Modeion - OEZ sro

Transkript

Modeion - OEZ sro
Modeion
www.oez.cz
www.oez.sk
Příručka
Nadproudové spouště
JS1-2012-C
Změny vyhrazeny
IR
Ii
OEZ s.r.o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: +420 465 672 111
fax: +420 465 672 151
e-mail: [email protected]
www.oez.cz
DIČ: CZ49810146
IČ: 49810146
Firma zapsaná v obch. rejstříku KS
v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 4649
TECHNICKÁ PODPORA
SERVISNÍ SLUŽBY
Modulární přístroje Minia
tel.: +420 465 672 190
e-mail: [email protected]
Operativní servis
tel.: +420 465 672 313
e-mail: [email protected]
Nepřetržitá pohotovostní služba
mobil: +420 602 432 786
Kompaktní jističe Modeion
a vzduchové jističe Arion
tel.: +420 465 672 191
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Pojistkové systémy Varius
tel.: +420 465 672 192
e-mail: [email protected]
Přístroje pro spínání
a ovládání Conteo
tel.: +420 465 672 355
e-mail: [email protected]
Rozvodnice a rozváděčové
skříně Distri
tel.: +420 465 672 197
e-mail: [email protected]
ČR
Prevence poruch - asistenční služby,
diagnostika a údržba přístrojů
tel.: +420 465 672 369
e-mail: [email protected]
Retrofity
tel.: +420 465 672 193
e-mail: retrofi[email protected]
OBCHOD
Prodej a příjem objednávek
tel.: +420 465 672 379
e-mail: [email protected]
[email protected]
Modernizace rozváděčů – retrofity
tel.: +420 465 672 193
e-mail: retrofi[email protected]
Teorie jištění, spolupráce přístrojů,
program Sichr
tel.: +420 465 672 194
e-mail: [email protected]
CAD/CAE podpora
tel.: +420 465 672 196
e-mail: [email protected]
Propagace, katalogová dokumentace
tel.: +420 465 672 195
e-mail: [email protected]
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rybničná 36c
831 07 Bratislava
tel.: +421 2 49 21 25 11
fax: +421 2 49 21 25 25
e-mail: [email protected]
www.oez.sk
TECHNICKÁ PODPORA
OBCHOD
tel.: +421 2 49 21 25 55
e-mail:
[email protected]ez.com
Predaj, reklamácie, expedícia
tel.: +421 2 49 21 25 13
+421 2 49 21 25 15
+421 2 49 21 25 16
e-mail: [email protected]
SERVISNÉ SLUŽBY
IČ DPH: SK2020338738
IČO: 314 05 614
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 9850/B
www.oez.cz
www.oez.sk
Servis
tel.: +421 2 49 21 25 09
Nepretržitá pohotovostná služba
(platí iba pre servis)
mobil: +421 905 908 658
e-mail: [email protected]
SR
Nadproudové spouště
Modeion
OBSAH
FUNKCE A VLASTNOSTI..................................................................................................................................2
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH NADPROUDOVÝCH SPOUŠTÍ ............................................................................5
PŘEHLED SPECIÁLNÍCH NADPROUDOVÝCH SPOUŠTÍ ...........................................................................6
PŘÍKLAD 1 - HLAVNÍ JIŠTĚNÍ .......................................................................................................................7
PŘÍKLAD 2 - JIŠTĚNÍ VEDENÍ .......................................................................................................................8
PŘÍKLAD 3 - JIŠTĚNÍ MOTORU .....................................................................................................................9
PŘÍKLAD 4 - JIŠTĚNÍ VEDENÍ S MOTOROVOU ZÁTĚŽÍ ..........................................................................10
PŘÍKLAD 5 - JIŠTĚNÍ DISTRIBUČNÍHO TRANSFORMÁTORU...............................................................11
NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ PRO BC160 ...................................................................................................12
NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ PRO BD250 ...................................................................................................16
NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ PRO BH630 ...................................................................................................22
NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ PRO BL1000 .................................................................................................28
NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ PRO BL1600 .................................................................................................32
1
Modeion
Nadproudové spouště
FUNKCE A VLASTNOSTI
Úvod
Nadproudová spoušť je součástí každého jističe, která měří/monitoruje velikost procházejícího proudu jističem. Jejím hlavním úkolem je
dát impulz k vypnutí jističe, dojde-li k překročení hodnoty proudu, která je dána vypínací charakteristikou každého jističe resp. nadproudové
spouště. Samotné vypnutí na základě impulzu od nadproudové spouště má na starosti spínací systém – druhá hlavní část každého jističe.
Rozdělení
Nadproudové spouště můžeme rozdělit na dva základní typy, elektronické a termomagnetické (bimetalové).
2. pásmo chrání zařízení proti ZKRATU
„ slangový název je zkratová spoušť
„ podle normy ČSN EN 60 947-2 je toto pásmo označené „nezávislá
časová spoušť “ - parametr Ii
- nezávislá časová spoušť znamená, že čas vypnutí je nezávislý
na velikosti proudu, jakmile proud dosáhne určité velikosti, jistič
okamžitě vypíná (čas vypnutí je 10 až 30 ms, některé nadproudové spouště umožňují nastavit zpoždění 50 ms)
- hodnotu zkratové spouště Ii lze u většiny typů nadproudových
spouští nastavit a tím se přizpůsobit impedanční smyčce nebo
umožnit spuštění motoru
Elektronické spouště mohou být řešeny pomocí diskrétních součástek a integrovaných obvodů.
Vypínací charakteristika základní nadproudové spouště
Termomagnetické spouště používají pro vyhodnocení přetížení bimetal a pro vyhodnocení zkratu magnetický obvod.
Jistič BC160 má termomagnetickou spoušť.
Jističe BD250, BH630, BL1000, BL1600S mají elektronickou spoušť.
Přetížení
t
Zkrat
IR
Vlastnosti, parametry
Jističe s termomagnetickou i elektronickou nadproudovou spouští
jistí proti přetížení i zkratu.
Vypnutí jističe je dáno vypínací charakteristikou nadproudové spouště. Vypínací charakteristika definuje, za jaký čas jistič vypne při průchodu proudu většího než je proud jmenovitý In resp. redukovaný IR.
Ii
Vypínací charakteristiku můžeme rozdělit na dvě zásadní pásma:
1. pásmo: chrání jištěné zařízení proti PŘETÍŽENÍ
„ slangový název tohoto pásma je tepelná spoušť
„ podle normy ČSN EN 60 947-2 je toto pásmo označené „závislá ča-
sová spoušť “
- závislá časová spoušť znamená, že čas vypnutí závisí, a to nepřímo, na velikosti proudu, tzn. čím je větší proud (přetížení), tím
spoušť vypne v kratším čase
- čas vypnutí je dán vypínací charakteristikou nadproudové spouště
„ mez přetížení je dána jmenovitým proudem In resp. redukovaným
proudem IR - hodnotu IR lze u většiny typů nadproudových spouští
nastavit
- hodnota In nebo IR nesmí být nikdy vyšší než jmenovitý proud jištěného zařízení
„ norma ČSN EN 60 947-2 udává dvě pevné hodnoty času a proudu,
které musí každý jistič vždy splňovat:
Smluvený nevypínací proud
- jistič nesmí vypnout 1,05 násobek In nebo IR do 2 hodin
Smluvený vypínací proud
- jistič musí vypnout 1,3 násobek In nebo IR do 2 hodin
(pro jištění motorů platí 1,2 násobek In/IR)
- jističe s In/IR menším než 63 A mají smluvený nevypínací a vypínací čas 1 hodinu
- zbylá část vypínací charakteristiky je dána výrobcem
(norma udává max. tolerance hodnot pro jednotlivá pásma)
„ u některých nadproudových spouští lze nastavit čas vypnutí tepel-
né spouště při 7,2 násobku IR - parametr tR – tzv. zpoždění tepelné
spouště a umožnit tak např. rozběh motoru (rozběh může trvat až
30 s a proud dosahuje v průměru 7,2 násobek In)
2
I
Speciální nadproudové spouště
„ pásmo jištění proti zkratu je ještě rozděleno, obsahuje kromě zkratové spouště i selektivní spoušť
„ podle normy ČSN EN 60 947-2 je toto pásmo nazýváno nezávislá
časová zpožděná spoušť – parametr Isd
„ na rozdíl od zkratové spouště může mít selektivní spoušť zpoždění
až 1000 ms – parametr tsd
- tím lze dosáhnout vyšší nebo úplné selektivity s přiřazenými nebo
předřazenými jističi nebo pojistkami
Vypínací charakteristika speciální nadproudové spouště
Přetížení
t
Selektivita
Zkrat
IR
tR
Isd
tsd
Ii
I
Nadproudové spouště
Modeion
FUNKCE A VLASTNOSTI
Základní nadproudové spouště
D, DTV3 – určené pro jištění distribučních transformátorů a vedení s minimální motorovou zátěží
- lze nastavit redukovaný proud IR a hodnotu zkratové spouště Ii
M – určená pro jištění motorů - lze nastavit redukovaný proud IR
- hodnota zkratové spouště je pevně nastavena na 10 násobek In
MTV8 – režim TV – určený pro jištění distribučních transformátorů a vedení s převládající motorovou zátěží
- lze nastavit redukovaný proud IR
- lze nastavit zpoždění tepelné spouště tR a umožnit tak rozběh motorů
- lze nastavit hodnotu zkratové spouště Ii a její zpoždění a umožnit tak spouštění motorů
– režim M – určený pro přímé jištění motorů (komplexní ochrana motorů)
- lze nastavit redukovaný proud IR
- lze nastavit zpoždění tepelné spouště tR a umožnit tak rozběh motorů
- je aktivní podproudová spoušť, která vypne jistič do 4 s při výpadku fáze
- lze nastavit hodnotu zkratové spouště Ii a její zpoždění a umožnit tak spouštění motorů
L, L001 – určené pro jištění vedení s malými proudovými rázy
- hodnota jmenovitého proudu In je nastavena pevně (jističe se vyrábějí v normalizované řadě proudů)
- hodnota zkratové spouště Ii je nastavena pevně na 4 násobek In
Štítek nadproudové spouště
Nastavení parametrů vypínací charakteristiky
Signalizace stavu spouště
a velikosti procházejícího
proudu pomocí LED
Svorky pro připojení
testeru
Zapsání nastavených hodnot
Označení nadproudové spouště
- základní parametry
Změna označení parametrů nadproudových spouští
„ v průběhu roku 2012 dojde postupně ke změně označení para-
metrů nadproudových spouští dle normy ČSN EN 60 947-2 ed. 3
„ změny se budou týkat štítků nadproudových spouští, katalogo-
vé dokumentace, návodů k použití a programu Sichr
Nové označení
Původní označení
IR
Ir
Redukovaný proud
tR
tr
Zpoždění tepelné spouště
Isd
Irmv
Proud selektivní spouště
tsd
trmv
Zpoždění selektivní spouště
Ii
Irm
Proud zkratové spouště
3
Modeion
Nadproudové spouště
FUNKCE A VLASTNOSTI
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud IR
9 redukovaný proud IR je nutné nastavit podle jmenovitého proudu jištěného zařízení nebo např. zatěžovacího
proudu kabelu
È bude docházet k nežádoucímu vypínání jističe v normálním
Režim TV/M
TV – režim pro jištění distribučních transformátorů a vedení
– není aktivní podproudová spoušť
M – režim pro přímé jištění motorů
– aktivní podproudová spoušť (při výpadku fáze jistič vypíná do 4 s)
provozu
Ç může dojít k přetížení jištěného zařízení nebo kabelu
Tepelná paměť T (restart)
Tepelná paměť zajišťuje ochranu jištěného zařízení proti opakovanému přetížení, zejména při pokusu o znovu zapnutí po vypnutí
přetížením
„ zapnutá tepelná paměť - jistič si „pamatuje“ předchozí tepelné přetížení
- po vypnutí jističe přetížením nelze jistič po určitou dobu znovu
zapnout, musí se počkat, až jištěné zařízení i jistič „vychladne“
- jistič si pamatuje předchozí tepelné přetížení i po poklesu proudu v obvodu pod hodnotu In/IR a při dalším tepelném přetížení
se vypínací čas tepelné spouště zkracuje (čas vychází z vypínací
charakteristiky v tzv. „teplém“ stavu)
- při jištění distribučních transformátorů, vedení a motorů musí zůstat tepelná paměť aktivní
„ vypnutá tepelná paměť - jistič si „nepamatuje“ předchozí tepelné
přetížení
- po vypnutí jističe přetížením se tepelná pamět vynuluje a jistič
je možné ihned znovu zapnout a při dalším přetížení se vypínací
čas nezkracuje (čas vychází z vypínací charakteristiky v tzv. „studeném“ stavu)
- po poklesu proudu v obvodu pod nastavenou hodnotu IR se tepelná paměť vynuluje a při dalším přetížení se vypínací čas nezkracuje (čas vychází z vypínací charakteristiky v tzv. „studeném“ stavu)
- vypnout tepelnou paměť lze jen v určitých případech, kdy je jištěné zařízení dimenzováno na opakované přetížení (např. bodové
svářečky nebo kolejové jeřáby)
Zpoždění tepelné spouště tR
9 při přímém jištění motorů nebo vedení s převládající
motorovou zátěží je nutné správně nastavit zpoždění
tepelné spouště tR a umožnit tak rozběh motoru, který
může trvat až 30 s
È bude docházet k nežádoucímu vypínání jističe při rozběhu
motoru
Ç může dojít k přetížení motoru nebo kabelu
Hodnota zkratové spouště Ii
9 hodnota zkratové spouště Ii musí být nastavena výše
než maximální špičkový proud v obvodu (například
špičkový záběrný proud motoru) a zároveň musí být nastavena tak, aby byly splněny podmínky automatického
odpojení od zdroje při poruše
È bude docházet k nežádoucímu vypínání jističe (např. při
spouštění motorů)
Ç jistič neodpojí obvod v případě poruchy (zkratu) od zdroje
v předepsaném čase
„ při přímém jištění motorů nebo při jištění vedení s pře-
vládající např. motorovou nebo kapacitní zátěží je
vhodné nastavit zpoždění zkratové spouště, a tím
umožnit spouštění motorů (např. motor může při spuštění po dobu 10 ÷ 15 ms odebírat i 15 násobek In)
Nastavení režimu TV/M u tepelné paměti
Horní levá čtvrtina
Režim M - tepelná paměť vypnutá
Horní pravá čtvrtina
Režim M - tepelná paměť zapnutá
Legenda:
9 správné nastavení
Dolní levá čtvrtina
Režim TV - tepelná paměť vypnutá
Dolní pravá čtvrtina
Režim TV - tepelná paměť zapnutá
È nesprávné nastavení - nízká hodnota
Ç nesprávné nastavení - vysoká hodnota
Věříme, že správně nadefinovaný projekt vám všem usnadní práci!
4
Nadproudové spouště
Modeion
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH NADPROUDOVÝCH SPOUŠTÍ
Vedení
OPTIMÁLNÍ
BC160
BD250
BH630
BL1000
BL1600
12 ÷ 160 A
40 ÷ 250 A
100 ÷ 630 A
125 ÷ 1000 A
315 ÷ 1600 A
D
DTV3
DTV3
DTV3
DTV3
MTV8 - režim TV MTV8 - režim TV MTV8 - režim TV MTV8 - režim TV
ROZŠÍŘENÁ
JEDNODUCHÁ
Distribuční
transformátory
OPTIMÁLNÍ
L
L001
L001
25 kVA
50 kVA
63 kVA
63 kVA
100 kVA
160 kVA
160 kVA
250 kVA
400 kVA
250 kVA
400 kVA
630 kVA
400 kVA
630 kVA
1000 kVA
D
DTV3
DTV3
DTV3
DTV3
MTV8 - režim TV MTV8 - režim TV MTV8 - režim TV MTV8 - režim TV
ROZŠÍŘENÁ
Motory
OPTIMÁLNÍ
Generátory
OP
OPTIMÁLNÍ
7,5 ÷ 55 kW
22 ÷ 132 kW
75 ÷ 315 kW
75 ÷ 315 kW
75 ÷ 315 kW
M
MTV8 - režim M
MTV8 - režim M
MTV8 - režim M
MTV8 - režim M
30 ÷ 150 kVA
80 ÷ 400 kVA
100 ÷ 630 kVA
250 ÷ 1000 kVA
MTV8 - režim TV MTV8 - režim TV MTV8 - režim TV MTV8 - režim TV
5
Modeion
Nadproudové spouště
PŘEHLED SPECIÁLNÍCH NADPROUDOVÝCH SPOUŠTÍ
Jištění proti zkratu
BC160 - nadproudová spoušť N
Jistič BC160 s nadproudovou spouští typu N jistí pouze proti zkratu
„ nejistí v pásmu přetížení - nereaguje na nadproudy nízkých hodnot
„ lze nastavit hodnotu zkratové spouště od 5 do 10 násobku In
„ vhodné pro jištění např. motorů s vlastním jištěním proti přetížení
„ nadproudová spoušť signalizuje vypnutí zkratem
Jištění v sítích TN-S, TN-C-S - 4-pólové provedení jističů
BC160 - nadproudová spoušť D
Jistič BC160 ve 4-pólovém provedení může mít nadproudovou spoušť, která reaguje i na hodnotu proudu
ve čtvrtém pólu/ N pólu
„ hodnota redukovaného proudu IR i hodnota zkratové spouště Ii pro čtvrtý pól je stejná jako pro ostatní tři póly
„ všechny ostatní vlastnosti a parametry jsou shodné se standardní nadproudovou spouští typu D
BD250, BH630 - nadproudová spoušť 4D01
Jističe BD250 a BH630 ve 4-pólovém provedení mohou mít nadproudovou spoušť typu 4D01, která reaguje
i na velikost proudu ve čtvrtém pólu/ N pólu
„ jistí proti nadproudu i zkratu
„ nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„ tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = t(t), OFF = t(0))
„ nastavení zpoždění tepelné spouště 1 s, 3 s, 10 s a 20 s
„ nastavení hodnoty zkratové spouště Ii ve 4 krocích
„ nastavení IR, tR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„ nadproudová spoušť signalizuje provozní stav a velikost procházejícího proudu pomocí LED
Časově selektivní jištění
BD250, BH630 - nadproudová spoušť MTV9
Určená pro náročné aplikace s komplikovanou zátěží a požadavkem na vysokou selektivitu s pojistkami nebo jističi
„ spoušť typu MTV9, vychází z nadproudové spouště typu MTV8 a umožňuje navíc nastavit hodnotu selektivní spouště
včetně zpoždění
„ jistí proti nadproudu i zkratu
„ nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„ tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„ režim TV - pro jištění vedení a distribučních transformátorů (není aktivní podproudová spoušť)
„ režim M - pro jištění motorů (aktivní podproudová spoušť)
„ nastavení zpoždění tepelné spouště tR
„ nastavení hodnoty selektivní spouště Isd ve 4 krocích (nazávislá časová spoušť zpožděná)
„ nastavení zpoždění selektivní spouště tsd na 0 ms, 100 ms, 200 ms nebo 300 ms
„ nastavení IR, tR, Isd a tsd pomocí otočných přepínačů je skokové
„ nadproudová spoušť signalizuje provozní stav a velikost procházejícího proudu pomocí LED
BL1000, BL1600 - nadproudová spoušť U001
Určená pro náročné aplikace s komplikovanou zátěží a požadavkem na vysokou selektivitu s pojistkami nebo jističi
„ jistí proti nadproudu i zkratu
„ nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„ tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0) )
„ nastavení zpoždění tepelné spouště tR v 8 krocích, možnost nastavení sklonu charakeristiky tepelné spouště I5t
(přizpůsobení vypínací charakteristice pojistky)
„ nastavení hodnoty selektivní spouště Isd v 8 krocích (nezávislá časová spoušť zpožděná)
„ nastavení zpoždění selektivní spouště tsd na 50 až 1000 ms včetně možnosti nastavení sklonu charakteristiky I2t
(přizpůsobení vypínací charakteristice pojistky)
„ nastavení hodnoty zkratové spouště Ii v 8 krocích
„ nastavení IR, tR, Isd, tsd a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„ nadproudová spoušť signalizuje provozní stav a velikost procházejícího proudu pomocí LED
6
Nadproudové spouště
Modeion
PŘÍKLAD 1 - HLAVNÍ JIŠTĚNÍ
Navrhujeme hlavní jistič truhlárny. Jistič bude umístěn v elektroměrovém rozváděči spolu s nepřímým měřením. Majitel truhlárny dostal
na základě žádosti povolení na jistič s jmenovitým proudem 160 A.
Objekt je umístěn poměrně blízko distribučního transformátoru o výkonu 400 kVA. Distribuční společnosti vyžadují, aby hodnota zkratové
spouště byla v rozmezí 3 až 5 násobku In.
Základní parametry
Jmenovitý proud hlavního jističe
Zkratový proud
In = 160 A
Ik“ = 11 kA
Řešení
Výběr jističe
„ podle požadavku na jmenovitý proud vybereme jistič BC160N
- jistič LST se vyrábí s In max. 125 A, proto jej nelze použít
- jistič BC160 vyhoví svou jmenovitou mezní zkratovou vypínací
schopností Icu = 25 kA > Ik“ = 11 kA
Výběr nadproudové spouště
„ pro hlavní jištění jsou vhodné jističe s nadproudovými spouštěmi
typu D a L
„ typ D umožňuje nastavit jmenovitý proud i proud zkratové spouště,
pro použití hlavního jištění je ale nutné ji zaplombovat
- typ L má pevně nastaven jmenovitý proud (hodnoty In vycházejí
z řady normalizovaných hodnot proudů) a proud zkratové spouště
je pevně nastaven na 4 násobek In, nadproudová spoušť typu L je
levnější než typ D a není nutné ji plombovat
„ vzhledem k tomu, že v tomto případě nepotřebujeme nastavení IR
ani Ii a distribuční společnosti preferují jističe bez možnosti nastavení, vybereme jistič BC160NT305-160-L s nadproudovou spouští
typu L s In = 160 A, která je i cenově výhodnější než typ D, který
bychom museli navíc plombovat
Nastavení nadproudové spouště
„ nadproudová spoušť typu L nemá nastavovací prvky
„ jmenovitý proud je v tomto případě pevně nastaven na 160 A
„ hodnota zkratové spouště je pevně nastavena na 4 násobek In, tedy
na 640 A
Výsledek
Údaje pro projekt
Jistič
Hodnoty nadproudové spouště
Jmenovitý proud
In
Proud zkratové spouště
Ii
Štítek nadproudové spouště
BC160NT305-160-L
160 A
640 A (4 x In)
7
Modeion
Nadproudové spouště
PŘÍKLAD 2 - JIŠTĚNÍ VEDENÍ
Z důvodu navýšení odběru proudu probíhá rekonstrukce rozvodny
průmyslového podniku a pro posílené vedení navrhujeme jištění. Kabel vede z hlavního rozváděče do podružného ve výrobní hale. Na vývodech podružného rozváděče je jen minimální motorová zátěž, ale
budou zde poměrně velké proudové rázy způsobené výrobními technologiemi. Požadovaný odběr je 200 A. Délka kabelu je 60 m. V programu Sichr jsme vybrali kabel s průřezem 185 mm2.
Základní parametry
Požadovaný odběr proudu
Kabel
Zatěžovací proud kabelu
Zkratový proud
In = 200 A
YY 1x185 mm2, 60 m, uložen v izolační stěně
Iz = 245 A
Ik“ = 15 kA
Řešení
Výběr jističe
„ podle požadavku na odběr vybereme jistič BD250 s jmenovitým
proudem do 250 A, který v budoucnu umožní i případné další navýšení odběru
- jistič BD250 v provedení Normal vyhoví svou jmenovitou mezní
zkratovou vypínací schopností Icu = 36 kA > Ik“ = 15 kA
Výběr nadproudové spouště
„ pro jištění vedení jsou obecně vhodné nadproudové spouště DTV3,
MTV8 v režimu TV a L001
„ protože na konci vedení bude jen minimální motorová zátěž a v ob-
2) zkratová spoušť
„ na 3. přepínači nastavíme hodnotu zkratové spouště na 8 násobek
Ir (1600 A), aby jistič nevypínal při spouštění výrobních technologií
„ v programu Sichr si ověříme, zda nastavení vyhoví z hlediska automatického odpojení od zdroje při poruše (v tomto případě jistič
musí vypnout do 5 s)
- při zvoleném nastavení nadproudové spouště musí být hodnota
impedanční smyčky nižší než 184 mOhm
- skutečná hodnota impedanční smyčky je 66,8 mOhm, nastavení
je tedy vyhovující
vodu budou poměrně velké proudové rázy od výrobních technologií, optimální nadproudová spoušť bude v tomto případě DTV3,
která umožňuje nastavit hodnotu zkratové spouště na 8 násobek IR
a jistič tak nebude vypínat při spouštění technologií
- typ DTV3 má pevně nastaveno zpoždění tepelné spouště na 3 s,
které je v případě minimální motorové zátěž dostatečné
„ typ MTV8 je v tomto případě zbytečný, protože v obvodu bude jen
minimální motorová zátěž a není potřeba větší zpoždění tepelné
spouště
„ typ L001 v tomto případě nelze použít, protože v obvodu bude docházet k velkým proudovým rázům a z důvodu pevně nastavené
zkratové spouště pouze na 4 násobek In by mohlo docházet nežádoucímu vypínání jističe
„ podle požadovaného odběru zvolíme nadproudovou spoušť
SE-BD-0250-DTV3 s In = 250 A
Nastavení nadproudové spouště
„ nadproudová spoušť má dva přepínače pro nastavení tepelné
spouště a jeden přepínač pro nastavení zkratové spouště
1) tepelná spoušť
„ na 1. přepínači nastavíme redukovaný proud na hodnotu 200 A,
která je rovna požadované hodnotě odběru 200 A (nelze překročit
maximální zatěžovací proud kabelu 245 A)
„ na 2. přepínači ponecháme tepelnou paměť zapnutou (poloha T(t)),
protože jistíme kabel a chceme jej chránit proti opakovanému přetížení
Výsledek
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
IR
Tepelná paměť
T
Proud zkratové spouště
Ii
8
Nastavení nadproudové spouště
BD250NE305
SE-BD-0250-DTV3
200 A
T(t)
1,6 kA (8 x In)
Modeion
Nadproudové spouště
PŘÍKLAD 3 - JIŠTĚNÍ MOTORU
Navrhujeme jištění motoru, který pohání drtičku koksu. Jmenovitý
výkon motoru je 200 kW. Předpokládaná doba rozběhu motoru bude
okolo 18 s a záběrný proud je 2400 A. Špičkový záběrný proud motoru dosahuje 4 kA. Maximální zkratový proud v místě jističe je 11,5 kA.
Motor bude spínán stykačem.
Základní parametry
Výkon motoru
Jmenovitý proud motoru
Doba rozběhu
Záběrný proud
Špičkový záběrný proud
Zkratový proud
P = 200 kW
In = 348 A
18 s
2400 A
4 kA
Ik“ = 11,5 kA
Řešení
Výběr jističe
„ podle jmenovitého proudu motoru 348 A vybereme jistič BH630
s jmenovitým proudem 630 A
„ jistič BH630 v provedení Normal vyhoví svou jmenovitou mezní
zkratovou vypínací schopností Icu = 36 kA > Ik“ = 11,5 kA
Výběr nadproudové spouště
„ pro jištění motoru použijeme nadproudovou spoušť MTV8 v reži-
mu M
- nadproudové spouště typu DTV3 a L001 nelze použít, protože nechrání motor při výpadku fáze
„ vybereme nadproudovou spoušť SE-BH-0400-MTV8 s jmenovitým
proudem 400 A, který má dostatečnou rezervu vzhledem k jmenovitému proudu motoru 348 A
Nastavení nadproudové spouště
„ nadproudová spoušť má dva přepínače pro nastavení tepelné
spouště a jeden přepínač pro nastavení zkratové spouště
1) tepelná spoušť
2) zkratová spoušť
„ na 3. přepínači nastavíme hodnotu zkratové spouště 5 kA, hodnota
musí být vyšší než špičkový záběrný proud 4 kA, aby jistič nevypínal
při spuštění drtičky
„ v programu Sichr si ověříme, zda nastavení vyhoví z hlediska automatického odpojení od zdroje při poruše (v tomto případě jistič
musí vypnout do 5 s)
- při zvoleném nastavení nadproudové spouště musí být hodnota
impedanční smyčky nižší než 43,9 mOhm
- skutečná hodnota impedanční smyčky je 49,3 mOhm, nastavení
je tedy nevyhovující
- protože už nemůžeme zvýšit průřez přívodního kabelu a snížit tak
hodnotu impedanční smyčky, nastavíme zkratovou spoušť na 4 kA se
zpožděním 50 ms, při tomto nastavení musí být impedanční smyčka
podle výpočtu v programu Sichr nižší než 52,3 mOhm, nastavení je
tedy vyhovující
- zpoždění zkratové spouště 50 ms umožní spuštění motoru, jistič
nebude vypínat při špičkovém záběrného proudu 4 kA (typická
délka špičkového záběrného proudu je 15 ms)
„ na 1. přepínači nastavíme redukovaný proud na hodnotu 345 A,
která je nejbližší nižší jmenovitému proudu motoru (nelze překročit
jmenovitý proud motoru 348 A)
„ na 2. přepínači nastavíme:
- režim M v horní polovině, protože jistíme motor (aktivní podproudová spoušť, která vypne jistič při výpadku fáze)
- tepelnou paměť chceme nechat zapnutou (poloha T(t)) - tomu odpovídá pravá horní čtvrtina
- zpoždění tepelné spouště nastavíme na 20 s, aby byl umožněn
rozběh motoru a v programu Sichr si ověříme, že jistič bude vypínat při proudu 2400 A za 22 s (doba rozběhu je 18 s)
Výsledek
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
Režim
Tepelná paměť
Zpoždění tepelné spouště
Proud zkratové spouště
Zpoždění zkratové spouště
Nastavení nadproudové spouště
BH630NE305
SE-BH-0400-MTV8
IR
T
tR
Ii
345 A
M
T(t)
20 s
4 kA
50 ms
9
Modeion
Nadproudové spouště
PŘÍKLAD 4 - JIŠTĚNÍ VEDENÍ S MOTOROVOU ZÁTĚŽÍ
Řešíme jištění kabelu, který napájí podružný rozváděč, kde je umístěno několik vývodových jističů pro ventilátory. Soudobý odběr proudu
všech ventilátorů byl stanoven výpočtem na 238 A. Je pravděpodobné, že v budoucnu budou doplněny další ventilátory a odběr proudu
stoupne zhruba na 300 A. V programu Sichr nám vyšel jako optimální měděný kabel o průřezu 185 mm2. Rozběh ventilátorů není nijak
omezen a mohou se rozběhnout všechny najednou.
Základní parametry
Kabel
CYKY 1x185 mm2, 80 m, uložen v lávce na stěně
Zatěžovací proud kabelu
Iz = 341 A
Celkový soudobý výkon
130 kW
Celkový soudobý odběr proudu
238 A
Doba rozběhu
15 s
Záběrný proud
1800 A
Špičkový záběrný proud
2,8 kA
Zkratový proud
Ik“ = 18 kA
Řešení
Výběr jističe
„ s ohledem na možné navýšení odběru proudu v budoucnu
z 238 A na 300 A vybereme jistič BH630
„ jistič BD250 již nemá dostatečnou rezervu pro zvýšení odběru
„ jistič BH630 v provedení Normal vyhoví svou jmenovitou mezní
zkratovou vypínací schopností Icu = 36 kA > Ik“ = 18 kA
Výběr nadproudové spouště
„ pro jištění vedení jsou obecně vhodné nadproudové spouště DTV3,
MTV8 v režimu TV a L001
„ protože v tomto případě musíme umožnit rozběh ventilátorů (doba
rozběhu 15 s), je nutné nastavit zpoždění tepelné spouště, proto
zvolíme nadproudovou spoušť MTV8, na které lze nastavit zpoždění až 20 s
- nadproudovou spoušť typu DTV3 nelze použít, protože zpoždění
tepelné spouště je pevně nastaveno na 3 s, docházelo by tak k nežádoucímu vypínání jističe při rozběhu ventilátorů, který trvá 15 s
- nadproudovou spoušť typu L001 nelze použít ze stejného důvodu
jako typ DTV3, navíc hodnota zkratové spouště je nastavena pevně na 4 násobek In a docházelo by tak téměř vždy k nežádoucímu
vypínání jističe při spouštění ventilátorů, typ L001 také neumožňuje nastavení In pro případné navýšení odběru
„ optimálním řešením je nadproudová spoušť MTV8 s jmenovitý proudem 400 A, která umožní navýšení odběru proudu v budoucnu (nastavení IR = 160 ÷ 400 A)
- zpoždění tepelné spouště nastavíme na 20 s, aby byl umožněn
rozběh ventilátorů a v programu Sichr si ověříme, že jistič bude
vypínat při proudu 1800 A za 19 s (doba rozběhu je 15 s)
2) zkratová spoušť
„ na 3. přepínači nastavíme hodnotu zkratové spouště 3,2 kA, hodnota musí být vyšší než špičkový záběrný proud 2,8 kA, aby jistič
nevypínal při spouštění ventilátorů
- v programu Sichr si ověříme, zda nastavení vyhoví z hlediska automatického odpojení od zdroje při poruše (v tomto případě jistič
musí vypnout do 5 s)
- při zvoleném nastavení nadproudové spouště musí být hodnota
impedanční smyčky nižší než 65 mOhm
- skutečná hodnota impedanční smyčky je 61,3 mOhm, nastavení
je tedy vyhovující
„ v případě, že by v provozu docházelo k nežádoucímu vypínání jističe při spouštění ventilátorů, můžeme dodatečně nastavit zpoždění
zkratové spouště na 50 ms (pravá polovina nastavení hodnot Ii).
Nastavení nadproudové spouště
„ nadproudová spoušť má dva přepínače pro nastavení tepelné spou-
ště a jeden přepínač pro nastavení zkratové spouště
1) tepelná spoušť
„ na 1. přepínači nastavíme redukovaný proud na hodnotu 243 A, která je nejbližší vyšší zadané hodnotě soudobého odběru 238 A (nelze
překročit maximální zatěžovací proud kabelu 341 A)
„ na 2. přepínači nastavíme:
- režim TV v dolní polovině, protože jistíme vedení (není aktivní
podproudová spoušť
- tepelnou paměť chceme nechat zapnutou (poloha T(t)) - tomu
odpovídá pravá dolní čtvrtina
Výsledek
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
Režim
Tepelná paměť
Zpoždění tepelné spouště
Proud zkratové spouště
Zpoždění zkratové spouště
10
Nastavení nadproudové spouště
BH630NE305
SE-BH-0400-MTV8
IR
T
tR
Ii
243 A
TV
T(t)
20 s
3,2 kA
0 ms
Nadproudové spouště
Modeion
PŘÍKLAD 5 - JIŠTĚNÍ DISTRIBUČNÍHO TRANSFORMÁTORU
Navrhujeme hlavní jištění transformátoru o výkonu 1000 kVA pro obchodní centrum. Transformátor bude majetkem obchodního centra.
Za transformátorem nebude převládat motorová zátěž.
Základní parametry
Výkon transformátoru
Jmenovitý proud transformátoru
Napětí tansformátoru
Zkratový proud
S = 1000 kVA
In = 1375 A
22 kV/ 0,42 kV
Ik“ = 22,2 kA
Řešení
Výběr jističe
„ podle jmenovitého proudu transformátoru 1375 A vybereme jistič
BL1600S s jmenovitým proudem 1600 A
„ jistič BL1600S vyhoví svou jmenovitou mezní zkratovou vypínací
schopností Icu = 65 kA > Ik“ = 22,2 kA
Výběr nadproudové spouště
„ pro jištění distribučního transformátoru je možné použít nadprou-
dovou spoušť DTV3 nebo MTV8 v režimu TV
- za transformátorem nebude převládat motorová zátěž a proto je
možné použít optimální nadproudovou spoušť typu DTV3
- v případě kdy nemusíme umožnit rozběh motorů (zpožděním tepelné spouště), je zbytečné používat nadproudovou spoušť MTV8,
která je dražší než DTV3
„ vybereme nadproudovou spoušť SE-BL-1600-DTV3 s jmenovitým
proudem 1600 A
2) zkratová spoušť
„ hodnotu zkratové spouště zvolíme 6 kA, to odpovídá zhruba 4 ná-
sobku In transformátoru
- distribuční transformátor snese obecně vysoké krátkodobé přetížení, ale pokud to není nutné, volíme raději nižší nastavení zkratové spouště proto, aby nedocházelo k zbytečnému namáhání
transformátoru a kabelů při zkratu nebo přetížení
- v programu Sichr si ověříme, zda nastavení vyhoví z hlediska automatického odpojení od zdroje při poruše (v tomto případě jistič
musí vypnout do 5 s)
- při zvoleném nastavení nadproudové spouště musí být hodnota
impedanční smyčky nižší než 35,4 mOhm
- skutečná hodnota impedanční smyčky je 10,9 mOhm, nastavení
je tedy nevyhovující
Nastavení nadproudové spouště
„ nadproudová spoušť má jeden otočný přepínač pro nastavení te-
pelné spouště, jeden posuvný pro zapnutí/vypnutí tepelné paměti
a jeden otočný přepínač pro nastavení zkratové spouště
1) tepelná spoušť
„ na 1. přepínači nastavíme redukovaný proud přesně na hodnotu
1375 A, která odpovídá jmenovitému proudu transformátoru (jmenovitý proud 1375 A nelze překročit)
„ posuvný přepínač necháme v poloze T(t), protože tepelnou paměť
nechceme vypnout, aby byl transformátor jištěn proti opakovanému přetížení
Výsledek
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
IR
Tepelná paměť
T
Proud zkratové spouště
Ii
Nastavení nadproudové spouště
BL1600SE305
SE-BL-1600-DTV3
1375 A
T(t)
6 kA
11
Modeion
NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ PRO
In = 12 ÷ 160 A
Icu = 25 kA
12
BC160
BC160
Modeion
Nadproudové spouště
D
Redukovaný proud
Vlastnosti
Zkratová spoušť
„
vhodná pro jištění vedení a distribučních transformátorů
BC160NT305-16-D
„
jistí proti nadproudu i zkratu
In = 20 A
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,75 ÷ 1 In
„
nastavení hodnoty zkratové spouště:
- jističe s In = 16 A, 20 A, 25 A, 32 A v rozmezí 10 ÷ 15 x In
- jističe s In = 40 A až 160 A v rozmezí 5 ÷ 10 x In
„
nastavení IR i Ii pomocí otočných kotoučů je plynulé a ve vyznačeném rozsahu lineární
„
nadproudová spoušť signalizuje vypnutí jističe nadproudem nebo zkratem opticky symbolem
„
hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na maximum
In = 16 A
BC160NT305-20-D
In = 25 A
BC160NT305-25-D
In = 32 A
BC160NT305-32-D
In = 40 A
BC160NT305-40-D
In = 50 A
BC160NT305-50-D
In = 63 A
BC160NT305-63-D
In = 80 A
BC160NT305-80-D
In = 100 A
BC160NT305-100-D
In = 125 A
Údaje pro projekt
BC160NT305-125-D
Jistič
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
IR
Proud zkratové spouště
Ii
In = 160 A
BC160NT305-160-D
t
IR
BC160NT305-…
D
…. A
…. A (…. x In)
DŮLEŽITÉ
„ nastavení proudu zkratové spouště Ii musí
odpovídat impedační smyčce
- musí být splněny podmínky automatického odpojení od zdroje v případě poruchy
Ii
I
13
Modeion
BC160
Nadproudové spouště
M
Vlastnosti
Redukovaný proud
In = 16 A
BC160NT305-16-M
„
vhodná pro jištění motorů
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,75 ÷ 1 In
„
hodnota zkratové spouště je pevně nastavena na 10 x In
„
nastavení IR pomocí otočného kotouče je plynulé a ve vyznačeném rozsahu lineární
In = 20 A
„
nadproudová spoušť signalizuje vypnutí jističe nadproudem nebo zkratem opticky symbolem
In = 25 A
„
hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na maximum
BC160NT305-20-M
BC160NT305-25-M
In = 32 A
BC160NT305-32-M
In = 40 A
BC160NT305-40-M
In = 50 A
BC160NT305-50-M
In = 63 A
BC160NT305-63-M
In = 80 A
BC160NT305-80-M
Údaje pro projekt
Jistič
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
IR
Proud zkratové spouště
Ii
In = 100 A
BC160NT305-100-M
BC160NT305-…
M
…. A
…. A (10 x IR)
Zkratová spoušť
t
IR
DŮLEŽITÉ
„ redukovaný proud IR nesmí být vyšší než
jmenovitý proud motoru
Ii
I
14
BC160
Modeion
Nadproudové spouště
L
In = 40 A
BC160NT305-40-L
In = 50 A
BC160NT305-50-L
Vlastnosti
In = 63 A
„
spoušť je vhodná pro jištění vedení s nízkými rázovými
proudy
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nelze nastavit redukovaný proud IR
„
hodnota zkratové spouště Ii je pevně nastavena na 4 x In
BC160NT305-63-L
In = 80 A
BC160NT305-80-L
In = 100 A
BC160NT305-100-L
In = 125 A
BC160NT305-125-L
Údaje pro projekt
Jistič
Nadproudová spoušť
Hodnoty nadproudové spouště
Jmenovitý proud
Proud zkratové spouště
In = 160 A
BC160NT305-160-L
Jmenovitý proud
t
BC160NT305-…
L
In …. A
Ii …. A (4 x In)
Zkratová spoušť
In
DŮLEŽITÉ
„ v obvodu nesmí být velké rázové proudy
- docházelo by k nežádoucímu vypínání,
protože proud zkratové spouště je nastaven
pevně na 4 násobek In
Ii
I
15
Modeion
NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ PRO
In = 40 ÷ 250 A
Icu = 36 kA - provedení N
Icu = 65 kA - provedení S
16
BD250
BD250
Modeion
Nadproudové spouště
DTV3
Redukovaný proud
Tepelná paměť
Vlastnosti
Zkratová spoušť
In = 100 A
SE-BD-0100-DTV3
In = 160 A
SE-BD-0160-DTV3
In = 250 A
vhodná pro jištění vedení a distribučních transformátorů
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„
tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„
nastavení hodnoty zkratové spouště Ii ve dvou krocích,
4 x IR nebo 8 x IR
„
nastavení IR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„
nadproudová spoušť signalizuje provozní stav a velikost
procházejícího proudu pomocí LED
„
hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na minimum
Údaje pro projekt
SE-BD-0250-DTV3
t
„
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
IR
Tepelná paměť
T
Proud zkratové spouště
Ii
IR
BD250…
SE-BD-…
…. A
….
…. A (…. x IR)
DŮLEŽITÉ
„ při jištění transformátorů a vedení musí být
zapnuta tepelná paměť
- transformátor anebo vedení tak budou
chráněny proti opakovanému přetížení
Ii
I
17
Modeion
BD250
Nadproudové spouště
MTV8 - režim TV
Redukovaný proud
Zpoždění tepelné spouště
Vlastnosti
Zkratová spoušť
In = 100 A
„
režim TV - vhodný pro jištění vedení, distribučních transformátorů a generátorů
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„
tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„
v režimu TV není aktivní podproudová spoušť
„
nastavení zpoždění tepelné spouště tR 1 s, 3 s, 10 s a 20 s
„
nastavení hodnoty zkratové spouště Ii v 8 krocích a možnost zpoždění vypínání zkratové spouště 50 ms
„
nastavení IR, tR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„
nadproudová spoušť signalizuje provozní stav a velikost
procházejícího proudu pomocí LED
„
hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na minimum
SE-BD-0100-MTV8
In = 160 A
SE-BD-0160-MTV8
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
Režim
Tepelná paměť
Zpoždění tepelné spouště
Proud zkratové spouště
Zpoždění zkratové spouště
In = 250 A
SE-BD-0250-MTV8
t
IR
BD250…
SE-BD-…
IR …. A
TV
T ….
tR …. s
Ii …. A
…. ms
DŮLEŽITÉ
„ nastavení proudu zkratové spouště Ii musí
odpovídat impedační smyčce
- musí být splněny podmínky automatického odpojení od zdroje v případě poruchy
tR
Ii
I
18
BD250
Modeion
Nadproudové spouště
MTV8 - režim M
Redukovaný proud
Vlastnosti
Zkratová spoušť
Rozběh motoru
In = 100 A
SE-BD-0100-MTV8
In = 160 A
SE-BD-0160-MTV8
„
režim M - vhodný pro jištění motorů
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„
tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„
v režimu M je aktivní podproudová spoušť
„
nastavení zpoždění tepelné spouště tR 3 s, 8 s, 15 s a 20
s podle třídy rozběhu motoru
„
nastavení hodnoty zkratové spouště Ii v 8 krocích a možnost zpoždění vypínání zkratové spouště 50 ms
„
nastavení IR, tR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„
nadproudová spoušť signalizuje provozní stav a velikost
procházejícího proudu pomocí LED
„
hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na minimum
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
Režim
Tepelná paměť
Zpoždění tepelné spouště
Proud zkratové spouště
Zpoždění zkratové spouště
In = 250 A
SE-BD-0250-MTV8
t
IR
BD250…
SE-BD-…
IR …. A
M
T ….
tR …. s
Ii …. A
…. ms
DŮLEŽITÉ
„ při jištění motorů musí být zvolen režim M
- motor bude chráněn při výpadku fáze
tR
„ zpoždění tepelné spouště tR musí odpovídat
třídě rozběhu motoru
„ při jištění motorů je vhodné nastavit zpoždění
zkratové spouště na 50 ms
Ii
I
19
Modeion
BD250
Nadproudové spouště
L001
In = 160 A
SE-BD-0160-L001
Vlastnosti
In = 200 A
„
vhodná pro jištění vedení s nízkými rázovými proudy
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
redukovaný proud nelze nastavit
„
tepelnou paměť nelze vypnout
„
zkratová spoušť je nastavena pevně na 4 x In
SE-BD-0200-L001
In = 250 A
SE-BD-0250-L001
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Hodnoty nadproudové spouště
Jmenovitý proud
Proud zkratové spouště
Jmenovitý proud
t
BD250…
SE-BD-…
In …. A
Ii …. A (4 x In)
Zkratová spoušť
In
DŮLEŽITÉ
„ v obvodu nesmí být velké rázové proudy
- docházelo by k nežádoucímu vypínání,
protože proud zkratové spouště je nastaven
pevně na 4 násobek In
Ii
I
20
Nadproudové spouště
Modeion
POZNÁMKY
21
Modeion
NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ PRO
In = 100 ÷ 630 A
Icu = 36 kA - provedení N
Icu = 65 kA - provedení S
22
BH630
BH630
Modeion
Nadproudové spouště
DTV3
Redukovaný proud
Tepelná paměť
Vlastnosti
Zkratová spoušť
In = 250 A
SE-BH-0250-DTV3
In = 400 A
SE-BH-0400-DTV3
In = 630 A
vhodná pro jištění vedení a distribučních transformátorů
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„
tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„
nastavení hodnoty zkratové spouště Ii ve dvou krocích,
4 x IR nebo 12,5 x IR
„
nastavení IR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„
nadproudová spoušť signalizuje provozní stav a velikost
procházejícího proudu pomocí LED
„
hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na minimum
Údaje pro projekt
SE-BH-0630-DTV3
t
„
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
IR
Tepelná paměť
T
Proud zkratové spouště
Ii
IR
BH630…
SE-BH-…
…. A
….
…. A (…. x IR)
DŮLEŽITÉ
„ při jištění transformátorů a vedení musí být
zapnuta tepelná paměť
- transformátor anebo vedení tak budou
chráněny proti opakovanému přetížení
Ii
I
23
Modeion
BH630
Nadproudové spouště
MTV8 - režim TV
Redukovaný proud
Zpoždění tepelné spouště
Vlastnosti
Zkratová spoušť
In = 250 A
„
režim TV - vhodný pro jištění vedení, distribučních transformátorů a generátorů
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„
tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„
v režimu TV není aktivní podproudová spoušť
„
nastavení zpoždění tepelné spouště tR 1 s, 3 s, 10 s a 20 s
„
nastavení hodnoty zkratové spouště Ii v 8 krocích a možnost zpoždění vypínání zkratové spouště 50 ms
„
nastavení IR, tR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„
nadproudová spoušť signalizuje provozní stav a velikost
procházejícího proudu pomocí LED
„
hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na minimum
SE-BH-0250-MTV8
In = 400 A
SE-BH-0400-MTV8
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
Režim
Tepelná paměť
Zpoždění tepelné spouště
Proud zkratové spouště
Zpoždění zkratové spouště
In = 630 A
SE-BH-0630-MTV8
t
IR
BH630…
SE-BH-…
IR …. A
TV
T ….
tR …. s
Ii …. A
…. ms
DŮLEŽITÉ
„ nastavení proudu zkratové spouště Ii musí
odpovídat impedační smyčce
- musí být splněny podmínky automatického odpojení od zdroje v případě poruchy
tR
Ii
I
24
BH630
Modeion
Nadproudové spouště
MTV8 - režim M
Redukovaný proud
Rozběh motoru
Vlastnosti
Zkratová spoušť
In = 250 A
SE-BH-0250-MTV8
In = 400 A
SE-BH-0400-MTV8
„
režim M - vhodný pro jištění motorů
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„
tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„
v režimu M je aktivní podproudová spoušť
„
nastavení zpoždění tepelné spouště tR 3 s, 8 s, 15 s a 20 s podle třídy rozběhu motoru
„
nastavení hodnoty zkratové spouště Ii v 8 krocích a možnost zpoždění vypínání zkratové spouště 50 ms
„
nastavení IR, tR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„
nadproudová spoušť signalizuje provozní stav a velikost
procházejícího proudu pomocí LED
„
hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na minimum
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
Režim
Tepelná paměť
Zpoždění tepelné spouště
Proud zkratové spouště
Zpoždění zkratové spouště
In = 630 A
SE-BH-0630-MTV8
t
IR
BH630…
SE-BH-…
IR …. A
M
T ….
tR …. s
Ii …. A
…. ms
DŮLEŽITÉ
„ při jištění motorů musí být zvolen režim M
- motor bude chráněn při výpadku fáze
tR
„ zpoždění tepelné spouště tR musí odpovídat
třídě rozběhu motoru
„ při jištění motorů je vhodné nastavit zpoždění
zkratové spouště na 50 ms
Ii
I
25
Modeion
BH630
Nadproudové spouště
L001
In = 250 A
SE-BH-0250-L001
In = 315 A
SE-BH-0315-L001
Vlastnosti
In = 400 A
„
vhodná pro jištění vedení s nízkými rázovými proudy
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
redukovaný proud nelze nastavit
„
tepelnou paměť nelze vypnout
„
zkratová spoušť je nastavena pevně na 4 x In
SE-BH-0400-L001
In = 500 A
SE-BH-0500-L001
Údaje pro projekt
In = 630 A
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Hodnoty nadproudové spouště
Jmenovitý proud
Proud zkratové spouště
SE-BH-0630-L001
Jmenovitý proud
t
BH630…
SE-BH-…
In …. A
Ii …. A (4 x In)
Zkratová spoušť
In
DŮLEŽITÉ
„ v obvodu nesmí být velké rázové proudy
- docházelo by k nežádoucímu vypínání,
protože proud zkratové spouště je nastaven
pevně na 4 násobek In
Ii
I
26
Nadproudové spouště
Modeion
POZNÁMKY
27
Modeion
NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ PRO
In = 125 ÷ 1000 A
Icu = 65 kA
28
BL1000
BL1000
Modeion
Nadproudové spouště
DTV3
Redukovaný proud
Vlastnosti
Zkratová spoušť
In = 315 A
SE-BL-J315-DTV3
In = 630 A
SE-BL-J630-DTV3
„
vhodná pro jištění vedení a distribučních transformátorů
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„
tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„
nastavení hodnoty zkratové spouště Ii v 8 krocích
„
nastavení IR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„
nadproudová spoušť signalizuje velikost procházejícího
proudu pomocí LED
„
hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na minimum
In = 800 A
SE-BL-J800-DTV3
Údaje pro projekt
In = 1000 A
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
IR
Tepelná paměť
T
Proud zkratové spouště
Ii
SE-BL-J1000-DTV3
t
IR
BL1000…
SE-BL-J…
…. A
….
…. A
DŮLEŽITÉ
„ při jištění transformátorů a vedení musí být
zapnuta tepelná paměť
- transformátor anebo vedení tak budou
chráněny proti opakovanému přetížení
Ii
I
29
Modeion
BL1000
Nadproudové spouště
MTV8 - režim TV
Redukovaný proud
Zpoždění tepelné spouště
Vlastnosti
Zkratová spoušť
In = 315 A
„
režim TV - vhodný pro jištění vedení, distribučních transformátorů a generátorů
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„
tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„
v režimu TV není aktivní podproudová spoušť
„
nastavení zpoždění tepelné spouště tR 1 s, 3 s, 10 s a 30 s
„
nastavení hodnoty zkratové spouště Ii v 8 krocích a možnost zpoždění vypínání zkratové spouště 50 ms
„
nastavení IR, tR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„
nadproudová spoušť signalizuje velikost procházejícího
proudu pomocí LED
SE-BL-J315-MTV8
In = 630 A
SE-BL-J630-MTV8
„ hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na minimum
In = 800 A
SE-BL-J800-MTV8
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
Režim
Tepelná paměť
Zpoždění tepelné spouště
Proud zkratové spouště
Zpoždění zkratové spouště
In = 1000 A
SE-BL-J1000-MTV8
t
IR
BL1000…
SE-BL-J…
IR …. A
TV
T ….
tR …. s
Ii …. A
…. ms
DŮLEŽITÉ
„ nastavení proudu zkratové spouště Ii musí
odpovídat impedační smyčce
- musí být splněny podmínky automatického odpojení od zdroje v případě poruchy
tR
Ii
I
30
BL1000
Modeion
Nadproudové spouště
MTV8 - režim M
Redukovaný proud
Rozběh motoru
Vlastnosti
Zkratová spoušť
In = 315 A
SE-BL-J315-MTV8
In = 630 A
SE-BL-J630-MTV8
In = 800 A
„
režim M - vhodný pro jištění motorů
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„
tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„
v režimu M je aktivní podproudová spoušť
„
nastavení zpoždění tepelné spouště tR 3 s, 8 s, 15 s a 25 s podle
třídy rozběhu motoru
„
nastavení hodnoty zkratové spouště Ii v 8 krocích a možnost zpoždění vypínání zkratové spouště 50 ms
„
nastavení IR, tR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„
nadproudová spoušť signalizuje velikost procházejícího
proudu pomocí LED
„
hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na minimum
SE-BL-J800-MTV8
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
Režim
Tepelná paměť
Zpoždění tepelné spouště
Proud zkratové spouště
Zpoždění zkratové spouště
In = 1000 A
SE-BL-J1000-MTV8
t
IR
BL1000…
SE-BL-J…
IR …. A
M
T ….
tR …. s
Ii …. A
…. ms
DŮLEŽITÉ
„ při jištění motorů musí být zvolen režim M
- motor bude chráněn při výpadku fáze
tR
„ zpoždění tepelné spouště tR musí odpovídat
třídě rozběhu motoru
„ při jištění motorů je vhodné nastavit zpoždění
zkratové spouště na 50 ms
Ii
I
31
Modeion
NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ PRO
In = 315 ÷ 1600 A
Icu = 65 kA
32
BL1600
BL1600
Modeion
Nadproudové spouště
DTV3
Redukovaný proud
Vlastnosti
Zkratová spoušť
„
In = 630 A
SE-BL-0630-DTV3
vhodná pro jištění vedení a distribučních transformátorů
„ jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„
tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„ nastavení hodnoty zkratové spouště Ii v 8 krocích
„ nastavení IR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„ nadproudová spoušť signalizuje velikost procházejícího
In = 1000 A
proudu pomocí LED
SE-BL-1000-DTV3
„ hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na minimum
In = 1250 A
SE-BL-1250-DTV3
Údaje pro projekt
In = 1600 A
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
IR
Tepelná paměť
T
Proud zkratové spouště
Ii
SE-BL-1600-DTV3
t
IR
BL1600…
SE-BL-…
…. A
….
…. A
DŮLEŽITÉ
„ při jištění transformátorů a vedení musí být
zapnuta tepelná paměť
- transformátor anebo vedení tak budou
chráněny proti opakovanému přetížení
Ii
I
33
Modeion
BL1600
Nadproudové spouště
MTV8 - režim TV
Redukovaný proud
Zpoždění tepelné spouště
Vlastnosti
Zkratová spoušť
In = 630 A
„
režim TV - vhodný pro jištění vedení, distribučních transformátorů a generátorů
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„
tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„
v režimu TV není aktivní podproudová spoušť
„
nastavení zpoždění tepelné spouště tR 1 s, 3 s, 10 s a 30 s
„
nastavení hodnoty zkratové spouště Ii v 8 krocích
„
nastavení IR, tR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„
nadproudová spoušť signalizuje velikost procházejícího
proudu pomocí LED
„
hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na minimum
SE-BL-0630-MTV8
In = 1000 A
SE-BL-1000-MTV8
In = 1250 A
SE-BL-1250-MTV8
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
Režim
Tepelná paměť
Zpoždění tepelné spouště
Proud zkratové spouště
In = 1600 A
SE-BL-1600-MTV8
t
IR
BL1600…
SE-BL-…
IR …. A
TV
T ….
tR …. s
Ii …. A
DŮLEŽITÉ
„ nastavení proudu zkratové spouště Ii musí
odpovídat impedační smyčce
- musí být splněny podmínky automatického odpojení od zdroje v případě poruchy
tR
Ii
I
34
BL1600
Modeion
Nadproudové spouště
MTV8 - režim M
Redukovaný proud
Rozběh motoru
Vlastnosti
Zkratová spoušť
In = 630 A
SE-BL-0630-MTV8
In = 1000 A
SE-BL-1000-MTV8
„
režim M - vhodný pro jištění motorů
„
jistí proti nadproudu i zkratu
„
nastavení redukovaného proudu IR = 0,4 ÷ 1 In
„
tepelnou paměť lze zapnout/vypnout (ON = T(t), OFF = T(0))
„
v režimu M je aktivní podproudová spoušť
„
nastavení zpoždění tepelné spouště tR 3 s, 8 s, 15 s a 25
s podle třídy rozběhu motoru
„
nastavení hodnoty zkratové spouště Ii v 8 krocích
„
nastavení IR, tR a Ii pomocí otočných přepínačů je skokové
„
nadproudová spoušť signalizuje velikost procházejícího
proudu pomocí LED
„
hodnoty parametrů nadproudové spouště jsou od výrobce
nastaveny na minimum
In = 1250 A
SE-BL-1250-MTV8
Údaje pro projekt
Spínací blok
Nadproudová spoušť
Nastavení nadproudové spouště
Redukovaný proud
Režim
Tepelná paměť
Zpoždění tepelné spouště
Proud zkratové spouště
In = 1600 A
SE-BL-1600-MTV8
t
IR
BL1600…
SE-BL-…
IR …. A
M
T ….
tR …. s
Ii …. A
DŮLEŽITÉ
„ při jištění motorů musí být zvolen režim M
- motor bude chráněn při výpadku fáze
tR
„ zpoždění tepelné spouště tR musí odpovídat
třídě rozběhu motoru
Ii
I
35
Modeion
POZNÁMKY
36
Nadproudové spouště
OEZ s.r.o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: +420 465 672 111
fax: +420 465 672 151
e-mail: [email protected]
www.oez.cz
DIČ: CZ49810146
IČ: 49810146
Firma zapsaná v obch. rejstříku KS
v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 4649
TECHNICKÁ PODPORA
SERVISNÍ SLUŽBY
Modulární přístroje Minia
tel.: +420 465 672 190
e-mail: [email protected]
Operativní servis
tel.: +420 465 672 313
e-mail: [email protected]
Nepřetržitá pohotovostní služba
mobil: +420 602 432 786
Kompaktní jističe Modeion
a vzduchové jističe Arion
tel.: +420 465 672 191
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Pojistkové systémy Varius
tel.: +420 465 672 192
e-mail: [email protected]
Přístroje pro spínání
a ovládání Conteo
tel.: +420 465 672 355
e-mail: [email protected]
Rozvodnice a rozváděčové
skříně Distri
tel.: +420 465 672 197
e-mail: [email protected]
ČR
Prevence poruch - asistenční služby,
diagnostika a údržba přístrojů
tel.: +420 465 672 369
e-mail: [email protected]
Retrofity
tel.: +420 465 672 193
e-mail: retrofi[email protected]
OBCHOD
Prodej a příjem objednávek
tel.: +420 465 672 379
e-mail: [email protected]
[email protected]
Modernizace rozváděčů – retrofity
tel.: +420 465 672 193
e-mail: retrofi[email protected]
Teorie jištění, spolupráce přístrojů,
program Sichr
tel.: +420 465 672 194
e-mail: [email protected]
CAD/CAE podpora
tel.: +420 465 672 196
e-mail: [email protected]
Propagace, katalogová dokumentace
tel.: +420 465 672 195
e-mail: [email protected]
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rybničná 36c
831 07 Bratislava
tel.: +421 2 49 21 25 11
fax: +421 2 49 21 25 25
e-mail: [email protected]
www.oez.sk
TECHNICKÁ PODPORA
OBCHOD
tel.: +421 2 49 21 25 55
e-mail:
[email protected]
Predaj, reklamácie, expedícia
tel.: +421 2 49 21 25 13
+421 2 49 21 25 15
+421 2 49 21 25 16
e-mail: [email protected]
SERVISNÉ SLUŽBY
IČ DPH: SK2020338738
IČO: 314 05 614
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 9850/B
www.oez.cz
www.oez.sk
Servis
tel.: +421 2 49 21 25 09
Nepretržitá pohotovostná služba
(platí iba pre servis)
mobil: +421 905 908 658
e-mail: [email protected]
SR
Modeion
www.oez.cz
www.oez.sk
Příručka
Nadproudové spouště
JS1-2012-C
Změny vyhrazeny
IR
Ii

Podobné dokumenty

Přehled sortimentu

Přehled sortimentu Přehledu sortimentu u skupiny přístrojů nebo u konkrétního přístroje či řešení

Více

teoretická část

teoretická část Propagace, katalogová dokumentace tel.: +420 465 672 195 e-mail: [email protected]

Více

Ochranné a spínací přístroje fotovoltaických zdrojů

Ochranné a spínací přístroje fotovoltaických zdrojů Podrobnější informace o všech vhodných výrobcích OEZ pro fotovoltaické aplikace naleznete na www.oez.com nebo v běžné katalogové dokumentaci.

Více

ZA-0x-xxxx

ZA-0x-xxxx b) Je šroubovací svorkovnice pro připojení jednotlivých vodičů kabelu, které propojují ZA s jističi/odpínači. c) Součástí každého záskokového automatu jsou svorky pro připojení STOP tlačítka (svork...

Více

Zpravodaj

Zpravodaj To není lehká otázka. K tomuto rozhodnutí potřebujeme poměrně mnoho informací, jak o vlastním objektu, tak i o jeho umístění v krajině. Z těchto informací se dá odhadnout, jakou energii v případě

Více

Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné

Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné  někdy předřadit pojistku pro zkraty, když nestačí vypínací schopnost  (+) opakovatelná funkce, vícepólové provedení pro 3f spotřebiče

Více

Modeion

Modeion Blok ručního pohonu je nutné doplnit: „ pro ovládání na spínacím bloku - černou pákou ručního pohonu RP-BL-CP „ pro ovládání přes dveře rozváděče - prodlužovací hřídelí RP-BL-CH10 - ložiskem ručníh...

Více