Západočeská univerzita v Plzni

Komentáře

Transkript

Západočeská univerzita v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní
Příloha č.2
Tabulka H
Personální zabezpečení- přednášející
H – Personální zabezpečení - přednášející
ZČU Plzeň, Fakulta aplikovaných věd
Název VŠ / součásti
Stavba jaderně energetických zařízení
Název SP
Eduard Janeček
Jméno a příjmení
Tituly
1951
hlavní
40
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
0
Doc., Ing., CSc.
2015
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech
Aplikace kybernetiky ve strojírenství
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Absolvent VŠSE FE v Plzni (1975), VŠSE FE - 15 let, ZČU FAV - 18 let
CSc.- 1987, doc.- 1999
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Janeček E., Krýnský J., Janeček P.: A New Stochastic Model of the Electric Distribution Network, 8th International
Conference on Probabilistic Methods Applied to Power System, Iowa State University, Ames, Iowa, USA, 2004, ISBN:
0-9761319-0-0
Janeček E., Prautsch P.: Closed Form Estimation of Boundary Values in Electrical Distribution Networks, preprints of
16th IFAC World Congress Prague 2005.
JANEČEK, E.; ČERNÝ, V.; FIALOVÁ, A.; FANTÍK, J. A new approach to modelling of electricity transmission
system operation. In 2006 IEEE PES power systems conference & exposition. Atlanta : IEEE Power Engineering
Liška, J., Janeček, E.: Time-Frequency Representation of Signals Using Kalman Filter. Kapitola
v knize Robotics, Automation and Control, I-Tech Education and Publishing, Vídeň, Rakousko,2008
Society, 2006. s. 1429-1434. ISBN 1-4244-0178-X.
Projekty: Analýza vibrací lopatek VT dílu JE Temelín (pro ŠKODA POWER a.s.)2008, Lokalizace rázů v reaktoru JE
Dukovany (pro ČEZ a.s.)2008, Detekce a lokalizace akustických událostí v KKI (pro AREVA NP GmbH),2008,
Pokročilé zpracování signálů z Campbellova stroje (pro ŠKODA POWER a.s.)2008, Spolehlivostní model ČEPS pro
potřeby určení regulačních rozsahů,2006-2008, Simulátor bilancí výkonu ČEPS,2006-2008
Působení v zahraničí
2001 až 2008: Expertizní práce v oblasti modelování a diagnostiky jaderných i
konvenčních elektráren pro firmu AREVA NP a Framatom-Simens ANP A.G.
V letním a zimním semestru 1988 stipendijní pobyt v TU Wien, Institut fuer
Maschinen und Prozessautomatisierung u Prof. Joergla.
Obor
habilitačního
nebo Technická kybernetika
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1999
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
datum
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
9
29
4.5.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
ZČU
Název VŠ / součásti
Strojírenství, Strojní inženýrství
Název SP
Hynek Klášterka
Jméno a příjmení
Tituly
1939
Hlavní p. rozsah
40
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Doc., Ing., CSc.
XII.2009
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech
Termomechanika pro profesní bakaláře (KKE/TMB)
Projektování energetických zařízení 1 (KKE/PPS1)
Teorie proudových strojů (KKE/TPS)
Vybrané statě o teple a proudění (KKE/JTH)
Technické vlastnosti reaktoru (KKE/TJA)
Technická akustika (KKE/TAK)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1956-1961 studium na VŠSE, Stavba tepelných turbín
1961-1974 asistent a odborný asistent katedry hydromechaniky a termomechaniky VŠSE v Plzni
1967-1974 vědecká příprava v oboru 39-02-9 Termomechanika a mechanika tekutin
1974-2001 vědecký pracovník ÚVZÚ Škoda v Plzni (nyní ŠKODA VÝZKUM s.r.o.)
2002-dosud katedra energetických strojů a zařízení FST ZČU v Plzni
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Klášterka, H., Káňa, J.: Náhodné kmitání trubek s vůlemi. Sborník Výp. Mech. 2004, ZČU v Plzni, str. 203-212. (50%)
Klášterka, H., Krivánka, D.: Mat. model kmitání trubek. Sborník IaZV 2004, ÚT AV ČR, str. 57-64, Praha 2004. (50%)
Klášterka, H.: Výpočtové modely turbulence. Sborník semináře Interakce pohybujícího se tělesa a tekutiny, FSI VUT Brno, 2005, 20 str. (100%)
Klášterka, H.: Příspěvek k problematice lokální meze stability kmitání trubkových svazků. Sborník Energetické stroje- termomechanika-mechanika
tekutin 2005, ZČU v Plzni, str. 49-54. (100%)
Klášterka, H., Krivánka, D.: Vliv chyby naměřených hodnot aerodynamických vazebních koeficientů na mez stability kmitán trubkových svazků.
Sborník Výp. Mech. 2005, ZČU v Plzni, str. 287-294. (50%)
Klášterka, H.: Nový pohled na lokální mez stability kmitání trubkových svazků. Sborník modelování a měření nelineárních jevů v mechanice. ŠKODA
VÝZKUM, s.r.o., ZČU v Plzni, 30.5.-2.6.2006, str. 97-106. (100%)
Klášterka, H., Krivánka, D.: Příspěvek k problematice kmitání trubkových svazků. Sborník Energetické stroje-termomechanika-mechanika tekutin
2006, str. 67-72. (50%)
Klášterka, H.: Analýza kmitání trubek tepelných výměníků. Sborník Výp. Mech. 2006, ZČU v Plzni, str. 247-254. (100%)
Klášterka H.: The behaviour of a tube bunde near the stability limit. Proceedings Applied and Computational Mechanics, Volume 1, Numer 1, UWB
Pilsen, 2007. (100%)
Klášterka H.: Příspěvek k problematice výpočtu meze stability. Sborník Power System Engineering, ZČU,2007. (100%)
Klášterka H., Krivánka D.: Aeroelastická analýza nelineárního kmitání turbínové lopatky. Sborník Interakce a zpětné vazby, ÚT AV ČR, listopad
2007. (50%)
Klášterka, H., Krivánka, D.: Analýza nelineárních aeroelastických systémů pomocí Volterrových řad. Sborník Interakce a zpětné vazby, ÚT AV ČR,
listopad 2008. (50%)
Klášterka H.: Interakce elastických těles s okolní tekutinou. Sborník Modelování a měření nelin. jevů v aeroelasticitě. ŠKODA VÝZKUM s.r.o., ZČU,
VTS ŠKODA VÝZKUM, 2008. (100%)
Klášterka H.: Vybrané úlohy nelineárních interakcí. Sborník Modelování a měření nelin. jevů v aeroelasticitě. ŠKODA VÝZKUM s.r.o., ZČU, VTS
ŠKODA VÝZKUM, 2008. (100%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Termomechanika a mechanika tekutin-věd. h. - 1974
jmenovacího řízení nebo udělení Doc. v oboru strojního inženýrství - 2003
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ZČU
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
6
4.5.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
Západočeská univerzita v Plzni
Název VŠ / součásti
N2301 – Strojní inženýrství
Název SP
Jan Dupal
Jméno a příjmení
1955
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
Fakulta aplikovaných věd
Tituly
1
rozsah
typ prac. vztahu
Doc. Dr. Ing.
VIII.13
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech
KME/MECH3 - Mechanika 3
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
ŠKODA - 5 let
VŠSE Plzeň, FST - 7 let
ZČU Plzeň - 17 let
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Vibration analysis and optimization of a primary circuit of the nuclear power plant. PAMM Vol. 2, pp. 58-59
Modelling of the pipeline systems conveying fluid. The 6-th International Conference on Vibration Problems (ICOVP),
Liberec, září 2003.
Dynamic analysis of the large rotor systems with gear-meshing nonlinearities. The 11-th World Congress in Mechanics
and Machine Science, pp.2124-2128, Vol. 5, Tianjin - China, 2004.
Mathematical modelling of rail vehicles. Proceedings of conference "Numerical methods in continuum mechanics 2005",
Žilina 2005
Mechanika imperfektních systémů. Učební text v rámci cyklu přednášek o inovaci organizovaných ÚCV při ZČU v
Plzni. Plzeň, leden 2007
Vibration Control of Plate structures. Engineering Mechanics, Vol. 14 2007, No 1/2 pp. 23-36
The transient response of vibrating systems containing random parameters. Modelling and optimization of physical
systems, Vol. 6, pp. 37-40, Gliwice 2007, Polsko.
Vibration Control of Cantilever Beam. Jour. of Vibroengineering, 2007, vol. 9, issue 2, april/june 2007
Působení v zahraničí
Manchester Metropolitan University
Obor
habilitačního
nebo Mechanika
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Doc.
2000
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ZČU v Plzni
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
5
50
1.7.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
Západočeská univerzita v Plzni
Název VŠ / součásti
Strojírenství, Strojní inženýrství
Název SP
Petr Konáš
Jméno a příjmení
Tituly
1967
hlavní p. rozsah
40
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Ing.
do kdy
rozsah
08 07
Přednášky v předmětech
Energie slunce a větru (ESV)
Jaderně energetická zařízení (JEZ)
Semestrální projekt (JSP)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1985 - 1990 VŠSE V PLZNI (Konstrukce tepel. a jader. strojů a zařízení)
od r. 1990 ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ
od r. 1996 MATSUSHITA TELEVISION CENTRAL EUROPE
od r. 1998 ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU - ŘEŽ u Prahy
od r. 2001 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v Plzni,
od r. 2008 DOKTORANSKÉ STUDIUM
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
1.
2.
3.
4.
5.
Zjišťování rozdílů mezi Alexandrovovou rovnicí a rovnicí IAPWS 1995 pro viskozitu obyčejné vody
Thermal Conductivity of Ordinary Water Substance in the Ideal-Gas Limit
Thermal Conductivity of Ordinary Water (High Pressure Region)
Vliv vstupního tvaru odběrové sondy na průtok sondou
Extrapolace formulace IAPWS-95 pro termodynamické vlastnosti vody a vodní páry do oblasti podchlazené
metastabilní kapaliny
Působení v zahraničí
V r. 1996 pracovně 3 měsíce ve výrobním závodě, Cardiff, Anglie
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
30. dubna 2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
Západočeská univerzita v Plzni
Název VŠ / součásti
N2301-Strojní inženýrství
Název SP
Stanislav Němeček
Jméno a příjmení
1971
jp
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
MATEX PM s.r.o., Plzeň
Tituly
10
rozsah
typ prac. vztahu
pp
Přednášky v předmětech
MEZ - Materiály energetických zařízení,
JEM - Materiály jaderně energetických zařízení,
JST- Speciální technologie
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Materiálové inženýrství a stroj. Metalurgie, ZČU, FS
4 roky Škoda Výzkum s.r.o.
4 roky ZČU NTC
3 roky COMTES FHT s.r.o.
3 roky MATEX PM s.r.o.
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Ing. PhD.
do kdy
rozsah
40
N
Patent WO 2007/065380 A2 Method of production of high-strength low-alloyed steel pipes
6.12.2008/17.9.2009
CZ2006000086
Články v časopisech, celkem 20 v posledních 5 letech, např.:
J. Fiala, R. Medlín, S. Němeček: Industrial Applications of X-ray Diffraction Imaging for Nondestructive Testing. B
mire nerazrušajuščego kontrolja 1/19 (2003), pp.54-55, ISSN 1609-3178.
Z. Tonar, S. Němeček, R. Holota, J. Kočová, V. Třeška, J. Moláček, T. Kohoutek, S. Hadravská: Microscopic image
analysis of elastin network in samples of normal, atherosclerotic and aneurysmatic abdominal aorta and its
biomechanical implications. Journal of Applied Biomedicine, Volume 1, No. 3, ISSN 1214-0287 (on-line).
V. Mentl, F. Hnilica, S. Němeček, R. Medlín, J. Fiala: X-ray Diffraction Monitoring of Structural Degradation
NDT
Welding Bulletin vol. 13/ 2 (2003), pp. 21-30.
S. Němeček: FFT for Image Analysis in Metallography. Microscopy and analysis, November 2004, p. 9-10.
S. Němeček, Z. Nový, H. Staňková: HEAT TREATMENT OPTIMALIZATION OF TRIP STEELS
La Metallurgia
Italiana 2/2006,pp. 1-5
S. Němeček, P. Motyčka: PROPERTIES AND STRUCTURE OF VERY PURE CrNiV STEEL MATERIALS
AND
TECHNOLOGY vol. 40/2 (2006), pp. 79-80, Slovinsko, ISSN 1580-2949
L. Kraus, J. Zrník and S. Němeček: MATERIALS PROPERTIES OF MODIFIED NI-BASED SUPERALLOY.
Metalurgija 46/ 3 (2007), 169-172
P. Wangyao, L. Kraus, J. Zrník and S. Němeček: Effect of deformation condition on development in nickel base alloy.
Journal of Materials Processing Technology Vol. 192-193, October 2007, p.360-366
Dále bylo v posledních 5 letech publikováno 75 příspěvků na mezinárodních konferencích, např.:
S. Němeček: Wrought metals evaluation . New Developments in Metallurgical Process Technology, Riva del Garda, 6-8
June 2004
S. Němeček: Steam piping tubes corrosion (poster) New Developments in Metallurgical Process Technology, Riva del
Garda, 6-8 June 2004
L. Kraus, S. Němeček, J. Kasl: Properties of cast Mn steel after intercritical heat treatment and microalloying. New
Developments in Metallurgical Process Technology, Riva del Garda, 6-8 June 2004
S. Němeček, Z. Nový, H. Staňková:HEAT TREATMENT OPTIMALIZATION OF TRIP STEELS. Heat Treatment and
surface eng in automotive aplications, Riva del Garda, Itálie 20.-22.6.2005
J. Kasl, D. Jandová, S. Němeček, L. Kraus: Španělsko, 3th International congress on materialography Museo kutxa
EspacioTechnology Park, San Sebastián 2005
S. Němeček, P. Motyčka: PROPERTIES AND STRUCTURE OF VERY PURE CrNiV STEEL 14th Conference on
Materials and Technology, 2005. Portorož, Slovenia.
S. Němeček, Z.Nový: Intercritical heat treatment of tubes from steel with TRIP effect. SHMD 06, Šibenik 18.-22.06,
Chorvatsko, Metalurgia 45 (2006), 3 ISSN 0543-5846
Stanislav Němeček, Martin Balcar, Ludvík Martínek: Very pure steels for the power industry. SHMD 06, Šibenik 18.22.06, Chorvatsko, Metalurgia 45 (2006), 3 ISSN 0543-5847
S. Němeček, Z. Nový: Microstructure in TRIP steels after intercritical heat treatment. ICASS Gyeongju, Korea, 22.-24.8.
2006
P. Wangyao, L. Kraus, J. Zrnik, S. Němeček: Effect of Rolling and Heat-treatment Conditions on Microstructure in
Heat-resisting Nickel Alloy. Singapur 2006
S. Němeček , L. Kraus, J. Zrnik: Effect of Rolling and Heat-treatment Conditions on Microstructure in Heat-resisting
Nickel Alloy. SAMPE Paříž, 2007
Zrník J., Nový Z., Němeček S.: MEDIUM CARBON STEEL PROCESSED BY WARM EQUAL CHANNEL
ANGULAR PRESSING. Ultrafine grained steels. 24.-26.10.07, Kitakyushu, Japonsko 2007
Balcar, M., Turecký, V., Sochor, L., Fila, P., Martínek, L., Bažan, J., Němeček, S., Kešner, D.: Evaluation of properties
of rotor forgings made of steel 26NiCrMoV115. 15th Conference on Materials and Technology, 8. - 11. October,
2007.
Němeček S., Nový Z., Uhlíř J., Janovec J., M.: Retained austenite evaluation in high strength steels. New developments
on metallurgy and aplications of high strength steels. May 26-28, Buenos Aires, Argentina 2008
J. Kliber, O. Žáček, S. Němeček, B. Mašek: Trip steel thermo mechanical processing research – applied method
SHMD, 23.-27.6.08 Šibenik, Chorvatsko 2008
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Materiálové inženýrství, ZČU Plzeň
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2003
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ZČU
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
8
25.5.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
Západočeská univerzita v Plzni
Název VŠ / součásti
N2301-Strojní inženýrství
Název SP
Jan Hrubý
Jméno a příjmení
1963
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Tituly
rozsah
typ prac. vztahu
pp.
Ing. CSc.
do kdy
rozsah
40
Přednášky v předmětech
KKE/TFVT Termofyzikální vlastnosti tekutin
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1993 CSc. Mechanika tekutin a termodynamika, Akademie Věd České republiky
1988 Ing. ČVUT v Praze, fakulta strojní, obor aplikovaná mechanika
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
1. Pátek J., Hrubý J., Klomfar J., Součková M., Harvey A.H.: Reference Correlations for Thermophysical
Properties of Liquid Water at 0.1 MPa. Journal of Chemical and Physical Reference Data 38, 21 (2009).
2. Feistel R., Wright D.G., Miyagawa K., Hrubý J., Jackett D.R., McDougall T.J., Wagner W.: Development
of Thermodynamic Potentials for Fluid Water, Ice and Seawater: A New Standard for Oceanography.
Ocean Sci. 4, 275 (2008).
3. Maršík F., Němec T, Hrubý J., Demo P., Kožíšek Z., Petr V., Kolovratník M.: Binary Homogeneous
Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures. J Solution Chem 37, 1671 (2008).
4. Hrubý J., Labetski D. G., Van Dongen M. E. H.: Gradient theory computation of the radius-dependent
surface tension and nucleation rate for n-nonane clusters. J. Chem. Phys. 127, 164720 (2007).
5. Peeters P., Pieterse G., Hrubý J., Van Dongen M. E. H.: Multi-component droplet growth I: Experiments
with supersaturated n-nonane vapor and water vapor in methane. Phys. Fluids. 16, 2567 (2004).
6. Hrubý J., Kolovratník M., Ždímal V., Jiříček I., Bartoš O., Moravec P.: Determination of the
heterogeneous nuclei in the superheated steam using a new sampling technique. In: Turbomachinery
Fluid Dynamics and Thermodynamics. Athens, 2007, pp. 861-866.
Působení v zahraničí
2008-současnost spolupráce v rámci smlouvy o kooperaci na Eindhoven University of Technology, Dept. Mech. Eng.
1999-2006 (celkem 20-měsíců) výzkumné stáže na Eindhoven University of Technology, Dep. of Applied Physics,
Nizozemí.
1994-95 (18 měsíců) postdoktorandská stáž na Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, Abt.
Kinetik der Keimbildung, Göttingen, Německo
1993 (dva měsíce) stáž Max-Planck-Institut für Strömungsforschung, Göttingen, Německo
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
datum
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
70
5
27.5.09
H – Personální zabezpečení - přednášející
Západočeská univerzita v Plzni
Název VŠ / součásti
Název SP
N2301-Strojní inženýrství
Martin Hynek
Jméno a příjmení
1973
pp.
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
Fakulta strojní
Tituly
40hod/týden
rozsah
typ prac. vztahu
Doc. Ing., Ph.D.
31.8. 2010
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech
KKS/CAE - Počítačová podpora konstruování pro Bc.
KKS/KPP - Metody konstruování a zobrazování s CAD
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1996 – Ing – obor: Konstrukce strojů a zařízení. ZČU v Plzni , fakulta strojní
1996-1999 – doktorský SP - obor: Stavba výrobních strojů a zařízení
1999-2001 - ZČU v Plzni – asistent (úvazek 1)
2001-2008 - ZČU v Plzni - odborný asistent (úvazek 1)
2008-dosud - ZČU v Plzni – docent (úvazek 1)
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Příspěvky na konferencích CADAM2005, ATDC2005, PHD2005, CADAM 2006, ATDC2006, PHD2006, CADAM
2007, PHD2007(podíl 50%)
Litoš, Petr; Honner, MilanLang, Vladislav; Bartík, Jan; Hynek, Martin; : The measuring system for the experimental
research of thermo-mechanical instabilities of disc brakes. Braking 2006, 2006. (podíl 15%)
Hynek, Martin; Žídek, Jan. Přídavná ventilace. In Hynek, Martin; Žídek, Jan. Sborník přednášek 32. konference kateder
dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Brno : VUT, 2006, s. 32-37. (podíl 50%)
Hynek, Martin; Klepáček, Jan. Výpočty čtyřdílného kompozitního krytu s žebry. In Hynek, Martin; Klepáček, Jan.
Sborník přednášek 32. konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Brno : VUT ,
2006, s. 38-42. (podíl 50%)
Klepáček, Jan; Hynek, Martin. Numerical simulations of protective LFT parts. In Klepáček, Jan; Hynek, Martin.
Proceedings of the 5th DAAAM international conference on Advanced technologies for developing countries. Rijeka :
University of Rijeka, 2006, s. 21-26. (podíl 50%)
Žídek, Jan; Hynek, Martin. Computational investigation of headstock spindle and new design of face plate on the
machine GFM240. In Žídek, Jan; Hynek, Martin. Proceedings of the 5th DAAAM international conference on Advanced
technologies for developing countries. Rijeka : University of Rijeka, 2006, s. 15-20. (podíl 50%)
Hynek, Martin; Raab, Zdeněk; Votápek, Petr; Žídek, Jan: Zařízení k upevnění dílů. Západočeská univerzita v Plzni,
2008. (podíl 25%)
Litoš, Petr; Honner, Milan; Lang, Vladislav; Bartík, Jan; Hynek, Martin: A measuring system for experimental research
on the thermomechanical coupling of disc brakes. Journal of Automobile Engineering, 2008. (podíl 15%)
Hynek, Martin; Raab, ZdeněkVotápek, Petr; Žídek, Jan; : Jednořadé válečkové ložisko s dutými válečky. Západočeská
univerzita v Plzni, 2009. (podíl 25%)
Hynek, Martin: Analýza vazeb, metodika a perspektivy digitálního vývoje výrobku v konstrukci strojů u malých a
středních firem. 2008. (podíl 100%)
Hynek, Martin; Raab, Zdeněk; Votápek, PetrŽídek, Jan; : Jednořadé kuželíkové ložisko s dutými kuželíky. Západočeská
univerzita v Plzni, 2009. (podíl 25%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Doc.: Stavba strojů a zařízení
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2008
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ZČU v Plzni
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
14.5.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
ZČU v Plzni
Název VŠ / součásti
N2301 – Strojní inženýrství
Název SP
Petr Milčák
Jméno a příjmení
Tituly
1981
hlavní p. rozsah
0,75
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Ing.
do kdy
rozsah
n
Přednášky v předmětech
Zkoušení energetických strojů - ZES
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1999 – 2004: magisterské studium, Stavba energetických strojů a zařízení, ZČU v Plzni, FST
2004 – dosud: doktorské studium, Stavba energetických strojů a zařízení, KKE/FST
září 2005 – dosud: ZČU v Plzni, FST/KKE, vědecký pracovník
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Tvůrčí činnost
- zapojení do řešení projektů/grantů:
- ESF: Inkubátor rozvoje lidských zdrojů při vývoji průmyslových aplikací významného čs. vynálezu rotačního
stroje s oběžnými dvojkřídly "FROTOR"
Výuka předmětů Mechanika tekutin a Termomechanika
- člen výzkumného centra „Progresivní technologie a systémy pro energetiku – PTSE“, MŠMT - 1M06059
- spoluřešitel úkolu MPO: Výzkum nestacionárního proudění v axiálním turbínovém stupni. řešitel VZLÚ
- příprava/spolupříprava grantových žádostí
- FRVŠ (2x neúspěšně, 1x úspěšně), MPO (1x úspěšně), ESF (2x úspěšně), 7FP-Marie Curie (3x neúspěšně), OP
VPK (3x úspěšně), OP VaVpI (v přípravě), Višegrádský fond (1x úspěšně), Město Plzeň (3x úspěšně), ČEZZelená energie
- pořádání konferencí Energetické stroje (ročníky 2008, 2007, 2006) a Setkání kateder mechaniky tekutin a
termomechaniky 2008
- vzdělávací kurzy pro podniky ŠKODA POWER a.s. a E.ON a.s.
- Teorie parních turbín; Kondenzace a regenerace; Měření a měřicí technika
Výzkumná činnost
Experimentální výzkum vlivu prostorového tvarování lopatek na proudění a účinnost turbínového stupně
- Ph.D. práce (dokončení v 2009), výzkumné zprávy pro ŠKODA POWER a.s.
Publikace
[1]
MILČÁK, P. Secondary Flows and Losses – Possibilities for Reduction and Some Experimental Results. In. Acta
Avionica, October 2008, ISSN 1335-9479.
[2]
MILČÁK, P. Posibilities for reduction of secondary flows and losses in steam turbines. In 22nd Turbomachinery
Workshop 2008, Gliwice, 17-19.09.2008.
[3]
MILČÁK, P.; HOZNEDL, M. Results of the experimental testing of a stage with 3D shaped blades and design of a
new stage. In Cieplne maszyny przeplywowe. Turbomachinery No. 133, Lodz : Technical University of Lodz,
September 2008. s. 229-236. ISSN 0137-2661.
[4]
SEDLÁK, K.; KRIVÁNKA, D.; MILČÁK, P.; LINHART, J. Kalibrace pětiotvorové sondy. In Power System
Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow ES 2008. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008, ISBN 97880-7043-665-3.
[5]
SEDLÁK, K.; KRIVÁNKA, D.; HRUŠKA, J.; MILČÁK, P. Porovnání rychlostního profilu rozevíraného difuzoru
měřeného metodou PIV a tlakovou sondou s numerickou simulací. In XXII. Sympozium o anemometrii, 3. - 4.
června 2008.
[6]
MILČÁK, P. Měření na vzduchové turbině. Parní turbíny a jiné turbostroje 2007, Klub ASI – TURBOSTROJE –
PLZEŇ, ŠKODA POWER a ZČU v Plzni.
[7]
ŽITEK, P.; MILČÁK, P.; LINHART, J. Zjišťování hydrodynamických vazebních sil v trubkové řadě s jednou
trubkovou kmitající. In. XXVI. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Herbertov, ČVUT, 2007,
ISBN 80-86786-09-9.
[8]
MILČÁK, P.; SOBCZAK, K. Experimental and Numerical Investigations of a Flow in the Stage with Compound
Lean and Compound Twist Stator Blades. In Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow ES 2007.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 153¬-160. ISBN 978-80-7043-542-7.
[9]
ŽITEK, P.; MILČÁK, P.; KRIVÁNKA, D. Small Water Tunnel. In Experimentální mechanika tekutin 2006.
Liberec : TU Liberec, 2006.
[10] POLANSKÝ, J.; MILČÁK, P.; DELATTRE, L.; BERTRAND, C. Modélisation numérique et étude expérimentale
de l’écoulement au sein d’un étage d’une turbine axiale. In Forum Fluent 2006. Paříž : 2006.
[11] MILČÁK, P.; ŽITEK, P. Power generation in the near future. In PhD 2006. Plzeň : University of West Bohemia,
2006. s. 1-6. ISBN 80-7043-486-4.
[12] MILČÁK, P.; ŠKOPEK, J. Moderní elektrárenské bloky spalující uhlí. In Energetické stroje - termomechanika mechanika tekutin - 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s. 109-114. ISBN 80-7043-449-X.
[13] MILČÁK, P. Experimental study of leaned and twisted high pressure stator blades. In PhD 2005. Plzeň :
Západočeská univerzita, 2005. s. 1-5. ISBN 80-7043-414-7.
[14] VOMELA, J.; MILČÁK, P. The development of high-efficiency turbine blades. In Cieplne maszyny przeplywowe.
Turbomachinery. Lodz : Technical University of Lodz, 2005. s. 557-564. ISSN 0137-2661.
[15] VOMELA, J.; MILČÁK, P. Experimentální vývoj vysokotlakých turbinových lopatek. In Energetické stroje termomechanika - mechanika tekutin - 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s. 155-158. ISBN 80-7043360-4.
Působení v zahraničí
- vyzvaná přednáška 25.11. 2008 na TU Košice, Fakulta letecká na téma „Sekundární ztráty v turbínových stupních“
- kurz Introduction to measurement techniques – VKI Lecture series, Brusel, Belgie, říjen 2007
- jazykový kurz pro učitele 17.7.-18.8. 2006 v Birminghamu, Velká Británie
- učitelské stáže v rámci Erasmu: Lodž/Polsko (2006, 2007), Košice/Slovensko (2x 2008)
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
7.5.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
Západočeská univerzita v Plzni
Název VŠ / součásti
N2301 Strojní inženýrství
Název SP
Jan Slavík
Jméno a příjmení
1948
hlavní
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
Fakulta aplikovaných věd
Tituly
1.0
rozsah
typ prac. vztahu
Doc. RNDr. CSc.
2013
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech
Atomová a jaderná fyzika
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, teoretická fyzika, 1972
aspirantura 1973-76
1976 - dosud : zaměstnanec Vysoké školy strojní a elektrotechnické, v roce 1991 transformované na Západočeskou
univerzitu
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Působení v zahraničí
XI. 1992- I. 1993 a V.-VI. 1994 Univerzita Bari (Itálie) - projekty TEMPUS
IX. 1998 Univerzita Antverpy (Belgie) - stáž
Obor
habilitačního
nebo teoretická fyzika, CSc.
jmenovacího řízení nebo udělení Aplikovaná fyzika, doc.
vědecké hodnosti
1993
Rok udělení (prof…)
(doc.)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ZČU Plzeň (doc.)
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
10
25.5.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
ZČU v Plzni
Název VŠ / součásti
N2301 - Strojní inženýrství
Název SP
Jiří Polanský
Jméno a příjmení
1969
VŠ
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
Přednášky v předmětech
Primární okruh jaderné elektrárny (JEP)
Předdiplomní praxe (PP)
Diplomová práce (DP)
Předdiplomní projekt (PDP)
Tituly
42.5
rozsah
typ prac. vztahu
Měření v jaderné energetice (MJE)
Provoz jaderných elektráren (PJE)
Odborná rozprava (ZSZ)
Regulace jaderného bloku (JRE)
Doc. Ing., Ph.D.
N
do kdy
rozsah
Státní závěrečná zkouška (ZSZ)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Strojní inženýr, obor: Stavba výrobních zařízení, VŠ ukončené na ZČU v roce 1992, praxe od 1992 do 1999 v podnicích
Škoda v konstrukčních a výpočtových oddělení, experní doktorandské studium od 1996 do 2001 na katedrě
energetických stroju a zařízení, obor Stavba energetických strojů a zařízení.
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
• CYRUS, V.; POLANSKY, J. Numerical Simulation Of The Flow Pulsations Origin In Cascades Of The Rear
Blade Rows In A Gas Turbine Axial Compressor Using Low Calorific Fuel. ASME Turbo Expo 2008, Power
for Land, Sea and Air, Berlin, Germany, June 9-13, 2008, GT2008-50966.
• BLAŽEK, J.; BOIRON, O.; POLANSKÝ, J. Hydrodynamics of oscillating foil. In XXVII. Department
meeting, UWB, 2008. s. 29-36. ISBN 978-80-7043-666-0.
• POLANSKÝ, J.; LÁVIČKA, D. Comparison of experimental and numerical solutions for hydraulic analogy.
Experimental and numerical methods applied in fluid mechanics and Thermomechanics. Žilina : EDIS, 2008. s.
151-156. ISBN 978-80-8070-825-2.
• CYRUS, V.; POLANSKY, J. Unsteady Flows In Cascades Of Last Stator Rows Of Gas Turbine Axial
Compressor Working In Off-Design Conditions. 12th International Symposium on Transport Phenomena and
Dynamics of Rotating Machinery, Honolulu, Hawaii USA, 2008.
• STASTNY, M.; HANUS, D.; POLANSKY, J.; HRDINA, Z.; KUCERA, J. Turbomachinery Of Efficient IGCC
For Brown Coals. 12th International Symposium on Transport Phenomena and Dynamics of Rotating
Machinery, Honolulu, Hawaii USA, February 17 – 22, 2008.
• CYRUS, V.; WURST, P.; POLANSKY, J. Advanced Axial Flow Fan Stage for Power Stations with
Environmental Equipment, 7th European Conference on Turbomachinery-Fluid Dynamics and
Thermodynamics, Athens, Greece, 5-9 March, 2007.
• LÁVIČKA, D.; POLANSKÝ, J.; BOIRON, O. Study and comparison of results of experimental and numerical
solutions for hydraulic analogy. In HEFAT 2007. Sun City : [s.n.], 2007. s. 1-6. ISBN 978-1-86854-643-5.
• LÁVIČKA, D.; KŇOUREK, J.; POLANSKÝ, J. CFD Simulation in the Individual Channels of the Particle
Filter. In The best of automotive CFD. Frankfurt : Ansys, 2007. s. 153-164. ISBN 0-9719532-1-X.
• CYRUS, V.; POLANSKY, J.; REHAK, K. Unsteady flows in the last stator rows of axial compressor of gas
turbine working in coal gasification combined cycle, ASME TurboExpo 2006, Barcelona.
• POLANSKY, J.; CYRUS, V.; LAVICKA, D. Aerodynamic performance prediction of highly loaded low-speed
axial-flow compressor, SYNCOM’05, Poland 2005
• POLANSKY, J.; MILCAK, P. Modélisation numérique et étude expérimentale de l’écoulement au d’un étage
turbine axiale, Paris 2006
• LÁVICKA, D.; POLANSKÝ, J. Studie vlivu na velikost ostríknuté plochy na predních svetlometech. In Fluent
2004. Praha : TechSoft Engineering , 2004. s. 9-18. ISBN 80- 239-3138-5. , podíl 50%
• POLANSKÝ, J.; LÁVICKA, D.; CHOULÍK, L. Numerical modeling of flow in a highlyloaded single-stage
low-speed axial compressor. In PhD 2004. Plzen : Západoceská univerzita, 2004. s. 1-6. ISBN 80-7043-330-2. ,
podíl 50%
• POLANSKÝ, J.; LÁVICKA, D.; CYRUS, V. Aerodynamic performance prediction of highly loaded singlestage axial-flow low-speed compressor. In Cieplne maszyny przeplywowe. Turbomachinery. ód» : Technical
University, 2005. s. 419-426. ISSN 0137-2661. , podíl 50%
•
POLANSKÝ, J.; TAJC, L. Výpoctový model radiálního regulacního stupne = Computational model of radial
control stage. In Topical problems of fluid mechanics 2004. Prague : Institute of Thermomechanics AS CR,
2004. s. 125-128. ISBN 80-85918-86-2. , podíl 50%
Působení v zahraničí
2001 – 6 měsíců doktorandská stáž na ESM2, Universita Marseille, Francie, 2004-2005 – postdoktorand na EGIM
Marseille, 2006 – 3 měsíce na Ecole centrale Marseille jako hostující učitel
Obor
habilitačního
nebo Habilitační řízení strojní inženýrství na Strojní
řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo udělení fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 2007
vědecké hodnosti
ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)
mezinár.
tuzem.
1
4
Podpis přednášejícího
22. 06. 2006
datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
Západočeská univerzita v Plzni
Název VŠ / součásti
N2301-Strojní inženýrství
Název SP
František Hezoučký
Jméno a příjmení
1942
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
WorleyParsons Czech Republic s.r.o.
ČVUT FSI
Přednášky v předmětech
Tituly
rozsah
typ prac. vztahu
pp
jp
Doc. Ing.
do kdy
rozsah
Výuka 2
Provoz jaderných elektráren, Sekundární okruhy elektráren,
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání
1948-1956
1956-1960
1960-1965
1966-1968
1967-1970
1981
1992
2005
Základní škola
Strojní průmyslovka.
ČVUT FSI, katedra telpelně-energetických zařízení.
2x tříměsíční tréning v Novovoroněži a Bělojarsku.
Slovenská Technická univerzita a FJFI Praha : Jaderná technika
License směnového inženýra VVER 440
IAEA Training Course on Quality Assurance during NPP
construction
Habilitace – docentura
Od
listopadu
2008 dosud
Key Nuclear Power Expert, WorleyParsosns Czech Republic s.r.o.
Srpen 2008
do října
2008
Konsultant pro WorleyParsons Bulgaria
Červen
2003 až
Květen
2008
Senior Nuclear Engineer in Nuclear Power Engineering Section in Division of
Nuclear Power, International Atomic Energy Agency (= Mezinárodní Agentura pro
Atomovou Energii = MAAE)
Engineering Section in Division of Nuclear Power.
Pracoval jsem na řadě národních a regionálních projektů pro Rusko, Irán, evropské země,
které si přejí zahájit budování jaderné energetiky (Polsko, Bělorusko, Litva, Lotyšsko,
Estonsko, Gruzie, Turecko, Kazachstán, Arménie).
Účast na programech pro zvyšování znalostí specialistů jaderných elektráren v Pakistánu, byl
jsem vedoucím mise pro prověření organisace jaderné elektrárny Cernavoda v Rumunsku, a
prověrky připravenosti elektrárny ke spouštění.
V květnu 2008 člen zvláštního týmu pro prověrku bezpečnosti JE Yonggwang v jižní Koreji.
Zodpovědný jako vedoucí řady seminářů Mezinárodní Agentury pro Atomovou Energii
zejména pro oblast přípravy ke spouštění (Bushehr NPP, Iran), zvyšování výkonu bloků
(Rusko), budování infrastruktury (Nigerie), řízení konfigurací JE (Rusko, Bulharsko), bidding
process (Bulharsko, Litva, Polsko), zlepšování využití instalovaného výkonu (Kolská JE,
Rusko), i přípravy nových projektů (Shanghai, China).
V MAAE zodpovědný za vydání tzechnické dokumentace (TECDOC):
•
OSART mission highlights 2001 - 2003
•
Reliability Centred Maintenance to Optimise Operation & Maintenance Costs
•
Use of IT in NPP Configuration Management and Design Basis
A účast při zpracování dalších dokumentů.:
•
OSART Guidelines (2005 Edition)
•
Configuration management (two different papers)
•
Long Term Operation
•
Building infrastructure
1999-2003
Ředitel divize výstavba JE Temelin a místopředseda představenstva ČEZ, a.s .
Zodpovědný za dokončení obou jaderných bloků, jejich spuštění a provoz, vyřešení řady
technických problémů, které spouštění provázely.
Člen SAGNE (= Standing Advisory Group of the IAEA director general on Nuclear Energy)
poradní skupiny generálního ředitele MAAE.
Po uvedení 2. bloku JE Temelín do zkušebního provozu (duben 2003) delegován z ČEZu do
MAAE.
1997-1999
Hlavní inženýr, COLENCO Power Engineering Ltd. Švýcarsko
1993-1997
Advisory Engineer (poradce), Westinghouse EC
05-08/1993
Nezávislý konzultant
Pro SÚJB a Westinghouse
1987-1990
1990-1993
1979 - 1987
ČEZ, a.s. - JE Temelín
1987-1990
Náměstek ředitele pro přípravu provozu
1990-1993
Náměstek ředitele pro spouštění
ČEZ, a.s. - JE Dukovany
1979-1981
1981-1983
Vedoucí odboru reaktorové fyziky
Hlavní inženýr pro provozní techniku a technologii
1983-1987
Hlavní inženýr spouštění všech čtyř dukovanských bloků
Od 1980 – člak státní zkušební komise pro zkoušky operátorů.
Od 1982 – člen stale vládní komise pro případ rqadiační nehody
Od února 1985 – externí učite na VUT Brno
Po spuštění 4. bloku Dukovan poslán gen. Ředitelem ČEZ na přípravu
provozu do Temelína
1965 -1979
JE Jaslovské Bohunice
1965-1966
Inženýr
1966-1967
Jednoroční základ. vojenská služba
1967-1971
Operátor reaktoru
1971-1972
Vedoucí bloku
1972-1973
Vedoucí směny
1973-1979
Vedoucí oddělení technického rozvoje a provozních režimů
1979
Zástupce vědeckého vedoucího spouštění zodpovědný za testy
energetického spouštění
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Řada článků v českých a slovenských novinách a časopisech jako “Technický týdeník“ , „Bezpečnost
Jaderné Energie“ , „Vesmír“ , Britské listy na téma jaderné energetiky, spouštění bloků, využívání jaderných
bloků pro regulaci frekvence a předávaného výkonu, kultury bezpečnosti. Učební texty pro operátory
slovenských a českých JE.
Přednášky na mezinárodních konferencích a seminářích
Skripta „Základy teorie provozních režimů jaderných elektráren s tlakovodními reaktory“ pro studenty
technických university a přípravu operátorů
Působení v zahraničí
Viz popis v části „praxe“
Obor
habilitačního
nebo Konstrukční a procesní inženýrství
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ČVUT FSI
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
30.6.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
Fakulta elektrotechnická
Název VŠ / součásti
Západočeská univerzita v Plzni
Strojní inženýrství
Název SP
Václav Kůs
Prof. Ing., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1956
Hlavní p. rozsah
1
N
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Základy elektroniky (KEV/ZEL)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1981- VŠSE Plzeň, FEL, obor silnoproudá elektrotechnika.
1989 – udělení titulu CSc. – obor Elektrické pohony a elektrická trakce
1981-1983 : stipendista, VŠSE Plzeň, 1983-1984 : lektor, VŠSE Plzeň, 1984-1995 : odborný asistent, VŠSE Plzeň,ZČU
Plzeň, 1995- 2004 :docent,ZČU Plzeň, 2004 – dosud : profesor, ZČU Plzeň
Nyní – vedoucí Katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky, proděkan FEL
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
1. Kůs,V.: Elektrické pohony a výkonová elektronika. (ZČU Plzeň, 11/2005, 12/2006), učební text ZČU
2. Kůs,V.: Polovodičové měniče-přínos nebo potíže?. (Časopis Energetika. 2004, roč.54, č.11, s.370-373, ISSN 03758842.
3. Kůs, V., Drábek: Low Frequency Interference of Softstarters on Power Distribution Network In: International XVI
Symposium Micromachines and Servosystems. Warszawa : Electrotechnical Institute, Warsaw, Poland, 2008.
4. Kůs, V., Drábek, P.; Fořt, J.: Negative Influence of Controlled Rectifiers on Power Distribution Network. In.:
Proceedings international exhibition and conference : Nuernberg, PCIM Europe 2007
5. Kůs, V.; Peroutka, Z.; Drábek, P.: Non-characteristic harmonics and interharmonics of power electronic converters.
In: 18th International conference and exhibition on electricity distribution , 2005 CIRED, Turin, Itálie.
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Elektrotechnika
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2004
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ZČU v Plzni
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
10
46
11.5.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
Název VŠ / součásti
Strojírenství, Strojní inženýrství
Název SP
Vladimír Křenek
Jméno a příjmení
Tituly
25.06.1946 typ vzt.
Hlavní p. rozsah
40
Rok narození
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Ing.
do kdy
rozsah
31.08.2009
Přednášky v předmětech
Bakalářská práce (BP)
Člověk a energie (CE)
Ekologie v energetice (EKE)
Energetické využití a likvidace odpadů (EVO)
Exkurze (EXK)
Kogenerační přeměna energie (KPE)
Projektování energetických centrál (PTC)
Projekt k bakalářské práci (PBP)
Projektování jaderně energetických zařízení (PJEZ)
Sekundární okruh jaderné elektrárny (JES)
Teplárenství a potrubní sítě (TPPS)
Technická zařízení budov 1 (TZB1)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
- průmyslová škola strojnická v Plzni, studium ukončeno v roce 1965
- VŠSE v Plzni, fakulta strojní, studium ukončeno v roce 1970
- ŠKODA PRAHA a.s., projektant energetických celků, r. 1970 - 2003
- ČVUT Praha, fakulta strojní, katedra energetických strojů a zařízení,
dvouleté postgraduální studium obor " Průmyslová energetika ", studium ukončeno roku 1977
- v roce 2004 zahájeno doktorské studium v oboru „ Termomechanika a mechanika tekutin“
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
• KŘENEK, V. Člověk a energie, Skripta, Západočeská univerzita, 2006, ISBN 80-7043-489-9
• KŘENEK, V. Malé chladící věže a mikrochladiče pro klimatizační a chladící systémy. In Energetické stroje termomechanika - mechanika tekutin - 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s. 97-102. ISBN 80-7043-449-X.
• MAREŠ, R.; KONÁŠ, P.; KŘENEK, V.; MAXA, S. Vliv vstupního tvaru odběrové sondy na průtok sondou.
In Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin - 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s. 103-108.
ISBN 80-7043-360-4
• KŘENEK, V. Vliv chladících věží na životní prostředí = Cooling towers and their enviromental impact. In Energetika
a životní prostředí. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita , 2005. s. 65-68. ISBN 80-248-0909-5
• KŘENEK, V. Heat and mass transfer in wet cooling towers. In Energetické stroje - termomechanika - mechanika
tekutin - 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s. 89-96. ISBN 80-7043-360-4
• MAREŠ, R.; KONÁŠ, P.; KŘENEK, V.; MAXA, S. Experimentální ověření izokinetické odběrové sondy.
In Energetické stroje - termomechanika- mechanika tekutin - 2004. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s. 107-112.
ISBN 80-7043-276-4
• KŘENEK, V. Projektování energetických celků a rekonstrukce elektráren. In Energetické stroje - proudění - sdílení
tepla - 2002. Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. s. 37-42. ISBN 80-7082-869-2
Působení v zahraničí
r. 1997 - elektrárna Oroszlány, Maďarsko ( 1 týden ) - projektová příprava
r. 1999 - elektrárna Ennore, Madras ( Chenai ), Indie ( 4 měsíce ) - projektová příprava
r. 2001 - jednání o prvním stupni projektu elektrárny SHEN-TOU, Peking ( 5 týdnů )
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
30.04.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
ZČU / FEL / KEE
Název VŠ / součásti
N2301 – Strojní inženýrství
Název SP
Karel Noháč
Jméno a příjmení
1966
pp.
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
KEE / +EE1
Přednášky v předmětech
Tituly
40
rozsah
typ prac. vztahu
-
Doc. Ing. Ph.D.
N
do kdy
rozsah
-
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání:
1984÷89 inženýrské studium na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni Katedra elektroenergetiky obor
Elektroenergetika
1991÷99 doktorandské studium na ZČU v Plzni obor Enernergetika
2007 habilitace v oboru Elektroenergetika
Praxe:
1989 VŠSE Plzeň - stipendista KEE-FEL
1991÷99 ZČU v Plzni - technik pro výpočetní techniku KEE-FEL
1999÷2007 ZČU v Plzni - odborný vysokoškolský asistent KEE-FEL
2008÷současnost ZČU v Plzni - docent v oboru elektroenergetika na katedře KEE-FEL
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Mühlbacher, J.; Noháč, K.; Noháčová, L. Distributed power systems University of Maribor, Maribor
Mühlbacher, J.; Noháč, K.; Noháčová, L. Einfluss einigen Faktoren aus Fehlern in Distributionsnetzen 22KV University
of Maribor, Maribor
Mühlbacher, J.; Beran, M.; Noháč, K. Die Analyse der Schaltüberspannungen für der Schalterntwurf Univerza v
Mariboru, Maribor
Noháčová, L.; Noháč, K.; Mühlbacher, J. Problematika nasazování distribuovaných energetických systémů Energy
Consulting, Praha
Noháčová, L.; Noháč, K. Some cases of distributed resources connected to the distribution network Univerza v
Mariboru, Maribor
Noháč, K.; Noháčová, L. Overview of today possibilities of computer simulation in power engineering Slovak
University of Technology, Bratislava
Mühlbacher, J.; Noháč, K. Vliv sycení magnetického obvodu třífázového transformátoru na nárazové magnetizační
proudy bez uvažování hystereze ,
Noháč, K.; Noháčová, L. Přehled současných možností počítačové simulace v elektroenergetice ,
Noháčová, L.; Noháč, K.; Mühlbacher, J. Potential and other features of renewable energy resources in Czech Republic
and their possibilities of utilizing in the energy scenarios in branch power engineering Alexandria University, Faculty of
Engineering, Alexandria
Noháč, K.; Noháčová, L. Overview of today possibilities of computer simulation to be utilized in environmental
foresighting Alexandria University, Faculty of Engineering, Alexandria
Mühlbacher, J.; Noháč, K.; Nechanický, M.; Novák, P.; Heřman, A. Šíření vyšších harmonických mezi sítěmi NN a VN
Technická univerzita, Košice
Tesařová, M.; Noháč, K.; Bělík, M. The projects improving knowledge and skills in field of environmental impacts of
power plants and condition monitoring of environmental performance Korean Institute of Electrical and Electronic
Material Engineers, Changwon
Noháč, K.; Bělík, M.; Tesařová, M. Simulation of asynchronous engine of main pump in nuclear power plant for
monitoring purposes Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers : Korea Elektrotechnology
Research Institute, Changwon
Bělík, M.; Noháč, K.; Tesařová, M. Measurement and monitoring of large photovoltaic systems influence on supply
network Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers : Korea Elektrotechnology Research Institute,
Changwon
Noháč, K. Simulační analýzy přechodných dějů v elektrizační soustavě , Plzeň
Noháčová, L.; Noháč, K. Posouzení chování distribučních sítí 22 kV při vybraných poruchových stavech a jejich analýza
MPO, Plzeň
Noháč, K.; Noháčová, L. New application solution for electric line desing Západočeská univerzita, Plzeň
Noháč, K.; Noháčová, L. New possible aproach to modelling in power engineering Západočeská univerzita, Plzeň
Noháč, K.; Noháčová, L. Nové možnosti přístupu k modelování v elektroenergetice EPE 2009
Působení v zahraničí
Výukové působení v rámci programů Sokrates-Erasmus po roce 2000.
Absolvován více než třikrát pětidenní cyklus přednášek na HF Deggendorf, FH Amberg-Weden.
téma
"Simulační
analýzy
Obor
habilitačního
nebo Elektroenergetika,
jmenovacího řízení nebo udělení přechodných dějů v elektrizační soustavě".
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ZČU Plzeň
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
0
14
17. května 2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
ZČU v Plzni
Název VŠ / součásti
N2301 – Strojní inženýrství
Název SP
Radim Mareš
Jméno a příjmení
1949
pp.
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
Tituly
100 %
rozsah
typ prac. vztahu
Prof. Ing. CSc.
12.09
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech
Termomechanika (KKE/TM),
Kompresory, chlazení a čerpadla (KKE/KCHC),
Mechanika tekutin - pro kombinované studium (KKE/MT)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání:
VŠSE v Plzni, Fakulta strojní, 1962
VŠSE v Plzni, Fakulta strojní, CSc., 1972
Praxe:
VŠSE v Plzni - 48 roků, ZČU v Plzni 19 roků
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Mareš R.: Temperature Conversion, Thermo–physical Properties of Light and Heavy Water. In: Thermophysical
properties database of materials for light water reactors and heavy water reactors, IAEA – TECDOC 1496,
International Atomic Energy Agency, pp. 9 – 22, 345 – 375, June 2006.
Kretzschmar H-J., Mareš R. et al Supplementary Backward Equations for Pressure as a Function of Enthalpy and
Entropy p(h,s) to the Industrial Formulation IAPWS-IF97 for Water and Steam. ASME, Journal of Engineering for Gas
Turbines and Power, Vol. 128, pp. 702 – 713, July 2006
Kretzschmar H.-J., Mareš, R. et al.: Supplementary Backward Equations T(p,h), v(p,h), and T(p,s), v(p,s) for the Critical
and Supercritical Regions (Region 3) of the Industrial Formulation IAPWS-IF97 for Water and Steam,” ASME J. Eng.
Gas Turb. Power, Vol. 129, pp. 294-303, January 2007.
4
Kretzschmar H.-J., Mareš, R. et al: “Supplementary Backward Equations p(h,s) for the Critical and Supercritical Regions
(Region 3), and Equations for the Two-Phase Region and Region Boundaries of the IAPWS Industrial Formulation 1997
for the Thermodynamic Properties of Water and Steam“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power (Trans.
ASME), Vol. 129,) pp. 1125-1137, October 2007.
Kretzschmar H.-J., Mareš, R. et al.: Supplementary Backward Equations v(p,h) for the Critical and Supercritical Regions
(Region 3) of the Industrial Formulation IAPWS-IF97 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam,” ASME J.
Eng. Gas Turb. Power, Vol. 131, March 2009.in press.
Huber M., Perkins R., Laesecke A., Friend D., Sengers J,. Assael M., Metaxa I., Vogel E., Mareš R., Miyagawa K.: New
International Formulation for the Viscosity of H2O. J. Phys. Chem. Ref. Data, Vol. 38, No. 2, pp. 101-125, (2009).
Působení v zahraničí
4 měsíce:
1993, Kungliga Tekniska Högskolan, (The Royal Institute of Technology), Stockholm – výzkum
1982, 1989 Moskevský energetický institut (2x2 měs.), SSSR - výzkum,
2 měsíce:
1977 Imperial College of Science and Technology, Středisko IUPAC, Londýn, - výzkum,
1990 Keio univ. Jokohama. Japonsko – hostující profesor,
1994 Ruhr-Universität. Bochum, Německo - výzkum
Obor
habilitačního
nebo Mechanika tekutin a termomechanika
jmenovacího řízení nebo udělení CSc., 1972,
doc. 1980 (habil.)
vědecké hodnosti
1999
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
VŠSE, ZČU v Plzni
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
22
15.5.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
Název VŠ / součásti
Strojírenství, Strojní inženýrství
Název SP
Vladimír Křenek
Jméno a příjmení
Tituly
25.06.1946 typ vzt.
Hlavní p. rozsah
40
Rok narození
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
Ing.
do kdy
rozsah
31.08.2009
Přednášky v předmětech
Bakalářská práce (BP)
Člověk a energie (CE)
Ekologie v energetice (EKE)
Energetické využití a likvidace odpadů (EVO)
Exkurze (EXK)
Kogenerační přeměna energie (KPE)
Projektování energetických centrál (PTC)
Projekt k bakalářské práci (PBP)
Projektování jaderně energetických zařízení (PJEZ)
Sekundární okruh jaderné elektrárny (JES)
Teplárenství a potrubní sítě (TPPS)
Technická zařízení budov 1 (TZB1)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
- průmyslová škola strojnická v Plzni, studium ukončeno v roce 1965
- VŠSE v Plzni, fakulta strojní, studium ukončeno v roce 1970
- ŠKODA PRAHA a.s., projektant energetických celků, r. 1970 - 2003
- ČVUT Praha, fakulta strojní, katedra energetických strojů a zařízení,
dvouleté postgraduální studium obor " Průmyslová energetika ", studium ukončeno roku 1977
- v roce 2004 zahájeno doktorské studium v oboru „ Termomechanika a mechanika tekutin“
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
• KŘENEK, V. Člověk a energie, Skripta, Západočeská univerzita, 2006, ISBN 80-7043-489-9
• KŘENEK, V. Malé chladící věže a mikrochladiče pro klimatizační a chladící systémy. In Energetické stroje termomechanika - mechanika tekutin - 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s. 97-102. ISBN 80-7043-449-X.
• MAREŠ, R.; KONÁŠ, P.; KŘENEK, V.; MAXA, S. Vliv vstupního tvaru odběrové sondy na průtok sondou.
In Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin - 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s. 103-108.
ISBN 80-7043-360-4
• KŘENEK, V. Vliv chladících věží na životní prostředí = Cooling towers and their enviromental impact. In Energetika
a životní prostředí. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita , 2005. s. 65-68. ISBN 80-248-0909-5
• KŘENEK, V. Heat and mass transfer in wet cooling towers. In Energetické stroje - termomechanika - mechanika
tekutin - 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s. 89-96. ISBN 80-7043-360-4
• MAREŠ, R.; KONÁŠ, P.; KŘENEK, V.; MAXA, S. Experimentální ověření izokinetické odběrové sondy.
In Energetické stroje - termomechanika- mechanika tekutin - 2004. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s. 107-112.
ISBN 80-7043-276-4
• KŘENEK, V. Projektování energetických celků a rekonstrukce elektráren. In Energetické stroje - proudění - sdílení
tepla - 2002. Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. s. 37-42. ISBN 80-7082-869-2
Působení v zahraničí
r. 1997 - elektrárna Oroszlány, Maďarsko ( 1 týden ) - projektová příprava
r. 1999 - elektrárna Ennore, Madras ( Chenai ), Indie ( 4 měsíce ) - projektová příprava
r. 2001 - jednání o prvním stupni projektu elektrárny SHEN-TOU, Peking ( 5 týdnů )
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
30.04.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
Západočeská univerzita v Plzni
Název VŠ / součásti
N2301 – Strojní inženýrství
Název SP
Miroslav Šťastný
Jméno a příjmení
1932
Vedl.č.
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
ZČU v Plzni, FAV KME
FST
Tituly
rozsah
typ prac. vztahu
jp.
Prof. Ing. DrSc.
12.2009
do kdy
rozsah
10 hod. týdně
Přednášky v předmětech
Průmyslová aerodynamika
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1956 – absolvent ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 1967 CSc., 1990 DrSc. - VŠSE Plzeň
1956 – 1998 Škoda Plzeň, závod Turbíny
1991 – 2002 ČVUT v Praze Fakulta strojní (0,25)
1999 – 2003 ZČU v Plzni ÚMS (0,25)
2004 – 2009 ZČU v Plzni FAV KME (0,25)
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
IGCC for Brown Coals with Supercritical Steam Turbine (s J. Kučerou, Z. Hrdinou a D. Hanusem). Proceedings of
ASME TurboExpo (USA), Vienna, 14-16 June, 2004,GT2004-54244, USA (2004).
Šťastný M., Šejna M. The Effect of Expansion Rate on the Steam Flow with Hetero-Homogeneous Condensation in
Nozzles.Journal of Power and Energy, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, London, Vol. 219 Part A,
s. 491-497, 2005 (Velká Británie).
Šťastný M., Bláhová O., Jiříček I., Lorenc B. Effects of Steam Chemistry on the Turbine Blades in Transition Zone.
Power Plant Chemistry, No.10, pp. 629-634, 2006 (NSR).
Šťastný M., Martinů P., Tajč L., Bednář L., Šafařík P. Flow Field in the Last Steam Turbine Stage.
Konference Proceedings, 7th ETC- Fluid Dynamics and Thermodynamics, 5-9 March, 2007 (Athény-Řecko).
Šťastný M., Šejna M. Condensation of Water-Steam with and without NaCl Impurity in a Nozzle.
Power Plant Chemistry, No.9, 2008 (NSR).
2002 – 2004 spoluřešitel: GA ČR 101/02/0538, GA ČR 101/02/0364, 2003 – 2004 GA ČR 101/03/0632
2005 – 2009 VZ MSM 4977751303, 2006-8 spoluřešitel GA ČR 101/ 06/1440
Působení v zahraničí
10.1966 – 03.1967 – Technische Universitaet Dresden, Německo – studijní pobyt
Obor
habilitačního
nebo Energetické stroje a zařízení
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1998
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ČVUT v Praze
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
30-40
11.5.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
Název VŠ / součásti
Název SP
Jméno a příjmení
Rok narození
ZČU Plzeň
N2301 – Strojní inženýrství
Jaroslav KAISER
1962
pp.
typ vzt.
FST
Tituly
42,5
hod/týden
typ prac. vztahu
rozsah
Ing., Ph.D.
do kdy
31.8.
2010
Další současní zaměstnavatelé
rozsah
Přednášky v předmětech
Diagnostika jaderně energetických zařízení
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1981 – 1985 Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, Fakulta strojní, studium oboru Automatizované
systémy řízení výrobních procesů ve strojírenství : zakončeno státní zkouškou 21.6.1985 (titulem
Ing.)
Diplomová práce na téma: “Automatizovaný systém vydávání technologických dokladů”
Od r.1995 Distanční forma doktorského studijního programu Strojní inženýrství, obor
Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie, Katedra materiálu a strojírenské
metalurgie, ZČU v Plzni
Disertační práce na téma: “Studium únavových vlastností konstrukčních ocelí s vrstvami vytvořenými
fyzikálními technologiemi”
Státní doktorská zkouška složena dne 2.11.1999
1997 – 2000 Externí technologický spolupracovník firmy BDM-Plast, s.r.o. Plzeň, výroba litého polyamidu PA6,
aktivní spoluúčast při rozšíření sortimentu výroby o barvené a kompozitní typy litého polyamidu,
spoluúčast při budování systému jakosti. Spoluúčast při optimalizaci skladového hospodářství.
Zajišťování a realizace IT prací.
2000 – 2003 Pracovník firmy Jestas, s.r.o. Plzeň, sekce Výroba plastů na VPP (0,5). Budování oddělení vývoje a
inovací se zaměřením na produkci litého polyamidu PA6. Aktivní účast v budování systému jakosti.
Kompletní zajišťování certifikátů jakosti výroby litého PA6 od inspekčního orgánu ITI TÜV, s.r.o.
Plzeň (dnes TÜV CZ, s.r.o. Plzeň).
2004-dosud Úzká externí spolupráce se sdružením Dub Antonín-Výroba plastů, Plzeň; Aktivní spoluúčast při
zavádění barvených, modifikovaných a kompozitních litých materiálů z PA6. Zajišťování podkladů o
mechanických vlastnostech vyráběného produktu, včetně certifikátů jakosti od TÜV CZ, s.r.o. Plzeň.
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
PATEROVÁ, H. - KAISER, J. – KUBEŠ, Z. – KEŠNER, D.: Thermo-mechanical Processing of Cr-Ni-Mo Steel,
2nd Int. PhD Conf. On Mechanical Engineering, November 8-10, Srní na Šumavě, 2004, Czech Republic
PATEROVÁ, H. - KAISER, J. – KUBEŠ, Z.: Využití metod tváření a tepelně mechanického zpracování
k optimalizaci strukturního designu a mechanických vlastností konstrukčních ocelí a porovnání s numerickými
simulacemi, Výzkumná zpráva projektu MSM 232100006, 2004, ZČU Plzeň
KAISER, J. – KOUTSKÝ, J.: Únavová odolnost uhlíkových konstrukčních ocelí s povlaky typu TiN a WC+Co,
odborná konference „Únava a lomová mechanika“, 19.-20.5.2006, Žinkovy
KAISER, J. – MENTL, V. : Pevnost a porušování plastů, odborný seminář MATE.O.D. – FORUM 2007, v rámci
řešení projektu MATEO, podprojekt MATE.O.D., finančně podporovaného INTERREG IIIC, Strukturální fondy
EU, 10.5.2007 na ZČU Plzeň, ISBN 978-80-7043-602-8
Účast v projektech, řešených na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě strojní, Katedře materiálu a
strojírenské metalurgie
Názvy dosud řešených projektů:
• „Výzkum a rozvoj inovací, konstruování, technologie a materiálového inženýrství
strojírenských výrobků“, Výzkumný záměr MSM 232100006, 6 let, úspěšně zakončen
oponentským posudkem v r. 2005
• „Výzkum a vývoj moderních metod svařování“; spoluautor a spoluřešitel grantového
projektu; 1 rok
oponován a úspěšně zakončen 1.2.2007
• „Výzkum vlastností nekonvenčních materiálů a elementárních konstrukčních struktur
na bázi Engineering Design Science“; spoluřešitel grantového projektu; 1 rok
oponován a úspěšně zakončen 1.2.2007
• „Výzkum a vývoj netradičních metod zkoušení mechanických vlastností konstrukčních
materiálů a jejich aplikace při hodnocení zbytkové životnosti konstrukčních částí“;
spoluautor a spoluřešitel grantového projektu; 1 rok
oponován a úspěšně zakončen 1.2.2007
•
„Provedení instrumentovaných zkoušek rázem v ohybu a rázem v tlaku na
instrumentovaném kyvadlovém kladivu v Mechanické zkušebně KMM/FST“, spoluautor a spoluřešitel
grantového projektu pro r.2007, 1 rok
oponován a úspěšně zakončen 31.1.2008
• „Příprava a vlastnosti nanokompozitů typu jíl – polyamid“, spoluautor a spoluřešitel
grantového projektu pro rok 2007, trvání – 1 rok
oponován a úspěšně zakončen 31.1.2008
Podané projekty:
• „Zbytková životnost oceli namáhané tečením za vyšších teplot“, společný projekt
ZČU – FST – KMM Plzeň se ŠKODA Výzkum, s.r.o. Plzeň a Ústavem fyziky materiálů
AV ČR Brno, projekt podán na GA ČR – nebyl přijat
• „Výzkum fyzikálně – mechanických, akustických vlastností a obrobitelnosti dřev,
zušlechtěných metodou plastifikace amoniakem“, společný projekt ZČU – FST – KMM
Plzeň se společností Lignamon CZ, s.r.o. Praha a Akademií múzických umění Praha
(Zvukové studio HAMU), MPO ČR – program Tandem – nebyl přijat
• „Vybudování vývojového a inovačního centra pro výrobu rámů jízdních kol“, společný
projekt ZČU – FST – KMM Plzeň a DURATEC, s.r.o. v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace, MPO ČR - program Potenciál – byl přijat
• „Poškozující napětí pod mezí únavy určená změnami magnetické permeability“,
společný projekt (jako spolunavrhovatel) s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky
Praha na GAČR na období 2010-2014
Jiné aktivity :
viz Příloha
Působení v zahraničí
Tříměsíční studijní stáž na FH Würzburg a Kunstoffinstitut Lüdenscheid, SRN
Předmět stáže: zkoušení plastických hmot, strukturní rozbory, spoluúčast na expertizní činnosti pro soukromou
podnikatelskou sfétu v oblasti výroby součástí a produktů z plastů
Měsíční stáž na Technické Univerzitě v Žilině, Slovensko
Předmět stáže : výzkum únavových vlastností a životnosti konstrukčních ocelí s povlaky typu TiN a WC+Co při
vysokých frekvencí zatěžování v gigacyklových oblastech zatěžování; studium vnitřního tlumení kovových slitin
Obor
habilitačního
nebo
řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)
mezinár.
tuzem.
Nevím
Nevím
Podpis přednášejícího
28.5.2008
datum
Jaroslav KAISER
Příloha č.1
Jiné aktivity :
•
•
materiálová expertizní a poradenská činnost pro firmy (např. PLASTIK HT, a.s.
Horšovský Týn, VH Projekt, s.r.o. Plzeň, DURATEC, s.r.o. Plzeň, GAMMALUX
NDT, s.r.o. Plzeň, EvoBus Bohemia, s.r.o. Holýšov, FUJI KOYO Czech, s.r.o.
Plzeň, GRAMMER, s.r.o. Tachov, DISA, s.r.o. Příbram, SIEMENS-COS, s.r.o.
Plzeň, MDS Engineering, k.s. Plzeň, ŠKODA-JS, s.r.o. Plzeň, WIKOV Gear,
s.r.o. Plzeň, ŠKODA Electric, s.r.o. Plzeň)
získání diplomu IWE (Mezinárodní svářecí inženýr), č. diplomu: IWE/CZ 07012,
květen 2007
Odborná školení pro firmy :
• odborný seminář pro firmu BRUSH SEM, s.r.o. Plzeň ve spolupráci se společností
Dům techniky, s.r.o. Plzeň a ITCS, s.r.o. Plzeň na téma “Nauka o materiálu”; dílčí
zaměření “Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů”, 19.5., 26.5. a 2.6.2005
• odborný seminář pro firmu NARETEC, s.r.o. Plzeň na téma “Nauka o materiálu”,
říjen 2005, odborný lektor
• odborné školení (cyklus 6x5 hodin) pro firmu Eugen WEXLER, s.r.o. Rokycany na
téma “Plasty - struktura, vlastnosti a použití”; 03-04/2006, odborný lektor
• odborné školení (18 hodin) pro firmu PLASTIK HT, a.s. Horšovský Týn na téma
„Plasty – moderní a perspektivní materiály“, 24.-25.01.2007, odborný lektor
● odborné školení (20 hodin) pro firmu HUTCHINSON, s.r.o. Rokycany na téma
„Elastomery – technologie zpracování a způsoby zkoušení I.“ v rámci HUTCHINSON
Academy, finančně podporováno ESF EU, odborný lektor
● odborné školení (12 hodin) pro firmu ŠKODA Welding, s.r.o. Plzeň; přípravný kurs
pro mezinárodní svářečský personál (technology a inženýry) – IAB-002-2000/EWF
409; 15.10., 22.10. a 26.10.2007, odborný lektor „Struktura a vlastnosti kovových a
nekovových materiálů“
● odborné (vyzvané) školení (16 hodin) pro firmu PLASTIK HT, a.s. Horšovský Týn na
téma „Plasty – technologie zpracování; struktura, vlastnosti a aplikační využití plastů;
moderní trendy“, 26.- 27.10.2007, odborný lektor
• odborné školení (12 hodin) pro firmu ŠKODA Welding, s.r.o. Plzeň; přípravný kurs
pro mezinárodní svářečský personál IWT a IWE (technology a inženýry) – IAB-002
2000/EWF 409; 3.3., 7.3. a 10.3.2008, odborný lektor pro oblast „Struktura a
vlastnosti kovových a nekovových materiálů“
• odborné školení (15 hodin) pro firmu UCB Contiprofile, s.r.o. Králův Dvůr na téma
„Metalografie litin“, 19. - 21.2.2008
• odborné školení (20 hodin) pro firmu BUZULUK, a.s. Komárov, na téma
„Metalografie litin“, 03 – 04/2008
• odborné školení (8 hodin) pro firmu ŠKOLA Welding, s.r.o. Plzeň; přípravný kurs,
pro mezinárodní svářečský personál IWS (specialisté) – IAB-002-2000/EWF 409;
odborný lektor pro oblast „Struktura a vlastnosti kovových a nekovových materiálů“,
12.5. – 6.6.2008
• odborné školení (4 hodiny) pro firmu ŠKODA TS, a.s. Plzeň na téma „Označování
ocelí podle EN a DIN norem“, 9.7.2008
• odborné školení (12 hodin) pro firmu ŠKOLA Welding, s.r.o. Plzeň; přípravný kurs,
pro mezinárodní svářečský personál IWT a IWE (technologové a inženýři) – IAB-002
2000/EWF 409; odborný lektor pro oblast „Struktura a vlastnosti kovových
materiálů“, 29.9. – 28.11.2008
• odborné školení pro firmu REXAM Petainer, s.r.o. Aš na téma „Plasty – struktura a
vlastnosti; vlastnosti a zpracování PET“, listopad 2008
• odborné školení pro firmu HUTCHINSON, s.r.o. Rokycany na téma „Elastomery
- technologie zpracování, způsoby zkoušení a ekologické zpracování odpadů“,
listopad 2008 - leden 2009
• odborné školení pro firmu ZANINI CZ, s.r.o. Kadaň na téma „Plasty a vstřikolisy”,
únor 2009
• odborné školení (14 hodin) pro firmu ŠKOLA Welding, s.r.o. Plzeň; přípravný kurs,
pro mezinárodní svářečský personál IWT a IWE (technologové a inženýři) – IAB-002
2000/EWF 409; odborný lektor pro oblast „Struktura a vlastnosti kovových
materiálů“, 2.3. – 30.4.2009
● odborné školení (8 hodin) ve spolupráci s ÚCV ZČU Plzeň na téma „Metalografie
svarových spojů“, březen 2009, odborný lektor
Právě realizovaná a připravovaná školení v roce 2009:
• odborné školení pro firmu ENGEL strojírenská, spol. s r.o. Kaplice na téma „Materiály
a jejich svařitelnost.Technologie svařování a svařovací zařízení.Technická příprava
výroby.“, září 2009, odborný lektor
• odborné školení pro firmu DURA Automotive CZ, k.s. Blatná na téma
„Metalografické hodnocení svarových spojů (ocel a hliníkové slitiny), září 2009
• odborné školení pro firmu ŠKODA TS, a.s. Plzeň na téma „Označování
neželezných kovů podle EN a DIN norem“, červenec (září) 2009
• odborné školení (12 hodin) pro firmu WILDEN Czech, spol. s r.o. Horšovský Týn na
téma „Úvod do plastů“ a „Vstřikolisy – technologie vstřikování, červen 2009, odborný
lektor
•
•
•
•
•
•
•
Výzkumné a technické zprávy (vybrané):né a technické zprávy (vybrané)
Výzkumné a technické zprávy (vybrané)
„Posouzení únosnosti a provozní spolehlivosti závěsného třmenu pro manipulaci s panely
montážních domků“, technická zpráva, DOVÍN, s.r.o. Chlumy, květen 2004, autor
„Metalografický rozbor lišty 1806-04/7 z materiálu DIN X38CrMoV5-1 po tepelném
zpracování pro výrobu suportů obráběcích strojů“; technická zpráva, MDS Engineering,
k.s. Plzeň, únor 2005, autor
„Návrh prototypu balící linky hlávkového chmele – technologické zkoušky“, projekt FIIM/091, průběžná zpráva č.2, listopad 2005, spoluautor
„Návrh prototypu balící linky hlávkového chmele – analýza a vyhodnocení
technologických zkoušek“, projekt FI-IM/091, průběžná zpráva č.3, listopad 2005,
spoluautor
„Posouzení únosnosti distančních vložek z polypropylénu“, technická zpráva,
DOVÍN, s.r.o. Chlumy, prosinec 2005, autor
Testy dlouhodobého teplotního zatěžování rotorových ocelí (krípové zkoušky), pro firmu
COMTES FHT, s.r.o. Plzeň (ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou), soubor opakovaných
zkoušek od počátku roku 2006 dosud
„Posouzení únosnosti a provozní spolehlivosti pojistného třmenu řetězu brzd železničních
vozů “, technická zpráva, KNORIMPEX, s.r.o. Plzeň, červen 2007, autor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Materiálový rozbor dílů sací regulace šroubového kompresoru“, technická zpráva,
ATMOS Chrást, s.r.o. Chrást u Plzně, září 2007, spoluautor
„Vyšetřování příčin opotřebení a měření zbytkového magnetismu kroužků valivých
ložisek pro Metro Kazaň“, technická zpráva, ŠKODA Electric, a.s. Plzeň, říjen 2007,
spoluautor
„Rozbor příčin porušení opěrných patek kostry motoru z tvárné litiny EN GJS 450-10“,
technická zpráva, ŠKODA Elektric, a.s. Plzeň, říjen 2007, spoluautor
„Posouzení metalurgicko – mechanických vlastností odlitku držáku nápravy autobusu č.v.
A 628 612 05 58“, technická zpráva, EvoBus Bohemia, s.r.o. Holýšov, prosinec 2007,
autor
„Zlepšení užitných vlastností tvrzených litinových válců BUZULUK, I. etapa –
zhodnocení stávajícího stavu“, technická zpráva, BUZULUK, a.s. Komárov, srpen 2008,
spoluautor
„Metalografický a fraktografický rozbor pístního kroužku“, technická zpráva,
BUZULUK, a.s. Komárov, červenec 2008, spoluautor
„Porušování svařovaných dutých čtvercových profilů (jäklů) při tváření – ohýbání za
studena“, technická zpráva, EvoBus Bohemia, s.r.o. Holýšov, září 2008, autor
„Porovnání druhu materiálů na výrobcích s deklarovanými (předepsanými) typy
materiálů“, technická zpráva, EvoBus Bohemia, s.r.o. Holýšov, říjen 2008, autor
„Konstrukčně – technologické řešení ocelové palety“, Dovín, s.r.o. Maňovice, prosinec
2008, spoluautor
„Stanovení tvrdosti plastového žlabu (kabelové chráničky) dle ČSN EN ISO 868“,
REPLAST PRODUKT, spol. s r.o. Plzeň, autor
H – Personální zabezpečení - přednášející
Název VŠ / součásti
FEL, ZČU v Plzni
Název SP
Management a marketing v energetice
Emil Dvorský
Jméno a příjmení
Tituly
1955
pp
42
Rok narození
typ vzt.
rozsah
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
doc. Ing. CSc.
N
do kdy
rozsah
Přednášky v předmětech
Elektrárny I;
Energetické stroje, zařízení a systémy;
Ekonomika v elektroenergetice;
Měření a regulace v elektroenergetice; Management a marketing v elektroenergetice
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1980-1982 - Plzeňská teplárenská - technik,
1982-1985 - Interní aspirantura, VŠSE v Plzni,
1985-2004 - odborný asistent, KEE, FEL ZČU v Plzni,
2004-dosud - docent, FEL, ZČU v Plzni
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
DVORSKÝ, E.; ŠKORPIL, J.; HEJTMÁNKOVÁ, P. Will the Czech Republic Reach the Goal in Renewable Power
Source Utilisation. In World Sustainable Energy Days 2008. Wels : O.Ö.Energiesparverband, 2008. s. 1-1. (33%)
DVORSKÝ, E.; HEJTMÁNKOVÁ, P.; ŠKORPIL, J. Control of Micro-grids with Renewable Power Sources. In 2008
IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition. Bogota : IEEE, 2008. s. 1-4. ISBN 978-1-42442218-0. (33 %)
DVORSKÝ, E.; HEJTMÁNKOVÁ, P. Domácí mikro-kogenerace změní systém energetického zásobení našich
domácností. In 3T. Teplo Technika Teplárenství. 2007, roč.17, č.5, s.5-14, ISSN 1210-6003. (50%)
DVORSKÝ, E.; HEJTMÁNKOVÁ, P. Microgrid interconnection to distribution power networks. In 2005/2006 IEEE
PES, transmission and distribution conference and exposition. Dallas : IEEE, 2006. s. 1-3. ISBN 0-7803-9194-2.(50%)
DVORSKÝ, E.; HEJTMÁNKOVÁ, P. Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. 1.. vyd. Praha : BEN technická literatura, 2005. 287 s. ISBN 80-7300-118-7. (50%)
DVORSKÝ, E.; HEJTMÁNKOVÁ, P. Micro-grits in residental areas. In Komunalna energetika. Maribor : Univerza v
Mariboru, 2006. s. 1-6. ISBN 86-435-0772-5. (50%).
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2004
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
elektroenergetika
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
13.5.2009
H – Personální zabezpečení - přednášející
ZČU
Název VŠ / součásti
Strojírenství, Strojní inženýrství
Název SP
Jiří Linhart
Prof., Ing., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1936
hlavní rozsah
40
2009
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
žádný
Mechanika tekutin (MT), Mechanika tekutin 2 (MT2), Termomechanika (TM)
Přednášky v předmětech
Termomechanika 2 (TM2), Vybrané statě z mechaniky tekutin (VSMT), Přenos tepla a hmoty (PTH)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Stavba tepelných turbín na FST VŠSE v Plzni
FST VŠSE Plzeň: 1960-1972 asistent a odborný asistent katedry hydromechaniky a termomechaniky
ÚVZÚ Škoda:
1973-1989 vědecký a vedoucí výzkumný pracovník Ústředního výzkumného ústavu Škoda v Plzni
Škoda Výzkum: 1990-1992 vedoucí odboru aeropružnosti Výzkumu Škoda v Plzni
ZČU FST v Plzni: 1993-1997 docent katedry energetických strojů a zařízení
ZČU FST v Plzni: 1998-dosud profesor katedry energetických strojů a zařízení
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Aeroelastic wind tunnel for blade cascades. Spoluautor Tsymbalyuk V. Aplikácia exper. a num. metód v mechanike
tekutín, Žilinská univerzita, 4/2004, str. 189-194, 50%
Corrections of aerodynamic loadings measurement on airfoil cascade at bending-torsion vibrations.- spoluautor
V. Tsymbalyuk. Sborník konference IMEKO TC3 Force, Mass and Torque Measurements 2/2005 Cairo. 50%
Výpočtové studie vlastností proudění ve vybraných částech turbin. Spoluautor M. Hoznedl Sborník Škoda POWER
a.s. Plzeň, Seminář parní a spalovací turbíny, 9/2006, str. 8/1-8/11. 50%
Experiments and modeling on vortex tube performance. Spoluautor Kalal M., Matas R.. Proc. of the 13th
International Konference on Fluid Flow Technologies. Sborník Conference on Modelling Fluid Flow, Budapest,
9/2006, str. 432-439, ISBN 963 420 872 X. 30%
Experimentální a numerické vyšetřování vibrací proudem buzené lopatkové kaskády. Spoluautor Krivánka D.,
Pacák M., Aplikácia exper. a num. metód v mechanike tekutín, Žilinská univerzita, 4/2006, str. 231-236, ISBN 808070-533-X. 30%
Stabilita torzně kmitajících lopatek v proudícím vzduchu. Spoluautor Mocek O. Sborník XXVI. setkání kateder
mechaniky tekutin a termomechaniky v Herbertově, ČVUT Praha, 8/2007, str. 53-54, ISBN 80-86786-09-9. 50%
Proudění a sdílení tepla v modelu palivového článku. Spoluautoři Klesa P., Syka T. Aplikácia exper. a num. metód v
mechanike tekutín, Žilinská univerzita, 4/2008, str. 235-210, ISBN 978-80-8070-825-2. 35%
Experimental study of vortex tube applications as cooler and heater. Spoluautoři Kalal M., Matas R. Aplikácia
exper. a num. metód v mechanike tekutín, Žilinská univerzita, 4/2008, str. 181-186, ISBN 978-80-8070-825-2. 30%
Silové poměry v turbínovém stupni při nestacionárním proudění. Spoluautoři Štěch J., Tajč L. Aplikácia exper. a
num. metód v mechanike tekutín, Žilinská univerzita, 4/2008, str. 277-282, ISBN 978-80-8070-825-2. 30%
Aeropružnost. Sborník Modelování a měření interakcí v mechanice, Škoda Výzkum-Západočeská univerzita v PlzniVTS Škoda, 5/2008, str 9-68, ISBN 978-80-02-02031-8. 100%
Experimental study and numerical modelling of vortex tube behaviour. Spoluautoři Kala M., Matas R. Proceedings
of CHT-08, ICHMT International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, May 11-16, 2008,
Marrakech, Morocco, CHT-08-288. 40%
Působení v zahraničí
MEI Moskva, Rusko, ½ roku, stáž
Obor
habilitačního
nebo Termomechanika a mechanika tekutin – užší
jmenovacího řízení nebo udělení zaměření hybnostní interakce proudění s obtékanými
tělesy
vědecké hodnosti
1997
ZČU v Plzni
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ZČU
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
4
15
25. 5. 2009

Podobné dokumenty