První věta termodynamiky - J. Heyrovský Institute of Physical

Komentáře

Transkript

První věta termodynamiky - J. Heyrovský Institute of Physical
Cvičení Fyzikální chemie I, 3. týden První věta termodynamiky ZS 2013/2014 J.Lengyel [email protected]‐inst.cas.cz 1) (ATKINS 2.19.b*) Spálením 2,25 mg antracénu C14H10(s) o molární hmotnosti 172,23 g mol‐1 v kalorimetrické bombě vzrostla teplota o 1,35 K. Tepelná kapacita kalorimetru je 68,3 J K‐1. Předpokládejte ideální spalování. Vypočtete standardní molární spalné teplo za konstantního objemu ΔU°m,sp a standardní molární spalné teplo za konstantního tlaku ΔH°m,sp. Neuvažujte žádné korekce. 2) (ATKINS 3.5.b*) Vypočítejte ΔH, když dva železné bloky, každý s hmotností 1 kg, jeden s teplotou 200 °C, druhý 25 °C se dají do vzájemného kontaktu v tepelně izolované nádobě. Specifická tepelná kapacita Fe je 0,449 J K‐1 g‐1 a můžeme předpokládat, že je v daném teplotním rozsahu konstantní. 3) (PFCH 4.58.) K 60 g ledu o počáteční teplotě −8 °C bylo přidáno takové množství vody o teplotě 25 °C, aby při 0 °C polovina ledu roztála. Vypočtěte hmotnost přidané vody při tomto ději. Teplo vyměněné s okolím je nulové. cp(H2O, s)=2,07 J K‐1 g‐1, cp(H2O, l)=4,18 J K‐1 g‐1, ΔHtání=336,4 J g‐1. 4) (Sbírka 3.16) Vypočítejte (a) na jakou teplotu se ohřeje vzduch ve válci s pohyblivým pístem při vratné adiabatické kompresi, (b) jaký je ve válci tlak po kompresi, (c) vnitřní energii, teplo, objemovou práci a entalpii. Počáteční teplota vzduchu je 350 K, počáteční tlak je 100 kPa a objem před kompresí je 506,3 cm3. Poměr maximálního a minimálního objemu má hodnotu 18. Při výpočtu uvažujte ideální stavové chování. Poissonova konstanta pro vzduch je 1,4. 5) (Sbírka 3.18). Určete konečný stav systému a práci vykonanou při nevratné adiabatické expanzi 1 mol ideálního plynu. Počáteční stav systému: p1 = 0,2 MPa, Vm1 = 5 dm3 mol–1, CVm○ = 20,8 J K–1 mol–1. Expanze probíhá proti stálému vnějšímu tlaku po= 0,16 MPa 6) (Sbírka 3.20) Jeden mol ideálního plynu byl převeden vratně z tlaku p1 = 2 MPa a objemu Vm1 = 1 dm3 mol–1 na objem Vm2 = 2 dm3 mol–1 podél křivky, kterou lze vyjádřit vztahem 1
0,5.
0.5
kde p je tlak v MPa, V molární objem v dm3 mol–1. Určete objemovou práci. (*Atkins, P.; de Paula, J., Atkins’ Physical Chemistry. 8th ed. Oxford University Press: New York, 2006) 

Podobné dokumenty

pdf2 - WordPress.com

pdf2 - WordPress.com Možný příklad do zápočtového testu V 1 litru vody bylo rozpuštěno 0,1 g mravenčí kyseliny. Vypočítejte pH tohoto roztoku. Disociační konstanta kyseliny mravenčí je 1,77.10-4. Řešení: pH = 3,27

Více

pdf1 - WordPress.com

pdf1 - WordPress.com za uvedené teploty a tlaku (a) 200 kPa, (b) 600 kPa. (Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/PFCHI.pdf, příklad 6/57) Řešení: a) ΔG = 1,09 kJ/mol – převládá dehydrogenace; b) ΔG = -7,13 kJ/mol –...

Více

Čtvrté cvičení z FCH2 – První a druhá věta

Čtvrté cvičení z FCH2 – První a druhá věta 1. Vypočtěte práci potřebnou na vratné stlačení 1 mol ethanu při 300 K z objemu 20 dm 3 na 2 dm3, pokud se ethan chová jako ideální plyn. Určete tutéž práci za předpokladu, že pro ethan platí do tl...

Více

NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE

NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE e. s nejméně rozvětvenými bočními řetězci f. s nejvyšším počtem násobných vazeb i. je-li počet násobných vazeb stejný, pak je základním ten delší. ii. je-li počet násobných vazeb stejný a řetězce j...

Více

Ksicht-1

Ksicht-1 práci opomněli uvést. Oba roztoky se ovšem lišily svým pH. Absorbance prvního roztoku, jehož pH bylo 7,00, byla 0,672 při vlnové délce 625 nm. Absorbance druhého roztoku, jehož pH bylo 9,00, byla p...

Více

cp= ∂H cV= ∂U

cp=  ∂H cV=  ∂U 400 kJ. Počáteční teplota Fe3O4 je 300 K a jeho tepelná kapacita je dána vztahem c°pm =86,260,20892 T [ JK −1 mol−1 ] Vypočtěte maximální dosažitelnou teplotu při ohřevu probíhajícím za konstantní...

Více

10.Vztahy mezi goniometrickými funkcemi, grafy goniometrických

10.Vztahy mezi goniometrickými funkcemi, grafy goniometrických Základní rovnice y = a . sin ( b x + c ) a ….ovlivňuje výšku grafu b…. ovlivňuje šířku grafu c ….posunuje graf … + doprava , - doleva Cvičení : 1) V 〈 0,2π 〉 sestrojte grafy funkcí a) y= sin x c) y...

Více

HV - CoNet

HV - CoNet (R + jωL )(G + jωC ) = 1,8 ⋅10 −2 ∠80,63o = (0,2931 + j1,775) ⋅10 −2 km -1.

Více

řešené

řešené Odchylka δ volného okraje bimetalu od původní svislé polohy je δ = r (1 − cos ϕ) = 0,75 mm .

Více