Duben - Římskokatolická farnost Opava

Komentáře

Transkript

Duben - Římskokatolická farnost Opava
Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
duben 2015
20 let na cestě
Slovo na cestu
Drazí bratři a sestry, milí přátelé.
Za krátkou dobu končí postní doba a stojí za to položit si otázku: Prožil jsem
tuto postní dobu jako duchovní cvičení? Co mi přineslo duchovní cvičení do mého
duchovního života?
Pravdivě si odpovědět můžeme jedině s pohledem na Pána Ježíše, který prožil čtyřicet
dní na poušti, vítězně zvládal pokušení a pak začal hlásat Boží evangelium: Naplnil se čas
a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.
Jako pokřtění věřící křesťané jsme zváni Ježíšem nejenom jako jednotlivci, ale jako
rodiny, společenství a celá farní rodina zažít sílu a potřebu Božího milosrdenství.
Rozjímat nad utrpením Pána Ježíše u křížové cesty a společně tvořit rodinu Božích dětí
a budovat Boží království zde na zemi, ne rozdělovat. Papež František nám neúnavně
opakuje, že kritiky, klepy, závisti, žárlivosti, rivalita jsou postoje, které nemají právo
obývat naše domy.
„Křesťan je někým, kdo umožní Bohu, aby ho oblékl do jeho dobroty a milosrdenství,
aby ho oblékl do Krista, a tak se mohl stávat tím, čím je on – služebníkem Boha a lidí,“ píše
František, podle kterého k této proměně člověka dochází především díky naslouchání
Božímu Slovu a přijímání svátostí, zejména eucharistie.
Stojíme na prahu Velikonoc, kde
chceme opravdově prožít s Kristem
to, co pro naši spásu podstoupil,
a to jenom z lásky k nám. Co víc pro
nás mohl Bůh udělat. Bůh „není vůči
nám lhostejný. Každý z nás mu leží
na srdci, zná nás jménem, stará se
o nás, a když ho opustíme, hledá nás.“
otec Ján Bujňák, farní vikář
v Březové u Vítkova
„... a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás
a sám sebe dál za nás jako oběť,
jejíž vůně je Bohu milá.“
(Ef 5,2)
Radostné prožití velikonočních svátků
přeje
2
Modlitba za Národní eucharistický kongres 2015
Bože, náš nebeský Otče,
děkujeme Ti, že s námi
uzavíráš z lásky smlouvu
novou, věčnou, nejsvětější,
když nám Kristus na oltáři
dává Svoje Tělo a Krev.
Uč nás tuto smlouvu slavit,
milovat a zachovávat.
Požehnej, ať náš Národní
eucharistický kongres
obnoví v nás ctnosti víry,
lásky, naděje a sílu
k jednotě a vzájemnosti,
aby společenství Církve
neslo světu radostnou zvěst.
Na přímluvu Matky Boží
ať s novou a hlubší úctou
přijímáme Tělo a Krev
Tvého jediného Syna,
který s Tebou v Duchu Svatém
věčně žije a kraluje. Amen.
Bílá sobota
To Pane chystám všechno ke vzkříšení
Tvůj dům
pohřbený do zatuchlých plísní
Tvé město
zpívající jinou píseň
Tvou krajinu
pod příkopem zčernalého nebe
a srdce své
zamyšlené
jak asi tenkrát
bylo jim
tak blízko
u Tebe
Mons. Josef Veselý
Otče náš
Zdrávas Maria
3
Zajímá nás...
Jak je to se mší svatou v sobotu večer s nedělní platností? Mohu se jí zúčastnit a mám
splněnou povinnost, přestože mám možnost být na „řádné“ mši sv. v neděli?
Mše svatá v sobotu večer
je
nouzová
a
zástupná
bohoslužba, kde jde o splnění
nedělní povinnosti. Je to určitý
„nadstandard“ a je určena pro ty,
kteří se nemohou z jakýchkoliv
důvodů zúčastnit „řádné nedělní
mše svaté“ (není jiná možnost,
vystřídání se v hlídání dětí, péče
o nemocného, zaměstnání na
směny, práce nebo cestování
v neděli apod.).
Může se však stát, že sobotní večer se stane zvykem pro ty, kteří chtějí mít splněnou
povinnost a mají celou neděli tzv. „volnou“. Jde tomu něco vytknout? Z hlediska
církevního práva nikoliv – tam mám splněnou povinnost a důvod se vždy nějaký najde.
Z hlediska duchovního života bych z toho ale neměl dělat pravidlo, protože mše sv.
v neděli patří k celku prožívání neděle, je její nedílnou součástí a je základním kamenem
svátečního dne, ve kterém mám:
•
odpočívat od námahy každodennosti;
•
věnovat svůj čas a energii tomu, na co nezbývá čas v týdnu;
•
spolu s ostatními křesťany děkovat Bohu za uplynulý týden a prosit o požehnání
do dalšího týdne.
o. Jan Czudek
Křížová cesta kolem Stříbrného jezera
Je krásné slunečné, téměř jarní odpoledne, 3. neděle adventní. Na břehu Stříbrného
jezera se schází na tuto roční dobu nebývale hodně lidí – od dětí přes mládež, dospělé
i starší. Co je sem přivádí? Přicházejí se společně pomodlit křížovou cestu za mír ve
světě, kterou o půl třetí zahajuje otec Aleš. Celá skupina se vydává s dřevěným křížem
kolem jezera.
Celkem čtrnáctkrát se průvod zastaví, aby se společně zamyslel nad jednotlivými
zastaveními křížové cesty, kterou připravila mládež opavského děkanátu. Při každém
4
zastavení se také čtou přímluvy. Poté vždy
jedno z dětí dostane papír s přímluvami, který
připevní jako plachtu na dřevěnou lodičku.
Na závěr jsou lodičky, které mají symbolizovat
církev, puštěny spolu s prosbami na vodu jezera.
Dík patří všem, kteří tuto nevšední křížovou
cestu připravili, a můžeme doufat, že se z toho
stane nová tradice prožívání postní doby.
Marie Štrauchová
Příspěvek k dějinám farního kostela II.
V minulém zastavení k dějinám farního kostela jsme se zabývali rytinou interiéru
farního kostela z roku 1632, která zachycuje holdování stavů opavského knížectví
knížeti Karlovi z Lichtenštejna. Dnes obrátíme svou pozornost k líčení nejvyššího
sudího opavského knížectví a knížecího dvořana Jana Václava Sedlnického z Choltic.
V následujícím textu jsem se snažil maximálně využít barokního textu a jen tam, kde
byla barokní čeština příliš komplikovaná, jsem líčení převyprávěl.
Po přivítání na náměstí a předání klíčů od města a dalších ceremoniích, pokračoval
kníže k farnímu kostelu Panny Marie, kde jej na hřbitově očekávali „…páni preláti
a kněžstvo …. Toho času tolikež při všech kostelích na čtvrt hodiny zvuk zvonův slyšeti bylo.
Když se pak J.M.K. (zkratka znamená Jeho milost knížecí) na krchov (hřbitov) dostal, hned
z koně svého dolů slezl a k místu od pánů prelátův … za kostelní mříži k předním dveřím
kostelním…jíti ráčil. Kteréžto místo červenými aksamitovými koberci a polštáři ozdobené
bylo, na němž J. M. K. kleče, znamení pokoje svatého políbením krucifixu vykonati
ráčil. Kterýžto krucifix … od vysoce důstojného, urozeného a statečného pana Pavla
z Hytendorfu na Deštném, hlavního kostela olomouckého a vratislavského kanovníka …
v knížectví opavském arciděkana (správně arcijáhna) … J.M.K. po vykonání toho vstáti
ráčil a jmenovaný pan arciděkan od sebe a na místě všeho kněžstva pěknou a ozdobnou řečí
a …všechny ke svému arcijáhenství přináležící kostely a své všecko kněžstvo pod milostivou
ochranu … učinil. Načež J.M.K. skrze mne Jana Václava Sedlického panu arciděkanu,
pánům prelátům a všemu kněžstvu poděkování učiniti a za panem prelátem … až k prvním
dveřím jíti, tu od … pana arciděkana svěcenou vodu přijíti ráčil. Páni stavové v svém
náležitém řádu (myšleno pořadí) do kostela k připravené pro J. M. K. stolici, kteráž velmi
pěkně červeným aksamitem jsouc okrášlená a před velikým oltářem v prostřed kůru asi
6. kroků vzdáli přistrojená byla… Tu hned muzykantové na varhanách troubách, ryňkách,
vlašských bubnech, pozounech všelijakých nástrojích slyšeti se dali … žalm Davida Laudáte
Dominum omnes gentes ke cti Pánu Bohu Všemohoucímu radostně spívali a hned potom
5
obyčejné modlení od arciděkana se dálo… po přijaté benedikci zase … zpátkem“ vyšel ven,
vsedl na koně a vydal se do opavského zámku.
Druhý den se kníže ráno setkal se stavy v soudní světnici. Poté se všichni odebrali
opětovně do farního kostela k „přijetí dědičného holdu.“ Nejprve šli rytíři, duchovenstvo
a panský stav před knížecím vozem. U dveří kostela arcijáhen knížeti „opět …svěcené
vody podal a provázel jej až k místu, jenž pro J. M. K. na pravé ruce na způsob trůnu
červeným aksamitem ozdobené připravené bylo a přistupujíce k oltáři Veni Sancte Spiritus
zpívati začal. Muzikanti na varhanech a jiných nástrojích líbezně jsoucí zpěv dokonali.
To když se skonali pan arciděkan obyčejní colectu a modlitbu říkal a potom do zákrysty
vešel a nemeškaje se hned týž pan prelát svatou mši zpívanou De sancto Spiritu začal,
kterážto služba Boží k chvále Pánu Bohu s pěknou muzikou s trubači a vlašskými bubny
konána byla. Po přečtení Svatého Evangelia páni duchovní J. M. K. k políbení … knihu
mešní přinesli. Učiníc obyčejné a uctivé políbení J. M. K. toliko sám na ofěru jíti … kleče
na druhém stupni oltáře do stříbrné, pozlacené medenice položiti a při té svaté … službě
své modlitby vykonati ráčil. Když jest té službě Boží konec učiněn, k holdu přikročeno bylo
a shromáždění páni stavové, napřed pan hejtman, blíže … k J. M. K., jenž …v vyvýšeném
trůnu seděti ráčil, přistoupili. … Po vykonání holdu často jmenovaný onen prelát ihned
nahlas Te Deum laudamus u velikého oltáře spívati jest začal, kteréžto muzikanti na již
jmenovaných varhanech a instrumentech velmi líbezně následovali a mušketýři na rynku
stoje po třikrát rozdílně radostně salvy stříleli. To když se již skonalo, J. M. K. po přijatém
požehnání z kostela v předešlém řádu do se do lozumentu (místo ubytování) svého odebrati
a jednomu každému audienci, kdo jen …žádostiv byl, dáti ráčil.“
Další den se kníže sešel znovu se stavy, potvrdil privilegia, přijal jejich dary a učinil
tradiční obdarování svého koně zemskému hejtmanovi. Poté obřadně přijal kníže hold
od měšťanů a po „… vykonání tohoto holdu a obnovení úřadu města J.M.K. opět se dvorem
svým do farního kostela k slyšení svaté mše jeti a po tytáž Te Deum … pěkně zpívané bylo.“
Tak bylo ukončeno holdovaní, chceme-li přivítání a přijetí nového knížete
v opavském knížectví. V líčení Jana Václava Sedlnického je jasně vidět, jakou klíčovou
úlohu hrál farní kostel nejen ve veřejném životě města a celého knížectví vůbec, zejména
v jeho zásadních ceremoniálech jako bylo přijetí nového knížete. Ceremoniál nese stopy
prastarého užívání, které signalizuje důležitost tradičních zvyklostí pro celou společnost.
Posvěcený prostor kostela pak dodává celému aktu na důležitosti a posvátnosti, stejně tak
jako přítomnost nejvyššího preláta knížectví, který zde zastupuje nejenom olomouckého
biskupa, ale především samotného Boha. Bůh zde vystupuje jako svědek a garant
dodržování povinností a slibů knížete vůči svým poddaným a naopak přísahy věrnosti
poddaných pánovi opavské země. Všimněme si, že každá část ceremonie je zakončena
bohoslužbou a požehnáním.
Petr Tesař
6
Národní eucharistický kongres
Eucharistie a evangelizace
Počátkem nového roku jsme společně s celou církví zahájili
přípravu na celosvětový Eucharistický kongres v lednu 2016 v Cebu
na Filipínách. Církev v naší zemi s vědomím velké důležitosti tohoto
kongresu svolala Národního Eucharistický kongres, který bude
probíhat od 15. do 17. října 2015 v Brně. Vrchol celé přípravy bude
patřit slavnosti Těla a Krve Páně v měsíci červnu. Hlavním cílem
však není jen prožití a slavení těchto mimořádných událostí, ale
především úsilí znovu položit do centra našeho křesťanského života tajemství církve,
tajemství Eucharistické přítomnosti Krista, z níž křesťan žije a jež má být zdrojem pro
veškerou jeho aktivitu v rámci církve i mimo ni.
Proto je kladen mimořádný důraz na průběžnou přípravu v jednotlivých diecézích
a farnostech, která je doprovázena šesti společnými tématy. Na každý měsíc od ledna
do června 2015 je připraveno jedno:
leden – Eucharistie a jednota
únor – Eucharistie a společenství
březen – Eucharistie a solidarita
duben – Eucharistie a evangelizace
květen – Maria a Eucharistie
červen – Slavení Eucharistie.
V měsíci dubnu, který jsme právě započali, nám církev předkládá téma úzkého sepjetí
tajemství Eucharistie s evangelizačním posláním církve. Jestliže žijeme v úzkém –
svátostném – kontaktu s Kristem, sjednocujeme se také s jeho vůlí, a tou je šíření Božího
království. Na závěr každé mše svaté zní v latinském jazyce: „Ite, missa est“, tzn. „Jděte,
toto (eucharistické) shromáždění je rozpuštěno“, to, co jsme zde obdrželi a načerpali,
jsme povoláni předávat dál.
Také samotná evangelizační zkušenost a praxe církve ukazuje, že podstatou
plodnosti veškerých evangelizačních aktivit zůstává vždy modlitba, především adorace
před Nejsvětější svátostí oltářní. Eucharistie doslova živí hlasatele evangelia a dává
pravdivost a sílu jejich působení. Lidé dnes především hledají zázemí, přijetí, domov
a trvalý vztah – skutečnou a bezpodmínečnou lásku a Eucharistie je svou podstatou
největším projevem Kristovy obětující se a vydávající se lásky. Kristova láska
v Eucharistii dává věřícím sílu, aby se milovali navzájem a nezištně milovali všechny
své bližní.
o. Aleš Písařovic
Zpracováno a upraveno dle pastorační příručky ČBK Národní eucharistický kongres 2015
7
Zasvěcený život v Opavě
V církvi prožíváme Rok zasvěceného života. Proto jsme se rozhodli postupně představit
jednotlivá řeholní společenství působící v Opavě.
Minorité
Jak zní přesný název řádu?
Plný název našeho řádu je: Ordo fratrum minorum
conventualium (OFMConv.) – Řád bratří menších konventuálů.
V České republice se nám ale běžně říká „minorité“.
znak řádu
Odkdy působí v Opavě?
Neznáme přesné datum. Podle nejnovějších výzkumů můžeme
s jistotou říct pouze to, že minorité do našeho města přišli před
rokem 1250.
Kolik bratří je v Opavě nyní?
Opavskou komunitu tvoří tři bratři: o. Hyacint Skupień, který slouží u sester na
Kylešovské ulici, o. Karel Koblížek, vikář konventu a vikář farnosti Svatého Ducha Opava
a o. Krzysztof Skibiński, kvardián a farní administrátor téže farnosti.
Jaká je Vaše spiritualita?
Zachováváme řeholi sv. Františka z Assisi, na jejímž začátku čteme slova, která ukazují
hlavní náplň našeho života: „Řehole a život Menších bratří je tento: zachovávat svaté
evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě.“
Základními sloupy našeho charismatu jsou: fraternitas (bratrství), minoritas (býti
menším), konventualitas (život v komunitách). V praxi to znamená, že chceme být pro
sebe a pro ostatní lidi bratry, nad nikoho se nepovyšovat a také žít a působit společně
jako celá komunita: společně slavit liturgii, modlit se, společně žít a realizovat apoštolát.
V našem řádu, jehož zaměření je kontemplativně-činné, je život v kontemplaci velice
těsně spojen s apoštolskou činností. Apoštolát samotný může mít různá zaměření, kvůli
nedostatku kněží je to teď často – tak je tomu právě v Opavě – práce ve farnostech.
Jak je to s novými duchovními povoláními?
V Provincii sv. Cyrila a Metoděje (v České republice) je momentálně jeden novic (na
Kalwarii Paclawské) a tři bohoslovci, kteří studují v Bratislavě.
Děkuji za rozhovor.
8
Marie Štrauchová
20 let na Cestě
Za uplynulých dvacet let vyšla v Cestě spousta krásných článků, proto Vám některé
z nich opět připomínáme.
Kdo je ta, jež vystupuje z pouště?
Je klidný podvečer, měkké světlo zapadajícího slunce
bizardně prodlužuje stíny cedrů v zahradě. Vítr se uklidnil.
Ptáci vkládají všechno, čím jsou, do večerních chval. Vržou
cikády. Vzduch tak opojně voní a v dálce se pohupují lodě
připravené v přístavu k vyplutí.
Jedna cikáda se nám schovala do pokoje, je někde
tam, za její hlavou… Můj pohled upoutal odraz slunce
v jejích vlasech napůl skrytých pod závojem, uchvátil mne
třpyt v jejích očích hledících do dálky. V té chvíli jsem si
uvědomil, že zrovna prožívám jeden z těch okamžiků, kdy
se zastavil čas. Přímo jsem cítil, jak se mi do paměti vrývá
každý detail, každé zachvění listu.
Najednou mne napadlo – kdo je ta žena, jež tu stojí přede
mnou? Ještě před chvílí jsem si myslel, jak dokonale znám každý
záchvěv v jejím obličeji. Najednou – jakoby se celá proměnila.
Jas vycházející z její tváře není jen odraz zapadajícího slunce. sv. Monika a sv. Augustin
matka a syn
Pohlédnu stejným směrem, ale zřejmě nevidím totéž…
Vtom se mi v mysli vynořují obrazy a skládám z nich
mozaiku jejího života – dětství, mládí, svatba, manželství, děti… úsměvy, vroucnost,
zlom, zklamání, bolest, slzy, modlitba, slzy, naděje, modlitba, slzy, naděje…
Čím si podmanila nevázaného bouřliváka, jakým byl její manžel před svým křtem?
Dnes s ní věrně klečí na modlitbách.
Jak dokázala milovat uštěpačnou a zlobnou tchýni? Když jí umírala v náručí, šeptala:
„Děkuji ti, žes mi odpustila, jako mi odpouští Bůh!“
Proč se za úsvitu a za soumraku vytrácela na hodinu z domu a spěchala pokaždé na
stejné místo – do chrámu?
Proč nikdy neztratila naději a lásku pro svého vzdorného a poblouzněného syna?
Stojíme v okně – já a moje matka hledící asi k věčnosti. Přemožen dojetím a vděčností
klesám k jejím nohám a tiše šeptám vroucí díkuvzdání – jí i Bohu, že mi ji dal.
Její ruka se lehce dotkla mých vlasů a přes rameno sklouzla kamsi do záhybů jejího
roucha. Vzal jsem ji za ni… a v její dlani jsem políbil kříž.
Kdo je ta žena, jež tu dnes vystupuje z pouště svého života? Moje matka. A já si už
dnes myslím – svatá Monika.
Romana Žywiolová
zpravodaj Cesta, červenec - srpen 1998
9
Překvapila mne ta touha…
Víte, jak vypadá lidská touha? Já jsem ji uviděla na nočním bdění. Žena v evangeliu
se s velkou touhou dotkla Kristových šatů a byla uzdravena… V tu noc, kdy jsme se sešli
v kostele Panny Marie, byl před námi v monstranci přítomen Kristus a od něj vedl dlouhý
kus plátna jako jeho šaty. A věřte, nebo ne – stačila kratičká chvilka a kolem plátna
nebylo místo. Tolik z nás toužilo dotknout se… A Kristus uzdravoval… K uzdravení je
ale potřeba, aby nám bylo odpuštěno a abychom i my odpustili. Díky za svátost smíření!
Fronty ke zpovědnicím byly svědectvím toho, že mnoho z nás pochopilo…
„Víš, byl to pro mne hluboký zážitek. Při mši svaté mám teď pocit, že tam to plátno je,
a znovu jdu prosit za uzdravení,“ řekla mi potom jedna z těch, kteří se dotkli plátna. To
plátno tam při mši svaté opravdu je. Je vidět jen očima víry, takže člověk bez víry Ježíšovy
šaty neuvidí. Ježíše se můžeme dotknout jen rukama naší víry. Kristus na to čeká. On
touží uzdravovat naši zraněnou duši i tělo. Stačí jen nepatrný dotek s obrovskou vírou:
„Pane, Ty jediný můžeš…“
Marie Chromá
zpravodaj Cesta, červen 1995
10
In memoriam P. Jiljí Cidlík
Tak takový byl, je a bude otec Jiljí
Narodil se před 78 lety ve Tvořihrázi jako poslední
z jedenácti dětí. Myslím si, že všichni, kdo jsme o. Jiljího
alespoň trochu znali, se shodneme na tom, že mu při narození
bylo dáno do vínku nesčetné množství humoru. Stačilo ho
jen potkat na chodbě kláštera, zeptat se: „Otče, jak se máte?“
A kromě obvyklé odpovědi: „No, už mám nějaká ta léta,“ vždy
přidal jeden ze svých vtipů.
Jeho veselá povaha a smysl pro humor ho neopouštěly ani
v těch nejtěžších chvílích jeho života. A že jich nebylo málo.
Namátkou vzpomeňme např. vojenskou službu, která spíš
připomínala tábor nucených prací, nelehký pobyt ve vězení,
jeho zdravotní stav nebo vykonávání civilního zaměstnání
namísto služby Bohu atd.
Stát se knězem toužil už od malička. A když pak byl ve svých třiadvaceti letech
opravdu vysvěcen, řekl své mamince: „Mami, pořád jste chtěli, aby tu někdo nosil sukně,
tak ty sukně přece jen nosím.“ Otec Jiljí měl totiž kromě osmi bratrů i dvě sestřičky, které
však již v raném dětství zemřely. A tak rodiče toužili mít ještě děvčátko.
Jsem ráda, že i já se nyní mohu s vámi podělit o jednu veselou příhodu, která
mě potkala, když jsem byla požádána, abych pro otce Jiljího zajela autem do kostela
sv. Jana, kde sloužil jednou za měsíc německou mši svatou. Přijela jsem tedy, ještě se
svou kamarádkou, ve smluvenou dobu, a když otec nastoupil do auta, chtěla jsem otočit
klíčkem, jenže ejhle, nějak se to zaseklo. No nic, řekla jsem si, zkusím to znova. Ale
opět nic, ani podruhé, ani potřetí. Když se to nepodařilo snad ani podesáté, otec Jiljí
pochopil, že se něco děje, otočil se s neuvěřitelně klidnou tváří k volantu a řekl: „Svatý
Antoníne, pomoz.“ Načež se klíček umoudřil a já jsem mohla bez problému vyjet. Když
jsme se na něj společně s kamarádkou podívaly s vykulenýma očima, se stejně klidným
výrazem řekl: „No, a tak můžeš poprosit ještě třeba sv. Kryštofa, ten ti taky pomůže.“
V ten moment jsem nebyla schopna ani slova, a když jsem se konečně vzpamatovala
a chtěla říci alespoň děkuji, byla jsem už zaplavena další sérií vtipů.
Vy, kdo jste se přišli s o. Jiljím ve čtvrtek 12. června rozloučit do kostela Sv. Ducha,
si jistě pamatujete kázání otce biskupa. Mně v jeho promluvě zaujala nejvíce tato slova:
„Otec Jiljí už jistě nějaký ten vtip pověděl i svému Mistru a společně se tam nahoře
smějí.“ Ano, tak právě takový byl, je a vždy bude náš starý pan farář, otec Jiljí.
Renata Hoffmannová
zpravodaj Cesta, červenec - srpen 1997
11
STÁŘÍ JE DAR – tak si ho užívejme!
Milí čtenáři, s předstihem upozorňujeme, že v úterý 19. května 2015 proběhne 8. setkání
seniorů s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem na ostravsko-opavském
biskupství v Ostravě, zahájení v 9 hodin v sále na biskupství, potom bude mše sv. s otcem
biskupem v kostele sv. Václava, na setkání bude přednášet PhDr. Kateřina Lachmanová Th.D.
Přihlášky na telefonu – M. Göttlicherová tel. 731 534 062, L. Kaňoková tel. 734 876 497.
Postní duchovní obnova na téma „Výchova svědomí“
V sobotu 14. února se v Církevní konzervatoři zúčastnilo 120 lidí duchovní obnovy
vedené děkanem P. ThLic. Janem Czudkem na téma „Výchova svědomí“. Přednášky byly
velice zajímavé. Pokusím se vám je trochu přiblížit.
Otec citoval z dokumentu 2. vatikánského koncilu Gaudium et Spes: „V hlubinách
svědomí odkrývá člověk zákon, který si sám
neukládá, ale který musí poslouchat.(…) Jeho
hlas ho vybízí, aby miloval a konal dobro
a vyhýbal se zlu.(…) V poslušnosti vůči němu
spočívá jeho důstojnost a podle něho bude
souzen.“ Vnitřní hlas v člověku je hlasem
Božím. Člověk je zde s Bohem sám. Podle
sv. Bonaventury je svědomí něčím, co tě žene.
Dává ti sílu, schopnosti vůle. Je to jiskřička
duše, která v nás zůstala neporušena z ráje.
Pokud ji dobře opatrujeme, může se rozrůst
v Boží plamen v nás.
Při mši svaté jsme slyšeli prosit mladičkého
Šalamouna o vnímavé srdce. O schopnost
rozlišovat dobro a zlo. Prosit o dobré svědomí.
Přednášející vzpomněl i krále Davida. Ten
svedl Bat-šebu, manželku Chetejce Urijáše. Když otěhotněla, David zosnoval zabití jejího
manžela v boji. A jeho svědomí spalo. Nic mu nevyčítalo. Až prorok Nátan jeho svědomí
probudil. Poodhalil králi odpudivost jeho činu a David se kál.
Přednášející nám říkal, že Starý zákon i Pán Ježíš nemluví o svědomí, ale o srdci.
Žalmista volá: „Zaslechnete-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce“. Až sv. Pavel, jako
první, vědomě píše o svědomí. O zákonu, který je platný pro všechny. Bez ohledu na to,
jestli je člověk věřící, nebo nevěřící. Pokřtěný, nepokřtěný. Pavel vyzývá, předstupujme
před Boha s opravdovým srdcem, se srdcem očištěným od zlého svědomí. Ale k tomu
nestačí jen tvrzení: „Moje svědomí mi nic nevyčítá, mám to v sobě vyřešené,“ protože
svědomí existuje jen ve vztahu k Bohu a k druhým lidem. Není to něco obecného, na co
se můžu odvolávat a na vztahy nedbat.
12
Starozákonního člověka vychovávalo Desatero. Izraelité ho nepřijali jako břemeno,
ale jako dar. Možnost, jak se má žít a jednat, aby lidský život byl zahrnutý požehnáním.
Pán Ježíš v kázání na hoře Desateru vdechuje hlubší smysl. Odkrývá jeho pochopení.
Naplňuje zákon. Obrací se k apoštolům i k zástupům s výzvou: „Vy jste sůl země, vy
jste světlo světa.“ Vychovává: „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezabiješ! Kdo by
zabil, propadne soudu.‘ Ale já vám však říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá,
propadne soudu…“ Otec Jan upozorňoval. Jakoby Ježíš říkal, zabití, to je až to poslední.
Rozpomeňte se na to, co se dělo před tím. Z čeho vyrostla ta nenávist? Přišla myšlenka,
potom hněv, jednání bez vyslovení slov, potom přišly návyky… zabití. A stejně se to od
něčeho odvíjí u cizoložství, u rozvodů, křivé přísahy, odplaty. Ježíš předkládá požadavky.
Nabádá, jak prokazovat dobrodiní, jak se postit, modlit, milovat nepřátele… Nejen
k tomu vyzývá, ale toto v plnosti žije.
Lidská vůle je dědičným hříchem oslabena. V mém povolání (manželky, manžela,
kněze…) mě Bůh volá jménem, ke konkrétnímu úkolu, a já jako jednotlivec odpovídám
hlasem svého svědomí. Nemám čekat, že to nějak dopadne. Abych duchovně rostl,
musím se rozhodovat. Potom mě svědomí chválí nebo mi něco vyčítá a já se učím. Mám
se utvrzovat ve správných návycích. Směřovat ke ctnostem. Rozpomínat se, co jsem
slibovala. Manželé: úctu, lásku, věrnost. Kněz: poslušnost, čistotu, modlitbu…
Aby naše svědomí bylo správné, ne úzkostlivé nebo naopak široké, laxní nebo
zmatené, musí být živeno modlitbou. Pro rozhodování si máme dopřát čas. Máme
promýšlet účinky našeho jednání. Zkoumat, zda moje rozhodnutí slouží lásce k Bohu
a lásce k bližnímu. Ptát se zkušenějších. Modlit se za správné rozhodnutí. Svoje svědomí
srovnávat se svědomím bližních, především s učitelským úřadem církve, který je
kolektivním svědomím církve (katechismus, encykliky…).
Mám říkat pravdu. Mluvit ve správný čas. Zvláště, když se jedná o velké hodnoty.
O důstojnost člověka, život, pravdu, spravedlnost. Pravda má jít ruku v ruce s láskou.
Vždyť pravá výchova svědomí je vždycky cestou následování Krista, osobního vztahu
k němu. Jak se v životě rozhodujeme, tak se rozhodujeme i ve svědomí.
Děkujeme otci Janovi za hodnotnou duchovní obnovu a přejeme mu hodně Božího
požehnání pro výchovu jeho vlastního svědomí i pro výchovu svědomí našeho.
Marie Smolková
Návštěva výstavy Země a její pán
Před nejstarším muzeem v Česku, které v loňském roce oslavilo 200. výročí svého
vzniku, se v úterý 17. února sešla skupina patnácti lidí. Ujal se nás Mgr. Michal Váleček,
který nás provedl celou rozsáhlou výstavou v přízemí i prvním poschodí. Podal nám
podrobný výklad k jednotlivým exponátům. Výstava je realizována Slezským zemským
muzeem v rámci projektu Slezsko. Klade si za cíl přiblížit veřejnosti sféru umělecké
a vědecké kultury zeměpanské moci, která existovala na území historického Rakouského
Slezska od středověku až do roku 1918. Ukazuje, jaký odkaz tu zanechaly nejen významné
13
dukát opavského vévody Přemka I.
(přední a zadní strana)
panovnické rody, ale i aristokracie, církevní představitelé a také reprezentanti měst
a venkova. U moci se vystřídaly významné evropské dynastie.
Po vstupu do budovy, hned na čestném místě, byl vystaven exponát ze sbírky Národního
muzea v Praze – dukát opavského vévody Přemka I. – existuje pouze jediný exemplář.
Výstava je jedinečná svým nadregionálním přesahem. Má 260 exponátů ze sbírek
Slezského zemského muzea, ale i z mnoha dalších domácích a polských institucí.
Prohlédli jsme si významné listiny, obrazy, erby, pečeti a mnoho dalších pamětihodných
předmětů.
Eliška Kucerová
Program na duben: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním
stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není
uvedeno jiné místo.
7. 4.
informativní schůzka
14. 4. přednáška sestry Filomény na téma „Čas a duchovno“ bude v pastoračním
středisku minoritského kláštera i pro širší veřejnost
21. 4. setkání s otcem Alešem Písařovicem, kaplanem farnosti Nanebevzetí Panny
Marie, bude v Denním stacionáři pro seniory
V úterý 5. května se koná poutní zájezd do významného poutního místa Křtiny.
Odjezd z Rybího trhu je v 6.30 a cena zájezdu včetně oběda je 400 Kč. Závazné přihlášky
přijímá paní Anna Foldynová na tel. číslech 737 355 999 nebo 553 711 106 a pan Karel
Klein na tel. čísle 728 382 711.
Přejeme Vám všem radostné a požehnané Velikonoce – ať Ježíš Kristus vstane
z mrtvých i ve Vašem srdci – Aleluja!
za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO
Drahomíra Ziffrová
14
K zamyšlení
Vážení čtenáři Cesty,
událost Velikonoc – zmrtvýchvstání Krista – je podstatným bodem naší víry. Svatý
otec Benedikt XVI. ve své knize „Ježíš Nazaretský II.“ cituje sv. Pavla a píše: „A jestliže
Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je naše víra. Pak ovšem my vypadáme
jako lživí svědci o Bohu: … proti Bohu jsme svědčili, že Krista vzkřísil.“ (1 Kor 15,14n)
Křesťanská víra stojí a padá s pravdivostí svědectví, že Kristus vstal z mrtvých.
Je to událost v dějinách, která ovšem prostor dějin rozráží a proniká nad něj.
Zmrtvýchvstání bychom mohli chápat jako jakýsi radikální „mutační skok“, jímž se
otevírá nová dimenze života, lidského bytí. Tato nová dimenze se týká nás všech a pro
nás všechny stvořila nový prostor života, bytí s Bohem.
Ježíšovo zmrtvýchvstání není historickou událostí stejného druhu jako jeho narození
nebo ukřižování. Je něčím novým, novým typem události. Snad by se dalo vyjádřit takto:
Ježíšovo zmrtvýchvstání vede nad dějiny, ale zanechalo v nich stopu. Proto o něm jeho
svědkové mohou svědčit jako o události zcela nové kvality.
Pro nás všechny tu ale nakonec stále zůstává otázka, kterou Ježíši položil Juda Tadeáš
ve večeřadle: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, a světu ne?“ (Jan 14,22) Ano, proč
ses mocně nepostavil svým nepřátelům, kteří tě ukřižovali? – chce se nám ptát. Proč jsi
jim neukázal s nepřemožitelnou silou, že ty jsi živý, Pán nad životem a smrtí? Proč ses
ukázal jen hrstce učedníků, jejichž svědectví musíme důvěřovat?
Tato otázka se netýká pouze zmrtvýchvstání, ale vůbec způsobu, jímž se Bůh zjevuje
světu. Proč pouze Abrahámovi – proč ne mocným světa? Proč pouze
Izraeli, a ne všem národům Země, aby nebylo
pochyb?
To je tajemství Boha, který jedná tiše. To, že
ve velkých dějinách lidstva jen poznenáhlu
buduje svoje dějiny; že se stává člověkem
a že jeho současníci a určující síly dějin
ho přitom mohou přehlédnout; že trpí
a umírá a že jako Zmrtvýchvstalý
chce k lidstvu dojít jen skrze víru
„svých“, jimž se ukazuje; že neustále
tiše klepe na dveře našich srdcí,
a když mu otevřeme, pomalu nás činí
vidoucími.
A přece – není právě toto božský
způsob? Nepřemáhat vnější mocí,
ale dávat svobodu, darovat lásku
a probouzet? Když se nad tím dobře
zamyslíme, není to, co se zdá tak
15
malé, tím vpravdě velkým? Nevychází od Ježíše po staletí sílící světelná stopa, která
nemohla vzejít od pouhého člověka a jíž do světa skutečně prosvěcuje Boží světlo?
Nalezlo by kázání apoštolů víru a dokázalo by vytvořit celosvětové společenství, kdyby
v něm nepůsobila síla pravdy?
Když nasloucháme svědkům s bdělým srdcem a otvíráme se znamením, jimiž Pán je
i sebe sama znovu a znovu potvrzuje, pak víme: On vpravdě vstal z mrtvých. On je živý.
Jemu se svěřujeme a víme, že jsme na správné cestě. Vkládáme spolu s Tomášem ruce do
Ježíšova probodeného boku a vyznáváme: „Pán můj a Bůh můj!“ (Jan 20,28)
Požehnané a milostiplné Velikonoce přejí všem senioři z Klubu sv. Anežky.
Zdroj: Ratzinger, Joseph: Ježíš Nazaretský II. Brno: Barrister & Principal, 2011.
Dětem
1815-2015: 200 let od narození svatého Jana Boska
Don Bosko začíná své dílo
Don Bosko prosil Pannu Marii, aby svou přímluvou pomohla začít hlásání evangelia
mezi zanedbanou mládeží. A Panna Maria na modlitbu odpověděla.
Bylo to 8. prosince 1841, o svátku Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Don Bosko se připravoval na mši svatou. Do sakristie nakoukl mladík z ulice. Kostelník
ho ztloukl a vyhnal.
Don Bosko ho však zavolal zpět a pozval ho na mši svatou. Po skončení bohoslužby si
s chlapcem povídal. Dozvěděl se, že mu rodiče zemřeli, že je zedník a neumí číst ani psát.
„Ale zpívat a pískat umíš, že ano?“
Chlapec se usmál a Don Bosko se zaradoval, že získal hochovu důvěru. Proto se ho
zeptal: „Pověz mi, milý Bartošku, byl jsi už u prvního svatého přijímání?“
„Ještě ne.“
„Modlíváš se ráno a večer?“
„Zapomněl jsem se modlit.“
„A chodíš do náboženství?“
„Ne. Stydím se tam chodit, protože malí kluci vědí víc než já.“
Don Bosko na nic nečekal. A když hoch projevil ochotu, začal ho učit hned. Po
půlhodinové rozmluvě chlapec slíbil, že přijde zas.
„Příští neděli přiveď i své kamarády. Něco pěkného vám přichystám…“
Příští neděli přišlo za Donem Boskem devět chlapců. Za měsíc jich bylo už 24. Brzo
stoupl jejich počet na stovku.
16
Kde se však měl Don Bosko s tolika kluky setkávat? Po tři roky mohli hoši rušit
nedělní klid v Kněžském ústavu, kde jim dovolili skotačit na tamním dvoře staří kněží
Don Guala a Don Cafasso. Ale hochů přibývalo, dvůr byl těsný…
Don Cafasso získal pro Dona Boska místo v sirotčinci, který zbudovala ze svého
majetku markýza Barolová. Zde měl Don Bosko k dispozici venkovní prostor 20x5
metrů, uvnitř mohl upravit ze dvou místností kapli sv. Františka Saleského. Na první mši
svatou přišlo 150 hochů.
Sem však se svými hlučnými kluky nechodil Don Bosko dlouho. Stížnosti na rámus,
pošlapané a utrhnuté květiny, a to v blízkosti dívčího ústavu – vše vyústilo v rozhodnutí
markýzy, aby si hledal Don Bosko pro nezvedené uličníky místo jinde.
Chlapců však bylo již tři sta. Když dostal dovolení hrát si s nimi na nějakém
prostranství, záhy přišel zákaz a stěhování jinam. Nakonec nezbývalo Donu Boskovi
nic jiného, než s kluky chodit na vycházky. Zástup kluků znepokojil starostu Markýze
Cavour, který mu průvody zakázal.
„Poslechnu,“ odpověděl Don Bosko, „když mi to přikáže arcibiskup.“
Mons. Fransoni, turinský arcibiskup, byl však Boží muž a dílu Dona Boska žehnal.
Don Bosko přesto věděl, že dlouho to takto nepůjde. Modlil se a staral, jak dál…
jáhen Josef Janšta
ilustrace Emilka Kollárová
Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko
17
Ze života skautů a skautek
Skautská mše svatá
V pátek 24. dubna na svátek sv. Jiří, patrona skautů, si při mši svaté
v 17 hodin v kostele Sv. Ducha připomeneme 25. výročí obnovení Junáka
a Pánu Bohu poděkujeme za 25 let fungování skautského křesťanského
střediska Zvon. Vzpomeneme také na naše zemřelé bratry a sestry
a poprosíme o požehnání pro naši činnost do dalších let. Srdečně zveme k účasti všechny
naše současné i bývalé členy, jejich rodiče a všechny příznivce.
Den sesterství
Jako každý rok, tak i letos si 22. února
skautky na celém světě připomněly den
narození zakladatele skautingu Roberta
Baden-Powella a jeho ženy Olave. Slaví
se tzv. Den sesterství. Protože tentokrát
tento svátek připadl na neděli, rozhodly
jsme se, že nedělní ráno strávíme
společným slavením mše sv. v kostele
Sv. Ducha a společnou snídaní s rodinami
našich skautek a světlušek i s bývalými
členkami našeho oddílu.
V pastoračním středisku nás v podání
Katky a Zouzy přivítali sami manželé
Baden-Powellovi a povyprávěli nám nejen
o tom, jak vznikl skauting, ale také o jejich
osudovém setkání a vlastním životě. Poté
jsme si pochutnali na buchtách, prohlédli
si oddílové i družinové kroniky, zhlédli
prezentaci skautské družiny Sasanek
a fotky z oddílové činnosti. V závěru
nezbývalo nic jiného, než se rozloučit
a uklidit.
Těšíme se na další setkání a touto cestou děkujeme především otci Kryštofovi, že nám
umožnil uskutečnit setkání v pastoračním středisku, ale také všem, kteří nám s realizací
akce pomohli.
Markéta Smolková
18
Změna názvu organizace
Nabytím účinnosti Nového občanského zákoníku přestal
být Junák občanským sdružením a stal se spolkem,
jednotlivé organizační jednotky pak pobočnými
spolky. Z toho důvodu bylo potřeba provést zásah do
stanov naší organizace a také upravit název.
Při této příležitosti se začalo uvažovat o změně
názvu, a tak se napříč celou organizací rozvinula
diskuse o jeho nové podobě. Na okresních
a krajských sněmech Junáka se pak orientačně
hlasovalo o více jak deseti různých návrzích,
až nakonec Valný sněm Junáka, který se konal
v březnu minulého roku v Litomyšli, rozhodl
o změně názvu organizace, a to na „Junák –
český skaut, z. s.“ (zkratka znamená zapsaný
spolek). Junák se k tomuto názvu vrací sto let od
založení stejnojmenného spolku bratrem zakladatelem A. B. Svojsíkem. Nový název
platí od 1. dubna 2015 a název našeho střediska je: „Junák – český skaut, středisko Zvon
Opava, z. s.“
Pavel Rychta - Paulo
Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí vyhlašuje
XIII. ročník výtvarné soutěže „Krása a tajemství Velikonoc“.
Téma: Ustanovení Eucharistie – společenství jako jednota lásky mezi
člověkem a Bohem „…aby byli jedno, jako jsme jedno my, aby byli dokonalí
v jednotě a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že sis je zamiloval.“ (Jan 17,22 - 23)
Hodnoceny budou práce, které ztvárňují Poslední večeři Páně nebo prožívání
společenství lásky v rodině, mezi kamarády, ve škole, ve farnosti apod.
Technika provedení: libovolná, formát: maximální velikost A3.
Samostatná kategorie – fotografie. Fotografie je nutno zasílat na adresu [email protected] ve formátu JPEG.
Termín odeslání či odevzdání: do 30. dubna na adresu školy.
19
Soutěžní kategorie – dle roku narození soutěžících: 1. kategorie: děti ročníky do
r. 2009; 2. kategorie: ročníky 2008 - 2006; 3. kategorie: ročníky 2005 - 2004; 4. kategorie:
ročníky 2003 - 2002; 5. kategorie: ročníky 2001 - 1999.
Každá práce musí být označena na zadní straně těmito údaji: jméno a příjmení autora,
rok narození, soutěžní kategorie, název práce, adresa školy a telefonní kontakt, případně
e-mailová adresa; od každého autora je možné zaslat jen jednu práci a jednu fotografii.
Vyhodnocení soutěže: slavnostní vernisáž s předáním cen proběhne ve středu
27. května.
Porota udělí ceny a diplomy ve vypsaných kategoriích ve zlatém, stříbrném
a bronzovém pásmu. Vyhodnocené práce budou vystaveny ve školní galerii. Práce
odevzdané do soutěže se vracejí pouze na požádání.
Těšíme se na vaši účast ve výtvarné soutěži.
Organizátoři soutěže
20
Centrum pro rodinu – středisko Opava
Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro;
e-mail, mobil: [email protected], mobil: 731 625 617;
internetové stránky: www.prorodiny.cz,
osobní kontakt: Po–Pá od 8 do 14 hodin.
Adorace pro maminky
Ve středu 29. dubna ve 20 hodin se uskuteční pravidelná adorace pro maminky
v minoritském klášteře v Opavě.
Tvořivý víkend pro maminky a dcery
Uskuteční se 1.-3. května ve Frýdlantu nad Ostravicí, v pastoračním středisku,
Ostravská 453. Víkend je určen pro maminky s dcerami ve věku 7 - 15 let.
Lektorky: Gita Vyleťalová, Pavla Sýkorová a Markéta Hurníková.
Cena: maminky 700 Kč, děti 600 Kč za víkend. Platba na místě, v ceně není zahrnuta
platba za materiál.
Přihlášky: 731 625 616, [email protected], plakátek: www.cpr-zlin.cz.
Manželská setkání
Uskuteční se 11.–18. července na Velehradě.
Náplní tohoto týdenního kurzu jsou přednášky na téma vzájemných vztahů mezi
mužem a ženou v manželství.
Bližší informace naleznete na www.prorodiny.cz.
Přihlášky: 736 185 701, [email protected]
Pokud byste měli o tento kurz zájem, neváhejte s přihláškami, protože kapacita se
rychle naplňuje.
Mediace a rodinné konzultace v Krnově
Poradna probíhá v Krnově na farním úřadě jednou za měsíc, vždy v úterý.
Nejbližší termíny: 14. dubna, 19. května a 23. června.
Je nutné se objednat: 775 244 291, [email protected]
Mediace je alternativní možnost řešení konfliktů, neshod, nedorozumění, sporů
s pomocí třetí osoby – mediátora. Ten pomáhá zúčastněným stranám definovat
společné i rozdílné zájmy a usnadňuje nalezení oboustranně přijatelného řešení ve všech
předmětech jednání.
Jana Dostálová
21
Charita Opava
Kontakt: Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař;
telefon a fax: 553 611 816, 553 612 780, 553 612 788;
e-mail: [email protected];
internetové stránky: www. charitaopava.cz.
Přednáška poradí, jak se stát Neziskovkou roku
Chcete, aby právě Vaše organizace získala titul Neziskovka roku, tedy ocenění, které
uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti? Jak toho dosáhnout přijedou v úterý
28. dubna do Opavy z Prahy poradit Kateřina Tomášová z Nadace rozvoje občanské
společnosti a Lenka Stárková z konzultační společnosti Sanek Ponte.
Cenu nejlepší velká nezisková organizace za rok 2014 loni získala Charita Opava.
Již při přebírání ocenění na půdě Senátu Parlamentu ČR se její zástupci s pořadateli
domluvili na uspořádání přednášky, určené kolegům z ostatních neziskovek, ale také
studentům či zájemcům z řad veřejnosti. Přednáška pod názvem Jak se stát neziskovkou
roku, která je výsledkem této spolupráce, bude pojednávat o metodice řízení profesionální
neziskovky a obě přednášející budou hovořit o podmínkách přihlášení organizací do
projektu Neziskovka roku 2015 a představí také metodiku „Zdravého organizačního
řízení“, kterou vyvinula právě pro účely hodnocení neziskových organizací Nadace
rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy. Součástí
setkání bude také možnost konzultace konkrétních problémů s přítomnými odborníky
z poradenské společnosti Sanek Ponte a organizátoři slibují i interaktivní zážitkové
překvapení na konec.
22
Akce proběhne v Schösslerově salonku ve druhém patře Obecního domu na Ostrožné
ulici v Opavě ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací OKO v úterý 28. dubna od
10 hodin. Koná se v rámci celoročních oslav udělení ceny NEZISKOVKA ROKU 2014,
během nichž pořádá Charita Opava celou řadu setkání s odbornou i laickou veřejností.
Vstup je opět zdarma, nicméně počet účastníků je z důvodu kapacity sálu omezen, proto
prosíme zájemce o registraci na tel. 553 612 780 nebo [email protected]
Wellness centrum nabízí od března novou masáž
Bolesti hlavy, svalů, kloubů, zad a páteře. Někdo už si zvykl a ani netuší, že pomoc
od tohoto martýria je na dosah. Klienti Wellness centra Charity Opava vědí, že masáže
skýtají nejen uvolnění a úlevu od bolesti, ale působí dobře i na lidskou psychiku. Od
března se příznivci masáží mohou seznámit s novou procedurou. Wellness centrum
obohatilo svou nabídku o segmentovou reflexní masáž.
Tato masáž je odvozena z klasické
masáže a jedná se o manuální
léčebný zásah na povrchu těla,
aplikovaný v místech druhotných
reflexně vyvolaných změn. „Je to
velmi účinná, ryze zdravotní masáž,
kterou můžeme úspěšně aplikovat u
řady našich klientů, jež mají problémy
vycházející z oblasti páteře. Když
jsem zjistil, že je v nabídce kurzů,
přihlásili jsme se dva a na podzim
jsme kurz absolvovali, další dva maséři tuto proceduru uměli už ze školy. V současnosti
jsme tedy čtyři, kteří ji ovládáme,“ říká vedoucí Wellness centra Pavel Veverka a dodává,
že masáž je velmi náročná na ruce maséra.
Segmentová reflexní masáž se používá především při poúrazových a pooperačních
stavech, poruchách prokrvení, při funkčních, degenerativních a některých chronických
revmatických onemocnění páteře a kloubů. Indikována je také při funkčním a organickém
onemocnění vnitřních orgánů, při onemocnění dýchacích cest nebo v případě změn na
cévách diabetiků. Masáž se provádí na sucho, bez použití masážních prostředků, poloha
pacienta je obvykle na břiše nebo vsedě.
Proč zvolit právě tuto masáž? Je to módní záležitost? Pavel Veverka kroutí hlavou.
„Když přinášíme něco nového, musíme vědět, že to má smysl a že je to ověřené. Na módní
novinky si v našem Wellness nepotrpíme. Já to vidím v nabídkách některých škol – nabízejí
kurzy třeba na pepřové masáže nebo ruskou masáž a spousty dalších. Takové kurzy si
nevybíráme.“ Cena nové procedury je více než příznivá. Naši nevidomí a slabozrací
maséři ji nabízejí za 180 korun, ačkoli v některých wellness zařízeních je i za 300 korun.
Masáž trvá asi půl hodiny a klienti se mohou objednat jak na pracovišti v Jaktaři, tak na
Kylešovské ulici 4.
23
Dodejme, že segmentová reflexní masáž uzavírá desítku procedur, které Wellness
centrum Charity Opava nabízí. Vybrat si můžete z těchto osvědčených procedur:
klasická zdravotní masáž, regenerační masáž s konopným olejem, manuální lymfatická
masáž, přístrojová lymfatická masáž, masáž lávovými kameny, medová masáž,
perličková a hydromasážní koupel, suchá uhličitá koupel, rašelinový a bylinný zábal
nebo multifunkční saunu Vario.
Na všechny procedury je nutno se předem objednat: pracoviště Jaktař, Přemyslovců
26, tel. 605 444 322; pracoviště Opava, Kylešovská 4, tel. 605 443 222.
Výstavy vítězných snímků fotosoutěže MŮJ SVĚT
Do poloviny dubna bude v Opavě zdarma ke zhlédnutí výstava fotografií, které
zvítězily v 7. ročníku fotosoutěže Můj svět, pořádané Charitou Opava pro zaměstnance,
dobrovolníky a klienty všech Charit České republiky.
Vernisáž výstavy proběhla v Historické budově Slezského zemského muzea v Opavě
za účasti autorů vítězných fotografií již v březnu a stihnout ji zde můžete do 5. dubna.
Hned poté se výstava přesune do galérie Obchodního centra Silesia na Těšínské ulici,
kde setrvá do konce měsíce. Poté budou vítězné fotografie se sociální tematikou, vybrané
komisí v čele s patronem soutěže prof. Jindřichem Štreitem, putovat tak jako každý rok
po městech celé České republiky. Mezi oceněnými jsou také Martin Žídek a Miroslava
Baranová z Opavy.
Charita Opava
24
Přijměte pozvání na memoriál, koncert a rovněž pouť k Panně Marii, Prostřednici
Milostí. Od 8.30 bude adorace a v 9 hodin mše svatá, hlavním celebrantem bude
generální vikář Mons. Martin David.
Orel jednota Stěbořice ve spolupráci s farností Stěbořice ([email protected])
pořádá v pátek 8. května běh okolím Stěbořic k uctění památky kněze Josefa Motyky. Start
závodu je v 15 hodin, registrace bude probíhat od 13.30.
Poběží se na dvou tratích. První je dlouhá 4 km a bude se na ní soutěžit v kategoriích
muži, ženy, chlapci do 15 let a děvčata do 15 let. Druhá trať je dlouhá 10 km a bude se
startovat v kategoriích muži a ženy. Startovné při přihlášení do 4. května činí 100 Kč, při
přihlášení na místě 150 Kč, děti do 120 cm zdarma.
Možnost přihlášení trvá do 4. května zaplacením startovného na číslo účtu
235439499/0300 (variabilní symbol – rok narození, do poznámky napsat celé jméno
a délku tratě).
Večer je připraven koncert, v 18 hodin vystoupí předkapela a od 19 hodin bude hrát
Sima Martausová Band (objev roku 2013 SR). Cena lístku je 100 Kč/osoba (děti do 120
cm a všichni závodníci zdarma), předprodej na obecním úřadě ve Stěbořicích a v kostele
Narození Panny Marie ve Stěbořicích.
Poděkování
Maminka Vaška Steyera děkuje všem, kteří vyprovodili na poslední cestě jejího syna,
především farníkům z Chlebičova, Malých a Velkých Hoštic a z Opavy. Děkuje panu
faráři, všem ministrantům a panu Karlu Kosterovi.
Maminka taky děkuje všem, kteří jejího syna při různých činnostech, které rád
vykonával, podporovali.
25
Pozvánka na duchovní obnovu pro dívky
Chceš si na chvíli odpočinout, načerpat sílu a objevit svou vnitřní hodnotu? Tak
neváhej, přihlas se a přijeď na duchovní obnovu pro dívky od šestnácti let na téma
Důstojnost ženy.
Duchovní obnova se uskuteční od pátku 29. května do neděle 31. května v Dolních
Životicích u Opavy v chalupě u lesa. Povede ji otec Michal Jadavan a sestry z Kongregace
Dcer Božské Lásky.
S sebou: Bible, psací potřeby, spacák, přezůvky. Cena je dobrovolná.
Přihlásit se lze do 22. května. Kontakt: S. M. Cecilie Heneberková, Rooseveltova 47,
746 01 Opava, email: [email protected], telefon: 731 704 497, www.dcerybozskelasky.
webnode.cz.
Oznámení
Mše svatá v německém jazyce
Adorace před Nejsvětější svátostí
• Chrám Sv. Ducha – každou středu od 16
bude v sobotu 18. dubna v 16.30 v kapli hodin do začátku mše svaté, která začíná
sv. Anny konkatedrály Nanebevzetí Panny v 17 hodin.
Marie.
• Kaple sv. Anny konkatedrály Nanebevzetí
Panny Marie – každý čtvrtek v obvyklých
Mše svatá celebrovaná biskupem
časech. Ve čtvrtek 23. dubna (svátek sv.
Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem Vojtěcha) adorace nebude, protože v kosbude v pondělí 6. dubna (2. svátek veliko- tele sv. Vojtěcha bude v 18 hod. mše sv.
noční) v 8.30 v konkatedrále Nanebevzetí • Kostel sv. Vojtěcha – v pátek 17. dubna
Panny Marie. Mše svatá v 10 hodin tento (třetí pátek v měsíci) s pobožností s Koden nebude.
runkou k Božímu milosrdenství a v pátek
1. května (první pátek v měsíci) s pobožMše svatá ze slavnosti sv. Vojtěcha
ností k Nejsvětějšímu Srdci Páně – vždy po
bude ve čtvrtek 23. dubna v 18 hodin mši svaté začínající v 18 hodin.
• Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli
v kostele sv. Vojtěcha.
5. dubna a 3. května, tak jako každou prvZměny mší svatých po změně času
ní neděli v měsíci, bude krátká adorace
s litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
k níž došlo v neděli 29. března.
• Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kylešovice – a svátostným požehnáním – po mši svaté
začínající v 16.30.
večerní mše svaté začínají v 18 hodin.
• Kostel sv. Jana Nepomuckého v KylešoviDalší změny mší svatých
cích – v pátek 24. dubna (poslední pátek
V kostele sv. Jana Křtitele bude až od 31. v měsíci) s pobožností s Korunkou k Božíkvětna (neděle po Slavnosti Seslání Ducha mu milosrdenství a v pátek 1. května (prvSvatého) opět každou neděli v 11 hodin ní pátek v měsíci) s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně – po mši svaté začínající
mše svatá.
v 18 hodin.
26
Svátost pomazání nemocných
bude ve farnosti Panny Marie udělována
v sobotu 11. dubna v kostele sv. Vojtěcha
při mši svaté v 18 hodin. Od 17 hodin bude
pro ty, kteří chtějí přijmout tuto svátost,
příležitost k svátosti smíření. Je nutný zápis
zájemců o přijetí svátosti v sakristii konkatedrály.
Májové pobožnosti
• Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie –
od pátku 1. května denně v 19 hodin.
• Kostel Sv. Ducha – úterý až pátek po mši
svaté začínající v 17 hodin; pondělí a sobota po mši svaté začínající v 8 hodin; neděle
v 17 hodin.
• Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kylešovice
– středa a pátek – po mši svaté začínající
v 18 hodin.
• Neděle 12. dubna – sbírka na opravu
konkatedrály – v kostelech farnosti Nanebevzetí Panny Marie.
Fatimská pobožnost
bude v pondělí 13. dubna v kostele
Sv. Ducha. Pobožnost začíná v 16.15 modlitbou růžence. V 17 hodin je mše svatá, po
ní litanie a průvod se sochou Panny Marie.
Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení
CHO nabízí
• Úterý 14. dubna – přednáška sestry Filomény na téma „Čas a duchovno“ –pastorační středisko minoritského kláštera v 16
hodin.
• Úterý 21. dubna – setkání s otcem
Alešem Písařovicem, kaplanem farnosti
Nanebevzetí Panny Marie – Denní stacionář pro seniory na Kylešovské 4 v domě
Pouť k Panně Marii Opavské, Matce
U sv. Anežky v 16 hod.
Milosrdenství
Další informace o těchto akcích i o činbude letos v sobotu 16. května. Poutní mše nosti Klubu sv. Anežky najdete na str. 12
svatá bude v kostele sv. Vojtěcha v 18 ho- tohoto čísla Cesty pod titulkem „STÁŘÍ JE
din. Přijďte uctít naši Pannu Marii Opav- DAR – tak si ho užívejme!“
skou na této pouti. Další informace budou
Informace pro mládež
v květnové Cestě.
Diecézní centrum mládeže – kompletní
Intence na mše svaté
program akcí Diecézního centra mládeže
• v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie a Diecézního střediska mládeže naší
se zapisují průběžně po celý rok, vždy po diecéze najdete na webových stránkách
každé mši svaté v sakristii;
dcm.doo.cz.
• v kostele sv. Vojtěcha se přijímají intence
v pátek 24. dubna, od 16.45 do 17 hodin, Poutní místo Cvilín u Krnova
na mše svaté slavené v červnu.
• Úterý 28. dubna – Pouť matek v požehnaném stavu ke cti sv. Jany Mollové; mše svatá
Plánované sbírky
bude v 10 hodin.
• Neděle 5. dubna – sbírka „na kněžský se- • Pátek 1. května – Zahájení poutní sezóny;
minář“ – ve všech kostelech.
mše svatá bude v 11 hodin, po mši májová
pobožnost.
27
• Neděle 10. května – Pouť k Panně Marii
Fatimské; mše svaté budou v 8 a v 10 hodin.
Srdečně zveme všechny poutníky též na
mše sv., které zde bývají slouženy každou
neděli v 10 hodin. Můžete využít linkového
autobusu č. 806, který vyjíždí ze zastávky
Autobusové stanoviště v 9.40 a zpět pak
nově v 11.15.
Kontakt: P. Sebastian Gruca OFMConv
– rektor kostela. Adresa: Poutní dům, Výletní 3, 794 01 Krnov; tel.: 732 664 763;
e-mail: [email protected] Program poutí na celý rok 2015 najdete na webových
stránkách http://kostelcvilin.cz/.
Exercicie v květnu
Svatý Hostýn
Neděle 17. až pátek 22. května
Duchovní obnova P. Jiří Pleskač
Jakékoliv informace o jezuitských duchov-ních cvičeních, i dalších exercičních
domech, získáte na webových stránkách:
www.exercicie.cz, kde najdete kontakt na
jednotlivé exerciční domy a také se můžete
přihlásit.
Koncert
Neděle 26. dubna v 15 hodin – vstupní
hala minoritského kláštera Opava. Koncert, na kterém si připomeneme nedožité
80. narozeniny Miloše Kačírka, opavského pedagoga a výtvarníka. Účinkují: Cimbálová muzika ZUŠ V. Kálika v Opavě, vedoucí Roman Kubala; Chlapecký pěvecký
sbor ZŠ Stěbořice, sbormistr Karel Kostera.
Pořádá Umělecká agentura Karel Kostera.
Prosebné a významné dny
čtvrtek 2. dubna – Zelený čtvrtek;
pátek 3. dubna – Velký pátek;
3.–11. dubna – novéna k Božímu milosrdenství;
sobota 4. dubna – Bílá sobota;
neděle 5. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně – první svátek velikonoční;
pondělí 6. dubna – pondělí v oktávu velikonočním – druhý svátek velikonoční;
úterý 7. dubna – Den vzdělanosti,
neděle 12. dubna – 2. neděle velikonoční
(Božího milosrdenství);
čtvrtek 23. dubna – svátek sv. Vojtěcha;
neděle 26. dubna – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu;
pátek 1. května – první pátek v měsíci.
Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie a kostela sv. Vojtěcha
nebo na faru Almužnická 2, Opava, případně poslat na adresu redakce, nebo elektronickou poštou na adresu
[email protected] – vždy do uzávěrky.
Telefonní číslo na redakci zpravodaje Cesta: 733 529 923.
Webové stránky farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě: www.farnostopava.cz
Kontakt na Farní úřad Nanebevzetí Panny Marie v Opavě – tel.: 733 307 117, e-mail: [email protected]
Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, vydavatel a adresa
redakce: ŘKF Nanebevzetí Panny Marie, Almužnická 2, 746 01 Opava. Tiskne tiskárna Schneider.
Ročník 22., číslo 4. Náklad 750 výtisků. Výrobní náklady 1 kusu 10 Kč. Číslo připravila a vydání
zajistila redakční rada zpravodaje. Registrováno pod číslem MK ČR E 12507 u MK ČR.
Příští číslo 3. 5. 2015, uzávěrka 14. 4. 2015

Podobné dokumenty