Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) Heraklion

Transkript

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) Heraklion
Evropská agentura pro bezpečnost sítí a
informací (ENISA) Heraklion - Crete
Upozornění: před kliknutím na tlačítko „Podat elektronickou poštou“ je nutné vyplnit
všechna políčka s červeným ohraničením. Vyplnění ostatních políček není povinné.
Výběrové řízení, do něhož se hlásíte
OSOBNÍ ÚDAJE
Titul
Příjmení
Jméno
Další jména (např. rodné příjmení), která jsou uváděna na diplomech nebo osvědčeních připojených k této
přihlášce, je třeba uvést dále
Další jméno (jména)
Adresa 1
PSČ
Adresa 2
Město
Telefon přes den
Země
Mobilní telefon
večer
E-mail
Národnost
Místo narození
Datum narození
Země narození
Pohlaví*
Muž
Žena
Ze které publikace nebo ze kterého jiného zdroje jste se dověděl(a) o
tomto výběrovém řízení?
Máte nějaké zdravotní postižení, které by mohlo působit praktické potíže během testů/pohovorů?
Ano
Ne
Pokud ano, uveďte podrobnosti (abychom vám mohli vyjít vstříc, pokud to bude možné):
DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ
Vaše žádost bude zaregistrována na jméno, které jste uvedl(a) výše. Používejte je prosím ve veškeré
korespondenci.
Výběrovou komisi je třeba informovat o jakékoli změně adresy.
Uveďte prosím úplná telefonní čísla, tj. Například +44 20 12345678 v případě londýnského čísla, Spojené
království.
V zájmu snazší komunikace uveďte svůj e-mail.
Všechna data uvádějte ve formátu dd/mm/rrrr.
Oznámení o ochraně údajů: Poskytnuté údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.
VZDĚLÁNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ
V chronologickém pořadí prosím uveďte podrobnosti o svém základním, středním,
vyšším střední, technickém a vyšším vzdělání, a to včetně jakýchkoli obecných a
specializovaných kurzů a kurzů dalšího vzělávání.
Datum ukončení
Datum zahájení
Kvalifikace
Hlavní oblast zvládnutých
profesních dovedností
Úroveň vzdělání
Název vysoké školy / organizace
Úroveň ve vnitrostátním
hodnocení (uveďte název v
původním jazyce)
Doplňit položku
Zrušit
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Dosavadní profesní dráha, přičemž jako první uveďte současnou pracovní pozici, včetně
podrobností o pracovních zkušenostech.
Tuto část je nutno vyplnit řádně a podrobně, přestoţe je k e-mailu připojen ţivotopis.
(P)lný nebo
(Č)ástečný
úvazek
Datum ukončení
Datum zahájení
Zastávané zaměstnání nebo
pozice
Hlavní činnosti a
úkoly
Jméno zaměstnavatele
Adresa
Důvod ukončení pracovního
poměru
Odvětví
Doplnit
položku
Zrušit
Požadovaná délka výpovědní lhůty (v měsících) ze
současného zaměstnání
ZNALOST JAZYKŮ
Bližší informace o úrovních jazykových znalostí naleznete ve Společném evropském referenčním
rámci pro jazyky (Common European Framework of Reference, CEF).
Důleţité upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že podle všeobecných podmínek uchazeči, kteří
budou zaměstnáni, musí před prvním povýšením prokázat, že jsou schopni pracovat ve třetím
úředním jazyce Evropských společenství.
K jazykům prosím přiřaďte čísla v následujícím pořadí:
1 pro mateřský jazyk nebo hlavní jazyk, 2 pro druhý jazyk, 3 pro třetí jazyk a 4 pro jakýkoli další jazyk.
Jazyk
Pořadí
Doplnit
Zrušit
Porozumění
Poslech
Čtení
Mluvený projev
Interakce
Písemný
projev
Produkce
OSOBNÍ DOVEDNOSTI A SCHOPNOSTI
Doplnit
Zrušit
Dovednosti
Zkušenosti
Znalost kancelářských počítačových programů, např. Word, Excel, MS Access, PowerPoint
(upřesněte):
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Zkušenosti z
multikulturního
prostředí: Uveďte
prosím vaše
zkušenosti z práce v
multikulturním
prostředí v rámci
stávajících
zkušeností a/nebo na
základě období
strávených prací
nebo studiem v
zahraničí.
Jméno, adresa a
telefonní číslo osob, s
nimiž je možné se
spojit v případě vaší
nepřítomnosti.
PROHLÁŠENÍ
1. Prohlašuji na svou čest, že uvedené informace jsou pravdivé a úplné.
2. Dále na svou čest prohlašuji, že:
i) jsem státním příslušníkem jednoho z členských států Evropského hospodářského
prostoru a že plně požívám svých občanských práv,
ii) jsem splnil veškeré své povinnosti, které mi ukládá zákon ve vztahu k vojenské službě,
iii) můj profil splňuje požadavky spojené s výkonem příslušných pracovních úkolů.
3. Zavazuji se, že na požádání předložím podklady týkající se výše uvedených bodů i), ii) a iii), a
beru na vědomí, že pokud tak neučiním, může má žádost pozbýt platnost.
4. Jsem si vědom(a) toho, že v den pohovoru u agentury ENISA musím předložit podepsanou verzi
tohoto formuláře a veškerá níže uvedená osvědčení dokládající mou kvalifikaci a praxi, jinak bude
moje žádost vyřazena.
5. Jsem si vědom(a) skutečnosti, že má žádost bude zamítnuta, pokud nepředložím kopie těchto
dokumentů:
– dokladu státní příslušnosti (pas, občanský průkaz, rodný list apod.),
– diplomu (diplomů) nebo osvědčení požadovaných k přijetí do výběrového řízení,
– potvrzení o současném zaměstnání nebo smlouvu (smlouvy) s uvedením data počátku a ukončení
současného zam+ABS()ěstnání, doklad o jeho zahájení, pokračování a poslední výplatní pásku.
Potvrďte prosím, že souhlasíte s výše uvedeným prohášením a vpište své jméno do rámečků
umístěných níže.
Jméno
Potvrzuji, ţe informace uvedené v tomto formuláři přihlášky jsou podle mého
nejlepšího vědomí správné, a souhlasím s tím, aby mé údaje byly v elektronické
podobě uloţeny.
Datum
Podpis (požaduje se pouze v případě pozvání k pohovoru)
Datum
Datum