Hroubovický Zpravodaj

Transkript

Hroubovický Zpravodaj
Hroubovický
Zpravodaj
č.4-5/2015
Knihovna Františka Langera
Dne 30.5.2015 dojde ke slavnostnímu zahájení činnosti knihovny při obecním
úřadu Hroubovice.
Obrátili jsme se na příbuzné spisovatele, kronikáře obce Hroubovice, divadelního ochotníka, hudebníka, rolníka, člověka devatera řemesel a vůbec člověka, který
naši obec miloval, pana Františka Langera(1872-1949), se žádostí o svolení, abychom
mohli jeho jménem obecní knihovnu nazvat.
Oslovení, tedy paní Vladimíra Dejdarová, pan Walter Löwy a pan Ing.Aleš Švanda se
záměrem vyslovili souhlas.
Mohu Vám tedy s radostí oznámit, že knihovna bude pojmenována po velké
osobnosti historie naší obce a ponese název Knihovna Františka Langera.
Srdečně Vás zveme k účasti na slavnostním zahájení a to v budově obecního úřadu,
dne 30.5.2015 v 10.00 hodin.
(msa)
Výlety zpátky, 3. díl
Proč se země otřásla? Možná trest za hru „Na rasa“
Jsou lidové zvyky, u kterých je dobře, že se nedochovaly. Třeba hra „Na rasa“,
která byla v Hroubovicích na konci devatenáctého století tak populární, že se dostala až
do obecní kroniky.
Její podobu zaznamenal František Langer a zpočátku vše vypadá nevinně. Taková běžná lidová veselice na křesťanské Letnice, které se slaví vždy 50 dnů po Velikonocích.
„Zábavy byly výhradně taneční, spojené s nějakou významnou hrou. Oblíbená
taková slavnost byla v pondělí svatého Ducha – „Na rasa“. Asi v jednu hodinu odpoledne
sešly se družičky a mládenci a muzika je vedla k rybníku. V průvodu tom na půlvoze
seděl Pepek Šimečků, opentlen a maškarádami vyšňořen jako představitel rasa.“
Až sem vše v pořádku, takových průvodů procházelo vesnicí za rok několik, třeba o
zimním masopustu. Jenže hra „Na rasa“ měla pokračování:
„U rybníka chytil obecní humorista Pepek Šimečků připravenou žábu a vzav ji
za zadní nožky, říkal vinč:
Jedna bába čarovala,
z ječmene kroupy dělala
a z prosa jáhly,
to byly její čáry!
Žábu roztrhl zaživa ve dví, hodil mezi lid, muzika hrála a šlo se průvodem do sálu.“
Trhat žáby zaživa, to se opravdu nemá a slouží ke cti našich předků, že brzy si sami
tyto obyčeje zakázali, stejně jako třeba stínání kohouta. Navíc pohněvaná příroda
sama lidem ukázala, kdo je silnější. Hroubovicím například nebylo nic platné, že měly
speciální zvon, který je měl bránit před ničivým krupobitím:
„V roce 1877 hnaly se hrozivé mraky od Chrasti, byl prudký vítr a my dávali proti větru dveře a jiné clony, aby kroupy okna nerozbily. Do toho se mířil nářek domácích i
sousedů – a obecní zvonek! Ten byl vysvěcen proti kroupám, že tyto pak se hrnuly na lesy,
jak mě matka říkala. Tenkráte ale přece se nasypaly, až ležely na zemi ještě druhý den.“
Trestem za trhání žab mohly být i povodně a zemětřesení, o kterých se rovněž píše v
obecní kronice.
„Povodní bylo několik, ale největší roku 1881 na svatého Jana Nepomuka, kdy byla průtrž
mračen taková, že nežli se lidé naobědvali, už ti povodeň byla. Zatopovala obydlí při potoku a odnášela pařezy od svaté Anny u hostince. Zemětřesení bylo roku 1886, kdy si lidé
jdoucí na rorát vyprávěli, že v noci se zatřásla země, až okna zadrnčela, hodiny zůstaly
stát a lampa visící ve vzduchu se houpala.“
Hra „Na rasa“ skončila, příroda se přestala zlobit a tak když se po letech znovu otřásla
země, mohli si za to už lidé prokazatelně sami.
„Druhé takové zemětřesení bylo kolem desáté hodiny večerní za světové války roku 1917,
tuším asi v létě po žních. Nejprve prudký otřes, až okna drnčela, za ním druhý a pak třetí
slabší. Ptal jsem se lidové hvězdárny v Pardubicích, která sdělila mi, že vyletěla prachárna
v Prusku, což pak noviny potvrdily,“ zapsal František Langer. (dam)
Výřez náletových dřevin na pozemcích v majetku obce
V minulém čísle Hroubovického zpravodaje, jsme oznámili možnost odkupu dřeva, získaného výřezem náletových dřevin a to formou vhození nabídky do
připravené urny.Celkem byly vhozeny 3 nabídky od občanů naší obce, a to na částky
550Kč, 700Kč a 800Kč.Dle předem vyhlášených pravidel zvítězila nejvyšší podanná
nabídka, tedy 800Kč za prostorový metr nabízeného dřeva, kterou podal pan Vlastimil
Dopita.
Získané prostředky, ve výši 8000Kč, použijeme na uspořádání některé z dalších kulturních akcí.
(msa)
Stavba kanalizace v obci Hroubovice
Anketa uspořádaná zastupitelstvem obce na téma vůle občanů k podpoře
myšlenky vybudování obecní splaškové kanalizace byla vyhodnocena s kladným
výsledkem, tedy občané se vyslovili pro realizaci tohoto záměru.Při vyhodnocování
výsledků ankety jsme zjistili, že v případě jednoho anketního lístku došlo k jeho
okopírování hlasujícím(4x) a v jednom případě došlo ke zfalšování kontrolního kódu.
Případným zájemcům jsou tato falsa k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Nedokážeme predikovat, jakým směrem se ubírá myšlení člověka, který je
podobného činu schopen, každopádně tento čin vypovídá velmi mnoho o jeho morálních kvalitách.
(msa)
Odpady, odpadky
V areálu bývalé Botany je umístěn kontejner na bioodpad, zejména větve, listí,
posekanou trávu, shnilé ovoce atd.Do kontejneru nepatří uhynulá zvířata či jiný odpad
neorganického původu(kovy, plasty atd.).Pokud tedy nekompostujete, není nutné
vyvážet tento druh odpadu do lesa, či jej pálit. Uložení zde je zdarma a přístup ke kontejneru je ve všechny pracovní dny či o víkendech, od 8.00 hodin do 18.00 hodin.
V případě, že budou přístupová vrata do areálu Botany v uvedených termínech
uzavřena, obraťte se na starostu obce na telefonním čísle 774 427 174(lze pouze prozvonit, zavolá Vám zpět).
Velkým problémem je bezohlednost některých občanů ke svému okolí a to v případě
třídění odpadu.
Je chvályhodné, že třídíte odpad, tato záslužná činnost se odrazí primárně na
stavu planety Země, v jakém ji zanecháme budoucím generacím.Problém je v tom, že
například plasty(ale platí i pro ostatní), které vytřídíte, patří do k tomu účelu určených
nádob.Tím, že zanecháte vytříděný odpad v plastovém pytli vedle těchto nádob,
znečišťujete veřejné prostranství, za což vám může být udělena pokuta.Navíc, přenášíte
svou pohodlnost buď na zaměstnance obecního úřadu, či na kolemjdoucí občany, kteří
této bezohlednosti nedokáží přihlížet a sami váš odpad do nádob přemístí.
Zkuste se před tím, než se znovu dopustíte přestupku znečištení veřejného prostranství,
na chvíli zamyslet a zodpovědět si otázku, v jaké obci chcete žít?
Špinavé, zavalené odpadky, nebo čisté, upravené?
Na závěr, v některých lokalitách bude zřejmě vhodné navýšení počtu sběrných nádob.
Pokud máte podnět, k tomuto tématu, zapište jej a vhoďte do bílé schránky na budově
obecního úřadu, nebo nám jej přijďte sdělit na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
(msa)
Čištění a opravy obecních cest
Všem občanům velmi děkujeme, za uposlechnutí výzvy a přemístění vašich
automobilů či jiných překážek z obecních komunikací v době jejich proběhnuvšího
strojového čištění a oprav.
(msa)
Beltine v Hroubovicích
Tradiční pálení čarodejnic, které se uskutečnilo na hřišti pod zastávkou dne
30.4.2015 bylo z pohledu počtu účastníků nadprůměrné, počasí nám přálo a všichni
zůčastnění si odnesli príjemný zážitek, soudě z jejich zpětné vazby.
Na podporu naší obce v pořádání akce jsme obdrželi finanční podporu ve výši 5.000Kč
od společnosti AK Auto, zabývající se spedicí a autodopravou, za což jí patří náš velký
dík.Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách této akce.
Dále všem účastníkům akce samotné, za pomoc s navozením perfektní atmosféry v
jejím průběhu.
Příští rok se s vámi všemi těšíme znovu na shledanou.
(msa)
Sousedské sváteční posezení
Sousedské sváteční posezení s hudbou, které se uskutečnilo dne 9.5.2015 od 15.00
hodin na obecním úřadě, předčilo veškerá očekávání.
Harmonikář, pan Daněk z Řestok, zahrál celou řadu známých písní, které přiměly
zůčastněné ke zpěvu a tanci.
Jsme moc rádi, že jste přišli a vyslali nám tak jasný signál, že máte zájem o společná
setkání.
Budeme tedy v pořádání akcí v podobném duchu pokračovat a budeme se těšit na vaši
účast.
(msa)
www.besk.cz
BESK spol. s r. o., 503 33 Praskačka 25, okr. Hradec Králové.
Tel.: 603 783 273, e-mail: [email protected].
40% sleva
Česká
betonová taška
Komerční sdělení
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice
Obecní úřad Hroubovice informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hroubovice.
Místo konání: Obec Hroubovice – místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51
Doba konání: 22.5.2015 od 18:00 hodin
Navržený program:
1)
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2)
Schválení programu
3)
Volba člena kontrolního výboru
4)
Veřejné osvětlení
5)
Obecní rozhlas
6)
Rozpočtová opatření
7)
Schválení závěrečného účtu
8)
Odkanalizování obce Hroubovice
9)
Narovnání vlastnických vztahů na parcele 355/1 a
sousedních parcelách – zahrádky na „Rafandě“
10)
Výstavba kulturně-společenského areálu Hroubovice
11)
Poskytování sociálních služeb městem Luže
12)
Sběrný dvůr Luže
13)
Výstavba rodinného domu-žadatel o souhlas obce, pan Kamenický
14)Diskuse
Přijměte prosím pozvání k účasti,
rádi si vyslechneme váš názor na chod obce a život v ní!
Vydává Obecní úřad a zastupitelstvo obce Hroubovice.
Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. dne každého měsíce.
Písemné příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Hroubovice nebo je
zasílejte na adresu :
Obecní úřad Hroubovice
Hroubovice 51
538 54 Luže
či na e-mail [email protected].
Názory redakční rady nemusí být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků.