zápis OZ

Transkript

zápis OZ
Zápis
ze 3. zasedání zastupitelstva obce Holín ,
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 18. února 2011
Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva
bylo řádně svoláno zveřejněním oznámení. Všichni členové zastupitelstva obdrželi pozvánku
o jeho konání .
Na jednání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva obce a proto je jednání usnášeníschopné.
Přítomni: Ing. Sádlo Radomír, Havelka Jan, Ing. Macounová Alena, Haken Roman,
Hanyš Pavel, Hátlová Jana, Taneček Jaroslav, Zajíc Jan
Omluveni: Drahoňovský Karel
Zahájení v 18.00 hod.
Skončeno v 21.00 hod.
Zapisovatel : p. Lufinková Irena
Ověřovatelé: p. Taneček Jaroslav, p. Kubín Jiří
Přítomno občanů: cca : 19
Program jednání :
1. odsouhlasení programu
2. kontrola usnesení 2. veřejného zasedání zastupitelstva
3. dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4/05 s firmou SURPMO a.s.
Hradec Králové
4. dodatek pojistné smlouvy pro pojištění podnikatelských rizik
Trend 07 č. 8602660997 (pojišťovna Kooperativa)
5.žádost o dotaci – rekonstrukce zařízení pro volnočasové aktivity
hřiště Holín
6.žádost o poskytnutí příspěvku na provoz turistických cyklobusů
7. žádost o poskytnutí finančního příspěvku f. Pekařství Bohemia s.r.o.
8.žádost o poskytnutí finančního příspěvku na restaurování kulturní
památky – varhany kostela v Ostružně
9. žádost o pronájem parkovacího místa (pí. Špačková, Holín)
10. směna pozemků mezi obcí Holín p.č.536/2 v k.ú. Pařezská Lhota
a spoluvlastníky pozemků (p. Pospíchalová, p. Zajíčková,
p. Schliková) p.č. 187/2 a p.č. 16/1 v k.ú.v k.ú. Prachov s finančním
vyrovnáním dle znaleckého posudku
11. rozpočet obce Holín na rok 2011
12.různé
13. diskuse
K bodu 1. programu
Starosta přednesl návrh programu dle pozvánky. Bod číslo 12 byl rozšířen o :
- informativní seznámení s výsledky auditu provedeného pracovníky
Královéhradeckého kraje
- dodatek smlouvy ke stávajícím smlouvám na vyhrazená parkovací místa
1
-
žádost SDH Holín o poskytnutí finančního příspěvku na dopravu občanů při pořádání
plesu
p. Hátlová – požádala o doplnění programu:
- odstoupení z funkce členky finanční výboru
pro
proti
zdržel se
Sádlo,Havelka, Macounová, Haken, Hanyš, Hátlová, Taneček, Zajíc
K bodu 2. programu
Kontrola usnesení 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce - bez připomínek
K bodu 3. programu
Seznámení s obsahem „Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4/05 uzavřené ke dni 5.4.2005
mezi Obcí Holín a firmou SURPMO a.s.
Smluvená celková cena za dílo činí 537 200,-- Kč (původní částka 535 500,-- Kč). K navýšení
celkové ceny došlo v důsledku zvýšení sazby DPH o 1 % bod. ( z 19% - na 20%).
pro
proti
zdržel se
Sádlo,Havelka, Macounová, Haken, Hanyš, Hátlová, Taneček, Zajíc
K bodu 4. programu
Starosta seznámil přítomné se změnami v pojistné smlouvě č. 8602660997 (poj. Kooperativa).
- Navýšení pokladního limitu z 20.000,-- Kč na 50.000,- Kč
- Pojištění čekárny v Horním Lochově
- Pojištění ostatních staveb občanské vybavenosti a drobné stavby (pomníky,
zvonice,informační systémy, veřejné osvětlení, oplocení, lavičky, dětská hřiště)
Celkové roční pojistné se zvýší na částku 12.302,-- Kč. (původní částka byla 11.564,--Kč)
pro
proti
zdržel se
Sádlo,Havelka, Macounová, Haken, Hanyš, Hátlová, Taneček, Zajíc
K bodu 5. programu
Starosta přednesl návrh na schválení podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
na rekonstrukci hřiště v Holíně (u obecního úřadu).
Předpokládaný souhrn finančních potřeb projektu
540 000,-- Kč
Žádost o dotaci ze státního rozpočtu (70 %)
378 000,-- Kč
Vlastní zdroje účastníka programu
162 000,-- Kč
V případě schválení a přidělení dotace – realizace povrchu hřiště v letošním roce .
pro
proti
zdržel se
Sádlo,Havelka, Macounová, Haken, Hanyš, Hátlová, Taneček, Zajíc
2
K bodu 6. programu
Přítomní byly seznámeni s obsahem žádosti o poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,-- Kč na
provoz cyklobusů v roce 2011 (Dobrovolný svazek obcí MIKROREGION ČESKÝ RÁJ).
Podání vlastní žádosti bylo podloženo požadavky občanů obce.
pro
proti
zdržel se
Sádlo,Havelka, Macounová, Hanyš, Taneček, Zajíc
Haken, Hátlová
K bodu 7. programu
Starosta seznámil přítomné s obsahem žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve formě
peněžitého daru na podporu předmětu podnikatelské činnosti obchodní firmy PEKAŘSTVÍ
BOHEMIA s.r.o. v částce 6.000,-- Kč/rok. Nevyužíváno občany.
pro
proti
zdržel se
Sádlo, Havelka, Macounová, Haken, Hanyš, Hátlová, Taneček, Zajíc
K bodu 8. programu
Starosta přednesl návrh na odsouhlasení poskytnutí finančního příspěvku do programu
restaurování kulturní památky – varhany kostela v Ostružně ve výši 10.000,-- Kč.
Rozhodující částka je poskytována z dotačního titulu Královéhradeckého kraje. Poskytnutí
dotace je však podmíněno závazkem 30% finanční spoluúčasti, která je zajišťována formou
příspěvků přilehlých obcí, prostřednictvím darů a příspěvků do s.o.s. sbírky.
pro
proti
zdržel se
Sádlo,Havelka, Macounová, Hanyš, Taneček, Zajíc
Haken, Hátlová
K bodu 9. programu
Seznámení se žádostí na pronájem 1 parkovacího místa (pí. Špačková z Holína)
-parkovací místo musí být na veřejném prostranství mimo komunikaci
-úklid tohoto prostoru (včetně úklidu sněhu) bude zajišťovat žadatel na vlastní náklady
-označení vyhrazeného místa k parkování vozidla provede žadatel na vlastní náklady
-pronájem 1 parkovacího místa bude bezúplatný
pro
proti
zdržel se
Sádlo,Havelka, Macounová, Haken, Hanyš, Hátlová, Taneček, Zajíc
K bodu 10. smlouvy
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo směnu pozemků mezi Obcí Holín ( pozemek p.č. 536/2
v k.ú. Pařezská Lhota o výměře 574 m2) a spoluvlastníky pozemků (p. Pospíchalová, p.
Zajíčková, p. Schliková) p.č. 187/2 v k.ú. Prachov o výměře 473 m2 ,
p.č. 16/1 v k.ú Prachov o výměře119 m2. Finanční vyrovnání bude provedeno na základě
vypracovaného znaleckého posudku, který bude přílohou směnné smlouvy.
3
pro
proti
zdržel se
Sádlo,Havelka, Macounová, Haken, Hanyš, Hátlová, Taneček, Zajíc
K bodu 11. programu
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se změnami , které byly zapracovány do „Návrhu
rozpočtu obce na rok 2011“ po pracovním jednání zastupitelstva obce v Pařezské Lhotě.
Úpravy se týkaly položek : Údržba a těžba v obec. lesích, čekárna na Pařezské Lhotě, nákup
kontejnerů na posyp. materiál, ostatní osobní výdaje – mapování Pař. Lhota, revize a opravy
dětských hřišť, navýšení částky v oddělení požární ochrany). Po diskusi k předloženému
Návrhu rozpočtu byla odsouhlasena změna : Převedení částky 50.000,-- Kč (ostatní osobní
výdaje- mapování Pařezské Lhoty) do položky finanční rezerva. Poté byl rozpočet obce na
rok 2011 odsouhlasen.
pro
proti
zdržel se
Sádlo,Havelka, Macounová, Hanyš, Taneček, Zajíc
Haken
Hátlová
K bodu 12.1. programu
Přítomní byli seznámeni s výsledkem „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Holín za rok 2010“
Závěr: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a. zákona č. 420/2004 Sb.)
K bodu 12.2. programu
Starosta obce je pověřen k vypracování dodatku ke stávajícím Smlouvám na vyhrazená
parkovací místa.
- úklid a udržování pořádku (včetně úklidu sněhu) vyhrazených parkovacích míst bude
provádět nájemce na vlastní náklady
V případě, že s dodatkem smlouvy nebudou nájemci vyhrazených parkovacích míst souhlasit
budou tyto uzavřené smlovy vypovězeny.
pro
proti
zdržel se
Sádlo,Havelka, Macounová, Haken, Hanyš, Hátlová, Taneček,
Zajíc
K bodu 12.3. programu
Žádost o odsouhlasení příspěvku na úhradu faktury za dopravu občanů na ples pořádaný
SDH Holín - maximální částka 1.000,-- Kč.
pro
proti
zdržel se
Sádlo,Havelka, Macounová, Haken, Hanyš, Hátlová, Taneček,
Zajíc
4
K bodu 12.4. programu
Odstoupení pí. Hátlové z funkce člena finančního výboru na základě vlastního rozhodnutí.
Důvod: nedodržování usnesení z 24. 11. 2010 , kde bylo stanoveno pravidlo činnosti
finančního výboru a nemožnosti ovlivnit jeho činnost.
K bodu 13. programu
-
-
seznámení se žádostí o pokácení náletových dřevin na pozemku p.č. 449/1 v k.ú.
Pařezská Lhota z důvodu příjezdu na stavební pozemek
výzva k podávání návrhů na využití 1. patra školy v Holíně
pí. Opatřilová - projednat s místními podnikateli (firma p. Havránka, f. Fabio)
vytvoření vlastních parkovacích míst pro vozidla vlastních zaměstnanců, aby
nedocházelo k parkování vozidel na obecních pozemcích a zastávce autobusu
Ing. Macounová – sdělení, že nelze z časových důvodů akceptovat měsíční kontroly
finančního výboru
pí. Koťátková – dotaz ohledně přibližného termínu realizace VO na Prachově
pí. Hakenová – poskytovat informace bez emocí a to, co lze zveřejnit poskytnout
pí. Hátlová – poskytnout informace ohledně kontrol komínů, popř. poskytnout kontakt
na pracovníka, který tuto službu provádí
pí. Koťátková - připomínka k vybudování odvodňovacího kanálku na Prachově a
vyčištění žlábku pro odtok vody u holínského hřbitova
12.3.2011 v 10.00 hod. – obecní domek „Hasinda“ v Horním Lochově – schůzka
projektanta a zástupcem firmy OBIS Nová Paka s občany, kteří zažádali o přípojku
k veřejnému vodovodu. Zde budou projednány technické otázky a způsob financování
jednotlivých přípojek.
5
Usnesení obecního zastupitelstva Holín ze dne 18. února 2011
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1.
Program veřejného zasedání obecního zastupitelstva.
2.
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 4/05 s firmou SURPMO a.s.
3.
Dodatek Pojistné smlouvy č. 8602660997 pro pojištění podnikatelských
rizik – TREND 07 .
4.
Podání žádosti na poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj na
úpravu povrchu hřiště v Holíně se souhlasem úhrady 30% z vlastních
zdrojů.
5.
Příspěvek na provoz cyklobusů v částce 3.000 Kč.
6.
Finanční příspěvek na restaurování kulturní památky varhan
kostela v Ostružně v částce 10.000 Kč.
7.
Pronájem 1 parkovacího místa bezúplatně pí. Špačkové z Holína
8.
Směnu pozemků :
Obec Holín p.č. 536/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Pařezská Lhota o výměře 574 m2
a
společenství vlastníků (Margareta Pospíchalová, Helena Zajíčková, Ilona
Schliková) p.č. 187/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Prachov
o výměře 473 m2 a p.č. 16/1 ostatní plocha, neplodná v k.ú. Prachov
o výměře 119 m2 s finančním vyrovnáním dle znaleckého posudku
9.
Rozpočet obce Holín na rok 2011.
10.
Vypracování dodatku ke stávajícím Smlouvám na vyhrazená parkovací místa.
Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
1.
Finanční příspěvek firmě PEKAŘSTVÍ BOHEMIA.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
Kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání obecního zastupitelstva.
2.
Seznámení s výsledkem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Holín za rok 2010.
3.
Žádost o vykácení náletových dřevin na pozemku p.č. 449/1 v k.ú. Pařezská
Lhota.
4.
Odstoupení pí. Jany Hátlové z funkce členky finančního výboru.
Starosta obce:
Místostarosta obce:
ing. Sádlo Radomír
Havelka Jan
Ověřovatelé zápisu: Taneček Jaroslav
Kubín Jiří
Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
6

Podobné dokumenty

7. zasedání - Kolej Blanice VŠE v Praze

7. zasedání - Kolej Blanice VŠE v Praze KR Blanice odhlasovala využití finančních prostředků z kolejního fondu na ladění klavíru na koleji. K čerpání lze využít částku až do výše 10 000 Kč. 9. Podněty z boxu na přání a stížnosti Zvířata ...

Více

Advokátní kancelář LISSE LEGAL

Advokátní kancelář LISSE LEGAL Řešit spor prostřednictvím arbitráže reprezentuje vložit do smlouvy, kterou uzavíráte se svým obchodním partnerem, tzv. rozhodčí doložku. Rozhodčí doložka sjednaná ve smlouvě mezi Vámi a Vaším obch...

Více

Otevřít jako PDF

Otevřít jako PDF www.facebook.com/penzion.dian a.blata?fref=ts

Více