VFN Praha

Transkript

VFN Praha
111.
VFN Praha
Rekonstrukce kardiochirurgické kliniky
Investor / Investor:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Uživatel / User:
VFN Praha
Termín výstavby / Construction period:
1996 – 2003
Náklady / Capital cost:
176,0 mil. Kč
Rekonstrukce kardiochirurgické kliniky
probíhala v několika postupných etapách
od r. 1996 a to za čátečného provozu
kliniky.
Spočívala
v
kompletních
stavebních úpravách dispozic interiérů a
v novém funkčním rozdělení objektu po
podlažích.
V suterénu vzniklo technické zázemí,
1. NP ambulance, centrální sterilizace,
RTG pracoviště,
2. NP lůžková oddělení,
3. NP jednotky intenzivní péče,
4. NP 5 operačních sálů,
5. NP pokoje lékařů,
v podkroví strojovny VZT.
V objektu byla provedena kompletní
výměna veškerých instalací (elektro, ZTI,
ÚT, VZT), vznikla nová strojovna
VZT,výměníková stanice, kompresorová
a vakuová stanice pro dodávku
medicinálních plynů. Součástí dodávky
byl nový moderní lůžkový výtah pro
transport pacientů z operačních sálů, 2
ks malých nákladních výtahů pro
transport
materiálu
do
centrální
sterilizace a repase 3 ks stávajících
osobních výtahů. Dále byly vyměněny
výplně
otvorů
obvodového
pláště
objektu.
V interiérech objektu byly provedeny
nové úpravy povrchů, podhledy, obklady
a dlažby. Součástí naší dodávky bylo
také vybavení koncovými prvky pro
distribuci medicinálních plynů (tubusy na
operačních sálech, obslužné rampy na
JIP a lůžkových pokojích).
Hlavním úskalím bylo vyřešit prostorově
složité rozvody médií zejména VZT ve
stávajícím objektu, o čemž na první
pohled svědčí strojovna VZT a zajistit
požární zabezpečení stavby.
The clinic has been renovated in more phases, during the
full operation of the building, since 1996. The different
phases brought complete renovations of indoor spaces and
a new functional organization of the building by different
floors like:
Basement: technical areas
Ground Floor: ambulance, Sterilization Center,
X-Ray Center
1st Floor: bed areas
2nd Floor: Intensive Care Units
3rd Floor: 5 surgery rooms
4th Floor: doctors offices and social areas
Attic Floor: ventilation rooms
The renovation involved replacing all installations (E & M
Services), adding new technical areas like ventilation
rooms, a heat exchanger room, a compressor room and a
vacuum station for supply of medical gases. Furthermore
we added a new bed elevator for transport of patients to
and from surgery rooms, 2 small cargo elevators for
material transport to Sterilization Center. We also renovated
3 existing personal elevators and replaced windows and
doors of fasade walls.
Inside the building we renewed finishing works, ceilings,
wall and floor tiling. New ducting and terminals for medical
gases supply were installed up to surgery desks, new
servicing racks were erected in Intensive Care Units and
bed areas.
The most critical points of the job were complicated
installations of ducting, particularly the ventilation ducting in
the existing building as it is shown in the ventilation room
and then the fire safety of the building during the
construction works.