Dusičnan železitý roztok_BL_CZ

Transkript

Dusičnan železitý roztok_BL_CZ
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC
Datum vydání:
1.4.2005
Datum tisku:
2.9.2013
Datum revize:
1.9.2013
Nahrazuje verzi z:
25.1.2013
Název výrobku:
ODDÍL
1.
1.1
1.2
1.3
Dusičnan železitý, roztok pro speciální účely
IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU
Identifikátor výrobku:
Obchodní název:
Příslušná určená použití látky nebo
směsi a nedoporučená použití:
Podrobné údaje o dodavateli
bezpečnostního listu:
Dusičnan železitý, roztok pro speciální účely
Dusičnan železitý, roztok pro speciální účely
Určeno pro průmyslové účely.
KEMIFLOC a. s.
Dluhonská 2858/111
750 02 Přerov, ČR
Tel.: +420 581 701 935-6; Fax: +420 581 701 933
Email: [email protected]
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
tel. (24 hodin/den) +420 2 2491 9293, +420 2 2491 5402
1.4
Telefonní číslo pro naléhavé
situace:
ODDÍL
IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.
2.1
Celková klasifikace látky /směsi:
2.2
Prvky označení:
Výstražné symboly nebezpečnosti:
Standardní věty o nebezpečnosti:
Standardní pokyny pro bezpečné zacházení:
2.3
ODDÍL
3.
Strana: 1 / 6
Doplňující údaje:
Další nebezpečnost:
Tento produkt je klasifikován v souladu s nařízením ES 1272/2008 jako:
Dráždivý pro kůži kat. 2;
Dráždivý pro oči kat. 2;
Oxidující tuhá látka kat 3.
V souladu se směrnicí 67/548/EHS jako dráždivá a oxidující.
GHS07 – dráždivá látka
GHS03 - Oxidující látka
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
R8
Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.
R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a požití.
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od hořlavých materiálů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/
obličejový štít.
P305+351+ 338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
S17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc.
S36 Používejte vhodný ochranný oděv.
Dusičnan železitý působí dráždivě na kůži, sliznice a oční spojivky.
Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí,
dováží nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní
dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou
formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných
částí výrobků.
SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
Chemický název
Číslo ES/ Číslo CAS
Dusičnan železitý, nonahydrát
Složení
% hmot.
55
Klasifikace podle
Nařízení (ES) 1272/2008
Eye Irrit. 2; H319
Klasifikace podle Směrnic
67/548//EHS anebo 1999/45/ES
Xn , R20/22; 36/37/38
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Datum vydání:
podle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006,
ve znění nařízení 453/2010/EC
1.4.2005
Datum tisku:
2.9.2013
Strana: 2 / 6
Datum revize:
1.9.2013
Název výrobku:
Nahrazuje verzi z:
Dusičnan železitý, roztok pro speciální účely
Skin Irrit. 2; H315
Ox. Sol.3; H272
233-899-5 / 7782-61-8
Voda
ODDÍL
4.
4.1
4.2
4.3
ODDÍL
5.
5.1
5.2
5.3
ODDÍL
6.
Plné znění R a H vět uvedených v této části jsou uvedeny v kapitole 16.
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Popis první pomoci:
Při nadýchání:
pokud je postižený v bezvědomí, uložit jej do stabilizované polohy na boku, zajistit průchodnost
dýchacích cest a okamžitě přivolat lékařskou pomoc, v případě bezvědomí nepodávat nic ústy,
postiženého odvést na čerstvý vzduch;
Při styku s kůží:
potřísněný, nebo jinak znečištěný oděv vždy ihned vysvléci; kůži omýt velkým množstvím vody,
nejlépe tekoucí vlažné pitné vody a mýdlem, po provedení oplachu kůži jemně čistým textilem
osušit, ošetřit vhodným mastným krémem (pokud došlo k porušení celistvosti kůže krém nepoužít,
přiložit sterilní obvaz);
oči důkladně po dobu minimálně 10-15 minut vyplachovat pod tekoucí vlažnou pitnou vodou při
Při zasažení očí:
otevřených víčkách, při tom podle možnosti vyjmout kontaktní čočky, po dobu proplachování očí
postupně nadzvedávat dolní a horní víčko tak, aby se voda dostala k celému povrchu oka, při
přetrvávajících potížích vyhledat lékaře;
Při požití:
ihned vypláchnout ústa čistou vodou, zapít asi 0,2 litru vody obsahující asi 5 rozmačkaných tablet
živočišného uhlí, nevyvolávat zvracení; přivolat lékaře.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:
Dusičnan železitý působí dráždivě na kůži, sliznice a oční spojivky.
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:
OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Hasiva
Vhodná hasiva:
Nevhodná hasiva:
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky
nebo směsi:
Pokyny pro hasiče:
Opatření pro ochranu osob,
ochranné prostředky a nouzové
postupy:
6.2
Opatření na ochranu životního
prostředí:
6.3
Metody a materiál pro omezení
úniku a pro čištění:
Odkaz na jiné oddíly:
ODDÍL
7.
Voda, pěnový hasicí přístroj, práškový hasicí přístroj.
Nejsou uvedena.
Při požáru se mohou uvolňovat toxické oxidy dusíku.
Ochranný oděv, samostatný dýchací přístroj.
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1
6.4
O, R8
45
231-791-2 / 7732-18-5
Další informace
25.1.2013
Pro pracovníky zasahující v případě nouze: používat respirátor, ochranné brýle,
gumové rukavice a ochranný oděv
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze: vzdálit se ze
zasaženého prostoru mimo oblast úniku; v případě návratu do zasaženého prostoru
před provedením sanace musí být vybaveni v rozsahu zasahujících osob
Zamezit úniku produktu do spodních, povrchových vod a do kanalizace
Materiál náhradní nádoby, označte a předejte odborné firmě k likvidaci.
Asanaci kontaminované zeminy musí provádět specializovaná firma.
Uniklý materiál přečerpat nebo mechanicky smést, uložit do určeného, dobře
uzavíratelného a označeného shromažďovacího prostředku; zneškodnit dle předpisů.
Další informace týkající se rozlití a úniku, včetně pokynů týkajících se nevhodných
metod omezení úniku nebo čištění: výrobce neuvádí. Oddíl 8 a oddíl 13.
ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1
Opatření pro bezpečné zacházení:
7.2
Podmínky pro bezpečné
skladování látek a směsí včetně
Nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů a hořlavých látek.
Používat předepsané ochranné pomůcky viz oddíl 8
Při manipulaci s látkou nepít, nejíst, nekouřit
Dusičnan železitý roztok se skladuje v původních, správně označených, uzavřených,
nepoškozených obalových jednotkách, v suchých a chladných skladištích, prostých
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Datum vydání:
podle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006,
ve znění nařízení 453/2010/EC
1.4.2005
Datum tisku:
2.9.2013
Strana: 3 / 6
Datum revize:
1.9.2013
Název výrobku:
7.3
ODDÍL
8.
8.1
8.1.1
8.2
8.2.1
8.2.2
Nahrazuje verzi z:
Dusičnan železitý, roztok pro speciální účely
neslučitelných látek a směsí:
Specifické konečné použití:
chemických výparů.
Výrobce neuvádí.
OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Kontrolní parametry:
Expoziční limity podle nařízení vlády č.
361/2007 Sb., v platném znění:
Omezování expozice:
Omezování expozice pracovníků:
Ochranná opatření a osobní ochranné
pomůcky:
Ochrana dýchacích orgánů:
Ochrana rukou:
Ochrana očí:
Ochrana kůže:
Nejsou stanoveny.
Technickými a organizačními opatřeními je nutno zajistit, aby nedošlo k
potřísnění osob při manipulaci s roztokem dusičnanu železitého.
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
V případě nedostatečného větrání používat protiprašný respirátor, v případě
nutnosti dýchací přístroj.
Ochranné gumové rukavice
Při manipulaci s možností vniknutí do očí používat obličejový štít, ochranné
brýle.
Pracovní oděv.
Zamezit úniku produktu do životního prostředí.
8.2.3
Omezování expozice životního prostředí:
ODDÍL
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.
9.1
9.2
ODDÍL
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
25.1.2013
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Skupenství (při 20°C):
Roztok
Barva:
Žlutohnědá
Zápach (vůně):
Čpí po kyselině dusičné
Hodnota pH:
cca 1,5
Teplota (rozmezí teplot) tání:
47 °C (Dusičnan železitý, nonahydrát)
Teplota (rozmezí teplot) varu:
Není znám
Bod vzplanutí:
Není znám
Samozápalnost:
Není samozápalný
Oxidační vlastnosti:
Vykazuje oxidační vlastnosti. Výrobce neuvádí
Meze výbušnosti:
dolní mez (% obj.):
Výrobce neuvádí
horní mez (% obj.):
Výrobce neuvádí
Tenze par:
Výrobce neuvádí
Rozpustnost:
- ve vodě (20°C)
Rozpustný ve vodě
- v tucích:
Není známa
- v organických rozpouštědlech:
Výrobce neuvádí
Rozdělovací koef. n-oktanol/voda:
Není znám
Viskozita:
Výrobce neuvádí
Hustota (20°C):
1360 kg/m3
Další informace:
Výrobce neuvádí
STÁLOST A REAKTIVITA
Reaktivita:
Chemická stabilita:
Možnost nebezpečných reakcí:
Podmínky, kterým je třeba zabránit:
10.5 Neslučitelné materiály:
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:
Látka je při dodržení skladovacích podmínek stabilní.
Intenzivnímu zahřívání. Chraňte před povětrnostními vlivy.
Nesmí přijít do styku se silnými kyselinami, hořlavými látkami,
redukčními činidly.
Za vysokých teplot se mohou uvolňovat oxidy dusíku.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Datum vydání:
podle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006,
ve znění nařízení 453/2010/EC
1.4.2005
Datum tisku:
2.9.2013
Strana: 4 / 6
Datum revize:
1.9.2013
Název výrobku:
Nahrazuje verzi z:
25.1.2013
Dusičnan železitý, roztok pro speciální účely
ODDÍL
TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.
11.1 Informace o toxikologických účincích:
LD50 ,orálně, krysa:
LD50 ,dermálně, potkan nebo:
LC50, inhalačně, potkan :
Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilizace:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Další údaje:
3250 mg/kg
Není k dispozici
Není k dispozici
Neuvádí se
Není známa
Neprokázána
Není známa
Není známa.
Roztok působí dráždivě až leptavě na oči, dýchací cesty, sliznice, trávicí
ústrojí a kůži.
ODDÍL
EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.
12.1 Toxicita:
Akutní toxicita:
LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1):
Není stanovena
EC50, 48 hod., dafnie (mg.l -1):
Není stanovena
IC50, 96 hod., řasy (mg.l -)
Není stanovena
12.2 Persistence a rozložitelnost:
Není stanoveno
12.3 Bioakumulační potenciál:
Výrobce neuvádí
12.4 Mobilita v půdě:
Výrobce neuvádí
12.5 Výsledky Posouzení PBT a vPvB:
Výrobce neuvádí
12.6 Jiné nepříznivé účinky:
Výrobce neuvádí
ODDÍL
POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.
13.1 Metody nakládání s odpady:
Látka má oxidační účinky, zneškodnění může provádět pouze specializovaná firma.
Odpad z produktu předejte v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
oprávněné osobě;
odpad nesmí být vypouštěn do kanalizace; odpadní produkt ukládejte v původních, nebo
náhradních, ale dobře uzavíratelných nádobách;
znečištěné obaly ukládejte do stanoveného shromažďovacího prostředku a předejte
oprávněné osobě;
stejně postupujte při nakládání s případnými sorpčními materiály; veďte průběžnou
evidenci vznikajících odpadů;
odpady zařazujte v souladu s Vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., doporučená katalogová
čísla: Odpad Kód odpadu Název odpadu
Kategorie odpadu
Produkt 06 04 05
Odpady obsahující jiné těžké kovy
N
Obal
15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných
N
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Právní předpisy o odpadech
ODDÍL
14.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, …
- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
INFORMACE PRO PŘEPRAVU
14.1 UN číslo:
14.2 Název pro přepravu
(ADR/RID/ADN/ADNR):
Technický název (IMDG/ IATA):
3218
DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.
(DUSIČNAN ŽELEZITÝ)
NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
(IRON TRINITRATE)
Pozemní přeprava (ADR/RID):
14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu:
14.4 Obalová skupina:
5.1
III
Bezpečnostní značka:
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Datum vydání:
podle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006,
ve znění nařízení 453/2010/EC
1.4.2005
Datum tisku:
2.9.2013
Strana: 5 / 6
Datum revize:
1.9.2013
Název výrobku:
Nahrazuje verzi z:
Dusičnan železitý, roztok pro speciální účely
Klasifikační kód:
Číslo nebezpečnosti:
ODDÍL
15.
15.2 Posouzení chemické
bezpečnosti:
16.
O1
50
INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Nařízení týkající se
bezpečnosti, zdraví a životního
prostředí / specifické právní
předpisy týkající se látky nebo
směsi:
ODDÍL
25.1.2013
• Nařízení EP a Rady č. 1907/2006/ES, REACH.
• Nařízení EP a Rady č. 1272/2008/ES, CLP.
• Nařízení vl.č. 361/2007., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci.
• Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích.
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
• Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající
se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků ve znění 369/2005 Sb.
• Vyhláška MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního
lisu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku ve znění pozdějších
předpisů.
• Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a prováděcí předpisy
• Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci.
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 94/2004 Sb., o obalech
• Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí – ADR, vyhlášená ve
Sbírce zákonů, částka č. 33/2005 Sb. m.s.
• Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF, příloha č.I, Řád pro mezinárodní
železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), vyhlášená ve Sbírce zákonů, č.
34/2005 Sb.m.s.
nebylo provedeno.
DALŠÍ INFORMACE
Plné znění R-vět, Standardních vět o nebezpečnosti, S-vět a Pokynů pro bezpečné zacházení uvedených
v bodech 2 a 3:
Přehled R-vět uvedených v odstavci 2 a 3:
R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.
R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a požití.
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
Přehled Standardních vět o nebezpečnosti uvedených v odstavci 2 a 3:
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Přehled S-vět uvedených v odstavci 2:
S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36 Používejte vhodný ochranný oděv.
Přehled pokynů pro bezpečné zacházení uvedených v odstavci 2:
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od hořlavých materiálů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Podklady pro informace uvedené v tomto bezpečnostním listu:
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Datum vydání:
podle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006,
ve znění nařízení 453/2010/EC
1.4.2005
Datum tisku:
2.9.2013
Strana: 6 / 6
Datum revize:
1.9.2013
Název výrobku:
•
•
•
•
Nahrazuje verzi z:
25.1.2013
Dusičnan železitý, roztok pro speciální účely
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
Nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně
a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně Nařízení (ES) č. 1907/2006
Bezpečnostní listy dodavatelů surovin
EN (ES) – 888 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý
Veškeré zde uvedené informace jsou podávány v dobré víře s tím, že:
• obsahují aktuální stav vědeckého poznání s ohledem na oprávněný zájem a požadavky bezpečnosti a hygieny práce;
• nemohou být použity pro směsi výrobku s jinými produkty, nejsou zárukou kvality výrobku a nemohou být použity
při reklamaci zboží;
• výrobce doporučuje všem uživatelům výrobku vždy provedení předběžných aplikačních zkoušek;
• výrobce upozorňuje uživatele na dodržování veškerých obecně platných zásad pro nakládání s chemickými látkami
a přípravky;
• využití zde uváděných informací a používání výrobku není kontrolováno výrobcem, výrobce proto nepřijímá
odpovědnost za úrazy nebo škody způsobené neodborným, nesprávným nebo neschváleným použitím výrobku;
• uživatel výrobku je odpovědný za respektování veškerých práv s výrobkem spojených
Výrobek popsaný v tomto dokumentu je určen pouze pro průmyslové použití.
Předmětem této revize byla změna adresy sídla společnosti a všech oddílů BL.