Fourier tsfce

Komentáře

Transkript

Fourier tsfce
Poznámky k Fourierově transformaci
V těchto poznámkách jsou uvedeny základní vlastnosti jednorozměrné Fourierovy
transformace a její aplikace na jednoduché modelové případy. Pro určitost jsou sdružené
proměnné označeny jako t (čas) a ω (kruhová frekvence), případně τ (časové zpoždění) a ω.
Snadno dostupný zdroj poučení o Fourierově transformaci je pojednání
Prof. Jiří Komrska „Fourierovské metody v teorii difrakce a strukturní analýze“
http://physics.fme.vutbr.cz/files/opory/pdf/Fourier/Main.pdf (obsah)
http://physics.fme.vutbr.cz/files/opory/pdf/Fourier/KapFxx.pdf (jednotlivé kapitoly)
kde xx=00 až 20.
V našem pojednání budeme užívat pro „přímou“ FT (vše za podmínky, že příslušné
integrály existují)
∞
1
f ω (ω ) =
f (t ) exp(iωt ) dt ,
2π −∫∞
a pro „zpětnou“ transformaci
∞
1
f (t ) =
f ω (ω ) exp(− iωt ) dω .
2π −∫∞
V následujících poznámkách jsou uvedeny příklady FT jednoduchých modelových
tvarů pulzů. Pro tyto transformace postačí znalost integrace typu
x2
1
∫x1exp[(a + ib) x] dx = a + ib {exp[(a + ib )x 2 ] − exp[(a + ib )x1 ]},
případně pro gaussovské pulzy
∞
 b2 
π
2 2
∫−∞exp − a x + bx dx = a exp 4a 2 , a > 0, b může být komplexní.
(
)
V některých případech jsou ukázány i výpočty „zpětné“ Fourierovy transformace.
Potřebné integrály je výhodné počítat pomocí reziduové věty či využitím Hilbertovy
transformace, což je náplní prvních částí těchto poznámek. Pro „zpětnou“ transformaci funkcí
spojených s tlumeným oscilátorem je užitečné
∞
exp(− iωt )
∫−∞ω − ω0 + iγ dω = −2π i exp(− γt ) exp(− iωt ) pro t > 0
=0
pro t < 0
Poté následuje část o obených vlastnostech FT, její aplikace na pulzy obdélníkové,
trojúhelníkové, gaussovské a tlumené oscilace. Na těchto typech pulzů je ilustrována nepřímá
úměrnost mezi dobou trvání pulzu a příslušnou spektrální šířkou.
Pro optickou spektroskopii je důležitá energetická spektrální hustota, což je kvadrát
absolutní hodnoty Fourierova obrazu pulzu f ω (ω ) , který je úměrný Fourierově obrazu
2
autokorelační funkce pulzu. To je ukázáno jak obecně pro kvadraticky integrabilní f (t ) , tak
ilustrováno na příkladech tlumené oscilace a gaussovského pulzu.
Poslední část je věnována Fourierově transformaci δ-funkce a Heavisideova schodu.
Vlastností Heavisideova schodu lze využít při odvození Kramersových – Kronigových relací,
které lze alternativně odvodit též za pomoci reziduové věty.
Obsah:
Použití reziduové věty k výpočtu integrálů .....................................
Použití Hilbertovy transformace k výpočtu integrálů ......................
Vybrané integrály ............................................................................
str. 1 – 14
str.14 – 20
str. 20
Obecné poznámky k FT ..................................................................
rozvoj periodických funkcí ..................................................
neperiodické funkce .............................................................
kosinová a sinová FT reálné funkce ...................................
linearita FT ..........................................................................
teorémy o škálování, posuvu a modulaci ............................
teorém o konvoluci, (FT konvoluce dvou funkcí).................
teorém o součinu (FT součinu dvou funkcí) ...........................
speciální případ konvoluce – autokorelace ............................
Parsevalův teorém .................................................................
str. 21 a násl.
str. 21 – 23
str. 23 -24
str. 25 – 26
str. 27
str. 28
str. 29
str. 30 – 31
str. 31
str. 32 – 33
Fourierova transformace vybraných funkcí ......................................
str. 33 a násl.
aa) obdélník symetrický kolem t=0 ......................................
str. 33 – 34
ab) inverzní transformace k předešlému ...............................
str. 35
ac) „časově posunutý“ obdélník ...........................................
str. 36 – 37
ad) vliv zúžení obdélníku .....................................................
str. 37 – 39
str. 40 – 41
ae) modulovaný obdélník symetrický kolem t=0 .................
af) modulovaný obdélník antisymetrický kolem t=0 ............
str. 41 – 42
ag) obdélník modulovaný exponenciálou s imaginární proměnnou
str. 43
ba) trojúhelník symetrický kolem t=0 .....................................
bb) trojúhelník jako korelační funkce obdélníku ....................
str. 44 – 45
str. 46
ca) gaussovský pulz kolem . t=0 .............................................
cb) časově posunutý gaussovský pulz .....................................
cc) gauss. pulz modul. exponenciálou s imaginární proměnnou
cd) gauss. pulz modul. reálnou funkcí sinus ...........................
ce) gauss. pulz modul. reálnou funkcí kosinus .........................
cf) časově posunutý modulovaný gaussovský pulz ..................
cg) velmi krátký modulovanýgaussovský pulz .........................
str. 47 – 48
str. 48 – 50
str. 51
str. 52
str. 53
str. 54 -55
str. 56
da) oboustranná exponenciála ..................................................
db) zpětná transformace k předešlému .....................................
dc) komplexní tlumené oscilace ..............................................
dd) tlumené sinové oscilace ......................................................
de) málo tlumené sinové oscilace ..............................................
str. 57
str. 58 -59
str. 60
str. 61 – 62
str. 63
df) zpětná transformace ..............................................................
dg) tlumené kosinové oscilace ...................................................
dh) relaxace (přetlumené „oscilace“) .........................................
str. 64
str. 65 – 66
str. 67 – 70
Šířky pulzů a jejich Fourierových obrazů ..............................................
str. 71 – 72
Autokorelace a spektrální energetická hustota
pulzu sinových tlumených oscilací ...........................................
gaussovského pulzu s kosinovou modulací ...............................
str. 73 - 79
str. 80 – 82
δ-funkce a její fourierovský obraz .........................................................
Heavisideův schod a jeho fourierovský obraz .......................................
Cauchyova hlavní hodnota integrálu .........................................
H.schod, FT součinu a Kramers – Kronigovy relace .................
kauzalita, reziduová věta a Kramers – Kronigovy relace .........
δ-funkce jako derivace Heavisideova schodu ...........................
str. 83 – 84
str. 85 – 87
str. 88 – 89
str. 89 – 91
str. 92 - 93
str. 93

Podobné dokumenty

České akustické společnosti ročník 8, číslo 4 prosinec 2002 Obsah

České akustické společnosti ročník 8, číslo 4 prosinec 2002 Obsah že modifikaci exaktních tranzientních rovnic [1] pro analýzu reálného zvukového pole je třeba budovat na konfrontaci exaktního vyjádření spektrálních hustot integrálních veličin tranzientního zvukov...

Více

Hypertextová podpora výuky v oblasti automatického řízení

Hypertextová podpora výuky v oblasti automatického řízení Simulink postupně přerostl z knihovny funkcí určené k simulaci jednoduchých lineárních spojitých a diskrétních systémů v samostatný subsystém s dokonalým uživatelským rozhraním. Základem toolboxu S...

Více

FUNKCE KOMPLEXNÍ PROMĚNNÉ Jiří Bouchala

FUNKCE KOMPLEXNÍ PROMĚNNÉ Jiří Bouchala 6.2. Posloupnosti funkcí. Bodová a stejnoměrná konvergence

Více

Vybrané metody seřizování regulátorů

Vybrané metody seřizování regulátorů původních přístupů a metod. Monografie obsahuje čtyři kapitoly a sedm příloh. V první kapitole jsou uvedeny stručně základní struktury regulačních obvodů a přístupy k jejich analýze a syntéze. Druh...

Více

1 První p°edná˛ka

1 První p°edná˛ka 9. Denice maximální ortonormální mnoºiny: S je maximální ortonormální mnoºina v H , pokud pro jakoukoli ortonormální mnoºinu S ′ ⊃ S platí, ºe S ′ = S . 10. P°ípravná v¥ta k v¥t¥ o Fourierov¥ rozv...

Více

Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole ∫C H dl = ∫∫S ⎜⎜⎝ j + ∂t ⎟⎟⎠ dS r r r r

Více