pravidla vanocni souteze.cdr

Transkript

pravidla vanocni souteze.cdr
Pravidla spotøebitelské soutìže
VELKÁ VÁNOÈNÍ SOUTÌŽ
poøádané na webu tgiclub.cz
PRAVIDLA SPOTØEBITELSKÉ SOUTÌŽE
Tento materiál je jediným dokumentem, který závaznì, úplnì a jasnì upravuje pravidla a podmínky spotøebitelské soutìže
spoleènosti The Golden Investment a.s. s názvem „Velká vánoèní soutìž“ na území Èeské republiky. Podmínky a pravidla soutìže
mohou být pozmìnìna pouze formou písemných dodatkù k tomuto dokumentu.
1. Provozovatelem soutìže je:
The Golden Investment a.s., IÈO 276 31 265, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 110 00, (Burzovní palác), zapsaná
v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B vložka 11351, (dále jen „provozovatel“).
2. Organizátorem soutìže je provozovatel.
3. Spotøebitelská soutìž „VELKÁ VÁNOÈNÍ SOUTÌŽ“ (dále jen "soutìž") je spotøebitelská soutìž, kterou provozovatel pøipravil jako
benefit pro své stávající a možné potenciální zákazníky. Soutìž bude probíhat v termínu od 25.11.2015 do 20.12.2015 vèetnì na území
Èeské republiky (dále jen „doba konání soutìže“).
4. Podmínky úèasti:
a) Soutìž nemá charakter spotøebitelské loterie a pro úèast v soutìži není nutné zakoupit výrobek èi službu spoleènosti provozovatele.
b) Úèastníkem soutìže se mùže stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doruèování na území ÈR, která
v dobì konání soutìže provede øádnou registraci dle podmínek uvedených níže na webových stránkách provozovatele –
www.tgiclub.cz/vanocni-soutez
5. Zpùsob registrace a vyplnìní soutìžních náležitostí:
a) Úèastník se do soutìže registruje a vyplòuje potøebné náležitosti na www.tgiclub.cz/vanocni-soutez
b) Pro zaøazení do soutìže a získání všech cen je povinen soutìžící v rámci registrace vyplnit následující údaje:
- KONTAKT – jméno, pøíjmení, e-mail, telefonní èíslo
- SOUHLAS S PRAVIDLY SOUTÌŽE – formou zaškrtnutí políèka pøi registraci
c) Odmìnu ve formì voucheru do spoøícího produktu TGI Future obdrží každý úèastník ve formì elektronického voucheru. Pravidla pro
uplatnìní voucheru jsou popsána dále.
d) Registrace do soutìže probíhá od 19.11.2015 00:00 do 20. 12. 2015 do 12:00.
e) Denní výhry ve formì balíèku 1 kus produktu Mùj první gram budou losovány každý den poèínaje 25. 11. 2015, poslední denní
losování probìhne dne 20.12.2015. Úèastníci denních slosování budou všichni zaregistrovaní soutìžící do 16:00 pøíslušného dne
od poèátku registrace.
f)
Hlavní výhra zlatý investièní slitek Argor Heraeus o hmotnosti 50 g bude vylosována dne 20. 12. 2015 ze všech zaregistrovaných
úèastníkù v urèené dobì registrace, jak je uvedeno v 5/d tìchto Pravidel soutìže.
g) Do soutìže se lze pøihlásit pouze jedenkrát.
6. Výhry a vydání výher
V rámci soutìže jsou celkem 3 typy odmìn:
1) Voucher na mimoøádnou splátku ve výši 500,- Kè do spoøení TGI FUTURE obdrží každý úèastník soutìže jako odmìnu za registraci.
Cena má charakter slevy na nákup zboží ve smyslu koncepce produktu TGI FUTURE. Více o produktu je uvedeno na stránkách TGI
Clubu www.tgiclub.cz/tgi-club a ve Všeobecných obchodních podmínkách produktu TGI Club dostupných na adrese:
https://www.tgiclub.cz/userfiles/file/obchodni_podminky_1.pdf. Tento voucher lze uplatnit pouze jedenkrát k jedné uzavøené smlouvì
o Zlatém komoditním spoøení TGI Future v rámci jednoho klientského úètu v produktu TGI CLUB.
2) Mùj první gram získává vylosovaný úèastník každého denního slosování. Mùj první gram je produktem spoleènosti The Golden
Investment a.s. a má chrakter dárkového balení zlatého investièního slitku Argor Heraeus o hmotnosti 1 g (slovy: jeden gram) se
slovovými vouchery a dalším obsahem. Blíže je produkt popsán zde: www.tgiclub.cz/muj-prvni-gram. Výherce bude informován
o výhøe prostøednictvím e-mailu uvedeného pøi registraci, pøípadnì telefonickým kontaktem na èíslo uvedené pøi registraci. Doruèení
výhry bude provedeno poštou, na adresu urèenou výhercem formou doporuèené zásilky.
T
h
e
G
o
l
d
e
n
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
.
s
.
R
y
b
n
á
6
8
2
/
1
4
(
B
u
r
z
o
v
n
í
p
a
l
á
c
)
1
1
0
0
0
P
r
a
h
a
1
–
S
t
a
r
é
M
ì
s
t
o
T
e
l
.
:
+
4
2
0
2
2
2
1
9
1
4
5
0
E
m
a
i
l
:
i
n
f
o
@
t
g
i
n
v
e
s
t
.
c
z
w
w
w
.
t
g
i
n
v
e
s
t
.
c
z
T
G
I
C
l
u
b
e
x
e
c
u
t
i
v
e
o
f
f
i
c
e
R
o
k
y
c
a
n
o
v
a
2
7
9
8
5
3
0
0
2
P
a
r
d
u
b
i
c
e
I
n
f
o
l
i
n
k
a
T
G
I
C
l
u
b
:
+
4
2
0
7
2
4
2
2
8
8
0
8
E
m
a
i
l
:
t
g
i
c
l
u
b
@
t
g
i
n
v
e
s
t
.
c
z
w
w
w
.
t
g
i
c
l
u
b
.
c
z
I
È
:
2
7
6
3
1
2
6
5
,
D
I
È
:
C
Z
2
7
6
3
1
2
6
5
S
p
o
l
e
è
n
o
s
t
j
e
r
e
g
i
s
t
r
o
v
á
n
a
u
M
ì
s
t
s
k
é
h
o
s
o
u
d
u
v
P
r
a
z
e
,
o
d
d
í
l
B
,
v
l
o
ž
k
a
1
1
3
5
1
b
.
ú
.
:
È
S
O
B
a
.
s
.
,
2
4
7
5
8
4
5
5
4
/
0
3
0
0
C
Z
K
I
B
A
N
:
C
Z
2
6
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
7
5
8
4
5
5
4
B
I
C
(
S
W
I
F
T
)
:
C
E
K
O
C
Z
P
P
4) Hlavní cenu Zlatý investièní slitek Argor Heraeus“ o hmotnosti 50g (slovy padesát gramù) získá 1 vylosovaný soutìžící. Výherce bude
informován o výhøe prostøednictvím e-mailu uvedeného pøi registraci, pøípadnì telefonickým kontaktem na èíslo uvedené pøi registraci.
Losování probìhne dne 20.12.2015.
V pøípadì, že se nebude možné s výhercem po dobu 7 dnù od losování spojit, bude vylosován náhradní výherce.
Provozovatel nenese žádnou odpovìdnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpeèí škody na výhøe
pøechází na výherce okamžikem pøedání výhry výherci. Soutìžící nemùže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá
nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativnì vyplatit v hotovosti ani v jiném plnìní.
Vyhodnocení a vyhlášení soutìže provádí provozovatel.
Provozovatel soutìže si vyhrazuje právo na zmìnu výher, jakož i na pøípadnou zmìnu pravidel v prùbìhu soutìže. Jakékoliv vymáhání
výher nebo úèasti v soutìži právní cestou je vylouèeno. V pøípadì sporu èi nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutìže.
7. Zpracování osobních údajù
a) Úèastí v soutìži souhlasí úèastník se zaøazením všech jím poskytnutých osobních údajù (dále jen údaje) do databáze spoleènosti
The Golden Investment a.s., jakožto správce (dále jen spoleènost), a s jejich následným zpracováním prostøednictvím
zpracovatele pro marketingové úèely spoleènosti, tj. nabízení výrobkù a služeb, vèetnì zasílání informací o poøádaných akcích,
výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdìlení prostøednictvím elektronických prostøedkù dle zákona è. 480/2004
Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Úèastník bere na vìdomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. è. 101/2000 Sb., tj. zejména že
poskytnutí údajù je dobrovolné, že k osobním údajùm a právo na opravu tìchto osobních údajù, blokování nesprávných osobních
údajù, jejich likvidaci, atd. V pøípadì pochybností o dodržování práv správcem se mùže na spoleènost obrátit a pøípadnì se
s podnìtem mùže obrátit i pøímo na Úøad pro ochranu osobních údajù se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
b) Úèastníci soutìže výslovnì souhlasí s tím, že provozovatel je oprávnìn užít v souladu s § 12 zákona è. 40/1964 Sb., v platném znìní,
obèanského zákoníku, bezplatnì jimi uvedené jméno, pøíjmení a mìsto v médiích (vèetnì internetu), propagaèních a reklamních
materiálech organizátora v souvislosti s touto soutìží a jeho výrobkù s tím, že mohou být poøizovány a zveøejòovány výše uvedeným
zpùsobem i zvukové a obrazové záznamy úèastníkù soutìže, a to po dobu 5 let od ukonèení soutìže.
8. Všeobecná ustanovení
a) Provozovatel si vyhrazuje právo s koneènou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutìže. Provozovatel je
zároveò oprávnìn soutìž kdykoliv zmìnit, zrušit èi upravit pravidla. Vymáhání úèasti a výher v soutìži soudní cestou je vylouèeno.
Pøi nesplnìní podmínek této soutìže ztrácí úèastník nárok na výhru.
b) Výsledky soutìže jsou koneèné, bez možnosti odvolání. Koneèné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.
c) Ze soutìže jsou vylouèeni všichni zamìstnanci a obchodní zástupci provozovatele a všech spolupracujících osob, a osoby jím blízké
dle ustanovení § 116 obèanského zákoníku. V pøípadì, že se výhercem stane osoba, která je zamìstnancem èi obchodním
zástupcem provozovatele èi spolupracujících osob nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejnì tak se výhra nepøedá
v pøípadì, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávnìné podezøení na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
nìkterého z úèastníkù èi jiné osoby, která dopomohla danému úèastníkovi k získání výhry.
d) Provozovatel si vyhrazuje právo v pøípadì nutnosti mìnit a upravovat pravidla soutìže. Provozovatel bude pøi tìchto zmìnách
zohledòovat zájem úèastníkù soutìže v maximální možné míøe.
e) Provozovatel nenese žádnou odpovìdnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutìžících a tøetích osob souvisejících s úèastí
v soutìži a získáním výher.
f)
Realizace spotøebitelské soutìže podle výše uvedených podmínek se bude uskuteèòovat v souladu s interním pøedpisem
provozovatele. Jakékoli prezentace a vyhlášení ohlednì spotøebitelské soutìže je oprávnìn poskytovat pouze provozovatel
soutìže.
V Praze dne 18.11.2015
--------------------------------------------Michal Sýkora
Èlen pøedstavenstva
T
h
e
G
o
l
d
e
n
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
.
s
.
R
y
b
n
á
6
8
2
/
1
4
(
B
u
r
z
o
v
n
í
p
a
l
á
c
)
1
1
0
0
0
P
r
a
h
a
1
–
S
t
a
r
é
M
ì
s
t
o
T
e
l
.
:
+
4
2
0
2
2
2
1
9
1
4
5
0
E
m
a
i
l
:
i
n
f
o
@
t
g
i
n
v
e
s
t
.
c
z
w
w
w
.
t
g
i
n
v
e
s
t
.
c
z
T
G
I
C
l
u
b
e
x
e
c
u
t
i
v
e
o
f
f
i
c
e
R
o
k
y
c
a
n
o
v
a
2
7
9
8
5
3
0
0
2
P
a
r
d
u
b
i
c
e
I
n
f
o
l
i
n
k
a
T
G
I
C
l
u
b
:
+
4
2
0
7
2
4
2
2
8
8
0
8
E
m
a
i
l
:
t
g
i
c
l
u
b
@
t
g
i
n
v
e
s
t
.
c
z
w
w
w
.
t
g
i
c
l
u
b
.
c
z
I
È
:
2
7
6
3
1
2
6
5
,
D
I
È
:
C
Z
2
7
6
3
1
2
6
5
S
p
o
l
e
è
n
o
s
t
j
e
r
e
g
i
s
t
r
o
v
á
n
a
u
M
ì
s
t
s
k
é
h
o
s
o
u
d
u
v
P
r
a
z
e
,
o
d
d
í
l
B
,
v
l
o
ž
k
a
1
1
3
5
1
b
.
ú
.
:
È
S
O
B
a
.
s
.
,
2
4
7
5
8
4
5
5
4
/
0
3
0
0
C
Z
K
I
B
A
N
:
C
Z
2
6
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
7
5
8
4
5
5
4
B
I
C
(
S
W
I
F
T
)
:
C
E
K
O
C
Z
P
P

Podobné dokumenty

Vyzkoušejte prémiové bankovnictví na 6 měsíců zdarma a získejte

Vyzkoušejte prémiové bankovnictví na 6 měsíců zdarma a získejte Jediné skutečně prémiové bankovnictví pro ty nejnáročnější klienty, jehož benefity si nyní můžete vyzkoušet nezávazně po dobu 6 měsíců zcela zdarma! Získejte navíc zlatý slitek Argor Heraeus SA Cha...

Více

HEKTTOR.biz

HEKTTOR.biz - na kulatinì vhodného prùmìru (napø. trubka od vysavaèe) ohneme støechu do velkého rádiusu A. Pøi práci si pomáháme nejlépe gumovým kladívkem. - na kulatinì menšího prùmìru pak podobným zpùsobem o...

Více

Obsah

Obsah pøevahou negativních oèekávání nad oèekáváními pozitivními, respondenti z ní patøili k nejpesimistiètìjším, pokud nebyli nejvìtšími pesimisty ze všech. Negativní oèekávání byla spojována pøedevším ...

Více

PF 2008

PF 2008 „Tìžištì fiskální reformy, resp. konsolidaèního programu spoèívalo v omezení objemu veøejných výdajù a v mírném zvýšení složené daòové kvóty. To bylo dále doplnìno úpravou institucionálního rámce z...

Více

zde - Investiční zlato Praha

zde - Investiční zlato Praha Od roku 1991 až 1994 přichází mexická zlatá mince v dnešní známé ryzosti 999/1000 Au, stejně tak jako konečně ve všech pěti ražbách. Po dvouleté pauze přichází v roce 1996 zlatý Libertad ve formě, ...

Více

CS - Erstellt mit der pdfMachine von Broadgun Softw

CS - Erstellt mit der pdfMachine von Broadgun Softw Senzibilizace: Na základì dostupných údajù nejsou splnìna kritéria pro klasifikaci (konvenèní metoda). Toxicita po opakovaných dávkách Na základì dostupných údajù nejsou splnìna kritéria pro klasif...

Více

4/2013 - hennlich

4/2013 - hennlich Èerpadlo LINCOLN P 205 Koncern SKF uvedl na trh nové kompaktní elektrické èerpadlo LINCOLN P 502. Jedná se o nový pøírùstek do rodiny èerpadel urèených pro olejové a tukové progresivní systémy, kde...

Více

guide_4035-advanced_cz

guide_4035-advanced_cz prvnímu úèastníkovi

Více