KC 3 - Předpis pro osobní přepravu

Komentáře

Transkript

KC 3 - Předpis pro osobní přepravu
D
KC 3
edpis pro osobní p epravu
EPRAVA ZAVAZADEL A ZÁSILEK
Úrove p ístupu „B2,C“
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
D
KC 3
edpis pro osobní p epravu
EPRAVA ZAVAZADEL A ZÁSILEK
Schváleno:
.j.:
Dne:
innost od:
rozhodnutím nám stka G
55 348 / 2009
21. 4. 2009
1. 7. 2009
eských drah, a.s. pro osobní dopravu
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
4
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
OBSAH
Záznam o zm nách .....................………............................................................
5
Rozsah znalostí ...................................………....................................................
6
Distribuce v elektronické podob …………..………………………………….…...
7
Seznam použitých zna ek a zkratek ...............................………........................
8
Vysv tlení pojm ……………………………………………………………………… 10
ÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Kapitola I - Úvodní ustanovení ...............................………..........................
Kapitola II - P eprava zavazadel a zásilek obecn .....................................
Kapitola III - P eprava zavazadel oprávn ných osob
dle p edpisu D Ok 10 ...............................……….......................................
Kapitola IV - eprava vojenských zavazadel ..........................……….......
Kapitola V - Doklady o zaplacení ceny za p epravu zavazadel .………….
13
13
14
15
15
ÁST DRUHÁ
RU NÍ ZAVAZADLA ..............................……….................................................. 16
ÁST T ETÍ
SPOLUZAVAZADLA ..............................………..................................................
ÁST
17
TVRTÁ
ÚSCHOVA B HEM P EPRAVY ..............................………...............................
19
ÁST PÁTÁ
ZÁSILKY
Kapitola I - Obecn ..............................………..............................................
Kapitola II - Podej kurýrní zásilky k p eprav ….........................................
Kapitola III - Kurýrní zásilky za snížené a smluvní dovozné ….................
Kapitola IV - Kurýrní zásilky na dobírku ….................................................
Kapitola V - Zrušení p epravní smlouvy ….................................................
Kapitola VI - Manipulace s kurýrními zásilkami ….....................................
Kapitola VII - Výdej kurýrních zásilek …......................................................
Kapitola VIII - Kurýrní zásilky neodebrané p íjemcem …...........................
Kapitola IX - Zajišt ní svozu a rozvozu ve spolupráci se smluvními
partnery
Kapitola X - Dopl kové zásilky D Kurýr...................................................
Kapitola XI - P eprava stejnokroj …..........................................................
Kapitola XII - Zásilky na úv r A R ..............................................................
Kapitola XIII - InterKurýr …...........................................................................
Kapitola XIV - Poštovní zásilky eské pošty, s.p.
…..................................
3
22
23
25
25
26
26
28
29
30
31
32
33
34
36
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola XV - P eprava zásilek pro služební ú ely.....................................
Kapitola XVI - P eprava nebezpe ných v cí …...........................................
39
45
ÁST ŠESTÁ
SOUPISKY …...................................................................................................... 47
ÁST SEDMÁ
MIMO ÁDNOSTI V DOPRAV
Kapitola I - Obecná pravidla
….....................................................................
Kapitola II - Mimo ádnosti v azení soupravy ............................................
Kapitola III - Výluky ......................................................................................
Kapitola IV - Vy erpání kapacity ................................................................
Kapitola V - Zákaz p epravy
.........................................................................
50
50
51
52
53
ÁST OSMÁ
MEZINÁRODNÍ P EPRAVA ZAVAZADEL
Kapitola I - Úvodní ustanovení ....................................................................
Kapitola II- P eprava jízdních kol ................................................................
Kapitola III - P eprava jízdních kol, ko árk a ostatních p edm
na
Slovensko .....................................................................................................
Kapitola IV - P eprava jízdních kol do Rakouska
.......................................
Kapitola V - P eprava jízdních kol do Polska .............................................
Kapitola VI - P eprava jízdních kol do N mecka ........................................
Kapitola VII – P eprava aut…………………………………………..…………
54
54
55
57
57
58
59
ÁST DEVÁTÁ
VY IZOVÁNÍ REKLAMACÍ Z P EPRAVY ZAVAZADEL A ZÁSILEK
Kapitola I- Záznam došlých reklamací ........................................................
Kapitola II- P ezkoumání reklamace ...........................................................
Kapitola III- Projednání reklamace ..............................................................
Kapitola IV- Odpov dnost za p ekro ení dodací lh ty
zásilky, ztrátu nebo poškození ....................................................................
Kapitola V- Vy ízení reklamace ...................................................................
Kapitola VI- Výplata uznaných ástek z reklamací ....................................
Kapitola VII- Námitky proti vy ízení reklamace ..........................................
64
65
66
67
SOUVISEJÍCÍ TARIFY A P EDPISY .................................................................
68
SOUVISEJÍCÍ TISKOPISY .................................................................................
70
4
61
60
63
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ÍLOHY
íloha 1 - Zábrana škodám, jejich zjiš ování a urovnávání
5
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ZÁZNAM O ZM NÁCH
Držitel tohoto výtisku je odpov dný za v asné a správné provedení schválených
zm n a provedení záznamu na této stránce.
Zm na
Po .
.
1.
.j.
Zavedení, 55 348 / 2009,
edpis
innost
od
Opravil
Dne
Blu ovská
17.3.2014
01. 07. 2009
57 199 / 2009
2.
Zm na . 1, 55 396 / 2010
07. 03. 2010
3.
Zm na . 2, 58 877/2010
12. 12. 2010
4.
Zm na . 3, 58 986/2011
11. 12. 2011
5.
Zm na . 4, 58 822/2012
09. 12. 2012
5.
Zm na . 5, 58 906/2013
15. 12. 2013
-
EDPS 2467 ze dne
17.3.2014
1. 4. 2014
6
Podpis
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ROZSAH ZNALOSTÍ
Organiza ní
složka
Funkce
Znalost
Zam stnanci pov ení agendou osobní
dopravy a p epravy
Bezpe nostní poradce D pro RID –
eprava nebezpe ných v cí
OPT Olomouc
Zam stnanci pov ení agendou osobní
epravy
DVI
KCOD
VDOD (RCVD)
Lekto i, odborní lekto i, manažer vzd lávání
Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky
dle p edpisu Ok 2
. O-01: manipula ní innosti
Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky
dle p edpisu Ok 2
. O-03: informátor p epravy cestujících
Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky
dle p edpisu Ok 2
. O-04: obsluha vlaku osobní dopravy
Úplná
Informativní,
Úplná pouze ást
pátá, kapitola XIV
dle rozhodnutí
vedoucího
organiza ní
jednotky
Úplná
Úplná
vyjma ásti deváté
Úplná
Úplná
Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky Úplná
dle p edpisu Ok 2 . O-05:
DKV
osobní pokladník – vnitrostátní p eprava
Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky
dle p edpisu Ok 2
. O-02: obsluha lanové dráhy
Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky
dle p edpisu Ok 2
. O-04a: obsluha vlaku osobní dopravy
strojvedoucím
Zam stnanec DKV pov ený agendou ve
vztahu k osobní p eprav
Ostatní
Informativní
ÚpIná ásti
první, druhé, t etí,
páté-kap.XIII, šesté
a sedmé
Ostatní informativní
Informativní
Odpov dní zam stnanci smluvních partner
na základ smlouvy o odbavování cestujících
podle zkoušky dle p edpisu Ok 2
Rozsah znalostí
dle smlouvy
. O-08: smluvní prodejci
Zam stnanc m doprovodu vlak , kte í mají p edepsanou úplnou znalost p edpisu, bude
výtisk zap en do osobního užívání. Ostatním zam stnanc m D s p edepsanou
úplnou znalostí a zam stnanc m D s p edepsanou informativní znalostí musí být tento
edpis na pracovišti k dispozici, p ípadn musí mít p ístup k elektronické verzi.
7
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOB
Organiza ní
složka
Funkce
8
El. podoba
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
SEZNAM POUŽITÝCH ZNA EK A ZKRATEK
R ……………. Armáda
eské republiky
CFL …………….. Národní spole nost lucemburských železnic
CIS ……………..
D ………………
Centrum interních služeb
eské dráhy, a.s.
D Kurýr ………. Systém p epravy zásilek provozovaný
D
DB AG …………. Deutsche Bahn (N mecké dráhy)
DKV ……………. Depo kolejových vozidel
DPH ……………. Da z p idané hodnoty
DSB ……………. Dánské státní dráhy
DSV ………….. Domovské st edisko vlakových et
DVI ……………..
Dopravní vzd lávací institut, a.s.
EDPS …………..
Elektronická depeše
EPIK ……………
Elektronická pen ženka na In-kart nebo In-kart /Rail plus
eShop D ……..
Internetový prodej jízdních doklad
D na adrese www.cd.cz
EU ……………… Evropská unie (Belgie, Bulharsko, eská republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Ma arsko, Malta, N mecko, Nizozemsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, ecko, Slovensko,
Slovinsko, Spojené království, Špan lsko, Švédsko)
EUR ……………. Euro – spole ná m na zemí Evropské m nové unie
FIP ……………... Sdružení pro mezinárodní jízdní výhody zam stnanc železnic
GVD ……………. Grafikon vlakové dopravy
D …………. Generální editelství
HelpDesk ISOP
(HD ISOP) ……...
eských drah, a.s.
Informa ní systém osobní p epravy - HelpDesk
HŽ ………………. Chorvatské železnice
InterKurýr (IK ) .. Systém mezinárodní p epravy zásilek provozovaný
D
………………. Jízdní ád (ú ední vydání)
KCOD ………….. Krajské centrum osobní dopravy
MIMO …………..
Informa ní systém pro distribuci aktuálních informací o
mimo ádnostech a nepravidelnostech v provozu osobní
dopravy
MÁV ……………. Ma arské státní železnice
MPS ……………. Malý pohrani ní styk
9
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
NAD ……………. Náhradní autobusová doprava
NS ……………… Nizozemská železnice
O 16 G
D …… Odbor obchodu osobní dopravy
Generálního editelství eských drah, a.s.
O 30 G
D …… Odbor bezpe nosti
Generálního editelství eských drah, a.s.
OPT ……………. Odú tovna p epravních tržeb Olomouc
OS ……………… Organiza ní složky eských drah, a.s.
OSŽD ………….. Organizace pro spolupráci železnic
ÖBB ……………. Österreichische Bundesbahnen (Rakouské spolkové dráhy)
PJ ………………. Provozní jednotka
PKP …………….
Polskie koleje panstwowe (Polské státní dráhy)
POP…………….. P enosná osobní pokladna
PTV ……………..
epravní a tarifní v stník (viz www.mdcr.cz/cs/vestniky)
RCT 2 ………….. Rail Combined Ticket
RCVD …………..
Vlakový doprovod osobní dopravy - Regionální centrum
vlakového doprovodu
RSM ……………. Regionální správa majetku
SBB/CFF ………. Švýcarské federální železnice
SD ……………… Jiný (soukromý) železni ní dopravce
R
SNCB/NMBS ….. Národní spole nost belgických železnic
SV ……………. St edisko vlakových et
SŽ ………………. Slovinské železnice
SŽDC …………... Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace
TPO ……………. Textilní p epravní obaly
ÚBP ……………. Úschova b hem p epravy
UNIPOK ……….. Univerzální za ízení pro pokladní službu
VDOD ………….. Vlakový doprovod osobní dopravy
VÚP ……………. Vojenská úv rová p epravenka
ZAP …………….. Zákaz p epravy
ZPD ……………. Základní p epravní dokumentace
ZSSK …………... Železni ná spolo nos Slovensko, a.s.
ŽS ………………. Srbské železnice
10
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
VYSV TLENÍ POJM
Aplikace ŽP
Aplikace železni ní pr kazka na In-kart
Dopl ková stanice
stanice za azená do systému D Kurýr na
základ schválené žádosti o zajišt ní p epravy
dopl kových zásilek D Kurýr
elektronická zpráva, která slouží výhradn pro
ízení železni ní dopravy a p epravy (m že být i
„pilná“)
a) stanice, ve které není z ízena výdejna jízdenek
nebo je u použitého vlaku uzav ena,
b) stanice, ve které byl povolen nástup do vlaku
bez jízdních (p epravních) doklad ,
c) stanice bez funk ní
te ky (pouze pro
cestující, platící EPIK)
stanice, ve které je z ízena výdejna jízdenek,
pokud není považována za neobsazenou
doklad (nap . ob anský pr kaz, cestovní pas,
pr kaz o povolení k pobytu pro cizince atd.)
vydaný p íslušným správním ú adem, který je
opat en fotografií držitele. Potvrzení o
ob anském pr kazu (náhradní doklad) osobní
doklad nenahrazuje a nelze ho k prokázání
osobních údaj použít.
jméno, p íjmení, rodné íslo nebo datum narození
a adresa, které se prokazují osobním dokladem
pov ený zam stnanec D oprávn ný k
odbavení cestujících a výkonu pokladní innosti
výdejna jízdenek D obsazená pokladníkem
Elektronická depeše
Neobsazená stanice
Obsazená stanice
Osobní doklad
Osobní údaje
Pokladník
Pokladní p epážka
Pov ený zam stnanec
Pr vod í
Pr vodní listina
eprava
epravní doklady
epravní listina
D ve smyslu tohoto p edpisu se m že jednat i o
jinou osobu plnící povinnosti spojené s p epravou
zavazadel a zásilek
ve smyslu tohoto p edpisu se jedná o
pov eného zam stnance D oprávn ného ke
kontrole jízdních doklad a odbavení cestujících,
zavazadel a zásilek ve vlaku a manipulaci s nimi
listina, doprovázející p epravovanou v c, podle
jejíchž údaj se provádí p eprava (nap .
pr vodka, dosílkový list apod.)
souhrn aktivit zahrnující vlastní dopravu a služby
s tímto procesem související
souhrnný název pro p epravní listinu v etn
jejích p íloh nebo pro pr vodní listinu
doklad o uzav ení a pln ní p epravní smlouvy
(p epravní list kurýrní zásilky apod.).
11
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Stanice
Vlakvedoucí
Zavazadlo
Zásilka
místo s výpravním oprávn ním pro osobní
epravu (železni ní stanice i zastávka nebo jiný
tarifní bod)
ve smyslu tohoto p edpisu se jedná o
pov eného zam stnance D oprávn ného ke
kontrole jízdních doklad a odbavení cestujících,
zavazadel a zásilek ve vlaku a manipulaci s nimi
ve smyslu tohoto p edpisu se jedná o ru ní
zavazadlo, spoluzavazadlo, p edm t uložený ve
vlaku se službou úschova b hem p epravy
ve smyslu tohoto p edpisu se jedná o služební
zásilky, zásilky D Kurýr, InterKurýr a dopl kové
kurýrní zásilky apod.
12
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
13
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Kapitola I
Úvodní ustanovení
1. P edpis pro osobní p epravu D KC 3 – P eprava zavazadel a zásilek je
závazný pro zam stnance D, kte í zajiš ují, ídí a kontrolují innosti spojené
s touto p epravou.
2.
edpis D KC 3 je ur en jen pro služební pot ebu, nesmí být dán k dispozici
cestujícím, jeho ásti nesmí být publikovány a ve styku s cestující ve ejností
nelze argumentovat jeho ustanoveními.
3. Neobsazeno.
Kapitola II
eprava zavazadel a zásilek obecn
4.
eprava zavazadel a zásilek ve vnitrostátní p eprav se provádí na základ
ustanovení SPPO, tarifu TR 10 a tarifu TR 14. Práva a odpov dnost z p epravy
zavazadel a zásilek eší SPPO.
hem p epravy a uložení zavazadel a zásilek jsou zam stnanci D povinni
zacházet s nimi tak, aby nebyly poškozeny a nedošlo k jejich ztrát . P edm ty,
jež pat í k sob , je t eba ukládat spole
.
Vlakvedoucí ve vlaku odpovídá za zabezpe ení zásilek a p edm
v úschov
hem p epravy proti odcizení. V p ípad , že nelze služební v z nebo oddíl
zajistit, nebo takový v z není azen, postupuje vlakvedoucí dle ásti sedmé
tohoto p edpisu, kde je stanoven postup p i ešení mimo ádností v doprav
(zpožd ní vlaku, mimo ádná událost, použití náhradního spoje, vy erpání
kapacity spoje atd.).
14
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola III
eprava zavazadel oprávn ných osob dle p edpisu D Ok 10
5. Podmínky p epravy zavazadel zam stnanc
D a jejich rodinných p íslušník ,
chodc a jejich rodinných p íslušník , vdov, vdovc , sirotk , zam stnanc
externích spole ností a jejich rodinných p íslušník jsou uvedeny v p edpisech
D Ok 9, Ok 10 a Ok 12.
6. Aplikace ŽP oprav uje držitele k bezplatné p eprav jízdních kol a d tských
ko árk v rámci p epravy spoluzavazadel ve vlacích D, které tyto služby
umož ují, a na lanové dráze Liberec-Horní Hanychov - Ješt d.
7. Jako spoluzavazadlo lze bezplatn p epravit jeden d tský ko árek a jedno jízdní
kolo, p íp. i další jízdní kolo dít te držitele aplikace ŽP, které samo aplikaci ŽP
nevlastní. Doklad o takové p eprav se nevydává.
8. Držitel aplikace ŽP hradí ve vlacích
kolo, jednorázové úschovné v ÚBP.
D v plné výši: rezervaci místa pro jízdní
9. Doklady, které nezakládají nárok na bezplatnou p epravu spoluzavazadel:
služební tra ová jízdenka 0735 2 4932,
pr kaz pro bezplatnou jízdu 0735 2 4931,
stálá jízdenka pro zam stnance cizích železnic 0735 2 4929.
10. - 15. Neobsazeno.
15
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola IV
eprava vojenských zavazadel
16. Vojáci jsou oprávn ni p i výkonu služby vzít s sebou do vlaku osobní dopravy
bezplatn nabité st elné zbran a bednu na p íru ní st elivo nebo bednu na
zbran . Bedna svými rozm ry musí vyhovovat rozm m ru ních zavazadel.
V p ípad p ekro ení rozm
bude p epravena za podmínek a cenu pro
epravu spoluzavazadel. Obdobn se postupuje i u ostatních vojenských
ru ních zavazadel.
17.
i d vodném podez ení, že vojenské zavazadlo obsahuje v ci, které nesm jí
být jeho obsahem a obsah nem že být p ezkoumán v p ítomnosti cestujícího,
musí zam stnanec stanice p izvat k p ezkoumání zástupce vojenské sou ásti
R nebo Policie R.
Kapitola V
Doklady o zaplacení ceny za p epravu zavazadel
18. Doklady o zaplacení ceny za p epravu zavazadel (spoluzavazadla - viz ást t etí
tohoto p edpisu, úschova b hem p epravy - viz ást tvrtá tohoto p edpisu),
doplatky, p irážky, poplatky apod. se vystavují zásadn elektronicky, pouze
v p ípad poruchy za ízení pro elektronický výdej lze použít psanou jízdenku
0735 2 4117 s uvedením d vodu vystavení (nap . poplatek za neprovedenou
výpomoc, doplatek do ÚBP apod.).
Doklady pro p epravu spoluzavazadel lze zakoupit též na eShop
doklady neplatí do zahrani í.
D. Tyto
Odvod tržeb z p epravy zavazadel evidovaný na psané jízdence 0735 2 4117
provádí pov ený zam stnanec
D b žným zp sobem jako odvod tržeb
vlakových et za psané jízdenky.
19. - 20. Neobsazeno.
16
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ÁST DRUHÁ
RU NÍ ZAVAZADLA
21. Na chodbi ce vozu nebo p edstavku (nástupní plošin ) umožní pr vod í ukládat
ru ní zavazadla cestujícím, kterým nemohlo být p id leno místo k sezení, a
cestujícím, jejichž zavazadla není možno umístit jinak. Pr vod í zajistí, aby ru ní
zavazadla nebyla uložena v motorových vozech na chodbi ce za stanovišt m
strojvedoucího ve sm ru jízdy vlaku a nebránila pr chodu chodbi kou vozu.
Pr vod í v rámci svých možností kontroluje, aby cestující nebrali s sebou do
vozu p edm ty nesnadno p enosné a p íliš objemné (nelze je umístit na místo
pod sedadlem a nad sedadlem, které cestující zaujímá).
22. V p ípad nevhodn umíst ných nebo objemných ru ních zavazadel rozhodne
pr vod í (p íp. strojvedoucí) o jejich p emíst ní (nap . do jiného vozu, který svojí
konstrukcí umož uje jiné uložení) nebo odkáže cestujícího k použití služby
úschova b hem p epravy. Pokud není možné p emíst ní objemných ru ních
zavazadel nebo nelze použít úschovu b hem p epravy, pr vod í p epravu
objemného ru ního zavazadla odmítne.
23. Neobsazeno.
17
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ÁST T ETÍ
SPOLUZAVAZADLA
24. Na chodbi ce vozu nebo na p edstavku (nástupní plošin ) umožní pr vod í
cestujícím ukládat spoluzavazadla, která není možno umístit na ur eném míst .
Pr vod í zajistí, aby spoluzavazadla nebyla uložena v motorových vozech na
chodbi ce za stanovišt m strojvedoucího ve sm ru jízdy vlaku a nebránila v
pr chodu chodbi kou vozu. Rozhodnutí o umíst ní spoluzavazadla nebo
odmítnutí p epravy z d vodu vy erpané kapacity nebo z technologických d vod
ísluší výhradn vlakvedoucímu nebo pr vod ímu v jemu p id lených vozech, u
vlak bez vlakové ety strojvedoucímu.
25. Ve vlaku s epravou spoluzavazadel a úschovou b hem p epravy je rozhodnutí
o zvolené form p epravy pln v kompetenci cestujícího, pouze v p ípad
vy erpané kapacity jednoho ze zp sob doporu í pov ený zam stnanec D
použití jiného zp sobu.
26.
epravní doklady:
doklad o zaplacení ceny za p epravu zavazadla mezi stanicemi na dokladu
uvedenými,
nájemní smlouva z p
ovny jízdních kol
D (na uvedených tratích),
Vltava-Dunaj Tiket, Vltava-Dunaj Tiket+,
EgroNet,
EURegio,
sí ová jízdenka IN100 % a In-Business.
27. V p ípad použití dokladu pro p epravu zavazadla za cílovou stanici na dokladu
uvedenou, vystaví pr vod í doplatek dle tarifu TR 10, a to i v p ípad nulové
výše doplatku.
28. Doklad o zaplacení ceny za p epravu zavazadla lze použít i pro službu úschova
hem p epravy po zaplacení jednorázového úschovného v ÚBP dle tarifu TR
10.
29. Nemá-li cestující na tratích se specifickým zp sobem odbavení p edem
zakoupený doklad pro p epravu zavazadla, prodá mu tento doklad strojvedoucí,
ípadn ho odkáže na odbavení v jízdenkovém automatu.
30. Rezervace: místenka 2. vozové t ídy s rezervací pro jízdní kolo p epravované
jako spoluzavazadlo:
povinná rezervace - není povolen nástup cestujícím bez p edem zakoupené
místenky,
nepovinná rezervace – cestující bez platné místenky musí uvolnit místo
cestujícímu s platnou místenkou, cestující bez místenky umístí kolo na jiné
vhodné místo nebo využije úschovu b hem p epravy, pokud je v daném vlaku
umožn na,
Místenky se prodávají do asu pravidelného odjezdu vlaku z nástupní stanice
cestujícího.
18
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
31. P i vy erpání kapacity prostoru pro p epravu spoluzavazadel ve vlaku
ozna eném symbolem jízdního kola postupuje pr vod í nebo vlakvedoucí podle
l. 193 tohoto p edpisu. V p ípad vy erpání kapacity pro p epravu jízdních kol
jako spoluzavazadel ve vlacích bez zve ejn né služby úschova b hem p epravy,
ale se za azenými vhodnými vozy, lze tyto vozy využít pro úschovu jízdních kol
v souladu s tímto p edpisem a v závislosti na síle vlakové ety.
32. Vzdá-li se cestující s jízdním kolem z d vodu vy erpané kapacity jízdy
v p estupní stanici a využije bezplatný návrat zp t do nástupní stanice, p epraví
ho D zp t bu vlakem umož ujícím p epravu jízdních kol jako spoluzavazadel
(musí mít potvrzený doklad o p vodní p eprav zavazadla cestou „tam“) nebo
vlakem se službou úschova b hem p epravy (p vodní potvrzený doklad se
použije pro cestu zp t).
33. O umíst ní jízdního kola na prvním nebo posledním p edstavku soupravy
v souladu se SPPO u osobních vlak , sp šných vlak , Ex a rychlík rozhoduje
vlaková eta s ohledem na bezpe nost cestujících a obsazenost vozu takto:
elektrická jednotka . 451, 452 - první a poslední p edstavek je ozna en
piktogramem škrtnutého kola, kola se v tomto prostoru nep epravují,
l žkový, lehátkový nebo jídelní v z, v z BDs, BDbmsee, BDhmsee, Ds,
Bbdgmee - pro zajišt ní pr chodnosti se zde kola nep epravují,
vozy 1. t ídy - kolo na p edstavku smí p epravit pouze cestující s jízdním
dokladem pro 1. t ídu,
vozy Btx761, Btx763 - lze povolit p i respektování bezpe nosti cestujících a
zachování pr chodnosti v prostoru v ele vozu u dve í na p echodový m stek,
vlak je veden motorovým vozem - p eprava je možná pouze v ur eném
prostoru motorového vozu a na posledním p edstavku p ív sného vozu,
sunuté vlaky, vlaky spojující se nebo d lící se - p edstavek ve voze, který je
nebo bude sunutý v ele vlaku, musí být vždy ve stanici, kde se tato technologie
uplat uje, prázdný. Stejn se postupuje p ed p ípadným spojením nebo
rozpojením soupravy.
U n kterých vlak m že být p íslušným piktogramem v hlavi ce vlaku v J
eprava kol vylou ena. Vylou ení platí i pro vozy, ozna ené piktogramem na
sk íni vozu.
34. Rezervace místa pro jízdní kolo p epravované formou spoluzavazadla je možná
v závislosti na druhu vozu bu jako samostatná rezervace místa pro jízdní kolo
(nap . ve voze ady Bfhpvee295) nebo jako místo pro cestujícího a jízdní kolo
zárove (k prostoru pro jízdní kola jsou p ednostn vy len na místa k sezení, na
které má cestující také nárok – nap . ve vozech ady Bbdgmee23661, Bd264 i
Bdtn757). V obou alternativách rezervace místa pro takto p epravované jízdní kolo
pr vod í upozorní cestujícího na povinnost dohledu na své jízdní kolo s tím, že
D nenesou odpov dnost za jeho p ípadnou ztrátu i poškození.
35. - 39. Neobsazeno.
19
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ÁST TVRTÁ
ÚSCHOVA B HEM P EPRAVY
40. Manipula ní innosti, ozna ení vozu p íslušným symbolem a odpov dnost za
uschované p edm ty ve voze p ísluší pov enému zam stnanci D. Ozna ení
vozu p íslušným symbolem není nutné v p ípad , že je symbol uveden na sk íni
vozu.
41. Podmínky pro používání služby úschova b hem p epravy (ÚBP) jsou shodné s
podmínkami pro používání úschoven D ve stanici, které eší p edpis D KC 16
s odchylkami uvedenými v této ásti. Podmínky ÚBP mezi D a ZSSK jsou
ešeny v ásti osmé tohoto p edpisu.
42. Ukladatel p edává p edm ty k uložení p ímo pov enému zam stnanci
ozna eného vozu.
D do
43. P epravní doklady:
doklad o zaplacení ceny za p epravu zavazadla mezi stanicemi na dokladu
uvedenými plus jednorázové úschovné v ÚBP dle tarifu TR 10,
nájemní smlouva z p
ovny jízdních kol
D (na uvedených tratích),
Vltava-Dunaj Tiket, Vltava-Dunaj Tiket+,
EURegio.
Cena za p epravu zavazadla ani jednorázové úschovné v ÚBP se neplatí p i
uložení ko árku pro spolucestující dít a vozíku pro invalidy nebo tomu
odpovídajícího kompenza ního prost edku držitele pr kazu ZTP a ZTP/P.
Cestující s dokladem EgroNet zaplatí p i uložení jízdního kola do vozu se
službou ÚBP jednorázové úschovné v ÚBP.
Cestující s doklady sí ová jízdenka IN 100 % a In-Business zaplatí p i uložení
zavazadla do vozu se službou ÚBP jednorázové úschovné v ÚBP.
V p ípad , kdy cestující neplatí cenu za p epravu zavazadla a jednorázové
úschovné v ÚBP, zam stnanec D vystaví doklad o úschov s nulovou cenou.
44. Dokladem o p evzetí p edm tu do úschovy je ozna ení p edm tu i dokladu o
zaplacení jednorázového úschovného v ÚBP samolepkou úschova b hem
epravy 0735 1 4415. Je to dvoudílný manipula ní tiskopis, v blocích po 50
kusech:
1. díl - nálepka na uschovaný p edm t - zam stnanec D vyplní kolonku „Do
stanice“, na ur eném míst ozna í obdobn jako jízdní doklad v souladu
s p edpisem D KC 1 a nalepí na uschovaný p edm t.
2. díl - doklad o úschov - zam stnanec D p i p íjmu p edm tu ozna í v
kolonce „P íjem:“, nalepí na doklad o zaplacení a vrátí ukladateli.
45.
edm ty nelze p ijímat do úschovy bez ádn vystavených doklad . P evzaté
edm ty ukládá zam stnanec D ve voze podle míst výdeje.
46.
i p ijímání jízdního kola do úschovy upozorní zam stnanec D ukladatele, že
D neodpovídají za ztrátu nebo poškození snadno odnímatelných sou ástí.
20
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
47. – 48. Neobsazeno.
49.
edávka mezi zam stnanci ve vlaku se provádí na soupisku. P edávající
zam stnanec sepíše soupisku dvojmo tak, že zapíše ísla samolepek úschova
hem p epravy 0735 1 4415 a ohlášenou stanici výdeje. Jeden díl soupisky si
ponechá p edávající zam stnanec, druhý díl obdrží p ebírající zam stnanec. Ve
svém SV odevzdá zam stnanec zajiš ující tuto službu sepsané soupisky.
Manipulace se soupiskami je ešena v ásti šesté tohoto p edpisu.
50.
i výdeji uschovaného p edm tu zam stnanec D ve vlaku v uvedené stanici
vydá uschovaný p edm t po p edložení dokladu o zaplacení s nalepeným 2.
dílem samolepky - doklad o úschov , kterou ozna í v kolonce „Výdej:“ obdobn
jako jízdní doklad v souladu s p edpisem D KC 1. P ípadné váznoucí poplatky
nap . za neprovedenou výpomoc v souladu se SPPO vybere na doklad z POP.
51. Nem že-li ukladatel p edložit samolepkou ozna ený doklad o zaplacení
úschovného nebo p edkládá-li tento doklad poškozený nebo zne išt ný tak, že
údaje v n m nejsou itelné, zam stnanec D p edm t nevydá, po popsání
uschovaného p edm tu a nahlášení stanice výdeje zavazadla vystaví potvrzení
z POP, p ípadn hlášenku 0735 2 4175, ve které vyplní datum a íslo vlaku,
stanici p edání uschovaného zavazadla, do kolonky „Jiné záznamy“ napíše text:
„Cestující požádal o výdej uloženého zavazadla bez p edložení dokladu“ a do
kolonky „P ina doplatku“ napíše kód 9.
Poplatek za ztrátu dokladu dle tarifu TR 10 vybere až zam stnanec
stanici z UNIPOK.
D ve
52. Neodebrané p edm ty budou p evezeny do cílové stanice vlaku, p íp. do
poslední stanice na území D, nebo mohou být vydány po dohod s cestujícím
v n které z nácestných stanic. Každý neodebraný p edm t p edá pov ený
zam stnanec D samostatn na potvrzení z POP nebo na hlášenku 0735 2
4175, ve které vyplní datum, íslo vlaku, nahlášenou cílovou stanici, v kolonce
„Jiné záznamy“ íslo samolepky „úschova b hem p epravy“ a místo ur ené
k odebrání proti podpisu pov enému zam stnanci D ve stanici. 1. a 2. díl
hlášenky z stává v bloku, 3. díl p iloží zam stnanec stanice k úschovnímu lístku
s nulovou cenou, vystavenému p i uložení p edm tu v úschovn ve stanici
(pokud úschovna ve stanici není z ízena, další doklad se nevystavuje). K
jízdnímu kolu sepíše p edávající zam stnanec D tiskopis Popis kola. 1. díl
edá s 3. dílem hlášenky, 2. díl si ponechá. Pro vlaky tranzitující p es uzel
Praha jsou ur eny dv cílové stanice pro p edání neodebraných p edm
první cílovou stanicí je stanice v uzlu Praha a druhou cílovou stanicí je cílová
stanice vlaku. S neodebranými p edm ty z ÚBP ve vlaku nakládá stanice dle
edpisu D KC 16.
53. Uschované p edm ty vydá zam stnanec úschovny D ve stanici po p edložení
vodního dokladu o ÚBP. P i výdeji zam stnanec úschovny ve stanici porovná
údaje v p edloženém dokladu s údaji na potvrzení z POP, p íp. na psané
hlášence. Pokud ukladatel p vodní doklad nemá, vyplní a podepíše žádost o
vydání zavazadla.
Tiskopis žádost o vydání zavazadla 0735 1 4418 je dvoudílný tiskopis, který
cestující vyplní podle p edtisku. Rodné íslo se nezjiš uje, do kolonky „Pr kaz
totožnosti“ se uvede íslo osobního dokladu, vydaného orgánem státní správy.
21
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Vydávající zam stnanec ov í uvedené údaje, doplní další požadované údaje a
zavazadlo po spln ní ostatních podmínek vydá. P evzetí zavazadla musí
cestující na tiskopise potvrdit. Cestující obdrží pr pis tiskopisu.
54. V p ípad výluky u vlak se zavedenou službou ÚBP zajistí KCOD náhradní
zp sob p epravy uložených p edm .
55. V p ípad nahrazení ásti trasy vlaku NAD, kdy se cestující sám rozhodne a
vyzvedne si uschovanou v c, p eveze ji autobusem jako ru ní zavazadlo (p íp.
se sám p epraví v úseku s NAD na p vodn uschovaném jízdním kole) a
op tovn ji podá do další soupravy za NAD, se postupuje jako p i novém podeji
s tím, že cestující s jednorázovým úschovným nový podej neplatí. Zam stnanec
D p i vyzvednutí p edm tu p ed NAD ozna í na samolepce výdej a p i novém
podeji po ukon ení NAD ov í íslo vlaku a vystaví novou samolepku.
56. Pokud ukladatel nahlásí poškození, zni ení nebo ztrátu p edm tu, pr vod í
uvede nutné údaje, jež jsou podkladem pro uplatn ní práva z p epravy
zavazadel, na potvrzení z POP, p ípadn na tiskopis hlášenka 0735 2 4175, kde
rovn ž uvede po dohod s ukladatelem místo uplatn ní práva, a to bu
v nejbližší obsazené stanici nebo v n které další stanici na cest , nejdále však
v cílové stanici. Zam stnanec vystavující potvrzení (hlášenku) uvede osobní
údaje ukladatele (p íjmení, jméno, datum narození, druh a íslo osobního
dokladu, adresu), íslo dokladu, kterým byla úschova placena, výstupní stanici
ukladatele a popis p edm tu, p íp. poškození.
V p ípad psané hlášenky navíc do kolonky P ina doplatku napíše kód 9 a
íslo dokladu, kterým byla úschova placena, vyplní datum a íslo vlaku a
výstupní stanici ukladatele. Do kolonky Jiné záznamy napíše dohodnutou
stanici, kde bude uplatn no právo, a popis p edm tu, p íp. poškození.
Potvrzení (hlášenku) podepíše zam stnanec
D i ukladatel.
Potvrzení z POP se tiskne 2x, jednou pro ukladatele, jednou pro doplatkovou
pokladnu.
U psané hlášenky 1. díl hlášenky z stává v bloku, 2. díl odevzdá zam stnanec
D v dohodnuté stanici. 3. díl hlášenky obdrží ukladatel pro p ípadné uplatn ní
práva. P i jeho uplatn ní sepíše pov ený zam stnanec v dohodnuté stanici
podle údaj v p edloženém potvrzení (hlášence) zápis o škod 0735 1 4840 a
dále postupuje dle p edpisu D KC 16.
57.
i vy erpání kapacity prostoru pro ÚBP ve vlaku ozna eném symbolem kufru
postupuje pr vod í nebo vlakvedoucí podle l. 193 tohoto p edpisu.
58. Ve vlacích ozna ených v J p íslušnými zna kami je možná nebo povinná
rezervace místa pro jízdní kolo za cenu dle tarifu TR 10. Seznam vlak
s rezervací místa pro jízdní kolo je k dispozici v UNIPOK a vychází z pom cky
Vlaky osobní dopravy. Pro rezervaci platí standardní rezerva ní podmínky.
K rezerva nímu dokladu musí cestující ve vlaku p edložit platný p epravní
doklad pro jízdní kolo (doklad o zaplacení ceny za úschovu b hem p epravy pro
jeden vlak nebo jednodenní úschovné, nebo mezinárodní doklad pro p epravu
jízdních kol RCT 2).
Jízdní kolo bez zakoupené rezervace místa pro jízdní kolo v úschov b hem
epravy nelze ve vlacích s povinnou rezervací p ijmout k p eprav .
22
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
59.- 80. Neobsazeno.
23
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ÁST PÁTÁ
ZÁSILKY
Kapitola I
Obecn
81. P eprava kurýrních zásilek se v souladu se SPPO realizuje ve vlacích
zve ejn ných v plánu relací a spoj . Výjimky m že stanovit O 16 G
D nebo
KCOD.
Pro p epravu kurýrních zásilek zpracuje O 16
D ke každému GVD tyto
pom cky, které se zve ej ují ve ve ejných složkách O 16 G
D v prost edí
Lotus Notes:
plán relací a spoj
v jednotlivých spojích,
s úplnými údaji o sm rování a p ekládkách zásilek
seznam p ekládek,
seznam vlak použitých v plánu relací a spoj ,
seznam vlak pro nakládku/vykládku v kurýrních stanicích.
ípadné další povinnosti ve vztahu k p eprav kurýrních zásilek zpracuje KCOD
v ZPD.
Jednotná výv ska je na KCOD distribuována centráln prost ednictvím aplikace
Výv sky do ŽST.
Pro trat se specifickým zp sobem odbavení cestujících zpracuje KCOD do
íslušné p ílohy ZPD p esný technologický postup p epravy kurýrních zásilek.
Nelze-li jinak, zásilky se na t chto tratích mohou p epravovat vlaky osobní
epravy bez vlakové ety na hnacím vozidle na stanovišti strojvedoucího.
Nesmí být však omezena innost strojvedoucího ani ohrožena bezpe nost práce
a provozu.
KCOD projedná se všemi dot enými výkonnými jednotkami a do ZPD zapracuje
esný technologický postup p epravy kurýrních zásilek pro vlaky, které nejsou
v J ozna eny symbolem kufru.
82.
editel KCOD, v jehož obvodu je stanice za azená do systému p epravy
kurýrních zásilek, je povinen zajistit ádné ozna ení t chto pracoviš symboly
D Kurýr (0735 1 4301-5). V blízkosti poskytované služby musí být zve ejn na
jednotná výv ska se základními podmínkami p epravy zásilek D Kurýr a
InterKurýr a kontakt na odpov dného zam stnance stanice (v etn elektronické
adresy). Zam stnanci D jsou povinni poskytnout informace o seznamu stanic,
za azených do systému, kontaktních spojeních na jednotlivá pracovišt a o
všech požadovaných relacích, p ípadn plán relací a spoj pro konkrétní stanici
zákazníkovi zaslat elektronickou poštou.
24
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola II
Podej kurýrní zásilky k p eprav
83.
epravním dokladem pro p epravu kurýrních zásilek je manipula ní tiskopis
epravní list D Kurýr 0735 1 4300, p ípadn 0735 1 4310, používaný
Zásobovacím centrem eská T ebová, PJ Praha.
Tiskopis je ty dílný:
1. díl
2. díl
3. díl
4. díl
prvopis - vydá se odesílateli.
ú etní a odb rný list - slouží jako pr vodní listina zásilky.
kontrolní list - ukládá se v odesílací stanici 1 rok.
nálepka - nalepí se na zásilku.
Vypln ní a manipulace:
Siln orámované ásti tiskopisu vypl uje v souladu se SPPO podle p edtisku
pr pisem odesílatel. Pokladník odesílací stanice zkontroluje úplnost zápis a
esné tarifní názvy stanic. V p ípad nedostatk požádá odesílatele o jejich
dopln ní. Žádné údaje sám neopravuje ani nedopl uje. Pokud odesílatel
odmítne údaje doplnit, pokladník nep ijme zásilku k p eprav . Skládá-li se
zásilka z více kus (pouze filmy), zkontroluje zam stnanec D správnost
záznamu o této skute nosti v p epravním listu dle SPPO. Jeden kus zásilky se
ozna í 4. dílem p epravního listu – nálepkou a na každý další se nalepí
samolepka na zavazadlo 0735 1 4416 a vyplní se podle p edtisku s tím, že íslo
zavazadlového lístku se nahradí po adovým íslem podeje. Za zásilku o 2
kusech odesílatel zaplatí základní dovozné, za každý další kus zaplatí snížené
dovozné dle tarifu TR 10.
Pokladník zpracuje p epravní list prost ednictvím UNIPOK podle uživatelské
íru ky UNIPOK- D Kurýr a InterKurýr. Z plánu relací a spoj vybere p epravní
trasu, z nabídky vybere kódy zásilky a ostatní údaje v etn dovozného.
Vypln né údaje není dovoleno škrtat, p episovat a vymazávat. Pokud dojde
k chyb , je nutno vystavit nový tiskopis.
Pokladník odesílací stanice zkontroluje itelnost všech díl p epravního listu a
orazítkuje je stani ním datovým razítkem na míst k tomu ur eném.
Po zaplacení dovozného (v etn DPH) odesílatelem vydá pokladník prvopis
epravního listu odesílateli a nálepku nalepí na zásilku.
Pokud odesílatel vyplnil p epravní list v aplikaci D Kurýr on-line (eKurýr) na
internetu a sd lí pokladníkovi p id lené referen ní íslo, pokladník vystaví
epravní list v souladu s uživatelskou p íru kou UNIPOK D Kurýr a Sm rnicí
pro OP.
P i p íjmu zásilky p ebírající zam stnanec
D zkontroluje v souladu se SPPO:
ozna ení zásilky údajem o p íjemci a stanici ur ení,
balení a p ípadné p evázání zásilky.
84. Neobsazeno.
25
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
85. Tržby za p epravu kurýrních zásilek a p ípadné další poplatky se evidují
za ízením UNIPOK v modulu Kurýr podle uživatelské p íru ky UNIPOK D Kurýr
a InterKurýr a Sm rnice pro OP.
86. P edhlašují se pouze zásilky, které jsou z d vodu mimo ádností (viz ást sedmá
tohoto p edpisu) p epravovány náhradním zp sobem jiným vlakem, než je
uvedeno v seznamu vlak použitých v systému D Kurýr a InterKurýr, p ípadn
v seznamu vlak dopl kového systému D Kurýr, jedná-li se o dopl kovou
zásilku D Kurýr.
87. Kurýrní zásilky jsou p edávány mezi jednotlivými pracovišti (nakládka do vlaku,
vykládka z vlaku, p ekládka, st ídání vlakové ety apod.) na soupisky - viz ást
šestá tohoto p edpisu.
26
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola III
Kurýrní zásilky za snížené a smluvní dovozné
88. Smlouva o p eprav zásilek D Kurýr za snížené dovozné dle tarifu TR 10 a
SPPO se sepisuje ve ty ech vyhotoveních (1x odesílatel, 3x odesílací stanice =
1x pro stanici, 1x pro OPT, 1x pro KCOD). Smlouvu podepisuje editel KCOD
nebo jím pov ený zam stnanec. Vzor smlouvy je zve ejn n na www.cd.cz. Pro
nárok na snížené dovozné lze s ítat po ty zásilek D Kurýr a InterKurýr, p íp.
další kurýrní zásilky, vždy však musí být odesílány z téže odesílací stanice.
Pokladník p i podeji každé zásilky za snížené dovozné poznamená do kolonky
Kód r zné v UNIPOK p id lené íslo smlouvy. ísla p id luje O 16 G
D
centráln pro celou sí .
Smlouva pozbývá platnosti a ú innosti prvním dnem kalendá ního m síce
následujícím po m síci, ve kterém odesílatel nesplnil sv j závazek uvedený ve
smlouv . Zam stnanci D jsou povinni sledovat, zda nárok na snížené dovozné
v souladu se SPPO trvá nebo zda smlouva pozbyla platnosti.
89. Za smluvní dovozné stanovené smlouvou mezi O 16 G
D a konkrétním
zákazníkem se p epravují zásilky dce iných nebo jiných spole ností. P i podeji
chto zásilek zvolí pokladník p íslušný kód zásilky z nabídky UNIPOK p id lený
danému zákazníkovi. Kód r zné se u t chto zásilek nepo izuje. Platby jsou
provád ny zásadn bezhotovostn .
Kapitola IV
Kurýrní zásilky na dobírku
90.
i uložení dobírky na kurýrní zásilku odesílatel vypíše dobírkovou ástku
v p epravním listu do rubriky „Dobírka“, dále vyplní íslo ú tu v etn kódu banky,
na který požaduje dobírku uhradit, p ípadn doplní variabilní symbol. Pokladník
odesílací stanice uvedené údaje po ídí do UNIPOK, všechny díly p epravního
listu orazítkuje a odbaví zásilku.
Na ú etní a odb rný list, kontrolní list a nálepku pokladník nalepí Nálepku
Kurýr - dobírka 0735 1 4616.
D
91. Stanice ur ení vydá p íjemci zásilku na dobírku po zaplacení dobírkové ástky.
Zaplacení dobírky výdejce potvrdí v p epravním listu otiskem datového razítka
s eviden ním íslem stanice a zápisem „Zaplaceno“ u údaje „Dobírka“. Na
žádost zákazníka vyhotoví výdejce na zaplacenou ástku dobírky potvrzení o
zaplacení 0735 1 9846. Dále postupuje dle Sm rnice pro OP.
27
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola V
Zrušení p epravní smlouvy
92. O
zrušení p epravní smlouvy v souladu se SPPO požádá oprávn ný
edložením potvrzeného prvopisu p epravního listu pro p íslušnou zásilku.
Pokladník p evezme všechny díly vypln ného p epravního listu, zrušení po ídí
v UNIPOK v modulu Kurýr, vrátí oprávn nému zaplacené dovozné a vydá mu
zásilku.
93.
epravní listy zrušených zásilek (mimo nálepku) p iloží pokladník k soupisu
anulovaných doklad jako doklad o zrušení p epravní smlouvy. Dále postupuje
dle Sm rnice pro OP.
Kapitola VI
Manipulace s kurýrními zásilkami
94. Postup p i sepisování soupisek je uveden v ásti šesté tohoto p edpisu. Postupy
i zjišt ní ztráty, poškození nebo p ebytku jsou uvedeny v p íloze 1 tohoto
edpisu.
95. Po p íchodu kurýrní zásilky do stanice ur ení otiskne zam stnanec D na ú etní
a odb rný list do p edtišt né rubriky stani ní datové razítko a rukopisn doplní
hodinu a minutu skute ného p íjezdu p íslušného vlaku a jeho íslo (u zásilek,
které dojdou jako p ebytek, se tyto záznamy provedou na dosílkovém listu nebo
na rubu hlášenky p ebytku).
96. Je-li v p epravním listu odesílatelem p edepsáno podání zprávy o p íchodu
zásilky telefonicky na uvedené íslo, zam stnanec stanice ur ení podá zprávu
uvedeným zp sobem. Zpráva o p íchodu zásilky se p íjemci nepodává, pokud
její podání odesílatel p i podeji zásilky výslovn nep edepsal záznamem do
rubriky „AVIZOVAT“ na p epravním listu. Avizování do zahrani í se neprovádí.
U zásilek, u nichž odesílatel p edepsal do p epravního listu požadovaný as
telefonického podání zprávy o p íchodu zásilky, u iní stanice ur ení pokus o
avizování p íjemci v p edepsaném ase.
U zásilek, u nichž není as pro telefonické podání zprávy o p íchodu zásilky
edepsán a které dojdou do stanice ur ení v dob od 8,00 hodin do 20,00
hodin, u iní stanice ur ení pokus o avizování p íjemci ihned po p edání zásilky
pracovišti výdeje. U zásilek, které dojdou v dob od 20,00 hodin do 8,00 hodin,
iní stanice ur ení pokus o avizování ihned v dob od 8,00 hodin. Stanice
ur ení m že s jednotlivými p íjemci sjednat na základ písemné dohody i jinou
vhodnou dobu pro avizování.
Byl-li první pokus o telefonické avizování neúsp šný, je nutné pokusy opakovat
v intervalu maximáln 60 minut.
Za úsp šné avizování se považuje též zpráva do hlasové schránky mobilního
telefonu nebo záznamníku pevné telefonní linky. V p ípad , že se p íjemce
dovolá do stanice d íve než prob hne avízo, nebo se dostaví osobn , pozna í
se tato skute nost rovn ž do kolonky s údaji o avízu.
28
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
97. Zam stnanec, který zásilku avizoval p íjemci, zaznamená úsp šné avizování
(datum, as) do ú etního a odb rného listu do p edtišt né kolonky s tím, že na
rubovou stranu uvede telefonní íslo a jméno a p íjmení osoby, která avízo
evzala. Pokud se uskute ní avízo prost ednictvím hlasové schránky nebo
záznamníku, uvede místo jména a p íjmení osoby tuto skute nost. Pokud byl
pokus o avizování zásilky neúsp šný, zapíše datum a as, kdy byl pokus u in n,
na levý okraj rubu 2. dílu p epravního listu a asový údaj zakroužkuje.
K asovému údaji uvede stru ný d vod, pro byl pokus neúsp šný (nap .
„porucha telefonu“, „p íjemce nep ítomen“ apod.). asovým údajem musí být na
rubu p epravního listu poznamenán každý opakovaný pokus (min. 3x) o
avizování. U zásilek, k nimž chybí p epravní list, se tyto záznamy provedou na
dosílkovém listu nebo na rubu hlášenky p ebytku.
98. Pokud p íjemce neodebere kurýrní zásilku nebo ji odmítne p evzít, postupuje se
podle kapitoly VIII této ásti.
99. Evidence zpracování p epravy kurýrních zásilek se provádí podle uživatelské
íru ky UNIPOK D Kurýr a InterKurýr.
29
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola VII
Výdej kurýrních zásilek
100. Výdej kurýrních zásilek probíhá v souladu se SPPO. Pokud v dob stanovené
pro výdej zásilky není obsazeno p íslušné pracovišt , zajistí vydání zásilky
zam stnanec stanovený v ZPD. Za nevyzvednuté zásilky se úschovné nevybírá,
úschovní lístek 0735 2 4480 se nevystavuje. Zásilky se do doby výdeje uloží na
zabezpe eném míst dle ZPD (nap . v úschovn ).
101. Potvrzené ú etní a odb rné listy odd len za každý kalendá ní m síc stanice
ur ení chronologicky se adí a uschová po dobu jednoho roku.
102. Pokud se zásilkou do stanice ur ení nedošel ú etní a odb rný list (jde o
ebytek) a z nálepky lze zjistit p íjemce, vydá stanice ur ení zásilku p íjemci
proti potvrzení v prohlášení o výdeji zásilky 0735 1 4833. Rodné íslo se
nevyžaduje.
Potvrzené prohlášení o výdeji zásilky s pr vodní listinou stanice uschová (dle
ZPD) spole
s ú etními a odb rnými listy ostatních vydaných zásilek. Pokud
vodní p epravní list dodate
dojde do stanice ur ení, p iloží jej stanice
k potvrzenému prohlášení o výdeji zásilky.
103. Oprávn nost a postup p i uplatn ní práva z p epravní smlouvy o p eprav
zásilek D Kurýr, jde-li o p ekro ení dodací lh ty, náhradu za poškození, úplnou
nebo áste nou ztrátu, eší v souladu se SPPO ást devátá tohoto p edpisu. Ve
vztahu k ú etním innostem v p ípad , že jde o p ekro ení dodací lh ty, se
postupuje dle Sm rnice pro OP.
30
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola VIII
Kurýrní zásilky neodebrané p íjemcem
104. Pokud p íjemce neodebere kurýrní zásilku do 5 kalendá ních dn po jejím
íchodu do stanice ur ení a pokud je možné z pr vodní listiny zjistit jeho
adresu, vyzve jej stanice ur ení doporu eným dopisem (p íp. elektronicky)
k odebrání zásilky a sou asn jej upozorní, že po uplynutí 35 dn od vyzvání
bude zásilka považována za nevyzvednutou v c. Jsou-li obsahem zásilky
snadno zkazitelné v ci, postupuje v souladu se SPPO.
105. Pokud p íjemce odmítne kurýrní zásilku p evzít, stanice ur ení neprodlen
oznámí tuto skute nost faxem, elektronickou poštou nebo doporu eným dopisem
odesílateli a zárove jej vyzve, aby do 5 kalendá ních dn od obdržení této
zprávy podal v souladu se SPPO proveditelný návrh, jak se zásilkou naložit.
Sou asn jej upozorní, že po uplynutí 35 dn od vyzvání bude zásilka
považována za nevyzvednutou v c.
Pokud p íjemce p es výzvu zásilku neodebere do 40 dn po jejím p íchodu do
stanice ur ení a ani nepodá zprávu, že zásilku odmítá p evzít, oznámí tuto
skute nost stanice odesílateli podle p edchozího odstavce.
Stanice ur ení p ipojí originál návrhu odesílatele k ú etnímu a odb rnému listu
zásilky (u zásilek, které došly bez p epravního listu, se návrh p ipojí
k dosílkovému listu nebo k hlášence p ebytku) a dále se postupuje podle tohoto
návrhu.
106. Ve stanici ur ení se vydá zásilka jinému (náhradnímu) p íjemci po úhrad
poplatku za podání zprávy odesílateli a p ípadn dalších váznoucích poplatk . U
zásilek na dobírku vybere stanice dobírkovou ástku.
107. Pokud má být podle návrhu odesílatele zásilka vydána p ímo ve stanici ur ení
odesílateli, postupuje se rovn ž dle SPPO. Odesílatel prokáže oprávn ní
k p evzetí zásilky p edložením svého osobního dokladu a potvrzeného prvopisu
epravního listu. Poplatek za podání zprávy a p ípadné další vzniklé výdaje
vybere stanice ur ení od odesílatele.
108. Pokud odesílatel podá písemný návrh, aby mu byla zásilka vrácena do
odesílací stanice nebo aby mu byla odeslána do jiné stanice systému D Kurýr,
vyhotoví stanice ur ení pro tuto p epravu nový p epravní list, který vyplní podle
edtisku. Do rubriky „Stanice ur ení“ se uvede tarifní název p vodní odesílací
stanice nebo tarifní název stanice p edepsané v návrhu odesílatele, do rubriky
„Obsah zásilky“ se uvede „Neodebraná zásilka - ZP T“. V rubrice „AVIZOVAT“
se vždy p edepíše povinnost podat novému p íjemci (t.j. p vodnímu odesílateli)
zprávu o p íchodu zásilky. Do rubriky “Odesílatel“ se uvede název p vodní
stanice ur ení, do rubriky „P íjemce“ se uvede název a adresa p vodního
odesílatele (p ípadn adresa p edepsaná v návrhu odesílatele).
109. P eposílanou zásilku pokladník po ídí do UNIPOK podle uživatelské p íru ky
UNIPOK D Kurýr a InterKurýr a podle Sm rnice pro OP. Pokud je takto
vracena zásilka, na níž byla p i p vodní p eprav uložena dobírka, poplatek za
uložení dobírky se již nep edepisuje. Všechny díly nového p epravního listu se
orazítkují stani ním datovým razítkem.
31
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
110. Prvopis nového p epravního listu se p ipojí k ú etnímu a odb rnému listu
z p vodní p epravy (u zásilek, které došly bez p epravního listu, se prvopis
ipojí k dosílkovému listu nebo k hlášence p ebytku) a stanice ur ení jej
uschová spole
s ú etními a odb rnými listy ostatních došlých zásilek.
Nálepka nového p epravního listu se nalepí na zásilku tak, aby p vodní nálepka
stala viditelná. P vodní nálepka se výrazn p eškrtne.
111. Všechny poplatky, které vznikly v p vodní stanici ur ení a dovozné za zp tnou
epravu zapíše stanice ur ení na zadní stranu nového p epravního listu pro
zp tnou p epravu, ke kterému p ipojí fotokopie písemného návrhu odesílatele
dle p edchozích lánk této kapitoly.
112. Zam stnanec nové stanice ur ení podá p vodnímu odesílateli zprávu o
íchodu zásilky podle p edchozích ustanovení a doplní ji informací o ástce na
zásilce váznoucí. P evzetí zásilky potvrdí p vodní odesílatel dle SPPO
v p íslušné rubrice ú etního a odb rného listu. Potvrzený ú etní a odb rný list
s p ipojenou fotokopií návrhu odesílatele uschová nová stanice ur ení spole
s ú etními a odb rnými listy ostatních došlých zásilek.
Na žádost zákazníka pokladník vytiskne na vybrané poplatky zjednodušený
da ový doklad z UNIPOK.
Postup dle této kapitoly se použije i v p ípad , kdy nelze p íjemce vypátrat.
Kapitola IX
Zajišt ní svozu a rozvozu ve spolupráci se smluvními partnery
113. D ve spolupráci se smluvními partnery zajiš ují na základ uzav ené smlouvy
mezi O 16 G
D a konkrétním smluvním partnerem návaznou službu „svoz z domu
– rozvoz do domu“.
Smlouva stanoví zásady a podmínky spolupráce. Technologické pokyny pro
zam stnance D se vyhlašují samostatnou depeší. Používané pojmy, provád cí
manuál pro zajiš ování návazné kurýrní služby zam stnancem smluvního partnera
ve spolupráci se zam stnanci D a vzor identifika ních doklad zam stnance
smluvního partnera jsou zve ejn ny vždy pro každého smluvního partnera na HD
ISOP v záložce D Kurýr.
V sou asné dob jsou uzav eny smlouvy s t mito partnery:
eský Kurýr.cz s.r.o.,
eKuryr s.r.o. (býv. CZECH COURIER, s. r. o.),
Michal Anýž, I : 69528608 (Takecars).
32
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola X
Dopl kové zásilky D Kurýr
114. Dopl kové zásilky D Kurýr mohou být v systému D Kurýr p epravovány na
základ zvláštní žádosti. Vzor žádosti je zve ejn n v p íloze 3 SPPO.
Písemnou žádost o zajišt ní p epravy dopl kových zásilek D Kurýr m že
zákazník podat v kterékoliv stanici za azené do základního nebo dopl kového
systému D Kurýr.
Zam stnanec, který ve stanici žádost p ijal, ji ihned po p ijetí postoupí
pov enému zam stnanci KCOD. Pov ený zam stnanec KCOD žádost posoudí
s ohledem na místní podmínky a dosavadní zkušenosti se zákazníkem, vybere
nebo posoudí navržené vhodné spoje (p íp. vylou í nevhodné s ohledem na
epl ování nebo kumulaci jiných zásilek nebo zavazadel) a posoudí
ekonomickou výhodnost vy izované žádosti pro D.
Do deseti pracovních dn od p ijetí žádosti ve stanici pov ený zam stnanec
KCOD zákazníkovi zašle vyjád ení k žádosti a v p ípad kladného stanoviska i
plán relací a spoj , který zpracuje na základ požadavku zákazníka ve
spolupráci s dot enými p ednosty osobních stanic (metodika je uvedena
v dokumentu . 11 D SR 14 (KC).
ímístný „Kód“ zákazníka, který se uvádí v plánu relací a spoj
centráln pro celou sí O16 G
D.
p id luje
Ve zpracovaném plánu relací a spoj zákazníka bude uveden první den
epravy v souladu se stanoveným kalendá em dle p ílohy k dokumentu . 11
D SR 14 (KC).
Žádost m že uplatnit i zákazník, který žádá pouze o výjimku ze SPPO, co se
týká charakteru zásilky, nebo který žádá p epravu z/do stanice, která není
uvedena v seznamu dopl kových stanic. V tomto p ípad žádost KCOD odešle k
vy ízení O 16 G
D. V uvedených relacích/spojích mu m že být p i dodržení
ostatních stanovených podmínek tato p eprava povolena. O 16 G
D žádost
posoudí, v p ípad kladného stanoviska stanoví vhodné relace a spoje (p íp.
vylou í) a zpracuje plán relací a spoj .
Vyjád ení k žádosti bude odesláno žadateli na uvedenou kontaktní poštovní
nebo elektronickou adresu. Zárove zajistí pov ený zam stnanec KCOD nebo
O16 G
D distribuci vyjád ení prost ednictvím KCOD do dot ených stanic a
dalších dot ených jednotek (nap . RCVD).
Všechny plány relací a spoj pro p epravu dopl kových zásilek budou O16 G
D vyv šovány na HD ISOP, záložka kurýr – Dopl kový.
115. ed první p epravou uhradí žadatel v ur ené stanici stanovený poplatek za
vy ízení žádosti. Pokladník v souladu s uživatelskou p íru kou UNIPOK D
Kurýr vystaví z UNIPOK v modulu Kurýr potvrzení o úhrad . Na vyjád ení
k žádosti, postoupené od O 16 G
D nebo KCOD pokladník provede záznam o
zaplacení s uvedením ísla vydaného dokladu o zaplacení a vyjád ení
orazítkuje. Potvrzené vyjád ení stanice uloží do konce platného GVD.
33
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Žadatel, který požaduje zm ny v již vy ízené žádosti ( idání relace), podá
novou žádost s uvedenými zm nami a znovu zaplatí poplatek dle tarifu TR 10
(p ípadn dle vyhlášky PTV). P i žádosti o p idání spoje v již povolené relaci se
poplatek nevybírá.
116. Zásilky se p epravují vlaky ur enými dle plánu relací a spoj , který je p ílohou
vy ízení žádosti o zajišt ní p epravy dopl kových zásilek D Kurýr. Pokud je v
ípad mimo ádnosti zásilka p epravována vlaky, které nejsou v seznamu vlak
systému D Kurýr a InterKurýr, je nutno takovou zásilku p edhlašovat.
117. Manipulace s dopl kovými zásilkami
D Kurýr ve stanici ur ení:
Pokud se zam stnanec stanice ur ení dozví o mimo ádnosti dle l. 186 tohoto
edpisu a o p edpokládaném ase p íchodu zásilky a má-li na zákazníka
kontaktní spojení, informuje ho o této skute nosti.
ípadné nevyzvednuté zásilky se eší dle kapitoly VIII
edpisu.
ásti páté tohoto
i výdeji zásilky v souladu se SPPO p íjemce potvrdí p ijetí v p íslušné
kolonce ú etního a odb rného listu.
Potvrzené ú etní a odb rné listy o výdeji zásilky uschová stanice odd len za
každý m síc po dobu jednoho roku.
U t chto zásilek se nevybírají žádné dopl ující poplatky, které ve stanici
ur ení mohou vzniknout.
i p ekro ení dodací lh ty D na základ dohodnutých podmínek náhradu
neposkytují.
118. i centrálním zú tování zásilek
pokladník podle Sm rnice pro OP.
D Kurýr a p i odvodu tržeb postupuje
Kapitola XI
eprava stejnokroj
119. eprava stejnokroj se realizuje v souladu s p edpisem D Ok 3. Objednávku
a distribuci provádí Zásobovací centrum eská T ebová, PJ Praha, zásilky
k p eprav podává jako zásilky D Kurýr výhradn ve stanici Praha hl.n. Zásilky
se p epravují dle plánu relací a spoj do stanic za azených do systému D
Kurýr. Seznam stanic je zve ejn n na HelpDesk ISOP. Konkrétní stanici
objednatel uvede v objednávce (nejbližší nebo nejvhodn jší stanice).
120. epravním dokladem je tiskopis p epravní list kurýrní zásilky 0735 1 4310, je
vypln n strojov , v kolonce „Obsah zásilky“ je uvedeno íslo objednávky a text
„výstrojní sou ásti dle Ok 3“.
121. Zam stnanec pracovišt
D Kurýr po ídí podej zásilky se stejnokroji do modulu
Kurýr, do kolonky Kód zásilky zadá 400. Dovozné za tyto zásilky se nevybírá
v hotovosti. Hradí se na základ vnitropodnikové dohody . 61904000 o
centrálním zú tování dovozného uzav ené mezi Zásobovacím centrem eská
34
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ebová, PJ Praha a OPT Olomouc. íslo dohody je uvedeno v kolonce
odesílatel p epravního listu kurýrní zásilky, kterým je vždy Zásobovací centrum
eská T ebová, PJ Praha.
122. Stanice D Kurýr avizuje p íchod zásilky na telefonní íslo, které je uvedeno na
epravním listu. Zam stnanec je povinen si zásilku vyzvednout nejpozd ji do 30
dní od uskute
ného avíza.
123. Reklamované nebo vym ované výstrojní sou ásti zasílá zam stnanec zp t na
adresu Zásobovacího centra eská T ebová, PJ Praha. Dovozné zam stnanec
nehradí. P epravní list vyplní takto:
stanici ur ení – zam stnanec vždy uvede stanici ur ení Praha hl.n.,
obsah zásilky – zam stnanec vždy uvede text „reklamace (vým na)
výstrojních sou ástí“+ íslo dodacího listu,
adresu p íjemce – zam stnanec vždy uvede adresu Zásobovacího centra
Praha,
adresu odesílatele – zam stnanec uvede adresu svého bydlišt ,
kontaktní spojení – zam stnanec uvede kontaktní telefonní íslo (dom ,
mobil, pracovišt ).
124. Zam stnanec pracovišt
D Kurýr postupuje p i podeji zásilky standardním
zp sobem tzn. doplní ostatní požadované údaje, vrátí zam stnanci prvopis
epravního listu kurýrní zásilky a nalepí nálepku na zásilku s reklamovaným i
ným zbožím. Do kolonky Kód zásilky uvede 400.
Kapitola XII
Zásilky na úv r A R
125. Odesílající vojenská sou ást A R podá zásilku k p eprav standardním
zp sobem. V rubrice „Odesílatel“ otiskne A R razítko, podepíše se oprávn ná
osoba (její oprávn nost pokladník nezkoumá) a zapíše své identifika ní údaje a
íslo smlouvy o zabezpe ení vojenských železni ních p eprav . 85228/057. Bez
chto údaj zam stnanec D takovou zásilku na úv r nep evezme (lze ji však
evzít podle standardních postup pro p epravu zásilek D Kurýr dle SPPO a
tarifu TR 10).
126. Odesílací stanice odbaví tuto zásilku b žným zp sobem za základní dovozné
dle tarifu TR 10 s tím, že odesílatel za zásilku neplatí. Pokladník postupuje podle
Sm rnice pro OP (centrální zú tování zásilek D Kurýr), prvopis p epravního
listu vydá odesílateli.
Na zásilky D Kurýr na úv r pro A R není dovoleno uvád t cenu ani na n
ukládat dobírku.
P íjemce zásilky hradí v hotovosti veškeré poplatky, vzniklé ve stanici na cest
nebo stanici ur ení.
127. Prodej nebo likvidace neodebraných zásilek na úv r A R nejsou možné.
ednosta stanice nebo jím ur ený zam stnanec ohlásí takovou zásilku O 30
D k dalšímu projednání s A R.
35
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola XIII
InterKurýr
128. P eprava zásilek InterKurýr se provádí na základ dohody uzav ené mezi ZSSK
a D. Zásilky se p epravují mezi stanicemi za azenými do systému InterKurýr
(viz tabulka) na základ plánu relací a spoj pro zásilky InterKurýr.
eská republika
Slovenská republika
Brno hl.n.
. Bud jovice
Karlovy Vary
Praha hl. n.
Kolín
Strakonice
. T ebová
Olomouc hl.n.
Šumperk
Frýdek-Místek
Ostrava hl.n.
Ústí n.L. hl. n. Humenné
Spišská Nová Ves
H. Králové hl. n.
Otrokovice
Košice
Trebišov
Cheb
Pardubice hl. n.
Valašské
Mezi í
Zlín st ed
Lipt. Mikuláš
Zvolen os.st.
Jind ich v Hradec
Plze hl. n.
Martin
Žilina
ár nad
Sázavou
Bratislava hl.st.
Banská Bystrica
adca
Michalovce
Pieš any (jen dodej
v pracovní dny)
Poprad-Tatry
129. Každý jednotlivý kus musí být podán k p eprav jako samostatná kurýrní zásilka
a musí spl ovat stanovené podmínky:
maximální hmotnost 10 kg,
maximální cena 50 000 K ,
minimální rozm ry 100x150 mm,
maximální rozm ry 400x500x500 mm,
dlouhé p edm ty v ší ce max. 150 mm (resp. 150x150 mm) a délce 1000 mm.
Zásilky InterKurýr nelze zasílat na dobírku a nelze p epravit p edm ty
obsahující:
látky vyjmenované v RID,
zlato, platinu, pravé perly, drahokamy nebo cenné papíry,
živá zví ata,
zbran .
U zásilek InterKurýr nelze m nit p epravní smlouvu.
Zásilky InterKurýr (krom listinných zásilek) musí být p evázané.
130. Dovozné za p epravu zásilek IK je jednotné ve výši 16,- EUR za celou
epravní vzdálenost.
Dovozné, p epo tené na K podle jednotného železni ního kurzu (platného
v den podeje zásilky) musí být uhrazeno p i podeji zásilky.
131. Zásilky se na D podávají na p epravní list 0735 1 4300, který vydávají
všechny stanice za azené do systému InterKurýr. Tiskopis vyplní odesílatel a
zam stnanec D podle p edtisku. Do kolonky DPH % se uvede sazba DPH
v závislosti na DI zákazníka (plátce) dle zákona . 235/2004 Sb., o dani
36
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis . Na 2. díl p epravního listu –
etní a odb rný list napíše zam stnanec D do kolonky pro otisk razítka
zkratku IK.
Pokladník zpracuje p epravní list prost ednictvím UNIPOK podle uživatelské
íru ky D Kurýr a InterKurýr. Z plánu relací a spoj vybere p epravní trasu,
z nabídky vybere kódy zásilky a ostatní údaje. P i ú etním zpracování a evidenci
postupuje pokladník podle Sm rnice pro OP.
Vlakvedoucí vyplní pro zásilky InterKurýr t ikrát soupisku (viz ást šestá tohoto
edpisu). Jeden díl si ponechá, dva díly p edá p ebírajícímu zam stnanci
spole
se zásilkou.
Ve sm ru ze ZSSK na D se používá dvoudílný elektronický doklad pro
epravu zásilek InterKurýr. 1. díl tiskopisu obdrží odesílatel p i podeji, 2. díl
slouží jako pr vodka a je ur en k založení ve stanici ur ení. P i p ebírání zásilky
íjemcem dopíše pokladník na vhodné místo tiskopisu „p evzal a datum
evzetí“ a nechá podepsat p íjemcem. Oproti podpisu vydá zásilku.
V p ípad nep evzetí zásilky IK p íjemcem do 24. hodiny dne pravidelného
íjezdu vlaku stanice ur ení opakovan avizuje p íjemce:
- pokud p íjemce ani v tomto p ípad neprojeví o zásilku zájem, tak avizuje
stanice ur ení odesílatele (není-li uveden kontakt na odesílatele, tak stanici, ze
které byla zásilka odeslána),
- odesílatel písemn požádá o vrácení nep evzaté IK zásilky,
- odesílatel uhradí dovozné za p epravu IK zásilky zp t v p vodní odesílací
stanici (stejné dovozné jako p i podeji zásilky sm rem k p íjemci do stanice
ur ení) v p vodní odesílací stanici,
- železnice, která vybere dovozné, oznámí zaplacení poplatku faxem nebo emailem stanici ur ení,
- po uhrazení dovozného a po doru ení oznámení o zaplacení zašle p vodní
stanice ur ení odesílateli zásilku IK zp t nejbližším vhodným vlakem do stanice
odesílací (zásilka vrácená na ZSSK se podává na nový p epravní list s nulovou
cenou, zásilka zasílaná zp t ze ZSSK se vrací na p vodní p epravní list).
Pro ostatní manipulace se zásilkami IK platí vnitrostátní podmínky.
37
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola XIV
Poštovní zásilky eské pošty, s.p.
132.
eprava klasických poštovních zásilek (poštovních pytl , balík /záv ) se
realizuje ve vlacích osobní p epravy (krom
poštovních voz ) ve
vozech/oddílech ozna ených symbolem kufr, a to zásadn v p ímých vlacích bez
ekládky, v no ní dob s p ekládkou dle možností D. P eprava je dohodnuta
na platnost GVD na konkrétní vlaky, vozy a p epravní úseky a je zve ejn na
v pom cce Vlaky osobní dopravy, ást 1 (pro vlaky dálkové dopravy).
Manipulaci s t mito zásilkami (podej u vlaku a p evzetí u vlaku) zajiš ují
zam stnanci eské pošty, s.p. (dále jen P), podej probíhá p ímo u vlaku bez
asti zam stnanc stanice. Manipulaci se zásilkami b hem p epravy zajiš ují
zam stnanci D.
133. Maximální hmotnost t chto zásilek je 15 kg.
134. Zásilky se podávají k p eprav a p epravují na soupisku vlakových zásilek 0735
1 4422-25. Soupiska se sepisuje pr pisem ve t ech vyhotoveních (navíc 2
vyhotovení pro každou povolenou p ekládku) a je vždy pro jednu relaci:
1.díl (originál) - ov ený razítkem a podpisem zam stnance P – po podpisu
zam stnance D ve vlaku a ozna ení ozna ovacími klešt mi nebo razítkem si
ponechá zam stnanec P odesílací pošty.
2. díl - ov ený razítkem a podpisem zam stnance P slouží jako pr vodka,
kterou po ukon ení p epravy zam stnanec
D odevzdá
v doplatkové pokladn své domovské stanice, která ho uloží a
po skon ení m síce p epáskuje a odešle prost ednictvím
sb rného místa na OPT.
Poslední díl
- obdrží p íjemce (adresní pošta).
ípadné ostatní díly jsou ur eny pro p edávající zam stnance
povolené p ekládky.
D v p ípad
Vypln ní (provádí odesílací pošta):
kolonka „Stanice“ - tarifní název stanice místa podeje
kolonka „ze dne“ - datum podeje
kolonka „k vlaku ís.“ - íslo vlaku, ke kterému je zásilka podána (dle dohody)
kolonka 1 (Stanice ur ení) - stanice ur ení
kolonka 2 (Druh zásilky) - P (= eská pošta, s.p.)
kolonka 3 ( ís.pr v.listiny) - nevypl uje se
kolonka 4 ( íslo vozu-po et kus ) - po et podaných kus
kolonka 5 ( íslo vozu-druh zboží) - nevypl uje se
kolonka 6 (Váha kg) - celková váha
Odesílací pošta bezprost edn pod poslední vypln ný ádek ozna í 1. a 2. díl
soupisky razítkem odesílací pošty a uvede celkový po et p epravovaných kus .
Na levé stran všech díl soupisky sepisující zam stnanec pošty uvede záznam
„P edal“ a podepíše se (v p ípad ne itelného podpisu uvede pod podpis své
jméno h lkovým písmem). Na pravou stranu p edepíše záznam „P evzal“ pro
ebírajícího zam stnance D.
38
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
135. P evzetí:
Zam stnanec D ve vlaku p ekontroluje uvedené údaje (po et kus ) a potvrdí
podpisem a otiskem razítka (p íp. ozna ovacími klešt mi nebo náhradním
zp sobem) p evzetí zásilky na všech dílech soupisky.
136. Výdej:
Zam stnanec D ve vlaku p edá zásilky oprávn nému zam stnanci adresní
pošty po p edložení služebního pr kazu. P edávající zam stnanec D na levé
stran soupisky uvede další záznam „P edal“ a podepíše se (v p ípad
ne itelného podpisu uvede pod podpis své jméno h lkovým písmem). Na pravou
stranu p edepíše záznam „P evzal“ pro p ebírajícího zam stnance adresní
pošty. Ten p evzetí podepíše a otiskne razítko své pošty. Zam stnanec D ve
vlaku vydá poslední díl soupisky p íjemci.
V p ípad mimo ádné nep ítomnosti zam stnance adresní pošty p evezme
zásilky ur ený zam stnanec stanice a p evzetí potvrdí podpisem. Funkce
zam stnance
D ur eného k mimo ádnému p evzetí zásilek
P bude
zapracována v ZPD.
137. Postup v doplatkové pokladn
Druhé díly soupisek zásilek P doplatkový pokladník po skon ení m síce
epáskuje, na pásce uvede m síc, rok, celkový po et soupisek, otisk stani ního
razítka a soupisky odešle prost ednictvím sb rného místa na OPT.
eprava expresních poštovních zásilek
138. Pro p epravu expresních poštovních zásilek zpracuje O16
D ke každému
GVD plán relací a spoj
P, který zve ejní v prost edí intranetu (ve ejné složky
O16) a vlaky zapracuje do pom cek pro p epravu kurýrních zásilek, t. j. do
seznamu p ekládek a seznamu vlak pro nakládku/vykládku v kurýrních
stanicích. Manipulaci s t mito zásilkami zajiš ují b hem p epravy zam stnanci
D.
139. Pro p epravu expresních poštovních zásilek a pro vypln ní a manipulaci se
soupiskami platí obdobná technologie jako u klasických poštovních zásilek D
s t mito odlišnostmi:
každou soupisku v horní ásti vedle loga
„Expresní“ a razítkem odesílací pošty,
D ozna í
P nálepkou (razítkem)
vypln ní soupisky provádí odesílací pošta, vyjma kolonek Stanice, Vlak ís.,
vlaku ís. a stanici, které vyplní zam stnanec D dle plánu relací a spoj
P
takto:
•
•
•
•
kolonka „Stanice“ - tarifní název stanice místa podeje
kolonka „Vlak ís.“ - íslo vlaku, ke kterému je zásilka podána
kolonka „vlaku ís.“ - íslo vlaku, ke kterému je zásilka podána v p ekládkové stanici
kolonka „stanici“ – tarifní název stanice místa p ekládky
soupiska se sepisuje pr pisem v p ti vyhotoveních (navíc 2 vyhotovení pro
každou povolenou p ekládku) a je vždy pro jednu relaci:
1.díl (originál)
- ov ený razítkem a podpisem zam stnance P – po
podpisu a ov ení razítkem zam stnance D v odesílací stanici si ponechá
zam stnanec P odesílací pošty.
39
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
2.díl - ov ený razítkem a podpisem zam stnance D ve stanici odesílací –
po podpisu zam stnance D ve vlaku a ozna ení ozna ovacími klešt mi
nebo razítkem si ponechá zam stnanec D odesílací stanice.
3. díl - ov ený razítkem a podpisem zam stnance D slouží jako pr vodka,
kterou po ukon ení p epravy zam stnanec D (doprovod vlaku) odevzdá v
doplatkové pokladn své domovské stanice, která ho uloží.
4. díl - ozna ený ozna ovacími klešt mi nebo razítkem zam stnance D ve
vlaku – po podpisu a ov ení razítkem D zam stnancem ve stanici ur ení a
po potvrzení výdeje zásilky mezi D a P jej odevzdá v pokladn
D Kurýr
nebo v doplatkové pokladn , která je m sí
prost ednictvím sb rného místa
odešle OPT – osobní p eprava jako podklad k fakturaci.
Poslední díl - obdrží p íjemce (adresní pošta).
ípadné ostatní díly jsou ur eny pro p edávající zam stnance
povolené p ekládky.
D v p ípad
Odesílací pošta bezprost edn pod poslední vypln ný ádek ozna í všechny
díly soupisky razítkem odesílací pošty. Na levé stran všech díl soupisky
sepisující zam stnanec pošty uvede záznam „P edal“ a podepíše se (v
ípad ne itelného podpisu uvede pod podpis své jméno h lkovým písmem).
Na pravou stranu p edepíše záznam „P evzal“ pro p ebírajícího zam stnance
D.
evzetí:
Zam stnanec D ve stanici odesílací p ekontroluje uvedené údaje (po et
kus , nepoškození obalu a ozna ení) a potvrdí podpisem a otiskem razítka
(p íp. náhradním zp sobem) p evzetí zásilky na všech dílech soupisky.
Výdej:
Zam stnanec D ve stanici ur ení p edá zásilky oprávn nému zam stnanci
adresní pošty po p edložení služebního pr kazu. P edávající zam stnanec
D na levé stran soupisek uvede další záznam „P edal“ a podepíše se (v
ípad ne itelného podpisu uvede pod podpis své jméno h lkovým písmem).
Na pravou stranu p edepíše záznam „P evzal“ pro p ebírajícího zam stnance
adresní pošty. Ten p evzetí podepíše a otiskne razítko své pošty.
Zam stnanec D ve stanici ur ení vydá poslední díl soupisky p íjemci.
Nedodržení stanovené p edávací doby pro výdej zásilky v cílové stanici
v souladu s plánem relací a spoj
P:
V p ípad prodlení s p edáním zásilky o více než 30 minut dle plánu relací a
spoj
P provede odpov dný zam stnanec p ed výdejem zásilek, kterých se
prodlení týká, na soupiskách písemný záznam v tomto zn ní: „Prodlení výdeje
z viny na stran
D“ + po et zásilek.
140. Uplatn ní práva
i uplatn ní práva na náhradu škody u zásilek P musí být oprávn ným vždy
P.
i uplatn ní práva na náhradu škody P p edloží
- p i ztrát zásilky: první díl potvrzené soupisky;
40
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
- p i poškození nebo áste né ztrát zásilky potvrzený první díl soupisky a
kopii komer ního zápisu vystaveného zam stnancem D.
41
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola XV
eprava zásilek pro služební ú ely
141. Za zásilky pro služební ú ely se považují služební zásilky (v rámci celosí ové
epravy mezi obvody KCOD) a služební korespondence (v rámci p epravy
uvnit obvodu KCOD), p epravované mezi organiza ními složkami
D,
íslušnými odborovými orgány (jakož i mezi nimi a Ministerstvem dopravy R),
které obsahují v ci a materiály, sloužící provozu a propagaci D (obálky,
služební korespondence, nosi e informací, p enosné pokladny, ú etní doklady,
tiskoviny, plakáty apod.) s hmotností nejvýše 15 kg.
Zásilky nad 15 kg se ve vlacích osobní dopravy nep epravují.
Služební korespondenci, kterou není t eba podávat k p eprav
(distribuovat v písemné podob ), zasílají jednotlivé organiza ní složky
zásadn elektronickou cestou na sekretariáty p íslušných organiza ních
jednotek/složek! Za organiza ní složky se považují i jednotlivé odbory G
D.
Je zakázáno, aby oprávn ná organiza ní složka svým jménem odesílala
služební zásilky pro jiné než oprávn né p íjemce, není-li stanoveno a vyhlášeno
jinak (nap . smlouvou).
142. Dce iné spole nosti nejsou organiza ními složkami D a nemají nárok na
bezplatnou p epravu služebních zásilek (pokud není rozhodnuto a vyhlášeno
jinak). Mohou však uzav ít s D smlouvu o p eprav zásilek D Kurýr za
smluvní dovozné.
Dce iné spole nosti:
D Cargo, a.s.
D - Telematika a.s.
DPOV, a.s.
Dopravní vzd lávací institut, a.s.
RailReal a.s.
RAILREKLAM, spol. s r.o.
D Reality a.s.
Smíchov Station Development, a.s.
Výzkumný Ústav Železni ní, a.s.
D travel, s.r.o.
Centrum Holešovice a.s.
Žižkov Station Development, a.s.
D – Informa ní Systémy, a.s.
143. Z hlediska zp sobu p epravy je t eba rozlišovat:
- p epravu služebních zásilek,
- p epravu služební korespondence,
- p epravu p enosných pokladen a cenin.
42
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
144. P eprava služebních zásilek
se realizuje pouze mezi stanicemi ur enými pro p epravu služebních zásilek
vždy s Pr vodkou pro služební zásilku 0735 1 4613 (0735 1 4612), a to pouze
spoji dle platného plánu relací a spoj
D Kurýr.
Výjimku
D aj.)
obalech
výhradn
tvo í p ípady zasílání d ležitých listin (ú etní doklady, interní doklady
kompletovaných a p epravovaných výhradn v textilních p epravních
(TPO) z/do sídla G
D a míst dislokace odborných útvar , a to
do/ze sídel organiza ních složek D.
TPO z oprávn ných OS D (KCOD, DKV, VDOD, RSM atd.) se p epravují vždy
bezplatn , uvnit obvodu KCOD vyjmenovanými vlaky ur enými KCOD, mimo
obvod KCOD výhradn vlaky dle Plánu relací a spoj
D Kurýr.
Maximální rozm ry TPO jsou 50 cm x 40 cm x 15 cm. TPO musí být z d vodu
snadné a bezpe né manipulace bezpodmíne
vždy uzav eny (nap . zipem).
Neuzav ené TPO nebudou k p eprav p evzaty. TPO musí být ozna eny
odesílatelem a p íjemcem, p epravují se bez p epravních doklad . TPO se
neevidují.
V p ípad nepatrného p ekro ení uvedených maximálních rozm
(p i toleranci
do 10%) bude TPO p evzat k p eprav , ale zárove bude p ebírajícím
zam stnancem KCOD sepsáno Oznámení o závadách, které bude zasláno
íslušné odesílací OS. P i p ekro ení maximálních rozm
TPO o více než 10
%, nebude TPO k p eprav p evzat.
Seznam stanic ur ených pro p epravu služebních zásilek je zve ejn n na
HelpDesk ISOP.
Bližší podrobnosti o zasílání tiskovin, asopis a leták do jednotných
distribu ních míst, o zasílání zásilek odborovými organizacemi a o zpoplatn ní
epravy služebních zásilek jsou ešeny samostatným dokumentem Sm rnice
pro osobní p epravu D SR 14 (KC).
Pr vodka pro služební zásilku má t i díly:
1. díl - pr vodka pro služební zásilku - pro p íjemce,
2. díl - druhopis pr vodky pro služební zásilku - pro odesílatele,
3. díl - odb rný list pr vodky pro služební zásilku - pro stanici ur ení.
Odesílatel vyplní pr vodku pro služební zásilku podle p edtisku a opat í ji ve
všech dílech služebním razítkem podepíše ji vedoucí oprávn né organiza ní
složky nebo k tomu zmocn ný zam stnanec.
V p ípad , že stanice ur ení není stanicí ur enou pro p epravu služebních
zásilek, musí odesílatel v pr vodce pro služební zásilku uvést v kolonce
„Pojmenování obsahu“ kone ného p íjemce a stanici ur ení (nap . propaga ní
materiály pro stanici XXX).
eprava jízdních kol z p oven D zp t do eviden ní stanice se realizuje dle
platné metodiky pro vyhlášené období vždy jako služební zásilka na pr vodku
pro služební zásilku, a to i do stanic, které nejsou ur eny pro p epravu
služebních zásilek.
Odevzdání a p evzetí služebních zásilek kompletovaných v TPO se v soupisce
ozna í zkratkou „TPO“.
43
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
145. Pr vodky pro služební zásilku zapisuje odesílací stanice do výkazu odeslaných
kusových služebních zásilek 0735 1 4970 nebo vede evidenci elektronicky.
Výkaz se sepisuje v jednom vyhotovení, a to zvláš pro zásilky podané ve vlastní
stanici a zvláš pro zásilky podané v pod ízené stanici, která je jí p id lena. Do
výkazu se rovn ž zapisují pr
žn zásilky ozna ené jako cenina (viz l. 156),
emž za toto po adové íslo se napíše poznámka „CEN“.
146. Do výkaz odeslaných kusových služebních zásilek zapisuje stanice všechny
pr vodky pro služební zásilku položky ve výkazu se íslují m sí
po ínaje
íslem 1. Po adové íslo položky je podacím íslem pr vodky pro služební
zásilku. Výkazy odeslaných kusových služebních zásilek uschovává stanice po
dobu 5 let.
147. Odesílací stanice m že vést pro vlastní pot ebu (nap . proto, že se služební
zásilky podávají k p eprav na n kolika místech ve stanici) i více výkaz
odeslaných služebních kusových zásilek, ale tak, aby bylo vylou eno opakování
stejného podacího ísla u r zných podacích míst.
148. editel KCOD
že dohodnout s oprávn nou organiza ní složkou, která
podává v tší po et služebních zásilek, které sama nakládá, aby sepisovala
sama výkaz odeslaných kusových služebních zásilek a sama íslovala pr vodky
pro služební zásilku podacím íslem. K rozlišení podacích ísel této oprávn né
organiza ní složky od podacích ísel odesílací stanice ur í p ednosta stanice
index, který bude tato organiza ní složka zapisovat do pr vodky pro služební
zásilku sou asn s podacím íslem. V takových p ípadech sepisuje oprávn ná
organiza ní složka výkaz odeslaných kusových služebních zásilek dvojmo.
Pr pis si uschová, prvopis odevzdá odesílací stanici, která se p esv
í, zda
íjemci zásilek zapsaných ve výkaze jsou jen oprávn né organiza ní složky.
149. P i p ijetí služební zásilky orazítkuje odesílací stanice pr vodku pro služební
zásilku na všech t ech dílech stani ním datovým razítkem a zapíše do ní
pr pisem podací íslo z výkazu odeslaných kusových služebních zásilek. Druhý
díl pr vodky vydá odesílateli, první a t etí díl doprovázejí zásilku do stanice
ur ení.
150. Služební zásilky musí být baleny obdobn jako ostatní zásilky tak, aby byly
chrán ny p ed poškozením a ztrátou. Služební zásilky stanice neváží. Odesílatel
je povinen zapsat do pr vodky pro služební zásilku skute nou hmotnost zásilky.
151. Vyžaduje-li zboží za p epravy pro svou povahu zvláštní zacházení, ozna í
odesílatel každý kus. Ozna ení a polepení nebezpe ných v cí stanoví RID.
152. Zm na stanice ur ení, pop ípad p íjemce, jakož i nový podej s p vodní
pr vodkou pro služební zásilku není povolen. Vždy musí být sepsána nová
pr vodka pro služební zásilku, doložena písemným souhlasem p vodního
odesílatele a p íslušnou ástí prvotní pr vodky.
Výdej služebních zásilek
153. Po p íchodu služební zásilky do stanice ur ení (dle stanoveného seznamu)
otiskne stanice ur ení do pr vodky pro služební zásilku své datové razítko.
Pr vodku zapíše do Výkazu došlých kusových služebních zásilek 0735 1 4970.
Položky ve výkazu ísluje m sí
po ínaje íslem 1. Po adové íslo položky
zapíše jako dodací íslo do pr vodky. Do výkazu se rovn ž zapisují pr
žn
44
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
zásilky ozna ené jako cenina (viz l. 156), p
napíše poznámka „CEN“.
emž za toto po adové íslo se
Výkaz došlých kusových služebních zásilek vede stanice v jednom vyhotovení, a
to zvláš pro vlastní stanici a zvláš pro pod ízené stanice, pokud jsou jí
id leny.
Výkazy došlých kusových služebních zásilek a pr vodky pro služební zásilky
uschová stanice po dobu 5 let.
Pokud je p íjemce v jiné stanici než ve stanici dle seznamu, zašle se zásilka po
jejím zaevidování v etn Pr vodky pro služební zásilku do stanice p íjemce dle
lánku 156 tohoto p edpisu a odchyln sepíše navíc Soupisku. P íjemce potvrdí
evzetí v ur ené kolonce a Pr vodku pro služební zásilku vrátí zp t k založení
do p vodní stanice ur ení (dle seznamu ur ených stanic) prost ednictvím
ur eného zam stnance stanice.
154. P íjemce musí odebrat služební zásilku ve lh
zprávu, se do této lh ty nezapo ítává.
45
5 dn . Den, v n mž obdržel
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
155. P eprava služební korespondence
(pojem zahrnuje i zásilky nutné pro zajišt ní provozu KCOD, jsou to
edm ty nejen listinného charakteru, kde odesílatelem a/nebo p íjemcem
je vždy KCOD, a to v etn stanic, kde odbavení cestujících zajiš uje
smluvní prodejce)
se realizuje v rámci obvodu KCOD, a to pouze vlaky ur enými KCOD. Vlaky jsou
také uvedeny v ZPD, p ípadn je v ZPD odkaz na místo, kde jsou tyto vlaky
zve ejn ny. V seznamu vlak je rovn ž uvedeno, kdo zajiš uje manipulaci s
mito zásilkami. P eprava služební korespondence se uskute uje bez
jakéhokoliv dokladu, nesepisuje se ani soupiska,
že být realizována též
v TPO. Tuto p epravu smí realizovat též oprávn né OS jen s p edchozím
souhlasem KCOD a jen v jeho obvodu. P eprava služební korespondence do
sousedního obvodu KCOD je možná pouze ve výjime ných p ípadech a je pro ni
nutný souhlas obou zú astn ných KCOD. Souhlas není nutno nijak evidovat.
eprava služební korespondence p es více obvod KCOD je zakázána!
Služební korespondenci lze zasílat i mezi stanicemi ur enými pro p epravu
služebních zásilek, a to jen do/z obvodu sousedního KCOD. V tomto p ípad je
na rozhodnutí odesílatele, který režim p epravy zvolí (služební zásilka na
pr vodku nebo služební korespondence bez doklad ). I v tomto p ípad se
služební korespondence zasílá spoji dle platného plánu relací a spoj
D Kurýr.
Ostatní p epravy nelze realizovat jako p epravu služební korespondence!
Služební korespondenci zam stnanec obsluhy vlaku uloží
do oddílu pro vlakovou etu, uzamykatelné sk ky, p ípadn ji bude mít po
dobu p epravy p i sob (pokud tím není omezena innost na vlaku),
na stanovišti strojvedoucího v p ípad , že není omezena jeho innost ani
ohrožena bezpe nost práce a provozu a není možno ji uložit podle
edchozího bodu.
156. P eprava p enosných pokladen a cenin
P eprava p enosných pokladen se uskute uje v zásad bez pr vodních
doklad , pouze p edáním na soupisku, realizuje se vlaky ur enými KCOD
(mohou to být i jiné vlaky, než vlaky pro p epravu služební korespondence).
Za ceniny se považují tiskopisy jízdenek, jízdní ády ur ené k prodeji, In-karty,
hlášenky k vymáhání, jízdní kola z p oven D a nalezené v ci. Ceniny musí
být vždy ozna eny zkratkou „CEN“ nad uvedením adresáta. Ceniny se p epravují
z/do kterékoliv p epážky dopravce D nebo smluvního prodejce, odesílatelem
a/nebo p íjemcem je bu KCOD, G , smluvní prodejce nebo OPT a zasílají se
vždy s Pr vodkou pro služební zásilku upravenou na název „cenina“, evidují se
jako služební zásilky.
Je-li vlak doprovázen vlakovou etou, p ebírá p enosné pokladny a ceniny
vlakvedoucí na soupisku. Zásilky uloží ve služebním oddílu i uzamykatelné
sk ce, jež po dobu své nep ítomnosti uzamkne. Není-li ve vlaku služební v z,
uzamykatelný služební oddíl nebo sk ka, nebo v p ípadech, kdy vlak není
doprovázen vlakovou etou, p epravují se p enosné pokladny a ceniny na
stanovišti strojvedoucího do vy erpání kapacity; nesmí však být omezena
innost strojvedoucího ani ohrožena bezpe nost práce a provozu. Ve stanici
46
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ur ení nebo p ekládky jsou p edány zam stnanci stanice, který jejich p evzetí
potvrdí na soupisce.
157. Pro p epravu nebezpe ných v cí v rámci p epravy zásilek pro služební ú ely
všeobecn platí RID. Pro p epravy, na které se vztahuje ustanovení oddílu
1.1.13 RID, je t eba postupovat podle tohoto oddílu.
158. Odpov dnost, reklamace
Škody vzniklé úplnou nebo áste nou ztrátou nebo poškozením zásilek pro
služební ú ely se zjiš ují stejn jako u ostatních zásilek. Stanice sepíše o škod
komer ní zápis, jehož pr pis vydá p íjemci, a dále postupuje podle ásti deváté
tohoto p edpisu.
Za úplnou nebo áste nou ztrátu nebo poškození t chto zásilek se náhrada
škody neposkytuje. Oprávn ná organiza ní složka použije pr pis komer ního
zápisu k vyú tování škody podle p edpis o ú etní evidenci.
159.
eprava zásilek pro stanice, kde odbavení cestujících zajiš ují
zam stnanci SŽDC
Za služební zásilky se též považují pot ebné normy (TR 10, SPPO), p edpisy
(KC 1, KC 3, p ip. další dle rozsahu poskytovaných služeb), PTV, p esn
tované tiskopisy a informa ní materiály nutné pro odbavení cestujících
objednané SŽDC u Zásobovacího centra eská T ebová, PJ Praha, pro stanice,
kde odbavení cestujících zajiš ují zam stnanci SŽDC. V tomto p ípad musí
služební zásilku vždy podat Zásobovací centrum nebo KCOD. P eprava zásilek
uvnit obvodu KCOD se realizuje formou p epravy služební korespondence nebo
epravy p enosných pokladen a cenin s tím, že stanicí ur ení je vždy pouze
výdejna jízdenek, ve které odbavení cestujících zajiš ují zam stnanci SŽDC. V
tomto p ípad musí zásilku vždy podat KCOD nebo p ednosta osobní stanice.
Ostatní zásilky není možno zasílat bezplatn jako služební zásilky a
zam stnanci D je k p eprav nep ijímají.
eprava služební korespondence, p enosných pokladen a cenin v souvislosti s
odbavením cestujících z vyjmenovaných stanic, kde odbavení cestujících
zajiš ují zam stnanci SŽDC, se sm rem na KCOD nebo OPT realizuje v souladu
obdobným zp sobem s tím, že korespondence musí být orazítkována razítkem
této vyjmenované výdejny jízdenek.
160. Pov ený zam stnanec KCOD zašle ke každému 10. dni v m síci evidenci
podaných služebních zásilek za uplynulý m síc dle stanoveného vzoru. Vzor
tabulky a adresy doru ení jsou zve ejn ny na HD ISOP v záložce Informace o
stanicích. V evidenci se sleduje po et kus služebních zásilek (nikoliv po et
pr vodních doklad ), stanice ur ení a další stanovené údaje. Do tabulky se
neuvádí služební korespondence, p enosné pokladny a ceniny v rámci
jednotlivých KCOD.
160. - 164. Neobsazeno.
47
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola XVI
eprava nebezpe ných v cí
165. Ve vlacích osobní dopravy lze p epravovat nebezpe né v ci pouze v rámci
epravy dopl kových kurýrních zásilek na základ zvláštních p epravních
podmínek. Jedná se zejména o imunodiagnostické soupravy pro použití
v humánní medicín pro nemocnice a zdravotnická za ízení, diagnostika a
terapeutika a látky s velmi krátkým polo asem rozpadu, radioaktivní léky a
preparáty pro léka ské, diagnostické a výzkumné ú ely v nemocnicích a
výzkumných ústavech atd. Tyto látky spl ují podmínky RID t ídy 7 - Radioaktivní
látky.
166. Výše uvedené p epravy se realizují za podmínek RID:
látky a p edm ty všech t íd nebezpe ných v cí musí být baleny, ozna eny a
polepeny v souladu s ustanoveními RID;
Nebezpe né v ci musí být baleny do obal dobré kvality, natolik pevných, aby
odolávaly normálním náraz m p i nakládce a ot es m v pr
hu p epravy,
etn nakládky, vykládky a p íp. p ekládky. Obaly musí být vyrobeny a
uzav eny tak, aby p i normálních podmínkách p epravy bylo zamezeno úniku
obsahu, zejména v d sledku vibrací nebo zm n teploty, vlhkosti nebo tlaku.
Na vn jší stran p epravovaných obal nesm jí ulpívat žádné zbytky
nebezpe né látky.
Každá zásilka musí být z eteln a trvale ozna ena UN íslem obsažené
nebezpe né v ci, kterému jsou p ed azena písmena „UN“ ( ty místné
identifika ní íslo látky nebo p edm tu p evzaté ze Vzorových p edpis OSN).
Ozna ení musí být dob e viditelná, itelná a odolná v i všem ú ink m vlivu
pov trností. Dále musí být ozna ena p edepsanou bezpe nostní zna kou viz Kapitola 3.2, tabulka A, sloupec 5 Bezpe nostní zna ky RID. Ozna ení
musí být provedeno v souladu s kapitolou 5.2.1 a 5.2.2 RID. Na vn jší stranu
obalu nalepí odesílatel 4. díl (nálepku) p epravního listu D Kurýr 0735 1
4300 se z eteln , iteln a trvanliv vypln nými údaji o zásilce a identifikací
odesílatele a p íjemce.
Dodržení stanoveného zp sobu balení, ozna ení a polepení zásilky p ísluší
odesílateli.
látky a p edm ty všech t íd nebezpe ných v cí musí mít v tabulce A ásti 3
sloupci 19 RID umožn nu p epravu jako sp šnina;
látky a p edm ty všech t íd nebezpe ných musí být zapsány v p epravním
dokladu v souladu s ustanoveními kapitoly 5.4. RID;
epravní list D Kurýr 0735 1 4300 vyplní odesílatel dle p edtisku v siln
orámované ásti. V kolonce „Obsah zásilky“ uvede údaje dle odst. 5.4.1.2.5.
RID.
48
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
zam stnanci D, p icházející do styku s nebezpe nými v cmi, musí být
proškoleni v souladu s ustanoveními kapitoly 1.3 RID na základ p edpisu D
Ok 2.
zam stnanci zajiš ující p epravu nebezpe ných v cí musí plnit povinnosti
uvád né v kapitole 1.4.2.2 RID.
167. P ebírající zam stnanec D p ekontroluje neporušenost, polepení a ozna ení
zásilky a vypln ní p epravního listu.
168. P i nakládce, vykládce a manipulaci musí být dodrženy požadavky dle RID
ást 7). Jednotlivé kusy musí být uloženy tak, aby se nebezpe
nepohybovaly, aby se nep evrátily nebo aby nemohly spadnout. P i p eprav
v zavazadlových vozech/oddílech, které jsou p ístupné cestujícím, musí být
zabrán no zásahu nepovolaných osob.
169. – 170. Neobsazeno.
49
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ÁST ŠESTÁ
SOUPISKY
171.
edávka i p ejímka zavazadel a zásilek mezi stanicí a vlakvedoucím
(strojvedoucím) a mezi zam stnanci ve vlaku se provádí tiskopisy Soupiska
vlakových zásilek:
0735 1 4422 (formát A 5) - pouze pro vlakvedoucího
0735 1 4423 (A 6) - pouze pro vlakvedoucího
0735 1 4424 (A 4)
0735 1 4425 (A 5)
0735 1 4426 (A 6)
Stanice použije ten druh, který je ve vztahu k po tu p epravovaných kus
nejvhodn jší.
172. Soupisky sepisuje vždy p edávající zam stnanec, který si ponechá potvrzený
prvopis. Jsou pro n ho dokladem o ádném provedení p edávky a podkladem
pro pátrání p i ztrát zavazadla nebo zásilky.
173. Sepsání:
iteln podle p edtisku pr pisem dvojmo. editel KCOD nebo vedoucí RCVD
že na ídit i sepisování soupisek ve v tším po tu dle místních
technologických postup ;
u služebních zásilek sta í uvést na soupisku jako íslo pr vodní listiny
z velkého ísla z pr vodky pro služební zásilku formátu nap . 2014-01-34A/10 pouze 14-01-34;
po zapsání všech zásilek p ichystaných k p eprav porovná sepisující
zam stnanec skute ný po et kus s po tem pr vodních listin a po tem
kus , pat ících k soupisce. Pod poslední vypln ný ádek provede sou et
kus , na levé stran uvede záznam „P edal“ a podepíše se (v p ípad
ne itelného podpisu uvede pod podpis své jméno h lkovým písmem). Na
pravou stranu p edepíše záznam „P evzal“ pro p ebírajícího zam stnance;
služební zásilky, ÚBP a kurýrní zásilky se p edávají spole nou soupiskou.
Stanice pro p ekládku na odbo né trat nebo p ípojné vlaky na téže trati
ipraví vždy samostatné soupisky. Není dovoleno sepisovat soupisky s
uvedením pouze celkového po tu kus ;
enosné pokladny a ceniny se do této Soupisky nezapisují, ale p edávají se
zvláš samostatnou Soupiskou;
použité zkratky:
ÚBP - úschova b hem p epravy
Sl
- služební zásilka
pokl. - p enosná pokladna
K
- zásilky D Kurýr a ostatní kurýrní zásilky
IK
- InterKurýr
P
- eská pošta, s.p.
CEN - ceniny
TPO - textilní p epravní obaly
50
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
v soupiskách se nesmí škrtat a p episovat.
51
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
174. Manipulace:
Soupisky za p íslušný m síc p edá zam stnanec D k uložení v zalepené
obálce, na které uvede: jméno, m síc a po et kus soupisek. Místo p elepení
ozna í otiskem ozna ovacího razítka (nebo kleští, p ípadn náhradním
zp sobem) a podpisem. Tuto obálku p edá k uložení na p íslušném pracovišti,
ur eném Sm rnicí pro innost RCVD. P edávka se dokumentuje v provozním
záznamu (za t etí dekádu) nap . takto:
edávám k uložení xx ks soupisek.
Datum a podpis p edávajícího, Datum a podpis p ebírajícího. Za uložení
odpovídá zam stnanec, který zpracovává
podklady pro výplatu mzdy
íslušného zam stnance. Do doby p evzetí k uložení je obálka sou ástí
provozního záznamu. P ípadné otev ení obálky probíhá za p ítomnosti
zam stnance, který soupisky sepsal, p íp. v jeho nep ítomnosti za ú asti jiného
zam stnance D jako sv dka. P edané obálky se soupiskami od vlakvedoucích
(strojvedoucích) se ukládají v rozdružení dle jednotlivých SV (DKV) po dobu 1
roku. V p ípad vymáhání náhrady škody za ztrátu nebo poškození zavazadel a
zásilek proti zam stnanc m D zajistí uložení soupisek do pravomocného
ukon ení soudního sporu.
Stanice zajistí uložení soupisek dle ZPD: ur ený zam stnanec vloží potvrzené
soupisky od p edaných zásilek a pr pisy soupisek od p evzatých zásilek do
obálky, na které uvede m síc a po et kus soupisek, místo p elepení ozna í
otiskem stani ního datového razítka a podepíše. Obálku uloží na ur ené místo.
Obálky se soupiskami se ukládají po dobu 3 let. P ípadné otev ení již uložené
obálky probíhá za p ítomnosti zam stnance, konajícího službu. Zam stnanec,
který obálku se soupiskami otev el, uvede na místo op tovného p elepení
datum, funkci a podepíše se.
DKV zajistí uložení soupisek dle vlastního opat ení.
175. P edávka a p ejímka ve stanici i ve vlaku:
Pov ení zam stnanci, p ebírající za pobytu vlaku ve stanici zásilky, potvrdí
íjem svým podpisem u p edepsaného záznamu „P evzal“ a p ípadn
uvedou i záznam o zjišt ných závadách (v p ípad ne itelného podpisu
uvedou pod podpis své jméno h lkovým písmem).
Aby mohla probíhat p edávka a p ejímka zásilek b hem vymezeného pobytu
vlaku ve stanici plynule, všechny písemné podklady musí mít zam stnanci
stanice i vlakvedoucí vypln ny a p ichystány již p ed p íjezdem vlaku do
stanice.
edávka i p ejímka zásilek se provádí podle údaj zapsaných v pr vodních
listinách a porovnávají se s údaji v soupisce (po et kus , stav p edm ,
úplnost pr vodních listin apod.). V žádném p ípad (ani v p ípad zpožd ní
vlaku) není možné p ejímku neprovést.
Závady, které se b hem p edávky a p ejímky zjistí, odsouhlasí p edávající i
ejímající zam stnanec spole
a svými podpisy je potvrdí v soupisce.
Vzájemn se upozorní na závady, které jsou jim již p edem známy a které
jsou poznamenány v soupisce a na hlášence ztráty/poškození nebo
hlášence p ebytku.
52
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Ve stanici, kde vlak kon í nebo kde kon í jízdu služební v z, nesmí
vlakvedoucí opustit vlak bez provedení p edávky p epravovaných zásilek se
zam stnancem stanice.
176. Zápis jména a p íjmení zam stnance h lkovým písmem na soupisce (dle l. 173
a 175) lze nahradit zápisem eviden ního ísla Identifika ního štítku tomuto
zam stnanci p id leného, pop . otiskem razítka, na kterém je toto íslo
uvedeno. V p ípadech, kdy se na p edávce nebo p ejímce zavazadel a/nebo
zásilek podílí vlakvedoucí, m že k danému ú elu použít razítko používané
k ozna ování jízdních doklad .
177. - 185. Neobsazeno.
53
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ÁST SEDMÁ
MIMO ÁDNOSTI V DOPRAV
Kapitola I
Obecná pravidla
186.
i mimo ádnostech v doprav (zpožd ní vlaku, mimo ádná událost, použití
náhradního spoje, vy erpání kapacity spoje atd.) jsou všichni zam stnanci
zú astn ní na p eprav povinni postupovat tak, aby každá zásilka byla co
nejd íve doru ena do stanice ur ení.
O mimo ádnostech v doprav jsou všechny nácestné stanice informovány
dispe inkem osobní dopravy prost ednictvím e-mail (www) ze systému MIMO.
ekládkové stanice p i výrazném zpožd ní vlak rozhodnou o použití dalšího
spoje dle plánu relací a spoj . Použití jiného vlaku nebo zajišt ní ekání
ípojného vlaku z d vodu p ekládky zásilky je možné jen ve zcela výjime ných
ípadech se souhlasem p íslušného dispe era osobní dopravy, nap . dodávka
lék v rámci dopl kových kurýrních zásilek (v ostatních p ípadech je ekání
ípojného vlaku z d vodu p ekládky zásilek zakázáno). O této skute nosti
informuje stanice, ve které dojde k narušení plánu spoj , p ípadné náhradní
ekládkové stanice, aby mohly zajistit mimo ádnou p ekládku, a stanoví po
dohod s nimi novou p epravní cestu až do stanice ur ení s využitím spoj
D
Kurýr. O nové p epravní cest (i v p ípad p ímé p epravy bez náhradních
ekládkových stanic) u iní zápis na hlášenku 0735 2 4175, druhý a t etí díl
hlášenky p ipojí k p epravnímu listu.
Stanice, kde k narušení plánu relací a spoj došlo, informuje též stanici ur ení,
aby mohla zajistit informování p íjemc zásilek o p edpokládaném asu dodání
zásilek.
Kapitola II
Mimo ádnosti v azení soupravy
187. V p ípad neza azení služebního vozu nebo vozu se služebním uzamykatelným
oddílem je vlaková eta povinna p evzít k p eprav kurýrní zásilky do vy erpání
kapacity náhradního uzamykatelného prostoru. Pokud jsou ve vlaku azeny
pouze vozy bez uzamykatelného oddílu pro vlakovou etu, p epraví se kurýrní
zásilky na stanovišti strojvedoucího (p edávání zásilek strojvedoucímu na
soupisku obdobn jako u p epravy p enosných pokladen). Nesmí být však
omezena innost strojvedoucího ani ohrožena bezpe nost práce a provozu. O
pot eb
zajišt ní p epravy zásilek na stanovišti strojvedoucího zpraví
vlakvedoucí strojvedoucího ústn (v p ípad odmítnutí tuto skute nost potvrdí
do pr vodního listu osobního vlaku, sepíše se oznámení o závadách a zpraví
dispe era osobní dopravy). P ejímku a p edávku zásilek provádí vlakvedoucí.
54
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Pro p epravu ostatních kurýrních zásilek a zavazadel v p ípad neza azení
služebního vozu nebo vozu se služebním oddílem stanoví KCOD po dohod
s dot enými stanicemi novou p epravní cestu až do stanice ur ení s využitím
spoj
D Kurýr.
eprava p enosných pokladen a služební korespondence je ešena v ásti
páté, kapitola XIV tohoto p edpisu.
188. Obdobn se postupuje i v p ípad , kdy je služební v z nebo v z se služebním
oddílem mimo ádn vy azen ze soupravy v nácestné stanici. Zam stnanci D
jsou povinni pomáhat p i p ekládce zavazadel a zásilek z vy azeného vozu a
ípadn uv domit cestující o této skute nosti. V mimo ádných p ípadech lze
zajistit p epravu zavazadel a zásilek z vy azeného vozu ve vhodném prostoru
pod dohledem pov eného zam stnance D do nejbližší nácestné stanice
k zajišt ní další p epravy.
Kapitola III
Výluky
189. P íslušné KCOD p i p íprav opat ení do výlukového rozkazu zajistí pro vlaky
zahrnuté do systému zásilek D Kurýr následující:
zajišt ní této p epravy v prost edcích náhradní dopravy,
stanovení vhodné náhradní trasy p epravy (nutné projednání s G
O16),
stanovení náhradních spoj , které nejsou dot ené výlukou (nutné projednání
s O16 G
D).
Pokud nelze v ojedin lých p ípadech p epravu zásilek D Kurýr zajistit, tak tuto
skute nost KCOD projedná s O16 G
D a požádá o vydání ZAP.
190. Všichni zam stnanci, zú astn ní na p eprav zavazadel a zásilek, musí být
as seznámeni s výlukovým opat ením, které se dotýká jejich innosti.
Zam stnanci dot ených stanic jsou povinni o n m informovat cestující a
zákazníky.
191. P ekro ení dodací lh ty se posuzuje u zásilky D Kurýr podle as uvedených
v plánu relací a spoj systému D Kurýr pro spoj, ke kterému byla zásilka
podána. P i uplatn ní práva se postupuje v souladu se SPPO.
192. Neobsazeno.
55
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola IV
Vy erpání kapacity
193. i vy erpání kapacity spoje se službou úschova b hem p epravy, s p epravou
spoluzavazadel nebo kurýrních zásilek informuje pr vod í nebo vlakvedoucí
centrální zákaznický servis (tel. 972 222 222), který zajistí zpravení dot ených
stanic prost ednictvím UNIPOK a dispe erského aparátu SŽDC. Výprav í podle
možností zajistí informování cestujících rozhlasem. KCOD stanoví po dohod
s dot enými stanicemi novou p epravní cestu až do stanice ur ení s možností
využití spoj
D Kurýr.
Pokud je známo (z rezerva ního systému nebo z EDPS), že kapacita služebního
prostoru pro p epravu zavazadel a zásilek je vy erpána, ur ený zam stnanec
KCOD o této skute nosti zpraví centrální zákaznický servis a odešle dot eným
stanicím e-mail s upozorn ním na vy erpanou kapacitu u konkrétního vlaku.
56
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola V
Zákaz p epravy (ZAP)
194. Zákaz p epravy zavazadel a zásilek D Kurýr v souladu se SPPO vyhlašuje a
ruší O 16 G
D prost ednictvím EDPS. Zákazy p epravy se íslují v každém
kalendá ním roce vzestupn od ísla jedna (spole
pro zavazadla i zásilky ) a
adresují se všem KCOD a RCVD.
195. Jednotná forma vyhlašovaných ZAP obsahuje:
ZÁHLAVÍ – zna ka ZAP, po adové íslo (od za átku roku od ísla 1), a rok.
TEXTOVOU ÁST:
D vod zákazu p epravy (omezení)
Oblast zákazu (tra ový úsek, stanice, spoj, relace, vlak )
Druh (zavazadla, kurýrní zásilky a jejich druh, všechny zásilky)
Doba zahájení platnosti ZAP (datum a as, p ípadn s okamžitou ú inností, to
je dodáním ZAP, seznámením zú astn ných zam stnanc a zve ejn ním pro
cestující a zákazníky)
Termín ukon ení platnosti ZAP (datum a as, do odvolání)
Poznámky, r zné.
ípadné zm ny nebo dopln ní ZAP v dob jeho platnosti se vyhlašují
íslovanými dodatky k p vodnímu po adovému íslu.
Podklady pro vydání ZAP zasílá KCOD odboru 16 G
D dle p edchozí osnovy.
196.
editel KCOD zajistí prokazatelné informování všech zainteresovaných
zam stnanc
D a zve ejn ní zákazu p epravy formou výv sky pro cestující
ve ejnost a zákazníky na míst k tomu obvyklém.
197. Seznam platných ZAP zve ej uje O 16 G
198. - 199. Neobsazeno.
57
D na HD ISOP.
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ÁST OSMÁ
MEZINÁRODNÍ P EPRAVA ZAVAZADEL
Kapitola I
Úvodní ustanovení
200. Pro p epravu zavazadel platí Jednotné právní p edpisy pro smlouvu o
mezinárodní železni ní p eprav osob (CIV – P ípojek A k Úmluv ), TR 16 SCIC NRT a ZUJ. Není-li v t chto dokumentech ani v následujících láncích
uvedeno jinak, platí vnitrostátní p edpisy.
201. eprava jízdních kol v ÚBP do Ma arska se realizuje ve vyhlášených vlacích
podle opat ení O 16 zve ejn ného na HD ISOP.
Kapitola II
eprava jízdních kol
202. Na základ mezinárodního tarifu SCIC-NRT je mezi železnicemi D, CFL, DB
AG, DSB, MÁV, NS, ÖBB, SBB/CFF, SNCB/NMBS, ZSSK, HŽ, SŽ, PKP (jen
vlaky 130/131) a ŽS (jen vlaky 272/273) umožn na mezinárodní p eprava
jízdních kol ve vlacích s p epravou spoluzavazadel. Dokladem pro p epravu
jízdního kola z D je dvoudílný elektronicky vydaný mezinárodní doklad pro
epravu kola:
1. díl
2. díl
- ponechá si cestující jako doklad o zaplacení ceny,
- kontrolní doklad pro p ipevn ní na kolo.
i p eprav jízdního kola do zemí mimo EU je na dokladu vytišt no celní
prohlášení, které je cestující p ed nastoupením jízdy povinen podepsat. P ed
epravou se jízdní kolo celn neprojednává.
203. Mezinárodní doklad pro p epravu kola je možno vydat u všech pokladních
epážek s výdejem mezinárodních jízdních doklad , a to nejdále do cílové
stanice cestujícího uvedené na p edložené jízdence a je možné jej vydat jak pro
cestu tam, tak i pro cestu zp t.
204. Dovozné za jedno jízdní kolo v etn dvojkola a tandemu iní 10 EUR,
v p eprav se ZSSK 3 EUR. Toto dovozné platí v plné výši i držitelé jízdenek a
pr kaz FIP.
205. Nakládku, p ekládku a vykládku jízdního kola si zajiš uje cestující sám. P i
cestách do zemí mimo EU zajiš uje cestující rovn ž celní projednání jízdního
kola.
206. Dopravci ru í za p epravu jízdního kola pouze v rámci p epravy ru ních
zavazadel ( l. 33 – 35 CIV). Cestující má povinnost si na kolo dohlížet a
dostate
si jej zajistit proti krádežím. Dopravce neru í za poškození nebo
odcizení kola.
58
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
207. Mezinárodní doklad pro p epravu kola (Internationale Fahrradkarte) platí ve
vlacích D jako doklad k p eprav spoluzavazadla nejdále do cílové stanice
uvedené na jízdence.
59
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Rezervace míst pro kola
U n kterých vlak je možná nebo povinná rezervace místa pro kolo (uvedeno
v J ). Nebude-li mít cestující zakoupen rezerva ní doklad pro jízdní kolo
v p edprodeji u vlaku s povinnou rezervací, nebude p eprava s kolem umožn na.
208. V rámci vybraných p íhrani ních nabídek si mohou cestující p epravit jízdní kolo
jako spoluzavazadlo na základ jednodenního dokladu Jízdní kolo MPS/Fahrrad
za cenu 35 CZK. Doklad je možno vystavit z UNIPOK i POP. V R doklad pro
kolo platí z pohrani ní p echodové stanice ve sm ru do zahrani í a nejdále do
pohrani ní p echodové stanice ve sm ru ze zahrani í.
i p eprav kol ve
vnitrostátní p eprav v rámci ÚBP je nutné uhradit jednorázové úschovné dle
tarifu TR 10. Bližší podmínky jsou uvedeny u jednotlivých nabídek.
Kapitola III
eprava jízdních kol, ko árk a ostatních p edm
na Slovensko
209. Mezi D a ZSSK je ve vybraných p ímých vlacích povolena p eprava jízdních
kol formou spoluzavazadla a p eprava jízdních kol, d tských ko árk a ostatních
edm
(dále jen p edm ty) formou úschovy b hem p epravy na D a
v pojízdných úschovnách na ZSSK (dále je ÚBP).
eprava spoluzavazadel
Jízdní kolo nebo spoluzavazadlo se odbaví na Mezinárodní doklad pro p epravu
kola (Internationale Fahrradkarte) a cestující zaplatí:
cenu za p epravu 3 EUR, ke které je nutno p ípadn uhradit poplatek za
rezervaci ve výši 3 EUR pro kola (u všech vlak dálkové p epravy je
rezervace pro kola vždy povinná), odbavení probíhá dle l. 202 – 207 tohoto
edpisu.
nebude-li mít cestující u vlak s povinnou rezervací místa pro jízdní kola jako
spoluzavazadla (v J zna ka kolo v ráme ku) p edem zakoupenou rezervaci
místa pro kolo, nebude p epraven, zaplatí p irážku dle SPPO a v nejbližší
stanici bude vylou en. Ko árek pro spolucestující dít se p epravuje ob ma
sm ry bezplatn .
Úschova b hem p epravy
Jízdní kolo nebo jiné p edm ty se odbaví na Mezinárodní doklad pro p epravu
kola (Internationale Fahrradkarte) a cestující zaplatí:
cenu za p epravu 3 EUR, ke které je nutno p ípadn uhradit poplatek za
rezervaci pro místo pro kolo v ÚPB ve výši 3 EUR (u všech vlak dálkové
epravy je rezervace pro kola vždy povinná), odbavení probíhá p im en
dle l. 202 – 207 tohoto p edpisu.
V rámci ÚBP v p eprav
SPPO.
mezi
D a ZSSK se p im en
60
uplatní podmínky
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Ve vlacích se službou ÚBP na D a v pojízdné úschovn na ZSSK je ve
vzájemné p eprav mezi D a ZSSK ve vlacích dálkové p epravy rezervace
míst pro kolo vždy povinná (v J zna ka kolo v ráme ku). Cestující bez
edem zakoupené rezervace místa pro kolo nebude p epraven. Ko árek
pro spolucestující dít se p epravuje ob ma sm ry bezplatn .
epravní doklady ZSSK
Úschova p edm
v rámci ÚBP nebo p eprava v rámci spoluzavazadel se
provádí podle vnitrostátních p edpis ZSSK, doklad vydaný na ZSSK platí i ve
vlacích D. Doklad lze vydat pouze jedním sm rem, a to jednorázový, nejdále
do cílové stanice cestujícího na tomto vlaku nebo do cílové stanice vlaku.
Návazná úschova je uskute ována vždy jako nová služba podle vnitrostátních
edpis . Ko árek pro spolucestující dít se p epravuje ob ma sm ry bezplatn .
Cestující bez Mezinárodního dokladu pro p epravu kola nebo bez platného
dokladu ZSSK pro p epravu kol/zavazadel bude odbaven dle vnitrostátních
podmínek do/z pohrani ního bodu.
210.
edávka mezi vlakovou etou D a ZSSK se provádí obdobn jako p i
edávce ve vnitrostátní p eprav , a to na vnitrostátní soupisky vlakových
zásilek. P edm ty se vydávají na D i na ZSSK zásadn u vlaku. Nevyzvednuté
edm ty p edá vlaková eta v cílové stanici vlaku.
211. V rámci MPS jsou p epravována pouze jízdní kola a d tské ko árky, p eprava
se provádí na zvláštní doklad Jízdní kolo MPS/Fahrrad.
P eprava jízdních kol v rámci MPS (p epravy spoluzavazadel) je dovolena ve
všech vlacích osobní dopravy ve vozech ozna ených symbolem jízdního kola.
Dále je tato p eprava povolena v neozna ených vozech v Os, Sp a R vlacích na
prvním a posledním p edstavku soupravy, kde mohou být umíst na nejvýše dv
jízdní kola.
Rozhodnutí o umíst ní spoluzavazadla nebo odmítnutí p epravy z d vodu
vy erpané kapacity nebo z technologických d vod
p ísluší výhradn
vlakvedoucímu nebo pr vod ímu v jemu p id lených vozech, u vlak bez
vlakové ety strojvedoucímu.
i p eprav kola nebo ko árku v rámci MPS ru í za p epravovaný p edm t
cestující. Zajiš uje rovn ž nakládku, vykládku, p ípadn p ekládku.
Ko árek pro spolucestující dít se p epravuje ob ma sm ry bezplatn . Pro
vrácení jízdních doklad platí SPPO.
212. Neobsazeno.
61
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola IV
eprava jízdních kol do Rakouska
213. Ve vlacích D a ÖBB m že cestující p epravit bezplatn jedno jízdní kolo
formou p epravy spoluzavazadel nebo ÚBP na základ t chto nabídek: EURegio
(výdej D nebo ÖBB), jízdenka Vltava-Dunaj Tiket (výdej D), Donau-Moldau
Tiket (výdej ÖBB) nebo Vltava-Dunaj Tiket+ (výdej D).
i p eprav kol u
nabídky EURegio, Donau-Moldau-Ticket a Donau-Moldau-Ticket+ v rámci ÚBP
se jednorázové úschovné dle tarifu TR 10 nevybírá! V relaci eské Bud jovice –
Linz a zp t mohou cestující s kolem v rámci výše uvedených nabídek využít
vlak kategorie R bez povinné rezervace místa pro cestujícího s jízdním kolem.
214. Neobsazeno.
Kapitola V
eprava jízdních kol do Polska
215. V rámci nabídky Skupinová víkendová jízdenka/Celodenní jízdenka si mohou
cestující p epravit jízdní kolo jako spoluzavazadlo na zvláštní doklad Jízdní kolo
MPS/Fahrrad, vyjma úsek Královec Gr. – Lubawka a Harrachov Gr. Jakuszyce (GW Train Regio a.s.). P i p eprav kol v rámci ÚBP je nutné uhradit
jednorázové úschovné dle tarifu TR 10.
V rámci
nabídky
Skupinová
víkendová
jízdenka+Polsko/Celodenní
jízdenka+Polsko
že cestující p epravovat ve vlacích Przewozy Regionalne
jízdní kolo jako spoluzavazadlo na jednodenní p epravní doklad Skupinová
víkendová jízdenka+Polsko kolo/rower, resp. Celodenní jízdenka+Polsko
kolo/rower. Každé jízdní kolo musí být p epravováno na samostatný doklad.
V rámci polské nabídky Bilet turystyczny+Czechy m že cestující p epravovat ve
vlacích D jízdní kolo jako spoluzavazadlo na jednodenní p epravní doklad
Przewoz roweru. Každé jízdní kolo musí být p epravováno na samostatný jízdní
doklad. Kolo na vnitrostátní doklad lze p epravovat pouze ve spojení se
zakoupeným jízdním dokladem Bilet turystyczny+Czechy.
i p eprav kol
v rámci ÚBP je nutné uhradit jednorázové úschovné dle tarifu TR 10. Obdobné
podmínky pro p epravu kol platí u nabídek REGIOkarnet a Czechy+.
62
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola VI
eprava jízdních kol do N mecka
216. V rámci nabídky EgroNet se p epravují jízdní kola jako spoluzavazadla
bezplatn . i p eprav kol v rámci ÚBP je nutné uhradit jednorázové úschovné
dle tarifu TR 10.
217. Cestující s jízdenkou Skupinová víkendová jízdenka (celostátní i regionální
varianty) si mohou p epravit jízdní kolo jako spoluzavazadlo na zvláštní doklad
Jízdní kolo MPS/Fahrrad na tratích v N mecku: Furth im Wald Gr. – Furth im
Wald, Cheb Gr. – Schirnding, Zittau Gr. – Zittau, Schöna Gr. – Schöna,
Klingenthal Gr. – Klingenthal, Vojtanov Gr. – Bad Brambach, Vejprty Gr. –
Bärenstein, Johanngeorgenstadt Gr.-Johanngeorgenstadt. P i p eprav kol
v rámci ÚBP je nutné uhradit jednorázové úschovné dle tarifu TR 10.
218. V rámci nabídek Celodenní jízdenka+N mecko, Skupinová víkendová
jízdenka+N mecko (v etn regionálních variant), Labe-Elbe a Libnet+ m že
cestující p epravovat na tratích v N mecku jízdní kolo jako spoluzavazadlo na
jednodenní p epravní doklad Celodenní jízdenka+N mecko, Skupinová
víkendová jízdenka+N mecko, Labe-Elbe a Libnet + pro jízdní kolo. Každé jízdní
kolo musí být p epravováno na samostatný doklad. i p eprav kol v rámci ÚBP
je nutné uhradit jednorázové úschovné dle tarifu TR 10.
219. K jízdence Sachsen-Böhmen-Ticket nebo Bayern-Böhmen-Ticket, EURONEISSE-Ticket, Elbe-Labe Tiket si cestující m že v N mecku zakoupit doklad na
epravu jízdního kola. Tento doklad platí na D pro p epravu spoluzavazadla
v rozsahu stanoveném t mito nabídkami v p edpisu D KC 1. i p eprav kol
v rámci ÚBP je nutné uhradit jednorázové úschovné dle tarifu TR 10.
63
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola VII
eprava aut
220. Autovlakem se rozumí p eprava cestujících ve vlacích osobní p epravy
spole
s naloženým osobním automobilem, motocyklem, motocyklem s
ív sným vozíkem na speciálním voze azeném na souprav shodného vlaku
osobní p epravy, který použije cestující ( idi a jeho spolucestující). V GVD
2013/2014 se realizuje pouze na Slovensko v t chto vlacích:
EN 445/444 Slovakia v relaci Praha - Poprad-Tatry a zp t, pro p epravu
vozidel (motocykl a automobil ) je do vlaku azen v z ady DDm, pro
epravu cestujících je p ednostn vyhrazen l žkový v z WLAB (oddíl se
emi místy v oddíle – kategorie T3 nebo Double), cestující je odbaven
jízdenkou 2. vozové t ídy;
R 443/442 Šírava v relaci Praha – Košice a zp t, pro p epravu vozidel
(motocykl a automobil ) je do vlaku azen v z ady DDm, pro p epravu
cestujících je p ednostn vyhrazen l žkový v z (se t emi místy v oddíle –
kategorie T3 nebo Double), cestující je odbaven jízdenkou 2. vozové t ídy;
Ex/EC 122/123 Koši an v relaci Praha – Košice a zp t, pro p epravu
vozidel (motocykl a automobil ) je do vlaku azen v z ady DDm, cestující je
odbaven jízdenkou 1. nebo 2. vozové t ídy. Je doporu ena rezervace míst,
ednostn do 1. vozové t ídy. Použije-li cestující 2. vozovou t ídu (a z
vodu na stran železnice nebo na své stran ), nemá nárok na návratek
rozdílu mezi 1. a 2. vozovou t ídou. Nevyužijí-li spolucestující skupinovou
slevu v rámci jednoho odbavení na autovlak a nemají-li jízdní doklad (nebo
doplatek) do 1. vozové t ídy, nemají nárok obsadit místa v 1. vozové t íd .
a) P epravní podmínky:
EN 445/444 Praha – Poprad-Tatry a zp t, R 443/442 a EC/Ex 123/122
Praha – Košice a zp t: Maximální výška p epravovaných vozidel je 2 m
etn p ípadných schrán na zavazadla na st eše vozidla. Na omezení
výšky je t eba idi e upozornit (z d vodu nosnosti horní plošiny je
stanovena podmínka, že budou-li na horní plošin loženy t i automobily
vyšší než 1,61m, nesmí již být naho e povoleno ložení dalších automobil –
rezerva ní systém neumožní prodej t chto míst). Maximální délka
epravovaného motocyklu je 3,8 m (motocykl s p ív sným vozíkem je
odbaven jako automobil).
Vozidla delší než 5,3 m se nep epravují.
Je zakázáno p epravovat p ív sné vozíky a vleky za automobily.
Každý automobil musí po celou dobu p epravy doprovázet nejmén jedna
dosp lá osoba s platným idi ským oprávn ním.
P eprava motocyklu - nakládku si zajiš uje motocyklista sám za asistence
zam stnance
D, upevn ní motocyklu si zajiš uje motocyklista sám
vlastními upev ovacími popruhy podle instrukcí zam stnance D na míst
jím ur eném. Bo ní p ív sné vozíky k motocykl m se p epravují.
64
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ty kolky nejsou p epravovány.
idi automobilu, cestující autovlakem, je povinen se dostavit k odbavení
pro nakládku vozidla do manipula ního prostoru / terminálu autovlak
nejpozd ji 75 - 90 minut p ed pravidelným odjezdem vlaku.
b) Skupinová a zpáte ní sleva – tarifní a p epravní podmínky:
Skupinová sleva se poskytuje p i sou asném zakoupení dokladu pro
epravu automobilu nebo motocyklu, idi e a spolucestujících.
Skupinová a zpáte ní sleva platí v relacích Praha hl.n. – Poprad-Tatry –
Praha hl.n. a Praha hl.n. – Košice – Praha hl.n.
Zpáte ní sleva se poskytne pouze p i p eprav osobního automobilu
(nevztahuje se na p epravu motocyklu se spolujezdcem),
poskytne se pouze p i sou asném zakoupení cesty TAM i ZP T,
p i sou asném zakoupení cesty TAM i ZP T je cestující odbaven pro cestu
ZP T zlevn ným jízdním / rezerva ním dokladem,
p i obsluze výdejního terminálu se do kolonky „Cesta“ zapíše pro výdej
íslušného dokladu sm r cesty.
c) Rezervace míst v autovlacích
Jízdní/rezerva ní doklady pro autovlaky jsou vydávány v R z UNIPOK s
oprávn ním mezinárodního výdeje a lze je zakoupit i na eShop D. Místa
v žkových vozech a vozech s místy pro sezení pro sm r Praha –
Poprad/Košice p id luje rezerva ní systém ARES, pro sm r Košice/Poprad –
Praha zprost edkuje rezervaci žek ARES z rezerva ního systému ZSSK.
d) Anulace doklad
i vrácení jízdních/rezerva ních doklad pro autovlaky postupuje pokladník jako
i anulaci žek prost ednictvím rezerva ního systému. Doklady vydané se
zpáte ní slevou musí být vráceny sou asn . To znamená, požaduje-li cestující
vrácení dokladu s poznámkou „ZPÁTE NÍ TAM“, aniž by si zakoupil nový
doklad pro cestu „TAM“, je povinen vrátit i doklad pro cestu „ZPÁTE NÍ ZP T“.
Následn pokladník vystaví doklad pro jednosm rnou cestu zp t (tj. bez
uplatn ní slevy).
Doklady vystavené terminálem ZSSK lze reklamovat pouze prost ednictvím
OPT.
Na doklady zakoupené prost ednictvím eShop
smlouvy výhradn p es eShop.
D lze uplatnit právo z p epravní
e) Základní lh ty pro prodej jízdních/rezerva ních doklad pro autovlaky:
za átek prodeje - dva m síce p ed odjezdem z nástupní stanice,
ukon ení prodeje 2 hodiny p ed pravidelným odjezdem ze stanice Praha
hl.n. ev. Poprad-Tatry nebo Košice.
na eShop D kon í p edprodej 3 dny p ed odjezdem vlaku.
epravní pokyny, prodej jízdenek a rezerva ních doklad , odbavení
cestujících p i vykládce a nakládce, postup p i uplatn ní práva z p epravní
65
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
smlouvy eší „Pokyny na prodej doklad a odbavení - autovlak v J
2013/2014“, které vydává O16
D a jsou zve ejn ny na HD ISOP.
.
66
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
ÁST DEVÁTÁ
VY IZOVÁNÍ REKLAMACÍ Z P EPRAVY ZAVAZADEL A ZÁSILEK
Kapitola I
Záznam došlých reklamací
Pozn.: reklamací se v této ásti rozumí uplatn ní práva z p epravy zavazadel a zásilek.
221. Reklamace z p epravy zavazadel cestujících a zásilek se podávají v souladu se
SPPO písemn nebo ústn . Je-li reklamace p edložena osobn , potvrdí D její
evzetí na pr pisu podání reklamace otiskem razítka s uvedením data p evzetí
a podpisem zam stnance, který reklamaci p ijal. Není-li p ipojen pr pis, vydají
D doru iteli reklamace potvrzení o podání reklamace podle tohoto vzoru:
Potvrzení o podání reklamace
Dne................................byla p ijata od ..........................................…...........reklamace
ve v ci…………………………………………………………………………………………..
na ástku K ...........…….......... a s doklady v reklamaci uvedenými a k ní p iloženými
v po tu.........slovy.........................kus .
Otisk razítka a podpis zam stnance, který reklamaci p ijal
Jde-li o fyzickou osobu, m že být reklamace podána též ústn . V tomto p ípad
zam stnanec D sepíše reklama ní p ihlášku.
222. Pov ený zam stnanec stanice zapíše všechny reklamace do knihy došlé
pošty.
íslo položky ozna í pro lepší viditelnost a p ehlednost barevn
písmenem „R“.
223. Reklamace se íslují každý rok po ínaje po adovým íslem jedna nap . „R
5/09“. Veškerá korespondence ve v ci téže reklamace a p ipojené doklady musí
být ozna eny razítkem nebo záznamem vy izujícího místa a stejným íslem.
224. Stanice zaznamená íslo reklamace u p íslušné položky v Záznamníku ztrát 0735 1 4831 nebo v Záznamníku áste ných ztrát a poškození - 0735 1 4832
nebo v pomocném záznamníku evidence ástek za p ekro ení dodacích lh t, u
reklamací vy izovaných jiným útvarem poznamená i název útvaru a íslo jeho
spisu, pod kterým reklamaci vede.
225. Neobsazeno.
67
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola II
ezkoumání reklamace
226. U došlé reklamace p ezkoumá zam stnanec p íslušný k vy izování reklamací
ihned:
oprávn nost žadatele k reklamaci,
byla-li reklamace podána v p edepsané lh ,
jsou-li k reklamaci p ipojeny doklady v originálech,
íslušnost k vy ízení reklamace (O 16 G
D vy izuje uplatn ní práva
náhrady škody vzniklé úplnou nebo áste nou ztrátou a poškozením
zavazadla, zásilky a ÚBP; stanice vy izují uplatn ní práva na ástku za
ekro ení dodací lh ty zásilky).
227. Byla-li reklamace podána u místa, které není p íslušné k jejímu vy ízení, musí
být neprodlen postoupena místu p íslušnému k jejímu vy ízení (doporu eným
dopisem nebo osobn proti podpisu). Pro po átek lh ty k vy ízení reklamace
platí datum prvého podání reklamace, i když byla reklamace podána u místa
nep íslušného. O datu a místu, kam byla reklamace postoupena, musí být
oprávn ný ihned vyrozum n. Postupuje-li stanice reklamaci O 16 G
D, p ipojí
k ní veškerý materiál, týkající se reklamace, dopln ný zprávou o sou asném
stavu pátrání nebo vyšet ování podle svých záznam
v p íslušných
záznamnících. Není-li pátrání nebo vyšet ování dosud skon eno, upomene
stanice ihned všechna dotazovaná místa o okamžité vrácení pátracího a
vyšet ovacího materiálu s upozorn ním, že byla podána reklamace.
228. Nep ipojí-li oprávn ný k reklamaci p edepsané doklady, jsou D povinny ho
ihned vyzvat k jejich p edložení a stanovit mu pro to p im enou lh tu, nikoliv
však kratší než 15 dn . Odešle-li oprávn ný p íslušné doklady nebo doru í-li je
ve stanovené lh , platí, že reklamace byla ádn podána se zachováním lh ty
pro její uplatn ní podle prvního podání. Odešle-li oprávn ný nebo doru í-li je po
stanovené lh , platí jako den podání reklamace teprve datum odeslání nebo
doru ení doklad .
229. Nep ipojí-li oprávn ný k reklamaci jiné doklady pot ebné pro její správné
vy ízení (nap . doklad o cen ) nebo neuvedl své bankovní spojení, D reklamaci
projednají; zjistí-li, že za škodu odpovídají, vyžádají si urychlen pot ebné
doklady nebo údaje od oprávn ného s upozorn ním, že náhradu škody bude
možno vyplatit až po p edložení pot ebných doklad i požadovaných údaj .
230. Aby se zabránilo p ípadné dvojí výplat náhrady, prohlédne p íslušný
zpracovatel reklamace p edložené doklady, není-li v nich záznam o p edchozí
evidenci. Mimo to se p esv
í též nahlédnutím do záznamníku ztrát, do
záznamníku áste ných ztrát a poškození a do pomocného záznamníku
evidence ástek za p ekro ení dodacích lh t, nebyla-li reklamace již d íve
projednána. Zjistí-li se podle záznam , že v té v ci bylo již d íve jednáno, dotáže
se zpracovatel reklamace místa, které podle razítka, ísla nebo jiných záznam
c projednávalo, na p edm t a výsledek projednání; v p ípad pochybností o
správném projednání si vyžádá p íslušný spis k nahlédnutí. Dotázané místo
musí v takovém p ípad žádosti neprodlen vyhov t. Zvláštní pozornost je t eba
68
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
novat reklamacím ztráty celé zásilky, kdy je nebezpe í, že právo na náhradu
že být uplatn no jak odesílatelem, tak i p íjemcem.
69
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
231. U reklamací náhrad škod za ztrátu celé zásilky je nutno se p esv
it, nebylo-li
právo uplatn no p ed uplynutím lh ty, po níž lze považovat zásilku za ztracenou.
Byla-li taková reklamace podána p ed uplynutím uvedené lh ty, vy ídí ji D až
po uplynutí této lh ty; oprávn ného upozorní, že podanou reklamaci za nou
vy izovat až první pracovní den po uplynutí lh ty, po níž lze zásilku považovat
za ztracenou.
Kapitola III
Projednání reklamace
232. Reklamaci musí D projednat bez pr tahu a zbyte né korespondence tak, aby
byla vy ízena a oprávn ný byl zpraven nejpozd ji do 3 m síc ode dne podání
reklamace.
Reklamace musí být vy ízena co nejd íve, aby zbyte
nedocházelo k uplat ování práva návrhem u soudu pro nevy ízení reklamace ve
stanovené lh
a D tím nevznikaly zbyte né výdaje za soudní ízení.
233. Podkladem pro posouzení odpov dnosti jsou p edevším komer ní zápisy nebo
zápisy o škod , které jsou též nejzávažn jšími doklady pro rozhodování soudu.
ípadné neúplnosti nebo nejasnosti v uvedených zápisech se musí vyšet it,
emž je t eba sou asn pou it zam stnance, kte í zápis sepsali, o
konkrétních nedostatcích záznam v zápisech. Vyšet ovací dotazy musí být
pe liv uváženy a voleny tak, aby je dotazované místo mohlo zodpov
t
najednou.
234. Podkladem pro posouzení odpov dnosti jsou p edevším záznamy v p epravní
listin a dále záznamy D o p íchodu zásilky do stanice.
235. P i ztrát nebo zni ení zavazadla nebo zásilky jsou D povinny nahradit cenu
etn obalu, kterou m la ztracená nebo zni ená v c v dob , kdy byla p edána
k p eprav . Krom toho jsou D povinny nést ú eln vynaložené náklady vzniklé
v souvislosti s p epravou ztracené nebo zni ené zásilky nebo zavazadla.
P i poškození, znehodnocení nebo áste né ztrát zásilky hradí D rozdíl mezi
cenou, kterou m la zásilka v dob , kdy byla p evzata k p eprav , a cenou,
kterou m la v této dob zásilka poškozená, znehodnocená nebo áste
ztracená; je-li ú elné provést opravu, hradí D náklady opravy.
236. P i ztrát zásilky se ur uje výše náhrady podle dokladu o cen . D jsou
povinny uhradit p i ztrát cenu zavazadla nebo zásilky v etn DPH, pokud se
nejedná o plátce dan (viz však zák. 235/2004 Sb. v platném zn ní). V p ípad ,
že se jedná o plátce dan , DPH se nehradí. Oprávn ný musí uvést v reklamaci
výši DPH.
Krom náhrady za ztrátu zavazadla nebo zásilky uhradí D oprávn nému
ástky, které zaplatil za p epravu zásilky; jde-li o ztrátu jen ásti zásilky, uhradí
oprávn nému ást dovozného, a to úm rn ke ztracené ásti zásilky.
Nep edloží-li oprávn ný doklad o cen a náhrada má být vyplacena:
fyzické osob , vypo ítá se náhrada podle ceny obvyklé v míst a dob , kdy a
kde byla zásilka podána k p eprav , p emž se p ihlédne k p ípadnému
opot ebení v cí,
70
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
právnické osob - vypo ítá se náhrada podle dodacích list .
71
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
237. P i poškození se ur uje výše náhrady:
u v cí, které nelze opravit - podle doklad o cen , p emž se cena zásilky
zmenší o z statkovou hodnotu poškozené zásilky,
u v cí, které lze opravit - bu podle doklad jako v p edchozí odrážce, nebylali oprava provedena, nebo podle faktury za opravu, byla-li oprava provedena.
Nelze-li opravu provést v míst ur ení, nahradí
D oprávn nému též
epravné zaplacené za p epravu do nejbližšího místa, kde bylo možno
opravu provést, a zp t. Dále nahradí D oprávn nému nezbytné výdaje
(nap . za úpravu poškozené v ci). Nem že-li oprávn ný p edložit s reklamací
fakturu za opravu proto, že není oprava hotova, a d vod uvede v reklamaci,
vy ídí D reklamaci po stránce odpov dnosti ve stanovené lh , avšak
uznanou ástku vyplatí až po p edložení faktury, a to i po uplynutí lh ty
k vy ízení reklamace; oprávn ného o tom zpraví.
D jsou povinny uhradit p i poškození ástku za poškození v etn DPH, pokud
se nejedná o plátce dan dle zákona 235/2004 Sb. v platném zn ní. V p ípad ,
že se jedná o plátce DPH dle tohoto zákona, DPH se nehradí. Oprávn ný musí
uvést v reklamaci výši DPH.
Náhrada škody za poškození se poskytuje maximáln do výše náhrady za ztrátu
poškozené v ci.
238. Nelze-li ur it cenu a výdaje zp sobem uvedeným v p edcházejících láncích,
pop ípad ani dohodou, zjistí se jejich výše znaleckým odhadem; náklady
znaleckého odhadu hradí objednatel.
239. Závady ve výkonu služby a zavin ní zam stnanc
D, zjišt né p i projednávání
reklamace, pokud je nelze projednat sou asn s vyšet ováním odpov dnosti za
škodu bez nebezpe í zpožd ného vy ízení reklamace, projedná stanice až po
vy ízení reklamace podle p edpisu D Op 21. Závažn jší nebo ast ji se
opakující závady v p eprav , které jsou p inou škod nebo p ekra ování
dodacích lh t, oznámí stanice O 16 G
D.
240. K reklama nímu spisu musí být spolehliv p ipojeny všechny písemnosti,
týkající se projednávaného p ípadu, a to v asovém sledu. Jako první stránka
musí být vždy za azeno podání oprávn ného nebo reklama ní p ihláška,
opat ená razítkem p íchodu, ihned za ní obálka s poštovním datovým razítkem a
jako další doklad musí být za azen p ípadný doklad o p evodu práva (plná moc
nebo postupní listina), p epravní doklad, pr pis a prvopis komer ního zápisu,
doklad o cen a další korespondence.
Kapitola IV
Odpov dnost za p ekro ení dodací lh ty zásilky, ztrátu nebo poškození
241. U reklamací dodací lh ty zásilky musí D pe liv p ezkoumat všechny
okolnosti rozhodné pro stanovení a výpo et dodací lh ty, p ípadn není-li
odpov dnost D vylou ena. D p ezkoumají, zda osv
ení o p ekro ení
dodací lh ty u zásilky se týká p edm tné zásilky a zda údaje v osv
ení
obsažené odpovídají skute nosti.
72
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
242. i projednávání reklamace úplné nebo áste né ztráty zavazadla nebo zásilky
je nutno se ješt p ed vy ízením reklamace p esv
it, není-li ztracená v c ve
stanici (ve výpravn , pokladn , úschovn apod.). pop . nebyla-li již vydána
íjemci nebo n komu jinému.
243. U nebezpe ných v cí podle RID je nutno zkoumat, zda byly spln ny podmínky
pro p epravu takových v cí (balení, ozna ování, záznam v p epravním dokladu
apod.)
D neodpovídají za škodu, vznikla-li z d vodu nespln ní t chto
podmínek.
244. Odpov dnost D za vzniklou škodu m že být uznána jen tehdy, jestliže
z p íslušných ustanovení P , SPPO a obecn platných právních p edpis jasn
vyplývá, že D za škodu odpovídají. Nemá-li oprávn ný právo na náhradu
škody, je nutné reklamaci zamítnout.
Kapitola V
Vy ízení reklamace
245. Místo p íslušné k vy ízení reklamace zpraví oprávn ného o uznání nebo
zamítnutí jeho požadavku písemn doporu eným dopisem nejpozd ji do 3
síc ode dne podání reklamace. Návrh vy ízení nebo jeho pr pis musí z stat
ve spise. Poštovné za doporu ený dopis hradí D. Vyhoví-li D reklamaci, musí
oznámit oprávn nému výši uznané ástky.
246. Vyhoví-li D reklamaci jen áste
nebo ji zamítnou, jsou povinny uvést ve
vy ízení d vod svého rozhodnutí stru
, avšak p esn a srozumiteln ,
s poukazem na p íslušná ustanovení P , SPPO, pop ípad dalších obecn
platných právních norem tak, aby uvedené d vody byly p esv
ivé pro
oprávn ného a mohly být podkladem pro úsp šné obhájení stanoviska D p ed
soudem. Odvolání se na ustanovení p edpis interní povahy je nep ípustné.
247. Vyhoví-li D reklamaci v plné výši, p edložené doklady se nevracejí. Požádá-li
však oprávn ný o vrácení doklad , protože je pot ebuje k dalšímu ízení (nap .
k reklamaci u dodavatele, k soudu), D jeho požadavku vyhoví. Doklad
o postoupení pohledávky a plnou moc k uplatn ní reklamace si však D
ponechají a p ipojí k reklamaci. Po et a druh p ipojených doklad vrácených
oprávn nému se vždy poznamená v písemném vy ízení reklamace.
Vyhoví-li D jen áste
, vrátí oprávn nému všechny p edložené doklady
vyjma reklama ní p ihlášky i podání reklamace a dokladu o cen .
Zamítnou-li D reklamaci zcela, vrátí oprávn nému všechny p edložené doklady
vyjma reklama ní p ihlášky a plné moci.
248. Kone né vy ízení reklamace, k jejímuž vy ízení je p íslušná stanice, podepíše
vždy editel KCOD nebo jeho zástupce. K podpisování kone ného vy ízení
reklamací vy izovaných jinými útvary jsou oprávn ni zam stnanci t chto útvar
v rozsahu svého zmocn ní. Za správné vy ízení reklamace odpovídá
zam stnanec pov ený jejím vy ízením; zam stnanec, který kone né vy ízení
reklamace podepíše, spoluodpovídá za správnost jejího vy ízení.
73
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola VI
Výplata uznaných ástek z reklamací
249. Výplatu uznaných ástek z reklamací zavazadel provádí pov ený pokladník
v UNIPOK v modulu Reklamace dokladu. Výplatu uznaných ástek z reklamací za
ekro ení dodací lh ty u zásilek D Kurýr a p i zrušení podeje zásilky provádí
pov ený pokladník v UNIPOK v modulu Kurýr. Výplatu uznaných ástek
z reklamací uzav ených O 16 G
D provádí OPT.
250. editel KCOD nebo jím ur ený zam stnanec p ezkoumá na konci m síce, zda
vyplacené a evidované ástky souhlasí s ástkami uznaných reklamací, zda byly
poukázány oprávn nému a zda a jak byl uplatn n postih v i viníkovi.
251. Reklama ní spisy uschovávají organiza ní jednotky po dobu 10 let.
252. Neobsazeno.
74
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Kapitola VII
Námitky proti vy ízení reklamace
253. Místo, které je p íslušné k vy ízení reklamace, vy izuje reklamace za D s
kone nou platností. Nesouhlasí-li oprávn ný s vy ízením své reklamace, m že,
pokud byla jeho reklamace zamítnuta zcela nebo áste
, nebo nebyla-li
vy ízena v p edepsané lh , uplatnit své právo jen podáním návrhu u soudu.
254. Dojde-li námitka oprávn ného proti vy ízení jeho reklamace místu, které
reklamaci vy ídilo, p ezkoumá toto místo ihned své rozhodnutí s p ihlédnutím
k námitkám a d vod m uvedeným oprávn ným v námitce. Shledá-li, že p vodní
rozhodnutí bylo správné, sd lí oprávn nému, že p vodní rozhodnutí je správné
a kone né; uzná-li d vody uvedené v námitce za oprávn né, rozhodne o
reklamaci znovu. Dojde-li námitka oprávn ného proti rozhodnutí nad ízenému
místu, p ezkoumá toto místo námitku z hlediska správnosti použití a výkladu
íslušných ustanovení P a SPPO a rozhodne o vy ízení námitky. O svém
rozhodnutí vyrozumí oprávn ného a místo, které reklamaci vy ídilo.
255. Neobsazeno.
75
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
SOUVISEJÍCÍ TARIFY A P EDPISY
CIV
Jednotné právní p edpisy pro smlouvu o mezinárodní
železni ní p eprav osob (CIV - P ípojek A k Úmluv )
COTIF
Úmluva o mezinárodní železni ní p eprav
ve zn ní
pozm ovacího protokolu ze 3.
ervna 1999 v etn
komentá
edpis pro pokladní službu v osobní p eprav
Sm rnice pro ú etn pokladní innost v osobní p eprav
(zkrácen Sm rnice pro OP)
D Hf 3
D KC 16
edpis pro osobní p epravu - Úschovny a ukládací sk
ky
D KC 1
P edpis pro osobní p epravu eprava cestujících a
související innosti v železni ních stanicích a ve vlacích
D Ok 2
Výcvikový a zkušební ád
D Ok 3
P edpis o stejnokroji zam stnanc
D Ok 9
eských drah, a.s.
eských drah, a.s.
edpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných
D
D Ok 10
Provád cí p edpis k Tarifu jízdného a p epravného pro
epravu zam stnanc akciové spole nosti eské dráhy,
zam stnanc státní organizace Správa železni ní dopravní
cesty, zam stnanc Ministerstva dopravy a Drážního ú adu,
podílejících se na zabezpe ování a provozování drážní
dopravy
D Ok 12
P edpis o zam stnaneckých zahrani ních jízdních výhodách
D Op 21
P edpis o p edepisování náhrad škod zam stnanc m podle
zákoníku práce
Vyhláška MDS . 175/2000 Sb. o p epravním
ve ejnou drážní a silni ní osobní dopravu
RID
ád pro mezinárodní železni ní p epravu nebezpe ných v cí
(RID – P ípojek C k Úmluv o mezinárodní železni ní
eprav COTIF)
Podmínky pro p epravu nebezpe ných v cí s
dráhami
SPPO
ádu pro
Smluvní p epravní podmínky
drážní osobní dopravu
eskými
eských drah pro ve ejnou
D SR 14 Sm rnice pro osobní p epravu –
(KC)
k organizaci a ízení provozních inností
Sborník
opat ení
TR 10
Tarif eských drah pro vnitrostátní p epravu cestujících a
zavazadel
TR 14
Tarif
TR 18
Tarif východ - západ
eských drah pro lanové dráhy
Pravidla FIP
76
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Pravidla výdeje a použití služebních a jednorázových volných
jízdenek OSŽD
TR 16
Zvláštní p epravní podmínky v mezinárodní p eprav
jízdní doklady bez integrované rezervace (SCIC-NRT)
ZUJ
Zvláštní ujednání
D pro mezinárodní p epravu
77
pro
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
SOUVISEJÍCÍ TISKOPISY
0735 1 3735 Provozní záznam pro vlakové ety
0735 1 4300
epravní list
D Kurýr
0735 1 4310
epravní list
D Kurýr pro Zásobovací centrum D
0735 1 4301
D Kurýr -pozitivní logo na pokladnu (1200x120 mm)
0735 1 4302
D Kurýr -negativní logo na pokladnu (1200x120 mm)
0735 1 4303
D Kurýr logo na pokladnu - samolepka z vn jší strany
(100x200 mm)
0735 1 4304
D Kurýr logo na pokladnu - samolepka z vnit ní strany
(100x200 mm)
0735 1 4305
D Kurýr sm rová šipka - samolepka
0735 1 4176 Oznámení o závadách
0735 1 4414 Popis kola
0735 1 4415 Úschova b hem p epravy - samolepka
0735 1 4416 Samolepka na zavazadlo
0735 1 4418 Žádost o vydání zavazadla
0735 1 4422 Soupiska vlakových zásilek (A5)
0735 1 4423 Soupiska vlakových zásilek (A6)
0735 1 4424 Soupiska vlakových zásilek (A4)
0735 1 4425 Soupiska vlakových zásilek (A5)
0735 1 4426 Soupiska vlakových zásilek (A6)
0735 1 4480 Ozna ovací štítek
0735 1 4550
echodová soupiska pro zásilky zavazadel
0735 1 4612 Pr vodka pro služební zásilku
0735 1 4613 Pr vodka pro služební zásilku
0735 1 4614 Dosílkový list
0735 1 4802 Komer ní zápis - jednolistý
0735 1 4808 Všeobecný zápis
0735 1 4810 Zápis o obsahu
0735 1 4813 Zápis o zni ení
0735 1 4820 Hlášenka ztráty-poškození
0735 1 4822 Hlášenka o podez ení z krádeže
0735 1 4830 Záznamník p ebytk
x)
0735 1 4831 Záznamník ztrát
x)
0735 1 4832 Záznamník poškození a áste ných ztrát
x)
0735 1 4833 Prohlášení o výdeji zásilky
78
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
0735 1 4840 Zápis o škod
0735 1 4821 Hlášenka p ebytku
0735 1 4970 Výkaz kusových služebních zásilek
0735 1 4980
ehled dopravních výkon stanice (služebny)
0735 1 8178 Reklama ní p ihláška
0735 1 8522 Soupisy zásoby, spot eby a tržeb
0735 1 8520 Soupis psaných jízdenek
0735 1 9821 Deník pro služebny
0735 1 9846 Potvrzení o zaplacení
0735 2 4117 Psaná jízdenka
0735 2 4175 Hlášenka
0735 2 4480 Úschovní lístek
0735 2 4929 Stálá jízdenka pro pracovníky cizích železnic
0735 2 4931 Pr kaz pro bezplatnou jízdu
0735 2 4932 Služební tra ová jízdenka
x) Ve stanici posta í místo knih pouze o íslované volné listy uložené na ur eném
pracovišti.
79
D KC 3 - Zm na . 5 - Ú innost od 15. 12. 2013
Gestorský útvar:
Rok vydání:
eské dráhy, a.s.
Generální editelství
Odbor obchodu osobní dopravy
Náb . L. Svobody 12
110 15 Praha 1
2013
80

Podobné dokumenty

KC 1 - Předpisy ČD

KC 1 - Předpisy ČD kapitoly VII, VIII a IX) a 6. Informativní znalost: ást 2 kap. III, ást 3 kap. I oddíl O, P, kap. II oddíl D, kap. III oddíl H, p ílohy 2, 4 (mimo MPS) a kapitola 5 (kapitoly I – VI).

Více

Analýza hospodářského potenciálu dopravního - Dunaj-Odra-Labe

Analýza hospodářského potenciálu dopravního - Dunaj-Odra-Labe A.1.1 Vodní doprava ve Francii Z hlediska VNF, která je p edstavena níže, í ní p eprava nabízí mnohé výhody ve smyslu víceú elové infrastruktury. Projekty v dopravní infrastruktu e jsou obecn hnací...

Více

KC 1 - Předpis pro osobní přepravu

KC 1 - Předpis pro osobní přepravu Elektronická depeše EuroNight (vlak vyšší kvality) Elektronická pen ženka v ipu hotové In-karty Jízdní doklad zakoupený a vydaný prost ednictvím eShop D Internetový prodej jízdních doklad D na adre...

Více

Obsah - Hzs ČR

Obsah - Hzs ČR 2.2 Kontaktní body pro koordinaci pomoci na krajské úrovni Krajské opera ní a informa ní st edisko Hasi ského záchranného sboru Jihomoravského kraje – opera ní st edisko Krajského editelství HaZZ v...

Více

plán dopravní obslužnosti

plán dopravní obslužnosti VÝCHOZÍ BOD PRO AKTUALIZACI DOPRAVNÍHO PLÁNU ...................................................................................... 18 LEGISLATIVNÍ RÁMEC...............................................

Více