Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrov

Komentáře

Transkript

Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrov
Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrov
konaného dne 27. března 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov
Usn. RM č. 242/07 Kontrola plnění usnesení RM
1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2006
pod č. 279/06, 539/06, 540/06, 693/06, 866/06, z roku 2007 pod č. 67/07, 69/07, 115/07, 117/07,
119/07, 121/07 až 136/07, 142/07 až 145/07, 152/07, 162/07, 164/07, 165/07, 166/07, 168/07,
170/07, 174/07, 176/07, 177/07, 178/07, 184/07 až 200/07, 203/07 až 207/07, 226/07, 228/07 až
234/07, 236/07, 239/07 a 240/07.
Usn. RM č. 243/07 Projekt "Ostrov - město památek" - podmínky VŘ na dodavatele
4. RM schvaluje pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci projektu „Ostrov – město
památek“ zadávací podmínky a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle
předloženého návrhu, kritériem pro přidělení veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena.
Veřejná zakázka bude realizována za předpokladu získání dotace na tento projekt.
Pronájmy
Usn. RM č. 244/07 a) Snížení nájmu na čp. 983 – restaurace Acapulco
5a) RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Pelikánem, reg. č. 146-04-08-06,
na pronájem části nebyt. prostor na čp. 983, kterým se upraví s účinností od 1.4.2007 výše
nájemného na 1.367,40,-Kč/m2/rok za provozní plochy a 911,60 Kč/m2/rok za ostatní plochy.
Usn. RM č. 245/07 b) Pronájem nebytových prostor ve 2. NP na čp. 1202 – Siar Office s.r.o.
5b) RM schvaluje pronájem nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží na čp. 1202 firmě SIAR
OFFICE s.r.o., IČ: 279 67 328, za účelem provozu kanceláře a skladu měřící techniky, za nájemné
ve výši 676,-Kč/m2/rok za 14,85 m2 provozních ploch a za nájemné ve výši 383,64 Kč/m2/rok za
57,06 m2 ostatních ploch, a to s účinností od 1.1.2007.
Usn. RM č. 246/07 c) Výpůjčka movitého majetku na čp. 1365-67
5c) RM schvaluje výpůjčku movitého majetku po bývalém DPD na čp. 1365-67 dle přílohy v
návrhu občanskému sdružení RES VITAE, a to po dobu platnosti výpůjční smlouvy na nebytové
prostory na čp. 1365-67 a ukládá realitní kanceláři IKON uzavřít smlouvu.
Usn. RM č. 247/07
5c) RM schvaluje výpůjčku movitého majetku po bývalém DPD na čp. 1365-67 dle přílohy v
návrhu Římskokatolické farnosti Ostrov, a to po dobu platnosti výpůjční smlouvy na nebytové
prostory na čp. 1365-67 a ukládá realitní kanceláři IKON uzavřít smlouvu.
Usn. RM č. 248/07
5c) RM schvaluje výpůjčku movitého majetku po bývalém DPD na čp. 1365-67 dle přílohy v
návrhu RK IKON, a to po dobu platnosti výpůjční smlouvy na nebytové prostory na čp. 1365-67 a
ukládá odboru majetku města uzavřít smlouvu.
Usn. RM č. 249/07
5c) RM schvaluje výpůjčku movitého majetku po bývalém DPD na čp. 1365-67 dle přílohy v
návrhu Tyflocentru Karlovy Vary o.p.s., a to po dobu platnosti nájemní smlouvy na nebytové
prostory na čp. 1365-67 a ukládá realitní kanceláři IKON uzavřít smlouvu.
Prodeje
Usn. RM č. 250/07 a) Prodej p.p.č. 581/8 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova
6a) RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 581/8 o výměře 78 m2 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova
manželům Vasilu a Jiřině Husákovým za cenu 70,- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem.
Usn. RM č. 251/07 b) Prodej části p.p.č. 332/4 v k.ú. Ostrov nad Ohří
6b) RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 332/4 oddělené jako p.p.č. 332/14 o výměře 6
m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří organizaci Správa železniční dopravní cesty, s.o. za cenu dle znaleckého
posudku plus náklady spojené s prodejem.
Usn. RM č. 252/07 Mimořádná přidělení bytů
7. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu pí Ingrid Lorenzové, p. Antonínu Mártovi, sl.
Ladislavě Eremiášové, p. Josefu Palusovi.
Usn. RM č. 253/07
7. RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o tyto žadatele a
v tomto pořadí: Tomáš Rásl, Ing. Robert Karliczek, Martin Šiška.
Usn. RM č. 254/07
7. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 8 o velikosti
1+kk, Mateřské škole Masarykova ul. Ostrov pro paní Janu Strejčkovou, na dobu na dobu od 1. 3.
2007 do 31. 8. 2007.
Usn. RM č. 255/07
7. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 13 o velikosti
2+kk, Gymnáziu Ostrov pro paní Janu Kitzbergerovou, na dobu od 1. 4. 2007 do 30. 9. 2007.
Usn. RM č. 256/07
7. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 19 o velikosti
3+kk, Mg. A. Václavu Štochlovi na dobu od 1. 4. 2007 do 30. 6. 2007.
Usn. RM č. 257/07
7. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 9 o velikosti
1+kk, Studiu pro ženy, Magdalena Mikulandová pro paní Ivetu Brabencovou na dobu od 1. 5. 2007
do 31. 8. 2007.
Usn. RM č. 258/07
7. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 17 o velikosti
3+kk, Patinter Czech, s.r.o. Nýřany, pro jejich zaměstnance p. Vladimíra Plaschku na dobu od 1. 4.
2007 do 30. 9. 2007.
Směny, převody, přidělení a podnájmy bytů
Usn. RM č. 259/07 Žádost Městského domu dětí a mládeže Ostrov
9. RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím investiční dotace ve výši 172.000,-- Kč Městskému
domu dětí a mládeže Ostrov na financování výstavby fotbalového minihřiště.
Usn. RM č. 260/07
9. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 38/2007: Navýšení příjmů v rozpočtu města
pro rok 2007 o 172.000,-- Kč z Fondu rezerv a rozvoje a navýšení výdajů v rozpočtu města pro rok
2007 o 172.000,-- Kč na poskytnutí investiční dotace MDDM Ostrov k financování výstavby
minihřiště.
Usn. RM č. 261/07
9. RM schvaluje přesun 348.000,-- Kč z rezervního fondu MDDM do investičního fondu MDDM k
financování výstavby minihřiště.
Usn. RM č. 262/07 VŘ na stavbu "Ostrov - Horní Žďár - část Jáchymovské ulice – úprava
veřejného osvětlení", výběr zhotovitele
10. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na stavbu „Ostrov – Horní Žďár – část Jáchymovské
ulice – úprava veřejného osvětlení“ firmu: Zdeněk Frána, Hlavní 714, 363 01 Ostrov, za
nabídkovou cenu 440 069,-- Kč, včetně 19% DPH.
Usn. RM č. 263/07 VŘ - Oprava střechy ZŠ Masarykova
11a) RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení stavby „Stavební úpravy střešní konstrukce
ZŠ Masarykova“ zjednodušené podlimitní zadávací řízení a kritéria pro kvalifikaci dodavatelů dle
předloženého návrhu se změnami uvedenými v zápise. Kritériem pro zadání této veřejné zakázky
bude nejnižší nabídková cena.
Usn. RM č. 264/07
11b) RM souhlasí s učiněním písemné výzvy k podání nabídky o veřejnou zakázku zájemcům,
uvedeným v návrhu pod č. 1,2,3,4,5.
Usn. RM č. 265/07
11c) RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele
stavby: „Stavební úpravy střešní konstrukce ZŠ Masarykova“ dle předloženého návrhu.
Usn. RM č. 266/07 Veřejná zakázka na zhotovitele PD - Ostrov východ pro SP a realizaci
stavby
12. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební
řízení v podrobnostech pro provedení stavby „Dokončení městského dopravního okruhu – propojení
páteřních ulic Krušnohorská, Lidická, Hlavní, Lesní (U Nemocnice) včetně inženýrských sítí,
chodníků, zeleně a cyklostezek“ firmu MR – REAL TRADING s.r.o., Brněnská 33, 310 02 Plzeň, s
nabídkovou cenou 731.500,- Kč včetně DPH.
Usn. RM č. 267/07 Historický Ostrov II dodatek k SOD
13. RM schvaluje Dodatek č.3, ke smlouvě o dílo ze dne 28.3.2006 reg.č. 72-06-03-28 na provedení
vícepráce na stavbě Historický Ostrov – II.etapa VZ, Obnova kostela Zvěstování panny Marie,
Obnova kaple sv. Floriána v celkové hodnotě 92 634,40 Kč včetně DPH, čerpaného v rámci 5%
rezervy stavby.
Usn. RM č. 268/07 Rozdělení úkolů ze 2. zasedání ZM dne 22. 3. 2007
14. RM ukládá tajemnici MěÚ zajistit plnění usnesení ZM č. 28/07 až 87/07 z 2. řádného zasedání
ZM konaného dne 22. 3. 2007.
Informace starosty
Usn. RM č. 269/07
15a) RM schvaluje záměr prodat část p.p.č. 500/16 a st.p.č. 779 v k.ú. Ostrov nad Ohří podle
podmínek v předloženém znění se změnami uvedenými v zápise.
Usn. RM č. 270/07
15a) RM schvaluje záměr prodat části p.p.č. 224/336, 224/475 a 802/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří podle
podmínek v předloženém znění se změnami uvedenými v zápise.
Usn. RM č. 271/07
15a) RM schvaluje záměr prodat st.p.č. 206 v k.ú. Ostrov nad Ohří podle podmínek v předloženém
znění se změnami uvedenými v zápise.
Usn. RM č. 272/07
15b) RM schvaluje uzavření specifické podnájemní smlouvy mezi nájemcem nebytových prostor
panem Jiřím Považanem a společností Fortuna sázková kancelář, a.s. na podnájem 4 m2 v č.p. 698
za účelem provozování sběrny sázkové kanceláře s tím, že nájemné v celém prostoru bude
navýšeno o 200 Kč/m2 a ukládá RK REBA uzavřít v tomto smyslu dodatek k nájemní smlouvě s
panem Považanem.
Usn. RM č. 273/07
15b) RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Jiřím Považanem na pronájem
nebytových prostor na čp. 698, kterým se rozšíří účel pronájmu o provozování realitní kanceláře,
cestovní agentury, inzertní služby, sběrny sázkové kanceláře a nabíjecího terminálu všech mobilních
operátorů a ukládá RK REBA uzavřít dodatek k nájemní smlouvě.
Usn. RM č. 274/07 Veřejná zakázka – výběr zhotovitele stavby: „Dodávka a montáž křesel
do kinokavárny Domu kultury Ostrov“
15c) RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na dodavatele křesel do kinokavárny firmu: Ladislav
Hůza, 463 11, Liberec za nabídkovou cenu 548 780, 00 Kč včetně DPH 19%.
Usn. RM č. 275/07 Historický Ostrov – Kostel Zvěstování Panny Marie
15d) RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce uměleckého díla č. 6/2007, s Galerií umění Karlovy Vary,
na zapůjčení dvou obrazů - Muž na úmrtním loži a Příbuzenstvo Kristovo, pro stálou expozici v
kostele ZPM, na dobu 20 let, do 15.8.2027.
Usn. RM č. 276/07 Historický Ostrov – II. a V. etapa VZ
15e) RM schvaluje Dodatek č.2, ke smlouvě o dílo ze dne 28.3.2006 reg.č. 72-06-03-28, na
Historický Ostrov – II.etapa VZ, a Dodatek č.2, ke smlouvě o dílo ze dne 31.7.2006 reg.č.
171-06-07-31, na Historický Ostrov – V. etapa VZ. Změna statutu firmy, převedení na JURICA a.s.,
která přebírá veškeré závazky, pohledávky a jiné právní důsledky vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Podobné dokumenty

ČERVEN SOBOTA 18. ČERVNA 2016 ZOO A ZÁMEK DĚČÍN

ČERVEN SOBOTA 18. ČERVNA 2016 ZOO A ZÁMEK DĚČÍN dějinách zámku našli tak lstivého a vypočítavého pána jakým byl Zikmund. V ukrutných dobách husitských válek dokázal obratně převlékat svůj plášť a díky tomu nashromáždil nevídané jmění. Ale kdo s ...

Více

Závěrečné praktické zkoušky 2014 TÉMA TABULE

Závěrečné praktické zkoušky 2014 TÉMA TABULE Závěrečné praktické zkoušky 2014 TÉMA

Více

Závazná stanoviska 2014

Závazná stanoviska 2014 ZÁVAZNÁ STANOVISKA - §11 odst.3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - ROK 2014

Více

BS 2010_John Lennon_nabídka školních představení_final

BS 2010_John Lennon_nabídka školních představení_final o hudbu, který brzy převládl nad jeho aktivitami ve sportovní oblasti, projevil Černý už na počátku své novinářské kariéry. Hlavním těžištěm Černého publicistické tvorby je moderní populární hudba....

Více

Aneuryzma břišní aorty - multidisciplinární přístup

Aneuryzma břišní aorty - multidisciplinární přístup • v období 1998 and 2001 přijato celkem 160 nemocných s akutním AAA (34 SAAA a 126 RAAA) • průměrný věk 71 ± 8 let, z toho 138 (86%) mužů • všichni nemocní s SAAA a 98% nemocných s RAAA byli bezpro...

Více

Biografie_A_Lass

Biografie_A_Lass Andrew Lass, narozen v New Yorku (1947), vyrost v Praze a žije v Massachusetts (USA) kde působí jako profesor sociálně kulturní antropologie na Mount Holyoke College. Na podzim roku 1968 se stává č...

Více

stáhnout článek - Dějiny - Teorie

stáhnout článek - Dějiny - Teorie interpretaci informací mají ale přímo i techniky jejich zpracování a zpřístupňování. Proto jsme se vztahu internetu a dějepisectví rozhodli věnovat v našem časopisu tento diskusní blok. Příspěvky V...

Více