darex protection lacquer pl 1801-02-pl1801-02- (cg

Transkript

darex protection lacquer pl 1801-02-pl1801-02- (cg
strana 1/6
Bezpečnostní list
podle 91/155/EHS
Datum vydání: 02.05.2006
Datum revize: 02.05.2006
1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce
Údaje k produktu
Obchodní označení: SODASORB
Identifikace výrobce/dovozce:
Darex
W. R. Grace S.A.
33 Route de Gallardon
Boite Postale 39
28234 Epernon
France
Tel: +33 (0) 2 37 18 86 00
Fax: +33 (0) 2 37 18 86 86
Nouzové telefonní číslo: ++ 44 (0)208 762 8322
2 Informace o složení látky nebo přípravku
Chemická charakteristika
Popis: Výrobek má formu nátronového vápna dodávaného jako granule.
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
1310-73-2 hydroxid sodný
1305-62-0 Calcium hydroxide
R-věta: 38-41
S-věta: 2-22-25-26-36/37/39-45-56
@
?
A
G
@
?
C; R 35 2,0-5,0%
Xi; R 41 50-100%
Dodatečná upozornění:
Údaje získané ze zkoušek ukazují, že pĜípravek zpĤsobuje podráždČní (viz þást 16).
Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.
3 Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
Označení nebezpečí:
G
@
?
Xi Dráždivý
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/
přípravku
Výrobek podléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice Evropského společenství
pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.
R 38 Dráždí kůži.
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
4 Pokyny pro první pomoc
Při nadýchání:
Postiženého dovést na čerstvý vzduch a uložit v klidném prostředí.
DR
(pokračování na straně 2)
CZ
strana 2/6
Bezpečnostní list
podle 91/155/EHS
Datum vydání: 02.05.2006
Datum revize: 02.05.2006
Obchodní označení: SODASORB
(pokračování strany 1)
Ihned se spojit s lékařem.
Při styku s kůží:
Okamžite svléknČte veškerý kontaminovaný odČv. Omyjte mýdlem a vodou.
Ihned se poraćWH s lékařem.
Při zasažení očí:
Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.
Ihned se poradit s lékařem.
Při požití:
9\SOiFKQRXWSHþOLYČ~VWDGRVWDWHþQêPPQRåVWYtPYRG\
NeY\YROiYDW]YUDFHQt ihned povolat lékařskou pomoc.
8GUåRYDWSRVWLåHQpKRYNOLGX
5 Opatření pro hasební zásah
Vhodná hasiva: Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.
Další údaje: Kontaminovanou vodu odděleně sbírat, voda nesmí vniknout do kanalizace.
6 Opatření v připadě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Starat se o dostatečné větrání.
Nosit ochrannou výstroj.Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Nesmí proniknout do kanalizace,vrchních vod,spodních vod.
Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Zajistit dostatečné větrání.
Pokud se produkt vysype, smette jej do nádoby.
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
7 Pokyny pro zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Upozornění k bezpečnému zacházení:
Nádrž opatrně otevřHtH a zacházeMtH s ní opatrně.
ZaEUDĖWH vytváření prachu.
Materiál XFKRYiYHMWHYpĤvodní nádobČ.
Nevdechujte prach.
Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Pokyny pro skladování:
Upozornění k hromadnému skladování: Přechovávat odděleně od vody.
(pokračování na straně 3)
CZ
DR
strana 3/6
Bezpečnostní list
podle 91/155/EHS
Datum vydání: 02.05.2006
Datum revize: 02.05.2006
Obchodní označení: SODASORB
(pokračování strany 2)
Další údaje k podmínkám skladování:
Uchovávejte pouze v pĤvodních nádobách na suchém a dobĜe vČtraném místČ.
ChrDĖWH před účinky světla.
8 Kontrola expozice a ochrana osob
Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
Kontrolní parametry:
1310-73-2 hydroxid sodný
NPK Krátkodobá hodnota: 2 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 1 mg/m3
1305-62-0 Calcium hydroxide
NPK Krátkodobá hodnota: 4 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 2 mg/m3
Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
Osobní ochranné prostředky:
Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
Nevdechujte prach.
Ochrana dýchacích orgánů:
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzívním nebo delším zatížení se musí
použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Pri práci používejte schválenou masku proti prachu.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice
Materiál rukavic Rukavice z PVC
Ochrana očí:
R̀
Uzavřené ochranné brýle
Ochrana obličeje
Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení
9 Fyzikální a chemické vlastnosti
Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:
Zápach (vůně):
Sedobílá pelety
Podle označení produktu
Charakteristický
Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání:
Teplota (rozmezí teplot) varu:
Bod vzplanutí:
Není určeno.
Není určena.
Nedá se použít.
(pokračování na straně 4)
CZ
DR
strana 4/6
Bezpečnostní list
podle 91/155/EHS
Datum vydání: 02.05.2006
Datum revize: 02.05.2006
Obchodní označení: SODASORB
(pokračování strany 3)
Samozápalnost:
Produkt není samozápalný.
Nebezpečí exploze:
U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
Hustota při 20°C:
2,00000 g/cm3
Relativní hustota při 20°C
2,000 g/cm3
Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě:
Organická ředidla:
Další údaje:
Nepatrně rozpustná.
0,0 %
Toto jsou typické hodnoty a není je treba dále specifikovat.
10 Stabilita a reaktivita
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
Nebezpečné reakce:
Reakce s kyselinami.
MĤže reagovat s trichloroetylenem za vzniku dichloracetylenu, oxidu uhelnatého a fosgenu (oxychloridu uhliþitého).
Nebezpečné produkty rozkladu: Žádný.
11 Toxikologické informace
Akutní toxicita:
Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
1310-73-2 hydroxid sodný
Orálně LD50 2000 mg/kg (rat)
1305-62-0 Calcium hydroxide
Orálně LD50 7340 mg/kg (rat)
Primární dráždivé účinky:
na kůži: Pri delším kontaktu mĤže podráždit kĤži.
na zrak: Silné dráždivé účinky s nebezpečím vzniku vážných poškození zraku
Doplňující toxikologická upozornění:
0ĤåHSĜLYRGLWrepirační podráždění.
Tento produkt je na základČ zkoušek podle predpisu 84/449/EEC Cást B, metoda B.4 klasifikován takto: Akutní
toxicita (podráždení pokožky): dráždivý.
12 Ekologické informace
Chování v ekologickém prostředí:
Mobilita a bioakumulační potenciál: V organismech se neobohacuje.
Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody
(pokračování na straně 5)
CZ
DR
strana 5/6
Bezpečnostní list
podle 91/155/EHS
Datum vydání: 02.05.2006
Datum revize: 02.05.2006
Obchodní označení: SODASORB
(pokračování strany 4)
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
13 Informace o zneškodňování
Produkt:
Evropský katalog odpadů
06 00 00 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
06 02 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
06 02 01 Hydroxid vápenatý
Kontaminované obaly:
Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
Doporučený čistící prostředek: Voda, s přísadami čistících prostředků.
14 Informace pro přepravu
Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):
ADR/RID-GGVS/E třída: -
Námořní přeprava IMDG:
IMDG-třída:
-
Látka znečišťující moře: Ne
Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
ICAO/IATA-třída:
-
15 Informace o právních předpisech
Označení podle právních směrnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.
Poznávací písmeno a označení nebezpečnosti produktu:
G
@
?
Xi Dráždivý
Nebezpečné komponenty k etiketování:
hydroxid sodný
Calcium hydroxide
R-věty:
38 Dráždí kůži.
41 Nebezpečí vážného poškození očí.
S-věty:
2
Uchovávejte mimo dosah dětí.
22
Nevdechujte prach.
25
Zamezte styku s očima.
(pokračování na straně 6)
CZ
DR
strana 6/6
Bezpečnostní list
podle 91/155/EHS
Datum vydání: 02.05.2006
Datum revize: 02.05.2006
Obchodní označení: SODASORB
(pokračování strany 5)
26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
45
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto
označení).
56
Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
Stupeň ohrožení vody: VOT 1(Samozařazení): slabě ohrožující vodní zdroje.
16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné
smluvní právní vztahy.
Relevantní věty R
35 Způsobuje těžké poleptání.
41 Nebezpečí vážného poškození očí.
Obor, vydávající bezpečnostní list:
EHS Department, EMEA Region, Grace Performance Chemicals, Ajax Avenue, Slough, Berks. SL1 4BH
Tel: ++44 (0)1753 692929 Fax: ++44(0)1753 637659
Zdroje
K pĜíprave tohoto bezpeþnostního datovéKR formuláĜe byly použity jako klíþové zdroje dat bezpeþnostní datové
formuláĜe dodavatele surovin.
CZ
DR