stejný jako kdysi - TOR BOHEMIA

Transkript

stejný jako kdysi - TOR BOHEMIA
*
Plemena I
Tornjak-stejný jako kdysi
Tornjak-stejný jako kdysi
Tornjak
stejný
ja k o kdysi
Tři měsíce
I
Poprvé jsem slovo tornjak slyšela asi před
deseti lety. Na návštěvách v Bosně a Herce­
govině mi s respektem vyprávěli o nádher­
ných psích hlídačích velikosti medvěda.
1^,
Už skoro p řed tisíci le ty
Tornjak je pastevecký pes, který pochází z hory
Vlašič v Bosně a Hercegovině a také z oblastí
Chorvatska, kam se stáda z Vlašiče přesouvala
na zimu. Název tornjak byl odvozen ze slova
„tor" které znamená oplocený prostor či pas­
tvinu pro ovce. Je jen velmi málo plemen psů,
o kterých je tolik starých a přesných informací
o jejich existenci, vzhledu, výšce, barvě a účelu,
jako je jich u tomjaka. Vždyť první písemné do­
kumenty pochází již z roku 1067 z chorvatského
Dakova. Pravděpodobně byl přiveden starými
Slovany z oblastí dnešního Iránu. Podmínky,
ve kterých tornjak žil - horské klima s přítom­
ností vlků a medvědů, vytvořily psa fyzicky sil­
ného, otužilého, skromných potřeb na potravu,
ubytování a také vynikajícího hlídače. V sedm­
desátých letech 20. století začala systematická
práce s hledáním tohoto horského pasteveckého psa. Několik nadšenců v této době hledalo
jedince v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku,
se kterými by mohli začít řízený chov a sjednotit
jednou provždy toto plemeno. Jejich výběr jak
vzhledu, tak povahy byl veden právě zápisky
16
Nemají zájem o kontakt scizími
Tornjaci jsou pastevečtí psi a svou práci, hlídání
stáda ovcí, dělají dodnes. Nicméně, jako ostatní
pastevečtí psi jsou také v dnešní době pořizová-
Plemena
Pět měsíců
přiblížila cizí osoba, že ho pohladí či podobně,
udělal pes několik kroků dozadu. Nemají zájem
o kontakt s cizími lidmi a nikdy sami nenapadají
bez zjevné příčiny.
pro nás plusem před zmíněnými dvěma o něco
většími plemeny. Má také jemnější a emotivnější
povahu. Po dlouhém hledání po internetu jsme
si vybrali chovatelskou stanici z Chorvatska a jeli
jsme na návštěvu. Psi byli ještě krásnější než
na fotkách a okamžitě nám učarovali jemnýma
mandlovýma očima a svým přítulným chováním,
které nám ze začátku nesedlo k jejich vzhledu
budícímu respekt. Domů jsme si odvezli rovnou
dvě psí krásné holky Extasy a Electru.
W
Tornjak je silný, pevný, skoro kvadratický pes.
Vzhledově vícebarevný či dvoubarevný s hustou
a dlouhou srstí s charakteristicky nošeným bohatě
osrstěným ocasem. Hlava, uši, přední část nohou
a tlapy mají kratší hustou srst. Srst by na jiných
místech měla být dlouhá a vytvářet hřívu na krku,
zároveň je dlouhou srstí osrstěný i trup, zadní část
nohou a ocas. Zbarvení srsti je na podkladu bílém
s více či méně tmavými znaky. Nikdy nesmí být čis­
tě bílý či jakkoliv jinak jednobarevný. Výška psa je
60 cm a výše, ideální by měla být 70 cm, +-2cm.
Fenky jsou výškově od 56 cm. Délka trupu je maxi­
málně o 8% delší než výška psa.
ni spíše jako hlídači pozemků anebo už občas
i jako domácí mazlíčci. Povahu mají typickou pro
pastevecké psy: mírnou, dobrosrdečnou a pře­
devším jsou klidní a mají rádi řád a harmonii.
Ke členům rodiny jsou něžní a emotivní, pokud
jsou správně socializováni, jsou i tolerantní k ci­
zím lidem mimo své hlídací teritorium. Jejich
teritoriální pud je velmi silný, jsou sebevědomí
a samostatní. Pokud se kolem jejich teritoria za­
číná dít něco neobvyklého, ihned začnou se zá­
jmem vše sledovat a v případě potřeby se chovat
obranářsky. Hlídací pud není třeba u těchto psů
nijak vyvíjet, přijde sám s tím, jak pes bude do­
spívat. Od cizích lidí se zpravidla drží dál. Často
jsem slyšela, že pokud se k dospělému jedinci
I
Ve čtyřech měsících
S pousta n ěžné, a le p e v n é a d ů s le d ­
né lásky
Tornjak, jako ostatní pastevecká plemena,
je velmi inteligentní, schopný samostatného
uvažování a rozhodování a rychle se učí. Jako
typický představitel této skupiny se schopností
samostatného uvažování bude většinou hluchý
k povelům klasického výcviku, protože neuvidí
potřebu tyto povely splnit. Také není vhodný
k standardnímu výcviku, který vyhovuje němec-
inzerce
IOMEOPATICKÁ POMOC
V «
z let 1067 a 1374. Dnešní psi jsou tedy
skutečně takoví, jací byli i před skoro 1000
lety! Díky velmi krátké historii řízeného
chovu se tak naštěstí zatím tornjaků netý­
ká osud mnoha dalších plemen - upřednostnění
exteriéru před zdravím a povahou psa. Jedná se
tedy zatím orelativně zdravé a povahově vyrovnané plemeno,
Ve čtyřech týdnech
V íte , do čeho
jdete...
P
První vrh tornjaků byl zapsán (j0 piemenné knihy
v roce 1982. V 90. letech dvacátého století vznikají první chovatelské stanice,
založené prvními nadšenci. Dnes mu nehrozí vymření a jeho nadšence již není možné spočítat
na prstech jedné ruky. Pomohl jim i program mi­
nisterstva životního prostředí Chorvatska, který
chrání a navrací vlky zpět do přírody, proto se
na pastviny vrací i tornjaci. V Chorvatsku je také
lépe hlídané zdraví psů než v Bosně, kde se bohužel jen velmi výjimečně provádějí rentgenová
vyšetření na dysplazii. Zároveň zde zřídili data­
bázi tornjaků v elektronické podobě, kde najdete
genealogii každého psa v databázi, spolu s jeho
fotografií, lékařskými a výstavními úspěchy.
Prostě hned víte, do čeho jdete.. .
Z C h o rv a ts k a do Čech
Začátkem roku 2012 jsme řešili pořízení nového
psa. Vždy jsme obdivovali nádherné středoasijské pastevecké psy a kavkazské psy, ale také
jsme si říkali, že na zvládnutí těchto psů nemáme
zkušenosti. V tu chvíli jsem si vzpomněla na jižní
„medvědy". Zjištění, že označení velikosti tornjaka jako medvěda bylo více než přehnané, bylo
www.pespritelcloveka.cz
I
V
| •
A
ČESKÁ HOMEOPATIE
pro psy a jejich majitele
V
ri kasii a rýme
Někomu by to mohlo připadat zvláštní, avšak psi
_
také mívají rýmu a i kašel. Jenže se pes neumí ele­
gantně vysm rkat do kapesníčku a může jen popotahovat, mít mokrý čumák a při spaní pochrapovat.
Takové stavy se také velmi dobře řeší pomocí homeopatie.
J e d n 'm ze z á k la d n ích léků na rým u, ať už z nach la ze ní nebo a le rg icko u , a ku tn í či c h ro n icko u ,
je Allium cepa AKH. Rýma je většinou tekoucí,
gpouští se po návratu do teplé místnosti. Kromě rýmy
pomáhá také při kašli a alergii, včetně potravinové,
Pro štíhlé, často nemocné, „křehké", většinou mla­
dé psy a štěňata je také na rýmu vynikající S ilice a
AKH. Při husté rýmě až hnisavé rýmě, často také
přecházející do zánětu uší. Často chronická rýma.
Také při kašli, který vzniká a horší se vlivem chladu.
Třetím velkým lékem na rýmu je Sulfur AKH. Pro
psa, který má sklony ke kožním potížím, nerad se
koupe, rýma je dráždívá, nosní sliznice je načervenalá. Potíže se objevují v zimním období, zejména
mraze, horší v teplé místnosti.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli se dá homeopaticky léčit rýma
u psů? Máme doma pěti měsíční štěně boxera, není ni­
ja k přehnaně zimomřivá, klidně si lehne na podlahu
mimo pelíšek i koberec. Svou první zimu zvládla dost
dobře, ale teď, když se částečně oteplilo, v noci už
topení tolik nehřeje, začala popotahovat a chrápat,
i přes den je slyšet ja k těžko dýchá a je zahleněná.
Nejhorší je to po procházce, když přijdeme do tepla,
tak j í úplně teče z čumáčku. Můžu j i pomoci?
(paní Katka z Malenovic)
Vážená paní,
své boxerce podávejte lék
Allium cepa AKH, jednu ta­
bletu 4krát denně, po dvou týd­
nech můžete dávkování sní­
žit a podávat jen jednu table­
tu ráno a večer. Allium cepa
AKH poslouží zároveň i jako
prevence případné alergie
v jarním období.
rs
ALLIUMCEPA
SL> i
(MUDr. Alexander Fesik
profesionální lékař-homeopat)
V
' bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte: + 4 2 0 5 9 6 113 3 3 0 , + 4 2 0 776 8 7 9 7 9 9 , nebo pište na: b u d te z d r a v i@ b u d te z d r a v i.c z
PRO VÍCE IN F O R M A C Í N A V Š TIV T E NAŠE N O V É W E B O V É S TR Á N K Y W W W .B U D T E Z D R A V I.C Z
Plemena
I
Tornjak-stejný jako kdysi
kým ovčákům, dobrmanům či boxerům. U tornjaků je třeba velké dávky něžné, ale pevné,
trpělivé a soustavné výchovy plné lásky. Nicmé­
ně pokud uchopíte výcvik správným směrem s respektem k plemenným rysům, mohu potvr­
dit, že se vám dostane překvapivých výsledků.
Osobně mám zkušenosti se skvělou cvičitelkou,
Soňou Šabackou, která ctí pravidlo, že každé
plemeno je jiné a je třeba se mu přizpůsobit.
Naše tornjačí holka je naprosto rozzářená, když
má poslechnout povel „ke mně"- letí jak stře­
la! Na povel „lehni" sebou hodí na zem, jako by
byla lehká jako pírko. A je to jen tím, že pracu­
jeme na principu pozitivní motivace. Žádný dril
ani fyzické nucení - a funguje to. Je to neuvěři­
telné, co píši o pasteveckém psu, ale užíváme si
se svými psy každou hodinu hry zvané „výcvik
poslušnosti".
Tvrdý pes i mazel
Při dospívání se tornjak stává stále měkčí
a emotivnější ke své lidské smečce a má k ní těs­
né vazby a vůči okolí je stále tvrdší a uzavřenější.
Jestliže jeden ostrý pohled ze strany člena jeho
lidské smečky zapříčiní sklonění pohledu, cizince
by takový omyl stál hluboké, nebezpečné vrčení.
Pokud jde o prostor, ten u tornjaka nehraje vel­
kou roli, pokud je každodenně venčený. Stačí jim
dotěrná, ale je absolutně nesporná. Ve vztahu
k cizím lidem a psům mimo své teritorium ne­
vykazují agresivitu, opak platí ve vztahu s hlídá­
ním jejich vlastního teritoria.
Zdatný zahradník i plavec
Tornjaci jsou také skvělí zahrádkáři, k neštěs­
tí svých majitelů. Každá zahrada, ve které je
tornjak, musí mít díru velikosti dospělého je­
dince. Nebojte, nemusíte ji kopat sami, on si ji
vždy, s velkou chutí, vyhrabe sám. Také pokud
máte keře, žádné jarní či podzimní zkracování
již plánovat nemusíte. Váš pes to udělá za vás.
Tuto práci přece miluje! Občas se ovšem do prá­
ce ponoří tak hluboce, až se zapomene... Ano,
tornjak skutečně miluje zahradničení! Pokud jde
0 vodu, bláto a jiné krásy přírody, je to velmi po­
dobné. Váš pes nic z toho neobejde. Je skvělým
plavcem, nepohrdne ani čvachtajícími bahenními lázněmi! Je to pro něj přece velká zábava!
S tornjakem se prostě nikdy nebudete nudit!
Nicméně je to pes, který žije venku a tak ho
1matka příroda stvořila tak, aby zvládal všech­
ny nepřízně počasí. Z tohoto důvodu je jeho srst
takříkajíc „samočisticí". Sama se velmi rychle
čistí a vyhazuje cizí tělesa z kožichu. Místo, kde
před chvílí ležel po svých hrátkách v blátě, je
plné suchého bláta a pes odchází jako bychom
ho právě vyčistili. Hustá podsada chrání před
chladem a větrem a také zůstává skoro až suchá
poté, co pes vyleze z vody.
U tornjaků je třeba velké
dávky něžné, ale pevné, tr­
pělivé a soustavné výchovy
plné lásky.
Pes Lemi, Ch. SLO, HR a A, světový JCh. 2009
a světový Ch. 2012. V Chorvatsku jeden z nejznámnějších psů. Maj. Darko a Senka Kelemenič
(chov. stanice Boss-tor)
tolik místa, aby se mohli volně pohybovat, kde
by se mohli natáhnout a občas i změnit místo
spánku. Tito psi nejsou temperamentní, ve smys­
lu, že by skákali po nábytku nebo ničili zařízení.
Uvnitř domu jsou to velcí spáči, kteří nechtějí ani
jít ven na balkon, aby náhodou nebyli moc da­
leko od své lidské smečky. Čím jsou starší, jsou
tyto vazby silnější a silnější, potřebují i být co
nejblíže svým lidem.
Připraveni k boji na život a na smrt
Povahově jsou to velmi opatrní psi, kteří sami
nevyhledávají šarvátky, ale pokud jsou zahná­
ni do kouta, jsou připraveni bojovat na život
a na smrt. Sebevědomí je napohled činí neza­
ujatými okolím, ale ve skutečnosti jsou bdělí
a skrytě napjatých a nabroušených smyslů. Jsou
známí tím, že jsou vytrvalí ve vykonávání svých
rozhodnutí. Jejich loajalita k lidské smečce není
18
Snad nadále zůstane sám sebou
Chov tornjaků začal relativně nedávno a základ­
nu chovu tvořili psi přesně dle popisů psů z roku
1067, jak exteriérově, tak povahově. Právě proto
lze u tohoto plemene výrazněji pocítit povahu
původních pasteveckých psů. Horské oblasti, ze
kterých pochází, jsou tvrdá, nepříjemná a suro­
vá místa, obzvlášť pak v zimních měsících. Psi,
kteří v těchto podmínkách po staletí plnili svůj
úkol a byli zvyklí být v podstatě jedinou oporou
pastevců, se často ocitli v boji na život a na smrt.
Takovýto psi musí být ostří a nekompromisní.
Psi, kteří by neměli uvedené charakteristické po­
vahové rysy, by se nemohli postavit vlkovi či do­
konce i medvědovi, ale utekli by hlava nehlava.
To samé platí i pro inteligenci pasteveckých psů.
Pes, který není schopný samostatného a rychlé­
ho uvažování a neumí se sám rozhodnout, by
dlouho v tomto prostředí nepřežil a pastevcům
by nebyl k užitku. Škoda jen, že se v některých
případech tyto jejich povahové rysy pomalu
mění kvůli moderními chovu zaměřenému pře­
devším na exteriér, a otázka je, kdy se začnou
i zcela vytrácet.
I
Dne 22. února 2006 byla přijata přihláš­
ka standardu tornjaka ze strany FCI.
Od 1. června 2007 je plemeno podmínečně
uznané a je zařazeno mezi neuznaná pleměna.
Řetěz mravy nenapraví
Bosna a Hercegovina a Chorvatsko relativně
pozdě objevily své bohatství a odkaz tohoto
pasteveckého psa. V jiných zemích, kde na své
dědictví přišli mnohem dříve, jsou pastevečtí psi
již dlouhá léta i rodinnými miláčky. Tornjak je už
také občas vidět ve městském bytě. Ten, kdo si je
pořídí z nadšení z jejich vzhledu, pokud nebude
dobře informován o jejich povahových rysech,
v dospělosti psa může přijít na to, že je pes obtě­
žuje, vadí mu či dokonce představuje určitý stu­
peň nebezpečí. Včasné informování, že tornjak
je pastevecký pes a co to znamená, může pře­
dejít všem nástrahám společného života s tímto
vřelým a milujícím obrem. V Chorvatsku a v Bos­
ně a Hercegovině je bohužel skoro až pravidlem
toto řešit právě přivázáním psů na řetěz, což
situaci určitě nenapraví!
Text a foto: Jasmina Petlach ■
Informace byly čerpány ze stránek chorvatského
a bosenského tornjaka.
Poznáte je?
I
Plemena
Portrét plemene je tento měsíc věnovaný zástupci I. skupiny FCI
a my vám představujeme nejen všechny typy holandského ovčáka,
ale i některá další plemena z velké „rodiny" ovčáckých psů. Tedy až
na jednoho, poznáte, které plemeno k nim nepatří?
Německý ovčák - nejspíše nejrozšířenější plemeno světa. Nabízí se hned ve třech barevných varietách, které jsou znaková, vlkošedá a celočerná. Od roku 2011 se u nás nově uznávají i dlouhosrstí jedinci.
T o rn ja k versus
k a v k a zs k ý ovčák
Alexandra Pereczes z Maďarska je z rodiny,
kde chovají kavkazké ovčáky již dvacet let.
„Při čteni standardu tornjaka jsem si říkala,
že, po fyzické stránce, čtu standard kavkazáka. Velmi těžko se mně nyní posuzuje
podobnost či rozdílnost v povaze těchto
dvou plemen, protože máme zatím jen jed­
noho tornjaka - fenku Paulu, která je ještě
mladá (15 měsíců). Na rozdíl od kavkazáků
Paula vyžaduje více mazlení a času stráve­
ného s námi. Potřebuje také více pohybu
a je hravější. Její výchova je jednodušší,
ať se to týká vymezení si pravidel doma
a mimo domov. Zřejmě je to dáno větší
vazbou na majitele. I když vím, že kavkazáci mají mnoho tváří, vidím veškeré možné
problémy i řešení ve výchově. Podobnost
těchto dvou plemen je v hlídání vlastního
pozemku a v tom, že obě plemena jsou psy
jednoho pána.
Holandský ovčák - jediný „pruhovaný" ovčák. Nabízí se také ve třech varietách srsti, a to krátkosrstý, hrubosrstý a dlouhosrstý.
•
m m
: . ■V
L»J',
Tervueren
1
}
n
- Malinois
i1
v
r
Belgický ovčák - další velice oblíbené a známé ovčácké plemeno. Díky své srsti a její délce, vzhledu a barvě nám dává čtyři variety, tj. malinoise,
groenendaela, tervuerena a laekenoise.
Australská kelpie - nejmenší z těchto
ovčáků. Svou aktivitou a ochotou pracovat
je však v mnohém předčí. Ne nadarmo se
říká, žeje to pes s nevyčerpatelnou energií.
Pikardský ovčák - má přirozeně nedbalý vzhled
díky své středně dlouhé, tvrdé, husté a hrubé srsti.
Je však ovčákem v pravém smyslu slova, tedy pra­
covitý a bezmezné věrný svému pánovi.
Chodský pes - je to české národní ple­
meno ovčáckého typu. Od belgického či
německého ovčáka se odlišuje černou
barvou s rezatými znaky, hřívou srsti okolo
krku a hlavy a menší velikostí.
ť '
r
[
m
ik
.«
Tornjak leh. Kóhegy-Szépe Zízzy, chov.
a maj. Pereczes Zsolt, Jch. Maďarska, Srb­
ska a Černé Hory, Ch. Maďarska, Srbska,
Černé Hory, Slovinska a Rumunska
■sad A>|spoip jjjedau oj Aujdn^s g oa guasay
www.pespritelcloveka.cz
www.pespritelcloveka.cz
i
vS.
•fas*
m
V'
V v
isfe
m
/ ■. ■*.
■
0
*■
Foto: I. Panýrková, L. Belonoznikova, S. Jansa, B. Perlíková, D. Kylíšková, E. Rokosová
19