1.24 FF, 2.24 FF

Transkript

1.24 FF, 2.24 FF
OdpovÌd· p¯edpis˘m n·sledujÌcÌch evropsk˝ch
smÏrnic:
1.24 FF, 2.24 FF
- 90/396 EU SmÏrnice pro plynovÈ p¯Ìstroje
- 73/23 EU SmÏrnice pro nÌzkÈ napÏtÌ
- 89/336 EU SmÏrnice o elektromagnetickÈ kompatibilitÏ
««
- 92/42 EU SmÏrnice o ˙Ëinnosti
ï IdentifikaËnÌ ËÌslo v˝robku: CE-0085AT0281
ï Kotle typu C12 horizont·lnÌ odkou¯enÌ,
C32 vertik·lnÌ odkou¯enÌ, C42 komÌn LAS
ï kategorie plynov˝ch p¯Ìstroj˘ II2H3B/P
ï PodmÌnky pouûitÌ:
- Maxim·lnÌ kotlov· teplota: 90∞C
- Maxim·lnÌ provoznÌ p¯etlak: 3 bar
- Nastaviteln˝ rozsah provoznÌ teploty 40 aû 90∞C
- BezpeËnostnÌ termostat: 105∞C
ï HluËnost: 45 dB (A)
0085
SZ⁄ BRNO
Z·vÏsnÈ plynovÈ kotle, s nucen˝m
odtahem spalin pro vyt·pÏnÌ a p¯Ìpravu
teplÈ uûitkovÈ vody (TUV) 10 aû 24 kW
CITY 1.24 FF : pouze vyt·pÏnÌ
CITY 2.24 FF : vyt·pÏnÌ a pr˘tokov· p¯Ìprava TUV
CITY 1.24 FF BI : vyt·pÏnÌ a akumulaËnÌ p¯Ìprava TUV pomocÌ integrovanÈho z·sobnÌku TUV 50
nebo 80 l vedle kotle
CITY 1.24 FF BS : vyt·pÏnÌ a akumulaËnÌ p¯Ìprava TUV pomocÌ oddÏlenÈho z·sobnÌku TUV 50, 80 nebo 150 l vedle kotle
Druh provozu
Pouze vyt·pÏnÌ
Palivo
Vyt·pÏnÌ
+ TUV
GAZ
ZemnÌ plyn H,
Propan
8666Q002
CITY 2.24 FF
8666Q017A
CITY 1.24 FF BI
1. 1. Popis
ÿadu z·vÏsn˝ch plynov˝ch kotl˘ CITYÖFF p¯edstavujÌ kotle s
vysokou ˙ËinnostÌ s nucen˝m odtahem spalin. SystÈm s·nÌ
spalovacÌho vzduchu a nucenÈho odtahu spalin m˘ûe mÌt
vodorovnÈ vy˙stÏnÌ p¯es obvodovou zeÔ budovy nebo svislÈ
vy˙stÏnÌ p¯es vodorovnou respektive öikmou st¯echu. HlavnÌ
mÏdÏn˝ v˝mÏnÌk s ochranou vrstvou s vysokou tepelnou
odolnostÌ umoûÚuje dos·hnout ˙Ëinnost spalov·nÌ aû 92 %.
Kotle CITYÖFF jsou vybaveny plynov˝m atmosfÈrick˝m
ho¯·kem s modulacÌ tepelnÈho v˝konu v rozsahu 8 aû 24 kW.
Z·vÏsnÈ kotle ¯ady CITYÖFF jsou optim·lnÏ p¯izp˘sobeny
pouûitÌ pro vyt·pÏnÌ resp. vyt·pÏnÌ s p¯Ìpravou TUV. Mont·ûnÌ
r·m, kter˝ je souË·stÌ z·kladnÌho vybavenÌ, umoûÚuje snadnÈ
p¯ipojenÌ kotle jak p¯i nov˝ch instalacÌch, tak i v p¯ÌpadÏ v˝mÏny
tepelnÈho zdroje p¯i rekonstrukci st·vajÌcÌ topnÈ soustavy.
U kombinovan˝ch kotl˘ je ¯eöena pr˘tokov· p¯Ìprava TUV navÌc
s moûnostÌ okamûitÈ energetickÈ rezervy. V p¯ÌpadÏ vyööÌch
n·rok˘ na p¯Ìpravu TUV jsou k dispozici z·vÏsnÈ z·sobnÌky s
nep¯Ìm˝m oh¯evem o objemu 50, 80 nebo 150 litr˘.
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
Stiebel Eltron spol. s r. o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5, tel.: (02) 5 111 6111, fax: (02) 3551 2122
e-mail: [email protected], www.stiebel-eltron.cz
P¯ednosti z·vÏsn˝ch kotl˘ ¯ady CITYÖFF
m· vestavÏn˝ uzavÌracÌ kohout, vyjÌmateln˝ filtr, regulaËnÌ ventil
pr˘toku TUV a vypouötÏcÌ öroub.
Z·kladnÌ vybavenÌ ¯ady z·vÏsn˝ch kotl˘ CITY umoûÚuje
snadnÈ uvedenÌ do provozu:
Z·vÏsnÈ kotle CITY jsou vybaveny jednoduch˝m ovl·dacÌm
panelem s n·sledujÌcÌmi funkcemi:
- V˝bÏr ze dvou dÈlek horizont·lnÌho odkou¯enÌ 800 nebo 1500
mm, vertik·lnÌ odkou¯enÌ nebo p¯ipojenÌ na komÌn LAS
Vöechny modely z·vÏsn˝ch kotl˘ CITYÖFF mohou b˝t
vybaveny tÏmito typy odkou¯enÌ. PodrobnÏjöÌ informace jsou
uvedeny na str·nk·ch 13 aû 25.
- Ovl·dacÌ panel z·vÏsn˝ch kotl˘ ¯ady CITY obsahuje dvÏ
regulaËnÌ ˙rovnÏ - pro uûivatele a pro servisnÌho technika.
Uûivatel m˘ûe mÏnit n·sledujÌcÌ parametry z·vÏsnÈho kotle:
ï druh provozu
ï teplotu kotlovÈ vody
ï teplotu TUV
Teplota je zn·zorÚov·na elektronicky na displeji ovl·dacÌho
panelu; dvÏ zelenÈ LED diody urËujÌ, jedn·-li se o okruh
vyt·pÏnÌ nebo TUV. ElektrickÈ propojenÌ po sbÏrnici (BUS) mezi
ovl·dacÌm panelem kotle a d·lkov˝m ovl·d·nÌm EASYMATIC
(zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ) umoûÚuje navÌc:
ï regulovat teplotu vyt·pÏnÈho prostoru
ï ËasovÏ nez·visle programovat okruh vyt·pÏnÌ a okruh TUV
ï d·lkovÏ ovl·dat kotel
ï zobrazenÌ druhu eventu·lnÌ poruchy kotle
- Mont·û na n·stÏnn˝ r·m vybaven˝ mont·ûnÌ rampou pro
p¯ipojenÌ vody a plynu
Vöechny z·vÏsnÈ kotle ¯ady CITY jsou dod·v·ny v z·kladnÌm
vybavenÌ s mont·ûnÌm r·mem, umoûÚujÌcÌm zavÏöenÌ kotle.
SouË·stÌ tohoto r·mu je p¯ipojovacÌ rampa vybaven·
5 uzavÌracÌmi ventily a tvarovan˝m potrubÌm umoûÚujÌcÌm
p¯ipojenÌ vody a plynu shora nebo zdola. Toto zapojenÌ
umoûÚuje provÈst kontrolu tÏsnosti otopnÈ soustavy jeötÏ p¯ed
instalacÌ kotle.
VypouötÏnÌ kotle je ¯eöeno v˝vodem z PVC ∅ 32 mm, kter˝ je
souË·stÌ dod·vky.
- RegulaËnÌ ˙roveÚ pro servisnÌho technika
Tato ˙roveÚ se inicializuje stiskem tlaËÌtka "KominÌk" na
ovl·dacÌm panelu kotle. Tento reûim umoûÚuje provoz kotle na
minim·lnÌ a maxim·lnÌ tepeln˝ v˝kon za ˙Ëelem se¯ÌzenÌ kotle p¯i
prvnÌm uvedenÌ do provozu a kontrolu bezpeËnostnÌho
termostatu kotle p¯i pravideln˝ch periodick˝ch prohlÌdk·ch
kotle, s doporuËen˝m intervalem prohlÌdek 1 rok. Stiskem
tlaËÌtka " Diagnostika poruch" se na displeji zn·zornÌ poslednÌ 3
druhy poruch, kterÈ se na kotli, resp. v p¯ipojenÈ topnÈ soustavÏ
vyskytly.
- VestavÏn˝ hydraulick˝ oddÏlovaË
Vöechny z·vÏsnÈ kotle ¯ady CITY jsou vybaveny vestavÏn˝m
hydraulick˝m oddÏlovaËem, kter˝ umoûÚuje efektivnÌ
napouötÏnÌ topnÈ soustavy z okruhu studenÈ vody p¯Ìmo na
kotli p¯i dodrûenÌ platn˝ch hygienick˝ch p¯edpis˘.
- Z·kladnÌ dod·vka v provedenÌ pro zemnÌ plyn nebo propan
Vöechny z·vÏsnÈ kotle ¯ady CITY jsou dod·v·ny v z·kladnÌm
provedenÌ pro zemnÌ plyn H nebo propan. Pro propan je moûno
objednat jako zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ sadu HA 213.
P¯Ìprava teplÈ uûitkovÈ vody (TUV)
- SnadnÈ elektrickÈ p¯ipojenÌ
Vöechny z·vÏsnÈ kotle ¯ady CITY jsou vybaveny kabelem pro
p¯ipojenÌ elektrickÈho nap·jenÌ. P¯ipojenÌ dalöÌho p¯ÌsluöenstvÌ se
prov·dÌ jednoduch˝m konektorov˝m propojenÌm v zadnÌ Ë·sti
ovl·dacÌho panelu kotle.
CITY 2.24 FF: Pr˘tokov· p¯Ìprava TUV s energetickou rezervou
Z·vÏsn˝ kotel CITY 2.24 FF umoûÚuje pr˘tokovou p¯Ìpravu TUV
pomocÌ mÏdÏnÈho v˝mÏnÌku TUV, kter˝ obsahuje energetickou
rezervu, zajiöùujÌcÌ teplou vodu okamûitÏ po otev¯enÌ odbÏrovÈho
mÌsta TUV. Z·roveÚ je umoûnÏn zpoË·tku minim·lnÌ pr˘tok TUV
2 l/min.
- VybavenÌ z·vÏsn˝ch kotl˘ ¯ady CITY 1.24 FF pro p¯ipojenÌ k
z·sobnÌku TUV
Vöechny z·vÏsnÈ kotle ¯ady CITY 1.24 FF jsou od v˝robce
vybaveny pro p¯ipojenÌ k z·sobnÌku TUV: p¯epÌnacÌm ventilem
TUV, hydraulick˝m propojenÌm a uzavÌracÌmi ventily.
CITY 1.24 BI FF a 1.24 BS FF: akumulaËnÌ p¯Ìprava TUV pomocÌ
z·sobnÌku
Vöechny z·sobnÌky TUV, kterÈ se dod·vajÌ s v˝öe uveden˝mi
kotli jsou uvnit¯ opat¯eny smaltem (vypalovacÌ teplota 890∞C),
kter˝ splÚuje nejp¯ÌsnÏjöÌ hygienickÈ poûadavky pro
potravin·¯skÈ ˙Ëely. PÏnov· recyklovateln· izolace omezuje
tepelnÈ ztr·ty tÏchto z·sobnÌk˘ na minimum.
- VÌcefunkËnÌ kohout pro kotle ¯ady CITY 2.24 FF
Z·vÏsnÈ kotle ¯ady CITY 2.24 FF jsou od v˝robce vybaveny
vÌcefunkËnÌm kohoutem pro vstup studenÈ vody. Tento kohout
2. P¯ehled jednotliv˝ch model˘
Vöechny modely mohou b˝t volitelnÏ vybaveny :
- horizont·lnÌm odkou¯enÌm ∆ 60/100 mm, l = 800 mm
(ÖVH 8) - viz str. 16
- horizont·lnÌm odkou¯enÌm ∆ 60/100 mm, l = 1500 mm
(ÖVH 15) - viz str. 16
- vertik·lnÌm odkou¯enÌm ∆ 80/125 mm, v = 1210 mm
(ÖVV 12) - viz str. 19
- adaptÈrem pro p¯ipojenÌ na komÌn LAS (ÖV 3 CE) - viz str. 24
äirok· nabÌdka jednotliv˝ch model˘ umoûÚuje splnit vöechny
obvyklÈ poûadavky jejich vyuûitÌ: samotnÈ vyt·pÏnÌ, vyt·pÏnÌ s
pr˘tokovou p¯Ìpravou TUV a vyt·pÏnÌ s akumulaËnÌ p¯Ìpravou
TUV.
Vöechny modely jsou k dispozici jak pro spalov·nÌ zemnÌho
plynu, tak pro spalov·nÌ kapalnÈho plynu - propanu.
ðSamotnÈ vyt·pÏnÌ
4 modely kotl˘
Z·vÏsnÈ kotle CITY 1.24 jsou urËeny pro samotnÈ vyt·pÏnÌ.
Jsou vöak vybaveny funkËnÌmi prvky, kterÈ umoûÚujÌ p¯ipojenÌ
z·sobnÌkovÈho oh¯ÌvaËe TUV (viz modely 1.24 FF BI a 1.24 FF
BS na n·sledujÌcÌ stranÏ).
CITY 1.24 FF VH 8
CITY 1.24 FF VH 15
CITY 1.24 FF VV 12
CITY 1.24 FF V 3CE
8666Q002
Modulovan˝ v˝kon kotle
10 aû 24 kW
2
ð Vyt·pÏnÌ a pr˘tokov· p¯Ìprava TUV
4 modely kotl˘
V˝mÏnÌk TUV z·vÏsn˝ch kotl˘ CITY 2.24 FF umoûÚuje
okamûitou p¯Ìpravu TUV po otev¯enÌ odbÏrovÈho mÌsta TUV.
V˝mÏnÌk TUV obsahuje energetickou rezervu, zajiöùujÌcÌ
teplou vodu okamûitÏ po otev¯enÌ odbÏrovÈho mÌsta
TUV. Z·roveÚ je umoûnÏn zpoË·tku minim·lnÌ pr˘tok
TUV 2 l/min.
CITY 2.24 FF VH 8
CITY 2.24 FF VH 15
CITY 2.24 FF VV 12
CITY 2.24 FF V 3CE
8666Q002
Modulovan˝ v˝kon pro vyt·pÏnÌ
10 aû 24 kW
Modulovan˝ v˝kon pro TUV
8 aû 24 kW
ð Vyt·pÏnÌ a akumulaËnÌ p¯Ìprava TUV pomocÌ integrovanÈho z·sobnÌku TUV
8 model˘ kotl˘
Komplety CITY 1.24 FF BI 50 a 1.24 FF BI 80 tvo¯Ì kompaktnÌ
celek z·vÏsnÈho kotle a z·sobnÌku TUV 50 l nebo 80 l v
opl·ötÏnÌ shodnÈho designu. Z·sobnÌk lze umÌstit volitelnÏ
vlevo nebo vpravo od kotle. Vyrovn·nÌ ËelnÌ strany kotle a
z·sobnÌku se prov·dÌ pomocÌ vhodnÈho mont·ûnÌho r·mu,
kter˝ je souË·stÌ z·kladnÌ dod·vky:
- standardnÌ provedenÌ pro model CITY 1.24 FF BI-50
- zesÌlenÈ provedenÌ pro model CITY 1.24 FF BI-80
Hydraulick· propojovacÌ sada mezi kotlem a z·sobnÌkem TUV i
mont·ûnÌ öablona jsou dod·v·ny spoleËnÏ se z·sobnÌkem TUV.
Toto ¯eöenÌ vyt·pÏnÌ a komfortnÌ p¯Ìpravy TUV p¯edstavuje
zvl·öù esteticky dokonalÈ ¯eöenÌ ve spojenÌ kotle a z·sobnÌku
TUV do kompaktnÌho celku.
CITY 1.24 FF BI-50 VH 8
CITY 1.24 FF BI-50 VH 15
CITY 1.24 FF BI-50 VV 12
CITY 1.24 FF BI-50 V 3CE
CITY 1.24 FF BI-80 VH 8
CITY 1.24 FF BI-80 VH 15
CITY 1.24 FF BI-80 VV 12
CITY 1.24 FF BI-80 V 3CE
8666Q017A
Modulovan˝ v˝kon pro vyt·pÏnÌ
10 aû 24 kW
Modulovan˝ v˝kon pro TUV
viz technick· data z·sobnÌk˘
BMF 50 a BMF 80 na str. 5
ð Vyt·pÏnÌ a akumulaËnÌ p¯Ìprava TUV pomocÌ oddÏlenÈho z·sobnÌku TUV
12 model˘ kotl˘
CITY 1.24 FF BS-50 VH 8
CITY 1.24 FF BS-50 VH 15
CITY 1.24 FF BS-50 VV 12
CITY 1.24 FF BS-50 V 3CE
CITY 1.24 FF BS-80 VH 8
CITY 1.24 FF BS-80 VH 15
CITY 1.24 FF BS-80 VV 12
CITY 1.24 FF BS-80 V 3CE
8666Q020A
Modulovan˝ v˝kon pro vyt·pÏnÌ
10 aû 24 kW
Modulovan˝ v˝kon pro TUV
viz technick· data z·sobnÌk˘
BMF 50 a BMF 80 na str. 5
CITY 1.24 FF BS 150 VH 8
CITY 1.24 FF BS 150 VH 15
CITY 1.24 FF BS 150 VV 12
CITY 1.24 FF BS 150 V 3CE
8666Q035
Modulovan˝ v˝kon pro vyt·pÏnÌ
10 aû 24 kW
Modulovan˝ v˝kon pro TUV
viz technick· data z·sobnÌku
BMS 150 na str. 5
3
Z·sobnÌky TUV BMF 50, BMF 80 i BMS 150 mohou b˝t v malÈ
i vÏtöÌ vzd·lenosti od z·vÏsnÈho kotle CITY 1.24 FF vlevo nebo
vpravo od nÏj.
Vyrovn·nÌ ËelnÌ strany kotle a z·sobnÌku se prov·dÌ pomocÌ
vhodnÈho mont·ûnÌho r·mu, kter˝ je souË·stÌ z·kladnÌ
dod·vky:
CITY 1.24 FF BS-50 a BS-80:
- standardnÌ provedenÌ pro model CITY 1.24 FF BI-50
- zesÌlenÈ provedenÌ pro model CITY 1.24 FF BI-80
Hydraulick· propojovacÌ sada mezi kotlem a z·sobnÌkem TUV i
mont·ûnÌ öablona jsou dod·v·ny spoleËnÏ se z·sobnÌkem TUV
a jsou urËeny pro oddÏlenou mont·û kotel/z·sobnÌk s mezerou
15 mm.
3. P¯ipojovacÌ rozmÏry z·vÏsn˝ch kotl˘ a z·sobnÌk˘ TUV
HlavnÌ rozmÏry (v mm)
CITY 1.24 FF a CITY 2.24 FF
450
=
CITY 1.24 FF s distanËnÌm r·mem (pro mont·û se z·sobnÌkem
TUV - 80 litr˘)
380
242
=
450
312
450
=
84
84
=
880
880
CITY 1.24 FF BI-50 a CITY 1.24 FF BI-80
380
242
890
440
135 135
410
20
450
312
225
84
20
886
880
CITY 1.24 FF BI-50
8666F015
CITY 1.24 FF BI-80
Pozn·mka: Pro upevnÏnÌ a hydraulickÈ p¯ipojenÌ se vyuûijÌ rozmÏry a obr·zky na stranÏ 24 a 25.
CITY 1.24 FF BS-50, CITY 1.24 FF BS-80 a 1.24 FF BS 150
Komplety CITY 1.24 FF BS jsou kotle CITY 1.24 FF s
p¯Ìstavn˝m z·sobnÌkem BMF 50, BMF 80 nebo BMS 150 pro
p¯Ìpravu TUV.
Dole jsou uvedeny rozmÏry tÏchto z·sobnÌk˘, rozmÏry kotl˘ viz
v˝öe. K vyrovn·nÌ ËelnÌ stÏny z·sobnÌku 80 l a kotle 1.24 FF se
pouûÌv· vyv˝öen˝ distanËnÌ r·m.
BMF 50 a BMF 80
BMS 150
450
=
=
410
135 135
20
590
450
C B
A
225
440
Ø 570
1054
560
P
A
N
880
=
v
=
886
M
H
125
R 3/4
=
=
260
vstup
studenÈ
vody
R 3/4
v˝stup
z v˝mÏnÌku
G 3/4
400
mini
RozmÏr M
RozmÏr N
RozmÏr P
153
180
305
Pohled zespodu
A : vstup do v˝mÏnÌku G 3/4
B : v˝stup z v˝mÏnÌku G 3/4
C : v˝stup TUV R 3/4
D : vstup studenÈ vody R 3/4
E : Ochrann· anoda
F : »iötÏnÌ v˝mÏnÌku
H : JÌmka
8953F001A
A : »iötÏnÌ v˝mÏnÌku
B : JÌmka pro Ëidlo termostatu TUV
C : JÌmka pro Ëidlo teplomÏru
H : Ochrann· anoda
BMF 50
380
69
146
H
F
E
3
15 80
1
0
11 30
2
vstup do
v
G 3/4
270
C
47
BMF 80
450
113
190
4
B
D
Pohled zespodu
sejmut˝ spodnÌ kryt
R : VnÏjöÌ z·vit
Rp : Vnit¯nÌ z·vit
G : Z·vit pro plochÈ tÏsnÏnÌ
8953F004A
ð SpoleËn· technick· data z·vÏsn˝ch kotl˘ CITY
ProvoznÌ podmÌnky: max. provoznÌ teplota kotle: 90∞C, max. provoznÌ hydraulick˝ p¯etlak: 3 bar, rozsah nastavenÌ kotlovÈ teploty:
40 aû 90∞C, bezpeËnostnÌ termostat: 105∞C, rozsah nastavenÌ teploty TUV: 40 aû 60∞C (model 2.24)
Model
Jednotka
Jmenovit˝ tepeln˝ v˝kon (⁄T a TUV)
Jmenovit˝ tepeln˝ p¯Ìkon (⁄T a TUV)
⁄Ëinnost spalov·nÌ
Minim·lnÌ tepeln˝ v˝kon (pro vyt·pÏnÌ)
Minim·lnÌ tepeln˝ p¯Ìkon (pro vyt·pÏnÌ)
Tepeln˝ v˝kon pro TUV
Minim·lnÌ tepeln˝ v˝kon pro TUV
Minim·lnÌ tepeln˝ p¯Ìkon pro TUV
Okruh vyt·pÏnÌ Jmenovit˝ pr˘tok (∆T = 20 K)
Minim·lnÌ provoznÌ p¯etlak
ExpanznÌ n·doba
Objem
Tlak vzduchu
OrientaËnÌ spot¯eba plynu ZemnÌ plyn H (G 20)
Propan (G 31)
Spalinov· cesta MnoûstvÌ spalin ( jmenovit˝ tepeln˝ v˝kon)
Teplota spalin (jmenovit˝ tepeln˝ v˝kon)
ElektrickÈ p¯ipojenÌ Nap·jecÌ napÏtÌ (50 Hz)
Elektrick˝ p¯Ìkon
1.24 FF
1.24 FF BI-..
1.24 FF BS-..
2.24 FF
24
26,4
> 92
10
11,5
8
9,5
≅ 1000
0,1
8
0,75
2,79
2,05
69,5
114
230
≅ 80
24
26,4
> 92
10
11,5
24
8
9,5
≅ 1000
0,1
8
0,75
2,79
2,05
69,5
114
230
≅ 80
kW
kW
%
kW
kW
kW
kW
kW
l/h
bar
l
bar
m3/h
kg/h
kg/h
∞C
V
VA
ð Technick· data p¯Ìpravy TUV
CITY 2.24 FF
⁄Ëinnost p¯i jmen. tep. v˝konu
Jmenovit˝ pr˘tok TUV pro ∆T 30 K
%
l/min
Minim·lnÌ provoznÌ p¯etlak
Minim·lnÌ p¯etlak p¯i TUV 11 l/min
Maxim·lnÌ p¯etlak studenÈ vody
90,8
11,2
bar
bar
bar
Z·sobnÌky TUV BMF 50, BMF 80 a BMS 150 pro komplety CITY 1.24 FF BI a 1.24 FF BS
Maxim·lnÌ provoznÌ p¯etlak TUV: 7 bar.
Pozn·mka: V souladu s »SN 06 0830 je nutno na vstupu studenÈ vody osadit pojistnou skupinu obsahujÌcÌ pojistn˝ ventil s otevÌracÌm p¯etlakem max. 7 bar.
Z·sobnÌk TUV
Objem
Objem v˝mÏnÌku
Povrch v˝mÏnÌku
Tepeln˝ v˝kon v˝mÏnÌku (3)
Trval˝ v˝kon (3)
äpiËkov˝ v˝kon p¯i ∆T 30 K
MnoûstvÌ TUV p¯i ∆T 30 K
za 1. hodinu (4)
Doba p¯Ìpravy TUV
(z 10 na 60∞C)
PohotovostnÌ ztr·ta p¯i 65∞C
Tepeln· ztr·ta
BMF 50 (2)
50
3
0,75
24
590
130
BMF 80 (2)
80
3
0,75
24
590
165
BMS 150 (2)
150
6
0,90
24
590
243
l
725
760
790
min
10
15
26
1,1
0,53
1,1
0,41
2,2
0,38
l
l
m2
kW
l/h
l/10 min
kWh/24 h
Wh/24 h. l. ∞C
(2) BÏhem p¯Ìpravy TUV, kotlov· teplota je automaticky regulov·na na 85∞C.
(3) ∆T pro TUV je 35 K, teplota studenÈ vody 10∞C.
(4) Teplota TUV 65∞C, studen· voda 10∞C.
5
0,1
1,3
8
CITY 1.24 FF a CITY 2.24 FF
Horizont·lnÌ odkou¯enÌ
Manostat tlaku spalin
V˝vody pro mϯenÌ
diferenËnÌho tlaku a
emisÌ spalin
TÏsnÌcÌ spona
BoËnÌ stÏna
opl·ötÏnÌ (bÌl·
barva)
Automatick˝
odvzduöÚovaË
(propojen˝ p¯Ìmo s
expanznÌ n·dobou)
»elnÌ stÏna
kotle (bÌl·
barva)
Ventil·tor pro
odtah spalin
»idlo kotlovÈ teploty
BezpeËnostnÌ
termostat
ExpanznÌ
n·doba
HlavnÌ mÏdÏn˝
v˝mÏnÌk
ManipulaËnÌ
˙chytka
Keramick·
izolace
spalovacÌ
komory
AtmosfÈrick˝
nerezov˝ ho¯·k
ZapalovacÌ
elektrody
IonizaËnÌ
sonda
UtÏsnÏn·
spalovacÌ
komora
OdvzduöÚovaË
»idlo teploty
energetickÈ
rezervy TUV
3-stupÚovÈ
obÏhovÈ
Ëerpadlo
MÏdÏn˝
v˝mÏnÌk TUV
Trojcestn˝
p¯epÌnacÌ ventil
Izolace
v˝mÏnÌku TUV
TlakomÏr
VypouötÏnÌ
v˝mÏnÌku TUV
Pohon
p¯epÌnacÌho
ventilu TUV
»idlo
teploty TUV
Pojistn˝
ventil
SnÌmaË pr˘toku
Hydraulick˝
oddÏlovaË
Kohout vratnÈ vody do kotle
Ovl·dacÌ panel s
v˝klopn˝m krytem
ModulaËnÌ
plynov˝ ventil
Kohout v˝stupu
topnÈ vody z
kotle
Kohout
v˝stupu
TUV
ZapalovacÌ
automatika
UzavÌracÌ kohout
plynu s p·Ëkou
6
VÌcefunkËnÌ kohout pro vstup
studenÈ vody
Zobrazen˝ model: CITY 2.24 FF VH 8
(mod¯e resp. slabÏ vyznaËenÈ popisy se vztahujÌ pouze
k provedenÌ CITY 2.24 FF)
CITY 1.24 FF BI-80
Z·sobnÌk BMF 80
Kotel CITY 1.24
s distanËnÌm r·mem
»elnÌ panely kotle a
z·sobnÌku ve stejnÈ
˙rovni
V˝stup TUV
OdvzduönÏnÌ
v˝mÏnÌku
PropojovacÌ sada
kotel/z·sobnÌk
Pojistn· skupina
(nenÌ souË·stÌ dod·vky)
Hydraulick˝ oddÏlovaË
Vstup studenÈ vody
Z·sobnÌk BMF 50 pro komplet CITY 1.24 FF BS-50
Z·sobnÌk BMS 150 pro komplet CITY 1.24 FF BS-150
Opl·ötÏnÌ z ocelovÈho plechu vypalovacÌ bÌl· barva
V˝stup TUV
Spir·lov˝ smaltovan˝
v˝mÏnÌk
Recyklovateln· izolace
z pÏnovÈho polyuretanu
bez PBC
JÌmka pro Ëidlo teplomÏru
Recyklovateln· izolace z
pÏnovÈho polyuretanu bez
polychlorovan˝ch bifenyl˘
JÌmka pro Ëidlo TUV
Spir·lov˝ smaltovan˝ v˝mÏnÌk
Ochrann· anoda
Ochrann· anoda
V˝stup v˝mÏnÌku
JÌmka pro Ëidlo TUV
Vstup v˝mÏnÌku
OdvzduönÏnÌ v˝mÏnÌku
SnÌmateln˝ kryt reviznÌho
otvoru
Vstup studenÈ vody
Opl·ötÏnÌ z ocelovÈho
plechu - vypalovacÌ bÌl·
barva
OdvzduönÏnÌ
v˝mÏnÌku
V˝stup v˝mÏnÌku
Vstup studenÈ vody
SnÌmateln˝ kryt
reviznÌho otvoru
Vstup
v˝mÏnÌku
8666F023A
V˝stup TUV
8953Q001
7
V˝konovÈ parametry kotl˘ CITY 1.24 FF a 2.24 FF dle podmÌnek francouzskÈ normy NF D 30-002
ð V˝stupnÌ kotlov· teplota se mÏnÌ dle poûadovanÈho tepelnÈho p¯Ìkonu topnÈ soustavy
81∞C a vÌce
Tm = 50∞ C
V˝kon
Pa
Rm
66 aû 80∞ C
Tm = 45∞ C
Pm Pam Ppm Pam Ppm Rm
51 aû 65∞ C
Tm = 40∞ C
do 50∞ C
Tm = 35∞ C
Pm Pam Ppm Pam Ppm Rm
Pm Pam Ppm Pam Ppm Rm
Pm Pam Ppm Pam Ppm
p¯i
v
v
vnÏ
vnÏ
v
v
vnÏ
vnÏ
v
v
vnÏ
vnÏ
v
v
vnÏ
vnÏ
50 K
Vh
Vh
Vh
Vh
Vh
Vh
Vh
Vh
Vh
Vh
Vh
Vh
Vh
Vh
Vh
Vh
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
max.
195 83,9 24586 111 105 147 139 84,4 24733 90
85
125 118 84,9 24879 70
66
103
97
85,4 25026 50
48
82
77
min.
195 80,3 10250 111 105 147 139 80,8 10314 90
85
125 118 81,3 10378 70
66
103
97
81,8 10442 50
48
82
77
W
%
W
%
W
%
W
%
W
ð V˝stupnÌ kotlov· teplota je konstantnÌ
81∞ C a vÌce
66 aû 80∞ C
51 aû 65∞ C
do 50∞ C
Tm = 80∞ C
Tm = 70∞ C
Tm = 55∞ C
Tm = 45∞ C
max.
195 80,9 23707 255 240 296 280 81,9 24000 204 193 244 231 83,4 24440 133 126 171 161 84,4 24733 90
85
125 118
mini.
195 77,3 9867 255 240 296 280 79,3 10000 204 193 244 231 79,8 10186 133 126 171 161 80,8 10314 90
85
125 118
Kategorie ˙Ëinnosti *: B
T¯Ìda: 500
* Kategorie ˙ËinnostÌ:
kategorie A: ˙Ëinnost < 80 %;
kategorie B: ˙Ëinnost > 80 %;
kategorie C: kondenzace
VodnÌ objem: mal˝
⁄Ëinnost p¯Ìpravy TUV: 90,8 % (model 2.24)
Tm: st¯ednÌ kotlov· teplota v roce
Pa: Klidov· ztr·ta pro DT kotel/okolÌ 50 K
Rm: ⁄Ëinnost p¯i teplotÏ Tm
Pm: Tepeln˝ v˝kon p¯i teplotÏ Tm
Pam: TepelnÈ ztr·ty prostoru p¯i teplotÏ Tm
Ppm: Vyza¯ovanÈ ztr·ty p¯i teplotÏ Tm
Vh: Obytn˝ prostor; teplota ve Vh = 18∞C; mimo Vh = 10∞C
ZmÏna pr˘toku TUV
(CITY 2.24 FF)
PracovnÌ pole regulace teploty TUV v z·vislosti na pr˘toku
(CITY 2.24 FF)
- v z·vislosti na p¯ipojovacÌm p¯etlaku studenÈ vody
- v z·vislosti na nastavenÌ regulaËnÌho öroubu umÌstÏnÈho na
vÌcefunkËnÌm kohoutu na vstupu studenÈ vody
V˝stupnÌ teplota TUV
Pr˘tok TUV
l/m
∞C
11,2
65
60
OmezenÌ
pr˘toku
na 10 l/min
to
tev
¯en
10
8
6
Re
gu
la
55
OmezenÌ
pr˘toku
na 8 l/min
ou
oh
Ìk
n
Ë
P maxi 24 kW
50
45
P mini 8 kW
4
studen· voda 15∞C
studen· voda 10∞C
studen· voda 5∞C
studen· voda 15∞C
35
studen· voda 10∞C
2
studen· voda 5∞C
40
30
0,01
0,1
1
0
bar
8
P¯ipojovacÌ p¯etlak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
l/min
pr˘tok TUV
8
8666F020
4. Popis ovl·dacÌho panelu
Regulace teploty TUV
(40 aû 60∞C)
TlaËÌtko pro zruöenÌ aktivace udrûovacÌ teploty
TUV ve v˝mÏnÌku TUV (diody A a B nesvÌtÌ)
ZobrazenÌ teploty
- teplota vyt·pÏnÌ nebo
- teplota TUV v p¯ÌpadÏ jejÌ p¯Ìpravy
SvÏteln· signalizace A svÌtÌ v pr˘bÏhu
p¯Ìpravy TUV
SvÏteln· signalizace B svÌtÌ jakmile
ve v˝mÏnÌku TUV je dosaûena
poûadovan· teplota (p¯i 1. uvedenÌ
kotle pod napÏtÌ)
Regulace teploty vyt·pÏnÌ
(40 aû 90∞C)
3 polohov˝ p¯epÌnaË
- protimrazov·
ochrana
- vyt·pÏnÌ a TUV
(zimnÌ provoz)
- TUV (letnÌ provoz)
SvÏteln· signalizace provozu vyt·pÏnÌ
SvÏteln· signalizace
p¯Ìpravy TUV
TlaËÌtko pro diagnostiku poruch
SvÏteln· signalizace
poruchy
OdblokovacÌ tlaËÌtko poruchy
SvÏteln· signalizace p¯Ìtomnosti plamene
Otev¯en˝ kryt se struËn˝m
n·vodem k obsluze
TlaËÌtko "kominÌk" (pro servis)
ZobrazenÌ
tlaku v okruhu
vyt·pÏnÌ
5. Regulace jako volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ pro CITY 1.24 FF a 2.24 FF
ð DialogovÈ d·lkovÈ ovl·d·nÌ Easymatic
Obalov· jednotka AD 136
DialogovÈ d·lkovÈ ovl·d·nÌ Easymatic zajiöùuje regulaci a
t˝dennÌ programov·nÌ vyt·pÏnÌ nÏkolika zp˘soby:
- AUTOMATICK› REéIM p¯epÌn· podle ËasovÈho programu
za¯ÌzenÌ z komfortnÌho reûimu na ˙tlumov˝ a naopak. Teploty
vyt·pÏnÈho prostoru jsou nastavitelnÈ od 5 do 30∞C
- TRVAL› KOMFORTNÕ REéIM udrûuje aû do p˘lnoci teplotu
na stanovenÈ ˙rovni (mezi 5 a 30∞C)
- TRVAL› ⁄TLUMOV› REéIM udrûuje aû do p˘lnoci teplotu
na stanovenÈ ˙rovni (mezi 5 a 30∞C)
- PR¡ZDNINOV› REéIM je urËen pro dlouhodobÏjöÌ
nep¯Ìtomnost, udrûuje teplotu nad bodem mrazu (6∞C) pro
vybranÈ obdobÌ (1 aû 99 dn˘)
- LETNÕ REéIM odpojuje topenÌ a zajiöùuje jen p¯Ìpravu TUV.
Popis :
D·lkovÈ ovl·d·nÌ Easymatic ¯ÌdÌ teplotu kotle a obÏhovÈho
Ëerpadla vyt·pÏnÌ a optimalizuje veöker˝ komfort snÌûenÌm
energetickÈ spot¯eby.
Pr·vÏ tak zajiöùuje regulaci a programov·nÌ p¯Ìpravy TUV (mezi
5 a 30∞C).
NavÌc, v p¯ÌpadÏ poruchy automaticky oznamuje na displeji
ovl·dacÌho panelu kotle odpovÌdajÌcÌm kÛdem chybu zjiötÏnou
mikroprocesorem kotle, aby se usnadnilo a urychlilo vyhled·nÌ
jejÌ p¯ÌËiny.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 185x130x105 mm - Hmotnost: 0,25 kg
9
- tento systÈm regulace m· p¯esnost 0,3 K
- zapojenÌ je buÔ jednÌm dvouûilov˝m
telefonnÌm kabelem nebo jednÌm
elektrick˝m kabelem, jehoû pr˘¯ez m˘ûe
b˝t aû do 2 x 1,5 mm2
- nap·jenÌ d·lkovÈho ovl·d·nÌ je zajiötÏnÈ
kotlem, tedy ne bateriemi
ð 2 typy prostorov˝ch termostat˘ k instalaci v referenËnÌ mÌstnosti jsou k dispozici jako zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ
Programovateln˝ prostorov˝ termostat
Obalov· jednotka AD 137
Tento termostat zajiöùuje regulaci a t˝dennÌ programov·nÌ
vyt·pÏnÌ p˘sobenÌm na ho¯·k. Z·roveÚ zajiöùuje t¯i z·kladnÌ
funkce:
- AUTOMATICK› REéIM: podle naprogramov·nÌ (4 volitelnÈ
ËasovÈ programy) ¯ÌdÌ automaticky topnou soustavu v
komfortnÌm nebo ˙tlumovÈm reûimu. Teploty komfortu a
˙tlumu jsou nastavitelnÈ v rozsahu 5 aû 30∞C.
- TRVAL› REéIM: udrûuje poûadovanou teplotu nez·visle na
ËasovÈm programu (mezi 5 a 30∞C).
- PR¡ZDNINOV› REéIM: je urËen pro dlouhodobÏjöÌ
nep¯Ìtomnost, udrûuje poûadovanou teplotu (mezi 5 a 30∞C)
pro poûadovanÈ obdobÌ (v rozsahu 1 aû 99 dn˘).
Popis: - nap·jenÌ: 2 baterie LR6 (souË·st dod·vky)
- spÌnacÌ diference: +/- 0,3 K
- zapojenÌ je buÔ jednÌm dvouûilov˝m telefonnÌm
kabelem nebo jednÌm elektrick˝m kabelem, jehoû
pr˘¯ez m˘ûe b˝t aû do 2 x 1,5 mm2
RozmÏry obalovÈ jednotky: 130 x 90 x 50 mm - Hmotnost: 0,23 kg
Prostorov˝ termostat neprogramovateln˝
Obalov· jednotka AD 140
Tento prostorov˝ termostat je optimalizovan˝ pro pouûitÌ s
n·stÏnn˝m kotlem CITY, umoûÚuje regulovat pokojovou teplotu
mezi 6 a 30∞C p˘sobenÌm na ho¯·k.
Popis: - spÌnacÌ diference: +/- 0,4 K
- zapojenÌ je buÔ jednÌm dvouûilov˝m telefonnÌm
kabelem nebo jednÌm elektrick˝m kabelem, jehoû
pr˘¯ez m˘ûe b˝t aû do 2 x 1,5 mm2
RozmÏry obalovÈ jednotky: 80 x 80 x 40 mm - Hmotnost: 0,1 kg
6. DalöÌ volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
ExpanznÌ n·doba s objemem 12 litr˘
Obalov· jednotka HA 208
ExpanznÌ n·doba s objemem 12 litr˘ je urËena pro instalace s
topnou soustavou o vÏtöÌ kapacitÏ vody neû expanznÌ n·doba
8-litrov·, kter· je v z·kladnÌm vybavenÌ kotle. Montuje se mÌsto
8-litrovÈ n·doby a z·roveÚ umoûÚuje pr˘chod p¯ipojovacÌch
potrubÌ v r·mu.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 450 x 450 x 150 mm - Hmotnost: 10 kg
V˝bÏr expanznÌ n·doby
Dole uvedenÈ tabulky umoûÚujÌ definovat na z·kladÏ
vlastnostÌ p¯ipojenÈ topnÈ soustavy (kapacita, statick·
v˝öka), zda kotel m˘ûe z˘stat vybaven˝ expanznÌ n·dobou
8 litr˘ namontovanou p˘vodnÏ nebo zda musÌ b˝t vybaven
ex p a n z n Ì n · d o b o u 1 2 l i t r ˘ d o d ·va n o u j a ko z v l · ö t n Ì
p¯ÌsluöenstvÌ.
ExpanznÌ n·doba s objemem 8 litr˘. Tlak 0,75 bar
(z·kladnÌ vybavenÌ)
ExpanznÌ n·doba 12 litr˘. Tlak 0,75 bar.
(zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ)
Max. statick·
v˝öka [m]
Celkov˝ objem
vody [ l ]
5
6
7
8
9
10
Max. statick·
v˝öka [m]
138
129
120
111
102
92
Celkov˝ objem
vody [ l ]
10
5
6
7
8
9
10
213
204
195
186
177
167
Motor 93 W pro 3-stupÚovÈ obÏhovÈ Ëerpadlo
Obalov· jednotka HA 209
V p¯ÌpadÏ instalace topnÈ soustavy s vÏtöÌmi hydraulick˝mi
ztr·tami je moûnÈ vybavit obÏhovÈ Ëerpadlo kotle
v˝konnÏjöÌm motorem neû je v z·kladnÌm vybavenÌ.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 230 x 140 x 130 mm - Hmotnost: 5 kg
V˝bÏr obÏhovÈho Ëerpadla kotle
z·kladnÌm vybavenÌ odpovÌd· nebo zda musÌ b˝t vybaveno
v˝konnÏjöÌm motorem, dod·van˝m jako zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ
(graf vpravo).
ObÏhovÈ Ëerpadlo 80 W (z·kladnÌ dod·vka)
ObÏhovÈ Ëerpadlo s motorem 93 W (volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ)
6
6
5
5
3.
stupeÚ
4
Statick· v˝öka [m]
Statick· v˝öka [m]
Jsou-li zn·my hydraulickÈ ztr·ty topnÈ soustavy a
poûadovan˝ pr˘tok topnÈ vody, umoûÚuje nÌûe uveden˝
diagram zkontrolovat zda 3-stupÚovÈ obÏhovÈ Ëerpadlo v
2.
stupeÚ
3
1.
stupeÚ
2
1
0
3.
stupeÚ
4
3
1.
stupeÚ
2.
stupeÚ
2
1
0
200
400
600
Pr˘tok [l/hod]
800
1000
0
1200
0
200
400
600
Pr˘tok [l/hod]
800
1000
1200
»idlo TUV
Obalov· jednotka AD 138
Toto Ëidlo se zapojuje do ovl·dacÌho panelu z·vÏsnÈho kotle CITY
1.24 a umoûÚuje p¯ednostnÌ p¯Ìpravu TUV v p¯ipojenÈm z·sobnÌku
TUV.
DÈlka kabelu Ëidla TUV: 5 m, p¯ipojenÌ pomocÌ konektoru.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 150 x 105 mm - Hmotnost: 0,1 kg
P¯estavbov· sada na kapaln˝ plyn
P¯estavbov· sada na zemnÌ plyn
Obalov· jednotka HA 213
Obalov· jednotka HA 212
P¯estavbov· sada na kapaln˝ plyn obsahuje trysky pro ho¯·k, clonu
a modulaËnÌ cÌvku pro plynov˝ ventil.
P¯estavbov· sada na zemnÌ plyn obsahuje trysky pro ho¯·k,
clonu a modulaËnÌ cÌvku pro plynov˝ ventil
S·Ëek - Hmotnost: 0,2 kg
S·Ëek - Hmotnost: 0,2 kg
11
PropojovacÌ sady potrubÌ pro nahrazenÌ st·vajÌcÌho kotle z·vÏsn˝m kotlem De Dietrich ¯ady CITY
4 n·sledujÌcÌ propojovacÌ sady potrubÌ umoûÚujÌ nahradit p˘vodnÌ
kotel z·vÏsn˝m kotlem CITY, aniû by bylo nutno topen·¯sky mÏnit
p¯ipojenÌ vody a plynu pro p˘vodnÌ kotel. Na tyto propojovacÌ sady
se p¯ipojuje p¯Ìmo mont·ûnÌ rampa z·vÏsnÈho kotle CITY, kter· je v
jeho z·kladnÌ dod·vce. SouË·stÌ tÏchto mont·ûnÌch sad je 5
öroubenÌ, kterÈ umoûÚujÌ p¯ÌmÈ p¯ipojenÌ na mont·ûnÌ rampu
z·vÏsnÈho kotle CITY.
- Obalov· jednotka HA 214
umoûÚuje nahrazenÌ kotl˘ znaËky ELM-Leblanc typ˘
- GLM 6.20, 5.20, 5.16/18
- GLS 6.20, 5.20, 5.16, 5.12
z·vÏsn˝mi kotli ¯ady CITY.
Stejn· sada m˘ûe b˝t pouûita i v p¯ÌpadÏ nahrazenÌ kotl˘
znaËky ELM-Leblanc typ˘
- GVM 5.Hpe - 5.20e
- GVM C 23 el
v˝stup p¯Ìvod
TUV plynu
vratn·
voda
v˝stupnÌ
voda
z kotle
vstup
studenÈ
vody
8666F024
- Obalov· jednotka HA 215
umoûÚuje nahrazenÌ kotl˘ znaËky Saunier Duval typ˘:
- Thema (cel· ¯ada)
- Themis 23, 23 E, 223, AS 14,
AS 23
- Thelia 23, 623, 6 23 E, 30 E
- SD 135, 219, 223, 228, 235
z·vÏsn˝mi kotli ¯ady CITY.
Stejn· sada m˘ûe b˝t pouûita i v p¯ÌpadÏ nahrazenÌ kotl˘
znaËky Saunier Duval typ˘
- Themis Twin 28 E
- Thelia Twin 28 E.
vratn·
voda
v˝stup
v˝stupnÌ TUV
vstup
voda
studenÈ z kotle
vody
p¯Ìvod
plynu
8666F025
- Obalov· jednotka HA 216
umoûÚuje nahrazenÌ kotl˘ znaËky Chaffoteaux et Maury typ˘
Celtic (cel· ¯ada)
GM (cel· ¯ada)
z·vÏsn˝mi kotli ¯ady CITY.
Pozn·mka:
Pro kotle Chauffoteaux a Maury typ˘ Nectra, Calydra a
Elexia nenÌ t¯eba tuto sadu pouûÌt, p¯ipojenÌ lze provÈst
p¯Ìmo.
vratn·
voda
v˝stupnÌ
vstup
p¯Ìvod studenÈ voda
z kotle
v˝stup plynu
vody
TUV
8666F026
- Obalov· jednotka HA 217
UmoûÚuje nahrazenÌ vöech z·vÏsn˝ch kotl˘ znaËky Vaillant.
vratn·
voda
p¯Ìvod vstup
studenÈ
plynu
v˝stupnÌ v˝stup
vody
voda TUV
z kotle
8666F027
12
7. SystÈm p¯Ìvodu spalovacÌho vzduchu a odvodu spalin
7.1 Instalace plynov˝ch spot¯ebiˢ s uzav¯enou spalovacÌ komorou v obytn˝ch zÛn·ch
Tato instalace musÌ odpovÌdat platn˝m norm·m a p¯edpis˘m,
zejmÈna TPG 800 01 a zkuöenostem, zÌskan˝m ve zkuöebnÌch
laborato¯Ìch v˝robce.
ï Z·kladnÌ rozdÏlenÌ
PlynovÈ z·vÏsnÈ kotle CITY 1.24 FF a 2.24 FF jsou plynovÈ spot¯ebiËe s utÏsnÏnou spalovacÌ komorou a koaxi·lnÌm systÈmem pro
p¯Ìvod spalovacÌho vzduchu a odvodu spalin:
- Horizont·lnÌ odkou¯enÌ
typ C 12
(viz str. 16 aû 18)
nebo
- vertik·lnÌ odkou¯enÌ
typ C 32
(viz str. 19 aû 24)
ï Instalace
- PlynovÈ spot¯ebiËe kategorie C mohou b˝t instalov·ny ve vöech
prostor·ch, kterÈ neobsahujÌ okna nebo jinÈ vÏtracÌ otvory.
- Tyto spot¯ebiËe musÌ b˝t instalov·ny takov˝m zp˘sobem, aby
jejich poloha vzhledem k vedenÌ odvodu spalin nemusela b˝t
bÏhem ˙drûby kotle mÏnÏna.
- Plynov˝ spot¯ebiË vËetnÏ systÈmu odkou¯enÌ musÌ b˝t
instalov·n na mÌstÏ p¯ÌstupnÈm pro pravidelnou ˙drûbu resp.
p¯Ìpadnou opravu.
nebo
- p¯ipojenÌ na komÌn LAS
typ C 42
(viz str. 24)
- PlynovÈ spot¯ebiËe kategorie C mohou b˝t do provozu
v˝hradnÏ s dalöÌm p¯ÌsluöenstvÌm (systÈm odkou¯enÌ Ö), kterÈ
je uvedeno v tomto projekËnÌm podkladu a v n·vodu k
instalaci.
- ⁄pln˝ seznam jednotliv˝ch komponent˘ systÈmu odkou¯enÌ
stejnÏ jako podmÌnky jejich pouûitÌ (minim·lnÌ a maxim·lnÌ
dÈlka, poËet a typ kolen Ö atd.) jsou uvedeny v tomto
projekËnÌm podkladu na str·nk·ch 14 aû 22.
ï VodorovnÈ odkou¯enÌ
- Vy˙stÏnÌ spalin p¯es obvodovou stÏnu budovy musÌ odpovÌdat
technick˝m pravidl˘m TPG 800 01. Toto vy˙stÏnÌ musÌ b˝t
umÌstÏno minim·lnÏ ve vzd·lenosti 0,4 m od dve¯nÌch nebo
okennÌch otvor˘ a 0,6 m od vöech otvor˘ pro p¯Ìvod vzduchu
do mÌstnostÌ.
- Vy˙stÏnÌ systÈmu odkou¯enÌ tÏchto plynov˝ch spot¯ebiˢ musÌ
b˝t umÌstÏno ve v˝öce nejmÈnÏ 1,8 m nad zemÌ a musÌ b˝t
chr·nÏno proti neû·doucÌm z·sah˘m, kterÈ by mohly
znemoûnit norm·lnÌ funkci tÏchto spot¯ebiˢ.
- Vy˙stÏnÌ systÈmu odkou¯enÌ do vnÏjöÌho prostranstvÌ (zejmÈna
ve¯ejn· cesta) ve v˝öce nejmÈnÏ 1,8 m nad zemÌ musÌ
obsahovat nesnÌmateln˝ deflektor* umoûÚujÌcÌ smÏrov·nÌ
odvodu spalin paralelnÏ s obvodovou stÏnou.
- V kaûdÈm p¯ÌpadÏ musÌ b˝t respektov·na minim·lnÌ
v˝öka Hmin = 0,3 m.
VentilaËnÌ otvory
pro p¯Ìvod vzduchu
Vy˙stÏnÌ
spalin
m
0,6n.
mi
0,4 m
min.
H
*Pozn·mka: Horizont·lnÌ odkou¯enÌ HA 200 a HA 201
dod·van· se z·vÏsn˝mi kotli CITYÖVH 8 a VH 15 majÌ jiû
tento deflektor zabudovan˝.
13
VÏtratelnÈ
otvory
(okna,
dve¯eÖ)
Ve¯ejn·
cesta
VÏtracÌ otvor
- Uvaûovan· vzd·lenost je nejkratöÌ vzd·lenost od vnÏjöÌ
p¯ek·ûky.
VnÏjöÌ plocha
stÏny
Osa vy˙stÏnÌ
odkou¯enÌ
od vÏtracÌho
otvoru
min. 0,4 m
- V p¯ÌpadÏ horizont·lnÌho vy˙stÏnÌ odkou¯enÌ öikmou st¯echou
musÌ b˝t dodrûena minim·lnÌ svisl· vzd·lenost koncovky
odkou¯enÌ od povrchu st¯echy 30 cm.
30 cm min.
- V p¯ÌpadÏ horizont·lnÌho vy˙stÏnÌ odkou¯enÌ obvodovou stÏnou
nad horizont·lnÌm povrchem (podlaha, terasaÖ) musÌ b˝t
dodrûena minim·lnÌ svisl· vzd·lenost koncovky odkou¯enÌ od
tohoto povrchu 30 cm.
- V û·dnÈm p¯ÌpadÏ nelze instalovat horizont·lnÌ vy˙stÏnÌ
odkou¯enÌ do tzv. anglickÈho dvorku.
30 cm min.
ï P¯Ìklady horizont·lnÌho vy˙stÏnÌ odkou¯enÌ a doporuËenÈ vzd·lenosti
Vzd·lenost
koutu stÏny
ProximitÈ
de l'angle
d'un mur
b
a
b
a
b ≥ 1m
Jestliûe a ≤ 0,50 m, b ≥ 0,15 m
Jestliûe a > 0,50 m, b ≥ 0,80 m
Vy˙stÏnÌ pod balkonem
Vy˙stÏnÌ dvou
odkou¯enÌ
c
g
g ≥ 0,30m
c ≥ 0,60m
14
ï DoplÚujÌcÌ pokyny pro vertik·lnÌ vy˙stÏnÌ (typ C 32)
40cm
min.
KromÏ minim·lnÌch vzd·lenostÌ od otevÌracÌch a vÏtracÌch otvor˘
(uvedeno na p¯edchozÌch stran·ch), je t¯eba dodrûet n·sledujÌcÌ
pravidla:
- Konec vertik·lnÌho vy˙stÏnÌ musÌ b˝t nejmÈnÏ 30 cm od
povrchu st¯echy (öikmÈ nebo plochÈ) a vstup pro p¯Ìvod
spalovacÌho vzduchu musÌ z˘stat voln˝ i v p¯ÌpadÏ napadnutÌ
snÏhu.
- Pravidlo pro urËenÌ vzd·lenosti dvou svisl˝ch vy˙stÏnÌ:
ï vöeobecnÏ se doporuËuje umÌstit dvÏ svisl· sousednÌ vy˙stÏnÌ
ve stejnÈ horizont·lnÌ ˙rovni
ï v p¯ÌpadÏ, ûe nenÌ moûnÈ umÌstit dvÏ svisl· sousednÌ vy˙stÏnÌ
ve stejnÈ horizont·lnÌ ˙rovni, musÌ b˝t osa nejniûöÌho vy˙stÏnÌ
nejmÈnÏ 0,4 m od vstupu pro p¯Ìvod spalovacÌho vzduchu
v˝öe poloûenÈho vy˙stÏnÌ.
30cm min.
AdaptÈr se
sbÏraËem
kondenz·tu
ï Instalace a p¯ipojenÌ odkou¯enÌ
P¯i pr˘chodu vodorovnÈho odkou¯enÌ stÏnou musÌ b˝t ve stÏnÏ
zabudov·na pr˘chodka. P¯i styku s·dra/ocel, s·dra/hlinÌk,
polystyren/odkou¯enÌ musÌ b˝t dodrûeny pokyny uvedenÈ v
tomto projekËnÌm podkladu. DilataËnÌ mezera mezi pr˘chodkou
(nebo stÏnou) a systÈmem odkou¯enÌ, kter· vznik· bÏhem roku,
musÌ b˝t utÏsnÏna izolaËnÌm materi·lem.
TÏsnost jednotliv˝ch demontovateln˝ch kus˘ p¯i bÏûnÈ ˙drûbÏ
musÌ b˝t zajiötÏna pomocÌ dodanÈho tÏsnÏnÌ a jejich pot¯enÌm
silikonovou vazelÌnou. NesmÌ se pouûÌt jinÈ pasty, kapaliny nebo
tÏsnÌcÌ p·sky.
SystÈm odkou¯enÌ nesmÌ b˝t v û·dnÈm p¯ÌpadÏ zazdÏn˝. MusÌ
b˝t upevnÏn˝ ke stÏnÏ pomocÌ objÌmek. SystÈm odkou¯enÌ nesmÌ
b˝t zablokov·n nebo zalit p¯i pr˘chodu podlahou. UpevÚovacÌ
objÌmky pro toto odkou¯enÌ se umisùujÌ dle obr·zku na str. 21.
SystÈm koaxi·lnÌho odkou¯enÌ, kter˝ proch·zÌ dalöÌmi obytn˝mi
prostory, musÌ b˝t chr·nÏn proti mechanickÈmu poökozenÌ.
Z hlediska pouûitÈ technologie nesmÌ b˝t tyto systÈmy odkou¯enÌ
montov·ny v tÏsnÈ blÌzkosti tepeln˝ch zdroj˘.
JednotlivÈ Ë·sti odkou¯enÌ se vsazujÌ do sebe tak, ûe Ë·st
vzd·lenÏjöÌ od spalinovÈho hrdla se vsazuje do Ë·sti bliûöÌ.
TÏsnÏnÌ nebo p¯Ìpadn˝ spoj nesmÌ b˝t umÌstÏn v pr˘chodu
podlahou nebo stÏnou.
Sklon 0,5 aû 2%
DilataËnÌ mezera mezi pr˘chodkou a systÈmem odkou¯enÌ musÌ b˝t
utÏsnÏna izolaËnÌm materi·lem
Spaliny
P¯Ìvod spalovacÌho vzduchu
Pr˘chodka instalovan· v p¯ÌpadÏ nebezpeËÌ koroze systÈmu odkou¯enÌ
nebo poökozenÌ stÏny
ï Odvod kondenz·tu a deöùovÈ vody
Odvod p¯ÌpadnÈho kondenz·tu a deöùovÈ vody musÌ b˝t
proveden systÈmem odkou¯enÌ se zajiötÏn˝m sklonem
analogicky jako odvod spalin.
D˘leûitÈ upozornÏnÌ:
UpozorÚujeme na nebezpeËÌ koroze kotl˘ instalovan˝ch v
mÌstech, jejichû vzduch m˘ûe b˝t zneËiötÏn halogenov˝mi
uhlovodÌkov˝mi slouËeninami (p¯i chemickÈm ËistÏnÌ, v
tisk·rn·ch, kade¯nick˝ch provozovn·ch, v dom·cnostech
a prostorech pro kutilskou Ëinnost, kde se pouûÌvajÌ
ËistÌcÌ a odmaöùovacÌ prost¯edky, rozpouötÏdla a ¯edidla
nebo sprejovÈ n·dobkyÖatd.).Pokud se tato opat¯enÌ
n e d o d r û Ì , o d p a d · p ¯i p o ö k o z e n Ì k o t l ˘ , v z n i k l È m
u ve d e n˝ m i p ¯Ì Ë i n a m i , p ov i n n o s t d o d ava t e l e d o d r ûe t
p¯edepsanÈ z·ruky.
15
7.2 P¯ehled systÈmu odkou¯enÌ z·vÏsn˝ch kotl˘ CITY a jejich n·vrh:
ð Horizont·lnÌ odkou¯enÌ ∅ 60 / 100 mm
00 mm
1 - 15
HA 20
K dispozici jsou 2 typy odkou¯enÌ:
ï StandardnÌ horizont·lnÌ odkou¯enÌ - dÈlka 800 mm:
Obalov· jednotka HA 200
ï Horizont·lnÌ odkou¯enÌ - dÈlka 1500 mm:
Obalov· jednotka HA 201
0
HA 20
Souprava obsahuje:
- koncov˝ kus 1 (axi·lnÌ potrubÌ ∅ 60/100 mm) s nerezovou
hlavicÌ 2 opat¯enou deflektorem,
- koleno 90∞ 3 (koaxi·lnÌ koleno ∅ 60/100 mm), kterÈ se montuje
p¯Ìmo na spalinovÈ hrdlo z·vÏsnÈho kotle a obsahuje dva mϯÌcÌ
otvory,
- dvÏ r˘ûice na vnit¯nÌ a vnÏjöÌ povrch stÏny, kterou proch·zÌ
koncov˝ kus s hlavicÌ.
- 800
mm
1
3
2
4 (2x)
RozmÏry obalovÈ jednotky HA 200: 1400 x 275 x 255 mm, hmotnost 2,7 kg
RozmÏry obalovÈ jednotky HA 201: 1610 x 260 x 26 mm, hmotnost 3,9 kg
ð VolitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ pro horizont·lnÌ odkou¯enÌ ∅ 60/100 mm
ï ProdlouûenÌ ∅ 60/100 mm pro horizont·lnÌ odkou¯enÌ
K dispozici jsou 3 typy prodlouûenÌ:
Obalov· jednotka HA 205: dÈlka 250 mm
Obalov· jednotka HA 206: dÈlka 500 mm
Obalov· jednotka HA 207: dÈlka 1000 mm
Celkovou dÈlku odkou¯enÌ je moûnÈ zvyöovat maxim·lnÏ do 4 m
spojov·nÌm jednotliv˝ch prodlouûenÌ (v p¯ÌmÈ konfiguraci bez kolen).
Pozn·mka: tato prodlouûenÌ mohou b˝t zkracov·na na
poûadovanou dÈlku.
- Vy˙stÏnÌ dozadu
CITY 1.24 FF, 2.24 FF, 1.24 FF BI 50
1.24 FF BS-50 a 150 (standardnÌ r·m)
CITY 1.24 FF BI-80 a 1.24 FF BS-80
(zesÌlen˝ r·m)
maxi 4 m
maxi 4 m
20
110
20
110
312
84
84
242
50
50
115
115
Ve vöech p¯Ìpadech musÌ b˝t:
- pr˘mÏr otvoru pro pr˘chod stÏnou: min. 115 mm
- ˙hel kles·nÌ smÏrem k vy˙stÏnÌ: 5 aû 20 mm/m.
- BoËnÌ vy˙stÏnÌ
maxi 4 m
20
110
Pozn·mka: Je t¯eba db·t na to, aby systÈm odkou¯enÌ proch·zejÌcÌ
nevyt·pÏn˝mi prostory byl tepelnÏ zaizolov·n. V p¯ÌpadÏ pr˘chodu
systÈmu odkou¯enÌ dalöÌmi obytn˝mi prostory je t¯eba uËinit opat¯enÌ
proti mechanickÈmu poökozenÌ jeho opl·ötÏnÌ.
84
240
50
115
15
8666F076A
RozmÏry obalovÈ jednotky HA 205: 250 x 150 x 110 mm, hmotnost 0,6 kg
RozmÏry obalovÈ jednotky HA 206: 500 x 110 x 110 mm, hmotnost 1,2 kg
RozmÏry obalovÈ jednotky HA 207: 1000 x 110 x 110 mm, hmotnost 2,0 kg
16
ï Koleno 90∞pro horizont·lnÌ odkou¯enÌ a
prodlouûenÌ ∅ 60/100 mm
Obalov· jednotka HA 203
Toto p¯ÌsluöenstvÌ umoûÚuje provÈst 1 nebo 2 zmÏny smÏru o
90∞pro horizont·lnÌ odkou¯enÌ.
Toto koleno m˘ûe b˝t instalov·no p¯Ìmo avöak ne za kolenem,
kterÈ je souË·stÌ z·kladnÌ soupravy HA 200 resp. HA 201.
Ø 100
Toto koleno zp˘sobuje tlakovou ztr·tu odpovÌdajÌcÌ ekvivalentnÌ
dÈlce 1,3 m. O tuto dÈlku je t¯eba snÌûit celkovou dÈlku
odkou¯enÌ.
A
B
StandardnÌ r·m
242
380
ZesÌlen˝ r·m
312
450
DÈlka L max. vËetnÏ uvaûovanÈ
1 zmÏny o 90∞ (prvnÌ koleno
v dod·vce soupravy)
20
L
A
2,7 m
B
180
15
min.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 190 x 190 x 130 mm, hmotnost: 0,8 kg
15
min.
450
8666F077
ï Souprava 2 kolen 45∞pro horizont·lnÌ odkou¯enÌ
a prodlouûenÌ ∅ 60/100 mm
Obalov· jednotka HA 204
Jedno koleno 45∞ umoûÚuje v p¯ÌpadÏ pot¯eby zmÏnit smÏr
horizont·lnÌho vy˙stÏnÌ.
Toto koleno zp˘sobuje tlakovou ztr·tu odpovÌdajÌcÌ ekvivalentnÌ
dÈlce 1,3 m. O tuto dÈlku je t¯eba snÌûit celkovou dÈlku
odkou¯enÌ.
A
B
StandardnÌ r·m
242
380
ZesÌlen˝ r·m
312
450
20
Ø 100
Ø 100
20
A
B
450
50 min.
L
B
75
104
45°
A
15 min.
175
450
L
8666F078
L = 3 m max.
165
15 min.
L2
L1 + L2 = 2 m max.
8666F079A
RozmÏry obalovÈ jednotky: 220 x 220 x 140 mm ,hmotnost: 1 kg
ï Souprava pro vy˙stÏnÌ vodorovnÈho odkou¯enÌ öikmou st¯echou (pouze pro krytinu z taöek)
obalov· jednotka CX 49
Tato sada umoûÚuje vodorovnÈ vy˙stÏnÌ odkou¯enÌ öikmou
st¯echou se sklonem 40 aû 60∞.
242 (standardnÌ r·m)
312 (zesÌlen˝ r·m)
max. 4 m
20
400
max. 4 m
20
240
400
V p¯ÌpadÏ pot¯eby je moûno vyuûÌt prodlouûenÌ uveden· na
str. 16 .
600
40 aû 60
600
40 aû 60
Vy˙stÏnÌ dozadu
15
8666F081A
BoËnÌ vy˙stÏnÌ
RozmÏry obalovÈ jednotky: 820 x 550 x 320 mm, hmotnost: 5 kg
17
ï SbÏraË kondenz·tu ∅ 60/100 mm - obalov· jednotka HA 211
V p¯ÌpadÏ pot¯eby zapojenÌ horizont·lnÌho odkou¯enÌ s vertik·lnÌ
Ë·stÌ L1 vÌce neû 250 mm je nezbytnÈ vloûit mezi v˝stup z kotle
a tuto Ë·st sbÏraË kondenz·tu.
*
150
Tlakov· ztr·ta sbÏraËe kondenz·tu odpovÌd· ekvivalentnÌ dÈlce
0,5 m a o tuto dÈlku musÌ b˝t celkov· dÈlka odkou¯enÌ snÌûena.
L2
Koleno 90∞
(HA 203)
L1
* ZasazenÌ do sebe 50mm+
PovinnÏ sbÏraË kondenz·tu
HA 211
Dod·vanÈ p¯ÌsluöenstvÌ umoûÚuje provÈst efektivnÌ zapojenÌ
sbÏraËe kondenz·tu s odpadnÌm potrubÌm vËetnÏ sifonu u
pojistnÈho ventilu z·vÏsnÈho kotle.
139
UpozornÏnÌ: mont·û sifonu je t¯eba provÈst p¯ed zavÏöenÌm
kotle.
L 1 ≥ 0,25m
L 1 +L 2 :maxi 3,5m
RozmÏry obalovÈ jednotky: 160 x 160 x 120 mm, hmotnost: 0,9 kg
8666F080
ð Horizont·lnÌ odkou¯enÌ ∅ 80/125 mm
730
Obalov· jednotka CX 119
ï V p¯ÌpadÏ pot¯eby je moûnÈ dodat koncov˝ kus horizont·lnÌho
odkou¯enÌ dÈlky 730 mm o ∅ 80/125 mm mÌsto standardnÏ
dod·vanÈho koncovÈho kusu o ∅ 60/100 mm (HA 200 nebo
201). Tento koncov˝ kus je dod·v·n vËetnÏ dvou r˘ûic na
vnÏjöÌ a vnit¯nÌ povrch obvodovÈ stÏny.
8666Q039
ï Pro p¯izp˘sobenÌ koncovÈho kusu (∅ 80/125 mm) na
Koleno 90∞
povinnÏ
spalinovÈ hrdlo kotle (∅ 60/100 mm) je povinnÏ nutnÈ pouûÌt:
- sbÏraË kondenz·tu s adaptÈrem - obalov· jednotka
HA 210 (viz str. 19)
- koleno 90∞ - obalov· jednotka CX 76 (viz str. 20)
ï ProdlouûenÌ ∅ 80/125 mm
- dÈlka 0,25 m - obalov· jednotka CX 64 (viz str. 20)
- dÈlka 0,50 m - obalov· jednotka CX 65 (viz str. 20)
- dÈlka 1,00 m - obalov· jednotka CX 66 (viz str. 20)
jsou rovnÏû k dispozici jako volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ a
umoûÚujÌ zv˝öit dÈlku horizont·lnÌho odkou¯enÌ aû do celkovÈ
dÈlky 8 m.
ï Souprava 2 kolen 45∞ o ∅ 80/125 mm - obalov· jednotka
CX 68 (viz str. 20) umoûÚuje v p¯ÌpadÏ pot¯eby zmÏnit smÏr
vodorovnÈho odkou¯enÌ.
ï Toto horizont·lnÌ odkou¯enÌ m˘ûe b˝t rovnÏû p¯ipojeno s
vertik·lnÌ Ë·stÌ: toto m˘ûe b˝t provedeno buÔ 1 prodlouûenÌm
(obalov· jednotka CX 64, 65 nebo 66) nebo 1 kompenzaËnÌm
kusem - obalov· jednotka CX 67 (viz str. 20).
CX 76
L
ProdlouûenÌ
CX 64/65/66
ProdlouûenÌ
CX 64
nebo
CX 119
kompenzaËnÌ
kus
CX 67*
149
SbÏraË
·tu
Èrem povinnÏ
HA 210
*koleno CX 76 m˘ûe
b˝t rovnÏû p¯ipojeno
p¯Ìmo ke sbÏraËi
kondenz·tu HA 210
L :max. 8m
ï Ochrann· m¯Ìûka - obalov· jednotka DY 166
Tato m¯Ìûka je pot¯ebn· pro horizont·lnÌ vy˙stÏnÌ ∅ 80/125 mm
(obalov· jednotka CX 119), kterÈ se nach·zÌ ve v˝öce menöÌ
neû 1,8 m nad zemÌ.
Pozn·mka: horizont·lnÌ v˝stup öikmou st¯echou - obalov· jednotka CX 49 - popsan˝ na str. 17 pro odkou¯enÌ ∅ 60/100 mm, je
rovnÏû moûnÈ pouûÌt pro odkou¯enÌ ∅ 80/125 mm.
18
ð Vertik·lnÌ odkou¯enÌ
Xmin
ï Vertik·lnÌ odkou¯enÌ ∅ 80/125 mm, v˝öka 1235 mm
Obalov· jednotka CX 50 (Ëern· barva)
Obalov· jednotka CX 87 (Ëerven· barva)
Tento koncov˝ kus m˘ûe b˝t dod·n v ËernÈ nebo ËervenÈ
b a r vÏ. K t o mu t o v y ˙ s t Ï n Ì mu s Ì b˝ t p ov i n n Ï p o u û i t a
pr˘chodka vodorovnou nebo öikmou st¯echou (viz dalöÌ
popis).
Je-li vertik·lnÌ vy˙stÏnÌ umÌstÏno v blÌzkosti svislÈ stÏny,
musÌ b˝t respektov·na d·le uveden· minim·lnÌ vzd·lenost
Xmin (viz obr·zek vedle a n·sledujÌcÌ tabulka).
ho¯lav˝
neho¯lav˝
RozmÏr Xmin
1,5 m
0,5 m
CX 50
v˝öka: 1235 mm
Materi·l stÏny
CX 87
Pozn·mka: vertik·lnÌ vy˙stÏnÌ (obalovÈ jednotky CX 50 a
CX 87) jsou dod·v·ny s 1 upevÚovacÌ objÌmkou s patkou pro
uchycenÌ.
∅ 125 mm
vnit¯nÌ roura
∅ 80 mm
8666Q036
RozmÏry obalovÈ jednotky: 1310 x 290 x 290 mm, hmotnost: 19 kg
8666Q037
ï SbÏraË kondenz·tu s adaptÈrem ∅ 80/125 mm
Obalov· jednotka HA 210
SbÏraË kondenz·tu dod·van˝ s vertik·lnÌm odkou¯enÌm se
umÌstÌ p¯ed vertik·lnÌ odkou¯enÌ p¯Ìmo na spalinovÈ hrdlo kotle.
Do celkovÈ dÈlky vertik·lnÌho odkou¯enÌ musÌ b˝t vûdy
zapoËÌt·n sbÏraË kondenz·tu, neboù umoûÚuje z·roveÚ
p¯izp˘sobenÌ odkou¯enÌ ∅ 80/125 mm na pr˘mÏr spalinovÈho
hrdla kotle ∅ 60/100 mm.
Odvod kondenz·tu se prov·dÌ pomocÌ p¯ÌsluöenstvÌ dodanÈho
se sbÏraËem a p¯ipojuje se mezi tento sbÏraË a odpadnÌ
potrubÌ kotle.
UpozornÏnÌ: mont·û sifonu se prov·dÌ p¯ed zavÏöenÌm kotle.
Dod·vanÈ p¯ÌsluöenstvÌ umoûÚuje provÈst efektivnÌ zapojenÌ
sbÏraËe kondenz·tu s odpadnÌm potrubÌm vËetnÏ sifonu u
pojistnÈho ventilu z·vÏsnÈho kotle.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 290 x 190 x 210 mm, hmotnost: 2,5 kg
ð VolitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ dod·vanÈ pro vertik·lnÌ odkou¯enÌ
Pr˘chodky pro öikmou st¯echu
50
0
Pro p¯izp˘sobenÌ svislÈho odkou¯enÌ p¯i vy˙stÏnÌ öikmou
st¯echou jsou k dispozici 2 typy pr˘chodek zajiöùujÌcÌ tÏsnost
mezi koncov˝m kusem ∅ 80/125 mm a öikmou st¯echou:
ï Pr˘chodka pro öikmou st¯echu se sklonem 25 aû 35∞
25∞ aû 35∞
nebo
35∞ aû 55∞
Obalov· jednotka CX 52 (Ëern· barva)
Obalov· jednotka CX 83 (Ëerven· barva)
ï Pr˘chodka pro öikmou st¯echu se sklonem 35 aû 55∞
500
Obalov· jednotka CX 63 (Ëern· barva)
Obalov· jednotka CX 84 (Ëerven· barva)
RozmÏry obalovÈ jednotky: 450 x 200 x 150 mm, hmotnost: 3,5 kg
ï Pr˘chodka pro vodorovnou st¯echu
Obalov· jednotka CX 51
DosedacÌ plocha pr˘chodky pro vodorovnou st¯echu je z
eloxovanÈho hlinÌku. Pr˘chodka zajiöùuje tÏsnost mezi
koncov˝m kusem ∅ 80/125 mm a vodorovnou st¯echou.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 500 x 500 x 150 mm, hmotnost: 3,5 kg
19
ï KrycÌ plechy pro koneËnou ˙pravu interiÈru
Obalov· jednotka CX 72
Tyto plechy jsou urËeny pro koneËnou ˙pravu vnit¯nÌho
povrchu u pr˘chodu svislÈho vy˙stÏnÌ ∅ 80/125 mm
st¯echou.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 270 x 270 x 25 mm, hmotnost: 0,5 kg
ï UpevÚovacÌ objÌmka s patkou pro uchycenÌ - kr·tk·
Obalov· jednotka CX 118
s
Tato upevÚovacÌ objÌmka ∅ 125 mm umoûÚuje uchycenÌ
koncov˝ch kus˘ CX 50 nebo CX 87 ∅ 80/125 mm k nosnÈ
konstrukci.
s
m
5m
2
1
ï UpevÚovacÌ objÌmka s patkou pro uchycenÌ - dlouh·
Colis CX 79
s
s
Tato upevÚovacÌ objÌmka ∅ 125 mm umoûÚuje uchycenÌ
prodlouûenÌ CX 64, 65 nebo 66 - viz d·le.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 210 x 200 x 25 mm, hmotnost: 0,2 kg
ï ProdlouûenÌ ∅ 80/125 mm
K dispozici jsou 3 typy vertik·lnÌho prodlouûenÌ:
Obalov· jednotka CX 64: dÈlka 250 mm
Obalov· jednotka CX 65: dÈlka 500 mm
Obalov· jednotka CX 66: dÈlka 1000 mm
Ta t o p r o d l o u ûe n Ì u m o û Úu j Ì z v y ö ova t c e l kovo u d È l k u
odkou¯enÌ pro pot¯eby instalace.
S c h È m a t a n a s t r· n k · c h 2 1 a û 2 3 u d ·va j Ì m a x i m · l n Ì
ekvivalentnÌ dÈlky pro r˘znÈ konfigurace odkou¯enÌ.
Pozn·mka: tato prodlouûenÌ nemohou b˝t zkracov·na.
V p¯ÌpadÏ pot¯eby je t¯eba pouûÌt nÌûe uveden˝ kompenzaËnÌ
kus.
RozmÏry obalov˝ch jednotek:
Obalov· jednotka CX 64: 260 x 140 x 150 mm, hmotnost: 0,5 kg
Obalov· jednotka CX 65: 510 x 140x 150 mm, hmotnost 1,4 kg
Obalov· jednotka CX 66: 1050 x 140 x 150 mm, hmotnost 2,6 kg
ï KompenzaËnÌ kus ∅ 80/125 mm
dÈlka aû 0,30 m
Obalov· jednotka CX 67
PouûitÌ kompenzaËnÌho kusu je nezbytnÈ v p¯ÌpadÏ, jestliûe
p¯edchozÌ p¯ÌsluöenstvÌ neumoûÚuje dos·hnout p¯esnou
celkovou poûadovanou dÈlku odkou¯enÌ. KompenzaËnÌ kus
umoûÚuje ˙pravu celkovÈ dÈlky v rozsahu 5 aû 25 cm.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 510 x 140 x 150 mm, hmotnost: 1,1 kg
ï Souprava 2 kolen 45∞ ∅ 80/125 mm
- obalov· jednotka CX 68
ï Koleno 87∞ ∅ 80/125 mm - obalov· jednotka CX 76
Sada kolen 45∞nebo koleno 87∞umoûÚujÌ v nezbytnÈm
p¯ÌpadÏ zmÏnit smÏr vy˙stÏnÌ odkou¯enÌ (viz schÈmata na
stran·ch 22 aû 24).
RozmÏry obalovÈ jednotky CX 68: 310 x 270 x 150 mm, hmotnost: 1,3 kg
RozmÏry obalovÈ jednotky CX 76: 315 x 255 x 150 mm, hmotnost: 1,0 kg
20
m
0m
23
8666Q038
P¯Ìklad instalace vertik·lnÌho odkou¯enÌ
765
ï äikm· st¯echa
ï Vodorovn· st¯echa
1
1235
1
2b
2a
6
7
Ø 150
8
3
8666F082A
4
5
8
3
4
5
8
3
4
9
CITY 1.24 FF
- Koncov˝ kus ∅ 80/125 mm, dÈlka 1235 mm, obalov·
jednotka CX 50 (Ëern· barva) nebo CX 87 (Ëerven· barva)
2 a - Pr˘chodka öikmou st¯echou, obalov· jednotka CX 52, 83, 63
nebo 84
2 b - Pr˘chodka vodorovnou st¯echou, obalov· jednotka CX 51
3 - ProdlouûenÌ ∅ 80/125 mm , obalov· jednotka CX 64, 65
nebo 66
4 - KompenzaËnÌ kus ∅ 80/125 mm, obalov· jednotka CX 67
5 - Koleno 45∞ ∅ 80/125 mm, obalov· jednotka CX 68
6 - KrycÌ plechy pro koneËnou ˙pravu interiÈru, obalov·
jednotka CX 72
7 - UpevÚovacÌ objÌmka ∅ 125 mm, obalov· jednotka CX 118
(1 objÌmka je souË·stÌ dod·vky koncovÈho kusu CX 50 nebo
CX 87)
8 - UpevÚovacÌ objÌmka ∅ 125 mm, obalov· jednotka CX 79
9 - SbÏraË kondenz·tu ∅ 80/125 mm, obalov· jednotka HA 210
1
Pozn·mka: R˘zn· p¯ÌsluöenstvÌ, uveden· v tomto p¯ÌkladÏ, jsou uvedena na stran·ch 19 a 20.
21
Maxim·lnÌ ekvivalentnÌ dÈlky svislÈho odkou¯enÌ
L1
L1
2 kolena 45
L2
L2
1 koleno 45
L1
1 koleno 45
2 kolena 45
Odklon max. 2,20 m
L3
L3
Sb
Sb
Sb
Instalace bez kolen
Instalace se 2 koleny 45
L1 MAX : 10 m
L1 + L2 + L3 : 9 m
L2 MAX : 3 m
Instalace se 4 koleny 45∞
nebo 2 koleny 87∞
L1 + L2 + L3 : 8 m
L2 MAX : 2 m
8666F083
TlakovÈ ztr·ty v p¯epoËtu na ekvivalentnÌ dÈlku:
1 koleno 87∞ ≅ 1 m
2 kolena 45∞ ≅ 1 m
SbÏraË kondenz·tu ≅ 0,5 m
D˘leûitÈ upozornÏnÌ :
Form·lnÏ je zak·z·no upravovat nebo zkracovat koncov˝ kus,
prodlouûenÌ a kolena. Pro tyto ˙Ëely je t¯eba povinnÏ pouûÌt
kompenzaËnÌ kus, kter˝ upravÌ celkovou dÈlku na p¯esn˝
poûadovan˝ rozmÏr.
P¯i pr˘chodu podlahou je nezbytnÈ instalovat pr˘chodku (nenÌ
souË·stÌ dod·vky), umoûÚujÌcÌ volnÈ uloûenÌ prodlouûenÌ.
UpevÚovacÌ objÌmky se montujÌ na odkou¯enÌ s odstupem 1
metr.é·dn· upevÚovacÌ objÌmka nesmÌ b˝t montov·na na
kompenzaËnÌ kus.
Na z·vÏr je t¯eba zkontrolovat stav odkou¯enÌ je-li souË·stÌ
instalace kompenzaËnÌ kus.
Pozn·mka:
22
VnÏjöÌ mont·û odkou¯enÌ s instalaËnÌ sadou DY 60
1. Svisl˝ koncov˝ kus ∅ 80/125 mm - obalov· jednotka CX 50 (Ëern·
barva) nebo CX 87 (Ëerven· barva)
3. ProdlouûenÌ ∅ 80/125 mm - obalov· jednotka CX 64, 65 nebo 66
4. KompenzaËnÌ kus ∅ 80/125 mm - obalov· jednotka CX 67
9. SbÏraË kondenz·tu ∅ 80/110 - 80/125 mm
- obalov· jednotka HA 210
10. Koleno 87∞, ∅ 80/125 mm - obalov· jednotka CX 76
8.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
UpevÚovacÌ objÌmka ∅ 125 mm - obal. jednotka CX 79
TÏsnÌcÌ spojka ∅ 125 mm - obal. jednotka DY 51
T-kus ∅ 125 mm s vnit¯nÌm kolenem 90∞
DÌl pro p¯Ìvod spalovacÌho vzduchu s kontrolnÌm otvorem
Mont·ûnÌ konzola
IzolaËnÌ pr˘chodka ∅ 140 mm z pozinkovanÈho plechu
R˘ûice∅ 125 mm
}
min.
300 mm
1
13
8
3
souprava DY 60,
podrobnosti viz
dod·vka
uveden· nÌûe
L2
3
Pozn·mka: R˘zn· volitelnÏ dod·van· p¯ÌsluöenstvÌ pouûit· v
tomto p¯Ìkladu jsou uvedena na stran·ch 19, 20 a
zde nÌûe.
10
13
8
3
13
4
13
L3
14
L1 + L2 + L3 : max. 8 m
L1
L2 max. : 2 m
18
17
3
15
13
16
9
8666F084
ï Souprava pro vnÏjöÌ mont·û vertik·lnÌho odkou¯enÌ
Obalov· jednotka DY 60
Dod·van· souprava obsahuje:
- pr˘chodku ∅ 140 mm z pozinkovanÈho plechu 17
- T-kus ∅ 125 mm s vnit¯nÌm kolenem 90∞ ∅ 80mm 14
- DÌl pro p¯Ìvod spalovacÌho vzduchu s kontrolnÌm otvorem 15
- Mont·ûnÌ konzolu 16
- 2 r˘ûice ∅ 125 mm 18
- 4 upevÚovacÌ objÌmky 8
- 3 tÏsnÌcÌ objÌmky ∅ 125 mm 13
- n·vod k mont·ûi
13
8
14
17
15
18
16
RozmÏry obalovÈ jednotky: 600 x 400 x 400 mm, hmotnost: 5 kg
ï TÏsnÌcÌ objÌmka pro vnÏjöÌ mont·û
Obalov· jednotka DY 51
TÏsnÌcÌ objÌmka ∅ 125 mm umoûÚuje vz·jemnÈ spojenÌ dvou
r˘zn˝ch dÌl˘ vertik·lnÌho odkou¯enÌ p¯i jeho vnÏjöÌ mont·ûi.
RozmÏry obalovÈ jednotky: ∅ 140 mm x 65 mm, hmotnost: 0,16 kg (v s·Ëku)
23
ð AdaptÈr pro p¯ipojenÌ na komÌn LAS
Obalov· jednotka HA 202
Tato dod·vka obsahuje:
- 1 koleno 90∞ pro p¯Ìmou mont·û na spalinovÈ hrdlo
z·vÏsnÈho kotle
- 1 adaptÈr, umoûÚujÌcÌ p¯izp˘sobenÌ pr˘mÏru 60/100
standardnÌho kolena nebo pouûitÈho prodlouûenÌ na
pr˘mÏr 63/100 potrubÌ pro LAS.
- 1 r˘ûici.
Obalov· jednotka HA 202 umoûÚuje p¯ÌmÈ p¯ipojenÌ na
komÌn LAS dozadu od kotle. V p¯ÌpadÏ boËnÌho p¯ipojenÌ je
t¯eba vloûit mezi koleno a adaptÈr prodlouûenÌ ∅ 60/100 mm
(obalov· jednotka HA 205, 206 nebo 207), uvedenÈ na
str. 17.
Vy˙stÏnÌ dozadu
242
Maxim·lnÌ ekvivalentnÌ dÈlka od svislÈ osy kolena 90∞ke
stÏnÏ, kde je vsunut˝ adaptÈr, je 2 m.
Koleno 90
Adapt
Ulo
Kom
RozmÏry obalovÈ jednotky: 170 x 170 x 510 mm, hmotnost: 1,7 kg
24
8. NezbytnÈ informace pro instalaci
Kotle
Instalaci je t¯eba provÈst dle platn˝ch norem a p¯edpis˘.
UmÌstÏnÌ
Z·vÏsnÈ kotle ¯ady CITY mohou b˝t instalov·ny v libovolnÈm
mÌstÏ bytu s v˝jimkou prostor˘ v blÌzkosti zdroj˘ tepla a
kuchyÚsk˝ch tepeln˝ch za¯ÌzenÌ a d·le mÌstnostÌ, kterÈ
nejsou chr·nÏny proti mrazu.
ElektrickÈ krytÌ IP X4D umoûÚuje instalaci v koupeln·ch ochrann· zÛna 2 a v p¯ÌpadÏ elektrickÈ instalace TNS je
povolena tÈû ochrann· zÛna 1.
min.
15 mm
min.
15 mm
StÏna, na kterÈ je kotel zavÏöen, musÌ mÌt minim·lnÌ nosnost
60 kg.
Minim·lnÌ povolen· vzd·lenost umoûÚujÌcÌ mont·û a
demont·û od boËnÌho opl·ötÏnÌ kotle je pouze 1,5 cm.
V kaûdÈm p¯ÌpadÏ se vöak pro snadn˝ p¯Ìstup bÏhem
˙drûby kotle doporuËuje dodrûet minim·lnÌ odstup od
boËnÌch stÏn kotle 5 cm a nad kotlem ponechat minim·lnÌ
vzd·lenost 30 cm (viz obr·zek).
Pozn·mka:
UpozorÚujeme na to, ûe se kotel nesmÌ instalovat v
mÌstnostech, v nichû je nutno poËÌtat se znaËn˝m zneËiötÏnÌm
vzduchu halogenov˝mi uhlovodÌkov˝mi slouËeninami (p¯i
chemickÈm ËiötÏnÌ, v tisk·rn·ch, kade¯nick˝ch provozovn·ch,
v dom·cnostech a prostorech pro kutilskou Ëinnost, kde se
pouûÌvajÌ ËistÌcÌ a odmaöùovacÌ prost¯edky, rozpouötÏdla a
¯edidla nebo sprejovÈ n·dobky Öatd.), pokud nebyla uËinÏna
dostateËn· opat¯enÌ k tomu, aby se p¯iv·dÏl Ëist˝ spalovacÌ
vzduch. Pokud se tato opat¯enÌ nedodrûÌ, odpad· p¯i
poökozenÌ kotl˘, vzniklÈm uveden˝mi p¯ÌËinami, povinnost
dodavatele dodrûet z·ruËnÌ podmÌnky.
Mont·ûnÌ öablona
∅ 115 mm v
p¯ÌpadÏ zadnÌho
vy˙stÏnÌ odkou¯enÌ
Mont·ûnÌ öablona dod·van· se z·vÏsn˝mi kotli CITY
usnadÚuje dodrûet p¯ipojovacÌ rozmÏry vody, plynu a odvodu
spalin.
Mont·ûnÌ r·m, kter˝ je souË·stÌ z·kladnÌ dod·vky, se p¯ipevnÌ
na stÏnu pomocÌ Ëty¯ dodan˝ch öroub˘ a hmoûdinek.
Pozn·mka:
Pro sestavy kotl˘ se z·sobnÌky TUV ¯ady CITY 1.24 FF BI-50
a 1.24 FF BI-80 nebo CITY 1.24 FF BS-50 a 1.24 FF BS-80 se
dod·v· plechov· provrtan· öablona umoûÚujÌcÌ zavÏöenÌ r·mu
a zaruËujÌcÌ p¯esnÈ umÌstÏnÌ z·sobnÌku vzhledem ke kotli
(mont·û z·sobnÌku TUV je moûn· vpravo i vlevo od kotle - viz
strana 28).
25
Mont·ûnÌ r·my kotl˘
Pro instalaci z·vÏsn˝ch kotl˘ CITY se pouûÌvajÌ 3 typy mont·ûnÌch r·m˘:
- mont·ûnÌ r·m pro z·vÏsnÈ kotle CITY 2.24 FF s pr˘tokovou p¯Ìpravou TUV
- mont·ûnÌ r·m pro z·vÏsnÈ kotle CITY 1.24 FF, CITY 1.24 FF BI-50 a BS-50 nebo 150
- mont·ûnÌ r·m pro z·vÏsnÈ kotle CITY 1.24 FF BI-80 a BS-80
ð mont·ûnÌ r·m pro z·vÏsnÈ kotle CITY 2.24 s pr˘tokovou p¯Ìpravou TUV
173
630
332
20
27,5
55 55 55 55
153
Tento mont·ûnÌ r·m umoûÚuje zavÏöenÌ kotl˘ ¯ady CITY 2.24 FF
a obsahuje p¯ipojovacÌ rampu vybavenou 5 uzavÌracÌmi
ventily.
Toto umoûÚuje provedenÌ kontroly tÏsnosti jak p¯Ìvodu plynu,
tak i otopnÈ soustavy jeötÏ p¯ed instalacÌ vlastnÌho kotle.
5 ohnut˝ch p¯ipojovacÌch potrubÌ vËetnÏ öroubenÌ, kter· jsou
souË·stÌ dod·vky, umoûÚuje podle jejich nasmÏrov·nÌ provÈst
vöechny p¯Ìpojky ke kotli jak shora, tak zdola.
HydraulickÈ p¯ipojenÌ kotle m˘ûe b˝t provedeno z vnÏjöÌ nebo
vnit¯nÌ strany mÏdÏn˝ch p¯Ìpojek.
P¯ipojenÌ plynu ke kotli je nutno provÈst dle platn˝ch p¯edpis˘
a norem z vnit¯nÌ strany mÏdÏnÈ p¯Ìpojky.
UzavÌracÌ plynov˝ kohout se montuje co nejblÌûe ke kotli.
UpozornÏnÌ: Vöechny Ë·sti p¯ipojovacÌho potrubÌ plynu
musÌ b˝t schv·leny dle platn˝ch p¯edpis˘ a norem!
V˝stupnÌ V˝stup
voda z
TUV
kotle ∅ 18 ∅ 16
Pozn·mka:
Pro zamezenÌ neû·doucÌch jev˘, jako nap¯.:
- tvorba vodÌku a jin˝ch plyn˘, kterÈ mohou zabr·nit cirkulaci
topnÈho mÈdia,
- koroze a zbytky koroze, kterÈ mohou zp˘sobit poruchu
topnÈho systÈmu,
- kr·tkodob˝ nebo dlouhodob˝ ˙nik topnÈho mÈdia,
P¯ipojenÌ odpadu
(pojistn˝ ventil,
odvod
kondenz·tu Ö)
Vnit¯nÌ p¯ipojenÌ
se nesmÌ p¯ipojit z·vÏsn˝ kotel k topnÈ soustavÏ provedenÈ z
mÏdÏnÈho potrubÌ z bÏûnÈ oceli nebo litiny pozinkovan˝mi
dÌly.
VnÏjöÌ p¯ipojenÌ
26
P¯Ìvod
plynu
∅ 18
Vstup
studenÈ
vody ∅ 16
Vratn·
voda
∅ 18
ð mont·ûnÌ r·my pro z·vÏsnÈ kotle ¯ady CITY 1.24 FF
173
630
332
55 55 55 55
153
A
20
standardnÌ mont·ûnÌ r·m pro
CITY 1.24 FF, 1.24 FF BI-50 a
1.24 FF BS-50 nebo 150
A
standardnÌ
r·m
zesÌlen˝
r·m
27,5
97,5
zesÌlen˝ mont·ûnÌ r·m pro
CITY 1.24 FF BI-80 a 1.24 FF
BS-80
Tyto mont·ûnÌ r·my umoûÚujÌ zavÏöenÌ kotl˘ ¯ady CITY 1.24 a
obsahujÌ p¯ipojovacÌ rampu vybavenou 5 uzavÌracÌmi ventily.
Toto umoûÚuje provedenÌ kontroly tÏsnosti jak p¯Ìvodu plynu, tak
i otopnÈ soustavy jeötÏ p¯ed instalacÌ vlastnÌho kotle.
ZesÌlen˝ mont·ûnÌ r·m umoûÚuje mont·û z·vÏsnÈho kotle a
z·sobnÌku TUV o objemu 80 l tak, aby ËelnÌ stÏny kotle a
z·sobnÌku byly z·roveÚ.
3 ohnut· p¯ipojovacÌ potrubÌ vËetnÏ öroubenÌ, kter· jsou
souË·stÌ dod·vky, umoûÚujÌ podle jejich nasmÏrov·nÌ provÈst
vöechny p¯Ìpojky ke kotli jak shora, tak zdola.
HydraulickÈ p¯ipojenÌ kotle m˘ûe b˝t provedeno z vnÏjöÌ nebo
vnit¯nÌ strany mÏdÏn˝ch p¯Ìpojek.
P¯ipojenÌ plynu ke kotli je nutno provÈst dle platn˝ch p¯edpis˘
a norem z vnit¯nÌ strany mÏdÏnÈ p¯Ìpojky.
UzavÌracÌ plynov˝ kohout se montuje co nejblÌûe ke kotli.
UpozornÏnÌ: Vöechny Ë·sti p¯ipojovacÌho potrubÌ plynu
musÌ b˝t schv·leny dle platn˝ch p¯edpis˘ a norem!
V˝stupnÌ V˝stup do
voda z
v˝mÏnÌku
kotle ∅ 18
TUV *
∅ 16
P¯ipojenÌ odpadu
(pojistn˝ ventil,
odvod
kondenz·tu Ö)
Pozn·mka:
Pro zamezenÌ neû·doucÌch jev˘, jako nap¯.:
- tvorba vodÌku a jin˝ch plyn˘, kterÈ mohou zabr·nit cirkulaci
topnÈho mÈdia,
- koroze a zbytky koroze, kterÈ mohou zp˘sobit poruchu
topnÈho systÈmu,
- kr·tkodob˝ nebo dlouhodob˝ ˙nik topnÈho mÈdia,
P¯Ìvod
plynu
∅ 18
Vnit¯nÌ p¯ipojenÌ
VnÏjöÌ p¯ipojenÌ
se nesmÌ p¯ipojit z·vÏsn˝ kotel k topnÈ soustavÏ provedenÈ z
mÏdÏnÈho potrubÌ z bÏûnÈ oceli nebo litiny pozinkovan˝mi
dÌly.
* pouze p¯i zapojenÌ z·sobnÌku TUV
27
Vstup z
v˝mÏnÌku
TUV *
∅ 16
Vratn·
voda
∅ 18
Z·sobnÌky TUV urËenÈ pro z·vÏsnÈ kotle CITY 1.24 FF BI a CITY 1.24 FF BS
UpozornÏnÌ: P¯i zapojenÌ TUV je-li rozvodnÈ potrubÌ z mÏdi,
musÌ b˝t vloûena mezi v˝stup TUV a toto potrubÌ spojka z oceli,
litiny nebo z izolaËnÌho materi·lu, aby se zamezilo hloubkovÈ
korozi.
Z·sobnÌky BMF 50 a BMF 80
Z·sobnÌky BMF 50 a BMF 80 mohou b˝t umÌstÏny vpravo nebo
vlevo od kotle. UpevÚujÌ se na stÏnu pomocÌ Ëty¯ öroub˘ a
hmoûdinek, kterÈ jsou souË·stÌ z·kladnÌ dod·vky.
Plechov· mont·ûnÌ öablona dod·van· s kompletem CITY 1.24
FF BI a BS se zavÏöuje p¯Ìmo na mont·ûnÌ r·m, p¯ipojen˝ ke
kotli.
CITY 1.24 FF BI
890
334
332
VnÏjöÌ obrys
z·sobnÌku
VnÏjöÌ
obrys
kotle
VnÏjöÌ obrys
z·sobnÌku
808
886
Hydraulick· propojovacÌ sada je v z·kladnÌ dod·vce kompletu.
630
Z·sobnÌk TUV
vpravo
Z·sobnÌk TUV
vlevo
Kotel a z·sobnÌk v kompletu 1.24 FF BI jsou integrov·ny do
stejnÈho opl·ötÏnÌ.
CITY 1.24 BI
0
173
25
25
8666F016
V kompletu 1.24 FF BS je mont·ûnÌ öablonou mezi kotlem a
z·sobnÌkem stanovena mezera 15 mm.
CITY 1.24 FF BS
Pozn·mky:
- nosnost stÏny s instalovan˝m kompletem naplnÏn˝m vodou
musÌ b˝t minim·lnÏ 150 kg pro CITY 1.24 FF BI nebo BS-50 a
195 kg pro CITY 1.24 FF BI nebo BS-80,
- pro snadnÏjöÌ mont·û kompletu se doporuËuje minim·lnÌ
mezera mezi kotlem a z·sobnÌkem 25 mm.
915
VnÏjöÌ obrys
z·sobnÌku
332
220
VnÏjöÌ
obrys
kotle
VnÏjöÌ obrys
z·sobnÌku
886
868
Z·sobnÌk TUV
vlevo
630
Z·sobnÌk TUV
vpravo
CITY 1.24 BS
15
173
25
25
8666F017
Z·sobnÌk BMS 150
Z·sobnÌk BMS 150 se instaluje vûdy ve svislÈ poloze. UpevÚuje
se pomocÌ 4 svornÌk˘ ∅ 10 mm, kterÈ se zazdÌ. Dva t¯meny
dod·vanÈ se z·sobnÌkem umoûÚujÌ jeho snadnÈ zavÏöenÌ.
Pozn·mky:
- UpevÚovacÌ rozmÏry z·sobnÌk˘, stejnÏ jako p¯ipojovacÌ
rozmÏry, jsou uvedeny na stranÏ 4.
- Nosnost stÏny s instalovan˝m kompletem naplnÏn˝m
vodou musÌ b˝t minim·lnÏ 270 kg.
28
ElektrickÈ p¯ipojenÌ
Nap·jenÌ 230 V/50 Hz
Z·vÏsnÈ kotle CITY jsou vybaveny t¯Ìûilov˝m kabelem o dÈlce
1,5 m umoûÚujÌcÌ p¯ÌmÈ p¯ipojenÌ do z·suvky nebo jinÈ pevnÈ
p¯Ìpojky s respektov·nÌm f·zovÈho a nulovÈho vodiËe.
Podle platn˝ch p¯edpis˘ musÌ b˝t elektrick˝ obvod kotle
vybaven dvoupÛlov˝m vypÌnaËem s vypÌnacÌ vzd·lenostÌ
kontakt˘ vÏtöÌ neû 3 mm nebo proudov˝m chr·niËem.
ZapojenÌ volitelnÈho p¯ÌsluöenstvÌ
ZapojenÌ prostorovÈho termostatu nebo dialogovÈho d·lkovÈho
ovl·d·nÌ Easymatic, stejnÏ jako Ëidla TUV (CITY 1.24 FF BI a
BS) se prov·dÌ jednoduch˝m konektorov˝m propojenÌm v zadnÌ
Ë·sti ovl·dacÌho panelu pod krytkou.
Na mÌstÏ p¯ipojenÌ prostorovÈho termostatu je zapojen odpor
820 Ω/1 W. Vöechny prostorovÈ termostaty (nap¯. typy uvedenÈ
na str. 10) s v˝stupnÌm beznapÏùov˝m kontaktem jsou p¯ipojeny
2 vodiËi.
»erpadlov·
logika
DialogovÈ d·lkovÈ ovl·d·nÌ Easymatic je p¯ipojeno
komunikaËnÌ sbÏrnicÌ BUS pomocÌ 2 zamÏniteln˝ch vodiˢ.
TAM: p¯ipojenÌ
prostorovÈho termostatu
- »idlo TUV se p¯ipojuje na mÌsto vyznaËenÈ ryskou.
BUS: p¯ipojenÌ
dialogovÈho d·lkovÈho
ovl·d·nÌ Easymatic
SB: p¯ipojenÌ Ëidla TUV
(dod·vka se z·sobnÌkem
TUV)
»erpadlov· logika
1. Je-li p¯epÌnaË druhu provozu na ovl·dacÌm panelu kotle v
poloze
(TUV) nebo s d·lkov˝m ovl·d·nÌm Easymatic v
poloze
(letnÌ reûim), obÏhovÈ Ëerpadlo kotle je v provozu
bÏhem p¯Ìpravy TUV a vypÌn· 30 s po skonËenÌ p¯Ìpravy TUV,
p¯epÌnacÌ ventil z˘st·v· v poloze TUV.
C. S dialogov˝m d·lkov˝m ovl·d·nÌm Easymatic:
ï P¯epÌnaË v poloze 1:
ObÏhovÈ Ëerpadlo kotle je trvale v provozu.
ï P¯epÌnaË v poloze 3:
- Je-li dosaûena poûadovan· prostorov· teplota,
obÏhovÈ Ëerpadlo kotle je trvale v provozu.
- Je-li prostorov· teplota vyööÌ neû poûadovan·, vypne
obÏhovÈ Ëerpadlo kotle s dobÏhem 15 minut.
- Po skonËenÌ p¯Ìpravy TUV a je-li prostorov· teplota
vyööÌ neû poûadovan·, vypne obÏhovÈ Ëerpadlo kotle
po 30 s a p¯epÌnacÌ ventil z˘stane v poloze TUV.
ï P¯epÌnaË v poloze 2:
- P¯i komfortnÌm reûimu je funkce stejn· jako je-li
p¯epÌnaË v poloze 1.
- P¯i ˙tlumovÈm reûimu je funkce stejn· jako je-li
p¯epÌnaË v poloze 3.
2. Je-li p¯epÌnaË druhu provozu na ovl·dacÌm panelu kotle v
poloze
(vyt·pÏnÌ + TUV)
A. Bez prostorovÈho termostatu nebo ovl·d·nÌ
Easymatic
La pompe fonctionne en permanence.
B. S prostorov˝m termostatem
ï P¯epÌnaË v poloze 1:
ObÏhovÈ Ëerpadlo kotle je trvale v provozu.
ï P¯epÌnaË v poloze 2:
- ObÏhovÈ Ëerpadlo kotle vypne 15 minut po vypnutÌ
kotle prostorov˝m termostatem.
- Po skonËenÌ p¯Ìpravy TUV, nenÌ-li od prostorovÈho
termostatu poûadavek na vyt·pÏnÌ, je dobÏh
obÏhovÈho Ëerpadla 30 s a p¯epÌnacÌ ventil z˘st·v· v
poloze TUV.
ï P¯epÌnaË v poloze 3:
- ObÏhovÈ Ëerpadlo kotle vypne 30 s po vypnutÌ kotle
prostorov˝m termostatem.
- Po skonËenÌ p¯Ìpravy TUV, nenÌ-li od prostorovÈho
termostatu poûadavek na vyt·pÏnÌ, je dobÏh
obÏhovÈho Ëerpadla 30 s a p¯epÌnacÌ ventil z˘st·v· v
poloze TUV.
3. Je-li p¯epÌnaË druhu provozu na ovl·dacÌm panelu kotle v
poloze
(protimrazov· ochrana)
ObÏhovÈ Ëerpadlo kotle je mimo provoz.
P¯i aktivaci protimrazovÈ ochrany (teplota vyt·pÏnÈho
prostoru klesne pod 10∞C) se obÏhovÈ Ëerpadlo kotle uvede
do provozu.
29
P¯Ìklady instalace:
P¯Ìklad 1: CITY 1.24 FF nebo CITY 2.24 FF:
Pozn·mka: otopn· tÏlesa v mÌstnosti
s
instalovan˝m
prostorov˝m
regul·torem nesmÌ b˝t vybaveny
termostatick˝mi ventily
- 1 p¯Ìm˝ topn˝ okruh ¯Ìzen˝ programovateln˝m prostorov˝m
regul·torem (nap¯. REA 22, AD 137Ö), jednoduch˝m
prostorov˝m termostatem (AD 140) nebo dialogov˝m
d·lkov˝m ovl·d·nÌm Easymatic (AD 136)
Prostorov˝ regul·tor
nebo Easymatic
67
230V.50 Hz
64
8
11
1
2
8666F056
P¯Ìklad 2: CITY 1.24 FF BI nebo BS:
- 1 p¯Ìm˝ topn˝ okruh ¯Ìzen˝ programovateln˝m prostorov˝m
regul·torem (nap¯. REA 22, AD 137Ö), jednoduch˝m
prostorov˝m termostatem (AD 140) nebo dialogov˝m
d·lkov˝m ovl·d·nÌm Easymatic (AD 136)
230V.50 Hz
Prostorov˝ regul·tor
nebo Easymatic
64
11
a
26
67
8
1
2
24
66
63
25
8666F055
1 - V˝stupnÌ voda z kotle
2 - Vratn· voda
8 - RuËnÌ odvzduöÚovaË
11 - ObÏhovÈ Ëerpadlo
24 - Vstup do vloûky v˝mÏnÌku
TUV
25 - V˝stup z vloûky v˝mÏnÌku
TUV
26 - NabÌjecÌ Ëerpadlo TUV
63 - OdvzduönÏnÌ vloûky
v˝mÏnÌku TUV
64 - OtopnÈ tÏleso
66 - »idlo TUV
67 - RuËnÌ uzavÌracÌ kohout
// - 24 V
poËet vodiˢ
30
9. Typov˝ klÌË pro volbu z·vÏsn˝ch kotl˘ CITY a p¯ehled p¯ÌsluöenstvÌ
Typy z·vÏsn˝ch kotl˘
PouûitÈ palivo
Pouze pro vyt·pÏnÌ:
- GN (zemnÌ plyn)
- BP (kapaln˝ plyn)
- CITY 1.24 FF
Pro vyt·pÏnÌ a pr˘tokovou p¯Ìpravu TUV:
- CITY 2.24 FF
V˝bÏr odkou¯enÌ
Pro vyt·pÏnÌ a akumulaËnÌ p¯Ìpravu TUV pomocÌ z·sobnÌku TUV:
- CITY 1.24 FF BI-50
- CITY 1.24 FF BI-80
}
- CITY 1.24 FF BS-50
- CITY 1.24 FF BS-80
- CITY 1.24 FF BS 150
- standardnÌ horizont·lnÌ odkou¯enÌ ∅ 60/100 mm dÈlky
800 mm
- horizont·lnÌ odkou¯enÌ ∅ 60/100 mm dÈlky 1500 mm
- vertik·lnÌ odkou¯enÌ ∅ 80/125 mm v˝öky 1210 mm (up¯esnit
barvu - Ëernou nebo Ëervenou)
- p¯ipojenÌ na komÌn LAS ∅ 60/100 mm dÈlky 242 mm
Komplet kotel/z·sobnÌk (50 nebo 80 l)
ve stejnÈm opl·ötÏnÌ
}
Kotel + z·sobnÌk (50, 80 nebo 150 l)
oddÏlenÈ
P¯ÌsluöenstvÌ pro vertik·lnÌ odkou¯enÌ ∅ 80/125 mm
- Pr˘chodka pro svislÈ vy˙stÏnÌ öikmou st¯echou:
25 aû 35∞ (obalov· jednotka CX 52 nebo CX 83)
35 aû 55∞ (obalov· jednotka CX 63 nebo CX 84) (up¯esnit
barvu: Ëern· nebo Ëerven·)
- Pr˘chodka pro vodorovnou st¯echu (obalov· jednotka CX 51)
- KrycÌ plechy pro koneËnou ˙pravu vnit¯nÌ stÏny pr˘chodu
st¯echou (obalov· jednotka CX 72)
- UpevÚovacÌ objÌmka kr·tk· ∅ 125 mm (obalov· jednotka
CX 118)
- UpevÚovacÌ objÌmka dlouh· ∅ 125 mm (obalov· jednotka
CX 79)
- ProdlouûenÌ ∅ 80/125 mm
ï DÈlka 0,25 m (obalov· jednotka CX 64)
ï DÈlka 0,50 m (obalov· jednotka CX 65)
ï DÈlka 1,00 m (obalov· jednotka CX 66)
- KompenzaËnÌ kus 0,30 m, ∅ 80/125 mm (obalov· jednotka
CX 67)
- Koleno 87∞, ∅ 80/125 mm (obalov· jednotka CX 76)
- Souprava 2 kolen 45∞, ∅ 80/125 mm (obalov· jednotka CX 68)
- SbÏraË kondenz·tu ∅ 80/125 mm (obalov· jednotka HA 210)
- Souprava pro mont·û vnÏjöÌho svislÈho odkou¯enÌ (obalov·
jednotka DY 60)
- TÏsnÌcÌ objÌmka ∅ 125 mm pro vnÏjöÌ mont·û (obalov·
jednotka DY 51)
DalöÌ p¯ÌsluöenstvÌ
- Prostorov˝ regul·tor s t˝dennÌm programem (obalov·
jednotka AD 137)
- Jednoduch˝ prostorov˝ termostat (obalov· jednotka
AD 140)
- DialogovÈ d·lkovÈ ovl·d·nÌ Easymatic (obalov· jednotka
AD 136)
- ExpanznÌ n·doba 12 l (obalov· jednotka HA 208)
- Motor 93 W pro obÏhovÈ Ëerpadlo (obalov· jednotka
HA 209)
- »idlo TUV pro z·vÏsnÈ kotle CITY 1.24 FF (obalov· jednotka
AD 138)
P¯ÌsluöenstvÌ pro horizont·lnÌ odkou¯enÌ ∅ 60/100 mm
- ProdlouûenÌ ∅ 60/100 mm
ï dÈlka 0,25 m (obalov· jednotka HA 205)
ï dÈlka 0,50 m (obalov· jednotka HA 206)
ï dÈlka 1,00 m (obalov· jednotka HA 207)
- Souprava pro vy˙stÏnÌ vodorovnÈho odkou¯enÌ öikmou
st¯echou (obalov· jednotka CX 49)
- Souprava 2 kolen 45∞, ∅ 60/100 mm (obalov· jednotka
HA 204)
- Koleno 90∞, ∅ 60/100 mm (obalov· jednotka HA 203)
- SbÏraË kondenz·tu ∅ 60/100 mm (obalov· jednotka
HA 211)
Pozn·mka: Horizont·lnÌ odkou¯enÌ ∅ 80/125 mm - obalov·
jednotka CX 119 je k dispozici na vyû·d·nÌ.
31
10. BalenÌ/dod·vanÈ jednotky
CITY 1.24 FF
CITY 2.24 FF
Model
CITY
». balenÌ
Kotel
RozmÏry
Hmotnost
». balenÌ
R·m
RozmÏry
Hmotnost
H. odkou¯enÌ l = 800 mm
nebo
H. odkou¯enÌ l = 1500 mm
nebo
V. odkou¯enÌ. l = 1235 mm
nebo
P¯ipojenÌ LAS
P¯epravnÌ hmotnost
(mimo odkou¯enÌ*)
1.24 FF GN 1.24 FF BP
HA 5
HA 6
mm 1000 x 570 x 540
kg
54
Model
CITY
». balenÌ
Kotel
RozmÏry
Hmotnost
». balenÌ
R·m
RozmÏry
Hmotnost
H. odkou¯enÌ l = 800 mm
nebo
H. odkou¯enÌ l = 1500 mm
nebo
V. odkou¯enÌ l = 1235 mm
nebo
P¯ipojenÌ LAS
P¯epravnÌ hmotnost
(mimo odkou¯enÌ)
54
HA 9
HA 9
860 x 375 x 95
mm
kg
6
6
HA 200
nebo
HA 201
nebo
CX 50 nebo CX 87 + HA 210
(Ëern·)
(Ëerven·)
nebo
HA 202
kg
60
60
2.24 FF GN 2.24 FF BP
HA 7
HA 8
mm 1000 x 570 x 540
kg
59
59
HA 10
HA 10
860 x 375 x 95
mm
kg
6
6
HA 200
nebo
HA 201
nebo
CX 50 nebo CX 87 + HA 210
(Ëern·)
(Ëerven·)
nebo
HA 202
kg
65
65
CITY 1.24 FF BI
Model
CITY
». balenÌ
Kotel
RozmÏry
Hmotnost
». balenÌ
R·m
RozmÏry
Hmotnost
». balenÌ
Z·sobnÌk TUV
RozmÏry
Hmotnost
». balenÌ
Opl·ötÏnÌ z·sobnÌku RozmÏry
Hmotnost
H. odkou¯enÌ l = 800 mm
nebo
H. odkou¯enÌ l = 1500 mm
nebo
H. odkou¯enÌ l = 1235 mm
nebo
P¯ipojenÌ LAS
P¯epravnÌ hmotnost (mimo odkou¯enÌ*)
mm
1.24 FF GN BI-50 1.24 FF BP BI-50 1.24 FF GN BI-80 1.24 FF BP BI-80
HA 5
HA 6
HA 5
HA 6
1000 x 570 x 540
kg
54
mm
54
kg
6
mm
54
HA 9
HA 9
860 x 375 x 95
6
8
EE 24
EE 24
480 x 410 x 965
kg
37
49
49
EE 23
EE 23
860 x 440 x 110
mm
kg
8
EE 25
EE 25
500 x 480 x 965
37
EE 23
54
HA 11
HA 11
890 x 390 x 140
6
6
EE 23
6
6
HA 200
nebo
HA 201
nebo
CX 50 (Ëern· barva) nebo CX 87 (Ëerven· barva) + HA 210
nebo
HA 202
kg
103
103
117
117
CITY 1.24 FF BS
Model
CITY
». balenÌ
Kotel
RozmÏry
Hmotnost
». balenÌ
R·m
RozmÏry
Hmotnost
». balenÌ
Z·sobnÌk TUV
RozmÏry
Hmotnost
». balenÌ
Opl·ötÏnÌ z·sobnÌku RozmÏry
Hmotnost
H. odkou¯enÌ l = 800 mm
nebo
H. odkou¯enÌ l = 1500 mm
nebo
H. odkou¯enÌ l = 1235 mm
nebo
P¯ipojenÌ LAS
P¯epravnÌ hmotnost (mimo odkou¯enÌ*)
1.24 FF GN BS-50 1.24 FF BP BS-50 1.24 FF GN BS-80 1.24 FF BP BS-80 1.24 FF GN BS 150 1.24 FF BP BS 150
HA 5
HA 6
54
54
mm
kg
mm
kg
mm
kg
HA 9
HA 9
860 x 375 x 95
6
37
EE 21
mm
kg
6
EE 24
EE 24
480 x 410 x 965
10
37
HA 5
HA 6
1000 x 570 x 540
54
8
8
EE 25
EE 25
500 x 480 x 965
49
EE 21
EE 21
900 x 815 x 120
10
54
HA 11
HA 11
890 x 390 x 140
10
HA 5
HA 6
54
54
HA 9
HA 9
860 x 375 x 95
6
6
EE 20
EE 20
1120 x 650 x 650
49
66
66
EE 21
-
-
10
-
-
-
-
HA 200
nebo
HA 201
nebo
CX 50 (Ëern· barva) nebo CX 87 (Ëerven· barva) + HA 210
nebo
HA 202
kg
107
107
121
121
126
126
* RozmÏry a hmotnost obalov˝ch jednotek odkou¯enÌ viz p¯ÌsluönÈ kapitoly tohoto projekËnÌho podkladu.
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
Stiebel Eltron spol. s r. o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5, tel.: (02) 5111 6111 , fax: (02) 3551 2122
e-mail: [email protected], www.stiebel-eltron.cz

Podobné dokumenty

TUV - Ekosal

TUV - Ekosal Vöechny z·sobnÌky TUV, kterÈ se dod·vajÌ s v˝öe uveden˝mi kotli jsou uvnit¯ opat¯eny smaltem (vypalovacÌ teplota 890∞C), kter˝ splÚuje nejp¯ÌsnÏjöÌ hygienickÈ poûadavky pro potravin·¯skÈ ˙Ëely. PÏn...

Více

Monoblokový horák pre topný olej M 1

Monoblokový horák pre topný olej M 1 ï DoporuËuje se pouûÌvat trysky s ˙hlem rozpr·öenÌ 60∞S pro tepeln˝ v˝kon kotle do 21 kW. Pro tepeln˝ v˝kon kotle nad 21 kW se doporuËuje pouûÌt trysku s ˙hlem rozpr·öenÌ 45∞S. Je moûnÈ samoz¯ejmÏ ...

Více

VYSOKOV›KONN… Z¡SOBN`KY TUV s velkou kapacitou

VYSOKOV›KONN… Z¡SOBN`KY TUV s velkou kapacitou - HlavnÌ rozmÏry - ZobrazenÌ z·sobnÌku TUV v ¯ezu - Tlakov· ztr·ta na stranÏ vody - Diagramy trvalÈho v˝konu

Více

Projektov·nà s kotli De Dietrich

Projektov·nà s kotli De Dietrich Tvo¯enÌ kamene, to znamen· tvorba pevnÏ ulpÌvajÌcÌch potah˘ z uhliËitanu v·penatÈho na stranÏ vody v kotlÌch pro vyt·pÏnÌ, m˘ûe vÈst k mÌstnÌmu p¯eh¯·tÌ a tÌm p¯ÌpadnÈmu vytv·¯enÌ trhlin. D·le m˘ûe...

Více

MœØicà pØÃstroje Dwyer - program

MœØicà pØÃstroje Dwyer - program Mϯidlo diferenci·lnÌho tlaku s ˙pln˝m oddÏlenÌm mϯÌcÌho ˙strojÌ pomocÌ zapouzd¯enÌ v tlakov˝ch komor·ch. VhodnÈ pro vzduch, plyny a kapaliny (mosaznÈ pouzdro pro mϯenÌ vody). P¯etlakov· bezpeËno...

Více

Ovládací panel E a ER

Ovládací panel E a ER - Pomocí špičatého předmětu stisknout tlačítko 6 a poté nastavit pomocí tlačítek + a - čas a den v týdnu. První stisk umožní nastavit minuty (jednotlivě). Druhý stisk umožní nastavit hodiny (jednot...

Více

Bezdrátové dálkové ovládání

Bezdrátové dálkové ovládání (STANDARD) dojde k návratu k časovým programům nastavených od výrobce. Komfortní režim vytápění : 6 - 22 hod Příprava teplé vody : 5 - 22 hod (Uvolnění přípravy teplé vody)

Více

sgc 24 sol solneo

sgc 24 sol solneo Zařízení odpovídá modelům uvedeným v prohlášení o shodě 1 a je vyrobeno a provozováno v souladu s předpisy následujících evropských směrnic a norem.

Více