Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky

Transkript

Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky
sAGlřřAR!A
sJi!iii
Prc o+lifu
Pl6Jy
jÉnti Mqlq
eeaa.
norLuau
granIs grants]
Kyprej vrbice
MatiZna bahenní
' 'Matizna bahebiií
Potóčhjcédr"obnolistá
ka ve lkého" lrla hladiriě je pravic,el ě viděl pgtápku
rol,áče, polái<a vcii<éhtt l' c'tocno;ačk', iysku cernou
r labr': '/e:(o-.l. Se ; lrrč:o_i clár"ltou štěs:r :ružerne
zahiédncut }ecňáči<a.
okc}í rybníkůje skiě:ýr,, iovištern plo rnctá'(e
pcehepa a káně i*s;rí V t.ávě nleclalí ;vcu cbŽiyu
i<řepe }kv ;:glní a na střcrňerh v lesíkir ffívá hnízdc
l".,iní. \coieslechitltelr.v Ie Vcčcrř]íloěv _--'
zae:
:iirl 'roř;i.u ; ih,žJlt" l.<l
iužii.
'J"o;'řii.,
Břehy rybníků a zatopené vodní
Bříi<opy j:ou ieleálním stanov]štěry: pro obojživei:líky. 5patřit zcie
múŽeme nejČastčjizelené skcl<any nebo skcka*
2|u:,la
'iy štínle.ale ž,1' tu i ropuch'y' oť)e(r'e l<uňky cbecr:t
nello rosqičky zelenc.
od rci<u i 998 probíhá na l*ka!itě záe hlanný pro_
g;"arn rnatizny bahenní' V lete rh 20Ů9_2010 je rla
lirdibořiekých rybníeíehrealizcván projekt,,R'ea|i-
zace zá<h'.trrnél'o prog13r.U p16 1n;ii71'q banení'' f'rt ]nct','r., :lý z Ncrských fi rt.1r riri6i1 ::techlnisn:u,
_ov.
;ehož cí|en jc navrá< ení tohcto druhu d; n6šípříro_
Proiekt še ;ouběžně usku:eČňi:ie i na Čerňrrvír_
skÉm sjarrni;I, tr o!omcuce, ktcri l,y:tl take v nrinr-,_
losti jecnou z loka!ir výsl<ytr.; matizny.
n
'j&;
"j:'i-E;
* {_ : -:. ř*.*-'--! \* -"'-á
'.t
.,::. il.lt
..-:a-:,:
',
obécná
tS-;
a
-*..:i"l\,'.,Ťli'''\
.l .";r:*''''".., r$xs' '
*šf-l'cl
Moták pochop,'juv.
|""{ycro.logirLý lež,n V'bla:li je :'';egatlvně gVll jnó,'.
V n;ilu,o5t! p{cve.je nů.l |99!jlq!í ;óku 13,31Y, ocivo;jnovinifi'} ;kciní;h :execě!skÝch *ozerni{u ;l 'erLlá_
níni,.vociy pi' lě''|e 5Jatiny- n*s:e*ten by'l po*les
nlaoi-y '/Ucy ] zřc.ir''';ě l it(L. Zar:ik uysr',rpný:h p:;
ll'1Č}''}ů. na l<t*rýeh bvi režir:l slaliněnl závislý' l tírt
s*uvi{ela-i ri*glad*eb }oka!ity 3 ús:Up řa*y viáe rýctr
rc:t!:n a zrvsclcl")u.
Za uČe lern zlepšer'i :r,lVL| ]' cbiior'y >|l :":l /c: bic
iopL' zde oc,
vyh|ášer'l (l.l'ol:etel':l '17?ry'i.9'.')_
báhlo ně[olik'Joi_ly
zá:;hů' Dříve rozo;'aná loul<v y uza:}'l;
nyl;l za:L:irě,-]y,'_:íní]'y|-i kanál.,n1 D'/1ť. :< :y:r:,i.-r'.
oři'reccna Voca z 5]íz'l.- ;;,"i' t:''.:'/ a cba ru}l'.ily
byly vzájemně propoje ny. Pravjelelná péče,k:erá je
zc|e plcvádéna, sp*čívápředevšíN v scč*:li !uČ;:í:h
ploe h a v cd:traňování nežá;loue íci: dřevl*. Yí;e i;:fe
I
.-^"*.-.ilo vJYt-.1 ,Ja'9rLrC
)J. --Z
ní g:říror* ní 3:amátka
i'{rcibořickó rybníky se
naehází i; ;:raveho břehu říčl<y
Klaty př! severním *kraji ebee
lVároel
}_|rcj
iÍ:ořie c.
V rnís:čcne šnípřírnr1ni ;:ar:rátly se ještě V ;)o'9''/l ně rlvaeátéha :loletí těžila slatina. řo ukončenítěž*
by zatopila c*bývaeí ;árny poetzexní voda a vznikly
tak vodní :'láelrže Eznačovanó jako rybr:íky.
L*ka!ita siatinnéhc rašeliniště &*ře ná mokřa_
;ly, p*iln:áč*:lými louka;'ni a lesnírni porosay v okc'
!í vcel;:ích nárjrži je v s._.'urasnc,sli výzramná eoby
životnípr3stcl' rnnoha ;lruhů rgstlin a živočlc}rů
vČet:lě druhů v:á:r:ýeh a:ákonem chránčnýeh' Nej_
význarnnějšírni z nieh -jsou rosiliny nratizna i:ahe ;.lní
a pctcčr:iee rlrcbngli:tá.
V rybnície h se daří y*jnínr rosllinám z nichž al<va'
rislůnr bue*e pcvěelc*ý růžkateeostnitý. V jeiieh
rnělČíchčásleeh naleznen:e něl<olik rlruhů rdes*
tů *ebo řečall<u přínr*řskou a při i:řezíclr rcstcu
;re přehiéc::ui*lné pcrosiy r'áLe su a trrobinců" V mís_
tecl':, kce
vorla a obnažíbřehy, rnůže:.l,le
'stoupí
potkat šárhol
hněelý x';eciovatý p:'yskyřník lký.
V rnol<řadníc}t pic:háeh se caří ostiicový;:r porŮs'
tůnr' V letních nrěsícíclr si můžernevširllngu: Žl;lč kvetcucí vl!:ir:y *[:erró a krá:n{hg červeno,!*'
levč l<vet*ueíbo l<yprcje r:becnóho" 5 :rocl.ll:u šlěslí
lze na!ézt i d;oblějši šišák vroxbkovaný s x;liýn';i
x*crobílými kvě:y. Vysoký :';Ž*vě kyetcueí sadec
i<rlnopá.i,e ob|í;t t,á lcstiil.a nrr:týlu'
Chřástal vodní
sagittaria - sdruŽení pro ochranu přírody střední Moravy
Lipové náměstí 16l3,
783 36 Křelov_Břuchotín
Tel.: 585 228 438, e-mail.: [email protected],
www. sag ittaria.cz
Foto: Petr Tomáš, Michal Krátký, Karel Poprach