lc7981

Komentáře

Transkript

lc7981
LCD MODULY
LCD moduly znakové
Modul
BC 0702A
BC 0801A
BC 0802A
BC 0802B
BC 1004A
BC 1202A
BC 1601A
BC 1601B
BC 1601D
BC 1602A
BC 1602B
BC 1602D
BC 1602E
BC 1602F
BC 1602G
BC 1602H
BC 1602I
BC 1602K
BC 1604A
BC 2002A
BC 2002B
BC 2002C
BC 2004A
BC 2004B
BC 2004C
BC 2004D
BC 2402A
BC 4002A
BC 4004A
BC 4004B
Formát displeje
zn / ø
ø
7
2
8
2
8
2
8
2
10
4
12
2
16
1
16
1
16
1
16
2
16
2
16
2
16
2
16
2
16
2
16
2
16
2
16
2
16
4
20
2
20
2
20
2
20
4
20
4
20
4
20
4
24
2
40
2
40
4
40
4
Rozmìr znaku
mm
7.24 x 6.94
4.84 x 9.22
2.95 x 5.55
3.12 x 5.01
2.95 x 4.75
2.65 x 5.50
3.07 x 6.56
3.07 x 6.56
4.84 x 9.66
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
4.84 x 9.66
2.95 x 5.55
4.84 x 9.66
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
2.54 x 4.67
2.95 x 4.75
3.20 x 5.55
6.00 x 9.66
4.84 x 9.22
2.95 x 4.75
4.84 x 9.22
2.95 x 4.75
2.30 x 4.03
3.20 x 5.55
3.20 x 5.55
2.78 x 4.89
3.20 x 6.25
Rozmìry modulu
š (mm)
v (mm)
85
30
55
27
58
32
40
20
57
57
56
32
80
36
85
28
122
33
80
36
85
30
85
36
122
44
85
33
106
44
84
44
79
44
59
29
87
60
116
37
180
40
146
43
98
60
146
63
118
43
77
47
118
36
182
33
190
54
215
60
Rozmìry displeje
š (mm)
v (mm)
66
16
48
12
36
16
37
14
39
24
46
14
66
16
66
16
99
13
66
16
66
16
66
16
99
24
66
16
99
24
66
16
66
17
52
15
62
26
85
19
149
23
123
23
77
25
124
43
77
25
60
22
95
16
154
17
147
30
160
34
LCD
Podsvícení
Øadiè
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
EL
RW1068
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
Rozmìr bodu
mm
0.40 x 0.45
0.40 x 0.45
0.40 x 0.45
0.35 x 0.35
0.48 x 0.48
0.48 x 0.48
0.48 x 0.48
0.40 x 0.56
0.39 x 0.39
0.48 x 0.48
0.28 x 0.35
0.32 x 0.32
0.40 x 0.40
0.50 x 0.50
0.45 x 0.45
0.39 x 0.39
0.39 x 0.39
0.39 x 0.39
0.54 x 0.54
0.54 x 0.54
0.34 x 0.34
0.34 x 0.34
0.36 x 0.36
0.49 x 0.49
0.49 x 0.49
0.49 x 0.49
0.49 x 0.49
0.49 x 0.49
0.47 x 0.47
0.43 x 0.43
0.43 x 0.43
0.43 x 0.43
0.47 x 0.47
0.34 x 0.34
0.34 x 0.34
0.34 x 0.34
0.27 x 0.27
0.34 x 0.34
Rozmìry modulu
š (mm)
v (mm)
84
44
66
27
80
36
59
30
93
70
93
70
80
70
78
70
75
53
87
70
54
50
73
70
85
100
92
106
116
37
100
54
100
54
93
70
150
112
129
102
89
85
89
85
100
60
180
65
180
65
180
65
180
65
180
63
170
104
144
104
144
104
144
104
170
104
167
109
148
120
146
120
142
96
167
109
Rozmìry displeje
š (mm)
v (mm)
60
18
60
18
60
18
56
19
72
40
72
40
72
40
62
44
60
33
72
40
44
29
49
49
62
62
73
73
85
19
73
38
73
38
72
40
104
82
101
82
62
62
62
62
84
31
133
39
133
39
133
39
133
39
133
39
132
76
114
64
114
64
114
64
132
76
122
92
122
92
122
92
104
80
122
92
LCD
Podsvícení
Øadiè
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
F
F
F
Y
F
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED
LED, EL, CCFL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
EL
LED, EL
LED, EL
LED
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL, CCFL
LED, CCFL
LED, EL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
SED1520Daa
SED1520Daa
SED1520Daa
S1D15601
KS0107/0108
ST7920
KS0107/0108
T6963C
KS0107/0108
T6963C
KS0107/0108
LC7981
T6963C
T6963C
ST7920
T6963C
LC7981
RW1066
T6963C
T6963C
-LC7981
KS0107/0108
T6963C
LC7981
ST7920
-T6963C
T6963C
T6963C
LC7981
-SED1335
-S1D13700
SED1335
-SED1335
LCD moduly grafické
Modul
BG12232A
BG12232B
BG12232D
BG 12832A
BG 12864A
BG 12864B
BG 12864C
BG 12864D
BG 12864E
BG 12864F
BG 12864H
BG 128128A
BG 128128B
BG 128128D
BG 16032A
BG 16080A
BG 16080B
BG 16080F
BG 160128A
BG 160128B
BG 160160A
BG 160160C
BG 19264A
BG 24064A
BG 24064B
BG 24064C
BG 24064D
BG 24064E
BG 240128A
BG 240128B2
BG 240128B3
BG 240128E
BG 240128G
BG 320240A
BG 320240B
BG 320240B1
BG 320240C
BG 320240F
Formát displeje
vodorovnì svisle
122
32
122
32
122
32
128
32
128
64
128
64
128
64
128
64
128
64
128
64
128
64
128
128
128
128
128
128
160
32
160
80
160
80
160
80
160
128
160
128
160
160
160
160
192
64
240
64
240
64
240
64
240
64
240
64
240
128
240
128
240
128
240
128
240
128
320
240
320
240
320
240
320
240
320
240
Pøehled obsahuje úplnou nabídku znakových a grafických LCD modulù BOLYMIN.
Zvýraznìné položky nabízí ECOM standardnì a v katalogu jsou uvedeny jejich technické parametry. Dodací podmínky a parametry neoznaèených typù
sdìlíme na dotaz.
33.01
C
LCD MODULY
Parametry a zásady pouívání LCD modulù
1. Formát displeje
Znakové displeje mají aktivní plošky uspoøádány do matic 5x8 a v kadé matici mohou zobrazit jen znak, definovaný a uloený do pamìti
modulu. Matice jsou uspoøádány do 1 a 4 øádkù.
Grafické displeje mají plošky rovnomìrnì rozmístìny po celé ploše displeje, mohou aktivovat kterýkoliv jednotlivý bod a jsou urèeny pro
zobrazení grafických objektù (obrázkù).
2. Rozmìry modulu a displeje
Standardní moduly (grafické i znakové) obsahují LCD displej, logické obvody pro zpracování dat, øícící obvody displeje a zdroje svìtla pro
pøisvícení displeje. Rozmìry modulu udávají rozmìry tištìného spoje a montáních otvorù. Rozmìr displeje je rozmìr viditelné plochy.
3. Typ LCD
T
TN (Twisted Nematic)
èerná na šedé, kontrast cca 2
G
STN (Super Twisted Nematic)
tmavì modrá na šedé, kontrast 2 a 4
Y
STNY (STN Yellow Mode)
tmavì modrá na luté, kontrast 2 a 4
F
FSTN (Film Super Twisted Nematic) èerná na bílé, kontrast cca 5
C
4. Druh polarizátoru
R
reflexní
P
transreflexní (polopropustný) s podsvícením
M
transmisní (propustný)
N
negativní transmisní
Polarizaèní fólie urèuje optické vlastnosti displeje. Reflexní displej je èitelný pøi osvìtlení ze strany pozorovatele, nemùe být podsvícen.
Transreflexní je dobøe èitelný za svìtla, za tmy musí být podsvícený ze zdroje svìtla v modulu. Transmisní musí být podsvícen vdy.
Negativní obrací barvy aktivních a neaktivních bodù displeje (bílá na èerné).
5. Typ a barva podsvícení
N
bez podsvícení
L
LED Array, pole LED za displejem, barva lutozelená
E
EL, elektroluminicsenèní fólie, barva bílá
C
CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp), výbojka se studenou katodou, barva bílá
jas (cd / m )
barva
napájení
tlouška (mm)
prac.teplota (°C)
životnost (hod)
5... 50
žlutá, èervená, oranžová
DC 4.5V
2 až 5
-20 ... +70
100 000
LED
10 ... 30
bílá, modrá
AC 100V, 400Hz
max 0.7
0 ... +50
5 000
EL
50... 100
bílá
AC 450V, 80kHz
3 až 5
0 ... +70
15 000
CCFL
6. Znaková sada
Znakové displeje mohou vdy zobrazit základní sadu znakù ASCII kódu (anglická abeceda). Jako druhá znaková sada jsou standardnì
evropské fonty (znak E). Na pøání mùe být jako druhá znaková sada azbuka (znak C, cyrilic font) pøípadnì jiné fonty.
7. Smìr pohledu
Udává smìr, ze kterého je displej èitelný. Standardní je smìr spodní (znak B, bottom, od èíslice 6 na ciferníku hodin). Pro displeje umístìné
svisle na panelu a ètené shora je vhodné volit displej s horním smìrem pozorování (znak T, top, 12 hodin).
8. Pracovní teploty
Pracovní teploty pro LCD displeje jsou standardnì 0°C a +50°C (znak B nebo T). Pøi provozu modulu pøi niších teplotách se zhorèuje
èitelnost displeje a výraznì zpomaluje rychlost zobrazování. Moduly pro rozšíøený rozsah teplot mají v názvu znak H nebo W.
9. Typ øadièe
Znakové moduly jsou osazeny øadièem Samsung KS0066-5, jeho instrukèní soubor i znaková sada jsou kompatibilní se standardními
moduly. Typ øadièe u grafických modulù je uveden pro kadý modul zvláš.
10. Dotykový panel (Touch panel, znak p)
Nìkteré typy grafických modulù mohou být na pøání opatøeny fólií, která je citlivá na dotyk. Fólie snímá souøadnice, ve kterých se pøedmìt
dotýká fólie a zpracovává je na elektrické signály. Dotykový panel plní funkci ukazovacího zaøízení.
11. Kontrast displeje
Kontrast LCD displeje je nutno nastavit napìtím, pøivedeným na pin Uo. Nìkteré verze znakových modulù mají kontrast nastavený a
teplotnì kompenzovaný v pracovním rozsahu teplot (znak t).
U grafických displejù musí mít napìtí pro nastavení kontrastu zápornou polaritu vùèi pinu Uss. Zdroj záporného napìtí mùe být souèástí
modulu (znak n) a je vyveden na pin UEE.
12. Objednací názvy LCD modulù
n souèástka se doplòuje na sklad
33.02
# souèástka na skladì, výprodej
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
LCD MODULY
Znakové moduly
Základní technické parametry
napájecí napìtí
pracovní teploty
formát znaku
pozorovací úhel
rychlost odezvy displeje
úrovnì vstup. napìtí
délka cyklu pro zápis dat
øadiè
BC0802A
logické obvody 4.75V £ Udd £ 5.25V
display
Udd - Uo (25oC) = 4.3V
podsvícení LED 4.2 V DC
podsvícení EL
110 V, 400 Hz, 0.12 mA/cm2
o
standard 0 C a +50oC
rozšíøené -20oC a +70oC
5 x 7 bodù + kurzor
vertikální q = 60o, horizontální Æ = 45o
tON (25oC) = 100 ms; tOF (25oC) = 150 ms
0.7*Udd £ UH £ Udd
0 £ UL £ 0.3* Udd
min 666 ns
Samsung KS 0066-5
Znakový modul 8 znakù, 2 øádky
C
objednací název
n BC 0802A GRNEB
n BC 0802A YPLEH
obj.è.
formát
zn / ø ø
50775
8
2
54855
8
2
BC1601A
objednací název
obj.è.
BC 1601A GRNEB
50776
55691
50777
10466
50778
55692
n BC 1601A GRNEH
BC 1601A YRNEB
n BC 1601A YRNEH
BC 1601A YPLEB
n BC 1601A YPLEH
n
n
n
n
objednací název
obj.è.
BC 1602A GRNEH
BC 1602A YRNEH
BC 1602A YPLEH
BC 1602A YPLCHb
03127
03129
55550
03128
LCD
STN
STNY
Idd
mA
1.5
1.5
podsvícení
Idd
mA
1.2
1.2
1.2
1.2
1,2
1,2
podsvícení
Idd
mA
1.2
1.2
1.2
1.2
podsvícení
-LED žlutá
If
mA
-70
font
pohled
prac.teploty
E
E
spodní
spodní
standard
rozšíøené
If
mA
----100
100
font
pohled
prac.teploty
E
E
E
E
E
E
spodní
spodní
spodní
spodní
spodní
spodní
standard
rozšíøené
standard
rozšíøené
standard
rozšíøené
If
mA
--100
100
font
pohled
prac.teploty
E
E
E
C
spodní
spodní
spodní
spodní
rozšíøené
rozšíøené
rozšíøené
rozšíøené
Znakový modul 16 znakù, 1 øádek
formát
zn / ø ø
16
1
16
1
16
1
16
1
16
1
16
1
BC1602A
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
2.96 x 5.56
58.0 32.0
9.5
2.96 x 5.56
58.0 32.0
13.1
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
3.07 x 6.56
80.0
36.0
8.9
3.07 x 6.56
80.0
36.0
8.9
3.07 x 6.56
80.0
36.0
8.9
3.07 x 6.56
80.0
36.0
8.9
3.07 x 6.56
80
36
12,7
3.07 x 6.56
80
36
12,7
LCD
STN
STN
STNY
STNY
STNY
STNY
----LED žlutá
LED žlutá
Znakový modul 16 znakù, 2 øádky
formát
zn / ø ø
16
2
16
2
16
2
16
2
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) h (mm)
2.95 x 5.55
80.0
36.0
8.9
2.95 x 5.55
80.0
36.0
8.9
2.95 x 5.55
80.0
36.0
12.7
2.95 x 5.55
80.0
36.0
12.7
n souèástka se doplòuje na sklad
# souèástka na skladì, výprodej
LCD
STN
STNY
STNY
STNY
--LED žlutá
LED žlutá
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
33.03
LCD MODULY
BC1602E
objednací název
n BC 1602E GRNEB
n BC 1602E YRNEB
n BC 1602E YPLEH
Znakový modul 16 znakù, 2 øádky
obj.è.
formát
zn / ø ø
50784 16
2
50783 16
2
03130 16
2
BC1602H
rozmìr znaku
mm
4.84 x 9.66
4.84 x 9.66
4.84 x 9.66
rozmìry modulu
š (mm) v (mm) h (mm)
122.0 44.0
9.3
122.0 44.0
9.3
122.0 44.0
13.6
LCD
STN
STNY
STNY
Idd
mA
2.0
2.0
2.0
podsvícení
Idd
mA
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
podsvícení
Idd
mA
1.6
1.6
1.6
podsvícení
Idd
mA
1.6
1.6
1.6
podsvícení
--LED žlutá
If
mA
--280
font
pohled
prac.teploty
E
E
E
spodní
spodní
spodní
standard
standard
rozšíøené
If
mA
--100
100
100
font
pohled
prac.teploty
E
E
E
E
C
spodní
spodní
spodní
spodní
spodní
standard
rozšíøené
standard
rozšíøené
rozšíøené
If
mA
--200
font
pohled
prac.teploty
E
E
E
s øehle
spodní
spodní
standard
standard
standard
If
mA
--210
font
pohled
prac.teploty
E
E
E
spodní
spodní
spodní
standard
standard
rozšíøené
Znakový modul 16 znakù, 2 øádky
C
objednací název
obj.è.
n BC 1602H GRNEB
50789
54856
50786
03131
50787
BC 1602H YRNEH
BC 1602H YPLEB
n BC 1602H YPLEH
n BC 1602H YPLCH
formát
zn / ø ø
16
2
16
2
16
2
16
2
16
2
BC1604A
objednací název
n BC 1604A GRNEB
n BC 1604A YRNEB
n BC 1604A YPLEB
objednací název
n BC 2002A GRNEB
n BC 2002A YRNEB
n BC 2002A YPLEH
formát
zn / ø ø
50790 16
4
50791 16
4
50792 16
4
STN
STNY
STNY
STNY
STNY
--LED žlutá
LED žlutá
LED žlutá
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
2.95 x 4.75
87.0 60.0
9.5
2.95 x 4.75
87.0 60.0
9.5
2.95 x 4.75
87.0 60.0
13.1
LCD
STN
STNY
STNY
--LED žlutá
Znakový modul 20 znakù, 2 øádky
obj.è.
formát
zn / ø ø
50793 20
2
50794 20
2
10467 20
2
n souèástka se doplòuje na sklad
33.04
LCD
Znakový modul 16 znakù, 4 øádky
obj.è.
BC2002A
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) h (mm)
2.95 x 5.55
84.0 44.0
8.9
2.95 x 5.55
84.0 44.0
8.9
2.95 x 5.55
84.0 44.0
12.7
2.95 x 5.55
84.0 44.0
12.7
2.95 x 5.55
84.0 44.0
12.7
rozmìr znaku
mm
3.20 x 5.55
3.20 x 5.55
3.20 x 5.55
rozmìry modulu
š (mm) v (mm) h (mm)
116.0 37.0
9.0
116.0 37.0
9.0
116.0 37.0
13.4
# souèástka na skladì, výprodej
LCD
STN
STNY
STNY
--LED žlutá
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
LCD MODULY
BC2002B
objednací název
n BC 2002B FNHEH
n BC 2002B YPLEH
Znakový modul 20 znakù, 2 øádky
obj.è.
formát
zn / ø ø
56354 20
2
53548 20
2
BC2004A
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) h (mm)
6.00 x 9.66
180.0 40.0
8.8
6.00 x 9.66
180.0 40.0
13.4
LCD
FSTN
STNY
Idd
mA
2.3
2.3
podsvícení
-LED žlutá
If
mA
-360
font
pohled
prac.teploty
E
E
spodní
spodní
rozšíøené
rozšíøené
Znakový modul 20 znakù, 4 øádky
C
n
n
n
n
objednací název
obj.è.
BC 2004A GRNEB
BC 2004A GRNEH
BC 2004A YRNEH
BC 2004A YPLEH
BC 2004A YPLETb
50798
54857
50797
03132
51581
formát
zn / ø ø
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
BC2004B
objednací název
n BC 2004B BNLEB
objednací název
formát
zn / ø ø
52647 20
4
STN
STN
STNY
STNY
STNY
rozmìr znaku
rozmìry modulu
LCD
mm
š (mm) v (mm) h (mm)
4.84 x 9.22
146.0 62.5
13.6 STNmodrá
Idd
mA
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
podsvícení
Idd
mA
2.0
podsvícení
Idd
mA
2.5
2.5
2.5
podsvícení
---LED žlutá
LED žlutá
If
mA
---280
280
font
pohled
prac.teploty
E
E
E
E
E
spodní
spodní
spodní
spodní
horní
standard
rozšíøené
rozšíøené
rozšíøené
standard
If
mA
540
font
pohled
prac.teploty
LED žlutá
E
spodní
standard
If
mA
--280
font
pohled
prac.teploty
E
E
E
spodní
spodní
spodní
standard
standard
rozšíøené
Znakový modul 40 znakù, 2 øádky
formát
zn / ø ø
50799 40
2
50800 40
2
55693 40
2
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) h (mm)
3.20 x 5.55 182.0 33.5
8.8
3.20 x 5.55 182.0 33.5
8.8
3.20 x 5.55
182.0 33.5
13.1
n souèástka se doplòuje na sklad
# souèástka na skladì, výprodej
n BC 4002A GRNEB
n BC 4002A YRNEB
n BC 4002A YPLEH
LCD
Znakový modul 20 znakù, 4 øádky
obj.è.
BC4002A
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) h (mm)
2.95 x 4.75
98.0 60.0
8.8
2.95 x 4.75
98.0 60.0
8.8
2.95 x 4.75
98.0 60.0
8.8
2.95 x 4.75
98.0 60.0
13.1
2.95 x 4.75
98.0 60.0
13.1
obj.è.
LCD
STN
STNY
STNY
--LED žlutá
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
33.05
LCD MODULY
Schéma zapojení znakových modulù
pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Modul BC4004A má jinou konfiguraci pinù !
symbol
USS
Udd
UO
RS
R/W
E
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
LED A
LED K
úroveò
funkce
0V
GND
+ 5 V Napájení
logické obvody
kat.list.
nastavení kontrastu
H/L
H : pøenos dat L : pøenos instrukce
H/L
H : modul®MCU L : MCU®modul
Enable signál
H, H®L
H/L
H/L
H/L
H/L
Data Bus
H/L
H/L
H/L
H/L
+5V
Napájení LED diod pro podsvícení
(pokud je v modulu použito).
0V
Instrukèní soubor KS0066
Instrukce
C
RS R/W DB7
Clear Display
0 0 0
Return Home
0 0 0
Entry Mode Set
0 0 0
Display On / Off
0 0 0
Cursor / Display Shift
0 0 0
Function Set
0 0 0
Set CG RAM Address
0 0 0
Set DD RAM Address
0 0 1
Read Busy Flag / Address
0 1 BF
Write Data to CG / DD RAM
1 0
Read data from CG / DD RAM 1 1
DB6
0
0
0
0
0
0
1
Kód
DB5 DB4 DB3 DB2 DB1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 1 ID
0 0 1 D C
0 1 SC RL *
1 DL N F *
CG RAM Address
DD RAM Address
Address Counter
Write Data
Read Data
Znaková sada anglická + evropská
n souèástka se doplòuje na sklad
33.06
Popis
DB0
1
*
S
B
*
*
T
Maže displej a nastavuje DD RAM na adresu 0
Nastavuje DD RAM na adresu 0
Povoluje posun kurzoru(S) a nastavuje smìr posuvu (ID)
Zapíná/vypíná displej (D), kurzor (C) a blikání znaku (B)
Posouvá displej / kurzor (SC) v nastaveném smìru (RL)
Nastavuje délku dat (DL), poèet øádkù (N) a formát znaku (F)
Vybírá CG RAM (Character Generator RAM)
Vybírá DD RAM (Display Data RAM)
Ète Busy Flag (BF) a obsah èitaèe adres
Zapisuje data do CG RAM nebo DD RAM
Ète data z CG RAM nebo DD RAM
ID
S
SC
RL
DL
N
F
BF
# souèástka na skladì, výprodej
0
posun vlevo
posun zakázán
posun kurzoru
posun vlevo
4 bity
1 øádek
5 x 7 bodù
modul pøipraven
ms
82 - 1640
40 - 1640
40
40
40
40
40
40
1
43
43
1
posun vpravo
posun povolen
posun displeje
posun vpravo
8 bitù
2øádky
5 x 10 bodù
modul zaneprázdnìn
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
LCD MODULY
Grafické moduly
Základní technické parametry:
napájecí napìtí
logické obvody 4.75V £ UDD £ 5.25V
display
UDD - Uo (25°C) viz tabulka
podsvícení LED 4.2 V DC
podsvícení EL
100 V, 400 Hz, 0.12 mA/cm2
podsvícení CFL 360 V, 40kHz, 5.0 mA
pracovní teploty
standard 0°C a +50oC
rozšíøené -20°C a +70oC
pozorovací úhel
vertikální q = 60°, horizontální Æ = 45°
kmitoèet napìtí pro LCD f = 64Hz
rychlost odezvy displeje tON (25°C) = 100 ms; tOF (25°C) = 150 ms
vestavìný øadiè
viz katalogový list modulu
úrovnì vstup. napìtí
0.7*UDD £ UHIGH £ UDD
0 £ ULOW £ 0.3* UDD
BG12232A
Grafický modul 122 x 32 bodù
C
objednací název
n BG 12232A YPLH
obj.è.
50802
formát
body
122 32
BG12864A
objednací název
obj.è.
n BG 12864A YPLHbn 50803
formát
body
128 64
BG12864D
objednací název
obj.è.
n BG 12864D BNHB
14854
formát
body
128 64
n souèástka se doplòuje na sklad
rozmìr bodu
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) h (mm)
0.4 x 0.45
84.0
44.0
13.2
LCD
STNY
Idd
mA
1.0
podsvícení
Idd
mA
9.7
podsvícení
Idd
mA
9.7
podsvícení
LED
If
mA
120
Uo
V
4.5
If
mA
330
Uo
V
9.0
If
mA
Uo
V
9.0
øadiè
prac.teploty
SED1520D
rozšíøené
øadiè
prac.teploty
KS107/108
rozšíøené
øadiè
prac.teploty
T6963C
standard
Grafický modul 128 x 64 bodù
rozmìr bodu
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) h (mm)
0.48 x 0.48
93.0
70.0
13.1
LCD
STNY
LED
Grafický modul 128 x 64 bodù
rozmìr bodu
rozmìry modulu
LCD
mm
š (mm) v (mm) h (mm)
0.40 x 0.56
78.0
70.0
9.2 STNmodrá
# souèástka na skladì, výprodej
LED
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
33.07
LCD MODULY
BG24064A
objednací název
obj.è.
n BG 24064A GPLBbn 51236
formát
body
240 64
BG240128B
Grafický modul 240 x 64 bodù
rozmìr bodu
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) h (mm)
0.49 x 0.49 180.0 65.0
15.1
LCD
STN
Idd
mA
9.0
podsvícení
LED
If
mA
660
Uo
V
12.5
If
mA
900
Uo
V
18.5
øadiè
prac.teploty
T6963C
standard
øadiè
prac.teploty
T6963C
rozšíøené
Grafický modul 240 x 128 bodù
C
objednací název
obj.è.
n BG 240128B2YPLHbn 50805
formát
rozmìr bodu
rozmìry modulu
body
mm
š (mm) v (mm) h (mm)
240 128 0.43 x 0.43 144.0 104.0 14.3
LCD
STNY
Idd
mA
50.0
podsvícení
LED
Schéma zapojení grafických modulù
Schéma zapojení slouí pouze pro základní
orientaci. Skuteèné zapojení modulu se liší v
závislosti na typu pouitého øadièe, funkci
pinu UEE a druhu podsvícení. Detailní
zapojení, pøesná funkce pinù a instrukèní
soubor je uveden v katalogovém listì pro
kadý grafický modul a øadiè
Zdroje pro podsvícení grafických modulù
n souèástka se doplòuje na sklad
33.08
# souèástka na skladì, výprodej
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

Podobné dokumenty

LCD - Webnode

LCD - Webnode CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp), výbojka se studenou katodou, barva bílá jas (cd / m ) barva napájení tlouška (mm) prac. teplota (°C) životnost (hod) LED EL CCFL

Více

lcd moduly - ECOM s.r.o.

lcd moduly - ECOM s.r.o. CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp), výbojka se studenou katodou, barva bílá N bez podsvícení LED EL CCFL

Více

e stažení zde - Traktory a japonské malotraktory

e stažení zde - Traktory a japonské malotraktory ZDE VÁM UVÁDÍME SKUTEČNÉ VÝKONY NEJPRODÁVANĚJŠÍCH JAPONSKÝCH TRAKTORŮ A ZDA MÁ TRAKTOR POHON PŘEDNÍCH KOL NEBO POUZE ZADNÍCH, PŘESVĚČTE SE ZDE O VÝKONU VÁMI VYBRANÉHO TRAKTORU. Výkon se vždy uvádí ...

Více

Soudečková ložiska

Soudečková ložiska Mazací otvory a drážka Modifikace vnějšího kroužku

Více

Novinky Ruckus Wireless

Novinky Ruckus Wireless – Přecenění stávajících SKU a přidány nové SKU – Zákazník má možnost koupě ZD1106 a až poté upgradovat na 1112,1125 nebo 1150 bez placení premium – Zjednodušení pro sklad: Distributoři mají možnost...

Více

Změna vzhledu rámečku vybraných LCD modulů

Změna vzhledu rámečku vybraných LCD modulů Výrobce Bolymin oznámil zmìnu vzhledu rámeèku LCD modulù u následujících typových oznaèení: BC1601A, BC1601B, BC1602, BC2002D, BC2004A, BG320240A Tyto produkty budou v pùvodním provedení dále dostu...

Více

ceník ke stažení - pujcovaninaradi.cz

ceník ke stažení - pujcovaninaradi.cz ø6-14mm - vodou chlazené ø230 mm/22 - za 1mm ø125mm - za 1mm ø180mm, 200mm - za 1 mm ø150mm - za 1 mm ø300mm - za 1 mm ø230mm, ø 125mm - PRODEJ ø230mm, ø 125mm - PRODEJ ø125mm - 1mm

Více

1/2014 - Krajská nemocnice T. Bati, as

1/2014 - Krajská nemocnice T. Bati, as pacienti,která občané a spolupracovníci, nemocnice, již 87 let drží musejí všichni pracovat na 100 procent vysokou laťku úrovně medicíny, se stá- a jeden bez druhého se neobejdou. Krajská nemocnice...

Více