program KINO MĚNÍN – prosinec

Transkript

program KINO MĚNÍN – prosinec
KINO MùNÍN
KINO MùNÍN
KINO MùNÍN
Program na prosinec 2014
Program na prosinec 2014
Program na prosinec 2014
12 let v fietûzech
12 let v fietûzech
12 let v fietûzech
Pátek 5. prosince, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
Pí‰e se rok 1841. âernoch Solomon Northup Ïije idylick˘ Ïivot – má rodinu, dobrou
práci i svobodu. Zniãehonic ale o v‰echno pfiijde. Je unesen a prodán do otroctví na
americkém Jihu. Ocitá se ve zlém snu, kter˘ potrvá dal‰ích 12 let. Jediné, co mu
zb˘vá, je víra ve svobodu... Koprodukãní drama podle autobiografické knihy. âeské
titulky. 134 minuty.
Pátek 5. prosince, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
Pí‰e se rok 1841. âernoch Solomon Northup Ïije idylick˘ Ïivot – má rodinu, dobrou
práci i svobodu. Zniãehonic ale o v‰echno pfiijde. Je unesen a prodán do otroctví na
americkém Jihu. Ocitá se ve zlém snu, kter˘ potrvá dal‰ích 12 let. Jediné, co mu
zb˘vá, je víra ve svobodu... Koprodukãní drama podle autobiografické knihy. âeské
titulky. 134 minuty.
Pátek 5. prosince, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
Pí‰e se rok 1841. âernoch Solomon Northup Ïije idylick˘ Ïivot – má rodinu, dobrou
práci i svobodu. Zniãehonic ale o v‰echno pfiijde. Je unesen a prodán do otroctví na
americkém Jihu. Ocitá se ve zlém snu, kter˘ potrvá dal‰ích 12 let. Jediné, co mu
zb˘vá, je víra ve svobodu... Koprodukãní drama podle autobiografické knihy. âeské
titulky. 134 minuty.
Pátek 12. prosince, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Bylo nebylo… Îil kdysi jeden kupec, jehoÏ nejmilej‰í dcera se jmenovala Kráska.
Bûhem boufie na mofii pfiijde kupec o v‰echno a rodina je zruinována. Jednoho dne
se pak ztratí uprostfied lesa a objeví nûco úÏasného – hrad pln˘ bohatství. V hradu
v‰ak bydlí obludné Zvífie, které za utrhnutí rÛÏe pro Krásku poÏaduje kupcovu smrt.
Kráska se obviÀuje z jejich stra‰livého rodinného ne‰tûstí a rozhodne se obûtovat
místo milovaného otce. Zji‰Èuje, Ïe Zvífie je zaklet˘ princ... Romantick˘ fantasy
snímek v koprodukci Nûmecka a Francie, vhodn˘ pro star‰í dûti. âesk˘ dabing.
112 minut.
Pátek 12. prosince, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Bylo nebylo… Îil kdysi jeden kupec, jehoÏ nejmilej‰í dcera se jmenovala Kráska.
Bûhem boufie na mofii pfiijde kupec o v‰echno a rodina je zruinována. Jednoho dne
se pak ztratí uprostfied lesa a objeví nûco úÏasného – hrad pln˘ bohatství. V hradu
v‰ak bydlí obludné Zvífie, které za utrhnutí rÛÏe pro Krásku poÏaduje kupcovu smrt.
Kráska se obviÀuje z jejich stra‰livého rodinného ne‰tûstí a rozhodne se obûtovat
místo milovaného otce. Zji‰Èuje, Ïe Zvífie je zaklet˘ princ... Romantick˘ fantasy
snímek v koprodukci Nûmecka a Francie, vhodn˘ pro star‰í dûti. âesk˘ dabing.
112 minut.
Pátek 12. prosince, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Bylo nebylo… Îil kdysi jeden kupec, jehoÏ nejmilej‰í dcera se jmenovala Kráska.
Bûhem boufie na mofii pfiijde kupec o v‰echno a rodina je zruinována. Jednoho dne
se pak ztratí uprostfied lesa a objeví nûco úÏasného – hrad pln˘ bohatství. V hradu
v‰ak bydlí obludné Zvífie, které za utrhnutí rÛÏe pro Krásku poÏaduje kupcovu smrt.
Kráska se obviÀuje z jejich stra‰livého rodinného ne‰tûstí a rozhodne se obûtovat
místo milovaného otce. Zji‰Èuje, Ïe Zvífie je zaklet˘ princ... Romantick˘ fantasy
snímek v koprodukci Nûmecka a Francie, vhodn˘ pro star‰í dûti. âesk˘ dabing.
112 minut.
Lásky ãas
Lásky ãas
Lásky ãas
Pátek 19. prosince, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Tim je nesmûl˘ jednadvacetilet˘ Brit, kter˘ má starostlivou matku, potrhlou sestru,
úÏasného otce a Ïádnou holku. To se má brzy zmûnit, jelikoÏ Tim právû dozrál do
vûku, kdy mu tatínek prozradí rodové tajemství. V‰ichni muωtí ãlenové tohoto rodu
totiÏ mohou tak trochu cestovat v ãase – vracet se do minulosti a napravovat chyby.
Tim se rozhodne vyuÏít své schopnosti k tomu nejdÛleÏitûj‰ímu – k získání dívky.
Jejich vztah je dokonal˘, neboÈ v‰echny nedokonalosti Tim vÏdy napraví. Ov‰em
ani s takovou schopností nemÛÏete Ïivot obehrávat donekoneãna... Britská romantická komedie. âeské titulky. 123 minuty.
Pátek 19. prosince, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Tim je nesmûl˘ jednadvacetilet˘ Brit, kter˘ má starostlivou matku, potrhlou sestru,
úÏasného otce a Ïádnou holku. To se má brzy zmûnit, jelikoÏ Tim právû dozrál do
vûku, kdy mu tatínek prozradí rodové tajemství. V‰ichni muωtí ãlenové tohoto rodu
totiÏ mohou tak trochu cestovat v ãase – vracet se do minulosti a napravovat chyby.
Tim se rozhodne vyuÏít své schopnosti k tomu nejdÛleÏitûj‰ímu – k získání dívky.
Jejich vztah je dokonal˘, neboÈ v‰echny nedokonalosti Tim vÏdy napraví. Ov‰em
ani s takovou schopností nemÛÏete Ïivot obehrávat donekoneãna... Britská romantická komedie. âeské titulky. 123 minuty.
Pátek 19. prosince, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Tim je nesmûl˘ jednadvacetilet˘ Brit, kter˘ má starostlivou matku, potrhlou sestru,
úÏasného otce a Ïádnou holku. To se má brzy zmûnit, jelikoÏ Tim právû dozrál do
vûku, kdy mu tatínek prozradí rodové tajemství. V‰ichni muωtí ãlenové tohoto rodu
totiÏ mohou tak trochu cestovat v ãase – vracet se do minulosti a napravovat chyby.
Tim se rozhodne vyuÏít své schopnosti k tomu nejdÛleÏitûj‰ímu – k získání dívky.
Jejich vztah je dokonal˘, neboÈ v‰echny nedokonalosti Tim vÏdy napraví. Ov‰em
ani s takovou schopností nemÛÏete Ïivot obehrávat donekoneãna... Britská romantická komedie. âeské titulky. 123 minuty.
 dûtské pfiedstavení / ·Ú – ‰irokoúhl˘ film / Kino Mûnín najdete také na facebooku / O zasílání programu kina si mÛÏete napsat na [email protected] / Rezervace vstupenek na pokladnû kina /
V cenû vstupného je zahrnuta 1 Kã na poplatek Fondu na podporu ãeské kinematografie
 dûtské pfiedstavení / ·Ú – ‰irokoúhl˘ film / Kino Mûnín najdete také na facebooku / O zasílání programu kina si mÛÏete napsat na [email protected] / Rezervace vstupenek na pokladnû kina /
V cenû vstupného je zahrnuta 1 Kã na poplatek Fondu na podporu ãeské kinematografie
 dûtské pfiedstavení / ·Ú – ‰irokoúhl˘ film / Kino Mûnín najdete také na facebooku / O zasílání programu kina si mÛÏete napsat na [email protected] / Rezervace vstupenek na pokladnû kina /
V cenû vstupného je zahrnuta 1 Kã na poplatek Fondu na podporu ãeské kinematografie
Kráska a Zvífie 
FIlmoVý
KluB
měnín
Sobota 13. prosince v Kině Měnín
filmové představení & koncert
cizí oběd – film v 18.30
Kráska a Zvífie 
FIlmoVý
KluB
měnín
Sobota 13. prosince v Kině Měnín
filmové představení & koncert
cizí oběd – film v 18.30
Kráska a Zvífie 
FIlmoVý
KluB
měnín
Sobota 13. prosince v Kině Měnín
filmové představení & koncert
cizí oběd – film v 18.30
Indický film vyprávějící s přívětivým humorem o tom, jak jedna malá
chyba může změnit celý život. Vstupné 70 Kč.
Indický film vyprávějící s přívětivým humorem o tom, jak jedna malá
chyba může změnit celý život. Vstupné 70 Kč.
Indický film vyprávějící s přívětivým humorem o tom, jak jedna malá
chyba může změnit celý život. Vstupné 70 Kč.
– koncert ve 20.15 v Cukárně Vanilka
Brněnský muzikant, který vystupuje sám s akustickou kytarou a hraje
vý hradně vlastní tvorbu. Zásadní vý znam klade na obsah textů
svý ch písní. Vstupné dobrovolné. www.bandzone.cz/ladakruta.
laďa kruta
– koncert ve 20.15 v Cukárně Vanilka
Brněnský muzikant, který vystupuje sám s akustickou kytarou a hraje
vý hradně vlastní tvorbu. Zásadní vý znam klade na obsah textů
svý ch písní. Vstupné dobrovolné. www.bandzone.cz/ladakruta.
laďa kruta
– koncert ve 20.15 v Cukárně Vanilka
Brněnský muzikant, který vystupuje sám s akustickou kytarou a hraje
vý hradně vlastní tvorbu. Zásadní vý znam klade na obsah textů
svý ch písní. Vstupné dobrovolné. www.bandzone.cz/ladakruta.
info – filmový klub:
tel. 733 737 867, Facebook/Filmový klub Měnín, web kina
info – filmový klub:
tel. 733 737 867, Facebook/Filmový klub Měnín, web kina
info – filmový klub:
tel. 733 737 867, Facebook/Filmový klub Měnín, web kina
www.kinomenin.cz / pokladna tel. 724 910 784
www.kinomenin.cz / pokladna tel. 724 910 784
laďa kruta
www.kinomenin.cz / pokladna tel. 724 910 784

Podobné dokumenty

MENIN_kveten 2015

MENIN_kveten 2015 Pátek 15. kvûtna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. Pfiístupn˘. V S˘reãkovû není radno vycházet po setmûní. Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové zvaní ·katuláci, ktefií kradou v‰e, co jim pfiijde ...

Více

KINO_duben2015

KINO_duben2015 Pfii osvobozování Zlína na poãátku kvûtna 1945 je váÏnû ranûn mlad˘ partyzán Pavel (Jan Kaãer). Bûhem dal‰ích dnÛ, kdy se v nemocnici zotavuje, vzpomíná na osudové okamÏiky, které proÏil v pfiedcho...

Více

Sestava 1

Sestava 1 dobrodruÏného historického hororu USA. âeské titulky. 95 minut. ·Ú.

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd oceláfiském prÛmyslu ve v‰ech kritick˘ch oblastech. Díky vysoké odolnosti proti opotfiebení a dobré pohybové schopnosti je ideální pro pouÏití ve vleãn˘ch fietûzech. Je vhodn˘ téÏ pro venkovní uloÏ...

Více

newsletter - Creative Gate

newsletter - Creative Gate pár lety absolvoval kurs, byl jsem náhle bezradný. Tak jsem se vžil do hudby, plně se všemu odevzdal a… objevil nový svět. Masérka byla unešená a já zcela vykulený tím, co umím.“ Co v současnosti h...

Více

PioneerNews 02-10-04 - Pioneer Investments

PioneerNews 02-10-04 - Pioneer Investments u dosud pouÏívaného principu a fieditel pro prodejní strategie a vzdûlávání Barry Knight které si sám navrhne a dokáÏe commission based (provizního) modelu. U tohoto provizního modelu dostává po- z...

Více

1998 - Nadace Open Society Fund Praha

1998 - Nadace Open Society Fund Praha Open Society Fund Praha George Soros, americk˘ finanãník a filantrop, zakladatel nadace Open Society Fund New York a sítû nadací v zemích stfiední a v˘chodní Evropy a v dal‰ích zemích, se narodil v...

Více

FCL102 Series - Czech Version - Frequency

FCL102 Series - Czech Version - Frequency stojánkem/drÏátkem. Pfiístroj je v obalu Velcro bezpeãnû upevnûn svorkami, a to i v pfiípadû, Ïe je obal otevfien. Obal pro pfiepravu má také koÏené poutko, které lze omotat kolem trubky nebo zábra...

Více

FUJI_TP_ S5000

FUJI_TP_ S5000 Automatické programy s prioritou clony nebo ãasu, manuál Auto Manuální (denní, pod mrakem, záfiivka denní, záfiivka teplé svûtlo, záfiivka studené svûtlo, Ïárovka) elektronick˘ hledáãek 0,3” 110 000 b...

Více