Usnesení RM - Lomnice nad Popelkou

Komentáře

Transkript

Usnesení RM - Lomnice nad Popelkou
Město Lomnice nad Popelkou
USNESENÍ
z 39. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 18. dubna 2016
Rada města doporučuje
105 / 16 / R
- zastupitelstvu města zrušit zřizovací listiny příspěvkových organizací
k datu 1. 8. 2016:
Základní škola T. G. Masaryka, Lomnice nad Popelkou, okres Semily,
č. ev.: 124- 136/09, ve znění dodatku č. 1,
Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou,
příspěvková organizace, č. ev.: 124-135/09, ve znění dodatku č. 1,
Základní umělecká škola, Lomnice nad Popelkou, okres Semily,
č.ev.:124-137/09, ve znění dodatku č. 1,
Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,
č.ev.:124-131/09
Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,
č. ev.: 124-132/09
Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,
č. ev.: 124-133/09
Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,
č. ev. 124- 128/09
a současně doporučuje schválit nové zřizovací listiny těchto příspěvkových
organizací:
Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, č.
j.: 449/2016/1,
Základní škola a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková
organizace, ě. j.: 449/2016/2,
Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, č. j.:
449/2016/3,
Mateřská škola Dášenka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, č. j.:
449/2016/4
Mateřská škola Klubíčko Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, č. j.:
449/2016/5
Mateřská škola Lvíček Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, č. j.:
449/2016/6
Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace,
ě.j.: 449/2016/7,
které jsou přílohou usnesení, s účinností zřizovacích listin ke dni 1. 8. 2016.
Zajistí: Ing. Petr Hejduk, vedoucí odboru majetku a rozvoje
Usnesení z 39. schůze rady města konané dne 18. dubna 2016
strana 1
Rada města schvaluje
106 /16 / R
- odpisové plány příspěvkových organizací města Lomnice nad Popelkou pro
rok 2016 dle následující tabulky:
Příspěvková organizace
Mateřská škola 1
Lvíček
odpisy v roce
51103 Kč
Mateřská škola II - Klubíčko
95 463 Kč
Mateřská škola III - Dášenka
67 017 Kč
Základní škola T. G. Masaryka
45 358 Kč
Základní umělecká škola
41 327 Kč
Městské muzeum a galerie
14 691 Kč
Kulturní a informační středisko
99 052 Kč
Dům dětí a mládeže
3 841 Kč
Technické služby města
844 010 Kč
Nemocnice následné péče
209 816 Kč
Zajistí: Ing. Alena Bambasová, vedoucí odboru finančního a plánovacího
Rada města schvaluje
107/16/R
- v rámci svých kompetencí dotace na ěinnost sdružením a spolkům podle
předem schválených programů v roce 2016 dle níže uvedených tabulek. Rada
města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací
s dotěenými subjekty.
Program 1 - Sport a tělovýchova 341904
Program 2 - Kulturní aktivity na území města 331904
Program 4 - Zájmová činnost a využití volného času dětí a mládeže 342904
Program 5 - Zdravotní a sociální služby 359904
Usnesení z 39. schůze rady města konané dne 18. dubna 2016
102 000 Kč
58 000 Kč
70 000 Kč
70 000 Kč
strana 2
Program 1 - Sport a tělovýchova 341904
Organizace
IHC LOMNICE, z. s.
Beachvolejbalový klub Lomnice nad Popelkou
TJ Lomnice nad Popelkou
KČT, odbor Lomnice nad Popelkou
Součet
Program 2 - Kulturní aktivity na území města 331904
Organizace
ZLOM z.s., Lomnice nad Popelkou
"Paměť Českého ráje a Podještědí", Turnov
LOKACER, sdružení pro podporu rozvoje kultury a
cestovního ruchu na Lomnicku, z.s.
Součet
IČ
02848953
22750827
15045315
04378890
částka
10 000 Kč
10 000 Kč
22 000 Kč
8 000 Kč
50 000 Kč
IČ
26667495
70155054
částka
20 000 Kč
3 000 Kč
26646838
35 000 Kč
58 000 Kč
Program 4 - Zájmová činnost a využití volného času dětí a mládeže 342904
Organizace
IČ
částka
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Košťálov
13586114
10 000 Kč
Český svaz chovatelů ZO Lomnice nad Popelkou
70836744
6 000 Kč
Český svaz včelařů ZO Lomnice nad Popelkou
70698333
5 000 Kč
26647991
5 000 Kč
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK VOJENSKÉ HISTORIE - LOMNICE n.Pop.
Leteckomodelářský klub 331,Lomnice nad Popelkou
75154021
5 000 Kč
Pegas Air klub Lomnice nad Popelkou
15045919
9 000 Kč
62014323
5 000 Kč
Český kynologický svaz ZKO Lomnice nad Popelkou - 385
Centrum AMAVET Lomnice nad Popelkou
69863211
5 000 Kč
Klub přátel železnic Českého ráje, Turnov
49294211
10 000 Kč
Okrašlovací spolek železniční Lomnice nad Popelkou
27055485
10 000 Kč
Součet
70 000 Kč
Program 5 - Zdravotní a sociální služby 359904
Organizace
Územní organizace svazu diabetiků v ČR, Lomnice n. P.
IČ
62014854
částka
5 000 Kč
Svaz tělesně postižených v České Republice z.s. místní
organizace Lomnicko
04152875
8 000 Kč
26593980
65399447
26652561
22871080
28731191
22734198
8 000 Kč
6 000 Kč
18 000 Kč
12 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
70 000 Kč
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje,
o.p.s.
SONS ČR, oblastní pobočka Semily
Život bez bariér, z.ú., Nová Paka
FOKUS Semily, z.s.
Centrum LIRA, z.ú., Liberec
Sociální atelier Tilia, z.s., Nová Ves n. Pop.
Součet
Zajistí: Ing. Alena Bambasová, vedoucí odboru finančního a plánovacího
Usnesení z 39. schůze rady města konané dne 18. dubna 2016
strana 3
Rada města schvaluje
108/16/R
ceny vstupného na městské koupaliště Lomnice nad Popelkou pro rok 2016
Dospělí
děti do 15 let
děti do 2 let
50,- Kě
20,- Kě
zdarma
od 16:00 hodin
od 16:00 hodin
30,- Kě
10,- Kě
Zajistí: Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu
Rada města souhlasí
109/16/R
- s variantou ě. 5 studie přeložky silnice II/284 a 11/286 (obchvat města) na
základě předložených variant řešení se zakončením v městské části Stará
Lomnice, respektive katastru obce Stružinec.
Zajistí: Mgr. JosefŠimek, starosta města
Rada města schvaluje
110/16/R
úpravu rozsahu zakázky „Dětské hřiště, koupaliště Lomnice nad
Popelkou“ dle podnětů hodnotící komise a úpravu ceny díla dle ocenění
firmy TR Antoš s.r.o., Turnov, na částku 739.430,- Kě včetně DPH.
Rada města současně schvaluje uzavření dodatku ě. 1 smlouvy
o předmětné dílo s uvedenou společností.
Zajistí:
Ing. Zdeněk. Rajm, místostarosta
Ing. Petr Hejduk, vedoucí odboru majetku a rozvoje
Rada města souhlasí
111/16/R
- se zadáním zakázky restaurátorských prací na soše sv. Jana Nepomuckého,
která je nyní umístěna u kostela na pozemku p. č. 2241/3 k. ú. Lomnice nad
Popelkou, Mgr. Martině Hozové, akad. soch., Hořice a Pavlu Doskoěilovi,
akad. soch., Vršce dle jejich nabídky za cenu 64.000,- Kě.
- se zadáním zakázky restaurátorských prací na hřbitovním náhrobku
rodiny Mastných na hřbitově v Lomnice nad Popelkou, Mgr. Martině
Hozové, akad. soch., Hořice a Pavlu Doskoěilovi, akad. soch., Vršce dle jejich
nabídky za cenu 51.000,- Kě.
Rada města schvaluje obě smlouvy o předmětná díla s uvedenými zhotoviteli.
Zajistí: Ing. Petr Hejduk, vedoucí odboru majetku a rozvoje
Usnesení z 39. schůze rady města konané dne 18. dubna 2016
strana 4
Rada města bere na vědomí
112/16/R
- realizovaný postup při poptávce dodavatelů na opravu spáry bazénu
městského koupaliště Lomnice nad Popelkou.
- schvaluje nejvhodnější nabídku výše uvedené zakázky, kterou předložila
firma M - plus CZ s.r.o., Stanovíce a smlouvu o předmětné dílo s uvedenou
spoleěností.
Zajistí: Ing. Petr Hejduk, vedoucí odboru majetku a rozvoje
Rada města schvaluje
113/16/R
- výpůjěky ěástí p. p. ě. 2241/1- ostatní plocha, ostatní komunikace p. Luboši
Turkovi, IC: 10506390, Lomnice nad Popelkou, a to plochu 8 m" pro
umístění předzahrádky u ě. p. 46, p. Linh Dao Van, IČ: 66062608, Lomnice
nad Popelkou, a to plochu 2 m před ě. p. 34, za účelem vystavování zboží, p.
Jiřímu Mejznarovi, IČ: 66794285, Lomnice nad Popelkou, a to plochu 2 m2
před ě. p. 35, za účelem vystavování zboží, pí Zdence Sudkové, IČ: 13168169,
Lomnice nad Popelkou, a to plochu 1,5 m před ě. p. 101, za účelem
vystavování zboží, p. Josefu Chudobovi, IČ: 64813274, Hořice v Podkrkonoší,
a to plochu 7 m před ě. p. 103, za účelem vystavování zboží, výpůjčku části
p. p. č. 2241/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace p. Jiřímu Víchovi, IČ:
49993615, Jičín, a to plochu 1,5 m2 před č. p. 12, za účelem vystavování zboží
a výpůjčku části p. p. č. 2241/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace p. Phuc
Mai Xuan, IČ: 60928697, Nová Paka, a to plochu 2 m2 před č. p. 27, za
účelem vystavování zboží, vše v k. ú. a obci Lomnice nad Popelkou, Husově
náměstí, a to na dobu neurčitou. Výpůjčky budou sezónní a za podmínek
stanovených rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o
zvláštním užívání komunikace.
Zajistí: Ing. Petr Hejduk, vedoucí odboru majetku a rozvoje
Rada města souhlasí
114/16/R
- s konáním akce „Jarní desetiboj“, který pořádá Sportovně turistický oddíl,
Lomnice nad Popelkou dne 7. 5. 2016 na pozemcích ve vlastnictví města
Lomnice nad Popelkou v lokalitě Obora, za podmínky uvedení pozemků do
původního stavu a nepoškození mobiliáře v majetku města. Při zřízení
ohniště musí být dodrženy protipožární předpisy a po skončení akce ohniště
bezpečně zlikvidováno.
Zajistí: Ing. Petr Hejduk, vedoucí odboru majetku a rozvoje
Usnesení z 39. schůze rady města konané dne 18. dubna 2016
strana 5
Rada města schvaluje
115/16/R
- ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu v ulici Za Školou
čp. 117, Lomnice nad Popelkou, výpovědí stávajícímu nájemci ke dni 30. 6.
2016.
Zajistí: Ing. Petr Hejdak, vedoucí odboru majetku a rozvoje
Rada města schvaluje
116/R/15
- výpůjčku části pozemku p. č. 2234/1 v k. ú. Lomnice nad Popelkou za
účelem umístění prodejního Stánku rychlého občerstvení vždy v úterý každý
týden p. Jaroslavu Petrtýlovi, Jablonec nad Nisou. Předmětem výpůjčky je
plocha prvního stání parkoviště v ul. Antala Staška směrem od Husova
náměstí. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou. Výpůjčka bude za
podmínek stanovených rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu
o zvláštním užívání komunikace.
Zajistí: Ing. Petr Hejduk, vedoucí odboru majetku a rozvoje
Usnesení byla přijata většinou hlasů.
V Lomnici nad Popelkou, 18. dubna 2016
Ing. Zdeněk Rajm
místostarosta
Usnesení z 39. schůze rady města konané dne 18. dubna 2016
Mgr. Josef Šimek
starosta
strana 6

Podobné dokumenty