Projekt výstavy - Asociace profesionálních myslivců ČR

Transkript

Projekt výstavy - Asociace profesionálních myslivců ČR
(Pracovní verze)
SVĚTOVÁ VÝSTAVA
„VÝVOJ MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - BRNO 201?“
PROJEKT
SVĚTOVÁ VÝSTAVA
„VÝVOJ MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - BRNO 201?“
Dle podkladů jednotlivých členů
OV SVVML Brno 201? vypracovali:
Libor Řehák APM ČR
Petr Horák APM ČR
Pavel Kříž
APM ČR
(Stav PROJEKTU k 15.1. 2009)
©
Organizační výbor SVVML Brno 201?
OV SVVML pracoval ve složení:
Dr. ing. Libor ŘEHÁK
Jan František Votava
ing. Kamil Rind
Václav Novotný
Ing. Josef Pubal
Doc. ing. Miloslav Vach CSc.
Ing. Josef Vlášek
Mgr. Renata Macková
Ing. Roman Vohradský
Dr. ing. Jaroslav Pospíšil
Prof. ing. Jindřich Neruda CSc.
Ing. Marie Surková
Pavel Kříž
Petr Horák
Ing. František Frola
Ing. Jiří Macháček
(APM ČR) – předseda
(ŘsH)
(MSMP)
(SCI–B)
(ČMMJ)
(ČZU)
(LČR)
(LČR)
(VLS)
(SILVAJAGD)
(MZLU)
(BVV)
(APM ČR)
(APM ČR)
(MSMP)
(ČZU)
CO TO JE „Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví – Brno 201?“
Záměr i koncepce výstavy byly projednány počátkem června 2008 na zasedání Unie mysliveckých
organizací ČR (UMO). Členské organizace UMO (APM ČR, Řád sv. Huberta, SCI Bohemia,
Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí) se shodly na tom, že je nezbytné uspořádat velkou
mezinárodní akci, kde by se vedle představení všech oblastí myslivosti projednaly navržené zásady
modernizace odvětví myslivosti a kde by se progresivní systém myslivosti nabídl i dalším státům
světa.
UMO následně svolala první pracovní zasedání přípravného organizačního výboru výstavy, na nějž
přijaly pozvání vedle členů UMO i všechny dominantní subjekty v naší myslivosti – Lesy České
republiky, s. p., Českomoravská myslivecká jednota, Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Ministerstvo
zemědělství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita
v Praze a další školská a výzkumná pracoviště. Přítomní byli též zástupci Veletrhů Brno, a. s., firmy
SILVAJAGD a Správy Krkonošského národního parku.
Současně probíhala i jednání o
spolupořádání se zahraničními subjekty, zejména s kolegy ze Slovenska, Polska, Bulharska, Ruska,
Pobaltskými republikami aj.
Výstava má několik hlavních cílů:
- prezentovat lovecko-mysliveckou činnost člověka;
- zdůraznit historický význam lovu i myslivosti;
- komplexně představit skutečný rozsah, obsah a budoucí perspektivy současné myslivosti.
- společně s dalšími „mysliveckými státy“ ukázat světu význam myslivosti a jeho potenciál pro
budoucí management přírody;
- všichni myslivci i nemyslivecká veřejnost musí pochopit, že nastává čas modernizace a změn
myslivosti, což je jediná cesta k záchraně a rozvoji myslivosti v celém světě;
- významnou součástí výstavy bude bohatý doprovodný program (plánuje se např. velký
myslivecký průvod Brnem, reprezentativní Svatohubertská mše, akce kynologů a sokolníků,
koncerty renomovaných hudebních těles se skladbami s loveckými tématy aj.)
- významné budou i mezinárodní kongresy a sympozia (musí se jednat o nezbytné reformě
myslivosti, o specifikaci mezinárodního chápání rozdílů pojmů myslivost a lov i o nutnosti
koordinace společných postupů myslivců z celého světa).
Výstavy se zúčastní domácí i zahraniční nekomerční i komerční vystavovatelé. Organizační výbor
zatím řeší pouze „nekomerční“ odborné expozice, které dají výstavě mimořádného ducha a světový
odborný rámec. Základem budou jak jednotlivé rozsáhlé odborné expozice podle jednotlivých oborů
myslivosti, tak národní expozice jednotlivých států. Organizační výbor, jehož členové navrhli do
„PROJEKTU SVVML“ skoro 70 zajímavých expozic a doprovodných programů, dělá vše pro to, aby
výstava byla světová, moderní, maximálně přitažlivá a pro všechny zajímavá.
Organizační výbor měl do konce roku 2008 hotov tento „PROJEKT SVVML“, kde jsou zatím
rámcově specifikovány všechny netradičně koncipované expozice i doprovodné programy. Projekt
bude přeložen do angličtiny a rozeslán mysliveckým a loveckým subjektům po celém světě s výzvou
k účasti na této mimořádné světové výstavě.
Organizační výbor s trochou nadsázky věří, že moderní pojetí výstavy, přitažlivé odborné expozice,
mimořádný doprovodný program, renomé brněnského výstaviště a vyhlášená moravská pohostinnost
přesvědčí potenciální účastníky o tom, že kdo nebude v r. 201? v Brně, jakoby v myslivosti a lovu
neexistoval. Brno je krásné město, má reprezentativní výstaviště pro světové výstavy a i myslivci
z Moravy si zaslouží, aby se podobná světová myslivecká akce jednou konala i u nich doma na
Moravě.
Za organizační výbor SVVML
Dr. ing. Libor Řehák – předseda
PROJEKT
Světová výstava
„Vývoj myslivosti a lovectví - Brno 201?“
Specifikace jednotlivých částí PROJEKTU
V návrhu PROJEKTU jsou užívány tyto kategorie
jednotlivých akcí:
KONCEPCE SVVML
EXPOZICE
DOPROVODNÉ PROGRAMY
ODBORNÉ PROGRAMY
KULTURNÍ PROGRAMY
SPOLEČESNSKÉ PROGRAMY
KOMBINACE
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
KONCEPCE SVVML
Název akce:
Systematické členění světové výstavy.
Popis a význam akce:
V rámci realizace světové výstavy bude její veškerý program rozdělen do těchto částí:
A) nekomerční akce
a) expozice – národní expozice-stánky
b) expozice – odborně zaměřené expozice
c) expozice kombinované; tzn., národní expozice s vymezeným obsahem+odborně zaměřené
expozice s odborným obsahem
d) odborné programy světové výstavy
e) doprovodné programy světové výstavy
f) kulturní programy světové výstavy
g) společenské programy a akce
B) komerční akce
a) prodejní expozice
b) prodejní stánky
c) další komerční akce
Z tohoto členění se bude následně odvíjet struktura celé výstavy a lokalizace jednotlivých expozic a
doprovodných či kulturních programů.
V první etapě tvorby „Programu výstavy“ bude pozornost zaměřena na nekomerční část výstavy,
která musí být zcela prioritní a musí být pro ni vytvořeny od všech subjektů optimální podmínky.
Komerční část bude projednávána a zakomponována do již projednané a hotové primární nekomerční
části světové výstavy.
APM navrhuje členění jednotlivých expozic v rámci celkové koncepce této světové výstavy. APM
navrhuje tři základní možnosti členění expozic v rámci celkové koncepce celé světové výstavy:
a) expozice - národní expozice-stánky:
- na ploše národní expozice se soustředí celé spektrum prezentovaných oborů za daný stát;
- v této národní expozici bude vedle prezentace státu – struktura státní správy myslivosti,
myslivost u státních subjektů, státní myslivecký výzkum, státní myslivecké školství aj.;
- dále by byly v této národní expozici i další myslivecké prvky charakteristické pro daný stát
(např., umění v myslivosti-myslivost v umění, myslivecká a lovecká literatura, historický
vývoj zbraní a střeliva, aj.
b) jednotlivé specializované-odborně zaměřené expozice:
- celá koncepce světové výstavy bude postavena na specializovaných expozicích, které budou
odborně tematicky zaměřené;
- tyto specializované expozice budou skládány z exponátů dodaných pro danou expozici
z jednotlivých států, které projeví zájem na spolurealizaci dané expozice;
- exponáty v daných specializovaných expozicích mohou být soustředěny dle jednotlivých států
nebo bude expozice členěna tematicky- např. historický vývoj daného oboru;
- specializované expozice budou členěny dle jednotlivých oblastí-oborů myslivosti – např.,
expozice historického vývoje státní správy (kde budou souborně prezentovány systémy státní
správy myslivosti ze všech zúčastněných států); expozice historického vývoje myslivecké
vědy a výzkumu (kde bude na jednom místě soustředěn myslivecký výzkum a věda ze vše
c)
d)
e)
f)
g)
zúčastněných států); expozice vývoje myslivosti a lovectví u lesnických subjektů; expozice
historického vývoje mysliveckého a loveckého školství aj.
- vytvoření systému specializovaných expozic si vyžadují i další okolnosti – např., nutnost
permanentní ostrahy specializované expozice „Myslivost a lov v umění – umění v myslivosti
a lovu“; např. nutnost speciálních klimatizovaných výstavních prostor pro expozici
„Historický vývoj v myslivecké a lovecké literatuře“; aj.
expozice kombinované:
- budou vytvořeny národní expozice s vymezeným obsahem (dohodne se předem, co bude
obsahem národních expozic);
- tematicky zaměřené odborné expozice - např., expozice uměleckých děl „Lov a myslivost
v malířství, kresbě, grafice a sochařství“ – kde je např., třeba zajistit komplexní nepřetržitou
ostrahu těchto expozic;
- oba typy expozic se budou vzájemně organicky doplňovat (tak, jak se dohodne organizační
výbor);
odborné programy světové výstavy
- odborné programy budou složeny z celého spektra mezinárodních konferencí, odborných
seminářů a workshopů;
- tyto odborné programy musejí být zaměřeny na podporu celkového pojetí světové výstavy;
tzn., pokud bude pozornost zaměřena na moderní myslivecký management a na reformu
celého odvětví myslivosti, musí být odborné programy zaměřeny na tuto problematiku;
- je naprosto neefektivní (a nemělo by být připuštěno), aby se konference zaměřily na „běžná a
tradiční“ témata, která se roky bez jakéhokoliv efektu „omílají“ u nás i v zahraničí (např.,
různé záchranné akce; na management šelem aj. – tzn., témata, která skutečně nejsou aktuálně
nejdůležitějšími mysliveckými tématy).
doprovodné programy světové výstavy
- doprovodné programy budou doplňovat celé spektrum expozic i dalších akcí; nesmí se však
považovat tyto doprovodné programy, jako něco méněcenného;
- naopak, doprovodné programy musí být v centru pozornosti organizačního výboru, protože
doprovodné programy budou jakousi mediální výkladní skříní celé výstavy;
- právě doprovodné programy budou sledovány všemi typy médií; proto musejí být tyto
programy připraveny na špičkové úrovni;
- hlavními doprovodnými programy budou – velký průvod myslivců a lovců městem Brnem;
Svatohubertská mše troubená a zpívaná; velké kynologické akce; velké sokolnické akce; den
dětí s myslivostí a lovem aj.
kulturní programy světové výstavy
- koncerty vážné (historické) hudby s loveckými motivy – v podání předních symfonických
orchestrů z Brna a jižní Moravy;
- výstavy děl výtvarných umělců, zaměřujících se na myslivost a přírodu;
- velká mezinárodní soutěž dětských výtvarníků s díly zaměřenými na myslivost, lov a přírodu.
společenské programy a akce
- v souvislosti se světovou výstavou proběhne celá řada společenských akcí;
- je nezbytné propracovat celou oblast kulturně-společenských akcí, které budou významné pro
celkové vyznění a budoucí hodnocení (i na mezinárodní úrovni) úrovně i významu výstavy.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
KONCEPCE SVVML
Název akce:
Realizace odborných doprovodných akcí
APM ČR navrhuje, aby se do celkové koncepce zařadila i řada odborných akcí, které nemusí být
realizovány v rámci přímého konání světové výstavy (tzn., v III./0?).
Bylo by vhodné, aby se naplánovala řada odborných akcí (např., mezinárodní konference, semináře;
workshopy aj.), které budou organicky naplňovat duchovně-odborný rámec výstavy.
Tyto akce je nutno naplánovat před konáním výstavy; jen bude u nich uvedeno – „Odborná akce
XXXXX Brno 201?“ – mezinárodní konference konaná u příležitosti světové výstavy myslivosti.
Pokud se tyto akce včas naplánují a zakomponují do celého programu, budou organickou součástí
výstavy, i když se budou konat dříve nebo později.
Bylo by dokonce vhodné tyto odborné akce uspořádat před nebo po konání výstavy, protože pak
bude čas jak na jejich přípravu, čas na celou organizaci a čas i na aktivní účast; nelze si dost dobře
představit, že by se organizační výbor vedle příprav a realizace vlastní výstavy věnoval ještě nějaké
velké mezinárodní konferenci. Jde o to, aby si tento prostor nevyužili nějací ochranáři, zoologové či
další existence a pod záštitou SVVML si pořádali nějaké své protimyslivecké akce za účasti svých
kamarádíčků z celé Evropy. Pak bychom se po SVVML mohli dozvědět, že se na naší myslivecké
SVVML dohodlo, že se zruší myslivost a bude se u nás realizovat nějaký wild liffe management.
Organizační výbor musí uhlídat, že veškeré odborné akce SVVML musejí být čistě myslivecké,
propagující myslivost a zaměřené na reformu myslivosti – která bude heslem i mottem celé výstavy.
Spolupráce v rámci PřOV i dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, LZ Židlochovice, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj,
Výstaviště Brno, a.s., další zahraniční subjekty.
Stručný obsah akce:
Odborné akce – konference bude navrhovat řada subjektů. OV SVVML musí udržet dohled nad
obsahem i vlastní realizací těchto odborných akcí (aby si někdo nemyslel, že si pod hlavičkou
SVVML udělá cokoliv s jakýmkoliv obsahem). Veškeré podrobnosti u akcí musí schválit OV.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
KONCEPCE SVVML
Název akce:
Název a zaměření celé světové výstavy
Původně byla celá akce prezentována jako mezinárodní výstava trofejí u příležitosti výstavy trofejí
v roce 1910; v této fázi se jednalo o určité pnutí mezi ČMMJ a navrhovatelem ČZU, protože tato akce
konkurovala mezinárodní výstav trofejí pořádané ČMMJ v roce 2009.
Unie mysliveckých organizací (na návrh APM) změnila celé zaměření světové výstavy na celé
spektrum mysliveckých neloveckých činností, došlo ke konsensu všech mysliveckých subjektů a jejich
účasti na předběžné diskusi o spolupořádání světové výstavy (díky tomu, že výstava v roce 201.
přestala být konkurencí výstavy v roce 2009 a stala se prakticky jejím organickým pokračováním
v celém procesu propagace myslivosti v ČR a všech mysliveckých subjektů.
V souladu s tímto vývojem proto navrhla APM i název celé akce:
„SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ – BRNO 201?“
▪
▪
▪
▪
▪
▪
APM prosazuje zaměření na celý historický vývoj myslivosti a lovectví; tzn., „světová výstava
vývoje myslivosti a lovectví“. Na světové výstavě tedy nepůjde jen o pouhou prezentaci
stávajícího stavu, ale o divácky velmi přitažlivou hlubokou analýzu a prezentaci tisíciletého
vývoje myslivosti i lovectví.
APM trvá na tom, aby se nepřekládal český pojem „myslivosti“, ale aby se prezentoval
přeložený český obsah a rozsah tohoto pojmu (pak teprve mohou všichni pochopit o čem bude
celá SVVML a o čem se bude jednat na odborných akcích.
APM plně podporuje dlouholetý nápad a návrh svého prezidenta dr. Řeháka, aby se na
mezinárodní úrovni předložil návrh, aby se širokospektrální činnost v přírodě (na bázi českého
systému myslivosti) nazývala na mezinárodní úrovni „myslivost“ – protože v žádném světovém
jazyku neexistuje adekvátní odborný pojem na tuto specifickou činnost. APM bude iniciovat a
organizovat v Brně mezinárodní konferenci na toto téma.
APM trvá na tom, aby se na SVVML vedle progresivní myslivosti samostatně prezentoval i
statisíce let trvající vývoj odvětví lovectví; včetně jeho nesmírného významu pro existenci lidstva
na této planetě. Musí se deklarovat, že široko spektrální myslivost se v průběhu historie vyvinula
právě z lovectví; s tím, že lov byl, je a vždy bude organickou součástí myslivosti.
APM trvá na tom, aby hlavním mottem světové výstavy byla prezentace základních
progresivních principů širokospektrálního systému (středo a východoevropské) myslivosti, jejíž
principy a modernizovaný systém může být velkou inspirací pro řadu států světa. A na toto téma
by měla být i většina konferencí.
APM trvá na tom, aby byl v názvu zachován pojem „světová výstava,“ kdy tento název dodá celé
výstavě na mezinárodním významu, na mediální zajímavosti i na návštěvnické přitažlivosti. Navíc
pojem „světová“ v souvislosti s pojmem „myslivosti“ je naprosto odpovídající, protože i kdyby se
zúčastnily jen státy střední a východní Evropy, tak bude v Brně skutečně celý myslivecký svět.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
KONCEPCE SVVML
Název akce:
CENTRÁNÍ EXPOZICE „Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví BRNO 201?“.
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření komplexní CENTRÁNÍ expozice, která by v sobě soustředila všechny
myšlenky a záměry celé světové výstavy. Tato navrhovaná CENTRÁLNÍ expozice musí být
dostatečně nápaditá, dostatečně velkolepá, dostatečně vypovídající o záměru výstavy a dostatečně
charakterizující celkové pojetí výstavy.
Navržená CENTRÁLNÍ expozice výstavy bude svým pojetím charakterizovat neuvěřitelně
dlouhou dobu (více než cca 500 tisíc let) po kterou realizuje člověk loveckou a mysliveckou činnost.
Navržená CENTRÁLNÍ expozice bude lokalizována v samém středu pavilonu Z. Základním prvkem
bude mohutné lano (kmen, sloup), které bude spuštěno ze stropu pavilonu a bude končit na podlaze ve
středu pavilonu. Toto mohutné lano (kmen, sloup) bude představovat obrovsky dlouhou časovou řadu
existence lovu a myslivosti – lovců a myslivců v historii existence člověka na této planetě (více než
500 tisíc let). Konec lana (kmenu, sloupu) upevněného na podlaze představuje současnost myslivosti,
která se ztrácí u stropu „v šeru dávnověku existence člověka.
Z tohoto obrovského lana (kmenu, sloupu) budou v určité vzdálenosti vést-odbočovat vodorovně a
v různých směrech slabší lana (jako větve stromu) /v délce 5-15 m od hlavního lana/ na nichž budou
viset v prostoru pavilonu Z panely /plachty?/ (cca 3x5 m).
Na tyto panely se budou promítat (nebo na nich budou namalované; vyfocené aj.) charakteristické
lovecko-myslivecké momentky z jednotlivých historických období vývoje lidstva.
Tzn., od stropu – dolů: - počátky lovecké činnosti člověka; - lovci mamutů; - období neolitu; – vznik
myslivosti; - starověk a lovecko-myslivecká činnost; - středověk a jednotlivá období ve středověku; období baroka–zlatý věk myslivosti a lovu; - období 19. století; - období 20. století;
- nejníže nad podlahou bude prezentována současná podoba myslivosti a lovectví; tzn., cca 10
odboček s panely – panel: 1.chov jednotlivých druhů zvěře; 2.kynologie; 3.střelectví a balistika;
4.péče o zvěř; 5.ochrana myslivosti a honiteb; 6.systém kontrol a hodnocení; 7.myslivecká veterinární
medicína; 8.typologie honiteb a systém mysliveckého plánování; 9.systém řízení myslivosti;
10.myslivecká věda a výzkum; 11. systém mysliveckého školství a vzdělávání.
Na uvedených panelech (rozmístěných v prostoru) budou promítány připravené prezentace, které
budou přesně prezentovat široké spektrum v současnosti realizovaných myslivecko-loveckých činností
v našich honitbách.
Ve spodní části (okolo konce lana na podlaze) bude vytvořena preparátory ucelená expozice v níž
budou v imitované krajině umístěny všechny druhy volně žijících živočichů, které jsou zařazeny v ČR
do kategorie zvěře.
V blízkosti této expozice pak budou umístěny centrální objekty organizačního výboru. Okolo
CENTRÁLNÍ expozice výstavy pak budou umístěny národní expozice hlavních pořadatelů a
spolupořadatelů.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh): ODBORNĚ – KULTURNĚ - SPOLEČENSKÁ AKCE
Název akce:
SLAVNOSTNÍ PRŮVOD MYSLIVCŮ A LOVCŮ BRNEM
Popis a význam akce:
Uspořádání velkého mysliveckého průvodu městem je jedním z dlouhodobých cílů APM ČR.
Světová výstava myslivosti, navíc moderně koncipovaná světová výstava, je optimálním důvodem a
ideálním prostředím pro to, uspořádat u této příležitosti reprezentativní průvod myslivců a příznivců
myslivosti městem Brnem.
Myslivecký průvod městem Brnem u příležitosti světové výstavy vývoje myslivosti - by měl
prezentovat úroveň odvětví myslivosti, ukázat společensko-kulturní úroveň myslivců a jejich
množství, dokladovat širokospektrálnost odvětví myslivosti i jeho tisícileté lovecké a myslivecké
tradice, předvést i kulturně-společenskou úroveň myslivců a lovců v ostatních státech světa.
V mysliveckém a loveckém průvodu městem Brnem by mohli pochodovat myslivci dle svých
domovských okresů; některé okresy mají i své specifické myslivecké prapory.
V průvodu se budou prezentovat jednotlivé myslivecké či lovecké organizace a svazy (z ČR i
dalších států světa) pod svými prapory, ve svých uniformách i s prezentací svých dalších insignií.
Významnou součást mysliveckého a loveckého průvodu budou tvořit specifické a specializované
odborné skupiny, např., – sokolníci ve svých uniformách se svými dravci; kynologové dle
jednotlivých klubů se svými psy (nebo skupinami psů) jednotlivých plemen; trubači mysliveckých a
loveckých signálů; střelci i jednotlivé střelecké kluby; studenti a pedagogové škol všech stupňů, kde se
přednáší myslivost nebo jsou vychováváni myslivci z povolání aj.
Součástí mysliveckého a loveckého průvodu Brnem budou i další jednotlivci či specializované
skupiny – např., skupiny lovců a myslivců v historických kostýmech a uniformách s historickými
loveckými zbraněmi (od pravěku až po novověk); skupiny jízdních lovců a myslivců na koních (např.
skupiny parforsních lovců); skupiny lovců a myslivců v historických kočárech aj.
Na lovecký a myslivecký průvod Brnem může organicky navazovat velká Svatohubertská mše,
která by se konala jako závěrečný akt průvodu městem. Tato mše se může konat v některé historické
části města (chrám na Petrově, některé náměstí, Špilberk aj.). Průvod by šel z Výstaviště do té
inkriminované části města Brna, kde by byla pořádána Svatohubertská mše.
Spolupráce v rámci PřOV:
Slavnostní průvod lovců a myslivců Brnem bude největší a mediálně nejsledovanější akcí celé světové
výstavy (a to i na mezinárodní úrovni); bude to jedinečná společná akce lovců a myslivců v historii
myslivosti a lovectví (akce, která bude v centru pozornosti řady občanů Brna i celé ČR.
Rizika řešení:
Vzhledem k mimořádnému rozsahu i obsahu této akce budou pochopitelně existovat jistá rizika, která
bude třeba eliminovat dlouhodobou systémovou prací všech organizačních složek SVVML.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
ODBORNÁ AKCE
Název akce:
MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE
APM vychází z celkové koncepce výstavy a jejího odborného zaměření. Ze strany APM bylo
několikrát zdůrazněno, že pokud se má v případě SVVML jednat o skutečně světovou akci, musí
mít celá výstava zcela jasně definovaný „nadnárodní“ cíl a velký mezinárodní duchovní rozměr.
Tzn., co chce dát tato světová výstava celému světu.
APM navrhla dva základní návrhy:
1. Projednat na mezinárodní úrovni návrh dr. Řeháka, aby se stal český odborný pojem
“myslivost“ mezinárodním pojmem pro spektrum činností realizovaných v rámci „českého
modelu myslivosti.“
2. Projednat na mezinárodní úrovni souborný a systematický český model „Moderního
mysliveckého managementu přírody“ (autora dr. Řeháka) – jako výchozí vzor pro realizaci
myslivosti ve všech státech světa.
APM prosazuje, aby se duchovním základem celé výstavy stal světový myslivecký kongres
„MODERNÍ MYSLIVECKÝ MANAGEMENT PŘÍRODY“; tento světový myslivecký kongres
musí být uspořádán min. jeden rok před vlastním konáním SVVML (tak, aby bylo možno
komplexně zpracovat veškeré závěry z tohoto zásadního kongresu; včetně jejich zapracování do
programu SVVML).
Součástí SVVML musí být i další odborné konference či semináře; tematicky musí být tyto
odborné akce zaměřeny na zásadní myslivecká témata, jejichž řešení přispěje k modernizaci
odvětví myslivosti.
Proto APM dále navrhuje realizaci odborných akcí, které mají dostatečně významnou náplň pro
světovou výstavu:
→ „ONDATRA ZIBETHICA – sto let od introdukce tohoto druhu na evropský kontinent“
→ „MODERNÍ MYSLIVECKÝ MANAGEMENT PŘÍRODY“- český model managementu
přírody
→ „SYSTÉM KONTROL A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ LOVU – jako nezastupitelná součást
moderního mysliveckého managementu“
→ „Možnosti mezinárodního využití českého odborného pojmu-MYSLIVOST“
Popis a význam akce:
Jak již bylo uvedeno, světový myslivecký kongres i takto zaměřené odborné akce rozvinou širokou
diskusi na téma nezbytné reformy a moderního pojetí myslivosti.
Cílem musí být, aby se po skončení SVVML v Brně zahájila jiná éra moderně pojaté myslivosti
v rámci celého světa; kdy může promyšlená širokospektrální myslivost nahradit systémy licenčních
způsobů lovu aj. a jiných loveckých metod a systémů.
Spolupráce s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
MZLU, LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, a další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
ODBORNÁ AKCE
Název akce:
MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VÁBENÍ JELENA
V rámci světové výstavy bude dle tohoto návrhu APM ČR uspořádáno mistrovství světa ve vábení
jelena, kterého se zúčastní specialisté na vábení jelenů z celého světa.
ČR má s pořádáním těchto soutěží ve vábení jelena zkušenosti a i jistou tradici (která byla po roce
1989 zahájena soutěží ve vábení jelena ve Žďáru nad Sázavou v roce 1995 u příležitosti mezinárodní
konference „Jelení zvěř 95“; autor tehdejšího návrhu Řehák APM).
Mistrovství světa může mít několik kategorií - např.,:
- soutěžící do 18 let,
- soutěžící třídy otevřené,
- soutěžící nad 60 let a otevřená),
- nebo další kategorie, např., akademické MS (návrh FLD).
Popis a význam akce:
Klasická soutěž ve vábení jelenů, tak jak je známe z ČR. Tato soutěž ve vábení jelena je mediálně
velmi vděčná a vždy se setkává s mimořádným zájmem veřejnosti myslivecké i nemyslivecké.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU a Magistrát města Brna.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
ODBORNÁ AKCE
Název akce:
MISTROVSTVÍ SVĚTA TRUBAČŮ MYSLIVECKÝCH A LOVECKÝCH SIGNÁLŮ
APM navrhuje uspořádat v rámci SVVML v Brně „Mistrovství světa trubačů mysliveckých a
loveckých signálů“. Tato doprovodná akce je mimořádně zajímavá a přitažlivá akce, která před
nemysliveckou veřejností odhaluje krásy a kulturní rozměry historie lovectví a myslivosti.
Tato oblast je velmi přitažlivá zejména v mediální oblasti.
Soutěžit se bude ve 3 kategoriích:
- kategorie jednotlivců;
- kategorie skupin (po dohodě se budou ještě specifikovat počty trubačů ve skupině);
- hlavní kategorie – „Kategorie národních týmů bez omezení počtu trubačů“;
- mohou být i další kategorie (např., Akademické MS aj. – navržené FLD).
Přítomné trubače zakomponujeme i do dalších velkých akcí; tzn., do mysliveckého a loveckého
průvodu městem Brnem; do velkých akcí kynologických; do velkých akcích loveckých; tím, získá
kvalitativně vyšší úroveň celá světová výstava. Trubači budou vystupovat i při slavnostním zahájení
světové výstavy; při velké svatohubertské troubené a zpívané mše; při příjezdech významných hostů;
při kulturních akcích; při společenských akcích aj.
Popis a význam akce:
Soutěž trubačů se uskuteční v Rotundě na Výstavišti a výkony bude hodnotit mezinárodní porota.
Soutěž trubačů a přítomnost trubačů na výstavě bude významná pro celou výstavu i její mediální
prezentaci.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Výstaviště Brno, a.s..
Varianty řešení:
Celá koncepce této akce se bude jistě dále rozvíjet a zkvalitňovat. Jistě budou ještě další návrhy na
rozsah, obsah i společensko-kulturní úroveň této akce.
Rizika řešení:
Maximálně nějaké připomínky k tomu, zda můžeme pořádat MS trubačů. Pokud by byly nějaké
problémy, akce se prostě operativně přejmenuje.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
ODBORNÁ AKCE
Název akce:
MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VÁBENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVĚŘE
Šampionát bude zaměřen na desetiboj ve vábení vybraných druhů zvěře (savce i ptáky).
Soutěž může být zaměřena na jednotlivé kontinenty; tzn., budou se imitovat vybrané druhy savců a
ptáků, které se vyskytují na daném kontinentu.
Spolupráce s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
ODBORNÁ AKCE
Název akce:
SVĚTOVÁ GRAND PRIX – STŘELBA NA LOVECKÉM PARKŮRU
Připraví se vybraná forma (Mistrovství světa; Grand Prix aj.) klasické soutěže ve střelbě na
loveckém parkuru.
Střelba na loveckém parkúru bude součástí celého seriálu střeleckých závodů, které budou
realizovány na renomovaných střelnicích na celém území ČR a celý seriál těchto mezinárodních
střeleckých soutěží bude organickou součástí SVVML v Brně.
Parkurových střelnic je v současné době dostatek a je možno využít vhodných nabídek
s optimálními podmínkami od jednotlivých majitelů střelnic.
Celé závody střelby na loveckém parkúru budou probíhat v jednotlivých kategoriích – dle věku či
pohlaví; případně je možno uspořádat souběžně s tímto Grand Prix; např., akademické mistrovství
světa aj.
Popis a význam akce:
Všechny střelecké akce budou hlavními akcemi oblasti střelectví a balistiky. Tyto akce budou
vytvářet pracovní skupiny odborníků na zbraně, střelivo a střelectví.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU + další střelecké i myslivecké organizace.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
ODBORNÁ AKCE
Název akce:
SVĚTOVÁ GRAND PRIX – LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA
Připraví se vybraná forma (Mistrovství světa; Grand Prix aj.) klasické specializované soutěže ve
střelbě kulovými zbraněmi ve formě vybraného víceboje na speciální kulové střelnici.
Kulové střelnice jsou v současné době i v okolí Brna a je možno využít vhodných nabídek
s optimálními podmínkami od jednotlivých majitelů střelnic.
Celé závody Grand Prix v kulovém víceboji mohou probíhat v jednotlivých kategoriích – dle věku
či pohlaví; případně uspořádat souběžně s Grand Prix např., akademické mistrovství věta aj.
Popis a význam akce:
Všechny střelecké akce budou hlavními akcemi oblasti střelectví a balistiky. Tyto akce budou
vytvářet pracovní skupiny odborníků na zbraně, střelivo a střelectví.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU + další střelecké i myslivecké organizace.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
ODBORNÁ AKCE
Název akce:
SVĚTOVÁ GRAND PRIX VE SKEETU A TRAPU
Připraví se vybraná forma (Mistrovství světa; Grand Prix aj.) klasické specializované soutěže ve
střelbě brokovými zbraněmi na skeetu a trapu.
Speciální střelnice jsou v současné době i v okolí Brna a je možno využít vhodných nabídek
s optimálními podmínkami od jednotlivých majitelů střelnic.
Celé závody Grand Prix ve skeetu a trapu mohou probíhat v jednotlivých kategoriích – dle věku či
pohlaví; případně uspořádat souběžně s Grand Prix např., akademické mistrovství věta aj.
Popis a význam akce:
Všechny střelecké akce budou hlavními akcemi oblasti střelectví a balistiky. Tyto akce budou
vytvářet pracovní skupiny odborníků na zbraně, střelivo a střelectví.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU + další střelecké i myslivecké organizace.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
ODBORNÁ KULTURNĚ - SPOLEČENSKÁ AKCE
Název akce:
„WORLD/NIMROD“ - světový festival filmů o myslivosti lovu a lovectví
- světový veletrh lovu a lovectví
Popis a význam akce:
Na tomto festivalu konaném v Brně u příležitosti „Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví
Brno 201.“ se zahájí novodobá tradice naší české akce „WORLD/NIMROD“.
Tato akce WORLD/NIMROD bude zaměřena na dvě základní oblasti:
A) světový filmový festival filmů, dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních produktů,
zaměřených na myslivost, lov a lovectví.
B) světový veletrh lovu a lovectví, kde bude našimi i zahraničními loveckými kancelářemi nabízeno
celé spektrum lovů všech druhů zvěře na všech kontinentech.
Na tomto festivalu v Brně (realizovaném i po skončení SVVML) se budou každé dva roky setkávat
tvůrci i diváci takto zaměřených filmů a dokumentů. Jednou ze sekcí budou i filmy či dokumenty o
loveckých aktivitách lovců na všech kontinentech. Další sekcí budou i výukové filmy a další
audiovizuální pomůcky pro studenty všech typů mysliveckých a loveckých škol.
Na tomto veletrhu v Brně se budou každé dva roky setkávat zájemci o lov a lovectví s loveckými
kancelářemi z celého světa, kteří zde v centru Evropy budou nabízet celé spektrum svých nabídek lovů
zvěře ze všech kontinentů. Součástí tohoto čistě loveckého veletrhu budou i nabídky celého spektra
pomůcek k lovu, loveckého vybavení, obutí, oblečení, speciálních automobilů, další dopravní
techniky, optických pomůcek k lovu, zbraní a střeliva aj.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Česká televize Praha i Brno; Magistrát města Brna,
Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno, a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
KULTURNĚ – SPOLEČENSKO - ODBORNÁ AKCE
Název akce:
VELKÁ TROUBENÁ A ZPÍVANÁ SVATOHUBERTSKÁ MŠE
Popis a význam akce:
Velká Svatohubertská troubená a zpívaná Svatohubertská mše bude jedním z kulturněspolečenských vrcholů celé světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví. Tato akce je akcí, kterou
bude připravovat, zajišťovat a garantovat vážený Řád sv. Huberta.
Velmi bude záležet na tom, jak se celá tato významná akce zakomponuje do celého programu
světové výstavy. Jde o to, že cílem celé výstavy je přiblížit historii i současnost myslivosti a lovectví
široké nemyslivecké veřejnosti. Proto je i cílem této akce, aby byla velmi reprezentativní a pro
návštěvníky i média přitažlivá.
Proto musí být Svatohubertská mše optimálně zakomponována do celého programu. Existuje
několik možností:
- mše se uskuteční v hale Rondo na výstavišti – optimální je, že není třeba brát ohledy na
povětrnostní vlivy;
- mše venku pro co nejširší veřejnost – např., jako závěr pochodu myslivců a lovců Brnem, kde by
pak na některém náměstí nebo u katedrály na Petrově byla Svatohubertská mše sloužena pod
volným nebem.
Členové Řádu se jistě postarají o to, aby mši celebrovala dostatečně vysoká církevní autorita a aby
byli pozváni členové dalších mysliveckých řádů z celého světa.
Pokud by se mše konala po průvodu městem, je možno využít k povznesení celé akce i stovky
kynologů se psy i sokolníků s dravci; případně jízdních myslivců a lovců na koních; případně lovců a
myslivců v historických kostýmech.
Navíc pak přítomnost stovek trubačů z celého světa (budou mít na výstavě svou soutěž) by svým
troubením dodala celé mši na nebývalé monumentalitě.
Bylo by vhodné zakomponovat do mše i zpěv pěveckých mysliveckých souborů (např., slovinský
mužský myslivecký pěvecký sbor byl na Kuksu 2008 – úžasný).
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty – řády, další organizace aj.
Navrhující organizace (spíše doplňujeme některé náměty pro kolegy z Řádu sv. Huberta):
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
KULTURNĚ - SPOLEČENSKÁ AKCE
Název akce:
HUDEBNÍ KONCERTY BRNĚNSKÉ FILHARMONIE – LOV A MYSLIVOST
V HUDBĚ - HUDBA V LOVU A MYSLIVOSTI
Popis a význam akce:
APM navrhuje, aby organizační výbor oslovil Brněnskou filharmonii (či další moravské
symfonické těleso) s tím, zda by mohla na březen 2010 nastudovat velký symfonický koncert barokních skladeb známých autorů s loveckými motivy a loveckou tematikou.
V průběhu výstavy by pak proběhlo několik těchto „myslivecko-loveckých“ koncertů (např., I. pro
čestné hosty a sponzory; II. pro účastníky výstavy; III. pro myslivce ČR; IV. pro občany Brna a
jihomoravského kraje).
Takto koncipovaný koncert by byl významnou akcí na úseku kulturně-společenském na celé
výstavě; doklad o duchovním rozměru odvětví myslivosti a myslivců. Navíc bude tato kulturní, resp.,
kulturně-společenská akce sloužit i jako setkání všech čestných hostů a významných sponzorů světové
výstavy.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, příslušné hudební
těleso, Výstaviště Brno, a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE - ODBORNÁ AKCE
Název akce:
SVĚTOVÁ VÝSTAVA TROFEJÍ VŠECH DRUHŮ SPÁRKATÉ ZVĚŘE
Popis a význam akce:
Světová výstava trofejí všech druhů zvěře, ulovené na všech kontinentech. V rámci SVVML by se
uskutečnila i tato světová výstava trofejí.
V rámci této SVVML bude provedeno hodnocení vystavených trofejí podle metody C.I.C. i podle
metody S.C.I.
Vzhledem k časovému horizontu konání SVVML bude dostatek času připravit a zorganizovat
opravdu světovou výstavu trofejí, která bude reprezentativní součástí celého spektra expozice a
odborných doprovodných akcí celé SVVML Brno 201?.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
SYSTEMATICKÁ EXPOZICE ODVĚTVÍ PREPARÁTORSTVÍ
Celé odvětví preparátorství by se mělo na výstavě prezentovat jako moderní odvětví, které plní
komplexní služby na vymezeném úseku lovu a myslivosti.
Preparátorství musí být na výstavě prezentováno jako odvětví, které osciluje mezi vysoce
odborným a specializovaným řemeslem a uměním.
Součástí expozice preparátorství musí být odborný průnik do odvětví preparátorství; proto musí být
zvláštní expozice, která bude na řadě exponátů v různých stádiích rozpracování prezentovat různé
způsoby a techniky preparování. Proto musí být prezentovány preparáty v různých stádiích
preparování, aby byl návštěvníkům jasný postup celého náročného procesu.
Součástí expozice preparátorství musí být i souborná prezentace veškerých pomůcek a nástrojů na
preparování; včetně všech „polotovarů“ pro vytváření celého spektra dermoplastik.
Součástí světové výstavy musí být velká expozice preparátů všech druhů lovené zvěře z celého
světa; případně velké sbírky lovců zvěře. Veškeré preparáty zvěře od nás i z celého světa budou na
výstavišti koncovány do ucelené expozice „Cesta kolem světa“, kde bude celé horní patro
věnováno této expozici, kdy by byly tematicky zaměřené skupiny preparátů řazeny dle jednotlivých
kontinentů do svého charakteristického prostředí. Tato expozice bude pro myslivce a lovce, pro
nemysliveckou veřejnost, pro mládež i média jednou z nejpřitažlivějších expozic celé světové výstavy
myslivosti a lovectví.
Je nezbytné, aby se uspořádal i světový kongres preparátorů, kam by se sjeli preparátoři z celého
světa; není nutné, aby se tento kongres konal nutně v průběhu světové výstavy.
Popis a význam akce:
Tato akce bude jednou z nejsledovanějších a nejpřitažlivějších expozic a odborných akcí z celé
SVVML.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ LOVU A MYSLIVOSTI
Cílem APM je, aby celá rozsáhlá expozice komplexně mapovala celý dlouhý vývoj lovu a
myslivosti a jejich význam pro vývoj a existenci celého lidstva na všech kontinentech.
Expozice musí jasně dokladovat především nemyslivecké a nelovecké veřejnosti, že lov a
myslivost jsou historicky první a nejstarší řemesla člověka; stejně jako to, že se jen díky lovu a
neohroženým lovcům získal člověk dominantní postavení mezi živočišnými druhy na této planetě.
Toto téma bude organicky pronikat do řady dalších expozic na světové výstavě. Toto je přesně
expozice, na jejíž realizaci se může podílet řada států celého světa. Exponáty ze všech kontinentů zcela
jistě ozvláštní celou expozici.
Bude nutno ještě rozpracovat a propracovat jednotlivé oblasti tohoto tématu:
lov a lovectví v prvopočátcích existence člověka lovce na světě,
lov a lovectví na území současné ČR;
lovecké zbraně, nástroje a pomůcky v době kamenné;
umělecká tvorba lovců v době kamenné (jeskynní malby, sochy, rytiny do mamutích klů aj.);
lovecké zbraně, nástroje a pomůcky ve starověku; včetně způsobů lovu, chovu zvěře v zajetí,
včetně umělecké tvorby;
- lovecké zbraně, nástroje a pomůcky ve středověku, včetně umělecké tvorby;
- atd. – vše se následně vypracuje v pracovní skupině.
-
Tato expozice bude doplněna o řadu dalších sub-expozic, které doplní toto hlavní téma (oblečení,
vybavení pomůcky, doplňky aj.
Popis a význam akce:
Jedna z nejvýznamnějších expozic, která by měla dodat myšlenku, tradice, historii, vývoj aj.
Návštěvníka musí doslova uzemnit ta obrovsky dlouhá historie tohoto odvětví v historii vývoje lidské
populace. Musí být jasné, že není možno, aby společnost, stát i občané odmítali dnes podobnými
způsoby odvětví lovu, lovectví i myslivosti, která mají svou tradici i nezastupitelný význam.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ LOVECKÉ A MYSLIVECKÉ LITERATURY
Popis a význam akce:
APM navrhuje, aby se vytvořila rozsáhlá expozice historického vývoje myslivecké literatury; tzn.,
odborné literatury i beletrie.
Tato expozice by na široké platformě dokladovala, celý historický vývoj lovecké i myslivecké
literatury jak v České republice, tak v dalších státech světa.
Tak bude mít každý ze zúčastněných států možnost prezentovat na této světové akci celý historický
vývoj odborné myslivecké a lovecké literatury. Tak by se tato rozsáhlá expozice členila jak na sekce
literatury jednotlivých států, tak by se mohly vytvořit sekce tematicky zaměřené – např., sekce
MANAGEMENT JELENÍ ZVĚŘE; sekce MYSLIVECKÁ PÉČE O ZVĚŘ; sekce LOV A
LOVECTVÍ; aj.
Pokusíme se získat pro tuto expozici (od nás i zahraničí) i nejstarší a nejvzácnější exponáty
myslivecké nebo lovecké literatury – tzn., vzácné skvosty staré i více než 500 let. Tyto exponáty by
byly nespornými magnety nejen této rozsáhlé expozice, ale bezesporu i celé světové výstavy.
Tato rozsáhlá i zajímavá expozice, nemající obdobu v celé historii mysliveckého a loveckého
výstavnictví, zcela jistě osloví i bude zajímat širokou mysliveckou i nemysliveckou veřejnost.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Pavel KŘÍŽ
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ LOVU A MYSLIVOSTI U LESNICKÝCH SUBJEKTŮ
Popis a význam akce:
APM navrhuje velmi zajímavou expozici, v níž bude prezentován ucelený historický vývoj lovu a
myslivosti u lesnických subjektů. V takto koncipované expozici může každý stát prezentovat
historický vývoj lovu, lovectví a myslivosti u všech lesnických subjektů.
V této expozici by měly uvedený vývoj prezentovat samostatně všechny skupiny lesnických
subjektů, které v daném státu realizují lesnickou činnost. Lesnické subjekty jsou v každém státu
jednou z nejdůležitějších skupin na jejichž území je na vysoké odborné úrovni realizován lov i
myslivost.
Expozice bude členěna:
Historický vývoj myslivosti a lovu u- subjektů státních lesů;
- subjektů vojenských lesů a statků;
- velkých vlastníků a uživatelů lesů – velká šlechtická panství (Schwarzemberg; Colloredo-Mansfeld)
- středních a malých vlastníků a uživatelů lesa – střední a malá panství (Sternberk);
- subjekty velkých vlastníků obecních lesů (projednat se SVOL);
- subjekty středních a malých vlastníků obecních lesů (projednat se SVOL);
- školních lesních podniků (APM trvá na prezentaci ŠLP v Křtinách).
Takto členěná expozice bude podávat naprosto ucelený přehled o celém historickém vývoji lovu a
myslivosti u lesnických subjektů všech kategorií.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ LOVU A MYSLIVOSTI U SUBJKETŮ SPRAVUJÍCÍCH
CÍRKEVNÍ MAJETEK
Popis a význam akce:
APM navrhuje další velmi zajímavou expozici, v níž bude prezentován ucelený historický vývoj
lovu a myslivosti u subjektů spravujících církevní majetky. V takto koncipované expozici může i
každý stát prezentovat historický vývoj lovu, lovectví a myslivosti u všech subjektů spravujících
církevní majetky.
V této expozici by měly uvedený vývoj prezentovat samostatně všechny skupiny subjektů
spravující různé formy církevního majetku (tzn., správy lesů, zemědělských pozemků či rybníků a
dalších druhů vodních nádrží). Subjekty spravující církevní majetky měly jisté specifické přístupy či
zásady ke správě uvedených majetků; to se projevovalo i v přístupech k odvětvím myslivosti a
lovectví (charakteristickým rysem byla i vysoká odborná úroveň realizovaných loveckých i
mysliveckých činností).
Expozice bude členěna:
- specifikaci a lokalizaci církevních majetků na území státu;
- specifikace hospodaření v jednotlivých oblastech či správách majetků;
- systém mysliveckého a loveckého hospodaření;
- systém statistických údajů o mysliveckém a loveckém hospodaření;
- ostatní zjištěné údaje.
Takto členěná expozice bude podávat naprosto ucelený přehled o celém historickém vývoji lovu a
myslivosti u subjektů spravujících církevní majetky.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Církevní subjekty; Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI
Bohemia, MSMP, LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj,
Výstaviště Brno, a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
Historický vývoj myslivosti a lovu v intenzivních chovech zvěře (obory a
bažantnice)
Popis a význam akce:
APM navrhuje, aby se v této expozici soustředily sub-expozice soustřeďující reprezentativní výběr
historického vývoje myslivosti a lovu v intenzivních chovech jednotlivých druhů zvěře z celé České
republiky.
Tato velká expozice bude organicky členěna na dvě části:
- expozice oborních chovů zvěře;
- expozice bažantnic.
V expozici oborních chovů zvěře bude soustředěn reprezentativní výběr oborních chovů. Výběr bude
zaměřen na prezentaci historického vývoje myslivosti a lovu v jednotlivých oborních chovech,
zaměřených na intenzivní chov jednotlivých druhů zvěře spárkaté (tzn., oborní chovy pro chov: jelení
zvěře; daňčí zvěře; mufloní zvěře; černé zvěře; kombinované chovy; aj.).
V expozici bažantnic bude soustředěn reprezentativní výběr nejlepších a nejreprezentativnějších
bažantnic z celé ČR.
Prostředky prezentace: historické mapy, modely, fotodokumentace, tabulky, grafy, a celé spektrum
všech forem audiovizuálních prezentací.
Celá tato rozsáhlá expozice by měla dát mysliveckým i nemysliveckým návštěvníkům ucelený
obraz jak o historickém vývoji myslivosti a lovu v těchto intenzivních chovech, tak o současné situaci
v těchto chovech i o jejich perspektivách do budoucna. Tato expozice má ještě jeden velmi významný
cíl - přispět ke změnám negativních postojů některých skupin obyvatelstva vůči intenzivnímu chovu a
lovu zvěře.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI A LOVU U SUBJEKTŮ OCHRANY PŘÍRODY
Popis a význam akce:
APM navrhuje velmi zajímavou expozici, v níž bude prezentován ucelený (i když krátký)
historický vývoj lovu a myslivosti u subjektů ochrany přírody (v takto koncipované expozici mohou
prezentovat historický vývoj lovu, lovectví a myslivosti u subjektů ochrany přírody i další zúčastněné
státy). V této expozici může být prezentováno i celé spektrum záchranných akcí, které realizuje sama
ochrany přírody nebo ochrana přírody spolu s mysliveckými subjkety.
V této expozici mohou uvedený vývoj prezentovat samostatně všechny skupiny subjektů OP, které
na daném území realizují mysliveckou a loveckou činnost (na území ČR to budou především NP, kde
OP realizuje tyto činnosti).
Tyto expozice realizace myslivosti a lovu na územích NP by byly velmi zajímavou expozicí, která
by jasně dokládala, že i subjekty ochrany přírody jsou organickou součástí systému mysliveckého
managementu přírody.
Prostředky: mapy, fotodokumentace, modely, prezentace zásad chovu a lovu jednotlivých druhů
zvěře, prezentace ulovených trofejí, prezentace celého spektra myslivecko-loveckých činností
prostřednictvím všech audiovizuálních prostředků.
Obdobné expozice mohou vytvořit i další zúčastněné státy.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP; dále
MŽP, Správy všech NP, další subjekty ochrany přírody; MZLU, další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ V
VZDĚLÁVÁNÍ
LOVECKÉM A MYSLIVECKÉM ŠKOLSTVÍ A
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření komplexně pojaté expozice historického vývoje loveckého a mysliveckého
školství a vzdělávání. Bude se jednat o prezentace historického vývoje loveckého a mysliveckého
školství ve školách, kde byli historicky vzděláváni lovci a myslivci (tzn., všechny typy učňovských,
středních, vyšších škol; případně vysokých škol a univerzit).
Organickou součástí této expozice musí být i rozsáhlá sub-expozice celého systému dalšího
mysliveckého vzdělávání v rámci mysliveckých ZK a zkoušek pro myslivecké hospodáře; případně
VOMZ. Je nezbytné v celém rozsahu informovat širokou veřejnost o tom, že myslivci jsou
dlouhodobě jedinými subjekty realizujícími své činnosti přírodě, které mohou realizovat své činnosti
pouze po vykonání zákonem nařízené zkoušky.
Součástí expozice musí být i systémové myslivecké vzdělávání mládeže; např., v České republice
se jedná o ověřený systém mysliveckého vzdělávání mládeže v rámci tzv., soutěže o „Zlatou srnčí
trofej“.
Mělo by se jednat o ucelenou a komplexní expozici prezentující vše z historie loveckého a
mysliveckého školství a vzdělávání; jistě se přidají se svými expozicemi (na toto téma) i ostatní
tradiční „myslivecké“ státy.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVECKÉ VĚDY A VÝZKUMU
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvořit komplexní expozici historického vývoje loveckého a mysliveckého
výzkumu a vědy. V expozici bude zařazena historie vývoje mysliveckého výzkumu v ČR; tzn.,
prezentace mysliveckých výzkumných pracovišť, způsoby vědecko-výzkumné práce a dosažené
výsledky.
Výzkum bude členěn dle jednotlivých oblastí odvětví myslivosti. Prezentována musí být i současná
situace v mysliveckém výzkumu, musí být prezentován systém mysliveckého výzkumu a pozornost
státu, kterou myslivecké vědě a výzkumu věnuje. Návštěvníci by měli být seznámeni s obsahem a
rozsahem aktuálně realizovaných vědecko-výzkumných úkolů.
Součástí této expozice mohou být i prezentace jednotlivých vědecko-výzkumných pracovišť
z dalších tradičních „mysliveckých“ států Evropy a světa; komplexní prezentace všech činností všech
pracovišť; komplexní prezentace historického vývoje těchto pracovišť.
Organickou součástí této expozice bude i prezentace všech zajímavých pomůcek, přístrojů a
nástrojů, které jsou využívány výzkumníky v procesu vědy a výzkumu.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, výzkumné subjekty z ČR i zahraničí.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVECKÝCH ORGANIZACÍ
Popis a význam akce:
Vzhledem ke svému významu si zvláštní expozici zaslouží i myslivecké a lovecké organizace z ČR
i zahraničí. Tato ucelená expozice bude věnována vzájemnému srovnání historického vývoje
mysliveckých i loveckých organizací z ČR i zahraničí.
Tak by mohli návštěvníci výstavy srovnat historické tradice jednotlivých mysliveckých a loveckých
organizací z ČR i zahraničí; stejně tak porovnat obsah a rozsah činností; stejně jako spektrum
podmínek, které jednotlivé organizace vytvářejí svým členům k jejich myslivecké a lovecké činnosti.
Pochopitelně se bude ještě jednat o celé koncepci výstavy; tzn., projedná se, zda bude koncepce
výstavy v této oblasti zaměřena na specializovanou expozici všech mysliveckých organizací nebo se
půjde cestou rozsáhlých stánků jednotlivých organizací, kde bude vše „pod jednou střechou“.
Prezentace jednotlivých mysliveckých a loveckých organizací bude velmi významnou součástí celé
světové výstavy; stejně jako jsou tyto organizace nezastupitelnou součástí odvětví myslivosti i odvětví
lovectví.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ STÁTNÍ SPRÁVY MYSLIVOSTI
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření této rozsáhlé a velmi významné expozice, která bude zaměřena na
historický vývoj oblasti státní správy myslivosti. Mělo by se jednat o přitažlivě vytvořenou prezentaci
celého rozsáhlého systému fungování státní správy v odvětví myslivosti a lovu; tento systém státní
správy je jedním ze základních pilířů budoucího úspěšného fungování systému moderního
mysliveckého managementu přírody.
Expozice by měla být zaměřena na několik vzájemně propojených či koexistujících úrovní a oblastí.
Základem bude historický vývoj státní správy myslivosti ve všech oblastech (tzn., na většině území
státu /MZe/; na územích NP /MŽP/; na územích VLS /MZe/).
Další částí expozice bude aktuální fungování státní správy myslivosti. Tato expozice bude členěna
na tyto sub-expozice:
- expozice MZe (jako ústředního orgánu státní správy myslivosti);
- expozice MŽP (jako úo ssm na území NP);
- expozice 2 vzorových krajských úřadů;
- expozice 3 vzorových MěÚ (pověřené obce s rozšířenou působností).
Tím budou návštěvníci komplexně informováni o celém systému státní správy myslivosti, kdy tento
systém tvoří páteř celého výkonu práva myslivosti ve všech honitbách. Součástí expozice by měly být
i mapové podklady pro prezentaci historického stavu územně správních celků státní správy.
Uvedený návrh koncepce této expozice bude prezentován i zahraničním účastníkům; bylo by
ideální, aby i další státy prezentovaly své systémy státní správy myslivosti a lovu. Toto srovnání bude
nezastupitelné k tomu, aby si návštěvníci vytvořili ucelený obraz o systému státní správy myslivosti a
lovu na celém světě.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
MZe, MŽP, krajské úřady, MěÚ-pověřených obcí s rozšířenou působností; Myslivecké organizace
z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP, LČR, s.p., VLS, s.p., MZe,
MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno, a.s., další zahraniční
subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
MYSLIVCI A LOVCI JAKO SOUČÁST HISTORICKÉHO VÝVOJE VOJENSTVÍ
APM navrhuje vytvoření specificky zaměřené expozice, která by měla popisovat historický vývoj
vojenství a pozici myslivců a lovců (+pytláků) v těchto speciálních jednotkách; včetně speciálních
jednotek „myslivců“.
V uvedené expozici budou soustředěny vedle celého spektra informací o těchto jednotkách i
veškeré polní i slavnostní uniformy, veškeré vybavení a výzbroj těchto speciálních „mysliveckých“
vojenských útvarů.
Při přípravě této expozice budeme v kontaktu zejména se státy, které mají u těchto jednotek
dlouhodobou historickou tradici.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty; Vojenská muzea a Vojenský historický ústav.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Petr HORÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ NELEGÁLNÍHO LOVU - PYTLÁCTVÍ
Popis a význam akce:
APM navrhuje realizaci této významné expozice, která by měla v rozsáhlé expozici souborně
prezentovat historický vývoj nelegálního lovu zvěře na celém území České republiky. Organickou
součástí této expozice by měly být i obdobně tematicky zaměřené expozice i dalších států světa, které
by měly souborně prezentovat vývoj nelegálního lovu zvěře na všech kontinentech.
Prezentovány by měly být i způsoby a metody nelegálních lovů, stejně jako veškeré používané
zbraně a pomůcky k nelegálnímu lovu.
Stejně obsáhle a hlavně komplexně budou prezentovány způsoby i metody boje státních (i dalších
zainteresovaných) subjektů proti nelegálnímu lovu; včetně všech přijatých opatření.
Bude nezbytné oslovit jednotlivé „myslivecké“ státy Evropy i světa (včetně dalších států světa, kde
je realizován lov) s tím, aby se aktivně podílely na tvorbě vlastní, či spolutvorbě společné expozice
nelegálního lovu. Není pochyb o tom, že takto světově pojatá expozice nelegálního lovu (včetně všech
možností jeho řešení) bude jak pro návštěvníky, tak i pro všechny přítomné odborníky velmi zajímavá
i poutavá.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty; Policie ČR; archivy PČR.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVECKÉHO ODÍVÁNÍ A VYBAVENÍ
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření ucelené expozice historického vývoje mysliveckého odívání, obutí a
veškerého vybavení myslivců a lovců. Tato široká a nesmírně populární oblast a vytvoření této
expozice bude zřejmě doménou garanta dr. Pospíšila-SILVAJAGD.
V této expozici musí být prezentovány v co nejširším spektru historické uniformy myslivců a lovců,
jejich výstroj a výzbroj; stejně jako spektrum pomůcek používaných k lovu;
Zajímavé by bylo doplnění této expozice sbírkami dalších součástí odívání nebo vybavení (např.,
specializované sbírky klobouků, holí, opasků, odznaků, knoflíků, brašen, pásů na náboje, fajfek aj.).
I v této expozici bude nezbytný kontakt s dalšími tradičními „mysliveckými“ státy Evropy, které by
mohly na světové výstavě prezentovat i své, obdobně zaměřené, expozice. Takto koncipovaná
expozice bude velmi významná a mediálně i návštěvnicky přitažlivá.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
firma SILVAJAGD; LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský
kraj, Výstaviště Brno, a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ LOVECKÝCH A MYSLIVECKÝCH STAVEB
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření této –možná rozsahem menší, ale o to zajímavější- expozice historického
vývoje mysliveckých a loveckých staveb v honitbách, oborách a bažantnicích.
Bude se jednat o ucelenou expozici fotografií, rytin, obrazů nebo modelů širokého spektra
mysliveckých staveb (tzn., staveb zaměřených na řadu mysliveckých činností – péči o zvěř, chov
zvěře, lovy všech druhů zvěře (lovy odstřelem, odchytem a lapáním), pozorování zvěře a monitoring
jednotlivých populací zvěře.
Dále bude prezentováno spektrum staveb sloužících ke kynologii, střelectví, uskladnění, ošetření
a zpracování ulovené zvěře; dále stavby pro mysliveckou veterinární medicínu.
Nedílnou součástí expozice bude i celé spektrum historických a současných staveb souvisejících
s obornictvím a bažantnictvím.
Dále bude pozornost zaměřena na celé spektrum staveb sloužící pro ubytování loveckých hostí a
mysliveckého a loveckého personálu (lovecké hrady a hrádky, zámky a zámečky, myslivny, lovecké
chaty aj.).
Tyto prezentace historického vývoje mysliveckých a loveckých staveb formou expozic by mohly
vytvořit či spoluvytvořit i další tradiční „myslivecké“ Evropské státy.
Tato expozice vhodně doplní komplexní prezentaci dlouhého historického vývoje celého spektra
mysliveckých činností – v tomto případě oboru mysliveckých a loveckých staveb u nás i v zahraničí,
resp., na jednotlivých kontinentech.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
EXPOZICE – SBÍRKY MYSLIVECKÝCH ARTEFAKTŮ
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření ucelené expozice, která se bude skládat z prezentace výsledků dlouholeté
práce celého spektra sběratelů mysliveckých artefaktů.
V této ucelené expozici najdou návštěvníci celé spektrum různorodých sbírek, které se týkají lovu a
myslivosti nebo oborů s myslivostí či lovem souvisejících.
Tato expozice bude zaměřena např., na sbírky mysliveckých a loveckých odznaků, na sbírky plaket
a medailí; na sbírky klobouků; dále sbírky - porcelánu a skla; knih; výrobků z paroží; pohlednic;
hudebních partitur; aj.aj.
Celou rozsáhlou expozici jistě výrazně rozšíří a učiní ještě zajímavější bohatá účast zahraničních
sběratelů-vystavovatelů. OV osloví i zahraniční zájemce s nabídkou možnosti vystavování na světové
výstavě v Brně.
Celá takto koncipovaná expozice bude pro návštěvníky i odborníky mimořádně přitažlivá.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty-sběratelé-vystavovatelé.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ SOKOLNICTVÍ; PREZENTACE STÁVAJÍCÍHO
STAVU
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření komplexní expozice, která by v sobě soustředila historický vývoj odvětví
sokolnictví. Dle názoru APM musí být přítomnost sokolníků na této výstavě systematicky pojatá,
rozsáhlá a komplexně prezentována.
Sokolnictví v sobě koncentruje všechny významné prvky i myslivosti – tzn., tisíciletou historii,
sepětí člověka a zvířete, ochrana ohrožených živočichů, nestřelecké způsoby lovu aj.; sokolnictví je
navíc mimořádně přitažlivé pro širokou mysliveckou i nemysliveckou veřejnost.
Představa působení sokolníků na světové výstavě:
- velká stálá expozice sokolnictví s prezentací historického vývoje celého odvětví sokolnictví;
- trvalá přítomnost živých dravců v expozici, s prezentacemi jejich chovu, péči, výcviku aj.;
- prezentace veškerých pomůcek, vybavení, sokolnické literatury aj.;
Další akce v průběhu výstavy:
- světové-evropské-mezinárodní setkání sokolníků v Brně;
- uspořádání akce -„Světový kongres sokolníků–historický vývoj sokolnictví a jeho perspektivy“;
- ukázky létání dravců a sov na venkovních plochách výstaviště;
- reprezentativní účast našich i zahraničních sokolníků na reprezentativním „MYSLIVECKÉM
PRŮVODU BRNEM“; účast sokolníků i na Svatohubertské mši;
- prezentací „světového kongresu sokolnictví“ či „světového shromáždění sokolníků“ bude možno
oslovit i řadu významných „sokolnických států“(např. některé státy Perského zálivu), jejich účast
by celou výstavu postavilo na vyšší úroveň.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Klub sokolníků při ČMMJ; Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta,
SCI Bohemia, MSMP, LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský
kraj, Výstaviště Brno, a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVECKÉ VETERINÁRNÍ MEDICÍNY A JEJÍ
BUDOUCÍ PERSPEKTIVY
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření ucelené odborné expozice, která bude cíleně zaměřena na rozsáhlou a
zajímavou problematiku historického vývoje myslivecké veterinární medicíny.
V této expozici bude komplexně prezentován historický vývoj způsobů a metod mysliveckoveterinárního boje proti šíření celého spektra nemocí zvěře (včetně nebezpečných zoonóz).
Musí být prezentovány i některé nejvýznamnější akce (např., likvidace klasického moru prasat,
likvidace vztekliny aj.).
V expozici musí být prezentováno i celé spektrum veterinárních léčiv určených pro zvěř. Zajímavé
budou i ukázky fotodokumentace celého spektra nemocí zvěře a další prezentace aj. Celá expozice by
měla na řadě případů a příkladů jasně deklarovat historickou spolupráci dvou nezastupitelných odvětví
realizovaných i v přírodě – tzn., odvětví myslivosti a odvětví veterinární medicíny.
Pokud OV SVVML přesvědčí i další státy, aby připravily podobné expozice, bude možno
srovnávat úroveň i historický vývoj spolupráce těchto odvětví na mezinárodní úrovni.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Všechny složky Státní veterinární správy; výrobci léčiv; Myslivecké organizace z ČR: APM ČR,
ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP, LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, další
zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
SPECIÁLNÍ VOZIDLA A DALŠÍ TECHNIKA PRO MYSLIVOST A LOVECTVÍ
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření ucelené expozice speciálních i sériově vyráběných vozidel, dalších
dopravních prostředků a další techniky, kterou je možno využívat pro lov i myslivost.
Součástí expozice budou i speciálně upravené automobily a další technika; automobily a další
technika jsou vybaveny spektrem doplňků, zaměřených na lov zvěře nebo spektrum mysliveckých
činností v terénu.
Tato expozice bude umístěna na venkovních prostorách v okolí pavilonu Z. Expozice bude
doplněna i terénními ukázkami vystavené techniky či fungováním jednotlivých doplňků.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Jednotliví distributoři speciálních i sériových automobilů; Myslivecké organizace z ČR: APM ČR,
ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP, LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU;
Výstaviště Brno, a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVECKÉ A LOVECKÉ POZOROVACÍ OPTIKY;
FOTOAPARÁTY A KAMERY PRO MYSLIVOST A LOVECTVÍ
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření (možná sice malé, ale jistě velmi zajímavé) nekomerční expozice
historického vývoje celého spektra výše uvedených optických pomůcek k lovu a pozorování zvěře.
Optické pomůcky s v rámci expozice rozčlení do dvou sub-expozic:
- optické pomůcky určené k pozorování a monitoringu zvěře a přírody (pozorovací dalekohledy);
- optické pomůcky určené pro lov zvěře (puškohledy aj.).
Expozici by mohla v případě prostoru vhodně doplnit i prezentace přístrojů a pomůcek sloužících
k fotografování či filmování zvěře a přírody; zde by mohly být expozice renomovaných firem
vyrábějících fotoaparáty a doplňky sloužící speciálně pro fotografy či filmaře zvěře a přírody.
V expozici by byli permanentně přítomni i naši renomovaní fotografové myslivosti, zvěře a přírody,
kteří budou průběžně informovat návštěvníky a budou předávat své bohaté zkušenosti začínajícím
fotografům či filmařům zvěře a přírody. Prezentace fotografií dotyčných autorů v dané expozici by
byla samozřejmostí.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Výrobci optiky; výrobci fotoaparátů a filmových kamer; Klub fotografů; Myslivecké organizace
z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP, LČR, s.p., VLS, s.p., MZe,
MŽP, MZLU, Výstaviště Brno, a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ ZBRANÍ A STŘELIVA
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření velké nekomerční expozice komplexně pojatého historického vývoje
zbraní a střeliva.
Expozice bude začínat prezentací loveckých nástrojů a pomůcek lovců mamutů a pokračovala by
průřezem celým historickým vývojem všech typů a druhů zbraní v odvětví lovu a lovectví.
Takto koncipovaná expozice bude velmi rozsáhlá a mediálně i návštěvnicky přitažlivá. Je jasný
předpoklad, že se i řada zahraničních vystavovatelů z oboru zbraní a střeliva aktivně zúčastní realizace
této souborné expozice nebo budou prezentovat takto zaměřenou svou vlastní expozici.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty; výrobci a prodejci zbraní a střeliva.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ VŠECH ZPŮSOBŮ LOVU ZVĚŘE VE SVĚTĚ
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření takto koncipované expozice, kde bude možno souborně prezentovat
historický vývoj celého spektra způsobů lovu jednotlivých druhů zvěře, které byly v historii
myslivosti, lovu i lovectví používány.
Expozice by měla být členěna na – historický vývoj lovu zvěře odstřelem (vývoj – luk, kuše, palné
zbraně a jejich vývoj); historický vývoj lovu zvěře – odchytem a lapáním (prezentace spektra těchto
činností – používání pastí, mechanických pastí, systém lovu čižbou aj.).
Přesně prezentována a přesně popsána musí být celá aktuální oblast způsobů a metod lovu zvěře
odstřelem aj.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ KOMPLEXNÍ PÉČE O ZVĚŘ A JEJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření této expozice, která bude mít velmi významnou pozici mezi všemi
expozicemi – tzn., bude zde prezentován historický vývoj systematického přímého přínosu myslivců
pro přírodu a vybrané druhy volně žijících živočichů.
Prezentace historického vývoje celého systému péče o zvěř a přírodu musí být zaměřena do oblastí
přirozené i umělé úživnosti a jejich systémové a plánovité ovlivňování i usměrňování rozumným a
myslícím myslivcem.
Celá expozice bude složená z celého spektra historicky užívaných metod a způsobů přikrmování
zvěře, vytváření umělé úživnosti honiteb a podpora přirozené úživnosti. Součástí expozice bude i
spektrum různých krmiv určených pro přikrmování zvěře.
Toto téma musí být nabídnuto i ostatním státům tak, aby bylo možno tuto významnou oblast
prezentovat komplexně na mezinárodní úrovni a v mezinárodních souvislostech.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty; výrobci krmiv a dalších komodit pro oblast péče o zvěř a její životní
prostředí.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ SYSTÉMU KONTROL A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ LOVU
ZVĚŘE
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření této významné expozice, která bude zaměřena na historický vývoj
nezastupitelné oblasti „SYSTÉM KONTROL A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MYSLIVECKÉHO
MANAGEMENTU“.
Jednou z významných částí této expozice bude i historický vývoj systému kontrol a hodnocení
výsledků lovu – tzn., měření a bodové hodnocení trofejí; tzn., praktické ukázky historického vývoje
měření a hodnocení trofejí; včetně používaných pomůcek.
Součástí expozice budou i ukázky všech současných metod a způsobů hodnocení trofejí lovené
zvěře na celém světě; budou prezentovány i konkrétní ukázky jednotlivých způsobů a metod měření
(např. CIC, SCI aj.).
Další součástí expozice budou i konkrétní ukázky měření jednotlivých trofejí všech dostupných
druhů zvěře; včetně nejmodernějších používaných pomůcek.
Další součástí expozice bude i souborný systém kontroly lovu zvěře v rámci honiteb; součástí
tohoto systému (tedy i této expozice) bude i komplexní oblast činnosti myslivců a lovců v rámci
systému „mysliveckých stráží“.
Nedílnou součástí kontrolního systému v ČR je i celý systém myslivecko-loveckého plánování;
prezentace tohoto systému v rámci expozice bude velkou prezentací uceleného systému v ČR.
V této expozici tak budou myslivci, lovci a i laická veřejnost zajímavou formou zasvěceni do celé
této významné, nezastupitelné a nenahraditelné oblasti.
Tato expozice bude ve vztahu s mezinárodní konferencí pořádanou (navrženou APM) „Nezastupitelný význam systému kontrol a hodnocení výsledků mysliveckého managementu.“
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno,
a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI A LOVU U VELKÝCH RYBÁŘSKÝCH
SUBJEKTŮ
Popis a význam akce:
APM navrhuje realizaci zajímavé expozice historického vývoje lovu a myslivosti u velkých
rybářských subjektů.
Prezentace myslivecké hospodaření a lovu v těchto specifických podmínkách „vodních honiteb,“
bude dalším zajímavým fragmentem širokospektrální mozaiky mysliveckých činností.
I řada dalších států může na světové výstavě prezentovat historický vývoj myslivosti a lovu ve
specifických podmínkách.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Rybářské sdružení ČR; Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI
Bohemia, MSMP, LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU + další zahraniční rybářské subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ KYNOLOGIE; PREZENTACE STÁVAJÍCÍHO
STAVU
Popis a význam akce:
APM navrhuje vytvoření komplexní expozice, která by v sobě soustředila historický vývoj odvětví
kynologie; resp., lovecké a myslivecké. Dle názoru APM musí být přítomnost mysliveckých kynologů
na této výstavě systematicky pojatá, rozsáhlá a komplexně prezentována.
Kynologie v sobě koncentruje všechny významné prvky lovectví i myslivosti – tzn., tisíciletou
historii kynologie, sepětí člověka a domestikovaného zvířete, nestřelecké způsoby lovu pomocí psů
aj.; kynologie je navíc mimořádně přitažlivá pro širokou mysliveckou i nemysliveckou veřejnost.
Představa působení kynologů na světové výstavě:
- velká stálá expozice kynologie s prezentací historického vývoje celého odvětví kynologie;
- trvalá přítomnost psů většiny plemen v expozici, s prezentacemi jejich chovu, péče, výcviku aj.;
- prezentace veškerých pomůcek, vybavení, kynologické literatury aj.
Další akce v průběhu výstavy:
- světové-evropské-mezinárodní setkání kynologů v Brně;
- uspořádání akce -„Světový kongres mysliveckých kynologů – historický vývoj lovecké a
myslivecké kynologie a její perspektivy“;
- ukázky výcviku a práce psů jednotlivých loveckých plemen na venkovních plochách výstaviště;
- reprezentativní účast našich i zahraničních kynologů se psy všech loveckých plemen na
reprezentativním „MYSLIVECKÉM PRŮVODU BRNEM“; účast kynologů se psy i na
Svatohubertské mši.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Jednotlivé kynologické kluby a svazy; Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád
svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP, LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, MZLU, Magistrát města
Brna, Jihomoravský kraj, Výstaviště Brno, a.s., další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Dr. Libor ŘEHÁK
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh): ODBORNĚ – KULTURNĚ - SPOLEČENSKÁ AKCE
Název akce:
NÁVRH PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY SVVML
Popis a význam akce:
Návrh poštovní známky
Výstava se bude konat v areálu Brněnských veletrhů a výstav a centrální expozice výstavy bude
umístěna v pavilonu „Z“. Z toho vyplývá, že vhodným motivem známky by mohla být kopule
pavilonu „Z“, která symbolizuje brněnské výstaviště a současně připomíná tvarem zeměkouli. Přitom
je ukázkou vynikající architektury, která reprezentuje stát, kde se výstava koná. Drobné symboly
myslivosti a lovu na známce by připomněly obsah výstavy; známku dotvoří výrazný název výstavy.
Výplatní hodnotu známky navrhujeme kvůli propagaci výstavy v nejnižší hodnotě na obyčejné dopisy
zato ve vysokém nákladu. Tomu by odpovídala menší velikost známky. Vzhledem k hlavnímu motivu
by známka měla být čtvercového formátu, který se nepoužívá často, což by také upozornilo na
jedinečnost celé akce.
Razítko a obálka prvního dne vydání
Přivítali bychom, kdyby bylo možné připravit také razítko a obálku prvního dne vydání. U razítka
jde o graficky velmi jednoduchý objekt, ke kterému bude použit detail vystihující povahu akce. Na
obálku prvního dne vydání navrhujeme použít symboly mezinárodních organizací, které se budou na
výstavě prezentovat a poskytnou jí záštitu, protože jejich činnost vyhovuje smyslu výstavy. Jedná se
např. o F.A.O. (Organizace pro výživu a zemědělství OSN), F.A.C.E. (Federace mysliveckých svazů
pro zachování zvěře při EU), C.I.C (Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře), které jsou
samy o sobě graficky velmi výrazné, a zatím v naší známkové tvorbě nebyly použity. Ty by byly
umístěny na výřezu hranic států Evropy, se zvýrazněním České republiky a Brna. Téma vhodně
upozorňuje na to, že jde o světovou výstavu a informuje, kde se výstava koná. Motiv může doplnit
název výstavy.
Myslivecké výstavy v naší známkové tvorbě
Dosud u nás byla vydána emise k Světové výstavě myslivosti v Budapešti v roce 1971, která
zobrazovala některé druhy naší zvěře, aniž by byl uveden název výstavy. Domníváme se, že vydání
poštovní známky dle našeho návrhu může být výbornou propagací „Světové výstavy vývoje
myslivosti a lovectví Brno 2010“ a vhodným zpestřením české známkové tvorby.
Spolupráce v rámci PřOV:
Slavnostní průvod lovců a myslivců Brnem bude největší a mediálně nejsledovanější akcí celé světové
výstavy (a to i na mezinárodní úrovni); bude to jedinečná společná akce lovců a myslivců v historii
myslivosti a lovectví (akce, která bude v centru pozornosti řady občanů Brna i celé ČR.
Navrhující a garantující organizace:
Asociace profesionálních myslivců ČR
Navrhl a vypracoval:
Pavel KŘÍŽ
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
EXPOZICE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Popis a význam akce:
Expozice MZe ČR se bude skládat z celé řady subexpozic, které budou zasahovat z pohledu
ústředního oránu státní správy myslivosti-MZe i do řady uváděných specializovaných expozic.
-
Postavení myslivosti mezi ostatními činnostmi prováděnými člověkem v přírodě.
Vývoj myslivosti od roku 1910 na historickém území současné České republiky.
Vývoj řízení myslivosti
Podíl České republiky, resp. Československa, na vzniku Mezinárodní rady pro myslivost
a ochranu zvěře (CIC)
Státní podpora myslivosti.
Vývoj výzkumu myslivosti.
Vývoj honiteb, obor a bažantnic a současná úroveň mysliveckého hospodaření.
Podpora ohrožených druhů zvěře.
Vývoj kvality populací zvěře v souvislosti s působením lidské společnosti na území ČR
za posledních 100 let.
Možná spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Myslivecké organizace z ČR: APM ČR, ČMMJ, Řád svatého Huberta, SCI Bohemia, MSMP,
LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, MŽP, ČZU, MZLU + další zahraniční subjekty.
Navrhující a garantující organizace:
Ministerstvo zemědělství
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
Sokolnictví – souborná prezentace sokolnictví (českého i světového); případě kladného
stanoviska a podpory IAF uspořádání mezinárodní výstavy a kongresu o sokolnictví
Popis a význam akce:
V souborně pojaté expozici bude vyčerpávajícím způsobem dokumentován historický vývoj
sokolnictví v České republice. V případě možnosti by se vytvořila v rámci mezinárodní spolupráce
velká expozice o historickém vývoji světového sokolnictví.
Tato expozice by (doposud nevídaným) komplexním způsobem seznámila mysliveckou i
nemysliveckou veřejnost s historickým vývojem sokolnictví u nás i ve světě (historické artefakty a
pomůcky; historický vývoj sokolnictví; chovy a výcviky dravců v jednotlivých státech světa;
záchranné chovy dravců; procesy reintrodukcí; systém ochrany dravců; odborná sokolnická literatura;
sokolnictví v umění – umění v sokolnictví; aj.).
Součástí expozice bude i řada doprovodných akcí, ukázek dravců a jejich výcviku, a případně i
velkého mezinárodního sokolnického kongresu, který by se uskutečnil v ČR.
Navrhující organizace:
Českomoravská myslivecká jednota
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE – ODBORNÁ AKCE
Název akce:
Kynologie - ve spolupráci s ČMKJ zajištění prezentace kynologických klubů a loveckých
plemen.
Popis a význam akce:
Navrhující organizace:
Českomoravská myslivecká jednota
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE
Název akce:
Myslivost a veřejnost – expozice k aktuálnímu problému ve vztahu veřejnost X myslivost.
Popis a význam akce:
Expozice bude zaměřena na dlouhodobě aktuální problematiku vztahu veřejnost vers. myslivost;
resp., vztah veřejnost vers. lov a lovectví. Vyloučená není ani organizace mezinárodního symposia na
téma „Veřejnost vers. lovectví a myslivost“, kde by bylo možno projednat a navrhnout řešení tohoto
dlouhodobého problému (který má v některých státech Evropy za následek zatlačení myslivosti a lovu
do defenzivy).
Takto zaměřená expozice i s ní spojené doprovodné programy budou velmi významnou součástí celé
světové výstavy.
Navrhující organizace:
Českomoravská myslivecká jednota
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE
Název akce:
Významná sbírka trofejí
Popis a význam akce:
V této expozici bude na vystavených trofejích spárkaté zvěře dokumentován historický vývoj úrovně
chovu a lovu zvěře; včetně progresivního mysliveckého systému hodnocení trofejí.
Navrhující organizace:
Českomoravská myslivecká jednota
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
Návrh koncepce výstavy
Název akce:
Účast zástupců CIC, FACE
Popis a význam akce:
ČMMJ navrhuje zajistit na světové výstavě účast i nejvyšších zástupců C.I.C. a F.A.C.E. Účast
nejvyšších představitelů obou organizací bude žádoucí nejen na samotné SVVML, ale i na dalších
odborných a společenských doprovodných akcích.
Navrhující organizace:
Českomoravská myslivecká jednota
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE
Název akce:
Komplexní prezentace jednotlivých odborných klubů ČMMJ (např., fotografů, sokolníků,
videoklubu, klubu autorů aj.).
Popis a význam akce:
V expozici bude souborně a komplexně prezentována pestrá činnost jednotlivých odborných klubů
ČMMJ. V průběhu příprav SVVML se projedná a dohodne, jaký bude obsah a rozsah expozici
jednotlivých klubů (historický vývoj činností jednotlivých klubů je tak pestrý a rozsáhlý, že by jejich
jednotlivé expozice mohly být skutečně reprezentativní).
Navrhující organizace:
Českomoravská myslivecká jednota
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ U LČR, s.p.
Popis a význam akce:
V expozici bude dokumentován historický vývoj myslivosti a lovectví u subjektů spravujících státní
lesy na území současné ČR; i v rámci jednotlivých organizačních jednotek.
Součástí expozice budou i podklady a doklady dokumentující historický vývoj myslivosti a lovectví
ve státem spravovaných lesích.
Navrhující organizace:
Lesy České republiky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE
Název akce:
SOUČASNÝ STAV MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ U LČR, s.p.
Popis a význam akce:
V expozici bude dokumentován současný stav myslivosti a lovectví u státního podniku LČR.
Expozice bude doplněna mapovými podklady, organizačně správním členěním podniku, a
statistickými údaji z celého odvětví myslivosti a lovectví.
Navrhující organizace:
Lesy České republiky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV V OBLASTI INTENZIVNÍCH CHOVŮ
ZVĚŘE; OBORNICTVÍ A BAŽANTNICTVÍ U LČR, s.p.
Popis a význam akce:
V expozici bude dokumentován historický vývoj obornictví a bažantnictví u LČR, s.p.; dle
jednotlivých organizačních jednotek podniku. Tato tematicky zaměřená expozice LČR, s.p. bude
souborně prezentovat historický vývoj obou významných a mezinárodně slavných oborů (obornictví a
bažantnictví) na území celé ČR.
Součástí expozice bude mapová lokalizace všech oborních chovů a bažantnic, které byly historicky
spravovány a provozovány subjekty státních lesů na území současné ČR. Měly by být prezentovány
podrobnosti o všech hlavních oborách a bažantnicích; fotodokumentaci a mapové podklady by měly
být doplněny i soubornými statistickými údaji o chovu a lovu zvěře v jednotlivých zařízeních.
Navrhující organizace:
Lesy České republiky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE
Název akce:
SOUBOR AKTIVIT LČR, s.p. NA ÚSEKU OCHRANY PŘÍRODY (záchranné programy,
provoz záchranných stanic, podpory ohrožených druhů. reintrodukce)
Popis a význam akce:
V expozici bude dokumentován historický vývoj souboru ochranářských aktivit realizovaných
v rámci subjektů spravujících státní lesy na území současné ČR.
Navrhující organizace:
Lesy České republiky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE
Název akce:
PREZENTACE HISTORICKY NEJSILNĚJŠÍCH TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE
ULOVENÝCH V HONITBÁCH A OBORÁCH SPRAVOVANÝCH SUBJKETY STÁTNÍCH
LESŮ
Popis a význam akce:
V expozici budou vystaveny historicky nejsilnější trofeje spárkaté zvěře ulovené ve volných
honitbách i oborách spravovaných subjekty státních lesů na území současné ČR.
Expozice bude prezentovat historicky špičkovou úroveň chovu spárkaté zvěře v honitbách i oborách
státních lesů.
Navrhující organizace:
Lesy České republiky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
DEN LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY,s.p.
Popis a význam akce:
V rámci tohoto doprovodného programu LČR, s.p. bude na výstavišti probíhat celá řada odborných,
společenských a kulturních akcí; akcí, které se budou týkat činnosti LČR, s.p. nebo je budou LČR, s.p.
pořádat.
Jedná se o řadu soutěží, znalostních disciplín, lesní i myslivecká pedagogika; bude probíhat i řada
dalších akcí, budou realizovány i odborné přednášky zaměřené na významná témata myslivosti a
lovectví v souvislosti s lesním hospodářstvím.
Den LČR, s.p. na světové výstavě bude zaměřen i na děti a také na nemysliveckou veřejnost.
Navrhující organizace:
Lesy České republiky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EDXPOZICE - DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
Výstava kolekcí sbírek „Klubu sběratelů“ při PZL – různé myslivecké artefakty s tematikou
myslivosti a lovectví (Klub kolekcionera při PZL).
Popis a význam akce:
Navrhující organizace:
Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EDXPOZICE - DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
Výstava trofejí a dermopreparátů z Polska.
Popis a význam akce:
Navrhující organizace:
Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EDXPOZICE - DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
Prezentace organizace „Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí /MSMP/“ (panely).
Popis a význam akce:
Navrhující organizace:
Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EDXPOZICE - DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
Odborné přednášky polských odborníků-myslivců na téma – bobr, los a zubr v Polsku.
Popis a význam akce:
Navrhující organizace:
Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EDXPOZICE
Název akce:
Prezentace Řádu svatého Huberta formou panelů a výstavu reálií řádu.
Popis a význam akce:
Navrhující organizace:
Řád svatého Huberta
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
Uspořádání svatohubertské troubené a zpívané mše svaté s celebrováním vysokým církevním
hodnostářem.
Popis a význam akce:
Navrhující organizace:
Řád svatého Huberta
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
Uspořádání periodických přednášek „Cesty a osudy lesního rohu v kontextu s myslivostí a
lovectvím“; přednášející ing. F. Bezděk s praktickými ukázkami signálů, hlaholů a skladeb
(bude přítomen parforsní roh barona dumpiera v podání hráče mgr. J. Brázdy a další).
Popis a význam akce:
Navrhující organizace:
Řád svatého Huberta
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
Slavnostní vytrubování a ukázky skladeb na lesní rohy a lesnice jak historické, tak současné
v provedení renomovaných souborů.
Popis a význam akce:
Navrhující organizace:
Řád svatého Huberta
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EDXPOZICE - DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
ČLOVĚK MYSLIVECEM ANEB V SOULADU S PŘÍRODOU
Popis a význam akce:
Souhrnný přehled lovectví a myslivosti jako uvědomělé lidské činnosti v přírodě ve střední Evropě v
historickém vývoji.
Navrhující organizace:
Sdružení Silvajagd, Dr. Ing. Pospíšil
realizace: ve spolupráci s BVV
Stručný obsah akce:
*
komplexní přehled pomůcek, které byly používány v dějinách lovectví a myslivosti
*
vývoj uměleckých řemesel a řemesel obecně souvisejících s výkonem myslivosti
*
umělecká činnost hledající motivy v přírodě a myslivosti
*
sběratelské předměty z lesnictví, lovectví a myslivosti
*
veškeré zajímavosti a kuriozity, které s těmito obory souvisí
*
expozice chladných a palných zbraní od nejstarší historie po současnost
*
lovecká a myslivecká obuv včera a dnes
*
nástin vývoje kultury loveckého a mysliveckého odívání v průběhu staletí
*
myslivecké a lesnické mapy v proměnách staletí
*
myslivost a rodová šlechta v průběhu dějin
*
lovecké stavby na území Čech, Moravy a Slezska
*
historie, vývoj a současnost dopravních prostředků v lovectví a v myslivosti
*
lovecké a myslivecké reálie
Spolupráce s dalšími subjekty:
Národní zemědělské muzeum Praha
Státní památkový úřad
Technické muzeum Brno
Lesnické fakulty ČZU a MZLU
Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva ČR
Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav
soukromí sběratelé
vybrané šlechtické rody
Předpokládané finanční náklady:
400.000,- Kč výstavba expozic
+ náklady na zapůjčení předmětů /předpoklad zdarma/,
+ doprava a pojištění předmětů
Možnosti pokrytí:
výstavba expozic na náklady BVV
doprava + pojištění předmětů ze získaných dotací na výstavu
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EDXPOZICE - DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
CENTRÁLNÍ EXPOZICE SVĚTOVÉ VÝSTAVY VÝVOJE MYSLIVOSTI A
LOVECTVÍ 201?
Popis a význam akce:
Centrální expozice představuje přirozené centrum celé výstavy. Zahrnuje národní expozice zúčastněných států a
také organizátorů a spoluorganizátorů výstavy /viz předané zpracované návrhy centrální expozice/.
Navrhující organizace:
Sdružení Silvajagd, Dr. Ing. Pospíšil
realizace: ve spolupráci s BVV
Stručný obsah akce:
*
expozice ČMMJ, APM, Řádu Sv. Huberta, MSMP, SCI-Bohemia, ČZU, MZLU, MZeČR, MŽP ČR,
Silvajagd, Lesy ČR, VLS ČR, Lesy SR, SPS SR + zástupci ministerstev SR
*
národní expozice zúčastněných států
*
expozice "Člověk myslivcem aneb v souladu s přírodou" /samostatný návrh sdružení
Silvajagd/
*
pavilon Anthropos - prehistorie lovu
*
jednotlivé subjekty uměleckých řemesel /rytci, skláři, malíři, nožíři, puškaři, fotografové,
zlatníci, řezbáři, preparátoři atd./
*
kynologové, sokolníci, vábiči, trubači
*
reprezentační honitby v České a Slovenské republice /Lány, Topolčianky apod./
*
sochařské sympózium s motivy zvěře a přírody /dřevořezbáři z různých zemí zhotoví
na zadané téma /např. myslivecká mytologie/ dřevořezby, finále a vyhodnocení
se uskuteční v rámci SVVML/
*
"Myslivecký Slavín" život a dílo významných osobností světové, evropské, české a slovenské
myslivosti
*
stylové stavby pro hosty a V.I.P. hosty, V. I. P. salon
*
restaurace, konferenční sály, pódia pro doprovodné programy
Venkovní pódium
*
kulturní a zábavné programy z tuzemska i zahraničí
Spolupráce s dalšími subjekty:
všechny zúčastněné spolupracující myslivecké organizace
odborné organizace při ČMMJ, ČZU a MZLU
Moravské muzeum Brno /pavilon Anthropos/
Kancelář prezidenta republiky ČR
LČR, Lesy SR
Doc. MUDr. Jaromír Kováčík, CSc. /myslivecký historik/
nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce a Svět myslivosti
Předpokládané finanční náklady:
2.000.000,- Kč
Možnosti pokrytí:
částečně výstavba na náklady BVV /tuzemské organizace/, částečně na náklady sdružení Silvajagd, částečně ze
získaných dotací na výstavu, národní expozice jednotlivých států na vlastní náklady
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh):
EXPOZICE
Název akce:
HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI U VLS, s.p. (společně s VLM) - 82 let
Popis a význam akce:
V expozici bude dokumentován historický vývoj myslivosti u VLS; i v rámci jednotlivých
organizačních jednotek.
Navrhující organizace:
Vojenské lesy a statky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
Záchranné programy VLS, s.p. na ochranu ohrožených i neohrožených druhů.
Popis a význam akce:
Prezentace celého spektra aktivit VLS, s.p. na úseku ochrany ohrožených i neohrožených druhů
rostlin i živočichů.
Navrhující organizace:
Vojenské lesy a statky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE
Název akce:
Historické statistiky prezentující vývoj chovu a lovu zvěře u VLS, s.p.
Popis a význam akce:
Numerické i rafice statistiky prezentující souborný historický vývoj chovu a lovu zvěře u VLS, s.p.
Navrhující organizace:
Vojenské lesy a statky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE - DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
Historický vývoj myslivosti a lovectví u VLS, s.p. prezentovaný na průřezu kmene (např.,
první zlatý jelen, první medailový jelen dle divizí, nejsilnější trofeje ulovené v jednotlivých
divizích apod.)
Popis a význam akce:
Velmi zajímavá expozice, kde jsou na průřezu kmene stromu prezentovány hlavní události
v myslivosti a lovectví v rámci celého podniku i dle jednotlivých nižších organizačních složek (divizí)
Navrhující organizace:
Vojenské lesy a statky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE
Název akce:
Historický vývoj intenzivních chovů zvěře v rámci VLS, s.p. (obornictví a bažantnictví).
Popis a význam akce:
Souborná prezentace historického vývoje intenzivních chovů zvěře v rámci VLS, s.p.; v členění dle
jednotlivých organizačních jednotek VLS. Prezentace jednotlivých hlavních intenzivních chovů zvěře
u VLS, s.p.
Navrhující organizace:
Vojenské lesy a statky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
DOPROVODNÁ AKCE
Název akce:
Kynologie v rámci myslivosti a lovectví u VLS, s.p.
Popis a význam akce:
Souborná informace historického vývoje odvětví kynologie u VLS, s.p.
Navrhující organizace:
Vojenské lesy a statky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE
Název akce:
Historické myslivecké a lovecké stavby na územích VLS, s.p. (např., zámeček Tři trubky,
prvorepublikový seník v Mimoni aj.).
Popis a význam akce:
Souborná expozice bude prezentovat historický vývoj mysliveckých a loveckých staveb na
územích VLS, s.p.; expozice bude složena z fotografických materiálů, projekčních materiálů či
grafických podkladů.
Navrhující organizace:
Vojenské lesy a statky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 201?
Projekt výstavy
Evidenční list akce (druh):
EXPOZICE
Název akce:
▪
Prezentace historických trofejí (fotky, případě i samotné trofeje pokud se je podaří sehnat);
prezentace nejsilnějších trofejí ulovených na územích VLS, s.p.
▪
Prezentace historických zbraní používaných u VLS, s.p. (např., kulovnice používaná
ministrem národní obrany v roce 1952 A. Čepičkou)
▪
Projekt - lesnická a myslivecká pedagogika.
▪
Prezentace ceny Edmonda Blanca
Popis a význam akce:
Souborná informace o dalších významných prvcích historického vývoje v odvětví myslivosti a
lovectví u VLS,s.p.
Navrhující organizace:
Vojenské lesy a statky, s.p.
Spolupráce v rámci OV a s dalšími subjekty:
Návrh zaměření této akce projednal a oficiálně schválil PřOV SVVML dne 30/7 2008.
Konečný návrh do „Projektu SVVML“ projednal a schválil OV SVVML dne 16/10 2008.
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 1
Název akce: Světový kongres:
„Vztah společnosti k lovectví a myslivosti“
Popis a význam akce: Světový kongres bude presentovat formou jednotlivých work
shopů vývoj významu lovectví a myslivosti v České republice a v zahraničí
Work shop - Management černé zvěře v kulturní krajině 21.století
Nepůvodní a původní populace kamzíka horského (100 let od
introdukce)
Koexistence spárkaté zvěře, velkých šelem a člověka
Perspektivy tetřevovitých v Evropě 21. století
Zvěř a dopravní zatížení krajiny
Záchranné chovy ohrožených druhů zvěře
Navrhující organizace: Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise:
Spolupráce v rámci OV: MLDU, SCIB, APM ČR, ČMMJ, LČR, VLS, Mze ČR
Spolupráce s dalšími subjekty: SCI, FACE, CIC, PHASA, FAO, VÚLHM
Varianty řešení: kongres pro všechny účastníky (vyžádané přednášky s konkrétními
přednášejícími) 1 den. Ke kongresu budou uspořádány jednodenní workshopy
zaměřené na konkrétní témata, která budou vybrána na pracovní komisi kongresu a
předložena organizačnímu výboru ke schválení.
Postup organizačního zajištění: Zpracování pozvánky s anotací o výstavě a poslání
kongresu (do 31.12.2008). Rozeslání pozvánek vybraným subjektům a konkrétním
osobnostem (do 31.1.2009). Deadline pro přihlášení účastníků je 30.6.2009. Zaslání
příspěvků do workshopů do 31.12.2009. Kongresový výbor bude pracovat od
1.7.2009.
Harmonogram kongresu:
22.3.2010 v 10.00 hod zahájení Světového kongresu „Vztah společnosti k lovectví a
myslivosti“ Brno
23.3.2010 dopolední program workshopu – odpolední program workshopu
24.3.2010 dopolední program workshopu – odpolední program workshopu
25.3.2010 dopolední program workshopu – odpolední program workshopu
26.3.2010 odborná exkurze pro účastníky kongresu (Areál Lednicko – Valtický,
zakončení kongresu v Mutěnicích Sklepy Vladislava Jaroška – raut)
Rizika řešení: žádné
Předpokládané finanční náklady:
Administrativní práce (korespondence, telefony, účetnické operace)
50 tis.
Sborník konference v AJ za všechny workshopy cca 50 AA 500 ks á 300 Kč 270 tis.
Cestovní náklady spojené s organizací kongresu
50 tis.
Cateringové služby (coffee brake, závěrečný raut)
120 tis.
Ubytování pro 100 účastníků á 400 Kč
275 tis.
Odborná exkurze (doprava, občerstvení, doprovod)
35 tis.
Kongresová režie
80 tis.
Desky, taška a souveniry pro účastníky
45 tis.
__________________________________________________________________________________
Celkem při 100 účastnících
925 tis.
Dne 21.9. 2008 zpracoval: Doc. Vach za FLD ČZU schválil:
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7. 2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 15.10. 2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 2
Název akce:
Mezinárodní spolupráce FLD se zahraničními universitami a organizacemi v oboru
„game management“
Popis a význam akce: FLD bude presentovat ve své expozici expertní a
pedagogickou spolupráci (učitelů a studentů) v oboru game management se
zahraničními universitami, státními orgány a institucemi (Florida, Kolumbie, Bolivie,
Španělsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Německo a další).
Navrhující organizace: FLD ČZU Praha
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Doc. Vach
Spolupráce v rámci OV: není na žádném subjektu OV závislá
Spolupráce s dalšími subjekty: zahraniční university, státní správa zahraničních
destinací
Varianty řešení: expozice bude zakomponována do celkové presentace FLD
v rozšířeném stánku
Postup organizačního zajištění: zajišťuje FLD (děkan, FLD – Prof. Podrázský, proděkan
FLD pro zahraniční věci – Prof. Šišák, odd. mysliveckého managementu).
Rizika řešení: není žádné
Předpokládané finanční náklady:
Na zpracování expozice a instalaci do konečné podoby na výstavě
50 tis.
Dne 10.10. 2008 zpracoval: doc. Vach a za FLD ČZU schválil:
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7.2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 14.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 3
Název akce:
Mezinárodní akademická soutěž mysliveckých trubačů
Popis a význam akce: Presentace a soutěž studentů v trubačských disciplínách
Navrhující organizace: FLD ČZU Praha
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Ing. Hart
Spolupráce v rámci OV: ČMMJ, ŘSH, VLS, MLDU, Veletrhy Brno
Spolupráce s dalšími subjekty:
Trubačská škola Josefa Selementa při ČMMJ, Myslivost - Stráž myslivosti,
Českomoravská myslivecká jednota, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita
v Brně, Veletrhy Brno, a.s., Vojenské lesy a statky ČR, s.p
Varianty řešení:
Lovecké hudební nástroje v ladění B/Es/D (lesnice, parforsní rohy a borlice) s možností
použití strojiva. Krytí a zpěv jsou vítány.
Soubory in B
(libovolné množství hráčů v souboru)
Soubory in Es/D
(libovolné množství hráčů v souboru)
Sólisti in B
(pouze jeden hráč)
Sólisti in Es/D
(pouze jeden hráč)
Postup organizačního zajištění:
Soutěž je pouze pro žáky ZŠ a studenty SOU, SŠ a VŠ (včetně doktorandů) denního
studia jakéhokoli zaměření s platným potvrzením o studiu, které předloží při zápisu.
Pozvánky na soutěž budou zaslány na školy a instituce těchto států:
Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko,
Rumunsko, Rusko, Ukrajina, Slovinsko, Itálie, Francie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko,
Velká Británie, Dánsko, Švýcarsko, Španělsko
první kolo v pátek 26. 3. 2010 – účast všech soutěžících na třech pódiích na
výstavišti. Prvních 5 postupujících souborů, sólistů bude zveřejněno před zahájením
finální soutěže.
druhé kolo – finále 27. 3. 2010 – v druhém finálovém kole bude povinná skladba
jiná než pro první den. Opět bude na výběr ze tří skladeb ve dvou úpravách.
Volitelná skladba nesmí být shodná s volitelnou skladbou z prvního dne. Soutěž bude
probíhat na hlavním podiu nebo na podiu v pavilonu Z.
Zvýhodněné vstupenky pro soutěžící – každá delegace zažádá o konkrétní počet
volných vstupenek na 26. a 27.3. (pouze pro soutěžící, porotce a vyslance
organizací)
Nejlepších 5 souborů a sólistů postupuje do sobotního finále. V případě, že
soutěžící v páteční soutěži dosáhnou shodného počtu bodů, rozhodne výše bodů od
předsedy poroty. Výsledky se všichni dozví na sobotní mši na Petrově. Všichni trubači
musí poslat dvě volitelné skladby s vyznačením, kterou budou hrát v pátek 26.3., a
kterou budou hrát v případě postupu do sobotního finále. Volitelné skladby se pošlou
po jednom originále, pořadatel je namnoží dle počtu porotců. Každý soubor je
povinen vyslat alespoň 1 člena do soutěže sólistů. Každý trubač může soutěžit i
v několika souborech. V soutěži sólistů může každý trubač vystupovat pouze jednou.
Budou sestaveny dvě komise pro myslivecké trubače složené z odborných zástupců
zúčastněných států.
Každý stát, který bude mít v soutěži reprezentanta, musí vyslat porotce, kteří budou
nestranní a budou splňovat odbornost pro jednotlivé kategorie.
1.
komise bude hodnotit myslivecké trubače sólisty in B, Es, D
2.
komise bude hodnotit myslivecké trubače soubory in B, Es, D
Z tohoto vyplívá, že pokud z jakéhokoli státu budou vysláni reprezentanti
v mysliveckém troubení, musí delegace zajistit dva porotce pro myslivecké trubače.
Každý stát, který vyšle své studenty, musí sestavit delegaci, která bude reprezentovat
daný stát. Delegace bude složena ze soutěžících, dále pak z porotců pro kategorie,
ve kterých se účastní jejich studenti a ze zástupců škol a organizací zúčastněného
státu. Povinností každé delegace je striktní dodržování společenského mysliveckého
odívání během soutěže, aktivní účasti při svatohubertských mších a slavnostním
předání cen na „Grand slamu SCIB“!
Soutěžní skladby a přednesy budou obsahovat jednu povinnou skladbu
(libovolný výběr ze tří předepsaných skladeb, které budou rozepsány ve dvou
variantách, pro soubory smíšené a nesmíšené). Druhá skladba bude volitelná, dle
vlastního výběru (min. 16 taktů, max. 1,5 minuty).
Vyhlášení výsledků a předání cen bude 27. 3. na „Grand slamu SCIB“
v kongresovém sále „Rotunda“ v 19.00 hod.
Rizika řešení: není žádné
Předpokládané finanční náklady:
Na organizační zajištění soutěže je třeba
60 tis.
Soutěžící uhradí při registraci poplatek 400 Kč za soutěžícího (soubor = počet hráčů x
400 Kč)
Dne 10.10. 2008 zpracoval podle předlohy Ing. Harta: doc. Vach a za FLD ČZU
schválil:
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7.2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 14.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 4
Název akce: Mezinárodní akademická soutěž ve vábení jelenů
Popis a význam akce: Presentace a soutěž studentů ve vábení jelenů
Navrhující organizace: FLD ČZU Praha
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Ing. J. Bartoš
Spolupráce v rámci OV: ČMMJ, ŘSH, VLS, MLDU, Veletrhy Brno
Spolupráce s dalšími subjekty:
Myslivost - Stráž myslivosti, Českomoravská myslivecká jednota, Mendlova
zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Veletrhy Brno, a.s., Vojenské lesy a statky ČR,
s.p., Pouze žáci ZŠ a studenti SOU, SŠ a VŠ (včetně doktorandů) denního studia
jakéhokoli zaměření s platným potvrzením o studiu, které předloží při zápisu.
Varianty řešení:
Soutěžní kategorie vábičů jelenů: Začátečník
Pokročilý
Vábiči jelenů budou imitovat přednes zvukového projevu libovolně starého jelena při
říji
a) boční jelen (ministrant, krejčík)
b) hledající jelen
b) hlavní jelen stojící u laní
c) sbíjení laní
d) vítězný ryk jelena po vyhraném souboji
Postup organizačního zajištění:
Soutěž je pouze pro studenty SOU, SŠ a VŠ (včetně doktorandů) denního studia
jakéhokoli zaměření s platným potvrzením o studiu, které předloží při zápisu.
Povolené nástroje na vábení: volský roh, stínidlo petrolejové lampy, tritonka, stvol
bolševníku, plastové rohy a řevnice.
Pro hodnocení soutěže bude sestavena komise pro vábiče jelenů složená
z odborných zástupců zúčastněných států. Každý
stát, který bude mít v soutěži
reprezentanta, musí vyslat porotce, kteří budou nestranní a budou splňovat
odbornost pro jednotlivé kategorie.
Soutěžící se mohou přihlásit pouze do jedné kategorie dle vlastního uvážení, ale
do kategorie začátečník se mohou přihlásit pouze ti, kteří se ještě nikdy nezúčastnili
podobné soutěže ve vábení jelenů. Nejlepších 5 pokročilých vábičů postupuje do
sobotního finále. V případě, že soutěžící v páteční soutěži dosáhnou shodného počtu
bodů, rozhodne výše bodů od předsedy poroty. V případě shodnosti bodů
v sobotním finále bude nařízena soutěžícím se stejným počtem bodů další disciplina,
která bude zahrnovat ukázku odpočinkového mrmlání říjného jelena.
Vyhlášení výsledků a předání cen bude 27. 3. na „Grand slamu SCIB“
v kongresovém sále „Rotunda“ v 19.00 hod.
Rizika řešení: není žádné
Předpokládané finanční náklady:
Na organizační zajištění soutěže je třeba
Soutěžící uhradí při registraci poplatek 400 Kč za soutěžícího
Dne 10.10. 2008
schválil:
60 tis.
zpracoval podle předlohy Ing. Harta: doc. Vach a za FLD ČZU
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7.2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 14.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 5
Název akce:
Svatohubertská mše
Popis a význam akce: Presentace trubačů a oslavná mše patronu myslivosti a všem
významným osobnostem naší a zahraniční myslivecké historie
Navrhující organizace: FLD ČZU
Navrhl: FLD ČZU
Řešitel-předseda komise: JUDr. Petr Vacek
Spolupráce v rámci OV: ŘSH, ČMMJ, MZLU
Spolupráce s dalšími subjekty:
Hraje Lovecké trio Praha doplněné o hráče, kteří hrají in Es (dle výběru JUDr. Petra
Vacka), zpívají studenti FLD ČZU v Praze, MZLU v Brně, SLŠ Hranice, ČLA Trutnov, SLŠ
Písek, členové ŘSH.
Varianty řešení:
Mše se bude konat v odpoledních hodinách, po slavnostním otevření Světové
výstavy vývoje myslivosti a lovectví. Průvod myslivců, bude vycházet z výstaviště a
skončí na Petrově, kde se uspořádá svatohubertská troubená mše.
Postup organizačního zajištění:
1. mše in Es bude v den zahájení výstavy Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví
- neděle 21. 3. 2010 na Petrově
2. mše in B bude v sobotu 27. 3. 2010 na Petrově. Hrát a zpívat budou trubači a
studenti FLD ČZU v Praze, MZLU v Brně, střední školy dle zájmu
8.00
zahájení mše v kostele proslovy významných hostů
8.30
po proslovu organizátorů soutěže začíná mše
9.30
konec mše a přejezd na výstaviště
3. mše – nová („malá“) po ukončení sobotní soutěže a před vyhlášením výsledků
budou hrát trubači SLŠ Hranice na Moravě „malou mši“
Předpokládaný začátek představení nové mše je v 15.15 hod.
Rizika řešení: není žádné
Předpokládané finanční náklady:
Na organizaci mše je předpoklad nákladů
20 tis.
Dne 15.8. 2008 zpracoval: doc. Vach podle podkladů Ing. Harta a za FLD ČZU
schválil:
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7.2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 14.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 6
Název akce: Pohár Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví v střeleckém
pětiboji (trapp, skeet, lovecký parkur, kulová střelba na stacionární terč – 100 m,
kulová střelba na pohyblivý cíl – kňour na průseku)
Popis a význam akce: všestranná prověrka střelecké dovednosti studentů a myslivců,
kteří se věnují sportovní střelbě
Navrhující organizace: FLD ČZU
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Ing. Jiří Macháček
Spolupráce v rámci OV: APM ČR, ČMMJ, SCIB, VLS, LČR
Spolupráce s dalšími subjekty: S B Vlašim, ČZ Uherský Brod
Varianty řešení:
Kategorie „studenti“
Kategorie „open“
Postup organizačního zajištění:
Presentaci o připravované soutěži zveřejnit na webových stránkách FLD ČZU, APM
ČR, ČMMJ, UMO ČR, SCIB, MSMP, v časopisech Myslivost, Svět myslivosti
Do soutěže Kategorie „studenti“ se mohou přihlásit pouze studenti lesnických škol
všech stupňů. Do Kategorie „open“ se může přihlásit každý myslivec a sportovní
střelec.
Pětiboj bude zahájen 22.3. na střelnici Grand Price v Brně a bude pokračovat na
dalších střelnicích se zakončením 25.10.2010.
Střeleckou soutěž vyhodnotí
mezinárodní komise rozhodčích.
Vyhlášení výsledků a předání cen bude 27. 3. na „Grand slamu SCIB“
v kongresovém sále „Rotunda“ v 19.00 hod.
Rizika řešení: není žádné
Předpokládané finanční náklady:
Režijní náklady soutěže
Dne 15.8. 2008 zpracoval: Doc. Vach a za FLD ČZU schválil:
100 tis.
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7.2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 14.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 7
Název akce: Mezinárodní soutěž myslivecké a lovecké fotografie
Popis a význam akce: presentace umělecké a dokumentární fotografie z oboru
myslivosti a práce myslivců a lovců pro přírodu a ochranu zvěře
Navrhující organizace: FLD ČZU
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Ing. Tomáš Zíka
Spolupráce v rámci OV: ČMMJ – klub fotografů,
Spolupráce s dalšími subjekty: soukromé a veřejné archivy, muzea, knihovny
Varianty řešení:
Kategorie juniorů (děti do věku 15 let)
Kategorie studenti lesnických škol
Kategorie myslivci a lovci
Kategorie profesionální fotografové
Kategorie historické dokumentační fotografie – nesoutěžní kategorie
Postup organizačního zajištění:
Presentaci o připravované soutěži zveřejnit na webových stránkách FLD ČZU, ČMMJ,
APM ČR, UMO ČR, SCIB, MSMP, v časopisech Myslivost, Svět myslivosti
V expozici budou vystaveny všechny fotografie přijaté komisí do soutěže. Vítězné
fotografie budou označeny od 21.3.2010.
Budou se přijímat fotografie černobílé i barevné ve formátu 30 x 40 cm. Součástí
expozice bude presentován vývoj myslivecké fotografie od roku 1910. Tyto fotografie
nevstupují do soutěže, ale presentují vývoj fotografické techniky a budou deklarovat
vývoj myslivosti a lovectví u nás a v zahraničí.
Vyhlášení výsledků a předání cen bude 27. 3. na „Grand slamu SCIB“
v kongresovém sále „Rotunda“ v 19.00 hod.
Rizika řešení: žádné
Předpokládané finanční náklady:
Náklady na organizaci soutěže, instalaci expozice (galerie) fotografií a ceny pro
nejlepší fotografy
150 tis.
Dne 15.8. 2008 zpracoval: Doc. Vach a za FLD ČZU schválil:
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7.2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 14.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 13
Název akce:
Příroda, fauna a management zvěře ve Španělsku
Popis a význam akce:
Presentace chovu a lovu zvěře ve Španělsku
Navrhující organizace: SCIB
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Doc. Vach
Spolupráce v rámci OV: FLD ČZU
Spolupráce s dalšími subjekty: Zastupitelský úřad v Praze, Universita v Madridu a v
Lugo, Myslivecké centrum a muzeum Artemis, Lovecký klub V Madridu
Varianty řešení:
Dioramata charakteristických typů španělské přírody od nížin po horské masivy a
fauny, včetně presentace ochrany zvěře, udržitelnosti lovu významných druhů zvěře,
význam lovu pro společnost a ekonomiku
Postup organizačního zajištění: Uzavření závazné dohody na realizaci expozice.
Odborný garant organizačního výboru SVVML bude koordinovat přípravu
s Loveckými kluby organizující lov zvěře ve Španělsku, s Spain chapter SCI a zejména
pak při realizaci expozice.
Rizika řešení: není známo
Předpokládané finanční náklady:
Nejsou v rozpočtovém plánu SVVML – vše si hradí realizátor expozice
Dne 15.8. 2008 zpracoval: Doc. Vach a za SCI Bohemia schválil: presidium SCIB
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7. 2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 15.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 14
Název akce:
Presentace myslivosti a fauny - Estonsko
Popis a význam akce:
Presentace ochrany a lovu zvěře v Estonsku
Navrhující organizace: SCIB
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Doc. Vach
Spolupráce v rámci OV: ČMMJ
Spolupráce s dalšími subjekty: Zastupitelský úřad Estonska v Praze, Myslivecké
centrum a muzeum Artemis
Varianty řešení:
Dioramata charakteristických typů estonské přírody a fauny, včetně presentace
ochrany zvěře, udržitelnosti lovu významných druhů zvěře, význam lovu pro
společnost a ekonomiku
Postup organizačního zajištění: Uzavření závazné dohody na realizaci expozice.
Odborný garant organizačního výboru SVVML bude koordinovat přípravu
s Loveckým a rybářským svazem v Talinu, s Universitou v Tartu a zejména pak při
realizaci expozice.
Rizika řešení: není známo
Předpokládané finanční náklady:
Nejsou v rozpočtovém plánu SVVML – vše si hradí realizátor expozice
Dne 15.8. 2008 zpracoval: Doc. Vach a za SCI Bohemia schválil: presidium SCIB
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7. 2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 15.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 15
Název akce:
Presentace myslivosti a fauny - Chorvatsko
Popis a význam akce:
Presentace ochrany a lovu zvěře v Chorvatsku
Navrhující organizace: SCIB
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Doc. Vach
Spolupráce v rámci OV: ČMMJ
Spolupráce s dalšími subjekty: Zastupitelský úřad Chorvatska v Praze, Universita
v Záhřebu, Lovecký svaz v Záhřebu, Myslivecké centrum a muzeum Artemis
Varianty řešení:
Dioramata charakteristických typů chorvatské a fauny, včetně presentace ochrany
zvěře, udržitelnosti lovu významných druhů zvěře, význam lovu pro společnost a
ekonomiku
Postup organizačního zajištění: Uzavření závazné dohody na realizaci expozice.
Odborný garant organizačního výboru SVVML bude koordinovat přípravu
s Loveckým svazem v Záhřebu (Mladen Milašinovič) a zejména pak při realizaci
expozice.
Rizika řešení: není známo
Předpokládané finanční náklady:
Nejsou v rozpočtovém plánu SVVML – vše si hradí realizátor expozice
Dne 15.8. 2008 zpracoval: Doc. Vach a za SCI Bohemia schválil: presidium SCIB
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7. 2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 15.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 16
Název akce:
Příroda, fauna a management zvěře na jižním ostrově Nového Zélandu
Popis a význam akce:
Presentace chovu a lovu zvěře na Novém Zélandě
Navrhující organizace: SCIB
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Doc. Vach
Spolupráce v rámci OV:
Spolupráce s dalšími subjekty: Zastupitelský úřad ve Vídni, Leithen Valley, Minaret
Station (Outfitters), Myslivecké centrum a muzeum Artemis, 4Q s.r.o. Ing. Růžička
Varianty řešení:
Dioramata charakteristických typů novozélandské přírody od nížin po ledovcové
pásmo a fauny, včetně presentace ochrany zvěře, udržitelnosti lovu významných
druhů zvěře, význam lovu pro společnost a ekonomiku
Postup organizačního zajištění: Uzavření závazné dohody na realizaci expozice.
Odborný garant organizačního výboru SVVML bude koordinovat přípravu
s Loveckými kancelářemi organizující lov zvěře na jižním ostrově a zejména pak při
realizaci expozice.
Rizika řešení: není známo
Předpokládané finanční náklady:
Nejsou v rozpočtovém plánu SVVML – vše si hradí realizátor expozice
Dne 15.8. 2008 zpracoval: Doc. Vach a za SCI Bohemia schválil: presidium SCIB
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7. 2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 15.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 13
Název akce:
Příroda, fauna a management zvěře ve Španělsku
Popis a význam akce:
Presentace chovu a lovu zvěře ve Španělsku
Navrhující organizace: SCIB
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Doc. Vach
Spolupráce v rámci OV: FLD ČZU
Spolupráce s dalšími subjekty: Zastupitelský úřad v Praze, Universita v Madridu a v
Lugo, Myslivecké centrum a muzeum Artemis, Lovecký klub V Madridu
Varianty řešení:
Dioramata charakteristických typů španělské přírody od nížin po horské masivy a
fauny, včetně presentace ochrany zvěře, udržitelnosti lovu významných druhů zvěře,
význam lovu pro společnost a ekonomiku
Postup organizačního zajištění: Uzavření závazné dohody na realizaci expozice.
Odborný garant organizačního výboru SVVML bude koordinovat přípravu
s Loveckými kluby organizující lov zvěře ve Španělsku, s Spain chapter SCI a zejména
pak při realizaci expozice.
Rizika řešení: není známo
Předpokládané finanční náklady:
Nejsou v rozpočtovém plánu SVVML – vše si hradí realizátor expozice
Dne 15.8. 2008 zpracoval: Doc. Vach a za SCI Bohemia schválil: presidium SCIB
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7. 2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 15.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 1
Název akce:
Management zvěře ve Skandinávii – Finsko, Švédsko, Norsko
Popis a význam akce:
Presentace ochrany a lovu zvěře ve skandinávských zemích včetně péče o zvěř a
její životní prostředí
Navrhující organizace: SCIB
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Doc. Vach
Spolupráce v rámci OV: FLD ČZU
Spolupráce s dalšími subjekty:
Asociace loveckých klubů skandinávských zemí, zastupitelské úřady skandinávských
zemí v Praze
Varianty řešení:
Dioramata severské přírody a fauny, včetně presentace ochrany zvěře a životního
prostředí, udržitelnosti lovu významných druhů severské zvěře, význam lovu pro
skandinávské země.
Postup organizačního zajištění:
Uzavření závazných dohod na realizaci expozice. Odborný garant organizačního
výboru SVVML bude koordinovat přípravu s loveckými skandinávskými kluby a
zejména pak realizaci expozice.
Rizika řešení: není známo
Předpokládané finanční náklady:
Nejsou v rozpočtovém plánu SVVML – vše si hradí realizátor expozice
Dne 15.8. 2008 zpracoval: Doc. Vach a za SCI Bohemia schválil: presidium SCIB
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7. 2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 15.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 7
Název akce:
Presentace myslivosti a fauny - Ruská federace
Popis a význam akce:
Presentace ochrany a lovu zvěře v Ruské federaci
Navrhující organizace: SCIB
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Doc. Vach
Spolupráce v rámci OV: ČMMJ
Spolupráce s dalšími subjekty: Zastupitelský úřad Ruské federace v Praze, Myslivecké
centrum a muzeum Artemis
Varianty řešení:
Dioramata charakteristických typů ruské přírody a fauny, včetně presentace
ochrany zvěře, udržitelnosti lovu významných druhů zvěře, význam lovu pro
společnost a ekonomiku
Postup organizačního zajištění: Uzavření závazné dohody na realizaci expozice.
Odborný garant organizačního výboru SVVML bude koordinovat přípravu
s Loveckým a rybářským svazem v Moskvě a zejména pak při realizaci expozice.
Rizika řešení: není známo
Předpokládané finanční náklady:
Nejsou v rozpočtovém plánu SVVML – vše si hradí realizátor expozice
Dne 15.8. 2008 zpracoval: Doc. Vach a za SCI Bohemia schválil: presidium SCIB
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7. 2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 15.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ - Brno 2010
Projekt výstavy
Evidenční list akce
(druh: EXPOZICE / DOPROVODNÁ AKCE / OSTATNÍ):
Evidenční list akce č. 11
Název akce: Presentace – Slavín významných osobností v oboru myslivosti a lovectví
(samostatně Prof. Komárek a Bedřich Machulka)
Popis a význam akce: Morální a profesní podpora myslivcům připomenutím
památky významných osobností, které se v historii zasloužili o to, že myslivost a
lovectví jsou významným odvětvím lidských činností v přírodě.
Navrhující organizace: SCIB
Navrhl: Doc. Vach
Řešitel-předseda komise: Doc. Vach
Spolupráce v rámci OV: UMO ČR, AMP ČR, ŘSH, MSMP, ČMMJ, FLD ČZU, Myslivecké
centrum a muzeum Artemis
Spolupráce s dalšími subjekty: Muzea (NM v Praze, Náprstkovo muzeum v Praze,
Muzeum Dr. E. Holuba v Holicích), UK v Praze – Viničná ul. Praha, archivy soukromých
osob a státní archivy
Varianty řešení:
V expozici budou chronologicky řazeny osobnosti podle zaměření (morální,
organizační a politické zásluhy o myslivost, kultura, vědecký rozvoj myslivosti a pod.).
V expozici budou české a slovenské osobnosti a dále budou řazeny osobnosti
světově proslulé.
Postup organizačního zajištění:
Sběr podkladů a dokumentů již probíhá. Expozice bude vyčerpávající, aby se
všechny významné osobnosti připomněli současné generaci.
Rizika řešení: není známo
Předpokládané finanční náklady:
Finanční náklady včetně kopií dokumentů, listin a fotografií
200 tis.
Dne 15.8. 2008 zpracoval: Doc. Vach a za SCI Bohemia schválil: presidium SCIB
Předběžný návrh na tuto akci byl předložen do PřOV SVVML dne 26.7. 2008
Tento předběžný návrh projednal a schválil PřOV SVVML oficiálně na svém jednání
dne 30/7 2008
Konečný návrh předložen OV SVVML dne 15.10.2008
(návrh - schválen - neschválen).
SPECIFIKACE PŮVODNÍCH NÁMĚTŮ
JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ PřOV SVVML
Na pracovním jednání PřOV SVVML konaném dne 26. 6. 2008 se všechny zúčastněné
odborné subjekty dohodly, že se budou -v rámci přípravného organizačního výboru- podílet
na přípravě komplexního návrhu „PROJEKTU SVVML“.
Úkolem všech přítomných členů PřOV bylo, předložit na příštím jednání návrhy na
charakter celé výstavy a tematické návrhy na jednotlivé akce (expozice a odborné a
doprovodné programy). Na pracovním jednání 26. 6. 2008 bylo rozhodnuto, že veškeré
návrhy jednotlivých subjektů sice budou jejich odbornými návrhy (jejichž jsou autory a
odbornými garanty), ale dle dohody se pak ostatní členové OV SVVML budou rozhodovat na
kterém návrhu a v jakém rozsahu budou spolupracovat. Z těchto svých tematických návrhů
pak měli vycházet všichni členové OV SVVML, při vypracovávání následných konkrétních
návrhů pro „PROJEKT SVVML“.
Toto jsou původní návrhy jednotlivých členů OV SVVML k 16.7.2008, ze kterých se
vycházelo a bude vycházet v rámci celého procesu přípravy světové výstavy v Brně.
Presentace podpory uspořádání a programu:
„Světová výstava vývoje lovectví a myslivosti Brno 2010“
(dále jen SVLM Brno 2010)
Prohlášení:
Níže uvedené organizace prohlašují, že podporují myšlenku uspořádat SVVLM Brno
2010, na přípravě a realizaci se budou podílet a pro náplň programu výstavy přispějí
níže uvedenými tématy a také náměty pro kooperaci s více organizacemi.
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Světový kongres: „Vztah společnosti k lovectví a myslivosti“
Work shop Management černé zvěře v kulturní krajině 21.století
Nepůvodní a původní populace kamzíka horského (100 let od
introdukce)
Koexistence spárkaté zvěře, velkých šelem a člověka
Perspektivy tetřevovitých v Evropě 21. století
Zvěř a dopravní zatížení krajiny
Záchranné chovy ohrožených druhů zvěře
Mezinárodní soutěž trubačů – studentů lesnických škol a fakult (po dohodě s JUDr.
Vackem bude upřesněn rozsah a forma spolupráce)
Mezinárodní soutěž studentů lesnických škol a fakult ve vábení jelenů ve spolupráci s
ČMMJ
Presentace mezinárodní spolupráce FLD ve výchově studentů v oboru „Wildlife
management“ na zahraničních universitách
Mezinárodni soutěž myslivecké a lovecké fotografie (ve spolupráci s ČMMJ)
Presentace péče, chovu a lovu zvěře (významné exponáty z našich a zahraničních
muzeí a sbírek)
Ve spolupráci s odd. mysliveckého managementu FLD ČZU budou zajištěny tyto
presentace:
Presentace myslivosti a fauny severu - Finsko
Presentace myslivosti a fauny severu - Švédsko
Presentace myslivosti a fauny severu - Estonsko
Presentace myslivosti a fauny severu - Norsko
Světový pohár v loveckém pětiboji (trapp, skeet, lovecký parkur, kulová střelba 100,
200, 300, kulová střelba na pohyblivý cíl) ve spolupráci s SB ve Vlašimi, Zbrojovkou
v Uherském Brodě, ČMMJ.
SCI – Bohemia
Stánek s presentací významu SCI – Bohemia pro myslivost, lovectví, vzdělávání a
ochranu zvěře a přírody v ČR (chronologický výčet aktivit od roku 1992)
Ve spolupráci s museem Artemis uspořádání kolekce preparátů živočichů, kteří jsou
podle zákona 449/2001 o myslivosti zvěří. Preparáty budou umístěny v typickém
životním prostředí (diorama).
Dvoudenní seminář pro zájemce o hodnoceni trofejí metodou SCI zakončený
zkouškou a předáním certifikátu SCI – Master Measurer ve spolupráci s FLD
Grand slam SCI – Bohemia (ve spolupráci s SCI, CIC, MZe ČR, ČMMJ, UMO) gala
večer s významnými osobnostmi a celebritami s předáním prestižních cen SCI
zasloužilým myslivcům a lovcům na zámku v Židlochovicích.
SCI- Bohemia ve spolupráci s níže uvedenými státy zajišťuje tyto presentace:
Presentace fauny - Jihoafrická republika
Presentace fauny - Tanzanie
Presentace fauny - Zimbabwe
Presentace fauny – Botswana
Presentace fauny – Kenya
Presentace fauny - Súdán
Presentace fauny – Argentina
Presentace fauny - Florida
Presentace fauny - Texas (Range 777)
Presentace fauny - Severní teritoria - Kanada
Presentace myslivosti a fauny - Ruská federace
Presentace myslivosti a fauny - Chorvatsko
Presentace myslivosti a fauny - Španělsko
Presentace myslivosti a fauny - Nový Zéland
Presentace tvorby významných malířů zvěře a motivů z myslivosti ve spolupráci s
ČMMJ
Presentace výtvarných děl (dřevořezby, skulptury)
SCI –European region
Stánek s presentací významu SCI pro rozvoj myslivosti, lovectví a spolupráce
mysliveckých organizací v Evropě
Presentace tvorby významných malířů zvěře a motivu z myslivosti
Presentace výtvarných děl (dřevořezby, skulptury)
SCI Tucson a Washington DC
Stánek s presentací mezinárodní myslivecké a lovecké organizace (záchranné
programy v Africe, Asii, Jižní Americe apod., výukové a vzdělávací programy – safari
museum v Tucson, programy pro handicapované děti . senzori safari apod., moderní
metody hodnocení trofejí – SCI Rekord Book)
Dallas Safari Club
Presentace programů ochrany ohrožených druhů v Tanzanii
Silvestris spol. s r. o.
Presentace naší a zahraniční odborné a populární literatury pro myslivce za 100 let
(spolupráce s našimi a zahraničními vydavateli)
Presentace – Slavín významných osobností v oboru myslivosti a lovectví (samostatně
Prof. Komárek a Bedřich Machulka)
_________________________________________________________________________
Platná verze k 22. 7. 2008 15.13 hod.
Dr. Ing. Libor Řehák
předseda přípravného
organizačního výboru
Věc:
Návrh bodového programu zabezpečení světové výstavy vývoje lovectví a
myslivosti Brno 2010, část SILVAJAGD - BVV a.s.
Akce v pavilonu Z
Organizační výbory, spoluúčast i pro „Světovou výstavu“
- Techagro-Silva Regina-Vetex
- Organizační výbor Silva Regina
- Organizační výbor (skupina BVV a.s. - SILVAJAGD)
- Organizační výbor (realizace) SILVAJAGD - členové sdružení, televizní štáb,
dramaturg, kameraman, architekt scény, aranžéři
Podium:
přírodní (kámen, dřevo, pylon, televizní a rozhlasové studio, šatna, zázemí pro
účinkující, restaurace (myslivecká), prostory pro řemesla, živé ukázky souvisejících
řemesel (dřevorytci, sochaři, zlatníci, rytí do kůže, rytci zbraní, puškaři, nožíři, práce do
skla, ukázka práce milíře(venku), sokolníci, kynologové, vábení atd.), populární
osobnosti(malíři, spisovatelé, herci, zpěváci, sportovci, podnikatelé,politici atd.)
3-4 dřevěné srubové stavby včetně zázemí pro sezení návštěvníků, plazmové
obrazovky, ozvučení, posedy, krmelce, směrníky, jezírko, vodopád (příroda
v pavilonu).
V pavilonu Z tiché programy, v pavilonu RONDO zábavné programy a programy
jednotlivých národních delegací. Vzorový myslivecký dům, včetně nábytku a
ostatního vybavení. Mezinárodní sympózium dřevěných mysliveckých skulptur.
Vitríny:
- vývoj lovectví a myslivosti v dějinách (Československo, stř. evropa, svět)
- „Za zvěří kolem světa“ - přehled hlavních druhů zvěře dle kontinentů
- vývoj chladných a palných zbraní v historii lidstva
- hon na klauny - div. hra B. Polívky
- vývoj člověka lovce (počátek pavilon Antrophos, ostatní vitrína v pavilonu Z)
- Leoš Šimánek - přírodní krásy světa (Kanada, USA, Rusko, Tichomoří)
- lovectví a myslivost v kultuře - knihy, hudební díla, obrazy, historické mapy,
pomůcky (bandalýry, obojky, sklo, keramika, nože, tesáky), sběratelská
část(odznaky, vyznamenání,fotografie, suvenýry, atd.)
- lovecké, myslivecké a lesnické stejnokroje, doplňky a obuv - historie a
současnost(Československo, ČR, stř. evropa, svět);
Myslivecký receptář s PhDr. Přemkem Podlahou; nakladatelství DONA-váří
osobnosti, gastronomie včera a dnes
- domácí a světové osobnosti se vztahem k myslivosti (SLAVÍN)
- historie a současnost - střelivo, optika, vozidla ( kočáry, saně, historická vozidla
až po současnost, myslivecká zařízení v honitbě
Odborná exkurze: využití unikátního LZ Židlochovice, s.p. LČR (obory, bažantnice,
zámek) a Lednicko-Valtický areál UNESCO, CHKO pálava, biosferická rezervace Jižní
Morava a ŠLP Křtiny.
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Vážený pane doktore,
zasílám Vám v bodech návrh co by ČMMJ garantovala v rámci „Světové myslivecké
výstavy Brno 2010“.
1. Sokolnictví – prezentace sokolnictví (českého i světového), v případě
kladného stanoviska a podpory IAF uspořádání mezinárodní výstavy
sokolnictví.
2. Kynologie – ve spolupráci s ČMKJ zajištění prezentace kynologických klubů a
loveckých plemen.
3. Myslivost a veřejnost – expozice k aktuálnímu problému ve vztahu veřejnost X
myslivost.
4. Významná sbírka trofejí.
5. Účast zástupců CIC, FACE.
6. V rámci expozice ČMMJ prezentace jednotlivých klubů (fotografů, sokolníků,
videoklubu, klubu autorů…).
7. Poskytnutí materiálů k historii mysliveckého výstavnictví.
Pokud uznáte za vhodné jednotlivé body rozpracovat podrobněji, rád to udělám.
Myslím však, že pro orientaci a sladění našich zájmů je tento bodový návrh zatím
dostačující.
S přáním krásného dne
ing. Josef Pubal – pověřený zástupce ČMMJ
V Praze 28. 6. 2008
ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH MYSLIVCŮ ČR
NÁVRH NA ROZSAH, STYL, OBSAH A PROGRAM
SVĚTOVÉ VÝSTAVY VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ – BRNO 2010
Na pracovním jednání konaném dne 26. 6. 2008 se všechny zúčastněné odborné subjekty dohodly, že se
budou -v rámci přípravného organizačního výboru- podílet na přípravě komplexního návrhu projektu „Světové
výstavy vývoje myslivosti a lovectví – Brno 2010“.
Úkolem všech přítomných subjektů bylo, aby na další pracovní schůzce předložil každý z členů přípravného
výboru svůj návrh na charakter celé výstavy, na akce, které navrhuje k realizaci a na další návrhy a připomínky
ke konání této rozsáhlé a mimořádné myslivecké akce. Na posledním pracovním jednání bylo rozhodnuto, že
veškeré návrhy jednotlivých subjektů sice budou jejich odbornými návrhy (jejichž jsou autory), ale dle dohody
se pak ostatní subjekty budou rozhodovat na kterém návrhu a v jakém rozsahu budou spolupracovat.
APM ČR vypracovala tento vyžádaný materiál a tímto jej dnes 16. 7. 2008 oficiálně předává v písemné formě
přípravnému organizačnímu světové výstavy (na jednání 16/7 jej prezentoval Řehák).
NÁVRHY APM ČR (v závorce autor návrhu)
Bod č. 1
Systematické členění světové výstavy
(autor L.Řehák)
1. APM navrhuje, aby se diskuse přípravného organizačního výboru světové výstavy zaměřila na celkovou
koncepci této výstavy. APM navrhuje, aby vážený organizační výbor zvážil a posoudil tři základní možnosti
koncepce celé výstavy:
h)
Koncepce vytvoření rozsáhlých národních expozic, kde se bude na jedné ploše soustřeďovat celé
spektrum prezentovaných oborů (prezentace státu, lesnických subjektů, mysliveckých organizací,
literatury, zbraní a střeliva, uměleckých děl s loveckou tematikou, školství, věda a výzkum aj.)
i)
Nebo koncepce, kdy se vytvoří ze všech účastníků (tzn., i států) jednotlivé specializované expozice –
např., expozice „Historický vývoj lovecké a myslivecké literatury“; kdy budou prezentována
myslivecká a lovecká literatury v subexpozicich jednotlivých států či velkých sběratelů;
j)
Nebo koncepce kombinovaná – kdy budou základem velké expozice jednotlivých států, kdy některé
vybrané oblasti mohou být prezentovány v rámci rozsáhlých tematicky zaměřených expozic (např.,
expozice uměleckých děl „Lov a myslivost v malířství, kresbě rafice a sochařství“ – kde bude třeba
zajistit komplexní nepřetržitou ostrahu těchto expozic.
Bod č. 2
Realizace doprovodných odborných akcí
(autor L.Řehák)
APM ČR navrhuje, aby se brala v úvahu ta skutečnost, že není naprosto nutno, aby všechny odborné a jiné
akce související se světovou výstavou byly realizovány právě v tomto týdnu průběhu výstavy.
U řady odborných i doprovodných akcí se může uvádět: AKCE …..(ta a ta) …. PROBĚHNE U
PŘÍLEŽITOSTI (V SOUVISLOSTI) SVĚTOVÉ VÝSTAVY MYSLIVOSTI… ; a akce se pak mohou
konat v ČR prakticky po celý rok 2010.
Bod č. 3
Název a zaměření celé akce
(autor Řehák Libor)
Původně byla celá akce prezentována jako mezinárodní výstava trofejí u příležitosti výstavy trofejí v roce
1910; v této fázi se jednalo o určité pnutí mezi ČMMJ a navrhovatelem ČZU, protože tato akce konkurovala
mezinárodní výstav trofejí pořádané ČMMJ v roce 2009;
teprve když Unie mysliveckých organizací (na návrh APM) změnila celé zaměření světové výstavy na celé
spektrum neloveckých činností, došlo ke konsensu všech mysliveckých subjektů a jejich účasti na předběžné
diskusi o spolupořádání světové výstavy (díky tomu, že výstava v roce 2010 přestala být konkurencí výstavy
v roce 2009 a stala se prakticky jejím organickým pokračováním v celém procesu propagace myslivosti
v ČR a všech mysliveckých subjektů.
v souladu s tímto vývojem proto navrhla APM i název celé akce:
„SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ – BRNO 2010“
prosazujeme pojem „výstava vývoje myslivosti a lovectví“ proto, že pojem „vývoje“ znamená, že nejde je o
pouhou prezentaci stávajícího stavu, ale jde o prezentaci vývoje (staletého) myslivosti i lovectví;
prosazujeme a upřednostňujeme pojem „myslivosti“, protože chceme prezentovat sílu a nesmírný potenciál
systému myslivosti; lovectví (i když historicky starší, je jen sekundárním zaměřením; i přesto, že řada států
bude prezentovat pouze lovectví);
chceme dát na výstavě maximální prostor především prezentaci progresivnímu a širokospektrálnímu
systému (středo a východoevropské) myslivosti (jejíž systém může být inspirací pro řadu států světa);
úsek lovu a lovectví bude bezesporu velmi zajímavý pro širokou diváckou veřejnost;
pojem „světová“ dodá celé akci na významu a návštěvnické přitažlivosti; navíc pokud výstavu deklarujeme
jako světovou výstavu myslivosti a… bude i název „světová“ odpovídající, protože při účasti středo a
východoevropských „mysliveckých států tam máme prakticky celý „myslivecký“ svět.
Bod č. 4
MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE
(autor Řehák Libor)
jedná se o tom, zda bude jedna MEGAKONFERENCE tvořená dílčími workshopy, které budou zaměřeny
na dané problematiky;
Jednotlivé konference:
→ „ONDATRA ZIBETHICA – STO LET OD VYPUŠTĚNÍ TOHOTO DRUHU NA EVROPSKÝ
KONTINENT“
→ „MODERNÍ MYSLIVECKÝ MANAGEMENT PŘÍRODY“
→ „SYSTÉM KONTROL A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ LOVU – JAKO NEZASTUPITELNÁ SOUČÁST
MODERNÍHO MYSLIVECKÉHO MANAGEMENTU“
→ „ZVĚŘ A DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ KRAJINY“ (Červený)
→ „PERSPEKTIVY TETŘEVOVIÝCH V EVROPĚ 21.STOLETÍ“ (Červený)
→ „KOEXISTENCE SPÁRKATÉ ZVĚŘE, VELKÝH ŠELEM A ČLOVĚKA“ (Červený)
Bod č. 5
SLAVNOSTÍ MYSLIVECKÝ PRŮVOD BRNEM
(autor Řehák Libor)
Uspořádání velkého mysliveckého průvodu městem je jedním z dlouhodobých cílů APM ČR;
Myslivecký průvod městem Brnem u příležitosti světové výstavy vývoje myslivosti - by měl prezentovat
úroveň odvětví myslivosti, společensko-kulturní úroveň myslivců, širokospektrálnost odvětví myslivosti,
tisícileté lovecké a myslivecké tradice, kulturně-společenskou úroveň myslivců a lovců ve světě; dále by
měly být prezentovány všechny specializované skupiny myslivců – sokolníci, kynologové, trubači, aj.
Složení průvodu myslivců – myslivci, lovci (z jednotlivých regionů ČR a dalších států), kynologové se psy
z jednotlivých klubů, sokolníci s dravci, jízdní myslivci, trubači s fanfárami, myslivecké prapory aj.
Pochod z výstaviště přes (do) centra Brna; zakončen velkým shromážděním. (možná i sv. Hubertskou mší
pod volným nebem?)
Bod č. 6
MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VÁBENÍ JELENA
(autor Řehák Libor)
světová soutěž ve vábení jelena, které se zúčastní specialisté na vábení jelenů z celého světa;
ČR má s pořádáním těchto soutěží ve vábení jelena zkušenosti a i jistou tradici (která byla po roce 1989
zahájena soutěží ve vábení jelena ve Žďáru nad Sázavou v roce 1995 u příležitosti mezinárodní konference
„Jelení zvěř 95“; autor tehdejšího návrhu Řehák);
Mistrovství světa může mít několik subk. (např., do 18 let, do 25 let, nad 60 let a otevřená).
Bod č. 7
MISTROVSTVÍ SVĚTA TRUBAČŮ
(autor Řehák Libor)
Záměrem je uspořádání „Mistrovství světa trubačů loveckých a mysliveckých signálů“;
Soutěžit se bude ve 3 kategoriích:
- Kategorie jednotlivců;
- Kategorie skupin (specifikovat počty);
- Hlavní kategorie – Kategorie národních týmů bez omezení počtu trubačů;
Pokud by byly nějaké problémy uskutečnila by se pouze zajímavá kategorie „Mistrovství světa národních
týmů“; které postaví jednotlivé státy.
Bod č. 8
MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VÁBENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVĚŘE
(autor Řehák Libor)
šampionát bude zaměřen na desetiboj ve vábení vybraných druhů zvěře (savce i ptáky)
soutěž může být zaměřena nejen na zvěř v Evropě, ale i na všech kontinentech.
Bod č. 9
SVĚTOVÉ GRAND PRIX – STŘELBA NA LOVECKÉM PARKŮRU
(autor Řehák Libor)
klasická soutěž ve střelbě na loveckém parkůru;
získat mistrovství světa není reálné, ale neměl by být problém zajistit v dané disciplíně alespoň GRAND
PRIX;
parkůrových střelnic je dnes v ČR již dostatek.
Bod č. 10
SVĚTOVÉ GRAND PRIX – LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA
(autor Řehák Libor)
klasická soutěž ve střelbě loveckými kulovými zbraněmi;
získat mistrovství světa není reálné, ale neměl by být problém zajistit v dané disciplíně alespoň GRAND
PRIX;
ani s kulovou střelnicí nebude v ČR problém.
Bod č. 11
SVĚTOVÉ GRAND PRIX VE SEETU A TRAPU
(autor Řehák Libor)
klasická soutěž v brokové střelbě v disciplínách skeet a trap;
získat mistrovství světa není reálné, ale neměl by být problém zajistit v dané disciplíně alespoň GRAND
PRIX;
s kvalitní brokovou střelnicí nebude v Brně žádný problém.
Bod č. 12
VELKÁ SVATOHUBERTSKÁ MŠE
(autor Řehák Libor)
dáváme jen proto, aby se na tuto společenskou akci nezapomnělo;
jinak to bude zřejmě akce pro kolegy z Řádu sv. Huberta.
Bod č. 13
SYSTEMATICKÁ EXPOZICE ODVĚTVÍ PREPARÁTORSTVÍ
(autor Řehák Libor)
preparátorství by se mělo na výstavě prezentovat jako moderní odvětví, které plní komplexní služby na
vymezeném úseku lovu a myslivosti;
preparátorství musí být na výstavě prezentováno jako odvětví, které osciluje mezi vysoce odborným a
specializovaným řemeslem a uměním;
součástí světové výstavy musí být velká expozice preparátů všech druhů lovené zvěře z celého světa;
součástí expozice by měl být odborný průnik do odvětví preparátorství; měly by být na exponátech
prezentovány různé způsoby a techniky preparování;
musí být prezentovány veškeré pomůcky a nástroje na preparování;
musí být prezentovány preparáty v různých stádiích preparování, aby byl návštěvníkům jasný postup celého
procesu;
musí se vyhlásit nějaká mezinárodní-světová soutěž preparátorů;
vhodný by byl i světový kongres preparátorů, kam by se sjeli preparátoři z celého světa;
Bod č. 14
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ LOVU A MYSLIVOSTI
(autor Řehák Libor)
bude plně v kompetenci dr. Pospíšila;
cílem APM je, aby celá rozsáhlá expozice jasně dokladovala veřejnosti, že lov a myslivost jsou historicky
první a nejstarší řemesla člověka; stejně jako to, že se jen díky lovu a neohroženým lovcům získal člověk
dominantní postavení mezi živočišnými druhy na této planetě;
Bod č. 15
EXPOZICE–PREZENTACE LOVECKO-MYSL. EXPOZIC Z NAŠICH HRADŮ A ZÁMKŮ
(autor Řehák Libor)
APM má představu, že by bylo možné shromáždit z našich hradů a zámků (a jejich depozitářů) obrazy,
tapiserie a sochy s loveckou či mysliveckou tematikou;
taková rozsáhlá expozice nebyla dosud nikdy na jednom místě a při tak mimořádné příležitosti soustředěna.
Bod č. 16
EXPOZICE – MYSLIVOST A LOV V HISTORICKÉM VÝVOJI VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
(autor Řehák Libor)
APM má představu, že by bylo možné shromáždit z veřejných i soukromých sbírek obrazy, tapiserie a sochy
s loveckou či mysliveckou tematikou;
taková rozsáhlá expozice nebyla dosud nikdy na jednom místě a při tak mimořádné příležitosti soustředěna;
organicky by se tato expozice propojila se sbírkami z hradů a zámků;
myslím, že i celá řada sběratelů ze zahraničí poskytla ze svých sbírek obrazy i sochy s loveckou a
mysliveckou tematikou.
Bod č. 17
KONCERTY BRNĚNSKÉ FILHARMONIE – LOV A MYSLIVOST V HUDBĚ-HUDBA V LOVU A
MYSLIVOSTI (autor Řehák Libor)
APM navrhuje, aby organizační výbor oslovil Brněnskou filharmonii s tím, zda by mohla na březen 2010
nastudovala na 3-4 koncerty barokní skladby známých autorů s loveckými motivy a loveckou tematikou;
byla by to významná akce na úseku kulturně-společenském na celé výstavě; doklad o duchovním rozměru
odvětví myslivosti a myslivců;
tato kulturní akce by posloužila i jako setkání všech čestných hostů výstavy a sponzorů výstavy;
Bod č. 18
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ V LOVECKÉ A MYSLIVECKÉ LITERATUŘE
(autor Řehák Libor)
APM chce shromáždit rozsáhlou expozici historického vývoje myslivecké literatury; odborné i beletrie;
tato expozice by na široké platformě dokladovala, celý historický vývoj lovecké i myslivecké literatury;
stejně tak jako celou řadu speciálních oborů z nich se skládá celé odvětví myslivosti;
APM se domnívá, že celá řada „mysliveckých“ států by se velmi ráda pochlubila historickým vývojem své
lovecké a myslivecké literatury;
tato rozsáhlá i zajímavá expozice by zcela jistě oslovila i zajímala mysliveckou i nemysliveckou veřejnost.
Bod č. 19
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ LOVU A MYSLIVOSTI U LESNICKÝCH SUBJEKTŮ
(autor Řehák Libor)
APM má představu, že prezentace historického vývoje lovu a myslivosti u lesnických subjektů by byla
velmi zajímavou expozicí;
Expozice by měly mít LČR a VLS, které budou prezentovat historický vývoj lovu a myslivosti u těchto
státních subjektů;
Další expozicí na toto téma historického vývoje lovu a myslivosti by měla být expozice některého z velkých
soukromých lesních majetků (Schwarzemberk nebo Colloredo Mansfeld);
Nebylo by od věci, aby další expozicí byl historický vývoj lovu a myslivosti u nějakého velkého subjektu
městských či obecních lesů;
Od věci by nebyla ani expozice vzorového ŠLP MZLU v Brně se sídlem ve Křtinách.
Tím by se zkompletovala celá expozice vývoje lovu a myslivosti a lovu v lesích.
Bod č. 20
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI A LOVU U SUBJEKTŮ OCHRANY PŘÍRODY
(autor Řehák Libor)
APM má představu, že by prezentace historického vývoje lovu a myslivosti u subjektů ochrany přírody
mohla být velmi zajímavou expozicí;
Struktura celé expozice:
- prezentace historického vývoje lovu a myslivosti u MŽP (včetně systému státní správy myslivosti,
prezentace statistických údajů, doklady o aplikaci chovatelských zásad, záchranné akce aj.);
- prezentace historického vývoje lovu a myslivosti u jednotlivých Národních parků v ČR.
Bod č. 21
EXPOZICE–HISTORICKÝ VÝVOJ V LOVECKÉM A MYSLIVECKÉM ŠKOLSTVÍ A
VZDĚLÁVÁNÍ (autor Řehák Libor)
komplexní expozice historického vývoje loveckého a mysliveckého školství;
prezentace historického vývoje loveckého a mysliveckého školství ve školách, kde byli historicky
vzděláváni lovci a myslivci (např., historicky nejlepší v ČR – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita);
v této expozici musí být rozsáhlá expozice mysliveckého vzdělávání v rámci mysliveckých ZK a zkoušek
pro myslivecké hospodáře organizovaných Okresními mysliveckými spolky ČMMJ;
součástí expozice musí být i komplexní myslivecké vzdělávání mládeže v rámci „Zlaté srnčí trofeje“!!
mělo by se jednat o ucelenou a komplexní expozici prezentující vše z loveckého a mysliveckého školství a
vzdělávání; jistě se přidají se svými expozicemi (na toto téma) i ostatní „myslivecké“ státy;
mohlo by jít o velmi zajímavou expozici, která by mohla oslovit i mladé budoucí myslivce.
Bod č. 22
EXPOZICE–HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVECKÉ VĚDY A VÝZKUMU
(autor Řehák Libor)
komplexní expozice historického vývoje loveckého a mysliveckého výzkumu a vědy;
prezentace jednotlivých vědecko-výzkumných pracovišť-ústavů (z ČR, Evropy i světa); komplexní
prezentace všech činností všech pracovišť; komplexní prezentace historického vývoje těchto pracovišť;
prezentace dosažených výsledků, prezentace aktuálně realizovaných vědecko-výzkumných úkolů;
prezentace všech zajímavých pomůcek, které jsou využívány v procesu vědy a výzkumu;
Bod č. 23
EXPOZICE–PREZENTACE HISTORICKÉHO VÝVOJE MYSLIVECKÝCH ORGANIZACÍ
(autor Řehák Libor)
zvláštní expozici by si zasloužily i myslivecké a lovecké organizace z ČR i zahraničí;
myslivecké i lovecké organizace by mohly ve zvláštní expozici prezentovat sami sebe, měl by být
prezentován historický vývoj těchto organizací, prezentováno i celé spektrum svých činností i prezentace
všeho, co nabízejí svým členům i zájemcům;
pochopitelně, se bude ještě jednat o celé koncepci výstavy; tzn., zda bude koncepce výstavy zaměřena na
specializované expozice nebo se půjde cestou rozsáhlých národních stánků, kde bude vše „pod jednou
střechou“;
Bod č. 24
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ STÁTNÍ SPRÁVY MYSLIVOSTI
(autor Řehák Libor)
toto bude velmi zajímavá expozice; musí se jednat o přítažlivě vytvořenou prezentaci systému fungování
státní správy myslivosti a lovu;
pochopitelně, že se nebude jednat pouze o prezentaci současného fungování systému státní správy, ale měl
by být prezentován celý historický vývoj státní správy myslivosti;
a to nejen v ČR, ale i v některých státech světa;
expozice státní správy myslivosti v ČR, by měla být rozdělena na 4 samostatné sekce – MZE (MŽP)
/ústřední orgány ssm/; dále vzorová prezence systému ssm u jednoho kraje, dále vzorová prezentace
jednoho obecního úřadu s rozšířenou působností;
součástí expozice by měly být i mapové podklady pro prezentaci historického stavu územně správních celků
státní správy;
tento návrh by měl být prezentován i zahraničním účastníkům, aby i další státy prezentovali své systémy
státní správy myslivosti a lovu;
Bod č. 25
EXPOZICE – MYSLIVCI A LOVCI JAKO ORGANICKÁ SOUČÁST HISTORICKÉHO VÝVOJE
VOJENSTVÍ (autor Petr Horák)
specificky zaměřená expozice, která by měla popisovat historický vývoj vojenství a pozici myslivců a lovců
v těchto speciálních jednotkách; včetně speciálních jednotek „myslivců“;
v expozici by měly být uniformy, vybavení a výzbroj těchto speciálních „mysliveckých“ vojenských útvarů;
Bod č. 26
EXPOZICE–HISTORICKÝ VÝVOJ NELEGÁLNÍHO LOVU-PYTLÁCTVÍ
(autor Řehák Libor)
velmi významná expozice, která by měla souborně prezentovat historický vývoj nelegálního lovu zvěře;
prezentovány by měly být i způsoby a metody nelegálních lovů, stejně jako veškeré používané zbraně a
pomůcky k nelegálnímu lovu; z ČR i ze zahraničí;
stejně by měly být prezentovány způsoby i metody boje proti nelegálnímu lovu;
bude třeba oslovit jednotlivé státy s tím, že tyto expozice z celého světa by mohly být pro návštěvníky velmi
zajímavé;
prezentována by mohla být .
Bod č. 27
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVECKÉHO ODÍVÁNÍ A VYBAVENÍ
(autor Řehák Libor)
tato široká a nesmírně populární oblast bude zřejmě doménou garanta dr. Pospíšila;
měly by být maximálně prezentovány historické uniformy myslivců a lovců, jejich výstroj a výzbroj; stejně
jako spektrum pomůcek používaných k lovu;
velmi zajímavé by bylo srovnání této oblasti v ČR a alespoň v některých státech světa;
zajímavé by bylo doplnění této expozice sbírkami dalších součástí odívání nebo vybavení (např.,
specializované sbírky klobouků, opasků, odznaků, knoflíků, brašen, pásů na náboje, fajfek aj.);
Bod č. 28
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ LOVECKÝCH A MYSLIVECKÝCH STAVEB
(autor Řehák Libor)
jednalo by se o ucelenou expozici fotografií, rytin, obrazů nebo modelů širokého spektra mysliveckých
staveb (tzn., staveb zaměřených na řadu mysliveckých činností – péči o zvěř, chov zvěře, lovy všech druhů
zvěře (lovy odstřelem, odchytem a lapáním), pozorování zvěře a monitoring jednotlivých populací,
dále stavby sloužící ke kynologii, střelectví, uskladnění s zpracování ulovené zvěře; stavby pro mysliveckou
veterinární medicínu;
dále celé spektrum staveb souvisejících s obornictvím a bažantnictvím;
dále celé spektrum staveb sloužící pro ubytování loveckých hostí a mysliveckého a loveckého personálu
(lovecké hrady a hrádky, zámky a zámečky, myslivny, lovecké chaty aj.);
tato expozice by vhodně doplnila komplexní prezentaci dlouhého historického vývoje celého spektra
mysliveckých činností – v tomto případě oboru mysliveckých a loveckých staveb u nás i v zahraničí, resp.,
na jednotlivých kontinentech.
Bod č. 29
EXPOZICE – SBÍRKY MYSLIVECKÝCH ARTEFAKTŮ
(autor Řehák Libor)
ucelená prezentace sběratelů mysliveckých artefaktů;
v této ucelené expozici najdou návštěvníci celé spektrum různorodých sbírek, které se týkají lovu a
myslivosti nebo oborů s myslivostí či lovem souvisejících;
tato expozice bude zaměřena např., na myslivecké odznaky, plakety a medaile, klobouků, porcelánů a skla,
knih, výrobků z paroží, pohlednic, hudebních partitur, aj.aj.;
celou rozsáhlou expozici jistě výrazně rozšíří a učiní ještě zajímavější bohatá účast zahraničních
vystavovatelů;
tato expozice bude pro návštěvníky mimořádně přitažlivá.
Bod č. 30
OFICIÁLNÍ STRÁNKY „SVĚTOVÉ VÝSTAVY“
(autor Horák Petr)
APM navrhla tento projekt přípravnému výboru s odůvodněním, že je nezbytné objektivně informovat nejen
naší veřejnost, ale i zájemce ze zahraničí;
oficiální stránky organizačního výboru světové výstavy by se mohly stát jakýmsi informačně-kontaktním
místem pro naše i zahraniční zájemce;
systém umísťování textů na tyto stránky bude jednoduchý jako celé jednání výboru – tzn., připravené
navržené texty posoudí a schválí organizační výbor výstavy;
Bod č. 31
OFICIÁLNÍ LOGO „SVĚTOVÉ VÝSTAVY“
(autor Horák Petr)
je zcela nezbytné, aby světová výstava měla od počátku své jednoduché logo;
APM začala připravovat předběžné návrhy tohoto významného loga;
APM apeluje na další kolegy z organizačního výboru, aby se (pokud mají nějaké možnosti a kontakty) také
zapojili do procesu tvrby návrhů oficiálního loga světové výstavy;
Návrhy by se projednaly až na jednání oficiálního organizačního výboru výstavy, který bude ustaven
v IX/08.
Bod č. 32
ANALÝZA MOŽNOSTÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ N VÝSTAVU Z DALŠÍCH ZDROJŮ
(autor Kříž Pavel)
je zcela nezbytné, aby se v této přípravné fázi analyzovaly všechny možnosti financování této světové akce;
APM začala sondovat možnosti různých zdrojů financování světové výstavy;
APM apeluje na další kolegy z organizačního výboru, aby se (pokud mají nějaké možnosti a kontakty) také
zapojili do procesu sondování možných zdrojů financování výstavy;
Jak vyplývá z dosavadních výsledků hledání, bude zřejmě třeba vytvořit systém financování jednotlivých
odborných akcí a projektů.
Bod č. 33
KOMPLEXNÍ PREZENTACE ODVĚTVÍ SOKOLNICTVÍ
(autor Řehák Libor)
řešení této oblasti zřejmě bude navrhovat řada dalších subjektů z organizačního výboru; zejména ČMMJ;
APM tak bude prezentovat některé rámcové náměty, které by mohly inspirovat pracovní skupinu pro
sokolnictví;
dle našeho názoru musí být přítomnost sokolníků na této výstavě systematicky pojatá, rozsáhlá a komplexně
prezentována;
sokolnictví totiž v sobě koncentruje všechny významné prvky i myslivosti – tzn., tisícíletou historii, sepětí
člověka a zvířete, ochrana ohrožených živočichů, nestřelecké způsoby lovu aj.
sokolnictví je navíc mimořádně přítažlivé pro širokou nemysliveckou veřejnost;
představa působení sokolníků na světové výstavě:
- stálá expozice klubu s trvalou prezentací dravců, s prezentacemi jejich chovu, péči, výcviku aj.;
- prezentace veškerých pomůcek, vybavení, sokolnické literatury aj.
- světové-evropské-mezinárodní setkání sokolníků v Brně;
- uspořádání akce - „Světový kongres sokolníků – historický vývoj sokolnictví a jeho budoucí pozice“.
- letecké ukázky na venkovních plochách,
- reprezentativní účast našich i zahraničních sokolníků na reprezentativním „MYSLIVECKÉM
PRŮVODU BRNEM“;
- prezentací „světového kongresu sokolnictví“ či „světového shromáždění sokolníků“ bude možno oslovit
i řadu významných „sokolnických států“(např. některé státy Perského zálivu), jejich účast by celou
výstavu postavilo na vyšší úroveň;
Bod č. 34
EXPOZICE – MYSLIVECKÁ VETERINÁRNÍ MEDICÍNA (HIST.VÝVOJ, SOUČASTNOST) (autor
Řehák Libor)
ucelená odborná expozice, která bude cíleně zaměřena na rozsáhlou a zajímavou problematiku historického
vývoje myslivecké veterinární medicíny;
prezentace historického vývoje způsobů a metod boje proti šíření celého spektra nemocí zvěře;
historický vývoj systémů myslivecko-veterinárního boje proti šíření nebezpečných zoonóz;
prezentace některých významných akcí (např., likvidace klasického moru prasat, likvidace vztekliny aj.;
prezentace některých parazitů, léčiv a dalších pomůcek; prezentace fotodokumentace celého spektra nemocí
zvěře aj.;
pokud by podobné expozice připravili i některé další státy mohlo bylo by možno srovnávat úroveň i
historický vývoj tohoto odvětví na mezinárodní úrovni.
Bod č. 35
EXPOZICE – SPECIÁLNÍ VOZIDLA PRO MYSLIVOST A LOVECTVÍ
(autor Řehák Libor)
ucelená expozice speciálních vozidel, které je možno využívat pro lov i myslivost;
expozice sériově vyráběných speciálních automobilů, které je možné využívat pro lov a myslivost;
Bod č. 36
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVECKÉ A LOVECKÉ POZOROVACÍ OPTIKY
(autor Řehák Libor)
možná sice malá, ale jistě velmi zajímavá nekomerční expozice historického vývoje celého spektra výše
uvedených optických pomůcek k lovu a pozorování zvěře;
docela zajímavá by mohla být i prezentace pomůcek sloužících k focení či filmování zvěře a přírody; zde by
mohly být expozice našich fotografů či filmařů zvěře a přírody, kdy by byly prezentovány i všechny
pomůcky, přístroje a další vybavení – tito fotografové by lyli permanentně přítomni a mohli by informovat
návštěvníky a předávat své bohaté zkušenosti začínajícím fotografům či filmařům; prezentace fotografií
dotyčných autorů by byla samozřejmostí;
Bod č. 37
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ ZBRANÍ A STŘELIVA
(autor Řehák Libor)
velká nekomerční expozice historického vývoje zbraní a střeliva;
expozice by začínala prezentací loveckých nástrojů a pomůcek lovců mamutů a pokračovala by průřezem
celým historickým vývojem lovu a lovectví;
tato expozice bude velmi rozsáhlá, protože je předpoklad, že se na ní zúčastní i řada zahraničních
vystavovatelů z oboru zbraní a střeliva;
Bod č. 38
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ VŠECH ZPŮSOBŮ LOVU JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVĚŘE
(autor Řehák Libor)
v této expozici by bylo třeba prezentovat historický vývoj všech způsobů lovu, které byly v historii
myslivosti a lovu i lovectví používány;
členění by mělo být na – lov zvěře odstřelem (vývoj – luk, kuše, palné zbraně a jejich vývoj); lov zvěře –
odchytem a lapáním (prezentace spektra těchto činností – používání pastí,mechanických pastí, systém lovu
čižbou aj.);
prezentovány a přesně popsány by mohly být i všechny způsoby a metody lovu odstřelem aj,
Bod č. 39
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ PÉČE O ZVĚŘ
(autor Řehák Libor)
toto expozice bude mít velmi významnou pozici mezi všemi expozicemi – bude zde prezentován historický
vývoj přínosu myslivců pro přírodu a vybrané druhy volně žijících živočichů;
prezentace historického vývoje celého systému péče o zvěř a přírodu musí být zaměřena do oblastí přirození
i umělé úživnosti a jejich systémové a plánovité ovlivňování i usměrňování rozumným a myslícím
myslivcem;
Bod č. 40
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ SYSTÉMU KONTROL A HODNOCENÍ ZVĚŘE
(autor Řehák Libor)
tato významná expozice bude zaměřena na historický vývoj nezastupitelné oblasti „SYSTÉM KONTROL A
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MYSLIVECKÉHO MANAGEMENTU“;
JEDNOU Z VÝZNAMNÝCH ČÁSTÍ EXPOZICE BUDE I SYSTÉM KONTROL A HODNOCENÍ
VÝSLEDKŮ LOVU – tzn., měření a bodové hodnocení trofejí;
měly by zde být ukázky historického vývoje měření a hodnocení trofejí;
měly by zde být ukázky všech současných metod a způsobů hodnocení trofejí na celém světě;
měly by být konkrétní ukázky jednotlivých způsobů a metod měření (např. CIC, SCI aj.);
měly by zde být konkrétní ukázky měření jednotlivých trofejí; včetně nejmodernějších používaných
pomůcek;
veřejnost i myslivci a lovci tak budou zajímavou formou zasvěceni do celé této významné a nenahraditelné
oblasti;
TATO EXPOZICE BUDE VE VZTAHU S MEZINÁRODNÍ KONFERENCÍ POŘÁDANOU (navrženou
APM) - „Nezastupitelný význam systému kontrol a hodnocení výsledků mysliveckého managementu“.
Bod č. 41
EXPOZICE – HISTORICKÝ VÝVOJ MYSLIVOSTI A LOVU U VELKÝCH RYBÁŘSKÝCH
SUBJEKTŮ (autor Řehák Libor)
stejně jako bude zajímavá expozice historického vývoje lovu a myslivosti u lesnických subjektů, bude
zajímavá i expozice historického vývoje lovu a myslivosti u velkých rybářských subjektů;
myslivecké hospodaření v těchto specifických podmínkách bude dalším zajímavým fragmentem
širokospektrální mozaiky mysliveckých činností;
Dr. ing. Libor ŘEHÁK
prezident
Asociace profesionálních myslivců ČR
ODBOR: RYBÁŘSTVÍ, MYSLIVOSTI A
VČELAŘSTVÍ
ČÍSLO ODBORU: 16230
NAŠE ČJ.: 28616/2008-16230
TELEFON:
221 812 256
FAX:
221 812 980
ADRESA: TĚŠNOV
17,
117
PRAHA1
DATUM: 22.7. 2008
05
Vážený pan
Ing. Libor Řehák, Ph.D.
President Asociace profesionálních myslivců ČR
Za přípravný organizační výbor Světové výstavy
vývoje myslivosti a lovectví za období 1910-2010
Brno 2010
Petržílkova 22/61
155 00 Praha 5
Vážený pane presidente,
velice nás potěšil Váš zájem na uskutečnění Světové výstavy vývoje myslivosti
a lovectví
za období 1910-2010 Brno 2010. Ministerstvo zemědělství by se rádo zúčastnilo této výjimečné příležitosti se
svým stánkem o výměře cca 40 – 50 m2 za státní správu myslivosti. Pokud bude vedením ministerstva
odsouhlasená účast na této výstavě, rádi bychom vytvořili expozici se zaměřením tak, jak na posledním
pracovním jednání dne
16. 7. 2008 přednesl zástupce MZe pan Ing. Růžička. Expozice ministerstva by
byla strukturována do následujících okruhů:
- postavení myslivosti mezi ostatními činnostmi prováděnými člověkem v přírodě,
- vývoj myslivosti od roku 1910 na historickém území současné České republiky,
- vývoj řízení myslivosti,
- podíl České republiky, resp. Československa, na vzniku Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu
zvěře (CIC),
- státní podpora myslivosti,
- vývoj výzkumu myslivosti,
- vývoj honiteb, obor a bažantnic a současná úroveň mysliveckého hospodaření,
- podpora ohrožených druhů zvěře,
- vývoj kvality populací zvěře v souvislosti s působením lidské společnosti na území ČR za posledních
100 let.
Současně bychom Vás chtěli informovat, že Ministerstvo zemědělství se bude, v případě, že bude
výstava uspořádána a účast ministerstva bude odsouhlasena jeho vedením, účastnit jako jeden
z vystavovatelů se svojí expozicí, ale nebude se finančně podílet na jejím uspořádání. V souvislosti
s podílem své expozice na celkové výstavě nebudeme usilovat
o členství v přípravném
výboru pro realizaci této výstavy.
V návaznosti na krátký termín dalšího ohlášeného jednání přípravného organizačního výboru,
které je svoláno na 30.7.2008, bychom se chtěli omluvit z účasti na tomto jednání z důvodů již dříve
plánované pracovní činnosti našeho odboru.
S pozdravem
Ing. et Ing. Jiří Dobiáš
ředitel odboru
rybářství, myslivosti a včelařství
Dobrý den pane doktore,
Pro vlastní prezentaci VLS budou prezentována následující témata:
- 82 let VLS - historický vývoj - společně s VLM
- záchranné programy ohrožených druhů, "Chráníme i nechráněné druhy",ohrožené druhy rostlin,
- historické statistiky ,
- průřez kmene z pohledu myslivosti, první zlatý jelen, první medailový jelen dle divizí, nejsilnější
trofeje ulovené v jednotlivých divizích apod.
- obornictví,
- kynologie,
- historické trofeje (fotky, případě i samotné trofeje pokud se je podaří sehnat)
- historické myslivecké budovy (zámeček Tři trubky, prvorepublikový seník v Mimoni postaveny
Liechtensteiny apod.)
- historické zbraně (například kulovnice používaná ministrem národní obrany v roce 1952 A. Čepička)
- lesnická pedagogika,
- prezentace ceny Edmonda Blanca
Výše uvedená témata nejsou závazná a budou prezentována dle možností získat potřebné podklady.
Ing. Roman Vohradský
vedoucí útvaru zemědělské výroby
specialista pro myslivost a rybářství
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
Pod Juliskou 5, Praha 6, 160 64
tel.:+420 220 405 137, gsm:+420 605 206 895,
fax:+420 224 310 921
e-mail: [email protected],
www.vls.cz

Podobné dokumenty

Klasifikace zaměstnání CZ

Klasifikace zaměstnání CZ Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností Řídící pracovníci...

Více

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 univerzity v Brně. Projekt řeší nedostatečný přenos praktických poznatků a zkušeností z aplikační sféry do oblasti terciárního vzdělávání. Hlavním posláním projektu je prosazování spolupráce s využ...

Více

ZDE - Výstaviště Lysá nad Labem

ZDE - Výstaviště Lysá nad Labem program, a nejen víkendový, se může postarat kino, divadlo, galerie, ale v neposlední řadě také zajímavá výstava. Právě o ty není ve Středočeském kraji žádná nouze a prakticky každý si může přijít ...

Více

PS_2013_4

PS_2013_4 vyjadřuje komplex zdravotní péče, poskytované mimo oficiální rámec, by měl být rezervován jen pro ty situace, kdy nemocní v některých případech či situacích dají přednost alternativnímu postupu nam...

Více

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ Svědčí o tom zvýšený zájem o přípravu projektů. V letošním roce jsme vybrali dalších 9 projektů, které budou realizovány v příštím roce a budou podpořeny částkou přes 6,8 mil. Kč. Věřím, že úspěšná...

Více