesli odpovědnost nenávidění
Římané. Pilát byl asi velice chytrý administrátor a správce, ale zde se nechal nachytat a zatáhnout Řím do této záležitosti, která se
jej evidentně netýkala. Druhý den ráno Ježíše soudil a dělal všechno pro to, aby se případu zbavil. Žalobci překvalifikovali
obžalobu z hereze a šíření bludu (byly to hrdelní provinění, ale Říma se netýkali a museli by si Ježíše soudit sami) na vyzývání k
neplacení daní a z toho, že se prohlašoval za krále Judei. Což byla velezrada, protože Judea byla římskou provincií. Pilát se
pokusil udělat kličku, nebo minimálně získat trochu času tím, že jej poslal na soud za králem Herodem, protože byl z Nazaretu a
tedy u něj měl místní příslušnost. Herodes jej de facto nemohl soudit, ale jen potupit. Tím Pilát získal několik hodin, kdy záležitost
mohl promyslet a konzultovat s dalšími místními autoritami. Jednou z autorit byl i Josef Arimatejský, jako hlavní reprezentant
kasty, ke které Ježiš patřil. Pozice Piláta nebyla právě záviděníhodná. Pokud by Ježíše osvobodil jako nevinného, patrně by jej
stejně konzervativci popravili nebo prostě zabili. Kromě toho je pravděpodobné, že by na něj šla do Říma stížnost, že osvobodil
buřiče obviněného z velezrady a z podněcování k neplacení daní. To by mohlo mít pro něj fatální násleky, jelikož ve vzdáleném
Římě by se detaily procesu nikdo nezabýval, a myšlenka, že osvobodil muže obviněného z velezrady, by v Římě škodila jeho pověsti
a důvěryhodnosti. Prostě by již byl na věky v podezření, že nekoná ve prospěch Říma. Kromě toho by se po smrti Ježíše do sebe
pustili konzervativci a reformátoři a v jím spravované provincii by vznikla občanská válka. To by z jeho hlediska bylo asi to
nejhorší, co by se mu mohlo stát. Pokud by na druhé straně Ježíše opravdu popravil, tak vědomě popravuje nevinného, což by ho
asi moc netrápilo, ale zřejmě by ohromně narostl odboj a guerilová válka proti římským jednotkám ze strany reformátorů, kterým
nespravedlivě popravil jednoho z jejich čelních představitelů. Paralela z dnešním děním v Izraeli, Gaze, Iráku a Afghanistánu,
kdy po zabití některého z čelních muslimských vůdců významně naroste terorismus a guerilová válka, je nepřehlédnutelná. Plán
Kaifáše byl, dostat do sebe reformátory a Římany dle vzoru “Když se dva perou, třetí se směje“ , toto má také současnou paralelu
v I I I. světové válce na Blízkém východě, “Když se pere Křesťanská část civilizace s Muslimskou částí civilizací, třetí se směje“.
Když to Pilát prohlédl, chtěl tomu samozřejmě zabránit. V zásadě byl v situaci, aťudělá cokoli, bude to špatně, vypukne povstání a
za to se bude muset zodpovídat nadřízeným v Římě, patrně ho to bude stát místo vůdce provincie, pokud ne přímo život. Řím se s
neschopnými administrátory moc nemazlil. Josef Arimatejský nebyl také v záviděníhodné situaci. Jeho pokus o reformu židovství
ztroskotal, jeden prorok přišel o hlavu a druhý je souzen a bude patrně popraven. Po takové popravě by se jeho stoupenci zřejmě
pustili do Římanů a Pilát by neměl jinou možnost, než je vyhubit ozbrojenou silou legií.
Z hlediska Kaifáše a neokonzervativců je to zcela jistě geniální tah, donutí okupanty, aby vyhubili jeho domácí nepřátelé. Kaifáš
dostal velice chytrým tahem jak Josefa Arimatejského, tak i Piláta Pontského do prakticky bezvýchodného postavení. V tuto chvíli
šlo oběma o všechno a Kaifáš byl jejich společným nepřítelem, a v tento moment Josef Arimatejský převyprávěl celý dosavadní
životní příběh Ježíše, od Ptolemaie XV., přez Cezariana, ISU, Josuu až sektu Esejců v Kumránu, kde mu mesianisticky a
apocalypticky vymyli hlavu. Možná Pilát potřeboval notnou dávku času, aby tyto informace vstřebal, zcela jistě měl nyní respekt k
původu Ježíše, k faktu, že je to syn bývalého římského císaře Caesara, Cesarián. Kaifáš přehlédl jednu věc, případně ji
nepřikládal význam. Následující den začínala “Pascha“, židovské Velikonoce. Během tohoto svátku nesměl nikdo zemřít.
Ukřižovaným se lámaly kosti a rozbíjely kolena, když bylo potřeba urychlit smrt na několik minut. Běžný “standart“ přežití na
kříži byly tři dny, jsou ale záznamy o lidech, kteří na kříži zemřeli až po deseti dnech. Během procesu se Pilát všemožně snažil, aby
rozsudek bylo možné ještě změnit. Nabízel za život Ježíše život vraha Barnabáše. S tím však Kaifáš počítal a soudní obecenstvo
ovládali jeho lidé. Nakonec padl rozsudek ukřižování. Ježíš si odnesl kříž na Golgotu, kde byl spolu se dvěma lotry ukřižován.
Trojici křížů hlídali římští vojáci. Ježiš byl zřejmě v dobrém zdravotním stavu a komunikoval. Po nějaké době, která nebyla delší,
než několik hodin, měl žízeň a požádal o vodu. Římský voják nabodl na kopí houbu namočenou prý do směsi octa s vínem a
podalmu ji, Ježíš se napil a byl podle Bible konec. Toto je poněkud zvláštní, neprojevoval žádné známky nemoci, komunikoval až
do posledního okamžiku. Po napití se měl naopak cítit trochu lépe. Celá událost byla poněkud jinak. Byla zde dohoda mezi
Pilátem Pontským a Josefem Arimatejským, v nápoji byla silná droga.
16,
Římský voják, který mu nápoj podával, byl podřízeným Piláta a pouze od něj dostával příkazy. Na tuto scénu z povzdálí dohlíželi
Kaifášovi lidé, pověření dohledem nad popravou, ale i ostatní lidé. Kaifášovi muži nebyli zcela jistě tak blízko, aby viděli detaily.
Jeden z římských vojáků prohlásil Ježíše za mrtvého, udělal mu kopím škrábanec do boku a bokem kopí promáčkl houbu, proto
se v písemnostech dochovalo “Vyvalila se voda a krev“. K tomu je potřeba dodat, že zdrogovaná osoba, navíc visící na hřeby
proražených zápěstích a patách by viditelně nereagovala. V zápětí byli doraženi oba dva lotři rozbitím kolen a vše nahlášeno
Pilátovi. Standartním postupem v té době bylo ponechat mrtvého na kříži tak dlouho, než jej oklovali ptáci. Zde se však odehrálo
něco jiného, Josef Arimatejský s Ježíšovími nejvěrnějšími snímají tělo z kříže. Nad touto scénou historici a znalci židovského
nábožensví nevěřícně kroutí hlavou. Josef Arimatejský už podstoupil očistné obřady pro nastávající svátek a v židovství není nic
víc znečišťujícího, než dotyk mrtvoly. Přesto tuto práci dělal osobně, než aby ji svěřil sluhům. Následně je jeho tělo ošetřeno
hojivými mastmi a je vloženo do hrobky Josefa Arimatejského, následně je zavalena kamenem a před jejím vchodem je postavena
hlídka z nejvěrnějších apoštolů. Takto to vypadá tři dny, po třech dnech tam není ani hlídka ani Ježíšovo tělo. Tři dny stačily, aby
se vzpamatoval z drogy a nejhorších ran a aby byl schopen transportu do bezpečí, kde se o něm neví. Pořád hrozilo, že si Kaifáš
přijde prověřit hrobku silou. Tento prožitek blízkosti smrti Ježíšovi zcela jistě vyčistil hlavu od dogmat sekty Esejců. Po nějaké
době se nechává poznat svými učedníky a známými, následně je na příkaz Piláta Pontského deportován do Syrie. Jediný člověk,
kterému je dovoleno, aby ho doprovázel, je jeden z jeho ochraňujících rodičů, služebná Kleopatry, Marie. Tímto mu Pilát Pontský
daroval život a nechal ho vybrat, kam chce do vyhnanství, vybral si město Šrínagar v Indickém Kašmíru, tam ho táhla touha po
poznání učení, odtud pocházeli Hinduističtí učenci, které poznal v Kumránu. V tomto městě se dožil vysokého věku a úcty
místních lidí, za jeho léčitelské a esoterické schopnosti. Římská hlídka doprovodila Marii a Ježíše na jednu z hedvábných stezek
směřujících ze Syrie do Indie a tam jim dali svobodu.
Legenda o muži, který zemřel a vstal z mrtvých je na světě. Kaifáš zuří, všechno mu došlo až teď. Zjevně ani na okamžik
nepochybuje, co se stalo a rozesílá služebníky s jednoznačným úkolem, aby Ježíše chytili a dovedli zpět do Jeruzaléma. Tam by
zřejmě předvedli jak Josefu Arimatejskému, tak Pilátovi, že Ježíše je možno popravit tak, že jej už nikdo nevzkřísí. Jenomže Pilát i
Josef jsou v tuto chvíli o krok před ním. Ježíše lze zabít, ale legendu nikoli. Ježíš mizí někam, kam ruce Kaifáše nesahají. Na tuto
historickou událost je potřeba pohlížet ne jako na nadpřirozenou, ale v podstatě politickou hru. Tuto hru vyhrál Pilát Pontský,
měl alespoň relativní klid v jím spravované provincii. Vždyť učinil, co se po něm žádalo a nechal Ježíše popravit. Nikdo, ani
dokonce vzdálený římský císař, mu nemohl vyčítat, že do soudně-politického procesu zasáhl jako-by Bůh Židů a mrtvého vzkřísil,
následně vzal k sobě. Vzpoura Židů byla odložena o několik destiletí, kdy byl římským prokurátorem již někdo zcela jiný, zřetelně
méně schopný. Kaifáš prohrál, výkřiky jeho mužů: “ Krev jeho na nás a naše děti“ vzala Římskokatolická církev doslova, další
generace byly naprávem pronásledovány a zatlačovány do Ghet (což zcela jistě nebylo to, co Ptolemaie XV., ISA chtěl). Z toho se
jako protireakce vyvinuly “Protokoly Sionských mudrců“, politická filozofie především ústně předávaná.
Vyhrál i Josef Arimatejský, jeho reforma židovství se podařila o mnohem později, po mnoha změnách zavedených Pavlem,
zvaným Šável (původně pronásledovatelem ranných Křesťanů) i mnoha jinými, se jí začalo říkat Křesťanství. Původní myšlenky
byly bohužel zase pokřiveny a zneužity něktrými papeži, biskupi, kněžími a kardináli k bezuzdné honbě za majetkem, mocí,
politickému vlivu a destruktivně-tvůrčímu programování miliard lidí. Historickou postavu Ježíše Nazaretského, ISY nenávidí
někteří Židé za to, že jim sebral jejich božství, vyvolenost, není tomu tak, sebrala jim to Římskokatolická církev. Nemají rádi tuto
postavu dějin za to, že byli po staletí církví perzekuováni za ukřižování, ale není tomu tak. On jako historická postava nemohl za
to, že si na něm Římskokatolická církev a Vatikán vybudivali kariéru, světskou slávu a moc, ve finále historická fakta poukazují
na to, že ti, kteří pokračovali v jeho učení a vzdělanosti, byli také samotnou Římskokatolickou církví pronásledování, ranní
Křesťané, Nazaréni a Kataři. Původní myšlenky obecné vzdělanosti a pravdy se však stejně šířily, i přez perzekuce. Tyto formy
Křesťanství nejsou hegemonické a zcela jsou životaschopné transformace porozuměním s ušlechtilým Judaismem i moudrým
Islámem.
Pokračování příběhu ISY na východě, Magdaleny v západní Evropě a její spojitost s rannými Křesťany, Katary a irskými
legendami v dalším vydání.
Je zde na místě připomenout poučku z kvantové mechaniky pro veškerou monothezi:
Podle teorie “Torzního pole“, všechny objekty v Universu od atomů po Galaxie, vytvářejí ve vakuu víry. Jakési torzní fantomy,
struktury fotonů a demonů, které přežívají i za absence původních biogenních struktur. Je tedy opodstatněné tvrdit, že každý živý
organismus je jemně, ale nepřetržitě spjat se svým prostředím. Život je jakousi manifestací neustálých jemných interakcí vlnových
polí toho, čemu zatím říkáme hmota, s vakuovým polem, které ji podmiňuje. Vakuum registruje chování prostoročasu a evoluci
živých systémů ve formě interferujících vln. Zaznamenané vzorce těchto forem vytvářejí pole holografických informací.
Lidé - jinak řečeno, hmotně energetické systémy, od molekul, přes buňky a mnohobuněčné organismy, včetně lidského mozku,
dekódují v čase “0“, čtou informace, které byly Životem zakódovány, zapsány do tohoto pole. Vakuum a elektromagnetické pole
takto funguje jako jakési universální vzájemně propojené vysílající a přijímající holografické pole informací. Tedy zjednodušeně
řečeno, jak uvažujete o světě jiných věřících i nevěřících, náboženstvích, vzdělaných, nevzdělaných, národech, etnikách, elitách a
ostatní hierarchii systému, to má vliv na to, jak ten ostatní svět bude nakonec jednat. To co od světa očekáváte, naprogramuje,
samozřejmě ve spleti sítí různých holografických sítí jiných sítí, jejich budoucí chování.
Nabízí se přirovnání – Co lze očekávat, když jsou nám stále Židé prezentováni v masmédiích jako oběti,
že se jim to opět může stát. Jakoby si zase nějaké elity z nich chtěli udělat další “obětinu“
k upevnění své moci a vlivu.
Co lze očekávat, když je v masmédiích démonizován Islám, že se po právu nasere.
Ve středověku byly hlavní masmédium duchovní knihy, především BIBLE, dnes jsou to především korporátní TV, a vlastníci
mistrně zneužívají nejmodernějších poznatků z oblasti kvantové mechaniky přenosu informací, naštěstí je “Něco“, co je
převyšuje, duchovní mocí hmoty. Jako zločinné se jeví snažení některých elit o aplikaci zneužitím kvantového sebevyplňujícího
apocalyptického proroctví v Bibili a masmédiích. Je důležité se s tím neztotožnit a prolustrovat masmédia. Mohlo by to totiž
dopadnout tak, že se někdo bude prát a třetí se bude za oponou smát.
Zdroje: Pierre Teilhard de Chardin – Vesmír a lidstvo; Mihály Czsikszentmihalyi – O štěstí a smyslu života; Různé zdroje textů Bible, Koránu a spisy Hinduismu; www.astronuklfyzika.cz ;
www.ao-institut.cz ; Texty k hudbě – Within Temptation – Black Symphony, Sepultura, Stratovarius; Epica, Nightwish, John Lennon, Warlock, Doro Pesch,
Lenny Kravitz, Kazem Al Sahir, Sarah Brightman, a mnohé další;
17,

Podobné dokumenty

Download, Soubor ke stažení

Download, Soubor ke stažení vyvarovat destruktivního horizontu událostí, jak se připravit na to, co nás čeká, je najít pravdu v našem dosavadním Životě. Nejen pravdu o vládě, obchodu, vědě, sociologii, náboženstvích, společen...

Více

DECODUM VERITAS

DECODUM VERITAS Tištěné vydání, 100ks - vyšlo 21.06.2011; Vydavatel - Foltr Rostislav, Granátová 1929, 511 01 Turnov, Czech republic, IČO: 435 29 721, registrováno u MK ČR - E 17 668; tel.: +420 603 169093, +420 6...

Více