alpine nordic

Transkript

alpine nordic
collection 2014/15
alpine
nordic
www.sporten.cz
obsah
2-3
sporten team
2
technologie
4
závodní speciály
5
jak vybírat sjezdovky
9
team
TOMÁŠ JAKOUBEK (b žecké lyžování)
2012 – 3. místo Marcialonga Combined, 2011 – 2. místo Marcialonga
Combined, 2010 – 1. místo Marcialonga Combined, 2010 – 36. místo
Vasaloppet, 2009 – 19. místo Jizerská 50
„Rád sportuji, velmi rád lyžuji, nejrad ji závodím a nerad
prohrávám! Za mé závodní úsp chy i sportovní lyža skou
spokojenost vd ím Sportenu!“
VLAD NA PUSTKOVÁ (skoky na lyžích)
sjezdovky exklusiv
10
sjezdovky sport
12
sjezdovky kondi ní
17
sjezdovky dámské
19
sjezdovky fun
21
sjezdovky juniorské
24
sjezdovky dětské
28
2012 – 3rd place in Continental Cup Norway Lillehammer, 2012 – 8th place
in Junior World Champions Turkey Erzurum, 2010 – 6th place in Continental
Cup Norway Notodden
jak vybírat běžky
30
běžky sport
31
„My thanks to Sporten who is making the best skis I can
have at highest quality! I’m really grateful to Sporten that
I have the opportunity to jump with your skis!“
běžky kondi ní
35
běžky turistické
38
běžky dámské
40
běžky juniorské a dětské
42
běžky backcountry
44
2012 – 2. místo v Mistrovství eské Republiky, 2012 – 6. místo SP smíšených
družstev, Lillehammer, 2011 – 1. a 2. místo v Mistrovství eské Republiky
„Sporten mi vždy vyrobí lyže na míru, p esn podle mých
požadavk a pot eb. Jsem š astná, že mám možnost být
sou ástí Sporten týmu a za vše, co pro m ud lala, pat í
firm Sporten m j velký DÍK.“
JULIA KYKKANEN (skoky na lyžích)
JERE KYKKANEN (skoky na lyžích)
2012 – 1st place Eau Claire USA 5 hills tournament, 2012 – 3rd place Finnish
championship Rovaniemi, 2012 – 12th place COC Iron Mountain
„Sporten skis feel awesome and every pair I get is perfect and
exactly what I order and want. Sporten has really good material
for skis. All pairs are really fast in the run-up – the ski base
material is really the best I know and allows me a really good
speed all the time.“
team
PETR KUTAL (severská kombinace)
LADISLAV POKLUDA (sjezdové lyžování)
2009 – 3. místo v Mistrovství eské Republiky muži, 2009 – 3. místo
Univerziáda Harbin, 2006 - 1997 – 12× 1. místo – M R (p edžáci-junio i)
2011 – 1. místo v eském poháru Masters, 2010 – 3. místo ve WC FIS Masters
CUP, 2010 – 3. místo na 1. sv tových zimních hrách Masters Bled
„Díky Sportenu se na lyže mohu spolehnout i p i stokilometrové rychlosti, ty i metry nad zemí.“
„D kuji za p ístup, který Sporten k mému závod ní zaujal.
Mám ty nejlepší podmínky a nejkvalitn jší lyže, na kterých
jsem doposud jezdil.“
FILIP SAKALA (skoky na lyžích)
DROPIT.CZ
2012 – 2. místo Mistrovství eské republiky, 2012 – 6. místo Fis cup.
Brootleboro USA, 2012 – 10. místo, Fis cup, Wisla, 2011 – 1. místo Mistrovství
eské republiky
Tomáš Vrbický (freeride)
Martin Vrbický (filmmaker, freeride)
Honza Doubek (freeride)
Paulie Draštík (cestovatel, dobrodruh)
Dropit riders jsou vyznava i jakéhokoliv pohybu na sn hu
– od freeridu, skicrossu až po speedski. Jsou to lidé, kte í
pro sníh dýchají a na www.dropit.cz vás informují o d ní
na eské i zahrani ní lyža ské scén . V týmu jsou jak
SX reprezentanti, tak freeride i, ale i známý filma .
„Sporten nás už dlouhou dobu zásobuje kvalitním freeridovým materiálem, bez kterého by se náš sport nedal
d lat. Pokaždý jsme p ekvapený, jak kvalitní lyže se nám
dostanou do ruky a jsme hrdý na to, že jsou eský
Prost „Support the locals!““
„Díky Sportenu jsem se dostal do juniorské reprezentace
eské republiky a dokázal jsem na nich vyhrát spoustu závod .
Sporten mi dokáže ud lat takové lyže, na kterých se m žu neustále zlepšovat.“
JOSEF HEPNAR (skialpinismus)
2012 – 1. místo Mezinárodní závod Horských služeb, 2012 – 3. místo závod
st edoevropského poháru v Polském Pilsku, 2012 – 3. místo závod M R
ve Špindlerov Mlýn
„Doufám, že podpora ze strany Sportenu nevymizí, stejn jako
spokojenost a nadšení z naší strany a my ješt dlouho budeme
mít možnost zastupovat Sporten. Protože to je a byla pro nás
nejlepší volba.“
JAN HEPNAR (skialpinismus)
2012 – 5. místo závod st edoevropského poháru Janské Lázn , 2012 –
3. místo závod st edoevropského poháru Rokytnice nad Jizerou, 2012 –
4. místo 3-denní závod Bokami Západních Tater
„Lyže Sporten m ženou rychleji do kopce i z kopce t etí
sezónu a doufám, že ješt dlouho budou. Díky nim m žu
lézt stále výše na vrchol.“
technologie
4-5
TITANAL
Speciální slitina hliníku s p ím sí titanu, která výrazn ovliv uje torzní tuhost lyže.
Používá se jako varianta v kombinaci nebo místo ur itého typu laminátu.
PREPREG
Speciáln vyrobený typ laminátu s vysokou odolností a lepšími torzními
vlastnostmi.
WOODCORE
Ozna uje d ev né jádro, které se skládá z mnoha spojených ástí (lamel)
výb rového d eva pro zajišt ní stability jádra. U b žeckých lyží se vzduchovými
kanálky pro odleh ení.
ULTRALIGHT
WOODCORE
Jádro z exotické ultralehké d eviny použité zejména k dosažení nízké hmotnosti
a zárove ke zlepšení p enosu sil p i odrazu a skluzu.
POLYFLY
Speciální PU kompozit, plnící funkci jádra a tlumící vibrace.
3D SHAPE
Profilované tvarování t la lyže. Podílí se na celkové torzní tuhosti sjezdových lyží
a na zlepšené aerodynamice lyží sjezdových a b žeckých.
STRUCTURED
TOP SHEET
Horní plocha lyže. Plní funkci estetickou a zvyšuje odolnost lyže proti poškrábání.
HONEYCOMB
Materiál podobný v elímu plástu užívaný v závodním b žeckém lyžování pro
snížení váhy lyže na nejnižší možnou mez.
CARBON
HIGH TECH
COMPOSITE
V konstrukci je použit carbon pro dosažení nižší hmotnosti zárove se zvýšením
reak ních schopností lyže i snowboardu.
DOUBLE
RADIUS
Novou technologií dvou rozdílných rádi jsme docílili opravdu univerzální lyže.
Menší rádius v p ední ásti lyže usnad uje p echod z dlouhého do krátkého
oblouku. V tší rádius se postará o rychlejší vyjížd ní lyže z oblouku a perfektní
držení v delších obloucích.
STEEL EDGES
Ocelové hrany na b žeckých lyžích jsou velkým pomocníkem p i ovládání lyží
na zmrzlém povrchu hlavn p i sjezdech. Vhodné zejména pro lyžování mimo
upravované trat . Navíc výrazn prodlužují celkovou životnost lyží.
ROCKER
Rocker (lehce nadzvednutá p ední ásti lyže) je konstruk ní prvek, který se používá
ze dvou d vod . 1. lepší pr jezd hlubokým sn hem. Tuto výhodu ocení zejména
lyža i preferující jízdu ve volném terénu. 2. výrazné usnadn ní nájezdu do oblouku.
To p ináší celkov snazší a p íjemn jší ovládání lyží na sjezdovce.
UHM NANO GRAPHITE RACE BASE
Graphitová skluznice s ultravysokým molekulárním
íslem, vyrobená za použití nano ástic. Má mimo ádné
kluzné parametry pro v tšinu podmínek díky n kolika
speciálním aditiv m. Sou et t chto p edností zaru uje
maximální absorpci vosku. Skluznici používáme na lyže
ur ené výhradn pro závodní ú ely. Pro plné zachování
vlastností skluznice je nutné lyže odborn servisovat.
UHM GRAPHITE RACE BASE
Graphitová skluznice s ultravysokým molekulárním
íslem se vyzna uje výbornou absorpcí vosku
a zaru uje dokonalý skluz. Skluznici používáme pro
sportovní a výkonostní ady lyží. Je ji nutné pravideln
ošet ovat skluzným voskem, aby nedocházelo k jejímu
poškození.
HM GRAPHITE BASE
Graphitová skluznice s vysokým molekulárním íslem
pro sportovní ady lyží. Skluznice v sob obsahuje v tší
množství aditiva na bázi vosku plus n kolik dalších
aditiv zaru ujících velmi dobrý skluz. Pro zachování
kvalitního skluzu je nutné i tuto skluznici pravideln
ošet ovat skluzným voskem. Ideáln p ed každým dnem
lyžování.
HM EXTRUDED BASE
Vylepšená extrudovaná skluznice s vysokou hustotou
molekul. I p i minimální údržb si zachovává stejné
vlastnosti po dlouhou dobu a zaru uje tak maximální
pohodlí. V závislosti na frekvenci lyžování doporu ujeme
nejmén jednou za 14 dní napustit parafinem.
EXTRUDED BASE
Technologie uzp sobená pot ebám rekrea ních lyža ,
kdy hlavním parametrem není skluz, nýbrž pohodlí a co
nejdelší zachování stejných vlastností skluznice p i
vynaložení co nejmenšího úsilí ze strany spot ebitele.
Lyže v této kategorii doporu ujeme 1-2× za sezonu
sv it odbornému servisu.
collection 2014/15
racing
specials
www.sporten.cz
racing specials
ahv 06 GS/SG ahv 06 SL
SPECIÁLNÍ
OBCHODNÍ
PODMÍNKY
6-7
bohemia race
classic - sr./jr.
bohemia race
skate - sr./jr.
Produkty v této sekci jsou ur eny jen pro závodní ú ely a vyrábí se individuáln podle požadavk . Objednávky musí být do konce b ezna s dosažením
ur itého minimálního množství. Více na www.sporten.cz
guru
SPECIÁLNÍ
OBCHODNÍ
PODMÍNKY
sbx race evo II
racing specials
aerials
jump skis
Produkty v této sekci jsou ur eny jen pro závodní ú ely a vyrábí se individuáln podle požadavk . Objednávky musí být do konce b ezna s dosažením
ur itého minimálního množství. Více na www.sporten.cz
collection 2014/15
www.sporten.cz
alpine
jak vybírat sjezdovky
RL
KL
SL
ZL
REKREA NÍ LYŽA :
Lyžování? Jasn , když se po así vyda í, je pohoda, správná parta… a u sjezdovky dostatek
ob erstvovacích stanic! Prolyžuje asi 7 dní a 2 víkendy v roce.
RL
KL
SL
ZL
KONDI NÍ LYŽA :
Lyžování je super zábava! Když ho to chytne, ze svahu ho jen tak n co nedostane. Ale nic se nemá
p ehán t – hory nejsou jenom lyže. Prolyžuje 7 – 14 dní v roce, k tomu víkendy, když je s kým a kde.
RL
KL
SL
ZL
SPORTOVNÍ LYŽA :
Pot a d ina pat í k lyžování. Relax ano, ale musí si ho zasloužit. Na své lyže se chce spolehnout,
chce, aby ho podržely, když jede na limitu. Prolyžuje 14 a více dní v roce, víkendy ani nepo ítá.
RL
KL
SL
ZL
ZÁVODNÍ LYŽA :
Lyžování je jeho život. Jede si pro vít zství. Když mu lyže nesednou, mají sm lu ony, ne on.
To se ale nestává, protože p esn ví, co od lyží chce. Lyžuje podle tréninkového plánu, jeho sezóna
za íná s prvním sn hem.
10-11
exclusive
alpine
universum
Jako fanda do technologií se ani na svahu
nespokojím s n jakými „prkýnky“. U lyží mi
nesta í jen super design, ale chci v d t, co mají
uvnit . Jenom ty s moderní konstrukcí m totiž
podrží v každé situaci.
Libor N., 27 let
SKLUZNICE: UHM Graphite race base
collection 2014/15
RL
KL
SL
ZL
UNIVERSUM – Lyže s nejmodern jší 3D technologií
na základ klasického sendvi e s pláty titanalu.
Double rádius pro krátký i st ední oblouk. 73 mm
pod botou zajistí stabilitu i na rozbité sjezdovce. Tvrdá
a nesmlouvavá univerzálka, do které se musí dupat.
Není to lyže na pohodu.
délka
profil
rádius
160
123-73-105
10,9/13,1
168
123-73-105
12,1/14,7
176
123-73-105
13,5/16,8
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání PRD 11 I deska PowerRail
strukturovaná vrchní folie
biaxiální prepreg kompozit
titanal
d ev né jádro kombinované
z bukového a topolového
d eva
antivibra ní vrstva
ocelové hrany
titanal
k ížový laminát
UHM Graphite race base
boky ABS
www.sporten.cz
exclusive
irridium
sincro
Jsou trat , které bych mohl sjížd t se zavázanýma
o ima, a p esto se na nich nenudím. Tyhle lyže
mi totiž dovolí užít si každou jízdu trochu jinak.
Jednou to víc pustím, podruhé utáhnu oblouk…
A cestou nahoru se kochám jejich designem.
Petr K., 32 let
KL
SL
SINCRO – Lyže s osobitým stylem a odleh enou
konstrukcí. Ší ka p es 70 mm a dva rádiusy zajistí
jistotu ve vysoké rychlosti a stabilitu v obloucích.
délka
profil
rádius
159
120-70-104
10,7/13,6
167
120-70-104
12,0/15,0
174
120-70-104
12,9/17,0
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání PRD 11 I deska PowerRail
vrchní folie
triaxiální stuha
triaxiální stuha
jádro buk-isocore-buk
triaxiální stuha
k ížový laminát
UHM Graphite race base
bo nice fenol
ocelové hrany
RL
ZL
KL
SL
ZL
IRIDIUM – Univerzální lyže pro skute né fajnšmekry.
Ší ka p es 70 mm a dva rádiusy zajistí jistotu ve
vysoké rychlosti a stabilitu v obloucích.
SKLUZNICE: UHM Graphite race base
SKLUZNICE: UHM Graphite race base
RL
Mám rád všechno pod kontrolou a u lyžování to
platí dvojnásob. Progresívní nájezd do oblouku,
rychlý výjezd… Se svými Iyžemi se m žu
spolehnout na to, že m v tom nenechají.
Pepa, 26 let
délka
profil
rádius
160
123-73-105
10,9/13,1
168
123-73-105
12,1/14,7
176
123-73-105
13,5/16,8
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: SET: vázání PR 11 I deska PowerRail
vrchní folie
laminát
skelná tkanina
d ev né jádro kombinované
z bukového a topolového
d eva
antivibra ní vrstva
ocelové hrany
skelná tkanina
laminát
UHM Graphite race base
boky ABS
12-13
sport
alpine
ahv 06
GS
Miluju rychlost! Celý život pracuju na technice jízdy
a pochopiteln taky na svý fyzi ce. Tvrdá sjezdovka
je nekompromisní: neodpustí sebemenší chybu.
Jakmile zaujmu sjezdový postoj, je to už jenom na
m a mých lyžích.
Milan, 46 let
SKLUZNICE: UHM Graphite race base
collection 2014/15
RL
KL
SL
ZL
AHV 06 GS – Lyže stvo ené pro rychlou jízdu na tvrdých
upravených tratích. K tomu poskytují mimo ádnou
stabilitu.
délka
profil
rádius
175
117-71,5-101,5
17,7
180
116,5-71,5-101
19,1
185
115-71,5-99
21,3
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 88°
SET: vázání Free Flex 14 I deska Speedplate Plus
strukturovaná vrchní folie
k ížový laminát
titanal
d ev né jádro kombinované
z bukového a topolového
d eva
antivibra ní vrstva
ocelové hrany
titanal
k ížový laminát
UHM Graphite race base
boky ABS
www.sporten.cz
ahv 06
ahv 05
SL
SL
Když jsem byl malý, ostatní kluci jezdili pluhem,
kdežto já jsem se hned vrhnul do oblou k ! To mi
z stalo dodnes. A nejš astn jší jsem, když jsou
mezi t mi oblou ky ješt slalomové branky. To je
pak teprv jízda!
Michal, 29 let
Jsem lyža t lem i duší, jen toho asu na lyžování
je ím dál mí . Práce, rodina, d ti, znáte to.
Když už se dostanu na hory, chci si lyže maximáln
užít. Chci, aby zvládly závodní tempo, ale i jízdu
„na pohodu“.
Honza V., 42 let
RL
RL
KL
SL
ZL
délka
profil
rádius
155
121-67-104
10,7
160
121-67-104
11,5
165
121-67-104
12,4
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 87°
SET: vázání Free Flex 14 I deska Speedplate Plus
strukturovaná vrchní folie
k ížový laminát
titanal
d ev né jádro kombinované
z bukového a topolového
d eva
antivibra ní vrstva
ocelové hrany
titanal
k ížový laminát
UHM Graphite race base
boky ABS
SKLUZNICE: UHM Graphite race base
AHV 06 SL – Rychlé, to ivé lyže pro razantní jízdu
v obloucích.
SKLUZNICE: UHM Graphite race base
sport
KL
SL
ZL
AHV 05 SL – Výkonné lyže pro sportovce, kte í se
nespokojí jenom s jedním stylem jízdy. Ideální pro
krátký až st ední oblouk.
délka
profil
rádius
155
121-67-104
10,7
160
121-67-104
11,5
165
121-67-104
12,4
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 87°
SET: vázání Free Flex 11 I deska Speedplate Plus
strukturovaná vrchní folie
k ížový laminát
titanal
d ev né jádro kombinované
z bukového a topolového
d eva
antivibra ní vrstva
ocelové hrany
titanal
k ížový laminát
UHM Graphite race base
boky ABS
alpine skis
ahv 04 SL
14-15
warrior
S naší partou jezdíme už od gymplu na hory
i n kolikrát za sezonu. A když lyžujeme, tak
naplno. Na žádné „pa by“ nás neužije. Už se
t ším, jak to letos kluk m ve slalomu zase nat u!
Marcela S., 19 let
Ze svahu neslezu, dokud se po ádn nezpotím.
Rekrea ní styl jízdy m nudí k smrti. Pro m jsou
lyže nejv tší výzva. Vše ostatní je ztráta asu!
Aleš A., 24 let
RL
RL
KL
SL
ZL
rádius
155
121-67-104
10,7
160
121-67-104
11,5
165
121-67-104
12,4
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání PR 11 I deska PowerRail
strukturovaná vrchní folie
k ížový laminát
k ížový laminát
d ev né jádro kombinované
z bukového a topolového
d eva
antivibra ní vrstva
ocelové hrany
k ížový laminát
HM Graphite base
boky ABS
SKLUZNICE: HM Graphite base
SKLUZNICE: HM Graphite base
profil
SL
ZL
WARRIOR – Tvrzené dynamické lyže do všech
podmínek. Sendvi ová konstrukce s pláty titanalu.
Pro silový styl jízdy po hran .
AHV 04 SL – Maximáln vylad né, snadno ovladatelné
slalommky pro variabilní styl jízdy. Uspokojí i vysoce
sportovního lyža e.
délka
KL
délka
profil
rádius
159
120-72-102
12,7
168
120-72-102
14,8
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání PRD 11 I deska PowerRail
strukturovaná vrchní folie
triaxiální laminát
titanal
d ev né jádro kombinované
z bukového a topolového d eva
titanal
triaxiální laminát
HM Graphite base
antivibra ní vrstva
ocelové hrany
raptor
sport
chrono
Co m na lyžování nejvíc baví? Že jsem v každé
chvíli pánem situace. Není to ovšem zadarmo. Jsou
to léta d iny a od íkání… A taky spousta pokus
a omyl , než jsem kone n objevil RAPTORY!
Michal P., 33 let
Ve svém v ku se nemusím honit za sportovními
výkony, ani se p edvád t p ed holkami. Nemusím
být mistr sv ta, abych si skv le zalyžoval.
Ale stejn jsem rád, když se holky oto í (t eba
za mými lyžemi…)
Jí í P., 56 let
RL
RL
KL
SL
ZL
délka
profil
rádius
150
120-72-102
11,4
159
120-72-102
12,7
168
120-72-102
14,8
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání PR 11 I deska PowerRail
strukturovaná vrchní folie
triaxiální laminát
k ížový laminát
d ev né jádro kombinované
z bukového a topolového
d eva
triaxiální laminát
antivibra ní vrstva
k ížový laminát
HM Graphite base
ocelové hrany
SL
ZL
CHRONO – Lyže s moderní 3D konstrukcí pro sportovní
i rekrea ní jízdu, podrží i vyšší váhu. Ideální pom r
výkon/cena.
SKLUZNICE: HM Graphite base
SKLUZNICE: HM Graphite base
RAPTOR – Univerzální sportovní lyže do všech
podmínek. Stabilní p i sjezdu, v obloucích na hrbolech
i v rozbitém terénu.
KL
délka
profil
rádius
158
116-69-100
13,1
168
116-69-100
14,8
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání PR 11 I deska PowerRail
strukturovaná vrchní folie
k ížový laminát – Prepreg I
k ížový laminát – Prepreg II
výztuha ABS
PolyFly sko epina
d ev né bukové jádro
ocelové hrany
k ížový laminát
HM Graphite base
alpine skis
glider
sport
16-17
Než jsem si po ídil tyhle lyže, byla pro m jízda po neupravené
sjezdovce za trest. Musel jsem si asto p ivstat, abych
stihnul ranní „manchester“. Ale te to ne eším. Rozježd ný
sníh, prašan, záv je – vše v pohod dávám.
Libor A., 24 let
GLIDER – Pohodlné univerzální lyže nejvyšší t ídy. 70 % sjezdovka,
30 % prašan. D ev ná konstrukce se systémem Rocker, který
pomáhá p i jízd v hlubokém sn hu.
RL
KL
SL
délka
profil
rádius
154
124-81-111
12,2
162
124-81-111
13,8
170
124-81-111
15,4
178
124-81-111
17,1
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání PRD 11 I deska PowerRail
strukturovaná vrchní folie
k ížový laminát
k ížový laminát
d ev né jádro kombinované
z bukového a topolového
d eva
boky ABS
ocelové hrany
k ížový laminát
k ížový laminát
HM Graphite base
SKLUZNICE: HM Graphite base
ZL
power fit
alpine
krypton
N co vám povím: V práci se za celý rok nad u
dost. Tak pro bych se m l d ít ješt na horách?
Na lyžích jsem zkrátka „easy rider“, což ovšem
neznamená, že si rád nevychutnávám oblou ky
ladných tvar !
Karel G., 39 let
RL
KL
SL
ZL
SKLUZNICE: HM extruded base
collection 2014/15
KRYPTON – Spolehlivé robustní lyže, které se pod ídí
technice jízdy a odpouští chyby. Nové tvarování pro
lepší ovladatelnost i na mén kvalitním povrchu.
délka
profil
rádius
142
119-72-103
9,6/10,4
150
119-72-103
11/11,7
158
119-72-103
12,4/13,2
166
119-72-103
14/14,7
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání PR 11 I deska PowerRail
strukturovaná vrchní folie
PolyFly sko epina
k ížový laminát
k ížový laminát
d ev né topolové jádro
k ížový laminát
HM extruded base
ocelové hrany
www.sporten.cz
power fit
18-19
cobalt green
Na hory si jezdíme s d ckama ze školy hlavn
p kn užít! Bar, diskotéka, mejdan až do rána,
znáte to. Na druhý den jsem pak ráda, že se na
lyžích v bec udržím. Ješt , že m moje Cobalty
vždycky podrží!
Vendy, 17 let
Na hory si jezdíme s d ckama ze školy hlavn
p kn užít! Bar, diskotéka, mejdan až do rána,
znáte to. Na druhý den jsem pak ráda, že se na
lyžích v bec udržím. Ješt , že m moje Cobalty
vždycky podrží!
Vendy, 17 let
RL
RL
KL
SL
ZL
KL
SL
ZL
COBALT – Tolerantní, snadno ovladatelné lyže pro
carving v klidném tempu. Nové tvarování pro lepší
ovladatelnost i na mén kvalitním povrchu.
COBALT – Tolerantní, snadno ovladatelné lyže pro
carving v klidném tempu. Nové tvarování pro lepší
ovladatelnost i na mén kvalitním povrchu.
délka
profil
rádius
délka
profil
rádius
142
119-72-103
9,6/10,4
142
119-72-103
9,6/10,4
150
119-72-103
11/11,7
150
119-72-103
11/11,7
158
119-72-103
12,4/13,2
158
119-72-103
12,4/13,2
166
119-72-103
14/14,7
166
119-72-103
14/14,7
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání SX 10 I deska Power deska 9
SKLUZNICE: extruded base
SKLUZNICE: extruded base
alpine skis
cobalt orange
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání SX 10 I deska Power deska 9
strukturovaná vrchní folie
strukturovaná vrchní folie
k ížový laminát
k ížový laminát
k ížový laminát
k ížový laminát
PolyFly jádro
PolyFly jádro
k ížový laminát
k ížový laminát
extruded base
extruded base
ocelové hrany
ocelové hrany
lady
alpine
sensual
Trvalo mi dlouho, než jsem vypilovala
techniku. Zato te m žu íct, že si na sjezdovce
vychutnávám každý sv j pohyb. A k dokonalému
stylu jízdy samoz ejm pat í dokonalá konstrukce
a originální design lyží.
Tereza , 26 let
RL
KL
SL
ZL
SKLUZNICE: HM Graphite base
collection 2014/15
SENSUAL – Stylov designované univerzálky s nejmodern jší technologií pro sportovní jízdu. Dámské
provedení modelu Raptor.
délka
profil
rádius
150
120-72-102
11,4
159
120-72-102
12,7
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání PR 11 I deska PowerRail
strukturovaná vrchní folie
triaxiální laminát
k ížový laminát
d ev né jádro kombinované
z bukového a topolového
d eva
triaxiální laminát
antivibra ní vrstva
k ížový laminát
HM Graphite base
ocelové hrany
www.sporten.cz
alpine skis
illusion
charisma
Carvingu jsem p išla na chu už dávno. Je super,
že už se nemusím soust edit na každý oblouk, ale
m žu myslet na to, jak mi to p i jízd sluší…
Magda T., 35 let
KL
SL
V tšinu asu na sjezdovce trávím se svou rodinou.
Vyznávám pohodový styl jízdy a od lyží o ekávám,
že mi odpustí i n jakou tu chybu. Moji kluci se za
m na kopci rozhodn nemusí styd t!
Jana P., 43 let
RL
ZL
KL
SL
ZL
ILLUSION – Elegantní dámské lyže nabízející jistotu,
stabilitu i zážitky na hran . Nové tvarování pro lepší
ovladatelnost i na mén kvalitním povrchu.
CHARISMA – Snadno ovladatelné lyže pro klidnou
jízdu. Pro za áte nice i st edn pokro ilé, které se
cht jí líbit. Nové tvarování pro lepší ovladatelnost i na
mén kvalitním povrchu.
délka
profil
rádius
délka
profil
rádius
142
119-72-103
9,6/10,4
142
119-72-103
9,6/10,4
150
119-72-103
11/11,7
150
119-72-103
11/11,7
158
119-72-103
12,4/13,2
158
119-72-103
12,4/13,2
166
119-72-103
14/14,7
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání PR 11 I deska PowerRail
SKLUZNICE: extruded base
SKLUZNICE: HM extruded base
RL
lady
20-21
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání SX 10 I deska Power Deska 9
strukturovaná vrchní folie
strukturovaná vrchní folie
PolyFly sko epina
k ížový laminát
k ížový laminát
k ížový laminát
k ížový laminát
d ev né topolové jádro
k ížový laminát
PolyFly jádro
k ížový laminát
HM extruded base
extruded base
ocelové hrany
ocelové hrany
fun
alpine
wolfram
Na kopci není zábavy nikdy dost. Dlouho mi chyb ly
lyže, se kterými bych si mohl po ádn lehnout do
oblouku. Wolframy mi kone n otev ely cestu
k funcarvingu.
Honza P., 29 let
RL
SL
KL
ZL
SKLUZNICE: HM extruded base
collection 2014/15
WOLFRAM – Stabilní carvingové lyže s dokonalou
kontrolou trajektorie, zejména na tvrdém sn hu.
délka
profil
rádius
124
111-78-102
9,5
136
112-78,5-103
11,6
148
113-79-104
14,0
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání PR 11 I deska PowerRail
strukturovaná vrchní folie
laminát
laminát výztuha
d ev né jádro
PolyFly sko epina
laminát
HM extruded base
ocelové hrany
www.sporten.cz
22-23
marvin
Lyžova ka, to musí být po ádný odvaz! Když stojím
naho e na kopci, íkám si, jak tahle jízda skon í…
Bez fantazie a trochy toho adrenalinu by to nešlo!
Mat j „Magic“, 27 let
Bez dlouhých e í – s krátkýma lyžema je stokrát
víc zábavy než s dlouhýma!
Tony S., 19 let
RL
RL
KL
SL
ZL
KL
SL
ZL
STRINGER – Lyže s krátkými hranami pro milovníky
improvizace, zkušené funcarvery i za áte níky. Ideální
jako další lyže do rodiny.
MARVIN – Netradi ní lyže pro netradi ní lyža ské
zážitky. Vhodné i pro trénink.
délka
profil
rádius
délka
profil
rádius
99
115-85-104
6,3
80
125-95-115
3,3
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání UNI I deska SP Carve
SKLUZNICE: extruded base
SKLUZNICE: extruded base
alpine skis
stringer
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání UNI
strukturovaná vrchní folie
strukturovaná vrchní folie
sklolaminát roving
sklolaminát roving
výztuha ABS
výztuha ABS
PolyFly jádro
PolyFly jádro
k ížový laminát
ocelové hrany
extruded base
sklolaminát roving
ocelové hrany
extruded base
fun
free guru
Hory jsou pro m výzvou. Miluju ten pocit, vyrazit do erstv
napadaného prašanu a zdolávat kopce cestou necestou.
Ale když to na m p ijde, sundám z lyží pásy a vrhnu se na
sjezdovku. Tam to musí fi et!
Tomáš “Grizly” Z., 33 let
FREE GURU – Turistické skialpinistické lyže s odleh eným
d ev ným jádrem zaru ujícím mimo ádn nízkou hmotnost. Ší ka
81 mm je vhodná pro jízdu v upraveném i neupraveném terénu.
RL
KL
ZL
délka
profil
rádius
154
124-81-111
12,2
162
124-81-111
13,8
170
124-81-111
15,4
178
124-81-111
17,1
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání Ambition 12
vrchní folie
k ížový laminát
k ížový laminát
d ev né jádro paulovnie
boky ABS
guma
ocelové hrany
k ížový laminát
k ížový laminát
HM Graphite base
SKLUZNICE: HM Graphite base
SL
24-25
collection 2014/15
junior
alpine
www.sporten.cz
ahv jr
GS
SL
S trenérem jsme se dlouho radili, jaké lyže by pro
m byly nejlepší. Nakonec jsme vybrali AHV JR GS.
P i závod m podrží, a když si jdeme s klukama
jen tak zajezdit, tak m neomrzí.
Pá a V., 13 let
RL
KL
SL
V našem lyža ském oddíle jsem nejstarší, a tak
musím jít ostatním holkám p íkladem. Nejen svými
výkony, cílev domostí, ale i volbou správných lyží.
Všechny už trénujeme na Sportenech!
Ver a Z., 14 let
RL
ZL
profil
rádius
150
102-65-88
15,6
159
168
102-65-88
102-65-88
17,8
20,0
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 88°
SET: vázání FF 11 I deska Race Deska Junior
strukturovaná vrchní folie
k ížový laminát
titanal
d ev né jádro kombinované
z bukového a topolového
d eva
antivibra ní vrstva
ocelové hrany
titanal
k ížový laminát
UHM Graphite race base
boky ABS
SKLUZNICE: UHM Graphite race base
délka
KL
SL
ZL
AHV JR SL – Ideální lyže pro juniorský trénink a závody
v alpských disciplínách.
AHV JR GS – Ideální lyže pro juniorský trénink a závody
v alpských disciplínách.
SKLUZNICE: UHM Graphite race base
ahv jr
junior
délka
profil
rádius
130
109-65-96
8,9
139
109-65-96
10,4
148
109-65-96
11,9
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 88°
SET: vázání FF 11 I deska Race Deska Junior
strukturovaná vrchní folie
k ížový laminát
titanal
d ev né jádro kombinované
z bukového a topolového
d eva
antivibra ní vrstva
ocelové hrany
titanal
k ížový laminát
UHM Graphite race base
boky ABS
alpine skis
citypark
26-27
x-fighter
P ál jsem si nové lyže, protože na t ch starých
nešly d lat takové parádi ky, co umí v tší kluci.
A taky m nebavilo jezdit po ád s našima na rovné
sjezdovce. Te už m žu klidn ádit na boulích!
Bo ek, 9 let
KL
SL
Už se t ším, až pojedeme se školou na hory. Mám
totiž lyže X-FIGHTER, které nemá nikdo jiný ze
t ídy. Kluci mi závidí, jak jezdím. Holky závidí, že
mám tak hustý lyže.
Mat j D., 10 let
RL
ZL
KL
SL
ZL
CITYPARK – Lyže s twintipovou konstrukcí pro trénink
na sjezdovce i ve snowparku.
X-FIGHTER JR – Chlapecké lyže se snadno
nastavitelným vázáním pro zdokonalování se
v technice a stylu jízdy. Nové tvarování pro ješt lepší
ovladatelnost a stabilitu.
délka
profil
rádius
délka
profil
rádius
124
111-78-102
9,5
120
104-68-90
9
136
112-78,5-103
11,6
130
108-68-93
10
148
113-79-104
14,0
140
108-68-93
12
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání LRX 9 Wide 90 I deska Lite Rail
strukturovaná vrchní folie
laminát
výztuha ABS
SKLUZNICE: extruded base
SKLUZNICE: extruded base
RL
JR
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání LRX 7.5 AC I deska Lite Rail
strukturovaná vrchní folie
sklolaminát roving
PolyFly jádro
laminát
PolyFly jádro
sklolaminát roving
extruded base
extruded base
ocelové hrany
ocelové hrany
twinlight
K narozeninám jsem dostal nové lyže. Vyjel jsem
s nimi na nejv tší sjezdovku. V bec jsem se nebál
a ani jednou jsem nespadl. Táta m l radost, že mi
jdou oblou ky. M l jsem také radost.
Šimon Š., 8 let
Donedávna jsme s holkama brousily jen kopec za
chalupou. D sná nuda! Ale pak jsme vyrazily na
po ádnou sjezdovku, a to byl kone n super adrá !
A navíc se Martinovi d sn líbí moje Twinlighty!!
Z za, 13 let
RL
RL
KL
SL
ZL
KL
SL
ZL
GANGSTER JR – Chlapecké lyže ideální pro výuku
a rozvíjení základních lyža ských dovedností. Nové
tvarování pro ješt lepší ovladatelnost a stabilitu.
TWINLIGHT – Dív í lyže pro získávání zkušeností na
opravdové sjezdovce. Nové tvarování pro ješt lepší
ovladatelnost a stabilitu.
délka
profil
rádius
délka
profil
rádius
120
104-68-90
9
120
104-68-90
9
130
108-68-93
10
130
108-68-93
10
140
108-68-93
12
140
108-68-93
12
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání SX 7.5 AC
SKLUZNICE: extruded base
SKLUZNICE: extruded base
gangster JR
junior
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání SX 7.5 AC
strukturovaná vrchní folie
strukturovaná vrchní folie
sklolaminát roving
sklolaminát roving
PolyFly jádro
PolyFly jádro
sklolaminát roving
sklolaminát roving
extruded base
extruded base
ocelové hrany
ocelové hrany
28-29
kid
alpine
x-fighter
Naše sedmiletá Kája má jasno: Chce lyžovat stejn
dob e, jako její o rok starší brácha. Letos po n m
zd dila lyže, na kterých se u il jezdit i on. A jelikož
mají jednoduše nastavitelné vázání, nebylo co
ešit.
Aleš B., tatínek 7-leté Karolínky
RL
KL
SL
ZL
SKLUZNICE: extruded base
collection 2014/15
X-FIGHTER – D tské lyže se snadno nastavitelným vázáním pro získávání prvních zkušeností na
opravdové sjezdovce. Nové tvarování pro ješt lepší
ovladatelnost a stabilitu.
délka
profil
rádius
70
98-66-86
2,8
80
98-66-86
4
90
102-68-88
5
100
102-68-88
6,4
110
104-68-90
7,5
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání LRX 4.5 AC I deska Lite Rail
strukturovaná vrchní folie
sklolaminát roving
PolyFly jádro
extruded base
ocelové hrany
www.sporten.cz
gangster
bugaboo
Ješt minulou sezónu jsem našeho Pepu na horách
v tšinou tahal na sá kách. Jeho první lyži ky se
ani nesta ily poškrábat. Zato nové Gangsterky
nesundá z nohy. A sá ky? Na ty si ani nevzpomene!
Josef R., tatínek 7-letého Pepíka
RL
KL
SL
Když jsem shán la první lyže pro naši Ani ku,
padly mi do oka Sporteny Bugaboo. Nejenže se na
nich krásn u í jezdit, ale navíc se nau ila, kde
je pravá a levá (každá lyže je totiž jinak barevná).
Alena K., maminka 5-leté Ani ky
RL
ZL
GANGSTER – D tské lyže pro první kr ky na
opravdové sjezdovce. Nové tvarování pro ješt lepší
ovladatelnost a stabilitu.
délka
profil
rádius
70
98-66-86
2,8
80
98-66-86
4
90
102-68-88
5
100
102-68-88
6,4
110
104-68-90
7,5
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání SX 4.5 AC
KL
SL
ZL
BUGABOO – Ideální pro první kr ky na opravdové
sjezdovce. Nové tvarování pro ješt lepší ovladatelnost
a stabilitu, originální design s barevným odlišením lyží.
SKLUZNICE: extruded base
SKLUZNICE: extruded base
kid
délka
profil
rádius
70
98-66-86
2,8
80
98-66-86
4
90
102-68-88
5
100
102-68-88
6,4
BROUŠENÍ: spodní: 0,75°, bo ní: 89°
SET: vázání LRX 4.5 AC I deska Lite Rail
strukturovaná vrchní folie
strukturovaná vrchní folie
sklolaminát roving
sklolaminát roving
PolyFly jádro
PolyFly jádro
extruded base
extruded base
ocelové hrany
ocelové hrany
nordic skis
30-31
25-35
35-45
30-42
58-68
30-40
65-80
50-60
60-75
60-75
55-70
40-50
38-49
38-49
47-60
50-60
68-78
80-95
35-45
60-70
75-90
75-90
70-85
50-65
50-65
45-55
45-60
45-60
50-65
50-65
57-70
90-105
53-63
60-70
78-90
50-65
70-80
85-100
85-100
50-65
80-95
58-68
65-85
65-85
55-65
65-80
57-71
57-71
62-78
62-78
67-82
67-76
70-85
86-98
95-110
95-110
65-80
90-105
80-100
69-80
80-100
65-80
75-90
75-90
85-100
85-100
Turistika [cm]
30-40
25-37
Classic [cm]
22-30
Skating [cm]
BOHEMIA PLUS
skate
BOHEMIA PLUS
classic
BOHEMIA SUPER JR
skate
BOHEMIA SUPER JR
classic
BOHEMIA SUPER
skate
BOHEMIA SUPER
classic
SPRINT EVO COMBI
PERUN PRO
PERUN NATURAL
PERUN
PERUN W
RANGER
FORESTER
HIGHLANDER
RUBICON
FAVORIT RELAX
FAVORIT JR
FAVORIT W
14-24
16-26
18-28
20-30
22-32
Výška postavy [cm]
100
110
120
130
140
142
147
150
152
157
160
162
164
166
167
170
172
174
177
179
180
181
182
185
187
188
189
190
193
195
196
197
198
200
201
203
204
205
208
210
FAVORIT
Délka lyže [cm]
doporu ené délky pro běžky a běžecké hole
195
176
166
160
190
171
161
156
185
167
157
152
180
162
153
147
175
158
149
143
170
153
145
140
165
149
140
135
160
144
137
131
155
140
132
127
150
135
128
123
145
130
123
119
140
126
119
115
135
122
115
110
130
117
111
106
125
113
106
102
120
108
102
98
100-115 100-115 100-115
69-85
69-85
77-92
75-86
80-95
94-106
80-95
77-94
84-100
83-94
87-102
90-103
90-105
Tato tabulka je pouze orienta ní. Správnou déku lyží s ohledem
na Váš lyža ský styl a terén, ve kterém se budete pohybovat,
Vám pom že vybrat odborný personál prodejny. Výb r délek
lyží s úvahou t chto informací se m že od tabulky v n kterých
p ípadech lišit.
collection 2014/15
sport
nordic
www.sporten.cz
nordic skis
32-33
bohemia plus skate
V bílé stop neznám kompromis. Dokážu na sebe být
tvrdý a vím, pro to d lám. Tenhle sport m sice neživí,
ale bez n j bych si sv j život nedokázal p edstavit.
Ros a, 36 let
Ne pokaždé se jede o medaile, ale lyžovat jen tak “lážo
plážo” já prost nedokážu. Šlapu do toho naplno a každá
jízda je pro m zárove tvrdým tréninkem.
Nikola, 23 let
BOHEMIA PLUS CLASSIC – Nové závodní lyže, které dodají
lehkost a sílu vyhrávat. Nevhodné pro jízdu mimo upravenou
tra .
BOHEMIA PLUS Skate – Nové závodní lyže, které dodají
lehkost a sílu vyhrávat. Nevhodné pro jízdu mimo upravenou
tra .
CLASSIC
SKATE
délka
profil
pro váhu
180
44-45-45
50-65
188
44-45-45
65-80
196
44-45-45
75-90
204
44-45-45
85-100
Hmotnost páru lyží p i délce 196 cm je 1 120 g.
SKLUZNICE: UHM NANO Graphite race base
SKLUZNICE: UHM NANO Graphite race base
bohemia plus classic
délka
profil
pro váhu
177
44-45-45
50-65
185
44-45-45
65-85
193
44-45-45
80-100
Hmotnost páru lyží p i délce 193 cm je 1 180 g.
vrchní folie
vrchní folie
karbonová výztuha
karbonová výztuha
sklolaminát roving
sklolaminát roving
ultralehké d ev né jádro
paulovnie
ultralehké d ev né jádro
paulovnie
voština
voština
sklolaminát roving
sklolaminát roving
UHM NANO Graphite
race base
UHM NANO Graphite
race base
bohemia super classic
sport
bohemia super skate
Za sv j život jsem pochopil, že um ní prohrávat je pouhé
alibi slaboch . Chci vít zit a nestydím se za to. A íkám
vám, že Bohemky jsou nejlepší b žky, co jsem kdy m l.
Bo ivoj N., 44 let
Narodil jsem se ve Finsku, tak íkajíc s “lyžema na
nohou”. P ed deseti lety jsme s našima p išli do ech
a moje závodní b žky z staly doma. Dlouho jsem tady za
n hledal náhradu, až jsem našel….
Olaf W., 23 let
BOHEMIA SUPER CLASSIC – Rychlé, lehké závodní lyže
nabízející nekompromisní kvalitu.
délka
profil
pro váhu
délka
profil
pro váhu
180
44-45-45
50-65
177
44-45-45
50-65
188
44-45-45
65-80
185
44-45-45
65-85
196
44-45-45
75-90
193
44-45-45
80-100
204
44-45-45
85-100
Hmotnost páru lyží p i délce 196 cm je 1 250 g.
SKATE
SKLUZNICE: UHM Graphite race base
SKLUZNICE: UHM Graphite race base
CLASSIC
BOHEMIA SUPER Skate – Rychlé, lehké závodní lyže nabízející
nekompromisní kvalitu.
Hmotnost páru lyží p i délce 193 cm je 1 260 g.
vrchní folie
vrchní folie
sklolaminát roving
sklolaminát roving
sklolaminát roving
sklolaminát roving
ultralehké d ev né jádro
vícevrstvé
ultralehké d ev né jádro
vícevrstvé
sklolaminát roving
sklolaminát roving
UHM Graphite race base
UHM Graphite race base
34-35
perun pro
sport
Kupuji si kvalitní v ci, které fungují jak mají a já se na
n mohu stoprocentn spolehnout. Dobré b žky m musí
podržet ve stop , být rychlé, lehké a musí s nimi být
zábava.
Filip C., 21 let
Jako sportovec preferuji jízdu v upravené stop . Ale
jakmile rodina zavelí, vyráží se na dobrodružné túry.
Na horách se zkrátka po ád musí n co dít. A vosk u toho
nikdy nesmí chyb t!
Ladislav J., 39 let
SPRINT EVO COMBI – Sportovní lyže pro technicky zdatného,
všestranného b žka e.
PERUN PRO – Kondi ní b žky nejvyšší kategorie zaru í dobrý
odraz, vysoce kvalitní skluznice dokonale jede, je ovšem t eba
ji voskovat. Pro siln jší postavy mohou nahradit combi b žky.
délka
profil
pro váhu
délka
profil
pro váhu
179
45-45-45
45-55
166
51-46-48
55-70
187
45-45-45
55-65
174
51-46-48
70-85
195
45-45-45
65-80
182
51-46-48
80-95
203
45-45-45
80-95
190
51-46-48
90-105
198
51-46-48
100-115
Hmotnost páru lyží p i délce 195 cm je 1 350 g.
SKLUZNICE: HM Graphite base
SKLUZNICE: HM Graphite base
nordic skis
sprint evo combi
Hmotnost páru lyží p i délce 182 cm je 1 350 g.
V provedení s hladkou skluznicí.
vrchní folie
vrchní folie
sklolaminát roving
sklolaminátová stuha
sklolaminát roving
sklolaminát roving
ultralehké d ev né jádro
vícevrstvé
d ev né jádro vícevrstvé,
topol, odleh ené
sklolaminát roving
HM Graphite base
sklolaminát roving
HM extruded base
collection 2014/15
power fit
nordic
www.sporten.cz
nordic skis
perun
36-37
perun set
P i mé t lesné konzistenci (105 kg živé váhy) pot ebuji
lyže, které unesou po ádného chlapa! PERUNY mi odpustí
n jakou tu jezdeckou chybu a dop ejí mi slastný pocit, že
na sob makám.
Jirka, 29 let
SKLUZNICE: extruded base
PERUN – Snadno ovladatelné lyže pro relaxa ní jízdu. Jsou
vybaveny protiskluzem, bez nutnosti mazání stoupacím
voskem.
délka
profil
pro váhu
166
51-46-48
60-75
174
51-46-48
75-90
182
51-46-48
85-100
190
51-46-48
95-110
198
51-46-48
100-115
Chcete se kompletn vybavit a hledáte kvalitu
za rozumnou cenu? Jste na správné adrese!
I letos jsme pro vás p ipravili cenov výhodný b žecký
set SPORTEN.
lyže SPORTEN Perun
boty SPORTEN Perun Man
hole SPORTEN Carbon
vázání SNS auto man
V provedení s hladkou skluznicí
nebo lisovaným protismykem.
vrchní folie
sklolaminátová stuha
sklolaminát roving
d ev né jádro vícevrstvé,
topol, odleh ené
sklolaminát roving
extruded base
power fit
rubicon
Vzpomínám si, když ješt lyže byly jen dv zahnutá
prkýnka. Dnes už je to jiné. Mé nové b žky jezdí skoro
samy a nemají problém ani s mou podsaditou figurou.
A jejich d ev ný dekor mi p ipomíná mládí.
Eduard O., 63 let
Vždycky když se p ede mnou objeví dv bílé áry
protínající zimní krajinu, vím, že tohle je chvíle jenom pro
m . Chvíle, na kterou jsem ekal celý rok. Chvíle, kterou
si musím užít.
Miloš P., 44 let
PERUN Natural – Snadno ovladatelné lyže pro relaxa ní jízdu.
Jsou vybaveny protiskluzem, bez nutnosti mazání stoupacím
voskem. Nosnost do 100 kg.
RUBICON – Robustní, stabilní lyže eliminující technické
nedostatky. Jsou vybaveny protiskluzem, bez nutnosti
voskování.
délka
profil
pro váhu
délka
profil
pro váhu
166
51-46-48
60-75
164
62-56-60
65-80
174
51-46-48
75-90
172
62-56-60
80-95
182
51-46-48
85-100
180
62-56-60
90-105
190
51-46-48
95-110
198
51-46-48
100-115
V provedení s hladkou skluznicí
nebo lisovaným protismykem.
vrchní folie
sklolaminátová stuha
SKLUZNICE: extruded base
SKLUZNICE: extruded base
perun natural
V provedení s lisovaným protismykem.
vrchní folie
sklolaminát roving
sklolaminát roving
d ev né jádro vícevrstvé,
topol, odleh ené
d ev né jádro vícevrstvé,
topol, odleh ené
sklolaminát roving
sklolaminát roving
extruded base
extruded base
38-39
touring
nordic
favorit relax
Celý život se ídím krédem, že “cesta je cíl”. Chci si užít
každý metr lyža ské túry a vychutnávat si p i tom krásy
naší zem . A když se mi to rozjede víc, než bych cht l,
b žky s protismykem m trochu p ibrzdí.
Stanislav Antonín J., 68 let
SKLUZNICE: extruded base
collection 2014/15
FAVORIT – Univerzální turistické lyže nabízející stabilitu
a spolehlivost za každé situace. Vybavené prodlouženým
protismykem.
délka
profil
pro váhu
170
60-50-55
47-60
180
60-50-55
57-70
190
60-50-55
67-82
200
60-50-55
77-92
210
60-50-55
87-102
V provedení s lisovaným protismykem.
vrchní folie
sklolaminát roving
d ev né jádro vícevrstvé,
topol, odleh ené
sklolaminát roving
extruded base
www.sporten.cz
favorit
favorit set
Každou zimu, jakmile napadne první sníh, m doma nikdo
neudrží. A když se ekne Favorit, nevybaví se mi auto ani
kolo, ale moje super b žky!
Jind ich Š., 56 let
touring
Chcete se kompletn vybavit a hledáte kvalitu
za rozumnou cenu? Jste na správné adrese!
FAVORIT – Univerzální turistické lyže nabízející stabilitu
a spolehlivost za každé situace. Na p ání s protismykem.
SKLUZNICE: extruded base
I letos jsme pro vás p ipravili cenov výhodný
b žecký set SPORTEN.
délka
profil
pro váhu
180
54-48-52
45-60
185
54-48-52
50-65
190
54-48-52
57-71
195
54-48-52
62-78
200
54-48-52
69-85
205
54-48-52
77-94
210
54-48-52
84-100
V provedení s hladkou skluznicí
nebo lisovaným protismykem.
vrchní folie
sklolaminát roving
d ev né jádro vícevrstvé,
topol, odleh ené
sklolaminát roving
extruded base
lyže SPORTEN Favorit
boty SPORTEN Favorit
hole SPORTEN Alu
vázání SNS auto man/woman
40-41
lady
nordic
perun W
P iznám se, že se ráda nechávám rozmazlovat. Chci
b žky, které m skv le povedou stopou, nebudu je muset
mazat a navíc se za nimi, tedy za mnou, budou chlapi
otá et.
Sandra, 26 let
SKLUZNICE: extruded base
collection 2014/15
PERUN WOMAN – Snadno ovladatelné lyže pro relaxa ní
jízdu. Jsou vybaveny protiskluzem, bez nutnosti voskování.
Reprezentativní vzhled.
délka
profil
pro váhu
166
51-46-48
50-60
174
51-46-48
60-70
182
51-46-48
70-80
V provedení s lisovaným protismykem.
vrchní folie
sklolaminátová stuha
sklolaminát roving
d ev né jádro vícevrstvé,
topol, odleh ené
sklolaminát roving
extruded base
www.sporten.cz
perun W set
lady
favorit W
Chcete se kompletn vybavit a hledáte kvalitu
za rozumnou cenu? Jste na správné adrese!
Lyžování pro m znamená p edevším klídek a pohodu.
Pohyb na erstvém vzduchu d lá dob e m i mým malým
d tem. Celá rodina b žkujeme na Sportenech.
Jarmila, 35 let
FAVORIT WOMAN – Dámské turistické lyže nabízející stabilitu
a spolehlivost za každé situace, navíc s p sobivým designem.
lyže SPORTEN Perun W
boty SPORTEN Perun Woman
hole SPORTEN Carbon
vázání SNS auto woman
SKLUZNICE: extruded base
I letos jsme pro vás p ipravili cenov výhodný
b žecký set SPORTEN.
délka
profil
pro váhu
170
54-48-52
38-49
180
54-48-52
45-60
185
54-48-52
50-65
190
54-48-52
57-71
195
54-48-52
62-78
200
54-48-52
69-85
V provedení s hladkou skluznicí
nebo lisovaným protismykem.
vrchní folie
sklolaminát roving
d ev né jádro vícevrstvé,
topol, odleh ené
sklolaminát roving
extruded base
42-43
junior & kid
nordic
bohemia super
JR
S tátou jsme loni v zim za ali tvrd trénovat. Chci se
p ihlásit do b žka ského oddílu. P ál bych si, abych se
jednou zú astnil zimní olympiády.
Dušan D., 11 let
BOHEMIA SUPER JR – Rychlé, lehké lyže nabízející kvalitu
odpovídající nárok m juniorského závodníka.
SKLUZNICE: UHM Graphite race base
collection 2014/15
CLASSIC
SKATE
délka
profil
pro váhu
140
45-45-45
22-30
150
45-45-45
25-35
160
45-45-45
30-40
170
45-45-45
35-45
délka
profil
pro váhu
137
45-45-45
25-35
147
45-45-45
30-40
157
45-45-45
35-45
167
45-45-45
40-50
vrchní folie
sklolaminát roving
ultralehké d ev né jádro
vícevrstvé
sklolaminát roving
UHM Graphite race base
www.sporten.cz
junior & kid
favorit JR set
favorit JR
Už se t ším na hory. D ív jsem jezdil jenom na
sjezdovkách, protože mi b žkování moc nešlo. Ale s
novými b žkami m to za alo bavit a už v bec nepadám.
Otík, 10 let
SKLUZNICE: extruded base
FAVORIT JR – Univerzální juniorské lyže nabízející stabilitu
a spolehlivost pro za ínající b žka e. Jsou vybaveny
protiskluzem.
délka
profil
pro váhu
100
54-48-52
14-24
110
54-48-52
16-26
120
54-48-52
18-28
130
54-48-52
20-30
140
54-48-52
22-32
150
54-48-52
25-37
160
54-48-52
30-42
170
54-48-52
38-49
V provedení s ezaným protismykem.
vrchní folie
sklolaminát roving
d ev né jádro vícevrstvé,
topol, odleh ené
sklolaminát roving
extruded base
Chcete se kompletn vybavit a hledáte kvalitu
za rozumnou cenu? Jste na správné adrese!
I letos jsme pro vás p ipravili cenov výhodný
b žecký set SPORTEN.
lyže SPORTEN Favorit JR
boty SPORTEN Favorit JR
hole SPORTEN Alu
vázání SNS auto junior
44-45
backcountry
nordic
highlander
Je o m známo, že vydržím víc než chlap. Nevadí mi
námaha, nepohoda, nevím co je únava. Moji vnuci mi na
lyžích sotva sta í…
Martina N., 61 let
SKLUZNICE: extruded base
collection 2014/15
HIGHLANDER – Mimo ádn odolné lyže, p izp sobivé
jakémukoliv terénu. Poctivé d ev né jádro, ostré hrany.
Vhodné i do stopy.
délka
profil
pro váhu
180
54-48-52
53-63
185
54-48-52
58-68
190
54-48-52
67-76
195
54-48-52
69-80
200
54-48-52
75-86
205
54-48-52
83-94
210
54-48-52
90-103
V provedení s hladkou skluznicí
nebo lisovaným protismykem.
vrchní folie
sklolaminát roving
d ev né jádro vícevrstvé,
topol, odleh ené
sklolaminát roving
ocelové hrany
extruded base
www.sporten.cz
backcountry
ranger
forester
Ve svém revíru znám každý pa ez. Zaopat it zv
v zim , to je u nás na horách práce pro drsné chlapy.
A pro po ádné lyže, které je dostanou všude tam, kam
pot ebují.
Jarda “Klekták” G., 37 let
FORESTER – Lyže s univerzální geometrií, d ev ným jádrem
a ocelovými hranami pro všechny druhy terén i do stopy,
za každého po así.
RANGER – Robustní široké lyže s hranami, které si poradí
s hlubokým sn hem i ledem. Se zvýšenou nosností.
délka
profil
pro váhu
délka
profil
pro váhu
170
60-50-55
50-60
160
68-60-65
58-68
180
60-50-55
60-70
170
68-60-65
68-78
190
60-50-55
70-85
180
68-60-65
78-90
200
60-50-55
80-95
190
68-60-65
86-98
210
60-50-55
90-105
200
68-60-65
94-106
V provedení s hladkou skluznicí
nebo lisovaným protismykem.
SKLUZNICE: extruded base
SKLUZNICE: extruded base
Vždy m lákaly cesty, po kterých p ede mnou ješt nikdo
nešel. U nás na horách ješt , bohudík, takových cest pár
je. Ale kudy vedou, to vám nepovím!
Lá a T., 37 let
V provedení s hladkou skluznicí
nebo lisovaným protismykem.
vrchní folie
vrchní folie
sklolaminát roving
sklolaminát roving
d ev né jádro vícevrstvé,
topol, odleh ené
d ev né jádro vícevrstvé,
topol, odleh ené
ocelové hrany
ocelové hrany
sklolaminát roving
sklolaminát roving
extruded base
extruded base
46-47
collection 2014/15
otevřené
formy pro
OEM výrobu
alpine
kompozitové
jádro
d ev né jádro
délka [cm]
profil
80, 92, 104
100-67-86
110, 116, 128, 140
104-67-90
forma Daemon
140, 150, 160, 170
110-66-96
forma Limber
143, 151, 162, 173
107-68-93
forma Carvo
78, 88, 98
95-64-84
108
96-64-84
118
97-64-85
128
98-64-85
138, 148, 158
102-64-87
forma S-line
116, 126, 136
103-68-92
forma Tector
153, 161, 169
110-68-97
forma Dug
183, 191
138-115-127
forma TX3
forma Bulldozer 194
www.sporten.cz
133-112-122
nordic
snowboard
délka [cm]
profil
d ev né jádro
délka [cm]
profil
146
280-239-278
forma Favorit 47 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170
47-44-46
forma Favorit 64 165, 175, 185, 195, 205
64-52-60
152
286-245-284
forma Favorit 68 160, 170, 180, 190, 200, 210
68-60-65
157
294-252-292
forma Horal 64
165, 175, 185, 195, 205
64-52-60
160
298-248-296
Favorit
90
54-48-52
161
300-258-298
Vega
140, 150, 160
45-45-45
166
294-240-292
Forester
185, 195, 205
60-50-55
110
220-196-220
120
230-200-230
126
250-219-250
132
260-228-260
138
265-229-265
143
270-236-270
149
280-238-280
155
290-247-290
159
295-258-295
163
306-262-306
kompozitové jádro
alpine
nordic
Tento katalog, jak jste již m li možnost se sami p esv d it, Vám p edstavuje širokou škálu
výrobk , mezi kterými si každý p íznivec eské zna ky najde tu jemu vyhovující. N které výrobky jsou
inovované a n které zbrusu nové. Nápady pro každoro ní vylepšování a novinky erpáme z dlouholetých
zkušeností s výrobou, kde se také opíráme o více než stoletou tradici výroby lyží. Ovšem nemén d ležité
jsou pro kroky kup edu poznatky Vás, uživatel , které nám vracíte ve form zp tné vazby. V íme, že naše
vynaložené úsilí k vytvo ení kvalitních a cenov dostupných lyží bude tím, co Vás, jakožto zákazníka, oslovilo.
www.sporten.cz
SPORTEN, a.s.
U Pohledce 1347, 592 31 Nové Město na Moravě
Česká republika
T.: +420 777 211 100, +420 777 584 165,
+420 566 654 343, +420 566 654 311
F.: +420 566 654 360
E.: [email protected]

Podobné dokumenty

alpine nordic - Najlacnejsie

alpine nordic - Najlacnejsie nespokojím s nějakými „prkýnky“. U lyží mi nestačí jen super design, ale chci vědět, co mají uvnitř. Jenom ty s moderní konstrukcí mě totiž podrží v každé situaci. Libor N., 27 let

Více

průmyslové chlazení - vycepnizarizeni.cz

průmyslové chlazení - vycepnizarizeni.cz diferenciální tlakový vypína , nízký tlakový vypína , expanzivní nádrž, p ímý ventil/žádný zp tný ventil, Micro bubble separátor/vzduchový separátor + filtr/sítko, manometer, ru ní erpadlo, erpadlo...

Více

Leták RESIBLOC

Leták RESIBLOC záruk na odolnost v i vzniku trhlin cívek na stran vyššího nap tí po celou dobu životnosti transformátoru. Pro srovnání lze uvést, že pevnost tohoto izola ního materiálu je vyšší, n ž pevnost n kte...

Více

Povídka 4P - WordPress.com

Povídka 4P - WordPress.com onepatas.wordpress.com

Více

Meziboří (Mezibori)

Meziboří (Mezibori) Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 2.09

Více