centrum zahradní skleník jméno tellys

Komentáře

Transkript

centrum zahradní skleník jméno tellys
Školní vzdělávací program Pestrá škola
Motto:
„Každý člověk má svou hodnotu a může se stát
rovnocenným partnerem každého z nás.“
Základní škola praktická a speciální
Vítězství 29
Mariánské Lázně
353 01
Školní vzdělávací program Pestrá škola pro základní školu praktickou jejíž činnost vykonává
Základní škola praktická a speciální Mar. Lázně, Vítězství 29, příspěvková organizace
2. verze vstupuje v platnost dnem 1.9.2009 č.j. 430/09.
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název programu:
Školní vzdělávací program Pestrá škola
Předkladatel
Název školy:
Základní škola praktická a speciální
Adresa,:
Vítězství 29, Mar. Lázně, 353 01
Kontakty:
tel. 354 673 216, 354 673 112, 728 166 026
e-mail: [email protected]
Ředitelka školy:
Mgr. Ivana Tormová
Koordinátor ŠVP:
Mgr. Jitka Hanzlíková
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
47724978
IZO:
600066606
Zřizovatel
Název:
Město Mariánské Lázně
Adresa:
Ruská 155, Mar. Lázně,
Kontakty:
tel. 354 922 111
Platnost dokumentu od 1.září 2009
Podpis ředitelky školy:
____________________________
Razítko školy:
Dne 18. srpna 2009
2
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Úplnost, velikost a umístění školy:
Základní škola praktická a speciální Mar. Lázně (dále ZŠ) je státní, plně organizovaná
základní škola v klidnější zóně města Mar. Lázně – Hamrníky, umístěná na prostorném
oploceném pozemku. Je úplnou základní školou, která může poskytnout až sto dvaceti žákům
základní vzdělání v 1. až 9. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ (dále ZŠp), základy
vzdělání v 1. až 10. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ (dále ZŠs) a přípravu na vstup
do 1. třídy v PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ
Výuka probíhá ve třídách, kde jsou zpravidla vyučovány dva postupné ročníky. Škola
vlastní svou rozlehlou zahradu, která je využívána jak k výuce praktických činností nebo
k běžné výuce v letním období, tak k relaxaci a pro rekreační přestávky. Na školní zahradě
jsou dva velké skleníky, zákoutí s posezením, dětský koutek a venkovní stůl pro stolní tenis.
Školní budova je tvořena původní stavbou a přístavbou, obě části jsou propojené
spojovacím krčkem. Obě budovy jsou prostorné a světlé, chodby jsou vhodné pro aktivní
odpočinek o přestávkách. Interiér školy je barevný, vyzdobený žákovskými pracemi a
květinami. Třídy jsou prostorné, teplé, světlé, vybavené většinou jednomístnými lavicemi.
Vybavení školy:
Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách ( počítačová učebna,
žákovská knihovna, která zároveň slouží jako učebna pro individuální logopedickou péči,
relaxační místnost s hudebnou, keramická dílna, prostorné dílny, cvičná kuchyně a
tělocvična). Součástí školy je i školní družina a ranní klub, které využívají pro svojí činnost
vhodnou oddělenou hernu a školní zahradu. Škola má ve správě nově zrekonstruované
multifunkční sportovní hřiště vzdálené 150 metrů.
Co se týče materiálních a technických podmínek, vybavení všech odborných učeben i
kmenových tříd je na velmi dobré úrovni. Všechny učebny jsou zařízeny novým moderním,
pro individuální výuku vhodným nábytkem. Za zmínku stojí vybavení počítačové učebny,
keramické dílny, relaxační místnosti, cvičné kuchyně a výtvarného a tělovýchovného
kabinetu. Škola každoročně investuje značnou část finančních prostředků na nákup a obnovu
didaktických hraček, učebních pomůcek a učebnic, zejména pomůcek speciálně
kompenzačních.
Silnými stránkami školy jsou zejména:








rodinné a vlídné prostředí, ve kterém se děti dobře cítí
umístění SPC v budově školy
přípravná třída - jediná v Mar. Lázních a okolí
každoroční odborné výcviky – plavecký, bruslařský, lyžařský
mimoškolní aktivity pro žáky naší školy – kroužky (sportovní, výtvarné, keramické)
mimoškolní aktivity pro veřejnost – keramické kurzy a kroužky
individuální logopedická péče pro potřebné žáky
velmi dobrá spolupráce s oborem sociální péče při MěÚ Mar. Lázně
3
 bezbariérový přístup do přízemí obou budov a další postupná úprava na školu bez
bariér
Charakteristika pedagogického sboru:
Počet zaměstnanců ZŠ
- ředitelka školy
- zástupky školy
- učitelé
- vychovatelka školní družiny
- správní zaměstnanci
1
1
9
1
4
Kvalifikovanost ped. pracovníků
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
6
6
Charakteristika žáků:
V základní škole praktické jsou vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením a
s lehkým mentálním postižením v kombinaci s autismem, tělesným postižením, se smyslovým
postižením, poruchami chování, pozornosti a specifickými poruchami učení. Žáky Základní
školy praktické v Mar. Lázních jsou nejen děti místní, ale i z přilehlých obcí, neboť se jedná o
školu spádovou. Děti sem bývají zařazeny většinou v průběhu školní docházky ze základních
škol běžného typu, nebo jsou vřazeny přímo, zpravidla po absolvování přípravné třídy. Škola
nabízí diagnostický pobyt dle přání rodičů a individuálních potřeb žáků.
Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce:
V ZŠp probíhá několik dlouhodobých projektů:





„Příroda a my“ (třídění odpadu, péče o životní prostředí v okolí školy apod.)
„Moje zdraví“ (první pomoc, pitný režim, péče o chrup apod.)
„Bezpečně na cestách“ (bezpečná cesta do školy, dopravní hřiště, cykloturistika apod.)
„Čtvero ročních období“ - 1. stupeň
„Dospívání a zdraví“ – 8. a 9. ročník v předmětu společenská výchova
Mezinárodní spolupráce na ZŠp zatím neprobíhá. Se zahájením výuky německého
jazyka bychom uvažovali o spolupráci s německou partnerskou školou.
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty:
Při škole pracuje školská rada. Usilujeme o partnerský vztah mezi školou a rodiči, ale
to se nám vzhledem k nižší sociokulturní úrovni některých rodičů zatím nedaří. Škola
pravidelně organizuje 2x ročně třídní schůzky, 2x ročně konzultační den, rodiče mohou
kdykoliv navštívit výuku. Mezi nejúspěšnější formy komunikace a spolupráce patří
individuální konzultace s rodiči a poradenská pomoc.
Úspěšná dlouhodobá spolupráce probíhá na úrovni výstav a jiných prezentací prací
našich žáků s vedeními významných kulturních a rekreačních center v Mar. Lázních.
Aktivně spolupracujeme se Spc K. Vary, se speciálními pedagogy ze Základní školy a
Mateřské školy pro sluchově postižené v Plzni, s koordinátorem PAS, s odbornými lékaři,
4
s dotčenými odbory sociální péče, s nízkoprahovým zařízením KOTEC o.s., s PoČR, s
Městskou policií ML a nově s Centrem podpory rodiny.
V září 2007 se ZŠ stala zařízením pro odborné stáže vzdělávacího programu
„Studium asistenta pedagoga“ pořádaného NIDV, pracoviště K. Vary.
3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
Zaměření školy:
Základní škola praktická je dle Školského zákona škola samostatně zřízená pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou žáci se zdravotním postižením zdravotním
znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Obsah, formy a metody vzdělávání musí
odpovídat jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Cílem školy je vytvořit těmto žákům
takové podmínky, aby jejich vzdělávání bylo úspěšné. Proto se ŠVP opírá nejen o kvalitní
pedagogickou činnost vyučujících, ale využívá co nejvíce pomoci pedagogických asistentů.
Škola je přihlášena do sítě škol TVOŘIVÁ ŠKOLA. Činnostní učení, které je
základem tohoto typu výuky, je na naší škole samozřejmostí. Do výuky čtení jsou zavedeny
prvky SPLÝVAVÉHO ČTENÍ, což je metoda čtení, která napomáhá lepšímu rozvoji
čtenářských dovedností jak začínajících čtenářů, tak žáků se sníženou schopností naučit se
číst. Dále k nácviku čtenářských dovedností využíváme prvků GENETICKÉ METODY
ČTENÍ.
Cílem ŠVP je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělání a motivovat jej
k celoživotnímu učení, rozvíjet jeho osobnost a individualitu.
Vzhledem k individuálním možnostem našich žáků preferujeme individuální vzdělávání.
Přesto lze říci, že obecně klademe největší důraz na trivium (čtení, psaní, počítání), občanskou
výchovu a pracovní vyučování, neboť tyto znalosti a dovednosti budou základem jejich
pozdějšího zaměstnání a úspěšného života.
Celý vyučovací proces se odehrává na základě vlastních zkušeností žáků a jejich
prožitků. Používáme takové speciálně pedagogické metody a formy výuky, které podporují
samostatné myšlení, schopnost využít získané poznatky v životních situacích, s jejíchž
pomocí mohou žáci dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem.
Uvědomujeme si, jak je důležité chápat učivo nikoliv z pohledu CO učím, ale PROČ to učím
a PROČ se tomu má učit žák. Nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a
propojení s praktickým životem.
Nejdůležitější cíle základního vzdělávání jsou:
 umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů
 vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i
druhých
 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a
v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému
prostředí i k přírodě
 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný
5


vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a
profesní orientaci
Výchovné a vzdělávací strategie:
Jde o společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce, jimiž škola cíleně utváří
a rozvíjí klíčové kompetence žáků.
KOMETENCE K UČENÍ
 učitel umožňuje žákům využívat vhodné naučené metody, strategie učení včetně
mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
 učitel předkládá studijní materiály a zdroje ve výuce v dostatečném výběru a
dostupným způsobem, aby žáci pracovali s učebnicemi, učebními materiály, učebními
pomůckami
 učitel vytváří příležitosti, při kterých žák používá základní pojmy z různých
vzdělávacích oblastí
 učitel zařazuje takové metody (především názorné), aby žák chápal obecně používané
termíny, znaky a symboly
 učitel vnímá a aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků a vede je
k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy, které vedou žáka k vnímání
problémové situace, rozpoznání problému a hledání nejvhodnějšího způsobu řešení
 učitel zadává úlohy rozvíjející tvořivost, učí žáky nenechat se při řešení problému
odradit nezdarem, vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu
 učitel vštěpuje žákům zodpovědnost a schopnost i dovednost přivolat pomoc v případě
ohrožení vlastní nebo jiné osoby
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 učitel se zajímá o názory a zkušenosti žáků, vytváří příležitosti pro vzájemnou
komunikaci žáků k danému úkolu, čímž rozvíjí srozumitelné vyjadřování v ústním
projevu a umění vést dialog
 učitel vybízí žáky, aby kladli otázky (k věci), a tím dosahuje, že žáci rozumí obsahu
sdělení a umí na něj přiměřeně reagovat
 učitel zadává úkoly a náměty, při kterých žáci zvládnou jednoduchou formu písemné
komunikace
 učitel žákům umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory a učí je
využívat získané
komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 učitel vnímá a respektuje každého žáka, vytváří příležitosti, aby žáci mohli posilovat
své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
 učitel využívá vzniklých situací a vytváří takové modelové situace, ve kterých žáci
získají povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
6



učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k rozpoznání nevhodného a
rizikového chování, uvědomují si jeho možné důsledky
učitel vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů lišících se od jejich vlastních,
naučí je navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi,
spolupracovat a snažit se upevňovat dobré mezilidské vztahy
učitel navozuje takové situace, při kterých žáci posilují sociální chování a
sebeovládání, jsou vnímaví k potřebám starých, nemocných a postižených lidí
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 učitel ukazuje žákům, jak použít znalost základních práv a povinností občanů, učí je
respektovat společenské normy a pravidla soužití
 učitel vede žáky, aby chápali nebezpečí rasizmu a xenofobie
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 učitel vytváří žákům prostor pro prezentaci, a tím je motivuje k zvládnutí základních
pracovních dovedností, operací a postupů, k rozšiřování svých komunikačních
schopností při kolektivní práci
 učitel vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu, sleduje úspěšnost
jednotlivých žáků, oceňuje jejich pokrok, a tím u žáků vytváří pozitivní vztah
k manuálním činnostem
 učitel vede ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a jiného
vybavení, k plánování úkolů a postupů, aby žáci dodržovali zásady bezpečnosti,
ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a
uplatňovali je při pracovních činnostech
 učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech, a tím rozvíjí
schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
 učitel seznamuje žáky s různými pracovními technikami a postupy tak, aby si mohli
vytvořili konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí
Zabezpečení výuky žáků s individuálními vzdělávacími plány:
Individuální vzdělávací plány (dále IVP) vytváříme na doporučení poradenských
zařízení žákům integrovaným, žákům, kteří neprospívají v jednom nebo několika předmětech
a již nemohou opakovat ročník, dále i dětem, které svými znalostmi v některém předmětu
převyšují rámec osnov daného ročníku. Žáky, kteří přišli na naši školu v průběhu plnění své
základní devítileté docházky ze ZŠ běžného typu, kde již opakovali ročník, zařazujeme
v souvislosti s rozsahem jejich vědomostí do stejného nebo i vyššího ročníku, tak aby
odpovídal počtu let školní docházky. Ve výjimečných případech mohou žáci během jednoho
školního roku splnit dva postupné ročníky.
Se souhlasem Krajského úřadu Karlovy Vary organizujeme KURZY NA DOPLNĚNÍ
ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ. Frekventanti mají denní docházku do školy, vypracovaný
individuální plán a jsou zařazeni do nejvyššího ročníku.
7
Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
NÁZEV
1.
2.
3.
TEMATICKÉHO
ROČ. ROČ ROČ
OKRUHU
OSOBNOSTNÍ
ROZVOJ
Rozvoj schopností HV,
ČJ,
VV,
poznávání
VV
VV,
HV
HV
Sebepoznání a
sebepojetí
PRV
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena
PRV
Kreativita
ČJ,
VV,
PV,
TV
ČJ,
VV,
PV,
TV
SOCIÁLNÍ
ROZVOJ
Poznávací
schopnosti
PRV,
ČJ
PRV
Mezilidské vztahy
PRV
PRV
Komunikace
ČJ
ČJ
PRV
ČJ,
VV,
PV,
TV
PRV
PRV
Hodnoty, postoje,
praktická etika
PRV,
TV
TV
5.
ROČ
6.
ROČ
7.
ROČ
8.
ROČ
9.
ROČ
HV,
INF
HV,
INF,
ČJ
Z,
ESV,
PV
EV,
ČJ,
PV
ESV,
ČJ,
PV
TV,
PRV
TV
TV,
ČJ,
ESV
TV,
INF
ESV
ESV
ČJ,
VV,
PV
VV,
PV
ESV,
ČJ,
PV,
INF
INF
ESV,
PV
TV,
SPV,
OV,
ESV
PV,
SPV
ESV,
SPV
ESV,
PV,
NJ,
INF
TV,
ESV
TV,
INF
PRV
Z,
ESV,
ČJ,
PV
TV,
ČJ,
ESV,
PŘ
PV
ČJ,
INF,
D
ČJ
ČJ,
INF
INF,
D
INF,
NJ
ČJ
SPV
ČJ,
PV
PV,
TV
OV
NJ,
SPV
TV,
ČJ,
PV
OV,
NJ
NJ
PV
PV
TV,
PV
TV,
ČJ,
PV,
D
PRV
ČJ
Spolupráce a
soutěživost
MORÁLNÍ
ROZVOJ
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
4.
ROČ
TV
ČJ
ČJ
PRV,
TV
TV
TV
TV
PV
PV,
TV
OV,
ČJ,
PV,
NJ
TV,
PV,
SPV
OV,
PV
ESV,
SPV
INF,
ESV,
PV
TV,
PV
PV,
SPV
TV,
PV
8
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
NÁZEV
1.
2.
3.
TEMATICKÉHO
ROČ. ROČ ROČ
OKRUHU
Občanská společnost a
škola
Občan, občanská
společnost a stát
Formy participace občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
NÁZEV
1.
2.
3.
4.
TEMATICKÉHO
ROČ. ROČ ROČ ROČ
OKRUHU
Evropa a svět nás
zajímá
Objevujeme Evropu
a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTŮRNÍ VÝCHOVA
NÁZEV
1.
2.
3.
4.
TEMATICKÉHO ROČ. ROČ ROČ ROČ
OKRUHU
Kulturní rozdíly
HV
HV
HV
VV
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip
sociálního
smíru a solidarity
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ROČ ROČ ROČ ROČ ROČ ROČ
PRV
PRV
OV
PRV
OV
OV
OV
OV,
D
D
D
PRV
OV
OV
OV,
D
5.
6.
7.
8.
9.
ROČ ROČ ROČ ROČ ROČ
PRV
D
D
PRV
PRV
Z, D
Z
5.
6.
ROČ ROČ
VV
OV
7.
8.
ROČ ROČ
Z, PŘ,
D
OV,
ČJ
D
ČJ,
PŘ
PRV
PRV
ČJ
PRV, VV
VV
NJ
PŘ
PŘ
D
ČJ
Z, NJ
OV
9.
ROČ
Z
OV, ČJ,
SPV, NJ,
D
OV
Z, OV
9
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
NÁZEV
1.
2.
3.
4.
5.
TEMATICKÉHO
ROČ. ROČ ROČ ROČ ROČ
OKRUHU
Ekosystémy
PV
PV
PV
PV
PV,
PRV
Základní podmínky
PRV
života
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka
k životnímu
prostředí
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
NÁZEV
1.
2.
3.
TEMATICKÉHO
ROČ. ROČ ROČ
OKRUHU
TEMATICKÉ
OKRUHY
RECEPTIVNÍCH
ČINNOSTÍ
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení
a reality
Fungování a vliv médií
ve společnosti
TÉMATICKÉ
OKRUHY
PRODUKTIVNÍCH
ČINNOSTÍ
Tvorba mediálního
sdělení
6.
ROČ
7.
ROČ
8.
ROČ
9.
ROČ
Z, PŘ
PŘ
PŘ
Z, PŘ
Z,
PV,
PŘ
Z,
PV,
PŘ
Z
Z,
PV,
PŘ
PV
PV,
PŘ
PV, PŘ,
CH
Z,
PV,
PŘ, F
F
PV,PŘ,
CH
Z, PŘ
4.
5.
6.
7.
ROČ ROČ ROČ ROČ
ČJ
ČJ
VV
ČJ
ČJ
ESV
ESV
VV
ČJ
ESV
ESV,
ČJ
PŘ,
CH, F
8.
9.
ROČ ROČ
ČJ
ESV
ESV,
SPV
ČJ
SPV
ESV
ESV,
NJ
Všechna průřezová témata budou zpracovávána v rámci vyučovacích předmětů, viz
tabulka, forma a způsob realizace budou aktuálně upravovány dle podmínek školy a charakter
žáků a konkrétní podoba bude zahrnuta v učebních a tématických plánech.
10
4. UČEBNÍ PLÁN
PRVNÍ STUPEŇ
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem
ČJ (ŘV)
5 (1)
5 (1)
6 (1)
7
7
33
Ročník
ČJ
NJ
M
INF
D
OV
F
CH
PŘ
Z
ESV
SPV
TV
PV
Celkem
6.
7.
8.
9.
Celkem
7
7
6
5
0
0
2
2
4
6
6
5
5
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
0
1
1
2
4
1
1
1
1
4
0
0
0
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
3
2
2
1
8
0
0
1
1
2
3
3
3
3
12
6
6
6
6
30
30
31
31
122
M
4
4
5
5
5
23(1.d)
INF.
0
0
0
1
1
2
PRV
2
2
3
3
3
13(1.d.)
VV
1
1
1
1
1
5
HV
1
1
1
1
1
5
TV (alt.)
3 (1)
3 (1)
3 (1)
3
3
18(3.d)
PV
3
3
4
4
5
19(4.d)
CELKEM
21
21
25
25
26
118
DRUHÝ STUPEŇ
25(6.d)
22(2.d)
24(4.d)
Poznámky k učebnímu plánu:
Český jazyk a literatura – vyučovací předmět se nazývá ČESKÝ JAZYK - ČJ jeho součástí je i
řečová výchova - ŘV
Cizí jazyk – bude vyučován NĚMECKÝ JAZYK - NJ
Matematika a její aplikace - vyučovací předmět se nazývá MATEMATIKA - M
Informační a komunikační technologie - vyučovací předmět se nazývá INFORMATIKA –INF
Člověk a jeho svět - vyučovací předmět se nazývá PRVOUKA – PRV
DĚJEPIS – D
Výchova k občanství - vyučovací předmět se nazývá OBČANSKÁ VÝCHOVA – OV, její
součástí je v 8. a 9. ročníku svět práce = předprofesní příprava
FYZIKA – F
CHEMIE – CH
PŘÍRODOPIS – PŘ
ZEMĚPIS – Z
HUDEBNÍ VÝCHOVA – HV
VÝTVARNÁ VÝCHOVA – VV
ESTETICKÁ VÝCHOVA – ESV, vznikl sloučením HV a VV, vyučován na 2. stupni
Výchova ke zdraví – vyučovací předmět se nazývá SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA – SPV
TĚLESNÁ VÝCHOVA – TV
Člověk a svět práce - vyučovací předmět se nazývá PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ – PV
11
5. UČEBNÍ OSNOVY
Český jazyk
Vyučovací předmět Český jazyk vznikl vyčleněním ze vzdělávací oblasti Jazyk a
jazyková komunikace. Vyučovací předmět Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. i 2.
stupně. Naším prvořadým cílem je vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Přitom
klademe důraz na čtení s porozuměním. Na 2. stupni využíváme k upevňování čtenářských
dovedností odborné texty z knih, časopisů a internetu týkající se historie, geografických
zajímavostí, významných společenských událostí apod. Snažíme se rozvíjet dorozumívací
schopnosti, obohacovat slovní zásobu a seznamovat žáky se spisovnou podobou českého
jazyka. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité pro získávání poznatků
ve všech dalších oborech. Je rozdělen do 3 specifických složek. Komunikační a slohová
výchova, Jazyková výchova, Literární výchova.
Na 1. stupni jsou k výuce čtení používány alternativní metody výuky (splývavé čtení,
prvky genetické metody čtení atd.) Některá témata jsou realizována formou krátkodobých
projektů. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou
a texty na internetu.
Do předmětu Český jazyk je v 1. – 3. ročníku v rámci komunikační výchovy
vyučována řečová výchova (logopedická cvičení, říkanky, básničky, jazykolamy).
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- rozvíjení řečových schopností, emocionálního a estetického vnímání
- srozumitelnému vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka
- dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ve sdělování názoru
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku
- osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských
dovedností a čtení s porozuměním
- zvládání orientace v textech různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu
v běžných situacích
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět v 1.
až 9. ročníku následovně:
1.r. – 6h
2.r. – 6h
3.r. – 7h
4.r. – 7h
5.r. – 7h
6.r. – 7h
7.r. – 7h
8.r. – 6h
9.r. – 5h
V rámci předmětu Český jazyk a literatura se realizují tato průřezová témata: OSV,
MKV, MDV, VMEGS.
12
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně INF, ve školní a městské knihovně.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
- zadává takové úkoly, které vedou žáka k vyhledávání a využívání informací
v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- vede žáka k tomu, aby dokázal popsat problém a svěřit se s ním, při řešení
složitějších problémů žák požádá o radu a řídí se jí
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vytváří příležitosti pro využívání tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí,
k pochopení běžně užívaných textů, záznamů a obrazových materiálů
klade otevřené otázky, kterými vede žáka k vyjádření svých názorů, postojů a ke
schopnosti vhodnou formou obhájit svůj názor
umožňuje žákovi využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační
prostředky
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vytváří a využívá příležitosti, při kterých žák respektuje pravidla práce v týmu a
svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
Kompetence občanské
Učitel:
- vede žáka ke zvládání běžné komunikace s úřady
Kompetence pracovní
Učitel:
- podporuje žáka při využívání získané znalosti a zkušenosti a vytváření si představy o
možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
13
Oblast:
Předmět:
Období:
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
1.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Průpravná diferenciační cvičení
a hry
první
Žák by měl:
-orientovat se v budovách školy
-znát jednotlivé vyučující
-vyjadřovat své pocity ze školy
-popisovat obrázek
-orientovat se na ploše
-určovat a řadit předměty podle
velikosti
-porovnávat podobné obrázky
-hledat rozdíly
-uvolňovacími a průpravnými
cviky se připravovat na psaní
(prvky psacích písmen)
-správně sedět, dodržovat správný
úchop a zacházení s psacím
náčiním
-přečíst a napsat tiskací podobu
-velkého písmene O
-připojit hlásku O k syčivému
zvuku (sooo)
-učit se mluvit zřetelně,
srozumitelně, v jednoduchých
větách
-řeč rozvíjet v jednoduchých
říkankách
-řadit předměty za sebou
-procvičovat pojmy vlevo, vpravo
-dokázat uspořádat předměty zleva
doprava
-tvořit věty k obrázkům z pohádek
-reprodukovat pohádku s pomocí
názoru
-utvořit dvou a tříslovné věty
-vybrat slova začínající na A
-vymýšlet slova začínající na A
-poznat tvar písmene Aa v textu
-používat a jako spojku
-rozlišit a správně vyslovit a / á
-vybrat slova začínající na I
-vymýšlet slova začínající na I
-poznat tvar písmene Ii v textu
-používat i jako spojku
-rozlišit a správně vyslovit i / í
-diferencovat spojku a / i v textu
-přečíst samohlásky Aa, Ii, Oo
-vybrat slova začínající na E
-vymýšlet slova začínající na E
-poznat tvar písmene Ee v textu
-rozlišit a správně vysloví e / é
Průřezová témata
OSV – sociální rozvoj –
poznávací schopnosti
 Rozvíjení psychomotorických
schopností a jemné pohybové
koordinace nutné k výuce
psaní
 Vytváření potřebných
hygienických návyků pro psaní
 Základy splývavého čtení,
manipulace s písmenem O
formou hry
 Základy techniky mluveného
projevu (tempo řeči a
pravidelné dýchání,
výslovnost, tvoření hlasu)
 Edukace a reedukace řeči
 Práce s knihou, jednoduchými
pohádkami
 Průpravná diferenciační cvičení
a hry
 Práce s knihou, pohádkovým
lístečky apod.
OSV – osobnostní rozvojkreativita
 Tvoření vět podle obrázku
 Sluchová a zraková analýza
hlásky A na počátku slov
 Manipulace s písmenem A
 Obrázkové čtení
 Sluchová a zraková analýza a/á
 Sluchová a zraková analýza
hlásky I na počátku slov
 Manipulace s písmenem I
 Obrázkové čtení
 Sluchová a zraková analýza i/í
 Práce s textem, manipulace
s písmeny a, i, o
 Sluchová a zraková analýza
hlásky E na počátku slov
 Manipulace s písmenem E
 Sluchová a zraková analýza e/é
14
-správně přečíst samohlásky Aa,
Ii, Oo, Ee.
-vybrat slova začínající na M
-vymýšlet slova začínající na M
-poznat tvar písmene Mm v textu
-přečíst hlásku Mm
-číst slabiky ma, mi, mo, me,
rozlišovat jejich délku
-psát písmena, se kterými se
seznamuje ve čtení (velká jen ta,
která se od malých neodlišují
tvarem)
-c -procvičovat naučená písmena ve
slabikách
-skládat a číst krátká slova složená
z osvojených hlásek
-vybrat slova začínající na U
-vymýšlet slova začínající na U
-poznat tvar písmene Uu v textu
-rozlišit a správně vyslovit u /ů
-číst slabiky mu/mů a slova s nimi
-vybrat slova začínající na L
-vymýšlet slova začínající na L
-poznat tvar písmene Ll v textu
-přečíst hlásku Ll
-číst slabiky a slova s hláskou L
-vybrat slova začínající na V
-vymýšlet slova začínající na V
-poznat tvar písmene Vv v textu
-přečíst hlásku Vv
-číst slabiky a slova s hláskou V
-vybrat slova začínající na T
-vymýšlet slova začínající na T
-poznat tvar písmene Tt v textu
-přečíst hlásku Tt
-číst slabiky a slova s hláskou T
-vybrat slova začínající na S
-vymýšlet slova začínající na S
-poznat tvar písmene Ss v textu
-přečíst hlásku Ss
-číst slabiky a slova s hláskou S
-přečíst slovo s předložkou
-vybrat slova začínající na J
-vymýšlet slova začínající na J
-poznat tvar písmene Jj v textu
-přečíst hlásku Jj
-číst slabiky a slova s hláskou J
 Práce s textem, manipulace
s písmeny a, i, o, e
 Sluchová a zraková analýza
hlásky M na počátku slov
 Manipulace s písmenem M
 Obrázkové čtení
 Sluchová a zraková analýza M
 Syntéza slabik ma, mi, mo,me
za pomoci kostek
 Psaní písmen
 Psaní slabik
 Analýza, syntéza slov
 Sluchová a zraková analýza
hlásky U na počátku slov
 Manipulace s písmenem U
 Sluchová a zraková analýza u/ů
 Analýza, syntéza slabik, slov
 Sluchová a zraková analýza
hlásky L na počátku slov
 Manipulace s písmenem L
 Obrázkové čtení
 Sluchová a zraková analýza L
 Analýza, syntéza slabik a slov
 Sluchová a zraková analýza
hlásky V na počátku slov
 Manipulace s písmenem V
 Obrázkové čtení
 Sluchová a zraková analýza V
 Analýza, syntéza slabik a slov
 Sluchová a zraková analýza
hlásky T na počátku slov
 Manipulace s písmenem T
 Obrázkové čtení
 Sluchová a zraková analýza T
 Analýza, syntéza slabik a slov
 Sluchová a zraková analýza
hlásky S na počátku slov
 Manipulace s písmenem S
 Obrázkové čtení
 Sluchová a zraková analýza S
 Analýza, syntéza slabik a slov
 Tvorba předložkového spojení
(u lesa apod.)
 Sluchová a zraková analýza
hlásky J na počátku slov
 Manipulace s písmenem J
 Obrázkové čtení
 Sluchová a zraková analýza J
 Analýza, syntéza slabik a slov
15
-rozlišit a číst psanou formu textu
-skládáním písmen a slabik
převést větu z psací podoby do
tiskací
-vybavit si všechna známá
písmena, používat je při psaní
-rozumět pokynům přiměřené
složitosti
-učit se naslouchat mluvené řeči
v bezprostředním kontaktu
 Čtení psací podoby písma
 Analýza, syntéza , slabik, slov a
vět v tiskací i psací formě
 Opis, přepis, diktát písmen a
slabik, opis slov
 Koncentrační cvičení
 Poslech předčítaného textu
OSV – sociální rozvoj komunikace
16
Oblast:
Předmět:
Období:
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
1.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Opakování poznaných písmen z
1.ročníku
 Vyvozování zbývajících hlásek
a písmen abecedy (malá, velká,
tiskací, psací)
druhý
Žák by měl:
-procvičovat a zvládat učivo
1.ročníku
-číst všechna písmena velké a malé
abecedy
-psát všechna písmena malé
abecedy a velká jen ta, která se od
malých neodlišují tvarem
-sluchově rozpoznat samohlásky
(odlišovat jejich délku) a souhlásky
-správně spojovat písmena ve
slabiky
-číst jednoslabičná slova typu les
-číst dvojslabičná slova se
zavřenou slabikou na konci
-psát velká písmena ve vlastních
jménech
-rozlišovat slova, slabiky, hlásky
-rytmicky vytleskat slovo,
popřípadě říkanku
-číst jednoduché věty
-učit se mluvit zřetelně,
srozumitelně, v jednoduchých
větách
-řeč rozvíjet v jednoduchých
říkankách
-pamatovat si a reprodukovat
jednoduché říkanky a rozpočitadla
-chápat význam slova čtenář,
divadelní představení, herec
-zvládat základní hygienické
návyky spojené se psaním
-číst a psát slova s dvojhláskami
-převádět slabiky a slova
z mluvené podoby do psané polohy
-zvládat opis a přepis krátkých vět
-dokázat se koncentrovat na
poslech pohádek a krátkých
příběhů (audio)
-reprodukovat krátký text podle
otázek a ilustrací
-podílet se na dramatizaci podle
obrázkové osnovy
-pochopit charakter postav
Průřezová témata
 Rozvíjení fonematického zvuku
 Výslovnost samohlásek,
souhlásek a souhláskových
skupin
 Technika psaní
 Automatizace čtení
jednoslabičných slov typu les
 Čtení zavřených slabik a
dvojslabičných slov majících
zavřenou slabiku na konci
 Vlastní jména spolužáků
 Slovo, slabika, hláska
 Rytmizace
 Čtení vět jednoduchých
skladbou a obsahem
přiměřených schopnostem žáků
 Základy techniky mluveného
projevu (tempo řeči a
pravidelné dýchání,
výslovnost, tvoření hlasu)
 Edukace a reedukace řeči
 Memorování říkadel a krátkých
básniček
 Literární druhy a žánry
(rozpočitadlo, hádanka, říkanka)
 Základní hygienické návyky
při psaní
 Dvojhláska ou, au
 Diktát slabik, slov a písmen
 Opis a přepis
 Koncentrační cvičení
 Poslech textu
OSV – osobnostní rozvoj –
rozvíjení schopnosti
poznávání
OSV – sociální rozvoj komunikace
 Reprodukce textu
 Dramatizace podle dané osnovy
OSV – osobnostní rozvoj kreativita
17
Oblast:
Předmět:
Období:
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
1.
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-procvičovat a zvládat učivo
2.ročníku
-procvičit naučená písmena
malé i velké abecedy
-rozlišovat věty, slova, slabiky,
hlásky, písmena
-dokončit nácvik všech písmen
abecedy
-dodržovat poměr výšky, velikost,
sklon a správné tvary písmen a
číslic
-pokračovat v procvičování
správného navazování písmen
-dodržovat čitelnost psaného
projevu
-psát velké písmeno na začátku
věty, ve vlastních jménech
-číst slova se souhláskovými
skupinami, zřetelně vyslovuje
-volit vhodná pojmenování
-číst slova se slabikami dě, tě, ně,
bě, pě, vě, mě
-rozlišovat tvrdé a měkké slabiky,
správně je vyslovovat
-číst s porozuměním jednoduché
texty
-dodržovat správné pořadí písmen
a úplnost slov
-správně číst předložkové vazby
-orientovat se tichým čtením ve
větě
-chápat rozdíl mezi pojmy básník a
spisovatel, poznat báseň
-pamatovat si a reprodukovat
báseň, dbát na výrazný přednes
-dbát na správnou výslovnost,
tempo řeči a pravidelné dýchání
-dbát na kultivovaný projev a volit
vhodná slova
Učivo
 Opakování učiva z 2.ročníku
Ročník
Průřezová témata
třetí
 Prohloubení a ukončení výcviku
čtení
 Nácvik psaní neprobraných
písmen velké abecedy, číslic
 Spojování písmen ve slabiky,
slova
 Opis psacího písma, přepis
tištěného textu
 Psaní krátkých vět
 Zvuková stránka jazyka –
výslovnost souhláskových
skupin
 Obohacování a zpřesňování
slovní zásoby
 Čtení slabik dě, tě, ně, bě, pě,
vě, mě
 Čtení slabik di, ti, ni, dy, ty, ny
 Zřetelné čtení jednoduchých vět
s porozuměním
 Psaní slov, vět a číslic podle
nápovědi
 Čtení předložky se slovem
 Tiché čtení - nácvik
 Základní literární pojmy a žánry
– báseň, spisovatel, básník
 Výrazný přednes, říkanek a
básní zpaměti
 Reprodukce a dramatizace
jednoduchých textů podle dané
osnovy, modulace souvislé řeči
(tempo, intonace, přízvuk)
 Kultura mluveného projevu
OSV – osobnostní rozvoj kreativita
OSV – sociální rozvoj komunikace
18
Oblast:
Předmět:
Období:
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
2.
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-procvičovat a zvládat učivo
3.ročníku
-vybavit si a napsat všechna
malá i velká písmena psací
abecedy
-tvořit věty podle obrázků
-odpovídat na otázky celými
větami
-řadit věty do logických celků
-vyčlenit větu z textu
-rozlišit větu v řeči
-používat správnou intonaci
-na začátku psát velké písmeno,
-na konci diakritické znaménko
-poznat větu oznamovací, tázací,
rozkazovací
-používat a správně psát
diakritická znaménka
-zachovávat správnou melodii vět
a správný slovní přízvuk v
mluveném projevu
-tvořit otázky
-podílet se na dramatizaci
jednoduchého příběhu
-vytvářet věty
-analyzovat větu na slova - rozvíjet
holou větu, dodržovat pořádek slov
ve větě
-doplňovat neúplné věty, používat
slova ve správných tvarech
-rozčlenit slova do skupin ke
slovům nadřazeným
-najít dvojice slov stejného nebo
opačného významu
-nahradit slova slovy stejného
významu
-vymýšlet slova opačného
významu
Učivo
 Opakování učiva 3.ročníku
 Věta jako jazykový celek
 Skládání krátkých textů z vět
 Tvoření jednoduchých
jazykových projevů vypravování
 Odpovědi na otázky
 Začátek a konec věty v řeči a
písmu
Ročník
Průřezová témata
čtvrtý
OSV – osobnostní rozvoj kreativita
 Druhy vět
 Tvoření otázek
 Přirozená intonace
 Dramatizace podle dané osnovy
 Slova ve větě
 význam slova
 Slova stejného a opačného
významu
19
-smysluplně řadit slova do věty
-popisovat jednoduché předměty,
činnosti a děje
-samostatně se vyjadřovat a
formulovat vlastní myšlenky do
vět, vyprávět vlastní zážitky
-s porozuměním číst krátké texty,
dokážat je reprodukovat podle
jednoduché osnovy, poznat hlavní
postavy
-orientovat se ve čteném textu
-bezchybně přepsat jednoduchý
krátký text
-poznat slova spisovná a
nespisovná v mluvené i psané
podobě
-nahradit slova nespisovná slovy
spisovnými
-ve svém projevu používat slova
spisovná
-doplnit chybějící slabiku do slova
-rozložit slovo na slabiky,
z daných slabik sestavit slovo
-rozkládat slova na hlásky, určovat
počet písmen
-skládat z písmen slova
-rozlišovat dlouhé a krátké
samohlásky
-zřetelně vyslovovat
-doplňovat dlouhé a krátké
samohlásky do slov
-zdůvodňovat a správně používat
ú/ů
-číst a psát slova s dvojhláskou ou
-vyjmenovat tvrdé, měkké a
obojetné souhlásky
aplikovat znalosti tvrdých a
měkkých souhlásek při psaní –i/–y
ve slovech
-rozeznat jednotlivá média
 Pořádek slov ve větě
 Popis jednoduchých předmětů
 Formy společenského styku
(pozdrav, poděkování,
omluva, oslovení, vzkaz,
blahopřání)
 Čtení krátkých textů, pohádek
 Tiché čtení
 Orientace ve čteném textu
 Přepis jednoduchého krátkého
textu

OSV – sociální rozvoj –
komunikace
 Slova spisovná a nespisovná
OSV – sociální rozvoj komunikace
-rozlišit verš od prózy
-dodržovat velikost, sklon písma,
správné spojování
-rozlišovat štíhlost písmen
-respektovat poměr výšky písmen
-psát úhledně, dodržovat náležitosti
textu:nadpis,okraje,odstavce
 Verš, próza
 Zpřesnění tvarů písmen a číslic
 Slabika
 Analýza, syntéza slov
 Hlásky, písmena
 Sluchové rozlišení hlásek
 Krátké a dlouhé samohlásky a
jejich výslovnost
 Správné čtení
 Samohláska ú/ů
 Dvojhláska ou
 Souhlásky tvrdé, měkké,
obojetné
 Psaní správného –i / -y
po tvrdých a měkkých
souhláskách
 Základní literární pojmy a
žánry: kniha, noviny, časopis,
ilustrace, text, bajka, povídka
MV - TORČ –
interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
 Úprava písemných prací
20
Oblast:
Předmět:
Období:
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
2.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
-procvičovat a zvládat učivo
4.ročníku
-správně vyslovovat a psát slova
se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě,
mě
-správně vyslovovat a psát znělé a
neznělé souhlásky
-řadit slova podle abecedy
-přečíst předložkovou vazbu
-doplnit vhodnou předložku
-psát správně předložky
-definovat a poznat podstatná
jména
-poznat vlastní jména osob, zvířat,
měst, vesnic, řek a hor
-psát vlastní jména s velkým
začátečním písmenem
-definovat a poznat slovesa
-rozumět a orientovat se
v přečteném textu
-určovat hlavní postavy
-určovat vlastnosti postav
-rozlišovat místo a čas děje
-rozlišovat prostředí reálné a
pohádkové
-v mluveném projevu volit
správnou intonaci, přízvuk, pauzy
a tempo řeči
-znát a dodržovat základní
komunikační pravidla
-mít utvořenou odpovídající slovní
zásobu k souvislému vyjadřování
-při komunikaci vhodně využívat
nonverbální prostředky
-dbát na úpravný a čitelný
písemný projev, dodržuje tvar
písma a vzdálenost mezer mezi
slovy
-zautomatizovat si psací pohyby,
plynule psát slova
-zvyšovat rychlost psaní
-napsat správně a přehledně
jednoduchá sdělení
 Opakování učiva 4.ročníku
Ročník
Průřezová témata
pátý
 Čtení, psaní a výslovnost slov se
skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě,
mě
 Výslovnost a psaní znělých a
neznělých souhlásek na konci a
uvnitř slova
 Abeceda, abecední řazení
 Předložky a předložkové výrazy
 Druhy slov – podstatná jména
 Vlastní jména
 Druhy slov – slovesa
 Čtení delších textů
s porozuměním (hlavní postava,
vlastnosti, rozlišení místa, času
a děje, prostředí reálné a
pohádkové, hlavní myšlenka)
 Tiché čtení
 Orientace ve čteném textu
 Mluvený projev
 Oslovení, zahájení a ukončení
dialogu, střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé
vystupování
 Vypravování
 Popis
 Mimojazykové prostředky řeči
(mimika, gesta)
 Technika psaní
 Úprava písemného projevu
MKV - multikulturalita
MV - TOPČ – tvorba
mediálního sdělení
OSV – sociální rozvoj komunikace
 Samostatný písemný projev
21
-formulovat vlastní myšlenky
-dodržovat správnou strukturu
příslušné formy společenského
styku
-vyprávět zhlédnutý filmový nebo
divadelní příběh podle daných
otázek
-definovat a chápat rozdíly mezi
jednotlivými žánry
 Formy společenského styku
(adresa, dopis, prosba)
OSV – sociální rozvoj komunikace
 Sledování doporučených
mediálních pořadů
MV - TORČ – kritické
čtení a vnímání mediálních
sdělení
OSV – osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání
 Základní literární pojmy –
literární druhy a žánry
(pohádka, povídka, pověst,
bajka)
22
Oblast:
Předmět:
Období:
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
-upevňovat a aplikovat poznatky
z nižších ročníků





-znát vyjmenovaná slova a ovládat
jejich pravopis



Podstatná jména, rod, číslo
Vlastní jména
Abeceda
Výslovnost a psaní znělých a
neznělých souhlásek
Slova se skupinami
dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
Souhlásky tvrdé a měkké
Nauka o slově – pravopis po
obojetných souhláskách
Tvarosloví - vyjmenovaná slova
a slova příbuzná
Tvarosloví – slovní druhy,
podstatná jména, (rod, číslo,
životnost a neživotnost u
mužského rodu)
Tvarosloví – slovesa (osoba,
číslo)
Tvarosloví - osobní zájmena,
časování sloves
Mluvený projev – osobní
komunikace, otázky a odpovědi
Zásady kultivovaného projevu
Čtení – tiché čtení
s porozuměním
-poznat a určit slovní druhy

-poznat a určit slovní druhy

-znát osobní zájmena a časovat
slovesa
- komunikovat v běžných situacích,
rozlišovat spisovný a nespisovný
jazyk
-umět reprodukovat text

-popsat děje, jevy, osoby, pracovní
postupy
- vypravovat podle předem
připravené osnovy a písemně
zpracovat zadané téma
 Písemný projev – popis,
charakteristika
 Mluvený projev - zásady
kultivovaného projevu
 Písemný projev – životopis,
charakteristika
 Písemný projev korespondence
-ovládat koncepci a úpravu
běžných písemností (dopis, adresa,
poštovní poukázka)
-rozeznat základní literární druhy a
žánry
-orientovat se v literárním textu,
hledá a pokusit se najít hlavní
myšlenku
-umět ústně formulovat dojmy
z četby, divadelního nebo
filmového představení



 Literární druhy a žánry –
poezie, próza, divadelní hra,
literatura pro děti a mládež
 Práce s textem - hlavní
myšlenka
Ročník
šestý
Průřezová témata
OSV-osobnostní rozvoj –
sebepoznání a sebepojetí
OSV-sociální rozvoj –
komunikace
OSV – sociální rozvoj –
poznávací schopnosti
OSV –osobnostní rozvoj kreativita
MV – TORČ - kritické
čtení a vnímání mediálních
sdělení
MKV – lidské vztahy
OSV – sociální rozvoj komunikace
OSV – sociální rozvoj –
mezilidské vztahy
OSV – osobnostní rozvoj,
- rozvoj schopností
poznávání
MV – TORČ - kritické
čtení a vnímání mediálních
sdělení
 Poslech a reprodukce –
soustředěný poslech,
dramatizace, recitace
23
Oblast:
Předmět:
Období:
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
-upevňovat a aplikovat poznatky
z nižších ročníků
 Vyjmenovaná slova a slova
příbuzná
 Tvarosloví
 Podstatná jména, rod, číslo,
životnost a neživotnost u
mužského rodu
 Slovesa, osoba, číslo, časování
v přítomném čase
 Osobní zájmena
-zvládat pravopis slov
s předponami a předložkami
 Nauka o slově - tvoření slov,
slovní základ, předpony,
přípony; předložky
-znát vyjmenovaná slova, ovládat
jejich pravopis
 Nauka o slově – pravopis po
obojetných souhláskách
 Tvarosloví – vyjmenovaná
slova a slova příbuzná
 Tvarosloví – pádové otázky a
vzory podstatných jmen
 Tvarosloví – časování sloves,
osobní zájmena
 Určování času
 Skladba – základní větné členy,
shoda podmětu s přísudkem a
pravopis koncovek příčestí
minulého
 Mluvený projev – osobní
komunikace, otázky a odpovědi
 Mluvený projev - zásady
dorozumívání, zásady
kultivovaného projevu
 Čtení - tiché čtení
s porozuměním, prohlubování
čtenářských dovedností
 Literární druhy a žánry - poezie,
próza, významní autoři české a
světové literatury
 Mluvený projev - zásady
kultivovaného projevu
 Písemný projev - životopis,
charakteristika
 Písemný projev –
korespondence, písemná
komunikace s úřady (i využití
PC)
 Práce s textem - hlavní
myšlenka
-skloňovat podstatná jména
-znát osobní zájmena a časovat
slovesa
-určovat slovesný čas
-znát pravopis při shodě přísudku
s podmětem
- komunikovat v běžných situacích,
rozlišovat spisovný a nespisovný
jazyk
-umět reprodukovat text
-rozeznat základní literární druhy a
žánry
- vypravovat podle předem
připravené osnovy a písemně
zpracovávat zadané téma
-ovládat koncepci a úpravu
běžných písemností (dopis, adresa,
poštovní poukázka)
-orientovat se v literárním textu,
hledat a pokusit se najít hlavní
myšlenku
Ročník
sedmý
sedmý
Průřezová témata
OSV – sociální rozvoj poznávací schopnosti
OSV – sociální rozvoj poznávací schopnosti
OSV – osobnostní rozvoj –
sebepoznání a sebepojetí
MV – TORČ - kritické
čtení a vnímání mediálních
sdělení
MKV – multikulturalita
MV – TOPČ - tvorba
mediálního sdělení
OSV – sociální rozvoj mezilidské vztahy
24
-umět ústně formulovat dojmy
z četby, divadelního nebo
filmového představení
 Poslech a reprodukce –
soustředěný poslech, reprodukci
přečteného
OSV – morální rozvoj –
hodnoty, postoje, praktická
etika
25
Oblast:
Předmět:
Období:
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Vyjmenovaná slova a slova
příbuzná
 Tvarosloví
 Podstatná jména, rod, číslo,
životnost a neživotnost u
mužského rodu
 Slovesa, osoba, číslo, čas,
časování v přítomném čase
 Osobní zájmena
 Nauka o slově
 Tvoření slov, slovní základ,
předpony, přípony
 Předložky
 Tvarosloví – vyjmenovaná
slova a slova příbuzná
 Tvarosloví – pádové otázky a
vzory podstatných jmen
 Tvarosloví – časování sloves,
osobní zájmena
 Tvarosloví – shoda přísudku
s podmětem
 Nauka o slově – tvoření slov,
slovní základ, předpony,
přípony, pravopis bje-bě, vje-vě,
mně-mě
 Tvarosloví – pádové otázky,
vzory podstatných jmen,
skloňování podstatných jmen
 Tvarosloví – slovní druhy,
číslovky základní, řadové
 Tvarosloví – slovní druhy,
přídavná jména, druhy
přídavných jmen
osmý
Žák by měl:
-upevňovat a aplikovat poznatky
z nižších ročníků
-zvládat pravopis slov
s předponami a předložkami
-skloňovat podstatná jména
-poznat a určit slovní druhy
-poznat a určit slovní druhy
-zvládat pravopis příčestí minulého
při shodě přísudku s podmětem
-vyprávět podle předem připravené
osnovy
-popsat děje, jevy, osoby, pracovní
postupy
-ovládat koncepci a úpravu
běžných písemností
-sestavit vlastní životopis a napsat
žádost podle předlohy
 Skladba – shoda podmětu
s přísudkem, pravopis koncovek
příčestí minulého
 Mluvený projev - zásady
kultivovaného projevu
 Písemný projev – popis
Průřezová témata
OSV – osobnostní rozvoj rozvoj schopností
poznávání
OSV – sociální rozvoj –
spolupráce a soutěživost
OSV – morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
 Písemný projev - osobní
komunikace, dotazník, žádost,
korespondence
 Písemný projev - žádost,
životopis
26
-rozeznat základní literární druhy a
žánry
-umět ústně formulovat dojmy
z četby, divadelního nebo
filmového představení
 Literární druhy a žánry –
poezie, próza, divadelní hra,
významní autoři české a světové
literatury
 Poslech a reprodukce –
soustředěný poslech,
reprodukce přečteného, recitace,
čtenářský zážitek vyjádřený
vlastní kresbou
MKV – lidské vztahy
MV – TORČ - fungování a
vliv médií ve společnosti
27
Oblast:
Předmět:
Období:
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
-upevňovat a aplikovat poznatky
z nižších ročníků
-skloňovat podstatná jména a
přídavná jména
 Nauka o slově – tvoření slov,
slovní základ, předpony,
přípony, pravopis bje-bě,
vje-vě, mně-mě
 Tvarosloví – vyjmenovaná
slova a slova příbuzná, pádové
otázky, vzory podstatných
jmen, skloňování podstatných
jmen
 Tvarosloví, číslovky základní
řadové
 Tvarosloví – přídavná jména,
druhy
 Skladba – základní větné
členy, shoda podmětu
s přísudkem, pravopis
koncovek příčestí minulého
 Tvarosloví – pádové otázky,
vzory podstatných jmen,
skloňování podstatných jmen
 Tvarosloví - přídavná jména –
druhy, vzory, skloňování,
shoda s podstatným jménem
-rozeznat větu jednoduchou od
souvětí
-vyprávět podle předem připravené
osnovy
-popsat děje, jevy, osoby, pracovní
postupy
 Skladba – základní větné
členy, shoda přísudku
s podmětem, pravopis
koncovek příčestí minulého
 Skladba – věta jednoduchá a
souvětí
 Mluvený projev - zásady
kultivovaného projevu
 Písemný projev – popis
 Mluvený projev - diskuse
-ovládat koncepci a úpravu
běžných písemností
 Písemný projev korespondence, dotazník
-sestavit vlastní životopis a napsat
žádost podle předlohy
 Písemný projev - žádost,
životopis
-orientovat se v Pravidlech českého
pravopisu
-číst plynule s porozuměním
 Čtení – odborné texty
(slovníky, jazykové příručky)
 Čtení – prohlubování
čtenářských dovedností,
odborné texty ( encyklopedie,
noviny, časopisy)
-zvládat pravopis příčestí minulého
při shodě přísudku s podmětem
Ročník
Průřezová témata
devátý
OSV – osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností poznávání
MKV – lidské vztahy
MKV – lidské vztahy
MV – TORČ - kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení
28
-rozeznat základní literární druhy a
žánry
-umět ústně formulovat dojmy
z četby, divadelního nebo
filmového představení
-získat pozitivní vztah k literatuře
-dokázat vyhledat potřebné
informace v oblasti literatury
 Literární druhy a žánry –
poezie, próza, divadelní hra,
významní autoři české a
světové literatury
 Práce s textem –
charakteristika děje a
jednajících postav příběhu
 Literární druhy a žánry –
poezie, próza
 Práce s textem – výklad
přiměřeného textu, hlavní
myšlenka
MV – TORČ - kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení
29
Německý jazyk
Vzhledem k tomu, že se naše škola nachází v německém příhraničí, zvolili jsme záměrně jako
cizí jazyk Německý jazyk.
Vyučovací předmět Německý jazyk vznikl vyčleněním ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace. Vyučovací předmět Německý jazyk je vyučován v 8. a 9. ročníku. Cílem výuky
Německého jazyka je získání základů komunikace, především v oblasti jeho zvukové podoby.
Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných
každodenních situacích. Rozsah slovní zásoby se přizpůsobuje tomuto zaměření výuky.
Výuka bude realizována také pomocí audiovizuální techniky a práce se slovníkem.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- dorozumívání v běžných komunikačních situacích
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti
Vyučovací předmět Německý jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9.
ročníku následovně:
8. r. – 2h
9. r. – 2h
V rámci předmětu Německý jazyk se realizují tato průřezová témata: OSV, MKV,
MDV, VMEGS.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá ve třídách, ve školní knihovně, v učebně INF a při vycházkách po
okolí školy.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
- zadává takové úkoly, které vedou žáka k využívání informací v praktickém životě
sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a vytváří příležitosti pro poznání vlastních
pokroků
Kompetence komunikativní
Učitel:
- umožňuje žákovi využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační
prostředky
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vytváří a využívá příležitosti, při kterých žák respektuje pravidla práce v týmu a
svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
Kompetence pracovní
Učitel:
- společně s žákem reálně posuzuje výsledky jeho práce i práce ostatních
30
Oblast:
Předmět:
Období:
Jazyk a jazyková
komunikace
Německý jazyk
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
Průřezová témata
 Jednoduchá sdělení – pozdravy,
poděkování, představování,
přivítání a rozloučení
osmý
OSV - osobnostní rozvoj kreativita,
OSV – sociální rozvoj komunikace
Žák by měl:
-osvojit si základní výslovnostní
návyky
-ovládat fonetickou podobu
abecedy
-zvládat základní číslovky
a jejich pojmenování
-rozumět obecně známým slovům
a frázím a zvládat pozdravy, přání
a poděkování
-vést jednoduchý rozhovor
 Čtení a překlad jednoduchých
pojmů a názvů
 Čtení a překlad jednoduchých
pojmů a názvů
 Jednoduchá sdělení –
poděkování, formulace dotazů
na dané téma
 Tématické okruhy – rodina,
nákupy, jídlo a pití
-být seznámen s cizím jazykem ve
zvukové podobě
 Základní jednoduché fráze
OSV – sociální rozvoj komunikace
OSV – morální rozvoj řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
MKV - multikulturalita
VMEGS - Evropa a svět
nás zajímá
31
Oblast:
Předmět:
Období:
Jazyk a jazyková
komunikace
Cizí jazyk
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Fonetická podoba abecedy
 Obecně známá slova a fráze
 Jednoduchá sdělení – omluva,
žádost, přivítání, rozloučení,
blahopřání, žádost o pomoc,
formulace dotazů na dané téma,
souhlasy a nesouhlasy
 Základní jednoduché fráze
 Základní gramatické struktury –
věta jednoduchá v přítomném
čase, tvorba otázky a záporu,
odpovědi na otázky
 Tematické okruhy – domov,
město, příroda, škola, počasí,
sport, zdraví a nemoc, oblékání,
kalendář, ubytování
 Práce se slovníkem – orientace
ve slovníku cizího jazyka
devátý
Žák by měl:
-zopakovat učivo
-rozumět obecně známým slovům
a frázím
-vést jednoduchý rozhovor
-vytvořit jednoduché otázky, zápor
a odpovědi
-zvládat čtení a překlad
jednoduchých pojmů a názvů
-orientovat se ve slovníku daného
jazyka
Průřezová témata
OSV - sociální rozvoj poznávací schopnosti
OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy
OSV - sociální rozvoj komunikace
MKV - lidské vztahy
MV – TOPČ - tvorba
mediálního sdělení
32
Matematika
Vyučovací předmět Matematika vznikl vyčleněním ze vzdělávací oblasti Matematika a
její aplikace. Vyučovací předmět Matematika je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně.
Je založen na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném
životě. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a
způsoby jejich užití. Učí se přesnosti, používání výpočetní techniky a matematických
výukových programů. Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení rýsovacích
technik. Vzdělávací obsah je rozdělen na tematické okruhy:
- Čísla a početní operace
- Závislosti, vztahy a práce s daty
- Geometrie v rovině a prostoru a rýsování
- Aplikační úlohy
Tematický okruh Čísla a početní operace je zařazený na 1. stupni a dále se rozvíjí na 2.
stupni. Žáci se postupně seznamují s čísly, vytvářejí si představu o číslech a číselné ose,
osvojují si postupy matematických operací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty získávají žáci číselné údaje
různými způsoby, např. měřením. Osvojují si převody jednotek. Seskupují data podle určitých
kritérií, sestavují jednoduché tabulky a grafy.
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru a rýsování žáci rozeznávají,
pojmenovávají a znázorňují základní geometrické útvary a zvládají základní učivo rýsování.
V tematickém okruhu Aplikační úlohy žáci hledají řešení úloh, rozvíjejí logické
myšlení a podle míry rozumové vyspělosti se snaží řešit úlohy z běžného života. Řeší různé
zábavné úlohy, kvizy, rébusy, doplňovačky.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- osvojování a chápání matematických postupů
- rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací
- používání matematických symbolů
- vytváření prostorové představivosti
- řešení základních matematických operací
- uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (odhady, měření,
porovnávání, orientace)
- rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů
- zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích technik
Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 9. ročníku
následovně:
1.r. – 4h
2.r. – 4h
3.r. – 5h
4.r. – 5h
5.r. – 5h
6.r. – 6h
7.r. – 6h
33
8.r. – 5h
9.r. – 5h
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách a v učebně INF.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
- zadává takové úkoly, které vedou žáka k vyhledávání a využívání informací
v praktickém životě
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vytváří a využívá příležitosti, při kterých žák respektuje pravidla práce v týmu a
svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
Kompetence pracovní
Učitel:
- podporuje žáka při využívání získané znalosti a zkušenosti a vytváření si představy o
možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
umožňuje žákovi pracovat podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu
34
Oblast:
Předmět:
Období:
Matematika
a její aplikace
Matematika
1.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
-seznámit se s pojmy všechny,
stejně, více, méně, první, poslední,
malý, velký
-určovat pojmy v souboru prvků
-používat pojmy při řazení do
logických řad
-porovnávat rozdíly
-zvládat orientaci v prostoru,
používat výrazy vpravo, vlevo,pod,
nad, před, za, nahoře, dole, vpředu,
vzadu
-číst, psát a používat číslice
v oboru do 5
-vytvářet konkrétní představy
o čísle
-vyjmenovat číselnou řadu
vzestupně i sestupně
-určovat pořadí předmětů
-znát matematické pojmy +, -, <,>,
= a umět je zapsat
-porovnávat množství a vytvářet
soubory prvků podle daných
kritérií v oboru do 5
-přiřazovat číslice k počtu
-porovnávat čísla
-rozkládat čísla v oboru do 5
-sčítat a odčítat s užitím názoru
v oboru do5 (prsty, počítadlo)
-zapisovat součet a rozdíl
-modelovat jednoduché situace
podle pokynů a s využitím
pomůcek
-sám vytvářet vlastní příklady
-poznat a pojmenovat základní
geom.tvary a umět je graficky
znázornit
-třídit tvary podle určitých
vlastností
-doplňovat jednoduché tabulky a
posloupnosti čísel v oboru do 5
-řešit jednoduché slovní úlohy
-uplatňovat matematické znalosti
při manipulaci s drobnými
mincemi (1,2,5 Kč)
 Pojmy: všechny, stejně, více,
méně, první, poslední, malý,
velký
Ročník
Průřezová témata
první
 Úlohy na orientaci v prostoru
 Obor přirozených čísel do 5
 Číslovky řadové
 Matematické pojmy
 Manipulační činnosti
s konkrétními předměty
 Rozklad čísel
 Sčítání, odčítání
 Základní geometrické tvary
(trojúhelník, čtverec,
obdélník, kruh)
 Tabulky, osy
 Slovní úlohy
 Peníze
35
Oblast:
Předmět:
Období:
Matematika
a její aplikace
Matematika
1.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
-procvičovat a zvládat učivo
1.ročníku
-provádět pamětné sčítání a
odčítání v oboru do 5
-číst, psát a používat číslice
v oboru do 10
-vytvářet konkrétní představy
o číslech
-vyjmenovat číselnou řadu
vzestupně i sestupně
-určovat pořadí předmětů
-porovnávat množství a vytvářet
soubory prvků podle daných
kritérií v oboru do 10
-přiřazovat číslice k počtu
-porovnávat čísla
-rozkládat čísla v oboru do 10
-dočítat v oboru do 10
-sčítat a odčítat s užitím názoru
v oboru do 10
-zapisovat součet a rozdíl
-modelovat jednoduché situace
podle pokynů a s využitím
pomůcek
-postupně si automatizovat početní
spoje sčítání, odčítání
-řešit složené příklady s jednotnou
matematickou operací
-řešit složené příklady
s matematickou operací +, -znát a pojmenovat základní
geom.tvary a umět je graficky
znázornit
-rozeznat přímou a křivou čáru
-umět používat pravítko
-doplňovat jednoduché tabulky,
schémata a posloupnosti čísel
v oboru do 10
-řešit jednoduché i složené slovní
úlohy
-zapsat příklad
-manipulovat s mincemi
v hodnotách 1,2,5,10 Kč
 Opakování učiva z 1.ročníku
Ročník
Průřezová témata
druhý
 Obor přirozených čísel 0 - 10
 Číslovky řadové
 Manipulační činnosti
s konkrétními předměty
 Rozklad čísel
 Sčítání, odčítání
 Složené příklady
 Základní útvary v rovině
(trojúhelník, čtverec,
obdélník, kruh)
 Čára
 Tabulky, osy, schémata
 Slovní úlohy
 Peníze
36
Oblast:
Předmět:
Období:
Matematika
a její aplikace
Matematika
1.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
-procvičovat a zvládat učivo
2.ročníku
-umět pamětné sčítání a odčítání
v oboru do 10
-číst, psát a používat číslice
v oboru do 20
-vytvářet konkrétní představy
o číslech
-znát a používat číselnou řadu
vzestupně i sestupně
-určovat pořadí předmětů
-porovnávat množství a vytvářet
soubory prvků podle daných
kritérií v oboru do 20
-přiřazovat číslice k počtu
-porovnávat čísla
-rozkládat čísla v oboru do 20
-dočítat v oboru do 20
-sčítat a odčítat bez přechodu přes
desítku
-modelovat jednoduché situace
podle pokynů a s využitím
pomůcek
-řešit jednoduché slovní úlohy na
využití vztahu o n – více, o n
méně
-využívat rozklad čísel ke sčítání a
odčítání v oboru do 20
-řešit složené příklady v oboru do
20
-umět pojmenovat a vyznačit bod
v prostoru i na přímce
-rozeznat přímku a úsečku,
narýsovat je a vědět, jak se
označují
-doplňovat tabulky, schémata a
posloupnosti čísel v oboru do 20
-řešit slovní úlohy s přechodem i
bez přechodu přes desítku
-zapsat příklad a odpověď
-používat platidla (1,2,5,10,20 Kč)
a tvořit s nimi příklady
-manipulačními činnostmi
vyvozovat násobky čísla 2
-seznámit se s čísly v oboru do 100
 Opakování učiva z 2.ročníku
Ročník
Průřezová témata
třetí
 Obor přirozených čísel 0 - 20
 Číslovky řadové
 Manipulační činnosti
s konkrétními předměty
 Rozklad čísel
 Sčítání, odčítání v oboru do
20 bez přechodu přes desítku
 Úlohy o n – více, o n –méně
v oboru do 20
 Sčítání, odčítání v oboru do
20 s přechodem přes desítku
 Složené příklady
 Základní útvary v rovině bod, přímka, úsečka
 Tabulky, osy, schémata
 Slovní úlohy
 Peníze
 Násobilka 2
 Numerace v oboru do 100
37
Oblast:
Předmět:
Období:
Matematika
a její aplikace
Matematika
2.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Opakování a prohloubení učiva
1.-3. ročníku
 Obor přirozených čísel do 100
 Zápis a rozklad čísla
v desítkové soustavě, číselná
osa
 Porovnávání čísel
 Sčítání a odčítání násobků 10
 Sčítání a odčítání jednotek bez
přechodu i s přechodem desítek
 Sčítání a odčítání dvouciferných
čísel zpaměti i písemně
 Slovní úlohy k jednomu
početnímu výkonu
 Využití vztahu o n- více, o
n-méně, odhady výsledků
 Násobilka
čtvrtý
Žák by měl:
-procvičovat a zvládat učivo
1.-3. ročníku
-číst, psát a porovnávat čísla
v oboru do 100 i na číselné ose
-sčítat a odčítat násobky 10
-sčítat a odčítat jednotky v oboru
do 100
-sčítat a odčítat zpaměti i písemně
dvouciferná čísla
-zapsat a řešit jednoduché slovní
úlohy
-zvládat s názorem řady násobků
čísel 2 až 10 do 100
-používat tabulku násobení
-orientovat se a číst v jednoduché
tabulce
-manipulací s konkrétními
předměty řešit jednoduché slovní
úlohy
-uplatňovat matematické znalosti
při manipulaci s penězi
-používat jednotek: kilogram, litr,
hodina, centimetr, metr
-určit čas s přesností na čtvrt
hodiny
-převádět jednotky času v běžných
situacích
-vyznačit a popsat bod, rýsovat,
měřit a porovnávat délku úsečky,
rýsovat přímky a polopřímky
-na konkrétních předmětech poznat
rovnoběžné a různoběžné přímky
-znázornit základní rovinné útvary
-poznat a popsat (vrcholy, strany)
útvary
-poznat základní tělesa
Průřezová témata
 Vztah n-krát více
 Jednoduché slovní úlohy
 Slovní úlohy s využitím
platidel
 Jednotky hmotnosti, délky,
času a objemu
 Úlohy na orientaci v čase
 Bod, délky úsečky, přímka,
polopřímka
 Vzájemná poloha dvou
přímek v rovině
 Základní útvary v rovině:
trojúhelník, kruh, kružnice,
čtverec, obdélník
 Tělesa: kvádr, krychle, válec,
koule
38
Oblast:
Předmět:
Období:
Matematika
a její aplikace
Matematika
2.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Opakování a prohloubení učiva
4.ročníku
 Obor přirozených čísel do 1000
 Zápis a rozklad čísla
v desítkové soustavě, číselná
osa
 Porovnávání čísel
 Násobky 100
pátý
Žák by měl:
-procvičovat a zvládat učivo
4.ročníku
-číst, psát a porovnávat čísla
v oboru do 1000 i na číselné ose
(numerace do 1000)
-vyjmenovat řadu násobků 100
(vzestupně i sestupně)
-sčítat a odčítat zpaměti i
písemně
-zkoušet odhadnout výsledek
-tvořit a zapisovat příklady
násobení a dělení v oboru do 100
-rozeznat sudá a lichá čísla
-používat kalkulátor
-zapisovat a řešit jednoduché
slovní úlohy typu o n-více,
o n-méně, n- krát více, n-krát méně
-vyhledat a roztřídit jednoduchá
data (údaje, pojmy apod) podle
návodu
-zaokrouhlovat čísla na desítky i na
stovky s využitím ve slovních
úlohách
-umět jednoduché převody
jednotek délky, hmotnosti a času
-poznat koruny a haléře zapsané
desetinným číslem
-znát pojem pravý úhel
-sestrojit kolmice pomocí
trojúhelníku s ryskou
-sestrojit rovnoběžné přímky
-znázornit, narýsovat a označit
základní rovinné útvary
-vyznačit a popsat, určit vlastnosti
stran
-vypočítat obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran
-určit střed, poloměr a průměr
kružnice
-poznat základní tělesa
-určit osu souměrnosti překládáním
papíru
Průřezová témata
 Sčítání a odčítání do 1000 ústně
i písemně
 Jednoduché slovní úlohy,
odhady výsledků
 Násobení a dělení v oboru
násobilek
 Sudá a lichá čísla
 Práce s kalkulátorem
 Slovní úlohy
 Tabulky
 Zaokrouhlování
 Jednotky délky, hmotnosti,
času a objemu
 Platidla
 Kolmice a rovnoběžky;
vzájemná poloha dvou přímek
v rovině
 Základní útvary v rovině trojúhelník (rovnostranný dle
věty SSS), čtverec, obdélník ,
čtyřúhelník, kruh, kružnice
 Základní útvary v prostoru:
kvádr, krychle, válec, koule
 Osová souměrnost
39
Oblast:
Předmět:
Období:
Matematika
a její aplikace
Matematika
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Opakování a prohloubení učiva
5. ročníku
šestý
Žák by měl:
-procvičovat a zvládat učivo 5.
ročníku
-psát, číst, porovnávat a
zaokrouhlovat čísla v oboru do
10 000
-zvládat orientaci na číselné ose
 Celá čísla – rozklad čísla do
10 000, porovnávání,
zaokrouhlování, odhad
 Celá čísla - obor přirozených
čísel do 10 000, číselná osa
-písemně sčítat a odčítat v oboru
do 10 000
 Písemné sčítání, odčítání do
10 000
-zvládat početní úkony s penězi
-násobit a dělit v oboru násobilek
 Peníze
 Násobení a dělení v oboru
násobilek, násobek, dělitel
-samostatně řešit praktické úlohy
 Číselné a logické řady
-vypracovat jednoduchou tabulku
 Závislosti a data – příklady
závislostí z praktického života a
jejich vlastnosti, grafy, tabulky
 Římské číslice
 Jednotky – délky, času,
hmotnosti, objemu, praktické
převody
 Rovinné útvary – kružnice, kruh,
trojúhelník, čtyřúhelník (čtverec,
obdélník)
-znát římské číslice
-s pomocí užívat převody
jednotek délky, hmotnosti, času a
objemu
-umět zacházet s rýsovacími
pomůckami a potřebami
-znát a rýsovat základní rovinné
útvary
-odhadovat délku úsečky, určit
délku lomené čáry, graficky
sčítat a odčítat úsečky
Průřezová témata
 Rovinné útvary - přímka,
polopřímka, úsečka, vzájemná
poloha přímek v rovině
40
Oblast:
Předmět:
Období:
Matematika
a její aplikace
Matematika
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Opakování a prohloubení učiva
6. ročníku
sedmý
Žák by měl:
-procvičovat a zvládat učivo 6.
ročníku
-psát, číst, porovnávat a
zaokrouhlovat čísla v oboru do
100 000
-zvládat orientaci na číselné ose
- písemně sčítat a odčítat,
násobit a dělit víceciferná čísla,
dělit se zbytkem v oboru do
100 000
-používat vyjádření vztahu celek
– část (zlomek)
-převádět jednotky délky,
hmotnosti, času, obsahu a
objemu
-vyhledávat, třídit a porovnávat
data
-vyznačovat, rýsovat a měřit
úhly, provádět jednoduché
konstrukce
-sestrojit základní rovinné útvary
ve středové a osové souměrnosti
-zobrazovat jednoduchá tělesa
-vypočítat obvod a obsah
trojúhelníka, čtverce, obdélníka
Průřezová témata
 Celá čísla – rozklad čísla do
100 000, porovnávání,
zaokrouhlování, odhad
 Celá čísla - obor přirozených
čísel do 100 000, číselná osa
 Písemné sčítání, odčítání do
100 000
Násobení a dělení víceciferného
čísla v oboru do 100 000
 Zlomky – základní pojmy,
základní početní operace, zápis,
užití
 Jednotky – délky, času,
hmotnosti, objemu, obsahu,
praktické převody
 Závislosti a data – příklady
závislostí z praktického života a
jejich vlastnosti, grafy, tabulky,
aritmetický průměr
 Rovinné útvary – vzájemná
poloha přímek v rovině ( typy
úhlů)
 Metrické vlastnosti v rovině –
druhy úhlů, vzdálenost bodu od
přímky
 Konstrukční úlohy – osa úsečky,
osa úhlu, osová souměrnost,
středová souměrnost,
jednoduché konstrukce
kružítkem, čtvercová síť
 Prostorové útvary – kvádr,
krychle, koule, válec, jehlan
 Rovinné útvary
41
Oblast:
Předmět:
Období:
Matematika
a její aplikace
Matematika
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Opakování a prohloubení učiva
7. ročníku
osmý
Žák by měl:
-procvičovat a zvládat učivo 7.
ročníku
-psát, číst, porovnávat a
zaokrouhlovat čísla v oboru do
1 000 000
-zvládat orientaci na číselné ose
-znát kritéria dělitelnosti
- písemně sčítat a odčítat v oboru
do 1 000 000, násobit a dělit
víceciferná čísla, dělit se zbytkem
-pracovat se zlomky a smíšenými
čísly
Průřezová témata
 Celá čísla – rozklad čísla do
1 000 000, porovnávání,
zaokrouhlování, odhad
 Celá čísla - obor přirozených
čísel do 1 000 000, číselná osa
 Dělitelnost přirozených čísel –
prvočíslo, číslo složené,
nejmenší společný násobek,
největší společný dělitel, kritéria
dělitelnosti
 Písemné sčítání, odčítání do
1 000 000
Násobení a dělení víceciferného
čísla, dělení víceciferným číslem
(desítkami) v oboru do
1 000 000
 Zlomky – základní početní
operace, zápis, užití
-používat vyjádření vztahů celek
– část (desetinné číslo)
-číst desetinná čísla, znát jejich
zápis a provádět s nimi základní
početní operace
-užívat a ovládat převody
jednotek délku, hmotnosti, času,
obsahu a objemu
-znát a rýsovat rovinné útvary
– čtyřúhelník (rovnoběžník,
lichoběžník), pravidelný
šestiúhelník a osmiúhelní
-vypočítat obvod a obsah
trojúhelníka, čtverce, obdélníka,
kružnice a kruhu
-hledat různá řešení předložených
situací
-zobrazovat jednoduchá tělesa
 Desetinná čísla – zápis, čtení,
užití, jednoduché matematické
operace s nimi
-aplikovat poznatky a dovednosti
z jiných vzdělávacích oblastí
 Číselné a obrázkové analogie
 Jednotky – délky, času, hmotnosti,
objemu, obsahu, praktické
převody
 Rovinné útvary
 Praktické geometrické úlohy
 Prostorové útvary – kvádr,
krychle, koule, válec, jehlan
42
-znát druhy čar a jejich využití
v rýsování
-umět provést konstrukci
rovinných obrazců
-umět vysvětlit pojem osová
souměrnost a její využití
-prakticky umět provést
konstrukci osy
u jednotlivých obrazců
-znát základy kótování a jejich
praktickou aplikaci
-umět číst kóty
-okótovat jednoduchá tělesa,
rovinné obrazce
-umět okótovat úhly a kruhové
výseče
-vyznat se v rozdílech kótování
ve strojírenství, stavebnictví,
krejčovství atd.
-seznámit se s pravoúhlým
promítáním
-znát základy a pojmy nárys,
půdorys, bokorys
-provádět konstrukci nárysu,
půdorysu, bokorysu
jednoduchých obrazců
-umět provést technické
zobrazení geometrických těles a
jejich kótování
-znát rozdíl a provedení kosoúhlé
a pravoúhlé promítání
-umět konstruovat s pomocí
učitele průměty složených
geometrických těles
 Druhy čar, čáry tenké, silné, plné,
čárkované, čerchované
-jejich způsob rýsování
-využití těchto čar v praxi,
technický výkres
 Konstrukce rovinných obrazců čtverec,obdélník, trojúhelník,
kosočtverec, kosodélník,
kružnice
 Osová souměrnost těles, využití
 Základy kótování těles
 Kótování rovinných obrazců
 Způsoby kótování
 Kótování děr,výsečí, poloměrů
 Způsoby kótování a rozdíly
v kótování u strojírenských,
stavebních výkresů atd.
 Pravoúhlé promítání –
nárys,půdorys, bokorys
 Konstrukce jednoduchých
obrazců v těchto
průmětech - bod, čára, čtverec,
hranol, válec, jehlan, krychle,
kvádr, kužel
 Konstrukce geometrických těles a
jejich kótování zobrazení
kosoúhlé a pravoúhlé
 Konstrukce složených
geometrických těles
43
Oblast:
Předmět:
Období:
Matematika
a její aplikace
Matematika
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Opakování a prohloubení učiva
8. ročníku
devátý
Žák by měl:
-procvičovat a zvládat učivo 8.
ročníku
-psát, číst, porovnávat a
zaokrouhlovat čísla v oboru do
1 000 000
-zvládat orientaci na číselné ose
- písemně sčítat a odčítat v oboru
do 1 000 000, násobit a dělit,
dělit se zbytkem
-řešit jednoduché lineární rovnice
-znát a využívat kritéria
dělitelnosti
-používat vyjádření vztahu celek
– část (procento)
-řešit jednoduché úlohy na
procenta
-užívat a ovládat převody
jednotek délky, hmotnosti, času,
obsahu a objemu
-používat měřítko mapy a plánu
Průřezová témata
 Celá čísla – rozklad čísla do
1 000 000, porovnávání,
zaokrouhlování, odhad
 Celá čísla - obor přirozených
čísel do 1 000 000, číselná osa
 Písemné sčítání, odčítání do
1 000 000
 Násobení a dělení víceciferného
čísla, dělení víceciferným číslem
v oboru do 1 000 000
 Rovnice – jednoduchá lineární
rovnice
 Dělitelnost přirozených čísel –
prvočíslo, číslo složené,
nejmenší společný násobek,
největší společný dělitel, kritéria
dělitelnosti
 Procenta – základní pojmy,
jednoduché výpočty, úrok
 Jednotky – délky, času, hmotnosti,
objemu, obsahu, praktické
převody
 Poměr - měřítko
-načrtnout základní tělesa a
sestrojit jejich sítě
 Prostorové útvary – kvádr,
krychle, válec, koule, jehlan
-vypočítat povrch a objem
kvádru, krychle, válce
 Prostorové útvary – kvádr,
krychle, válec
-číst a rozumět jednoduchým
technickým výkresům
- používat technické písmo
-využívat prostředky výpočetní
techniky při řešení úloh
 Konstrukční úlohy – druhy čar a
jejich použití, kótování, pravoúhlé
promítání, technické písmo
 Praktické geometrické úlohy
-zdokonalit schopnosti provádět
pravoúhlé promítání předmětů a
jejich kótování
-znát pojem řez předmětem a
umět jej znázornit
-znát pojem přerušený obrazec a
jeho kótování
-provádět kreslení a kótování děr
-znát konstrukci
zaoblení/poloměrů/a jejich
kótování
 Pravoúhlé promítání, nárys,
bokorys,půdorys
 Řez tělesem, způsob provedení
 Přerušený obrazec, jeho kótování
 Způsoby znázornění a kótování
děr
 Konstrukce zaoblení předmětů,
způsoby kótování
44
-seznámit se se způsoby
zobrazení a kótování v oboru
tesař
-seznámit se se způsoby
zobrazení a kótování v oboru
stavebnictví
-znát pojem měřítko a umět s ním
pracovat
-seznámit se s popisováním
technického výkresu a
technickým písmem
-umět provádět kreslení náčrtů od
ruky dle předlohy a jejich
okótování
-znát pojem síť krychle, kvádru,
hranolu, válce,
-zdokonalit se v rýsování
složených těles
 Technický výkres ve
dřevozpracujícím oboru – tesař,
truhlář
 Tech. výkres ve stavebnictví
 Měřítko,využití
 Technické písmo,popisování
technických výkresů
 Technický náčrt
 Síť těles
 Pravoúhlé promítání složených
těles a jejich kótování
45
Informatika
Vyučovací předmět Informatika zahrnuje základy práce s osobním počítačem a
základním programovým vybavením, zejména textovým editorem, dostupnými výukovými a
vzdělávacími programy, webovým prohlížečem a elektronickou poštou. Žáci si osvojují
obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni. Získané dovednosti se stávají pro žáky
výhodou v praktickém životě i při pracovním uplatnění.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- poznávání možností výpočetní techniky, osvojení znalostí a dovedností práce
s počítačem
- vyhledávání a využívání potřebných informací
- získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na
Internetu.
Vyučovací předmět Informatika se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. až 9.
ročníku následovně:
4.r. – 1h
5.r. – 1h
6.r. – 1h
7.r. – 1h
8.r. – 1h
9.r. – 1h
V rámci předmětu Informatika se realizují tato průřezová témata: OSV, MDV.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v učebně INF a formou elektronické komunikace s vyučujícími.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
- zadává takové úkoly, které vedou žáka k vyhledávání a využívání informací
v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- vede žáka k tomu, aby dokázal popsat problém a svěřit se s ním, při řešení
složitějších problémů žák požádá o radu a řídí se jí
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vytváří příležitosti pro využívání tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí,
k pochopení běžně užívaných textů, záznamů a obrazových materiálů
umožňuje žákovi využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační
prostředky
46
Kompetence pracovní
Učitel:
- podporuje žáka při využívání získané znalosti a zkušenosti a vytváření si představy o
možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
47
Oblast:
Předmět:
Období:
Informační
a komunikační
technologie
Informatika
2.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
Průřezová témata
 Základní uživatelská obsluha
PC
 Základní části a popis PC
 Software PC – operační
systém, textový editor, kreslící
programy
 Zásady bezpečnosti práce a
prevence zdravotních rizik
spojených s využíváním
výpočetní techniky
čtvrtý - pátý
OSV - osobnostní rozvoj rozvoj schopností
poznávání
OSV - osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace
Žák by měl:
-ovládat základní obsluhu PC
-pracovat s výukovými a
zábavnými programy podle pokynu
-dodržovat pravidla bezpečné a
zdravotně nezávadné práce s PC
48
Oblast:
Předmět:
Období:
Informační a
komunikační
technologie
Informatika
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
-ovládat základy psaní na
klávesnici, na uživatelské úrovni
práci s textovým editorem,
využívat vhodné aplikace
-dodržovat pravidla zacházení
s výpočetní technikou
-zvládat práci s výukovými
programy
-vyhledat potřebné informace na
internetu
-osvojit si základy elektronické
komunikace
 Základní funkce textového,
grafického editoru a
tabulkového kalkulátoru
 Přídavná zařízení počítače,
jejich účel, použití a obsluha
 Práce s výukovými programy,
hry, multimédia
 Seznámení se s možnostmi
vyhledávání informací pomocí
internetu
 Základní způsoby elektronické
komunikace – e-mail, mobilní
telefon
Ročník
šestý - devátý
Průřezová témata
OSV - sociální rozvoj poznávací schopnosti
OSV - osobnostní rozvoj kreativita
49
Prvouka
Vyučovací předmět Prvouka vznikl vyčleněním ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho
svět. Vyučovací předmět Prvouka je vyučován v 1. až 5. ročníku. Rozvíjí základní poznatky
žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází
z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije. Žák se učí nově
nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. Prvouka pomáhá žákům utvářet
citový vztah k rodné zemi, k nejbližšímu okolí. Žáci si vytvářejí základy hodnotového
systému a zdravého životního stylu. Osvojují a upevňují si vhodné chování a jednání mezi
lidmi. Učí se chápat rozdílnosti mezi jednotlivci a tolerovat je, navzájem si pomáhat a
spolupracovat.
Předmět Prvouka je členěn do tematických okruhů:
- Místo, kde žijeme (orientace v nejbližším okolí, důležitá místa v obci, regionu,
zemi)
- Lidé kolem nás (základy společenského chování, tolerantnost mezi lidmi, základní
práva dítěte, krizové situace)
- Lidé a čas (orientace v čase, vývoj života na zemi)
- Rozmanitost přírody (roční období, ochrana životního prostředí)
- Člověk a jeho zdraví (ochrana a zodpovědnost za své zdraví, hygiena, škodlivé
vlivy)
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- vytváření základních pracovních návyků
- osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních
mezilidských vztahů
- poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a zemi, kde
žijeme
- chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a
souvislostí
- poznávání propojení člověka s přírodou a jejich vzájemného ovlivňování,
vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě
- upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního stylu
- hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě
Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku
následovně:
1.r. – 2h
2.r. – 2h
3.r. – 3h
4.r. – 3h
5.r. – 3h
V rámci předmětu Prvouka se realizují tato průřezová témata: OSV, MKV, EV, VDO,
VMEGS.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně INF, ve školní knihovně, v okolí školy,
formou exkurzí a vycházek.
50
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
- zadává takové úkoly, které vedou žáka k vyhledávání a využívání informací
v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- vede žáka k samostatnému řešení běžných životních situací
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vytváří příležitosti pro využívání tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí,
k pochopení běžně užívaných textů, záznamů a obrazových materiálů
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vytváří a využívá příležitosti, při kterých žák respektuje pravidla práce v týmu a
svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
Kompetence občanské
Učitel:
- vybízí žáky k ochraně svého zdraví, objasňuje význam zdravého životního stylu a
ochrany životního prostředí
využívá vzniklých krizových situací a situací ohrožujících život a zdraví člověka ke
schopnosti chovat se dle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a
postupy.
Kompetence pracovní
Učitel:
- podporuje žáka při využívání získaných znalostí a zkušeností
51
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a jeho svět
Prvouka
1.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Domov a jeho okolí – adresa
bydliště
 Škola – prostředí školy, život
ve škole a jejím okolí
 Základy dopravní výchovy
 Obec (město) - části obce,
města
 Okolní krajina (významné
orientační body)
 Rodina a společnost – role
členů rodiny, práva a
povinnosti v rodině
 Právo a spravedlnost – práva a
povinnosti žáků školy
 Osobní bezpečí – chování
v krizových situacích
první
Žák by měl:
-zvládat orientaci v okolí svého
bydliště
-zvládat orientaci ve škole a okolí
školy
-bezpečně zvládat cestu do školy
-znát a pojmenovat části města
-znát nejvýznamnější orientační
body v obci
-znát role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi
-osvojovat si základy
společenského chování
-vědět, jak se chovat při setkání
s neznámými lidmi
-znát rozvržení svých denních
činností
 Orientace v čase – den, týden
-pozorovat viditelné proměny
v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
 Příroda v ročních obdobích –
znaky ročních období
-pojmenovat základní druhy ovoce
a zeleniny
 Sezónní práce na zahradě
-poznat nejběžnější druhy
domácích a volně žijících zvířat
 Chování živočichů, péče o
zvířata a ptáky
-uplatňovat základní zásady
chování v přírodě
 Ochrana přírody – chování
k přírodě, péče o životní
prostředí, třídění odpadu a
jejich likvidace
 Péče o zdraví, zdravá výživa –
denní režim
 Osobní bezpečí – agresivita,
obrana proti agresivním
jedincům
 Péče o zdraví – drobné úrazy a
poranění, předcházení úrazům
 Osobní bezpečí - bezpečné
chování v silničním provozu
 Péče o zdraví - běžné nemoci a
prevence, chování v době
nemoci
 Lidské tělo – části lidského těla
-uplatňovat hygienické návyky a
zvládat sebeobsluhu
-dodržovat zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných
-uplatňovat základní pravidla
silničního provozu pro chodce
-dokázat sdělit své zdravotní potíže
a pocity
-pojmenovat hlavní části lidského
těla
Průřezová témata
OSV – sociální rozvoj –
poznávací schopnosti
OSV – morální rozvoj –
hodnoty, postoje, praktická
etika
OSV – sociální rozvoj –
mezilidské vztahy
OSV – morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV – osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace
EV – vztah člověka
k prostředí
52
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a jeho svět
Prvouka
1.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Domov a jeho okolí (adresa
bydliště, místní pověsti, tradice
a zvyky)
 Škola – prostředí školy, život ve
škole a jejím okolí
 Obec (město) - význačná místa
druhý
Žák by měl:
-zvládnout orientaci v okolí svého
bydliště a v okolí školy
-popsat a zvládnout cestu do školy
-znát nejvýznamnější místa v okolí
Průřezová témata
OSV – sociální rozvoj –
poznávací schopnosti
 Rodina a společnost – život a
funkce rodiny , příbuzenské
vztahy
 Právo a spravedlnost –
protiprávní jednání (krádež) a
jeho postih
 Rodina a společnost - jednání
v obchodě, na poště, u lékaře,
peníze
OSV – osobnostní rozvoj –
sebepoznání a sebepojetí
-projevovat toleranci k odlišnostem
spolužáků, jejich přednostem a
nedostatkům
 Právo a spravedlnost –
protiprávní jednání (šikanování)
a jeho postih
OSV – morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
-zvládat jednoduchou orientaci
v čase
 Orientace v čase – den, týden
-rozlišovat děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
 Současnost a minulost v našem
životě – proměny způsobu
života, tradiční lidové svátky
 Příroda v ročních obdobích –
znaky ročních období, sezónní
práce na zahradě,
-znát role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi, rozlišovat blízké
příbuzenské vztahy
-mít osvojeny základy
společenského chování
-pojmenovat nejběžnější povolání a
pracovní činnosti
-popsat a porovnat viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
-poznat nejběžnější druhy
domácích a volně žijících zvířat
-pojmenovat základní druhy ovoce
a zeleniny a poznat rozdíly mezi
dřevinami a bylinami
-uplatňovat základní zásady
chování v přírodě
-uplatňovat hygienické návyky a
zvládat sebeobsluhu
-dodržovat zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných
OSV – sociální rozvoj –
mezilidské vztahy
 Chování živočichů, péče o
zvířata a ptáky
 Rostliny – význam v přírodě a
pro člověka
 Ochrana přírody –chování
k přírodě, péče o životní
prostředí, třídění odpadu a jejich
likvidace
 Péče o zdraví, zdravá výživa –
denní režim, zdravá strava a
pitný režim
 Osobní bezpečí – agresivita,
obrana proti agresivním
jedincům
 Péče o zdraví – drobné úrazy a
poranění, předcházení úrazům
EV – lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
53
-uplatňovat základní pravidla
silničního provozu pro chodce
-dokázat sdělit své zdravotní potíže
a pocity
-pojmenovat hlavní části lidského
těla
 Osobní bezpečí- bezpečné
chování v silničním provozu
 Péče o zdraví - běžné nemoci a
prevence, chování v době
nemoci, základní péče o
nemocného
 Lidské tělo – části lidského těla
54
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a jeho svět
Prvouka
1.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Obec (město) – význačná místa,
části, minulost a současnost
obce
 Obec (město) - poloha v krajině
 Okolní krajina –
charakteristické znaky krajiny
 Rodina a společnost –
mezilidské vztahy, základní
pravidla společenského chování
 Rodina a společnost – život a
funkce rodiny
 Právo a spravedlnost –
protiprávní jednání (šikanování,
zneužívání, týrání) a jeho postih
 Osobní bezpečí - chování
v krizových situacích
 Orientace v čase – kalendář,
roční období, měsíce , rok
 Orientace v čase - určování času
 Současnost a minulost v našem
životě – proměny způsobu
života
 Příroda v ročních obdobích –
znaky ročních období, sezónní
práce na zahradě a na poli
 Chování živočichů, péče o
zvířata a ptáky
 Rostliny – stavba těla
třetí
Žák by měl:
-znát nejvýznamnější místa v okolí
-zvládnout orientaci v okolí svého
bydliště a v okolí školy
-mít osvojené základy
společenského chování
-pojmenovat nejběžnější povolání a
pracovní činnosti
-projevovat toleranci k odlišnostem
spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům
-vědět, jak se chovat při setkání
s neznámými lidmi
-zvládat jednoduchou orientaci v
čase
-poznat, kolik je hodin
-poznávat různé lidské činnosti
-popsat viditelné změny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
-poznat nejběžnější druhy
domácích a volně žijících zvířat
-pojmenovat základní druhy ovoce
a zeleniny a poznat rozdíly mezi
dřevinami a bylinami
-uplatňovat základní zásady
chování v přírodě
-provádět jednoduché pokusy se
známými látkami
-uplatňovat hygienické návyky a
zvládat sebeobsluhu
-dodržovat zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných
-uplatňovat základní pravidla
silničního provozu pro chodce
-dokázat sdělit své zdravotní potíže
a pocity
 Ochrana přírody –chování
k přírodě, péče o životní
prostředí, třídění odpadu a jejich
likvidace
 Látky a jejich vlastnosti
Průřezová témata
MKV – lidské vztahy
OSV – osobnostní rozvoj –
psychohygiena
EV – vztah člověka
k prostředí
EV – lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
 Péče o zdraví, zdravá výživa –
denní režim, zdravá strava a
pitný režim, osobní hygiena
 Osobní bezpečí – agresivita,
obrana proti agresivním
jedincům
 Péče o zdraví – drobné úrazy a
poranění, předcházení úrazům
 Osobní bezpečí- bezpečné
chování v silničním provozu
 Péče o zdraví - běžné nemoci a
prevence, chování v době
nemoci, základní péče o
nemocného
55
-pojmenovat hlavní části lidského
těla
-zvládnout ošetření drobných
poranění
 Lidské tělo – části lidského těla
 Péče o zdraví – drobné úrazy a
poranění, předcházení úrazům,
první pomoc
56
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a jeho svět
Prvouka
2.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Domov a jeho okolí – orientace
v obci podle plánu, mapa místní
krajiny, kulturní a historické
zajímavosti
 Okolní krajina (region) –
charakteristické znaky krajiny,
vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu,
významné orientační body
čtvrtý
Žák by měl:
-popsat polohu svého bydliště na
mapě
-určit hlavní světové strany
-začlenit svou obec do příslušného
kraje
-znát region, ve kterém bydlí, jeho
pamětihodnosti, zvláštnosti a
zajímavosti
-sdělit a popsat poznatky a zážitky
z vlastních cest
-dodržovat pravidla pro soužití ve
škole, v rodině, v obci
-znát základní práva dítěte, práva a
povinnosti žáka školy
-rozpoznat ve svém okolí
nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých
-reagovat vhodným způsobem na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech
-zvládnout orientaci v čase
-znát významné události a pověsti,
které se vztahují k regionu a kraji
-vědět o nejvýznamnějších
kulturních, historických a
přírodních památkách v okolí
svého bydliště
-uplatňovat zásady ochrany přírody
a životního prostředí
-popsat vliv činností lidí na přírodu
a posoudit, které činnosti
přírodnímu prostřední pomáhají, a
které ho poškozují
-pojmenovat a popsat orgánové
soustavy
-rozlišit jednotlivé etapy lidského
života
 Rodina a společnost – základní
pravidla společenského
chování,zájmové organizace a
spolky
 Právo a spravedlnost – základní
práva dítěte, práva a povinnosti
žáků školy
 Osobní bezpečí – chování
v rizikovém prostředí, služby
odborné pomoci (pomáhající
organizace)
 Situace hromadného ohrožení –
chování při požáru, při
vyhlášení poplachu, dopravní
nehodě, důležitá telefonní čísla
 Orientace v čase – určování a
měření času
 Současnost a minulost v našem
životě – minulost kraje,
významné historické objekty
v regionu, regionální pověsti,
tradiční lidové svátky
Průřezová témata
EV – lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
VDO – principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování
MKV – princip solidárního
smíru a solidarity
VDO – občanská
společnost a škola
MKV – etnický původ
OSV – sociální rozvoj –
mezilidské vztahy
OSV – sociální rozvoj –
spolupráce a soutěživost
 Ochrana přírody – chování
k přírodě, péče o životní
prostředí, třídění odpadů a jejich
likvidace, živelné pohromy a
ekologické katastrofy
EV – vztah člověka
k životnímu prostředí
 Lidské tělo – části lidského těla,
hlavní orgány a orgánové
soustavy a jejich funkce, rozdíly
mezi mužem a ženou
OSV – osobnostní rozvoj –
sebepoznání a sebepojetí
57
-uplatňovat základní dovednosti a
návyky související s preventivní
ochranou zdraví a zdravého
životního stylu
-poskytnout první pomoc při
drobných úrazech, přivolat
lékařskou pomoc
-mít osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek
-uplatňovat základní pravidla
silničního provozu pro cyklisty
-reagovat přiměřeně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech
 Péče o zdraví, zdravá výživa –
denní režim, zdravá strava a
pitný režim, význam aktivního
pohybu, osobní a intimní
hygiena, běžné nemoci a
prevence, chování v době
nemoci, základní péče o
nemocného, drobné úrazy a
poranění, předcházení úrazům,
první pomoc
 Návykové látky a zdraví –
nejčastější druhy návykových
látek a jejich odmítání,
nebezpečí gamblerství
 Osobní bezpečí – bezpečné
chování v silničním provozu,
krizové situace a formy násilí,
agresivita, obrana proti
agresivním jedincům, služby
odborné pomoci
 Ochrana člověka za
mimořádných událostí
OSV – osobnostní rozvoj –
psychohygiena
OSV – osobnostní rozvoj –
psychohygiena
OSV – sociální rozvoj –
spolupráce a soutěživost
58
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a jeho svět
Prvouka
2.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Česká republika – orientace na
mapě ČR, hranice státu, povrch
a podnebí
 Mapy – čtení mapy, vysvětlivky
 Okolní krajina (místní oblast,
region) – regionální zvláštnosti
 Česká republika - města,
regiony, obyvatelstvo
 Evropa – mapa Evropy,
cestování
pátý
Žák by měl:
-orientovat se na mapě ČR, určovat
světové strany
-poznat státní symboly
-sdělit a popsat poznatky a zážitky
z vlastních cest
-mít základní znalosti o České
republice a její zeměpisné poloze v
Evropě
-rozeznávat rozdíl mezi životem
dnes a životem v dávných dobách
 Naše země v dávných dobách –
způsob života v pravěku,
příchod Čechů, počátky českého
státu, život ve středověku
 Současnost a minulost v našem
životě – významné historické
objekty v ČR, státní svátky a
významné dny
-popsat střídání ročních období
-provést jednoduchý pokus podle
návodu
 Pohyby Země
 Látky a jejich vlastnosti –
základní rozdělení látek a jejich
vlastnosti, porovnávání látek
 Voda a vzduch – výskyt,
vlastnosti a význam, oběh vody
v přírodě, ochrana vodních
toků; vlastnosti, složení,
význam a proudění vzduchu,
ochrana ovzduší
 Půda – působení přírodních
vlivů, význam půdy
 Rostliny, houby, živočichové –
projevy, průběh a způsob života,
životní podmínky
-uvést zástupce rostlinné a
živočišné říše vyskytujících se
v nejbližším okolí a popsat jejich
základní životní podmínky
-zvládat péči o pokojové rostliny a
znát způsob péče o drobná domácí
zvířata
-poznat propojenost živé a neživé
přírody, přizpůsobení organismů
prostředí
Průřezová témata
VMEGS - Evropa a svět
nás zajímá
VMEGS - objevujeme svět
a Evropu
VMEGS - jsme Evropané
VDO – občan, občanská
společnost a stát
VDO – formy participace
občana v politickém životě
EV – ekosystémy
EV – základní podmínky
života
 Rostliny, houby, živočichové –
výživa, stavba těla u vybraných
druhů
 Rostliny, houby, živočichové –
chráněné a ohrožené druhy,
význam v přírodě a pro člověka
59
Výtvarná výchova
Vyučovací předmět Výtvarná výchova vznikl vyčleněním ze vzdělávacího oboru
Umění a kultura. Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován v 1. až 5. ročníku.
Dochází zde k poznávání prostředků výtvarného jazyka. Prostřednictvím tvůrčích činností
zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, schopnost
vyjadřovat a prezentovat emoce, představy a pocity. Dále pomáhá uplatňovat neverbální
komunikaci, zlepšovat jemnou motoriku a získávat tak všestranné dovednosti. Napomáhá
k rozvíjení tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Vytváří příležitost pro
vzájemnou spolupráci a toleranci. Má významný rehabilitační a relaxační charakter. Snižuje
vnitřní napětí žáků, psychickou nevyváženost, nesoustředěnost a agresivitu. Veřejná
vystoupení podporují růst jejich sebevědomí a přispívají k odolnosti vůči stresu a trémě.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání
- využívání a rozvíjení tvořivých vlastností a dovedností
- rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí
- poznání, že kultura a umění obohacují život člověka
- poznávání národní kultury
- seznámení se a akceptování kultury jiných národů a etnik
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5.
ročníku následovně:
1.r. – 1h
2.r. – 1h
3.r. – 1h
4.r. – 1h
5.r. – 1h
V rámci předmětu Výtvarná výchova se realizují tato průřezová témata: OSV, MKV,
MDV
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v keramické dílně, v učebně INF, v okolí školy,
formou návštěv kulturních akcí – výstav, setkání, vlastních veřejných prezentací.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
- umožňuje žákovi poznávat vlastní pokroky
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vytváří a využívá příležitosti, při kterých žák respektuje pravidla práce v týmu a
svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
60
Oblast:
Předmět:
Období:
Umění a kultura
Výtvarná výchova
1.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
-zvládat základní dovednosti pro
vlastní tvorbu
-používat rozmanitý materiál i
výtvarné techniky
-rozpoznávat, pojmenovávat a
porovnávat linie, barvy, tvary,
objekty ve výsledcích vlastní
tvorby
-rozpoznávat, pojmenovávat,
porovnávat linie, barvy, tvary,
objekty ve výsledcích tvorby
ostatních
-rozpoznávat, pojmenovávat a
porovnávat linie, barvy, tvary,
objekty na příkladech z běžného
života (s dopomocí učitele)
-seznamovat se s ukázkami
ilustrací dětských knih
-řešit úkoly ve vztahu k životnímu
prostředí, zejména ke kultuře,
bydlení a odívání
-uplatňovat vlastní zkušenosti,
prožitky a fantazii při tvůrčích
činnostech
-být schopen výsledky své činnosti
sdělit svým spolužákům, veřejnosti
 Rozvoj grafického pohybu a
pohybových představ
Ročník
Průřezová témata
první - třetí
 Vnímání, porovnávání a
hodnocení výsledků vlastních
tvůrčích činností
 Vnímání, porovnávání a
hodnocení výsledků tvůrčích
činností ostatních
 Vnímání, porovnávání a
hodnocení výsledků běžné a
umělecké produkce (malba,
kresba, ilustrace hračky,
plastika, objekty, comics)
 Ilustrace (Aleš, J.Čapek, Lada,
Trnka, Zmatlíková)
 Užité umění
 Pěstování smyslu pro krásu
přírody a vztahu k životnímu
prostředí
 Prostředky a postupy pro
vyjádření emocí, pocitů,
nálad a fantazijních
představ (pohyb těla
v prostoru, manipulace
s objekty, malba a kresba,
tradiční a netradiční
prostředky a jejich
kombinace)
 Prezentace výsledků
vlastních tvůrčích činností
ve třídě i ve škole
 Spolupráce při propagaci a
prezentaci školy v rámci
výstav či dalších akcí
školy
OSV – osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání
OSV – osobnostní rozvoj –
kreativita
61
Oblast:
Předmět:
Období:
Umění a kultura
Výtvarná výchova
2.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
-uplatňovat základní dovednosti
pro vlastní tvorbu, realizovat svůj
tvůrčí záměr
-sledovat výběr a vhodnost
materiálů, možnosti jeho
výtvarného zpracování z hlediska
účelu, užití a výtvarného výrazu
-experimentovat, dekorativně
členit plochy s využitím barvy,
linie a tvaru
-ověřovat výrazové možnosti
písma v hravých a
experimentálních činnostech
-rozlišovat, porovnávat, třídit a
pojmenovávat linie, barvy, tvary,
objekty, rozpoznávat jejich
základní vlastnosti a vztahy
(kontrasty – velikost, barevný
kontrast), uplatňovat je podle
svých schopností při vlastní tvorbě,
při vnímání tvorby ostatních i
umělecké produkce i na příkladech
z běžného života (s dopomocí
učitele)
-při tvorbě vycházet ze svých
zrakových, hmatových i
sluchových jevů vlastních prožitků,
zkušeností a fantazie
-vyjadřovat (slovně, mimoslovně,
graficky) pocit z vnímání tvůrčí
činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla
-využívat specifik regionu
k rozvíjení estetického cítění, důraz
klást na lidovou tvorbu
 Jednoduché grafické techniky
Ročník
Průřezová témata
čtvrtý - pátý
OSV – osobnostní rozvoj –
kreativita
 Dekorativní a prostorové práce
 Typografie písma
 Vnímání, porovnávání a
hodnocení výsledků tvůrčích
činností vlastních i ostatních i
výsledků běžné a umělecké
produkce (malba, kresba,
ilustrace hračky, plastika,
objekty, comics, fotografie)
 Prostředky a postupy pro
vyjádření emocí, pocitů,
nálad a fantazijních
představ (pohyb těla
v prostoru, manipulace
s objekty, malba a kresba,
tradiční a netradiční
prostředky a jejich
kombinace)
 Prezentace výsledků
vlastních tvůrčích činností
ve třídě i ve škole (pracovní
prezentace za pomoci
učitele pro spolužáky,
spolupráce při propagaci a
prezentaci školy v rámci
výstav či dalších akcí
školy
 Lidová tvorba
MV – TORČ – fungování
a vliv médií ve společnosti
MKV – princip sociálního
smíru a solidarity
MKV – kulturní rozdíly
62
Hudební výchova
Vyučovací předmět Hudební výchova vznikl vyčleněním ze vzdělávacího oboru
Umění a kultura. Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován v 1. až 5. ročníku.
Vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu
emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební kultury. Hudební činnosti podporují u žáků
rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností – sluchových,
rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, poslechových a pohybových. Má
významný rehabilitační a relaxační charakter. Snižuje vnitřní napětí žáků, psychickou
nevyváženost, nesoustředěnost a agresivitu. Veřejná vystoupení podporují růst jejich
sebevědomí a přispívají k odolnosti vůči stresu a trémě.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání
- rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí
- poznání, že kultura a umění obohacují život člověka
- poznávání národní kultury
- seznámení se a akceptování kultury jiných národů a etnik
- kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry.
Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5.
ročníku následovně:
1.r. – 1h
2.r. – 1h
3.r. – 1h
4.r. – 1h
5.r. – 1h
V rámci předmětu Hudební výchova se realizují tato průřezová témata: OSV, MKV,
MDV
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v relaxační místnosti, v tělocvičně, formou
veřejných vystoupení, návštěv kulturních akcí – koncertů, setkání
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
- umožňuje žákovi poznávat vlastní pokroky
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vytváří a využívá příležitosti, při kterých žák respektuje pravidla práce v týmu a
svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
63
Oblast:
Předmět:
Období:
Umění a kultura
Hudební výchova
1.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
-seznámit se se zásadami
hygieny hlasu (příprava
hlasivek…)
-zpívat jednoduché písně
v rozsahu kvinty
-rozlišovat sílu zvuku, výšku a
délku tónu
-soustředit se na poslech
jednoduché krátké skladby
-správně a hospodárně dýchat
-dodržovat správné držení těla při
dechových cvičeních
-vnímat rytmus a rytmicky
doprovází písně
-zřetelně vyslovovat při
rytmizaci říkadel i při zpěvu
-pohybem doprovázet písně
-měnit pohyb podle tempových
a rytmických změn
-rozpoznat charakter skladby
(veselá, smutná, ukolébavka,
pochod, taneční apod)
-rozlišovat hudební nástroje podle
barvy zvuku
-znát písně, které se váží
k národním tradicím
 Hygiena hlasu
 Intonační cvičení
Ročník
Průřezová témata
první - třetí
OSV – osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání
 Výška, síla, délka tónu
 Zpěvní hlasy
 Skladby určené dětem
 Dechová cvičení
 Hra na tělo
 Hra na nástroje Orffova
instrumentáře
 Rytmizace říkadel, zpěv
lidových a umělých písní
přiměřeného rozsahu
 Rozpoznávání tempa a rytmu
 Pochod podle hudebního
doprovodu
 Pohybové hry s říkadly a
dětskými popěvky
 Zvuk hudebních nástrojů
 Národní tradice
MKV – kulturní rozdíly
64
Oblast:
Předmět:
Období:
Umění a kultura
Hudební výchova
2.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
-zpívat písně v přiměřeném
rozsahu k individuálním
schopnostem
-odlišit tóny podle výšky, síly a
barvy
-správně hospodařit s dechem při
interpretaci písní
-frázovat
-doprovodit spolužáky na rytmické
hudební nástroje
-propojit vlastní pohyb s hudbou
-soustředit se na poslech skladby
-získávat poznatky z hudebního
světa (klasika, folklór, folk,
populární hudba apod)
 Národní a umělé písně
Ročník
Průřezová témata
čtvrtý - pátý
 Grafický záznam melodie
 Dechová cvičení
 Hra na nástroje Orffova
instrumentáře (interpretace
těžkých a lehkých dob v dvou,
tří a čtyřdobém taktu, hra
doprovodu)
 Pochod podle hudebního
doprovodu
 Slavné melodie a skladby,
nejvýznamnější hudební
skladatelé
 Zpěvní hlasy
OSV – osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání
65
Dějepis
Vyučovací předmět Dějepis vznikl vyčleněním ze vzdělávací oblasti Člověk a
společnost. Vyučovací předmět Dějepis je vyučován v 6. až 9. ročníku, navazuje svým
obsahem na vyučovací předmět Prvouka. Poskytuje žákům základní poznatky o dějinném
vývoji lidstva i vlastního národa, seznamuje je s významnými historickými událostmi a
osobnostmi. Vede žáky k tomu, že historie obohacuje náš život.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- získání základních vědomostí o minulosti a současnosti naší země
- poznání postupné změny způsobu života lidí v různých epochách dějinného vývoje
- poznávání historických a kulturních památek, jejich ochraně a úctě k nim
Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku
následovně:
6.r. – 1h
7.r. – 1h
8.r. – 1h
9.r. – 1h
V rámci předmětu Dějepis se realizují tato průřezová témata: OSV, MKV, MDV,
VDO
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně INF, ve školní a městské knihovně,
formou exkurzí a vycházek.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence komunikativní
Učitel:
vytváří příležitosti pro využívání tištěné informace k rozvoji žákových vědomostí,
k pochopení běžně užívaných textů, záznamů a obrazových materiálů
66
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a společnost
Dějepis
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
Nejstarší civilizace - starověk
 Starověké civilizace, Egypt,
Řecko, Řím – informativně
obecné znaky a specifické
zvláštnosti (hospodářského,
společenského, politického,
kulturního a náboženského
vývoje)
 Starověké civilizace – přínos
pro rozvoj světové kultury,
vznik písma, významné
osobnosti, historické památky
 Historické prameny; doba
předhistorická, doba
historická; získávání informací
o dějinách
 Pravěk – život v pravěku,
hmotná a duchovní kultura,
náboženství
šestý
Žák by měl:
-umět popsat život v době
nejstarších civilizací
-znát souvislosti mezi přírodními
podmínkami a vývojem
starověkých států
-pochopit význam dějin jako
sdělení minulosti
-mít představu o rozdílech způsobu
života pravěkých a současných lidí
–podle obrázků umět popsat
pravěká zvířata, způsob jejich lovu,
zbraně, předměty denní potřeby a
kultovní předměty
Průřezová témata
VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá
VDO – principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování
MKV – kulturní rozdíly
OSV – sociální rozvoj poznávací schopnosti
67
Oblast:
Člověk a společnost
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-pochopit význam dějin jako
sdělení minulosti
-mít představu o rozdílech způsobu
života pravěkých a současných lidí
–podle obrázků umět popsat
pravěká zvířata, způsob jejich lovu,
zbraně, předměty denní potřeby a
kultovní předměty
-vědět o prvních státních útvarech
na našem území
-mít základní poznatky z období
počátku českého státu
-znát úlohu a postavení církve ve
středověké společnosti
-být seznámen s obdobím rozkvětu
českého státu v době přemyslovské
a lucemburské
-charakterizovat příčiny, průběh a
důsledky husitského hnutí
Předmět:
Období:
Dějepis
3.
Učivo
Ročník
Počátky lidské společnosti
 Historické prameny, doba
předhistorická, doba historická
a získávání informací o
dějinách
sedmý
Průřezová témata
 Pravěk – život v pravěku,
hmotná a duchovní kultura,
náboženství
Středověk
 Slované, Sámova říše,
Velkomoravská říše, příchod
Cyrila a Metoděje na Moravu
 Středověk – počátky českého
státu, románská kultura
 Rozmach českého státu za
vlády Přemyslovců a
Lucemburků
 Změny ve středověké
společnosti, rozvoj měst,
rozvoj kultury a vzdělání,
gotická kultura
 Rozmach českého státu za
vlády Přemyslovců a
Lucemburků – rozvoj měst a
život v době vlády Karla IV.,
rozvoj kultury
a vzdělání, gotická kultura
 Husitství – příčiny, průběh,
výsledky, významné osobnosti
 Doba vlády Jiřího
z Poděbrad
MKV – etnický původ
VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá
OSV – morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická
etika
68
Oblast:
Člověk a společnost
Očekávané výstupy
Předmět:
Období:
Dějepis
3.
Učivo
Ročník
Novověk
 Počátek novověku – objevné
cesty a jejich důsledky, Krištof
Kolumbus, poznávání nových
civilizací, humanismus,
vynález knihtisku, další
důležité objevy a vynálezy
 České země za vlády
Habsburků – doba Rudolfa II.,
bitva na Bílé hoře a její
důsledky, život
v pobělohorské době, barokní
kultura
 Osvícenství – vláda a reformy
Marie Terezie a Josefa II.,
selské rebelie, hospodářský a
kulturní rozvoj
 Národní obrození – utváření
novodobého českého národa,
František Palacký, revoluční
rok 1848, česká politika a
kultura na konci 19. století
osmý
Průřezová témata
Žák by měl:
-vědět o důsledcích objevných cest
a poznávání nových civilizací
-mít přehled o zásadních
historických událostech v naší
zemi
-znát rozdíly způsobu života
společnosti jednotlivých
historických etap
-poznat význačné osobnosti našich
dějin
MKV – kulturní rozdíly
VMEGS – objevujeme
Evropu a svět
OSV – sociální rozvoj poznávací schopnosti
VDO – formy participace
občanů v politickém životě
69
Oblast:
Člověk a společnost
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-být seznámen s příčinami a
politickými, sociálními a
kulturními důsledky l. světové
války
-mít základní poznatky o vzniku
samostatné Československé
republiky
-znát průběh a důsledky 2. světové
války a nový politický a
hospodářský vývoj v Evropě
-chápat význam událostí v roce
1989 a vítězství demokracie v naší
vlasti
Předmět:
Období:
Dějepis
Učivo
Nejnovější dějiny
 l. světová válka
 Vznik československého státu,
první prezident T. G. Masaryk,
období l. republiky,
hospodářská krize a 30. léta
v Československu, fašismus
v Evropě, prezident E. Beneš,
Mnichovská zrada
 2. světová válka – protektorát
Čechy a Morava, Slovenský
stát, průběh a důsledky války,
domácí a zahraniční odboj,
holocaust
 Poválečný vývoj – období
zápasu o demokracii, únor
1948, totalitní režim a odpor
proti němu, rok 1968
 Nové společenské poměry
v Evropě
 Události 1989, vznik České
republiky a vstup do EU
3.
Ročník
devátý
Průřezová témata
MKV – lidské vztahy
VDO – principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování
VDO – formy participace
občanů v politickém životě
VDO – občan, občanská
společnost a stát
70
Občanská výchova
Vyučovací předmět Občanská výchova vznikl vyčleněním ze vzdělávací oblasti
Člověk a společnost a Člověk a svět práce. Vyučovací předmět Občanská výchova je
vyučován v 7. až 9. ročníku, navazuje svým obsahem na vyučovací předmět Prvouka.
Zaměřuje se na formování osobnosti žáků po stránce mravní, citové a volní tak, aby jejich
začleňování do společenských vztahů bylo co nejúspěšnější. Cílem je vybavit žáky
základními vědomostmi o podstatě a fungování společnosti, o právech a povinnostech občanů,
o občanské odpovědnosti. Součástí předmětu Občanská výchova je v 8. a 9. ročníku
Předprofesní příprava, která vznikla vyčleněním ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce –
Svět práce. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a přispívá k vytváření profesní orientace
žáků.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- zvládání přiměřeně náročných situací běžného života
- osvojení norem společenského chování a občanského soužití, chápání hodnoty
pozitivních mezilidských vztahů
- nacházení místa a své role ve společnosti a vytváření představy o vlastní
budoucnosti
- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke
kulturním, náboženským a jiným odlišnostem
- získávání orientace v aktuálním dění naší země a ve světě, k rozvíjení zájmů o
veřejné záležitosti
- pochopení podstaty demokracie, práv a povinností občanů, rozpoznání
protiprávního jednání a vědomí jeho důsledků
- poznání pracovních činností, které napomáhají vytváření možných zálib a využití
volného času
- orientaci v různých oborech lidské činnosti a osvojení potřebných poznatků a
dovedností pro uplatnění při volbě povolání a společenském uplatnění
Vyučovací předmět Občanská výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 7. až 9.
ročníku následovně:
7.r. – 1h
8.r. – 1h
9.r. – 2h
V rámci předmětu Občanská výchova se realizují tato průřezová témata: OSV, MKV,
VMEGS, VDO, MDV.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně INF, formou exkurzí, přednášek a
vycházek.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
71
- zadává takové úkoly, které vedou žáka k vyhledávání a využívání informací
v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
umožňuje žákovi, aby mohl popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších
problémů žák požádá o radu a řídí se jí
vede žáka k samostatnému řešení běžných životních situací a přiměřeně ke svým
možnostem k překonávání životních překážek
důsledně vyžaduje, aby žák přijímal důsledky svých rozhodnutí
Kompetence komunikativní
Učitel:
vytváří příležitosti pro využívání tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí,
k pochopení běžně užívaných textů, záznamů a obrazových materiálů
klade otevřené otázky, kterými vede žáka k vyjádření svých názorů, postojů a ke
schopnosti vhodnou formou obhájit svůj názor
umožňuje žákovi využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační
prostředky
Kompetence občanské
Učitel:
vede žáka ke zvládání běžné komunikace s úřady.
Kompetence pracovní
Učitel:
podporuje žáka při využívání získané znalosti a zkušenosti a vytváření si představy o
možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
72
Oblast:
Předmět:
Období:
Výchova k občanství
Občanská výchova
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Rodina, škola – funkce a
struktura rodiny, zákon o
rodině, úplná a neúplná rodina,
náhradní rodinná péče, rodinná
péče, odpovědnost rodičů za
výchovu dětí
 Peníze a jejich funkce – podoby
peněz; formy platby;
hospodaření a rozpočet rodiny;
měna v EU a ostatní cizí měny
 Právní základy státu – Ústava a
zákony ČR; prezident
republiky; složky státní moci,
jejich orgány a instituce;
politické strany; státní
občanství; státní symboly
 Státní správa a samospráva –
orgány a instituce státní správy
a samosprávy; volby do
zastupitelských orgánů
 Obec, region, kraj – zajímavosti
a významné osobnosti obce,
regionu, kraje; přírodní
zajímavá místa, kulturní
památky, národní zvyky a
obyčeje
 Školství v ČR, právo na
vzdělání, význam vzdělání,
školský systém; příprava pro
profesní uplatnění; systém
celoživotní ho vzdělávání
 Pracovní uplatnění, kvalifikace,
rekvalifikace; odměna za práci;
daně; nezaměstnanost, pracovní
úřady, finanční podpora v
nezaměstnanosti
sedmý
Žák by měl:
-mít základní informace o
sociálních, právních a
ekonomických otázkách rodinného
života a rozlišovat postavení a role
rodinných příslušníků
-chápat státoprávní uspořádání
České republiky, zákonodárných
orgánů a institucí státní správy
-uvést symboly našeho státu a
způsoby jejich užívání
-chápat význam vzdělávání
v kontextu s profesním uplatněním
-formulovat své nejbližší plány
 Rodina, škola – práva a
povinnosti žáků, vztahy ve
škole, význam vzdělání pro
život
Průřezová témata
VDO – občan, občanská
společnost a stát
VDO – principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování
VDO – občan, občanská
společnost a stát
VDO – občanská
společnost a škola
OSV – sociální rozvoj komunikace
73
Oblast:
Předmět:
Období:
Výchova
k občanství
Občanská výchova
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Mezilidské vztahy ve
společnosti – základní pravidla
společenského chování,
mezilidská komunikace; úcta
k člověku; rovnoprávné
postavení žen a mužů
 Mezilidské vztahy ve
společnosti - základní pravidla
společenského chování;
mezilidská komunikace; úcta
k člověku; rovnoprávné
postavení žen a mužů;
rovnocennost a rovnoprávnost
národnostních menšin;
problémy lidské
nesnášenlivosti; mravní hodnoty
jedince; člověk a svoboda;
otázky víry a náboženství,
nebezpečí náboženských sekt
 Lidská práva – principy
demokracie; základní lidská
práva, Listina základních práv a
svobod, práva dítěte a jejich
ochrana, rodinné právo;
poškozování lidských práv,
týrané, a zneužívané dítě,
šikana, diskriminace;
národnostní problematika
 Člověk a právo – práva a
povinnosti občana; právní řád;
orgány právní ochrany; soudy;
právní dokumenty občana;
právní vztahy a z nich
vyplývající závazky; pracovní
právo; osobní vlastnictví; druhy
a postihy protiprávního jednání,
trestná činnost mládeže; styk s
úřady
 Člověk a právo – práva a
povinnosti občana; právní řád;
orgány právní ochrany; soudy;
právní dokumenty občana;
právní vztahy a z nich
vyplývající závazky; pracovní
právo; osobní vlastnictví; druhy
a postihy protiprávního jednání;
trestná činnost mládeže; styk
s úřady
 Naše vlast – významné události
a osobnosti, které proslavily
naši vlast; státní svátky
osmý
Žák by měl:
-rozpoznávat hodnoty přátelství a
vztahů mezi lidmi a být ohleduplný
ke starým, nemocným a
postiženým spoluobčanům
-respektovat mravní principy a
pravidla společenského soužití
-znát základní práva a povinnosti
občanů
-zvládat běžnou komunikaci s
úřady
Průřezová témata
MKV – lidské vztahy
MKV – princip sociálního
smíru a solidarity
VDO – občan, občanská
společnost a stát
74
-dokázat vyřídit své osobní
záležitosti, v případě potřeby
požádat vhodným způsobem o radu
-rozeznat nebezpečí ohrožen
sociálně patologickými jevy
-uvědomovat si význam sociální
péče o potřebné občany
-uplatňovat vhodné způsoby
chování a komunikace v různých
životních situacích a rozlišit
projevy nepřiměřeného chování a
porušování společenských norem
-základní znalosti o podstatě
fungování demokratické
společnosti
-využívat v krizových situací
služeb pomáhajících organizací
Předprofesní příprava:
- znát pracovní činnosti vybraných
profesí
 Zdravotní a sociální péče systém zdravotní péče;
zdravotní a sociální pojištění;
sociální zabezpečení; orgány a
instituce zdravotní a sociální
péče; pomáhající organizace
(krizová centra)
 Zdravotní a sociální péče systém zdravotní péče;
zdravotní a sociální pojištění;
sociální zabezpečení; orgány a
instituce zdravotní a sociální
péče; pomáhající organizace
(krizová centra)
 Člověk a volný čas – kultura;
sport; volnočasové aktivity;
zájmové a sportovní organizace;
význam kultury v životě
člověka; kulturní zařízení;
nevhodné využívání volného
času; nebezpečí drog
 Zdravotní a sociální péče systém zdravotní péče;
zdravotní a sociální pojištění;
sociální zabezpečení; orgány a
instituce zdravotní a sociální
péče; pomáhající organizace
(krizová centra)
 Mezilidské vztahy ve
společnosti - základní pravidla
společenského chování;
mezilidská komunikace; úcta
k člověku; rovnoprávné
postavení žen a mužů;
rovnocennost a rovnoprávnost
národnostních menšin;
problémy lidské
nesnášenlivosti; mravní hodnoty
jedince; člověk a svoboda;
otázky víry a náboženství,
nebezpečí náboženských sekt
 Lidská práva – principy
demokracie; základní lidská
práva, Listina základních práv a
svobod, práva dítěte a jejich
ochrana, rodinné právo;
poškozování lidských práv,
týrané, a zneužívané dítě,
šikana, diskriminace;
národnostní problematika
 Zdravotní a sociální péče pomáhající organizace (krizová
centra)
VDO – občanská
společnost a škola
 Trh práce – povolání, druhy
pracovišť, charakter a druhy
pracovních činností, kvalifikace,
zdravotní a osobnostní
požadavky
VDO - občanská
společnost a škola
OSV – morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
OSV – osobnostní rozvoj –
sebepoznání a sebepojetí
75
- posoudit své možnosti v oblasti
profesní, případně pracovní
orientace, s přihlédnutí k potřebám
běžného života
- být seznámen s právy a
povinnostmi zaměstnanců a
zaměstnavatelů
 Možnosti vzdělávání – náplň
učebních a studijních oborů,
informace o dalším vzdělávání
 Zaměstnání – práva a povinnosti
vyplývající z pracovního
poměru
VDO - principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování
76
Oblast:
Předmět:
Období:
Výchova
k občanství
Občanská výchova
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Mezilidské vztahy ve
společnosti, základní pravidla
společenského chování a
mezilidská komunikace;
sebeúcta k člověku;
rovnoprávné postavení žen a
mužů; rovnocennost a
rovnoprávnost národnostních
menšin; problémy lidské
nesnášenlivosti; mravní hodnoty
jedince; člověk a svoboda;
otázky víry a náboženství,
nebezpečí náboženských sekt
 Člověk a právo – práva a
povinnosti občana; právní řád;
orgány právní ochrany; soudy;
právní dokumenty občana;
právní vztahy a z nich
vyplývající závazky; pracovní
právo; osobní vlastnictví; druhy
a postihy protiprávního jednání;
trestná činnost mládeže; styk s
úřady
 Zdravotní a sociální péče systém zdravotní péče;
zdravotní a sociální pojištění;
sociální zabezpečení; orgány a
instituce zdravotní a sociální
péče; pomáhající organizace
(krizová centra)
 Mezinárodní spolupráce –
ekonomická, politická a
bezpečnostní spolupráce mezi
státy; významné mezinárodní
organizace
 Evropská integrace – členské
státy EU, postavení ČR v rámci
EU
 Mezinárodní spolupráce –
ekonomická, politická a
bezpečnostní spolupráce mezi
státy; významné mezinárodní
organizace
devátý
Žák by měl:
-být seznámen s nebezpečím
rasismu a xenofobie
-kriticky přistupovat k projevům
vandalismu
-tolerovat kulturní zvláštnosti,
názory a zájmy minoritních skupin
ve společnosti
-uvědomovat si rizika porušování
právních ustanovení a důsledky
protiprávního jednání
-mít osvojeny nezbytné dovednosti
potřebné k ochraně osob za
mimořádných událostí
-uvést některé významné
mezinárodní organizace a
společenství, k nimž má ČR vztah,
a vědět o výhodách spolupráce
mezi státy
-vědět o právech občanů ČR
v rámci EU a způsobech jejich
uplatňování
-uvést příklady mezinárodního
terorismu
Předprofesní příprava:
- znát pracovní činnosti vybraných
profesí a mít přehled o učebních
oborech a středních školách
 Trh práce – povolání, druhy
pracovišť, charakter a druhy
pracovních činností, kvalifikace,
zdravotní a osobnostní
požadavky
Průřezová témata
OSV – sociální rozvoj –
mezilidské vztahy
VDO – principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování
VDO – občan, občanská
společnost a stát
MKV – princip sociálního
smíru a solidarity
MKV – etnický původ
OSV – osobnostní rozvoj seberegulace a
sebeorganizace
VMEGS – Jsme Evropané
VDO - občanská
společnost a škola
77
- posoudit své možnosti v oblasti
profesní, případně pracovní
orientace, s přihlédnutí k potřebám
běžného života
- využívat profesní informace a
poradenské služby pro výběr
vhodného dalšího vzdělávání
- být seznámen s právy a
povinnostmi zaměstnanců a
zaměstnavatelů
- prokázat v modelových situacích
prezentaci své osoby při ucházení
se o zaměstnání
- být seznámen s možnostmi
využití poradenské pomoci
v případě neúspěšného hledání
zaměstnání
 Volba profesní orientace –
základní principy; osobní zájmy
a cíle, tělesný a zdravotní stav,
osobní vlastnosti a schopnosti,
vlivy na volbu profesní
orientace; práce s profesními
informacemi a využívání
poradenských služeb
 Možnosti vzdělávání – náplň
učebních a studijních oborů,
informace o dalším vzdělávání –
úřad práce
 Zaměstnání – práva a povinnosti
vyplývající z pracovního
poměru
MKV - lidské vztahy
VDO - principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování
 Zaměstnání – pohovor u
zaměstnavatele
 Zaměstnání – způsoby hledání,
problémy nezaměstnanosti,
úřady práce
 Podnikání – nejčastější formy
podnikání, drobné a soukromé
podnikání
VDO - občan, občanská
společnost a stát
78
Fyzika
Vyučovací předmět Fyzika vznikl vyčleněním ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je
vyučován v 6. až 9. ročníku, navazuje svým obsahem na vyučovací předmět Prvouka a jeho
učivo prolíná s učivem Přírodopisu, Chemie a Zeměpisu. Žáci získávají základ pro pochopení
a porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit v praktickém životě.
Umožňuje žákům hlouběji porozumět procesům probíhajícím v přírodě, vzájemným
souvislostem a vztahům mezi nimi.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- rozvíjení schopností získávat informace při řešení technických problémů a
pracovat s nimi
- porovnávání a zobecňování nových poznatků a vlastních zkušeností a jejich využití
v praktickém životě
- porozumění vztahům a souvislostem mezi činnostmi lidí, přírodním a životním
prostředím
Vyučovací předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku
následovně:
6.r. – 1h
7.r. – 1h
8.r. – 1h
9.r. – 1h
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně INF, formou vycházek a exkurzí.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
zadává takové úkoly, které vedou žáka k vyhledávání a využívání informací
v praktickém životě
Kompetence komunikativní
Učitel:
vytváří příležitosti pro využívání tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí,
k pochopení běžně užívaných textů, záznamů a obrazových materiálů
79
Oblast:
Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-poznat, zda je těleso v klidu či
pohybu vůči jinému tělesu
-rozeznat, zda na těleso v konkrétní
situaci působí síla
-aplikovat poznatky o
jednoduchých strojích při řešení
praktických problémů
-znát planety sluneční soustavy a
jejich postavení vzhledem ke
Slunci
-osvojit si základní vědomosti o
Zemi jako vesmírném tělese a
jejím postavení ve vesmíru
-objasnit pohyb planety Země
kolem Slunce a pohyb Měsíce
kolem Země
-rozeznat teplo přijaté či
odevzdané tělesem
Předmět:
Období:
Fyzika
3.
Učivo
Ročník
 Pohyby těles – pohyb a klid
těles
 Působení sil stejných a opačných
směrů na těleso
 Práce a výkon – jednoduché
stroje a jejich užití v praxi
šestý
Průřezová témata
 Sluneční soustava – její hlavní
složky; měsíční fáze
 Sluneční soustava – její hlavní
složky; měsíční fáze
 Sluneční soustava – její hlavní
složky; měsíční fáze
 přeměny skupenství – tání a
tuhnutí, skupenské teplo tání;
vypařování a kapalnění; teplota
varu kapaliny
80
Oblast:
Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Předmět:
Období:
Fyzika
3.
Učivo
Ročník
Průřezová témata
Žák by měl:
-poznat, zda je těleso v klidu či
pohybu vůči jinému tělesu
-znát vztah mezi rychlostí, dráhou
a časem u rovnoměrného pohybu
těles při řešení jednoduchých
problémů
-rozeznat, zda na těleso
v konkrétní situaci působí síla
-předvídat změnu pohybu těles při
působení síly
-aplikovat poznatky o
jednoduchých strojích při řešení
praktických problémů
-využívat poznatků o zákonitosti
tlaku v klidných tekutinách pro
řešení jednoduchých praktických
problémů
-znát vzájemný vztah mezi
výkonem, vykonanou prací a
časem (bez vzorců)
-rozpoznat zdroje zvuku, jeho
šíření a odraz
-posoudit vliv nadměrného hluku
na životní prostředí a zdraví
člověka
 Pohyby těles – pohyb a klid těles
sedmý
 Pohyby těles – pohyb a klid těles
 Gravitační pole a gravitační síla –
přímá úměrnost mezi gravitační
silou a hmotností tělesa
 Působení sil stejných a opačných
směrů na těleso
 Tlaková síla a tlak – tlaková sílá,
tlak a jeho jednotka
 Působení sil stejných a opačných
směrů na těleso
 Práce a výkon – jednoduché stroje
a jejich užití v praxi; tepelné
motory
 Třecí síla – smykové tření,
ovlivňování velikosti třecí síly v
praxi
 Archimédův zákon – vztlaková
síla; potápění, vznášení se a
plování těles v klidných tekutinách
 Hydrostatický a atmosférický tlak
– souvislost mezi hydrostatickým
tlakem, hloubkou a hustotou
kapaliny; souvislost
atmosférického tlaku s některými
procesy v atmosféře
 Pascalův zákon – hydraulická
zařízení a jejich užití v praxi
 Formy energie – druhy energie;
elektrická energie a výkon
 Vlastnosti zvuku – vznik a zdroje
zvuku, látkové prostředí jako
podmínka vzniku šíření zvuku;
odraz zvuku na překážce, ozvěna;
hudební nástroje; škodlivost
nadměrného hluku
 Vlastnosti zvuku – vznik a zdroje
zvuku, látkové prostředí jako
podmínka vzniku šíření zvuku;
odraz zvuku na překážce, ozvěna;
hudební nástroje; škodlivost
nadměrného hluku
81
Oblast:
Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-sestavit podle schématu elektrický
obvod
rozlišit stejnosměrný proud od
střídavého a změřit elektrický
proud a napětí
-znát zdroje elektrického proudu
-rozlišit vodiče od izolantů na
základě jejich vlastností
-znát zásady bezpečnosti při práci
s elektrickými přístroji a
zařízeními
-znát druhy magnetů a jejich
praktické využití
-znát vzájemný vztah mezi
výkonem, vykonanou prací a
časem (bez vzorců)
-rozpoznat vzájemné přeměny
různých forem energie, jejich
přenosu a využití
-pojmenovat výhody a nevýhody
využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivů na životní
prostředí
Předmět:
Období:
Fyzika
3.
Učivo
Ročník
 Elektrický obvod – zdroje napětí,
spotřebiče
 Elektrický obvod – zdroje napětí,
spotřebiče
osmý
 Elektrický obvod – zdroje napětí,
spotřebiče
 Elektrické a magnetické pole –
elektrický náboj; vodiče a
izolanty; tepelné účinky
elektrického proudu; elektrický
odpor; stejnosměrný
elektromotor a izolanty
 Elektrické a magnetické pole –
dodržování pravidel bezpečné
práce s elektrickými přístroji a
zařízeními
 Elektrické a magnetické pole –
elektrická a magnetická síla
 Formy energie – druhy energie;
elektrická energie a výkon;
výroba a přenos elektrické
energie; jaderná energie, jaderný
reaktor, jaderná elektrárna;
ochrana lidí před radioaktivním
zářením
 Formy energie – druhy energie;
elektrická energie a výkon;
výroba a přenos elektrické
energie; jaderná energie, jaderný
reaktor, jaderná elektrárna;
ochrana lidí před radioaktivním
zářením
 Obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie
Průřezová témata
EV – vztah člověka
k životnímu prostředí
EV – lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
82
Oblast:
Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-znát zdroje elektrického proudu
-rozpoznat, zda těleso je, či není
zdrojem světla
-znát způsob šíření světla
v prostředí
rozlišit spojnou čočku od rozptylky
a znát jejich využití
-znát planety sluneční soustavy a
jejich postavení vzhledem ke
Slunci
-osvojit si základní vědomosti o
Zemi jako vesmírném tělese a
jejím postavení ve vesmíru
-objasnit pohyb planety Země
kolem Slunce a pohyb Měsíce
kolem Země
-rozlišit hvězdu od planety na
základě jejich vlastností
Předmět:
Období:
Fyzika
3.
Učivo
Ročník
 Výroba a přenos elektrické
energie; jaderná energie, jaderný
reaktor, jaderná elektrárna;
ochrana lidí před radioaktivním
zářením
 Vlastnosti světla – zdroje světla
devátý
Průřezová témata
EV – vztah člověka
k životnímu prostředí
 Vlastnosti světla – rychlost světla
ve vakuu a v různých
prostředích; odraz světla; druhy
a využití zrcadel
 Vlastnosti světla – čočky a jejich
využití; praktické využití
optických přístrojů
 Sluneční soustava – její hlavní
složky; měsíční fáze
 Sluneční soustava – její hlavní
složky; měsíční fáze
 Sluneční soustava – její hlavní
složky; měsíční fáze
 Hvězdy – rozdíly mezi planetou
a hvězdou
83
Chemie
Vyučovací předmět Chemie vznikl vyčleněním ze vzdělávacího oboru Člověk a
příroda. Vyučovací předmět Chemie je vyučován v 9. ročníku, jeho učivo prolíná s učivem
Fyziky a Přírodopisu. Dává žákům příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti
jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základ pro pochopení a
porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit v praktickém životě.
Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a se závislostí člověka na
přírodních zdrojích. Učí žáky využívat znalosti ve prospěch ochrany přírody. Umožňuje
žákům hlouběji porozumět procesům probíhajícím v přírodě, vzájemným souvislostem a
vztahům mezi nimi.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- porozumění vztahům a souvislostem mezi činnostmi lidí, přírodním a životním
prostředím
- podílení se svým chováním na ochraně životního prostředí
- osvojování dovedností předcházet a řešit situace ohrožující životy, zdraví, majetek
nebo životní prostředí
Vyučovací předmět Chemie
následovně:
9.r. – 1h
se vyučuje jako samostatný předmět v 9. ročníku
V rámci předmětu Chemie se realizují tato průřezová témata: EV.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně INF, formou vycházek a exkurzí.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
- zadává takové úkoly, které vedou žáka k vyhledávání a využívání informací
v praktickém životě
Kompetence občanské
Učitel:
- vybízí žáky k ochraně svého zdraví, objasňuje význam zdravého životního stylu a
ochrany životního prostředí
- využívá vzniklých krizových situací a situací ohrožujících život a zdraví člověka ke
schopnosti chovat se dle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a
postupy.
Kompetence pracovní
Učitel:
- umožňuje žákovi pracovat podle daného pracovního postupu
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- uvědomuje si nebezpečí možného fyzického zneužívání vlastní osoby
84
Oblast:
Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-rozlišovat společné a rozdílné
vlastnosti látek
-rozpoznat přeměny skupenství
látek
-poznat směsi a chemické látky
-rozeznat druhy roztoků a jejich
využití v běžném životě
- rozlišit různé druhy vody a uvést
příklady jejich použití
-uvést zdroje znečišťování vody a
vzduchu ve svém nejbližším okolí
-znát nejobvyklejší chemické prvky
a jednoduché chemické sloučeniny
a jejich značky
-rozpoznat vybrané kovy a nekovy
a jejich možné vlastnosti
-popsat vlastnosti a použití
vybraných prakticky využitelných
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a
znát vliv těchto látek na životní
prostředí
-orientovat se na stupnici pH,
změřit pH roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem
-poskytnout první pomoc při
zasažení pokožky kyselinou nebo
hydroxidem
- pracovat bezpečně s vybranými
běžně používanými nebezpečnými
látkami
-pojmenovat výchozí látky a
produkty nejjednodušších
chemických reakcí
Předmět:
Období:
Chemie
3.
Učivo
 Vlastnosti látek – hustota,
rozpustnost, kujnost, tepelná a
elektrická vodivost
 Směsi - různorodé a stejnorodé
roztoky, koncentrovanější,
zředěnější, nasycený a
nenasycený roztok; vliv teploty
a míchání na rychlost
rozpouštění míchané látky;
oddělování složek směsi
(usazování, filtrace, destilace,
krystalizace)
 Voda v přírodě, pitná a užitková
voda, odpadní vody, čistota
vody
 Vzduch – složení, čistota
ovzduší , smog, teplotní inverze
 Prvky - názvy, značky,
vlastnosti a použití
nejobvyklejších prvků
 Orientace v periodické soustavě
prvků
 Částicové složení látek –
molekuly, atomy, atomové jádro
 chemické sloučeniny –
nejjednodušší chemické
sloučeniny
 Oxidy – názvosloví
nejobvyklejších oxidů, vlastnosti
a použití vybraných prakticky
významných oxidů
 Soli – vlastnosti, použití
vybraných solí
 Kyseliny a hydroxidy – kyselost
a zásaditost roztoků; vlastnosti,
názvy a použití vybraných
prakticky významných kyselin a
hydroxidů
 Zásady bezpečné práce – ve
školní pracovně i v běžném
životě
 Nebezpečné látky a přípravky –
značení a užívání běžných
chemikálií
 nejjednodušší chemické reakce
nejobvyklejších prvků
Ročník
Průřezová témata
devátý
EV – základní podmínky
života
85
-zhodnotit užívání paliv jako zdrojů
energie
-znát příklady produktů
průmyslového zpracování ropy
-umět reagovat na případy úniku
nebezpečných látek
- uvést příklady bílkovin, tuků,
sacharidů a vitamínů v potravě z
hlediska obecně uznávaných zásad
správné výživy
- vědět o užívání prvotní a
druhotných surovin
- znát zásady bezpečnosti při práci
s chemickými látkami
- zhodnotit využívání různých látek
v praxi vzhledem k životnímu
prostředí a zdraví člověka
 Paliva – ropa, uhlí, zemní plyn;
průmyslově vyráběná paliva;
příklady využití
 Přírodní látky – zdroje,
vlastnosti; bílkoviny; tuky;
sacharidy; vitamíny; a vliv na
zdraví člověka
 Uhlovodíky – nejjednodušší
uhlovodíky, jejich zdroje,
vlastnosti a využití; směsi
uhlovodíků, alkoholy,
aromatické uhlovodíky
 Chemický průmysl v ČR –
výrobky; recyklace surovin
 Mimořádné události – úniky
nebezpečných látek, havárie
chemických provozů, ekologické
katastrofy
 Průmyslová hnojiva – užití a
hledisko ochrany životního
prostředí
 Léčiva a návykové látky
 Hořlaviny – význam tříd
nebezpečnosti; zásady
zacházení; první pomoc při
popálení nebo poleptání
 Plasty a syntetická vlákna –
vlastnosti, použití, likvidace
 Stavební pojiva – cement,
vápno, sádra; užití v praxi;
bezpečnost při práci
EV – vztah člověka
k životnímu prostředí
EV – lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
86
Přírodopis
Vyučovací předmět Přírodopis vznikl vyčleněním ze vzdělávací oblasti Člověk a
příroda. Vyučovací předmět Přírodopis je vyučován v 6. až 9. ročníku, navazuje svým
obsahem na vyučovací předmět Prvouka a jeho učivo prolíná s učivem Fyziky, Chemie a
Zeměpisu. Dává žákům příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou
vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základ pro pochopení a
porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit v praktickém životě.
Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a se závislostí člověka na
přírodních zdrojích. Učí žáky využívat přírodovědné znalosti ve prospěch ochrany přírody.
Vyučovací předmět Přírodopis umožňuje žákům poznávat přírodní podmínky v nejbližším
okolí a na území ČR.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- hledání odpovědí na otázky o způsobu a příčinách přírodních procesů
- porozumění vztahům a souvislostem mezi činnostmi lidí, přírodním a životním
prostředím
- podílení se svým chováním na ochraně životního prostředí
Vyučovací předmět Přírodopis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku
následovně:
6.r. – 1h
7.r. – 1h
8.r. – 1h
9.r. – 1h
V rámci předmětu Přírodopis se realizují tato průřezová témata: OSV, EV, MDV.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně INF, formou vycházek a exkurzí.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
- zadává takové úkoly, které vedou žáka k vyhledávání a využívání informací
v praktickém životě
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vytváří příležitosti pro využívání tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí,
k pochopení běžně užívaných textů, záznamů a obrazových materiálů
Kompetence občanské
Učitel:
- vybízí žáky k ochraně svého zdraví, objasňuje význam zdravého životního stylu a
ochrany životního prostředí
87
- využívá vzniklých krizových situací a situací ohrožujících život a zdraví člověka ke
schopnosti chovat se dle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a
postupy.
Kompetence pracovní
Učitel:
- podporuje žáka při využívání získané znalosti a zkušenosti a vytváření si představy o
možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
88
Oblast:
Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-získat základní vědomosti o přírodě
a přírodních dějích
-seznámit se s pojmem živočišná
buňka
-pozorovat živočišnou buňku pod
mikroskopem
-rozlišit jednotlivé skupiny
živočichů a znát hlavní zástupce
-znát jednotlivé zástupce živočichů
-porovnat vnější a vnitřní stavbu
živočichů
-vysvětlit funkce jednotlivých
orgánů a orgánových soustav u
organismů
-využívat zkušeností s chovem
vybraných domácích živočichů
k zajišťování jejich životních potřeb
-vědět o významu živočichů
v přírodě i pro člověka a uplatňovat
zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
-vysvětlit podstatu jednoduchých
potravních řetězců v různých
ekosystémech
-popsat změny v přírodě vyvolané
člověkem a objasnit jejich důsledky
-poznat kladný a záporný vliv
člověka na životní prostředí
-využívat metody poznávání přírody
osvojované v přírodopisu
Předmět:
Období:
Přírodopis
3.
Učivo
Ročník
 Vznik života – vývoj,
rozmanitost, projevy života,
názory na vznik života
 Živočišná buňka; organismy
jednobuněčné a mnohobuněčné,
rozmnožování
šestý
Průřezová témata
OSV – osobnostní rozvoj sebepoznávání, sebepojetí
 Vývoj, vývin a systém
živočichů – významní zástupci
jednotlivých skupin živočichů –
prvoci, bezobratlí; obratlovci
 Jednotlivé skupiny obratlovců –
savci(šelmy, hmyzožravci,
letouni, zajíci, hlodavci,
sudokopytníci, lichokopytníci,
opice);ptáci; plazi;
obojživelníci; ryby; bezobratlí –
ploštěnci, hlísti, kroužkovci,
měkkýši, členovci, hmyz
 Stavba a funkce jednotlivých
částí těla tkáně, orgány,
orgánové soustavy
 Rozšíření, význam a ochrana
živočichů – živočišná
společenstva; hospodářsky
významné druhy; kriticky
ohrožené druhy
 Projevy chování živočichů
EV - základní podmínky
života
 Organismy a prostředí –
vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a
prostředím; populace,
společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce,
rovnováha ekosystému
 Ochrana přírody a životního
prostředí – globální problémy a
jejich řešení, chráněná území
 Ochrana přírody a životního
prostředí – globální problémy a
jejich řešení, chráněná území
EV - ekosystémy
EV - lidské aktivity a
problémy život prostředí
EV - lidské aktivity a
problémy živ. prostředí
MKV - lidské vztahy,
MKV - etnický původ
MKV -multikulturalita
 Praktické metody poznávání
přírody
89
-dodržovat základní pravidla
bezpečného chování při poznávání
přírody
 Exkurze
90
Oblast:
Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-získat základní vědomosti o přírodě
a přírodních dějích
-rozpoznat rozdíl mezi
jednobuněčnými a
mnohobuněčnými organismy
-rozpoznat naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby podle
charakteristických znaků
-poznat lišejníky
-rozlišit základní systematické
skupiny rostlin a znát jejich
zástupce
-porovnat vnější a vnitřní stavbu
rostlinného těla a znát funkce
jednotlivých částí těla rostlin
Předmět:
Období:
Přírodopis
3.
Učivo
 Vznik života – vývoj,
rozmanitost, projevy života,
názory na vznik života
EV - ekosystémy
EV - základní podmínky
života
 Systém rostlin – poznávání a
zařazování běžných druhů a
vybraných zástupců nižších a
vyšších rostlin (řasy,
mechorosty, kapraďorosty,
nahosemenné, krytosemenné
rostliny), jejich vývoj
 Stavba, tvar a funkce rostlin –
stavba a význam jednotlivých
částí těla vyšších rostlin (kořen,
stonek, list, květ, semeno, plod)
 Základní složení a struktura
soustav – buňky, pletiva, tkáně
-znát význam hospodářsky
důležitých rostlin a způsob jejich
pěstování
 Význam rostlin a jejich ochrana
– využití hospodářsky
významných rostlin; chráněné
rostliny, léčivé rostliny,
jedovaté rostliny
 Půdy – složení, vlastnosti a
význam půdy pro výživu
rostlin, její hospodářských
význam pro společnost,
devastace příklady rekultivace
 Organismy a prostředí –
vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a
prostředím; populace,
společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce,
rovnováha
-uvést příklady výskytu organismů
v určitém prostředí a vztahy mezi
nimi
sedmý
Průřezová témata
 Základní složení a struktura
živých soustav – buňky, pletiva,
tkáně, orgány a orgánové
soustavy
 Význam a zásady třídění
organismů – organismy
jednobuněčné a mnohobuněčné
 Houby bez plodnic – základní
charakteristika; vliv na člověka a
ostatní živé organismy
 Houby s plodnicemi – stavba,
výskyt, význam, zásady sběru,
konzumace, a první pomoc při
otravě houbami
 Lišejníky – výskyt a význam
-znát základní funkce hlavních
orgánů a orgánových soustav rostlin
i živočichů
-rozeznat některé druhy půd a
objasnit jejich vznik
Ročník
EV - vztah člověka
k prostředí
91
-popsat změny v přírodě vyvolané
člověkem a objasnit jejich důsledky
-poznat kladný a záporný vliv
člověka na životní prostředí
-využívat metody poznávání přírody
osvojované v přírodopisu
-dodržovat základní pravidla
bezpečného chování při poznávání
přírody
 Ochrana přírody a životního
prostředí – globální problémy a
jejich řešení, chráněná území
 Ochrana přírody a životního
prostředí – globální problémy a
jejich řešení, chráněná území
 Praktické metody poznávání
přírody
 Exkurze
92
Oblast:
Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-získat základní vědomosti o
přírodě a přírodních dějích
-orientovat se v přehledu vývoje
organismů a rozlišit základní
projevy a podmínky života
-znát základní funkce hlavních
orgánů a orgánových soustav
živočichů
-vědět o vlivu virů a baktérií
v přírodě a na člověka
-porovnat vnější a vnitřní stavbu
živočichů a vysvětlit funkce
jednotlivých orgánů
-rozlišit jednotlivé skupiny
živočichů a znát hlavní zástupce
-odvodit na základě vlastního
pozorování základní projevy
chování živočichů v přírodě,
objasnit jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí
-využívat zkušeností s chovem
vybraných domácích živočichů
k zjišťování jejich životních potřeb
-vědět o významu živočichů
v přírodě i pro člověka a uplatňovat
zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
-popsat vznik a vývin jedince
Předmět:
Období:
Přírodopis
3.
Učivo
Ročník
 Vznik života – vývoj,
rozmanitost, projevy života,
názory na vznik života
 Základní složení a struktura
soustav – buňky, pletiva, tkáně,
orgány, orgánové soustavy
 Základní složení a struktura
soustav – buňky, pletiva, tkáně,
orgány, orgánové soustavy
 Dědičnost a proměnlivost
organismů – podstata dědičnosti,
přenos dědičných informací, vliv
na vývoj organismů
 Viry a bakterie, výskyt, význam
a praktické využití
osmý
Průřezová témata
EV - základní podmínky
života
 Stavba a funkce jednotlivých
částí těla – živočišná buňka,
tkáně, orgány, orgánové
soustavy, organismy
jednobuněčné a mnohobuněčné,
rozmnožování
 Vývoj, vývin a systém živočichů
– významní zástupci
jednotlivých skupin živočichů –
prvoci, bezobratlí; obratlovci
 Projevy chování živočichů
 Rozšíření, význam a ochrana
živočichů – živočišná
společenstva; hospodářsky
významné druhy; kriticky
ohrožené druhy
 Projevy chování živočichů
 Názory na vznik člověka a jeho
vývoj
-charakterizovat hlavní etapy
vývoje člověka
 Názory na vznik člověka a jeho
vývoj
-popsat stavbu orgánů a orgánových
soustav lidského těla a jejich
 Stavba a funkce jednotlivých
částí lidského těla – orgány,
orgánové soustavy (opěrná,
pohybová, oběhová, dýchací,
trávicí, vylučovací, reprodukční
a řídící); vývin jedince; hlavní
období lidského života
MKV – kulturní rozdíly
93
-rozlišovat příčiny případně
příznaky běžných nemocí a
uplatňovat zásady jejich prevence a
léčby
-znát zásady poskytování
předlékařské první pomoci při
poranění
-vysvětlit podstatu jednoduchých
potravních řetězců v různých
ekosystémech
-využívat metody poznávání
přírody osvojované v přírodopisu
-dodržovat základní pravidla
bezpečného chování při poznávání
přírody
 Nemoci, úrazy a prevence –
příznaky, zásady poskytování
první pomoci; závažná poranění
a živost ohrožující stavy
 Nemoci, úrazy a prevence –
příznaky, zásady poskytování
první pomoci; závažná poranění
a živost ohrožující stavy
 Organismy a prostředí –
vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a
prostředím; populace,
společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce,
rovnováha ekosystému
 Ochrana přírody a životního
prostředí
 Praktické metody poznávání
přírody
EV – ekosystémy
EV – lidské aktivity a
problémy životního prostředí
 Exkurze
94
Oblast:
Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-získat základní vědomosti o
přírodě a přírodních dějích
-poznat význam rostlin a živočichů
v přírodě i pro člověka
-porovnat vnější a vnitřní stavbu
rostlinného těla a znát funkce
jednotlivých částí těla rostlin
-vědět o základních rostlinných
fyziologických procesech a o jejich
využití
-rozlišit základní systematické
skupiny rostlin a znát jejich
zástupce
-popsat přizpůsobení některých
rostlin podmínkám některých
prostředí
-znát význam hospodářsky
důležitých rostlin a způsob jejich
pěstování
-popsat jednotlivé vrstvy Země
-poznat podle charakteristických
vlastností vybrané nerosty a
horniny
-rozlišit důsledky vnitřních a
vnějších geologických dějů
Předmět:
Období:
Přírodopis
3.
Učivo
Ročník
Průřezová témata
 Vznik života – vývoj,
rozmanitost, projevy života,
názory na vznik života
 Vznik života – vývoj,
rozmanitost, projevy života,
názory na vznik života
 Stavba, tvar a funkce rostlin –
stavba a význam jednotlivých
částí těla vyšších rostlin (kořen,
stonek, list, květ, semeno, plod),
principy fotosyntézy, dýchání.
růst, rozmnožování
 Stavba, tvar a funkce rostlin –
stavba a význam jednotlivých
částí těla vyšších rostlin (kořen,
stonek, list, květ, semeno, plod),
principy fotosyntézy, dýchání.
růst, rozmnožování
 Systém rostlin – poznávání a
zařazování běžných druhů a
vybraných zástupců nižších a
vyšších rostlin (řasy,
mechorosty, kapraďorosty,
nahosemenné, krytosemenné
rostliny), jejich vývoj
 Systém rostlin – poznávání a
zařazování běžných druhů a
vybraných zástupců nižších a
vyšších rostlin (řasy,
mechorosty, kapraďorosty,
nahosemenné, krytosemenné
rostliny), jejich vývoj
 Význam rostlin a jejich ochrana
– využití hospodářsky
významných rostlin; chráněné
rostliny, léčivé rostliny, jedovaté
rostliny
 Země – vznik a stavba Země
 Vývoj zemské kůry a organismů
na Zemi – vznik života, vývoj
organismů a jejich
přizpůsobování prostředí
 Vnější a vnitřní geologické děje
– příčiny a důsledky
 Nerosty a horniny – vznik,
vlastnosti, praktický význam a
využití vybraných zástupců
 Vnější a vnitřní geologické děje
– příčiny a důsledky
devátý
EV - základní podmínky
života
EV - ekosystémy
EV - lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
EV - vztah člověka k
prostředí
95
-rozeznat některé druhy půd a
objasnit jejich vznik
-vědět o významu vlivu podnebí a
počasí na rozvoj a udržení života
na Zemi
-vysvětlit podstatu jednoduchých
potravinových řetězců v různých
ekosystémech
-rozlišit populace, společenstva,
ekosystémy a objasnit základní
princip některého ekosystému
-popsat změny v přírodě vyvolané
člověkem a objasnit jejich
důsledky
-poznat kladný a záporný vliv
člověka na životní prostředí
-využívat metody poznávání
přírody osvojované v přírodopisu
-dodržovat základní pravidla
bezpečného chování při poznávání
přírody
 Půdy – složení, vlastnosti a
význam půdy pro výživu rostlin,
její hospodářských význam pro
společnost, devastace příklady
rekultivace
 Podnebí a počasí ve vztahu
k životu organismů
 Organismy a prostředí –
vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a
prostředím; populace,
společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce,
rovnováha
 Organismy a prostředí –
vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a
prostředím; populace,
společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce,
rovnováha
 Ochrana přírody a životního
prostředí – globální problémy a
jejich řešení, chráněná území
 Ochrana přírody a životního
prostředí – globální problémy a
jejich řešení, chráněná území
 Praktické metody poznávání
přírody
EV – základní podmínky
života
EV – lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
EV vztah člověka k
prostředí
 Exkurze
96
Zeměpis
Vyučovací předmět Zeměpis vznikl vyčleněním ze vzdělávacího oboru Člověk a
příroda. Vyučovací předmět Zeměpis je vyučován v 6. až 9. ročníku, navazuje svým obsahem
na vyučovací předmět Prvouka. Vyučovací předmět Zeměpis umožňuje žákům poznávat
přírodní podmínky nejen v nejbližším okolí a na území ČR, ale i v Evropě a ve světě. Vychází
z osobních zkušeností a znalostí žáků. Žáci se seznamují i s vlivy lidské činnosti na stav
životního prostředí a se závislostí člověka na přírodních zdrojích.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- získávání základních informací o přírodních a socioekonomických poměrech ve
vybraných státech
- porozumění vztahům a souvislostem mezi činnostmi lidí, přírodním a životním
prostředím
Vyučovací předmět Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku
následovně:
6.r. – 1h
7.r. – 1h
8.r. – 1h
9.r. – 1h
V rámci předmětu Zeměpis se realizují tato průřezová témata: OSV, EV, MKV,
VMEGS.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně INF, formou vycházek a exkurzí.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
zadává takové úkoly, které vedou žáka k vyhledávání a využívání informací
v praktickém životě
Kompetence komunikativní
Učitel:
vytváří příležitosti pro využívání tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí,
k pochopení běžně užívaných textů, záznamů a obrazových materiálů
Kompetence pracovní
Učitel:
podporuje žáka při využívání získané znalosti a zkušenosti a vytváření si představy o
možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
97
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a příroda
Zeměpis
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
- zopakovat a upevnit učivo
z 1. stupně
-rozumět základní geografické,
topografické a kartografické
terminologii
-umět pojmenovat různé krajiny
jako součást pevninské části
krajinné sféry, rozlišit na
konkrétních příkladech specifické
znaky a funkce krajiny
- vymezit a lokalizovat území
místní krajiny a oblasti (regionu)
podle místa bydliště nebo školy
- určit zeměpisnou polohu a
rozlohu ČR a její sousední státy
-charakterizovat přírodní,
hospodářské a kulturní poměry
místního regionu
-získat osobní představu o
prostředí, které nás obklopuje,
umět ho popsat a určit jednoduché
vazby, vyjádřit co mu prospívá a
škodí
-uvést na vybraných příkladech
závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských vlivů
na životní prostředí
 Opakování učiva
Ročník
Průřezová témata
šestý
 Komunikační geografický a
kartografický jazyk - vybrané
obecně používané geografické a
topografické pojmy; jazyk
mapy: symboly, smluvené
značky, vysvětlivky
 Krajina – přírodní a společenské
prostředí, typy krajin
OSV – osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání
 Místní region – zeměpisná
poloha, kritéria pro vymezení
místního regionu, rozloha a
ohraničení vzhledem k okolním
regionům
 ČR – zeměpisná poloha,
rozloha, členitost, přírodní
poměry, obyvatelstvo,
hospodářské a politické
postavení ČR v Evropě a ve
světě
 Místní region - zeměpisná
poloha, kritéria pro vymezení
místního regionu, rozloha a
ohraničení vzhledem k okolním
regionům
 Systém přírodní sféry na
regionální úrovni – přírodní
oblasti
EV - ekosystémy
 Vztah příroda a společnost –
principy a zásady ochrany
přírody a životního prostředí,
chráněná území přírody,
globální ekologické a
enviromentální problémy lidstva
EV – lidské aktivity a
problémy životného
prostředí
EV – základní podmínky
života
VMEGS – jsme Evropané
EV – vztah člověka k
prostředí
98
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a příroda
Zeměpis
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
- zopakovat a upevnit učivo
ze 6.ročníku
-objasnit důsledky pohybů Země
-rozumět základní geografické,
topografické a kartografické
terminologii
-určit zeměpisnou polohu a rozlohu
ČR a její sousední státy
-znát přírodní podmínky ČR,
popsat povrch a jeho členitost
-uvést hlavní údaje o rozmístění
obyvatelstva
-vyhledat na mapách jednotlivé
kraje ČR a charakterizovat
hospodářské poměry, přírodní
zvláštnosti a kulturní zajímavosti
 Opakování učiva 6. ročníku
 Země jako vesmírné těleso –
tvar a pohyby Země, důsledky
pohybu Země na život lidí a
organismů, střídaní dne a noci,
střídaní ročních období, časová
pásma
 Komunikační geografický a
kartografický jazyk - vybrané
obecně používané geografické a
topografické pojmy; jazyk
mapy: symboly, smluvené
značky, vysvětlivky
 ČR – zeměpisná poloha,
rozloha, členitost, přírodní
poměry, obyvatelstvo,
hospodářství; hospodářské a
politické postavení ČR v Evropě
a ve světě
 ČR – zeměpisná poloha,
rozloha, členitost, přírodní
poměry, obyvatelstvo,
hospodářství; hospodářské a
politické postavení ČR v Evropě
a ve světě
 ČR – zeměpisná poloha,
rozloha, členitost, přírodní
poměry, obyvatelstvo,
hospodářství; hospodářské a
politické postavení ČR v Evropě
a ve světě
 Regiony ČR - územní jednotky
státní správy a samosprávy,
krajské členění, kraj místního
regionu, spolupráce se
sousedními státy
Ročník
Průřezová témata
sedmý
EV – základní podmínky
života
OSV – osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání
EV – vztah člověka
k prostředí
99
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a příroda
Zeměpis
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
- zopakovat a upevnit učivo
ze 7.ročníku
-ovládat základy praktické
topografie a orientace v terénu
-rozlišit zásadní přírodní a
společenské znaky světových
regionů
-charakterizovat polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry
vybraných světadílů, oceánů a
vybraných států
-vědět, jak přírodní podmínky
souvisí s funkcí a rozmístěním
lidských sídel
-znát příklady přírodních a
kulturních krajinných složek
-uvést na vybraných příkladech
závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských vlivů
na životní prostředí
 Opakování učiva 7. ročníku
 Geografická kartografie a
topografie – druhy map, glóbus,
zeměpisná síť, poledníky a
rovnoběžky, měřítko a obsah
plánů a map, orientace plánů a
map vzhledem ke světovým
stranám, praktická cvičení
s dostupnými kartografickými
produkty v tištěné i elektronické
podobě
 Světadíly, oceány,
makroregiony světa – státy EU,
určující a srovnávací kritéria vč.
polohy a rozlohy; oblasti –
přírodní, podnebné, vegetační,
sídelní, jazykové, náboženské,
kulturní
 Regiony – vybrané přírodní,
společenské, politické,
hospodářské a enviromentální
problémy, možnosti jejich
řešení ve vybraných regionech
 Krajinná sféra – přírodní sféra a
její základní složky a prvky,
přírodní oblasti Země, podnebné
pásy
 Vztah příroda a společnost –
principy a zásady ochrany
přírody a životního prostředí,
chráněná území přírody,
globální ekologické a
enviromentální problémy lidstva
Ročník
Průřezová témata
osmý
VMEGS – objevujeme
Evropu a svět
MKV - multikulturalita
MKV – kulturní rozdíly
EV – lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
100
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a příroda
Zeměpis
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
- zopakovat a upevnit učivo
z 8.ročníku
-ovládat základy praktické
topografie a orientace v terénu
-vědět o působení přírodních vlivů
na utváření zemského povrchu
-vědět o působení vnitřních a
vnějších procesů v přírodní sféře a
jejich vlivu na přírodu a na lidskou
společnost
-vyhledat na mapách jednotlivé
světadíly a oceány
-charakterizovat polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry
vybraných světadílů, oceánů a
vybraných států
-vyhledat na mapách nejznámější
oblasti cestovního ruchu a rekreace
 Opakování učiva 8. ročníku
 Cvičení a pozorování v terénu
v místní krajině, geografické
exkurze – orientační body, jevy,
pomůcky a přístroje; stanoviště,
určování hlavních a vedlejších
světových stran, pohyb podle
mapy, odhad vzdáleností a
výšek objektů v terénu;
jednoduché náčrtky krajiny,
schematické náčrtky pochodové
osy
 Země jako vesmírné těleso –
tvar a pohyby Země, důsledky
pohybu Země na život lidí a
organismů, střídaní dne a noci,
střídaní ročních období, časová
pásma
 Krajinná sféra – přírodní sféra a
její základní složky a prvky,
přírodní oblasti Země, podnebné
pásy
 Světadíly, oceány,
makroregiony světa – určující a
srovnávací kritéria vč. polohy a
rozlohy, oblasti – přírodní,
podnebné, vegetační, sídelní,
jazykové, náboženské, kulturní
 Regionální, společenské a
politické útvary – národní a
mnohonárodnostní státy, části
států, hospodářské oblasti, kraje,
města
 Obyvatelstvo světa – struktura a
rozložení světové populace, její
růst, pohyb národů, jazykových
skupin a náboženství
 Státy světa – politická,
bezpečnostní a hospodářská
seskupení států
 Globalizační společenské,
politické a hospodářské procesy
– aktuální společenské, sídelní,
politické a hospodářské poměry
současného světa
 Světové hospodářství –
odvětvová struktura, ukazatele
hospodářského rozvoje a životní
úrovně, hlavní světové
surovinové a energetické zdroje
Ročník
Průřezová témata
devátý
EV – ekosystémy
MKV – etnický původ
MKV – kulturní rozdíly
MKV – princip sociální
smíru a solidarity
101
-uplatňovat v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu ve
volné přírodě
 Ochrana člověka při ohrožení
zdraví a života–živel.pohromy,
opatření, chování a jednání při
nebezpečí živelných pohrom
102
103
Estetická výchova
Vyučovací předmět Estetická výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Vznikl spojením Hudební a Výtvarné výchovy. Vyučovací předmět Estetická výchova je
vyučován v 6. až 9. ročníku. Přispívá ke kultivaci osobnosti žáka tím, že dává prostor pro
uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké zážitky. Naplňuje
přirozenou potřebu projevit se. Přibližuje žákům hudební a výtvarné umění a působí tak na
jejich estetické vnímání. Má významný rehabilitační a relaxační charakter. Snižuje vnitřní
napětí žáků, psychickou nevyváženost, nesoustředěnost a agresivitu. Veřejná vystoupení
podporují růst jejich sebevědomí a přispívají k odolnosti vůči stresu a trémě.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání
- využívání a rozvíjení tvořivých vlastností a dovedností
- rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí
- poznání, že kultura a umění obohacují život člověka
- poznávání národní kultury
- seznámení se a akceptování kultury jiných národů a etnik
- ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry
Vyučovací předmět Estetická výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5.
ročníku následovně:
6.r. – 3h
7.r. – 2h
8.r. – 2h
9.r. – 1h
V rámci předmětu Estetická výchova se realizují tato průřezová témata: OSV, MKV,
MDV, EV
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně INF, v relaxační místnosti,
v keramické dílně, v okolí školy, formou návštěv kulturních akcí – koncertů, výstav,
setkání a vlastních veřejných prezentací.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
umožňuje žákovi poznávat vlastní pokroky
Kompetence sociální a personální
Učitel:
vytváří a využívá příležitosti, při kterých žák respektuje pravidla práce v týmu a svými
pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
104
Oblast:
Předmět:
Období:
3.
Umění a kultura
Estetická výchova
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
Průřezová témata
 Výběr a třídění výsledků
vlastních tvůrčích činností pro
prezentaci (podle vlastní
potřeby, před spolužáky,
rodiči, pro prezentaci školy),
vysvětlení vlastního tvůrčího
záměru, vnímání
 Prostředky a postupy pro
vyjádření vjemů, emocí,
pocitů, nálad, prožitků,
představ, zkušenosti,
myšlenek,situací a událostí
(umístění těla a objektů
v prostoru, kresba, malba,
grafika,tradiční a netradiční
prostředky a jejich kombinace
v ploše i prostoru, práce
v grafických editorech)
 Rozlišování, porovnávání,
třídění a hodnocení výsledků
tvůrčích činností vlastních i
ostatních, běžné a umělecké
produkce (malba, kresba,
objekty, plastika, grafika,
fotografie, animovaný film,
elektronický obraz, uplatnění
písma, reklama)
 Prostředky a postupy při
vyjádření vjemů, pocitů, nálad
– tradiční a netradiční
prostředky a jejich kombinace
v ploše i v prostoru
 Rozlišování, porovnávání,
třídění, hodnocení výsledků
tvůrčích činností vlastních i
ostatních, běžné a umělecké
produkce – malba, kresba,
fotografie, animovaný film,
reklama
 Výběr a třídění výsledků
vlastních tvůrčích činností pro
prezentaci (podle vlastní
potřeby, před spolužáky,
rodiči, pro prezentaci školy),
vysvětlení vlastního tvůrčího
záměru, vnímání
 Hudebně pohybové hry
šestý – devátý
OSV - osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání
OSV – sebepoznání a
sebepojetí
Žák by měl:
-uplatňovat základní dovednosti při
přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru
-uplatňovat linie, barvy, tvary a
objekty v ploše i prostoru podle
vlastního tvůrčího záměru,
využívat jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovat je ve výsledcích
vlastní tvorby i tvorby ostatních;
vnímat a porovnávat jejich
uplatnění v běžné i umělecké
produkci
-při vlastní tvorbě vycházet ze
svých vlastních zkušeností a
představ a myšlenek, hledat a
zvolit pro jejich vyjádření
nejvhodnější prostředky a postupy;
zhodnotit a prezentovat výsledek
své tvorby, porovnávat jej
s výsledky ostatních
-uplatňovat linie, barvy, tvary
a objekty v ploše a prostoru podle
vlastního tvůrčího záměru,
využívat jejich vlastnosti a vztahy
-vnímat a porovnávat výsledky
běžné i umělecké produkce, slovně
vyjádřit své postřehy a pocity
-znát a interpretovat vybrané
lidové a umělé písně
-doprovázet písně pomocí ostinata
MV – TORČ - interpretace
vztahu mediálních sdělení
a reality
OSV - osobnostní rozvoj kreativita
MV – TORČ - tvorba
mediálního sdělení
OSV - osobnostní rozvoj kreativita
 Hra na tělo, nástroje Orfeova
instrumentáře
105
-rozeznat různé hudební žánry
-rozpoznat vybrané hudební
nástroje symfonického orchestru
 Hudebně pohybové činnosti
 Relaxační techniky,
muzikoterapie
 Taktování a pohyb na hudbu
 Hudební nástroje, hudební
uskupení
OSV – osobnostní rozvoj psychohygiena
106
Společenská výchova
Vyučovací předmět Společenská výchova vznikl ze vzdělávacího oboru Výchova ke
zdraví vyčleněním ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Vyučovací předmět Společenská
výchova je vyučován v 8. a 9. ročníku. Vede ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví.
Žáci si upevňují hygienické, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí sociální
dovednosti a komunikaci, dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit
vlastnímu ohrožení v různých situacích.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování
preventivních činností podporujících zdraví
- chápání změn spojených s dospíváním
- dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i
druhých
- odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím
Vyučovací předmět Společenská výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a
9. ročníku následovně:
8.r. – 1h
9.r. – 1h
V rámci předmětu Společenská výchova se realizují tato průřezová témata: VDO,
MKV
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně INF, formou exkurzí, přednášek a
vycházek.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- upozorňuje žáka na nebezpečí možného psychického, fyzického zneužívání vlastní
osoby
Kompetence občanské
Učitel:
- vybízí žáky k ochraně svého zdraví, objasňuje význam zdravého životního stylu a
ochrany životního prostředí
- využívá vzniklých krizových situací a situací ohrožujících život a zdraví člověka ke
schopnosti chovat se dle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a
postupy.
Kompetence pracovní
Učitel:
- podporuje žáka při využívání získané znalosti a zkušenosti a vytváření si představy o
možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
107
Oblast:
Předmět:
Období:
3.
Člověk a zdraví
Společenská
výchova
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Vztahy ve dvojici –
kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství a
rodičovství
 Vztahy a pravidla soužití
v prostředí komunity – rodina
škola, vrstevnická skupina,
zájmová skupina
 Dětství, puberta, dospívání –
tělesné, duševní a společenské
změny
 Mezilidské vztahy a
komunikace – respektování sebe
sama i druhých, přijímání
názoru druhého, rozvíjení
schopnosti komunikace;
chování podporující dobré
vztahy
 Tělesná a duševní hygiena –
zásady osobní , intimní a
duševní hygieny; otužování;
význam pohybu pro zdraví
 Režim dne
osmý
Žák by měl:
-chápat význam dobrého soužití
mezi vrstevníky i členy rodiny
-projevovat zdravé sebevědomí a
preferovat ve styku s vrstevníky
pozitivní životní cíle, hodnoty a
zájmy
-respektovat zdravotní stav svůj i
svých vrstevníků a v rámci svých
možností usilovat o aktivní
podporu zdraví
-dodržovat správné stravovací
návyky a v rámci svých možností
uplatňovat zásady správné výživy a
zdravého stravování
-uplatňovat způsoby bezpečného
chování v sociálním kontaktu
s vrstevníky, při komunikaci
s neznámými lidmi, v konfliktních
a krizových situacích a v případě
potřeby vyhledat odbornou pomoc
 Sexuální dospívání a
reprodukční zdraví – prevence
rizikového sexuálního chování;
předčasná sexuální zkušenost,
antikoncepce, těhotenství a
rodičovství mladistvých;
poruchy pohlavní identity
 Ochrana před přenosnými i
nepřenosnými chorobami,
chronickým onemocněním a
úrazy – bezpečné způsoby
chování (nemoci přenosné ;
pohlavním stykem, HIV/AIDS,
hepatitidy); preventivní a
lékařská péče; chování
v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy
v domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě)
Průřezová témata
OSV – sociální rozvoj –
mezilidské vztahy
OSV – osobnostní rozvoj –
sebepoznání a sebepojetí
OSV – osobnostní rozvoj –
seberegulace a sebe
organizace
OSV – morální rozvoj –
hodnoty postoje, praktická
etika
108
-uplatňovat osvojené sociální
dovednosti při kontaktu se sociálně
patologickými jevy
-zaujímat odmítavé postoje ke
všem formám brutality a násilí
-dát do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
provozování hazardních her
-vědět o centrech odborné pomoci
a vyhledat a použít jejich telefonní
čísla
 Bezpečné chování –
komunikace s vrstevníky a
neznámými lidmi; pohyb
v rizikovém prostředí;
konfliktní a krizové situace
 Seberegulace a sebeorganizace
činností a chování – cvičení
sebereflexe, sebekontroly,
sebeovládání a zvládání
problémových situací; stanovení
osobních cílů a postupných
kroků k jejich dosažení
 Bezpečné chování –
komunikace s vrstevníky a
neznámými lidmi; pohyb
v rizikovém prostředí;
konfliktní a krizové situace
 Dodržování pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví –
bezpečné prostředí ve škole;
ochrana zdraví při různých
činnostech
 Psychohygiena – sociální
dovednosti pro předcházení a
zvládání stresu; hledání pomoci
při problémech
OSV – sociální rozvoj –
komunikace
OSV – osobnostní rozvoj psychohygiena
109
Oblast:
Předmět:
Člověk a zdraví
Společenská
výchova
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Vztahy ve dvojici –
kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství a
rodičovství
 Vztahy a pravidla soužití
v prostředí komunity – rodina
škola, vrstevnická skupina,
zájmová skupina
 Dětství, puberta, dospívání –
tělesné, duševní a společenské
změny
 Základy péče o dítě
 Morální rozvoj – rozvíjení
rozhodovacích dovedností;
dovednosti pro řešení problémů
v mezilidských vztazích;
pomáhající a prosociální
chování
 Výživa a zdraví – zásady
zdravého stravování; vliv
životních podmínek a způsobů
stravování na zdraví; specifické
způsoby výživy; poruchy příjmu
potravy
 Mezilidské vztahy a
komunikace – respektování sebe
sama i druhých, přijímání
názoru druhého, rozvíjení
schopnosti komunikace;
chování podporující dobré
vztahy
 Manipulativní reklama a
informace – reklamní vlivy a
působení médií
 Tělesná a duševní hygiena –
zásady osobní , intimní a
duševní hygieny; otužování;
význam pohybu pro zdraví
 Režim dne
 Stres a jeho vztah ke zdraví –
kompenzační, relaxační a
regenerační techniky
k překonávání únavy,
stresových reakcí a k posilování
duševní odolnosti
 Civilizační choroby – zdravotní
rizika; preventivní a lékařská
péče
devátý
Žák by měl:
-chápat význam dobrého soužití
mezi vrstevníky i členy rodiny
-uvědomovat si základní životní
potřeby a jejich naplňování ve
schodě se zdravím
-projevovat zdravé sebevědomí a
preferovat ve styku s vrstevníky
pozitivní životní cíle, hodnoty a
zájmy
-respektovat zdravotní stav svůj i
svých vrstevníků a v rámci svých
možností usilovat o aktivní
podporu zdraví
-dodržovat správné stravovací
návyky a v rámci svých možností
uplatňovat zásady správné výživy a
zdravého stravování
2.stupeň - 3.období
Průřezová témata
MKV – lidské vztahy
MV – TORČ –
interpretace vztahů
mediálních sdělení a
reality
MV – TORČ – fungování
a vliv médií ve společnosti
OSV – osobnostní rozvoj
- psychohygiena
110
-uplatňovat způsoby bezpečného
chování v sociálním kontaktu
s vrstevníky, při komunikaci
s neznámými lidmi, v konfliktních
a krizových situacích a v případě
potřeby vyhledat odbornou pomoc
-uplatňovat osvojené sociální
dovednosti při kontaktu se sociálně
patologickými jevy
-zaujímat odmítavé postoje ke
všem formám brutality a násilí
-dát do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
provozování hazardních her
-pochopit souvislosti mezi
konzumací návykových
psychoaktivních látek a
poškozování zdraví a životního
stylu
-vědět o centrech odborné pomoci
a vyhledat a použít jejich telefonní
čísla
 Sexuální dospívání a
reprodukční zdraví – prevence
rizikového sexuálního chování;
předčasná sexuální zkušenost,
antikoncepce, těhotenství a
rodičovství mladistvých;
poruchy pohlavní identity
 Ochrana před přenosnými i
nepřenosnými chorobami,
chronickým onemocněním a
úrazy – bezpečné způsoby
chování (nemoci přenosné ;
pohlavním stykem, HIV/AIDS,
hepatitidy); preventivní a
lékařská péče; chování
v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy
v domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě)
 Skryté formy a stupně
individuálního násilí a
zneužívání, sexuální kriminalita
– šikana a jiné projevy násilí;
formy sexuálního zneužívání
dětí; komunikace se službami
odborné pomoci – praktické
dovednosti
 Bezpečné chování –
komunikace s vrstevníky a
neznámými lidmi; pohyb
v rizikovém prostředí;
konfliktní a krizové situace
 Seberegulace a sebeorganizace
činností a chování – cvičení
sebereflexe, sebekontroly,
sebeovládání a zvládání
problémových situací; stanovení
osobních cílů a postupných
kroků k jejich dosažení
 Bezpečné chování –
komunikace s vrstevníky a
neznámými lidmi; pohyb
v rizikovém prostředí;
konfliktní a krizové situace
 Dodržování pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví –
bezpečné prostředí ve škole;
ochrana zdraví při různých
činnostech
 Auto-destruktivní závislosti –
zdravotní a sociální rizika
zneužívání návykových látek;
patologické hráčství;
náboženské sekty
 Psychohygiena – sociální
dovednosti pro předcházení a
zvládání stresu; hledání pomoci
při problémech
OSV – morální rozvoj řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
MKV – lidské vztahy
OSV – osobnostní rozvoj psychohygiena
111
-chovat se odpovědně při
mimořádných událostech a
prakticky využívat základní
znalosti první pomoci při likvidaci
následků hromadného zasažení
obyvatel
 Ochrana člověka za
mimořádných událostí – živelné
pohromy, terorismus
 Podpora zdraví a její formy –
prevence a intervence; působení
na změnu kvality prostředí a
chování jedince, odpovědnost
jedince za zdraví
112
Tělesná výchova
Vyučovací předmět tělesná výchova vznikl vyčleněním ze vzdělávací oblasti Člověk a
zdraví. Vyučovací předmět tělesná výchova umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat
vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová omezení. Ve shodě s věkem a
pohybovými možnostmi vede žáky od spontánního pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a
vlastní pohybové seberealizaci. Rozvíjí pohybové nadání a zároveň koriguje případná
zdravotní oslabení. Korektivní cvičení jsou preventivně zařazována do povinné tělesné
výchovy všech žáků. Součástí výuky tělesné výchovy jsou odborné výcviky – plavecký (1.- 5.
ročník ZŠ praktické a pro všechny ročníky ZŠ speciální), bruslařský (pro všechny děti školy)
a od 6. ročníku i lyžařský (ZŠ praktická).
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování
preventivních činností podporujících zdraví
- dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví
- poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a
omezení, rozvíjení a využívání pohybových schopností a dovedností
- vnímání prožitků z pohybové činnosti, které vedou k aktivitě a pohybové
seberealizaci a aktivnímu vztahu ke sportu
- pochopení, že sport je jedním z prostředků k navazování sociálních kontaktů
Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 9.
ročníku následovně:
1.r. – 4h
2.r. – 4h
3.r. – 4h
4.r. – 3h
5.r. – 3h
6.r. – 3h
7.r. – 3h
8.r. – 3h
9.r. – 3h
V rámci předmětu Tělesná výchova se realizují tato průřezová témata: OSV
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v tělocvičně, v rehabilitační místnosti, na hřišti a okolí školy, v bazénu,
na zimním stadionu, v lyžařském areálu.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
umožňuje žákovi poznávat vlastní pokroky
113
Kompetence sociální a personální
Učitel:
vytváří a využívá příležitosti, při kterých žák respektuje pravidla práce v týmu a svými
pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
Kompetence občanské
Učitel:
vybízí žáky k ochraně svého zdraví, objasňuje význam zdravého životního styl
114
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
1.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Význam pohybu pro zdraví –
pohybový režim, spontánní
pohybové činnosti a hry
 Zdravotně zaměřené činnosti –
správné držení těla, průpravná,
kompenzační, relaxační,
protahovací a napínací cvičení
psychomotorická, dechová a
jiná zdravotně zaměřená cvičení
 Rozvoj rychlostních,
vytrvalostních, silových a
koordinačních schopností
první - třetí
Žák by měl:
-zvládat podle pokynů přípravu na
pohybovou činnost
-získat kladný postoj
k motorickému učení a pohybovým
aktivitám, soustředit se na cvičení
a pozitivně prožívat pohybové
činnosti
-zvládat rychlostně – silová cvičení
prováděna maximální intenzitou po
dobu 5 – 20 s., vytrvalostní
činnosti prováděné v setrvalém
stavu po dobu 10 – 20 min.
-mít osvojeny základní hygienické
návyky při pohybových aktivitách
-dodržovat základní zásady
bezpečnosti při pohybových
aktivitách
-mít osvojeny základní způsoby
lokomoce a prostorovou orientaci
podle individuálních předpokladů
-zvládnout kotoul vpřed, kotoul
vzad a jejich modifikace
-prožívat rytmus, tempo a melodii
a vyjádřit je pohybem, zvládat
rytmizovanou chůzi a základní
taneční krok (lidové tance)
-uběhnout na čas 50m, zvládnout
vytrvalostní běh 3 – 6min, skočit
do dálky, házet míčkem
-připravovat se na pozdější
sportovní hry, manipulovat
s míčem
-osvojit si základní poznatky
z turistiky – oblečení, obutí,
způsob chůze, stravování,
 Hygiena při TV – osobní
hygiena, hygiena cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a
obutí
 Bezpečnost při pohybových
činnostech v různém prostředí,
první pomoc při úrazech
v podmínkách TV
 Pohybové hry – pohybové
činnosti jednotlivce, dvojic a
skupin, pohyb.hry s různým
zaměřením a využitím
tradičního i netradičního náčiní,
bez náčiní, motivační, tvořivé a
napodobivé hry
 Základy gymnastiky –
průpravná cvičení, jednoduchá
akrobatická cvičení
 Rytmická a kondiční cvičení –
vyjádření rytmu pohybem,
sladění jednoduchého pohybu
s hudbou, jednoduché tanečky
 Základy atletiky – průpravné
atletické činnosti, běhy –
rychlostní běh na krátké
vzdálenosti, motivovaný
vytrvalostní běh, skok do dálky,
hod míčkem
 Základy sportovních her –
průpravné hry, základní
manipulace s míčem, pálkou či
jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a
hmotnosti
 Turistika a pobyt v přírodě –
chování v přírodě, ochrana
přírody, chůze v terénu
Průřezová témata
OSV – osobnostní rozvoj kreativita
115
bezpečnost a hygienu v přírodě,
trénovat chůzi v terénu
-nebát se vody, hrou se seznamovat
s vodou
-pohybovat se na ledě bez bruslí,
odbourávat strach z ledu, hrát si na
sněhu
-cvičit s netradičním náčiním
(skákací míče, balanční desky,
frisbee, ...
-orientovat se v základních
organizačních činnostech na
smluvené signály a povely (nástup,
pochod, ...)
-reagovat na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti
-znát a respektovat pravidla
dětských her a jednoduchých
soutěží
-učit se jednat v duchu Fair Play
-mít přehled o kroužcích v rámci
školy a mimoškolních sportovních
aktivitách
-uplatňovat správné způsoby
držení těla v různých polohách a
pracovních činnostech
-zaujímat správné základní
cvičební polohy
-zvládat jednoduchá speciální
cvičení související s vlastním
oslabením
 Plavání – adaptace na vodní
prostředí, hry ve vodě
 Pobyt v zimní přírodě – pohyb
na ledu bez bruslí, hry na sněhu
a ledu
 Další pohybové činnosti a
netradiční sporty podle
podmínek školy a zájmu žáků
 Organizace při TV – základní
organizační činnosti
 Komunikace v TV –smluvené
povely a signály
 Pravidla zjednodušených
osvojovaných poh. činností –
her, soutěží
 Zásady chování a jednání – Fair
Play
OSV – morální rozvoj –
hodnoty, postoje, praktická
etika
 Informace o pohybových
činnostech
 Činnosti a informace
podporující korekce zdravotních
oslabení – konkrétní zdravotní
oslabení, prevence, pohybový
režim, vhodné oblečení a obutí,
zásady správného držení těla,
dech.cvičení, vnímání pocitu při
cvičení
 Všeobecně rozvíjející pohybové
činnosti
 Základní cvičební polohy,
zákl.technika cvičení, relaxační
cvičení - celková a lokální,
dechová cvičení – správný
dechový stereotyp
116
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
2.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
Průřezová témata
 Význam pohybu pro zdraví –
pohybový režim, délka a
intenzita pohybu, spontánní
pohybové činnosti a hry
 Příprava organismu – příprava
před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži, protahovací
cvičení
čtvrtý - pátý
OSV – osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí
Žák by měl:
-znát význam tělesné zdatnosti pro
zdraví a snažit se začleňovat pohyb
do denního režimu
-zvládat podle pokynů základní
přípravu organismu před
pohybovou činností i uklidnění
organismu po ukončení činnosti
-využívat cviky na odstranění
únavy
-zařazovat do pohybového režimu
korektivní cvičení v souvislosti
s vlastním svalovým oslabením
-zlepšovat svou tělesnou kondici
-uplatňovat hygienické zásady pro
provádění zdravotně vhodné
pohybové činnosti
-uplatňovat bezpečnostní zásady
pro provádění bezpečné pohybové
činnosti
-zdokonalovat základní pohybové
dovednosti podle svých možností a
schopností
-zvládnout kotoul vpřed, kotoul
vzad, stoj na lopatkách, stoj na
rukou, skoky prosté z malé
trampolíny, odraz z můstku,
roznožku, skrčku přes kozu a
bednu, ručkování ve visu, přešvihy
z visu stojmo, náskok do vzporu,
sešin; chůze, rovnovážné postoje,
změny poloh, obraty, náskoky a
seskoky na kladině, šplh s přírazem
na tyči a na laně
-zlepšovat svůj pohybový projev a
správné držení těla
 Zdravotně zaměřené činnosti –
správné držení těla, průpravná,
koordinační, kompenzační,
relaxační, psychomotorická,
dechová a jiná zdravotně
zaměřená cvičení
 Rozvoj rychlostních,
vytrvalostních, silových a
koordinačních schopností
 Hygiena při TV – osobní
hygiena, hygiena cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a
obutí
 Bezpečnost při pohybových
činnostech v různém prostředí,
první pomoc při úrazech
v podmínkách TV
 Pohybové hry – pohybové
činnosti jednotlivce, dvojic a
skupin, pohyb.hry s různým
zaměřením a využitím
tradičního i netradičního náčiní,
bez náčiní, motivační, tvořivé a
napodobivé hry, vytváření
vlastních modifikací osvojených
pohybových her
 Základy gymnastiky –
průpravná cvičení, akrobatická
cvičení, cvičení s náčiním a na
nářadí
OSV – osobnostní rozvoj seberegulace a
sebeorganizace
OSV – osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí
 Rytmická a kondiční cvičení –
vyjádření rytmu pohybem,
sladění jednoduchého pohybu
s hudbou, jednoduché tanečky
117
-seznámit se s jednotlivými
úpolovými cvičeními
-zvládnout běh na 60m,
vytrvalostní běh do 12 minut,
základy štafetového běhu, skok do
dálky, skok do výšky, hod míčkem
-zvládnout přihrávky, driblink,
střelbu apod., herní kombinace, hry
podle upravených pravidel
-osvojit si základní poznatky
z turistiky- oblečení, obutí, způsob
chůze, stravování, bezpečnost a
hygienu v přírodě
-zvládnout improvizované ošetření
-dýchat do vody, padat a skákat do
vody z nízkých poloh, zvládnout
jeden plavecký způsob, plavání na
rychlost a souvislé plavání na
vytrvalost podle předpokladu žáků
-zvládnout pohyb na ledu bez
bruslí
-s bruslemi vstoupit na led a udržet
rovnováhu, jet vpřed
-mít základní informace
o nebezpečí na horách, údržbě lyží
apod.
-zvládat základy běžeckého
lyžování
-cvičit s netradičním náčiním
(skákací míče, balanční desky,
vozíky, chůdy, létající talíře,
apod.),
-trénovat hry s pálkou
-orientovat se v základních
organizačních činnostech na
smluvené signály a povely (nástup,
pochod, apod.)
-reagovat na pokyny k provádění
vlastní pohybové činnosti
-dodržovat pravidla her
-jedat v duchu fair play
-provést kontrolu provedení a
účinnosti jednotlivých cvičení
-srovnávat své výsledky
s ostatními spolužáky
-mít přehled o kroužcích v rámci
školy a mimoškolních sportovních
aktivitách
 Průpravná úpolová cvičení –
přetahy, přetlaky, odpory
 Základy atletiky – průpravné
atletické činnosti, běhy –
rychlostní běh na krátké
vzdálenosti, motivovaný
vytrvalostní běh, skok do dálky,
hod míčkem
 Základy sportovních her –
průpravné hry, základní herní
činností jednotlivce, hry se
zjednodušenými pravidly
 Turistika a pobyt v přírodě –
chování v přírodě, ochrana
přírody, chůze v terénu
 Plavání – hygiena plavání,
základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob
 Pobyt v zimní přírodě – hry na
sněhu a na ledě, základní
techniky pohybu a bezpečnosti
při jízdě na lyžích, bruslích,
sáňkách a bobech
 Další pohybové činnosti a
netradiční sporty podle
podmínek školy a zájmu žáků
 Organizace při TV – základní
organizační činnosti
 Komunikace v TV – základní
odborná tělocvičná terminologie
osvojovaných činností,
smluvené povely a signály
 Pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
činností – her, soutěží
 Zásady chování a jednání – fair
play, olympijské ideály a
symboly
 Měření a posuzování
pohybových dovedností –
základní pohybové testy, měření
výkonů
 Informace o pohybových
činnostech
OSV – sociální rozvoj –
spolupráce a soutěživost
OSV – morální rozvoj –
hodnoty, postoje, praktická
etika
118
-upozornit samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu
s jeho oslabením
-koriguje techniku cvičení podle
obrazu v zrcadle, podle pokynů
učitele
 Činnosti a informace
podporující korekce zdravotních
oslabení, prevence, pohybový
režim, vhodné oblečení a obutí,
zásady správného držení těla,
dech.cvičení, vnímání pocitu při
cvičení, nevhodná cvičení a
činnosti (kontraindikace
zdrav.oslabení)
 Základní cvičební polohy,
zákl.technika cvičení, relaxační
cvičení - celková a lokální,
dechová cvičení – správný
dechový stereotyp
 Všeobecně rozvíjející pohybové
činnosti
119
Oblast:
Člověk a zdraví
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-pochopit zásady zatěžování;
změřit úroveň své tělesné
zdatnosti jednoduchými
zadanými testy
-usilovat o zlepšení a udržení
úrovně svých pohybových
schopností a o rozvoj
pohybových dovedností
základních sportovních odvětví
včetně zdokonalování
základních lokomocí
-cíleně se připravit na
pohybovou činnost a její
ukončení
-využít základní kompenzační a
relaxační techniky k překonání
únavy
-odmítat drogy a jin škodliviny
jako neslučitelné se zdravím a
sportem
-znát zásady první pomoci při
sportu, uplatňovat bezpečnostní
chování v přírodě
-vhodně reagovat na informace o
znečištění ovzduší a tomu
přizpůsobit pohybové aktivity
-znát základní zásady
poskytování první pomoci a
zvládat zajištění odsunu
raněného
-uplatňovat bezpečné chování
v přírodě a silničním provozu
-zvládat v souladu
s individuálními předpoklady
osvojené pohybové dovednosti a
aplikovat je ve hře, soutěžích a
relaxačních činnostech
-posoudit provedení osvojované
pohybové činnosti, označit
příčiny nedostatků
Předmět:
Období:
Tělesná výchova
3.
Učivo
Ročník
 Význam pohybu pro zdraví –
pohybový režim, pohybové
aktivity, rekreační (výkonnostní
sport)
 Rozvoj rychlostních,
vytrvalostních, koordinačních a
silových schopností
 Zdravotně orientovaná zdatnost –
kondiční programy, manipulace se
zatížením
šestý - devátý
Průřezová témata
OSV - osobnostní rozvoj –
sebepoznávání a sebepojetí
 Prevence a korekce
jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí –
průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, vyrovnávací,
relaxační cvičení, cvičení ke
správnému držení těla, korekce
jednostranného zatížení a jiná
zdravotně zaměřená cvičení
 Hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech –
hygiena, vhodné oblečení a obutí
v nestandardním prostředí,
improvizované ošetření a odsun
raněného
 Pohybové hry s různým
zaměřením, netradiční pohybové
hry
 Gymnastika – akrobacie,
přeskoky, cvičení s náčiním a na
nářadí
 Rytmické a kondiční formy
cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem – základy rytmické
gymnastiky, jiné kondiční formy
cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem, cvičení s náčiním,
tance
OSV - morální rozvoj hodnoty postoje, praktická
etika
120
-užívat osvojenou odbornou
terminologii na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka
- naplňovat ve školních
podmínkách základní olympijské
myšlenky - čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochrana
přírody při sportu
-dohodnout se na spolupráci i
jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržovat
ji
-rozlišovat a uplatňovat práva a
povinnosti vyplývající z role
hráče, rozhodčího, diváka
 Průpravné úpoly – střehový
postoj, držení, pohyb v postoji
 Atletika – starty; rychlý běh na
dráze a v terénu (podle schopností
a možností žáků), základy
překážkového a štafetového běhu,
skok do dálky, skok do výšky,
hod míčkem, hod granátem, vrh
koulí
 Sportovní hry – herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace,
utkání podle pravidel pro danou
věkovou kategorii
 Turistika a pobyt v přírodě –
základní poznatky z turistiky,
přesun a chůze v terénu; táboření,
základní turistické dovednosti,
ochrana přírody, modifikace
orientačního závodu, příprava a
dokumentace turistické akce
 Plavání – další plavecké
dovednosti, zdokonalování
plaveckého způsobu, případně
další plavecký způsob,
aquagymnastika, skoky do vody,
prvky zdravotního plavání
 Pobyt v zimní přírodě – lyžování,
bruslení, sjezdové lyžování, jízda
na vleku, bezpečnosti pohybu
v zimní horské krajině
 Další pohybové činnosti - inline
brusle, jízda na kole
 Komunikace TV – odborná
tělocvičná terminologie
osvojovaných činností, smluvní
povely, signály, gesta, značky,
vzájemná komunikace při
osvojovaných pohybových
činnostech
 Historie a současnost sportu –
významné sportovní soutěže a
sportovci
 Zásady jednání a chování
v různém prostředí při různých
činnostech
 Sportovní hry – herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace,
utkání podle pravidel pro danou
věkovou kategorii
 Organizace prostoru a
pohybových činností –
v nestandardních podmínkách,
sportovní výstroj a výzbroj –
výběr, ošetřování
 Sportovní hry – herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace,
utkání podle pravidel pro danou
věkovou kategorii
 Pravidla osvojovaných
OSV – sociální rozvoj –
spolupráce a soutěživost
121
-sledovat určené prvky
pohybové činnosti a výkony a
vyhodnotit je
-spolurozhodovat osvojované
hry a soutěže,
-uplatňovat odpovídající
vytrvalost a cílevědomost při
korekci zdravotních oslabení
-zařazovat pravidelně a
samostatně do svého
pohybového režimu vyrovnávací
cvičení související s vlastním
oslabením, usilovat o jejich
optimální provedení
-vyhýbat se činnostem, které
jsou kontraindikací zdravotního
oslabení
pohybových činností – her,
závodů, soutěží
 Měření výkonů, posuzování
pohybových dovedností
 Sportovní hry – herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace,
utkání podle pravidel pro danou
věkovou kategorii
 Pravidla osvojovaných
pohybových činností – her,
závodů, soutěží, zásady jednání a
chování při sportu
 Základní druhy oslabení jejich
příčiny a možné důsledky –
základní pojmy osvojovaných
činností, prevence a korekce
oslabení, denní režim z pohledu
zdravotního oslabení, soustředění
na cvičení, vědomá kontrola
cvičení, nevhodná cvičení a
činnosti (kontraindikace
zdravotních oslabení)
 Základní cvičební polohy, zákl.
technika cvičení, relaxační
cvičení - celková a lokální,
dechová cvičení – správný
dechový stereotyp, soubor
speciálních cvičení pro
samostatné cvičení.
 Pohybové činnosti v návaznosti
na obsah tělesné výchovy –
s přihlédnutím ke konkrétnímu
druhu a stupni oslabení
122
Pracovní vyučování
Vyučovací předmět Pracovní vyučování vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce. Je jednou ze stěžejních oblastí v základním vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením. Zahrnuje nejen manuální činnosti, ale i činnosti rozvíjející klíčové kompetence,
které vedou žáky k získání vědomostí a základních pracovních dovedností a návyků v různých
oblastech lidské činnosti. Ovlivňuje rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých
schopností, zmírňuje motorické poruchy, stimuluje řeč a myšlení. Vede žáky k pozitivnímu
vztahu k práci a přispívá k vytváření profesní orientace žáků. Žáci se učí pracovat samostatně
i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním
vhodných pomůcek a nářadí.
Cíle
Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních
dovedností a návyků z různých pracovních oblastí
- pozitivnímu vztahu k práci a jejím výsledkům
- porozumění pojmům, návodům, orientaci v jednoduché technické dokumentaci,
zvládnutí pracovních postupů a dovednosti řešit nejrůznější praktické situace
- práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce
- osvojení dovedností při používání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji,
pomůckami a drobným nářadím
- přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů
- orientaci v různých oborech lidské činnosti a osvojení potřebných poznatků a
dovedností pro uplatnění při volbě povolání a společenském uplatnění
- dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci
Vyučovací předmět Pracovní vyučování se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 9.
ročníku následovně:
1.r. – 3h
2.r. – 3h
3.r. – 4h
4.r. – 4h
5.r. – 5h
6.r. – 6h
7.r. – 6h
8.r. – 6h
9.r. – 6h
V rámci předmětu Pracovní vyučování se realizují tato průřezová témata: OSV, EV,
VDO, MKV
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách, ve specializovaných učebnách, na pozemku
školy, formou exkurzí a přednášek, soutěží, výstav a prezentací vlastních prací.
123
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
umožňuje žákovi poznávat vlastní pokroky
zadává takové úkoly, které vedou žáka k vyhledávání a využívání informací
v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
vede žáka k tomu, aby dokázal popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších
problémů žák požádá o radu a řídí se jí
Kompetence sociální a personální
Učitel:
vytváří a využívá příležitosti, při kterých žák respektuje pravidla práce v týmu a svými
pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
Kompetence občanské
Učitel:
vybízí žáky k ochraně svého zdraví, objasňuje význam zdravého životního stylu a
ochrany životního prostředí
využívá vzniklých krizových situací a situací ohrožujících život a zdraví člověka ke
schopnosti chovat se dle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a
postupy.
Kompetence pracovní
Učitel:
podporuje žáka při využívání získané znalosti a zkušenosti a vytváření si představy o
možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
umožňuje žákovi pracovat podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu,
orientovat se v jednoduché technické dokumentaci
124
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a svět práce
Pracovní vyučování
1.
Očekávané výstupy
Učivo
Ročník
 Práce s drobným materiálem –
vlastnosti materiálu a jeho užití
(přírodniny, modelovací hmota,
papír a karton, textil, drát, folie
aj.)
 Pracovní pomůcky a nástroje –
funkce a využití
první - třetí
Žák by měl:
-zvládnout základní manuální
dovednosti při práci
s jednoduchými materiály
-kombinovat různé materiály
-zvládnout základní manuální
dovednosti při práci s pracovními
pomůckami a nástroji
-jednoduchými postupy vytvářet
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
-pracovat podle slovního
návodu a předlohy
-seznamovat se s lidovými
tradicemi a zvyky
-tvořit v duchu lidové tvorby
-zvládnout elementární dovednosti
a činnosti při práci se
stavebnicemi
-pracovat nejen podle vlastní
představy, ale i podle předlohy
-provádět pozorování přírody
v jednotlivých ročních obdobích a
popisovat jeho výsledky
-pečovat o nenáročné rostliny
v bytě i na zahradě
-sbírat léčivé rostliny
-pomáhat při sklizni ovoce a
zeleniny
-ošetřovat pokojové rostliny,
poznávat různé druhy pokojových
rostlin
-seznámit se se základním
vybavením kuchyně
-umývat, utírat a uklízet nádobí
-nakupovat nejzákladnější
potraviny
-připravit samostatně jednoduchý
pokrm
-upravit stůl pro jednoduché
stolování
-chovat se vhodně při stolování
 Jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce
 Lidové tradice, zvyky, řemesla
– užití některých jednoduchých
technik zpracování vybraných
materiálů
 Práce montážní a demontážní –
stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční; sestavování
jednoduchých modelů)
 Práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem
 Pěstitelské práce – základní
podmínky pro pěstování rostlin
– půda a její zpracování, výživa
rostlin, osivo
 Pěstování rostlin – ze semen
v místnosti, na zahradě (okrasné
rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
Průřezová témata
OSV - osobnostní rozvojkreativita
EV - ekosystémy
 Pěstování pokojových rostlin –
podmínky pro pěstování
 Základní vybavení kuchyně
 Potraviny – výběr, nákup a
skladování potravin
 Příprava pokrmů
 Stolování – jednoduchá úprava
stolu, pravidla správného
stolování
125
Oblast:
Člověk a svět práce
Očekávané výstupy
Žák by měl:
-vytvářet přiměřenými pracovními
postupy různé výrobky z daného
materiálu
-využívat při tvořivých činnostech
s různým materiálem vlastní
fantazii
-volit vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu
-udržovat pořádek na pracovním
místě, dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při drobném poranění
-tvořit v duchu lidové tvorby,
uplatňovat vlastní fantazii
-provádět při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
-pracovat podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu
-znát funkci a užití jednoduchých
pracovních nástrojů a pomůcek
-udržovat pořádek na svém
pracovním místě, dodržovat zásady
hygieny a bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc při
drobném úrazu
-znát základní podmínky a postupy
pro pěstování vybraných rostlin
-ošetřovat a pěstovat podle daných
zásad rostliny a provádět
zemědělská pozorování
-ošetřovat a pěstovat podle daných
zásad pokojové rostliny
-dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce a ochrany zdraví,
poskytnout první pomoc při úrazu
při práci na zahradě
-volit podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje
a náčiní
-znát základní vybavení kuchyně
Předmět:
Období:
Pracovní vyučování
2.
Učivo
Ročník
 Práce s drobným materiálem –
vlastnosti materiálu a jeho užití
(přírodniny, modelovací
hmota, papír a kartón, textil,
drát, folie aj.)
čtvrtý - pátý
Průřezová
témata
OSV – osobnostní
rozvoj – kreativita
 Pracovní pomůcky a nástroje –
funkce a využití
 Jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce
 Lidové tradice, zvyky, řemesla
– užití některých jednoduchých
technik zpracování vybraných
materiálů
 Práce montážní a demontážní –
stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování
jednoduchých modelů
 Práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem
 Montáž a demontáž
jednoduchých předmětů
 Pěstitelské práce – základní
podmínky pro pěstování rostlin
– půda a její zpracování,
výživa rostlin, osivo
 Pěstování rostlin – ze semen
v místnosti, na zahradě
(okrasné rostliny, léčivky,
koření, zelenina aj.)
 Pěstování pokojových rostlin –
podmínky pro pěstování
 Zásady bezpečné práce
s rostlinami
EV – ekosystémy
 Základní vybavení kuchyně
126
-uplatňovat zásady správné výživy
-připravit samostatně jednoduché
pohoštění
-dodržovat pravidla správného
stolování a společenského chování
při stolování
-udržovat pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržovat zásady
hygieny a bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc při úrazu v
kuchyni
 Potraviny – výběr, nákup a
skladování potravin
 Příprava pokrmů
 Stolování – jednoduchá úprava
stolu, pravidla správného
stolování
 Bezpečná obsluha spotřebičů –
základní technika v kuchyni
127
Oblast:
Předmět:
Období:
Člověk a svět práce
Pracovní vyučování
3.
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
Práce s technickými materiály:
- získat základní vědomosti
o materiálech a nástrojích
 Materiály – vlastnosti, užití
v praxi (dřevo, kov, plasty)
- získat základní vědomosti
o pracovních postupech
- provádět jednoduché práce
s technickými materiály
a dodržovat technologickou kázeň
 Pracovní pomůcky – nářadí a
nástroje pro ruční opracování
 Technologické postupy –
technické náčrty, výkresy
a návody
- pracovat s jednoduchou
technickou dokumentací,
orientovat se v pracovních
postupech a návodech
- řešit jednoduché technické úkoly
s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
 Technologické postupy –
technické náčrty, výkresy
a návody
- organizovat svoji pracovní
činnost
-dodržovat obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při práci i
zásady bezpečnosti
a ochrany při práci s nástroji a
nářadím
- poskytnou první pomoc při úrazu
Práce s ostatními materiály:
- rozlišovat různé druhy materiálů
a znát jejich vlastnosti
- zvolit vhodný pracovní postup v
souladu s druhem zpracovávaného
materiálu
- správně vybrat a používat vhodné
pracovní nástroje a pomůcky
- dovést pracovní postupy
k finálnímu výrobku
- dodržovat technologickou kázeň,
zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytnout první pomoc při
drobném úrazu
Práce montážní a demontážní
- sestavit podle návodu, náčrtu,
plánu daný model, ovládat montáž
a demontáž jednoduchého zařízení
Ročník
Průřezová témata
šestý - devátý
 Materiály, pracovní pomůcky –
užití v praxi
 Řemesla a tradice
 Úloha techniky v životě
člověka – zneužití techniky,
technika a životní prostředí
 Organizace práce
 Organizace práce
OSV - osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání
OSV - osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace
OSV - osobnostní rozvoj kreativita
OSV - sociální rozvoj –
spolupráce a soutěživost
OSV - morální rozvoj –
hodnoty, postoje, praktická
etika
 Zásady první pomoci
 Práce s různým materiálem
podle podmínek a vybavení
školy
 Technologické postupy podle
zpracovávaného materiálu
OSV – osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání
 Základní dovednosti ručních
prací – pracovní pomůcky,
nářadí a nástroje pro ruční
opracování
 Výroba drobných oděvních a
bytových doplňků
 Zásady bezpečnosti práce a
první pomoci
OSV – morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
 Stavebnice – konstrukční,
elektrotechnické sestavování
modelů, montáž a demontáž
 Práce s návodem, předlohou,
OSV – sociální rozvoj –
spolupráce a soutěživost
OSV – osobnostní rozvoj –
kreativita
128
- provádět údržbu jednoduchých
předmětů a zařízení
- dodržovat technologickou kázeň,
zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytnout první pomoc při
drobném úrazu
Práce pěstitelské, chovatelství:
- volit vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin
- pěstovat a ošetřovat květiny
v interiéru a využívat je k výzdobě
- používat vhodné pracovní
pomůcky a provádět jejich údržbu
- prokázat základní znalost chovu
drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty
- dodržovat technologickou kázeň,
zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytnout první pomoc při
úrazu způsobeného zvířaty a při
styku s jedovatými rostlinami
Provoz a údržba domácnosti:
- provádět jednoduché operace
platebního styku
- ovládat jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech
v domácnosti a orientovat se
v návodech k obsluze běžných
spotřebičů používaných v
domácnosti
- správně zacházet s pomůckami,
nástroji, nářadím a zařízením,
provádět drobnou domácí údržbu
- dodržovat základní hygienická a
bezpečnostní pravidla, předpisy a
poskytnout první pomoc při úrazu
elektrickým proudem a chemikálií
Příprava pokrmů:
- používat základní kuchyňský
inventář a bezpečně obsluhovat
spotřebiče
náčrtem, plánem, schématem
 Práce s návodem – základy
údržby jednoduchých předmětů
a zařízení
 Zásady bezpečnosti práce a
první pomoci
OSV – osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace
 Základní podmínky pro
pěstování – půda a její
zpracování, výživa a ochrana
rostlin a půdy
 Okrasné rostliny – pokojové
květiny, pěstování vybraných
okrasných dřevin a květin,
využití květin v exteriéru a
interiéru, aranžování a
jednoduchá vazba květin
 Hygiena a bezpečnost práce
EV - základní podmínky
života
 Chovatelství - chov zvířat
v domácnosti, podmínky chovu,
hygiena a bezpečnost chovu,
kontakt se zvířaty
 Chovatelství - hygiena,
bezpečnost a kontakt se zvířaty
 Léčivé rostliny, koření, rostliny
a zdraví člověka, léčivé účinky
rostlin, rostliny jedovaté,
rostliny jako drogy a jejich
zneužívání, alergie
EV - lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
 Finance a provoz domácnosti,
rozpočet, příjmy, výdaje, platby,
hotovostní a bezhotovostní
platební styk, úspora energií
 Údržba v domácnosti –
elektrické spotřebiče, funkce a
užití, ochrana a údržba,
bezpečnost provozu
OSV - morální rozvoj řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
 Údržba v domácnosti, údržba a
úklid, prostředky, postupy při
styku s čistícími prostředky,
údržba oděvů a textilií, postupy,
prací a čistící prostředky a
zacházení s nimi
 Údržba v domácnosti,
bezpečnost při styku
s elektrickými přístroji
a s čistícími prostředky,
bezpečnost provozu a nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
OSV – osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání
 Kuchyně – základní vybavení,
udržování pořádku a čistoty,
bezpečnost a hygiena provozu
OSV - osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace
OSV – osobnostní rozvoj –
kreativita
OSV – osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace
129
- připravit pokrmy podle daných
postupů v souladu se zásadami
zdravé výživy
- dodržovat základní principy
stolování a obsluhy u stolu
- dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při úrazu v kuchyni
- posoudit své možnosti v oblasti
profesní, případně pracovní
orientace, s přihlédnutí k potřebám
běžného života
 Potraviny - skupiny potravin,
sestavování jídelníčku, způsoby
konzervace
 Příprava pokrmů – úprava
pokrmů za studena, základní
způsoby tepelné úpravy,
základní postupy při přípravě
pokrmů a nápojů, zásady zdravé
výživy
 Úprava stolu a stolování –
jednoduché prostírání, obsluha a
chování u stolu, slavnostní
stolování v rodině, zdobné
prvky a květiny na stole
 Kuchyně – bezpečnost a
hygiena provozu
OSV - sociální rozvoj –
spolupráce a soutěživost
 Volba profesní orientace –
základní principy; osobní zájmy
a cíle, tělesný a zdravotní stav,
osobní vlastnosti a schopnosti,
vlivy na volbu profesní
orientace
130
6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY
Pravidla hodnocení žáků:
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků.
Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale
i mimo ni) po celý školní rok.
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává
informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede používat to, co se naučil, v čem
se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní návod, jak
má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.
Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky,
soustředí se na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem
stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a
projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka vyjadřujeme klasifikačním stupněm, slovním
hodnocením nebo kombinací obou způsobů. Podporujeme žákovo vlastní sebehodnocení,
které posiluje jeho vnitřní motivaci. Velmi cenným nástrojem pro hodnocení práce žáků je
žákovské „portfolio“. Jedná se o shromažďování materiálů různého druhu tak, aby
dokumentovaly stav vědomostí a dovedností žáka, případně úroveň osvojení jednotlivých
kompetencí ve vzdělávání. Materiály mají různou podobu a v každém případě musí obsahovat
doklady o tom, jak se žák vyrovnal s dovedností sebehodnocení své práce. Žáci mohou po
dohodě s vyučujícím do svého portfolia zařazovat i osobní záznamy o úspěších v mimoškolní
činnosti.
Nutností je, aby žáci byli předem seznámeni s výukovými cíli, očekávanými výstupy
pro daný ročník - specifikovanými pro hodnocené období.
Závazné formy hodnocení žáka:

Průběžné hodnocení

Čtvrtletní hodnocení

Pololetní hodnocení

Závěrečné hodnocení
- klasifikace a hodnocení v žákovských knížkách
- slovní a motivační hodnocení v průběhu výuky
- sebehodnocení žáků
- písemné slovní hodnocení třídního učitele v žákovské
knížce na základě závěrů čtvrtletní pedagogické rady
- výpis z vysvědčení v 1. pololetí
- vysvědčení v 2. pololetí
- výstupní hodnocení
Podrobná pravidla pro hodnocení žáků jsou rozpracována v příloze Školního řádu.
131
Autoevaluace školy
Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení, jak funguje školní vzdělávací program,
škola, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. Nutností je vymezení oblastí, cílů,
kritérií, nástrojů a časového rozvržení evaluačních činností.
AUTOEVALUACE ŠKOLY
ZAMĚŘENÍ
Soulad
realizovaného
vzděl.
programu
s ŠVP ZV
Výsledky
vzdělávání
Individuální
vzdělávací
potřeby žáků
CÍLE
ZJIŠŤUJEME:
- klíčové kompetence
- strategie
- výstupy
UKAZATELE
SLEDUJEME:
- rozvíjení
kompetencí při
výuce
- realizaci
projektů
-úspěšnost a výsledky
vzděl. procesu
- porovnání úspěšnosti
s jinými školami
stejného typu i
vzhledem k ostatní
populaci
- klasifikace
- sebeobsluha
- zákl. společ. chování
- soběstačnost
- chování žáka
- orientace v okolí
- znalost a
bezpečný pohyb
v okolí školy a
domova
- přístup
k jednotlivým
činnostem
- dodržování
pravidel
- soustředění na práci
- chování v kolektivu
Vyučování a
školní klima
- efektivita výuky,
metody a formy výuky
- spokojenost žáků
- spokojenost učitelů
- vliv klimatu třídy na
NÁSTROJE
ČAS
- hospitace
- dotazník
učitelům
- účast žáků
v soutěžích
- průběžně
- na konci
šk. roku
- průběžně
- prověřování
znalostí,
portfolio
- výsledky soutěží, - soutěže,
úspěšnost
prezentace
prezentací školy
na veřejnosti
- úroveň znalostí,
výsledky soutěží
- zapojení do
činností
- aktivity nad
rámec prac.
náplně
- pravidelná
denní činnost
a modelové
situace
- vycházky a
modelové
situace
- plnění
krátkodobých
úkolů
- úroveň
vztahů
v kolektivu
- hospitace,
výsledky
soutěží
- statistické
vyhodnocení
- dotazník,
SWOT
analýza
- průběžně,
čtvrtletně
- průběžně
průběžně
- průběžně
- dle
potřeby
- na konci
šk. roku
132
výsledky vzdělávání
- vliv projektů a akcí
školy na šk. klima
- hospitace,
dotazník pro
žáky,
šk.výsledky
- statistické
vyhodnocení
- průběžně,
dle potřeby
- zájem žáků o
předmět
- sebezdokonalování
- sebevzdělávání a
aplikace nových
poznatků
- promyšlený cíl
- soulad práce se
výuky
ŠUP
- spolupráce s kolegy a - účast na
rodiči
aktivitách školy
- vzdělávací
výsledky
- hospitace,
dotazník
- průběžně
- manažerské
schopnosti
- organizační
schopnosti
- postavení školy
- klima školy,
vybavenost školy
- zabezpečení
chodu školy
- názor veřejnosti
- dotazník
- úroveň znalostí
- kvantita a kvalita
znalostí
- úspěšnost
v akcích,
projektech,
soutěžích, řešení
problémových
situací
- vztahy
v kolektivu,
chování na
veřejnosti,
morální postoje
- zkoušení,
testy, portfolio
- pozorování
- průběžně
- pozorování
→ dotazník
pro učitele
- průběžně
- na konci
školního
roku
- pestrost a
rozmanitost
způsobů
hodnocení
- aktivita žáků
(odbourání strachu
ze známek)
- dodržování
- hospitace
- průběžně
- hospitace,
dotazník
- průběžně,
na konci šk.
roku
- průběžně.
- klima třídy
- spokojenost a
aktivní účast žáků
Práce učitelů
Vedení školy
Hodnocení
žáků
- aktivizační metody
- aplikace znalostí
- chování
Hodnocení
- nástroje hodnocení
- motivační hodnocení
- kritéria hodnocení
- hospitace,
ped. rady
- předmětové
komise,
přehled akcí
školy,dotazník
pro rodiče
- dotazník
- dotazník pro
rodiče, akce
školy
- hospitace,
- bezprostředně
po akci
- průběžně,
na konci šk.
roku
- průběžně
- průběžně,
na konci šk.
roku
- na konci
šk. roku
- na konci
šk. roku
- průběžně
- průběžně
133
Spolupráce
s rodinami
žáků a
veřejností
- spolupráce s rodiči
- spolupráce
s dotčenými
organizacemi
- spolupráce
s veřejností
klasifikačního
řádu
ped. rady,
čtvrtletně
- účast rodičů na
třídních
schůzkách, akcích
školy
- exkurze,
přednášky, apod.
- statistika
- čtvrtletně
- měsíční plán
- průběžně,
čtvrtletně
- veřejné akce
- měsíční plán
- průběžně,
čtvrtletně
Jednou za dva roky bude v měsíci červnu zpracována shrnující evaluační zpráva.
Podklady pro její zpracování připraví určený tým pedagogů, jehož vedoucí bude jmenován
ředitelkou školy, závěrečné zpracování provede vedení školy. Získané informace budou
sloužit jako zpětná vazba, prostřednictvím níž budou vyvozovány kroky vedoucí
k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění ŠVP.
134
7. ZÁVĚR
Tento dokument vznikl jako 2. verze ŠVP Pestrá škola pro praktickou školu jejíž
činnost vykonává Základní škola praktická a speciální Mar. Lázně a je platný od 1.9.2007.
Na jeho tvorbě se podíleli vybraní učitelé, kterým patří naše poděkování.
Děkujeme:
Marcele Knedlíkové
Mgr. Stanislavě Štruncové
Mgr. Jitka Hanzlíková
koordinátor ŠVP
Mgr. Ivana Tormová
ředitelka školy
Školská rada byla seznámena s 2. verzí ŠVP Pestrá škola dne :
Radek Dymáček
……………………..
Mgr. Libuše Mizerová
…………………….
ing. Dagmar Nováková
…………………….
……………………….
135

Podobné dokumenty