tisková zpráva

Komentáře

Transkript

tisková zpráva
Městský úřad Mohelnice, odbor dopravy, U Brány 2, 789 85
Mohelnice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Text pro tiskovou zprávu k užívání obytné zóny v centru města Mohelnice
Vzhledem k tomu, že jsou PČR neustále zjišťována porušení zákona v souvislosti s chováním
řidičů v obytné zóně, bylo pro oživení shrnuto několik základních pravidel provozu v prostoru
obytné zóny:
Ke dni 01. července r. 2008 byla v Mohelnici v centru města zřízena „Obytná zóna“, jejíž zřízení bylo
schváleno Radou města Mohelnice dne 16.06.2008 usnesením č. 44/2008.
Podmínky pro provoz v obytné zóně jsou dány zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích ustanovením § 39 odst. 1 až 7.
Dle § 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je účastníkem provozu na
pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních
komunikacích.
Dle § 39 zák. o provozu na pozemních komunikacích je obytná zóna zastavěná oblast, jejíž začátek je
označen dopravní značkou IP 26a "Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou IP 26 b
"Konec obytné zóny".
Takto označená oblast výrazným způsobem preferuje chodce a na druhé straně omezuje provoz
motorových vozidel.V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž
se na ně nevztahuje § 53 (např. chůze především po chodníku). Hry dětí na pozemní komunikaci jsou
v obytné zóně dovoleny.
V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km za hod., přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti
vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na
místech označených jako parkoviště, upozorňujeme rovněž na správný způsob parkování a to ve směru
vyznačení začátku jednotlivých parkovišť, pokud se jedná o podélná stání. Mimo vyznačená stání smí
řidič zastavit jen na dobu nezbytně nutnou k nastoupení nebo vystoupení osob nebo k naložení či
vyložení nákladu.
V obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.
Dopravní značka "Začátek obytné zóny" se umisťuje na začátku obytné zóny na všech pozemních
komunikacích ústících do dané oblasti. DZ "konec obytné zóny" pak na všech komunikacích
vyúsťujících z dané oblasti.
Při vyjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům
jedoucím po pozemní komunikaci - § 23 zákona o provozu na pozemních komunikacích, to znamená,
že DZ "Konec obytné zóny" nahrazuje DZ "Dej přednost v jízdě", např. v místě křížení ulic
Olomoucká a Okružní. V prostoru obytné zóny, v místech neoznačených křížení komunikací i nadále
platí pravidlo pravé ruky
Při naplnění parkovacích kapacit jak stávajících, tak nově zřízených v ulicích Olomoucká, Robotnická
a Lékárnická, mají řidiči možnost parkování v blízkém okolí centra města a to např. parkoviště za
objektem bývalého domu služeb, parkoviště vedle autobusového nádraží, parkoviště u Brusovy
restaurace.
Porušením ustanovení pro provoz v obytné zóně dle § 39 odst. 1 až 7 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů se každý účastník silničního
provozu, tedy i chodec, dopouští přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, dle § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a může mu být uložena
sankce pokuty ve správním řízení od 1.500,- Kč do 2.500,- Kč. Sankci pokuty lze uložit i blokově do
výše 2.000,- Kč.
Mohelnice dne 22.12.2008, zpracovala: Vladimíra Maitnerová, Lenka Kalousová

Podobné dokumenty

Katalog_IMET - imet

Katalog_IMET - imet je navržena pro optimální ovládání koček, pojezdových jeřábů, věžových jeřábů a všeobecně jakýchkoliv strojů typu ZAPNOUT/VYPNOUT, rodina popruhových ovladačů je navržena pro joystikové ovládání pr...

Více

1 UTAH, KOLORÁDO, NEBRASKA, WYOMING, JIŽNÍ DAKOTA

1 UTAH, KOLORÁDO, NEBRASKA, WYOMING, JIŽNÍ DAKOTA naše oblíbená místa. Las Vegasská poušť odrážela paprsky silného slunce od auta a venkovní teplota ukazovala 47°C ve stínu. Do NP (Národní park) jsme dojeli odpoledne a zakoupili permanentku, která...

Více

clandestine production - Česká lékárnická komora

clandestine production - Česká lékárnická komora Kombinace s IBUPROFENEM častěji než s PARACETAMOLEM – 13 : 1 Nurofen StopGrip 3x častěji než Modafen (obsahuje PAS) 82 % 24tbl balení léčiv PSEUDOEFEDRIN + IBUPROFENEM je surovinou pro výrobu metam...

Více

Tisková zpráva - Česká lékárnická komora

Tisková zpráva - Česká lékárnická komora dokumentovány. VZP svým klientům poskytuje příspěvek až do výše 2500,- Kč z fondu prevence na léčivé přípravky, které kuřákům v boji proti jejich zlozvyku pomohou, pokud vyhledají odbornou pomoc v ...

Více

Points of the discussion:

Points of the discussion: Shrnutí diskuse a závěry setkání Setkání a diskuse v rámci kulatého stolu ze dne 28.11.2013 byla zaměřena zejména na organizační aspekty zavádění elektronického zdravotnictví. Diskutovalo se o 4 ot...

Více