Výroční zpráva 2008 - Česká filmová komora

Transkript

Výroční zpráva 2008 - Česká filmová komora
Výroční zpráva
Česká filmová komora, o.p.s
2008
Česká filmová komora, o.p.s.
Národní 28
110 00 Praha 1
Česká republika
T: +420 221 105 209
F: +420 221 105 303
E: [email protected]
www.filmovakomora.cz
Obsah
1.
Úvod
4
2.
Zpráva o činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika
6
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
Interní aktivity
Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk v roce 2008
Kontakt s profesionály
Mailing
Internetové stránky
Publikace
Překlad materiálů a publikací
Studie, analýzy a poskytování informací
MEDIA Training a stipendia
Konzultace žádostí o podporu programu MEDIA
9
9
9
9
11
14
15
15
15
16
2.2. Externí aktivity
2.2.1. Účast na festivalech, trzích a konferencích
2.2.2. Účast na programech MEDIA Training
24
2.2.3. Semináře pro profesionály a přednášková činnost
2.2.4. Spolupráce s Eurimages a projekty podporovanými MEDIA
18
18
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
Propagace
Vztahy s tiskem
Inzerce a reklama
Vztahy s institucemi
29
29
29
30
2.4 .
Výhled na rok 2009
31
2.5.
Hodnocení průběhu programu MEDIA v ČR
33
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
Přílohy
Přehled českých projektů podpořených programem MEDIA - 2008
Zprávy stipendistů MEDIA Training
Příklady inzerce
Monitoring tisku a tiskové zprávy
Financování a vyúčtování za rok 2008
34
34
37
38
41
62
3.
Zpráva o činnosti ČFC – Film Promotion
64
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Zahraniční aktivity
Propagace české kinematografie v zahraničí
Účast na zahraničních akcích
Spolupráce se zahraničními organizacemi a festivaly
66
66
71
72
25
28
3.2. Domácí aktivity
3.2.1. Propagace české kinematografie v České republice
3.2.2. Spolupráce s dalšími organizacemi a společnostmi
75
75
76
3.3. Publikace, informační činnost a inzerce
3.3.1. Publikace
3.3.2. Propagace, PR a vztahy s tiskem
3.3.3. Internetové stránky
78
78
79
79
2
3.3.4. Inzerce v roce 2008
79
3.4. Výhled na rok 2009
80
4.
Zpráva o činnosti ČFC – Film Commission
81
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
Zahraniční aktivity
Účast na zahraničních festivalech a trzích
Další zahraniční odborné akce
Spolupráce se zahraničními organizacemi
83
83
84
85
4.2. Domácí aktivity
4.2.1. Domácí filmové a další odborné akce
4.2.2. Spolupráce s institucemi a úřady
4.2.3. Spolupráce s produkčními a servisními společnostmi
86
86
86
87
4.3. Publikační a informační činnost
4.3.1. Internetové stránky
4.3.2. Propagační materiály
4.3.3. Informace a konzultace
4.3.4. Tisková práce
89
89
89
89
90
4.4. Výhled na rok 2009
91
5.
Financování ČFC v roce 2007
92
6.
Prohlášení o pravdivosti údajů ve výroční zprávě
93
7.
Zpráva dozorčí rady
94
8.
Zpráva auditora – Česká filmová komora, 2007
Účetní závěrka
Příloha účetní závěrky
95
9.
Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů
109
9.1.
Zakládací listina
110
9.2.
Složení řídících orgánů
116
3
1. Úvod
Česká filmová komora, o.p.s. (ČFK) je obecně prospěšná společnost, která vznikla v lednu 2003 z iniciativy Asociace producentů v audiovizi (APA), Unie filmových distributorů
(UFD) a Asociace provozovatelů kin (APK).
Česká filmová komora zajišťuje činnost národního zastoupení programu Evropské unie
MEDIA – kanceláře MEDIA Desk Česká republika. Od 1. ledna 2004 ČFK zastřešuje i aktivity obou složek Českého filmového centra (ČFC) – Film Promotion, jejímž úkolem je propagace české kinematografie především v zahraničí, a Film Commission (FC), která má
na starosti servis pro zahraniční filmové produkce.
Česká filmová komora je rovněž společnou platformou pro výměnu názorů mezi zástupci
jednotlivých složek českého audiovizuálního sektoru a pro koordinaci společného postupu v případech, které se dotýkají české audiovize jako celku. Při svých aktivitách Česká
filmová komora spolupracuje s dalšími profesními asociacemi a sdruženími.
Kancelář MEDIA Desk se v roce 2008 nadále soustřeďovala na svůj hlavní úkol – sloužit
jako informační a poradenské centrum pro zájemce o čerpání finanční podpory z fondů
MEDIA nebo o účast v dalších aktivitách financovaných programem. Díky Ministerstvu
kultury ČR kancelář MEDIA Desk mohla poskytnout i 8 stipendií filmovým tvůrcům, kteří
se zúčastnili vzdělávacích programů podporovaných programem MEDIA.
Mimo jiných aktivit kancelář MEDIA Desk organizovala v dubnu 2008 ve spolupráci
s festivalem Dny evropského filmu, Českým filmovým centrem, Ministerstvem kultury ČR
a Europa Cinemas seminář na téma Digitalizace a digitální distribuce. Seminář se setkal
s velkým zájmem nejenom českých, ale i slovenských provozovatelů kin.
V prosinci 2008 kancelář MEDIA Desk ve spolupráci s Českým filmovým centrem a FAMU
uspořádala seminář a workshop s tvůrci nejúspěšnějšího TV sitcomu The Simpsons.
Workshop i seminář byly velice úspěšné, zúčastnilo se jich více než 70 filmových profesionálů a studentů FAMU.
Film René režisérky Heleny Třeštíkové, který v roce 2004 získal podporu MEDIA Development, byl oceněn Evropskou filmovou akademií jako nejlepší dokumentární snímek
roku 2008 a získal na karlovarském festivalu Cenu diváků.
Obě sekce Českého filmového centra v roce 2008 pokračovaly ve své činnosti, a sice
hlavně v poskytování informačního a poradního servisu, v publikační činnosti a aktivním
udržování a navazování kontaktů se zahraničními filmovými festivaly, institucemi a dalšími subjekty. S tím souvisí i pokračování v úspěšné prezentaci české kinematografie a
filmového průmyslu na mezinárodních filmových festivalech a trzích, a sice především
v Berlíně, v Cannes, nově také na veletrhu lokací Location Trade Show v Santa Monice,
kde byla česká Film Commission zastoupena úplně poprvé.
Kromě toho ČFC posílilo své aktivity v oblasti organizování přehlídek českých filmů
v zahraničí a vyhledávání vhodných partnerů pro pořádání obdobných akcí v různých
evropských a potažmo i neevropských zemích. Nicméně všechny tyto projekty vyžadují
dlouhodobou a důkladnou přípravu.
Kancelář Film Commission ve spolupráci s Asociací producentů v audiovizi po celý rok
pokračovala v jednáních s úřady státní správy a samosprávy s cílem zlepšit podmínky pro
filmovou produkci v ČR.
4
Těší mě, že aktivity České filmové komory v roce 2008 posunuly český audiovizuální
průmysl opět o něco blíže úrovni ostatních států EU, a chtěla bych tímto poděkovat kolegům z vedení ČFK za spolupráci a podporu. Především však chci vyjádřit velké díky
všem pracovníkům ČFK, bez jejichž nasazení by se nám nepodařilo těchto výsledků dosáhnout.
V Praze, 27. července 2009
Karla Stojáková
předsedkyně správní rady ČFK
5
MEDIA Desk
Česká republika
2008
Česká filmová komora, o.p.s.
MEDIA Desk ČR
Národní 28
110 00 Praha 1
Česká republika
T: +420 221 105 209-210
F: +420 221 105 303
E: [email protected]
www.mediadeskcz.eu
6
2. Zpráva o činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika
Česká republika je členem programu MEDIA od července roku 2002. V návaznosti na
vstup České republiky do tohoto komunitárního programu bylo 2. ledna 2003 v Praze
otevřeno i jeho národní zastoupení – kancelář MEDIA Desk Česká republika. Činnost kanceláře zajišťuje na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky a Evropské
komise Česká filmová komora, o.p.s.
V roce 2007 vstoupil program MEDIA do nové generace (pro období 2007-2003) s názvem
MEDIA 2007 a rozpočtem 755 mil. EUR.
V roce 2008 vznikla nová podpůrná aktivita MEDIA Programu - MEDIA International, program, jenž podporuje spolupráci členských států MEDIA se třetími zeměmi (včetně USA,
Latinské Ameriky a Kanady) v rámci distribuce, propagace a vzdělávání v audiovizuálním
sektoru. Na tento program v roce 2011 naváže MEDIA Mundus, který bude probíhat v
období let 2011–2013.
Rok 2008 byl již šestým rokem existence kanceláře MEDIA Desk. Kancelář a její aktivity
jsou již na českém audiovizuálním trhu etablované a stali jsme se nezbytným pomocníkem českých profesionálů při kontaktu s programem MEDIA.
I nadále jsme se zaměřovali na hlavní úkol kanceláře - sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o čerpání finanční podpory z fondů MEDIA nebo o účast v
dalších aktivitách financovaných programem. Většina českých projektů a společností
jako jsou festivaly, distributoři nebo vzdělávací projekty, jsou již programem MEDIA
podporováni pravidelně.
V roce 2008 jsme se soustřeďovali na obě skupiny audiovizuálních profesionálů – na potenciální žadatele o podpory MEDIA programu i na její příjemce. Naší snahou bylo rozšířit především okruh žadatelů o podporu Development a nového druhu této podpory vývoje interaktivních děl, protože v ostatních oblastech je již podpora úměrně možnostem trhu čerpána. Informace byly zprostředkovány formou propagačních, informačních
publikací, inzerce, osobních setkání, telefonických konzultací, informačních setkání
v rámci návštěv festivalů, atd.
V roce 2008 jsme rozvinuli užší spolupráci se sítí Europa Cinemas a zaměřili se i na aktuální tematiku digitalizace kin a získávání podpor z EU pro provozovatele kin. V dubnu
jsme proto ve spolupráci s festivalem Dny evropského filmu, Českým filmovým centrem,
Ministerstvem kultury ČR a Europa Cinemas zorganizovali seminář na téma Digitalizace a
digitální distribuce. Semináře se setkal s velkým zájmem nejenom českých, ale i slovenských provozovatelů kin.
Také bych ráda upozornila na seminář i workshop s tvůrci nejúspěšnějšího TV sitcomu
The Simpsons, který jsme zorganizovali v prosinci 2008 ve spolupráci s Českým filmovým
centrem a FAMU. Workshop i seminář byly velice úspěšné, zúčastnilo se jich více než 70
filmových profesionálů a studentů FAMU. Tato aktivita vyústila i v další spolupráci
s tvůrci českých sitcomů, kteří mají zájem o spolupráci s vybranými účastníky workshopu.
Kancelář MEDIA Desk díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky mohla
v roce 2008 poskytnout stipendia ve výši 148 880 Kč osmi filmovým profesionálům, kteří
7
se zúčastnili evropských vzdělávacích programů podporovaných MEDIA. Od roku 2009
bude stipendia filmovým profesionálům poskytovat výhradně Ministerstvo kultury ČR.
Nové internetové stránky www.mediadeskcz.eu byly zveřejněny začátkem března 2008.
Naším cílem bylo vytvořit stránky tak, aby byly pro současné i potenciální žadatele nebo
příjemce podpor MEDIA jednoduché, přehledné a atraktivní.
Jsem velice ráda, že film René režisérky Heleny Třeštíkové, který v roce 2004 získal
podporu MEDIA Development, byl oceněn Evropskou filmovou akademií jako nejlepší
dokumentární snímek roku 2008 a získal na karlovarském festivalu Cenu diváků. René
byl nominován i na ceny České filmové akademie, jejichž výsledky budou známy
v březnu 2009.
V roce 2008 byly do kin uvedeny i další filmy, které v minulosti získaly podporu MEDIA
Development - Venkovský učitel Bohdana Slámy a Kozí příběh režiséra Jana Tománka.
Chtěla bych tímto poděkovat spolupracovníkům a partnerům kanceláře MEDIA Desk a to
jmenovitě Českému filmovému centru, kancelářím MEDIA Desk Polsko, Slovensko a Maďarsko, Filmové a televizní fakultě múzických umění - FAMU, Asociaci producentů
v audiovizi a filmovým festivalům, se kterými pravidelně spolupracujeme: Jeden svět,
Finále Plzeň, Dny evropského filmu, MFF Anifest, MFF Zlín, MFF Karlovy Vary, Letní filmová škola Uherské Hradiště, Fresh Film Fest a MFDF Jihlava.
Dále bych ráda poděkovala za spolupráci kolegyni Natálii Ostrouchové, která v prosinci
2008 nastoupila na mateřskou dovolenou.
Především však děkuji za finanční podporu institucím, bez nichž by provoz kanceláře
nebyl možný – Ministerstvu kultury a Evropské komisi. Ministerstvu kultury si dovoluji
také poděkovat za vstřícnost, se kterou k naší činnosti a aktivitám přistupuje.
Věřím, že naše práce bude pokračovat stejně úspěšně i v příštích letech.
V Praze, 20. července 2009
Barbora Ondrejčáková
ředitelka kanceláře
8
2.1. Interní aktivity
2.1.1. Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk v roce 2008
V roce 2008 bylo opět hlavním cílem kanceláře adekvátně informovat audiovizuální profesionály o možnostech a podmínkách podpor v programu MEDIA a tím zvýšit počet subjektů žádajících o tyto podpory a jejich úspěšnost při jejich získávání.
Dále jsme se věnovali organizaci seminářů a workshopů na aktuální témata jako digitalizace kin a digitální distribuce a dramaturgie TV seriálů/sitcomů.
2.1.2. Kontakt s profesionály
Navzdory tomu, že většina české audiovizuální veřejnosti již má o programu MEDIA povědomí, snažili jsme se o jeho udržení i zvyšování a to pravidelnou inzercí v odborných i
společenských časopisech a festivalových katalozích, pořádáním informačních i tematických seminářů, osobními i telefonickými konzultacemi, publikováním informačních materiálů, e-mailovou korespondencí, atd. V minulém roce vznikla nová generace programu MEDIA 2007, s níž byl spojen i vznik nových výzev, které jsme s použitím našich informačních zdrojů propagovali na české půdě.
Také byly osobně i telefonicky vyřizovány konkrétní dotazy k jednotlivým výzvám, dotazy technického rázu a ve větší míře než v minulých letech i dotazy ke smlouvám a vyúčtování podpor.
2.1.3. Mailing
Pravidelné rozesílání informací filmovým profesionálům, odborné veřejnosti, institucím
a dalším relevantním cílovým skupinám je hlavním nástrojem komunikace o aktuálních
možnostech financování nabízených programem MEDIA, ale i o vzdělávacích programech
podporovaných MEDIA Training a o dalších novinkách spojených s programem.
Pro účely mailingu byla v roce 2008 kompletně aktualizována databáze filmových profesionálů, společností a institucí v audiovizuálním i státním sektoru, která obsahuje zhruba 1 500 adres.
Při důležitých akcích spolupracujeme také s profesními asociacemi, institucemi a školami jako jsou Asociace producentů v audiovizi, Asociace provozovatelů kin a Unie filmových distributorů, FITES, ARAS, AČFK, ČFTA, IDF a FAMU.
Mailing jsme uskutečňovali především elektronickou poštou ve formě informačních
newsletterů s názvem MEDIAservis_číslo_název, od května potom v nové grafické podobě
s názvem MEDIA Desk Česká republika Newsletter. Celkem jich bylo rozesláno 45.
Newslettery slouží především k rychlému sdělování aktuálních informací nebo pozvánek
na domácí i zahraniční akce MEDIA, často určených pouze jedné cílové skupině. Všechny
newslettery jsou zároveň uveřejňovány jako aktuality na internetových stránkách MEDIA
Desk.
9
Přehled odeslaných zpráv v roce 2008
Leden
o Distribuce – Selektivní podpora – informace o nové výzvě č. 28/2007
o Training – informace o nové výzvě č. 03/2008
o Ex Oriente Film 2008 – informace o uzávěrce
Únor
o
o
o
o
Březen
o
o
o
o
Program MEDIA na Berlinale 2008 – informace o aktivitách a účasti zástupců Výkonné
agentury EACEA na MFF v Berlíně
MEDIA Distribution – Selektivní a automatická podpora – pozvánka na seminář dne
29.2.2008 TV Broadcasting – upozornění na blížící se uzávěrku výzvy č. 19/2007
Development (Vývoj projektů) – upozornění na blížící se uzávěrku výzev č. 16/2007 a
17/2007
MEDIA Umbrella Stand v Cannes – informace pro producenty o možnostech registrace na
společném stánku MEDIA v rámci MFF v Cannes
Stipendia Ministerstva kultury – informace o vyhlášení programu stipendií
Training – informace o nové výzvě č. 4/2008
Konference o současném vývoji na poli animace ve Varšavě – pozvánka
MEDIA Distribution – tipy pro vyplňování žádostí od pracovníků Výkonné agentury
Duben
o CICAE Mezinárodní workshop pro provozovatele kin – informace o programu a uzávěrce
Květen
o MEDIA Desk Česká republika Newsletter – první Newsletter s novou grafickou podobou a
informace o spuštění nových webových stránek
Červen
o TV Broadcasting – upozornění na blížící se uzávěrku výzvy č. 19/2007
o Více peněz pro festivaly – informace o novinkách v rámci podpory audiovizuálních festivalů
o i2i Audiovisual – upozornění na blížící se uzávěrku výzvy č. 29/2007
o Propagace – informace o nových výzvách č. 11/2008 Přístup na trh a č. 12/2008 Propagace mimo Evropu
o Nové technologie – informace o nových výzvách č. 9/2008 Video-on-demand a č. 8/2008
Pilotní projekty
o Finanční podpora vývoje interaktivních děl – informace rozeslaná novým kontaktům
z oblasti nových médií a možnostech podpory vývoje her
Červenec
o MEDIA Distribution v Karlových Varech – pozvánka na setkání s paní Dimitrou KARETSA ze
sektoru distribuce ve Výkonné agentuře EACEA během KVIFF
Srpen
o
o
o
o
o
Networking – přehled blížících se termínů koprodukčních trhů a fór v Evropě
Členství v síti Europa Cinemas – upozornění na blížící se uzávěrku
Berlinale Talent Campus – informace o programu a uzávěrce
TV Broadcasting – informace o nové výzvě č. 20/2008
Propagace/Přístup na trh – informace o nové výzvě č. 19/2008
Září
o
o
o
Říjen
o
Development (Vývoj projektů) – informace o nových výzvách č. 24 a 25/2008
Festivaly – informace o nové výzvě č. 18/2008 a výsledky 2. kola výzvy č. 18/2007
Development (Vývoj projektů) – výsledky 2. kola výzvy č. 16/2007
Distribuce – informace o nových výzvách č. 22/2008 Selektivní podpora a 13/2008 Obchodní zástupci
10
Listopad
o Bohemian 3D - Workshopy 3D animace v Praze – pozvánka
o Seminář Marketing filmu v Bratislavě – pozvánka
o René získal cenu Evropské filmové akademie – informace
o Seminář a workshop s tvůrci seriálu The Simpsons – pozvánka
o Development (Vývoj projektů) – informace o blížících se uzávěrkách výzev č. 24 a
25/2008
o Where To Be Trained in Europe – informace a rozeslání nové brožury tréninkových programů s podporou MEDIA pro rok 2009
o Distribuce – Selektivní podpora – upozornění na blížící se uzávěrku výzvy č. 22/2008
o i2i Audiovisual – informace o nové výzvě č. 28/2008
Prosinec
o Stipendia v roce 2009 – informace o zrušení stipendií MEDIA Desk v roce 2009
Běžnou poštu jsme využili pro rozesílání informačního čtvrtletníku MEDIA Info. Součástí
našeho mailingu je i rozesílání materiálů a informací o českých projektech financovaných programem MEDIA (IDF, CIANT) a také pravidelně vydávané brožury Where To Be
Trained in Europe.
2.1.4. Internetové stránky
Internetové stránky jsou spolu s mailingem jedním s hlavních komunikačních nástrojů
kanceláře MEDIA Desk s filmovými profesionály. Jelikož často slouží jako první místo
kontaktu nových zájemců s programem, ale také jako hlavní informační zdroj pro příjemce podpory z programu MEDIA, snažili jsme se modernizovat a vylepšit jejich podobu
a funkčnost tak, aby co nejlépe vyhovovaly současným uživatelským standardům, a letos
v březnu jsme spustili jejich zcela novou verzi. Nové stránky graficky navrhla a včetně
administračního systému naprogramovala společnost GoodShape, která je nyní také
spravuje.
Nové stránky si zachovaly hlavní obsahovou strukturu původního webu, která byla mimo
jiné doplněna o ukázky fotografií a trailerů z převážně českých filmů podpořených programem MEDIA (homepage), internetovou verzi knihovny s možností objednávek on-line
(Servis/Knihovna), objednávkovým formulářem pro zasílání novinek ve zvolených oblastech audiovize a podpor programu MEDIA (homepage) a možností zasílání elektronických
dotazů přímo z webové stránky (Financování/Dotazy).
Nejvýraznějším novým prvkem stránek je přehledná grafická navigace sekce Financování, kde byla každé oblasti podpory (Podpora producentů, Distribuce, Vzdělávání atd.)
přiřazena specifická grafická ikona, kterou používáme také v mailingu a tištěném
newsletteru MEDIA Info, čímž vytváříme kontinuitu ve formě podávání informací a věříme, že také přispíváme k posílení identifikace „značky“ MEDIA.
Zcela novou sekcí stránek je Networking, která poskytuje aktuální informace o datech
konání a uzávěrkách festivalů, koprodukčních a pitching fór a jiných networkingových
akcích, které jsou podporovány programem MEDIA. Novinkou jsou také obměnitelé grafické bannery, které na českých i anglických stránkách umísťujeme v případě konání
významné akce nebo pro zveřejnění důležité informace.
Stránky MEDIA Desk jsou registrovány na prvním místě ve třech nejvýznamnějších českých vyhledávačích – Seznam, Atlas a Centrum a v české verzi celosvětového vyhledávače google.cz. Při zadání klíčového slova „MEDIA Desk“ se odkaz na stránky MEDIA Desk
objevuje na prvním místě.
11
Mapa stránek:
•
•
•
•
•
•
•
Úvod
Co je MEDIA
o O programu MEDIA
o MEDIA v ČR
o MEDIA v Bruselu
o Odkazy
Financování
o Výzvy
o Podpořené české projekty
o Dotazy
o Ostatní fondy EU
Training
o Co je Training
o Kurzy
o Stipendia
Networking
Kontakty
Servis
o Loga
o Knihovna
o Odkazy
o Publikace MEDIA
o Studie
o Tiskové zprávy
12
Ukázka nová podoby webových stránek – sekce Financování
13
2.1.5. Publikace
Kancelář MEDIA Desk vydává tištěný informační bulletin MEDIA info. MEDIA info má obvykle 12 – 20 stran, vychází čtvrtletně v nákladu 600 – 800 výtisků. Poštou je rozesílán
všem relevantním kontaktům z databáze MEDIA Desk a distribuován při významných audiovizuálních akcích, především na filmových festivalech a při informačních setkáních
s profesionály.
V roce 2008 byla naše publikační činnost následující:
MEDIA INFO 20 – informační čtvrtletník, leden 2008, 12 stran, náklad 600 ks
Obsah:
Aktuální výzvy k předkládání projektů
Informační den MEDIA 2007 na Berlinale
MK ČR poskytuje stipendia na vzdělávání
Stipendia MEDIA Desk ČR
Aktuální nabídka kurzů
140 milionů korun pro Českou republiku
Uzávěrky a změny v Eurimages v roce 2008
České filmové centrum pošesté na Evropském filmovém trhu
Kanceláře Film Commission – servis producentům
Inzerce Filmové nadace RWE & Barrandov
MEDIA INFO 21 – informační čtvrtletník, duben 2008, 12 stran, náklad 800 ks
Obsah:
Aktuální výzvy k předkládání projektů
Seminář pro kinaře a distributory
Call for experts, Chorvatsko se stalo 32. členskou zemí MEDIA
Výsledky programu MEDIA v České republice za rok 2007
Aktuální nabídka kurzů
Finále Plzeň – prezentace připravovaných hraných filmů
Aktivity Českého filmového centra
Inzerce Finále Plzeň, Anifest, MFF Zlín
MEDIA INFO 22 – informační čtvrtletník, červen 2008, 12 stran, náklad 800 ks
Obsah:
MFF Karlovy Vary (aktivity s podporou MEDIA a Českého filmového centra)
Více peněz pro festivaly z programu MEDIA
Aktuální nabídka kurzů
Aktuální výzvy k předkládání projektů
Panel a katalog připravovaných českých dokumentárních filmů
The Bohemian 3D Animation Training
Inzerce East Silver, LFŠ, Fresh Film Fest, Filmová nadace RWE & Barrandov
MEDIA INFO 23 – informační čtvrtletník, říjen 2008, skládačka 8 stran, náklad 700 ks
Obsah:
Seminář „Simpsonovi“
České film na MFF Pusan, East European Forum, Děti noci obdržely podporu Film Sales Support
Aktuální nabídka kurzů a festivalů
Aktuální výzvy k předkládání projektů
Výsledky – podpora vývoje projektů – výzva č. 16/2007 a 17/2007
Inzerce – The Bohemian 3D, MFDF Jihlava, GoodShape
14
Podpořené české projekty 2007
Přehled všech projektů, které v roce 2007 získaly podporu z programu MEDIA.
česko-anglická barevná skládačka, náklad 800 ks
Podpořené české projekty 2007 – internetová verze
Brožura s popisem všech projektů a společností, které byly podpořeny programem
MEDIA, je ke stažení na našich webových stránkách v sekci Servis/Publikace MEDIA a
v sekci Financování/Podpořené české projekty/2007.
česko-anglická barevná publikace v pdf verzi a on-line
2.1.6. Překlad materiálů a publikací
Pro maximální přiblížení programu MEDIA českému audiovizuálnímu sektoru překládá
kancelář MEDIA Desk všechny hlavní výzvy k předkládání návrhů včetně formulářů žádostí do českého jazyka. Dále překládáme všechny významné tiskové zprávy a dokumenty
týkající se programu MEDIA a evropské audiovizuální politiky.
Překlady výzev k předkládání žádostí včetně formulářů slouží k co nejlepší orientaci
žadatelů v pokynech k výzvám, výkladu termínů a významnou měrou napomáhají při
vyplňování žádostí.
V anglické verzi je k dispozici rovněž brožura České projekty podpořené programem
MEDIA v roce 2008, která je ke stažení na našich webových stránkách.
Simultánní překlady jsme využívali při seminářích: Seminář pro kinaře a distributory
(duben 2008, kino Světozor) a Seminář a workshop s tvůrci seriálu The Simpsons (prosinec 2008, FAMU).
2.1.7. Studie, analýzy a poskytování informací
Kancelář MEDIA Desk ČR disponuje knihovnou, která čítá zhruba 40 odborných publikací
pro audiovizuální profesionály – příručky pro producenty, scenáristy, distributory, obchodní zástupce vydávané španělskou MEDIA Business School, analýzy a studie Evropské
audiovizuální observatoře a další. Všechny publikace jsou k dispozici k prezenční i absenční výpůjčce. Mezi nejčastější návštěvníky patří především studenti FAMU a mladí
producenti a scenáristé – ročně cca 15 zájemců. Aktuální seznam knih je k dispozici na
našich webových stránkách a od března 2008 je součástí nového webu také možnost online objednávek.
2.1.8. MEDIA Training a stipendia
Další vzdělávání je i nadále jednou z klíčových podmínek úspěchu při vstupu českých
audiovizuálních profesionálů a společností na evropský trh a významným způsobem určuje jejich možnosti při zapojování do evropské spolupráce.
I v roce 2008 jsme proto věnovali velkou pozornost propagaci programu MEDIA Training,
uzávěrkám jednotlivých kurzů i možnosti stipendií, které českým profesionálům v roce
2008 hradilo Ministerstvo kultury prostřednictvím kanceláře MEDIA Desk. Nejdůležitějším
prostředkem propagace programu MEDIA Training je čtvrtletník MEDIA Info a webové
stránky MEDIA Desk, kde jsou speciální rubriky věnované vzdělávání profesionálů. Kancelář rozesílá i newsletter s oznámeními o datech a uzávěrkách kurzů. Kromě toho jsou
15
profesionálové informováni na všech přednáškách a akcích kanceláře MEDIA Desk a prostřednictvím materiálů distribuovaných při důležitých audiovizuálních akcích.
Nejvýznamnějším nástrojem zajištění účasti profesionálů v programech MEDIA Training
však stále zůstávají stipendia, která v roce 2008 financovalo Ministerstvo kultury. Celkem bylo na stipendia k dispozici 281 500 Kč.
Pro účely stipendií byla vyčerpána částka 148 880,22 Kč. V roce 2008 umožnila stipendia
účast v 8 kurzech MEDIA Training celkem 8 filmovým profesionálům. Nevyčerpání částky
281 500 Kč, kterou jsme měli na stipendia k dispozici od Ministerstva kultury, bylo dáno
problémy s cash-flow na konci roku, které byly způsobeny velkými kurzovými ztrátami
na grantu od Evropské komise, který jsme obdrželi v eurech. V důsledku velkého posílení
koruny mezi datem schválení příspěvku od Evropské komise a obdobím faktického čerpání grantu došlo ke kurzovým ztrátám v celkové výši 135 000 Kč. Z nedostatku prostředků na účtu jsme proto nemohli poskytnout stipendium například Pavlu Berčíkovi na
prestižní tréninkový program pro producenty ACE, jehož kurzovné činí 5 000 EUR, které
bylo nutné uhradit do listopadu 2008.
Přehled absolvovaných kurzů a přidělených stipendií
Kurz
Jméno/Společnost
Výše příspěvku
(Kč)
___________________________________________________________________________________
___
Focal: Production Value
Lukáš Viznar
25 905,00
Eurodoc 2008
Jiří Konečný/Endorfilm
24 907,62
DigiTraining Plus
Petr Vítek/Kino Aero
10 140,00
Discovery Campus
Open Training Session
Michal Varga
5 100,00
Face of Contemporary Animation
Marek Toušek/Bohemian Multimedia
5 242,00
MBS - Film Business School
Ondřej Zima/Evolution Films
21 011,25
Ex Oriente Film 2008
Veronika Janatková
7 534,35
Script and Pitch Workshops
Petr Václav
49 040,00
___________________________________________________________________________________
Celkem
148 880,22
Zprávy stipendistů MEDIA Training viz příloha 2.6.2.
2.1.9. Konzultace žádostí o podporu programu MEDIA
Vedle poskytování obecných informací o programu MEDIA a o kritériích přidělování podpory poskytla kancelář řadu konzultací žadatelům o finanční podporu při vyplňování a
předkládání jejich žádostí programu MEDIA. K některým žádostem proběhlo i více konzultací než jedna. Detailnější konzultace proběhli s Ninou Numankadic (MFDF Jihlava),
která žádala na podporu VOD a jejíž žádost byla později úspěšná.
Dále jsme v únoru 2008 zorganizovali seminář MEDIA Distribution – Selektivní a Automatická podpora, v rámci kterého zástupci agentury EACEA prezentovali nové výzvy českým
i slovenským distributorům.
Vzhledem k tomu, že řada českých organizací a společností získala s vyplňováním žádostí zkušenosti již v předchozích letech a podmínky většiny podpor se výrazněji nezměnily,
obracejí se na nás žadatelé telefonicky i osobně spíše s konkrétními dotazy. Nejvíce
konzultací novým společnostem poskytujeme i nadále v programu MEDIA Development a
nově i žadatelům o podpory vývoje interaktivních projektů.
16
Celkem jsme v roce 2008 konzultovali žádosti nebo poskytovali informace při osobním
setkání v kanceláři MEDIA Desk více než 50 filmovým profesionálům.
17
2.2. Externí aktivity
2.2.1. Účast na festivalech, trzích a konferencích
Propagační materiály MEDIA programu a kanceláře MEDIA Desk ČR byly distribuovány na
všech níže uvedených akcích.
MFF Rotterdam
25. – 28. ledna 2008
•
•
•
•
Barbora Ondrejčáková se zúčastnila festivalu.
V rámci festivalu proběhla jednání s MEDIA Desk Slovensko – dohody spolupráce
na rok 2008.
Barbora Ondrejčáková se setkala se zástupci vzdělávacích programů NIPKOW a
ScripTeast – projednávaly se možnosti prezentace programů v rámci Panelu připravovaných projektů – Finále Plzeň (21. – 26. dubna 2008).
Taktéž proběhlo setkání se zástupkyní Industry Office MFF Karlovy Vary Andreou Szczukovou – projednával se návrh prezentace MEDIA Programu a jeho aktivit
na MFF KV.
MFF Berlinale
10. – 13. února 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Barbora Ondrejčáková se zúčastnila festivalu.
Materiály MEDIA Desk ČR byly k dispozici na stánku Českého filmového centra a
na stánku programu MEDIA na Evropském filmovém trhu.
B. Ondrejčáková se zúčastnila Informačního dne MEDIA 2008 (11. února 2008)
Proběhla jednání s MEDIA Desk Slovensko ohledně připravovaných seminářů
MEDIA Distribution – Jak správně žádat o podporu, který se konal 29. února 2008,
a Semináře pro kinaře a distributory (téma: Digitalizace kin a evropský fond pro
podporu kin – Europa Cinemas – 21. dubna 2008).
Během festivalu proběhla\ neformální setkání s českými a slovenskými producenty – konzultace MEDIA Development.
B. Ondrejčáková se zúčastnila společenských akcí spojených s prezentací nové
generace programu MEDIA 2007 a propagací českého filmového průmyslu, které
organizovalo České filmové centrum a jiné české subjekty.
ACE – Atéliers du Cinéma Européen (vzdělávací program pro evropské producenty) – projednávala se možnost prezentace programu v rámci Panelu připravovaných projektů na Finále Plzeň (21. – 26. dubna 2008) a případné organizace rezidenčního workshopu ACE v Praze v roce 2009. Tohoto setkání se zúčastnily i zástupkyně MK ČR, Odboru médií a audiovize Helena Fraňková a Kateřina Besserová.
SOURCES2 – projednávala se možnost prezentace programu v rámci Panelu připravovaných projektů na Finále Plzeň (21. – 26. dubna 2008) a případné organizace rezidenčního workshopu SOURCES2 v Praze na jaře 2009. Tohoto setkání se
zúčastnily i zástupkyně Českého filmového centra Markéta Šantrochová a Jana
Černík.
Europa Distribution (Adeline Monzier) a MFF Karlovy Vary (Julietta Sichel a Andrea Szczuková) – plánování semináře pro evropské distributory a provozovatele
kin v rámci 43. ročníku MFF Karlovy Vary. Seminář se měl organizovat ve spolupráci Europa Cinemas a jeho tématem měla být digitalizace kin a digitální kinodistribuce. Seminář byl plánován na 8. června 2008, ale z důvodu jeho zrušení ze
strany Europa Cinemas se nekonal.
18
Festival Jeden svět, Praha, kino Atlas
5. - 13. března 2008
•
Na tiskové konferenci pořádané festivalem dne 20. února 2008 prezentovala Barbora Ondrejčáková program MEDIA, jímž je festival pravidelně podporovaný.
Festival Finále Plzeň
21. – 27. dubna 2008
•
•
Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova se zúčastnily festivalu.
V rámci Panelu připravovaných projektů, který každoročně organizuje České
filmové centrum, byly představeny vzdělávací programy MEDIA. Barbora Ondrejčáková představila možnosti získávání stipendií pro potenciální účastníky těchto
programů. Dále byl paní Malgorzatou Sandeckou představen vzdělávací program
pro scénáristy ScriptEast a prestižní program pro producenty ACE, který představila jeho absolventka, česká producentka Karla Stojáková.
MFF Zlín
6. – 8. června 2008
•
•
Barbora Ondrejčáková se zúčastnila festivalu.
V rámci festivalu Barbora Ondrejčáková poskytla konzultace jednatelovi festivalu panu Stanislavu Zachovi ohledně vyúčtování dotací MEDIA Promotion/Festivals a nových žádostí.
MFF AniFest, Třeboň
7. – 13. května 2008
•
•
•
Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova se zúčastnily festivalu.
Zástupkyně festivalu byly k dispozici filmovým tvůrcům a profesionálům ke konzultacím ohledně programu MEDIA.
Natálie Ostrouchova se zúčastnila prezentace připravovaných animovaných
projektů Pitching Zone.
MFF Cannes
14. – 24. května 2008
•
•
•
•
•
•
Barbora Ondrejčáková se zúčastnila festivalu.
Dne 19. května se Barbora zúčastnila MEDIA Info Day, kde byly zástupcům MEDIA
Desků představeny nové výzvy MEDIA Promotion a Festivals a podpořené projekty VOD (Movie Europe a medici.tv).
Dále se projednávaly další změny a doplnění v podporách MEDIA a možnosti utvoření internetové databáze podpořených projektů MEDIA.
V rámci festivalu proběhla jednání s MEDIA Desk Slovensko – dohody spolupráce
na rok 2008.
Barbora Ondrejčáková se setkala se zástupkyní vzdělávacího programu Sources2
Marion Gompper a MK ČR Kateřinou Besserovou. Projednávalo se financování
připravovaného workshopu Sources2, který je plánován na říjen 2009.
Taktéž proběhlo setkání se zástupkyní Industry Office MFF Karlovy Vary – projednával se návrh prezentace MEDIA Programu a jeho aktivit na MFF KV.
19
•
17. května se Barbora Ondrejčáková zúčastnila výroční konference Europa Cinemas.
MFF Karlovy Vary
4. – 12. července 2008
•
•
•
•
•
•
•
Festivalu se zúčastnily Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova.
Večeře s distributory (5. července, Hotel Humbolt) – MEDIA Desk ČR ve spolupráci s Industry Office festivalu zorganizovali večeři pro domácí a zahraniční distributory a prodejce (sales agenty). Večeře se zúčastnilo přibližně 35 zahraničních distributorů a prodejců. Bohužel za Českou republiku se večeře nikdo
z pozvaných nezúčastnil (pozvané byly všechny distribuční společnosti, které získávají podporu programu MEDIA).
Před večeří se distributoři měli také možnost setkat se s paní Dimitrou Karetsou
z agentury EACEA, která má na starosti zpracování žádostí automatické podpory
pro distributory. Většina evropských distributorů o automatickou podporu žádá
a dle našich informací, které z agentury máme, žádosti podávají často
s chybami.
Bohužel, kromě SPI International ostatní společnosti nevyužily možnost konzultací se zástupkyní agentury.
Na východ od západu – Prezentace nových hraných filmů, které jsou v postprodukci nebo právě dokončeny (6. července, Grandhotel Pupp). Mezinárodním
nákupčím a zástupcům filmových festivalů se představily kolekce filmů s mezinárodním potenciálem. Producenti měli k prezentaci každého projektu 10 minut, a
to včetně ukázky z filmu. Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova se panelu
zúčastnily jako pozorovatelé.
Cocktail k příležitosti světové premiéry dokumentárního filmu Heleny Třeštíkové René (8. července, Hotel Thermal, terasa). Tento film byl prvním českým
dokumentárním projektem podpořeným MEDIA Development. Cocktail jsme zorganizovali ve spolupráci se společností Negativ. Zúčastnilo se jej asi 100 filmových profesionálů.
Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova byly k dispozici českým i zahraničním filmovým profesionálům k případným dotazům ohledně MEDIA podpor a
vzdělávacích programů.
Informační materiály programu MEDIA a vzdělávacích programů a informační stojany byly k dispozici v oddělení Industry.
Letní filmová škola Uherské Hradiště
25. července – 3. srpna 2008
•
•
Festivalu se zúčastnily Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova.
Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova byly k dispozici českým i zahraničním filmovým profesionálům k případným dotazům ohledně MEDIA podpor a
vzdělávacích programů. S uměleckým ředitelem festivalu proběhla schůzka
ohledně plánovaných změn v rámci MEDIA podpor festivalů.
Fresh Film Fest, Karlovy Vary
28. – 31. srpna 2008
•
•
Festivalu se zúčastnila Barbora Ondrejčáková.
Oslovily jsme agenturu EACEA oddělení Promotion s nabídkou zorganizovat na
festivalu seminář pro středoevropské žadatele podpor MEDIA Promotion – Festivals. Bohužel nám Agentura nevyšla vstříc.
20
•
Barbora Ondrejčáková a byla k dispozici českým i zahraničním filmovým profesionálům k případným dotazům ohledně MEDIA podpor a MEDIA vzdělávacích programů.
Gdynia Film Festival, Polsko
16. – 19. září 2008
•
•
•
•
Festivalu se zúčastnila Barbora Ondrejčáková.
Letošní festival byl věnován i českému filmu, na festivalu se prezentovalo celkem
18 českých snímků, z nichž snímek Karamazovi (česko-polská koprodukce) byl
uveden i v hlavní soutěži festivalu.
V rámci festivalu se konala konference na téma „Současná situace v české kinematografii“. Konference se zúčastnili čeští a polští producenti (za ČR např.
Helena Uldrichová, Pavel Strnad, Martin Vandas), zástupci festivalů, filmových
institucí, novináři a za Ministerstvo kultury ČR se konference zúčastnila Helena
Fraňková.
Barbora Ondrejčáková měla na konferenci příspěvek/prezentaci o současném
stavu české kinematografie.
MFDF Jihlava
24. - 29. října 2008
•
Kancelář MEDIA Desk ve spolupráci s Ninou Numankadić (www.doc-air.cz a MFDF)
zorganizovaly v rámci festivalu Panel připravovaných evropských dokumentárních filmů.
Panel představil 10 připravovaných evropských dokumentů, které budou mít
premiéru v rozmezí listopadu 2008 a října 2009. Režisér a producent měli možnost prezentace ukázek z natočeného materiálu, představit téma, koncept filmu
i svou dokumentaristickou metodu, stejně jako financování a distribuční strategii
filmu. Prezentace byly určeny především distributorům, prodejcům, zodpovědným TV dramaturgům, majitelům kin, programovým ředitelům festivalů, kteří si
mohli vyhlédnout nové výjimečné filmy pro svou distribuci či program. Také novináři měli možnost se dovědět, co se aktuálně připravuje na dokumentární scéně. K panelu byli přizváni i hosté z řad odborné veřejnosti a dalších filmařů.
Prezentované projekty:
1. RADAR, ČESKÝ MÍR, Radar-Czech Peace, režie: Vít Klusák, Filip Remunda – CZ (projekt byl podpořen i MEDIA Development, Slate Funding)
2. MÁM RÁDA NUDNÝ ŽIVOT, I Like The Boring Life, režie: Jan Gogola - CZ
3. KONZERVY ČASU, Cans of Time, režie: Marek Šulík - Slovensko
4. JAK SE VAŘILY DĚJINY, Cooking History, režie: Peter Kerekes SK/AT/CZ (projekt byl podpořen i MEDIA Development, Single Projects)
5. SECOND LIFE, Second Life, režie: Alain della Negra, Kaori Kinoshita - FR
6. PERSPEKTIVA PODZEMÍ, Basement Perspective, režie: Olivier Zabat- FR
7. KAVIÁROVÁ SPOJKA, Caviar Connection, režie: Dragan Nikolic - SRBSKO
21
8. FINSKÝ OBÝVÁK, The Living Room of the Nation, režie: Jukka Kärkkäinen - FINSKO
9. MILLTOWN, MONTANA, Režie Rainer Komers – NĚMECKO
•
•
•
•
•
•
Barbora Ondrejčáková se na festivalu jako pozorovatel zúčastnila East European
Fora (EEF), který je spolu s projektem East Silver a Ex Oriente pravidelně podporován MEDIA Promotion a Training.
EEF je největším setkáním středo a východoevropských dokumentárních tvůrců s
předními evropskými televizními producenty, distributory, nákupčími a zástupci
filmových fondů. Režiséři a nezávislí producenti zde nabízejí své projekty ke koprodukci, předkupu práv či k dalším formám finanční podpory. Jeho založením
vznikla ve středoevropském regionu alternativa k dosavadní praxi financování
dokumentů jen ze státních fondů a zdrojů lokálních televizí. V roce 2008 se přípravného workshopu, doprovodného programu i veřejného pitchingu zúčastnilo
více než 120 dokumentárních profesionálů.
Spolu s trhem dokumentárních filmů východní Evropy East Silver zahajuje EEF
profesionální část MFDF Jihlava. EEF i East Silver jsou určeny pro podporu východoevropských dokumentů ve fázi jejich vzniku, EEF poskytuje přehled zdrojů finanční podpory pro připravované filmy, zmapování cest, kterými se film může
vydat před a po svém dokončení. Dále EEF poskytuje dramaturgické dílny, osobní
kontakt 50 východoevropských dokumentaristů se zástupci evropských TV stanic,
filmových fondů, distributorů a zástupců festivalů.
MFDF Jihlava spolu s jeho platformou určenou filmovým profesionálům: vzdělávací program Ex Oriente (jehož poslední workshop je předvojem festivalu), EEF a
East Silver jsou neocenitelným nástrojem pro středoevropské dokumentaristy. Je
důležité, že program MEDIA pravidelně těmto institucím poskytuje podporu. Festival i akce pro profesionály jsou nejen neocenitelné svým programovým záběrem, ale i profesionální organizací a dosahem na trh.
Kancelář MEDIA Desk se kromě spoluorganizace Panelu připravovaných dokumentů na festivalu prezentovala brožurami JAK NA MEDIA a k příležitosti festivalu
vydala čtvrtletník MEDIA Info.
Barbora Ondrejčáková byla na festivalu k dispozici filmovým profesionálům
k případným dotazům/konzultacím ohledně MEDIA programu a jeho podpor.
Výroční zasedání kanceláří MEDIA Desk, Brusel
6. - 8. října 2008
•
•
•
•
Základní body programu:
MEDIA 2007 - současná situace a plán pro rok 2008: uzávěrky výzev a personální
změny v agentuře EACEA.
Kanceláře MEDIA Desk – Nils Koch oznámil datum uzávěrky žádostí o grant na
činnost kanceláří MEDIA Desk pro rok 2009 (31. prosince 2008), představil nové
podmínky pro podávání 3-měsíčních zpráv o činnosti kanceláří a datum uzávěrky
pro finanční vyúčtování za rok 2008 (duben 2009), audit kanceláří MEDIA Desk
(EACEA oznámí audit příslušné kanceláři asi měsíc před plánovaným začátkem).
Hry a interaktivní díla – kolegové z Dánska a Belgie představili situaci ve svých
zemích – statistiky a spolupráce MEDIA Desků se společnostmi vyvíjejícími interaktivní díla a hry pro počítače.
Vývoj (Development) – nejdůležitějším bodem této části byla distribuce vyplněných formulářů Výzev s ukázkami a porovnáním úspěšných a neúspěšných strategií (finanční a distribuční strategie). Tyto materiály umožní zástupcům kanceláří
MEDIA Desk být erudovanějšími konzultanty pro producenty, kteří budou žádat o
podpory MEDIA Development.
22
•
MEDIA International - na tento program v roce 2011 naváže MEDIA Mundus, program, který bude podporovat spolupráci členských států MEDIA s ostatními zeměmi.
Cíle programu MEDIA Mundus:
• zintenzivnit výměnu informací mezi odborníky, zejména prostřednictvím vzdělávacích akcí a stipendií, které usnadňují vytváření kontaktů mezi odborníky v audiovizuálním odvětví v Evropě a ve třetích zemích. Tím se zlepší přístup k zahraničním trhům a vytvoří se dlouhotrvající obchodní vztahy založené na důvěře;
• zlepšit konkurenceschopnost a nadnárodní distribuci audiovizuálních děl na celém světě usnadněním mezinárodních koprodukcí;
• zlepšit oběh a publicitu audiovizuálních děl na celém světě a zvýšit poptávku veřejnosti, zejména mládeže, po kulturně rozmanitém audiovizuálním obsahu.
Nový program MEDIA MUNDUS bude probíhat v období let 2011–2013.
• Distribuce (Distribution) – termíny uzávěrek pro rok 2009 a vysvětlení postupu
zpracování výsledků roku 2008 (selektivní i automatická podpora).
Konference se zúčastnila za kancelář MEDIA Desk ČR Barbora Ondrejčáková.
Výroční konference Europa Cinemas, Paříž
14. - 17. listopadu 2008
•
Konference se měla zúčastnit Barbora Ondrejčáková, která bohužel po příletu do
Paříže onemocněla. Materiály konference kanceláři MEDIA Desk dodala Markéta
Colin Hodoušková, zástupkyně Europa Cinemas. Informace o programu a průběhu
konference poskytla kanceláři MEDIA Desk ČR i dramaturgyně kina Evald a distribuční společnosti CinemArt Ivana Košuličová.
MFF Bratislava
28. – 30. listopadu 2008
•
Festivalu a části workshopu Strategic Film Marketing, který organizovala slovenská kancelář MEDIA Desk, se zúčastnila Barbora Ondrejčáková. V rámci festivalu
proběhla schůzka s Vladimírem Štricem ohledně možné spolupráce kanceláří
v příštím roce. Zatím plánujeme spolupráci na organizaci workshopů: ACE a
Sources2, které se budou konat v Praze.
Setkání MEDIA Initial Training - Setkání příjemců podpory Mobilita škol a potenciálních žadatelů, Brusel
12. prosince 2008
•
•
Setkání se zúčastnila Barbora Ondrejčáková spolu s děkanem FAMU Pavlem Jechem. Oba prezentovali Arnaudu Pascalimu, vedoucímu sekce Vzdělávání, připravovaný projekt MIDPOINT: Central European Script Center, který bude určen absolventským projektům filmových škol (krátkometrážním i dlouhometrážním filmům) a poskytne jejich tvůrcům (scenárista/režisér a producent) dramaturgii projektu. Partnerskými partnery projektu budou kromě FAMU (žadatel) i
VŠMU (Slovensko), UNATC (Rumunsko), Národní filmová škola Lodz (Polsko) a
University of Drama Film & Television Budapest (Maďarsko) a hlavním lektorem
bude Martin Daniel (dramaturg a scenárista, USA/ČR).
Prezentace se setkala s pozitivním ohlasem. FAMU plánuje žádat o podporu
MEDIA Initial Training v rámci uzávěrky v březnu/dubnu 2009.
23
2.2.2. Účast na programech MEDIA Training
Sources2, Script Development Workshop (vývoj scénářů), Norsko, Filmcamp
12. - 16. června 2008
•
•
•
Workshopu se zúčastnila Barbora Ondrejčáková.
Jako pozorovatelka se zúčastnila konzultací skupin hraného a dokumentárního
filmu s lektory Stanislavem Semerdjievem (hraný film) a Davidem Wingatem (dokumentární film). Lektoři Sources2 nepracují s jednou konkrétní metodologií
psaní/dramaturgie scénářů. V každé skupině se projednávaly postupně 3-4 projekty. K projektům se kromě lektorů měli možnost vyjádřit i ostatní účastníci
skupiny (scenáristé/producenti). Obě skupiny, které byly pozorovány, pracovaly
ve velice interaktivním a konstruktivním prostředí a účastníci byly spokojeni
s průběhem workshopu.
S Marion Gompper proběhla jednání ohledně organizace a financování plánovaného workshopu Sources2 v Praze v říjnu 2009.
Workshop Sources2 „Projekty a postupy“ – Malmö, Švédsko
1. - 5. října 2008
•
•
Barbora Ondrejčáková se zúčastnila jako pozorovatel workshopu Sources2 „Projekty a postupy“. Jelikož česká kancelář MEDIA Desk plánuje v roce 2009 (říjen)
organizovat ve spolupráci se Sources2 workshop tohoto formátu v Praze, bylo
vhodné se s obsahem workshopu obeznámit, aby pak zástupci kanceláře mohli
oslovit vhodné účastníky z České republiky a workshop cíleně propagovat.
V rámci workshopu také proběhla jednání s představitelkami Sources2, Marion a
Renate Gompper, ohledně organizace pražského workshopu. Stanovil se předběžný termín 14. - 18. října 2009 a konzultovaly se možnosti získání grantu pro
organizaci workshopu (grantové možnosti MK ČR) a místo konání (v současné době probíhají konzultace s FAMU) a další spolupráce (České filmové centrum).
Art Cinema = Action + Management, Benátky
25. srpna – 3. září 2008
MFF Benátky
27. srpna – 6. září 2008
•
•
Natálie Ostrouchova se zúčastnila festivalu a jako pozorovatel také workshopu
pro kinaře, jehož činnost je podporována programem MEDIA. Hlavní náplní školení je rozšiřovat manažerské schopnosti vedoucích kin, výměna zkušeností a
know-how mezi kinaři z celé Evropy a lektory. Součástí programu jsou jak přednášky, tak případové studie a skupinové workshopy na různá témata týkající se
provozování kina a jeho aktivit.
Workshopu se zúčastnili mimo jiné zástupci tří kin z České republiky – Otto Bohuš
(kino Art Brno), Naďa Hetešová (kino Jablonec nad Nisou) a Eva Blažková (Kulturní centrum Turnov), kteří se v dubnu zúčastnili také workshopu o digitalizaci
kin, který MEDIA Desk pořádal ve spolupráci s kinem Světozor. Ředitelka CICAE
Sylvie da Rocha zde prezentovala tento workshop i aktivity CICAE (Mezinárodní
konfederace artových kin).
24
2.2.3. Semináře pro profesionály a přednášková činnost
Seminář MEDIA Distribution – „Selektivní a Automatická podpora“, kino Světozor, Praha
29. února 2008
•
Seminář vedl pan Jean-Charles Freyer, pracovník Výkonné agentury pro audiovizi,
kulturu a vzdělávání se sídlem v Bruselu (EACEA), který má na starosti agendu
žádostí o podporu distribuce. Seznámil účastníky s podrobnými podmínkami automatické a selektivní podpory distribuce zahraničních evropských filmů
v kinech, prezentoval nové výzvy a poskytl užitečné rady pro vyplňování žádostí.
•
Semináře se zúčastnilo cca 17 zástupců distribučních společností z České republiky a Slovenska.
Workshop – „Jak financovat lidsko-právní dokumentární filmy“, Praha
9. března 2008
• workshop se konal v rámci festivalu Jeden svět a byl rozdělen do tří částí dle tematického zaměření jednotlivých účastníků:
1. tréninkové iniciativy, státní (VPRO – holandská TV) a neziskové instituce
(ESoDoc)
2. samostatné producentské firmy a jednotlivé nezávislé projekty (Steps International/Why Democracy, Ted Brown – režisér, Tomáš Kudrna a další…)
3. podpůrné fondy a instituce, které se zaměřují na východní Evropu (Barbora Ondrejčáková – MEDIA Desk ČR a Tomáš Baldýnský – Státní fond ČR pro podporu a
rozvoj české kinematografie)
Workshopu se zúčastnilo přibližně 30 filmových profesionálů, poskytl účastníkům
možnost vyměnit si názory a zkušenosti a projednávat témata, ke kterým by se ve
větším počtu účastníků nedostali. Workshop trval 4 hodiny.
Prezentace vzdělávacího programu La femis, FAMU
18. března 2008
• Jan Schütte (ředitel programu) prezentoval program La femis/Masterclass, který
je určen studentům
produkce vyšších ročníků filmových škol
(www.filmakademie.de, www.femis.fr). Zástupkyně MEDIA Desk ČR informovaly
o možnostech získání stipendia pro případné účastníky tohoto programu.
• Za kancelář MEDIA Desk se zúčastnily: Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova.
Seminář pro provozovatele kin a distributory, kino Světozor, Praha
23. dubna 2008
•
Seminář se věnoval tématu digitalizace kin a možnosti získávání podpor z fondu
Europa Cinemas. Na organizaci semináře a obsahové koncepci semináře jsme
spolupracovali s Ivo Andrlem z kina Světozor. Organizačně jsme dále spolupracovali s MEDIA Desk Slovensko (propagace semináře na Slovensku a finanční spolupráce), festivalem Dny evropského filmu, v jehož rámci se seminář konal, Českým filmovým centrem a Ministerstvem kultury ČR.
Program:
• DIGITALIZACE & DIGITÁLNÍ DISTRIBUCE
Alexander Stolz, výkonný ředitel sekce digitální distribuce a kin UK Film Council, představil postup digitalizace kin ve Velké Británii s názvem Digital Screen
Network. Promluvil o zkušenostech s postupnou digitalizací kin, jejich pozitiv-
25
ních i negativních stránkách, objasnil přímý dopad digitalizace na provoz a programování klasických kin a multiplexů a roli institucí v tomto procesu.
Olga Raitoralová, pracovnice Odboru médií a audiovize MK ČR na problematiku
digitalizace kin, představila současnou situaci v oblasti digitalizace v České republice a plány do budoucna.
•
EUROPA CINEMAS – JAK ZÍSKAT FINANČNÍ PODPORU Z EU NA PROVOZOVÁNÍ
KIN?
Markéta Colin Hodoušková představila systém finanční podpory evropské sítě kin
Europa Cinemas, která poskytuje dotace kinům uvádějícím evropské zahraniční
filmy.
• JAK ZAUJMOUT MLADÉHO DIVÁKA & PROJEKTY KINA AERO A SVĚTOZOR
Ivo Andrle představil projekt přímých přenosů z Metropolitní opery, které se staly součástí programu kina Aero, projekt Adoptuj si svou sedačku v kině Světozor
a dále projekty Neděle pro rodiče s dětmi a Aero naslepo.
•
CICAE (Mezinárodní konfederace artových kin)
Sylvie da Rocha představila workshop CICAE „ART CINEMA = ACTION +
MANAGEMENT“, který je určen provozovatelům evropských artových kin a jehož
cílem je rozvíjet schopnosti úspěšného vedení artového kina. Kromě vědomostí
mohou účastníci na workshopu získat i zajímavé kontakty na evropské kolegy –
kinaře – a zúčastnit se mezinárodního filmového festivalu Mostra del Cinema v
Benátkách.
Seminář probíhal z části v anglickém a z části v českém jazyce a byl simultánně tlumočen do češtiny. Semináře se zúčastnilo celkem 150 kinařů a distributorů z České republiky a Slovenska.
Propagaci semináře v médiích zajistila a tiskovou zprávu připravila Magdaléna Bičíková
(viz přílohy 2.6.3.).
Předvedení digitálního standardu DCI a Valná hromada Asociace provozovatelů kin
29. května 2008, Village Cinemas, Černý most, Praha
•
V rámci Valné hromady APK Barbora Ondrejčáková představila členům APK možnosti a podmínky získávání podpory ze sítě Europa Cinemas (PPT prezentace)
Seminář a workshop s tvůrci seriálu The Simpsons, FAMU, Praha
4. a 5. prosince 2008
Seminář vedl Bill Odenkirk, výkonný producent a scenárista seriálu Simpsonovi, a Daniel
Chun, vedoucí scenárista seriálu.
Na organizaci semináře jsme spolupracovali s FAMU, na obsahové koncepci pak
s děkanem FAMU panem Pavlem Jechem.
Seminář byl určen filmovým a televizním producentům, scenáristům, dramaturgům, režisérům a animátorům, kteří se zabývají tvorbou televizních seriálů a sitcomů a studentům filmových škol, kteří se na psaní seriálů a sitcomů či jejich produkci zaměřují. Semináře se zúčastnilo 50 filmových profesionálů a 15 studentů FAMU, kreativního
workshopu se zúčastnilo 15 filmových profesionálů a cca 10 studentů FAMU.
26
Program:
4. prosince 2008 – seminář:
8:45 -9:30
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9:30 - 12:00
Bill Odenkirk – PROCES VÝVOJE TV SITCOMŮ V USA
Úvod do televizního průmyslu v USA.
Výroba TV sitcomů v USA:
uvedení do souvislostí fungování tohoto odvětví
umění vs. průmysl
povaha sitcomů
Příklady dvou sitcomů dovedených do pilotní fáze. Struktura amerického sitcomu.
Otázky a odpovědi
12:00 – 13:00
oběd
13:00 – 14:30
Danny Chun – PROCES PSANÍ THE SIMPSONS – OD KONCEPCE PO
HOTOVOU EPIZODU
Nástin celého procesu psaní, struktura sitcomového příběhu.
Nápady pro vytvoření dobré epizody - zaměření se na přípravu
koncepce jedné epizody.
Práce na epizodě při autorském sezení. Jak se změnil scénář? Výrobní proces: storyboardy a ukázky animace.
Ukázka hotové epizody.
Otázky a odpovědi
4. prosince 2008 – workshop:
15:30 – 18:00
PROCES VÝVOJE SITCOMU
Cíl: Simulovat práci na tvorbě sitcomu od celkové koncepce až po úvodní epizodu a celý
seriál/sezónu.
Dvě skupiny autorů (max. 15 v každé skupině skládající se ze studentů FAMU a filmových
a TV profesionálů). Obě skupiny ve spolupráci s lektory budou paralelně pracovat na
přípravě celkové koncepce sitcomu.
brainstorming
prezentace konceptů/nápadů na sitcom (pitching)
výběr a zadání konceptů pro následující den
5. prosince 2008 – pokračování workshopu:
14:00–17:30
Účastníci předloží stručný přehled (pitch) svého nápadu na sitcom, nástin příběhu pilotního dílu a návrhy tří epizod seriálu.
Konzultace s lektory.
27
2.2.4. Spolupráce s Eurimages a projekty podporovanými MEDIA
Úzce spolupracujeme s českou zástupkyní v Eurimages Zuzanou Kopečkovou a taktéž
naše internetové stránky poskytují nejaktuálnější informace o podporách Eurimages a
link na domovskou stránku Eurimages.
Spolupráce s ostatními projekty podporovanými programem MEDIA, jako jsou festivaly,
vzdělávací programy a další, jsou popsané v jiných kapitolách této zprávy.
Vedle propagace a spolupráce s těmito aktivitami se snažíme usnadnit zapojování českých filmových profesionálů do těchto projektů (např. formou stipendií).
V roce 2008 jsme úzce spolupracovali i s evropskou sítí artových kin Europa Cinemas, jež
je podporována programem MEDIA. Členy sítě Europa Cinemas (EC) je již 18 českých kin.
V dubnu 2008 se v Praze uskutečnil seminář pro české kinaře s cílem rozšířit povědomí o
aktivitách a možnostech financování ze sítě EC a tím zvýšit počet českých členů/kin
získávajících podporu z EC.
28
2.3. Propagace
2.3.1. Vztahy s tiskem
Novinářům pravidelně posíláme informační čtvrtletník MEDIA Info i důležité tiskové
zprávy vydávané Evropskou komisí, např. při příležitosti festivalu v Cannes. Účastníme
se i tiskových konferencí projektů podpořených programem MEDIA. Informace o programu MEDIA a celkové výsledky za předchozí rok jsou uveřejňovány ve Filmové ročence,
kterou vydává Národní filmový archiv.
S cílem rozšířit povědomí o možnostech podpory filmového průmyslu z evropských peněz
a více přiblížit program MEDIA odborné i laické veřejnosti jsme v roce 2008 zahájili spolupráci s Magdalénou Bičíkovou, která poskytuje odborný PR servis v oblasti filmu.
V roce 2008 jsme spolu vydali celkem pět tiskových zpráv, jejichž výstupem bylo několik
rozhovorů pro rádia (Český rozhlas, Radio 1), rozhovory pro Události v kultuře ve studiu
České televize a rozhovor pro internetový server podnikatel.cz.
Tiskové zprávy vydané v roce 2008 (viz příloha 2.6.3.):
únor 2008
březen 2008
duben 2008
duben 2008
červen 2008
Stipendia filmařů jdou letos poprvé ze dvou kapes
Venkovský učitel: film o českém kantorovi podpořený evropskými penězi
Distributoři evropských filmů mohou opět žádat o podporu
Budoucnost kin? Pestřejší program a digitalizace
Více peněz pro české filmové producenty
2.3.2. Inzerce a reklama
Kancelář MEDIA Desk inzerovala v roce 2008 ve dvou typech tištěných médií. Prvním byly
festivalové publikace jako katalogy, programové brožury a festivalové deníky (Jeden
svět, Dny evropského filmu, MFF Zlín, MFF AniFest, MFF Karlovy Vary, LFŠ, Fresh Film
Fest a MFDF Jihlava. Tyto inzeráty jsme uveřejňovali v publikacích všech významných
audiovizuálních akcí, dále v katalogu Czech Films a v katalogu Panelu filmových projektů, které vydává České filmové centrum, stejně jako v katalogu Nové české dokumentární filmy.
V roce 2008 jsme inzerovali v následujících filmových časopisech, které jsou již našimi
dlouhodobými partnery: Cinepur, Film a doba, Synchron a Respekt.
Zaměřili jsme se především na propagaci jednotlivých programů podpory, zejména
MEDIA Development, TV Broadcasting a Distribution, a inzeráty jsme přizpůsobovali vždy
nejbližším uzávěrkám programu.
29
Přehled inzerátů uveřejněných v odborném tisku
Název časopisu
Číslo
Datum publikace
Druh inzerátu
Film a doba
1
3
jaro
podzim
TV Broadcasting
MEDIA Development
Cinepur
55
57
58
59
leden - únor
květen - červen
červenec - srpen
září - říjen
MEDIA Development
Uzávěrky do konce roku 2008
MEDIA Development
MEDIA Development
Synchron
1
2
3
únor/březen
duben/květen
červen/červenec
4
5-6
srpen/září
říjen/leden 2009
MEDIA Development
TV Broadcasting
MEDIA
Distribuce/Selektivní
podpora, Propagace/Přístup na
trh
Uzávěrky do konce roku 2008
MEDIA Development, TV Broadcasting
MEDIA
Distribuce/Selektivní
podpora, Propagace/Přístup na
trh
8/2008
18. 2. 2008
Respekt
MEDIA Development
Další formou reklamy bylo umístění loga na všech významných audiovizuálních událostech v České republice a prezentace plakátů se stručnou informací o MEDIA v prostorách
těchto akcí. Dle možností jsme zajistili i distribuci materiálů a letáků na akreditační
přepážky, v press centrech a industry officech.
Vedle samostatného loga se logotyp MEDIA objevoval i na stojanech s informačními materiály, které byly vždy umístěny na viditelných místech v prostorách festivalů.
2.3.3. Vztahy s institucemi
Kancelář MEDIA Desk pravidelně informuje o svých významných aktivitách i pracovníky
Ministerstva kultury ČR a programu MEDIA a poskytuje jim všechny publikace a tiskové
zprávy, které vydává. Taktéž pravidelně o našich aktivitách informujeme Stálé zastoupení České republiky v EU a Zastoupení Evropské komise v České republice.
30
2.4. Výhled na rok 2009
Interní činnost
•
publikace 22., 23., 24. a 25. čísla MEDIA Info
•
kontinuální publikace a rozesílání elektronického newsletteru MEDIA Desk Česká
republika s novou grafickou podobou
•
výroba propagačních publikací a materiálů – např. brožury Where To Be Trained
in Europe pro potřeby české kanceláře i pro ostatní evropské MEDIA Desky a prezentace brožury na MFF Berlinale v rámci MEDIA Info Day 2009
•
průběžné konzultace žádostí a propagace podpor MEDIA
•
průběžná aktualizace internetových stránek a databáze kontaktů
•
inzerce v časopisech Respekt, Reflex, Synchron, Film a doba, Cinepur a případně
v dalších odborných periodikách
•
propagace (ppt prezentace) programu MEDIA v členských kinech Europa Cinemas
Externí činnost
•
návštěva zahraničních festivalů MFF Rotterdam, MFF Berlinale, MFF Cannes a
IDFA
•
účast a prezentace programu MEDIA na českých audiovizuálních akcích: Finále Plzeň, Jeden svět, Dny evropského filmu, MFF AniFest a MFF Zlín, LFŠ, Fresh Film
Fest a MFDF Jihlava
•
v rámci Panelu připravovaných hraných projektů na Finále Plzeň plánujeme ve
spolupráci s chorvatskou kanceláří MEDIA Desk a Českým filmovým centrem prezentaci chorvatského AV průmyslu a jeho podpor pro zahraniční spolupráce/koprodukce
•
návštěva programů MEDIA Training a všeobecná propagace vzdělávacích programů, poradenství a účast v stipendijní komisi MK ČR, která bude od roku 2009
rozdělovat stipendia filmovým profesionálům
•
spoluorganizace workshopu pro evropské producenty ACE v Praze
(11. – 15. března 2009). Partnerskou společností bude vzdělávací program ACE a
český producent workshopu Axman Production Karla Stojáková.
•
spoluorganizace semináře pro scenáristy Sources2 „Projekty a postupy“
(14. – 18. října 2009)
•
spolupráce na výše uvedených akcích i s MEDIA Desky SR, PL a HU
•
přednášková činnost a propagační přednášky na českých audiovizuálních akcích
•
pravidelné tiskové zprávy o programu MEDIA a aktivitách MEDIA Desk ČR ve spolupráci s PR agenturou Magdalény Bičíkové a aktivnější spolupráce s médii
31
•
inzerce, logo a propagační materiály MEDIA na výše uvedených audiovizuálních
akcích
V prosinci 2008 se vrátila z mateřské dovolené Daniela Staníková (předtím Kučmášová), která nahradí v kanceláři MEDIA Desk Natálii Ostrouchovou do září
2009. Od října 2009 Daniela Staníková převezme opět funkci ředitelky kanceláře
MEDIA Desk ČR. Barbora Ondrejčáková poté, dle smlouvy uzavřené v roce 2006,
odejde a na místo asistentky bude v červnu 2009 vyhlášen oficiální konkurz (s
nástupem pracovníka od září 2009).
32
2.5. Hodnocení průběhu programu MEDIA v ČR
Činnost kanceláře MEDIA Desk i v roce 2008 směřovala k vytvoření co nejlepších podmínek pro české filmové profesionály tak, aby své projekty úspěšně předkládali nejen žadatelé, kteří již mají s programem MEDIA zkušenosti, ale také žadatelé noví. Kancelář se
také snažila asistovat žadatelům při komunikaci s MEDIA programem a plněním závazků,
které vyplývají z jejich smluv.
Českým projektům předloženým v roce 2008 se podařilo k dnešnímu datu z programu
Evropské unie MEDIA získat 1 707 983 EUR. Tato suma je však zatím nejvyšší v historii
působení České republiky v programu MEDIA.
Nejvyšší částku 711 077 EUR opět získali filmoví distributoři zejména díky systému automatické podpory.
V programu MEDIA Promotion – Festival Support jsme letos bohužel neměli stoprocentní
úspěšnost, ale i tak jsme získali jeden z největších balíků podpory. MFDF Jihlava bohužel nebyl podpořen a to z důvodu nesplnění kritéria dostatečného uvádění evropských
zahraničních filmů na festivalu.
Jelikož se ale zvýšila suma maximální podpory z 35 000 EUR na 75 000 EUR, narostla tím
i celková suma podpor pro české festivaly na celkovou částku 304 793 EUR.
Novinkou je i zavedení tzv. čtyřletých smluv s MEDIA programem, které získaly MFF Zlín,
MFF Anifest a Fresh Film Fest. Tyto smlouvy zabezpečují pravidelnou podporu festivalům
po dobu čtyř let. Letní filmové škole Uherské Hradiště a festivalu Jeden svět byla podpora pro další ročník potvrzena, ale nebyla jim zatím přislíbena čtyřletá smlouva.
IDF také znovu získal podporu v oblasti MEDIA Training pro projekt Ex Oriente Film, určený dokumentaristům ze zemí střední a východní Evropy, a to částku 89 100 EUR. Další
podporu 75 000 EUR v rámci tohoto programu získal opět TransISTor. Oproti minulému
roku byly obě podpory výrazně navýšené.
Rok 2008 byl úspěšný pro Českou republiku i z hlediska získání podpory, která do této
doby nebyla českými profesionály využita. Aliance filmových festivalů MFDF Jihlava,
PH:DOX Copenhagen, DOK Leipzig, Planete Doc Review Warsaw a VISIONS DU REEL Nyon
získala podporu 160 000 EUR na vybudování VOD portálu dokumentárního filmu
www.docalliancefilms.com. Tento portál bude spuštěn 1. března 2009. Úspěšnou žadatelkou o podporu a koordinátorkou projektu je Nina Numankadić z MFDF Jihlava.
V rámci MEDIA Development bylo českým producentům a vývojářům interaktivních děl
uděleno celkem 228 013 EUR. Tato částka i úspěšnost žadatelů je nízká oproti minulým
letům, proto se činnost kanceláře v budoucnosti zaměří na stimulaci filmových profesionálů (producentů a vývojářů), aby své žádosti před podáním konzultovali s kanceláří
MEDIA Desk.
33
2.6. Přílohy
2.6.1 Přehled českých projektů podpořených programem MEDIA (projekty
předložené v roce 2008)
Přehled podpor programu MEDIA udělených českým projektům v roce 2008*
Výzva
Společnost
Program podpory
Projekt
16/2007
(2.kolo)
UFO Pictures
MEDIA Development
Mamas and
Papas
Simply Cinema
MEDIA Development
The Eye Above Prague
Golden Dawn
MEDIA Development
The Very First
Cowboy
Anifilm
MEDIA Development
Bohemian
Forest Myths
16/2007
(2.kolo)
Daniel Svatek Holiday Film
MEDIA Development
Lucian
27/2007
35MM SRO
MEDIA Distribution
Automatic Support
tvorba potenciálního fondu
71 808
27/2007
AEROFILMS
MEDIA Distribution
Automatic Support
tvorba potenciálního fondu
39 104
27/2007
AČFK
MEDIA Distribution
Automatic Support
tvorba potenciálního fondu
3 623
27/2007
BONTONFILM A.S.
MEDIA Distribution
Automatic Support
tvorba potenciálního fondu
117 368
27/2007
CINEMART
MEDIA Distribution
Automatic Support
tvorba potenciálního fondu
26 477
27/2007
ARTCAM
MEDIA Distribution
Automatic Support
tvorba potenciálního fondu
31 026
27/2007
MAGIC BOX
MEDIA Distribution
Automatic Support
tvorba potenciálního fondu
108 591
27/2007
SPI International Czech Repub- MEDIA Distribution
lic
Automatic Support
tvorba potenciálního fondu
108 080
28/2007
AEROFILMS
MEDIA Distribution
Selective Support
Valčík s Balšírem
15 000
28/2007
(1.kolo)
ATLANTIS entertainment CZ
MEDIA Distribution
Selective Support
Chaotická
Anna
7 000
28/2007
(1.kolo)
SPI International Czech Repub- MEDIA Distribution
lic
Selective Support
Náš vůdce
20 000
28/2007
(1.kolo)
SPI International Czech Repub- MEDIA Distribution
lic
Selective Support
Paříž
12 000
28/2007
(1.kolo)
SPI International Czech Repub- MEDIA Distribution
lic
Selective Support
The Broken
10 000
16/2007
(2.kolo)
16/2007
(2.kolo)
16/2007
(2.kolo)
EUR
58 989
25 000
10 000
42 424
25 000
34
28/2007
(1.kolo)
SPI International Czech Repub- MEDIA Distribution
lic
Selective Support
Tous a
l´ouest: Une
nouvelle aventure de Lucky
Luke
28/2007
(2.kolo)
35MM SRO
MEDIA Distribution
Selective Support
Funny Games
(remake)
7 000
28/2007
(2.kolo)
35MM SRO
MEDIA Distribution
Selective Support
Niko-Lentajan
pojka
15 000
28/2008
AČFK
MEDIA Distribution
Selective Support
Sztuczki
4 000
28/2008
ATLANTIS Entertainment CZ
MEDIA Distribution
Selective Support
La Zona
8 000
28/2008
ATLANTIS Entertainment CZ
MEDIA DistributiMaradona By
onSelective Support Kusturica
28/2008
SPI International Czech Repub- MEDIA Distribution
lic
Selective Support
El Orfato
30 000
28/2008
SPI International Czech Repub- MEDIA Distribution
lic
Selective Support
Happy Go
Lucky
8 000
09/2008
Doc Air OS
MEDIA Promotion
Doc Air
18/2007
(2.kolo)
Člověk v tísni
MEDIA Promotion
Festivals
Jeden svět
35 000
18/2008
(1.kolo)
Anifest s.r.o.
MEDIA Promotion
Festivals
AniFest 2009
74 363
18/2008
(1.kolo)
Filmfest s.r.o.
MEDIA Promotion
Festivals
MFF Zlín
74 485
18/2008
(1.kolo)
AČFK
MEDIA Promotion
Festivals
Letní filmová
škola 2009
75 000
18/2008
(1.kolo)
Fresh Films s.r.o.
MEDIA Promotion
Festivals
Fresh Film
Fest 2009
45 945
04/2008
IDF
MEDIA Training
Ex Oriente
Film 2009
89 100
04/2008
CIANT
MEDIA Training
24/2008
Helena Třeštíková
MEDIA Development
TransISTor
Zázrak po 35.
letech / Miracle After 35
Years
24/2008
FOG’n’DESIRE FILMS, SRO
MEDIA Development
Dom / The
House
25/2008
HAMMERWARE SRO
Development - vývoj Family Farinteraktivních děl
ming
19/2008
IDF
MEDIA Promotion
Market Accress
EEF, East
Silver
22/2008
AČFK
MEDIA Distribution
Selective Support
Gomorra
30 000
6 000
160 000
75 000
25 000
41 600
25 000
115 000
7 000
35
22/2008
ATLANTIS entertainment CZ
MEDIA Distribution
Selective Support
Il Divo
22/2008
AČFK
MEDIA Distribution
Selective Support
Mlčení Lorny
5 500
22/2008
AEROFILMS
MEDIA Distribution
Selective Support
The Dust of
Time
8 500
12 000
CELKEM EUR
Program podpory
EUR
MEDIA Development
MEDIA Development - interactive works
MEDIA Distribution – Automatic
MEDIA Distribution – Selective
MEDIA Distribution - VoD
DCD
MEDIA Distribution - Sales
Agent Support
MEDIA TV
Broadcasting
MEDIA Promotion Market
Access
MEDIA Promotion Festivals
MEDIA Training
CELKEM
1 707 983
%
228 013
13%
25 000
1%
506 077
30%
205 000
12%
160 000
9%
0
0%
0
0%
115 000
7%
304 793
164 100
18%
10%
1 707 983
100%
* za projekty předložené v roce 2008
Zpracováno k 02.06.2009
19/2007 TV Broadcasting - 1. kolo - ČR neměla žádosti
29/2007 i2i Audiovisual - 1. kolo - ČR neměla žádosti
3/2008 Training Spolupráce a mobilita škol - ČR neměla žádosti
36
2.6.2. Zprávy stipendistů MEDIA Training
1. Focal: Production Value
Lukáš Viznar
2. Eurodoc 2008
Jiří Konečný
3. DigiTraining Plus
Petr Vítek
4. Discovery Campus Open Training Session
Michal Varga
5. Face of Contemporary Animation
Marek Toušek
6. MBS - Film Business School
Ondřej Zima
7. Ex Oriente Film 2008
Veronika Janatková
8. Script and Pitch Workshops
Petr Václav
37
2.6.3. Příklady inzerce
38
39
40
2.6.4. Monitoring tisku a tiskové zprávy
MEDIA DESK ČR
MONITORING 2008
TV
•
11. 3. 2008 – ČT 24, Události v kultuře 21.30 (20:40 minuta) – Barbora Ondrejčáková
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/20841105808031111.03.2008-21:30-novy-film-venkovsky-ucitel-stipendia-ceskych-filmaru.html?from=40
•
24.4. 2008 ČT 24, Události v kultuře 21.30 (24:30 minuta) - Natálie Ostrouchova
http://www.ct24.cz/vysilani/2008/04/24/1097206490-208411058080424-21:30-udalosti-vkulture/
•
29.10. – ČT 1, Pokr, (21:53 minuta)
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/29.10.2008/208562210500034-22:50-1-pokr.html
INTERNET
•
7.5. 2008 aktuálne.cz
http://aktualne.centrum.cz/kultura/film/clanek.phtml?id=602898
•
7.5.2008, podnikatel.cz
http://www.podnikatel.cz/clanky/cesti-filmari-dostali-z-eu-150-milionu-korun/
Čeští filmaři dostali z evropské kasy už 150 milionů korun
Michaela Vydrová - Dnes 0:00
V roce 1991 vznikl v Evropské unii program MEDIA, jehož cílem je podpora
kinematografie. Tu má v Česku na starosti už pět let kancelář MEDIA Desk, která zajišťuje propagaci programu a snaží se, aby byly všechny jeho možnosti podpory co nejlépe využívány.
Jak mohou filmaři získat peníze na projekt?
V rámci uzávěrky předloží žádost na předepsaných formulářích, my jim poradíme, jak ji mají
správně vyplnit, žádost pošlou do Bruselu, kde ji hodnotí dva nezávislí experti z různých zemí a
schvaluje komise složená ze zástupců všech členských zemí.
Co je to za experty?
Jsou to lidé z oboru, zkušení profesionálové, kteří žádost ohodnotí podle stanovených kritérií, a
jejich doporučení jsou pak projednávány na Výboru, který je složen ze zástupců státních institucí
všech členských zemí programu MEDIA. Jejich verdikt potom schvaluje Evropský parlament.
Jak dlouho tento proces trvá?
Čtyři až pět měsíců.
Jak často se může o granty žádat?
Většinou jednou nebo dvakrát ročně, záleží na typu grantu, pro každou oblast jsou samostatné
výzvy a uzávěrky.
Kolik žádostí zaznamenáte ročně?
41
To lze těžko říct, protože ne všichni žadatelé u nás své žádosti konzultují. Nejčastěji přijdeme
do styku s producenty, kteří chtějí požádat o grant na vývoj filmových projektů, těch bývá zhruba 20 ročně z České republiky. Ale v rámci celé Evropy jich v jednom kole uzávěrky může být i
kolem pěti set.
Do jaké té skupiny jde nejvíce peněz?
Na distribuci.
Na co mohou být peníze použity?
Opět to záleží na typu grantu – distributoři je mohou využívat na nákup zahraničních evropských
filmů pro kina, producenti na vývoj filmů, tzv. development.
Co se všechno do vývoje zahrnuje?
V podstatě všechny náklady, které producentovy vzniknou do začátku natáčení, tedy psaní a vývoj scénáře, casting nebo například výroba pilotu u animovaného filmu, dále prezentace a propagace projektu na mezinárodních trzích atd.
Co žádost obsahuje?
Každá žádost bez rozdílu toho, o jaký grant se jedná, obsahuje vždy popis společnosti a formální
doklady týkající se její organizace, podrobný popis projektu a rozpočet. Další potřebné dokumenty se odvíjejí od dané oblasti, například producenti předkládají také kreativní materiály –
synopsi, treatment, dialogovou scénu, autorský záměr, ale také plán distribuce, prodeje apod.,
kde prokazují, jaké mají s projektem záměry. Základní podmínkou je také předchozí zkušenost,
ta se dokládá dílem, které producent v předchozích letech vyprodukoval a komerčně distribuoval.
To je jediná podmínka a nevýhoda?
Nevýhoda to jistě je pro začínající producenty nebo absolventy škol. Další podmínkou je už jen
splnění formálních kritérií, žadatel musí být nezávislá evropská produkční společnost, která už
funguje nejméně rok.
Kolik tedy producenti na vývoj dostanou?
Mohou dostat maximálně padesát procent rozpočtu na vývoj v rozmezí deseti až osmdesáti tisíc
eur na jeden film. Větší společnosti mohou žádat o grant na tři až šest filmů najednou, a to je
mezi sedmdesáti a stodevadesáti tisíci eur.
Prověřuje se, zda jsou peníze skutečně použity na vývoj?
Ano, prověřuje. Po skončení vývoje předkládá producent vyúčtování, které musí být ověřeno
auditorem.
Můžeme dát příklad, jaké české společnosti dostaly peníze na vývoj?
Například společnost Negativ získala podporu již třikrát, naposledy například na Venkovského
učitele, který byl součástí souborné žádosti o podporu dalších tří projektů a celkem na ně získali
80 tisíc EUR, takže průměrně 20 tisíc na jeden film. Ale od loňska se hranice podpory u jednotlivých i souborných projektů zvýšila. Podpořená byla také společnost Total HelpArt, FilmBrigade,
Hypermarket Film, MAUR Film a další.
Co se týká filmových festivalů, na co lze u nich použít podporu?
Tam se peníze používají na celkové náklady festivalu – promítací náklady, pronájem prostor,
hosté, doprava, propagace, dabování a titulkování, personál. Podpora je omezená na 35 tisíc eur
na festival, což je zhruba milión korun. U nás je pravidelně dostávají festivaly, které promítají
evropské filmy, jsou to Jeden svět, dokumentární festival v Jihlavě, Anifest v Třeboni, Letní filmová škola, Fresh Film Fest a zlínský festival.
Kolik lidí pracuje v pražské kanceláři MEDIA Desk?
Jsme tu dvě.
Kolik peněz se získalo za dobu existence?
Necelých šest milión eur, tedy přes 150 milionů korun.
Pokud nějaká společnost peníze nedostane, mohou se odvolat?
Ne, rozhodnutí je konečné.
Kolik žádostí se procentuálně vyřídí kladně a záporně?
Procento úspěšnosti závisí na typu podpory. U vývoje filmových projektů je to zhruba 30 procent,
ale například u festivalů jsme dosud měli 100% úspěšnost.
Zamítnutá žádost je odůvodněná?
Ano, žadatelé dostanou od hodnotitelů stručné vysvětlení. Projekt mohou předložit znovu v další
výzvě k předkládání žádostí, u vývoje je to zhruba půlroční až roční rozpětí. V nové žádosti musí
být popsáno, jakým způsobem se projekt posunul, co se na něm změnilo.
Funguje v tomto programu spravedlivé rozdělení pro jednotlivé evropské země, je to nějak vyvážené?
Vůči zemím s nízkou audiovizuální produkční kapacitou funguje určitá pozitivní diskriminace, což
se týká všech evropských zemí kromě Anglie, Francie, Španělska, Itálie a Německa. A ještě více
42
bodů v hodnocení může být přiděleno novým členským zemím EU, kam patříme i my. Ale že by
bylo rozděleno kolik peněz pro koho, to ne.
Jaký český projekt byl schválen jako první?
Mezi prvními byl například Kozí příběh, což je 3D animace, grant pro svůj film dostal pan Tománek před pěti lety a pokud vím, teď se film dokončuje.
Program MEDIA Desk podporuje filmaře při rozjezdu filmu, jaké granty mohou využít pro výrobu a
konečné práce na filmu?
Program MEDIA podporuje výrobu pouze u televizních projektů. Podmínkou však je, aby byly většinově produkovány nezávislými producenty, nikoli televizemi. Televize mohou participovat pouze jako minoritní koproducenti a mají stanovenou délku trvání licence k vysílání. Podmínkou je
také účast alespoň tří televizí z různých evropských zemích. Cílem tohoto programu je podporovat tak trochu „diskriminované“ malé producenty, kteří chtějí vyrábět filmy pro televizi, ale
zároveň si na ně chtějí ponechat svá práva. Z České republiky získal tuto podporu dokument o
vynálezci kontaktních čoček Ottovi Wichterlem.
Jméno a příjmení: Natalie Ostrouchova
Rok narození: 1980
Vzdělání: Mediální a komunikační studia na Fakultě humanitních studií UK
Kariéra: koordinátorka MEDIA Desk
ROZHLAS
• 3.3. 2008, Rádio 1, Čaj o páté – Barbora Ondrejčáková
Rozhovor na téma „Stipendia pro filmaře“ se Sašou Michalidisem.
•
25.3. 2008 Český rozhlas, Nad věcí , 23:00 – Barbora Ondrejčáková
http://www.rozhlas.cz/izurnal/audio?p_dat_from=25.03.2008&dni=1&p_po=-1&p_gt=1
43
TISK
Další stipendia pro filmaře
Zdroj:
Datum vydání:
Název:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Rubrika:
Mutace:
Pořadí:
Oblast:
Právo
15.2.2008
Další stipendia pro filmaře
18
39
14
Kultura
Celostátní
8
Celostátní deníky
Ze dvou zdrojů mohou letos získat filmaři peníze na své další vzdělávání. Žádat mohou o stipendia na mezinárodní kurzy od evropského program MEDIA. Od 15. února navíc vyhlásilo nový program stipendií s rozpočtem 500 000 korun také Ministerstvo kultury ČR. Uzávěrka žádostí je do
15. března. Podmínkou je věk do 35 let a tvůrčí práce na vývoji filmového projektu či přímo vytvoření celého díla. Více informací na www.mediadeskcz.eu nebo www.mkcr.cz.
Evropská unie vyhlásila rok 2008 evropským rokem mezikulturního dialogu
Zdroj:
Datum vydání:
Název:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Mutace:
Oblast:
Dotace
14.2.2008
Evropská unie vyhlásila rok 2008 evropským
rokem mezikulturního dialogu
2
6
Tomáš Zatloukal
Evropská mozaika
DOTACE
Časopisy - ekonomika a politika
Jedním ze symbolů Evropské unie je také heslo Jednotná v rozmanitosti. Již výběrem tohoto
sloganu dala Evropská unie najevo podporu svému multikulturnímu charakteru, pestrosti používaných jazyků či různosti náboženských vyznání a etnického a kulturního zázemí.
Ne náhodou vyhlásila Evropská unie letošní rok evropským rokem mezikulturního dialogu. Jeho
hlavní myšlenkou je, že bohatá kulturní rozmanitost představuje pro Evropu ojedinělou výhodu.
Všichni lidé žijící v Evropě se mohou seznámit a prozkoumat naše pestré kulturní dědictví a poučit se z různých kulturních tradic.
Podobné cíle si klade i program podpory evropského audiovizuálního odvětví MEDIA 2007 - posílení kulturní a jazykové rozmanitosti a kinematografického dědictví.
Evropská unie si je velmi dobře vědoma faktu, že velká většina národních televizních kanálů nabízí především filmy americké provenience a tento fakt jí rozhodně není lhostejný.
Doufejme proto, že i díky finanční podpoře z programu MEDIA 2007 bude evropský, potažmo český audiovizuální průmysl opět konkurenceschopným odvětvím.
Filmoví tvůrci z ČR jsou úspěšní v programu MEDIA 2007
Zdroj:
Dotace
44
Datum vydání:
Název:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Mutace:
Oblast:
14.2.2008
Filmoví tvůrci z ČR jsou úspěšní v programu
MEDIA 2007
2
6
Michal Kadera
Evropská mozaika
DOTACE
Časopisy - ekonomika a politika
Program podpory evropského audiovizuálního odvětví MEDIA 2007 vstoupil do druhého roku. Čeští
filmoví tvůrci získali letos díky kvalitním projektům 586 tis. eur. Budou stejně úspěšní i v rámci
letošních výzev?
Program MEDIA 2007 je jedním z podpůrných programů Evropské unie (EU), který navazuje na
řadu programů podporujících audiovizi již od roku 1991. Celkový rozpočet na období 2007-2013
je téměř 755 mil. eur.
Jeho cílem je posilovat kulturní a jazykovou rozmanitost a kinematografické dědictví, zajistit
dostupnost a zvýšit sledovanost evropských audiovizuálních děl, podporovat větší spolupráci a
posilovat konkurenceschopnost tohoto odvětví.
Program, který je určen subjektům z oboru audiovize z členských států EU, zemí ESVO/EHP,
přistupujících zemí, zemí západního Balkánu, signatářům Úmluvy Rady Evropy o přeshraniční
televizi a po předběžném přezkoumání i ze třetích zemí, si stanovuje tyto zvláštní cíle:
získávání a zlepšování dovedností (posilování profesionality, odborná příprava, apod.),
rozvoj produkčních projektů, plánů financování, koprodukčních projektů apod.,
podpora distribuce evropských i zahraničních filmů, podpora digitalizace apod.,
propagace evropských filmů u evropského a mezinárodního publika (filmové veletrhy, burzy námětů apod.,
pilotní projekty (používání informačních a komunikačních technologií).
IMPLEMENTACE PROGRAMU
Program je realizován přímo EK, respektive její Výkonnou agenturou pro oblast vzdělávání, audiovize a kultury (EACEA). Na základě výzev k předkládání projektů agentura vybírá a financuje
nejlepší projekty.
Šíření informací o programu, jeho viditelnost a podporu zajišťuje síť kanceláří MEDIA Desk v
každém členském státě. V ČR je to na základě smlouvy s věcně odpovědným ministerstvem kultury kancelář Media Desk, o.p.s., (www.mediadesk.cz).
Čeští filmoví tvůrci mají EU co nabídnout a při čerpání finančních prostředků z programu MEDIA
byli v uplynulých letech úspěšní. V roce 2007 byly podpořeny české projekty v celkové hodnotě
více než 586 tis. eur:
• oblast rozvoje (development) - 4 projekty v celkové hodnotě 170 tis. eur,
• oblast distribuce (distribution) - 15 projektů v celkové hodnotě 284 tis. eur,
• oblast podpory (promotion) - projekt podpory filmového festivalu Člověk v tísni Jeden
svět 2008 v hodnotě 25 tis. eur,
• oblast vzdělávání (training) - 2 projekty v celkové hodnotě více než 107 tis. eur.
UVAŽUJETE O PROJEKTU V OBLASTI AUDIOVIZE?
V tuto chvíli jsou otevřené dvě výzvy:
45
Podpora spolupráce a mobility studentů a pedagogů vzdělávacích institucí s audiovizuálním zaměřením, EACEA/03/08, v hodnotě 1 600 tis. eur (uzávěrka 14. března 2008)
Opatření na podporu propagace a přístupu na trh: Audiovizuální festivaly, EACEA/18/07, v hodnotě 2 500 tis. eur (uzávěrka 30. dubna 2008)
S vyhlášením dalších se počítá již nyní, v únoru 2008.
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU
Blýskání na filmové
Zdroj:
Datum vydání:
Název:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Oblast:
časy
Brněnský deník
20.2.2008
Blýskání na filmové časy
18
43
23
(ska)
KULTURA & NÁZORY - UDÁLOSTI V KULTUŘE
Regionální deníky - Jihomoravský kraj
Praha/ Mezinárodně uznávané kurzy od evropského programu MEDIA získávají na důležitosti.
Během celého roku mohou čeští filmaři žádat o stipendia, která jsou udělována prostřednictvím
české kanceláře MEDIA Desk. Vloni jeho stipendií využilo patnáct filmových profesionálů, kteří si
mezi sebou rozdělili přes 260 tisíc korun. Letos k programu Media přibyl další zdroj, díky kterému
je možné se vzdělávat. Od 15. února vyhlásil nový program stipendií odbor médií a audiovize
Ministerstva kultury ČR. Program s rozpočtem 500 000 korun a uzávěrkou žádostí do 15. března je
určen autorům nebo profesionálům z oblasti audiovize.
Vyšlo také v: Benešovský deník, Boleslavský deník, Českolipský deník, Domažlický deník, Chebský
deník, Jablonecký deník, Karlovarský deník, Kladenský deník, Klatovský deník, Kolínský deník,
Kutnohorský deník, Liberecký deník, Mělnický deník, Nymburský deník, Plzeňský deník, Pražský
deník, Příbramský deník, Rakovnický deník, Rokycanský deník, Sokolovský deník, Tachovský deník, Turnovský a semilský deník, Žatecký a lounský deník
Jak se dnes žije českým animátorům?
Zdroj:
Datum vydání:
Název:
Podtitulek:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Oblast:
A2 kulturní týdeník
16.4.2008
Jak se dnes žije českým animátorům?
Jaké filmy a v jakých podmínkách u nás
vznikají?
4
16
16
Anketu připravila Kamila Boháčková.
Film
Časopisy - kultura a TV
Navzdory pesimismu titulní stránky tohoto čísla uvidíme letos několik projektů českých animátorů
i v kinech či v České televizi. Chystá se experimentální Sestra Víta Pancíře na motivy stejnojmenného románu Jáchyma Topola, první celovečerní 3D animovaný Kozí příběh - Pověsti staré
Prahy Jana Tománka i Na půdě Jiřího Barty. Dvě animátorky naopak přivedou do kin své hrané
filmy. Proto jsme požádali šest předních animátorů o jejich pohled na současnou situaci a na to,
jak se jim nové filmy připravují.
46
1. Jak byste charakterizoval/ a současnou českou animaci a v čem spatřujete její hlavní problémy? Jak by se případně podle vás daly řešit?
2. Kde sháníte peníze na své filmy a v jakých podmínkách vaše filmy vznikají?
3. Na čem nyní pracujete a kde a kdy budeme moci váš film vidět? Uvažujete také o tvorbě hraného snímku? Proč?
4. Spatřujete v devadesátých letech a v novém miléniu nějaké výraznější tendence v české animaci?
5. V čem je podle vás animovaný film jedinečný?
--Jan Tománek (1978) Režisér a animátor, věnující se především počítačové a kombinované animaci. Spolupracuje se svými rodiči v rodinném Art and Animation Studiu a připravuje první český
celovečerní 3D počítačový film Kozí příběh - Pověsti staré Prahy, který by měl 18. září vstoupit
do našich kin.
1. Problém Čechů je v tom, že jsou pořád ještě hodně konzervativní a nových věcí se bojí. Je to
znát nejen třeba v České televizi, ale i na očekávání diváků. Zatím se u nás po revoluci natočily v
podstatě tři celovečerní animované filmy (Fimfárum Jana Wericha, Fimfárum 2 a Jedné noci v
jednom městě), ale jsou to poslepované dvacetiminutové krátké filmy. Takhle se normálně celovečerní film nedělá! Navíc je dvacet minut málo na to, aby se příběh mohl rozvinout. Je tu ještě
jeden problém - malý český rybník. My jsme například žádali s Kozím příběhem o grant třikrát a
nikdy jsme neuspěli, protože v grantových komisích sedí pořád ti samí lidé, kteří si několikrát
podpoří své vlastní filmy, což je třeba případ Fimfára. Je to sice zabaleno tak, že při klíčovém
hlasování opustí místnost, ale myslím, že to není třeba dále rozebírat. Podobným způsobem si
také tito lidé coby učitelé na školách pak vybírají své žáky-epigony. Není tedy skoro šance, aby
se v české animaci prosadila nějaká nová cesta. Navíc Fimfárum 2 bohužel jako celek ve způsobu
vyprávění zastydlo někde v sedmdesátých letech, i když třeba starší krátké filmy Aurela Klimta
mají svou poetiku a humor i skvělé tempo. Dál si myslím, že je u nás obecně systém financování
filmů pokřivený a z 99 % vznikají zbytečné filmy (což se týká hlavně filmů hraných), které jsou
financovány převážně z grantů a nikde ani nejsou vidět, nebo jen proletí kinem a za čtvrt roku o
nich nikdo neví. Stejně tak školy, jako je FAMU nebo i AVU, kde jsem studoval nová média, nepřipraví na praxi, a zejména FAMU přeceňuje autorství na úkor řemesla.
2. 3D animovaný film Kozí příběh - Pověsti staré Prahy je vůbec prvním celovečerním filmem v
české historii, který vzniká bez podpory státu nebo veřejnoprávní televize. V roce 2003 byl projekt podpořen grantem z evropského programu Media. Jinak ho ale hradíme z našich peněz a z
peněz soukromých investorů. Od léta 2006 na tomto filmu soustavně pracuje 12 animátorů a
grafiků v našem vlastním Art And Animation Studiu.
3. Od roku 2003 připravuji 3D animovaný film Kozí příběh - Pověsti staré Prahy, který bude mít
letos na podzim premiéru v kinech. Bude to komedie ze středověké Prahy o přátelství mezi vesnickým mládencem Kubou, který přijíždí do Prahy za prací, a jeho neustále žvanící Kozou. Genius
loci staré Prahy doplňuje řada známých pražských legend i strašidel, podaných humorně a dnešním pohledem. Kromě role producenta na filmu dělám režii, výtvarníka, kameramana a s kolegou
Davidem Slámou jsem napsal i scénář.
4. Animovaný film by podle mě měl být hlavně vtipný a zábavný. Tomu, co se vyrábí u nás na
školách, kde se učí animace, říkám " animovaný písek". Často je to o ničem a hraje si to na velké
umění. Pro mě je důležitý příběh a vtip. Z dnešního pohledu je rytmus vyprávění už někde jinde
než za dob Trnky. Jeho filmy už podle mého názoru těžko udrží pozornost.
5. Možná před šesti lety bych vám řekl, že je mezi hraným a animovaným filmem podstatný rozdíl, ale v dnešní době se " výhody" animovaného filmu stírají. To, co bylo kdysi možné pouze v
47
animaci, je dnes díky počítačům možné i v hraném filmu. A tak to, že limitem je pouze fantazie
tvůrce, už platí i u hraných filmů.
Dobrý scénář přitáhne i peníze
Zdroj:
Datum vydání:
Název:
Podtitulek:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Mutace:
Oblast:
Pražský deník
3.6.2008
Dobrý scénář přitáhne i peníze
I když se objevila spousta nových produkčních společností, český trh je pořád přehledný
3
129
27
JANA PODSKALSKÁ
Praha / Kultura
METROPOLE
Regionální deníky - Praha
Praha/Domácí peníze, osobní kontakty v zahraničí a cit pro to, kterým z nich jaký typ filmu nabídnout. To je základ úspěšné produkce domácích filmů. Alespoň to potvrzuje drtivá většina českých producentů. "Mám za sebou jeden film, absolvenťák na FAMU. Tehdy jsem oslovila školu v
zahraničí, Univerzitu umění a designu v Helsinkách a v česko- finské koprodukci vznikl film Restart. Stejnou cestou jsem se vydala u filmu Normal," říká Karla Stojáková, zakladatelka společnosti Axman Production. "Část domácích peněz a část zahraničních - tentokrát z Německa. Ale
žádnou televizi, jak mívají někteří kolegové." Stále významnější roli sehrává projekt Media podporující filmaře, producenty i distribuci filmů a zařizující různá stipendia a odborná filmařská
setkání, který chválí i Stojáková. "Byla to škola života. Zjistila jsem, že spolupráce různých fondů, např. pod ministerstvem, televizí a distributorů funguje venku mnohem líp než u nás. Máme
co dohánět." Jednou z možností je informační setkání na mezinárodním filmovém festivalu v
Cannes, které nabízí semináře o posledním vývoji v aktivitách a financování programu MEDIA. "Je
pozitivní, že ve státním fondu je víc peněz a že jsme se s českým filmem propracovali na mapu
Evropy," potvrzuje Vítězslav Šlajer z Bionaut Films (který má za sebou i úspěšný seriál Letiště).
"Ideál je, když vymyslíte rozpočet a seženete přesně tolik peněz. Záleží samozřejmě na projektu." Podle něj bychom se měli naučit podporovat filmy druhých. "Když žádáme spolupráci zahraničních partnerů, měly by státní fond nebo televize přispět na filmy našich sousedů, jít cestou
minoritní koprodukce. Aspoň tam, kde podporují filmy naše," soudí producent, který letos chystá
do kin poetický film Marie Procházkové Kdopak by se vlka bál?
Dejte mi dobrý scénář...
I Jiří Konečný z Endorfilmu (který ohlásil tři nové projekty - adaptaci Topolovy Sestry, animované
Poslední děti z Aporveru a Josefovu cestu) má jasno, jak sehnat peníze: "Dostat se ven z České
republiky. Jen z domácích zdrojů film nezafinancujete. Bez podpory doma to ovšem také nejde.
Zvlášť když nabízíte vysloveně nekomerční tvorbu." Jak to vypadá v praxi? "Jezdím po Evropě a
snažím se hledat vhodné partnery. Nelze kooperovat jen na bázi pracovního vztahu, každý projekt musí být založen na osobní důvěře," vysvětluje producent, který pravidelně navštěvuje festival v Cannes, kde letos řešil finální dohody. "Také se předpokládá, že pro koprodukci nabídnete
řekněme obecně platná témata, která mají určitý přesah - ne to, co si někdo myslí, že se právě u
nás nosí..." Je důležité mít svého partnera v dané zemi, který osobně zažádá o příslušnou dotaci
(veřejnou podporu) pro koprodukční film. Zdroje mohou být různé - nadnárodní fondy (Eurimage), peníze distributora či televizní společnosti. "Má to jediný háček, bývá to zdlouhavé," varuje Konečný. "Někdy se proces vleče rok, i déle. Čekáte na různá potvrzení partnerů o zájmu do
projektu vstoupit, sladit fondy časově dohromady je docela umění." Zatímco v Americe dáte film
do výroby během dvou měsíců, v Evropě je to běh na dlouhou trať. Česká republika teď navíc
není právě ve "fóru", jako potenciální partneři lákají zahraničí víc Maďarsko nebo Rumunsko. "Na
druhou stranu, máte- li zajímavý projekt, je jedno, jestli je z Čech nebo Hollywoodu. Dejte mi
dobrý scénář a já vám garantuju, že seženu peníze," tvrdí Konečný, který podpořil i dokument
48
Eriky Hníkové Ženy pro měny. Fakt, že poslední léta se vyrojila řada mladých producentů a malých produkčních společností, ho nechává v klidu. Zatím je prý pořád český trh - byť malý - přehledný. "Zahustilo se to, rojí se spousta filmů, ale proč ne? Ze stovky snímků jsou nakonec opravdu dobré jen čtyři. Venku se hodně odpadu ani nedostane do distribuce, to u nás ještě pořád
neznáme. Ale přijde to. Jsem pro, aby byl boj náročný a korektní," uzavírá Konečný.
Foto - HLÍDAČ Č. 47. Jeden z nových projektů, na jehož produkci se podílela Česká televize. Druhou adaptaci Koptova románu natočil Filip Renč (na snímku vpravo s herci Janem Sedalem, Lucií
Siposovou
a
Karlem
Rodenem).
Foto Falcon
JANA PODSKALSKÁ
Vyšlo také v: Benešovský deník, Boleslavský deník, Kladenský deník, Kolínský deník, Kutnohorský
deník, Mělnický deník, Nymburský deník, Příbramský deník, Rakovnický deník
Zakopaný pes české kinodistribuce
Zdroj:
Datum vydání:
Název:
Podtitulek:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Oblast:
A2 kulturní týdeník
11.6.2008
Zakopaný pes české kinodistribuce
Proč v kinech řadu dobrých filmů asi nikdy neuvidíme?
4
24
13
Přemysl Martinek
Film
Časopisy - kultura a TV
Uvedení artových filmů do kin není zdaleka jen otázkou vkusu filmového distributora. Úskalím
jsou postupující nová média, ale i malý český trh. Co všechno je ještě ve hře?
Na otázku, proč není v českých kinech více artových filmů, existuje z pohledu distributora poměrně jednoznačná odpověď. Při pohledu na všemožné statistiky (výsledky návštěvnosti jednotlivých firem, filmů, kin atd.) se jasně ukazuje, že artový film má jen velmi malý okruh pravidelných diváků. V současnosti tvoří přes 78 procent všech příjmů z českých kin výdělky rychle rostoucí sítě multikin, jejichž diváci jsou schopni disciplinovaně navštěvovat především představení
nových českých komedií a žánrových hollywoodských produkcí. To není nějaká podivná paušalizace, ale obecně se rozvíjející trend, který má od nástupu multikin v polovině devadesátých let
vzestupnou tendenci. Oproti tomu jsou diváci kvalitnější produkce zpravidla i konzumenty dalších uměleckých disciplín a je těžké je přesvědčit, aby vyrazili do kina, když si mohou vybrat z
programů divadel, klubů apod. Zjednodušeně řečeno: podprůměrné filmy typu Mejdan v Las Vegas jsou schopny za první víkend v kinech vygenerovat to, co úspěšný artový film za šest měsíců.
Česko jako distribuční loutka?
Absence diváka má však pro artové (především evropské) filmy kromě výše uvedené roztěkanosti
i řadu dalších objektivních příčin. Přes 65 procent českého trhu ovládají prostřednictvím svých
místních smluvních partnerů hollywoodská studia jako 20th Century Fox, Paramount, Universal,
Sony nebo Warner Bros. Dalších téměř 20 procent pak patří společnostem, které své filmy nakupují pro celý středoevropský region, nebo menším americkým společnostem navázaným na českou distribuční firmu. Většina těchto firem (Falcon, Bonton film, SPI, Palace Pictures) tak do kin
uvede pouze filmy, které mají šanci vydělat si alespoň na pokrytí vstupních nákladů, a pokud ne,
uvádějí je pouze na vlastní pěst a za cenu ztrát, které se kompenzují příjmy z dalšího prodeje
filmů. Hollywoodská studia se dokonce rozhodují podle těchto kritérií a často nepovolí uvedení
49
kvalitnějšího filmu, u kterého se předpokládá špatný hospodářský výsledek (sem spadá například
uvedení snímku Sofie Coppolové Marie Antoinetta u nás pouze na DVD).
Největší české distribuční firmy mají také nejsilnější vliv na programy českých kin. Provozování
jednosálových kin, kam artové filmy bezesporu patří a kde je jejich divák i hledá, je u nás pořád
těžce nevýdělečná činnost. I pro kinaře je důležitější přilákat co největší počet diváků na mainstreamové filmy než si budovat specifický dramaturgický profil, o který stojí jen diváci v největších městech České republiky. Navíc již cca do pěti let přejdou hollywoodská studia na digitální
projekci, a pokud nebudou jednosálová kina na tuto změnu připravena, začnou zanikat. Tento
problém se v západní Evropě řeší na celostátní úrovni a za pomoci veřejných prostředků. U nás
však ještě ani nevznikla studie, která by ukázala, jaké následky může digitalizace kin mít a jak
se na ni máme připravit.
Vyprofilovaná artová kina jsou často ve vlastnictví jednotlivých distribučních firem a i tady je
těžké najít shodu v tom, jak filmy od druhých společností uvádět. Například největší české kino s
artovým programem již nějakou dobu vůbec nehraje trailery na filmy od jiných distribučních
společností, než je ta zřízená provozovatelem kina. Přitom trailery jsou jednou z nejúčinnějších
forem prezentace filmů, a uvedené rozhodnutí tak velmi poškozuje právě ty nejpozoruhodnější
filmy, které do českých kin přijdou. Velkou část prostoru pro artovou produkci v těchto kinech
také zabírají filmové festivaly a přehlídky nejrůznějšího druhu. Právě na ně a obecně na rozvoj
kina se dají sehnat státní dotace, sponzorské peníze a podpora zahraničních kulturních institutů.
Pro hlavní česká artová kina je to velmi důležitý zdroj příjmů, diváci jsou totiž podobným akcím
velmi nakloněni, protože mají pocit, že se jim dostává něčeho mimořádného.
Novináři bez vlivu a špatná prognóza pro Evropu
Dalším problémem je samotný nákup filmů do české distribuce. Výše uvedené rozložení sil dokazuje, že je vlastně velmi těžké pohybovat se někde " mezi" a zajistit si dostatečné příjmy z divácky atraktivních filmů, které by vyvažovaly zajímavější distribuční počiny. Další filmy se dostanou do portfolia firem, které nakupují práva pro celý středoevropský region a jejichž finanční
podmínky jsou pro menší společnost často nesplnitelné. I u nás existují firmy, které snímky sice
nakoupí, ale do kin je nikdy neuvedou, a zájemci je pak najdou - často pod velmi podivnými názvy - až po dvou letech na DVD. Zmíněné firmy dokonce blokují uvádění těchto děl i na filmových
festivalech. Zbytek nabídky je v různých cenových relacích volný, ale možná úspěšnost těchto
filmů je velmi těžce odhadnutelná. Jediné veřejné prostředky, na které si distributor takových
snímků může sáhnout, jsou granty z programu Media Evropské unie. Ten může pokrýt až 50 procent nákladů na nákup, uvedení a propagaci evropského filmu, což je sice výrazná podpora, ale
zase to znamená, že se distributoři soustřeďují na filmy z Evropské unie a hůře se na náš trh
prosazují snímky latinskoamerické a asijské. Filmy se také dají dále prodávat televizím. V tomto
ohledu je i laikovi jasné, že jediným " spotřebitelem" artových titulů je u nás ze tří celoplošných
televizí pouze ta veřejnoprávní, jejíž podmínky jsou tak určující. Pro distributory je to určitá
jistota, ale konkurenční prostředí by bylo samozřejmě výhodnější.
Samostatnou kapitolou pak může být filmová žurnalistika, která by měla podporovat zájem o
náročnější a progresivnější filmy. Jenže u nás je z textů o filmu cítit PR jednotlivých společností
a hlavně nezájem o obecnou situaci ve filmovém průmyslu. Novináři se v podstatě omezují jen na
psaní recenzí (i ve velmi renomovaných periodikách), a to zcela v kontextu filmů, které česká
distribuce nabízí. Podobně jsou na tom i všechny možné internetové servery, kde si fanoušci
vyměňují zážitky z českých kin anebo z filmů, které se jim podařilo stáhnout z internetu. I když
se však můžete napříč médii dozvědět, že film má výtečné kvality, neznamená to, že na něj přijde více lidí. Otupělost vůči kritickému hodnocení je u českých diváků velmi výrazná.
Výše popsaná situace je příznačná nejen pro české prostředí (když pomineme naše specifické
problémy), ale i pro celou Evropu, zejména tu postkomunistickou. Český trh je zkrátka příliš
malý na to, aby odolal dravosti multikin a největších firem, jejichž vlastníci jsou často tisíce
kilometrů od Prahy a rozvoj českého filmového prostředí je opravdu nemusí trápit. Je těžké odhadnout, jak se bude situace dál vyvíjet a co by skvělým rumunským, polským, maďarským nebo
francouzským filmům pomohlo na plátna českých kin. V první řadě nezbývá než doufat, že se u
nás zvedne obecně zájem o pestřejší nabídku umělecké tvorby, jejíž distribuce tu byla přes čtyřicet let ve velmi palčivé situaci. Je tady nový obor mediální výchovy na školách, dosluhuje politická generace, jejíž profesní dráha začala v dobách nejtemnější normalizace, což odpovídá je50
jím preferencím v sociální i kulturní sféře, a české filmové prostředí i myšlení se stále více začleňuje do evropských struktur, což je patrné jak na kvalitě nových českých koprodukčních filmů,
tak i na výběru filmů do české distribuce a obecném povědomí o úspěších jiných středoevropských kinematografií, které hovoří i o našich problémech a jsou nám tematicky jaksi příbuzné.
Jedinou okamžitou vzpruhou by však byla vyšší návštěvnost náročnějších filmů.
Autor pracuje ve filmové distribuci.
Přemysl Martinek
Na webových stránkách tydenikA2. cz si navíc k tématu můžete přečíst anketu mezi našimi
předními artovými distributory.
V EU uspěli Hřebejk i Pat a Mat
Zdroj:
Datum vydání:
Název:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Pořadí:
Oblast:
Lidové noviny
19.6.2008
V EU uspěli Hřebejk i Pat a Mat
21
143
17
JINDŘIŠKA BLÁHOVÁ
Kultura
2
Celostátní deníky
Čeští filmoví producenti získali z fondu MEDIA více peněz než loni
PRAHA Více peněz než loni dostanou z fondu Evropské unie čeští producenti. Z programu Media,
který podporuje evropský audiovizuální průmysl, si mezi sebe úspěšní žadatelé rozdělí 12,6 milionu korun. Se svými žádostmi uspěli například Bohdan Sláma, Ondřej Trojan nebo Jan Hřebejk.
Unie přispěje i na příběhy populárních animovaných postaviček Pata a Mata.
Přes českou kancelář Media Desk dorazilo loni z Česka do Bruselu 24 žádostí. Uspělo jich deset,
přičemž v roce 2007 byli producenti poprvé úspěšnější než distributoři, kterým mezinárodní komise, jež o žádostech rozhoduje, tradičně přidělovala největší částku. Evropské peníze tak například pomůžou režisérce Lence Kny při realizaci jejího celovečerního debutu Vnučka, který
vzniká v produkci společnosti Cineart TV Prague.
Uspěla i společnost Negativ s filmy Vojtěch Bohdana Slámy, Fair Play Andrey Sedláčkové a dvojicí
animovaných filmů Alois Nebel a Modrý tygr. Čtyři snímky získaly jako jeden soubor 160 000 korun. O 70 tisíc méně si mezi sebe rozdělí filmy Občanský průkaz Ondřeje Trojana, Eldorado
Zdeňka Tyce a S pravdou ven Jana Hřebejka, připravované ve společnosti Total HelpArt.
Interaktivní smolaři Komisi oslovily i příběhy animovaných kutilů Pata a Mata přepracované do
podoby interaktivního CD-romu. Mezi dokumentaristy bodoval Pavel Štingl s projektem Nacistická
věda v Praze. Na vypracování rešerší získal 25 tisíc eur. Podle ředitelky české kanceláře Media
Desk Barbory Ondrejčákové byly mezi neúspěšnými žádostmi i kvalitní projekty, které ale ztroskotaly na nedostatečně dobře zpracované marketingové strategii. "Protože Media Program není o
podpoře uměleckých filmů, ale spíše o podpoře audiovizuálního průmyslu, musí být v žádostech
dostatečně dobře zpracované, co producent s projektem chystá na mezinárodním poli, kde a jak
ho chce distribuovat. Producenti se mají naučit přemýšlet na mezinárodní úrovni, ne jen uvést
film v Česku a tím celá záležitost skončí," vysvětlila Ondrejčáková.
Právě společnosti Negativ Total HelpArt nebo Bionaut patří podle Ondrejčákové mezi úspěšné
žadatele, protože jsou schopné se v tomto ohledu rozvíjet.
51
Čeští filmaři se zlepšili, Estonci jsou ještě úspěšnější Příprava všech podpořených projektů by
měla být dokončena přibližně do dvou let a poté by se filmy měly začít točit. Jak uvádí Barbora
Ondrejčáková, z podpory mohou producenti financovat nejen přípravu scénáře, ale i to, co už
jiné programy - určené především pro vývoj scénáře - nezahrnují: provádění rešerší, náklady na
vyhledání archivních materiálů, finance na cesty po světových trzích, kde je možné projekt představit a najít pro něj koproducenty, casting herců a další náklady na dotažení přípravné fáze
projektu.
Z programu si ČR stabilně už několik let "ukousne" v průměru částku 1,3 milionu eur. Za pět let
tak čeští filmaři, kteří se podle Ondrejčákové ve vypracovávání žádostí zlepšili, získali více než
147 milionů korun. V porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi si stojíme celkem dobře.
Podle Ondrejčákové jsme například úspěšnější než Maďarsko. Naopak bychom se mohli něco přiučit od Estonců. Čeští filmaři mohou v rámci EU žádat i o příspěvek z fondu Eurimages.
Foto Autor - Foto repro LN
Filmový kapsář
Zdroj:
Datum vydání:
Název:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Oblast:
Týden
23.6.2008
Filmový kapsář
15
25
81
Pavel Mandys
Kultura
Časopisy - ekonomika a politika
Evropský program MEDIA byl letos k českým filmařům štědřejší než v minulosti a na jejich připravované snímky přispěl rekordními 505 tisíci eur (12,6 milionu korun). Nejvíc dostala debutantka Lenka Kny na Vnučku (60 000 eur), nezanedbatelnou podporu dostaly také trojice projektů z
dílen producentských firem Negativ (Vojtěch režiséra Bohdana Slámy, Fair Play Andrey Sedláčkové a animovaný přepis komiksu Alois Nebel dohromady 160 000 eur)) a TotalHelpArt (adaptace
knihy Petra Šabacha Občanský průkaz v režii Ondřeje Trojana, Eldorado Zdeňka Tyce a S pravdou
ven Jana Hřebejka celkem 90 000 eur). Solidních 25 000 eur dostal Pavel Štingl na vypracování
přípravných rešerší pro dokument Nacistická věda v Praze, dostalo se i na převod loutkového
seriálu Pat a Mat na interaktivní CD- ROM (55 000 eur). MEDIA podporuje filmy v prvních přípravných fázích výroby, nikoli jejich samotné natáčení. Producenti tedy musejí spoléhat ještě na
další zdroje - ovšem razítko z MEDIA je dobrým východiskem pro jejich snazší shánění.
Česká média se předháněla v superlativech k údajné světové premiéře filmu Letopisy Narnie:
Princ Kaspian. Budiž, přijely všechny hlavní hvězdy filmu (čtyři z nich jsou děti) i režisér, aby se
tak vrátili na místo, kde se natáčelo. Ale rozhodně nešlo ani o mezinárodní (film se už delší dobu
promítá ve většině zemí světa včetně našich polských sousedů) a už vůbec ne o premiéru světovou, ta proběhla na festivalu v mexickém Acapulku už 9. května. Mexiko asi producenti nevybrali
náhodou, třetí díl fantasy série podle bestselleru C. S. Lewise se totiž bude natáčet právě tam.
Česká republika už je pro velké produkce finančně nezajímavá...
Jinou otázkou je, s jakým rozpočtem se "trojka" bude natáčet, protože Princ Kaspian zatím žádným závratným kasovním úspěchem není: v USA vydělal jen 132 milionů dolarů, což je hluboko
pod rozpočtem (200 milionů). Skóre asi vylepší zahraniční kina a další prodeje merchandisingem
konče. Ale první díl měl po měsíci promítání už vyděláno dvakrát tolik.
Pavel Mandys
52
Hrozí Česku éra europudingu?
Zdroj:
Datum vydání:
Název:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Pořadí:
Oblast:
Lidové noviny
14.8.2008
Hrozí Česku éra europudingu?
21
190
17
JINDŘIŠKA BLÁHOVÁ
Kultura
4
Celostátní deníky
Zahraniční koprodukce nabízejí výhody, ale také svazují ruce
PRAHA Bathory a Venkovský učitel, dva filmy, které na sebe v poslední době strhly největší pozornost, mají přes propastný žánrový i tematický rozdíl něco společného. Oba vznikaly v koprodukci se zahraničními producenty. V koprodukci, ať už s menšinovým nebo většinovým českým
podílem, vzniknou výhledově i další slibné projekty - Protektor, Případ nevěrné Kláry, Operace
Dunaj nebo Alois Nebel. Stávají se koprodukce v české kinematografii trendem? Stojí o ně čeští
filmaři a čím jsou pro ně výhodné a čím jim naopak komplikují život?
Jméno režiséra táhne víc než námět Spolupráce se zahraničními producenty při výrobě filmů
patří ke standardním výrobním nástrojům porevoluční české kinematografie. Od roku 1991 se v
průměru ročně vyrobily tři koprodukce s českou většinovou účastí. Nejbohatší byly v tomto ohledu roky 1994, 2005 a 2007. Důvody, proč mají čeští producenti o koprodukce zájem, je v zásadě
dvojí. Jednak znamená možnost dalšího finančního zdroje. Jednak v podstatě zaručuje odbyt na
trzích v koprodukujících zemích.
Koprodukce s sebou ale nese i potenciální komplikace. "Koprodukce je jedna z cest, jak zafinancovat film, ale není to v žádném případě univerzální řešení. Má to samozřejmě svoje úskalí," říká
producent Pavel Strnad ze společnosti Negativ, která se výrazně orientuje na zahraniční koprodukce. "Nevýhodou je více lidí, kteří mají do výroby filmu co mluvit. Každý má svůj názor, což
může filmu nakonec uškodit. Navíc se koprodukce mohou prodražit, takže je zapotřebí zvážit,
jestli není lepší se uskrovnit a natočit film pouze v jedné zemi," dodává Strnad.
Pro nepříliš podařený výsledek spolupráce producentů z několika zemí se vžil termín europuding.
Takový projekt se snaží uspokojit mnoho požadavků, zohlednit každou ze zúčastněných zemí a na
konci snahy zavděčit se stojí nevýrazný pelmel. Označení europuding si například vysloužil od
britského tisku velkofilm Bathory Juraje Jakubiska natočený v česko-slovenskomaďarsko-britské
koprodukci.
"Zájem producentů o koprodukce je limitovaný tím, kolik peněz je ve fondu kinematografie. O
koprodukci lze uvažovat právě až po zajištění určité částky," vysvětluje Jana Černík z Českého
filmového centra. Zájem z české strany proto podle ní nijak dramaticky nenarůstá, ale naopak se
množí dotazy ze zahraničí ohledně možností koprodukcí. Přestože počet koprodukcí nestoupá, je
možné vysledovat v poslední době určité změny. Například se vyprofilovali režiséři standardně
napojení na zahraniční kapitál. Bohdan Sláma, který patří do "stáje" společnosti Negativ, se stal
zajímavým po vítězství Divokých včel na festivalu v Rotterdamu. Jeho následující dva filmy, Štěstí a Venkovský učitel, už vznikaly s německou a německo-francouzskou účastí. S jedním konkrétním producentem se spojil Jan Svěrák. Eric Abraham a jeho firma Portobello Pictures se podílela
na výrobě Kolji, Tmavomodrého světa i Vratných lahví. Portobello Pictures spolupracovala i s
Jiřím Menzelem na Životě a neobyčejných dobrodružství vojáka Ivana Čonkina (1994).
Zahraniční koprodukce: jen na vlastní nebezpečí?
53
Podle Strnada je v evropském kontextu právě jméno režiséra víc než cokoliv jiného magnetem
pro případné koprodukce. "Potenciál českých filmů je limitovaný. Kolik filmů s českou látkou
může zaujmout zahraniční koproducenty?"
Jistou možnost nabízejí filmy, které se odehrávají částečně v zahraničí. K takovým projektům
patří například snímek Na vlastní nebezpečí Filipa Renče, jenž se odehrává na divoké vodě v Rumunsku. Producentovi Rudolfu Biermannovi se podařilo pro projekt získat rumunskou společnost
Media Pro Pictures. S ní Biermannova firma In Film Praha spolupracovala i na filmu Roming.
Právě Biermann patří vedle Negativu k producentům orientovaným na zahraničí. Aktuálně se
podílí na Případu nevěrné Kláry podle Michala Viewegha, který vzniká v italsko-českém týmu v
angličtině. S Poláky zase spolupracuje na historickém filmu z roku 1968 Operace Dunaj, jejž natáčí v Polsku režisér Jacek Glomb pod dohledem Jiřího Menzela.
Právě ze sousedních států - Slovenska, Polska či Německa - se koproducenti rekrutují nejčastěji.
Spolupráce s Itálií nebo Španělskem je méně častá (výjimkou je španělsko-britsko-česká koprodukce sci-fifilmu Nexus z roku 1994).
Geograficky nejdále se dostal Václav Vorlíček. Na Machovi, Šebestové a utrženém sluchátku se
podílela Čína. Vorlíček ostatně patří k zajímavým fenoménům. Vzhledem k historické spolupráci
mezi NDR a ČSSR při výrobě pohádek měly jeho příběhy jako Jezerní královna nebo Pták ohnivák
zaručený německý kapitál.
***
Co nabízí filmařům Evropská unie Čeští filmaři mají možnost získat peníze i z fondů Evropské
unie. Vedle fondu Eurimages, který podporuje realizaci evropských koprodukcí a o podporu lze
zažádat až ve chvíli, kdy je film autorsky i producentsky hotový, je možné zažádat přes program
Media i o podporu na vývoj projektu. Od roku 2011 bude fungovat program Media Mundus, který
má podpořit mezinárodní koprodukce a distribuci evropských filmů. Ve fondu by mělo být 60
milionů eur ročně. Cílem je prosadit evropské filmy v konkurenci americké produkce. Media
Mundus na rozdíl od ostatních programů nevylučuje spolupráci s filmaři a distributory z USA.
Zdroj:
Datum vydání:
Název:
Podtitulek:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Oblast:
Marketing Magazine
6.8.2008
Eurimages
Malá, nejistá, náročná, ale přece možnost
12
7
16
Zuzana Kopečková
FOCUS
Časopisy - ekonomika a politika
Nový zákon o české kinematografii je v nedohlednu, stejně jako stabilní pravidla pro odvody do
fondu kinematografie. Kde tedy hledat zdroje pro financování filmových projektů? Pokud se čeští
producenti rozhodnou pro evropskou koprodukci, je mezinárodní fond Eurimages jednou z možností, jak získat zdroje pro financování filmového projektu. Eurimages je jediným nadnárodním
fondem, který podporuje realizaci evropských koprodukcí a přispívá ke stimulaci spolupráce se
zahraničními tvůrci. Fond vznikl v roce 1989 v rámci Rady Evropy a do dnešní doby do něj postupně vstoupilo 33 evropských států. Česká republika se, především díky iniciativě a práci režiséra Jaromila Jireše, stala členem fondu už v roce 1994. Od té doby Eurimages podpořil řadu
českých koprodukcí, například filmy Kolja, Je třeba zabít Sekala, Štěstí, Bathory, Želary či Lesní
chodci. Premiéru měly už i dva projekty podpořené v loňském roce - Karamazovi a Venkovský
učitel. Za dobu existence fondu už víc než 1200 evropských filmových koprodukcí uvádí ve svých
titulcích logo Eurimages, kterým dokladuje podporu fondu.
54
Jak to funguje
Zatímco program Media podporuje vývoj, tedy filmový projekt ve fázi developmentu, o podporu
fondu Eurimages se producent může zajímat až ve chvíli, kdy je projekt připraven k natáčení jak
producentsky, tak autorsky. Na rozdíl od programu Media je tato podpora určena pro realizaci
celovečerních hraných snímků, ale také animovaných a dokumentárních filmů s dobou délky trvání šedesát minut, které jsou určeny pro distribuci v kinech. Na koprodukci se musejí podílet
nejméně dva z členských států Eurimages, přičemž ve chvíli podání musí mít každý členský stát
zajištěno nejméně 50 % rozpočtu. Vlastní vklad producenta nesmí přesáhnout 15 %. Do koprodukce může vstoupit i producent mimo členský stát Eurimages do výše 30 %, režisér ale musí být v
každém případě Evropan ( rozuměj původem nebo pasem). Natáčení nesmí být zahájeno do data
příslušného zasedání, na které byla žádost podána. Eurimages zasedá pětkrát do roka, přičemž za
rok posoudí 120 - 140 projektů. Při rozhodování má každý účastnický stát jeden hlas. Pravid a pro
poskytování podpory evropských koprodukcí fondu Eurimages jsou v souladu s Evropskou konvencí
o filmových koprodukcích. V loňském roce zavedl fond podporu digitalizace pro filmy, které už
dřív získaly podporu Eurimages.
Pozor na telekomy
Fungování a pravidla fondu Eurimages prošla v průběhu jeho existence řadou změn a úprav ve
snaze nezaostávat za dynamikou vývoje filmového a s ním spojeného audiovizuálního průmyslu,
zákonů jednotlivých států, evropských norem a rychlosti rozvoje technologie, zejména přenosu
dat. Tomuto bouřlivému tempu sotva stačí legislativa jak na evropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých států. Jsou to právě velké telekomunikační společnosti, které se snaží vstoupit do filmového průmyslu už ve fázi produkce. Ne všichni si dostatečně uvědomují, jak velkým nebezpečím pro tvůrce může být masivní vstup těchto firem do financování a posléze exploatace filmu,
při nedostatečné legislativní ochraně autorských i producentských práv. Rada Evropy vyvolala na
toto téma otevřenou diskusi a apeluje na jednotlivé státy i prostřednictvím fondu Eurimages, aby
se snažily co nejrychleji v tomto směru upravit svou legislativu. O členství ve fondu projevily
zájem i další země směrem na východ Evropy, jako Moldavsko, Albánie, Ukrajina a další. Ovšem
Eurimages má svá pevná pravidla, která vycházejí ze závazných mezinárodních úmluv a jsou v
souladu s pravidly a zákony jednotlivých členských států. Je tedy zřejmé, že přistupující země
musejí mít legislativu i vnitřní fungování audiovizuálního průmyslu na takové úrovni, která by
umožňovala vstup do fondu. V současné době probíhá se státy, které projevily zájem o členství,
jednání formou konzultací a doporučení týkajících se úprav jejich systémů legislativy, fondů atd.
Solidarita Čechům nahrává
Eurimages je založen na příspěvcích jednotlivých členských států, které jsou přerozdělovány
formou návratné podpory vybraným koprodukčním projektům. Je zřejmé, že ne každý stát získá
pro své producenty alespoň tu částku, kterou odvedl do fondu. Shodou okolností se v posledních
letech nedaří některým z největších přispěvatelů získat podporu pro své projekty. Jisté rozpaky
už vyjádřilo Španělsko, Itálie a Nizozemsko. Fond je ale založen na solidaritě všech členů, a nelze tedy předpokládat jednoznačnou " návratnost". Čeští producenti ovšem mohou být spokojeni.
V loňském roce se jim podařilo získat téměř dvojnásobnou výši příspěvku a i letos jsme už naši
obligátní částku odvodu překročili.
Jak se rozhoduje o podpoře
Co se týče posuzování a rozhodování o přidělení podpory, není Eurimages technokraticko- úřednickou institucí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Mezi zástupci jednotlivých členských států
najdeme režiséry, scenáristy, lidi, kteří pracují v různých funkcích v národních filmových centrech. Vždy se jedná o odborníky, kteří aktivně s filmem pracují. Při dodržení podmínek pro žádosti o podporu, které v první fázi analyzují odborníci sekretariátu, pak jednotlivé projekty posuzují zástupci členských států - vždy na prvním místě podle kvality scénáře a připravenosti projektu. Jednou z podmínek je také evropský charakter projektu, který ale v dnešním globalizovaném světě není vůbec problém dodržet. Znovu a znovu se přesvědčuji o tom, že silné, hluboké
téma je vždy obecně sdělné nejen pro Evropana. Při posuzování takovéhoto projektu se přestává
zkoumat, zda je dostatečně " evropský". Každý, kdo někdy posuzoval scénář, ví, že podle něj
nelze jednoznačně předjímat výsledek. Na žádostech o podporu se vedle řady debutantů objevují
55
taková jména jako Jean- Luc Godard, Andrej Sokurov, Andrzej Wajda či Lars von Trier. Ale ani
věhlas těchto filmových ikon neznamená samozřejmé získání podpory. Podání projektu vyžaduje
pro producenta určitou finanční a časovou náročnost, ale je svým způsobem i jakousi výzvou ke
vstupu do mezinárodní konkurence už ve fázi těsně před realizací. Je pochopitelné, že jako každá nadnárodní organizace, je i Eurimages některými producenty vnímána jako zbytnělá administrativní organizace, ale pro většinu českých producentů je to možnost, jak získat část prostředků
pro realizaci svého filmu. Co je ale ( i přes onu papírovou náročnost) pro oblast našich grantů a
podpor inspirující, jsou jednoznačná a transparentní pravidla a komunikace s vedením a administrací fondu. Smyslem členství v Eurimages je aktivní účast producentů, autorů a režisérů na evropské kinematografické tvorbě, výrobě a distribuci. Pro české koprodukční projekty to znamená
obstát v silné evropské konkurenci, tedy překročit hranice státu a obhájit svou vlastní identitu.
Zuzana Kopečková Zástupce ČR ve fondu Eurimages
Foto Dmitrij Chebotajev a Karin Lau, Dreamstime. Com
Filmový marketing
Zdroj:
Datum vydání:
Název:
Podtitulek:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Oblast:
Marketing Magazine
6.8.2008
Filmový marketing
s PodPorou z BrusElu
12
7
18
Aleš Hudský
FOCUS
Časopisy - ekonomika a politika
Jak už víme z předešlých stran, sehnat peníze na film není jednoduché. Ale jde to. A producent
se nemusí obracet jen na soukromé investory nebo se přetahovat se státem. Pomoc poskytuje i
Evropská unie.
O programu Eurimages jste si právě přečetli. Podívejme se blíže na program Media. Ten byl založen o dva roky později, tedy v roce 1991, a je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti a
oběhu evropských děl na mezinárodním audiovizuálním trhu. Toho by nešlo dosáhnout bez kvalitního marketingu při produkci a distribuci filmů.
Media podporuje networking
Současný program Media 2007 byl zahájen loni, potrvá až do konce roku 2013 a jeho rozpočet na
toto období činí 755 milionů eur. Zaměřuje se na podporu činností ve fázi přípravy audiovizuální
výroby ( vzdělávání, vývoj) a ve fázi následující po ní ( distribuce, propagace). Jeho cílem je
propagovat evropská audiovizuální díla, marketingově je prosazovat. Umožňuje přístup na trh na evropské filmové trhy, burzy námětů, koprodukční fóra, během důležitých festivalů. A program čím dál víc cílí i na propagaci a marketing mimo Evropu. Tolik stanovy, teď praxe.
Media učí producenty
Finanční podpora programu Media také pomáhá producentům ve fázi vývoje filmových, televizních a interaktivních projektů, při mezinárodních televizních koprodukcích a ve spolupráci s bankami. " Učí" evropské producenty, jak dosáhnout na bankovní garance a půjčky. Program podporuje i distributory a obchodní zástupce. Je jasné, jak je při této činnosti důležitý marketing.
56
Program Media pořádá tréninkové programy zaměřené na vývoj scénářů, management a financování jako EAVE, který shromáždí filmové profesionály s projekty ve vývoji. EU si uvědomuje i
překotný rozvoj nových technologií, a proto podporuje video- ondemand a digitální kinodistribuci.
Náš člověk v programech eu
Loni v prosinci se takové zasedání konalo poprvé v Praze a mezi českými účastníky jsem byl i já s
projektem režisérky a scenáristky Lenky Kny " Vnučka" poté, co jsme prošli tímto celoročním
programem. Jako koproducent filmu jsem s experty EU připravoval konkrétní možnosti marketingu a prezentace vyvíjeného projektu. To všechno se pak hodilo na zmíněném zasedání v Praze,
kam přijelo kromě producentů čtyřiceti nových evropských filmů také několik desítek " decision
makers" z významných filmových institucí, TV společností, distribučních firem a filmových fondů.
A bylo důležité přesvědčit je i prezentací marketingových a distribučních možností chystaného
filmu. To, že řada distributorů a obchodníků o projekt projevila zájem, ještě nemusí nic znamenat: u prvního filmu režiséra se rozhodnou až v okamžiku, kdy hotový film uvidí Jak jsme si řekli,
základem je posílit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví v rámci konkurenčního evropského trhu. Že by to nebylo možné bez kvalitního marketingu, který zmíněné programy
EU zejména mladší producenty a distributory " učí", je zřejmé.
Aleš Hudský
Autor je redaktorem týdeníku Strategie
Foto - P. Landovský a J. Adamová ve filmu Vnučka podpořeném programem Media
Foto Pavla Michálková
PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY: Je to rarita
Zdroj:
Euro
Datum vydání:
22.9.2008
Název:
KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY: Je to rarita
Podtitulek:
Rozpočet filmu se podařilo sestavit jen ze soukromých
zdrojů
Odkaz:
http://www.euro.cz
Ročník:
11
Číslo:
39
Strana:
61
Autor:
DAVID KASL
Rubrika:
report
Oblast:
Časopisy - ekonomika a politika
V podkrovním Art And Animation (AAA) studiu je většina monitorů vypnutá, jen 3D animátor Pavel Ondrašík dolaďuje reklamní plakáty. Deset počítačů v předsíni odpočívá. "Dva roky jely nonstop a počítaly," usmívá se třicetiletý Jan Tománek. První český, ale i východoevropský celovečerní film, počítačově animovaný v 3D programu Maya, který používá i Hollywood (vznikl v něm
Shrek, Doba ledová či Pán prstenů), se ale začal rodit ještě dříve. "V roce 2003 jsem se přihlásil
do evropského programu Media," popisuje Tománek, autor scénáře, režisér a producent, prvotní
impuls pro práci na Kozím příběhu. Dvacet tisíc eur od EU rozjelo vlak, jenž po pěti letech práce
přiveze animované pověsti staré Prahy 16. října do českých kin.
57
TRNKA, ŠVANKMAJER, TOMÁNEK?
Zatímco na českých diskusních fórech 3D "machrů" se objevuje řada škodolibých poznámek o
tom, že Koza z dílny AAA studia se s takovým americkým Shrekem nemůže měřit, prestižní americký Animation Magazine neváhal zařadit dílo českého tvůrce na titulní stránku. "Skalní příznivci
animované tvorby po celém světě chovají patřičný respekt před díly umělců jako Jiří Trnka nebo
Jan Švankmajer. A díky Kozímu příběhu se k těmto jménům nejspíš připojí i Jan Tománek," napsal americký časopis. Tománkovi nešlo o maximální líbivost, ale naopak o stylizaci. Odborníci z
ciziny podle něj oceňují právě to, že je jeho film jiný, než na co jsou zvyklí od pixarovských
Shreků a Nemů. "Co máme opravdu vymakané, jsou například textury povrchů," říká Tománek.
KOZO, NEZLOB SE!
Zatímco po technické stránce Tománkův celovečerní debut za výsledky amerických gigantů nezaostává, podivují se nejen v zahraničí nad jeho rozpočtem. Zhruba 35 milionů korun totiž představuje asi padesátinu běžných nákladů hollywoodských producentů. "Třikrát jsme sice žádali o
grant z fondu kinematografie, ale od státu jsme nedostali ani korunu," popisuje Tománek jednu z
nejtěžších fází přípravy - shánění peněz. Rozpočet se nakonec podařilo naplnit ze soukromých
zdrojů. "Je to rarita jak mezi animovanými, tak hranými filmy," říká režisér, "jako koproducent
se připojila nakonec Česká televize, ale to už byl spíš prodej hotového filmu." Tománek to
nicméně vnímá spíše pozitivně. "Když máte v projektu vlastní peníze, něco od sponzorů a od
investorů, kteří čekají, že se jim pravděpodobně vrátí, šetříte každou korunu a snažíte se odvést
maximálně kvalitní práci," říká. Mezi partnery jsou například společnost Czech Computer, která
pomohla studio vybavit technikou, nebo Alltoys. Díky licenčním smlouvám se na trhu objeví filmem inspirovaní plyšáci nebo hra Kozo, nezlob se či Ďábelský Petr. Tománkovu týmu se tak podařilo rozjet i v Česku ojedinělý filmový merchandising, který doplní též trička od firmy LicenceUp či kniha na motivy filmu vydavatelství Daranus. "Zkoušeli jsme oslovit i mlékárny, ale lidé
zatím nejsou příliš důvěřiví," věří režisér případnému zájmu po premiéře filmu. Další příležitosti
přinese i uvedení na DVD, jejichž atraktivitu zvýší i přibalení plyšoví protagonisté.
KDO SI POČKÁ...
Film byl dokončen teprve před týdnem a premiéru si odbude v polovině října. Již nyní o něj ale
projevila zájem španělská distribuční společnost Filmax. "Chtějí ho koupit do celosvětové distribuce, ale pro nás není zatím strategické prodávat distribuční práva na 18 let dopředu," domnívá
se Tománek s tím, že pokud bude mít film úspěch i na zahraničních festivalech, mohou přijít
další stejně dobré nabídky. První ukázky z filmu dávají tušit, že to bude skvělá rodinná podívaná.
A zatímco dabér Kubovy Kozy Jiří Lábus by se nad výslednou podobou své postavy "hned podojil",
teprve divácký ohlas ukáže, kolik se zpověstí staré Prahy podaří následně "vydojit" na další projekty jejich tvůrcům.
DAVID KASL ([email protected])
***
KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY
PREMIÉRA: 16. října
DISTRIBUCE V ČR: Bontonfilm
VÍCE INFO: www.kozipribeh.cz
***
Foto - LOVE STORY NA DRUHOU. Legendy staré Prahy spojuje milostný příběh Kuby, jeho Kozy a
městské holky Máci. Samozřejmě nechybí Ďábel ani Chlupáč...
58
Foto - BUDE TO KASAŠTYK? Minimálně 200 až 300 tisíc lidí by do kina přijít snad mělo, věří režisér Jan Tománek.
Foto - Martin Pinkas, archiv
Jan Tománek: Kozí příběh není žádný Shrek!
Zdroj:
Instinkt
Datum vydání:
16.10.2008
Jan Tománek: Kozí příběh není žádný
Název:
Shrek!
Odkaz:
http://www.instinkt-online.cz
Ročník:
7
Číslo:
42
Strana:
63
Autor:
Šimon Šafránek
Rubrika:
SCÉNA
Oblast:
Časopisy - společnost a životní styl
Výtvarník a režisér Jan Tománek pouští do kin svůj debut Kozí příběh - Pověsti staré Prahy, který
je zároveň prvním českým 3D animovaným celovečerním filmem.
Zaujala mě vaše animovaná hrdinka Máca, její bujné poprsí mě praštilo přes oči. Inspiroval jste
se Larou Croft z Tomb Raidera?
Lara je sexuální archetyp. Máca je tlustá, má zadek, není to úplně líbivá holčina. Když chcete
stylizovat kladné postavy, je to strašně těžké, můžete udělat éterické holčičky, takový ten barbínovský typ, nebo to přeženete do jiného extrému. Při stylizaci přidávám nebo vypichuji charakteristické rysy, třeba Kuba má velkou bradu i nos - a to nikoho, na rozdíl od Máci a velkých prsou,
nedráždí.
Kozí příběh vznikal pět let, jak to začalo?
V roce 2003 jsem byl s 3D filmem Žáby na Anifestu v Třeboni, kde se vypisovaly granty do programu Media (projekt EU na podporu evropské kinematografie - pozn. red.) Byl jsem na rozcestí,
měl jsem zkušenost s krátkým filmem, ale ten v televizi neupíchnete a jako předfilm ho nikdo
nechce. Jedinou cestou je televizní seriál, dvanáct desetiminutových dílů, 120 minut animace. A
to už je lepší se vrhnout na celovečerák. Od Media jsme dostali 20 000 eur na scénář a návrhy, to
byl prvotní impuls.
Kvůli filmu jste postavil animátorské studio, v kolika lidech jste to zvládli?
Je tu deset animátorů, což je stokrát míň, než mají americká studia. Na druhou stranu se mi
podařilo Kozí příběh udělat autorsky - u Shreka nenajdete v titulcích výtvarníka. Jsou tam jména
spousty art designerů, někdo navrhnul Shreka, někdo jiný pozadí, ale celkově je to slepenec.
Je to mašina na peníze. Horší je, když si diváci myslí, že zrovna tohle je to pravé.
V souvislosti s Kozím příběhem si novináři vyrobili zkratku, že děláme českého Shreka, a teď vycházejí články o tom, že Shrek se nekoná. Samozřejmě že se nekoná, protože náš film Shrekem
nikdy být neměl!
A zatímco to tady lidem vadí, v cizině jsou nadšení, že je film jiný. Navíc se našim filmem dá
lépe konkurovat v zahraničí, ve světě vznikne 4000 hraných filmů za rok, animovaných jen patnáct až dvacet.
59
Jste závislí na technologickém pokroku? Za pět let se musely všechny animátorské programy pořádně vyvinout.
Pracovali jsme v programu Maya a brousili jsme ho na hraně. Často padá. Měli jsme kozu s půldruhým milionem chlupů, dali jsme ji do scény s jinou postavou a najednou ty chlupy zmizely...
Celé studio postavíte třeba na programu Maya 7 a během výroby vzniknou čtyři další verze... Sice
tam něco dobrého je, ale nemá cenu upgradeovat, je to drahé a pluginy vám nemusí fungovat.
Jak se to na začátku zapeče, tak je dobré to dodělat.
Studoval jste nová média na AVU, proč jste nešel na FAMU?
Zkoušel jsem to tam, ale nechtěl jsem jít na klasickou animaci a kreslit. Na AVU byly aspoň počítače. Škola vám stejně nic moc nedá, dají se naučit technologie, ale když jsem teď stříhal s panem Fišárkem, tak mi to dalo víc. To je prostě praxe.
Mně se zdá, že škola je dobrá na kontakty.
Na AVU jsou všichni individualisti, nestýkají se, hrají na nejvyšší umění: pozvracený schody a
spol. UMPRUM je aspoň trochu na zemi, klauzury tam mají mantinely a jasnější zadání - děláte
například plakát. Pak se dá říct, aspoň rámcově, jestli je to dobré nebo špatné. Na Akademii si
někdo dělá čárečky v koutě a jiný popíše sto papírů šíleným konceptem - jak to chcete hodnotit?
Kozí příběh se odehrává ve středověké Praze, podnikal jste nějaký historický průzkum?
Ležel jsem v knihách, studoval dějiny umění. Ale středověk se filmu přizpůsobuje obtížně, byla
jiná architektura než dnes. Chrám sv. Víta byl nedostavěný, panorama Hradčan by nikdo nepoznal. Stejně jako staroměstský orloj, který měl v té době pět koleček a jednu ručičku, žádné
sochy, nic zajímavého. Ve filmu to je potřeba vybalancovat.
Co teď bude s vaším animátorským studiem? Vrhnete se na další animák?
Chtěl bych natočit hraný film s triky, podobně jako to dělá Jan Švankmajer. Mít počítače ve
vlastním studiu je dobré, nejste nucený zadávat práci jinde, což je obrovsky drahé a svádí to ke
kompromisům. Ve vlastním studiu člověka limituje jen fantazie.
Šimon Šafránek
Foto - Výtvarník a režisér Jan Tománek
Foto - LUCIE PAŘÍZKOVÁ
Foto - Nutná stylizace: Máca, Kuba a koza aneb Bujné poprsí a velká brada s nosem
S Kozím příběhem můžeme uspět v zahraničí, myslí si jeho autor.
2X Foto - KOZIPRIBEH.CZ
Dgitální kino Kraslice uvede snímek Kozí příběh
Zdroj:
Sokolovský deník
Datum vydání:
21.11.2008
Digitální kino Kraslice uvede snímek Kozí
Název:
příběh
Podtitulek:
K˙AKTUÁLNÍM UDÁLOSTEM - KRÁTCE
Odkaz:
http://sokolovsky.denik.cz/
Ročník:
17
Číslo:
273
Strana:
2
60
Autor:
Rubrika:
Oblast:
(jid)
SOKOLOVSKO
Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj
Kraslice/Digitální kino v kulturním domě v Kraslicích uvede v neděli 23. listopadu od 15 hodin a
17.30 hodin snímek Kozí příběh - pověsti staré Prahy. Jedná se o animovanou historickou komedii
v režii Jana Tománka. Snímek je vůbec prvním celovečerním 3D animovaným filmem ve východní
Evropě a Čechách. Jeho příprava začala již v roce 2003, kdy byl také projekt podpořen grantem z
evropského programu MEDIA. Od ledna 2004 do listopadu 2004 vznikal literární scénář, hlavní
výtvarná koncepce a byla vytvořena řada testů a animací ve 3D.
(jid)
KINA V REGIONU
Zdroj:
Datum vydání:
Název:
Odkaz:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Rubrika:
Náchodský deník
25.11.2008
KINA V REGIONU
http://nachodsky.denik.cz/
17
276
8
Náchodsko / Servis
Regionální deníky - Hradecký a PardubicOblast:
ký kraj
Kozí příběh Film Kozí příběh - Pověsti staré Prahy, je vůbec prvním celovečerním 3D animovaným
filmem ve východní Evropě a Čechách. Jeho příprava začala již v roce 2003, kdy byl také projekt
podpořen grantem z evropského programu MEDIA. Od ledna 2004 do listopadu 2004 vznikal literární scénář, hlavní výtvarná koncepce a byla vytvořena řada testů a animací ve 3D. Animovaný
film se hraje dnes v 15.45 a v 17.30.
61
2.6.5. Financování a vyúčtování za rok 2008
62
63
České filmové centrum
Film Promotion
2008
Česká filmová komora, o.p.s.
České filmové centrum – Film Promotion
Národní 28
110 00 Praha 1
Česká republika
T: +420 221 105 321-322
F: +420 221 105 303
E: [email protected]
www.filmcenter.cz
64
3. Zpráva o činnosti ČFC – Film Promotion
Do českých kin bylo v roce 2008 uvedeno rekordních necelých 40 českých snímků a podíl
na celkové návštěvnosti se přiblížil 40%. To jasně potvrdilo tendenci roku 2007, kdy se
výrazně zlepšila finanční situace českého filmu, protože Státní fond ČR pro podporu a
rozvoj české kinematografie rozdělil několikanásobně více prostředků. Pokračování této
tendence lze očekávat i v roce 2009. Zvyšující se počet, ale hlavně rozmanitost a kvalita
vznikajících českých filmů se projevila i na každoroční prezentaci připravovaných projektů, kterou ČFC pořádá v Plzni. Je patrný trend zabývat se někdy i traumatickými a
nejednoznačnými momenty české minulosti.
Nejúspěšnějším filmem roku 2008 v českých kinech byla jednoznačně slovensko-českomaďarsko-britská koprodukce Juraje Jakubiska Bathory, jejíž návštěvnost (více než 900
tisíc diváků) překonala i letošní světový hit Mamma Mia! (700 tisíc diváků).
Na mezinárodních filmových festivalech zabodovaly především filmy Občan Havel (MFF
Berlín), Venkovský učitel (MFF Benátky, MFF Toronto), Děti noci (MFF Karlovy Vary a
MFF Pusan), Karamazovi (MFF Karlovy Vary) a René (MFF Karlovy Vary, MFF Pusan a další).
Největší úspěch ale letos sklidil český dokument. Posledně zmíněný časosběrný dokument René režisérky Heleny Třeštíkové získal prestižní evropskou cenu za nejlepší dokumentární film Prix ARTE.
ČFC v roce 2008 pokračovalo v dlouhodobé prezentaci české kinematografie na mezinárodních festivalech a trzích v Berlíně a v Cannes. Na obou těchto akcích byl zaznamenán
stabilní zájem o český film a možnosti natáčení v ČR, stabilní jsou také dotazy na možnosti koprodukcí s ČR. ČFC také prohloubilo spolupráci s výběrovými komisemi obou festivalů a uspořádalo projekce pro zástupce některých sekcí – z Berlína přijela Anna Hoffman a z Paříže zástupce sekce Quinzaine des réalisteurs Stéphane Delorme.
Výrazný nárůst aktivit se projevil v organizování přehlídek českých filmů v zahraničí.
Kromě přehlídky v Argentině a Velké Británii se v roce 2008 ČFC intenzivně soustředilo
na přípravu přehlídek v různých evropských zemích. To souviselo s přípravou programu
k období předsednictví ČR v Evropské unii.
Nic z toho by však nebylo možné bez podpory Ministerstva kultury ČR, které činnost ČFC
finančně podporuje.
Prohloubení spolupráce s MK ČR a hlavně s dalšími oficiálními subjekty na poli české
audiovize je také cílem ČFC pro rok 2009.
Kromě toho je třeba se soustředit na restrukturalizaci naší organizace a na dlouhodobou
koncepci činnosti. Opět se totiž potvrdilo, že současný finanční a personální stav ČFC
neumožňuje významnější rozšíření našich aktivit.
V Praze, 20. července 2009
Markéta Šantrochová
ČFC – Film Promotion
65
3.1. Zahraniční aktivity
3.1.1. Propagace české kinematografie v zahraničí
MFF Berlín + European Film Market (EFM) – 7. – 17. února 2008
Na letošním 58. ročníku prestižního mezinárodního filmového festivalu Berlinale se bohužel nezopakoval loňský úspěch v počtu promítaných českých filmů. Do oficiálního programu byl vybrán pouze jediný český film, dlouho očekávaný dokument režisérů Pavla
Kouteckého a Miroslava Janka Občan Havel, který byl zařazen do sekce Forum. Premiéra snímku byla slavnostně spojená s recepcí, pořádanou Velvyslanectvím ČR v Berlíně ve
spolupráci s ČFC a produkčními společnostmi Film & sociologie a Negativ. Akce se také
zúčastnil mj. český místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra a bývalý prezident SRN Richard von Weizsäcker. Ohlasy publika byly velmi pozitivní.
Od roku 2003 se ČFC účastní EFM a od roku 2006 se datuje česká účast na středoevropském stánku Central European Cinema tvořeným 5 zeměmi – Českou republikou, Slovenskou republikou, Polskem, Slovinskem a Maďarskem. Koncept vznikl po vzoru skandinávských zemí a tradičně sklízí kladné ohlasy. Na celkové rozloze 77 m2 se v nejvyšší možné
míře podařilo skloubit koncept společného „umbrella“ stánku několika subjektů a zároveň efektivní prezentace každé jednotlivé národní kinematografie. Vysoká návštěvnost
stánku opakovaně potvrzuje úspěšnost tohoto konceptu.
Základní práci ČFC tvořila příprava a organizace celého stánku, následné informování o
něm, s tím spojená tisková práce a především vlastní činnost na festivalu zahrnující
předávání informací (osobně či prostřednictvím katalogu, DVD, newsletteru a dalších
publikací). ČFC touto činností vytváří výchozí informační bázi pro práci mezinárodních
filmových festivalů, fondů a dalších institucí v zahraničí a stává se prostředníkem a reprezentantem českého filmu na evropské úrovni.
Kromě klasické propagace české kinematografie tvoří stánek ČFC na trhu i platformu pro
další české profesionály, kteří se snaží prosadit své společnosti a filmy i mimo malý český filmový trh. V roce 2008 byl zaznamenán vysoký narůst (až o třetinu) českých filmových profesionálů, kterých se zúčastnilo téměř 70. Stánek ČFC jim poskytl zázemí, internetové připojení a prostor pro prezentaci a další aktivity. Tím byl potvrzen dlouhodobý smysl logistické a informační práce ČFC.
Pozitivní byla skutečnost, že ze strany českých producentů je EFM vnímán jako trh, kde
se pokouší prodávat české filmy, což doložil počet filmů, které se zde objevily. Formou
tzv. market screening, čili placených trhových projekcí, se představilo celkem 6 českých
snímků:
• Občan Havel (Pavel Koutecký, Miroslav Janek, CZ, USA, 2008) zastupuje Deckert
Distribution a Cinepol International – John Riley
• Václav (Jiří Vejdělek, CZ, 2007) zastupuje Simply Cinema – Eliška KaplickyFuchsová
• Bestiář (Irena Pavlásková, CZ, 2007) zastupuje Simply Cinema – Eliška KaplickyFuchsová
• Návrat bocianov (Martin Repka, SK, SRN, CZ, 2007) zastupuje Stoked Film – Robert Malzahn
• The Wrong Mr. Johnston (Carl Haber, CZ, USA, 2008) zastupuje 50/51 Films –
Carl Haber
• Gympl (Tomáš Vorel, CZ 2007) zastupuje Infilm - Rudolf Biermann
66
ČFC jako zastupující organizace pořádající českou účast na MFF a filmovém trhu
v Berlíně prezentovalo aktuální propagační materiály o českém filmu a filmovém průmyslu, koordinovalo účast českých filmů v oficiálním programu a částečně na trhu a pořádalo další aktivity (např. recepce k filmu Občan Havel). Prostory stánku byly tradičně
využity pro další akce českých subjektů z filmového průmyslu.
ČFC nabídlo několika českým společnostem možnost využít zázemí stánku ve větší míře
a stát se tak oficiálním partnerem ČFC na Berlinale. Pod názvem Oficiální partner ČFC
se na MFF Berlín prezentovaly tyto společnosti: Barrandov Studio, MFF Karlovy Vary a
MFF Zlín.
Mezi české akce pořádané v rámci MFF v Berlíně 2008 patřily:
• Welcome drink se středoevropskými Shooting Star - 8.2.
V prostorách Central European Cinema stánku se konal společný Welcome drink,
na kterém se představily pořádající instituce – Magyar Filmunio, Polish Film Institute, České filmové centrum, Slovenský filmový ústav a Slovenian Film Fund.
• Recepce k filmu Občan Havel na Velvyslanectví ČR v Berlíně - 11.2.
Recepce po premiéře filmu Občan Havel se konala v prostorách velvyslanectví ČR
v Berlíně a pořádaly ji České filmové centrum společně s velvyslancem ČR v SRN
a produkční společnosti Film & sociologie a Negativ.
Již tradičně proběhly s českou účastí na CEC stánku malé společenské prezentace jednotlivých subjektů, které slouží k šíření informací o českém filmu, k navázání nových a
udržování již existujících kontaktů:
• Přípitek Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně – 12.2.
• Uvedení dokumentárního filmového trhu East Silver – 11.2.
• Prezentace projektu Saxana společnosti Simply Cinema za přítomnosti režiséra
V. Vorlíčka -13.2.
• V Českém centru se konal FilmTalk s Občanem Havlem, organizovalo České centrum v Berlíně ve spolupráci s ČFC – 13.2.
ČFC kromě prostoru nabízí pomoc při organizaci a podporu při poskytování dalších kontaktů a distribuci pozvánek. Pozvánky na všechny české akce byly distribuovány podle
zvlášť sestaveného seznamu, který tvořil: výběr profesionálů akreditovaných na EFM
(hromadný email), distribuční seznam ČFC (hromadný email), osobní předávání pozvánek na MFF Berlín.
ČFC se dále zúčastnilo panelové diskuse Canada meets Eastern Europe, na které byly
představeny možnosti v oblasti koprodukcí. V průběhu festivalu také proběhlo mnoho
dalších individuálních setkání, díky nimž ČFC udržuje kontakty se světovými festivaly,
prodejci, fondy a dalšími společnostmi z AV oblasti a navazuje kontakty nové. Konala se
např. schůzka se zástupcem INCAA kvůli připravované přehlídce českých filmů v Buenos
Aires, setkání se zástupkyní MFF Locarno či s reprezentantkou koprodukčního trhu New
Cinema Network, který se koná v rámci MFF v Římě. Dále proběhla schůzka s novým zástupcem MFF Toronto a informativní schůzka s novou konzultantkou sekce Semaine de la
Critique. Setkání se zástupci sekce Quinzaine des réalisateurs a schůzka s vedoucí prodeje a marketingu filmového trhu Marché du Film a s partnery pavilonu v Cannes se
v Berlíně koná pravidelně, nejinak tomu bylo i letos. Rovněž došlo na jednání se zástupcem internetového portálu Cineuropa.
ČFC je členem celoevropské organizace European Film Promotion (EFP), která propaguje evropskou kinematografii a filmový průmysl po celém světě a mezi jejíž aktivity konané na Berlinale patří prezentace mladých hereckých talentů Shooting Star. ČFC se
letos nezúčastnilo, protože se významně změnily podmínky výběru a vhodný kandidát se
na základě nových kriterií nenašel.
67
Bez české účasti zůstal bohužel také koprodukční trh a Talent Campus. Pro ČFC to znamená výzvu do budoucna. Účast na těchto dvou akcích může znamenat pro české účastníky nové možnosti, navázání osobních kontaktů nebo nalezení konkrétních koprodukčních partnerů, kteří pomohou prosadit český film v zahraničí.
MFF Cannes a Marché International du Film – 14. – 25. května 2008
V roce 2008 se konal již 61. ročník MFF v Cannes, jehož součástí je i filmový trh Marché
du Film. Společný pavilon, jehož součástí je ČR, funguje na Marché du Film již od roku
2004. Nejprve jej tvořila ČR, Polsko a SR, od roku 2007 jen Česká republika a Slovensko.
Po všechny tyto roky bylo České filmové centrum, jakožto partner za Českou republiku,
hlavním organizátorem, který nesl tíhu přípravy společného pavilonu. V roce 2008 se
společné produkce pavilonu poprvé ujala slovenská strana, tedy Slovenský filmový ústav.
Pavilon byl stejně jako v minulých letech umístěn v části Village International, která je
věnovaná národním institucím zastupujícím domácí kinematografie. Rozloha pavilonu
zůstala stejná jako v předchozím roce – 50m2 pavilonu a 50m2 terasy – stejně jako jeho
vnitřní uspořádání a vizuální podoba.
V průběhu 10 dnů trvání trhu bylo hlavním cílem Českého filmového centra pokračovat
v úspěšné účasti na trhu a v kontinuálním poskytování informací zájemcům o českou
kinematografii a filmový průmysl v součinnosti s českými profesionály. Schůzky ČFC měly
za cíl navázat kontakty se světovými festivaly a koprodukčními a jinými trhy a zároveň
samozřejmě také udržet kontakty získané v minulosti.
V oficiálním programu festivalu byla Česká republika zastoupena pouze v sekci studentských filmů Cinéfondation krátkým filmem NAUS režiséra Lukáše Glasera.
Na filmovém trhu měly projekci 2 české filmy :
• Václav Jiřího Vejdělka, zastupovaný společností Simply Cinema
• Jan Saudek – V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu Adolfa Ziky, zastupovaný společností Zipo Film
Z české republiky se zúčastnilo kolem 10 novinářů a více než 70 dalších filmových profesionálů – producentů, distributorů, zástupců filmových institucí a festivalů.
Účast ČFC podpořilo Ministerstvo kultury ČR, partnery byly MFF Karlovy Vary a Barrandov Studio. Sponzory pavilonu byly společnosti Segafredo Zanetti, Vinařské závody Topolčianky, Kofola a Hlava.
Mezi společné akce pořádané v pavilonu patřily:
• Welcome drink – 16.5.
Tradičního otevření společného pavilonu ČR a Slovenska za účasti organizátorů
ČFC a Slovenského filmového se zúčastnilo kolem 250 filmových profesionálů
z řad zástupců festivalů, filmových institucí, televizních stanicí, filmových produkcí, novinářů a dalších.
• Tisková konference společnosti Dawson – 18.5.
Nový projekt, koprodukční film 3 Sezony v pekle, prezentovaly zástupci produkčních společností Dawson Production, Trigon Production a Babelsberg Film. Financování nákladného historického filmu bylo dokončeno a na podzim 2008 se chystá
natáčení.
• Prezentace 48. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně –
19.5.
68
•
Festival představil jeho ředitel Petr Koliha, který přítomné pozval na zlínský festival a prezentoval program festivalu. Byla také distribuována tisková zpráva
k festivalu a dán prostor pro otázky.
Barrandov Studio Cocktail Party – 19.5.
Při tradičním koktejlu barrandovského studia byla pozornost věnována mj. i
produkčním aktivitám Barrandova. Zúčastnilo se kolem 300 filmových
profesionálů z celého světa.
V průběhu festivalu proběhlo mnoho dalších individuálních setkání, díky nimž ČFC udržuje kontakty se světovými festivaly, prodejci, fondy a dalšími společnostmi z AV oblasti.
Konala se schůzka s ředitelkou festivalu Black Nights Film Festival v Tallinnu, jež představila plán uvést přehlídku českých filmů, se zástupcem informačního portálu Cineuropa, fungujícího v oblasti evropského filmu a filmového průmyslu, a s představitelem
koprodukčního trhu Paris Projet. Proběhlo rovněž pravidelné informativní setkání se
zástupci MFF Torino a seznamovací schůzka s reprezentantem MFF Tokyo, která měla za
cíl zejména představit činnost ČFC a nové české projekty. V oblasti krátkých filmů, jíž
se chce ČFC více věnovat, bylo přínosné setkání s L. Crouzeixem z filmového festivalu a
trhu v Clermont-Ferrand. ČFC se rovněž sešlo s reprezentantkou benátského festivalu
pověřenou zeměmi střední a východní Evropy a s koordinátorkou projektu New Cinema
Nettwork. Na terase česko-slovenského pavilonu se konala schůzka organizátorů společného stánku Central European Cinema na filmovém trhu v Berlíně, při níž se projednávalo další fungování společného konceptu stánku.
ČFC po celou dobu konání festivalu a trhu v rámci svého pavilonu poskytovalo informace
o českém filmovém průmyslu prostřednictvím katalogu České filmy 2007-2008, DVD České filmy 2007, katalogu připravovaných filmových projektů, Production Guide, letáku
Film Commission a aktuálního newsletteru. Nejvíce zájemců bylo tradičně ze strany filmových festivalů a organizací a také ze strany produkčních společností, které hledají
partnery v ČR.
Vedle zástupců festivalů největší množství příchozích požadovalo:
o kontakty na české produkční společnosti ohledně možné mezinárodní koprodukce
o informace o nejnovější filmové produkci v ČR a o možných tipech na zahraniční festivaly
o informace o finančních podmínkách filmování v ČR, zejména o fondech pro
koprodukce a daňových úlevách
o kontakty na společnosti poskytující servis v oblasti filmové produkce a filmová studia
Mezi tradiční akce v Cannes patřil opět Producer on the Move (POM), kterou organizuje
European Film Promotion. Na MFF v Cannes představila EFP mezinárodnímu filmovému
průmyslu 22 mladých producentů, mezi nimi i Jiřího Konečného z filmové společnosti
Endorfilm za ČR. Vybraní měli příležitost představit své nové projekty. Součástí akce byl
také např. oběd evropských producentů, jenž slouží k navazování nových kontaktů mezi
producenty, fondy a dalšími evropskými institucemi.
Na valné hromadě EFP byly projednány a ustanoveny změny v programu Shooting Star,
v němž se nově bude pravidelně objevovat i německý zástupce. Ohledně akcí v Severní
Americe bylo navrhnuto, že by se měly projekce určené pro distributory a sales agenty
pořádané v USA využít také k organizaci projekcí pro členy americké akademie, která
vybírá adepty na Oscary.
69
Putovní přehlídka Made in Prague ve Velké Británii – listopad 2007 – únor 2008
Do 17. února 2008 probíhala putovní přehlídka šesti českých filmů ve Velké Británii
s názvem Made in Prague: Nový český film. Jejím cílem bylo nabídnout širšímu britskému publiku aktuální průřez českou kinematografií a připravit v této zemi do budoucna
půdu pro české filmy. Akci pořádalo ČFC ve spolupráci s Českým centrem v Londýně a
řetězcem kin City Screen Picturehouses a zahájena byla již 12. listopadu 2007 tradičním
týdnem českého filmu v Londýně, odkud filmy putovaly do dalších měst.
Promítán byl reprezentativní výběr šesti filmů: např. Hřebejkova Kráska v nesnázích,
Indián a sestřička Dana Wlodarczyka, Marcela Heleny Třeštíkové či Fimfárum II. Nechyběly ani dva filmy, které slavily svoji mezinárodní premiéru na MFF Berlín: Grandhotel
režiséra Davida Ondříčka a film Petra Nikolaeva …a bude hůř. Během tří měsíců se uskutečnilo celkem 55 filmových projekcí v 15 britských městech. Průměrný počet diváků na
projekci byl 26. Ohlasy a čísla nezklamaly opatrné očekávání ze strany ČFC a ČC Londýn.
Pro řetězce kin a partnera projektu Picturehouses však výsledek znamenal menší finanční ztrátu. ČC Londýn a ČFC se přesto podařilo dohodnout s Picturehouses, že se tato
akce bude opakovat zase za dva roky, čili na podzim 2009. Požadavek ze strany kina ale
bude snížit poplatek majitelům práv.
Přehlídka českých filmů v Argentině - 27. března - 2. dubna 2008
Od 27. března probíhala v Buenos Aires v Argentině přehlídka českých filmů, kterou organizovalo ČFC ve spolupráci s ČC v Buenos Aires, pro něž byla přehlídka jednou z akcí
zahajujících jeho činnost. ČFC ji připravovalo již od roku 2007. V rámci akce bylo promítáno 7 českých filmů – Tajnosti, jejichž režisérka Alice Nellis přehlídku osobně zahájila
během gala projekce 27. března, Grandhotel, Vratné lahve, Šílení, Skřítek, Jedné noci
v jednom městě, Příběhy obyčejného šílenství. Ke všem filmům zajistilo ČFC španělské
titulky a k přehlídce byl vydán plakát a katalog filmů v češtině a španělštině. Projekce
proběhly v kině Gaumont, které spravuje argentinský filmový institut INCAA.
Přehlídka měla úspěch a obě pořádající instituce potvrdily zájem v podobné spolupráci
pokračovat i v dalších letech.
Filmový festival polských filmů v Gdyni - 15. - 20. září 2008
ČFC domluvilo účast českých filmů na festivalu s uměleckým ředitelem FF Gdyni již na
Finále Plzeň. Festival uděluje ceny za nejlepší polské filmy a zároveň slouží polským
filmovým profesionálům jako místo setkání formou různých seminářů a přednášek. ČFC
převzalo kompletní koordinaci českých filmů i účast zástupců na odborné konferenci
„Jako v českém filmu“, jejímž cílem bylo umožnit setkání českých a polských producentů a do budoucna iniciovat bilaterální koprodukce. Zúčastnili se jí producenti Pavel Strnad (Negativ), Helena Uldrichová (Barrandov Studio), Martin Vandas (MAUR Film) a
Adam Dvořák (Bioscop). ČFC připravilo základní prezentaci českého filmového průmyslu.
MFF Pusan – 2. - 10. října 2008
Na 13. Mezinárodní filmový festival v Pusanu byly vybrány hned dva české filmy. V sekci
World Cinema, která představuje zajímavé americké a evropské filmy, byly uvedeny
Děti noci M. Pavlátové a v sekci Wide Angle věnované nejen asijským dokumentárním,
krátkým a animovaným filmům se představil dokument René režisérky H. Třeštíkové.
Oba filmy, které byly zároveň součástí celkové prezentace evropské kinematografie
v rámci EFP, osobně představily dvě jejich tvůrkyně – scenáristka Irena Hejdová a režisérka Helena Třeštíková.
70
ČFC se festivalu a souběžně probíhajícího Asijského filmového trhu zúčastnilo už podruhé – pod záštitou společného „umbrella“ stánku EFP prezentovalo nejen dva zmíněné
tituly, ale také další českou produkci a filmový průmysl.
Díky finanční účasti ČFC v programu EFP byla možná přítomnost obou autorek v Pusanu,
který je jedním ze sedmi neevropských festivalů zahrnutých do projektu Film Sales Support. Produkční společnost Negativ tak získala podporu na propagaci filmu na festivalu
ve výši 3 400 EUR.
MFF Cottbus – 11. - 16. listopadu 2008
Na 18. ročníku mezinárodního festivalu „FilmFestival Cottbus“, který se zaměřuje na
filmy východní a střední Evropy, Českou republiku reprezentovalo celkem 14 filmů,
z toho šest v různých soutěžních sekcích a osm v retrospektivě věnované Pražskému jaru. V letošní porotě zasedala mj. kosovská herečka Arta Dobroshi, která ztvárnila postavu Emy v česko-albánské koprodukci Smutek paní Šnajdrové a hrála také ve vítězném
filmu Mlčení Lorny bratří Dardennů.
Do hlavní sekce byly vybrány tyto snímky:
• Děti noci Michaely Pavlátové
• Venkovský učitel Bohdana Slámy
Dále byly uvedeny filmy:
• Obsluhoval jsem Anglického krále Jiřího Menzela (sekce Speciality)
• Smutek paní Šnajderové Ena a Pira Milkaniových (sekce Spektrum)
• Bathory Juraje Jakubiska (sekce Národní hity)
• Nejkrásnější hádanka Zdeňka Trošky (sekce Dětský film)
Speciální retrospektivní sekce, která je vždy věnována konkrétnímu tématu, letos představila celkem osm celovečerních filmů a pásmo osmi krátkometrážních filmů z let 196869 pod názvem „1968 – Pražské jaro a co následovalo“. Filmy v této sekci: …a bude hůř
Petra Nikolaeva (2007, 84 min), Konec Stalinismu v Čechách Jana Švankmajera (1990, 20
min), Nezvaný host Vlastimila Venclíka (1969, 23 min), O slavnosti a hostech Jana Němce (1966, 70 min), Pelíšky Jana Hřebejka (1999, 116 min), povídkový film režisérů nové
vlny Perličky na dně (J. Menzel, J. Němec, E. Schorm, V. Chytilová, J. Jireš, 1966, 107
min) a Ruka Jiřího Trnky (1965, 17 min).
Do koprodukčního fóra Connecting Cottbus nebyl letos vybrán žádný český projekt.
Film Venkovský učitel v česko-německé koprodukci získal cenu diváků, která je spojena
s částkou 3 000 EUR. Cenu převzal německý producent snímku Karl Baumgartner (Pallas
Film).
3.1.2. Účast na dalších zahraničních akcích
Knižní veletrh v Lipsku - 13. – 16. března 2008
Spolková centrála pro politické vzdělávání pozvala ČFC na panel, který se konal v rámci
knižního veletrhu na téma Identita přes migrace. Akce se zúčastnili také zástupci MFF
Cottbus a Maďarského kulturního institutu.
MFF Locarno - 6. - 16. srpna 2008
Dlouholetá spolupráce s festivalem v Locarnu, který v minulosti uvedl hned několik českých filmů (např. režiséra Jana Němce), pokračovala i v roce 2008. ČFC festivalu nabídlo
několik filmů (Venkovský učitel, Karamazovi, René, Gyumri, jednalo se i o filmu Kdopak
by se vlka bál, který ale nakonec nebyl včas dokonče).
Festival projevil zájem o film Venkovský učitel, ten byl ale nakonec vybrán na festival
v Benátkách. Na pozvání se festivalu v Locarnu zúčastnila za ČFC M. Šantrochová. Festi-
71
val kromě mezinárodní soutěže uvádí filmy hned v několika dalších sekcích věnovaných
inovativním filmovým přístupům, novým talentům a v neposlední řadě také současnému
švýcarskému filmu. Zajímavé jsou rovněž programy mezinárodních krátkých filmů.
V rámci festivalu funguje Industry Office, který organizuje různá profesionální setkání,
na něž zve mezinárodní prodejce a nákupčí filmů. Jelikož je v Locarnu i univerzita, není
nouze o mladé publikum a prostor věnovaný filmům je velký, nicméně potenciál pro
aktivity Českého filmového centra závisí do značné míry na účasti českého filmu.
3.1.3. Spolupráce se zahraničními organizacemi a festivaly
European Film Promotion
Od roku 2002 je ČFC platícím členem organizace, která má za úkol propagovat evropské
filmy ve světě. Pravidelně se zúčastňuje dvou hlavních akcí EFP: Shooting Star v rámci
MFF Berlín a Producer on the Move na MFF Cannes.
V roce 2008 se poprvé zúčastnilo také přehlídky evropských filmů Picture Europe! konané 11. - 17. dubna v Madridu, kterou EFP pořádá v různých evropských metropolích.
Přehlídku pod heslem „Podívejme se, co běží u sousedů“ zahájil 11. dubna český film
Vratné lahve. ČFC převzalo koordinaci účasti filmu i delegace tvůrců ve spolupráci
s Českým centrem v Madridu. Na nejúspěšnější český film posledních let se přišlo podívat na 400 diváků. Film uvedl režisér Jan Svěrák a herec Jan Budař. Přehlídka má za cíl
oslovit ne jen běžného diváka, ale i distributory a provozovatele kin v účastnických zemích. Po Mnichově a Kodani byl španělský Madrid dalším městem, kde byly díky organizátorům přehlídky prezentovány filmy, o jejichž úspěších, jež slaví v zemi svého vzniku,
se za hranicemi často ani neví.
Kromě již zmíněných aktivit EFP na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci
s časopisem Variety pořádá přehlídku Variety Critics' Choice. Kritici časopisu vyberou
kolem 10 evropských filmů, které se pomocí EFP dostanou do podvědomí mezinárodního
tisku.
V roce 2008 se ČFC podílelo také na akci EFP na MFF Pusan, kterého se díky finanční
účasti ČFC mohli zúčastnit tvůrci obou vybraných snímků (Děti noci a René).
Členství ČFC v EFP umožňuje českým producentům také využití podpory Film Sales Support (FSS) ve výši maximálně 5 000 EUR. FSS je podpůrný program, o který mohou žádat
i české filmy v případě, že jsou vybrány jedním z následujících sedmi mimoevropských
festivalů: Sundance Film Festival, Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Hong
Kong International Film Festival, Shanghai International Film Festival, Toronto International Film Festival, Rio de Janeiro International Film Festival, Pusan International
Film Festival. Podpora může být udělena do 50% všech nákladů spojených s propagací
filmu na těchto festivalech a maximálně do výše 5 000 EUR.
Zároveň během dalších významných festivalů jako je Berlinale a MFF Cannes probíhají
pravidelná setkání zástupců členských organizací EFP.
Festival krátkých filmů v Drážďanech - 15. - 20. dubna 2008
V rámci spolupráce se sdružením iShorts ČFC zprostředkovalo jednomu členovi volnou
akreditaci a ubytování na mezinárodním festivalu krátkých filmů v Drážďanech. Cílem
bylo propojit sdružení iShorts, které bylo dosud činné pouze na území ČR, s potenciálním partnerem v Německu, a dát tím základ pro vzájemnou spolupráci a další možnosti
šíření českých krátkých filmů. Od spolupráce si zúčastněné subjekty slibují vytvoření
česko-německých pásem krátkých filmů. Sdružení podalo žádost o podporu tohoto projektu na Česko-německý fond budoucnosti.
72
Projekce pro zástupce sekce Quinzaine des réalisateurs (MFF Cannes) - 19. - 20.
března 2008
Do Prahy přijel zástupce sekce canneského festivalu Quinzaine des réalisateurs Stéphane
Delorme, jeden ze 4 členů výběrové komise sekce, který zároveň pracuje jako novinář
francouzského časopisu Cahiers du cinéma. ČFC mu promítlo celkem 6 filmů – Václav,
Karamazovi, O rodičích a dětech, Gyumri, Baluty, I´m Bigger and Better. Večer 19.3.
také navštívil premiéru filmu Venkovský učitel a zúčastnil se večeře s Deborah Benattar
z Francouzského institutu v Praze. Na základě shlédnutých filmů doporučil film Karamazovi, který byl následně promítnut ostatním členům komise. Film se bohužel do oficiálního výběru nedostal.
World Content Market – září 2008
Elena Sunbeam nabídla ČFC účast na filmovém a televizním trhu World Content Market
konaného poprvé v Praze formou bezplatného stánku. Protože trh je především televizní, nepatří do hlavního zájmu ČFC, nicméně ČFC uvažuje o zkušební účasti na trhu a
poskytnutí možnosti prezentace českým společnostem. V souvislosti s tím ČFC oslovil
také Pino Forris s žádostí o účasti na projektu Bohemian Foundling, se kterým se World
Content Marketu účastní. Nabízí produkčním společnostem zastupování na filmových
trzích a propagaci jejich projektů. Prostřednictvím ČFC se chtěl obrátit na české profesionály a nabídnout jim své služby. Jelikož se však jedná o komerční aktivitu, ČFC nemůže v rámci svých aktivit podporovat tuto prezentaci a ani ji svým jménem nabízet
českým producentům.
Schůzka se zástupci programového oddělení MFF Cannes – Christian Jeune, Laurent
Rivoire – listopad 2008
Schůzka se zástupci programového oddělení festivalu v Cannes byla věnována hlavně
možnosti uspořádat projekce pro zástupce festivalu v Praze na jaře 2009. Snaha nalézt
vhodný termín narazila na jedné straně na limitované časové možnosti zástupců festivalu v březnu a na druhé straně i na skutečnost, že nové filmy vhodné pro festival nebývají
většinou připravené pro projekci dříve než právě v březnu.
ČFC také zjišťovalo možnost doporučit nějakého českého tvůrce do poroty festivalu
v Cannes. Pro rok 2009 je již pozdě, nicméně pro další roky lze uvažovat o zaslání návrhů. Ch. Jeune na základě diskuze o připravované přehlídce českých filmů v Paříži doporučil také kino Panthéon jako vhodný prostor pro obdobné národní prezentace.
Projekce pro členku výběrové komise MFF Berlín Annu Hoffmann – 11. - 12. prosince
2008
Na předvýběr pro všechny sekce MFF Berlín přijela Anna Hoffmann, členka výběrové
komise Fora, sekce nezávislých filmů v rámci Berlinale, která zhlédla následující filmy:
Tobruk, Sestra, Ocas ještěrky, Dovolená v KDLR, Kdopak by se vlka bál. Ostatní filmy již
byly částečně poslány na DVD producenty přímo do Berlína. Členové různých výběrových
komisí na MFF Berlín viděli celkem zhruba 21 českých filmů.
Jednání o možnostech organizace přehlídek českých filmů v roce 2008
• ČFC se 23.4. sešlo se Sylvie da Rocha z evropské organizace CICAE, která sdružuje několik národních svazů artových a uměleckých kin. ČFC plánovalo uspořádat putovní přehlídku českých filmů ve Francii a v dalších státech. Cílem setkání
bylo získat informace o jednotlivých národních svazech a možnosti spolupráce při
vyhledávání národního partnera. Bohužel Sylvie da Rocha potvrdila, že jednotlivé
národní svazy nemohou žádným způsobem ovlivnit program jednotlivých kin a
mohou tedy pouze posloužit jako zdroj informací. Nicméně v případě širšího zá-
73
•
•
•
•
•
běru přehlídky ve více zemích Sylvie da Rocha přislíbila pomoci distribuovat informace o přehlídce i distribučními kanály CICAE.
29.4. proběhla schůzka s programovou náměstkyní Českých center J. Stavinohovou a vedoucí programového oddělení J. Součkovou. Předmětem setkání bylo projednání možnosti spolupráce mezi ČFC a Českými centry v rámci přehlídek
českých filmů, které chce ČFC pořádat především v první polovině roku 2009 během předsednictví ČR v EU. ČFC znovu narazilo na problém neexistující jednotné
programové nabídky center. Z personálních i finančních důvodů však není možné,
aby ČFC nabízelo každému z Českých center přípravu přehlídky českých filmů
střiženou na míru. ČFC se proto aspoň snažilo zjistit, která z center (kromě těch,
se kterými již spolupracuje) se filmům věnují pravidelně a systematicky. Prozatím se však nepodařilo najít systémové řešení spolupráce mezi ČFC a centrálou
ČC v oblasti propagace českého filmu v zahraničí. Česká centra nabídla ČFC možnost prezentovat svou činnost v rámci projektové prezentace pořádané při pravidelném setkání ředitelů českých center na podzim v Praze.
Na schůzce s Fernandou Silvou, ředitelkou festivalu Festroia v portugalském
Sétubalu, se projednávalo uspořádání přehlídky českých filmů a pořadů pro děti
během následujícího ročníku festivalu. Konání přehlídky je plánováno na červen
2009 a záměrem je věnovat celou jednu část programu české kinematografii.
ČFC by se kromě programové dramaturgie přehlídky českých filmů podílelo i na
nákladech spojených s vysláním delegace českých tvůrců, kteří by osobně uvedli
své projekty.
ČFC se setkalo s potenciálními partnery přehlídky českých filmů v Paříži plánované na začátek roku 2009. Proběhla schůzka se zástupcem kina L´Entrepot Pierrem Nicolasem Combem. Pařížské kino ve 14. městském obvodu bylo shledáno
jako vhodné místo k uspořádání přehlídky. Skládá se ze dvou sálů a nabízí rozmanitý program často věnovaný právě tematickým přehlídkám, díky čemuž má
věrný okruh diváků zajímajících se o konkrétní kinematografie a programy. Pro
přehlídku českých filmů byl zarezervován termín na začátku dubna. Jelikož kino
má i jiné prostory, je možné zde uspořádat i další doprovodné akce.
ČFC se také sešlo s Martinem Bonhardem z ČC Paříž. Na schůzce byly upřesněny
některé aspekty spolupráce, např. že akce bude konaná ve spolupráci ČFC s ČC a
v tomto smyslu bude také všude komunikována. ČFC zaštítí celou koncepci a
dramaturgii filmů a postará se o jednání s partnery v ČR a o otitulkování filmů a
přípravu tiskových materiálů. ČC poskytne organizační zázemí v Paříži. Protože
se uvažovalo i o uspořádání výstavy ve spolupráci s Barrandov Studio, byly projednány možnosti nalezení takového prostoru v Paříži. Nicméně ČC se nepodařilo
žádný prostor v Paříži najít, takže od toho plánu muselo být upuštěno.
ČFC také uvažovalo o uspořádání přehlídky českých filmů ve Španělsku a v Itálii.
V tomto smyslu také zjišťovalo možnosti spolupráce s ČC v Madridu a oslovilo kino Cinema Princessa, kde se konala přehlídka EFP Picture Europe! Zároveň jednalo s Miroslavem Hirschem z ČC v Římě. Nicméně pro rok 2009 je realizace
těchto dalších přehlídek nereálná.
V rámci Finále se také konala schůzka se zástupci ČC – viz 3.2.1.
Během celého roku 2008 ČFC také spolupracovalo s celou řadou filmových festivalů a
organizací, jako např. MFF Mar del Plata, MFF Tokyo, MFF Torino atd., pro které vytipovávalo vhodné filmové adepty, shánělo a zasílalo DVD a podobně. To slouží k udržování
kontaktů a průběžné spolupráci ČFC se zahraničními organizacemi, i když se ne vždy
podaří korunovat tyto snahy umístěním českého filmu na zahraniční festival či uspořádáním přehlídky filmů či jiné odborné akce.
74
3.2. Domácí aktivity
3.2.1. Propagace české kinematografie v České republice
Filmový festival českých filmů Finále Plzeň – 21. - 27. dubna 2008
25. dubna pořádalo ČFC již posedmé Panel připravovaných hraných a animovaných
projektů s těmito závěry: na roky 2008 a 2009 se připravuje celkem 70 českých hraných
nebo animovaných filmů, což je o 10 projektů více než v roce 2007. Název panelu se
rozšířil o připravované „animované projekty“, protože jejich počet výrazně stoupl. Pro
potřeby panelu byla opět připravena česko-anglická brožura obsahující informace o nových českých projektech. Brožura s informacemi o projektech slouží během celého roku
jako praktická příručka a zdroj informací o tom, co se na české filmové scéně chystá.
Panelu se vedle českých producentů, dramaturgů, režisérů a zástupců televizních stanic
účastnili také zástupci významných evropských filmových festivalů jako např. Marcel
Maiga z MFF Cottbus, Robert Richter, poradce MFF San Sebastian pro východní Evropu,
Freddy Olsson za MFF Göteborg, ale také zahraniční producenti a distributoři.
Poprvé od vzniku Panelu se prezentace přenášela živě také na internetu, kde ji mohla
sledovat širší odborná i laická veřejnost. Streaming vznikl ve spolupráci s audiovizuálním
centrem ČVUT, sdružením iShorts a s Finálem Plzeň. Živý přenos bylo možné shlédnout
na
adresách
www.filmcenter.cz,
www.ishorts.eu,
www.avc-cvut.cz,
www.filmfestfinale.cz, www.ihned.cz. Po vyhodnocení akce se ČFC se svými partnery
domluvilo, že se streamingem bude pokračovat i v následujícím roce.
ČFC již tradičně pořádalo v rámci Finále Plzeň večeři pro české filmové profesionály a
zahraniční hosty. Cílem bylo podpořit a udržovat důležité kontakty formou neformálního
osobního setkání. V roce 2008 byli mezi hosty Robert Richter (MFF San Sebastian), producentka Martina Besier (SRN), novinář Jörg Taszmann (SRN), producentka Anita Gerencsér (Maďarsko), z českých zástupců pak Ivo Mathé, Helena Třeštíková a Michal Bregant.
V rámci festivalu nabídlo ČFC pravidelné projekce filmů, které ještě nejsou v distribuci
(jsou krátce před dokončením), a také snímků, které v Plzni nefigurují v oficiálním programu. Pro projekce jsou vybírány filmy s mezinárodním potenciálem. Cílovou skupinu
tedy představují zástupci zahraničních festivalů, kteří jsou vybráni spolu s producentem
filmu. Letos byly takto uvedeny filmy: František je děvkař (r. Jan Prušinovský), Josefova
cesta / Ocas ještěrky (r. Ivo Trajkov) a Karamazovi (r. Petr Zelenka). Projekcí se zúčastnili zástupci MFF Cottbus, MFF Moskva, MFF Wiesbaden, MFF Göteborg, MFF San Sebastian aj.
Poprvé v rámci festivalu proběhlo setkání zástupců Českých center, jež bylo iniciováno
ze strany ČFC. Záměrem setkání bylo zkoordinovat projekty v oblasti filmu během předsednictví ČR v EU. Zúčastnili se ho zástupci ČC z Mnichova, Sofie, Londýna, Budapešti a
také naše spolupracovnice v New Yorku Irena Kovářová. Vyplynulo, že není ze strany
ČFC možné navrhnout pro všechna centra jednotný koncept přehlídky českých filmů,
protože fungování ČC není centralizované. Vedle již probíhající spolupráce mezi ČFC a
ČC v Londýně přišla nabídka od ČC v Sofii, aby byla společně uspořádána přehlídka českých filmů na jaře 2009.
MFF Karlovy Vary – 3. – 12. července 2008
V rámci 43. ročníku karlovarského festivalu pořádalo ČFC spolu s kanceláří MEDIA Desk
ČR v neděli 5. července již tradiční setkání s českým filmem na terase hotelu Thermal.
Neformální akce se zúčastnilo kolem 80 domácích i zahraničních filmových profesionálů
– distributorů, zástupců festivalů, producentů a novinářů.
Představili se tu autoři filmů uvedených na festivalu, např. Michaela Pavlátová, jejíž
Děti noci měly premiéru v karlovarské hlavní soutěži, dále Jana Boková s filmem Bye Bye
75
Shanghai vybraným do dokumentární soutěže či Helena Třeštíková s dokumentem René.
Kromě svých běžných publikací distribuovalo ČFC především leták informující o všech
českých filmech na festivalu a jejich projekcích.
Do každoročního programu European Film Promotion Dny kritiků Variety nebyl v roce
2008 vybrán žádný český film.
ČFC v rámci festivalu rovněž spolupořádalo uzavřenou projekci filmů Sestra (nakonec se
promítla pouze ukázka, jelikož samotný film ještě nebyl hotov) a Ocas ještěrky. Na projekci byli pozváni zástupci festivalů MFF Pusan, MFF Berlín a MFF Wiesbaden.
Letní filmová škola v Uherském Hradišti – 25. července - 3. srpna 2008
LFŠ v čele s novým pořadatelským týmem uvedla kromě jiného programu retrospektivu
Jana Švankmajera a Juraje Jakubiska, jehož nový velkofilm Bathory festival zahájil. Pro
ČFC jsou zajímavé především programy krátkých studentských filmů, které představují
zdroj informací o této oblasti, jíž se ČFC chce nadále více věnovat, i nad rámec každoročního výběru filmů do katalogu. ČFC na festivalu distribuovalo své propagační materiály.
Panel připravovaných dokumentů – 16. září 2008
V pořadí již čtvrtý samostatný panel dokumentárních filmů se konal v pražském kině
Evald. Prezentace byla spojena s vyhlášením vítězných filmů v kategorii nejlepší dokument při Českém lvu. K panelu byla připravena dvojjazyčná brožura obsahující informace o rekordním počtu připravovaných dokumentů (téměř 80). Deset z nich se představilo
krátkou ukázkou novinářům a profesionálům v publiku kina. Byly to např. filmy Radar,
Česká RAPublika, Dovolená v KLDR nebo Ivetka a hora. Po skončení prezentace dokumentů byl představen systém udělení ocenění za nejlepší dokument uplynulých 15 let a
dán prostor pro otázky. Brožura o nových dokumentech byla hned po skončení panelu k
dispozici ke stažení na webových stránkách ČFC a IDF, informace o jejím vydání byly
rozeslány dle distribučních seznamů ČFC domácím i zahraničním novinářům, producentům, sales agentům, festivalům a institucím.
MFDF Jihlava – 24. – 29. října 2008
V pořadí již 12. festival dokumentárních filmů nabídl tradičně velký výběr nových českých dokumentů a připravovaných dokumentárních projektů. ČFC ve spolupráci
s jihlavským festivalem a IDF připravuje výběr dokumentárních filmů do ročního katalogu, protože jen málo dokumentů má premiéru v kinech a tudíž jsou vybírány i filmy,
které byly v daném roce uvedeny alespoň na festivalu. Zároveň byly na festivalu distribuovány propagační materiály ČFC.
3.2.2. Spolupráce s dalšími organizacemi a společnostmi
MFF Karlovy Vary
Dlouhodobá spolupráce mezi ČFC a MFF Karlovy Vary pokračovala i letos. Cílem byla
intenzivnější spolupráce věnovaná českým filmům účastnícím se festivalu v Karlových
Varech a na druhé straně partnerství mezi ČFC a festivalem na stánku v Berlíně a
v Cannes.
Finále Plzeň
Jako každoročně prezentovalo ČFC v rámci festivalu Finále Plzeň Panel připravovaných
hraných projektů. Kromě tradičního panelu konzultovalo Finále s ČFC i výběr zahraničních hostů festivalu. V srpnu 2008 oslovili organizátoři přehlídky Finále Plzeň zástupce
76
ČFC s prosbou o pomoc při vytváření nové koncepce festivalu, spočívající zejména ve
změně koncepce výběru filmů do hlavní soutěže.
FAMU
Pokračovala spolupráce při pořádání seminářů na různá témata a ohledně krátkých filmů
vytvořených studenty FAMU. ČFC také oslovilo všechny hlavní katedry FAMU s prosbou o
užší spolupráci a vzájemnou informovanost ohledně vytipovávání nových krátkých filmů,
které by ČFC mohlo následně včas nabídnout mezinárodním festivalům, se kterými spolupracuje.
IDF a MFDF Jihlava
ČFC společně s IDF a MFDF Jihlava pořádalo Panel připravovaných českých dokumentů.
Spolupráce také pokračuje ohledně výběru filmů do každoročního katalogu a pří přípravě DVD České filmy, které ČFC vydává.
Česká centra
Proběhla jednání o možnosti spolupráce mezi ČFC a Českými centry v případě filmových
aktivit. ČFC narazilo na problém oddělených dramaturgií jednotlivých center. Česká
centra nabídla ČFC možnost prezentovat svou činnost v rámci projektové prezentace
pořádané při pravidelném setkání ředitelů českých center na podzim v Praze. ČFC se
také během Finále Plzeň sešlo s několika zástupci konkrétních ČC.
Větší spolupráce ČFC s ČC proběhla při organizaci přehlídky českých filmů v Buenos Aires
a ve Velké Británii. Připravuje se také spolupráce s ČC v Paříži. Viz také 3.1.3.
Francouzský institut
Francouzský institut v Praze umožnil ve svém kinosálu uspořádat projekce pro zástupce
canneského festivalu. Zároveň se prohloubila vzájemná spolupráce ohledně výměny informací a kontaktů.
iShorts
Sdružení zajistilo ve spolupráci s AV centrem ČVUT a přehlídkou Finále Plzeň streaming
živé prezentace na Panelu připravovaných projektů. Petr Horák z iShorts byl také osloven jako člen výběrové komise podílející se s ČFC na výběru krátkých filmů uvedených
v ročním katalogu.
Festival krátkých filmů Praha
ČFC pomáhalo s výběrem porotců pro festival. Zástupkyně festivalu Radka Weiserová se
také podílela na výběru krátkých filmů do katalogu ČFC České filmy 2007-2008.
77
3.3. Publikace, informační činnost a inzerce
3.3.1. Publikace
Katalog České filmy 2007-2008
Již tradičně byl vydán katalog s informacemi o českých hraných, dokumentárních (ve
spolupráci s MFDF Jihlava a IDF) a vybraných krátkých filmech (ve spolupráci s FAMU,
dalšími školami a iShorts), které měly premiéru v roce 2007, a o filmech, jejichž premiéra byla plánována na první pololetí roku 2008. Katalog vyšel v polovině ledna 2008
v nákladu 3 000 ks.
DVD České filmy 2007
Společně s katalogem vyšlo DVD s ukázkami a rozhovory s režiséry hraných a dokumentárních filmů za rok 2007. V letošním roce byl posílen náklad DVD, jelikož jeho distribuce je snazší a finančně méně náročná. Po zkušenostech z loňského roku byla také část
nákladu DVD připojena k newsletteru ČFC, a sice k číslu vydanému ke Cannes.
Tiskoviny Berlinale
Pro Berlinale 2008 byla v nákladu 500 ks vydána brožurka informující o českých filmech
v programu festivalu, o projekcích na trhu a dalších akcích spojených s českým filmem.
Newsletter 1-3/2008
Newsletter, který informuje o aktuálních premiérách českých filmů a novinkách tykajících se českého filmu a filmového průmyslu, byl vydán třikrát během roku, a to vždy u
příležitosti účasti na významných festivalech. Součástí druhého newsletteru (vydaného
ke Cannes) bylo i DVD České filmy 2007.
Newslettery vycházejí v angličtině, v nákladu 1 000 ks.
Brožura Nové české hrané a animované filmy 2008
Česko-anglická brožura, obsahující informace o 70 hraných a animovaných filmových
projektech v různé fázi rozpracovanosti – 38 dokončených scénářů, 17 projektů ve výrobě a 15 filmů v postprodukci. Vyšla v dubnu 2008 v nákladu 1 500 ks.
Leták České filmy na MFF Karlovy Vary
ČFC kromě svých běžných publikací distribuovalo také leták připravený u příležitosti
MFF Karlovy Vary, jenž informuje o všech českých filmech na festivalu a termínech jejich projekcí. Náklad 1 000 ks.
Brožura Nové české dokumentární filmy 2008 - 2009
Další dvojjazyčná brožura obsahující informace o rekordním počtu připravovaných dokumentů – téměř 130! Z nich je 16 v kategorii do 30 minut, 49 do 60 minut a 24 projektů
nad 60 minut. Publikace nově zahrnuje i aktuálně dokončené filmy (celkem 12). Tato
změna vyšla z podnětu IDF, který na základě zkušeností preferuje mít v jednom katalogu
i výběr nových hotových filmů. Brožura byla vydána v září 2008 v nákladu 1 500 ks.
Všechny publikace byly v elektronické podobě rozeslány dle distribučních seznamů ČFC
českým i zahraničním novinářům, festivalům, organizacím a dalším profesionálům
z oblasti audiovize a také jsou ke stažení umístěny na webových stránkách ČFC.
78
3.3.2. Propagace, PR a vztahy s tiskem
Tisková práce
V průběhu celého roku se ČFC věnovalo tiskové práci doma i v zahraničí. Bylo posláno 27
tiskových zpráv v češtině a většina z nich i v angličtině, které jsou rozesílány dle distribučních seznamů a zároveň umístěny na webové stránky ČFC.
ČFC pravidelně spolupracuje s nejdůležitějšími domácími médii i zahraničními korespondenty. U příležitosti jednotlivých festivalů ČFC zintenzivňuje PR a práci s novináři.
Mezi nejvýznamnější akce, na kterých ČFC intenzivně s médii pracuje, patří zejména
MFF Berlín a MFF Cannes, z domácích festivalů samozřejmě Finále Plzeň a MFF Karlovy
Vary.
Mediální partnerství mezi ČFC a Press web
Internetový portál Tschechien-Online (www.tschechien-online.org) provozuje jednak
zpravodajství o ČR v němčině ale zároveň také nabízí tiskové kanceláři Press web služby
v českém jazyce. Mediální partnerství mezi ČFC a Press web obsahuje servis, který zařazuje tiskové zprávy ČFC automaticky do českého žebříčku Google news
(http://news.google.cz).
3.3.3 Internetové stránky
V únoru spustilo ČFC aktualizované webové stránky www.filmcenter.cz, které byly vytvořeny společností Good Shape. Jejich hlavní úpravy se týkaly obsahu a aktualizovány
byly i po technické stránce. Nyní na nich lze najít údaje o českých filmech od roku 1991,
připravovaných projektech, domácích i zahraničních festivalech a filmových a koprodukčních trzích, základní legislativě a také kontakty z oblasti filmu a audiovize. Cílem je
poskytovat kompletní informace o českém filmu zahraničním zájemcům a českým tvůrcům s projektem nabídnout možnost vytipovat vhodný festival a trh pro svůj film.
3.3.4. Inzerce v roce 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Screen (Berlinale), 10.2.2008, 1/4 strana
Screen (Berlinale), 11.2.2008, 1/4 strana
katalog Finále Plzeň, 04/2008, 1/1 strana
katalog MFF Zlín, 06/2008, 1/1 strana
katalog Jeden svět, 03/2008, 1/2 strana
Variety, 30.6.2008, 1/4 strana
Industry Guide MFF Karlovy Vary, 07/2008, 1/1 strana
katalog MFF Karlovy Vary, 07/2008, 1/1 strana
brožura Works in Progress, Karlovy Vary, 07/2008, 1/1 strana
International Film Guide 2009, 2x 1/1 strana
Cineuropa, inzertní baner, 12 měsíců od 07/2008
79
3.4. Výhled na rok 2009
•
Akce k předsednictví ČR v EU – přehlídky českých filmů v Norsku, Velké Británii,
Francii, eventuelně další
•
Český stánek na filmovém trhu v Berlíně
•
Prezentace připravovaných hraných projektů na Finále v Plzni
•
Český a slovenský pavilón Marché du film v Cannes
•
Publikační a informační činnost – aktivní propagace internetových stránek,
•
Projekce pro zástupce zahraničních festivalů
•
Účast na více domácích i zahraničních festivalech a filmových trzích
•
Rozšíření spolupráce s koprodukčními trhy v Evropě
•
Restrukturalizace České filmové komory a rozšíření týmu ČFC, vytvoření stabilní
koncepce činnosti a plánu realizace této koncepce, stanovení krátkodobých a
dlouhodobých cílů ČFC
80
České filmové centrum
Film Commission
2008
Česká filmová komora, o.p.s.
České filmové centrum – Film Commission
Národní 28
110 00 Praha 1
Česká republika
T: +420 221 105 254
F: +420 221 105 303
E: [email protected]
www.filmcommission.cz
81
4. Zpráva o činnosti ČFC – Film Commission
Rokem 2008 završila kancelář film commission (FC) již pátý rok svého působení v rámci
Českého filmového centra. Její služby a poskytované informace využívali jak zahraniční
tak i domácí producenti i další filmoví pracovníci.
V rámci propagačních aktivit se FC opět účastnila dvou nejvýznamnějších filmových akcí
v Evropě: Evropského filmového trhu na MFF Berlín (únor) a Marché du Film na MFF v
Cannes (květen).
Nově se v dubnu 2008 Film Commission prezentovala na největším světovém lokačním
trhu v Santa Monice v USA, na kterém se prezentují filmové destinace a lokace. Je každoročně organizovaný světovou asociací filmových komisí AFCI a určený odborné veřejnosti. Stánek FC finančně podpořil především Magistrát hl. města Prahy. Rovněž ve spolupráci s Magistrátem vyrobila FC tzv. filmovou mapu Prahy s popisem lokací a na nich
natáčených filmů.
Kancelář FC se i v roce 2008 nadále soustřeďovala na svůj hlavní úkol - sloužit jako informační a poradenské centrum pro zahraniční zájemce o natáčení v České republice a
podporovat lokální filmaře v otázkách s tímto spojených. Bylo zodpovězeno a zpracováno několik stovek nejrůznějších dotazů sahajících od informací o lokacích, přes otázky
týkající se kvality a vybavenosti studií, kontakty na lokální servisní společnosti až po
informace o možnostech koprodukcí a financování filmových projektů v ČR.
Zároveň FC, především v úzké spolupráci s Asociací producentů v audiovizi (APA), dále
jednala s úřady státní správy a samosprávy s cílem zlepšit podmínky pro filmovou produkci v ČR. Do aktivit zaměřených na zavedení pobídek pro filmový průmysl se za přispění FC zapojily také největší pražské hotely.
Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, bez nichž by činnost kanceláře Film Commission v roce 2008 nebyla možná, v první řadě Ministerstvu kultury České republiky a
Magistrátu hl. m. Prahy.
V Praze, 15. června 2009
Ludmila Claussová
ČFC - Film Commission
82
4.1. Zahraniční aktivity
4.1.1. Účast na zahraničních festivalech a trzích
Berlinale + European Film Market (EFM) – 7. – 17. února 2008
Na MFF Berlin se Film Commission prezentovala již popáté. Na European Film Marketu
zastupovala FC český filmový průmysl jako součást Českého filmového centra v rámci
stánku Central European Cinema.
Zástupkyně Czech Film Commission se zúčastnila jednoho z panelů na konferenci Global
Film Finance organizovaných společností Peacefulfish, na kterém přítomné seznámila se
situací filmového průmyslu v ČR v oblasti českých i příchozích zahraničních produkcí.
Dále FC navštívila panel o koprodukcích s Kanadou, zaměřený na producenty ze střední
a východní Evropy, a první ročník tzv. AFCI Locations and Finance Lounge, v rámci níž se
na společném prostoru prezentovalo několik kanceláří film commission z USA, Kanady a
Evropy, jež jsou členy světové asociace filmových komisí AFCI.
Uskutečnila se schůzka členů představenstva European Film Commissions Network (EuFCN), jejíž náplní bylo zhodnocení práce představenstva od jeho zvolení v listopadu
2007. Řešila se tato témata: nové logo EuFCN, webové stránky, dotazník o účasti na
filmových trzích a festivalech, společný stánek na festivalu v Monaku. Dále se konalo
pracovní setkání s členy EuFCN, kterého se zúčastnilo 35 zástupců členských FC a na
kterém byla diskutována zejména společná účast na mezinárodních filmových akcích
(Cannes a Pusan 2008, Berlin 2009). Setkání proběhlo v prostorách Velvyslanectví ČR v
Berlíně a organizačně jej zajistila Czech Film Commission.
FC byla řadou zahraničních producentů a zájemců o natáčení v ČR požádána během festivalu o konzultace. Byly tak předány informace o lokacích, studiích, možnostech koprodukce a také kontakty na možné lokální partnery např. těmto společnostem: Three Maidens LLC (Maďarsko), Gateway4M (Německo) nebo producentovi Mitchellu Spielbergovi
(USA). FC byla rovněž oslovována v souvislosti s nadcházejícím předsednictvím ČR Evropské Unii.
MFF Cannes + Marché International du Film – 14. – 22. května 2008
Tak jako i v posledních třech ročnících se FC prezentovala v rámci Českého filmového
centra ve společném, tentokrát česko-slovenském pavilonu.
Vedle toho se FC podílela poprvé i na přípravě stánku asociace EuFCN (European Film
Commissions Network) a společné prezentaci jejích členů. Stánek byl umístěn v části
trhu zvané „Pantiero“ a byl hojně navštěvován zejména producenty, kteří se zajímali o
různé otázky a aspekty natáčení v Evropě – od lokací přes filmovou infrastrukturu až po
finanční podmínky a možnosti koprodukce.
Jako členka představenstva EuFCN se zástupkyně FC zúčastnila další valné hromady EuFCN. Hlavními body programu byla prezentace nových webových stránek a zhodnocení
první společné účasti v Cannes. Zástupkyně české FC spolu se zástupkyní FC Turín převzaly na následujících 12 měsíců správu a aktualizaci webových stránek EuFCN.
V průběhu festivalu EuFCN zorganizovalo představenstvo EuFCN pro své členy dva panely
věnované problematice, kterou evropští zástupci film commissions často řeší. Tématy
byly „Film a cestovní ruch“ a „Problematika indických produkcí v Evropě“.
83
V průběhu festivalu se uskutečnila řada schůzek se zahraničními producenty, jimž byly
poskytovány informace o možnostech a podmínkách natáčení v ČR, o lokacích, o možnostech koprodukce, finančních zdrojích a dalších aspektech. Byly zprostředkovány kontakty na české produkční a servisní společnosti.
Mezi produkčními společnostmi, které s FC konzultovaly možnosti a podmínky natáčení
v ČR byly např. tyto společnosti, všechny z Velké Británie: Digitalis Enterntainment,
Tread Softly Productions, Mavericks Film, Galleon Films Ltd. a dalšími. FC se sešla také
se zástupkyní festivalu a trhu FILMART Hong Kong, která představila možnosti prezentace kanceláří film commission na trhu.
Locations Trade Show – 10. – 12. dubna 2008 + další schůzky v USA – duben 2008
Czech Film Commission se poprvé zúčastnila největšího světového lokačního trhu v Santa Monice v USA, na kterém se prezentují filmové destinace a lokace. Je každoročně
organizovaný světovou asociací filmových komisí AFCI a určený je odborné veřejnosti.
FC se akce zúčastnilo za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy (MHMP), Ministerstva kultury a Konzulátu České republiky v Los Angeles.
Vystavovateli jsou v první řadě kanceláře film commission z celého světa prezentující
své země, regiony či města, vedle nich také letecké společnosti, hotely, filmová studia,
odborné filmové publikace, dopravní společnosti, cestovní kanceláře, lokační agentury a
další subjekty. Ročně se účastní až 250 vystavovatelů z celého světa. Odborné publikum,
které trh navštěvuje (ročně 3 000 - 3 500 návštěvníků), se skládá ze zástupců filmových,
televizních a reklamních produkčních společnosti, kteří se chtějí informovat o nejrůznějších aspektech a výhodách potenciálních lokací a destinací pro filmová natáčení.
FC měla na LTS stánek reprezentující Prahu a Českou republiku o rozměru 4m2, výhodně
umístěný v čele jedné z hlavních uliček výstavních prostor. Byly rozdávány publikace FC,
propagační materiály Prahy a další publikace byly k nahlédnutí. FC zodpovídala otázky
týkající se finančních podmínek pro natáčení v ČR. Stánek osobně navštívilo téměř 300
zájemců o informace, FC získala významné množství kontaktních údajů návštěvníků. Ve
zvláštním vydání časopisu Variety vyšel vedle inzerátu FC také článek o filmovém průmyslu v ČR iniciovaný ze strany FC. Před účastí na LTS byla českým novinářům rozeslána
tisková zpráva, o účasti na LTS byly zveřejněny rozsáhlejší články. Během LTS byla FC
personálně podpořena ze strany konzulátu ČR v Los Angeles.
V rámci dalšího pobytu v Los Angeles proběhly osobní schůzky s americkými producenty.
Zástupkyně FC se sešla s producenty z několika společností, které v minulosti v ČR již
natáčely anebo o kterých bylo známo, že připravují projekty, jejichž natáčení se hodí
do ČR (např. společnosti Universal Pictures, Spyglass Entertainment, The Film Department). FC se sešla také se zástupcem IFTA (mezinárodní asociace nezávislých producentů).
Na konci roku 2008 byly zahájeny přípravy na další ročník akce, kterého se FC opět zúčastní.
4.1.2. Další zahraniční odborné akce
Panel o regionální koprodukci na IFF Biarritz – 24. – 25. ledna 2008
FC se zúčastnila panelu o regionální spolupráci a koprodukci na IFF Biarritz, na kterém
proběhla prezentace záměrů EuFCN a představení činnosti Czech Film Commission.
84
Filmový trh AFM v Santa Monice, Los Angeles – 5. – 12. listopadu 2008
V rámci soukromé cesty do USA byl navštíven filmový trh AFM v Santa Monice. FC se sešla s Billem Andersonem z IFTA, asociace nezávislých producentů, která trh organizuje,
aby zjistila podmínky účasti v příštím ročníku. Při návštěvě stánku EFP byly prodiskutovány možnosti podpory českých společností při jejich účasti na AFM. FC zvažuje svou
účast na ročníku 2009.
4.1.3. Spolupráce se zahraničními organizacemi
European Film Commissions Network (EuFCN)
FC se v roce 2007 stala zakládajícím členem evropské asociace filmových komisí EuFCN,
v jehož představenstvu po dobu prvních dvou let zasedá. Do konce roku 2008 bylo členem EuFCN 63 film commissions z 21 evropských zemí.
Evropské kanceláře film commission se sdružily, aby spojenými silami přispívaly k upevnění konkurenceschopnosti Evropy v rámci světového filmového průmyslu a k posílení
její propagace a prezentace na odborných filmových akcích. Ke společným marketingovým a informačním aktivitám patří stánky na trzích a festivalech, webové stránky
(www.eufcn.net) informující o natáčení v Evropě a společná tisková práce. Členové asociace mimoto chtějí úžeji spolupracovat na meziregionálních filmových projektech a
aktivněji si vyměňovat zkušenosti a informace.
11. února se konala pracovní schůzka členů představenstva EuFCN v Berlíně a následně
setkání se členy EuFCN (zúčastnilo se 35 FC). Zázemí pro jednání poskytlo Velvyslanectví
ČR ve spolupráci s FC.
FC se se svým grafikem účastnila tenderu na logo a vizuální styl asociace. Zvítězil nakonec návrh rakouských kolegů. Diskutovala se následující témata: Logo a vizuální prezentace EuFCN, příprava webových stránek, společná účast na festivalech v budoucnosti,
konkrétně pak plánování společného stánku na festivalu v Monaku (březen 2008) a na
MFF Cannes (květen 2008). V Cannes se pak uskutečnilo i další setkání členů.
V srpnu byla L. Claussová z české FC jako členka představenstva EuFCN účastna schůzky
představitelů asociace s členy kulturního výboru Evropského parlamentu. Setkání se konalo v rámci MFF v Benátkách a poslanci parlamentu se zde setkávali se zástupci evropských filmových organizací a institucí. Cílem schůzek bylo shromáždit co nejvíce informací o evropském audiovizuálním sektoru a zjistit, s jakými problémy se tato oblast
případně potýká.
V listopadu se konalo v Seville další celoroční setkání asociace. FC se podílelo na přípravě podkladů pro jednání a vypracovala plán možných účastí asociace na festivalech a
trzích v roce 2009. Česká FC dále provádí správu a aktualizaci webových stránek, protože zatím není personálně a finančně vyřešená otázka stálé kanceláře EuFCN.
S velvyslanectvím ČR v Berlíně bylo dohodnuto, že pro valnou hromadu asociace v únoru
2009 v rámci Berlinale opět poskytnou jednací prostory.
Independent Film and Television Alliance (IFTA)
V dubnu se FC v USA sešla se zástupcem IFTA, Independent Film and Television Alliance,
která sdružuje nezávislé producenty z celého světa. Výstupem těchto schůzek i rozhovorů během LTS bylo především potvrzení, že pro udržení konkurenceschopnosti potřebuje
ČR finanční pobídky. Jejich neexistence ji totiž oslabuje i vůči státům, které mnohdy
nenabízejí tak vysokou kvalitu jako ČR, ale úspěšně to kompenzují poskytovanými finančními stimuly.
85
4.2. Domácí aktivity
4.2.1. Domácí filmové a další odborné akce
Premiéra filmu Letopisy Narnie: Princ Kaspian – 17. června 2008
Evropská premiéra filmu Letopisy Narnie: Princ Kaspian byla slavnostně uvedena
v Praze, tedy ve městě, kde byl film z velké části natáčen. Osobně se jí zúčastnili producent, režisér filmu a pětice představitelů hlavních rolí.
FC společně s APA na akci pozvala vedoucí vládní představitele, kteří měli prostřednictvím setkání s tvůrci podpořit naše argumenty pro vytvoření finančních pobídek (natáčení snímku bylo jedno z největších a nejdražších, která se v poslední době v
ČR konala). Spolu s pozvánkami byly rozeslány i výpravné knihy mapující průběh natáčení. Premiéry se až na představitele CzechInvestu žádný s pozvaných nemohl osobně zúčastnit, i když téměř všichni zájem projevili.
25. června se ve spolupráci s distribucí Falcon konalo také promítání pro pozvané členy
poslanecké sněmovny a senátu, kterého se účastnila FC společně se zástupcem APA.
Meribel Ad Festival - 2. října 2008
FC se zúčastnila prezentace festivalu reklamních produkcí Meribel v Praze, kterému
pomohla kontaktovat české firmy. FC nezvažuje se festivalu v budoucnosti účastnit, ale
bude ho českým společnostem doporučovat.
MFF Karlovy Vary – 7. – 11. července 2008
FC se zúčastnila festivalu v Karlových Varech, kde se sešla s několika českými a zahraničními producenty, kteří požádali o informace vzhledem k plánovanému natáčení svých
projektů. FC distribuovala novinářům společné tiskové zprávy ČFC a zúčastnila se tiskové konference APA.
4.2.2. Spolupráce s institucemi a úřady
CzechInvest
Zástupci CzechInvestu a FC se průběžně vzájemně informovali o průběhu vyjednávání o
zavedení pobídek pro filmový průmysl.
Magistrát hl. města Prahy
Proběhla schůzka s radním Richterem a jeho tiskovým poradcem Benešem předcházející
tiskové konferenci k vydání filmové mapky. Panu radnímu byla představena činnost i
další projekty FC a z jeho strany byla přislíbena finanční podpora.
S panem Vinšem, vedoucím kanceláře radního Richtera, byly projednány možnosti podpory a spolupráce ze strany Magistrátu, který by měl zájem včlenit do organizace PIS
také nějakou formu „filmové kanceláře“. Ta by mohla mít za úlohu podpořit filmaře při
vyřizování povolení natáčení, dalšími úkoly by byla marketingová činnost a PR.
Došlo ke schůzce se zástupkyněmi odboru kultury a cestovního ruchu. Projednána byla
problematika natáčení malých TV štábů a povolení jejich natáčení. Jedná se především
o cestopisné reportáže o Praze a složitý proces povolení natáčení není v souladu s tím,
že tyto pořady dělají Praze v zahraničí dobrou reklamu. FC se domnívá, že by tato natáčení měla být usnadňována a bude o tom i nadále jednat s MHMP.
Městská část Praha 1
Proběhla schůzka s vedoucím odboru dopravy na Praze 1, panem Czitálem, na které se
projednávaly problematické aspekty natáčení na Praze 1. Zúčastnili se také zástupci
lokačních manažerů, kteří s Prahou 1 budou dále pracovat na řešení problémů.
86
Uskutečnila se informativní schůzka s pracovníkem Městské části Praha 1, který má na
starosti vyřizování povolení natáčení.
Pražský dům, Brusel
FC bylo kontaktováno panem Dobešem se žádostí o spolupráci při pořádaní výstavy
„Praha ve filmu“. FC doporučilo do projektu zapojit také Studio Barrandov (kostýmy,
dekorace atd.), jež bylo následně pověřeno kurátorstvím akce. Součástí výstavy má být i
prezentace filmové mapy Prahy. Výstava se uskuteční v lednu 2009.
Ústecký kraj/odbor regionálního rozvoje a odbor cestovního ruchu,
Spolu s J. Černík z Film Promotion FC navštívila zástupce Ústeckého kraje, regionu, kde
se často natáčejí české i zahraniční filmy, s cílem navázat spolupráci. Zajímaly nás
možnosti případné regionální film commission nebo filmové kanceláře, která by filmařům při natáčení byla nápomocná a zároveň by se starala i o PR regionu nejen během
natáčení. Regionální film commission jsou v zahraničních zemích běžné a existují i ve
velmi malých regionech, Francie má např. 40 regionálních kanceláří film commission.
CzechTrade Mumbai, Indie
FC komunikovala s Ing. Janečkem, kterého požádala o konzultaci a návštěvu Locations
Exhibition & Conference v Mumbai, na kterou byla FC pozvána, ale nemohla se v roce
2008 zúčastnit. Zástupce kanceláře CzechTrade však na akci shledal významné nedostatky (špatná organizace, nereprezentativní složení a nedostatek účastníků i publika),
takže FC účast na dalších ročnících nedoporučil.
FC poskytla informace o své práci, struktuře a činnostech zahraniční konzultantské společnosti, která byla pověřena vládou Srbska, aby vytvořila projekt srbské film commission. Takové žádosti o informace chodí z „východní Evropy“ často. Jedná se většinou o
iniciativy tamních vlád nebo regionů, které se chtějí prezentovat ve světě jako „film
friendly“.
4.2.3. Spolupráce s produkčními a servisními společnostmi
I v tomto roce se nadále uskutečňovala řada informačních setkání FC s tuzemskými produkčními a servisními společnostmi zaměřenými na poskytování služeb při zahraničních
zakázkách.
FC ve spolupráci s APA zjišťovala podmínky natáčení na lokacích (poplatky, povolovací
proces, odpovědné úřady) v některých evropských velkoměstech. Využila svých kontaktů
z asociace EuFCN a získala informace od kolegů v Berlíně, Vídni a Budapešti. Na základě
toho APA vypracovala a předložila souhrnný materiál MČ Praha 1, se kterou se dlouhodobě jedná o úpravě pravidel pro natáčení.
Komunikace s lokálními produkčními společnostmi pak probíhala také za účelem získání
údajů pro doplňování obsahu internetových stránek a pro jiné informační materiály. FC
tak průběžně zjišťovala informace o natáčených a plánovaných projektech.
Při setkání s V. Keslem/Macwell, dodavatelem počítačové techniky pro filmové štáby,
byl projednán jeho návrh „filmařského“ webu, který by obsahoval všechny dostupné
informace o filmové legislativě v ČR a zahraničí, analýzy, studie, objasnění proč je nutné zavést pobídky pro filmová natáčení atd.
87
Ve zvýšené míře navštěvovala FC natáčení zahraničních projektů. Byla to příležitost setkat se se zahraničními producenty a filmovými profesionály a dozvědět se, jaké mají
zkušenosti s prací v ČR.
Informace plynoucí z těchto setkání sloužily jednak jako podklady pro články zveřejněné
na internetových stránkách FC nebo v Newsletteru CFC, byly využity ale také jako zdroj
informací pro vypracování a aktualizaci podkladů o daňových pobídkách.
Mezi projekty, jejichž natáčení FC navštívila, patřily: finský film Sauna, snímek v britsko-francouzsko-české koprodukci Solomon Kane, francouzsko-německý filmu Henri IV.
Hotely
Proběhly schůzky s hotely Adria, Hilton, andel’s, Intercontinental a dalšími, které formou inzerce chtěly podpořit účast FC na Locations Trade Show a i nadále podporovat
její aktivity.
S vedoucí prodeje hotelu andel’s bylo uskutečněno informativní setkání, na němž byla
dohodnuta placená inzerce hotelu v propagačních materiálech FC. Dále byl navázán
kontakt a spolupráce s vedením hotelu Mandarin Oriental. Společným zájmem jsou aktivity, které povedou k prosazení pobídek pro natáčení a opětovnému zvýšení počtu zahraničních filmů vyráběných v Praze/ČR.
Konala se schůzka s M. Chourem z hotelu RadissonSAS k problematice filmových natáčení
a daňových pobídek. Tématem bylo také zapojení filmu a natáčení do celkové propagace a marketingu Prahy. FC připravila a zaslala návrh možných témat a problémů
k diskuzi, materiál byl předán radnímu Richterovi.
Hotelu Thalia CFC využívá pro ubytování našich zahraničních hostí, disponuje výhodnou
polohou v centru, poblíž naší kanceláře i FAMU.
AHR (Asociace hotelů a restaurací), APA, Studio Barrandov
26. listopadu se konala první schůzka mezi zástupci hotelů a restaurací, APA a Barrandova. FC schůzku iniciovala a organizačně připravila, včetně agendy, informačních materiálů pro zúčastněné a vedení schůzky. Další navazující setkání se uskutečnilo v užší
pracovní skupině 16. prosince. Všichni přítomní se dohodli, že společně vyhledají a najmou konzultantskou/lobistickou agenturu, jejímž úkolem bude strategická komunikace
při prosazování zákonné úpravy daňových pobídek pro filmová natáčení v ČR. FC do příští schůzky (19. 1. 2009) připravilo návrh zadání, se kterým budou osloveny lobistické
agentury.
Probíhala další jednání se zástupci členů AHR a dalších hotelů, kteří rovněž mají značný
zájem na zvýšení počtu natáčení v ČR.
Brněnské veletrhy
Uskutečnila se schůzka s Brněnskými veletrhy, které chtějí nabízet svůj areál pro natáčení.
Candolle Partners
Proběhla informativní schůzka se zástupcem konzultační agentury, která pro svého amerického klienta (filmové studio) mapuje politické a legální prostředí z hlediska budoucího zavedení finančních úlev.
88
4.3. Publikační a informační činnost
4.3.1. Internetové stránky
Internetové stránky jsou v provozu od konce roku 2004 a etablovaly se jako běžně využívaný zdroj informací a kontaktů. Měsíčně vykazují kolem 1 200 - 1 500 návštěvníků a 300
- 700 zobrazených stránek denně. Téměř dvě třetiny tvoří návštěvníci ze zahraničí,
ostatní zaznamenané návštěvy jsou z počítačů s českou doménou.
Stránky podávají základní informace o českém filmovém průmyslu a relevantní faktické
informace o ČR, umožňují vyhledávání v databázi lokálních kontaktů a v ČR v uplynulých
letech natočených zahraničních filmů. Právě databáze kontaktů je nejnavštěvovanější
sekcí stránek. Zároveň se v neustále aktualizovaných sekcích News, In Production a Media Links návštěvníci dovídají novinky z dění v oblasti filmu a natáčení v ČR.
FC průběžně doplňovala a aktualizovala databáze firem a databáze projektů – kontaktní
údaje společností a filmových profesionálů, údaje o zahraničních filmech natáčených
v ČR, dále aktualizovala News, Media Links a některé pevné položky.
Na setkání s programátorem webu ze společnosti WebActive byly probrány detaily přepracování a aktualizace webových stránek na základě konkrétních požadavků FC.
Proběhla schůzka se zástupci lokačních manažerů, na níž byly projednány možnosti spolupráce při tvorbě databáze lokací na webu www.filmcommission.cz. Dále se konala
schůzka s grafikem, proběhla příprava textů a grafických návrhů nové podoby stránek.
V rámci redesignu se konala též schůzka s programátorem a textařem nad tvorbou struktury a přípravou nových komponent.
4.3.2. Propagační materiály
Filmová mapa Prahy
Byla dokončena výroba „Filmové mapy Prahy“. Magistrát nejprve převzal 3 000 ks, FC si
dle dohody ponechala 2 000 ks. Na konci roku 2008 byl uskutečněn pro velký úspěch
mapy dotisk dalších 10 000 ks.
Publikace pro Locations Trade Show
Pro LTS byly vyrobeny propagační brožurky (1 000 ks) a letáky (3 500 ks), které byly
vkládány do katalogů LTS a distribuovány všem návštěvníkům.
4.3.3. Informace a konzultace
FC celoročně poskytovala informace a konzultace zahraničním producentům a filmařům
a také řadě tuzemských i zahraničních novinářů a institucí. Jednalo se o zpracovávání
několika stovek emailových či telefonických dotazů a vyhledávání informací sahajících
od dotazů na lokace a jejich ceny, povolení natáčení, přes informace o ateliérech a půjčovnách technického vybavení, poskytování kontaktů na české produkční a servisní společnosti až po dotazy týkající se finančních aspektů a koprodukcí s ČR.
FC poskytuje nejrůznější informace a konzultace také domácím filmařům a využívá při
tom například svých kontaktů s filmovými komisemi v zahraničí.
89
4.3.4. Tisková práce
FC spolupracuje s nejdůležitějšími zahraničními odbornými magazíny a pravidelně informuje jejich dopisovatele v ČR či přímo zahraniční redakce. Mezi tyto časopisy patří
Screen International, The Hollywood Reporter, Variety a Video Age. FC poskytla informace a rozhovory také novinářům z jiných zahraničních periodik a dalších médií jako
např. Neue Zuercher Zeitung, Air France Magazin, Televize Markíza či Radio Prag.
Bylo vydáno několik tiskových zpráv, které se týkaly především natáčení zahraničních
filmových projektů v ČR, objemu zakázek, vývoje a vyhlídek ve službách zahraničním
produkcím. Již tradičně byla zpracována obsáhlá tisková zpráva pro výroční tiskovou
konferenci Asociace producentů na MFF Karlovy Vary.
Pravidelné jsou také příspěvky Film commission news do Newsletteru Českého filmového
centra (vydávaného třikrát ročně).
Rovněž byly poskytnuty informace a fotografie pro významné mezinárodní filmové příručky a on-line průvodce a databáze pro filmovou produkci jako např. The Location
Guide (www.thelocationguide.com), Kemps (www.kftv.com) a Location Magazine, který
každoročně vydává AFCI, světová asociace filmových komisí, a portálům jako např.
www.fandango.com.
FC také pravidelně informuje domácí média. Mezi novináře, se kterými FC spolupracovala v roce 2008, patřili např. zástupci Hospodářských novin, Prague Post, Českého rozhlasu, České televize, Lidových novin, MF Dnes, Czech Business Weekly a další.
FC se v květnu 2008 také zúčastnila tiskové konference Magistrátu hl. m. Prahy, na které byla prezentována filmová mapa Prahy vyrobená FC.
90
4.4. Výhled na rok 2009
•
Účast na filmovém trhu v Berlíně (únor)
•
Stánek na Locations Trade Show v Santa Monice, USA (duben)
•
Setkání s americkými producenty v Los Angeles (duben)
•
Účast na filmovém trhu v Cannes (květen)
•
Účast na MFF Karlovy Vary (červenec)
•
Práce v představenstvu EuFCN (průběžně) a valná hromada EuFCN (říjen/listopad)
•
Nová verze internetových stránek www.filmcommission.cz (průběžně)
•
Publikační a informační činnost (průběžně); návrhy nových projektů jako např.
tematické lokační průvodce
•
Location Tour – návštěva vybraných lokací organizovaná pro filmové tvůrce a
producenty (červen a případně září/říjen)
•
Spolupráce s CzechTourismem a s regiony – propojení filmu, propagace a cestovního ruchu
91
5. Financování ČFC v roce 2008
Činnost ČFC byla v roce 2008 z největší části financována z dotace Ministerstva kultury
ČR, které jeho aktivity podpořilo částkou 7.000.000,- Kč.
Dalším zdrojem financování byla fakturace služeb poskytovaných ČFC, zejména propagace dalších subjektů, a partnerství na projektech ČFC, jako např. MFF Berlín, MFF Cannes a Location Trade Show v Santa Monice.
Přehled nákladů a příjmů ČFC v roce 2008
Náklady
1) Provozní náklady
2) Personální náklady
3) Propagace, PR
4) Informační činnost
5) Publikační činnost
6) Mezinárodní filmový festival Berlín
7) Mezinárodní filmový festival Cannes
8) Location Trade Show Santa Monica
9) Cestovní náklady (ubytování, jízdné)
10) Filmové festivaly v ČR
11) Členství v zahraničních organizacích
12) Ostatní aktivity
Náklady celkem
972 746,11 Kč
1 644 746,00 Kč
325 236,12 Kč
202 861,00 Kč
1 385 703,35 Kč
278 396,28 Kč
1 453 793,83 Kč
496 996,02 Kč
497 100,69 Kč
64 745,00 Kč
219 638,74 Kč
435 682,22 Kč
7 977 645,36 Kč
Příjmy
Ministerstvo kultury ČR
Partneři
Prodej služeb, propagace
Přefakturace služeb
Ostatní výnosy (kurzové zisky, daně)
Příjmy celkem
7 000 000,00 Kč
448 964,15 Kč
454 854,00 Kč
73 245,00 Kč
80 999,17 Kč
8 058 062,32 Kč
92
6. Prohlášení o pravdivosti údajů ve výroční zprávě
Správní rada obecně České filmové komory, o.p.s. zastoupená předsedkyní Karlou Stojákovou prohlašuje, že údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly podle
jejího nejlepšího vědomí vynechány.
Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě a týkající se společnosti jsou
k nahlédnutí v jejím sídle.
Osoby odpovědné za sestavení výroční zprávy
_______________________
Karla Stojáková
předsedkyně správní rady
_______________________
Petr Mošna
výkonný ředitel
93
7. Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Česká filmová komora přezkoumala výroční
zprávu a roční účetní závěrku.
Konstatovala, že účetní závěrka byla připravena v souladu s právními předpisy platnými
v České republice.
V roce 2008 Česká filmová komora provozovala kancelář MEDIA Desk a České filmové
centrum.
Dozorčí rada konstatovala, že kancelář MEDIA Desk splnila všechny hlavní úkoly a že
program MEDIA zaznamenal v České republice dobré výsledky. Rovněž konstatovala, že
obě složky Českého filmového centra – Film Promotion – propagace české kinematografie
v zahraničí a Film Commission – servis pro zahraniční filmové produkce dobře splnily své
poslání a významně přispěly k prezentaci české kinematografie doma i v zahraničí.
_______________________
Dagmar Brychová
člen dozorčí rady
94
8. Zpráva auditora
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
9. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů
Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Česká filmová komora, o.p.s., se sídlem Praha 1, Národní tř. 28/60 byla uzavřena dne 22. ledna 2003 mezi zakladateli: Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distributorů a Asociace provozovatelů kin.
Zakládací smlouva se v průběhu roku 2008 nezměnila.
Pan Přemysl Šoba (r.č. 651105/0645) se stal v roce 2008 členem dozorčí rady ČFK a pan
Radovan Novotný (r.č. 620127/0097) byl zvolen členem správní rady ČFK téhož roku.
Zápis do OR proběhl v červnu 2009.
109
9.1. Zakládací listina
110
111
112
113
114
115
9.2. Složení řídících orgánů
Statutárním orgánem společnosti je šestičlenná správní rada. Správní radu jmenují zakladatelé a to každý ze zakladatelů dva členy. Členové správní rady volí ze svého středu
předsedu.
Složení správní rady k 31.12. 2008:
Helena Uldrichová (APA)*
Ondřej Trojan (APA) - člen
Martin Malík (UFD) - člen
Ladislav Hrabě (UFD) - člen
Jan Joukal (APK) – člen
Radovan Novotný (APK) - člen
Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je jmenována a
odvolávána zakladateli.
Složení dozorčí rady:
Dagmar Brychová - předseda
Vladimír Kroupa – člen
Přemysl Šoba (APK) - člen
*26.2. 2009 skončilo funkční období Heleně Uldrichové, novou předsedkyní správní
rady České filmové komory byla zvolena dne 13.5. 2009 Karla Stojáková.
116

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2007 - Česká filmová komora

Výroční zpráva 2007 - Česká filmová komora společenských časopisech a festivalových katalozích, pořádáním informačních i tematických seminářů, osobními i telefonickými konzultacemi, publikováním informačních materiálů, e-mailovou koresponde...

Více

Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2006

Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Komerční pojišťovna, a.s. (dále také „KP“ nebo „Komerční pojišťovna“), je univerzální pojišťovnou, která se cílevědomě zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti životního pojištění. Se vst...

Více

Stáhnout ve formátu PDF

Stáhnout ve formátu PDF mezinárodního festivalu her Deskohraní. Programem byla spousta turnajů, ale třeba i křest deskových her Agricola (od Mindoku) a Ubongo (od Albi). Hlavními organizátory byl klub deskových her Paluba...

Více

Obsah Slovo pro

Obsah Slovo pro uspořádán dvakrát. V r. 2000 ho zajistila západočeská pobočka. Uspořádání bylo na vysoké sportovní i společenské úrovni o což se zasloužili pořadatelé pod vedením bratří Švábků a Karla Mastného. V ...

Více

Výroční zpráva 2008 - Komerční pojišťovna

Výroční zpráva 2008 - Komerční pojišťovna produkty na trhu. Druhou je schopnost Komerční pojišťovny čelit případnému zhoršení situace na finančních trzích, ochránit investice klientů a zajistit jim vysoké výnosy z investic. KP zároveň zvyš...

Více

Prohlížet

Prohlížet aopak, získat svůj rating u pražské Komory je velice snadnou a poměrně rychlou záležitostí. Stačí, když zájemce vyplní příslušné formuláře na webových stránkách http:// www.ratingmsp.cz/ a osobně č...

Více

media info 35 :media info 21

media info 35 :media info 21 Training jako ACE, EAVE nebo u nás Ex Oriente Film již prošly desítky našich profesionálů. To vše se sice čísly vyjadřuje obtížně, ale pro český film to představuje další přínos v podobě lepšího za...

Více