dlouhodobé sledování železniční estakády přes masarykovo

Transkript

dlouhodobé sledování železniční estakády přes masarykovo
WP3
3.4b
MOSTY - EFEKTIVNĚJŠÍ KONSTRUKCE S VYŠŠÍ SPOLEHLIVOSTÍ A DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ
Dlouhodobé sledování mostních konstrukcí
DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍ ESTAKÁDY PŘES
MASARYKOVO NÁDRAŽÍ
Zpracoval: Ing. Petr Klimeš (EUROVIA CS, a.s.)
Souhrn
Předmětem činnosti v roce 2014 bylo pokračování
dlouhodobých měření železniční estakády přes
Masarykovo nádraží.
Jde o největší mostní objekt stavby
který se nachází v centru Prahy.
konstrukci významnou z hlediska
uspořádání, technického řešení i
detailů.
Nové spojení,
Jedná se o
prostorového
konstrukčních
Nosná konstrukce je z předpjatého betonu, využito
bylo podélné, příčné i svislé předpětí. Nosná
konstrukce je tvořena kombinací prefabrikátů a
monolitického betonu.
Měření na estakádě byla zahájena již během
výstavby konstrukce.
návrh obdobných mostních konstrukcí. Výsledky
bude možné využít pro návrhy dalších mostních
konstrukcí z předpjatého betonu i
pro návrh
konstrukčních prvků a vybavení mostů.
Zjištěné hodnoty napjatosti mohou sloužit jako
podklady pro návrh obdobných průřezů.
Při návrhu ložisek jsou podstatné vodorovné síly. Na
mostě bylo prováděno měření vodorovných sil
přenášených do opěry. Tyto síly jsou přenášeny do
opěry speciálním kotvením, na které bylo osazeno
měřící zařízení.
Metodika a postup řešení
V roce 2014 se pokračovalo v dlouhodobých
měřeních železniční estakády. Využita byla příprava
a analýza měření v roce 2013. Probíhají měření
posunů na pilířích, měření teplot v betonu, teploty
vzduchu v tubusu i měření kotvení na opěře OP1.
Během roku 2014 probíhaly pravidelné prohlídky
mostní konstrukce. V rámci prohlídek byla
prováděna kontrola měření, stažení dat a případně
výměna baterií v měřících zařízeních. Stažená data
jsou archivována a budou sloužit pro celkové
vyhodnocení.
Podařilo se získat data z předchozího období po
uvedení mostu do provozu.
Obr. 1. Pohled na mostní konstrukci.
V rámci projektu byla obnovena dlouhodobá měření
a načtena data z předchozího období.
Obr. 2. Příčný řez nosnou konstrukcí.
Oblast použití
Předpokládá
se
vyhodnocení
dlouhodobého
sledování konstrukce a následné využití závěrů pro
Obr. 3. Pohled na estakádu od Vítkovské opěry.
Limitujícím faktorem se ukázalo zabezpečení
objektu. A to přestože se jedná o oblast v centru
Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168
2014
města, s vysokými architektonickými nároky, které
se promítly i do stavebního řešení uvedeného mostu,
a přestože se jedná o mostní objekt
s uzamykatelným vstupem, s vybavením pro údržbu,
přístup a sledování. Problematická je především
oblast Vítkovské opěry. V lednu 2014 bylo při
prohlídce zjištěno vypáčení dveří. Objekt se stal pro
další období volně přístupným, došlo k odcizení
kabelů v celé délce mostu. U opěry OP1, kde byly
osazeny čtyři dynamometry, došlo k poškození
zařízení a ukradení kabelů vyjma dynamometru č. 1.
Situace byla konzultována se správcem objektu.
V dalším období byl přístup pro kontrolní měření
značně
komplikovaný,
most
je
využíván
neoprávněnými osobami, které omezují přístup do
konstrukce pomocí řetězů a zámků. V červnu 2014
správce zajistil výměnu zámků a úklid v objektu.
V listopadu 2014 byl při prohlídce zjištěn opět
zničený zámek a přístup do konstrukce byl
znemožněn.
Výsledky
Měření realizovaná v rámci mostní estakády
umožnila s výhodou využít zařízení instalovaná
v době výstavby a získat cenná data z období po
uvedení mostu do provozu. Zásadní výhodou tohoto
výzkumného úkolu je využití již instalovaných
zařízení.
Literatura
[1] Vokáč, M. - Kolísko, J. - Bouška, P. Klimeš, P.: Sledování vývoje teploty, změn
deformací a napjatosti betonu během betonáže
masivních konstrukcí. 13. betonářské dny 2006.
Praha: ČBS - Česká betonářská společnost
ČSSI, 2006,
[2] Vokáč, M. - Kolísko, J.: Měření a výpočtový
model vývoje teplot v prvcích masivní betonové
mostní konstrukce vlivem hydratačního tepla.
Betonářské dny 2007. Praha: ČBS - Česká
betonářská společnost ČSSI, 2007,
[3] Vokáč, M. - Kolísko, J. - Bouška, P.:
Monitorování
železniční
estakády
přes
Masarykovo
nádraží
během
výstavby.
Experimental Stress Analysis 2007. 45th
International Coference. Extended abstracts.
Plzeň: Západočeská universita, 2007,
[4] Vokáč, M. - Klimeš, P. - Kolísko, J.:
Monitorování vybraných veličin při stavbě
mostní estakády přes Masarykovo nádraží.
Mosty 2009. Brno: Sekurkon, 2009,
[5] Vokáč, M. - Klimeš, P. - Kolísko, J.: Měření na
železniční estakádě přes Masarykovo nádraží
v Praze. Zpravodaj SŽDC 4/2009. Praha:
SŽDC, 2009.
Data z minulých let i z roku 2014 jsou archivována a
připravována k vyhodnocení.
Obr. 4. Předběžné vyhodnocení monitorování teplot.
Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168
2014

Podobné dokumenty

databáze nových a progresivních diagnostických metod se

databáze nových a progresivních diagnostických metod se Obr. 3 Analýza naměřených dat, porucha se v záznamu za ideálních podmínek projeví odlišnou barvou (vlevo).

Více

Sborník technických listů CESTI 2013

Sborník technických listů CESTI 2013 prací při řešení jednotlivých činností (označení X.Y) a dílčích cílů projektu (označení X.Y.Z) v uplynulém roce. Typicky je vytvořen jeden technický list pro každý dílčí cíl, který byl přímo řešen ...

Více

možnosti aplikace vláken forta fi ve směsi typu aco jako

možnosti aplikace vláken forta fi ve směsi typu aco jako Výsledky laboratorních zkoušek potvrdily pozitivní vliv přidávaných vláken na funkční vlastnosti, které vstupují do návrhové metodiky používané v ČR pro posouzení a návrh skladby konstrukce vozovky...

Více

identifikace rozhodujících aspektů ovlivňujících náklady

identifikace rozhodujících aspektů ovlivňujících náklady Byla provedena analýza dostupných databází (pasportní evidence železničního svršku a pasportní evidence železničním spodku) u hlavního správce železniční infrastruktury v ČR – Správy železniční dop...

Více

technická řešení a specifika využití různých stavebních

technická řešení a specifika využití různých stavebních Každá použitá KAE jinak reaguje. V laboratoři zatím řešeno zvyšováním teploty – 3 hodiny v sušárně při teplotě 50°C.

Více

zde prosím uveďte název výzkumné aktivity, pro kterou

zde prosím uveďte název výzkumné aktivity, pro kterou Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168

Více

Curriculum vitae - hyperini.eu

Curriculum vitae - hyperini.eu Entomologica Musei Nationalis Pragae 51(2): 731–756. • Fikáček M., Skuhrovec J. & Šípek P. (eds) (2010) Abstracts of the Immature Beetles Meeting 2009, October 1-2, Prague, Czech Republic. Acta Ent...

Více

Měřicí a kontrolní přístroje TE 1600 1401N – 1405N

Měřicí a kontrolní přístroje TE 1600 1401N – 1405N Naměřené hodnoty proudu posledních 10 svárů se automaticky ukládají do paměti. Měření přítlaku elektrod: zaznamenává maximální hodnotu přítlaku a hodnotu na začátku a na konci času sváření. Funkce ...

Více