Prohlášení konference Sítě Sacharovovy ceny konané

Transkript

Prohlášení konference Sítě Sacharovovy ceny konané
Prohlášení konference Sítě Sacharovovy ceny konané při příležitosti 25. výročí udělování
Sacharovovy ceny
Vpředu zleva: Širín Ebadíová (zastupující N. Sotúdeovou), Xanana Gusmão, Wej Ťing-šeng,
Taslima Nasrínová, předseda EP Martin Schulz, Malála Júsufzájová, bývalý předseda EP lord
Plumb, Vildana Selimbegovićová z deníku Oslobođenje, Leyla Zanaová, Salima Ghezaliová,
Fernando Savater z iniciativy ¡Basta Ya!, Dom Zacarias Kamwenho.
Vzadu zleva: Nurit Peledová, Guillermo Fariñas, Aljaksandr Milinkevič, Christophe Deloire
z Reportérů bez hranic, Rosa Maria Payáová (zastupující Oswalda Payá), Berta Solerová ze
sdružení Dámy v bílém, Hauwa Ibrahimová, Sálih Usmán, Ahmad as-Sanusí a Karím Lahídží
(zastupující D. Panahího).
Štrasburk 20. listopadu 2013
A. S ohledem na ustavující prohlášení Sítě Sacharovovy ceny z roku 2008, v němž je uvedeno, že „s
vědomím toho, že nositelům Sacharovovy ceny je svěřena zvláštní úloha vyslanců svobody
myšlení, jsme se my, níže podepsaní, dohodli, že zvýšíme společné úsilí na podporu zastánců
lidských práv kdekoli na světě prostřednictvím společných opatření nositelů Sacharovovy ceny
a Evropského parlamentu a pod jeho záštitou“;
B. vzhledem k tomu, že v závěrech Rady o lidských právech a demokracii ze dne 25. června 2012
se členské státy Evropské unie zavázaly ke spolupráci s partnery v rámci mnohostranných fór
a mezinárodních organizací působících v oblasti lidských práv a demokracie; vzhledem k tomu, že
Rada Evropské unie zdůraznila důležitost zvláštního zástupce EU pro lidská práva pro posílení
účinnosti a viditelnosti politiky EU v oblasti lidských práv a prohlásila, že se zavazuje k úzké
spolupráci s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, kterou povede v duchu skutečného
partnerství s občanskou společností;
C. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 13. prosince 2012
o přezkoumání strategie EU v oblasti lidských práv zdůraznil, že je nutné, aby ostatní orgány EU
lépe využívaly potenciál Sítě Sacharovovy ceny, doporučil, aby delegace EP, které vykonávají
návštěvu země se znepokojivou situací v oblasti lidských práv, měly členy zvlášť pověřené
otevíráním otázek lidských práv, a vyjádřil názor, že každá stálá delegace Parlamentu a každý
příslušný výbor by měly mít člena, který bude zvlášť pověřen monitorováním portfolia lidských
práv v příslušném regionu, zemi nebo dotčené tematické oblasti, a že tyto vybrané osoby by měly
pravidelně podávat zprávy parlamentnímu podvýboru pro lidská práva;
UPOZORNĚNÍ, KAMPAŇE A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
1. Síť Sacharovovy ceny se pokusí pojmenovávat otázky z oblasti lidských práv, na nichž mohou
laureáti této ceny společně pracovat, a také s Evropskou unií a občanskou společností, v zájmu
lidských práv ve světě, přičemž zvláštní pozornost bude věnovat politické situaci nositelů
Sacharovovy ceny; členové této sítě se zavazují, že budou jednotlivě nebo společně fungovat jako
systém pro varování ohledně porušování lidských práv ve světě a že budou podnikat společné
a individuální kroky, jimiž se budou zasazovat za dodržování všeobecných lidských práv, včetně
účasti na akcích týkajících se lidských práv, iniciace výzev, vyjádření a prohlášení a prosazování
jejich věcného obsahu ve svých zemích a v oblastech, v nichž jsou činní;
2. členové sítě, ať už společně, nebo jednotlivě, mohou zastánce lidských práv symbolicky
adoptovat, aby tak mezinárodní společenství upozornili na věc, za kterou tito obhájci lidských práv
bojují, a na jejich situaci, a pomoci je tak ochránit před útlakem, svévolným zadržováním,
mučením, popravami bez řádného soudu či rozsudky smrti; Síť Sacharovovy ceny se zavazuje
k podpoře svých laureátů a dalších zastánců lidských práv, kteří jsou vězněni nebo souzeni za svou
činnost v oblasti lidských práv, tím, že bude společně nebo iniciativou jednotlivců upozorňovat
mezinárodní společenství na jejich těžký úděl, a tím, že bude pokud možno přítomna na soudních
jednáních, aby je ochránila před svévolným odsouzením a uvězněním;
3. Síť Sacharovovy ceny odsuzuje beztrestnost a zavazuje se k tomu, že bude hájit svobodu před
pronásledováním a dalšími formami státem podporované činnosti namířené proti jednotlivcům
a skupinám; Síť Sacharovovy ceny se zavazuje, že své úsilí namíří proti mechanismům
beztrestnosti, které chrání státní organizace a jednotlivce působící v rámci státní struktury, jež se
dopouští genocidy či dalších skutků porušujících úmluvy OSN o lidských právech a nehumánních
skutků, mučení, bití, svévolného zadržování a dalších přečinů; síť vyzývá mezinárodní orgány, aby
vedly rejstřík beztrestnosti, jak tomu bylo v některých právních řádech v poválečném období;
4. Síť Sacharovovy ceny zváží iniciativu pro vybudování útočiště pro zastánce lidských práv pod
záštitou Sacharovovy ceny, které by nositelům Sacharovovy ceny a jiným zastáncům lidských práv
a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou ve své zemi ohroženi, poskytovalo ve spolupráci
s organizacemi občanské společnosti dočasné útočiště; členové sítě se zavazují k tomu, že doporučí
ryzí zastánce lidských práv, kteří skutečně potřebují nalézt přístřeší nebo úlevu ve svém úsilí;
členové sítě mohou podepsat dopis, který by měl zastáncům lidských práv pomoci při vyřizování
víz za účelem využití útočiště;
2
SPOLUPRÁCE S ORGÁNY A INSTITUCEMI EU A OSVĚDČENÉ POSTUPY
5. nositelé Sacharovovy ceny se zavazují k tomu, že budou Evropský parlament, zejména Výbor pro
zahraniční věci (AFET) a podvýbor pro lidská práva (DROI), a kontaktní osoby pro otázky lidských
práv v delegacích EU pravidelně informovat a bez prodlení je zpravovat o důležitých posunech
v otázce lidských práv ve svých zemích a příslušné oblasti, jíž se věnují; laureáti usilují o to, aby
usnadnili kontakt mezi EU a občanskou společností ve své zemi; praktickou podporu a ochranu pro
nositele Sacharovovy ceny a občanskou společnost v jejich zemích mohou poskytnout také
mezinárodní organizace občanské společnosti;
6. Síť Sacharovovy ceny se zavazuje, že misím EU pro sledování voleb poskytne v zájmu posílení
demokratizace a lidských práv informace k důležitým otázkám týkajícím se lidských práv;
7. nositelé Sacharovovy ceny se zavazují k tomu, že se v rámci cest parlamentních delegací do
třetích zemí a při příležitosti návštěv nositelů Sacharovovy ceny v Evropském parlamentu budou
scházet a diskutovat o otázkách společného zájmu týkajících se lidských práv;
8. Síť Sacharovovy ceny vyzývá EU, aby prostřednictvím Evropské služby pro vnější činnost
a zastoupení členských států vynaložila značné diplomatické úsilí ve prospěch jejích členů, zejména
na ochranu nositelů Sacharovovy ceny a zastánců lidských práv v ohrožení;
9. Síť Sacharovovy ceny vyzývá EU, aby v případě, že se setká s případy trvalého porušování
lidských práv, vystoupila hlasitě na jejich obranu tak, aby se její vzkaz dostal jak k vládám, které se
tohoto porušování dopouštějí, tak k obyvatelstvu, jehož se týká;
10. Síť Sacharovovy ceny vyzývá ministry zahraničních věcí a vlády EU, aby pořádali veřejné
rozpravy a akce o lidských právech za účasti členů Sítě Sacharovovy ceny; Výbor pro zahraniční
věci (AFET) a podvýbor pro lidská práva (DROI) budou o činnosti Sítě Sacharovovy ceny
informovat partnerské výbory vnitrostátních parlamentů EU;
11. Síť Sacharovovy ceny vyzývá vnitrostátní parlamenty členských států EU, aby využily svého
vlivu na dvojstranné i vícestranné úrovni, v rámci meziparlamentních kontaktů a meziparlamentních
fór a přiměly své protějšky k tomu, aby zaujaly aktivní přístup a začaly se angažovat ve věci obrany
lidských práv a lidské důstojnosti ve svých zemích;
12. Síť Sacharovovy ceny vyzývá k tomu, aby bylo zváženo ustavení ad hoc výboru, jejž by tvořili
nositelé Sacharovovy ceny a poslanci Evropského parlamentu a který by společně s dalšími orgány
a institucemi EU pořádal cesty do zemí, v nichž panuje z hlediska lidských práv riziková situace,
aby přímo na místě prošetřoval případy porušování lidských práv a občanských svobod, a to formou
setkání s oběťmi, se zastánci lidských práv, nevládními organizacemi a skupinami z občanské
společnosti v dané zemi nebo regionu;
VZDĚLÁVÁNÍ A CELOSVĚTOVÁ
LIDSKÝCH PRÁV
INFORMOVANOST
O NORMÁCH
V OBLASTI
13. členové Sítě Sacharovovy ceny se společně nebo jednotlivě zavazují k podpoře mezinárodních
kampaní v oblasti lidských práv pořádaných ve spolupráci s mezinárodními organizacemi
působícími v oblasti lidských práv a skupinami z občanské společnosti, a to tak, že budou veřejně
3
na mezinárodních, regionálních a místních fórech, ve sdělovacích prostředcích a na akademických,
kulturních a dalších významných platformách vystupovat proti porušování lidských práv;
14. Síť Sacharovovy ceny se zavazuje udělovat stipendium Sacharovovy ceny v oblasti lidských
práv s cílem zvýšit informovanost o mezinárodních normách v oblasti lidských práv v příslušné
zemi a jejich začlenění do právních předpisů dané země; členové sítě se budou snažit navrhovat
kandidáty, kteří jsou schopni dosáhnout pokroku v prosazování lidských práv ve světě; členové se
zavazují, že do stipendijního programu přispějí svými znalostmi a zkušenostmi; Evropský
parlament zváží, zda bude rovněž nabízet odborné stáže pro zastánce lidských práv s cílem rozšířit
jejich znalosti, pokud jde o mezinárodní otázky a normy v oblasti lidských práv;
15. členové Sítě Sacharovovy ceny se společně a jednotlivě zavazují, že budou podporovat
mezinárodní kampaň za ukončení násilí na dětech a prosazovat vzdělávání dětí, a to tím, že svůj
hlas propůjčí osvětě o právech dětí, na celosvětové a regionální úrovni, a zapojí se do internetových
kampaní a akcí a budou v této věci vystupovat a přímo navštěvovat místa, kde děti žijí v obtížných
podmínkách;
VÝZVY
16. Síť Sacharovovy ceny vyzývá íránské orgány, aby plně omilostnily nositele Sacharovovy ceny
Nasrín Sotúdeovou, která byla odsouzena za to, že zákonně obhajovala politické vězně, a Džafara
Panahího, který byl odsouzen za to, že uplatňoval svou svobodu projevu a sdružování, a žádá, aby
byla jejich jména zproštěna všech obvinění a aby jim bylo povoleno vycestovat;
17. Síť Sacharovovy ceny vyzývá čínské orgány, aby na držitele Sacharovovy ceny Chu Ťiu
přestaly uplatňovat častá omezení a umožnily mu požívat svobody projevu a sdružování a svobody
cestovat do zahraničí a aby upustily od svévolného ukládání domácího vězení a ochránily ho před
fyzickými útoky; Síť Sacharovovy ceny vyzývá čínské orgány, aby zastáncům lidských práv
a politickým odpůrcům umožnily se svobodně vyjadřovat, aniž by se museli obávat odplaty, a žádá,
aby byli propuštěni všichni věznění zastánci lidských práv;
18. Síť Sacharovovy ceny vyjadřuje vážné obavy o osud syrského lidu a nositelky Sacharovovy
ceny Razán Zajtúniové, která se stále nachází v Damašku zachváceném tragickou a vleklou válkou,
jakož i solidaritu s nimi; vyzývá syrské orgány, aby zastavily vojenské akce namířené proti
civilistům a dodržovaly lidská práva a důstojnost, a naléhavě žádá mezinárodní společenství, aby
Syřanům uvnitř Sýrie i za jejími hranicemi poskytly humanitární a lékařskou pomoc;
19. Síť Sacharovovy ceny odsuzuje veškeré kroky namířené proti dalším držitelům Sacharovovy
ceny, které je možné považovat za porušení lidských práv, svobody myšlení, svobody projevu
a občanských práv, zejména zatýkání, bití a omezování svobody sdružování; Síť Sacharovovy ceny
žádá propuštění politických vězňů a vězňů svědomí na Kubě a v dalších místech světa, včetně
držitelky Sacharovovy ceny, jedné z Dam v bílém Sonii Garrové, a žádá, aby byla prošetřena smrt
nositele Sacharovovy ceny z roku 2002 Oswalda Payá;
20. Síť Sacharovovy ceny vítá pokračující mírové rozhovory mezi tureckou vládou a vězněným
kurdským lídrem Abdullahem Öcalanem o trvalém ukončení několik desetiletí trvajícího kurdského
konfliktu;
4
21. Síť Sacharovovy ceny se zavazuje, že svolá zasedání alespoň jedenkrát v průběhu legislativního
období Parlamentu a že bude mezi svými členy budovat užší vazby, aby nadále posílila své pevné
odhodlání podporovat všeobecná lidská práva a lidskou důstojnost.
5