Trendsetter

Komentáře

Transkript

Trendsetter
Trendsetter
Deskové sázecí stroje a obrazová zařízení
Model TST
Bezpečnostní příručka pro obsluhu
Česky
2010-03-15
761-00093A-CS Rev A
Autorská práva
© Kodak, 2010. Všechna práva vyhrazena.
Některé části dokumentace jsou šířeny ve formátu dokumentu PDF. Pro interní použití lze tuto dokumentaci
rozmnožovat ze souboru ve formátu PDF. Kopie, které jsou vytvořeny ze souboru formátu PDF, se musí
rozmnožovat celé.
Ochranné známky
Acrobat, Adobe, Distiller, Illustrator, Photoshop a PostScript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems
Incorporated. Apple, AppleShare, AppleTalk, iMac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh a
TrueType jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. Macintosh je ochranná známka společnosti
Apple Inc. registrovaná v USA nebo jiných zemích. Názvy Hexachrome, PANTONE, PANTONE Goe, PANTONE
Hexachrome a PANTONE MATCHING SYSTEM jsou vlastnictvím společnosti Pantone, Inc. PEARL, PEARLdry,
PEARLgold, PEARLhdp a PEARLsetter jsou registrované ochranné známky společnosti Presstek, Inc. XEROX je
ochranná známka společnosti XEROX CORPORATION.
Kompatibilita podle norem FCC
Všechna zařízení od společnosti Kodak zmíněná v tomto dokumentu vyhovují požadavkům uvedeným v části 15
pravidel komise FCC pro digitální zařízení třídy A. Provozování zařízení Kodak v obytné oblasti může způsobit
nepřijatelné rušení rádiového a televizního vysílání, které musí obsluha odstranit pomocí jakýchkoliv nezbytných
opatření.
Směrnice REACH
Na webové stránce http://www.kodak.com/go/REACH naleznete informace o přítomnosti látek uvedených na
seznamu testovaných látek podle článku 59(1) směrnice Evropské komise č. 1907/2006 (REACH).
Omezení zodpovědnosti
Produkt, software a služby jsou poskytovány na základě aktuálního stavu a dostupnosti. Kromě výjimek uvedených
ve smlouvě společnost Kodak výslovně neuznává záruky jakéhokoliv druhu, ať už vyjádřené nebo předpokládané,
včetně (nikoliv však pouze) předpokládaných záruk prodejnosti, připravenosti pro zvláštní účel nebo
neporušenosti.
Zákazník je srozuměn a souhlasí se skutečností, že kromě případných zvláštních ustanovení ve smlouvě nebude
společnost Kodak odpovědná za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody,
včetně (nikoliv však pouze) škod ze ztráty zisku, dobré pověsti, použití, dat nebo jiných nedefinovaných ztrát (i
kdyby byla společnost Kodak upozorněna na možnost vzniku takových škod), které jsou způsobeny: (i) použitím
nebo nemožností použití produktu nebo softwaru; (ii) náklady na zprostředkování náhradního zboží nebo služeb,
které vyplývají ze zakoupených produktů, zboží, dat, softwaru informací nebo služeb; (iii) neautorizovaným
přístupem k produktům, softwaru nebo datům či jejich úpravami; (iv) prohlášeními nebo jednáním třetích stran; (v)
jakoukoliv jinou záležitostí týkající se produktu, softwaru nebo služeb.
Text a kresby uvedené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro ilustraci a nápovědu. Specifikace, ze kterých
jsou odvozeny, se mohou změnit. Společnost Kodak může obsah tohoto dokumentu kdykoliv a bez upozornění
změnit. Společnost Kodak nenese žádnou odpovědnost za technické nebo vydavatelské chyby či opomenutí
v tomto dokumentu a nebude odpovědná za náhodné, následné, nepřímé ani zvláštní škody včetně (nikoliv však
pouze) ztráty použití, ztráty nebo náhrady dat, zpoždění nebo ztrátu zisků či úspor, které mohou vzniknout z použití
tohoto dokumentu.
http://graphics.kodak.com/
Revidováno 2010-03-15
Obsah
1
Úvodní pokyny pro bezpečnost práce.......................................................................................1
Přečtěte si tuto příručku.............................................................................................................................................................1
Definice............................................................................................................................................................................................1
Bezpečnostní standardy a štítky o souladu.......................................................................................................................2
Zdroje dalších informací o bezpečnosti..............................................................................................................................6
Typy bezpečnostních pokynů.................................................................................................................................................6
2 Bezpečný provoz výstupního zařízení.....................................................................................7
3 Bezpečná údržba výstupního zařízení....................................................................................11
4 Bezpečnostní funkce.....................................................................................................................15
Systém ochranného blokování.............................................................................................................................................15
Nouzový vypínač.......................................................................................................................................................................19
Nouzové vypínače.....................................................................................................................................................................21
Bezpečnostní funkce na vykládacím stole...................................................................................................................... 22
5 Rizika..................................................................................................................................................25
Nebezpečí laserového záření.............................................................................................................................................. 25
Nebezpečí způsobené mechanickými částmi................................................................................................................29
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem............................................................................................................................33
vi
Trendsetter Deskové sázecí stroje a obrazová zařízení Bezpečnostní příručka pro obsluhu
1
Úvodní pokyny pro
bezpečnost práce
Dříve než začnete používat deskový sázecí stroj Trendsetter nebo
laserové zařízení pro vytvoření tiskového obrazu (dále označováno
jako výstupní zařízení), prostudujte si bezpečnostní příručku,
seznamte se s terminologií týkající se bezpečnosti a zjistěte, kde
naleznete další informace o bezpečnosti.
Přečtěte si tuto příručku
Před použitím výstupního zařízení nebo provedením některého
z postupů údržby si přečtěte tuto bezpečnostní příručku. K tomuto
dokumentu musí mít přístup všichni pracovníci, kteří toto výstupní
zařízení používají.
VAROVÁNÍ: Pokud si nepřečtete, nepochopíte nebo nebudete postupovat
podle informací v této příručce, může to vést k nesprávnému použití produktu a
vzniku potenciálně nebezpečné situace, která by mohla způsobit smrtelná
nebo vážná zranění.
Seznamte se s bezpečnostními štítky. Štítky připomínají důležité
bezpečnostní informace během obsluhy a údržby výstupního
zařízení. Pokud štítky neobsahují bezpečnostní informace v jazyce
používaném na pracovišti, obraťte se na oprávněného servisního
technika s otázkou, zda jsou k dispozici štítky v jazyce, který
potřebujete.
Výstupní zařízení Kodak mají bezpečnostní funkce, které snižují
riziko úrazu. Při používání těchto typů zařízení hrozí tato nebezpečí:
●
●
●
laserové záření
nebezpečí způsobené pohyblivými mechanickými součástmi
nebezpečné napětí a nebezpečné elektrické součásti
Tento dokument popisuje tato rizika a místa, kde se s nimi setkáte, a
vysvětluje bezpečnostní funkce, které snižují nebezpečí úrazu. Také
odkazuje na postupy bezpečného zacházení s médii a postupy
bezpečné údržby výstupního zařízení.
Definice
Tento dokument předpokládá porozumění určitým výrazům.
Oprávněný servisní technik
Osoba určená společností Kodak k provádění servisu. Oprávnění
servisní technici jsou školeni v oblasti předepsaných pracovních
2
Kapitola 1—Úvodní pokyny pro bezpečnost práce
postupů, nastavení laserového systému a práce s mechanickými a
elektrickými systémy deskového sázecího stroje.
Dvířka
Vyklápěcí část vnějšího povrchu výstupního zařízení. Otevírání a
zavírání dvířek je součástí pravidelného denního provozu zařízení.
Dvířka jsou svislá a lze je otevřít bez pomoci nástrojů. Výstupní
zařízení Trendsetter s možností automatického vkládání mají
vstupní dvířka, která obsluha otevře, aby do prostoru pro desky
mohla vložit stoh desek.
Obsluha
Osoba, která primárně odpovídá za vkládání médií (hliníkové desky
pro deskové sázecí stroje a tepelné obrazové vrstvy pro skenovací
zařízení) do výstupního zařízení a zahájení procesu expozice. V
některých případech (podle výstupního zařízení a jeho možností)
obsluha také vykládá exponovaná média. Obsluha může
odstraňovat uvíznutá média nebo média, která spadla z válce uvnitř
výstupního zařízení. Také může odpovídat za některé úkoly údržby
v oblastech, kam má povolený přístup.
Nástroj pro obsluhu
Plochý šroubovák
Panel
Velká část vnějšího nebo vnitřního povrchu výstupního zařízení. Při
údržbě nebo odstraňování chyb může obsluha otevřít a vyjmout
přední panely nebo pravý panel. Obsluha tyto panely zajistí
plochým šroubovákem nebo je ručně zavře. Všechny další panely
jsou přístupné pouze servisním technikům.
Bezpečnostní standardy a štítky o souladu
Výstupní zařízení Trendsetter jsou navržena, vyrobena a testována
v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy, které snižují
riziko úmrtí nebo vážných úrazů způsobených laserem,
mechanickými součástmi nebo elektrickým proudem.
Výstupní zařízení Trendsetter splňují následující standardy:
●
●
Laserové zařízení třídy 1 podle federálního nařízení Spojených
států 21 CFR 1040.10, v souladu se směrnicemi Centra pro
zařízení a radiologické zdraví (CDRH)
Laserové zařízení třídy 1 podle směrnice EN 60825-1,
Bezpečnost laserových zařízení
Bezpečnostní standardy a štítky o souladu
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3
CSA 60950-1 Zařízení IT – Bezpečnost – Část 1
UL 60950-1 Zařízení IT – Bezpečnost – Část 1
EN 60950-1 Zařízení IT – Bezpečnost – Část 1
EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení, Elektrická zařízení
strojů
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC
Směrnice o bezpečnosti strojů 98/37/EC
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC
Zařízení třídy A podle směrnic americké komise FCC (Federal
Communications Commission), část 15
Hlukové emise v ovzduší: maximálně 76 dB(A)
Provozní teplota okolí: maximálně 30° C
Datový štítek na výstupním zařízení
Na datovém štítku je uvedeno několik označení souladu s
nařízeními a sériové číslo výstupního zařízení. Štítek se nachází na
zadní straně výstupního zařízení u vypínače.
Obrázek 1: Datový štítek na výstupním zařízení Trendsetter
4
Kapitola 1—Úvodní pokyny pro bezpečnost práce
Překlad datového štítku:
Model
Sériové číslo
Datum výroby: rok/měsíc/den
Úplné elektrické parametry (V, Hz, A)
Označení souladu s nařízeními s čísly příslušných dokumentů
Kodak Graphic Communications Canada Company
3700 Gilmore Way, Burnaby, BC, Canada V5G 4M1
Vyrobeno v Číně
Obrázek 2: Datový štítek na výstupním zařízení Trendsetter UHR
Obrázek 3: Umístění datového štítku na zadní straně výstupního zařízení
Štítky o souladu na výstupním zařízení
Štítky, které dokládají soulad s nařízeními komise FCC (United
States Federal Communications Commission) a požadavky
střediska CDRH (U.S. Center for Devices and Radiological Health)
jsou umístěny za panelem na pravé straně výstupního zařízení.
Bezpečnostní standardy a štítky o souladu
Překlad štítku FCC:
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel komise FCC.
Provoz zařízení musí splňovat následující dvě podmínky:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení nesmí být ovlivněno žádným rušením, včetně
rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí chování.
Obrázek 4: Štítek FCC
Překlad štítku CDRH:
Toto zařízení bylo vyrobeno tak, aby splňovalo požadavky na
výkon laserových zařízení uvedené v částech 21CFR1040.10 a
21CFR1040.11 zákona o zdraví a bezpečnosti z roku 1968.
Obrázek 5: Štítek CDRH
Obrázek 6: Umístění štítků FCC a CDRH za pravým panelem
5
6
Kapitola 1—Úvodní pokyny pro bezpečnost práce
Zdroje dalších informací o bezpečnosti
Informace o bezpečnosti v tomto dokumentu se týkají pouze
provozu a údržby výstupního zařízení Trendsetter a příslušných
doplňků.
Máte-li další otázky týkající se bezpečného použití výstupního
zařízení, obraťte se na oprávněného servisního technika.
Používáte-li jiné produkty společnosti Kodak nebo jiných výrobců,
přečtěte si bezpečnostní dokumentaci výrobce těchto zařízení.
Úplné bezpečnostní směrnice pro prostředí k přípravě tisku vám
poskytne bezpečnostní technik na vašem pracovišti.
Dokumentaci, výukové kurzy, soubory ke stažení a kontakty na
servis a technickou podporu naleznete na adrese http://
graphics.kodak.com/. Na tomto webu naleznete také odkazy na
technické specifikace bezpečnosti materiálu (MSDS).
Informace o zajištění souladu s nařízeními a aktuální a přeložené
verze tohoto dokumentu naleznete na internetovém portálu Kodak
eCentral na adrese https://ecentral.kodak.com/.
Typy bezpečnostních pokynů
Zprávy označené bezpečnostní ikonou a slovem NEBEZPEČÍ,
VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ obsahují důležité bezpečnostní
pokyny. Zprávy označené slovem VÝSTRAHA upozorňují na
možnost poškození výstupního zařízení.
NEBEZPEČÍ: Označení bezprostředně hrozící nebezpečné situace, která
způsobí smrtelná nebo vážná zranění, pokud se jí nevyhnete.
VAROVÁNÍ: Označení potenciálně nebezpečné situace, která by mohla
způsobit smrtelná nebo vážná zranění.
UPOZORNĚNÍ: Ukazuje potenciálně nebezpečné situace, které by mohly
způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se jim nevyhnete.
VÝSTRAHA: Označení situace, která může způsobit poškození výstupního
zařízení.
2
Bezpečný provoz
výstupního zařízení
Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a postupy pro provoz
výstupního zařízení a pro odstraňování závad a zajistěte, aby tato
bezpečnostní příručka byla k dispozici všem pracovníkům, kteří s
výstupním zařízením pracují.
Bezpečnostní pokyny a postupy jsou v tématech nápovědy.
Naleznete je v nabídce Nápověda softwaru pro ovládání zařízení a
v obrázkové referenční příručce.
Během normálního provozu (založení médií, expozice a vyložení)
musí být všechny panely zavřeny a zamčeny, aby nehrozilo
nebezpečí ozáření laserem nebo zranění pohyblivými součástmi.
Obrázek 7: Při ručním zakládání a vykládání jsou všechny panely výstupního
zařízení zavřeny
Obrázek 8: Při ručním zakládání a automatickém vykládání jsou všechny
panely výstupního zařízení zavřeny
8
Kapitola 2—Bezpečný provoz výstupního zařízení
Obrázek 9: Při automatickém zakládání a vykládání jsou všechny panely
výstupního zařízení zavřeny
Při normálním provozu výstupního zařízení s automatickým
zakládáním můžete otevírat a zavírat dvířka, abyste mohli vkládat
desky.
Obrázek 10: Otevření dvířek při vkládání desek při normálním provozu
Při odstraňování závady můžete být vyzváni, abyste otevřeli dva
přední panely a provedli následující činnosti:
●
●
Odstranili média, které se k sobě přichytila, nebo která spadla z
válce
Změnili polohu lišty na přichycení výstupního okraje desky
(uveďte je do parkovací polohy)
Obrázek 11: Otevření předních panelů
VAROVÁNÍ: Pohyblivé částí výstupního zařízení rozpoznáte podle obrázků v
referenční příručce a štítků na zařízení. Nepokoušejte se manipulovat s
9
pohyblivými součástmi, které jsou právě v pohybu. Pokud otevřete panel za
účelem údržby či odstranění závady, zastavte chod zařízení podle pokynů
uvedených v nápovědě či referenční příručce a nedotýkejte se pohyblivých
částí, dokud se válec zcela nezastaví. Pohyblivé části výstupního zařízení
mohou způsobit potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit
smrtelná nebo vážná zranění.
VAROVÁNÍ: Dříve než se přiblížíte k výstupnímu zařízení, zkontrolujte, zda na
sobě nemáte nic, co by se mohlo zachytit v pohyblivých součástech. Sundejte
si doplňky oděvu, jako je kravata a šperky, vyhrňte si dlouhé rukávy a sepněte
si dlouhé vlasy. Pohyblivé části výstupního zařízení mohou způsobit
potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit smrtelná nebo
vážná zranění.
UPOZORNĚNÍ: Držte se z dosahu bezpečnostních zábran na vykládacím
stole, pokud se tento stůl pohybuje nebo pokud pípání signalizuje, že se
pohybuje. Nebezpečí způsobené mechanickými součástmi může v případě
vykládacího stolu vyústit v lehké nebo středně těžké zranění.
Bezpečná manipulace s deskami
UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s deskami používejte ochranné rukavice, které
ochrání vaše ruce před ostrými okraji a rohy desek. Pokud nebudete nosit
ochranné rukavice, můžete si přivodit lehké nebo středně těžké zranění.
UPOZORNĚNÍ: Při zakládání stohů desek do výstupního zařízení používejte
ergonomické techniky zvedání. Nevhodné techniky zvedání mohou mít za
následek lehké nebo středně těžké poranění. O schválených metodách
zvedání těžkých předmětů se poraďte s bezpečnostním technikem na
pracovišti.
Bezpečná manipulace s magnetickými lištami
VAROVÁNÍ: Pokud vám byl implantován kardiostimulátor či automatický
implantovatelný kardiodefibrilátor (AICD), zachovejte vzdálenost nejméně 7
cm mezi implantátem a magnetickými lištami na přichycení výstupního okraje
desky, zvláště pokud měníte polohu lišt a dotýkáte se jich. Při vystavení
silnému magnetickému poli může dojít k přepnutí zařízení z normálního
režimu do diagnostického režimu, což může být při dlouhodobém působení
potenciálně nebezpečné. Další informace získáte u svého lékaře či výrobce
implantátu.
Obrázek 12: Varovný štítek kardiostimulátoru
10
Kapitola 2—Bezpečný provoz výstupního zařízení
Obrázek 13: Umístění varovných štítků kardiostimulátoru na lištách na
přichycení výstupního okraje desky
UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s magnetickými lištami na přichycení
výstupního okraje desky používejte ochranné rukavice a nedávejte prsty mezi
lišty a povrch válce. Nechráněné prsty by se mohly přiskřípnout mezi válec a
lišty a mohlo by dojít k lehkému nebo středně těžkému zranění.
Emise z ovzduší
V závislosti na typu používaných médií bude systém deskového
sázecího stroje pravděpodobně vyžadovat filtrační jednotku. V
deskových sázecích strojích Trendsetter slouží k odstranění
nečistot univerzální přihrádka pro odstranění odpadu (UDRC).
Emise z ovzduší vznikající při zpracování obrazu jsou svedeny do
této přihrádky, kde jsou zachyceny filtrem.
VAROVÁNÍ: Emise částic, které nejsou řádné filtrovány, mohou ohrozit vaše
zdraví. Seznam vzduchových emisí používaného média naleznete v
Technických specifikacích bezpečnosti materiálu (MSDS) výrobce nebo jej
můžete získat přímo od výrobce či distributora.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte částicový filtr pro odstranění nečistot s
poškozeným těsněním a nepokoušejte se exponovat tisková média s
opotřebovaným filtrem. Pokud neuposlechnete tyto pokyny, můžete být
vystaveni vzduchovým emisím překračujícím platná regulační omezení.
Následkem může být nepohodlí, nemoc, poranění či invalidita.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze schválená média. Použitím neschválených
médií může dojít k uvolnění škodlivých plynů v míře překračující platná
regulační omezení. Následkem může být nepohodlí, nemoc, poranění či
invalidita.
3
Bezpečná údržba
výstupního zařízení
Postupy údržby, které může bezpečně vykonávat obsluha, jsou
popsány v tématech nápovědy. Naleznete je v nabídce Nápověda
softwaru k ovládání zařízení a v obrázkové referenční příručce.
Obsluha může bezpečně provádět tyto úkoly údržby:
●
●
●
●
●
●
●
●
Čištění vnějších povrchů včetně oblasti pro vložení média
Čištění proužku pro detekci okraje
Čištění deskového válečku
Výměna filtrů pro přívod stlačeného vzduchu
Výměna filtru pro nasávání vzduchu
Výměna filtru pro odstranění nečistot
Výměna proužku filmu Dupont Mylar na některých deskových
sázecích strojích s automatickým zakládáním
Výměna filtru částic URDC
Další postupy údržby a veškerý servis může provádět pouze
oprávněný servisní technik.
Některé postupy údržby obsahují pokyny k otevření dvou předních
panelů (čištění proužku pro detekci okraje a deskového válečku)
nebo k vyjmutí pravého panelu (výměna filtru pro nasávání
vzduchu). Při otevírání nebo vyjímání panelů postupujte podle
pokynů.
Obrázek 14: Panely, které mohou operátoři bezpečně otevřít nebo vyjmout
Přední panely
Pravý přední panel je zabezpečen zámkem solenoidu, který lze
odemknout dvěma způsoby:
●
Příkazem Odemknout v softwaru konzoly pro tisk. Pokud při
klepnutí na tlačítko Odemknout probíhá expozice, software
zobrazí zprávu s dotazem, zda se úlohy mají před odesláním
12
Kapitola 3—Bezpečná údržba výstupního zařízení
●
příkazu Odemknout zrušit. Pokud se při klepnutí na tlačítko
Odemknout válec pohybuje, zámek solenoidu se uvolní, až
když se válec úplně zastaví.
Nouzovým vypínačem na zadní straně výstupního zařízení.
Zámek solenoidu se uvolní okamžitě, jakmile je tlačítko uvedeno
do polohy vypnuto, a napájení je odpojeno. Pokud se válec při
vypnutí pohybuje, obyčejně se přestane otáčet do pěti sekund
od uvolnění zámku. Počkejte pět sekund, než otevřete pravý
přední panel.
Jakmile se zámek uvolní, můžete otevřít nejdříve pravý přední
panel a pak levý přední panel. Pokud je po otevření předních
panelů vidět mechanický pohyb, je třeba výstupní zařízení opravit.
●
●
●
●
Nedotýkejte se pohybujících se částí.
Uveďte otočný nouzový vypínač do polohy vypnuto a zajistěte
ho zámkem.
Zavřete přední panely.
Obraťte se na oprávněného servisního technika.
Jakmile zavřete přední panely (nejprve levý a pak pravý), zámek
solenoidu se uvede do původního stavu. Výstupní zařízení nebude
pokračovat v provozu, dokud nebudou všechny panely zavřeny a
zamčeny.
Pravý panel
Pravý panel můžete odebrat tak, že plochým šroubovákem uvolníte
úchyty, které slouží k připevnění panelu k výstupnímu zařízení
(otáčejte proti směru hodinových ručiček). Pokud odstraňujete
panel, když je výstupní zařízení v provozu, a ještě se neuvedl v
činnost systém ochranných spínačů, je zde kovová zábrana za
panelem, která snižuje riziko vystavení laserovému záření a
pohyblivým součástem.
Obrázek 15: Kovová zábrana za pravým panelem
13
NEBEZPEČÍ: Neprovádějte neoprávněné opravy či úpravy výstupního
zařízení. Provedete-li neoprávněné odstranění panelu, opravy či úpravy,
můžete být vystaveni viditelnému či neviditelnému záření laseru o vysokém
výkonu, pohybu mechanických částí či riziku úrazu elektrickým proudem, který
může způsobit smrtelná nebo vážná zranění.
NEBEZPEČÍ: Neodstraňujte přístupové servisní panely. K oblastem
chráněným těmito panely smí přistupovat pouze oprávněný servisní technik.
Provedete-li neoprávněné odstranění panelu, můžete být vystaveni
viditelnému či neviditelnému záření laseru o vysokém výkonu či pohybu
mechanických částí, který může způsobit smrtelná nebo vážná zranění.
NEBEZPEČÍ: Neodstraňujte žádné kryty označené štítky varujícími před
nebezpečným napětím. Tyto oblasti obsahují součásti pod vysokým napětím,
které mohou způsobit úraz elektrickým proudem, který může vést až ke vzniku
smrtelných či vážných zranění.
VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby do výstupního zařízení vnikla voda nebo jiná
kapalina. Mohlo by dojít k vážnému zranění či úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nádoby filtru pro přívod stlačeného vzduchu nečistěte pomocí
chemických rozpouštědel či agresivních čisticích roztoků. Mohlo by dojít k
popraskaní plastových částí. Poškozené plastové části mohou při kontaktu s
vysokotlakým vzduchem explodovat a způsobit vážná zranění.
14
Kapitola 3—Bezpečná údržba výstupního zařízení
4
Bezpečnostní funkce
Všechna výstupní zařízení jsou vybavena funkcemi pro omezení
rizik úrazů způsobených laserem, mechanickými částmi či
elektrickým proudem v těchto typech zařízení. Tyto funkce zahrnují
systém ochranných spínačů, nouzový vypínač pro zastavení a
nouzová tlačítka. Doplňky výstupního zařízení (např. komponenty
umožňující automatické zakládání a vykládání) mohou být
vybaveny dodatečnými zabudovanými bezpečnostními funkcemi.
Systém ochranného blokování
Všechna výstupní zařízení Trendsetter jsou vybavena systémem
ochranného blokování, který zabraňuje nebezpečí ozáření a
odemyká panely, pouze pokud je bezpečné přistupovat k oblastem,
které tyto panely kryjí.
Důležité upozornění: Systém ochranného blokování je důležitou
bezpečnostní funkcí. Budete-li s tímto systémem jakýmkoli způsobem
manipulovat, můžete ohrozit svoji bezpečnost i bezpečnost dalších osob v
blízkosti výstupního zařízení.
Výstupní zařízení Trendsetter používá různé typy ochrany, aby
snížilo riziko úrazů plynoucích z následujících hrozeb:
●
●
●
Nebezpečí laserového záření pro zápis (neviditelný laserový
paprsek, který ozařuje médium)
Nebezpečí laserového záření pro zaostření (viditelný laserový
paprsek, který zaostřuje laser pro zápis na médium během
expozice)
Mechanické nebezpečí (způsobené pohyblivými částmi, jako
jsou válec nebo vozík)
Pokud během provozu výstupního zařízení otevřete nebo sejmete
blokovaný panel, výstupní zařízení přeruší napájení laseru a zastaví
veškerou mechanickou činnost. V softwaru pro ovládání zařízení se
může zobrazit zpráva označující chybu. Provoz výstupního zařízení
je zastaven, dokud nejsou všechny panely zavřeny a uzamčeny.
Pokud otevřete zablokovaná dvířka výstupního zařízení s
automatickým zakládáním, abyste mohli vkládat desky, zařízení
bude pokračovat v expozici, ale zakládací jednotka se nepohne,
dokud nebudou dvířka znovu zavřena.
16
Kapitola 4—Bezpečnostní funkce
Obrázek 16: Štítek zablokovaného panelu laseru
Obrázek 17: Umístění blokovacích spínačů za předními panely
Obrázek 18: Umístění blokovacího spínače za pravým panelem
17
Systém ochranného blokování
Obrázek 19: Umístění blokovacího spínače, který snižuje riziko úrazu
způsobeného pohybem zakládací jednotky
NEBEZPEČÍ: Nemanipulujte se systémem ochranných spínačů dvířek či
panelů.
●
●
●
Během exponování médií výstupním zařízením neotvírejte a neodstraňujte
panely.
Nepoužívejte výstupní zařízení, pokud je některý panel otevřen.
Nepoužívejte výstupní zařízení, pokud je v softwaru pro ovládání zařízení
zobrazena varovná zpráva systému ochranných spínačů laseru. (Týká se
pouze zpráv o ochranných spínačích panelů. Neplatí pro zprávy o
ochranných spínačích jednotky.)
Pokud manipulujete se systémem ochranných spínačů, můžete být vystaveni
záření laseru či pohybu mechanických částí. Vystavení viditelnému i
neviditelnému záření laseru s vysokým výkonem může způsobit popáleniny
kůže a trvalé poškození či ztrátu zraku. Pohyblivé mechanické části mohou
zapříčinit vznik potenciálně nebezpečné situace, která může způsobit
smrtelná či vážná zranění.
VAROVÁNÍ: Po otevření panelu nezačínejte uvnitř zařízení pracovat ihned,
nejprve chvíli počkejte. Může trvat až dvě sekundy, než systém ochranných
spínačů zcela vypne zdroje laseru, a až pět sekund, než systém ukončí
mechanický pohyb. Vystavení viditelnému i neviditelnému záření laseru s
vysokým výkonem může způsobit popáleniny kůže a trvalé poškození či ztrátu
zraku. Pohyblivé mechanické části mohou zapříčinit vznik potenciálně
nebezpečné situace, která by mohla způsobit smrtelná nebo vážná zranění.
VAROVÁNÍ: Máte-li podezření, že po otevření panelu či dvířek systém
blokovacích spínačů nevypnul zdroje laseru či neukončil pohyb mechanických
součástí, vypněte výstupní zařízení pomocí nouzového tlačítka či nouzového
vypínače pro zastavení zařízení. Zámkem zajistěte nouzový vypínač pro
zastavení zařízení v poloze vypnuto a zařízení nepoužívejte, dokud nebude
jeho používání schváleno oprávněným servisním technikem. Poškozený
systém ochranných spínačů může způsobit, že budete vystaveni záření laseru
či pohybu mechanických částí. Vystavení viditelnému i neviditelnému záření
laseru s vysokým výkonem může způsobit popáleniny kůže a trvalé poškození
18
Kapitola 4—Bezpečnostní funkce
či ztrátu zraku. Pohyblivé mechanické části mohou zapříčinit vznik potenciálně
nebezpečné situace, která by mohla způsobit smrtelná nebo vážná zranění.
V zadní části výstupního zařízení vedle nouzového vypínače je
štítek, který označuje spínač pro vyřazení systému ochranného
blokování. Tento spínač je aktivován pomocí klíče, který jsou
oprávněni používat pouze servisní technici. Obsluha by tento klíč
nikdy neměla mít k dispozici ani se pokoušet o aktivaci tohoto
spínače.
Překlad štítku vyřazení systému ochranného blokování:
NEBEZPEČÍ!
Spínač pro vyřazení systému ochranného blokování smí
používat pouze oprávněný servisní technik. (Další informace
naleznete v pracovních postupech pro servis.)
Vyřazení blokování
Běžný provoz
Obrázek 20: Štítek vyřazení systému ochranného blokování
Obrázek 21: Umístění štítku vyřazení systému ochranného blokování
NEBEZPEČÍ: Použijete-li neoprávněně nástroje pro vyřazení systému
blokujících ochranných spínačů (SIO), můžete být vystaveni záření laseru,
pohybu mechanických částí či riziku úrazu elektrickým proudem. Vystavení
viditelnému i neviditelnému záření laseru s vysokým výkonem může způsobit
19
Nouzový vypínač
popáleniny kůže a trvalé poškození či ztrátu zraku. Pohyblivé mechanické
části mohou zapříčinit vznik potenciálně nebezpečné situace, která může
způsobit smrtelná či vážná zranění.
Nouzový vypínač
Nouzový vypínač odpojuje napájení výstupního zařízení.
Nouzový vypínač je otočný červený spínač se žlutým pozadím. Je
umístěn na vnější zadní straně výstupního zařízení. Vypínač
můžete při provádění úkolů, které vyžadují výluku zařízení, zajistit v
poloze vypnuto pomocí zámku.
Obrázek 22: Nouzový vypínač s otvorem pro vložení zámku
Obrázek 23: Umístění nouzového vypínače na výstupním zařízení s ručním
zakládáním a vykládáním
20
Kapitola 4—Bezpečnostní funkce
Obrázek 24: Umístění nouzového vypínače na výstupním zařízení s
vykládacím stolem
Běžný provoz
Nouzový vypínač odpojuje napájení výstupního zařízení, aby bylo
možné bezpečně provést údržbu nebo vyjmout uvíznuté médium.
Budete-li vyzváni k vypnutí napájení výstupního zařízení z důvodu
údržby, otočte nouzový vypínač do polohy vypnuto a zajistěte jej
zámkem. Zámek snižuje riziko, že jiná osoba výstupní zařízení
zapne během údržby nebo odstraňování závady. Po dokončení
procedury otočte vypínač zpět do polohy zapnuto.
Nouzové použití
Vypínač lze použít jako nouzový vypínač, pokud nemůžete
dosáhnout na tlačítko pro zastavení v nebezpečí.
●
●
Pokud je třeba zařízení nouzově vypnout, zkuste nejprve použít
tlačítko pro zastavení v nebezpečí.
Není-li toto tlačítko přístupné, otočte nouzový vypínač proti
směru hodinových ručiček do polohy vypnuto.
21
Nouzové vypínače
Nouzové vypínače
Nouzové vypínače zastaví provoz laseru i mechanický pohyb.
Obrázek 25: Zastavení provozu laseru a mechanického pohybu pomocí
nouzového vypínače
Nouzový vypínač neodpojí výstupní zařízení od elektrického
proudu. V softwaru tiskové konzoly můžete tedy vyhledat
informace, jak řešit vzniklý problém.
Pokud stisknete nouzový vypínač, je třeba ho resetovat, aby se
výstupní zařízení mohlo vrátit k normálnímu provozu. Chcete-li
vypínač resetovat, otáčejte ho proti směru hodinových ručiček,
dokud nevyskočí, vyberte operaci Resetovat na konzole pro tisk a
postupujte podle pokynů ve zprávách této konzoly.
Nouzové vypínače se nacházejí na těchto místech:
●
●
Na výstupním zařízení vlevo od oblasti vkládání
Uvnitř výstupního zařízení za předními panely
VAROVÁNÍ: Nezapomeňte, že po stisknutí nouzového tlačítka mohou rizika
spojená s mechanickým pohybem a zářením laseru krátkou dobu přetrvávat a
že je zařízení stále připojeno k elektrické síti. Úplné zastavení pohyblivých
součástí po aktivaci mechanismu nouzového zastavení může trvat až pět
sekund. Vystavení viditelnému i neviditelnému záření laseru s vysokým
výkonem může způsobit popáleniny kůže a trvalé poškození či ztrátu zraku.
Pohyblivé mechanické části mohou způsobit vznik potenciálně nebezpečné
situace, která by mohla způsobit smrtelná nebo vážná zranění.
VAROVÁNÍ: Nezapomeňte, že porucha zařízení může způsobit neočekávané
opětovné spuštění chodu zařízení i po aktivaci mechanismu nouzového
zastavení. Pokud k tomu dojde, vypněte výstupní zařízení a nepoužívejte je,
dokud nebude opraveno. Pohyblivé mechanické části mohou způsobit vznik
potenciálně nebezpečné situace, která by mohla způsobit smrtelná nebo
vážná zranění.
22
Kapitola 4—Bezpečnostní funkce
Bezpečnostní funkce na vykládacím stole
Deskový sázecí stroj s automatickým zakládáním nebo vykládáním
má vykládací stůl. Bezpečností funkce na vykládacím stole zahrnují
bezpečnostní zábrany a zvukové upozornění při pohybu
vykládacího stolu.
Bezpečnostní zábrany na vykládacím stole
Bezpečnostní zábrany jsou umístěny po obou stranách
vykládacího stolu. Snižují nebezpečí kontaktu s pohybujícím se
vykládacím stolem. Každá zábrana obsahuje symbol, který
upozorňuje, že se máte držet z dosahu pohybujícího se
vykládacího stolu.
Obrázek 27: Symbol na bezpečnostních zábranách
Obrázek 28: Umístění symbolů na bezpečnostních zábranách
Bezpečnostní funkce na vykládacím stole
Zvukové upozornění při pohybu vykládacího stolu
Pokud není vaše provozní prostředí příliš hlučné, můžete uslyšet
pípání, které upozorňuje na to, že se vykládací stůl pohybuje.
23
24
Kapitola 4—Bezpečnostní funkce
5
Rizika
Největší rizika spojená s výstupními zařízeními jsou záření laseru,
pohyblivé mechanické součásti, nebezpečné napětí a nebezpečné
elektrické součásti.
Nebezpečí laserového záření
Výstupní zařízení obsahuje bezpečnostní prvky, které snižují riziko
úrazů způsobených laserem.
Tepelná hlava obrazového laseru obsahuje dva lasery, které
vyzařují viditelné a neviditelné laserové záření o vysokém výkonu:
●
●
Viditelný (červený) laser pro zaostření (třída III, přibližně 670 cm)
Neviditelný (infračervený) laser pro zápis (třída IV, přibližně 830
cm)
Laserové záření tepelné hlavy obrazového laseru je pouhým okem
neviditelné a je velmi nebezpečné při zasažení pokožky nebo očí.
NEBEZPEČÍ: Chcete-li snížit riziko vystavení osob v okolí výstupního zařízení
záření laseru (přímo z laserového systému či odraženého od lesklých či
matných povrchů), dodržujte následující pokyny:
●
●
●
●
●
Nepoužívejte výstupní zařízení, máte-li podezření, že je některá z částí
laserového systému poškozena.
Nemanipulujte se systémem ochranných spínačů přístupových panelů či
dvířek.
Během exponování médií výstupním zařízením neotvírejte ani
neodstraňujte panely či dvířka.
Nepoužívejte výstupní zařízení, pokud je otevřen některý panel či dvířka.
Vyhýbejte se přímému i nepřímému pohledu do paprsku laseru.
Viditelné i neviditelné záření laseru o vysokém výkonu je běžnou součástí
procesu tvorby obrazu tepelnou hlavou obrazového laseru. I krátké vystavení
kterémukoli z typů záření laseru s vysokým výkonem může způsobit
popáleniny kůže a trvalé poškození či ztrátu zraku. V přítomnosti hořlavého
materiálu vytváří laserový paprsek nebezpečí vzniku požáru.
Výstupní zařízení Trendsetter jsou laserová zařízení třídy 1. Pokud
tedy budete postupovat v souladu s informacemi uvedenými v tomto
dokumentu, bezpečnostní mechanismy výstupního zařízení sníží
riziko úrazu viditelným i neviditelným laserovým zářením o vysokém
výkonu. Štítek laserového zařízení třídy 1 umístěný za pravým
panelem označuje soulad se standardy pro bezpečnost laserových
zařízení.
26
Kapitola 5—Rizika
Obrázek 29: Laserové zařízení třídy 1
Obrázek 30: Umístění štítku laserového zařízení třídy 1 za pravým panelem
Bezpečnostní prvky, které snižují riziko úrazů způsobených
laserem, jsou následující:
●
●
●
Systém blokování.
Vnější panely a vnitřní ochranné zábrany, které udržují laserové
záření uvnitř výstupního zařízení.
Štítky, které upozorňují na blízkost zdroje laserového záření.
Štítek Nebezpečí laserového záření
Na zadní straně ochranného krytu tepelné hlavy je umístěn štítek
se zprávou označený slovem NEBEZPEČÍ. Na tomto štítku je
uvedeno, že výstupní zařízení představuje nebezpečí a jedná se o
laserové zařízení třídy 4, které vyzařuje viditelné a neviditelné
záření.
27
Nebezpečí laserového záření
Překlad štítku Nebezpečí laserového záření:
NEBEZPEČÍ
Viditelné a neviditelné laserové záření.
Zabraňte zasažení očí nebo pokožky přímým nebo odraženým
zářením.
Laserové zařízení třídy 4
Obrázek 31: Štítek Nebezpečí laserového záření s klasifikací a specifikací
laseru
Datový štítek na tepelné hlavě obrazového laseru
Datový štítek tepelné hlavy obrazového laseru je umístěn na zadní
straně ochranného krytu tepelné hlavy. Tento štítek obsahuje
identifikační údaje a informace o souladu s nařízeními.
28
Kapitola 5—Rizika
Překlad datového štítku na tepelné hlavě obrazového laseru:
Model
Sériové číslo
Datum výroby: rok/měsíc/den
Rozlišení
Číslo dílu
Označení souladu s nařízeními s čísly příslušných dokumentů
Kodak Graphic Communications Canada Company
3700 Gilmore Way, Burnaby, BC, Canada V5G 4M1
Vyrobeno v Kanadě
Obrázek 32: Datový štítek na tepelné hlavě obrazového laseru
Obrázek 33: Překlad štítku Nebezpečí laserového záření a datového štítku
tepelné hlavy obrazového laseru
Štítek otvoru laseru
Štítek otvoru laseru je umístěn na horní straně ochranného krytu
tepelné hlavy obrazového laseru a označuje závěrku a otvor laseru.
Štítek upozorňuje na blízkost zdroje nebezpečného laserového
záření.
Nebezpečí způsobené mechanickými částmi
29
Překlad štítku otvoru laseru:
Otvor laseru
Vyhněte se nebezpečí ozáření.
Z tohoto otvoru vychází viditelné a neviditelné laserové záření.
Obrázek 34: Štítek otvoru laseru
Obrázek 35: Umístění štítku otvoru laseru
Nebezpečí způsobené mechanickými částmi
Nebezpečí způsobenému mechanickými součástmi budete
pravděpodobně vystaveni, když budete v oblasti válce provádět
údržbu nebo budete muset odstranit desku, která z válce spadla. S
tímto nebezpečím se také můžete setkat při provádění údržby
pneumatických součástí.
Válec výstupního zařízení se obyčejně otáčí rychlostí až 400
otáček za minutu. Rotující válec může způsobit obsluze, servisním
technikům nebo dalším osobám v blízkosti výstupního zařízení
vážné zranění. Pokud do rotujícího válce narazí nějaký předmět,
může být tento předmět vtlačen do výstupního zařízení a způsobit
poškození (včetně poškození bezpečnostního systému, tepelné
záznamové hlavy nebo ochranného uzavřeného prostoru). Než
začnete s údržbou nebo odstraňováním závad, měli byste se po
uvolnění zámku pro přístup do oblasti válce přesvědčit, zda se
válec přestal otáčet.
Oblasti, kde nejvíce hrozí, že byste se mohli dostat do kontaktu s
pohyblivými součástmi, jsou označeny varovnými štítky, které
upozorňují na to, že než začnete s údržbou nebo odstraňováním
30
Kapitola 5—Rizika
závad, je nutno zkontrolovat, zda se zastavily všechny pohyblivé
části. Pro obsluhu představuje hlavní mechanické nebezpečí válec.
Varovný štítek je umístěn na liště na přichycení vstupního okraje
desky za předními panely.
Obrázek 36: Štítek upozorňující na to, že se nemáte dotýkat
Obrázek 37: Umístění štítku upozorňujícího na to, že se nemáte dotýkat lišty
na přichycení vstupního okraje desky za předními panely
VAROVÁNÍ: Po otevření panelu nezačínejte uvnitř zařízení pracovat ihned,
nejprve chvíli počkejte. Může trvat až dvě sekundy, než systém ochranných
spínačů zcela vypne zdroje laseru, a až pět sekund, než systém ukončí
mechanický pohyb. Vystavení viditelnému i neviditelnému záření laseru s
vysokým výkonem může způsobit popáleniny kůže a trvalé poškození či ztrátu
zraku. Pohyblivé mechanické části mohou zapříčinit vznik potenciálně
nebezpečné situace, která by mohla způsobit smrtelná nebo vážná zranění.
Pokud má deskový sázecí stroj možnost automatického zakládání,
upozorňuje symbol na obou bezpečnostních zábranách na
vykládacím stole na nebezpečí zranění pohyblivými částmi při
pohybu stolu.
Při provádění údržby a odstraňování závad si také můžete
všimnout štítku, který na nebezpečí způsobené mechanickými
Nebezpečí způsobené mechanickými částmi
31
částmi upozorňuje servisní techniky výstupního zařízení. Štítek
varující před pohyblivými součástmi se nachází na liště na
přichycení vstupního okraje desky za předními panely. Pokud má
deskový sázecí stroj možnost automatického zakládání, je tento
štítek připevněn také na zakládací jednotce.
Obrázek 38: Štítky upozorňující servisní techniky na pohyblivé součásti
Obrázek 39: Umístění štítků upozorňujících na pohyblivé součásti na liště na
přichycení vstupního okraje desky
32
Kapitola 5—Rizika
Obrázek 40: Umístění štítků upozorňujících na pohyblivé součásti na
zakládací jednotce v případě možnosti automatického zakládání
Pneumatické prvky
Některé součásti výstupního zařízení jsou pneumatické. Pohybují
se díky stlačenému vzduchu. Filtry pro přívod stlačeného vzduchu
je třeba pravidelně kontrolovat a vyměňovat. Pracovní postupy pro
systémy přívodu stlačeného vzduchu naleznete v obrázkové
referenční příručce nebo v systému nápovědy k výstupnímu
zařízení.
Podrobné informace o pneumatických konektorech jsou uvedeny v
příručce přípravy stanoviště pro výstupní zařízení. Neměňte žádné
pneumatické konektory připojené k výstupnímu zařízení.
Výstupní zařízení má štítek, na kterém je uveden maximální tlak
stlačeného vzduchu schválený pro dané zařízení. Štítek se nachází
na zadní straně výstupního zařízení u vstupního konektoru pro
stlačený vzduch.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
33
Překlad štítku uvádějícího maximální počet psi/barů:
Maximálně psi/bar
Obrázek 41: Umístění štítku uvádějícího maximální počet psi/bar
VAROVÁNÍ: Při práci s filtry přívodu vzduchu vypněte zdroj stlačeného
vzduchu. Pokud nevypnete přívod stlačeného vzduchu před kontrolou či
náhradou filtru přívodu stlačeného vzduchu, bude v nádobě a prvcích filtru
přítomen vysokotlaký vzduch a demontáž bude náročnější. V takovém případě
může dojít ke vzniku vážného zranění způsobeného odletujícími částmi či ke
vzniku velmi hlasitého zvuku, který může poškodit váš sluch.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Výstupní zařízení Kodak jsou ke svému provozu napájena
elektřinou. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem představují
zejména uzavřené prostory, ve kterých jsou umístěny elektrické
součásti a elektrické připojení pod vysokým napětím.
Uzavřené prostory elektrických součástí
Elektrické obvody jsou umístěny uvnitř uzavřených prostorů, které
nejsou chráněny systémem blokování. Tyto prostory jsou v
oblastech výstupního zařízení, ke kterým by měli přistupovat pouze
oprávnění servisní technici. Nesnímejte panely, na kterých je
umístěn štítek nebezpečného napětí.
34
Kapitola 5—Rizika
Obrázek 42: Štítek nebezpečného napětí
Obrázek 43: Umístění štítku nebezpečného napětí
VAROVÁNÍ: Při práci uvnitř výstupního zařízení dávejte pozor na elektrické
součásti. Systém blokovacích spínačů ukončí činnost laseru a mechanických
součástí, ale neodpojí napájení elektrických součástí. I když se většina
potenciálně nebezpečných elektrických součástí nachází za panely
zajištěnými servisními nástroji, následkem poškozeného elektrického vedení
může vzniknout riziko úrazu elektrickým proudem, který může způsobit smrt či
vážné zranění.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte neoprávněné opravy či úpravy napájecího zdroje či
elektrického vedení. Provedete-li neoprávněné opravy či úpravy výstupního
zařízení, můžete být vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem, který může
způsobit smrt či vážné zranění.
Elektrická připojení
Podrobné informace o elektrických připojeních výstupního zařízení
jsou uvedeny v příručce přípravy stanoviště. Štítek vysokého
dotykového proudu umístěný za pravým panelem upozorňuje na
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nutnost ověření bezpečného uzemnění zařízení pomocí
ochranného zemnicího kolíku zástrčky pro střídavý proud.
Obrázek 44: Štítek vysokého dotykového proudu
Obrázek 45: Umístění štítku vysokého dotykového proudu
35
36
Kapitola 5—Rizika
Rejstřík
štítek 4
A
AICD 9
automatický implantovatelný kardiodefibrilátor 9
autorizovaný servisní technik 1
B
bezpečnostní pokyny 6
bezpečnostní pokyny – nebezpečí (definice) 6
bezpečnostní pokyny – upozornění (definice) 6
bezpečnostní pokyny – varování (definice) 6
bezpečnostní standardy 2
bezpečnostní zábrany 22
blokovací systém 29
C
CDRH (Center for Devices and Radiological Health)
standard 2
CSA 60950-1 Zařízení IT 2
D
datový štítek
tepelná hlava obrazového laseru 27
výstupní zařízení 2, 3
dokumentace a další 6
dvířka 1
E
emise z ovzduší 10
EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení 2
EN 60825-1, Bezpečnost laserových zařízení 2
EN 60950-1 Zařízení IT 2
H
hlukové emise 2
hlukové emise v ovzduší 2
I
informace o zajištění souladu s nařízeními 6
K
kardiostimulátor 9
komise FCC (Federal Communications Commission)
standard 2
L
laser pro zaostření 15, 25
laser pro zápis 15, 25
laserové zařízení třídy 1
štítek 25
Laserové zařízení třídy 1
standard 2
M
magnetické lišty 9
manipulace s deskami 9
manipulace s médii 9
média
definice 1
emise 10
MSDS 6
N
nástroje, obsluha 1
nebezpečí laserového vyzařování 21
nebezpečí laserového záření 1, 7, 15, 25
nebezpečí úrazu elektrickým proudem 1, 33
nebezpečí způsobené pohyblivými mechanickými
částmi 1, 21
nebezpečí způsobené pohyblivými mechanickými
součástmi 7, 15, 29
neviditelné laserové záření o vysokém výkonu 25
nouzové vypínače 21
nouzový vypínač 19
O
obrázková referenční příručka 7, 11
obsluha
definice 1
odstranění chyb 7
označení 2
označení souladu 2, 3
P
panel
definice 1
pravá strana 12
přední 11
piktogram na bezpečnostní zábraně 22
pneumatické součásti 32
38
Trendsetter Deskové sázecí stroje a obrazová zařízení Bezpečnostní příručka pro obsluhu
vyřazení systému ochranného blokování 18
vysoký dotykový proud 34
výstup záření 26
zablokovaný panel laseru 15
provoz, bezpečný 7
provozní teplota okolí 2
překlady 6
R
rizika 1, 25
S
sériové číslo 3
servisní smlouvy 6
servisní technik 1
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2
Směrnice o nízkém napětí 2
Směrnice o strojních zařízeních 2
smlouvy o technické pomoci 6
soubory ke stažení 6
soulad s nařízeními
označení 3
značky 2
středisko CDRH (Center for Devices and Radiological
Health)
štítek 4
systém blokování 15, 25, 33
systém ochranného blokování 15, 25, 29, 33
T
technické specifikace bezpečnosti materiálu 6
Technické specifikace bezpečnosti materiálu 10
Technické specifikace bezpečnosti materiálu (MSDS)
10
témata nápovědy 7, 11
tepelná hlava obrazového laseru 25
teplota 2
teplota okolí 2
terminologie 1
U
UL 60950-1 Zařízení IT 2
Univerzální přihrádka pro odstranění odpadu (UDRC)
10
Ú
údržba 11, 29
Š
V
štítek k vyřazení systému ochranného blokování 18
štítek laserového zařízení třídy 4 26
štítek nebezpečí laserového záření 26
štítek nebezpečného napětí 33
štítek otvoru laseru 28
štítek upozorňující na pohyblivé části (servis) 30
štítek vysokého dotykového proudu 34
štítek výstupu záření 26
štítek zablokovaného panelu laseru 15
štítek, kolik je povoleno maximálně PSI/barů 32
štítek, upozorňující, že se nemáte dotýkat 30
štítky
CDRH 5
datový štítek tepelné hlavy obrazového laseru 27
datový štítek výstupního zařízení 3
FCC 5
kardiostimulátor 9
laserové zařízení třídy 1 25
laserové zařízení třídy 4 26
maximálně PSI/barů 32
nebezpečí laserového záření 26
nebezpečné napětí 33
nedotýkat se 30
o1
otvor laseru 28
piktogram na bezpečnostní zábraně 22
pozor na pohyblivé části (servis) 30
viditelné laserové záření o vysokém výkonu 25
vykládací stůl 22
vypínač napájení 19
výstražné pokyny (definice) 6
výukové kurzy 6
Z
zámek solenoidu 11
značky 3
zvukové upozornění 22
Rejstřík
39
Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A.
© Kodak, 2010. Všechna práva vyhrazena.
Ochranné známky: Kodak
Další informace o řešeních od společnosti Kodak
naleznete na webu http://graphics.kodak.com.
V dokumentu mohou být provedeny technické změny
bez předchozího upozornění.

Podobné dokumenty