řsT /,t.

Komentáře

Transkript

řsT /,t.
MAGI sTRÁT
M řsT A LIB EREC
Čl' sUUR''7]2ol1l9739/o3-Há
za|lájcij
v!'řj,UjťLctrk.Hcrp]iková
,/:í|
/,t.
OZNAMENi
zAHÁJf,Ni ÚzEMNiHo ňiznNi A PozvÁNi K VE|iEJNÉMUÚsTNiMU JEDNÁNÍ
DrM KuhínkoýÁ!DlouhýMoý x5.'l(i3lr Libcrc.25,
Jiři xnbán.k'Dlouhi lvlosl'5j 4ó] I? Lil'lrcc25,
kterdaýupuj€ IÍg'Fnnlišek slií', Kírovs|o č'p.2095'51101 TurÍo'
'žadalclé'),
podalidDe9.7
ídí]ojeí
2003a dop]niIjdleIo j2,2ooe']idoýo
ro'lodtruri
rydáníúzeDtriho
tis.írnaodprdnichvod sc Ž'úýě(in' do vodolcic
DIoul'ýMoý
ná pozgmkuí p i ó7l1, pajc
6/I.22/] v kÍNtá|ni'n úueDiD|o|hýMoý' Uvedcný dEjn by|o
Nó\,,h iešílilaidaci o.|fudních\'odz nzzýaýaiho |ot1jnného
dah1úna Poan\h Parc' č' 67/]
o.llPúdnispklškÓýJfod, h|do, Ž dÓn s'cda1| kana|izaěÚípřiprjkau Pyc DN 150 a ť'jš!ě,1,
car h.P'č ó7/!)' l,čišh'hévod! bll.|ol odýldúI, kuna|i.ačhiPřípajkal Py(: DN |aa (iď
pPč 6-7/]' ó/'l) da niýni wdal!če . h.zejhu],ý Pruýaý,údý
Přílak Dofubského
Pdako (i,p'č
22/j)' ujlisÍhi Óhjek| bÚde pfuvet t,noýýn kaúehefi' Pnýo(],í,iš",i o,rk.,o|i;o,i,í brt; ,lo
bezr.llok.ýé\ bh,dciji}hb,'
MígnÚnl jněse Liberec.strv.bii úirdý Liberci,j.ko íJveb|i
pnm ' ,]jkom ., ]3]/2006sb, o 7rnnjD p]fuovíDia ý.ýÝuL I
vc znéli
Glavebni7-íkon),
pozdějšjchpfodÍisů{da.jcn\hvebniziko|').ozDÍ'Ujcpodl.{37odí,lí5vehíihoáko|a2ďjájcn'
úze'niihotizctria souóasnénliizljc k pÍojednáDí
ádoíiveřejné úínijťd|á|lim den
l9.ledna 2009(Íondďq' l5]00hodiĎ
sc ýhů,lÓu pozÝa|ý.hv ka'.e|áii č'dv Il4.l'patonorébudo]yMagisráluDě$Libgrec
7'\dli' 'o!'.áJo(en'c
(n'Jpi'po n\]'flerc'i
J'otí
' p ] ' n ě l n c i p " 7 | e i o ' '! f l ' l .
''''mtrd'9' :'Jl 'e\1i1 '.í'h|n'|.1|n''''.
'o'o
nah|iže1
do podkladů
fuZhodoli (]Vlagistál'něía Libcrcc'slrýebtriúÍldv Libercl.úiednidn}:pondé|i
a
íředa 3:]0 |3 00' V oýatnjdnypotekfoni.kédo|lodě)
Účashici]souopráýněniMvr|Dvll dúkaz}
a činil.jílé
trávÍhy,po
celo dobuřizeniaždo v]dálí
IÓzhod ti Učaýlici maji prívÓ vyjídiit v řiŽenisvéýanovGko Účáínicj 5e mo|Dtrpřed vydátrin
rczllodlúiv}jádiitk PodL|dúnr odnuli'popřip.d.naÝůnoul
jejiclrdoplíěni'
Žadrlcl njisí,lby iníorD'ce oj.lo áněru ' o hm, žepod'l žídoí o rydÁníúzcmnihí
ro.lDdnulí' byl9 bťzod|d ně potój co bylo nuříĚno veřcjnó úýnÍj.dni j r}Těš!n! Ía nisló
uÍdeném
ýlrebÍim úřnd.n n.bo M vhodnón veřcjnó DřisluÍnémmhlě u ýaýby nebopozmkuj
Ďn ÍjchŽsenááněr Uskulclniljlto do dobyv.íéjnóhoúshil'ojednÁni'
Zúěaýnj]i se lcřgjĎéhoúsnihojediánl ýíceosob ? iad lcl€ j noni a mo]l]o'|jby lo véý ke
l ú ^ n i : ť ť | ' ' ' e e ' d o u i n ' o ť d n ó ' ^ o h ' ' p o | e ( n e ' jm o . 1 1 ' (
(u\áL'ym!d'!'\:
icbo ÉL '!'io pá'L *
ak]ádljiJeho poíďmíFko
Lp.ih|7 | '31lÁ i7en !e ')t n5 '!.
'.eo. ''u'c(no''i l'e.
účlslnill iizeni. o důvodypodáníDómitk k námilkán' ktnj ngsplňuji
poŽadavky.
uvedgú
Ý nepřihIiŽi'
PověienÝáměshme ýNobnihÓúiadujcpodLé
ákona opiívněn
s l?2 od* l íavcbĎino
Pii
p|něliúkolů
výLpoÝllnacizipozenlky'ýavbya do ýavebs vědomimjeji.h
vlNiiků piizjišťov;íi
ýavuýavbya pozdnkuneboopatřolánidík'7ť'
podkladú
a da|šich
pÍor}dínisp'áviihoÍoáodnnii
skvcbni úiadmúŽepodk s 1?] odŠ'l smv.b|ihÓákoDa uiožitPořádkovou
pokllu do
l0 000Kčlomu,kdoávažDýnzpilsobem
ztěžt'jc
poýlpv řizenianebo
phÉíiúkoLů
podLe
{ l72 odý,l
í'veb|j|'ozákoM lim, 'e znenoŽlujeoPúvnětré
úlcdtri
osobé
neboosobě]ipiiaaú víup n. sýůj
Ne.há |ise nčk'€ ř 'i 2 účgstnikú
,'íu po'! tl pítd|ožijelmáýupce pfurnno! Í|notrmo..
M A C I 5 I L A ] \ , \ E5 I A
L'.oEitÉc r-
rdoucj slavebnihoúřaduv
To1o ozninení DU.i býi vyĚšPno
úřé'lnidcscepo douU]5dni'
,n,,*"
o*.4'
;./+.,,1P
!.
s e j ň ! t Ď d t r e''''''' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Razitko' podpis ÓIEánu. keď posmje vyvěšetria seihúí Óaámenj,
D3řclji
x v}Tčšeni: sl&lUtáni městoLibgrec
obec DlouhýMost
ÚĚAD
.-*,**vw,
4 6 3 . 2 D L J N H ÝM o l T
Dolěeíýh ÓÍgánům
posi|ástavgbnlúřadv Liborcisvé
stílrrisprávy'ob.ín e obecni|núťidůň.
písemnsliel.*tronickÓupoštou'Uhdy (orsaniáčlliíožky)'kdenEsÓu p|něfunkěniEpodalelny,
ž]idáme
pÓstrli pl*řd létÓpheDnoíi mailovÓuŽprávouodpovědným
o íepÍodlené
pŘcoýnikemna
naši e.Podelelnu:
[email protected]ái'Iib9B'cz
ln!. FEnlišek
střE Károvsko
ě'p.2095'
5l ] 0l Tulnov
ob€ c DlouhýMos!DlouhýMÓsl93'4634l D|ÓuhýMsi
Óýrtíí ú&Etnici(podIeg 35 odsL2 íalebníhoákÓna) d veíejnost doručení
ýéiejnou
rfnldškou
Dolč.!éorg.inyŠátííspráv1
KEjskó hygionickÁstaniceLibeEckéhokaje' [email protected]íbclz' Husovač.p'64' Liberccl . staÍé
Méslo.
MML . .dbor ŽivÓtníhoprostiedI'nám'Dr' E' Beneše
č'p'l'LibeÍsI sbnj Měslo'46059 LibeEcI
ob€ c ní úiadD|ouhýMost'D|ÓuhýMost
l9]'

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení E'lit! JÚšlová Jižni 264. 37] ó7 Borek | ' o \ č e ' k lÉ p u b | i t.a' . ' o \ p B v ' J ř p | J n [ l ' Á ' U e É m e Ř 2 5 | ó . 1 7 0 4 s c e . L e B u d é j o \ i e f o\ Dnb buce.a''' F A ceh...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení , 3 ] ,7 & 3 ,] 9 0 ' 3 2 ó .3 2 7 .3 2 3 '3 2 9 '3 3 0 ,3 ] l . 3 ] 2 , 3 ] 3 ,3 ] 7 ,3 3 1 . 3 3 ó . 3 3 7 , 9 0 9 . 9 l 9 0 |j 2 ' 9|3/l' 9I'1' 9l5, 9|6. 9l7, 9]3, 941. 9,1].941' 965' 930' |004 ...

Více

veřejná vyhláška

veřejná vyhláška Zadalel aJisti. lby Dfomace o jgho áměru a o lom. že podi| ádo* o !,Jáni úamn'ho ' o z l n d ' u ' ib' ' d ď e d | | d d é o o Ť ' o b ) o . ť ' 4 n o v e ' e1 r U ' í ' | ť j * " * . c " * ' á " '...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení o sPoJENi ÚzEMNÍHo Á sTAvEBNlHo ŘlzENÍ' zAl,ÍENÍ sPoLEčNÉHo ŘÍzf,Ni A PozvÁlÝI K VEREJNEMU USTNIMUJf,DN.ANI v ř n o R u J o | ' o \|' c ! 4 5 3 3 ' . H d m i l M l l ' J 7 3 . l

Více

CZH56-0108 Bůh má připravenou Cestu VGR

CZH56-0108 Bůh má připravenou Cestu VGR Ïopravdu vãèåm a våm, îe Krev Jeîåée Krista je zcela dostaáujåcå pro uzdravenå jakäkoli nemoci.” Vidåte? Tak tedy, pèichàzå to skrze Krista. Uzdravenå pèichàzå od samäho Krista. A to vée pèichàzå^ ...

Více