Roční zpráva ÚZPI za rok 2006

Transkript

Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
1926
2006
Dům zemědělské osvěty
Ústav zemědělských a potravinářských
(DZO)
informací (ÚZPI)
Budova Ústavu zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) ve Slezské 7 byla postavena v letech
1924 až 1926 jako Dům zemědělské osvěty (DZO). Vzhledem k tomu, že v roce 2006 uplynulo od jejího
slavnostního otevření dne 28. října 1926 80 let, považujeme za naši povinnost na tuto skutečnost v Roční
zprávě za rok 2006 zvlášť upozornit.
Výjimečnost této budovy spočívá v tom, že ji projektoval a postavil prof. arch Josef Gočár, označovaný
jako jeden z nejvýznamnějších českých architektů 20. století. Budova je kulturní nemovitou památkou,
zapsanou v Ústředním seznamu památek a jedná se o architektonicky vysoce hodnotnou stavbu s řadou
dochovaných cenných uměleckořemeslných prvků.
V roce 2005 Ministerstvo zemědělství vyčlenilo v investičních záměrech potřebné finanční prostředky
na celkovou rekonstrukci objektu, která byla směrována k funkčnímu, stavebně technickému a estetickému
zhodnocení. Rekonstrukce probíhala v letech 2005 až 2006. Veškeré práce byly prováděny pod dohledem
zástupce Národního památkového ústavu a restaurátorů. Protože bylo nutné striktně dodržovat jak v projektu
rekonstrukce, tak při vlastních stavebních pracích, pravidla pro památkově chráněné nemovitosti, zaskvěl
se tento objekt po dokončení rekonstrukce v té podobě a formě jako před osmdesáti léty. Jak se nám to
podařilo, můžete posoudit již na další straně Roční zprávy kde uvedené fotografie zobrazují stav v roce
1926 a stav po rekonstrukci v roce 2006.
Hlavními osobnostmi, které se zasloužily o vznik této budovy a zejména o to, aby vzdělávací a osvětová
činnost, zemědělská knihovna a čítárna měly své důstojné zázemí, byli:
» Ing. dr. Edvard Reich, zemědělský vědec, organizátor zemědělského školství, ministerský rada a generální sekretář Československé akademie zemědělské,
» Dr. Milan Hodža, předseda Agrární strany, ministr zemědělství a předseda Československé akademie
zemědělské,
» Prof. Julius Stoklasa, I. místopředseda Československé akademie zemědělské a profesor pražské Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství.
ÚZPI jako správce a hlavní uživatel Domu zemědělské osvěty svým zaměřením naplňuje i tehdejší
představy jeho zakladatelů. To dokumentujeme v následujících částech tohoto dokumentu. Podařilo se
zachovat nejen původní podobu tohoto významného vzdělávacího a poradenského stánku všech zemědělců,
ale zejména jeho účel, kterým je šíření informací, dnes již zejména elektronickou cestou, osvěta a vzdělávání
sloužící zemědělcům, potravinářům, lesníkům a celému venkovu.
Květen, 2007
Ing. Josef V o z k a
ředitel ÚZPI
Vysvětlivka k fotografiím:
v levém sloupci jsou fotografie z období 1926–7, v pravém sloupci fotografie pořízené po rekonstrukci v roce 2006. Vedle hlavní budovy je
na fotografiích velký sál v přízemí vybavený moderní audiovizuální technikou a salónek ve 2. patře
1926 – 2006
DZO – ÚV T I – Ú V T I Z – Ú Z P I
Obsah
I. Část roční zprávy dle vyhlášky MF č. 323/2005 Sb........................................................................................ 1
I-1. Identifikační údaje ústavu....................................................................................................................... 1
I-2. Způsob zřízení ústavu:............................................................................................................................ 2
I-3. Organizační struktura ústavu k 31.12.2006............................................................................................. 3
I-4. Základní personální údaje....................................................................................................................... 5
I-5. Údaje o majetku s nímž je ÚZPI příslušný hospodařit........................................................................... 5
I-6. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů........................................................ 8
I-7. Hodnocení a analýza ekonomických údajů ústavu................................................................................ 8
I-8. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb ÚZPI.............................................................................. 14
I-9. Odkazy na informace o ústavu zveřejněné jiným způsobem ............................................................... 15
II. Přehled a zhodnocení činností jednotlivých organizačních útvarů ÚZPI za rok 2006................................ 16
II-1. Odbor vzdělávání a poradenství (dále OVP)....................................................................................... 16
II-2. Odbor informační fondy (Zemědělská potravinářská knihovna – ZPK)............................................. 32
II-3. Odbor investiční a vnitřní správy........................................................................................................ 40
II-4. Odbor ekonomiky a financování.......................................................................................................... 42
II-5. Kancelář ředitele.................................................................................................................................. 42
II-6. Konference a semináře pořádané ÚZPI............................................................................................... 44
II-7. Členství a účast v komisích a radách................................................................................................... 45
II-8. Publikační činnost pracovníků ÚZPI................................................................................................... 46
II-9. Ediční činnost ÚZPI............................................................................................................................ 47
II-10. Zpráva o plnění závěrů z Roční zprávy ÚZPI za rok 2005............................................................... 51
II-11. Návrhy a doporučení vyplývající z Roční zprávy ÚZPI za rok 2006................................................ 52
II-12. Citované zkratky a jejich výklad....................................................................................................... 52
II-13. Přílohy .............................................................................................................................................. 54
Příloha č. 1: Základní personální údaje....................................................................................................... 55
Příloha č. 2: Roční účetní závěrka ÚZPI za rok 2006................................................................................. 56
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH INFORMACÍ (ÚZPI) Praha
ROČNÍ ZPRÁVA ÚZPI ZA ROK 2006
I. Část roční zprávy dle vyhlášky MF č. 323/2005 Sb.
I-1. Identifikační údaje ústavu
I-1.1.Název a adresa ústavu: Ústav zemědělských a potravinářských informací
Slezská 7/100, PSČ 120 56 Praha 2 - Vinohrady, P.O.Box 39
I-1.2 Dislokovaná pracoviště
depozitum odboru informační fondy
(Zemědělská a potravinářská knihovna) Kojetice
Neratovická 2062/247
Kojetice u Prahy
Vzdělávací středisko Benešov
Hodějovského 1654
25632 Benešov
pracoviště metodiků poradenství – 20 poradců v regionech:
Brno, Dalovice, Jevíčko, Jičín,
Jihlava, Klatovy, Kostelec nad Orlicí,
Kroměříž, Liberec, Olomouc,
Opava, Pelhřimov, Písek, Tábor,
Ústí nad Labem, Vyškov
I-1.3. IČ:
DIČ:
481 35 470
CZ 481 35 470
I-1.4. Telefon:
Fax:
227 010 111
227 010 114
I-1.5. Adresa e-pošty:
[email protected], [email protected]
I-1.6. Internetové stránky:
www.agronavigator.cz; www.knihovna.uzpi.cz.
www.agrovzdelavani.cz
I-1.7. Výpůjční doba odboru informační fondy (Zemědělské a potravinářské knihovny–ÚZPI)
Po – Č: 9,00 – 18,00 hod.
Pá
: 9,00 – 15,00 hod
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
I-2. Způsob zřízení ústavu:
Název zřizovatele:
Česká republika – Ministerstvo zemědělství (dále MZe)
IČ 00020478
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Údaje o zřizovací listině:
Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) je státní příspěvkovou organizací. Byl zřízen ke
dni 1. lednu 1993 v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí ČR, v platném znění. Zřizovací listina stanoví:
Základní účel:
Zajišťování funkce informačního centra pro obor zemědělství a potravinářství, realizované zejména získáváním, zpracováním, uchováním a rozšiřováním informací ze zahraničí a ČR ve smyslu zákona č. 257/2001
Sb. ze dne 29.června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon).
Předmět činnosti:
a) hlavní činnosti:
– Získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje zahraniční a domácí odbornou literaturu jakož i další
formy dokumentových anebo datových informací z oblasti zemědělství a potravinářství, zejména pro
pokrytí potřeb resortního i mimoresortního (zemědělského a potravinářského) výzkumu a vývoje.
V tomto smyslu je specializovanou knihovnou podle § 13 knihovního zákona.
– V rámci budování svých informačních fondů zajišťuje přístupnost, obsluhu a údržbu datových souborů
veřejné části státního informačního systému, které podléhají gesci Ministerstva zemědělství. Zajišťuje
sběr dat a zpracování sekundárních dat pro specifické informační potřeby státní správy ve vztahu
k veřejně přístupným informačním systémům.
– Zajišťuje aktivity, jejichž cílem je široký transfer odborných zemědělských, potravinářských,
spotřebitelských a příbuzných informací, zejména účelovou vydavatelskou a nakladatelskou činnost,
služby prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost, jakož i další služby s tím související, včetně ubytovacích služeb ve Vzdělávacím středisku Benešov a služeb polygrafických.
– Ve vztahu k budování a využívání svých informačních fondů udržuje kontakty a zajišťuje spolupráci
s příbuznými informačními institucemi a organizacemi v oblasti zemědělství, potravinářství a ochrany
spotřebitele, které působí v tuzemsku, zahraničí nebo na platformě mezinárodních organizací.
– Zajišťuje pro zřizovatele a podle pokynů činnost Koordinačního centra pro poradenství.
– Plní podle pokynů úkoly k zajištění informačních potřeb zřizovatele.
b) jiné činnosti:
– reprografické služby
– ubytovací služby ve VS Benešov.
Ve smyslu ustanovení § 63, odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů se stanovuje rozsah jiné činnosti do 500 tis. Kč/rok a na základě žádosti organizace bude
každoročně upřesňován.
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
I-3. Organizační struktura ústavu k 31.12.2006
I-3.1. Organizační schéma ústavu k 31.12.2006
I-3.2. Vedení ÚZPI:
ředitel ústavu: Ing. Josef Vozka
ředitel odboru vzdělávání a poradenství: Ing. Martin Mistr, PhD., zástupce ředitele ústavu
ředitel odboru informačních fondů (Zemědělské a potravinářské knihovny): Mgr. Martin Kvítek
ředitel odboru investičního a hospodářské správy: Ing. Vladimír Prchlík
ředitelka odboru ekonomiky a financování: Ing. Věnceslava Pícková
I-3.3. Správní rada ÚZPI
a) Složení
Jméno a příjmení
PhDr. Jaroslava Píchová
MVDr. Milena Vicenová
prof. doc. Ing. Milan Slavík, CSc.
Ing. Jiří Potáček, CSc.
Mgr. Martin Kvítek
Ing. Martin Mistr, Ph.D.
Ing. Josef Kaše
Funkce
předsedkyně
člen
místopředseda
člen
tajemník
člen
člen
Organizace
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství
Česká zemědělská univerzita Praha
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno
Ústav zemědělských a potravinářských informací
Ústav zemědělských a potravinářských informací
Ústav zemědělských a potravinářských informací
b) Činnost
Správní rada se sešla na dvou zasedáních, a to 22.3. 2006 a 20.12.2006.
Na jarním zasedání se zabývala Roční zprávou ÚZPI za rok 2005, rozpočtem ÚZPI na rok 2006 a rekonstrukcí budovy ÚZPI. Doporučila předložit Roční zprávu ÚZPI za rok 2005 v určeném termínu MZe.
Podzimní zasedání správní rady se věnovalo hospodaření v roce 2006 a rozpočtu za rok 2007, rekonstrukci budovy ÚZPI a tematickým úkolům ÚZPI na rok 2007. Vedení ÚZPI uložila provést analýzu možné účasRoční zpráva ÚZPI za rok 2006
ti ÚZPI ve vzdělávacích projektech národních i mezinárodních včetně toho, jaké dopady na mzdové limity
budou mít příjmy z těchto projektů.
I-3.4. Stručný přehled hlavních činností ÚZPI
Podle platné zřizovací listiny a organizačního řádu zajišťoval ÚZPI služby knihovnické, databázové (dokumentografické, webové a další související se stanovenými úkoly), činnosti na úseku vzdělávání, poradenství,
výstavní a propagační činnosti včetně technické pomoci (konferenční a tlumočnická činnost).
Významnou událostí ÚZPI a budovy, ve které ústav rozvíjí svou činnost, bylo v uplynulém roce osmdesáté výročí slavnostního otevření Domu zemědělské osvěty (dále DZO). Otevření DZO se uskutečnilo 28. října
1926. K tomuto jubileu zorganizoval ústav v listopadu 2006 řadu akcí, včetně publikování článků v odborném
tisku, připomínajících význam této budovy a institucí, které v uplynulých letech měly v této budově své sídlo.
Vyvrcholením oslav 80. výročí otevření DZO byl odborný seminář „Úloha vzdělávání a osvěta v evropském
agrárním prostoru“, který se konal 23. 11. 2006 pod záštitou a za osobní účasti ministryně zemědělství. K této
příležitosti byl vydán sborník příspěvků, v němž mimo jiné byl zhodnocen přínos prof. arch. Josefa Gočára pro
DZO, který budovu vyprojektoval a postavil a Ing. Dr. Edvarda Reicha , který se zasloužil o vznik této budovy
a zejména o to, aby vzdělávací a osvětová činnost, zemědělská knihovna a čítárny měly své důstojné zázemí.
Zaměření činností a plnění úkolů ÚZPI se řídilo především Plánem činnosti ÚZPI na rok 2006 (tematické
úkoly), který byl schválen Ministerstvem zemědělství (dále MZe) pod č.j. 45230/2005-13020.
Odbor vzdělávání a poradenství zajišťoval celkem devět tematických úkolů financovaných ze základního
příspěvku a pět tematických úkolů financovaných z příspěvků ostatního. Kromě toho zajišťoval 13 funkčních
úkolů. Zvláštní pozornost byla věnována oblasti poradenství v souvislosti s programovými dokumenty EU na
plánovací období 2007–2013 a program EAFRD (Program rozvoje venkova). Činnost odboru v uplynulém
období se zaměřila zejména na metodickou podporu ve vzdělávání, vzdělávání pracovníků MZe a podřízených
organizací, vzdělávání lektorů, pracovníků KIS, trvalé vzdělávací základny, poradců a na realizaci koncepce
poradenství MZe. Činnosti odboru doplňovaly aktivity na úseku administrace a řízení opatření 2.2 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP) a programu SAPARD, realizace výstavních
expozic, technický a tlumočnický servis, výroba multimediálních pořadů a ediční služby. Značné nároky na
pracovní kapacitu pracovníků odboru mělo pořádání seminářů a dalších odborných akcí. Celkem odbor zorganizoval, většinou přímo – bez další spolupráce, 46 kurzů a devět seminářů, zajišťoval účast MZe a ÚZPI
na osmi výstavách a technickou podporu 46 mezinárodních a tuzemských seminářů a odborných akcí. Kromě
toho Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) zajistilo 24 odborných přednášek na téma Ochrana vod
v zemědělství, dále ve spolupráci s 3. Lékařskou fakultou UK 25 přednášek v Mateřských centrech po celé
ČR na téma bezpečnost potravin a v rámci cyklu s tematikou obsaženou v tzv. klíčích WHO k bezpečnému
stravování, 115 akcí pro děti předškolního věku a 42 akcí pro děti ve věku 6 až 10 let.
Zemědělská a potravinářská knihovna (ZPK) pokračovala v prohlubování a rozšiřování aplikací knihovního systému ALEPH 500. Byla např. zavedena evidence dodaných čísel časopisů, evidence výpůjček v rámci
cirkulačních řad, částečná evidence agendy mezinárodní výměny časopisů a nový systém evidence vyřazených
a ztracených dokumentů. Rozsah akvizice byl srovnatelný s výsledky dosaženými v roce 2005. Rozpor mezi
skutečnými potřebami a realizovaným nákupem na tomto úseku však trvá, neboť se neustále zvyšují ceny knih
a časopisů a rovněž i množství informačních zdrojů, zejména zahraničních, které by měla ZPK získávat. Do
fondu Zemědělské a potravinářské knihovny včetně fondu časopisů a ČZPB (Česká zemědělská a potravinářská bibliografie) byl celoročně zajištěn on-line přístup přes Jednotnou informační bránu a protokol Z39.50.
Od 1. 9. 2006 byl zaveden nový knihovní řád a návštěvní řád. S Národní knihovnou ČR (NK) pokračuje dobrá
spolupráce, zejména na úseku katalogizace, při poskytování vybraných záznamů z ČZPB a účasti ZPK na projektu „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“. V závislosti na možnostech systému byla
zpracována metodika zajišťující proces revize fondu, ověřování ztrát a vyřazování multiplicit a nerelevancí
z fondu knihovny. Díky revizi, při níž je vyřazovaný dokument zaevidován do systému ALEPH, se uživatelům
zpřístupnily multiplicitní dokumenty alespoň minimálním záznamem. Vyřazené dokumenty byly nabízeny
podle knihovního zákona ostatním knihovnám.
Na úseku webových služeb došlo ve srovnání s rokem 2005 k nárůstu jejich využívání. Oproti celkovému
počtu shlédnutí v roce 2005 ve výši 3 224 000 bylo v roce 2006 dosaženo 7 553 000 přístupů.
Ve vydavatelské činnosti byl dodržen časový harmonogram vydávání 11 vědeckých časopisů České akademie zemědělských věd (dále ČAZV). Na základě osobního jednání ředitele ÚZPI a zástupce ČAZV s před-
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
staviteli společnosti Thompson, která vyřadila časopis Plant, Soil and Enviroment z hodnocení v CC (impakt
faktor), bylo přislíbeno jeho dodatečné zařazení do nového hodnocení. Byla podána žádost o zařazení do
hodnocení v rámci systému CC dalších časopisů a kromě toho probíhají jednání o zařazení záznamů z dalších
vědeckých časopisů vydávaných v ÚZPI do databází PubMed.
Odbor investiční a vnitřní správy kromě úkolů, které zajišťovala oddělení informačních technologií, oddělení reprografické a Vzdělávací středisko Benešov (jejich činnost je podrobněji uvedena v části II-3. této Roční
zprávy), věnoval zvýšenou pozornost dokončovacím pracím souvisejícím s rekonstrukcí objektu ÚZPI ve
Slezské 7. Rekonstrukce této budovy, která je kulturní památkou, byla směrována k funkčnímu, stavebně
technickému a estetickému zhodnocení objektu. Rekonstrukce byla v roce 2006 v termínu dokončena a její
výsledek, který se projevil zejména na vzhledu vnitřních prostor budovy a vnitřní technické a technologické
infrastruktury, která byla léta zanedbávána, přispěl i k celkovému kladnému hodnocení oslav 80. výročí vzniku DZO. Podrobné údaje o postupu prací a financování jsou uvedeny v bodech I-7.5. a II-3 této zprávy.
Důležitým výsledkem je, že se ÚZPI podařilo udržet vyrovnaný hospodářský výsledek (mírný zisk) a to
přes vzniklé ztížené podmínky v uplynulém roce – řešení neplánovaných vlivů probíhající rekonstrukce na
chod ústavu, nutnost řešit finančně výsledek dlouholetého soudního sporu s Londýnskou a.s. Konečný hospodářský výsledek byl dosažen řadou opatření provedených vedením ústavu a odborem ekonomiky a financování
a díky i pozitivní podpoře MZe při řešení konkrétních problémů.Vlastní činnost odboru ekonomiky a financování je komentována v bodech I-5. I-6, I-7 a II-4 této zprávy.
I-4. Základní personální údaje
Viz příloha č.1
I-5. Údaje o majetku s nímž je ÚZPI příslušný hospodařit
Stav dlouhodobého majetku se v roce 2006 zvýšil především o hodnotu rekonstrukce budovy Slezská
100/7 ve výši 48 020 000 Kč. V souvislosti s rekonstrukcí a modernizací výpočetních a komunikačních technologií byly vynaloženy nezbytně nutné prostředky na posílení optické sítě, serverů a další výpočetní a audiovizuální techniky. Významnou položku činí aktualizace licenčních přístupů k standardním softwarovým
produktům především řady ADOBE. Dále došlo k dalšímu rozšíření knihovnického systému ALEPH 500
o programové moduly, které však do 31.12. 2006 nebyly uvedeny do užívání a proto jsou vykázány jako nedokončený dlouhodobý majetek ve výši 594 000 Kč. Značný nárůst o 1 537 000 Kč je rovněž v hodnotě majetku,
který je v operativní evidenci. Jedná se především o nákup softwarových licencí. Způsob účetního odepisování
je dán vnitropodnikovou směrnicí a ustanovením zákona o účetnictví. Nepotřebný majetek se průběžně vyřazuje. Rezervní fond činí k 31.12. 2006 částka 836 396,01 Kč. Celkový přehled o stavech a pohybu dlouhodobého majetku v roce 2006 dává tabulka „Přehled o stavu dlouhodobého majetku v Kč“, viz str. 6.
Stav zásob na skladě se v roce 2006 výrazně nezměnil. Z celkové částky 3 185 000 Kč představuje 97 %
Zahradnický slovník naučný, viz tabulka „Přehled o stavu zásob v Kč“ na straně 7.
Přehled o stavu financí ÚZPI. Volné peněžní prostředky plně kryjí závazky z titulu mezd za prosinec
a fond reprodukce majetku. Vzhledem k tomu, že byly uhrazeny požadované zálohy na předplatné časopisů pro knihovnu na rok 2007, jsou ostatní peněžní fondy kryty jen z části. Veškeré cizí peněžní prostředky,
které měl ústav ve správě z titulu koordinátora projektu EU Leonardo da Vinci č.CZ/05/B/F/PP-168026, již
byly rozeslány. Z toho vyplývá, že stav vlastních prostředků na finančních účtech vzrostl oproti 31. 12. 2005
o 337 000 Kč (viz dále tabulku „ Přehled o stavu finančních účtů“).
Pohledávky a závazky lze považovat za standardní. Téměř všechny problémové položky byly dořešeny.
Prakticky nevymahatelné zůstávají pohledávky za prodej knih v komisi v knihkupectvích v konkursním řízení
(cca 33 000 Kč). Větší nárůst oproti stavu k 31. 12. 2005 vykazují pouze provozní zálohy. Nejde však o nepříznivý ukazatel, neboť se jedná především o zaplacené zálohy na předplatné časopisů na rok 2007. Z přehledu
na straně 7. vyplývá zdravý stav peněžních toků (cash flow).
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
STAVBY
SAMOSTATNÉ MOV. VĚCI A SOUBORY MOVitých VĚCÍ
018
021
022
15666608
POZEMKY
UMĚLECKÁ DÍLA A PŘEDMĚTY
NEDOKONČENÝ DLOUHODObý
nehmotný majetek
NEDOKONČENÝ DLOUHODObý
hmotný majetek
028
031
032
041
042
842977
0
DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMotný MAJETEK
Pořízení strojů a přístrojů
3
1376
11
Majetek v operativní evidenci
2 536
706684
149325386
166600
15500008
3014718
13779899
2 633 682
Doplňující údaj : Stav majetku v operativní evidenci
PC = pořizovací cena
ZC = zůstatková cena
* odepsanost = oprávky / (pořizovací cena/100)
Celkem v tom Pořízení budov, hal a staveb
0
Inventář
2853664
88463479
2426607
32520006
34946613
0
1171884
0
853498
648135
9
12611929
Dopravní prostředky
132
Přístroje a zvláštní technické
1091574
1839072
0
2593207
19
11625
18022973
48020014
640087
248697
PC
Roční
přírůstek
Pracovní stroje a zařízení
1
172
94761460
692025
3387703
PC
Stav k
1.1.2006
v tom Energetické stroje a zařízení
46
DROBNÝ DLOUHODOBÝ
NEHmotný MAJetek
3
5
SOFTWARE
Počet
položek
013
Účet Text Přehled o stavu dlouhodobého majetku v Kč
53782702
2593207
48020014
50613221
248697
0
0
86922
469839
969598
504225
440200
0
2383862
0
0
450000
PC
Roční
úbytek
4 170 739
184006164
0
0
0
594281
0
3014718
14864861
236845
2737564
12755839
2490446
11625
18232318
142781474
1332112
3186399
PC
Stav k
31.12.2006
57715453
-
-
-
-
-
-
14864861
223299
1558834
10886935
1377948
11625
14058640
26881139
1332112
0
0
-166600
0
-
-
-
-
-
-
-
100
94
57
85
55
100
77
19
100
18
Odepsanost
k 31.12.05
v% *
1 537 057 34680778
-15500008
0
126290712
-15666608
0
594281
0
3014718
594281
1084962
-469839
13546
0
143910
-116100
651374
1112498
1178730
0
0
1868904
209345
48020014
115900335
4173678
640087
0
-201304
2607699
578700
PC
nárůst +
úbytek -
Oprávky Zůstatková
Celkem k
cena k
31.12.2006 31.12.2006
3059654
-
-
-
-
-
-
-
38685
241443
716833
15484
0
1012445
1627596
-
419613
Odpisy
v roce
2006
167601
-
-
-
-
-
-
-
30510
113535
23556
0
0
167601
0
-
0
ZC vyřazeného maj.
2006
Přehled o stavu zásob v Kč
Stav k
1.1.2006
Roční
přírůstek
Roční
úbytek
Stav k
31.12.2006
Nárůst +
úbytek -
MATERIÁL NA SKLADĚ
93 578
576 990
576 020
94 549
970
Sklad – tiskárna Slezská
50 208
576 990
574 390
52 808
2 600
Sklad kancel.potřeb a úklid.
potřeb Benešov
43 371
0
1 630
41 741
–1 630
Výrobky
3 128 709
0
37 966
3 090 743
–37 966
Zůstatek: Zahradnický
slovník naučný
CELKEM ZÁSOBY
3 222 288
576 990
613 986
3 185 292
–36 996
Účet Text 112
v tom 123
1
Poznámka
(±1 vyrovnání rozdílu
ze zaokrouhlení)
Přehled o stavu finančních účtů
Účet
Text 241
BĚŽNÉ ÚČTY
z toho cizí prostředky
243
BĚŽNÝ ÚČET FKSP
261
POKLADNA
Stav k
1.1.2006
16 203 999
v tom
111 973 948
Stav k
31.12.2006
Nárůst +
úbytek –
Poznámka 14 900 865
–1 303 134
*
0
*
120 957
475 694
477 667
118 984
–1 973
42 115
2 454 119
2 443 675
52 559
10 444
14 872
299 879
291 634
23 117
8 245
226 268
2 137 715
2 301 540
62 443
–163 825
188
195
260
123
–65
226 080
2 137 520
2 301 280
62 320
–163 760
16 593 339
115 738 342
117 196 830
15 134 851
–1 458 488
CENINY
Ceniny
Stravenky Restkupon
FINANČNÍ ÚČTY CELKEM
110 670 814
Roční
úbytek
1 796 029
z toho pokladna FKSP
263
Roční
přírůstek
* Vzhledem k tomu, že ubyly cizí prostředky jedná se výsledně o nárůst vlastních finančních prostředků
Pohledávky (+) a závazky (-) v Kč
Účet Text
Stav k
1.1.2006
Stav k
31.12.2006
311
Pohledávky za odběrateli
570 178
747 244
314
Poskytnuté provozní zálohy
420 720
1 425 590
316
Pohledávky – přeúčtování závazků
0
0
321
Závazky k dodavatelům
–4 756 866
–3 843 907
324
Přijaté zálohy
325
Ostatní závazky
331
Zaměstnanci
333
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335
Pohledávky za zaměstnanci
378
Ostatní pohledávky
379
336
–141 117
–5 000
–22 112
–14 398
–3 713 503
–3 789 391
–50 322
–60 046
73 725
65 890
0
5 591
Ostatní závazky
–1 800 841
–23 682
Zúčt. s instit.soc. zabezpečení
a zdrav. poj.
–2 135 976
–2 250 104
Poznámka Nárůst je dán zvýšením doplatku za služby spojené
s nájmem vyúčtovávané k 31.12.2006
Zaplacené, do 31.12.06 nevyúčtované zálohy na předplatné zahran. časopisů 2007 pro knihovnu
Závazky za služby a zboží dodané na konci roku 2006
Kauce přijaté v knihovně
Doplatek mezd 12/2006
Vyúčtování cestovného za 12/2005 státním poradcům
Z toho 53 000 půjčky zaměstnancům z FKSP, 7000
Kč záloha na cestovné zúčtovaná v 1/2007
Úbytek ve výši 1 796 000 Kč = použití prostředků
grantu EU, jehož je ÚZPI koordinátorem
Závazky z titulu mezd za 12/2006
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
I-6. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tisících Kč)
Ukazatel
A
Rozepsáno MZe (včetně dotace MK):
Příspěvek na provoz ze stát.rozpočtu
z toho: na výzkum a vývoj
v tom: institucionální
účelové prostředky
Rozpočet
schválený
po změnách
1
2
Skutečnost
3
63 800
91 978
91 978
0
17
17
0
0
0
0
17
17
Ostatní :
Dotace MŠMT V a V
2 881
2 881
SZIF na akce OP
6 332
6 332
Dotace EU
596
596
DOTACE CELKEM
101 787
101 787
Mzdové náklady
36 887
36 917
36 924
z toho platy zaměstnanců*
34 220
34 220
34 228
2 667
2 697
2 696
147
147
140
V tom: rozpočet (limit) MZe
34 219
Grant MŠMT
9
ostatní mzdové náklady
Počet zaměstnanců**
* platy zaměstnanců hlavní činnost
** = přepočtený počet zaměstnanců
Poznámka:
Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce.
Z toho důvodu je zde vykazována hlavní činnost celkem. Platy zaměstnanců v jiné činnosti (v účetních výkazech nazývanou hospodářskou činností) dosahly výše celkem 39,49 tis. Kč.
I-7. Hodnocení a analýza ekonomických údajů ústavu
I-7.1.Zdůvodnění rozpočtových opatření u Ministerstvem zemědělství rozepsaných závazných ukazatelů
Rozpočtová opatření vydaná v průběhu roku 2006 lze rozdělit do skupin a to na :
a) rozpočtová opatření v sestavovaném plánu předpokládaná
b) rozpočtová opatření na nově formulované úkoly
c) rozpočtová opatření mimořádná
d) rozpočtová opatření na základě dotací poskytnutých z rozpočtů jiných ministerstev prostřednictvím MZe.
Ad a) Jedná se o především o rozpočtová opatření poskytovaná na projekty Informační centrum bezpečnosti potravin: Aproximace nitrátové směrnice, Propagace opatření, Osvětová činnost pro ekologické zemědělství
a úhradu nákladů spojených s kurzy pořádanými MZe ve školícím středisku Benešov.
Ad b) Dotace na funkční úkoly zadané v průběhu roku
Ad c) Nabytí právní účinnosti rozsudku Městského soudu v kauze Londýnská, a.s. versus ÚZPI, a tím
povinnost uhradit soudem stanovenou částku. MZe rovněž pokrylo rozdíl mezi náklady spojenými se zajištěním opatření 2.2. odborné vzdělávání Operačního programu Zemědělství a vyúčtováními poukázanými platební agenturou SZIF.
Ad d) Dotace Ministerstva kultury na projekty VISK 5 a VISK9 na ostatní osobní náklady spojené se zpracováním podkladů z knihovního fondu.
Další dotace v roce 2006 ÚZPI získal z EU, MŠMT a SZIF (viz tabulka k bodu I-7.2. na následující straně).
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
I-7.2.Vyhodnocení údajů o příjmech/výnosech
Výnosy ÚZPI v roce 2006 v celkové výši 109 040 600 Kč jsou tvořeny z 93,35 % dotacemi a z 6,65 %
vlastními výkony. Navýšení dotací z MZe oproti minulému roku tvoří především částky kryjící mimořádné náklady ÚZPI roku 2006 a to 10 050 000 Kč uhrazených za prohraný soudní spor „kauza Londýnská“
a dále částka ve výši 5 mil. Kč na financování projektů odborného vzdělávání Operačního programu MZe. Tržby
z knihovnických činností a za vědecké časopisy byly v obdobné výši jako minulá léta, zvýšily se tržby za organizování vzdělávacích akcí. Poklesla tržba za prodej knih a brožur.
Tržby z jiné činnosti ve výši 130 000 Kč tvoří pouze 0,1 % z celkového objemu výkonů a 1,8 % z tržeb, ale
pomáhají ve využití stávajících kapacit reprografického střediska a školícího střediska Benešov.
Výnosy ÚZPI
Kč
Tržby a ost. výnosy odbru vzdělávaní a poradenství
%
2 161 691
%
Knihovní služby
464 963
6,41
Vědecké časopisy
801 363
11,05
3 135 521
43,23
46 821
0,65
Tržby z prodeje majetku
279 100
3,85
Ostatní různé
233 532
3,22
Přeúčtování služeb spojených s nájmem
Nájemné
Tržby a ostatní výnosy hlavní činnost
7 122 991
%
Poznámka
29,80
6,53
Jiná činnost
Reprografické středisko
Školící zařízení Benešov
Tržby z jiné činnosti celkem
Tržby a ostatní výnosy ÚZPI celkem
Dotace Mze
Dotace EU
Dotace MŠMT VV
SZIF za akce OP
74 058
1,02
56 129
130 187
0,77
0,12
7 253 178
91 977 750
90,36
596 687
0,59
2 881 000
2,83
6 332 041
6,22
Dotace celkem
101 787 478
93,35
Výnosy ÚZPI celkem
109 040 656
100,00
100,00
100,00
I-7.3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování ústavu
Podíl státního rozpočtu na financování rozpočtu ústavu komentujeme v přecházením bodu I-7.2. a příslušné
údaje jsou uvedeny i v tabulce „Výnosy ÚZPI“. Dotace tedy tvoří 93% výnosů ÚZPI a z nich 90 % poskytuje
MZe. Značným příspěvkem do rozpočtu je i dotace poskytovaná MŠMT na projekt 1N04151 „Informační zdroje
pro zemědělský a potravinářský výzkum“ ve výši 2 881 tis.Kč, která slouží k úhradě přístupu k zahraničním
databázím po dobu 1 roku. Kromě v tabulce vyčíslených provozních dotací čerpal ústav v roce 2006 i investiční
dotace z programů ISPROFIN (viz bod I-7.5).
I-7.4 Rozbor čerpání mzdových prostředků
V průběhu roku 2006 nedošlo ve vývoji počtu zaměstnanců k větším změnám. Pracovní poměr ukončilo
10 zaměstnanců, z toho šest odešlo do důchodu. Nově přijatých zaměstnanců bylo osm. Vzhledem k obměně
zaměstnanců a k tomu, že v průběhu roku požádalo několik matek nezletilých dětí o zkrácení pracovního
úvazku, byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 140. V odborných útvarech pracuje 77 % zaměstnanců
– z toho v odboru vzdělávání a poradenství 40%, v ZPK včetně redakce vědeckých časopisů 37 %. Na správní odbory včetně reprografického střediska, školícího střediska Benešov a kanceláře ředitele připadá 23 %
zaměstnanců. Věkový průměr je v odboru vzdělávání a poradenství 49,9 let, 82 % pracovníků má vysokoškolské vzdělání, 18 % úplné středoškolské s maturitou, tři s vědeckou hodností. Věkový průměr v ZPK včetně
redakce vědeckých časopisů činí 50,66 let. Vysokoškolské vzdělání má 75,47 % zaměstnanců, z toho 2 s vědeckou hodností.
Mzdové prostředky byly čerpány v souladu s limity stanovenými Ministerstvem zemědělství.
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Ukazatel
Limit
Mze
Skutečnost
z rozpočtu Mze
Skutečnost
z rozpočtu
MŠMT grant VV
36 917
36 914,54
9,49
Skutečnost
hlavní činnost
celkem
Mzdové náklady celkem
tis.Kč
v tom: ostatní osobní náklady
tis.Kč
2 697
2 695,78
0,00
2 695,78
tis.Kč
34 220
34 218,76
9,49
34 228,25
osoby
147
prostředky na platy
Počet zaměstnanců
Prům. přepočtený počet zaměst. osoby
Fyzický stav k 31.12.2006
Průměrný měsíční plat
osoby
Poznámka
36 924,03
Z toho 120 000 z MK
140
146 + 2 MD
20 374
I-7.5.Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených
v informačním systému programového financování
a) Reprodukce investičního majetku - akce č. 229012 2026 „Rekonstrukce budovy Slezská 7, Praha 2“ v roce
2006
Stavba pokračovala v souladu s vydaným „Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování této
akce“ s plánovaným základním rozpočtem pro rok 2006 ve výši 24 000 000 Kč a nevyčerpanými prostředky z roku 2005 ve výši 9 1121 000 Kč uvolněnými z fondu rezerv MZe. Na základě jednotlivých žádostí
byly ministerstvem v průběhu stavby schváleny „Úpravy kapitálových výdajů na rok 2006“ a provedeny
změny „Rozhodnutí“, které navýšily prostředky státního rozpočtu na financování rekonstrukce budovy
o 2 122 000 Kč na celkových 26 122 000 Kč. Bylo schváleno použití vlastních zdrojů ÚZPI ve výši
1 631 000 Kč.
Podle uzavřené smlouvy o dílo č.j. 3411/2005-36 z 2.9.2005 dokončil a předal dílo zhotovitel KONSTRUKTIVA KONSIT a. s. dne 30.11.2006. Ve spolupráci s dozorem architekta a technickým dozorem investora
byl dodavateli předán protokol vad a nedodělků s tím, že 5% z ceny plnění bude proplaceno až po odstranění vad a nedodělků a dalších 5% z ceny plnění po předložení bankovní záruky na zajištění povinností
zhotovitele v průběhu záruční doby. Protokol vad a nedodělků stanovil závazné termíny k jejich odstranění,
které však přesáhly až do roku 2007. Z těchto důvodů požádal ředitel ÚZPI příslušný odbor MZe o převod
částky 5 013 653,50 Kč do rezervního fondu s předpokladem jejího čerpání v únoru 2007 až po odstranění
vad a nedodělků.
Na zpracování prováděcího projektu ozvučení sálu byly čerpány prostředky ze systémově určených výdajů
státního rozpočtu v souladu s plánem ve výši 58 310 Kč.
Ze systémově určených výdajů státního rozpočtu na rekonstrukci budovy Slezská 7 bylo celkem čerpáno
30 230 000 Kč a z vlastních zdrojů ÚZPI prostředky ve výši 1 655 763,30 Kč, které zahrnují i prostředky
zvyšující kvalitu a výkonnost optické sítě informační a komunikační technologie budovy.
b) Investiční akce č. 229012 2061 „Přípojka pro dieselagregát 550 kVA“
Na uvedenou akci byl na základě požadavku MZe, odboru 13050, v dubnu 2006 zpracován projekt,
který byl financován z vlastních zdrojů ÚZPI v částce 43 000 Kč. Na financování vlastní realizace bylo
vydáno“Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce“ ve výši 950 000 Kč. Realizace přípojky
byla ukončena 15. 12. 2006, přejímka díla byla bez závad.
I-7.6 Dotace a návratné finanční výpomoci
ÚZPI dotace a návratné finanční výpomoci dalším fyzickým ani právnickým osobám neposkytuje.
I-7.7 Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu
EU
MZe schvaluje příspěvky pro ÚZPI i na víceleté projekty spolufinancované z rozpočtu EU pro každý kalendářní rok odděleně.
10 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Příspěvky MZe na projekty spolufinancované z EU
Příspěvky MZe v Kč
Doba trvání
projektu
2005
2006
FOR.MA.AGRI ES Školení o BOZP při používání zeměd.mechanizace
1.10.04–30.9.07
65 000
58 240
AGRIMARKETING - školení v oblasti zemědělského marketingu
1.10.06–30.9.08
–
0
201 500
210 500
Název projektu SAFEFOODNET - Chemical Food Safety Network for the Enlarging Europe
AAC Profesionální způsobilosti a certifikace zeměd. poradců
2004–12.2006
1.10.05–30.9.07
0
231 260
do konce roku 2005 ukončené projekty
133 500
Příspěvek z MZe celkem
400 000
500 000
Úhrady externím dodavatelům akcí za vyúčtované a realizované projekty odborných seminářů v rámci
opatření 2.2. odborné vzdělávání Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v celkové výši 6 332 041 Kč, byly z rozpočtu EU dotovány ze 75 % a z 25 % z rozpočtu ČR, což představuje
4 749 029 Kč z prostředků EU a 1 583 012 z rozpočtu ČR.
I-7.8. Spolupráce se zahraničím
a) Spolupráce se zahraničím a členství ústavu v mezinárodních organizacích
Spolupráce se zahraničím:
Zemědělská a potravinářská knihovna (ZPK) spolupracuje a účastní se tvorby následujících informačních
systémů a databází:
– mezinárodní spolupráce v rámci mezinárodního systému AGRIS/FAO,
– spoluúčast na tvorbě vstupů do báze dat FSTA,
– mezinárodní výměna publikací,
– spolupráce v rámci členství v mezinárodní síti zemědělských knihoven AGLINET
Poznámka: Podrobnosti k výše uvedeným spolupracím viz bod II-1.1. odstavce „přírůstky fondu“ a AGRIS/FAO a FSTA.
–
–
–
•
•
Odbor vzdělávání a poradenství zajišťuje:
administraci internetových stránek Českého výboru pro spolupráci s FAO (pod záštitou subregionálního
úřadu FAO pro Střední a Východní Evropu),
administraci webových stránek AGROWEB Czech Republic (pod záštitou subregionálního úřadu FAO pro
Střední a Východní Evropu).
spolupráce se slovenským spoluvydavatelem – Agroinštitútem v Nitře na vydávání časopisu Zemědělská
škola – Pôdohospodárska škola.
Členství v mezinárodních organizacích:
Ústav je členem:
International Association of Agricultural Information Specialists (IAALD) – URL: http://www.iaald.org/
Důvod členství: Možnost účastnit se konferencí stejně zaměřených knihoven, výměna zkušeností formou
zasílaných informací, informace o knihovně ve vydávaném seznamu a na internetových stránkách této
mezinárodní organizace. Výše poplatku v roce 2006: 90 Eur, tj. 3675 Kč.
Agricultural Libraries Network Mezinárodní síť zemědělských knihoven (AGLINET) – URL: http://www.
fao.org/library
Důvod členství: Systém umožňuje reciproční výměnu kopií dokumentů, které knihovny účastnící se v síti
nemají ve svých fondech a jejich čtenáři je požadují.
b) Výdaje na účast na mezinárodních konferencích nebo na jejich pořádání
ÚZPI neorganizoval v uplynulém roce mezinárodní konferenci.
c) Zahraniční služební cesty výdaje/náklady na ně a zhodnocení jejich přínosu pro činnost ústavu
Přehled o uskutečněných zahraničních služebních cestách obsahuje přiložená tabulka. Celkem se uskutečnilo v roce 2006 24 individuálních nebo skupinových zahraničních cest. Z toho 10 cest se týkalo účasti
Roční zpráva ÚZPI za rok 200611
na akcích zabezpečujících mezinárodní projekty v oblasti vzdělávání a poradenství, v nichž je ÚZPI aktivně zapojen (AAC, SAFEFOODNET, FOR.MA.AGRI, AGRIMARETING, seminář organizovaný organizací
CEDEFOP). Podrobně je činnost ÚZPI a dosažené výsledky v uvedených projektech uvedena v bodech II-1.5.
a II-1.3.9 této zprávy.
Další cesty se týkaly spolupráce se Slovenskem (AGROINŠTITUT Nitra), projektů (RENE-rozvoj venkova, CIFAS, NASEK, TRANSFER – viz seznam zkratek bod II-12) a služební cesty organizované Sdružením
knihoven ČR.
Vynaložené náklady na zahraniční služební cesty činily 540 823 Kč. Převážná část cestovních nákladů, jak
vyplývá z komentáře předcházejících odstavců, byla vynaložena na zabezpečení mezinárodních projektů.
Zahraniční služební cesty konané v roce 2006
Účastník
Místo
Termín
Téma
Ing. Krajíčková
SR–Štrba
02.–05.02.2006
Mezinárodní konference k přípravě učitelů zemědělských předmětů.
Prezenzace ÚZPI v oblasti zemědělského školství – vydávání časopisu Zemědělská škola
SR–Nitra
31.01.–03.02.2006
Jednání o další spolupráci s partnery ( Agroinštitút Nitra, ÚFTIP,
Slovenská polnohospodárská knižnica) SRN–Oldenburg
05.–07.03.2006
Konference o poradenství a EAFRD tvorba poradenských systémů v zemích EU, prezentace jednotlivých států
Mgr.M.Kvítek
SRN–Lipsko
14.- 16.5.2006 Návštěva dvou knihoven v Sasku a knižního veletrhu v Lipsku
Ing. Rozsypal
Maďarsko
05.–07.04.2006
Konference k ekologickému zeměděltsví
Ing. Mistr
Belgie–Brussel
23.–23.04.2006
CIFAS – projekt poradenské pomůcky, projekt mapuje porad. pomůcky
v zemích EU a stav připravenosti v jednotlivých zemích na dodržování CC
SRN
08.–11.05.2006
Poradenství jako součást integrovaného systému agrárních znalostí
– příspěvek k rozvoji venkovského prostoru
Izrael
07.–14.05.2006
Účast na České zemědělské misi do Izraele u příležitosti mezinárodní
výstavy a veletrhu AGRITECH 2006 pod záštitou Obchodního oddělení Izraelského velvyslanectví v Praze
Ing. Kaše
Itálie
20.–24.05.2006
FOR.MA.AGRI – zahraniční projekt. Projekt řeší tvorbu materiálů
ke školení o BOZP při používání zemědělské mechanizace – viz bod
II-1.2.5 odst.3
12.–14.06.2006
Seminář mezinárodního projektu Transfer, hrazeného Ministerstvem zemědělství, přírody a kvality potravin Nizozemí. Seminář
byl pořádán pro pracovníky tureckého ministerstva zemědělství aj.
státních institucí. Cílem bylo seznámit účastníky s výsledky projektu
a problematikou nezvadnosti potravin a přenosu znalostí v nových
členských zemích EU. Na semináři byla prezentována činnost ÚZPI
na akreditačním řízení poradců
Ing.J.Vozka
Mgr.S.Rédl
Ing. Kaše
Ing. Mistr
Ing. Kořínek
Ing. Kořínek
Sívek
Ing. Minář
Ing. Bačkovská
Ing.J.Vozka
Ing.P.Kovář
Ing. Mistr
Ing. Šilhová
Ing. Šilhová
12 Turecko – Ankara
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Účastník
Místo
Termín
Téma
Ing. Šilhová
SR – Bratislava
02.–03.06.2006
EU projekt Safefoodnet – Regionální seminář pro země střední
Evropy. Diseminace výsledků dosažených při řešení projektu. ÚZPI
je partnerem projektu a vedoucím pracovního balíčku Tvorba webové
stránky
SR – Nitra
Projekt AAC– kompetence poradců
31.05.–03.06.2006 porovnání poradenských systémů členských zemí a zajištění poradenského systému pro dodržování CC – Cross Compliance
PL – Wroclav
04.–07.09.2006
Projekt RENE – rozvoj venkova. Zástupci ÚZPI prezentovali aktivity
spojené se zajištěním rozvoje venkova
Ing. Mistr
Ing. Marešová
Ing. Kořínek
Ing. Sívek
Ing. Mistr
Ing. Celta
Ing. Kořínek
Ing. Šilhová
Bulharsko – Sofie
28.9.–01.10.2006 EU projekt Safefoodnet – Regionální seminář pro země východní
Evropy. Diseminace výsledků dosažených při řešení projektu. Účast
ÚZPI na regionálních seminářích vyplývá z role vedoucího pracovního balíčku Tvorba webové stránky
Maďarsko
04.–07.10.2006
Setkání partnerů v rámci mezinár. projektu „AAC“ prezentován národní pohled na systém kvalifikace a vzdělávání
poradců.
Ing. Nový
Švýcarsko
11.–15.10.2006
Výstava OLMA
– pořizována fotodokumentace exponátů, vyhodnocovány metody
práce obdobných institucí jako odd. technických služeb
Ing. Mistr
Řecko – Athény
13.–15.10.2006
Agrimarketing – první schůzka partnerů
mezinárodního projektu
Ing. Mistr
Ing. Pekárková
Ing. Marešová
Ing. Šilhová
Malta
12.–16.10.2006
EU projekt Safefoodnet – Regionální seminář pro Maltu a Kypr.
Diseminace výsledků dosažených při řešení projektu. Účast ÚZPI na
regionálních seminářích vyplývá z role vedoucího pracovního balíčku
Tvorba webové stránky.
Ing. Holasová
Finsko
12.10.–15.10.2006
Závěrečná konference mezinárodního projektu NASEK – inovace ve
vzdělávání.studentů zemědělských škol.a využití e-learningových metod
Ing. Mistr
Dánsko – Kodaň
26.10. –28.10.2006
CIFAS – projekt poradenské pomůcky - vystoupení delegáta o stavu
v ČR
Ing. Šilhová
Pl – Varšava
EU projekt Safefoodnet – schůzka konsorcia projektu, řešení otázek
16.11.–18.11.2006 souvisejících s ukončením projektu, kontrola plnění projektu a příprava
ukončujícího semináře pro pracovníky EU
Ing. Šilhová
Portugalsko
Účast na semináři „Future skills needs: Innovation in agri-food and
18.11.–22.11.2006 forestry-wood chains“ pořádaném CEDEFOP (Evropské Centrum pro
rozvoj odborného vzdělávání)
SRN
28.11.–29.11.2006
Projekt AAC kompetence poradců Setkání se zemědělci ČR a Saska, diskuse na téma co mohou zemědělci očekávat od poradenských systémů
Ing. Kořínek
Ing. Minář
Ing. Marešová
Roční zpráva ÚZPI za rok 200613
Účastník
Místo
Termín
Téma
SR – Nitra
Mezinárodní projekt
Jednání s partnery ze Slovenské republiky – Ministerstva pôdohos12.12.–13.12.2006
podárstva a Agroinštitutu, diskutována připravenost poradenských
systémů obou zemí na CC – Cross Compliance
Ing.J.Vozka
Mgr.Kvítek
Ing. Mistr
Sívek
Ing. Kaše
I- 7.9. Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu
Bod se týká rozpočtových organizací. Převod a čerpání investičních prostředků u akcí evidovaných v systému ISPROFIN do/z rezervního fondu MZe je komentován v části I – 7.5.
I-7.10. Přehled jiných činností
Vedlejší hospodářská činnost je v ÚZPI vykonávána pouze v případě, kdy nejsou plně využity pracovní
a technické kapacity reprografického oddělení a ubytovacího zařízení Vzdělávacího střediska Benešov v souvislosti se zajišťováním aktivit vyplývajících z hlavního předmětu činnosti ÚZPI
V roce 2006 provozoval ÚZPI v souladu s dodatkem ke zřizovací listině tyto vedlejší hospodářské činnosti:
– reprografické služby
– ubytovací služby ve Vzdělávacím středisku Benešov
Celkový objem prací činil 130 000 Kč (74 reprografie, 56 ubytovací služby) s vyčísleným ziskem 43 000 Kč.
I-7.11.Zdůvodnění dosaženého hospodářského výsledku
V náročných podmínkách probíhající rekonstrukce budovy Slezská 7 bylo dosaženo mírně zlepšeného hospodářského výsledku. V průběhu roku byl aplikován úsporný režim, který přinesl vzhledem k průběžně vznikajícím
vícenákladům a jiným provozním komplikacím v důsledku stavebních prací na pracovišti příznivý výsledek – mírný
zisk. Uvedený výsledek byl dosažen i proto, že MZe jako zřizovatel ÚZPI, vycházelo vstříc při řešení věcných problémů ÚZPI. Dosažený zlepšený hospodářský výsledek ve výši 88 700 Kč z hlavní činnosti a 48 700 Kč z jiné hospodářské činnosti je navrženo převést do rezervního fondu ÚZPI.
I-8 Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb ÚZPI
a) fyzické osoby:
• výzkumní pracovníci,
• studenti,
• akreditovaní poradci,
• soukromí podnikatelé v zemědělství a potravinářství,
• pracovníci organizací v rezortu MZe,
• široká veřejnost;
b) právnické subjekty:
• MZe a organizace v rezortu zemědělství (Ústav veterinárního lékařství, VÚ rostlinné výroby, VÚ
živočišné výroby, Státní veterinární správa, Státní rostlinolékařská správa, Ústřední kontrolní a zkušební
ústav, Lesy ČR, ÚHÚL atd.),
• organizace mimo rezort MZe (Státní zdravotní ústav, Mikrobiologický ústav AV ČR),
• knihovny (JČU Č. Budějovice, knihovna MZLU Brno),
• vysoké školy (MZLU Brno, UP Olomouc, ČZU, VŠCHT),
• akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným (OSEVA, CEZEA, INTERVET),
• spolky a svazy (např.Agrární komora, Zemědělský svaz, Spolek mladých agrárníků).
Služby ÚZPI
Výpůjční 14 on-line objednání publikace,
prezenční výpůjčka,
absenční výpůjčka,
kolování časopisů, resp. FL,
meziknihovní výpůjční služba,
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
mezinárodní výpůjční služba.
Rešeršní
retrospektivní jednorázová,
průběžné profilové.
Kopírovací (vč. digitálních kopií)
kopie ve studovně,
kopie ve studovně (zaslání poštou),
individuální objednávky mimo studovnu,
current contents: průběžně obsah + kopie článků.
Informační – poradenské
dotazy z oblasti zemědělství a potravinářství směřované na Infopult.
Bibliograficko- informační
poradenská: informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,
lokačně-informační služba: RC zjišťování a informace o dostupnosti fondů,
poskytování informací bibliografického a faktografického charakteru,
Webové
diseminace informací z databází ÚZPI (Agronavigátor, DB FL, DB firem, AGROVIDEO).
Zpracování studiízemědělské a potravinářské studie.
Organizační a technické, metodické školení nových čtenářů, školní exkurze.
I-9. Odkazy na informace o ústavu zveřejněné jiným způsobem
O činnosti ústavu jsou průběžně poskytovány informace do časopisů nakladatelství Profi Press, do týdeníku Zemědělec a Zpravodaje Agrobase a Potravinářského zpravodaje. V souvislosti s 80. výročím DZO vyšla
v uvedených periodikách řada článků jednak o aktivitách ÚZPI, jednak o historii budovy a v ní působících
institucí, včetně informací o vývoji a historii ÚZPI.
Roční zpráva ÚZPI za rok 200615
II. Přehled a zhodnocení činností jednotlivých organizačních útvarů ÚZPI
za rok 2006
II-1. Odbor vzdělávání a poradenství (dále OVP)
II-1.1 Tematické úkoly financované ze základního příspěvku
II-1.1.1. Metodická činnost ve vzdělávání (tematický úkol 1.2.1.)
Metodika tvorby projektů
Byla vypracována analýza vzdělávacích potřeb v rámci celoživotního vzdělávání a projekt „Postup přípravy
a realizace vzdělávacího projektu v procesu celoživotního učení“ pro lektory škol Trvalé vzdělávací základny.
Jednodenní kurz se uskutečnil 16.3.2006 v Praze-Lysolajích a dvoudenní kurz v Benešově 26. a 27. 9. 2006.
Servisní činnost
Průběžně realizovaný úkol, zajišťující především fakultativní, informační a konzultační činnosti pro odborné útvary MZe, školy, výzkumné ústavy, odbornou klientelu a ostatní veřejnost, procházející napříč činnostmi oddělení vzdělávání i poradenství. Na úkolu se podíleli pracovníci oddělení odpovědní za dílčí
úkoly. Dále byli pracovníci odboru vzdělávání a poradenství zapojeni do přípravy dokumentace pro čerpání
dotací z fondu rozvoje venkova EAFRD.
Zemědělská škola
Jedná se o celoroční periodický úkol spojený s vydáváním časopisu, měsíčníku Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola. Vychází 10 x ročně, náklad v ČR 500 výtisků, rozsah 24–32 stran. Časopis je vydáván ve
spolupráci se slovenským spoluvydavatelem Agroinštitútem v Nitře. Při zajišťování periodika se uskutečňuje spolupráce s redakční radou, s Asociací škol, s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem školství,
NÚOV a dalšími vzdělávacími a zemědělskými institucemi.
Pedagogické minimum pro instruktory žáků
Kurzy Pedagogického minima pro instruktory žáků jsou prováděny nepravidelně, pouze na základě požadavků vzdělávacích organizací – středních škol, SOU a OU. Kurz je akreditován MŠMT a pro účastníky je
vypracována publikace „Pedagogické minimum pro instruktory žáků“, která byla pro rok 2006 doplněna
o změny vzniklé v průběhu jejího používání. V tomto roce byl uspořádán pouze jediný kurz a to na SOU
zemědělském Velká Chuchle za účasti 21 zájemců.
II-1.1.2 Vzdělávání pracovníků MZe a přímo řízených organizací MZe (temat. úkol 1.2.2)
Při zajišťování tohoto úkolu byly realizovány následující akce:
Kurzy znalostí o Evropské unii
Cílem těchto kurzů bylo seznámení všech pracovníků státní správy rezortu Ministerstva zemědělství ČR se
základní problematikou a aktuálními záležitostmi Evropské unie. Vzdělávání pracovníků bylo zajišťováno
samostudiem příslušných studijních materiálů a bylo zakončeno prezenčně (7 přednášek) s možností vypracování závěrečného testu.
V průběhu roku byly uspořádány v Praze na MZe ČR dva kurzy o EU za účasti 272 nově přijatých pracovníků resortu zemědělství.
Kurzy environmentálního vzdělávání
Organizace vzdělávání byla v I. pololetí 2006 zabezpečována ve spolupráci s personálním odborem Ministerstva zemědělství ČR a smluvní spoluprací s dvanácti vzdělávacími zařízeními v rámci celé ČR, která
vyučují předměty vztahující se k životnímu prostředí. Poslední dva kurzy určené převážně pro nově přijaté
pracovníky rezortu se uskutečnily v Brně a Praze.
Pro zajištění kombinovaného kurzu byly účastníkům v předstihu předány učební texty Ochrana životního
prostředí ČR se zaměřením na zemědělství, učební text na CD, možnost studia na webových stránkách
www.agroenvi.cz a dále přístupové heslo na e-learningový kurz. Po nejméně dvouměsíčním samostudiu
byli zařazeni podle místa bydliště do jednodenních závěrečných prezenčních seminářů, na kterých byla
16 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
proškolenými lektory uskutečněna závěrečná přednáška a následně vypracovali účastníci závěrečný test.
Celkem se uskutečnilo 15 kurzů s celkovou účastí 622 pracovníků.
Kurzy vstupního vzdělávání
Do kurzů byli zařazeni nově přijatí pracovníci Ministerstva zemědělství ČR, Zemědělských agentur, Pozemkových úřadů a další pracovníci organizací podřízených Ministerstvu zemědělství.
Cílem vstupního vzdělávání bylo proškolit nově přijaté zaměstnance v oblasti BOZP, zákoníku práce,
služebního zákona, Etického kodexu a organizaci a uspořádání MZe a jeho složek.
K zajištění tohoto úkolu byly zorganizovány v Praze 2 kurzy vstupního vzdělávání pro nově přijaté pracovníky, kterých se zúčastnilo celkem 160 pracovníků.
Kurzy počítačové gramotnosti
Cílem projektu bylo rozšířit a prohloubit znalosti vybraných pracovníků Ministerstva zemědělství a ZA
a PÚ MZe v oblasti počítačových dovedností a zároveň umožnit studium v době, která zohledňuje jejich
pracovní režim. Tento záměr byl splněn. Kurz proběhl jako kombinovaný – e-learningová část (samostudium s možností konzultace) a část prezenční (úvodní seminář a vypracování závěrečného testu). Na
kurzy se přihlásilo z Ministerstva zemědělství 113 pracovníků, 200 pracovníků ZA a PÚ MZe. Úvodních
dvou seminářů se zúčastnilo 228 vybraných pracovníků MZe a ZA a PÚ MZe, předem vyhlášených tří
konzultací se zúčastnilo 15 pracovníků. Na závěrečný kontrolní test se přihlásilo pouze 223 pracovníků
(z toho 44 z MZe a 179 ze ZA a PÚ). Závěrečný test úspěšně vykonalo celkem 193 pracovníků (z toho
bylo 35 z MZe a 158 ze ZA a PÚ). Zbývajícím 30 pracovníkům se závěrečný test nepodařilo úspěšně
vypracovat a to ani v náhradním termínu.
II-1.1.3 Administrace a řízení opatření OP a programu SAPARD (tematický úkol 1.2.3)
V rámci opatření 3.1. Programu SAPARD probíhala v 1.čtvrtletí roku 2006 realizace zbývajících 4 projektů
z celkového počtu 33 projektů, na jejichž plnění byly uzavřeny smlouvy s dodavateli vzdělávacích akcí.
Činnost oddělení byla zaměřena na dokončení vyúčtování těchto projektů v souladu s Pravidly pro poskytování finanční pomoci z programu SAPARD.
Vzdělávací akce u všech 4 projektů proběhly podle plánu a v 1. čtvrtletí 2006 byly řádně ukončeny vyúčtováním a předáním na RP SZIF. Po uskutečněné administrativní kontrole agenturou SAPARD byly poukázány
příslušné finanční prostředky přijatelných výdajů bez DPH na účet ÚZPI. Kontrola neshledala v procesu administrace žádné závady.
V dalším období roku 2006 probíhaly zejména práce k realizaci opatření 2.2. odborné vzdělávání Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004–2006, kde ÚZPI plnil v rámci
resortu MZe funkci jediného příjemce pomoci a zároveň administrátora při zúčtování akcí. Po uzavření smluv
s dodavateli na témata vzdělávacích akcí schválených Monitorovacím výborem a Řídícím orgánem MZe pro
rok 2004 probíhal proces administrace žádostí o finanční pomoc na RP SZIF u všech 12 vybraných projektů.
Všechny vybrané projekty byly RP SZIF zaregistrovány a u předložených žádostí o proplacení výdajů vzdělávacích akcí nebyly následnou kontrolou SZIF vzneseny žádné připomínky. Ze strany ÚZPI byly v průběhu
vzdělávacích akcí prováděny kontroly dodržování termínu uskutečnění akcí přímo v daném místě a kontrola
dodržování stanovených kritérií dle uzavřené smlouvy o dílo. Na základě oprávněných požadavků dodavatelů
vzdělávacích akcí na změny byla zajišťována aktualizace akcí písemným předáváním žádostí o změnu údajů
na RP SZIF. Každá změna prošla schvalovacím procesem. V roce 2006 byla oddělením administrace ÚZPI
vyhotoveno u projektů na témata 2004 celkem 34 změn týkajících se místa nebo termínu jejich konání, změny
lektora nebo změny položek přijatelných výdajů při předkládání vyúčtování. Ke každé změně byl vyhotoven
dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci vzdělávacích akcí uzavřených mezi ÚZPI a dodavatelem.
Při zajišťování tohoto úkolu oddělením administrace a kontroly pro program SAPARD/OP (dále jen AKS)
byla prováděna kontrola vyúčtování předkládaných zrealizovaných akcí a na základě níž došlo k proplácení
nákladů dodavatelům a vyhotovení žádosti o finanční pomoc a její předání RP SZIF. Rozhodnutí o poskytnutí
finanční pomoci v rámci OP Zemědělství vydával odbor Řídící orgán OP MZe.
Celkem se v roce 2006 (témata roku 2004) uskutečnilo 135 vzdělávacích akcí v rozsahu 213 výukových dní
a v celkové částce přijatelných výdajů 9 289 547 Kč bez DPH. Z toho bylo uskutečněno 77 akcí jednodenních,
38 akcí dvoudenních a 20 akcí třídenních. Průměrná cena jednoho seminárního dne činila 65 866 Kč. Průměrná
cena vzdělávací akce na účastníka činila 2 685 Kč.
Roční zpráva ÚZPI za rok 200617
Současně v tomtéž roce byla dne 28. 4. 2006 zveřejněna na centrální adrese témata vzdělávacích akcí
schválených Monitorovacím výborem a Řídícím orgánem MZe pro rok 2005 – 1.část. Jednalo se o oznámení
zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na 18 témat vzdělávacích akcí. V návaznosti na stanovená
kritéria zadávací dokumentace bylo v termínu pro podání nabídek přijato 30 zpracovaných nabídek. V červenci bylo ukončeno komisí výběrové řízení. S vybranými dodavateli byly uzavřeny smlouvy o dílo na 16 témat a následně byly zpracovány žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství, které byly spolu s projekty
dodavatelů předkládány na RP SZIF. Po jejich zaregistrování a kontrole bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí
finanční pomoci v rámci OP Zemědělství a dne 27. 11. 2006 byly podepsány ÚZPI smluvní Podmínky poskytnutí finanční pomoci (dotace) v rámci OP Zemědělství pro všech 16 projektů v celkové částce 10 675 370 Kč
přijatelných výdajů bez DPH. Vzdělávací akce probíhaly od data zaregistrování projektů. Z celkového počtu
plánovaných 170 akcí proběhlo v roce 2006 celkem 61 akcí, z toho bylo provedeno a předáno RP SZIF celkem
10 změn týkajících se realizace vzdělávacích akcí. Zbývající část plánovaných akcí bude uskutečněna v roce 2007.
II-1.1.4 Realizace výstavních expozic (tematický úkol 1.3.1)
Tento tematický úkol zajišťovaný oddělením vydavatelským a technických služeb (dále OVTS) spočíval
v přípravě a zajištění průběhu pěti významných a dvou regionálních resortních výstavních akcí a to především
návrhem a realizací grafiky a také organizačním zajištěním společných expozic s Ministerstvem zemědělství.
Přehled zajišťovaných výstav
Datum
23. – 26.2.2006
7.3. – 10. 3.2006
15.3. – 19.3.2006
2.4. – 6.4.2006
16.5. – 18.5.2006
24.8. – 29.8.2006
5.10. – 8.10.2006
Organizátor
ÚZPI
MZe
MZe
MZe
MZe
MZe
ÚZPI
Typ
Regiony České republiky, Lysá nad Labem
Salima, Brno
Zemědělec Jaro s koňmi, Lysá nad Labem
Techagro, Brno
Vína a destiláty, Praha
Země živitelka, České.Budějovice
Zemědělec Náš chov, Lysá nad Labem
II-1.1.5 Technická podpora ( tematický úkol 1.3.2)
Tento tematický úkol se týkal zajišťování jak národních seminářů a seminářů s mezinárodní účastí, tak
dalších akcí. Pracovníci OVTS zajišťovali instalaci techniky pro tlumočení, ozvučení a projekci prezentační
a ozvučovací technikou. Celkem bylo zajištěno 46 akci zahrnujících promítání, ozvučení, tlumočení, nahrávání a mediatrénink nebo jejich kombinace, z toho většina pro MZe.
II-1.1.6 Multimediální podpora (tematický úkol 1.3.3)
Při zajišťování této agendy pracovníci OVTS prováděli správu Informační banky videokopií odborných filmů a videopořadů a kopírování jednotlivých titulů, které byly distribuovány zemědělské veřejnosti jak přímým
prodejem na prezentačních akcích, tak zasíláním poštou na dobírku.
II-1.1.7 Vydavatelské služby a odbyt (tematický úkol l.3.4)
Na tomto úseku byly zajišťovány textové, obrazové a grafické podklady a s tím spojená administrativa,
jejich redakční zpracování a příprava pro tisk, dále zpracování grafických návrhů a propagačních materiálů.
Odbytový úsek zajišťoval skladování a evidenci odborných tiskovin a videopořadů, propagaci a prodej vydaných publikací.
Celkem bylo vydáno 16 publikací a jedno periodikum. Jejich přehled je uveden v bodu II-9.2. této Roční
zprávy.
II-1.1.8 Webové technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů ( tematický úkol 1.4.1)
Začátkem roku byl uveden do pilotního provozu nový editor pro vkládání příspěvků do redakčního systému
agronavigator-set. Byli proškoleni interní autoři, kteří se dále podíleli na testování editoru a připomínkování.
18 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Na základě připomínek byl editor přepracován do konečné verze, která byla zakomponována do redakčních
systémů všech 26 klonů.
Byla vyvinuta a otestována nová aplikace umožňující automatický převod příspěvků mezi jednotlivými
klony.
Na podporu snadného šíření informací z klonů byly po otestování uvedeny do plného provozu RSS kanály.
Během prvních dnů po jejich zpřístupnění na www.agronavigator.cz se k odběru novinek přihlásilo několik
tisíc uživatelů.
Pro zlepšení správy informací o jednotlivých klonech byla naprogramována nová aplikace Přehled klonů, která umožňuje administrátorům klonů uživatelsky jednoduchým způsobem vkládat a aktualizovat popis svých stránek, který je automaticky generován a uveřejňován na internetu. Výsledná stránka slouží k informování uživatelů
o jednotlivých členech integrovaného systému agronavigator-set.
Na základě připomínek a doporučení uživatelů redakčního systému byly doplněny a upraveny některé stávající aplikace, jako statistika příspěvků a přístupů, kalendář akcí nebo administrace autorského profilu.
Celý systém byl v průběhu roku připravován na bezproblémový přechod na technologii Oracle, který si
vyžádal velmi vysoký nárůst návštěvnosti klonů a rychlé rozšiřování celého systému co se týče implementovaných aplikací nebo počtu klonů.
II-1.1.9 Technologie pro kombinované formy vzdělávání (tematický úkol č. 1.4.2)
Pokračovala v tvorba e-learningových kurzů dle ročního vzdělávacího plánu. Kurzy byly obohaceny o nové
multimediální prvky, jako video a Macromedia Flash. Průběžně byl spravován systém pro řízení elektronického vzdělávání eDoceo a podle potřeb vzdělávacího plánu byly aktualizovány databáze studujících a databáze
kurzů.
Byly aktualizovány e-kurzy:
IPPC – zákon o integrované prevenci
Welfare v chovu prasat
Zásady správné zemědělské praxe
Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu
Zásady welfare v chovu drůbeže
Vytvořeny byly nové e-kurzy:
Výroba a užití kapalných biopaliv
Biomasa vhodná pro výrobu bioplynu
Význam pevných biopaliv
Nové standardy EU při výrobě krmiv
II-1.2 Tematické úkoly financované z ostatních prostředků
II-1.2.1 Metodická a kontrolní činnost poradenského systému MZe ČR (tematický úkol č. 2.1.1)
Vytváření systému oborových pracovních skupin, získávání výstupů z VaV a zpracování metodik
Byly aktualizovány metodiky a podklady pro e-kurzy:
– Ochrana vod, IPPC – zákon o integrované prevenci, Welfare v chovu prasat
– Zásady správné zemědělské praxe, Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu, Zásady welfare
v chovu drůbeže.
Zpracovávání a zpřístupňování informačních zdrojů pro poradenskou činnost dle požadavků a návrhů
oborových pracovních skupin
Byla provedena analýza a vytvořen pilotní SW pro audit cross-compliance. Mezi pracovní skupiny metodiků byly rozděleny směrnice, které byly analyzovány vzhledem k dopadům na hospodaření zemědělců.
Výstupem byla analýza všech problematik, které z dodržování legislativy a předpisů vyplývají. Tyto probléRoční zpráva ÚZPI za rok 200619
mové okruhy byly vztaženy na zemědělské hospodaření a seřazeny podle zaměření výroby zemědělského
podniku.
Výsledky této analýzy byly konzultovány s odbornými útvary na MZe a rezortních výzkumných ústavech.
Do příručky byly také zapracovány připomínky kontrolních orgánů. V prosinci byl program předán k testování
vybraným poradenským subjektům. Jejich připomínky budou zapracovány v průběhu ledna a poté bude tato
poradenská pomůcka distribuována zemědělské veřejnosti prostřednictvím nevládních organizací a KIS.
Zajištění provozu regionálních pracovišť. Příprava a vzdělávání nových metodiků. Budování nových
regionálních pracovišť
ÚZPI průběžně poskytuje informační podporu Krajským informačním střediska (KIS) a umožňuje jim přebírat informace. Informační podpora poradenskému systému sloužící zemědělské veřejnosti, a to především
formou webových stránek ÚZPI, prostřednictvím portálu www.agroporadenství.cz, www.agronavigator.cz,
webů KIS, včetně propojení portálů mezi sebou s řadou dalších specializovaných webů. Metodici spolupracovali s KIS a připravili náměty spolupráce v regionu pro rok 2007.
Zavedení systému sledování oběhu dokumentů v metodické a kontrolní činnosti
Na každé regionální pracoviště ÚZPI byl nainstalován program „spisová služba“. V lednu proběhlo vzdělávání metodiků ve využívání spisové služby. Využití programu spisové služby umožnilo prostřednictvím webového rozhraní kontrolovat práci regionálních pracovníků. Prostřednictvím této služby jsou pracovníci vysíláni
na služební cesty a je zároveň je zajištěna kontrola a všechna povinná evidence cestovních příkazů. Podle této
služby probíhá i připomínkové řízení navrhovaných dokumentů.
II-1.2.2 Informační podpora poradenství, koordinace metodické činnosti VÚ, formalizace standardů poradenské práce (tematický úkol č. 2.1.2)
Byla zpracována analýza poradenského systému v ČR a EU na základě podkladů MZe odboru 13020 a analýza poradenského dotačního titulu 9.F. Ve spolupráci s manažery projektu AAC, byla na webových stránkách
zveřejněna analýza poradenských systémů v sousedních zemích. http://www.agroextension.net/
Probíhala pracovní setkání k návrhům na novou směrnici o akreditaci poradců. Na konci roku 2006 byl
zpracován předběžný návrh, který bude dále projednáván v roce 2007.
K metodikám k akreditaci byl vytvořen SW – záznamník a evidence úspěšně absolvovaných kurzů.
Vytvoření e-kurzů – ekonomické hodnocení podniků
Před vyhlášením V. kola akreditace byly vypracovány nové metodiky pro přihlášení do akreditace. Byly
nově definovány obory a jejich specifikace. Metodici zajistili přednáškovou činnost na vzdělávání uchazečů
o akreditaci a poradců v Registru. V přípravě e-learningového kurzu ekonomické hodnocení podniků byla
zahájena jednání s realizátorem – autorem.
Metodiky ke kurzům – Tabulky pro výpočet zatížení dusíkem Expertní systém – kompostování
Expertní systém nabízí rozsáhlý přehled informací a pomůcek pro orientaci v tématu organického hnojení.
V souladu s cílem směrnice Rady 91/676/EHS neboli nitrátové směrnice snížit znečištění vod způsobené nebo
vyvolané dusičnany ze zemědělských zdrojů a zajistit tak dostatek pitné vody, jsou uvedeny informace o skladování hnoje, kejdy a močůvky. Potřebné skladovací kapacity jsou pevně spjaty s množstvím a druhem chovaných zvířat a tak s celkovou produkcí statkových hnojiv. Dodržování zásad nitrátové směrnice při skladování
má vliv nejen na nenarušení prostředí, ale předchází rovněž ztrátě živin obsažených v organickém materiálu.
II-1.2.3 Vzdělávání a akreditace poradců, lektorů a KIS, Trvalá vzdělávací základna (tematický úkol
č. 2.1.3)
V roce 2005 bylo zahájeno IV. kolo akreditace, které pokračovalo a bylo dokončeno v roce 2006. Bylo
přijato celkem 63 přihlášek. Úspěšně akreditaci dokončilo 43 poradců, kteří byli zapsáni do Registru poradců
20 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
MZe a seznam byl aktualizován na webových stránkách agroporadenstvi.cz.V září roku 2006 bylo zahájeno
V. kolo akreditace. V Registru poradců MZe je nyní 284 privátních poradců. Pro uchazeče o akreditaci ve IV.
i V. kole proběhla řada seminářů se zaměřením na cross compliance a obor akreditace.
Vzdělávání privátních poradců
V měsíci dubnu se uskutečnil jednodenní seminář k otázkám prevence znečišťování životního prostředí
– integrovaný management životního prostředí, jakosti, hygieny a bezpečnosti potravin a k otázkám auditování
systému integrovaného managementu v podmínkách uplatňování zásad společné zemědělské politiky.
V květnu a v říjnu byly realizovány dvoudenní kurzy komunikačních dovedností pro zemědělského poradce.
V říjnu se uskutečnily individuální konzultace poradců ve VÚZT k otázkám skládkování odpadů pro biologicky rozložitelné odpady a aktuální výklad odpadového hospodářství v ČR a v EU.
V listopadu byly realizovány jednodenní kurzy – k zalesňování zemědělské půdy (Brno), k ekonomickému
hodnocení zemědělských podniků (Olomouc a Praha) a k ekologickému zemědělství (Brno).
Přihlásilo se celkem 89 poradců, z toho 84 složilo test ze znalostí legislativy spojené s cross compliance.
Vzdělávání lektorů a pracovníků KIS a Trvalé vzdělávací základny MZe
V rámci vzdělávání lektorů a pracovníků KIS a Trvalé vzdělávací základny MZe byl v květnu realizován
dvoudenní kurz komunikačních dovedností pro lektory vzdělávání dospělých (Benešov), v říjnu kurz Rozvoj
venkova prostřednictvím programu LEADER a kurz 2 x 2 dny v říjnu a listopadu, který řešil strukturální fondy
EU, přípravu, zpracování, řízení a financování dotačního projektu a zabýval se projektovým řízení a přípravou
rozvojových strategií. V rámci úkolu podpory rozvoje činnosti COV a spolupráce se školami byly v lednu,
v únoru a v dubnu realizovány jednodenní semináře Potravinářská legislativa (Brno, Praha a Jihlava). V dubnu
byly uspořádány dva jednodenní semináře ENVI (Brno, Praha).
V měsíci srpnu v rámci výstavy Země živitelka se uskutečnil seminář pro lektory škol TVZ a pracovníky COV
k výměně zkušeností z budování a činnosti center a možnosti využití ESF pro centra odborného vzdělávání.
Výstupy vědy a výzkumu a aktuální otázky SZP
V dubnu se uskutečnil v Praze a Brně seminář k otázkám výkladu požadavků společné zemědělské politiky
EU, k zákonu o integrované prevenci a omezování znečištění, k integrovaném registru znečišťování. Dále byly
rozebrány systémové nástroje řízení životního prostředí (ISO 14001), jakosti (ISO 9001) bezpečnosti (OHSAS
18001), systému bezpečnosti managementu potravin (ISO 22000). Byla vymezena pozice auditování při uplatňování SZP – směrnice pro auditování OSO 19011 (příprava a provádění auditu.)
II-1.2.4 Národní kvalifikační standardy (tematický úkol č. 2.1.4)
Úkol byl řešen průběžně a v mnohém bylo navázáno na práce realizované v předchozím roce. V roce 2006
byl přijat zákon č. 179/2006 Sb. o uznávání kvalifikací. Tento zákon stanovuje pro MZe nové úkoly v oblasti
uznávání kvalifikací a to hlavně stanovení standardů a postupů. Pro podporu plnění tohoto úkolu byla ustavena
Sektorová rada pro zemědělství a Oborové rady pro zemědělství, potravinářství – krmivářství a vodní hospodářství. Oborová rada lesního hospodářství navázala na činnost v minulém roce.
Integrovaný systém typových pozic (ISTP) obsahuje v Katalogu typových pozic (KTP) velké množství
údajů popisujících současný stav na trhu práce v ČR. Aktuálnost informací KTP je nutné průběžně ověřovat,
upravovat a doplňovat v rámci procesu aktualizace. KTP v oblasti zemědělství, potravinářství a krmivářství,
lesního a vodního hospodářství byla ve spolupráci s oborovými radami jednotlivých oborů v rámci úkolu průběžně a operativně aktualizována
Proces reflexe ISTP na okamžité změny a potřeby trhu práce vyžaduje stále větší sepětí a spolupráci širokého okruhu expertů a odborníků. Práce oborových rad se uskutečnila ve spolupráci s firmou Trexima, a.s.,
NÚOV a s řadou expertů z praxe i vzdělávání.
Na pracovních schůzkách týmů bylo jednáno o struktuře a kartách typových pozic, o regulovaných povoláních, o úplných a částečných kvalifikacích, o činnostech v jednotlivých oborech, ale také o hodnotících
a kvalifikačních standardech pro Národní soustavu kvalifikací.
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
21
V průběhu roku se pracovníci oddělení vzdělávání zúčastnili jednání Koordinační rady ISTP a pracovních
schůzek týmů. Zajišťovali práce související s aktualizací KTP. Jednali s garanty a experty jednotlivých oborů
a vedli administraci úkolu. Celkem se uskutečnilo sedm sektorových a oborových jednání, z toho jedno ustavující a 6 dalších s tematikou zemědělství (2x), potravinářství – krmivářství (2x) a vodní hospodářství (2x).
Průměrná účast na jednání byla 22 osob.
II-1.2.5 Mezinárodní spolupráce (tematický úkol č. 2.1.5.)
Tento tematický úkol umožnil zapojení ÚZPI do mezinárodních vzdělávacích programů. ÚZPI byl zapojen celkem do pěti projektů, které byly spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím dvou typů
evropských programů – Leonardo da Vinci a 6. Rámcový program. Na řešení těchto projektů se, v závislosti
na jejich zaměření, podíleli pracovníci oddělení vzdělávání, poradenství a informačních systémů.
V souvislosti s 6. Rámcovým programem probíhala spolupráce na projektech SAFEFOODNET
a INPLISTA.
1. SAFEFOODNET = Chemical Food Safety Network for the Enlarging Europe (Síť chemické bezpečnosti
potravin pro rozšiřující se Evropu) – tento projekt koordinuje Mezinárodní centrum pro pesticidy a prevenci
zdravotních rizik z Itálie.
Rok 2006 byl závěrečným rokem spolupráce z tříletého trvání projektu. V lednu ÚZPI pořádal seminář pro
partnery projektu v Praze. Náplní semináře bylo jednání o dalším postupu prací na jednotlivých pracovních
balíčcích.
Pracovní balíčky 2 a 3 byly zaměřeny na sběr dat o akreditovaných laboratořích a výživových studiích v ČR. Pro
sběr dat byly naprogramovány on-line formuláře s automatickou generací přehledu laboratoří a kontaktních osob.
V balíčku 1 se zjišťovala data o akreditovaných laboratořích provádějících chemické analýzy potravin, krmiv
a pitné vody. Na základě zjištěných dat byl vypracován Country Report, kde se uvádí seznam laboratoří, kontaktní
osoby, používané analytické metody, používané přístroje, harmonizace používaných metod s EU. Balíček 2 byl
zaměřen na získávání informací o výživových studiích, které se v ČR během posledních let realizovaly. Souhrn
byl opět uveden v Country Report. Kromě názvu studií, realizátorů, kontaktních osob a metodik se uváděly údaje
o účasti ČR v mezinárodních projektech zaměřených na sledování výživového stavu obyvatelstva.
Byly uspořádány 4 regionální semináře (Střední Evropa, Východní Evropa, Severní Evropa a ostrovní země),
na kterých se prezentovaly výsledky projektu zemím v daném regionu. ÚZPI, jako vedoucí pracovního balíčku
č. 4 – tvorba internetové stránky, měl zástupce na 3 regionálních seminářích.
Průběžně pokračovaly práce na úpravě a aktualizaci webové stránky projektu www.safefoodnet.net. Stránka obsahuje informace o projektu v angličtině a jazycích partnerských zemí, databázi plných textů předpisů
EU týkajících se chemické nezávadnosti potravin, prezentace z regionálních seminářů, seznamy klíčových
institucí v oboru aj.
Závěrečný seminář projektu v Bruselu byl odložen na leden 2007. Cílem semináře je představit výsledky
projektu pracovníkům EU – DG SANCO a EFSA.
2. INPLISTA = Informational platform on international standards for SMEs in the food sector (Informační základna pro šíření mezinárodních potravinářských standardů) koordinátorem je rakouská instituce LVA
– Ústav pro výzkum a kontrolu potravin.
V tomto roce probíhaly zejména přípravné práce spočívající v administrativní a organizační rovině tak, aby
se v následujícím roce mohla plně rozeběhnout činnost na jednotlivých aktivitách projektu.
Následující tři projekty (FOR.MA.AGRI, AAC a AGRIMARKETING) jsou kofinancovány ze zdrojů programu Leonardo da Vinci.
3. FOR.MA.AGRI = Training for the correct use of farm machinery (Školení o bezpečnosti práce při používání zemědělské mechanizace) má španělského koordinátora Federacion agroalimentaria de CC.OO., tříletou
dobu trvání a účastní se ho 10 organizací z EU.
22 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Náplní tohoto projektu je tvorba materiálů ke školení bezpečnosti práce při používání zemědělské mechanizace.V první polovině roku byly dopracovány některé požadavky koordinátora na analýzu současného stavu
vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce se zemědělskou technikou. Následně na to koordinátor vytvořil souhrnnou analýzu, která byla poskytnuta všem zapojeným organizacím.V květnu roku 2006 proběhla koordinační
schůzka partnerů projektu v Římě. Zde byly prezentovány první verze kurzů k bezpečnosti práce.
4. AAC = Professional competencies and certifications of agriculture advisors in the world of competitive
market of service business (Profesionální způsobilosti a certifikace zemědělských poradců ve světě konkurenčního trhu obchodních služeb) je koordinován ÚZPI a celkem se ho účastní osm organizací z Německa,
Rakouska, Polska, Slovenska a Maďarska. Doba trvání projektu je od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2007.
Projekt vznikl na základě potřeby přijmout změny zavedené novou Společnou zemědělskou politikou EU,
které nabývají platnosti od roku 2007. Cílem projektu je analyzovat a porovnat poradenské systémy zemí zapojených do projektu a to především z pohledu profesionální přípravy poradců, jejich kvalifikace a certifikace.
Toto porovnání má sloužit k navržení takového poradenského systému, který by fungoval co nejefektivněji.
Začátkem roku 2006 bylo navrženo logo projektu, sestavena Zpráva č. 1 z analýz a prezentací z prvního
setkání účastníků projektu (listopad 2005). Dále byl vytvořen leták projektu v jazykových verzích všech partnerů.
V květnu 2006 se konalo druhé setkání partnerů projektu v Nitře. Tématem bylo porovnání poradenských
systémů jednotlivých zemí a to především z pohledu nové legislativy EU v oblasti Společné zemědělské politiky, z hlediska zajištění poradenského systému pro dodržování Cross-Compliance.
Následovalo zpracování a vyhodnocení materiálů, sestavení druhé zprávy a příprava témat na třetí setkání. V říjnu proběhlo třetí setkání v Budapešti, kde byl prezentován národní pohled, resp. systém kvalifikace
a vzdělávání poradců v partnerských zemích, který buď již v té které zemi funguje či je rozvíjen.
Předchozí analýzy ukázaly, že současné národní zemědělské poradenské systémy jsou poměrně rozdílné
a je těžké je vzájemně porovnávat. Poradci mají rozdílné povinnosti i oblasti svých aktivit. Na druhé straně, na
základě předchozích analýz můžeme nalézt určité všeobecné společné tendence ve vzdělávání a akreditacích
poradců z důvodu nově vzniklé povinnosti zajistit zemědělské poradenství pro Cross-Compliance. Z jednání
vyplynula hlavní otázka k další diskuzi: Kompetence poradce v souvislosti s Cross-Compliance – „Ideální
poradce pro CC bez ohledu na to, zda funguje v systému privátním či státním“.
Pro zvýšení publicity projektu a jeho průběžných výsledků byli na webových stránkách projektu, provozovaných koordinátorem, kromě informací o projektu umístěny informace o ÚZPI a aktivitách projektu v českém jazyce.
5. AGRIMARKETING = Vocational training in Agri-marketing for farmers, wholesale and retail managers
(Odborné školení v oblasti zemědělského marketingu pro zemědělce, velkoobchod a maloobchod) má koordinující organizaci ve Velké Británii a je jí Skotská zemědělská univerzita.
Ve většině roku 2006 probíhaly zejména přípravné práce spočívající v administrativní a organizační rovině. V říjnu 2006 byla podepsána smlouva o spolupráci a zároveň proběhlo úvodní setkání s partnery projektu
v Aténách. Zde byly rozděleny úkoly jednotlivým partnerům. Před koncem roku byla na ÚZPI na základě
dotazníkového šetření zpracována zpráva a odeslána koordinátorovi.
II-1.3. Funkční úkoly
II-1.3.1 Analýza kvalifikační struktury pracovních sil v zemědělství a prognóza potřeby kvalifikace do roku
2010
Analýza navázala na šetření „Zjišťování potřeby kvalifikovaných pracovních sil pro resort zemědělství“
z roku 1997, prováděný odborem výzkumu a vzdělávání MZe ČR, dále na informace které poskytuje statistické zjištění „Agrocenzus 2000“ Českého statistického úřadu z r. 2001 a „Analýzu vzdělávacích potřeb“,
na „Analýzu a pasportizaci informační, vzdělávací a poradenské absorpce regionu“ a na „Analýzu systémů
informačních, vzdělávacích a poradenských aktivit realizovaných v rámci programů rozvoje venkova“, které prováděl ÚZPI. Projekt zároveň vycházel ze šetření realizovaných v letech 1998 a 2003 v rámci projektu
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
23
„Informační systémy českého zemědělství„ (Katedra pedagogiky ČZU v Praze, Univerzita v Readingu ve
spolupráci s Britskou radou).
Pro zajištění analýzy byla nejdříve zpracována metodika prací včetně vypracování dotazníku a postupu
jeho vyhodnocení. Tato část úkolu byla vypracována na základě smlouvy s externími odborníky. Zjišťování
údajů bylo provedeno dotazníkovým šetřením a prostřednictvím řízených rozhovorů. Sběrem dat byli pověřeni
pedagogičtí pracovníci ze 17 škol TVZ, pracovníci KIS jednotlivých krajů (13) a metodici ÚZPI (20). Příprava
tazatelů se uskutečnila v Praze 23. 5. 2006 a 25. 5. 2006 v Bzenci.
Vlastní šetření probíhalo od května 2006 do srpna 2006 (přípravná fáze, získávání podkladů a sběr dat);
v září a říjnu byly realizovány analytické práce ; v listopadu a prosinci bylo provedeno vyhodnocení a diseminace výsledků a tisk publikace.
V rámci diseminace výsledků se uskutečnily dva semináře. 6. listopadu v Praze-Malé Chuchli a 9. listopadu
v Olomouci. Diseminačních akcí se zúčastnili pracovníci MZe, pracovníci škol TVZ, pracovníci krajských
úřadů – odborů zemědělských a školských a pracovníci Úřadů práce. Výsledky šetření jsou v elektronické
podobě na webových stránkách ÚZPI www.agoporadenstvi.cz a webových stránkách ČZU.
II-1.3.2 Vzdělávací aktivity zaměřené na přípravu manažerů pro program diverzifikace venkovské ekonomiky a zlepšení kvality života na venkově
Cílem projektu bylo připravit potřebný počet manažerů (facilitátorů) schopných iniciovat zakládání Místních akčních skupin (dále MAS), stanovovat reálné plány jejich činnosti a motivovat jejich naplňování. Dalším
cílem bylo připravovat manažery schopné přenášet informace do regionů, které by podpořily diverzifikaci
regionální ekonomiky a umožnily zemědělským podnikatelům a dalším subjektům působících ve venkovském
prostoru ekonomický rozvoj a stabilitu. Doplňkovým cílem bylo vytvořit studijní a informační materiály pro
účastníky kurzu a které budou dále využity pro vzdělávání manažerů (facilitátorů) MAS i v následujících
letech.
Z více než 30 přihlášených účastníků bylo vybráno 20 pracovníků MAS. Velkost skupiny zaručovala individuální práci s jednotlivci a s malými skupinami po dobu celého kurzu.
V rámci projektu byl realizován vzdělávací kurz pro manažery (facilitátory) místních akčních skupin,
zaměřený na přípravu odborníků pro práci v organizaci a metodiku práce v regionu. Ve spolupráci s Národní
observatoří venkova, o.p.s proběhly následující semináře, které se konaly ve Vzdělávacím středisku Benešov.
1.seminář – 3. 10.–5. 10. 06
Strategické plánování – příprava strategií MAS, včetně využití územního plánu
Strategické plánování – příprava strategií MAS , proces realizace strategie
Strategické plánování – proces realizace strategie
2.seminář–24. 10.–26. 10. 06
Fundraising – Příprava a řízení projektů, metoda logického rámce
Metody a techniky řízení projektů
3.seminář–13. 11.–15. 11. 06
Strukturální fondy EU – úvod, případová studie (rozdělení do skupin), logický rámec
Strukturální fondy EU – ELZA, horizontální témata, přílohy, ekonomické hodnocení projektů, uznatelné
náklady Program LEADER
Program LEADER – konkrétní příklady tvorby místní akční skupiny
4.seminář – 28. 11.–30. 11. 06
Facilitace, práce s veřejností,
Management rozvoje, tvorba partnerství,
5.seminář – 12. 12.–14. 12. 06
Metody sociologického výzkumu, použití sociologie v praxi, Manažerské dovednosti
Budování týmu, posilování vnitřní kapacity.
Celý kurs úspěšně absolvovalo 18 účastníků.
24 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
II-1.3.3 Celoživotní vzdělávání manažerů regionálního rozvoje
V rámci projektu se uskutečnil kurz, který byl zaměřen na proškolení regionálních odborníků v oblasti
využívání prostředků EU, formování regionální politiky a správných zásad fungování multifunkčního zemědělství. Byl realizován ve spolupráci s ZF (Centra celoživotního vzdělávání) Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. Kurz proběhl v osmi jednodenních vzdělávacích akcích od 1. 11.–30. 11. 2006 ve výukových
prostorách Jihočeské university.
Celý běh dokončilo 18 účastníků, kteří obdrželi „Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání, Kurz manažerů regionálního rozvoje II“.
II-1.3.4 Prohloubení znalostí manažerů MAS, kteří již absolvovali odborný kurz pořádaný ÚZPI a kurz
v rámci programů PREPARE či OP RLZ
V rámci projektu se uskutečnily dva dvoudenní kurzy pro facilitátory (manažery), kteří absolvovali základní patnáctidenní kurz. Kurzy byly zaměřeny na prohloubení znalostí v různých oblastech souvisejících s rozvojem regionů.
Jednotlivých bloků se zúčastnilo 18 zájemců.
Témata probíraná v nadstavbovém kursu v blocích:
I.blok: 21.–22. 11. 2006 „PREPARE GATHERING a rozvoj zdola“, Strukturální fondy 2007–2013, Komunitní školy, Přeshraniční spolupráce – INTERREG III A; přeshraniční spolupráce v letech 2007–2013; vzájemné představení účastníků z jednotlivých organizací.
II.blok: 5. 12. 2006 Poradenský systém a podpory; Poradenství v ČR; Organizační struktura MAS-certifikace; Školy obnovy venkova + POV MMR; Nové trendy v obnově venkova a zkušenosti s podpory venkovských
regionů;
6. 12. 2006 „Kulatý stůl“ na MZe. Na základě analýzy potřeb vznikl studijní materiál, který má napomoci praktickými radami při zakládání MAS a upozornit na překážky a problémy, které je třeba při činnosti
řešit. Tento studijní materiál byl předán účastníkům již proběhlých kursů a bude využit jako studijní pomůcka
i v kurzech budoucích.
II-1.3.5 Plemenářský zákon
Ve spolupráci s Agrární komorou ČR a Asociací soukromého zemědělství ČR byly uspořádány dva kurzy
– jeden na Moravě a druhý na ČZU Praha, které byly zaměřeny na „Evidenci hospodářských zvířat“. Účastníci
kurzu obdrželi pro svou potřebu celé znění Plemenářského zákona doplněné „Platnými prováděcími předpisy“.
Celková účast převážně pracovníků ze zemědělství byla 143 osob.
II-1.3.6 Vzdělávání pracovníků SZIF v problematice právních norem
K zajištění tohoto úkolu bylo zorganizováno 13 kurzů s průměrnou účastí 20 osob, u kurzů s tematikou EU
87 osob. Probíraná témata byla následující: obchodní zákoník (3x), ostatní inventarizace, občanský zákoník,
projektové řízení, výklad k zákonu č.455/91 Sb., výklad k zákonu č. 234/2006 Sb., výklad k zákonu č.183/2006
Sb., právní předpisy k daním, veřejné zakázky, základní kurz EU (2x).
Lektory kurzů byli příslušní odborníci z MZe ČR, MMR ČR, ČZU v Praze, krajských úřadů a další specializovaní odborníci. Kurzy byly realizovány na základě konkrétních požadavků personálního odboru SZIF.
Výběr, pozvání účastníků a hodnocení jednotlivých kurzů zajistil personální odbor SZIF.
II-1.3.7 Vzdělávání vybraných pracovníků odboru 13020 MZe a pracovníků odboru vzdělávání a poradenství ÚZPI
V rámci dalšího odborného vzdělávání byl realizován kurz ve dnech 6.–7. 6. 2006 v Kostelci nad Černými
lesy k otázkám problematiky tvorby, řízení a hodnocení projektů. Důraz byl položen na logický rámec projektu, na životní cyklus řízení projektu, na řízení rizik v projektu a na hodnocení úspěšnosti projektů. Kurzu se
zúčastnilo celkem 53 pracovníků.
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
25
II-1.3.8 Novely zákonů č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám rostlin a č. 219/2003 Sb., o uvádění do
oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a návazných vyhlášek
Seminář zabezpečující tento tematický úkol se konal 28. 11. 2006. Akce se uskutečnila ve spolupráci
s odborem rostlinných komodit MZe.
II-1.3.9 Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a poradenství (projekt 512 03)
Zajištění tohoto tematického úkolu lze charakterizovat dále uvedenými tematickými bloky:
a) Pracovní setkání se zástupci Slovenské republiky o otázkách zabezpečení poradenství k cross-compliance.
Na jednodenním pracovním setkání pro pracovníky odboru MZe 13020, ÚZPI a Agroinštitut Nitra se v Praze diskutovala připravenost poradenských systémů obou zemí na CC a byly definovány hlavní problémové
okruhy pro dvoudenní setkání v Nitře. Setkání v Nitře proběhlo 12. a 13. 12. 06. Celkově se pracovních
jednání zúčastnilo 25 zástupců obou států.
b) Pracovní seminář k Vývoji potřeb dalšího odborného vzdělávání v evropském prostoru
K této problematice se konal v Lisabonu ve dnech 20.–21.listopadu 2006 seminář, který byl pořádán organizací CEDEFOP (European Centre for the Development of the Vocational Training). CEDEFOP je jednou
z agentur Evropské unie a bylo založeno v roce 1975. Jako referenční středisko EU pro oblast odborného
vzdělávání poskytuje informace politickým činitelům i výzkumným a vzdělávacím pracovníkům. ÚZPI je
dlouholetým partnerem CEDEFOP. Semináře se zúčastnila Ing. Šilhová za ÚZPI.
Přednášky byly zaměřeny na změny v požadovaných znalostech a dovednostech u pracovníků v zemědělství, potravinářství, lesnictví, rybářství, a dřevařském průmyslu v souvislosti se změnami ve výrobních
procesech a postupující mechanizací a automatizací provozů. Druhý den semináře probíhal ve dvou pracovních skupinách a cílem bylo porovnat poznatky z přednášek a skutečnou situaci v jednotlivých zemích,
najít společné požadavky a určit národní specifika. Velkým přínosem diskusí bylo, že se semináře zúčastnili
i zástupci výrobního sektoru, kteří mohli velmi dobře určit rozpory mezi požadavky, jaké jsou kladeny
v provozu na nové pracovníky a znalostmi a dovednostmi, které si tito pracovníci přinášejí ze vzdělávacích
institucí.
c) Výměna zkušeností při zavádění kontrolní činnosti poradenských systémů EU s ohledem na stanovení vhodných indikátorů pro hodnocení efektivity poradenských systémů pro cross compliance v roce 2009
Výměna zkušeností byla realizována na semináři: “Požadavky na poradenské služby, jak kontrolovat současný poradenský systém”
Seminář se konal v prosinci 2006 na ÚZPI. Lektorem byl host z Rakouského ministerstva zemědělství,
Wolfgang ETZL, který seznámil účastníky s poradenským systémem v Rakousku, s kontrolním systémem.
Semináře se zúčastnilo 16 pracovníků z MZe a ÚZPI.
d) Požadavky na poradenský systém z pohledu zemědělské praxe v kontextu státního a privátního poradenského systému
Požadavky na poradenský systém byly předmětem pracovního jednání česko-saských zemědělských správ
na téma: NATURA 2000 a zemědělství dne 28.–29.11.2006 v Chemnitzu a Freibergu. Za ÚZPI se zúčastnil Ing. Josef Kořínek, Ing. Zdenka Marešová a Josef Sívek. Pracovní setkání českých a saských zástupců
zemědělských správ a zemědělců bylo zaměřeno také na téma: Česko-Saská výměna zkušeností v oblasti
zemědělských poradenských systémů, zvláště s ohledem na cross compliance.
II-1.3.10 Školicí a informační činnost o směrnici Rady 91/676/EEC (Nitrátová směrnice)
Aktivity projektu v roce 2006 se členily na následující tematické okruhy:
Realizace, evidence a propagace přednášek na téma Ochrana vod v zemědělském podniku
V roce 2006 bylo realizováno celkem 22 seminářů (plán na rok 2006 – 20 seminářů), kterých se zúčastnilo
1335 zemědělců. Tyto akce byly organizovány v jednotlivých regionech s celorepublikovou účinností ve
spolupráci s metodiky ÚZPI Praha, KISy, AK a ZA a PÚ.
Realizace školení pro metodiky ÚZPI
V roce 2006 byla realizována dvě školení pro metodiky ÚZPI.
26 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
21. – 22. 2. 2006 Témata: Zákon č. 156/ 1998 Sb. o hnojivech, Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., Evidence
hnojení
Místo konání: Benešov u Prahy – Vzdělávací zařízení ÚZPI
6. 12. 2006 Workshop Želivka 2006
Témata: Uplatňování legislativy EU a ČR v ochraně vod, Současný stav povrchových vod na přítocích do
vodárenských nádrží, Podpůrné zemědělské programy rozvoje venkova, Projekty vodárenství pro obdobní
2007–2013. Místo konání: Městský úřad Pelhřimov.
Propagační a studijní materiály vztahující se k problematice nitrátové směrnice
Název publikace / letáku
Ochrana vod
Evidence hnojení část A
Evidence hnojení část B
Ochrana vod před znečištěním dusičnany
Nařízení vlády č. 103/2003 (o stanovení zranitelných oblastí
a používání a skladování hnojiv a statkových ...)
Realizace 2006 (ks)
10 000
20 000
10 000
3 000
Plán 2006 (ks)
10 000
6 000
6 000
2 000
800
2 000
Celkem bylo zhotoveno 43 800 ks propagačních materiálů a publikací. Připravené propagační materiály
byly distribuovány v knihovně ÚZPI, na odborných akcích (semináře) a odborných výstavách a na akcích.
Dále byly propagační materiály distribuovány na KISy a zemědělské agentury.
Údržba a aktualizace internetové stránky www.agronavigator.cz/nitrat
Internetová stránka www.agronavigator.cz/nitrat byla v roce 2006 udržována a průběžně aktualizována.
Podle dostupné statistiky bylo v roce 2006 zaznamenáno 87 712 shlédnutí, bylo vytvořeno 54 nových či aktualizovaných článků.
Knihovní služby
V roce 2006 byl na základě rozhodnutí akviziční komise doplněn knihovní fond Zemědělské a potravinářské knihovny. Nákup publikací byl předem konzultován s pracovníky MZe. V rámci tohoto úkolu bylo
zakoupeno 13 odborných publikací.
II-1.3.11 Informační centrum bezpečnosti potravin (IC BP)
Základním cílem ICBP je dle u snesení vlády ČR č. 1277 ze dne 12. prosince 2004 ke Strategii zajištění
bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení do EU, zajištění efektivní komunikace o riziku a zajištění informovanosti široké odborné i laické veřejnosti.
Plnění jednotlivých aktivit projektu IC BP:
Knihovní služby
V rámci projektu bylo na základě vyjádření odborníků zakoupeno šest odborných zahraničních publikací
v celkové hodnotě 33 131 Kč, které byly předány do fondu ZPK. Publikace byly využívány pro návštěvníky
knihovny a dále v rámci činností studijního oddělení, při zpracování dotazů Infopultu a pro zpracování rešerší.
Při zajišťování komunikace se spotřebiteli byly v rámci služeb Infopultu zodpovídány dotazy referenčního
i odborného charakteru z oblasti zemědělství, lesnictví, potravinářství a příbuzných oborů. Na dotazy odpovídaly pracovnice Infopultu, složitější dotazy byly postoupeny interním a externím odborným poradcům. Celkově bylo tazatelům v oboru potravinářství a bezpečnosti potravin v r. 2006 zodpovězeno 231 dotazů.
Odborné databáze a elektronické časopisy
Dle zadání projektu ICBP 2006 byl zajištěn přístup k následujícím placeným službám, hrazeným z finančních prostředků projektu:
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
27
− Issue Tracker Food Safety – elektronický časopis (2 přístupová hesla, jedno využívá MZe a druhé je využíváno v knihovně ÚZPI)
oÚhrada na období 12/2006 – 11/2007
− EU Food Law – databáze monitorující evropskou legislativu v oblasti potravinářského průmyslu (dvě přístupová hesla, jedno využívá MZe a druhé je využíváno v knihovně ÚZPI)
Internetové stránky „Bezpečnost potravin“
Internetové stránky „Bezpečnost potravin“ poskytují základní informace k problematice bezpečnosti potravin. Cílem multifunkčního informačního portálu www.bezpecnostpotravin.cz a jeho anglické verze (www.bezpecnostpotravin.cz/default.asp?lang=en) je zpřístupnění informací široké veřejnosti. Aktivity spojené s internetovými stránkami v r. 2006 zahrnovaly:
− redakční činnost české verze internetových stránek;
− databázové zpracování notifikací z RASFF;
− redakční činnost modulu „Legislativa“ – byla zajišťována průběžná aktualizace kanálu www stránek (česká
legislativa, legislativa EU), s měsíční periodicitou byly prezentovány informace „Nové potravinářské předpisy ES“;
− redakční činnost informačního kanálu pro spotřebitele;
− studijní činnost pro www.bezpecnostpotravin.cz;
− A – Z slovník bezpečnosti potravin – zpracováno nových 173 hesel;
− redakční činnost anglické verze internetových stránek;
− odborné překlady do angličtiny – bylo připraveno cca 34 nových článků a průběžně byla prováděna aktualizace www stránek;
− úpravy redakčního systému – programátorské práce;
− grafické a softwarové úpravy portálu;
− poplatky za registraci domény.
Statistika sledovanosti za období 2003–2006
Původní příspěvky
Přejaté příspěvky
Celkem
Počet příspěvků
1 982
3 279
5 261
Počet shlédnutí
3 600 200
7 380 300
10 980 500
Počet článků
1 930
3 276
5 206
Internetová stránka pro mládež
V r. 2006 byly zahájeny přípravné práce na zprovoznění internetového portálu s názvem www.viscojis.cz.
Tento portál je určen pro mládež ve věku 13–18 let a jeho cílem bude informovat vybranou cílovou skupinu
nejen o výživových doporučeních pro dospívající mládež, ale i o systému ochrany spotřebitele z hlediska bezpečnosti potravin a ostatní potravinářské a zemědělské problematice.
Příprava a realizace neperiodických a periodických publikací, informačních materiálů k tématu BP
včetně jejich distribuce spotřebitelské veřejnosti
Počty vydaných neperiodických publikací a informačních materiálů
Název publikace / letáku
Leták IC BP
Leták IC BP – nová verze
Leták „5 klíčů k bezpečnému stravování“
Leták „Systém BP“ – 2. strana „5 klíčů“,dotisk v ÚZPI
Leták–tiskopis „Aktuální informace“
28 Náklad (ks)
10 000
40 000
10 000
4 000
12 000
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Sborník k seminářům „Prevence onemocnění z potravin“
Sborník s semináři „Drůbež a mléko vy výživě člověka“
Publikace „Značení potravin“
Publikace „Prevence infekčních onemocnění z potravin“
Letáky pro spotřebitele verze – aktuality – dotisk v ÚZPI
Publikace „Je ptačí chřipka nepřítel č. 1?“
Publikace „Je ptačí chřipka stále nepřítel č. 1?“
Publikace „Jak nás strašila BSE“
250
100
2 000
2 000
10 000
2 000
2 000
2 000
Celkem bylo v minulém roce vydáno 96 350 ks propagačních materiálů a publikací. Připravené propagační
materiály byly distribuovány v knihovně ÚZPI, na odborných akcích a seminářích, při výukových programech
pro děti, na odborných výstavách a na akcích ZSIF realizovaných v rámci propagace značky KLASA. Dále byl
propagační materiál distribuován v rámci spolupráce s KIS a spotřebitelskými organizacemi SOS a Spotřebitel.cz. Převážná většina propagačního materiálu byla distribuována v průběhu „Dnů bezpečnosti potravin“.
Pracovní skupiny pro komunikaci – příprava a účast
V r. 2006 bylo realizováno pracovní setkání „Pracovní skupiny pro komunikaci“ (MZe) za účasti zástupce
IC BP. Pracovníci ICBP se dále zúčastnili pracovních jednání skupiny RASFF, které organizovalo NKM při
SZPI v Brně.
Realizace odborných přednášek na téma bezpečnost potravin
Na základě jednání s vedoucí Mateřských center Mgr. Rut Kolínskou byl v roce 2006 uskutečněn další
cyklus seminářů pro Mateřská centra na témata věnovaná systému značení potravin, výživovým doporučením,
prevenci onemocnění z potravin, problematice GMO a rovněž i systému bezpečnosti potravin a funkci dozorovým orgánů a RASFF. Odborné přednášky byly realizovány převážně v Mateřských centrech po celé ČR.
Komunikace s nevládními organizacemi
V rámci realizace projektu byly prohlubovány aktivní pracovní kontakty s vybranými nevládními organizacemi (Spotřebitel.cz, SOS, Česká potravinářská společnost, Potravinářská komora atd.), a to formou
výměny informací o pořádaných akcích, vzájemnou výměnou aktuálních dat a využíváním služeb Infopultu
ÚZPI. Současně vznikla spolupráce se SZÚ, kde byla ICBP dána možnost vyjádřit se v rámci působení
v ediční radě SZÚ k edičnímu plánu na rok 2007. Byla rovněž rozšířena spolupráce s PK ČR. Na základě
dohody mezi ÚZPI a PK ČR probíhají přípravné práce pro vstup ÚZPI do České technologické platformy
pro potraviny v prvním čtvrtletí r. 2007. V rámci realizace výukových programů pro děti byla také navázána
aktivní spolupráce s Národní sítí zdravých měst a dále s KIS Středočeského a Severočeského kraje. V rámci této spolupráce bylo projednáno partnerství na projektu Regionální soutěžní přehlídka potravinářských
výrobků Středočeského kraje pro rok 2007.
Pracovníci ICBP se ve spolupráci s PK ČR zúčastnili akcí Biodožínky v Náměsti nad Oslavou, Biodožínky
Nenačovice a Dožínky královehradeckého kraje. Činnost IC BP byla dále prezentována na semináři „Drůbež
a mléko ve výživě člověka“, na Dožínkách v Bělé pod Pradědem, na jednání Vědeckého výboru pro potraviny,
na jednání s vedením Potravinářsé komory ČR a informováni byli též pracovníci školského úřadu Prahy 5.
Realizace výukových programů
Byl připraven a realizován cyklus pořadů pro děti předškolního věku (věk 4–6 let) s tématikou obsaženou
v tzv. 5 klíčích WHO k bezpečnému stravování:
Počet akcí / účastníků:
21 / 1 030 (loutkové představení)
94 / 303 (hudební program)
Dále byl připraven a realizován cyklus pořadů pro školní děti (věk 6–10 let) s tématikou obsaženou v tzv.
5 klíčích k bezpečnému stravování:
Počet akcí / účastníků:
42 / 841
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
29
Dny bezpečnosti potravin
Úřad pro potraviny při MZe společně s IC BP a další spolupracující organizace realizovaly pro širokou
veřejnost v termínu 15.–24. 5. 2006 „Dny bezpečnosti potravin“. Základním cílem celé akce bylo poskytnut
veřejnosti informaci o fungování systému bezpečnosti potravin v České Republice. Pro veřejnost byl připraven
zajímavý program jak pro dospělé, tak i pro děti. Během „Dnů bezpečnosti potravin“ bylo realizováno 41 akcí,
při kterých bylo díky spolupráci s médii osloveno více než 300 000 spotřebitelů. Ve spolupráci se SZIF bylo
distribuováno přes 30 000 letáků, vztahujících se k tématu bezpečnost potravin.
II-1.3.12 Podpora a propagace ekologického zemědělství na období leden – prosinec/2006
Základním dlouhodobým cílem tohoto projektu je nárůst počtu ekologických zemědělců a zvýšení zájmu
po produktech ekologického zemědělství se značkou BIO. Poradci v Registru jsou průběžně vzděláváni v problematice ekologického zemědělství. Tato poradenská služba byla podporována z DT 9.F. Ekologičtí poradci
pomáhali zemědělcům s dodržováním pravidel Cross-compliance a tím dodržování podmínek certifikátu ekologického zemědělce. Samotný projekt byl rozdělen do několika vzájemně propojených aktivit (www stránky,
knihovní služby-infopult, tisk publikací s tématem ekologické zemědělství, realizace worskhopu Bioakademie
2006). Přehled jednotlivých tematických okruhů projektu a jejich plnění bylo následující:
Správa a redakce webové stránky
Cílem portálu www.agronavigator.cz/ekozem bylo zpřístupnění informačních zdrojů odborné i laické veřejnosti. Stránky rovněž slouží jako informační kanál mezi státními institucemi zabývajícími se problematikou
ekologického zemědělství (EZ) a veřejností. Internetová stránka byla v roce 2006 udržována a průběžně aktualizována. Podle dostupné statistiky bylo v roce 2006 zaznamenáno 398 803 shlédnutí 519 článků.
V porovnání s rokem 2005 (309 043 shlédnutí 282 článků) došlo k nárůstu návštěvnosti o 897 600, počet
vložených příspěvků se zvýšil o 327 článků. Ze statistiky vyplývá, že ke zvýšení počtu příspěvků došlo díky
vyššímu počtu odpracovaných hodin odpovědného redaktora na správě a aktualizaci internetové aplikace.
Největší zájem je o kanál Bioprodukty, který shlédlo 78 968 uživatelů internetové aplikace, a dále o in-formativní
články s problematikou EZ, které shlédlo 75 653 zájemců. Zvýšený zájem o tyto druhy článků je plně v souladu
s celkovou státní politikou propagace ekologického zemědělství a biopotravin v ČR.
Publikace, propagační a informační materiály o ekologickém zemědělství
Z prostředků projektu byla realizována příprava, výroba a distribuce následujících neperiodických a informačních tiskových materiálů:
Název publikace / letáku
Pozvánka na Bioakademii 2006
Propagační materiál k Měsíci biopotravin – letáky
Propagační materiál k Měsíci biopotravin – plakáty
Publikace Welfare v EZ
leták pro děti Proč jíst bio
Publikace Kvalita produktů EZ
Publikace Ovce a kozy v EZ (pouze tisk)
Novela Zákona o EZ č. 242 o EZ, Nařízení vlády č. 2092/91
Manuál pro Měsíc biopotravin
Realizace (ks)
2 000
80 000
700
2 000
10 000
4 000
1 000
3 000
0
Plán (ks)
2 000
80 000
700
2 000
5 000
2 000
1 000
3 000
1 000
Celkem bylo vytištěno 102 700 ks propagačních materiálů a publikací. Připravené propagační materiály
byly distribuovány v knihovně ÚZPI, na odborných akcích (semináře), odborných výstavách a v rámci akcí
pořádaných v Září – Měsíci biopotravin, jichž se ÚZPI také účastnil. Dále byly propagační materiály distribuovány na KISy, zemědělské agentury a do PRO-BIA Šumperk.
Propagační akce pro veřejnost
V spolupráci se sdružením Libera byl vytvořen hudební výukový program pro děti věkové kategorie 6 až
10let. Hudební pořad na téma EZ s názvem „Bio, bio, bio potraviny“ byl pro školní děti realizován v prostorách
30 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Národního zemědělského muzea. Po ukončení programu s EKO tématikou byla pro dětí ve spolupráci s NZM
zajištěna prohlídka muzea a krátký výukový program na téma zemědělství – počet akcí / účastníků: 24 / 655.
Knihovní služby
Byla nakoupeno 10 zahraničních publikací do fondů knihovny ÚZPI Praha. Jejich využití bylo obdobné,
jak uvádíme u předcházejících úkolů a projektů.
Technické zabezpečení mezinárodní konference Bioakademie 2006
Na základě dohody se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk a MZe, ÚZPI i v roce 2006
zajistil jako spoluorganizátor technické zabezpečení, překladatelské služby a přípravné práce při realizaci pravidelné odborné akce 6. evropské letní akademie ekologického zemědělství Bioakademie 2006, která se konala
v Lednici ve dnech 29. 6. až 1. 7. 2006.
II-1.3.13 Propagace školního mléka
Knihovní služby – služby Infopultu
Dne 27. 11. 2006 proběhlo plánované školení k projektu Školní mléko, kterého se účastnilo 12 pracovníků
ÚZPI, především pracovnice Infopultu. Cílem školení bylo seznámit s administrací projektu a zdroji, z nichž
lze čerpat při vyřizování dotazů našich klientů. Školení bylo realizováno ve spolupráci s oddělením podpory
spotřeby mléčných výrobků SZIF.
Internetové aplikace
Do stávající internetové stránky bezpecnostpotravin.cz byla vložena nová kategorie Projekt školní mléko,
obsahující jak relevantní informace k projektu, tak propagační články podporující nutnost konzumace mléka
zejména dětmi.
Příprava a realizace informačních materiálů k tématu Mléčné produkty a školní mléko
Název publikace / letáku
Leták – skládačka Školní mléko
Pexeso Školní mléko
Náklad (ks)
50 000
20 000
Realizace výukového programu
Dne 19. 12. 2006 byl zástupcům organizací MZe, SZIF a Laktea předveden nově vytvořený hudebnězábavný výukový program pro děti (věková kategorie 5–7 let) na téma Školní mléko. Pořad byl na základě
připomínek k ukázkovému představení upraven a je při připraven k realizaci v roce 2007.
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
31
II-2. Odbor informační fondy (Zemědělská potravinářská knihovna – ZPK)
II-2.1. Tematické úkoly financované ze základního příspěvku
II-2.1.1. Zpracování fondů (tematický úkol č. 1.1.1)
Akvizice
V roce 2006 byl přehodnocen proces akvizice v knihovním systému ALEPH500. Byla zahájena evidence
jednotlivých dodaných čísel časopisů, jejich polepování čárovými kódy a evidování výpůjček v rámci cirkulačních řad.
Na základě analýz z předchozího roku začala částečná evidence agendy mezinárodní výměny publikací
v knihovním systému ALEPH500. Další část agendy je vedena v databázi MS Access, jejíž funkční základ byl
v roce 2006 vytvořen. Vzhledem k nedostatečnému využití a vysokým cenám pro následující roky odstoupila
ZPK od účasti v konsorciu SCOPUS.
Na akvizici se podílí akviziční komise, která se sešla celkem čtyřikrát a třikrát proběhlo hlasování
o navržených titulech elektronicky. Kromě akvizičních návrhů českých a zahraničních monografií a časopisů
proběhla jednání k publikacím k projektům Podpora a propagace ekologického zemědělství, Nitrátová směrnice a Informační centrum bezpečnosti potravin. K vybraným tématům se vyjádřili odborníci z MZe. Komise
jednala též o tom, které vyřazené časopisy z knihovny MZe se mají uchovávat v ZPK a které nově získané
časopisy z mezinárodní výměny se mají zařazovat do fondu knihovny.
Přírůstky do fondu
V uplynulém roce bylo zakoupeno 1 280 knih za 821 192 Kč. Z toho byly z projektu Podpora a propagace
ekologického zemědělství (viz rovněž bod: II-1.3.12) zakoupeny publikace za 19 921 Kč, z projektu Nitrátová
směrnice (viz rovněž: bod II-1.3.10) za 72 845 Kč a z projektu Informační centrum bezpečnost potravin (ICBP,
viz též: II-1.3.11) za 33 131 Kč. Darem knihovna získala 4 125 knih. Z toho 536 ks knih bylo předáno do
referátu mezinárodní výměny publikací (MVP) pro výměnu se zahraničními partnery, 124 ks nerelevantních
a duplicitních knih bylo předáno knihovně AV ČR, 294 ks duplicitních knih knihovně Národního zemědělského muzea a 73 ks použito na výměnu s českými knihovnami.
Mezinárodní výměnou publikací (MVP) bylo získáno 708 publikací a 247 titulů časopisů. Z titulu funkce
ZPK jako depozitní knihovny FAO bylo získáno 317 publikací a 2 tituly časopisů.
Nákupem bylo získáno 270 titulů časopisů. Za časopisy na rok 2006 bylo zaplaceno 3 932 253 Kč. V této
částce je zahrnut též poplatek ve výši 96 654 Kč za účast v konsorciu Elsevier Science 2006.
Přírůstky do fondu knihovny
Způsob nabytí
Nákup
Dary
Mezinárodní výměna
FAO
Celkem
Monografie*
1280
2779
708
317
5084
Počet titulů časopisů
270
105
247
2
624
* Knihy, CD, DVD, videokazety
Katalogizace – knihovní on-line katalog
Do on-line katalogu knihovny bylo zpracováno 6939 bibliografických záznamů, z toho pro 4 053
bibliografických záznamů byl zpracován jak fyzický, tak věcný popis. U 410 bibliografických záznamů byla
odstraněna duplicita a zpracován věcný popis 2476 bibliografických záznamů. V rámci programu VISK5
(RETROKON) byl zpracován fyzický popis dalších 2961 bibliografických záznamů starších publikací. Do Souborného katalogu ČR knihovna předala 5749 záznamů. Celkový počet záznamů v OPAC katalogu představoval
k 31. 12. 2006 138 636 záznamů.
32 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Česká zemědělská a potravinářská bibliografie (ČZPB)
Do ČZPB bylo zpracováno 6862 nových záznamů článků z vybraných českých zemědělských, potravinářských, veterinárních a lesnických časopisů. Do kooperačního systému článkové bibliografie Národní knihovny
bylo na základě vzájemné dohody předáno 2917 vybraných záznamů z ČZPB. Celkový počet záznamů ČZPB
k 31. 12. 2006 v OPAC katalogu je 96 482.
RozdČlení dokumentĤ zpracovaných do fondu knihony v roce 2006 podle druhu dokumentu
Disertace
2%
Výzkumné zprávy
1%
ýasopisy
3%
Normy
1%
Videokazety
1%
Nepravá periodika, edice
9%
Elektronické dokumenty
1%
Knihy
82%
Oborové rozdČlení fondu zpracovaného v roce 2006
výživa þlovČka
7%
zemČdČlství všeobecnČ
7%
vzdČlávání, informatika
5%
správa , zákonodárství
2%
zem. ekonomika, sociologie
10%
potravináĜství, zpracování zem.
výrobkĤ
26%
rostlinná výroba, botanika
12%
ochrana rostlin
2%
ochrana životního prostĜedí
8%
zemČdČlská technika, stavby
3%
rybáĜství
2%
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
lesnictví
6%
živoþišná výroba, zoologie
10%
33
AGRIS/FAO a FSTA
Pro mezinárodní informační systém AGRIS/FAO bylo v rámci spolupráce zpracováno 752 záznamů článků
s abstrakty v anglickém jazyce z českých pramenů a pro bázi dat FSTA 381 anglicky anotovaných záznamů
z českých a zahraničních pramenů. Za záznamy dodané do databáze FSTA získal ústav 45 484 Kč (1096 Ł). Na
úseku spolupráce v mezinárodní sítě zemědělských knihoven AGLINET bylo zajištěno 42 požadavků zahraničních knihoven na fotokopie článků z odborných časopisů. Pokračovala spolupráce s FAO na mezinárodním
zemědělském tezauru AGROVOC. Při jeho aktualizaci bylo přeloženo do češtiny 200 nových hesel.
Počet záznamů zpracovaných pro OPAC a bibliografické systémy
Název báze
Fond knihovny (OPAC)
ČZPB (OPAC)
AGRIS
FSTA
Celkem
Počet zpracovaných záznamů
6939
6862
752
381
14 934
Předáno do národních a mezinárodních
databází
5749 *1
2917*2
752*3
381*4
9799
OPAC= On-line Public Access Catalogue
*1
Souborný katalog České republiky.
*2
Česká národní bibliografie.
*3
Producentem databáze je koordinační centrum AGRIS organizace Food and Agriculture Organization v rámci OSN.
*4
Producentem je International Food Information Service (IFIS).
Autority
Od roku 2005 spolupracuje knihovna na projektu „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních
autorit“. Součástí projektu je revize přístupových rejstříků, odstraňování duplicit a provádění oprav v lokálních
rejstřících fondu knihovny a ČZPB.
V roce 2006 bylo ve fondu knihovny zkontrolováno 61 420 autorů, z databáze Národní knihovny (NK)
bylo převzato 3 980 personálních autorit, které byly přiřazeny k 9 920 bibliografickým záznamům. V databázi
ČZPB bylo zkontrolováno 1 760 autorů. Z databáze NK bylo převzato 380 personálních autorit a tyto autoritní
záznamy přiřazeny k 3 560 bibliografickým záznamům. Pokračovala rovněž tvorba personálních autoritních
záznamů, které byly dávkově předávány do NK. Od června 2006 začalo zpracování návrhů personálních autorit přímo v bázi NK AUT 10, které se staly přímo její součástí. Celkem bylo vytvořeno 270 návrhů personálních autorit.
Rešeršní služby
Na základě objednávek bylo vypracováno celkem 37 retrospektivních rešerší a vyhotoveno 24 profilů průběžných rešerší. Odběratelem obou typů rešerší byly vysoké školy (VˇSCHT, ČJU), podniky a MZe. Za rešerše
bylo získáno 37 500 Kč.
Rozvoj knihovního systému a souvisejících služeb
V roce 2006 byla provedena první fáze odstraňování duplicitních záznamů časopisů. V databázi bylo k jednomu titulu časopisu přiřazeno více bibliografických záznamů, což bylo dáno způsobem zpracování v předchozím knihovním systému. V roce 2007 se bude v této akci pokračovat.
Dosavadní způsob. zpracování nepravých periodik byl změněn, a to podle postupů v NK ČR. Princip spočívá ve tvorbě co nejmenšího počtu záznamů pro stejné tituly s použitím výpustek a rozlišením jednotlivých
roků v záznamech jednotek. Byla zahájena analýza vazeb tezaurů, prozatím s ohledem na vnitřní zpracování
v ZPK.
Ve spolupráci s NK ČR bylo nastaveno on-line propojení na bázi jmenných autorit v NK ČR. V důsledku
toho mohou pracovníci v katalogu ZPK vkládat záznamy autorů přímo do autoritní báze NK ČR.
34 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Dále byly provedeny úpravy záznamů a připraveny podpůrné programy tzv. fixy pro zasílání záznamů do
Souborného katalogu ČR. Vzhled on-line katalogu byl změněn do jednotných barev ÚZPI. K seznamům novinek byla přidána nabídka seznamů titulů k vybraným odborným tématům.
Jednotná informační brána (JIB) a protokol Z39.50
Celoročně byl zajištěn přístup do fondu ZPK včetně časopisů a ČZPB prostřednictvím Jednotné informační
brány a protokolu Z39.50. Jednotná informační brána zajišťuje integrovaný přístup ke katalogům, databázím a návazným službám na národní úrovni. Protokol Z39.50 umožňuje přebírání bibliografických záznamů
z katalogů jiných knihoven a opačně poskytuje ostatním knihovnám přístup pro přebírání záznamů z katalogu
ZPK.
II-2.1.2 Knihovní a informační služby (tematický úkol č. 1.1.2)
Výpůjční služby
Výpůjční služby ZPK zahrnují:
• absenční a prezenční půjčování ze skladů prostřednictvím výpůjčního protokolu,
• meziknihovní výpůjční službu (MVS),
• prezenční půjčování z volného výběru studovny,
• cirkulační službu jednotlivých čísel časopisů mezi odbornými pracovníky ÚZPI.
Nově bylo zaregistrováno 635 čtenářů a k 31. 12. 2006 činil celkový počet zaregistrovaných čtenářů 4 612
osob. V průběhu roku 2006 bylo realizováno 45 225 výpůjček knihovních jednotek, z toho 17 042 výpůjček
(absenčních i prezenčních) přes výpůjční protokol ze skladů, 13 293 výpůjček z volného výběru studovny a 14
688 výpůjček v rámci cirkulační služby.
Přehled výpůjček z fondu knihovny
Absenční výpůčky
Prezenční výpůjčky
z toho: ze skladů
z volného výběru studovny
MVS
Cirkulace časopisů
Celkem
14 001
16 334
3 041
13 293
202
14 688
45 225
V průběhu roku byl vypracován nový knihovní řád , který vstoupil v platnost dnem 1. 9. 2007.
Od května 2006 se v knihovním systému automaticky generují upomínky. Byla aktivována služba sledování stavu žádanek o výpůjčku a rezervací v kontě čtenáře v on-line katalogu.
Infopult
Infopult se stal významným zdrojem informací pro tazatele z různých oborů. Dotazy byly zodpovídány u
Infopultu ve studovně, otázky vyžadující obsáhlejší odpovědi byly postoupeny interním a externím odborným
poradcům. V roce 2006 bylo zodpovězeno 1 853 dotazů, z toho 405 jich bylo zpřístupněno v databázi zodpovězených dotazů v aplikaci Infopult na webových stránkách Agronavigátoru. Do zodpovídání dotazů Infopultu
byli rovněž zapojeni pracovníci studijního oddělení.
Dotazy na Infopult v roce 2006
Obor/Forma dotazu
Web, e-mail
Telefon, fax,
písemně
Osobně
Celkem
Evropská unie
7
0
0
7
Lesnictví, rybářství
9
0
7
16
Ostatní
5
0
0
5
145
14
25
184
Potravinářství a bezpečnost potravin
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
35
Referenční dotazy
99
207
1018
1324
Rostlinná výroba a ochrana rostlin
71
4
30
105
Zemědělská ekonomika a politika, legislativa
62
1
8
71
Zemědělská technika a stavby
12
0
7
19
Zemědělství všeobecně
15
3
22
40
Živočišná výroba, welfare zvířat, veterinářství
26
2
19
47
Životní prostředí
17
2
16
35
468
233
1152
1853
Celkem
Current Contents (DDS)
Ve studovně knihovny bylo v roce 2006 zhotoveno 16 737 kopií. V rámci IRS (zhotovení a zasílání kopií
článků na základě jednotlivých požadavků) bylo zhotoveno 8899 kopií. Pro 34 objednavatelů tištěné formy
služby Current Contents bylo zhotoveno a rozesláno 9068 kopií obsahů časopiseckých článků a 24 430 kopií
článků vybraných uživateli na základě těchto obsahů.
U kopií dodávaných elektronickou cestou je od roku 2005 ZPK účastníkem kooperačního systému českých
knihoven VPK. V roce 2006 bylo uživatelům dodáno elektronickou cestou 23 796 kopií částí knihovních jednotek (obsahů časopisů i článků).
Reprografické a elektronické služby ZPK
Reprografická služba ve studovně
IRS – tištěné kopie
CC – tištěné kopie
Kopie dodané elektronickou cestou
Celkem
16 737
8 899
33 498
23 796
82 930
IRS = individuální reprografická služba, CC=Current Contents
Revize knihovního fondu ZPK
Organizace knihovního fondu
Od června 2006 přešla ZPK na nový systém signování dokumentů. V důsledku rozdělení dokumentů na
seriály a monografie došlo ke zjednodušení systému signatur, který byl do té doby složitě přidělován. Nový
systém signování dokumentů umožňuje přidělování jedinečných signatur generovaných knihovnickým systémem ALEPH. ZPK se tak zařadila k institucím s moderním automatizovaným systémem generování signatur
a skladování dokumentů.
Metodika revize knihovního fondu
V závislosti na možnostech systému vznikla metodika zajišťující proces revize fondu, ověřování ztrát
a vyřazování multiplicit a nerelevancí z fondu knihovny. Tato metodika se nyní ověřuje v praxi. Od července
2006 přešla ZPK na nový systém evidence vyřazených a ztracených dokumentů, který je zajišťována pomocí
knihovnického systému ALEPH.
Na základě vytvoření nové metodiky revize knihovních fondů byla v letních měsících zahájena generální
revize depozitního skladu knihovny v Kojeticích. Revize je zaměřena na prověřování multiplicitních a nerelevantních dokumentů. Systematická revize byla započata na signatuře E (E1-E43.999). Z hlediska multiplicity
a nerelevance bylo prověřeno 1 600 bm knih, vyřazeny byly dále zastaralé a opotřebené dokumenty. Signatury
C (1-20.999), tj. 3 900 bm knih, a D (1-67.999), tj. 5 800 bm knih, byly prověřeny z hlediska multiplicity.
Vyřazené dokumenty byly nabízeny ostatním knihovnám. Zbylé knihy, např. ruská tendenční literatura,
zastaralé a nerelevantní tituly, byly poskytnuty na stavbu uměleckého objektu pana Mateje Kréna (http://www.
matejkren.cz/) nazvaného „BOOK CELL“. Stavba je k vidění v budově nadace Fundacao Calouste Gulbenkian
v Lisabonu.
36 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Ztráta
0,33%
Zastaralost
0,76%
Nerelevance
49,22%
Multiplicita
49,66%
OpotĢebení
0,03%
Grafické znázornění revize knihovního fondu
Sklad Praha
Pracovnice skladu v Praze byly vyškoleny pro práci s knihovnickým systémem ALEPH, v němž pracují na
tzv. jednotkování knih a časopisů, tzn. signatury a přírůstková čísla jsou přidělována na konci zpracovatelské
linky při přejímání do skladu.
Sklad Kojetice
Během roku 2006 byl vytvořen seznam nerelevantních dokumentů, které byly v průběhu let získány do
fondu ZPK darem. Jedná se o dokumenty do roku 1945, z velké části v německém jazyce. Tyto dokumenty
budou nabídnuty knihovnám a informačním institucím.
Současně je prováděna systematická očista fondu. Značně znečištěný fond, který byl navezen do depozitáře
v roce 2002 z několika předchozích depozitářů knihovny, je mechanicky očišťován pod vedením odborníků
z NK ČR. V roce 2006 bylo očištěno 3000 bm knih.
Ke sledování optimální teploty a vlhkosti zakoupen Thermohygrograf 874 E a do depozitáře nainstalována
WIFI síť, která umožňuje pracovat s dokumenty přímo ve skladu.
Staré tisky
ZPK je vlastníkem vzácných historických dokumentů, které si vyžadují zvláštní přístup z hlediska skladování i případných oprav. V roce 2006 byl pro nejvzácnější z nich vypracován odborný posudek předpokládaného restaurátorského postupu a ceny restaurování. Vypracoval jej Jerzy Stankiewicz z oddělení historických
fondů NK ČR. Historická hodnota knih byla posouzena PhDr. Petrem Maškem z knihovny Národního muzea
vypracováním soupisu s komentáři z Knihopisu.
II-2.1.3 Webové informační služby (tematický úkol č.1.1.3)
Portál Agronavigátor byl průběžně naplňován aktuálními odbornými informacemi z oblasti zemědělství
a potravinářství. Získané informace ze zahraničních a domácích informačních pramenů a internetu byly zařazovány do rubrik Zemědělství, Potravinářství, Informační zdroje, Věda a vzdělávání, EU a FAO. Elektronická
podoba vydávaných časopisů Zemědělské aktuality a Potravinářské aktuality pro předplatitele byla v roce 2006
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
37
zpřístupněna i ostatním uživatelům zdarma. V roce 2006 bylo ve studijním oddělení zpracováno 5 063 příspěvků s počtem shlédnutí 7 553 056, to představuje ve srovnání s rokem 2005 (3 223 754 shlédnutí) nárůst
o 134,3 %.
Počty článků a shlédnutí na webu Agronavigátor v r. 2006
Kanál
Zemědělství
Potravinářství
Věda a vzdělávání
EU
FAO
Informační zdroje
ÚZPI
Celkem
Počet článků
2 413
1 682
156
312
14
472
14
5 063
Počet shlédnutí
3 429 491
2 565 778
316 689
559 340
100 974
524 767
56 017
7 553 056
Pozn.: Ve srovnání s rokem 2005 došlo v roce 2006 k prudkému nárůstu počtu čtenářů, kteří využívali Agronavigátor.
Z celkového počtu shlédnutí v roce 2005 v řádu 3 223 754 se tento počet v roce 2006 zvýšil na 7 553 056. Svědčí to o tom,
že se tento elektronický portál již dostal do povědomí odborné zemědělské a potravinářské veřejnosti. Tyto informace se
staly pro mnohá odborná média a deníky zdrojem, ze kterého plní své stránky.
II-2.1.4 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum (tematický úkol č.1.1.4)
V roce 2006 pokračoval projekt 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum.
V rámci projektu je zajištěn a kontrolován on-line přístup ke zdrojům CAB Abstracts a FSTA. V konsorciu jsou
kromě Ústavu zemědělských a potravinářských informací, který je nositelem projektu, zapojeny také Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká zemědělská
univerzita v Praze, Výzkumný ústav potravinářský, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Státní zdravotní ústav. Dostupnost bází je zajišťována na
základě IP adres daných institucí.
Finanční prostředky, které nebylo třeba v důsledku výhodného kurzu dolaru vynaložit na předplatné databází, byly použity na roční předplatné databáze ProQuest AGRICOLA with Full Text. Využití databází je
pravidelně sledováno pomocí statistik, které jsou generované prostřednictvím webových stránek distributora
databází firmy OVID.
Celkové statistické údaje o využití databází
Báze
CAB Abstracts
FSTA
Počet přihlášení k bázi
4 777
2 992
Počet hledání
Zobrazených
abstraktů
Zobrazených
záznamů
Celkový čas
připojení
dd:hh:mm:ss
26 060
14 366
201 086
52 087
294 923
54 502
89:15:32:48
50:16:24:49
Počet zamítnutých přihlášení
(překročené
licence)
7
24
Statistické údaje využití bází Ústavem zemědělských a potravinářských informací
Báze
CAB Abstracts
FSTA
Počet přihlášení k bázi
338
539
Počet hledání
Zobrazených
abstraktů
Zobrazených
záznamů
Celkový čas
připojení
dd:hh:mm:ss
1 458
3 200
19 059
20 497
28 099
21 483
03:03:08:15
06:22:20:52
Počet zamítnutých přihlášení
(překročené
licence)
0
1
II-2.1.5 Vědecké časopisy ČAZV (tematický úkol č. 1.1.5)
Viz bod II-9.1.1. Vědecké časopisy vydávané ÚZPI.
38 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
II-2.2. Tematické úkoly z prostředků ostatní
II-2.2.1 Terminologie a slovníky (tematický úkol 2.1.6)
Výkladový zemědělsko-potravinářský slovník
Slovník v současné době obsahuje 27 330 výkladových hesel s anglickými ekvivalenty. Přiřazením dalších
cizojazyčných ekvivalentů a cizojazyčných výkladů k heslům u některých oborů obsahuje slovník celkem
73 442 termínů. Slovník je rozdělen do 10 tematických okruhů (oborů): Rostlinná výroba, Živočišná výroba,
Veterinární medicína, Rostlinolékařství, Vodní hospodářství, Lesní hospodářství a myslivost, Pedologie, Ekonomie, Potraviny a výživa a Zemědělská technika, která je v současné době rozdělena na Zemědělskou techniku se zaměřením na živočišnou a na rostlinnou výrobu (jedná se o sloučení do jednoho oboru). Rozhodnutím
pracovní skupiny terminologického slovníku by jeho základní verze měla obsahovat cca 40 000 hesel s tím, že
systém bude otevřený dalšímu rozšiřování a nepřetržité aktualizaci.
Aktualizace a údržba slovníku zkratek
Je připravena migrace Slovníku zkratek a pojmů EU. Do slovníku bylo uloženo 280 hesel zpracovaných
v roce 2005 a 170 hesel do výkladového slovníku určeného pro spotřebitele. Po zprovoznění technického prostředí budou hesla vložena na web a budou přístupná ze slovníkových aplikací na webu Agronavigátor a klonu
Bezpečnost potravin. Jsou zpracována hesla týkající se základních výrazů používaných u potravin, škodlivin
vyskytujících se v potravinách, nemocí z potravin a jejich původců, způsobů zajišťování bezpečnosti potravin,
přirozených složek potravin a jejich výživového významu, aditiv apod.
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
39
II-3. Odbor investiční a vnitřní správy
II-3.1. Oddělení informačních a komunikačních technologií (ICT)
V posledních letech se podařilo zmodernizovat stav informačních technologií v ústavu na vyhovující úroveň. Toho bylo dosaženo především obměnou a rozšířením serverových technologií, obměnou kancelářských
počítačů, nákupem licencí na vhodný serverový i klientský software a vybavením specializovaných pracovišť
kvalitními a výkonnými pracovními stanicemi. Dále toho bylo dosaženo také přebudováním síťové infrastruktury na standardní metalický kabelový rozvod kategorie 5 s příslušnými síťovými prvky.
V roce 2006 došlo k dalším zásadním změnám a v důsledku rekonstrukce objektu ve Slezské 7, během níž
byly dokončeny potřebné metalické kabelové rozvody v jednotlivých patrech budovy. Nyní již veškerá strukturovaná kabeláž v objektu odpovídá náročným požadavkům na rozmístění a kvalitu a odpovídá kategorii 5.
Dále byla vybudována nová optická páteřní síť, která by měla do budoucna zajistit dostatečnou kapacitu pro
připojení všech klientských stanic v budově. Přestavba konfigurace celé sítě bude probíhat ještě během začátku
roku 2007. Připravovaná opatření jsou zaměřena pouze na datové přenosy po páteřní síti. V rámci modernizace datové sítě byly instalovány bezdrátové přístupové body pro možnost bezdrátového připojení k síti ÚZPI
vzhledem k nárůstu počtu přenosných počítačů umožňujících tuto technologii využívat. Bezdrátová technologie bude uvedena do provozu během roku 2007.
Osm stávajících serverů zajišťujících datový provoz je založeno na platformě PC a využívá operačního
systému Microsoft Windows 2003 Server. V roce 2006 byly dále zakoupeny dva servery společnosti FujitsuSiemens. Na obou je provozován operační systém LINUX.
Během roku 2006 dále pokračovala i nutná modernizace výpočetní techniky na jednotlivých odborných
pracovištích. V současné době se uskutečňuje výměna všech monitorů CRT za kvalitnější LCD. LCD monitorů bylo zakoupeno 23 kusů. Dále bylo zakoupeno 9 nových počítačů s procesory Intel Celeron 4, 4 nové
počítače s procesory Intel Pentium D DualCore a 4 nové notebooky společnosti Fujitsu-Siemens. U některých
starších počítačů byla rozšířena operační paměť, která již nevyhovovala požadavkům používaného programového vybavení.
Přehled stávajícího počítačového vybavení je uveden v následující tabulce:
Procesor
Stáří
Počet
P3
4-5
3
P4
0-3
138
XEON
0
3
Notebook
0-5
38
Celkem
182
II-3.2. Hospodářská správa (HS)
Oddělení jako jeden z hlavních úkolů zajišťovalo pokračování II. etapy rekonstrukce budovy ÚZPI ve
Slezské 7 a s tím spojené veškeré organizační a technické práce v souladu se smluvními ujednáními s dodavatelem stavby. Akce byla zařazena do programu pořízení a reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na
jejím financování. Byla zahájena 5. 9. 2005 a dokončena v plánovaném termínu 30.11.2006.
Předmětem rekonstrukce byly především:
• Střechy a terasa – celková rekonstrukce včetně nové krytiny, doplnění tepelných izolací a hydroizolací,
pokrytí podlahy pobytové terasy v úrovni 6.NP pochozími deskami.
• Fasády – oprava a repase včetně souvisejících prvků – svítidel, obkladů stěn, keramických, truhlářských,
štukatérských a zámečnických prvků, oken, dveří a nových nátěrů.
• Ústřední topení – kompletní rekonstrukce rozvodů včetně měření a regulace, částečná výměna radiátorů.
• Rekonstrukce velkého přednáškového sálu, šatny a přísálí – oprava a repase vestavěného interiéru, svítidel, obkladů stěn, podlahy, obnovení původní barevnosti stěn a stropů podle restaurátorských průzkumů
a požadavků památkového ústavu, oprava oken, dveří, instalace nového zatemňovacího systému, ozvučení
sálu, projekčního audiovizuálního systému, rekonstrukce elektroinstalace, slaboproudu, obnovení původní
šatny, instalace vzduchotechniky pro sál.
• Historicky cenné prostory (vybrané kanceláře, „modrý salónek“) ve 3. NP – oprava a repase včetně
souvisejících prvků vestavěného interiéru, původních svítidel, obkladů stěn, podlah, opravy štukatérských
40 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
prvků, původní barevnosti stěn a stropů podle restaurátorských průzkumů a požadavků památkového ústavu, oprava oken, dveří, kompletní rekonstrukce elektro a slaboproudých rozvodů.
• Prostory kanceláří, společných chodeb a schodišť – oprava a repase včetně souvisejících prvků vestavěného interiéru, obkladů stěn, podlah, opravy štukatérských prvků, oprava oken, dveří, kompletní rekonstrukce elektro a slaboproudých rozvodů
• Výtahy – oprava a repase osobních výtahů
• Zpevněná plocha dvora – oprava betonové dlažby, oprava zdí a vybudování nové plotu.
Rekonstrukce byla prováděna za plného provozu budovy, což kladlo zvýšené nároky jednak na pracovníky
hospodářské správy jak zabezpečit chod budovy a průběžně uvolňovat prostory k rekonstrukci, tak zejména na
zaměstnance všech sídlících institucí resortu MZe.
Oddělení zajišťovalo rovněž autoprovoz ústavu, v němž byl snížen počet služebních osobních automobilů
na osm. Celkový výkon autoparku byl 159 870 (171 987 km – 05) ujetých km. Roční spotřeba pohonných
hmot je 11 608 l (12 670 l), v celkové hodnotě 347 833 Kč (359 700 Kč – 05).
Spotřeba energií za rok 2006 byla ve všech objektech ÚZPI – tj. Slezská 7, Praha 2, Kojetice a Vzdělávací
středisko Benešov následující:
Druh energie
Zemní plyn (m3)
El. energie (kWh)
Kojetice
23 203
(16 170)
211 529
(128 570)
Slezská
108 957
(120 980)
361 177
(362 033)
Benešov
10 032
(9 830)
4 236
(4 120)
Celkem
142 192
(146 980)
576 942
(494 723)
Náklady v tis.Kč
1 469
(1 162)
1 592
(1 198)
Pozn.: údaje v závorce jsou za rok 2005
Hospodářská správa dále zajistila provedení předepsaných technických prohlídek.
II-3.3. Reprografické oddělení
Oddělení vedle potřeb ústavu zajišťovalo požadavky odborných útvarů MZe na tisk, např. publikací pro
oblast bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí, ekologické zemědělství, nitrátové směrnice atd. Pro
zajištění zvýšené kvality dokončovacích prací (lepení publikací) byl zakoupen plně automatický lepící stroj
CP BOURG BB 3002.
Na průtiskových strojích RISOGRAPH bylo celkem vytištěno 1 655 788 tiskových stran formátu A3, na
kopírovacích strojích bylo zhotoveno 86.177 kopií formátu A4. Pro jednotlivé odbory ústavu byly poskytnuty
reprografické služby v celkové hodnotě 1 961 813,50 Kč. Pro externí zákazníky byly zhotoveny práce celkem
za 91 057,77 Kč. Podle požadavků ZPK bylo restaurováno celkem 57 poškozených publikací.
II-3.4 Vzdělávací středisko Benešov
Vzdělávací středisko Benešov poskytovalo služby spočívající ve využití prostorů objektu zejména pro
vzdělávací akce MZe a vlastní akce ÚZPI, případně i cizí organizace, jakož i využití ubytovací kapacity pro
účastníky kurzů.
Z důvodu zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb a na základě požadavků účastníků kurzů
a lektorů byla učebna vybavena dataprojektorem, počítačem a tiskárnou (kopírka, skener ) a dále byl do učebny zaveden internet.
Vedle odborných kurzů a seminářů pro MZe a v rámci činnosti ÚZPI probíhaly zejména přípravné kurzy
anglického a německého jazyka pro ředitele a pracovníky ZA a PÚ MZe. Celkem bylo těchto obvykle dvoudenních kurzů uspořádáno 34 s průměrnou účastí 31 osob. Celkově byl objekt vzdělávacího střediska využit v délce
150 dní (z toho 135 pracovních ). Učebna byla využita po dobu 126 dní a vzdělávalo se v ní 236 osob.
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
41
II-4. Odbor ekonomiky a financování
Odbor ekonomiky a financování plnil úkoly na úseku vedení účetnictví, tvorby a kontroly rozpočtu ústavu.
Mimořádně náročná byla evidence a inventarizace hmotného majetku. Po organizačních změnách na úseku
personální a mzdové agendy bylo přistoupeno k zpřesňování podkladů osobní evidence zaměstnanců. Rozhodujícím výsledkem vedení organizace a činnosti odboru je skutečnost, že i přes ztížené podmínky v roce
2006 – probíhající rekonstrukce, nutnost řešit finančně výsledek sporu s Londýnskou a.s., se podařilo udržet
vyrovnaný hospodářský výsledek. Další činnost odboru vyplývá z odstavců I-5, I-6 a I-7 této zprávy.
II-5 Kancelář ředitele
II-5.1 Sekretariát ředitele
Sekretariát ředitele zajišťoval administrativní agendu ředitele ÚZPI, spisovou službu kanceláře ředitele
a funkci administrátora spisové služby za celý ústav. V uplynulém roce byla zpřesněna centrální evidence
smluv a prohloubena činnost související s uplatněním zákona o finanční kontrole a vnitřního předpisu o systému vnitřní kontroly, v druhé polovině roku i rozšíření činnosti související s realizací vnitřního předpisu o
veřejných zakázkách.
II-5.2. Právní referát
Hlavním cílem v hodnoceném období bylo posilování důvěry v právní službu ÚZPI, kterou představoval
právní referát, jenž byl koncem předcházejícího roku 2005 organizačně začleněn do kanceláře ředitele ÚZPI.
Za rozhodující ve své činnosti referát při jeho podílu na naplňování hlavních úloh ÚZPI považoval řešení
dlouhodobých záležitostí a to ve spojitosti s jejich ekonomickými efekty.
Jedním z prioritních úkolů byla zainteresovanost na soudních řízeních o objekt Londýnská v odvolacím řízení, přičemž jedním z pozitiv bylo dosažení snížení jedné z původně požadovaných částek k zaplacení v prospěch Londýnské, a. s. Následně se referát podílel na podání dvou dovolání k Nejvyššímu soudu
ČR, ke kterým byly uvedeny jako důvody nesprávné právní posouzení věci a odlišné rozhodování různými
soudy o otázce absolutní neplatnosti nájemní smlouvy v původních (zrušených) a nových řízeních. V tomto
sporu zastupuje ÚZPI advokát JUDr. Čížkovský a rovněž veškeré postupy byly konzultovány schváleny
ekonomickým náměstkem MZe. MZe, dopisem ministra, rovněž požádalo Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových (ÚZSVM) o součinnost při řešení tohoto sporu. Ředitel ÚZPI jednal v této věci
s náměstkem pro legislativu ÚZSVM. V současné době leží odvolání k těmto kauzám u Nejvyššího soudu
ČR.
Právní referát se zabýval otázkami správné interpretace smluvních ujednání o předání díla ze strany KONSTRUKTIVY KONSIT, a. s., Praha v rámci dokončovacích prací rekonstrukce budovy Slezská 100/7. V souvislosti s tím byla pozornost věnována otázkám limitace ceny za dílo, zádržného práva a uvolnění k tomu účelu
vyčleněných prostředků v návaznosti na odstraňování vad, jak vyplynuly z předávacího protokolu.
Úlohu garanta a dozorujícího orgánu právní referát sehrával v oblasti veřejných zakázek, otevřených
řízení v rámci Operačního programu, v nichž ÚZPI plnil úlohu příjemce pomoci ze strukturálních fondů EU. Správnost zaujímaných stanovisek referátu jako obhájce postupů ÚZPI v souladu se zákonem
potvrzovala stanoviska získávaná od Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu na ochranu hospodářské
soutěže jako orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Pozornost byla věnována dodržování
smluvních vztahů subjekty, jimž byla rozhodnutím ÚZPI v pozici veřejného zadavatele přidělena. jednotlivá témata vzdělávání byla posuzována jako dílčí plnění veřejné zakázky. V rámci dozorové činnosti
byla rovněž zabezpečována celková správnost procedurálních záležitostí, plnění termínů a zabezpečení
všech činností, směřujících k včasnému vydání rozhodnutí a podmínek příjemcem pomoci.
Činnost referátu byla zaměřena rovněž na otázky související s ochranou proti nekalým praktikám zahraničních firem v oblasti zpracovávání internetových katalogů, s kterými předchozí vedení ÚZPI neuváženě
42 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
uzavřelo smluvní vztah. ÚZPI se připojil k zahájenému trestnímu stíhání neznámého pachatele v souvislosti
s podvodným uzavíráním smluv se subjekty z České republiky švýcarskou společností INTERCABLE VERLAG AG Hünenberg. V souvislosti s tím byla pozornost věnována monitorování mediálního zobecňování
zkušeností s postupy proti této společnosti jak na území České republiky, tak i v zahraničí, zejména v SRN.
Osobní účastí na řadě probíhajících soudních řízení byly získávány praktické zkušenosti s justičním řešením
popisovaných praktik.
V rámci soudní agendy referát věnoval pozornost několika případům vyhlášení konkurzů obchodními
soudy a přihlášením pohledávek ÚZPI k jejich případnému uspokojení v rámci konkurzních řízení. Na
základě vykonatelného rozhodnutí a neuspokojivého řešení náhrady škody byl navržen výkon rozhodnutí
v souvislosti s povinností nahradit ÚZPI škodu vzniklou činností Ing. Poláčka.
V činností referátu byla i nadále věnována pozornost posilování právního vědomí zaměstnanců ÚZPI tvorbou interních předpisů a jejich objasňováním při metodických dnech právníka se zaměstnanci jednotlivých
odborů. Prohloubila se vzájemná spolupráce odborů s právním referátem, k čemuž přispěla i účast právníka na
poradách širšího vedení ústavu.
Významným prvkem pro zlepšení práce a úrovně vědomí zaměstnanců bylo vyhlášení Etického kodexu
ÚZPI, jako důležité vnitřní pracovní a společenské normy.
II-5.3. Referát kontroly
V důsledku probíhající rekonstrukce objektu ÚZPI ve Slezské 7 bylo rozhodnuto, že mimo jiné se kontrolní
činnost a bezpečnost práce musí stát garantem minimalizace dopadů stavebních prací jak na ochranu majetku tak
i bezpečnost práce. Vlastní kontrolní činnost referát kontroly zajišťoval především formou operativní kontroly,
zjištěné závady byly odstraňovány projednáváním s řediteli odborů a schvalovány ředitelem ÚZPI, nebo projednávány na poradách vedení s přijímáním závěrů k odstranění závad. Po formální stránce se tedy přistoupilo ke
zjednodušenému způsobu provádění kontrol.
Zhodnocení řídících kontrol
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen zákon), v platném znění, byl v ÚZPI
realizován podle vnitřního předpisu – směrnice č.2/2004 o vnitřním kontrolním systému ÚZPI. Realizace
zákona i vnitřního předpisu ÚZPI byla ověřována především kontrolou všech došlých faktur a zejména kontrolou dodržování jejich likvidace při aplikaci uvedeného vnitřního předpisu (směrnice č.2/2004). Zjištěné nedostatky byly řešeny průběžně. Např. byla zadržena faktura fy INTERCABLE VERLAG AG. Pokud další řízení,
příp. soudní, bude úspěšné, došlo by k úspoře cca 144 000 Kč. Celkem bylo kontrolováno 2 050 faktur.
Podle uvedeného vnitřního předpisu ÚZPI byla prováděna předběžná řídící kontrola zejména u objednávek
směřujících mimo ústav (před vznikem závazku). Kontrola se prováděla rovněž u uzavíraných smluv. Kontrolu textu uzavřených smluv prováděl právní referát ústavu. Na základě zkušeností v této oblasti byly začátkem
roku 2006 vytvořeny vzorové texty nejčastěji používaných smluv a umístěny na intranetu. Materiálové náklady (výdaje) posouzené řídící kontrolou činily 8,503 mil. Kč (účet 501), výdaje za ostatní služby (účet 518)
činily 28,089 mil. Kč, opravy a udržování – účet 511 1,833 mil Kč, cestovné 1,826 mil. Kč – účet 512.
V průběhu roku byla provedena kontrola plnění příkazu ředitele ústavu č.8/2005 a zejména znovu kontrola
všech vnitřních předpisů a to z hlediska jejich platnosti a aktuálnosti. Dále byl vydán pokyn pro realizaci novely autorského zákona v ZPK, vydán Spisový a skartační řád ve smyslu zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a navazující prováděcí vyhlášce o podrobnostech spisové služby.
Z iniciativy ředitele ÚZPI byl zpracován a vydán vnitřní předpis: směrnice evid.č. 5/2006 pro objednávání
a nákup informačních a komunikačních technologií (ICT) prostřednictvím elektronického tržiště. Tato směrnice přispěla k objektivizaci a transparentnosti objednávek uvedeného zařízení a služeb. Přesto byla provedena
ještě kontrola zbývající typů objednávek materiálu, služeb a zařízení a byla doporučeno prohloubit uplatňování
zákona o veřejných zakázkách vydáním vnitřního předpisu o veřejných zakázkách malého rozsahu.
V ústavu byly provedeny následující kontroly:
– plnění autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, zajištění podkladů, propočet poplatků za kopírovací služby za úplatu a vypracování příkazu k proplacení Dilii,
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
43
– vnitřního předpisu o odpisech a evidenci majetku (doporučena novelizace) a navrženo zpracování vnitřního
předpisu o cestovních náhradách.
V listopadu a prosinci 2006 byly provedeny externí kontroly:
– Úřadem práce v Praze 2 – dodržování zákona o zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání pracovníků se
sníženou pracovní schopností.
– veřejnosprávní kontrola kontrolní skupinou MZe týkající se dodržování zákona o finanční kontrole při
zajišťování projektu: Analýza kvalifikační struktury v zemědělství a program potřeby kvalifikace do roku
2010. Celkový objem finančních prostředků na tuto akci činí 700 000 Kč.
V souladu s vnitřními kontrolními předpisy MZe byly podrobné údaje o kontrolní činnosti uvedeny v roční
zprávě předané na MZe odboru auditu a supervize.
II-5.4. Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
V důsledku probíhající rekonstrukce činnost referátu BOZP byla zaměřena na minimalizaci dopadů rekonstrukce na bezpečnost práce. Vlastní činnost se referátem BOZP zajišťovala především formou operativní
kontroly na jednotlivých pracovištích a prostorách objektu.
Mimořádná situace na úseku BOZP byla vzata v úvahu i při roční prověrce BOZP, která proběhla v roce
2006 zatím na dislokovaných pracovištích, tj. knihovní sklad Kojetice a Vzdělávací středisko Benešov. Prověrka BOZP v budově Slezská 7 nemohla být provedena vzhledem k probíhajícím stavebním pracem a z rozhodnutí ředitele ústavu bude uskutečněna po kolaudačním řízení celé rekonstrukce.
Kontrola provedených revizí: Jak na pracovišti v Kojeticích, tak ve Vzdělávacím středisku Benešov byly
realizovány všechny stanovené revize. Jejich podrobný rozpis i výsledky, jakož i další činnost referátu je uvedena v roční zprávě předané odboru vnitřní správy MZe (Ing. L. Síbek).
Prohlídka pracovišť
Na uvedených pracovištích nebyly zjištěny žádné významnější nedostatky. Zejména pracoviště v Kojeticích je ve velmi dobrém stavu, čisté a upravené. Po dohodě s inspektorem práce odborového svazu, který
byl členem prověrkové komise, bylo uloženo pro tento objekt zpracovat provozní řád. S příslušným pracovištěm hygienické služby bude posouzena činnost zaměstnanců knihovního skladu ve smyslu nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci, konkrétně se jedná o § 22
o biologických činitelích.
Plnění ostatních úkolů
Probíhala spolupráce se Železniční nemocnicí, která zajišťuje pro ústav závodní zdravotní středisko preventivní péče. U nových zaměstnanců se realizovaly vstupní prohlídky a provádělo vstupní školení o BOZP.
V roce 2006 došlo ke dvěma lehkým pracovním úrazům.
II-6 Konference a semináře pořádané ÚZPI
II-6.1 Akce organizované Zemědělskou a potravinářskou knihovnou
Kurz: Informační technologie Zemědělské a potravinářské knihovny.
Lektorská činnost: 3 kurzy, které absolvovali studenti maturitních ročníků odborných škol. Pro kurz byly
zpracovány prezentace:
• Jak vyhledávat v katalogu knihovny.
• Jak vyhledávat v České zemědělské a potravinářské bibliografii.
• Seminář k autorskému zákonu
Pro pracovníky zemědělských a potravinářských knihoven byl ve spolupráci s dr. Richterem z NK ČR dne
11. 12. 2006 uspořádán seminář Služby knihoven ve světle novely autorského zákona“.
44 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
II-6.2 Semináře konané ÚZPI ve spolupráci s Českou potravinářskou společností (ČPS)
31. 1. 2006
Úloha Státní veterinární správy při kontrole bezpečnosti potravin
Přednášející: MVDr. Antonín Kozák, ředitel Městské veterinární správy v Praze, účast: 35 osob
28. 2. 2006
Potravinářský průmysl, jeho současné hodnocení a potravinářská media
Přednášející: Ing. František Kruntorád, CSc.,ředitel AGRAL s.s r.o. Praha, účast: 38 osob
28. 3. 2006
Bezpečnost potravin a český spotřebitel
Přednášející: Ing. Inka Laudová, ředitelka inspektorátu SZPI Praha, účast: 39 osob
25. 4. 2006
UNILEVER PTZ (Povltavské tukové závody) – průkopník moderních technologií výroby
Přednášející: Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.,účast: 29 osob
30. 5. 2006
Pojednání o jednotlivých složkách tuků z hlediska moderních pohledů na výživu
Přednášející: Prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc., Ústav chemie a analýzy potravin, FPBT, VŠCHT Praha, účast:
27 osob
27. 6. 2006
Potravinářský průmysl ČR – pozice a výkonnost na začátku 21. století
Přednášející: JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.,vedoucí oddělení struktury a ekonomiky navazujících sektorů,
VÚ zemědělské ekonomiky, Praha, účast: 27 osob
26. 9. 2006
Biolíh – současný stav a perspektivy výroby
Přednášející: Prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc., Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, FPBT, VŠCHT,
Praha, účast: 28 osob
31. 10. 2006 Současný stav a další perspektivy Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR
Přednášející: Ing. Stanislav Musil, předseda Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR, účast: 26 osob
28. 11. 2006 Obalový průmysl ČR a úloha obalové asociace SYBA
Přednášející: Ing. Benedikt Klaudis, účast: 32 osob
II-6.3 Ostatní semináře a školení organizované odborem vzdělávání a poradenství
Odbor zorganizoval 6 seminářů a 46 kurzů. Kromě toho Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP)
zajistilo 24 přednášek na téma Ochrana vod v zemědělství, 25 přednášek v Mateřských centrech na téma bezpečnost potravin a podle modelu WHO, projekt „5 klíčů bezpečného stravování,“ rovněž 115 akcí pro děti
předškolního věku a 42 akcí pro děti ve věku 6 – 10 let. Podrobnosti k těmto akcím jsou uvedeny v části II-1
této zprávy.
II-6.4. Seminář organizovaný k 80. výročí otevření Domu zemědělské osvěty (DZO)
Úloha vzdělávání a osvěty v evropském agrárním prostoru. Seminář konaný při příležitosti 80. výročí otevření DZO konaný dne 23. 11. 2006, Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI), Praha.
Příspěvky: Vystoupení ministryně zemědělství a dalších hostů. Vystoupení hostů ze Slovenské republiky.
ŠLAPETA Vl.: Doba prof. Ing. arch. Josefa Gočára. MISTR M.: Vzdělávání a poradenství je základem prosperity podnikatelů. KVÍTEK M.:Zemědělská a potravinářská knihovna v proměnách času.
II-7. Členství a účast v komisích a radách
a) ÚZPI jako kolektivní člen těchto organizací:
• Agrární komora
• Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
45
Sdružení knihoven ČR (SDRUK)
International Association of Agricultural Information Specialists (IAALD)
Mezinárodní síť zemědělských knihoven Agricultural Libraries Network (AGLINET)
Konsorcium knihoven v rámci Projektu 1N04151 – Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský
výzkum (MŠMT) – přístup do databází CAB Abstracts a FSTA
• Konsorcium knihoven SCOPUS – přístup do databáze SCOPUS
b) Funkce pracovníků ÚZPI v různých institucích a společnostech
• Předsednictvo ČAZV
• Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV (předseda)
• Komitét pro potravinářské vědy a technologie (předseda)
• Česká potravinářská společnost při ČS VTS (předseda, člen Odborné skupiny pro směry v potravinářském
průmyslu)
• Redakční rada časopisu Výživa a potraviny (předseda)
• Správní rada Společnosti pro výživu (člen)
• Komise pro státnice na 3.LF UK pro obor Výživa (člen)
• Komise pro životní prostředí PK ČR (člen)
• Redakční rada časopisu Zpravodaj AGROBASE (člen)
• Národní rada pro poradenství (člen)
• Vydavatelská rada ČAZV (člen)
• Česká informační společnost (člen předsednictva, člen)
c) Individuální členství pracovníků ÚZPI:
• Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
• Česká potravinářská společnost
• Česká informační společnost
•
•
•
•
II- 8. Publikační činnost pracovníků ÚZPI
II-8.1 Přehled odborných prací
• KVASNIČKOVÁ, A. – RAUCH, P.: Odmítavé reakce na potraviny.In: XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Sborník příspěvků. Ed. Holasová, M.; Fiedlerová, V.; Špicner, J., Praha,
VÚPP, 2006, s. 3–4.
• MACHÁČKOVÁ, M.,: Ukrajinský potravinářský průmysl. Potravinářská revue, 2006. č. 2, s. 59–63.
• PERLÍN, C.: Ekonomické možnosti prevence obezity z hlediska výživy. Výživa a potraviny, 61, 2006, č. 1,
s. 12–13.
• PERLÍN , C.: Potravinářská aditiva a bezpečnost potravin. Potravinářský zpravodaj, 7, 2006, č. 7, s. 8.
• PERLÍN, C.: Výživová a potravinová politika. Potravinářská revue, 2006, č. 2, s. 31–32.
• PERLÍN, C.: Biolíh – současný stav a perspektivy jeho výroby. Zpravodaj ČSVTS, listopad 2006, č. 22, s.
13–14.
• PERLÍN, C.: Jsme výživově svéprávní? Výživa a potraviny, 61, 2006, č. 6, s. 141.
• ŠŤASTNÝ, M.: Precizní zemědělství. Agromagazín, 7, 2006, č. 5, s. 52–54.
• ŠŤASTNÝ , M.: Netradiční paliva.Agromagazín, 7, 2006, č. 8, s. 80–81..
• ŠŤASTNÝ , M.: Den techniky Bromford. Agromagazín,7, 2006, s. 74–75.
• VOZKA, J.: ÚZPI přichází s novou službou pro veřejnost. Zpravodaj AGRO base, 2006, s. 31 (česká verze), s. 32 (anglická verze).
• VOZKA, J. Dny bezpečnosti potravin. Potravinářský zpravodaj, 7, 2006, s. 4.
Kromě výše uvedených prací provádělo pro popularizaci ÚZPI studijní oddělení výběr, úpravy a redakční
přípravu článků do novin a časopisů (např. Zemědělec, Potravinářský zpravodaj a Řeznicko/uzenářské noviny). Celkem bylo zpracováno 158 článků.
46 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
II-8.2 Ostatní
a) Exkurze do knihovny
V průběhu roku 2006 se uskutečnily tři exkurze studentů Střední odborné školy potravinářských technologií ZPK. V rámci exkurze byli studenti seznámeni se základními službami knihovny, zaškoleni do vyhledávání v katalogu knihovny a v České zemědělské a potravinářské bibliografii včetně praktických cvičení.
b) Přednášky
• MACHÁČKOVÁ, M. Přednáška na semináři „Celoživotní vzdělávání, projektová dokumentace a moderní metody získávání informací“ konaného 16. 3. 2006 v Praze: Možnosti využití informačních systémů
se zaměřením na Infopult ÚZPI v oblasti celoživotního vzdělávání“.
• PEJŠOVÁ, P. Přednáška a příspěvek ve sborníku na konferenci „Knihovny současnosti 2006“ konané
ve dnech 12.–14. září 2006 v Seči u Chrudimi: Česká zemědělská a potravinářská bibliografie/ Petra
Pejšová.
• PEJŠOVÁ, P. – VOZKOVÁ, V. Přednáška a příspěvek ve sborníku na konferenci „Knihovny současnosti
2006“ konané ve dnech 12.-14. září 2006 v Seči u Chrudimi: Věcný popis pro obory zemědělství
a potravinářství – tezaury AGROVOC a AGROTERM.
• KVASNIČKOVÁ, A.: Spoluautor přednášky na téma “Odmítavé reakce na potraviny”. XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin; Skalský Dvůr, 29. až 31. května 2006
• PERLÍN, C., KONÍČKOVÁ, N., KADLEČÍKOVÁ, K.: Nutrition in Czech Foresight. Berlin, BMBF
16.2.-17.2.2006. 1. workshop v rámci tzv. Future Dialogues, Task 3.2.: Future of Nutrition, projekt ForSociety
• PERLÍN,C., ŠTIKOVÁ, O.: Food safety from the point of view consumption structure. FiCEE 2006
Conference, Praha 30.6.–1.7.2006
• PERLÍN, C.: Prevence obezity z pohledu ekonomiky a bezpečnosti potravin. Konference ke Světovému
dny výživy, Praha MZe 18. 10. 2006
• PERLÍN, C.: Databáze složení potravin. 30 tematická konference Společnosti pro výživu, 7. až 9. 11. 2006.
Pardubice.
• PERLÍN, C., ŠTIKOVÁ,O.: Potravinová bezpečnost z hlediska nevhodné struktury spotřeby potravin.
30. tematická konference Společnosti pro výživu, 7.–9. 11. Pardubice.
• PERLÍN, C.: Potravinové databáze a tabulky. Postgraduální školení v obezitologii, Endokrinologický
ústav, Praha 6. 12. 2006.
c) Další činnosti
• Individuální zaškolování čtenářů v rámci služby INFOPULT – noví čtenáři ZPK byli v rámci služeb
Infopultu podrobně seznámeni se všemi možnostmi využívání informačních nástrojů knihovny (on-line
katalogu, lístkových katalogu, ČZPB, zahraničních databází AGRIS, FSTA, CAB atd.)
• Pro publikaci Receptury pro školní stravování byla pomocí SW Alimenta 4.2 vypočtena výživová hodnota u 250 pokrmů.
II-9 Ediční činnost ÚZPI
II-9.1. Periodika
II-9.1.1 Vědecké časopisy vydávané ÚZPI
Zájem zahraničních autorů o publikování ve vědeckých časopisech vydávaných ÚZPI byl i v roce 2006
velký, a to nejen v impaktovaných časopisech. To s sebou přineslo nárůst práce pro redaktorky hlavně v oblasti
administrativní a při zajišťování lektorského řízení.
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
47
Počet
příspěvků
došlých do
redakce
Vrácené
příspěvky
Uveřejněné
práce české/
zahraniční
celkem
zahraniční
autoři
ČR
PSE
163
106
33/46
570+44
340+23
38
5
CJAS
186
97
34/39
542
274
100
17
VM
232
107
45/20
558
152
17
101
AE
82
13
56/19
588
151
20
5
JFS
70
18
42/14
580+98
127
44
7
CJFS
70
14
24/10
296
64
43
37
RAE
29
0
19/5
162
38
19
4
PPS
43
15
13/9
148+ 40
64
22
17
CJGPB
53
20
23/6
150 + 84
47
22
9
HS
29
8
11/14
166
85
16
31
SWR
28
7
18/2
165
6
23
6
985
405
318/184
3 925+266
364
221
Celkem
Počet tiskových stran
Lektoři
1 348
cizina
Vysvětlivky ke zkratkám: PSE = Plant, Soil and Environment; CJAS = Czech Journal of Animal Science; VM = Veterinární medicína;
AE = Agricultural Economic; JFS = Journal of Forest Science; CJFS = Czech Journal of Food Sciences; RAE = Research in Agricultural Engineering; PPS = Plant Protection Science; CJGPB = Czech Journal of Genetics and Plant Breeding; HS = Horticultural Science;
SWR = Soil and Water Research
Speciální číslo časopisu Journal of Forest Science bylo věnováno mezinárodní konferenci Restoration of
Forest Soils in Polluted Areas, pořádané ČZU v Praze. Další speciální číslo věnované mikrobiologii půdy
vydala redakce časopisu Plant, Soil and Environment. Redakce časopisu Veterinární medicína připravila speciální číslo z příspěvků pracovníků Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, které bylo věnováno
50. výročí založení tohoto ústavu. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding vydal speciální číslo, ve
kterém byly uveřejněny příspěvky přednesené na XVth Biennial Workshop on the Smut Fungi. Vydání všech
speciálních čísel bylo hrazeno pořadateli konferencí.
Impakt faktor jednotlivých časopisů za roky 2000–2005
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Plant, Soil and Environment
0,256
0,237
0,333
0,276
0,275
–
Czech Journal of Animal Science
0,172
0,147
0,187
0,217
0,217
0,254
Veterinární medicína
0,188
0,348
0,204
0,608
0,790
0,621
Impakt faktor
Hodnota impakt faktoru časopisu Czech Journal of Food Sciences bude známa až v roce 2007, protože je
v Current Contents (CC) zpracováván od roku 2004. Časopis Plant, Soil and Environment není od roku 2005
hodnocen v CC. Na podzim roku 2006 se redakce časopisu snažila zjistit důvody vyloučení časopisu ze zpracování. Firma Thompson, která podle svých vnitřních kritérií hodnocení provádí, bohužel sdělila, že důvody
vyřazení z CC nesděluje, neboť výběr časopisů ke zpracování je zcela v její kompetenci. Po osobním jednání
ředitele ÚZPI a zástupce redakční rady PSE se zástupci fy. Thompson bylo přislíbeno, že časopis bude zařazen
do nového hodnocení.
Další časopisy mají v Current Contents podánu žádost o zařazení do zpracování – Plant Protection Science,
Journal of Forest Science (časopisy již jsou zařazeny do seznamu jiných databází zpracovávaných firmou
Thompson), Agricultural Economic a Horticultural Science posílají čísla k předběžnému zkoumání.
48 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Další projednaná nebo připravovaná opatření
Redakce časopisu Veterinární medicína jedná o znovuzařazení do databáze PubMed; v současné době se
řeší technické problémy se zadáváním prací v XML.
Redakci časopisu Czech Journal of Food Sciences bylo nabídnuto zpracovávání abstraktů Cambridge
Scientific Abstracts (CSA).
V průběhu roku 2006 byly přihlášeny do zpracování v databázi SCOPUS časopisy vydávané ÚZPI, které
doposud nebyly v databázi zahrnuty (dosud zařazené PSE, CJAS, VM, JFS a CJFS). Od roku 2007 budou
všechny časopisy kromě Agricultural Economics zpracovávány touto databází.
U všech časopisů byla poslední čísla ročníku 2006 distribuována v průběhu prosince 2006. Podklady pro
anglické webové stránky jednotlivých vědeckých časopisů byly v závěru roku 2006 odevzdány ke zpracování
a vystavení na adrese www.uzpi.journal.cz/…. Budou obsahovat kompletní informace o jednotlivých časopisech v angličtině, seznamy členů redakčních rad a další informace.
Elektronický redakční systém
ÚZPI přistoupil k tvorbě elektronického redakčního systému, který by měl postupně zjednodušit evidenci
příspěvků v redakcích a usnadnit spolupráci s editory a vytvořit srovnatelné podmínky pro práci vydavatele
v podobných provozovaných systémech, včetně zlepšení prezentace a informovanosti o vědeckých časopisech
ČAZV. Po zavedení elektronického redakčního systému v průběhu roku 2007 bude možné prostřednictvím
těchto stránek zasílat příspěvky k publikování.
II-9.1.2 Ostatní
Zemědělská škola- Pôdohospodárska škola. Praha – Nitra: Ústav zemědělských a potravinářských informací
(ÚZPI) – Agroinštitut, 1936–2007. Vychází 10x ročně. ISSN 00 44-3875.
II-9.2 Publikace
Oddělení vydavatelské a technický služeb vydalo 16 knižních publikací a jedno periodikum. ICBP dalo
podnět a zajistilo vydání a distribuci publikaci I. Sukové: Průvodce označováním potravin. Jejich přehled je
dále uveden:
Dům zemědělské osvěty. Sborník přípěvků k 80. výročí otevření Domu zemědělské osvěty. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI), 2006.47 s. ISBN 80-7271-179-2.
Poznámka: Náklad 1000 výtisků. Publikaci, obsahující 7 příspěvků, doprovázejí barevné ilustrace starých
tisků z fondu ZPK a podobizny zakladatele DZO Edvarda Reicha a architekta a stavitele DZO Josefa Gočára.
Redakce: Kvítek M., Chlebečková R. Grafická úprava: Pokorný Vl. Obálka: Urbanidesová J. Ilustrace:
Buchta J. Překlad: Jiráňová H.
NERUDA Jindřich, ČERNÝ Zdeněk. Motorová řetězová pila a křovinořez. 1. vyd. Praha, ÚZPI, 2006, 92 s.,
6 tab., 145 obr. ISBN 80-7271-175-X. (Náklad: 800ks, formát A4)
TESLÍK Václav a kol. Management stáda masného skotu. 2. vyd. Praha, ÚZPI, 2006, 64 s. 20 tab.,
4 obr., ISBN 80-7271-187-7. (Náklad: 500 ks, formát A5)
MAREČEK František, PEKÁRKOVÁ Eva, JANOVSKÁ Jindra. Anglicko-český slovník pro zemědělce.
1. vyd. Praha, MZe, 2006, 100 s., ISBN 80-7084-557-0. (Náklad: 2 000 ks, formát A5)
Kvapilík Jindřich, Zahrádková Radka, Pytloun Jaroslav, Malát Kamil. Chov krav bez tržní produkce mléka. 1 vyd. Praha, ÚZPI, 2006, 100 s., 69 tab., 32 obr., ISBN 80-7271-177-6 (Náklad: 1000 ks,
formát A5)
KAVKA Miroslav a kol. Normativy zemědělských výrobních technologií. 2 vyd. Praha, ÚZPI, 2006, 376 s.,
ISBN 80-7271-164-4. (Náklad: 700 ks, formát A5)
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
49
KAVKA Miroslav a kol. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu. 2 vyd. Praha, ÚZPI, 2006, 400
s. ISBN 80-7271-163-6. (Náklad: 700ks, formát A5)
MAREČEK Jan a kol. Pravidla zacházení se SRM (specifikovaný rizikový materiál) v podmínkách zařízení na
zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu. 1. vyd. Praha, ÚZPI, 2006, 28 s.,
ISBN 80-7271-166-0. (Náklad: 500 ks, formát A4)
MARADA Petr a kol. Směrnice pro implementaci systému environmentálního managementu (EMS) v podmínkách zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu. 1. vyd. Praha,
ÚZPI, 2006, 40 s., 2 tab., ISBN 80-7271-167-9. (Náklad: 500 ks, formát A4)
KREJZEK Petr a kol. Výtah Referenčního dokumentu o BAT (nejlepších dostupných technikách) u zařízení na
zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu pro potřeby ČR. 1.vyd. Praha, ÚZPI,
2006, 36 s., ISBN 80-7271-168-7. (Náklad: 500 ks, formát A4)
KOLEKTIV pracovníků MZe Metodika provádění NV č. 241/2004 Sb. 1. vyd. Praha, ÚZPI, 2006, 12 s., 2 tab.,
ISBN 80-7084-500-7 . (Náklad:12 000 ks, formát A4)
KOLEKTIV pracovníků MZe. Metodika provádění NV č. 242/2007 Sb. 1. vyd. Praha, ÚZPI, 2006, 48 s., 12
tab., ISBN 80-7084-501-5. (Náklad 9 000 ks, formát A4)
MOUDRÝ Jan, KALINOVÁ Jana, PETR Jiří, MICHALOVÁ Anna. Pohanka a proso. 1. vyd. Praha, ÚZPI,
2005, 208 s., 99 tab., 62 obr., ISBN 80-7271-162-8. (Náklad: 300 ks, formát A5)
SUKOVÁ Irena. Průvodce označováním potravin. 1.vyd. Praha, ÚZPI, 2006, 36 s., ISBN 80-7271-174-1.
(Náklad: 2 000 ks, formát A5)
SUKOVÁ Irena. Syrovátka v potravinářství. 1. vyd. Praha, ÚZPI, 2006, 64 s., 10 tab., ISBN 80 7271-173-3.
(Náklad: 500 ks, formát A5)
KOLEKTIV pracovníků MZe. Výroční hodnotící zpráva o programu HRDP za rok 2005. 1.vyd. Praha, MZe,
2006, 64 s., 51 tab., 46 obr., ISBN 80-7084-584-1. (Náklad: 500 ks, formát A4)
Zídek Tomáš, Pražan Jaroslav, Koutná Kamila, Hanuš Ladislav,. Ochrana životního prostředí.
3. vyd. Praha, ÚZPI, 2006, 112 s., 7 tab., 1 obr. (Náklad: 2 000 ks, formát A5)
II-9.3 Webové stránky
Viz bod II-2.1.3 Webové informační služby.
II-9.4 Elektronické publikace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Studijní oddělení zpracovalo v roce 2006 dále uvedené přehledy a studie v elektronické formě:
(viz:www.agronavigattor.cz/zemědělství/informační přehledy; /potravinářství/informační přehledy)
Nehasilová, D.: Nové trendy v chovu dojných krav
Kvasničková, A.: „Organizace agro-potravinářského výzkumu v EU a jeho budoucí zaměření (Trendy
v potravinářském výzkumu)”
Koubová, D.: Bakterie v ochraně rostlin proti chorobám a škůdcům
Šťastný, M.: Trendy v zemědělské technice – RV
Michal, P.: Trendy v zemědělské technice - ŽV
Vondrášková, Š.: Vývojové trendy ekologického zemědělství
Schneiderová, P.: Welfare hospodářských zvířat
Kopáčová, O.: Trendy ve zpracování cereálií s přihlédnutím zejména k celozrnným výrobkům – část I
Suková, I.: Trendy v potravinové legislativě EU
Suková, I.: Syrovátka v potravinářství
Javůrková, J.: Vyhlídky zemědělských trhů v Evropské unii - predikce na období 2006-2013
50 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
• Javůrková, J.: Zemědělství Turecka
• Koubová, D.: Překlad hesel kategorií Agronavigátora
II-10. Zpráva o plnění závěrů z Roční zprávy ÚZPI za rok 2005
1. K zajištění oslav 80. výročí Domu zemědělské osvěty (DZO) zajistit řádnou přípravu a průběh této akce ,
která se uskuteční ve 4. čtvrtletí 2006.
Příprava a vlastní průběh oslav 80. výročí DZO byl zajištěn a oslavy proběhly ve stanovených termínech.
Podrobně je celá akce popsána v bodu I-3.4. Roční zprávy 2006.
2.1 Na úseku poradenství zajistit rovnoměrné rozmístění metodiků poradenství v jednotlivých regionech.
Úkol má dlouhodobý charakter. V roce 2006 byla zrušena pracoviště v Krnově a Jaroměři a koncem
roku byly připraveny podmínky pro zřízení nových pracovišť v Poděbradech a Jičíně s tím, že zahájení
činnosti se uskuteční v 1. pololetí 2007.
2.2 a) Zavedení automatizovaného redakčního systému vědeckých časopisů.
Práce na softwaru zahájila firma FRACTAL až koncem roku 2006 a to proto, že finanční prostředky
na zajištění tohoto úkolu byly získány až v roce 2007. S realizací se, po praktickém ověření, počítá
v průběhu roku 2007.
2.2 b) Zřízení centra DDS (Document Delivery Service) pro zemědělství a potravinářství.
Tuto službu provozuje Státní technická knihovna (STK). V Zemědělské a potravinářské knihovně se
v průběhu roku 2006 ověřovala možnost zavedení této služby, ale praktické výsledky ukázaly, že by
bylo nutno posílit počet pracovníků ZPK a vynaložit i další finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že
za těchto okolností je využívání spolupráce s STK na tomto úseku výhodnější, bylo od zavedení DDS
v ÚZPI upuštěno.
2.3 Na úseku ekonomiky a financování zajistit novelizaci a vydání vnitřních předpisů důležitých pro tento
úsek činnosti.
V činnosti odboru ekonomiky a financování jsou do praxe zavedeny všechny potřebné vnitřní předpisy, až
na novelizaci vnitřního předpisu o oběhu dokladů. Ten vzhledem k rozsahu a provedeným organizačním
změnám a metodickým postupům je k dispozici v pracovní podobě, a po ověření bude uveden do praxe
během roku 2007.
2.4 Podle harmonogramu zajistit průběh a realizaci dokončení rekonstrukce budovy ÚZPI ve Slezské 7
v roce 2006.
Průběh prací na rekonstrukci budovy ÚZPI Slezská 7 byl podle harmonogramu zajištěn a rekonstrukční
práce byly ukončeny v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo se zhotovitelem KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s. Podrobně je průběh prací uveden v bodech I-3.4., část za odbor investiční a vnitřní správy,
I-7.5. a II-3.2. Roční zprávy 2006.
2.5 Právní spor Londýnská a.s. versus ÚZPI ve věci náhrady škody za neuvolnění prostor býv. STI v Londýnské 55 – zajistit v případě negativního výsledku pro ÚZPI příslušné finanční prostředky.
Právní spor s LONDÝNSKOU, a.s. byl ukončen v neprospěch ÚZPI. Potřebné finanční prostředky na
vyrovnání částky stanovené soudním rozhodnutím byly na MZe zajištěny. Dovolací řízení v této věci,
k němuž dal podnět ÚZPI, dále pokračuje. Další informace k této věci viz bod II-5.2. Roční zprávy
2006.
2.6 Zajistit finanční částku na krytí nákladů spojených s vybavením velkého sálu nezbytným mobiliářem a vybavení modrého salonku mobiliářem a audiovizuální technikou, vzhledem k tomu, že finanční prostředky
na uvedené zařízení nejsou zahrnuty ani do projektu a rozpočtu stavby.¨
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
51
Finanční prostředky na výše uvedené akce byly zajištěny a realizace vybavení velkého sálu a salonku byla
ukončena.
2.7 Vzhledem k ukončení funkčního období Správní rady ÚZPI podle čl.1, bodu 4 Statutu SR zajistit ve
spolupráci s MZe jmenování členů SR pro další funkční období.
Ve spolupráci s MZe přechází úkol do prvního pololetí 2007.
II-11. Návrhy a doporučení vyplývající z Roční zprávy ÚZPI za rok 2006
II-11.1. Usnesením vlády ČR 679 ze dne 07.07.2004 byla přijata Koncepce rozvoje knihoven v České
republice na léta 2004 – 2010. Pro zajištění úkolů stanovených uvedeným usnesením vlády pověřilo Ministerstvo zemědělství ČR ÚZPI zpracováním a realizací koncepce knihovního systému resortu zemědělství. Tento
úkol zajistí podle harmonogramu a dohodnuté metodiky pracovní skupina pro koncepci resortního knihovního
systému, složená jak z odborníků ÚZPI tak externích odborníků resortních i mimoresortních organizací. Předsedou pracovní skupiny je ředitel ÚZPI, tajemníkem ředitel Zemědělské a potravinářské knihovny, kteří zajistí
dodržení harmonogramu prací tak, aby návrh koncepce byl předložen ke schválení kolegiu ministra zemědělství nejpozději do dubna 2008.
II-11.2. ÚZPI v plánu činnosti na rok 2007 s výhledem do roku 2013 reaguje na vývoj Společné zemědělské politiky EU a změn dotační politiky v oblasti rozvoje venkova. Logickým pokračováním aktivit ÚZPI
v poradenství, vzdělávání a informování veřejnosti je realizace informačního a poradenského programu pro
rozvoj venkova dle pokynů a metodik Ministerstva zemědělství. Síť metodiků poradenství ÚZPI a informační
provázanost s KIS a MAS nám dává možnost uspokojit poptávku venkovských obcí a zemědělské veřejnosti
po informacích o možnostech využití Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
K zajištění tohoto úkolu ÚZPI v roce 2007 zabezpečí informační podporu „Programu rozvoje venkova na
rok 2007 – 2013“ za využití všech dostupných kanálů, www prezentací, informačních a vzdělávacích akcí
i poradců poradenského systému MZe a rovněž zajiští informování o opatřeních programu. MZe budou předloženy návrhy na rozšíření poradenského systému MZe o oblast třetí a čtvrté osy programu.
II-11.3 Na úseku ekonomiky a financování budou vydány vnitřní předpisy:
– novelizovaný předpis pro oběh účetních dokladů,
– o zahraničních pracovních cestách (ZPC),
– o cestovních náhradách při tuzemských pracovních cestách.
Poznámka: Uvedené návrhy, budou po jejich odsouhlasení, případném doplnění nebo zpřesnění, doplněny o odpovědné
pracovníky a termíny.
II-12. Citované zkratky a jejich výklad
AGLINET
AGRIS
AK
AV ČR CAB (CD)
CARIS
CIFAS
Current Contents (CC)
ČAZV
ČZPB
ČZU
DDS
DZO
52 Agriculture Libraries Information Network
International bibliographic Information System for the AGRicultural Sciences
and Technology (Zemědělský informační systém FAO)
Agrární komora
Akademie věd ČR
Commonwelth Agricultural Bureau (Britská dokumentační zemědělská služba
na CD ROM)
Current Aghriculture Research Information Systém
Cross –compliance Indicators in the Control of the Farm Advisory System
Periodikum publikující obsahy vybraných odborných časopisů
Česká akademie zemědělských věd
Česká zemědělská a potravinářská bibliografie
Česká zemědělská univerzita v Praze
Document Delivery Service
Dům zemědělské osvěty
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
EAFRD
FL
FSTA
HRDP
IAALD
ISBD
ISIS
ISPROFIN
ISTP
JIB
JČU
KIS
KIS
KTP
MAS
MAKS
MARC21
MK ČR
MŠMT
MVP
MZLU
NA
NASEK
NK ČR
NKM
NÚOV
OPAC
OP
Program VISK
PÚ
RASFF
R.E.N.E.
STK Praha
SZIF
SZPI
SZU
SW
Transfer
TVZ
UNIMARC
UTB
VaV
VKIS
VPK
VÚPP
VÚRV
VPK
WHO
ZA
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
firemní literatura
Food Science and Technology Abstracts – Dokumentační (referátová) informační služba potravinářských věd a technologií
Horizontal Rural Development Plan
The International Association of Agricultura Information Specialists - Mezinárodní asociace zemědělských informačních specialistů
International Standard Bibliograpfic Description
Integrated Set of Information Systems
informační system programového financování
integrovaný system typových pozic
Jednotná informační brána
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Krajské informační středisko
Knihovní informační systém
katalog typových pozic
místní akční skupina
Modulární automatizovaný knihovnický systém
Maschine Readable Cataloging 21. Century
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mezinárodní výměna publikací
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Národní archiv
Network for the Agricultural Sector to Exchange Knowledge
Národní knihovna České rpubliky
Národní kontaktní místo při SZPI
Národní ústav odborného vzdělávání
On-line Public Access Catalogue
Operační program
Program Veřejné informační služby knihoven
Pozemkový úřad
Rapid Alert System for Food and Feed – Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva
Rural Extension Network in Europe (Síť pro informace, další vzdělávání a poradenství v evropských venkovských oblastech)
Státní technická knihovna Praha
Státní zemědělský a intervenční fond
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zdravotní ústav
software
Komparative study on extension and transfer of knoledge in preaccession countries and new member states – Srovnávací studie poradenství a transferu znalostí
v zemích před vstupem do EU a v nových členských zemích)
trvalá vzdělávací základna
Universal Maschine Readable Cataloging
Univerzita Tomáše Bati
věda a výzkum
Veřejné knihovnické a informační služby
Veřejná polytechnická knihovna
Výzkumný ústav potravinářský Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Veřejná polytechnická knihovna
World Health Organization, Světová zdravotnická organizace
Zemědělská agentura
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
53
II-13. Přílohy
Příloha č. 1: Základní personální údaje
Příloha č.2: Roční účetní závěrka ÚZPI za rok 2006
a) Rozvaha-bilance ÚZPI za rok 2006
b) Výkaz zisku a ztráty ÚZPI za rok 2006
54 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Příloha č. 1: Základní personální údaje
PĜíloha þ. 1 k Roþní zprávČ ÚZPI za rok 2006
Základní personální údaje
1. ýlenČní zamČstnancĤ podle vČku a pohlaví - stav k
vČk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let a více
celkem
%
muži
0
3
2
11
18
16
47
32.9
ženy
0
6
12
28
38
13
96
67.1
2. ýlenČní zamČstnancĤ podle vzdČlání a pohlaví - stav k
vzdČlání
dosažené
základní
vyuþen
stĜední odborné
úplné stĜední
úplné stĜední odborné-M
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem
31/12/2006
celkem
0
9
14
39
56
29
143
100.0
%
0.0
6.3
9.8
27.3
39.2
20.3
100.0
x
k 31.12.2006
muži
ženy
celkem
%
0
0
2
3
7
2
0
9
0
27
35
47
58
96
2
0
11
3
34
0
93
143
1.4
0.0
7.7
2.1
23.8
0.0
65.0
100.0
3. Celkový údaj o prĤmČrných platech k
31/12/2006
celkem
prĤmČrný hrubý mČsíþní
plat
20374
z hlavní þinnosti
4. Celkový údaj o vzniku a skonþení pracovních a služebních pomČrĤ
zamČstnancĤ v roce
2006
nástupy
odchody
Poþet
8
11
5. Trvání pracovního a služebního pomČru zamČstnancĤ - ststav k 31.12.2005
Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem
Poþet
75
11
32
9
16
143
%
52.4
7.7
22.4
6.3
11.2
100.0
6. Jazykové znalosti zamČstnancĤ
Poþty vybraných míst, pro které byl stanoven
kvalifikaþní požadavek standardizované jazykové
zkoušky, seĜazených podle úrovnČ znalostí
1. stupeĖ
2. stupeĖ
3. stupeĖ
4. stupeĖ
anglický jazyk
nČmecký jazyk
francouzský jazyk
další jazyky
celkem
11
14
8
21
54
Praha, 22.02.07
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
12
2
2
8
24
20
6
11
37
1
celkový poþet
stanovených
požadavkĤ na
pracovní místa
Tato þást bude doplnČna
1
Za správnost: Ing. Pícková
55
Příloha č. 2
Rozvaha (bilance) v tisících Kþ
KE DNI 31.12.2006
ÚSTAV
zemědělských
a potravinářských
informací, Slezská 7, Praha 2
ÚSTAV ZEMċDċLSKÝCH
A, SLEZSKÁ
7, PRAHA 2
Název položky
Pol.þíslo
C. Vlastní zdr. krytí stálých a obČž.aktiv celk.130+131+213+138+141+151+158
Stav k 01.01.
Stav 31.12.06
126
106,440.41
137,916.93
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy
- Fond dlouhodobého majetku
(901)
- Fond obČžných aktiv
(902)
- Fond hospodáĜské þinnosti
(903)
- OceĖovací rozdíly z pĜecenČní majetku a závazkĤ
(+/-909)
Majetkové fondy celkem souþet položek 127 až 129
- Fond privatizace
(904)
- Ostatní fondy
(905)
Souþet položek 211 a 212
127
93,728.38
125,704.27
128
714.74
714.74
129
0.00
0.00
130
0.00
0.00
131
94,443.12
126,419.01
211
0.00
0.00
212
0.00
0.00
213
0.00
0.00
2. Finanþní a penČžní fondy
- Fond odmČn
(911)
- Fond kulturních a sociálních potĜeb
(912)
- Fond rezervní
(914)
- Fond reprodukce majetku
(916)
132
1,483.34
1,543.34
133
281.37
440.43
134
814.28
836.40
135
9,336.18
8,540.28
- PenČžní fondy
(917)
136
0.00
0.00
- Jiné finanþní fondy
(918)
137
0.00
0.00
138
11,915.17
11,360.45
Finanþní a penČžní fondy celkem souþet položek 132 až 137
3. Zvláštní fondy organizaþních složek státu
- Státní fondy
(921)
- Ostatní zvláštní fondy
(922)
- Fondy Evropské unie
(924)
Zvláštní fondy organizaþních složek státu celkem souþet pol 139,140 a 203
139
0.00
0.00
140
0.00
0.00
203
0.00
0.00
141
0.00
0.00
4. Zdroje krytí prostĜedkĤ rozpoþtového hospodaĜení
- Financování výdajĤ organizaþních složek státu
(201)
- Financování výdajĤ územních samosprávných celkĤ
(211)
- Bankovní úþty k limitĤm organizaþních složek státu
(223)
142
0.00
0.00
143
0.00
0.00
144
0.00
0.00
145
0.00
0.00
- Vyúþtování rozpoþt. pĜíjmĤ z bČžné þinnosti územ.samospr.celkĤ (215)
146
0.00
0.00
- Vyúþtování rozpoþt. pĜíjmĤ z finanþního majetku OSS
(206)
147
0.00
0.00
- Vyúþtování rozpoþt. pĜíjmĤ z finanþního majetku ÚSC
(216)
148
0.00
0.00
- Vyúþtování rozpoþt. pĜíjmĤ z bČžné þinnosti org.složek státu
(205)
- Zúþtování pĜíjmĤ územních samosprávných celkĤ
(217)
- PĜijaté návratné finnaþní výpomoci mezi rozpoþty
(272)
Zdroje krytí prostĜedkĤ rozpoþ. hospodaĜení celkem souþet pol. 142 až 150
149
0.00
0.00
150
0.00
0.00
151
0.00
0.00
5. Výsledek hospodaĜení
a) z hospodáĜské þinnosti územních samosprávných celkĤ
a þinnosti pĜíspČvkových organizací
- Výsledek hospodaĜení bČžného úþetního období
(+/- 963)
- NerozdČlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
- Výsledek hospodaĜení ve schvalovacím Ĝízení
(+/- 932)
(+/- 931)
b) PĜevod zúþtování pĜíjmĤ a výdajĤ z minulých let
(+/- 933)
152
0.00
137.47
153
0.00
0.00
154
82.12
0.00
155
0.00
0.00
0.00
c) Saldo výdajĤ a nákladĤ
(+/- 964)
156
0.00
d) Saldo pĜíjmĤ a výnosĤ
(+/- 965)
157
0.00
0.00
158
82.12
137.47
159
14,497.04
12,465.31
160
0.00
0.00
Souþet položek 152 až 157
D. Cizí zdroje
souþet položek 160+166+189+196+201
1. Rezervy
- Rezervy zákonné
(941)
2. Dlouhodobé závazky
- Vydané dluhopisy
- Závazky z pronájmu
- Dlouhodobé pĜijaté zálohy
- Dlouhodobé smČnky k úhradČ
56 (953)
(954)
(955)
(958)
161
0.00
0.00
162
0.00
0.00
163
0.00
0.00
164
0.00
0.00
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Název položky
Pol.þíslo
- Ostatní dlouhodobé závazky
(959)
Dlouhodobé závazky celkem souþet položek 161 až 165
Stav k 01.01.
Stav 31.12.06
165
0.00
0.00
166
0.00
0.00
3. Krátkodobé závazky
- Dodavatelé
(321)
- SmČnky k úhradČ
(322)
- PĜijaté zálohy
(324)
- Ostatní závazky
(325)
- Závazky z pevných termínových operací a opcí
(373)
Souþet položek 167 až 171
- Závazky z upsaných nesplacených cenných papírĤ a podílĤ
- Závazky k úþastníkĤm sdružení
(367)
(368)
Souþet položek 173 a 174
- ZamČstnanci
(331)
- Ostatní závazky vĤþi zamČstnancĤm
(333)
Souþet položek 176 a 177
- Závazky ze sociálního zabezpeþení a zdravotního pojištČní
- DaĖ z pĜíjmĤ
(336)
(341)
- Ostatní pĜímé danČ
(342)
167
4,756.87
3,843.91
168
0.00
0.00
169
141.12
5.00
170
22.11
14.40
171
0.00
0.00
172
4,920.10
3,863.31
173
0.00
0.00
174
0.00
0.00
175
0.00
0.00
176
3,713.50
3,789.39
177
50.32
60.05
178
3,763.82
3,849.44
179
2,135.98
2,250.10
180
0.00
0.00
181
776.29
803.00
142.69
- DaĖ z pĜidané hodnoty
(343)
182
0.00
- Ostatní danČ a poplatky
(345)
183
0.00
0.00
184
776.29
945.69
185
0.00
0.25
186
0.00
0.00
187
0.00
0.25
188
1,800.84
23.68
189
13,397.03
10,932.47
Souþet položek 180 až 183
- VypoĜádání pĜeplatkĤ dotací a ostatních závazkĤ se st. rozpoþtem (347)
- VypoĜádání pĜeplatkĤ dotací a ostatních závazkĤ s rozpoþtem
územních samosprávných celkĤ
(349)
Souþet položek 185 a 186
- Jiné závazky
(379)
Krátkodobé závazky celkem souþet položek 172+175+178+179+184+187+188
4. Bankovní úvČry a pĤjþky
- Dlouhodobé bankovní úvČry
(951)
190
0.00
0.00
- Krátkodobé bankovní úvČry
(281)
191
0.00
0.00
192
0.00
0.00
193
0.00
0.00
194
0.00
0.00
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (smČnky)
(282)
- Vydané krátkodobé dluhopisy
(283)
- Ostatní krátkodobé závazky (finanþní výpomoci)
(289)
Souþet položek 193 a 194
195
0.00
0.00
Bankovní úvČry a pĤjþky celkem souþet položek 190+191+192+195
196
0.00
0.00
5. PĜechodné úþty pasivní
- Výdaje pĜíštích období
(383)
197
44.34
0.00
- Výnosy pĜíštích období
(384)
198
498.09
875.17
- Kurzové rozdíly pasivní
(387)
- Dohadné úþty pasivní
(389)
199
0.00
0.00
200
557.58
657.67
PĜechodné úþty pasivní celkem souþet položek 197 až 200
201
1,100.01
1,532.84
PASIVA CELKEM
202
120,937.45
150,382.24
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
souþet položek 126+159
57
Výkaz zisku a ztráty v tisících Kþ
KE DNI 31.12.2006
Úþet Název položky
Pol.þíslo
Hlavní
HospodáĜská
þinnost
þinnost
19.91
501
SpotĜeba materiálu
01
8502.74
502
SpotĜeba energie
02
2865.67
0.00
503
SpotĜeba ostatních neskladovatelných dodávek
03
0.00
0.00
504
Prodané zboží
04
0.00
0.00
511
Opravy a udržování
05
1832.75
0.00
512
Cestovné
06
1825.68
0.00
513
Náklady na reprezentaci
07
131.37
0.00
518
Ostatní služby
08
28089.41
0.00
521
Mzdové náklady
09
36924.03
39.49
524
Zákonné sociální pojištČní
10
12429.46
7.67
525
Ostatní sociální pojištČní
11
0.00
0.00
527
Zákonné sociální náklady
12
1954.59
0.00
528
Ostatní sociální náklady
13
0.00
0.00
531
DaĖ silniþní
14
1.10
0.00
532
DaĖ z nemovitostí
15
1.58
0.00
538
Ostatní danČ a poplatky
16
13.41
0.00
541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
17
14.49
0.00
542
Ostatní pokuty a penále
18
0.00
0.00
543
Odpis pohledávky
19
0.00
0.00
544
Úroky
20
0.00
0.00
545
Kursové ztráty
21
8.87
0.00
546
Dary
22
0.00
0.00
548
Manka a škody
23
455.18
0.00
549
Jiné ostatní náklady
24
10506.18
14.39
551
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
25
3059.65
0.00
552
ZĤstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
26
167.60
0.00
553
Prodané cenné papíry a podíly
27
0.00
0.00
554
Prodaný materiál
28
0.00
0.00
556
Tvorba zákonných rezerv
29
0.00
0.00
559
Tvorba zákonných opravných položek
30
0.00
0.00
Náklady celkem
31
108783.76
81.46
601
Tržby za vlastní výrobky
32
0.00
0.00
602
Tržby z prodeje služeb
33
6262.81
130.19
604
Tržby za prodané zboží
34
0.00
0.00
611
ZmČna stavu zásob nedokonþené výroby
35
0.00
0.00
612
ZmČna stavu zásob polotovarĤ
36
0.00
0.00
613
ZmČna stavu zásob výrobkĤ
37
-37.97
0.00
614
ZmČna stavu zvíĜat
38
0.00
0.00
621
Aktivace materiálu a zboží
39
0.00
0.00
622
Aktivace vnitroorganizaþních služeb
40
0.00
0.00
623
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
41
0.00
0.00
624
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
42
0.00
0.00
641
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
43
0.00
0.00
642
Ostatní pokuty a penále
44
0.00
0.00
643
Platby za odepsané pohledávky
45
0.00
0.00
644
Úroky
46
8.31
0.00
645
Kursové zisky
47
11.94
0.00
0.00
648
Zúþtování fondĤ
48
0.00
649
Jiné ostatní výnosy
49
560.83
0.00
651
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
50
279.10
0.00
652
Výnosy z dlouhodobého finanþního majetku
51
0.00
0.00
653
Tržby z prodeje cenných papírĤ a podílĤ
52
0.00
0.00
58 Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
Úþet Název položky
Pol.þíslo
Hlavní
HospodáĜská
654
Tržby z prodeje materiálu
53
0.00
0.00
655
Výnosy z krátkodobého finanþního majetku
54
0.00
0.00
656
Zúþtování zákonných rezerv
55
0.00
0.00
659
Zúþtování zákonných opravných položek
56
0.00
0.00
691
PĜíspČvky a dotace na provoz
57
101787.48
0.00
Výnosy celkem
58
108872.50
130.19
48.73
Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním
59
88.74
591
DaĖ z pĜíjmĤ
60
0.00
0.00
595
Dodateþné odvody danČ z pĜíjmĤ
61
0.00
0.00
Výsledek hospodaĜení po zdanČní
62
88.74
48.73
Roční zpráva ÚZPI za rok 2006
59

Podobné dokumenty

Za rok 2007

Za rok 2007 ředitel odboru vzdělávání a poradenství : Ing. Martin Mistr, PhD., zástupce ředitele ústavu ředitel Zemědělské a potravinářské knihovny: Mgr. Martin Kvítek ředitel odboru informačních zdrojů: Ing. ...

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008 Zprávu o stavu lidských práv v České republice (dále jen „Zpráva“)1 vypracovává odborný aparát Rady vlády ČR pro lidská práva (dále jen „Rada“) již od roku 1998 . V tomto roce se tedy jedná již o j...

Více

Červenec / srpen - Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

Červenec / srpen - Městský úřad Rokytnice nad Jizerou hospodaření Města Rokytnice nad Jizerou za rok 2008 se společností C.P.A. Audit, spol. s.r.o., U Hájovny 1022, Liberec1 za cenu 30.500,- bez DPH..

Více

ROČENKA 2008 Annual Report 2008

ROČENKA 2008 Annual Report 2008 − rozbor dopadů jednotlivých opatření v rámci přijatého „Programu rozvoje venkova“, − analýzy nových přístupů k implementaci agroenvironmentálních opatření aj. V rámci nově vzniklé organizace ústa...

Více

007 Proměny Domu zemědělské osvěty v čase

007 Proměny Domu zemědělské osvěty v čase Proměny Domu zemědělské osvěty v čase Martin Kvítek / ÚZEI – Zemědělská a potravinářská knihovna / e-mail: [email protected] Dům zemědělské osvěty – budova z holandské režné cihly ve Slezské ul...

Více

2009 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2009 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací a nakladatelskou činnost, služby prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a obecně tedy za služby související s výměnou informací. Významná je relativně samostatně provozovaná či...

Více

Zpráva z výstavy POWER GEN 2013

Zpráva z výstavy POWER GEN 2013 Obr. (0567v): Vstupní hala výstaviště ve Vídni. Obr. (0568v): Lopatky, difuzory firmy Bromford Technologies. http://www.bromfordindustries.co.uk/index.php Obr. (0569v): Odlitky lopatek a segmentů f...

Více

2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací provoz specializované knihovny podle § 13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění a v rámci tét...

Více