uživatelská příručka

Komentáře

Transkript

uživatelská příručka
Model č. NTEVEL79908.3
Sériové číslo
Výše si poznamenejte sériové číslo
pro budoucí potřebu.
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Štítek se
sériovým číslem
(pod rámem)
MÁTE OTÁZKY?
V případě dotazů nebo chybějících
dílů prosím kontaktujte firmu, od
které jste si tento výrobek zakoupili.
Navštivte naše internetové
stránky:
www.iconsupport.eu
POZOR
Před používáním tohoto zařízení
si prostudujte veškerá bezpečnostní opatření a pokyny uvedené
v této příručce. Příručku si uschovejte pro budoucí potřebu.
www.iconeurope.com
OBSAH
UMÍSTĚNÍ VAROVNÉHO ŠTÍTKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PŘÍPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
JAK POUŽÍVAT ELIPTICKÝ ŠLAPACÍ TRENAŽÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ÚDRŽBA A PORADCE PŘI POTÍŽÍCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
POKYNY PRO CVIČENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
SEZNAM DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
ROZLOŽENÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana
INFORMACE O RECYKLACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana
UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
Na tomto výkrese jsou uvedena umístění
výstražných štítků. Pokud štítek chybí
nebo je nečitelný, zavolejte na telefonní
číslo na přední straně této příručky a
zdarma požádejte o náhradní štítek. Štítek upevněte na uvedené místo.
Poznámka: Štítky nemusí být zobrazeny ve
skutečné velikosti.
NordicTrack je registrovaná ochranná známka společnosti ICON IP, Inc.
2
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
UPOZORNĚNÍ:
Aby se snížilo riziko vážného zranění, před použitím eliptického
šlapacího trenažéru si prostudujte všechna důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v tomto návodu
a všechna varování umístěná na trenažéru. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za
zranění osob nebo poškození majetku vzniklé používáním tohoto výrobku.
1. Před zahájením cvičebního programu se
poraďte se svým lékařem. To je důležité
zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s
dřívějšími zdravotními problémy.
8. Děti mladší 12 let a domácí zvířata udržujte
vždy mimo dosah šlapacího trenažéru.
9. Šlapací trenažér by neměly používat osoby o
hmotnosti vyšší než 125 kg.
2. Eliptický šlapací trenažér používejte pouze k
účelu popsanému v tomto návodu.
10. Při cvičení noste vhodné oblečení; nenoste
volné oblečení, které by se mohlo zachytit do
trenažéru. Při cvičení vždy mějte sportovní
obuv pro ochranu chodidel.
3. Odpovědností majitele je zajistit, aby všichni
uživatelé tohoto eliptického trenažéru byli
adekvátně informováni o všech výstrahách a
bezpečnostních opatřeních.
11. Při montáži, demontáži nebo používání
šlapacího trenažéru se vždy přidržujte madel
nebo pulzních tyčí
4. Tento eliptický šlapací trenažér je určen
pouze pro domácí použití. Tento eliptický
šlapací trenažér nepoužívejte k podnikání,
pronájmu nebo ve sportovních zařízeních.
12. Snímač pulsu není lékařský přístroj. Na
přesnost údajů o srdeční frekvenci může mít
vliv několik faktorů. Snímač pulsu je určen
pouze jako cvičební pomůcka k přibližnému
zjištění trendů srdeční frekvence.
5. Trenažér používejte v interiéru, v suchém a
bezprašném prostředí. Trenažér neumisťujte
do garáže, na kryté atrium nebo v blízkosti
vody.
13. Šlapací trenažér nemá volnoběh, pedály se
pohybují tak dlouho, dokud se nezastaví
setrvačník. Frekvenci šlapání snižujte
kontrolovaným způsobem.
6. Eliptický šlapací trenažér umístěte na rovný
povrch a ponechejte prostor minimálně 0,9 m
před a za trenažérem a 0,6 m na každé
straně. Podlahu či koberec chraňte před
poškozením pomocí podložky vložené pod
trenažér.
14. Při používání šlapacího trenažéru mějte záda
rovná; neohýbejte se.
15. Nadměrné cvičení může způsobit vážné
zranění nebo dokonce smrt. Pokud během
cvičení pocítíte slabost nebo bolest, ihned
cvičení přerušte a odpočiňte si.
7. Pravidelně kontrolujte a řádně utáhněte
všechny součásti. Veškeré opotřebované díly
ihned vyměňte.
3
PŘÍPRAVA
podívejte se na přední stranu tohoto návodu. Než nás
budete kontaktovat, poznamenejte si pro snazší
pomoc číslo modelu a sériové číslo výrobku. Číslo
modelu a umístění štítku se sériovým číslem je uvedeno na přední straně tohoto návodu.
Děkujeme vám za výběr nového eliptického šlapacího
trenažéru NordicTrack® E7 SV FRONT DRIVE.
Eliptický šlapací trenažér E7 SV FRONT DRIVE
nabízí řadu funkcí určených ke zefektivnění a zpříjemnění domácího cvičení.
Před použitím šlapacího trenažéru si ve vlastním
zájmu pečlivě prostudujte tento návod. Pokud vám
po přečtení tohoto návodu bude něco nejasné,
Dříve, než budete číst dále, se prosím seznamte s
částmi, které jsou označeny ve výkresu níže.
Snímač pulzu v rukojeti
Konzola
Madlo
Držák láhve na vodu*
Klika rampy
Pedál
Kolečko
Rampa
Válec
Madlo
*Láhev není zahrnuta
4
MONTÁŽ
K montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Všechny součásti šlapacího trenažéru umístěte do vyhrazených prostor
a odstraňte veškerý obalový materiál. Obalové materiály zlikvidujte až po dokončení montáže.
Kromě přibaleného nářadí je pro montáž zapotřebí křížový šroubovák
klíče
a pryžová palice
.
, dva francouzské
Při montáži šlapacího trenažéru používejte níže uvedené obrázky pro rozpoznání drobných dílů. Číslo v závorce
pod každým výkresem je číselný kód dílu ze SEZNAMU DÍLŮ na konci tohoto návodu. Číslo za závorkou je
počet kusů potřebných pro montáž. Poznámka: Pokud některá součást není v dodané soupravě, zkontrolujte, zda nebyla instalována předem.
Pojistná matice
M8 (102)–8
Pojistná matice
M10 (92)–2
5
1.
1
Pro usnadnění montáže si předtím, než
začnete, přečtěte informace na straně 5.
Připevněte přední stabilizátor (6) k rámu (1)
pomocí dvou šroubů M8 x 80 mm (84).
84
6
1
2. Rampu (3) ustavte dle ilustrace. Poté zasuňte
rampu do rámu (1).
2
Pomocí pěti šroubů s půlkulatou hlavou M8 x
19mm (82) a pěti pružných podložek M8 (83)
upevněte rampu (3).
82
3
3. Zatímco druhá osoba přidržuje sloupek (4)
poblíž rámu (1), připojte horní kabel (110) ke
spodnímu kabelu (111).
83
83
3
Rada: Vyvarujte se sevření vodičů. Sloupek
(4) nasuňte na rám (1). Pomocí čtyř šroubů M8
x 19mm (82) a čtyř pružných podložek M8 (83)
upevněte sloupek. Šrouby ještě neutahujte.
4
82
83
82
6
1
111
82
Vyvarujte se
sevření vodičů
83
110
83
1
82
82
4. Na pravou ramenou kliku (20) a vlnitou podložku (66) naneste malé množství přibaleného
maziva.
4
Rozpěru kliky (55) ustavte tak, aby plochý
konec směřoval od trenažéru. Na pravou ramenou kliku (20) nasuňte rozpěru kliky a vlnitou
podložku 19mm (66).
20
55
Plochý
konec
Vyhledejte si pravé rameno válce (59), které je
označeno nálepkou „Right“ (Pravé) a ustavte ho
podle obrázku.
Pravé rameno válce (59) nasuňte na pravou
ramenou kliku (20). Pravé rameno válce upevněte pomocí šroubu s půlkulatou hlavou M8 x
19mm (82), krytu osy (53) a podložky M8 x
25mm (98); aby nedošlo ke zlomení krytu
osy, šroub neutahujte
nadměrně.
Mazivo
66
98
59
53
82
Tento krok opakujte pro levé rameno válce
(není zobrazeno).
5. Vyhledejte pravou konzolu pedálu (64), která je
označena nálepkou „Right" (Pravý).
5
Naneste malé množství mazacího tuku na vnitřní stranu trubky na pravém rameni válce (59) a
na dřík šroubu M10 x 60mm (100).
48
Pomocí šroubu M10 x 60mm (100), podložky
M10 (95) a pojistné matice M10 (92) k pravému
rameni válce (59) upevněte konzolu pravého
pedálu (64). Pojistnou matici neutahujte
nadměrně, konzola pravého pedálu se musí
volně otáčet.
92
95
64
100
59
Opakujte tento krok pro konzolu levého
pedálu (48).
7
Mazivo
6. Vyhledejte pravé madlo (61) a roh pravého
madla (60), které jsou označeny nálepkami
„Right” (vpravo) a ustavte je dle ilustrace.
Zkontrolujte šestihranné otvory, zda jsou na
uvedeném místě.
6
61
Pravé madlo (61) nasuňte na roh pravého
madla (60).
102
Pravé madlo (61) upevněte pomocí dvou šroubů M8 x 38mm (96) a dvou pojistných matic M8
(102). Ujistěte se, že pojistné matice zapadly
do šestihranných otvorů.
96
Opakujte tento krok pro levé madlo (není
zobrazeno) a roh levého madla (není zobrazen).
7. Naneste malé množství tuku na osu (35) a vlnitou podložku 16mm (54).
Šestihranné
otvory
60
7
Otočná osu (35) nasuňte do sloupku (4) a
vystřeďte ji.
4
Na pravou otnoci osy (35) nasuňte vlnitou podložku 16mm (54), vnitřní kryt madla (68) a roh
pravého madla (60).
35
Tento krok opakujte pro roh levého madla
(není zobrazeno).
Na každém otnoci osy (35) utáhněte šroub M8
x 19mm (82) na podložce M8 x 25mm (98).
8
Mazivo
54
68
60
98
82
8. K rohu pravého madla (60) pomocí dvou šroubů
M4 x 16mm (104) upevněte vnější kryt madla
(67) a vnitřní kryt madla (68).
8
Tento krok opakujte na druhé straně
trenažéru.
104
104
68
9. Na osu rohu pravého madla (60) a vlnitou podložku (66) naneste malé množství maziva.
60
67
9
Vyhledejte pravé rameno pedálu (58), které je
označeno nálepkou „Right“ (Pravé) a ustavte ho
podle obrázku.
Na roh pravého madla (60) nasuňte vlnitou podložku 19mm (66) a pravé rameno pedálu (58).
Mazivo
Pravé rameno pedálu (58) upevněte pomocí
šroubu s půlkulatou hlavou M8 x 19mm (82),
krytu osy (53) a podložky M8 x 25mm (98); aby
nedošlo ke zlomení krytu osy, šroub neutahujte nadměrně.
60
Tento krok opakujte pro levé rameno pedálu
(není zobrazeno).
58
9
66
98 53
82
10. Pravé rameno pedálu (58) upevněte ke konzole
pravého pedálu (64) pomocí dvou šroubů M10 x
45mm (99).
10
44
Opakujte tento krok pro levé rameno pedálu
(44).
64
58
99
11. Vyhledejte pravou pulzní tyč (9), která je označena nálepkou „Right" (Pravá).
Viz výřezový výkres. Ve sloupku (4) vyhledejte
pomocné lanko. Dolní konec pomocného lanka
uvažte k pulznímu vodiči (115) v pravé pulzní
tyči (9). Poté zatáhněte za horní konec pomocného lanka nahoru směrem ven ze sloupku.
Pak pomocné lanko uvolněte a zlikvidujte.
11
8
Pravou pulzní tyč (9) nasuňte na pravou stranu
sloupku (4). Zkontrolujte šestihranné otvory,
zda jsou na uvedeném místě.
115
110
4
Šestihranné
otvory
Rada: Vyvarujte se sevření vodičů. Pravou
pulzní tyč (9) upevněte pomocí dvou šroubů M8
x 38mm (96) a dvou pojistných matic M8 (102).
Ujistěte se, že pojistné matice zapadly do
šestihranných otvorů.
Pomocné
lanko
Opakujte tento krok pro levou pulzní tyč (8).
115
10
Vyvarujte se
sevření vodičů
Pomocné lanko
102
115
9
96
12. Pomocí tří šroubů M4 x 16mm (104) ke sloupku
(4) upevněte držák na láhev (37).
12
4
104
104
37
13. Zatímco druhá osoba přidržuje konzolu (7) u
sloupku (4), připojte konzolu k hornímu kabelu
(110). Poté pulzní vodiče konzoly připojte k
pulzním vodičům (115).
13
Vyvarujte se
sevření vodičů
7
Kabel konzoly
Přečnívající vodiče zasuňte dolů do sloupku (4).
110
Rada: Vyvarujte se sevření vodičů. Konzolu
(7) upevněte ke sloupku (4) pomocí čtyř šroubů
M4 x 16mm (104).
Pulzní
vodiče
Viz krok 3. Utáhněte šrouby M8 x 19mm (82).
4
115
104
14. Pokyny k používání napájecího adaptéru a pomocníého adeptéru jsou uvedeny v části ZAPOJENÍ
SÍŤOVÉHO ADAPTÉRU na straně 12.
Před použitím trenažéru ověřte, zda jsou všechny části řádně utažené. Poznámka: Po dokončení montáže mohou zbýt některé díly navíc. Z důvodu ochrany podlahy pod eliptický trenažér umístěte podložku.
11
JAK POUŽÍVAT ELIPTICKÝ ŠLAPACÍ TRENAŽÉR
PŘEMÍSTĚNÍ ELIPTICKÉHO ŠLAPACÍHO
TRENAŽÉRU
ZAPOJENÍ SÍŤOVÉHO ADAPTÉRU
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud byl trenažér
vystaven nízkým teplotám, nechejte jej před
zapnutím zahřát na pokojovou teplotu. Pokud tak
neučiníte, mohou se poškodit displeje konzoly
nebo jiné elektronické součástky.
Napájecí adaptér
zapojte do konektoru vespod
konzoly. Poté
napájecí adaptér
připojte do
pomocného adaptéru. Pak
pomocný adaptér
zapojte do vhodné zásuvky řádně
nainstalované v
souladu s místními pravidly a
předpisy.
Napájecí adaptér
Vzhledem k velikosti a hmotnosti trenažéru jsou
pro jeho přemístění zapotřebí dvě osoby. Postavte
se před šlapací trenažér, přidržte sloupek a jednu
nohu dejte k jednomu z předních koleček. Zatáhněte
za sloupek a s pomocí druhé osoby nadzvedněte
madlo rampy tak, aby trenažér stál na předních kolečkách. Šlapací trenažér opatrně přemístěte na
požadované místo a pak jej pomalu spusťte na
podlahu.
Pomocný
adaptér
Uchopit za
sloupek
Poznámka: Konzolu lze také provozovat se čtyřmi
bateriemi 1,5V D (nejsou součástí dodávky), doporučují se alkalické baterie. Vyhledejte kryt baterie na
zadní straně konzoly. Sejměte kryt baterie, do bateriové přihrádky vložte baterie a kryt znovu nasaďte a
připevněte. Polarita baterií musí odpovídat diagramům uvnitř bateriových přihrádek.
Zde
dejte
nohu
Zvedat zde
12
CVIČENÍ NA ELIPTICKÉM ŠLAPACÍM TRENAŽÉRU
JAK ZMĚNIT SKLON RAMPY
Při nastupování na šlapací trenažér se přidržte madel
a stoupněte na pedál v nejnižší poloze. Poté si stoupněte i na druhý pedál. Na pedály zatlačte tak, aby se
začaly souvisle pohybovat. Poznámka: Kliky se
mohou otáčet v obou směrech. Doporučený směr
otáčení klik je znázorněn ve směru šipky; pro
změnu cvičení však lze klikami otáčet v opačném
směru.
Pro rozmanitost pohybu pedálů lze měnit sklon rampy.
Chcete-li změnit sklon, stiskněte tlačítko západky,
zatáhněte za madlo rampy a rampu zvyšte nebo snižte na požadovanou úroveň sklonu. Poté tlačítko
západky uvolněte a do jednoho ze seřizovacích otvorů
v rámu nasaďte čep západky. Bílá čára na tlačítku
západky musí být viditelná, jinak čep západky není
zcela zasunut. Zkontrolujte úplné zasunutí čepu
západky do jednoho ze seřizovacích otvorů v
rámu.
Klika
rampy
Rameno
kliky
Tlačítko
západky
Madla
Pedály
Rampa
Chcete-li ze šlapacího trenažéru vystoupit, vyčkejte do
úplného zastavení pedálů. Poznámka: Šlapací trenažér nemá volnoběh, pedály se pohybují tak
dlouho, dokud se nezastaví setrvačník. Po zastavení pedálů nejprve sestupujte z vyššího pedálu. Poté
sestupte i z nižšího pedálu.
13
SCHÉMA KONZOLY
PARAMETRY KONZOLY
pedálů reguluje hlasem osobního trenéra koučujícího
při každém kroku. Karty iFit jsou k dostání samostatně Karty iFit si můžete zakoupit na stránkách
www.iFit.com nebo na telefonním čísle uvedeném
na přední straně této příručky. Karty iFit jsou také
dostupné ve vybraných prodejnách.
Moderní konzola rotopedu nabízí působivou řadu
funkcí určených ke zefektivnění a zpříjemnění domácího cvičení. Je-li na konzole vybrán manuální režim,
odpor pedálů lze měnit stiskem tlačítka. Při cvičení
konzola zobrazuje průběžnou zpětnou vazbu. Pomocí
snímače pulsu v rukojeti lze měřit i tepovou frekvenci.
Ke zvukovému systému konzoly lze připojit MP3 nebo
CD přehrávač a během cvičení můžete poslouchat
svou oblíbenou hudbu nebo zvukové knihy.
Kromě toho konzola nabízí dvanáct přednastavených
výkonnostních tréninků a čtyř tréninky na hubnutí. Při
každém tréninku se automaticky mění odpor pedálů
tak, aby cvičení bylo účinné a efektivní.
Používání manuálního režimu je vysvětleno na
straně 15. Použití přednastaveného tréninku je na
straně 17. Tréninkový program pro hubnutí naleznete na straně 18. Tréninkový program iFit najdete
na straně 19. Používání zvukového systému je
vysvětleno na straně 19. Informace o změnách
nastavení konzoly jsou na straně 20.
Konzola je dále vybavená interaktivním systémem cvičení iFit umožňující vkládání karet iFit s nahraným
tréninkem, který pomůže dosáhnout konkrétně vytyčených fitness cílů.
Poznámka: Pokud je na čele konzoly plastová
fólie, odstraňte ji.
Přebytečných kil se můžete zbavit například absolvováním tohoto 8týdenního tréninkového programu pro
hubnutí. Při tréninkových programech iFit se odpor
14
POUŽITÍ MANUÁLNÍHO REŽIMU
Pravý dolní displej—v pravém
dolním rohu displeje se zobrazuje
frekvence šlapání a
přibližný počet spálených kalorií. Poznámka: V závislosti na modelu
trenažéru se na displeji zobrazí frekvence/rychlost
šlapání v otáčkách za minutu nebo v mílích, popř.
kilometrech za hodinu.
1. Konzolu lze zapnout zahájením šlapání nebo
stisknutím libovolného tlačítka.
Krátký okamžik po zahájení šlapání nebo stisku
tlačítka zazní zvukový signál a rozsvítí se displej.
2. Vyberte manuální režim.
Při každém zapnutí konzoly se zvolí
manuální režim.
Pokud jste si
vybrali tréninkový
program, opakovaně stiskněte
libovolné tlačítko
tréninku [WORKOUTS], dokud se
na displeji neobjeví nuly, čímž se nastaví manuální
režim.
Pokud používáte snímač pulsu v rukojeti, displej
také zobrazí vaši srdeční frekvenci (viz krok 5 na
straně 16).
Horní displej—na
horním displeji lze
zobrazit uplynulý
čas, uraženou
vzdálenost, frekvence/rychlost
šlapání a přibližný počet spálených kalorií. Tlačítko
displeje stiskejte [PRIORITY DISPLAY] tak dlouho,
dokud horní displej nezobrazí informace, které vás
nejvíce zajímají. Poznámka: Jsou-li informace
zobrazeny na horním displeji, nebudou současně
zobrazeny na dolních displejích (vlevo ani vpravo).
3. Odpor pedálů lze měnit podle potřeby.
Během šlapání lze
měnit odpor pedálů
stiskem tlačítka pro
zvyšování a snižování tichého
magnetického
odporu [SILENT MAGNETIC RESISTANCE].
Poznámka: Přechod na nově nastavený odpor
pedálů není okamžitý, ale plynulý.
Spodní displej—
spodní displej
zobrazuje úsek
trasy představující
1/4 míle (400
metrů). Během cvičení se postupně podél trasy rozsvěcují indikátory,
dokud se neobjeví celá trasa. Trasa poté zmizí a
indikátory se začnou postupně objevovat.
4. Na displeji sledujte váš postup.
Spodní levý displej—Při cvičení
lze na spodním
levém displeji
zobrazit uplynulý
čas a uraženou
vzdálenost (v mílích nebo km). Poznámka: Pokud
je vybrán určitý trénink, na displeji se namísto
uplynulého času zobrazí zbývající čas tréninku.
Chcete-li zobrazit
uraženou denní
vzdálenost, jednou
stiskněte tlačítko
Počitadlo km
[ODOMETER].
Chcete-li uraženou
denní vzdálenost vynulovat, stiskněte tlačítko
Reset.
15
Jakmile zařízení
detekuje váš puls,
na displeji se objeví
blikající symbol
srdce a zobrazí se
vaše tepová frekvence. Pro co nejpřesnější údaj o srdeční
frekvenci přidržte kontakty přibližně 15 sekund.
Poznámka: Pokud budete snímač pulsu v rukojeti
držet i nadále, na displeji se zobrazí vaše srdeční
frekvence na dobu až 30 sekund.
Chcete-li zobrazit celkovou vzdálenost uraženou
od zakoupení eliptického trenažéru, stiskněte tlačítko Odometer podruhé. Třetím stiskem tlačítka
Odometer (Počitadlo km) lze ukončit zobrazování
informací o uražených kilometrech
Poznámka: Konzola může zobrazovat rychlost a
vzdálenost v kilometrech nebo mílích. Chcete-li
zobrazit nebo změnit měrnou jednotku, postupujte
dle pokynů v části ZMĚNA NASTAVENÍ KONZOLY
na straně 20.
5. Podle potřeby si změřte svou srdeční
frekvenci.
Pokud se na displeji vaše tepová frekvence nezobrazí, zkontrolujte, zda máte ruce umístěny dle
ilustrace. Ruce mějte na jednom místě a kovové
kontakty nesvírejte příliš pevně Pro dosažení optimálního výkonu kovové kontakty vyčistěte
měkkým hadříkem, k čištění kontaktů nikdy
nepoužívejte alkohol, brusivo nebo chemikálie.
Pomocí snímače pulsu v rukojeti nebo volitelného
hrudního snímače pulsu (informace viz strana 20)
lze měřit i srdeční frekvenci. Poznámka: Pokud
zároveň používáte snímač pulsu v rukojeti a máte
na sobě upevněn i hrudní snímač pulsu, konzola
nezobrazí vaši srdeční frekvenci správně.
6. Po dokončení cvičení se konzola automaticky
vypne.
Pokud jsou kovové kontakty
Kontakty
snímače pulsu v
rukojeti chráněny
plastovou fólií,
odstraňte ji. Pro
měření tepové
frekvence je nutné
mít snímač pulsu
umístěný v rukojeti
pod dlaní opřenou
o kovové kontakty.
Ruce mějte na jednom místě a kontakty nesvírejte příliš pevně.
Pokud se pedály na několik sekund přestanou
pohybovat, zazní zvukový signál a nastane pauza
konzoly.
Pokud se pedály nepohybují několik minut a
nestiskne se žádné tlačítko, konzola se vypne a
displeji se vynuluje.
16
POUŽITÍ VÝKONNOSTNÍHO TRÉNINKU
Na konci každého úseku tréninku zazní několik
tónů a začne blikat další úsek profilu. Pokud se
pro další úseky naprogramuje jiná úroveň odporu,
tato hodnota se na několik sekund zobrazí na displeji a upozorňuje tak cvičící osobu. Poté se změní
odpor pedálů.
1. Konzolu lze zapnout zahájením šlapání nebo
stisknutím libovolného tlačítka.
Krátký okamžik po zahájení šlapání nebo stisku
tlačítka zazní zvukový signál a rozsvítí se displej.
Pokud je odpor pedálů pro aktuální úsek příliš
vysoký nebo příliš nízký, nastavení lze upravit
ručně pomocí tlačítek pro nastavení magnetického
odporu [SILENT MAGNETIC RESISTANCE].
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po skončení aktuálního úseku tréninku se pedály automaticky
přizpůsobí úrovni odporu naprogramované pro
další úsek.
2. Vyberte výkonnostní trénink.
Chcete-li vybrat
výkonnostní trénink, opakovaně
stiskejte tlačítka
Zahřátí [WARM
UP], Aerobic
[AEROBIC],
Vytrvalost [ENDUProfil
RANCE] nebo
Výkonnost [PERFORMANCE],
dokud se na displeji neobjeví název požadovaného tréninku. Na displeji se objeví i doba tréninku a
profil úrovní odporu pedálů.
Trénink bude pokračovat tímto způsobem až do
konce posledního úseku. Trénink můžete kdykoli
přerušit přerušením šlapání. Zazní zvukový signál
a přestane běžet čas. Chcete-li znovu zahájit trénink, stačí znovu začít šlapat.
4. Na displeji sledujte váš postup.
Viz krok 4 na straně 15.
3. Začněte šlapat do pedálů a zahajte tak trénink.
5. Podle potřeby si změřte svou srdeční
frekvenci.
Každý trénink je rozdělen na 20, 30 nebo 45 jednominutových úseků. Pro každý úsek je
naprogramována jedna úroveň odporu. Poznámka:
Stejnou cílovou úroveň odporu lze naprogramovat
pro následující úseky.
Viz krok 5 na straně 16.
6. Po dokončení cvičení se konzola automaticky
vypne.
Na displeji se na několika sekund objeví úroveň
odporu pedálů pro první úsek. Během tréninku se
v profilu tréninku zobrazí váš postup (viz obrázek
výše). Blikající úsek v profilu představuje aktuální
úsek tréninku. Výška blikajícího úseku signalizuje
nastavenou rychlost pro aktuální úsek.
Viz krok 6 na straně 16.
17
POUŽITÍ TRÉNINKU PRO HUBNUTÍ
Na konci každého úseku tréninku zazní několik
tónů a začne blikat další úsek profilu. Pokud se
pro další úseky naprogramuje jiná úroveň odporu,
tato hodnota se na několik sekund zobrazí na displeji a upozorňuje tak cvičící osobu. Poté se změní
odpor pedálů.
1. Konzolu lze zapnout zahájením šlapání nebo
stisknutím libovolného tlačítka.
Krátký okamžik po zahájení šlapání nebo stisku
tlačítka zazní zvukový signál a rozsvítí se displej.
Pokud je odpor pedálů pro aktuální úsek příliš
vysoký nebo příliš nízký, nastavení lze upravit
ručně pomocí tlačítek pro nastavení magnetického
odporu [SILENT MAGNETIC RESISTANCE].
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po skončení aktuálního úseku tréninku se pedály automaticky
přizpůsobí úrovni odporu naprogramované pro
další úsek.
2. Vyberte trénink pro hubnutí.
Trénink pro hubnutí se vybírá
stiskem tlačítka
Hubnutí [WEIGHT
LOSS]. Na displeji
se objeví i doba
tréninku a profil
úrovní odporu
pedálů.
Trénink bude pokračovat tímto způsobem až do
konce posledního úseku. Trénink můžete kdykoli
přerušit přerušením šlapání. Zazní zvukový signál
a přestane běžet čas. Chcete-li znovu zahájit trénink, stačí znovu začít šlapat.
Profil
3. Začněte šlapat do pedálů a zahajte tak trénink.
4. Na displeji sledujte váš postup.
Každý trénink je rozdělen na 30 jednominutových
úseků. Pro každý úsek je naprogramována jedna
úroveň odporu. Poznámka: Stejnou cílovou úroveň
odporu lze naprogramovat pro následující úseky.
Viz krok 4 na straně 15.
5. Podle potřeby si změřte svou srdeční
frekvenci.
Na displeji se na několika sekund objeví úroveň
odporu pedálů pro první úsek. Během tréninku se
v profilu tréninku zobrazí váš postup (viz obrázek
výše). Blikající úsek v profilu představuje aktuální
úsek tréninku. Výška blikajícího úseku signalizuje
nastavenou rychlost pro aktuální úsek.
Viz krok 5 na straně 16.
6. Po dokončení cvičení se konzola automaticky
vypne.
Viz krok 6 na straně 16.
18
POUŽÍVÁNÍ TRÉNINKU IFIT
POUŽÍVÁNÍ ZVUKOVÉHO SYSTÉMU
1. Konzolu lze zapnout zahájením šlapání nebo
stisknutím libovolného tlačítka.
Pro poslech hudby či audioknih prostřednictvím zvukového systému konzoly během tréninku zapojte
přibalený audio kabel do zdířky na konzole a do zdířky
na MP3 přehrávači nebo CD přehrávači; zkontrolujte
řádné zapojení audio kabelu.
Krátký okamžik po zahájení šlapání nebo stisku
tlačítka zazní zvukový signál a rozsvítí se displej.
2. Vložte kartu iFit a zvolte trénink.
Poté stiskněte tlačítko Play na MP3 nebo CD přehrávači. Hlasitost se nastavuje pomocí ovladače hlasitosti
na MP3 nebo CD přehrávači.
Trénink iFit se načte po vložení karty iFit do zdířky
iFit; ověřte, zda je karta iFit orientována tak, aby
kovové kontakty směřovaly dolů a do zdířky. Je-li
karta iFit správně zasunutá, rozsvítí se indikátor
vedle zdířky a na displeji se objeví slova.
Zdířka
iFit
Karta iFit
Poté na kartě iFit vyberte požadovaný trénink stiskem tlačítka pro zvýšení nebo snížení vedle zdířky
iFit.
Krátký okamžik po výběru tréninku se ozve hlas
osobního trenéra, který vás bude provázet tréninkem. Tréninky iFit fungují stejným způsobem jako
výkonnostní tréninky. Chcete-li absolvovat trénink,
postupujte podle kroků 3 až 6 na straně 17.
3. Po dokončení cvičení vyjměte kartu iFit.
Po dokončení cvičení vyjměte kartu iFit. Kartu iFit
uschovejte na bezpečném místě.
19
ZMĚNA NASTAVENÍ KONZOLY
VOLITELNÝ HRUDNÍ SNÍMAČ PULSU
Konzola má vlastní uživatelský režim, který umožňuje
navolení jednotky měření, podsvícení displeje a zobrazení uživatelských informací.
Volitelný hrudní snímač pulsu umožňuje obsluhu bez
pomocí rukou a průběžně sleduje srdeční frekvenci
během tréninku. Informace k zakoupení volitelného
hrudního snímače pulsu naleznete na titulní straně
tohoto manuálu.
1. Vyberte uživatelský režim.
Chcete-li zvolit uživatelský režim, stiskněte a
několik sekund přidržte tlačítko Prioritní zobrazení
[PRIORITY DISPLAY], dokud se na displeji nezobrazí informace uživatelského režimu.
2. Podle potřeby vyberte možnost podsvícení.
Konzola má tři
možnosti podsvícení. Je-li zvolena
možnost ON (zap),
konzola je podsvícená po celou
dobu, když je
zapnutá. Možnost
AUTO udržuje
podsvícení pouze
během šlapání. Při volbě OFF (vyp) je podsvícení
vypnuto.
Na horním displeji se zobrazí aktuálně zvolená
možnost podsvícení. Požadovanou možnost podsvícení lze vybrat pomocí tlačítka tichého
magnetického odporu.
3. Podle potřeby vyberte měrnou jednotku.
Konzola zobrazuje vzdálenosti buď v mílích,
anebo v kilometrech.
Vybraná měřicí jednotka se zobrazí na spodním
pravém displeji. Na pravém dolním displeji se
zobrazí E (anglické míry) nebo M (metrické míry).
Chcete-li změnit měřicí jednotku, opakovaně stiskněte tlačítko pro snížení magnetického odporu.
Poznámka: Při výměně baterie může být nutné
znovu navolit měřící jednotku.
4. Podle potřeby lze zobrazit uživatelské informace konzoly.
Na spodním levém displeji se zobrazuje celkový
počet hodin používání konzoly od zakoupení trenažéru.
5. Ukončete uživatelský režim.
Stisknutím tlačítka Prioritní zobrazení se nastavení
konzoly uloží a ukončí se uživatelský režim.
20
ÚDRŽBA A PORADCE PŘI POTÍŽÍCH
Pravidelně kontrolujte a řádně utahujte všechny části
šlapacího trenažéru. Veškeré opotřebované díly ihned
vyměňte.
Pravý talíř znovu nasaďte pevným natlačením do
pravého držáku.
SEŘÍZENÍ JAZÝČKOVÉHO SPÍNAČE
Pro čištění šlapacího trenažéru používejte vlhký
hadřík a malé množství jemného mýdla. DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození konzoly,
v její blízkosti nemanipulujte s kapalinami a udržujte ji mimo dosah přímého slunečního světla.
Pokud se na konzole nezobrazí správná zpětná
vazba, je nutné seřídit jazýčkový spínač. Chcete-li
nastavit jazýčkový spínač, nejprve je nutné pomocí
plochého šroubováku z levého držáku talíře (72) opatrně vypáčit levý talíř (71). Pak sejměte levý talíř.
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
Vyhledejte jazýčkový spínač (38). Povolte zobrazený
šroub M4 x 16mm jazýčkového spínače (69), nechejte
ho však na místě. Jazýčkový spínač podle potřeby
mírně posuňte blíže nebo dále od magnetu (43) na
řemenici (19). Poté dotáhněte šroub M4 x 16mm.
Řemenici na chvíli protočte. Toto opakujte, dokud konzola nezobrazí správnou zpětnou vazbu.
Pokud se na konzole nezobrazí vaše tepová
frekvence, i když držíte snímač pulsu umístěný v rukojeti, nebo se zobrazena tepová frekvence zdá příliš
vysoká nebo příliš nízká, viz krok 5 na straně 16.
SEŘÍZENÍ HNACÍHO ŘEMENU
Pokud během šlapání
72
ucítíte prokluzování
pedálů, a to i když je
odpor nastaven na maximum, možná bude
71
nutné seřídit hnací
řemen. Chcete-li nastavit hnací řemen,
nejprve je nutné pomocí
plochého šroubováku z
pravého držáku talíře (72) opatrně vypáčit pravý talíř
(71). Pak sejměte pravý talíř.
19
43
Vyhledejte a uvolněte šroub M10 x 22mm (89). Poté
utáhněte šroub s šestihranný hlavou M8 x 38mm (88)
tak, aby byl hnací řemen (113) řádně napnutý. Poté
šroub M10 x 22mm znovu dotáhněte.
69
38
Levý talíř znovu nasaďte pevným natlačením do levého držáku.
MAZÁNÍ VÁLEČKŮ
Jako pomůcku použijte VÝKRES ROZLOŽENÉHO
POHLEDU na konci tohoto návodu. Pokud válečky
(51) při pohybu na rampě (3) „pískají“, na každý
váleček naneste malé množství mazacího tuku.
Mazivo na válečcích rovnoměrně rozetřete. Šlapejte
na trenažéru tak dlouho, dokud se podél rampy
nevytvoří tenká vrstva maziva, přebytečné mazivo
setřete.
113
89
88
21
POKYNY PRO CVIČENÍ
UPOZORNĚNÍ:
Spalování tuků—Pro efektivní spalování tuků je
nutné cvičit vytrvale při nízké úrovni intenzity. Během
prvních několika minut cvičení tělo spotřebuje na výrobu energie uhlohydráty. Až po prvních několika
minutách cvičení začne tělo využívat pro výrobu energie uložené tuky. Pokud usilujete o spalování tuků,
nastavte intenzitu cvičení až na úroveň, kdy je vaše
srdeční frekvence blízko nejnižšímu číslu v zóne tréninku. Pro maximální spálení tuků cvičte při srdeční
frekvenci blízké střednímu číslu v zóně tréninku.
Před zahájením tohoto či jiného cvičebního programu se
poraďte se svým lékařem. To je důležité
zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s
dřívějšími zdravotními problémy.
Snímač pulsu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci může mít vliv
několik faktorů. Snímač pulsu je určen pouze
jako cvičební pomůcka k přibližnému zjištění
trendů srdeční frekvence.
Tyto pokyny vám pomohou naplánovat váš cvičební
program. Pro detailní informace o cvičení si obstarejte
seriózní literaturu nebo se poraďte se svým lékařem.
Pamatujte, že základem úspěšných výsledků je náležitá strava a řádný odpočinek.
INTENZITA CVIČENÍ
Ať už usilujete o spálení tuků nebo posílení kardiovaskulárního systému, klíčem k dosažení výsledků je
cvičení při správné intenzitě. Údaj o srdeční frekvenci
lze použít jako ukazatel pro zjištění správné úrovně
intenzity. V tabulce níže jsou uvedeny doporučené
srdeční frekvence pro spalování tuků a aerobní
cvičení.
Aerobní cvičení—Pokud se snažíte o posílení kardiovaskulárního systému, musíte provádět aerobní
cvičení, což představuje aktivitu vyžadující velké
množství kyslíku po delší dobu. Pro aerobní cvičení
nastavujte intenzitu cvičení, dokud vaše srdeční frekvence nebude blízká nejvyššímu číslu v zóně tréninku.
POKYNY PRO TRÉNINK
Rozehřátí—Začněte 5 až 10 minutami protahování a
lehkého cvičení. Zahřátím se zvýší vaše tělesná teplota, srdeční frekvence a oběh pro přípravu na cvičení.
Cvičení v zóně tréninku—Cvičte 20 až 30 minut při
srdeční frekvenci v zóně tréninku. (Během prvních
několika týdnů cvičebního programu neudržujte vaši
srdeční frekvenci v zóně tréninku déle než 20 minut).
Při cvičení dýchejte pravidelně a zhluboka - nikdy
nezadržujte dech.
Ochlazení—Cvičení dokončete 5 až 10 minutami protahování. Protahováním zvýšíte pružnost svalů a
pomůžete zamezit problémům po cvičení.
FREKVENCE CVIČENÍ
Pro zachování či zlepšení kondice provádějte tři tréninky týdně s minimálně jedním dnem odpočinku mezi
tréninky. Po několika měsících pravidelného cvičení
lze podle přání provádět až pět tréninků týdně.
Pamatujte na to, že klíčem k úspěchu je učinit ze cvičení pravidelnou a příjemnou část všedního dne.
Pro zjištění správné úrovně intenzity vyhledejte svůj
věk v dolní části tabulky (věk je zaokrouhlen na nejbližší desítky let). Tři čísla uvedená nad vaším věkem
určují „zónu tréninku.“ Nejmenší číslo je srdeční frekvence pro spalování tuků, střední číslo je srdeční
frekvence pro maximální spalování tuků a nejvyšší
číslo je srdeční frekvence pro aerobní cvičení.
22
SEZNAM DÍLŮ— Model č. NTEVEL79908.3
Kód Množství Popis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
13
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
4
1
1
2
6
2
4
2
1
1
1
1
1
2
2
2
Kód Množství Popis
Rám
Základna
Rampa
Sloupek
Šroub M4 x 19mm
Přední stabilizátor
Konzola
Levá pulzní tyč
Pravá pulzní tyč
Kryt pásu
Levý kryt západky
Prvý kryt západky
Tlačítko západky
Kabel západky
Řemenice kabelu
Pružina západky
Čep západky
Klika
Řemenice
Rameno kliky
Přírubový šroub M4 x 16mm
Napínací kladka
Magnet
Držák motoru
Odporový pohon
Odporová tyč
Odporový talíř
Setrvačník
Osa setrvačníku
Vnější otočné pouzdro
Osa stabilizátoru
Krytka stabilizátoru
Patka
Kolečko
Otočná osa
Otočné pouzdro
Držák láhve na vodu
Jazýčkový spínač
Spona
Ložisko R12
Ložisko setrvačníku
Pojistný kroužek
Magnet
Rameno levého pedálu
Levé rameno válce
Roh levého madla
Levé madlo
Konzola levého pedálu
Pedál
Vložka pedálu
Válec
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
2
2
2
1
1
1
10
2
2
1
1
2
15
85
86
87
88
2
2
4
1
83
84
89
90
91
92
93
94
95
96
97
23
2
8
2
2
2
4
1
1
1
1
2
1
1
6
4
2
2
2
9
2
1
1
2
3
4
4
2
8
8
R0910A
Krytka ramene pedálu
Kryt osy
Vlnitá podložka 16mm
Rozpěrka kliky
Pouzdro konzoly pedálu
Pouzdro ramene pedálu
Rameno pravého pedálu
Pravé rameno válce
Roh pravého madla
Pravé madlo
Krytka madla
Montážní sada snímače pulsu
Konzola pravého pedálu
Šroub s plochou hlavou M6 x 25mm
Vlnitá podložka 19mm
Vnější kryt madla
Vnitřní kryt madla
Šroub M4 x 16mm jazýčkového
spínače
Vnitřní otočné pouzdro
Talíř
Držák talíře
Levý kryt
Pravý kryt
Ochranný kryt
Spona tvaru V
Rozpěrka válce
Klíč
Dlouhý mezikus magnetu
Krátký mezikus magnetu
Lícovaný šroub M10
Šroub s půlkulatou hlavou
M8 x 19mm
Pružná podložka M8
Šroub s půlkulatou hlavou
M8 x 80mm
Šestihranný šroub M6 x 12mm
Šestihranný šroub M8 x 48mm
Šroub M8 x 13mm
Šroub s šestihrannou hlavou
M8 x 38mm
Šroub M10 x 22mm
Lícovaný šroub M8 x 80mm
M10 Chránič
Pojistná matice M10
Šroub M4 x 12mm
Pojistná matice M4
Podložka M10
Šroub M8 x 38mm
Šroub s půlkulatou hlavou
M8 x 19mm
Kód Množství Popis
98
99
100
101
102
103
8
4
2
2
12
1
106
107
108
1
4
12
104
105
16
10
Kód Množství Popis
Podložka M8 x 25mm
Šroub M10 x 45mm
Šroub M10 x 60mm
Podložka M8 x 20mm
Pojistná matice M8
Šroub s plochou hlavou
M3,5 x 12mm
Šroub M4 x 16mm
Šroub se zápustnou hlavou
M4 x 10mm
Přesný šroub M4 x 16mm
Pouzdro ramene válce
Šroub M6 x 13mm
109
110
111
112
113
114
115
116
117
*
*
*
2
1
1
1
1
2
2
4
1
–
–
–
Podložka M6
Horní kabel
Spodní kabel
Napájecí adaptér
Hnací řemen
Měkčená násada na rukojeť
Pulzní vodič
Spodní pouzdro
Pomocný adaptér
Montážní nářadí
Balení maziva
Návod k obsluze
Poznámka: Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Informace o objednávání náhradních dílů naleznete na zadní straně této příručky. *Tyto díly nejsou znázorněny.
24
ROZLOŽENÝ VÝKRES A—č. modelu NTEVEL79908.3
63
115
108
78
102
109
86
82
81
42
85
20
40
1
83
83
83
82
83
102
91
82
88
102
41
28
113
32
97
98
116
79
41
29
94
18
23
103
90
21
26
27
24
21
25
93
37
85
86
93
5
78
15
111
109
11
82
83
108
15
13
112
12
14
16
3
97
32
25
21
82
117
10
31
98
36
83
102
9
96
104
82
81
20
33
2
116
43
89
92
19
34
102
4
36
104 35
63
104
102
96
39
87 43
69
106
22
91
6
7
102
84
39
42
80
34
69
38
40
8
110
R0910A
21
21
21
17
ROZLOŽENÝ VÝKRES B—č. modelu NTEVEL79908.3
71
75
62
76
76
72
65
65
76
114
65
104
76
76
104
82
96
99
67
102
47
53
82
98
98
57
30
57
104
46
66
70
53
42
50
82
49
105
105
108
97
108
53
26
53 98
45
100
48
73
76
44
52
R0910A
56
77
95
51
54
97
40
107
68
104
107
40
66
92
101
36
97
55
ROZLOŽENÝ VÝKRES C—č. modelu NTEVEL79908.3
R0910A
62
104
114
74
102
61
72
76
65
104
96
76
104
104
68
55
66
40
54
107
105
105
36
108
97
101
108
92
51
77
59
107
64
70
40
30
98
53
82
97
95
53
97
100
99
52
27
71
60
53
58
56
76
65
50
49
65
98
82 67
42
66
57
57
98
53
82
OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Informace o objednávání náhradních dílů naleznete na přední straně této příručky. Než nás budete kontaktovat,
mějte pro snazší pomoc připravené následující informace:
• číslo modelu a sériové číslo výrobku (viz přední strana této příručky)
• název výrobku (viz přední strana této příručky)
• číselný kód a popis náhradního dílu (viz SEZNAM DÍLŮ a SCHÉMATICKÝ VÝKRES na konci této příručky)
INFORMACE O RECYKLACI
Tento elektronický výrobek se nesmí vhazovat do komunálního odpadu. Pro
ochranu životního prostředí je nutné tento výrobek po skončení jeho životnosti recyklovat podle zákona.
Využijte recyklační zařízení, která jsou oprávněná shromažďovat tento typ odpadu
ve vašem místě. Pomůžete tím zachovat přírodní zdroje a zlepšit evropské normy
o ochraně životního prostředí. V případě dalších informací o bezpečných a správných způsobech likvidace kontaktujte prosím místní městský úřad nebo firmu, ve
které jste tento výrobek zakoupili.
Číslo součásti 307081 R0910A
Tištěno v Číně © 2010 ICON IP, Inc.

Podobné dokumenty

uživatelská příručka

uživatelská příručka Google Maps je ochranná známka společnosti Google Inc. IFIT je zapsaná ochranná známka společnosti ICON Health & Fitness, Inc. NORDICTRACK je zapsaná ochranná známka společnosti ICON Health & Fitne...

Více

uživatelská příručka

uživatelská příručka štítek chybí nebo je nečitelný, zavolejte na telefonní číslo na přední straně této příručky a zdarma požádejte o náhradní štítek. Štítek upevněte na uvedené místo. Poznámka: Štítky nemusí být zobra...

Více

uživatelská příručka

uživatelská příručka vám po přečtení této příručky bude něco nejasné, podívejte se na přední stranu této příručky. Než nás budete kontaktovat, poznamenejte si pro snazší pomoc číslo modelu a sériové číslo výrobku. Čísl...

Více