Trhovosvinenské listy 8/16

Komentáře

Transkript

Trhovosvinenské listy 8/16
TRHOVOSVINENSKÉ 8
Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí
[email protected]
Dorostenci Spartaku Trhové
Sviny pečetili svojí triumfální
jízdu v I. A třídě skupiny A
Výhrou nad třetím týmem tabulky mužstvem Hluboké v poDorost Spartak Trhové Sviny vítěz ČEZ I.A třídy skupina A - 2016
měru 4:3 si dorostenci TJ Spartak
KLUCI BUDOU
„HRÁT KRAJ“ !
list y
nám podařilo obsadit třetí místo,
přičemž kvalita týmu byla taková,
že jsem si dal za cíl v dalším roce
1. A třídu dorostu vyhrát. Cíl jsem
splnil, ale jako trenéra mne nejvíce těší herní projev, kterým se
2 0 1 6
Ročník XXVI
AKTUÁLNÍ TÉMA
O třech bratřích...
Do Chorvatska
Kováři za velkou
louží
Pohádka o bratřích
a světových válkách
Zajímavé osudy rodiny Staškových, kterým je
věnována výstava v KIC Trhové Sviny.
Str. 9
Horní řada:Trenéři Karel Brůha a Jan Gažák,JanGažák ml,Luděk Rolínek,Jan Štrosser,Lukáš Valenta,Jiří Macák,Jiří Šemro,Matyáš Zachař,Jakub
Kostohryz,Marek Lukáš,Jan Tomášek a Michal Smoleň
Dolní řada: Patrik Brousek,David Brůha,Ondřej Hruška,Lukáš Gažák,Jan Novák,Marek Urban
Trhové Sviny pojistili první místo v tabulce, a již 2 kola před
koncem soutěže slavili postup
do Krajského přeboru.
„Již v minulosti trhovosvinenský dorost pod taktovkou trenéra
Pavla Randy vyhrál I. A, tím mohl
postoupit do Krajského přeboru,
ale v té době nebyla dostatečná
hráčská základna pro vytvoření
dvou mužstev dorostu. Nyní je
situace opačná, a na nedostatek
kvalitních hráčů si v Trhových
Svinech nemůžeme stěžovat,“
říká předseda oddílu a zároveň
trenér dorostu Jan Gažák.
„V letošním soutěžním ročníku
jsme měli s vedoucím mužstva
Karlem Brůhou k dispozici 16 hráčů ročníky narození 1998-2000.
Dorazový ročník v této kategorii
(1997) ani jeden. To znamená,
že mužstvo zůstane pohromadě i pro další soutěžní ročník. Ze
starších žáků přijde dalších 9 talentovaných fotbalistů, a jelikož
se nám povedlo personálně obsadit posty jak vedoucího mužstva,
tak i trenéra k mladšímu dorostu,
je volba výkonného výboru jasná
a pro příští soutěžní ročník jsme
dorost do krajského přeboru přihlásili. Jde tak o velký úspěch pro
naše mladé hráče a celý fotbalový
oddíl. Věřím, že svoji kvalitu hráči
prokáží i v konkurenci krajských
mužstev,“ dodává Jan Gažák.
Trhovosvinenští
dorostenci v uplynulé sezóně předvedli
v soutěži málokdy vídanou dominanci. Celou sezónu „projeli“ bez
ztráty bodu, získali 72 bodů za 24
výher z 24 zápasů, soupeřům nasázeli 186 branek a pouze 18 branek inkasovali. Přemožitele našli
až dvě kola před koncem soutěže,
jak už to ve fotbale bývá, v době,
kdy už jim postup nemohl nikdo
vzít.
Co bylo základem úspěšného
tažení soutěží?
Trenér Jan Gažák: „Za úspěchem
stojí konsolidovaný kádr a chuť
hráčů na sobě pracovat jak
v trénincích, tak i v zápasech.
V neposlední řadě pak výborná
parta, která byla základem pro
náš úspěch. U mužstva dorostu
působím jako hlavní trenér druhým rokem. V loňském ročníku se
náš tým po celou dobu soutěže
prezentoval, a za to jsem na kluky
pyšný.
Někteří hráči z kádru dorostu již
nakoukli do soutěže mužů. Navíc
se do našeho „A“ týmu mužů
prosadil David Brůha, kde na jaře
nastupoval v základní sestavě.
Do některých soutěžních zápasů
trenér mužů Martin Písko zapojil
také Jana Nováka, a moje syny
Lukáše a Jana. Ostatní hráči šli
s chutí pomoci rezervnímu týmu
a podotýkám, že i přes svůj mladý
věk patřili vždy k těm lepším hráčům na hřišti. Budujeme mladé
a perspektivní mužstvo, které jak
pevně věřím, bude v budoucnu
základem pro posunutí našeho
„A“ týmu do vyšší soutěže. Každý
rok doplňujeme mužstvo dorostu
hráči z kategorie starších žáků,
kteří ve své věkové kategorii končí a zatím se vždy dokázali úspěšně začlenit do kádru dorostu.
V současnosti sklízíme výbornou
práci šéftrenéra mládeže Marka
Neužila a jeho kolegů v žákovských kategoriích.“
Za fotbalový oddíl – výkonný výbor
V létě do Chorvatska
na masopust?
Členové Jihočeské Podhoranky přijeli
na pozvání Chorvatů ukázat a předvést
na místním karnevalu naši masopustní koledu.
Str. 12
Kováři
za „velkou louží“
Dva žáci učebního oboru „Umělecký
kovář“ Josef Szylar a Kamil Janošťák odletěli
do Spojených států amerických na celosvětové kovářské sympózium.
Str. 5
STRANA 2
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016
INFORMACE Z RADNICE Zápis
z 16. jednání rady města, které se konalo ve čtvrtek 30. 6. 2016
Omluven:
Mgr. Slípka, Mgr. Horňák
Rada města
rozhodla uzavřít Kupní smlouvu na akci pod názvem „Dodávka DA
pro JSDH Rankov, Trhové Sviny“ s firmou TECHSPORT, s.r.o., Pekářská
33, 602 00 Brno, IČO:25524135, za nabídkovou cenu 724.158,- Kč bez
DPH (876.231,18 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem Kupní
smlouvy. (pro 5)
Zápis
z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016
Omluven:
Hosté:
Dana Kodrasová
Ing. I. Božáková, Ing. V. Král,
Rada města
rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu
o dílo na zpracování PD na akci „ÚV Otěvěk, obnova a doplnění technologie“ (ÚV - úpravna vody) s firmou Sweco Hydroprojekt, s.r.o., Zátkovo
nábř. 7, 370 21 České Budějovice, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku 205.700,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. (pro 6)
rozhodla připravit podklady na zpracování žádosti o dotaci na zdroj
pitné vody pro místní části Nežetice a Březí a následně podat žádost
o dotaci do Výzvy č. 8/2016 Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. (pro 6)
schválila cenovou nabídku firmy E.ON na rekonstrukci osvětlení
budov „A“ a „B“ Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny,
na základě které bude stávající osvětlení nahrazeno LED technologií. Investiční náklady ve výši 1.207.960,- Kč bez DPH budou spláceny
z úspor za spotřebu elektrické energie se splatností do 36 měsíců.
(pro 6)
schválila cenovou nabídku na vypracování podkladů pro nové podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy a přístavba MŠ č. p. 914
Budovatelská ulice, Trhové Sviny“, kterou předložil Ing. Roman Šulista
v celkové výši 700.000,- Kč bez DPH. Jedná se o uznatelné náklady,
kdy město v případě získání dotace bude hradit pouze 70.000,- Kč.
(pro 5, zdržel 1)
schválila Smlouvu o poskytování lékařské služby první pomoci
se Zdravotním zařízením města Trhové Sviny, na základě které bude
město Trhové Sviny přispívat Zdravotnímu zařízení na činnost LSPP dle
počtu ošetřených pacientů z Trhových Svinů a místních částí. Jedná
se o náklady, které jsou nad rámec příspěvku, který na provoz LSPP
poskytuje Jihočeský kraj. Rada města pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytování služby první pomoci. (pro 6)
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 3, Žižkovo náměstí
č.p. 30 Trhové Sviny, k 31.8.2016. (pro 6)
rozhodla přidělit byt č. 3, Žižkovo náměstí č.p. 30 v Trhových Svinech
od 1.9.2016 za cenu 50,- Kč za m2 plochy bytu na dobu určitou 2 let
s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 6)
vzala na vědomí informaci ohledně převodu pozemků a doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 33/2016 a RM doporučuje ZM souhlasit
s koupí pozemků parc.č. parc.č. 1180/20 o výměře 7 m2, parc.č. 1180/35
o výměře 8 m2, parc.č. 1206/13 o výměře 107 m2, parc.č. 1206/14 o výměře 1297 m2 a parc.č. 1206/15 o výměře 101 m2, vše v k.ú. Rankov
u Trhových Svinů, za symbolickou 1 Kč. Náklady spojené s převodem
uhradí město. (pro 6)
souhlasí a doporučuje ZM prodat pozemek parc.č. 620 o výměře 16
m2 v k.ú. Rankov u Trhových Svinů za cenu stanovenou ZM v Rankově,
tj. 150,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelka. (pro 6)
nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 2133 v k.ú. Rankov
u Trhových Svinů a doporučuje ZM neprodat výše zmíněný pozemek.
(pro 6)
souhlasí s vyhrazením jednoho parkovacího stání pro tělesně postiženého u bytového domu v ulici Sídliště, č.p. 791, 374 01 Trhové Sviny.
(pro 6)
rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice a Městysem
Besednice, Náměstí 52, 382 81 Besednice, s názvem „Besednice,
Samoty - rekonstrukce NN“, za úplatu 10 000,- Kč bez DPH. Věcné
břemeno se týká pozemku K.N. 1482/2, 2652/1, 2652/2, 2657/4 v k.ú.
Besednice. (pro 6)
souhlasí s umístěním sídla spolku Rodinné centrum Trhováček z.s.
v budově „B“ polikliniky Trhové Sviny, Nábřeží Svatopluka Čecha č.p.
664, Trhové Sviny, která je v majetku města Trhové Sviny, nacházející se
na parcelách č. st. 608, 2062, 2076, 2078, 2088, zapsané na listu vlastnictví číslo 3268 vedeném pro obec Trhové Sviny, katastrální území Trhové
Sviny u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice. (pro 6)
nedoporučuje ZM Trhové Sviny Sviny schválit návrh na pořízení
změny územního plánu Trhové Sviny. (pro 6)
schválila rozpočtové opatření č. 7/2016 a předkládá ZM na vědomí.
Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 834 957,00 Kč. (pro 6)
schválila Smlouvu o spolupráci při provozování elektrokol v rámci projektu „Rozšíření sítě elektrokol v Jihočeském kraji“ uzavřenou
s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a pověřuje paní místostarostku
podpisem této smlouvy. (pro 6)
Zápis
z 18. jednání rady města, které se konalo v úterý 2. 8. 2016
Rada města
souhlasí s vyčleněním částky 15 000,- Kč z vybraného vstupného na divadelním představení Lucerna, které soubor hraje v pátek
5. 8. a v sobotu 6. 8. 2016 na Buškově hamru. Uvedená částka bude
použita na občerstvení souboru ve dnech konání představení.
(pro 6, zdržel 1)
Zápis
z 19. jednání rady města, které se konalo ve čtvrtek 11. 8. 2016
Omluven: Mgr. Milan Horňák, Pavel Randa
Smlouva o spolupráci – Turistika.cz, program PRIMA PORT
Rada města
schvaluje Smlouvu o spolupráci se společností Turistika.cz, Národní
28, 110 00 Praha 1, na realizaci reklamních kampaní v programu PRIMA
PORT společnosti Prima direkt, Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8,
a pověřuje místostarostku podpisem smlouvy. Rada města schvaluje
účast Buškova hamru v aktuální kampani. (pro 5)
Mgr. V. Korčaková
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016STRANA 3
AKTUÁLNĚ Provoz moštárny ovoce v Borovanech
MAS Sdružení Růže nabízí službu lisování ovocného moštu z donesených jablek a hrušek a pasterizaci moštu. Moštárna se nachází v areálu
Technických služeb města Borovany na Třeboňské
ulici a bude v provozu cca od 10. září a to každou sobotu a úterý od 10:00 – 18:00. Moštování
většího množství ovoce (více várek) je po dohodě
možné i mimo uvedené termíny.
Na jednu várku k lisování je potřeba
přibližně 70 – 80 kg ovoce (1,5 – 2 pytle).
Ceny za služby:
• Lisování ovoce 3 Kč/ kg
(mytí, drcení a lisování) – nutno mít
své nádoby na odvoz moštu
• Pasterizace 4 Kč/ l moštu (pasterizace
moštu je možná do vlastních nádob, skleněných nebo PET)
• K dispozici je korkovačka i korunkovačka na „pivní korunky“
• K zakoupení též systém „Bag in box“
= plastový pytlík na 5l moštu s kohoutkem za 18 Kč,
• kartonová krabice na „bag in box“ za 12 Kč,
• výkup jablek 1 kg/2 Kč
a hrušek 1 kg/3 Kč (v uvedených hodinách)
Kvůli plynulosti provozu je nutná rezervace termínu předem:
Richard Vaněk, tel.: 721561677 (po 16:00).
MAS dále nabízí zapůjčení mobilního drtiče a lisu na ovoce, káru
na převoz i elektrocentrálu pro použití drtiče a lisu mimo zdroj.
Přehled dalšího inventáře k zapůjčení, ceny, zápůjční řád i rezervační
systém naleznete na http://mas.sdruzeniruze.cz
Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže
OČIMA STAROSTY Prázdniny i většina letních kulturních akcí jsou pomalu za námi
a i Vy jste při svých dovolenkových toulkách stejně jako já možná narazili v různých koutech naší
vlasti na zajímavé nápady, které
pobaví (obdoba hollywoodského chodníku slávy ve Velké Bíteši,
Veřejné WC
časová osa dějin Chebu…) nebo
třeba i usnadní život (viz foto).
V minulém čísle jsem psal o akcích konajících se v červenci a srpnu
v našem městě. Ale i v létě se pracuje – ve škole byla dokončena výměna světel v tělocvičně a 3. pavilonu, kde se i malovalo, připravuje se
projekt na chodník v Pekárenské ulici, byla završena výměna veřejného osvětlení v centru města a spolu s ní se výrazně zlepšil a rozšířil (v Jirsíkově ulici = v tzv.
„uličce“) kamerový systém, opravy prováděla
také společnost ČEVAK v Bezručově ulici.
V té se toho dělo ale podstatně víc. Děkuji
všem za trpělivost a pochopení s nastalou
dopravní situací, kterou uzavření a oprava
Bezručovy ulice způsobila. Kompletní oprava
povrchu v této frekventované ulici od náměstí
až po konec obce (tj. k zahrádkářské kolonii
ve směru na obec Slavče) už byla opravdu nutInformační panel
ná. I když během srpna a tím i v době konání
Festivalu Karel Valdauf 2016 došlo ke komplikacím v dopravě, jsem opravdu velmi rád, že k této rekonstrukci, která
je celá v režii Jihočeského kraje,konečně došlo.
Září už by mělo být, alespoň co se dopravy v Trhových Svinech týká,
podstatně klidnější. Užijte si tedy babí léto a poslední slunečné dny.
Pavel Randa
Kostely v létě oživly více než obvykle
I když turistická sezóna ještě nekončí, chtěla bych již nyní poděkovat za spolupráci naší farnosti a především našemu panu faráři
p. Marcinu Zelaznymu. Hlavně díky jeho vstřícnosti jsme mohli v letošním roce uspořádat v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových
Svinech i v kostele Nejsvětější Trojice nejen již tradiční kulturní akce, ale
mohli jsme jejich nabídku ještě rozšířit.
Kostel Nejsvětější Trojice se v letošním roce nově otevřel pro poutníky z Prahy do Orvieta, ale také již tradičně uvítal návštěvníky koncertu kytarového virtuosa Štěpána Raka. I trhovosvinenský kostel se
letos rozezněl tóny kytar, a to hned na třech koncertech, které v rámci
Mezinárodního kytarového festivalu – Léto s kytarou pořádala
ZUŠ F. Pišingera v Trhových Svinech ve spolupráci s naším kulturním
a informačním centrem. Mohli jsme se zaposlouchat do hry našeho
dalšího kytarového virtuosa Lubomíra Brabce, do vlastních skladeb Lukáše Sommera i do hry manželů Martina a Radky Krajčových
z Bratislavy.
Velmi úspěšná je spolupráce mezi farností, která otevírá své kostely
návštěvníkům, a městem, které v nich financuje průvodce. V letošní
letní sezóně této nabídky využilo i přes sto návštěvníků denně, a to
jak turistů, tak i místních občanů.
Poděkování (viz zvláštní rámeček) využívám i jako pozvánku ke komentovaným prohlídkám kostelů, které se budou konat ještě
do konce srpna i jako pozvánku na další společně pořádané akce.
Už na září připravujeme varhanní koncert v kostele Nejsvětější
Trojice a přednášku PhDr. Romana Lavičky, Ph.D., z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Přednášející je autorem knihy Městský farní kostel ve středověkých Čechách: Trhové Sviny 1280–1520. Věřím, že nás čeká výjimečná
přednáška o našem kostele přímo v jeho prostorách.
Ještě jednou děkuji všem, kteří konání akcí umožnili, a kteří se podíleli na jejich organizaci. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat.
Dovolím si parafrázovat známý
citát Pavla Tigrida, který řekl, že
památky jsou naše moře, a vyslovit
přání, aby v našich památkách bylo
moře podobných akcí.
Mgr. Věra Korčaková
Foto: P. Kysela
Hezký dobrý den, ve čtvrtek 4. 8.
2016 jsem s rodinou navštívil kostel
Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů.
Chtěl bych, ještě touto formou,
poděkovat za příjemný zážitek,
protože kostel má svoji jedinečnou
atmosféru a bylo moc fajn tam
chvíli posedět a zamyslet se …
Děkuji také slečnám za hudební (varhanní) doprovod
a seznámení s historií kostela.
Pevně doufám, že se podaří
zajistit finance na opravu
vnitřních prostor této památky.
S přátelským pozdravem,
Mirek Ptáček
M. Zelazny a Š. Rak
L. Brabec a účastníciKoncert
kurzu Léto s kytarou
L. Sommera
STRANA 4
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016
POŠTA Z OSAD
Třetí dětský den
v Nežeticích se opět vydařil
V sobotu 30. července 2016 uspořádala místní část Nežetice 3. dětský den spojený s večerní zábavou. Pro děti jsme připravili trasu cca
1,5 km, která vedla polními cestami, kolem Trhosvinenského potoka
a rybníčku. Cestou bylo několik soutěžních stanovišť, kde děti plnily
různé úkoly týkající se vodníků, přírody kolem potoků a rybníků a další.
Např. poznávání ryb, vodníkovy puzzle s kvízem, vybarvování dušičkových hrníčků, chytání ryb, hod míčkem do vodníkovy tlamičky, jízda
na koloběžce či odrážedle k vodnickým pentličkám, poznávání přírody,
pro děti velmi oblíbená střelba ze vzduchovky a další.
Celou trasu doplňovaly malované kulisy - vodní ptáci, vodníci a jiné
obrázky zvířat a rostlin z okolí vod. Dětského odpoledne se zúčastnilo
53 dětí a všechny byly odměněny dárkovým balíčkem, medailí a občerstvením v podobě pikadoru, nápoje a zákusku.
Po celé odpoledne byla připravena zábava - skákací hrad, jízdy
na čtyřkolce a malování na obličej. Dětem i dospělým zpestřila návštěvu ukázka policejní techniky od Policie ČR, obvodní oddělení Trhové
Sviny. Policisté nám předvedli policejní vozidlo, motorku, pouta, zbraně. Bylo možné provést otisk prstu, sejmutí otisku ze skleničky, hlášení
vysílačkou, spuštění houkačky, posezení na motorce či přímo v policejním vozidle. Dospělí si mohli vyzkoušet foukání do trubičky na test
alkoholu. Děti se také mohly seznámit s živou vydrou Bertou, která nás
navštívila v doprovodu manželů Pavlíkových z Trhových Svinů.
Mnoho dětských úsměvů a pohody jejich rodičů byly nejlepší odměnou za naše společné úsilí. Večer nám zpříjemnila posezení kapela
Hesperos.
,,Něchov - vesnička středisková“
Dne 6. srpna 2016 proběhla v Něchově na návsi ,,velká sláva“. Ráno
se neslo ve znamení Dětského dne. Děti si mohly vyzkoušet skákání v pytli, malovalo se na obličej. K dispozici měly také obrovský skákací
hrad, střílelo se ze vzduchovky, přetahovaly se na laně, chytaly rybičky
na pruty a jiné disciplíny, které si náramně užily. Během celého dětského dne je doprovázeli dva veselí šášové za doprovodu písniček a pěkného počasí. Dětského dne se zúčastnilo celkem 35 dětí.
Oslavy 90. výročí
založení SDH Něchov
To odpoledne bylo poměrně náročnější na veškeré přípravy k výročí 90 let založení sboru dobrovolných hasičů Něchov. Takovéto krásné
jubileum si jistě zaslouží řádnou společenskou událost. Shromáždění
všech hasičů, včetně občanů z Něchova i z ostatních okolních obcí
odstartovalo v 19:00 hod projevem a předáním Čestných uznání nejstarším či nejzasloužilejším členům dobrovolných hasičů, kteří se
s obětavostí a pokorou podíleli na pomoci druhým v nouzi a rozvoji
naší krásné ,,Vesničky střediskové“. Upřímně děkujeme všem, kteří se
rozhodli tuto významnou událost s námi oslavit.
Závěrem bychom chtěli poděkovat také městu Trhové Sviny za podporu a zapůjčení party stanu a pivních souprav, bez kterých bychom se
ten večer jen těžko obešly. Akce to byla více jak vydařená a všichni na ni
budeme dlouho vzpomínat. :-)
Veronika Mrázová
Děkujeme všem, kteří nám poskytli finanční příspěvky, věcné dary
a další služby pro uspořádání této akce: Město Trhové Sviny * SMS elektro * Richard Suchý – pohostinství
U Roulů * CB Auto * KIC Trh. Sviny * František Soukup, Nesměň * Jiří
Čtveráček – Pojišťovák.cz * Česká spořitelna * Aspera * Petr Sojka *
Miroslava Pečenková * Miroslav Majer * Marius Pedersen a.s. * Ludmila
Homolková – cukrářství * p. Vítovec – papírnictví, ČB * Radek Brůha *
manželé Pavlíkovi * Coca-Cola ČR * Policie ČR Trhové Sviny.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci
a hladkém průběhu celé akce.
M. Fanglbauerová
Foto: K. + P. Žohovi
AKTUÁLNĚ Z KIC
Zdravé odpoledne s NORDIC
WALKING v Trhových Svinech
KIC Trhové Sviny pro vás připravilo akci
NORDIC WALKING neboli SEVERSKÁ CHŮZE
Jedná se o ukázkovou lekci, kde se budete moci se severskou chůzí
podrobně seznámit. V krátké přednáškové části si společně popovídáme o rozdílech mezi Nordic walkingem a trekingem, názorně si předvedeme hole a vybavení pro Nordic Walking, probereme zdravotní
účinky a celkový přínos pro lidský organismus. Ukážeme a vyzkoušíme
si správnou techniku chůze, různé tipy cvičení (zahřívací, stabilizační
i strečinkové) a samozřejmě si uděláme společnou vycházku.
Vhodné pro začátečníky i pokročilé!
Termín: sobota 24. 9. 2016
Hodina: 15.00
Sraz / místo: autobusové nádraží Trhové Sviny
Kurzovné: 50,- Kč
Délka trvání lekce: cca 2-2,5 hod hodiny
Co s sebou: doporučujeme nízkou sportovní obuv (ne kotníkovou ani
sandále), vhodné oblečení, v případě slabého deště nepromokavou
bundu. Při velké nepřízni počasí (silného deště) je možno lekci přeložit
na jiný termín.
V rámci celé akce vám budou hole pro Nordic Walking zapůjčeny
ZDARMA!
Pokud máte doma koupené hole a nejste si jisti, zda jsou určeny pro
NW nebo spíše pro treking, vezměte je s sebou, rádi vám poradíme.
Z kapacitních důvodů počtu holí vás prosíme o předběžné nahlášení vaší účasti v KIC Trhové Sviny, Žižkovo nám. 92, [email protected],
734 793 434; 603 426 954; 386 301 488
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016STRANA 5
Přelom ve svinenském
učňovském školství aneb
kováři za „velkou louží“
Z NAŠICH ŠKOL 
Časovým milníkem pro žáky učebních oborů na střední škole
v Trhových Svinech se stal 13. červenec 2016. Toto prázdninové
datum totiž představuje zlom v nepřeberných možnostech a příležitostech žáků učebních oborů.
Co se vlastně stalo ...?
Dne 13. července 2016 naši dva žáci učebního oboru „Umělecký kovář“ Josef Szylar a Kamil Janošťák odletěli do Spojených států amerických na celosvětové kovářské sympózium. Zde se tito žáci 2. ročníku
oboru „UK“ pod vedením externího spolupracovníka školy - uměleckého kováře pana Daniela Černého z Nových Hradů zúčastnili týdenního pobytu v kovářském areálu v blízkosti města „Salt Lake City“.
Zde za účasti kovářských
odborníků z celého světa
(např. Belgie, Německa,
Mexika,
USA,
Jižní
Ameriky atd.) oba učni
spolu s D. Černým prezentovali „české kovářství“.
Kromě prezentace svých
dovedností a ukázek vyrobených různorodých
kovářských předmětů se
rovněž oba učni spolu s D.
Černým účastnili řady kovářských seminářů včetně praktických ukázek.
Zajímavostí bylo nepochybně (dle názoru D. Černého) kovářské umění
mexických uměleckých kovářů, kteří vytepávali historické indiánské
sochy z různě velkých kvádrů mědi za studena - prý tato technika zpracovávání mědi v České republice (potažmo v Evropě) k vidění moc není.
Během tohoto pracovního týdne stihli naši „čeští kováři“ i pár výletů
v okolí - např. se vykoupali ve velmi slaném jezeře, které je nedílnou
součástí amerického města, od kterého je odvozen název „Salt Lake
City“. Mohli tak na „vlastní kůži“ potvrdit fyzikální zákonitost, že při
veliké koncentraci soli ve vodě se nelze téměř potopit; velmi z blízka
viděli volně pasoucí se stádo bizónů; zažili ohromné rojení komárů
připomínající velký černý mrak a v neposlední řadě navštívili typický
americký „fast food“, kde ochutnali několik druhů klasických amerických hamburgerů.
Pár zajímavostí ...
• délka letu 14 hodin
• jeden ze žáků se při příletu do USA jevil letištním imigračním úředníkům podezřelý, takže na „vlastní kůži“ zažil 3-hodinový výslech
za přítomnosti FBI i CIA včetně odebrání otisků prstů, vysvětlování
důvodu návštěvy Spojených států atd. - určitě zážitek na celý život...
• postřeh D. Černého ... v jeden den kovářského sympózia si všiml,
že velká plynová bomba jednoho z kovářů používaná pro sváření
Program KIC na září 2016
Probíhá výstava Staškové - stavitelé a umělci v prostorech KIC, výstava mapuje životní osudy významných trhovosvinenských rodáků
a potrvá do 30. 9. 2016
Sobota 3. 9. 2016 Výlet na Šumavu s paní Jitkou Bartyzalovou
Z Hraběcí Huti pod Kvildou se přes Vltavu vydáme k Pramenům
Vltavy pod Černou horou1 315 m n. m. v I. zóně NP Šumava. Dojdeme
do zaniklé obce Bučina 1 162 m n. m. Bučina ve své době byla nejvýše
položenou obcí v Čechách při samé hranici s Bavorskem a najdeme
zde nejen rekonstruovanou železnou oponu, ale i dochované zbytky domů s obnoveným hotelem Alpská vyhlídka. Pohodlnou cestou
železa, stojí na přímém sluníčku při venkovní teplotě 40 stupňů
Celsia; byla zahřátá tak, že se na vnějším obalu plynové bomby
nedala při dotyku udržet ruka; upozornil pořadatele, že to není
v pořádku, ti mu poděkovali za informaci a v rámci vyhodnocení nebezpečí v okolí plynové bomby vyklidili prostor (dál se nedělo nic)
místo, aby bombu uklidili do stínu, takže to D. Černý provedl sám;
„americká logika“ pro řešení nebezpečných situací...
• žák Josef Szylar si dobrovolně prodloužil pobyt v USA na jeden měsíc; s pomocí D. Černého si domluvil pracovní stáž u amerického kováře v blízkosti Chicaga; sám vnitrostátní linkou do Chicaga přeletěl
a po skončení měsíční stáže i samostatně zpět do České republiky
odletěl; vše si musel sám anglicky domluvit; je-li brána v úvahu
mírně pokročilá znalost angličtiny, teenagerovský věk žáka a téměř
žádné zkušenosti s létáním, zaslouží J. Szylar obdiv za odvahu ...
• na pozvání D. Černého se ve dnech od 14. 8. do 21. 8.2016 účastní
kovářského sympózia na Nových Hradech tři američtí a jeden belgický kovář; během týdenní spolupráce zahraničních kovářů včetně
D. Černého a kovářských učňů ze Střední školy v Trhových
• Svinech za přispění finančních prostředků Jihočeského kraje vznikne kovářský monument „kovářských hřebů“ v životní velikosti (výška cca 2 m), který bude umístěn před hradem v Nových Hradech.
Poděkování
• p. Danielu Černému a celé jeho rodině (hl. mamince pí Černé) za vyřízení administrativních náležitostí pro úspěšný odlet a přijetí „českých kovářů“ do Spojených států amerických;
• speciální poděkování p. D. Černému za dohled a zodpovědnost nad
žáky SŠ
• městu Trhové Sviny za finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč
• rodičům žáků za doplacení potřebné částky na zakoupení letenky
ve výši 30.000 Kč/os. a zaplacení ostatních cestovních nákladů
• p. D. Černému a žákům samotným za vzornou reprezentaci „českého kovářství“ a Střední školy, Trhové Sviny, Školní 709
Ing. Tomáš Kalena
přes Lesní Chalupy a PP Vltavské stráně a částečně naučnou stezkou
se vydáme k Hamerským domkům pod Kvildou. Odjezd v 7.30 hod
od staré radnice, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny
Sobota 10. září v 18:00 hod. Varhanní koncert Jany Havlíčkové
v kostele Nejsvětější Trojice Koncert se koná v rámci akce Dny evropského historického dědictví.
Sobota 17. září Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Trhových
Svinech v 18:00 hod.
V kostele se uskuteční přednáška o historii kostela (Roman Lavička).
Sobota 24. 9. 2016 v 15:00 hod. NORDIC WALKING
Viz článek na předchozí straně.
Sraz: autobusové nádraží Trhové Sviny
STRANA 6
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016
AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Za přírodou, historií a energií
Šumavy
Výlet v sobotu 3. září bude naším posledním v tomto roce.
Zavítáme do NP Šumava a jeho všech zón. Z Hraběcí Huti pod
Kvildou přes řeku Vltavu půjdeme k Pramenům Vltavy. Místo je
upravené pro pohyb návštěvníků a patří k hojně navštěvovaným.
V dobách železné opony nebylo návštěvníkům zpřístupněno. My
budeme mít možnost poznat, jak místo vypadalo před válkou
a v době železné opony. Stála zde chata Klubu českých turistů
postavená v roce 1922 -23, později sloužící jako ruský zajatecký
tábor. Území prameniště Vltavy se rozkládá v nejbližším okolí
současné studánky. Nad prameny se tyčí Černá hora o nadmořské
výšce 1 315 m.
Odtud se vydáme mírným stoupáním k zaniklé obci Bučina kdysi nejvýše položené obci v ČR (1 162 m n. m.) na samé hranici
s Bavorskem. Patří jí spolu s Březníkem prvenství v množství úhrnu
srážek v ČR. Ročně zde spadne 1 600 mm srážek. Ve své době měla školu, spořitelnu, celní úřad, finanční stráž, kapli, 2 hotely ... Její vznik je
datován do konce 18. století. Dnes je zde obnovená kaple a vystavěn
hotel Alpská vyhlídka, jako kopie bývalé Pešlovy chaty, obnovena část
železné opony, která v těchto místech stála, s tzv. špačkárnou, signální
stěnou, za níž se tyčí torza původních domů. Jako protiklad zde najdeme hotel Alpská vyhlídka, jenž působí jako turistická oáza. Je celoročně
provozován s velmi útulným interiérem i upraveným okolím s vodním
kolem, rybníčky a za příznivého počasí s vyhlídkou na Alpy. Budou nás
zde očekávat s občerstvením. Místo působí zvláštně, ne však opuštěně.
Seznámíme se s životem této obce s drsnějším klimatem, jejím osudem
po roce 1948, prohlédneme si dobové fotografie …
Z Bučiny zamíříme pohodlnou cestou do Lesních Chalup nad
Přírodní památkou Vltavské stráně a následně projdeme kvildskými
Hamerskými Domky do cíle.
Pojedeme klimatizovaným autobusem s DVD projekcí, nemineme
filmová místa.
Trasa je délky cca 15 km nižší náročnosti s jedním středním
stoupáním. Vzhledem k tomu, že nelze v tuto chvíli předpokládat,
jak se vyvine situace s ochranou hranice se Spolkovou republikou
Německo díky migraci, doporučuji mít při sobě průkaz totožnosti.
Budeme se pohybovat v nadmořské výšce nad 1 000 m s možností
srážek, proto bychom tomu měli uzpůsobit oblečení i obuv.
Těším se na společné zážitky.
Jitka Bartyzalová, Trhové Sviny
průvodkyně
Půjčování elektrokol
– pro místní i pro turisty
Městu Trhové Sviny se podařilo zapojit do projektu „Rozšíření sítě
elektrokol v Jihočeském kraji“ a uzavřelo smlouvu o spolupráci
s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (jejím zřizovatelem je
Jihočeský kraj). Díky této spolupráci můžeme v našem KIC nabídnout
půjčení dvou elektrokol. Tato elektrokola byla zakoupena díky finanční podpoře Skupiny ČEZ a souvisí s jejich strategií podpory pohybu. Podmínky, za kterých se elektrokola půjčují, jsou dané touto
smlouvou a jsou velmi výhodné, zejména pro seniory a držitele karet
ZTP.
I výběr kol ovlivnilo to, že nabídka má přilákat především seniory.
Elektrokola mají pohodlnou sedačkou, nízký nástup a pochopitelně
elektrický pohon, který pomáhá cyklistovi při jízdě. Maximální dojezdová vzdálenost je uváděna až 120 kilometrů, záleží ale pochopitelně
na tom, jak moc je elektrický pohon využíván (lze nastavit tři stupně
intenzity), na zvoleném terénu i na váze cyklisty.
Celodenní zapůjčení kola vyjde seniora (+55 let) nebo držitele průkazu ZTP na 150 Kč, ostatní zájemce pak na 250 Kč. Tato cena je daná
smlouvou a platí tak ve všech půjčovnách, které se k tomuto projektu
připojily. Setkala jsem s názory, že je to velmi málo a že komerční půjčovny nám proto nemohou konkurovat, ale i s názorem, že i tato cena
je pro seniory vysoká. K tomu mohu říci jen to, že jsem opravdu nenašla
půjčovnu, která by elektrokola nabízela za nižší cenu, ale pokud vím,
v našem okolí není žádná komerční půjčovna, takže nikomu snad podnikání neničíme. Naopak uvádíme do praxe myšlenku podpory pohybu nejen seniorů a zároveň rozšiřujeme naši nabídku služeb pro turisty.
V KIC budete před vypůjčením kola řádně seznámeni s jeho obsluhou a s podmínkami půjčení, budete poučeni i o tom, jak a kde je bezpečné kola uzamknout. V ceně půjčení je nabitá baterie, zámek na kolo
a na vyžádání vzpomínkový e-mail se záznamem absolvované trasy
z paměti GPS. Zdarma dostanete mapu s vyznačenými pěti trasami
- Novohradská (55 km), Hrady na Malši (59 km), Za jihočeskými vltavíny
(31 km), Za Janem Žižkou (50 km) a Za pivem (81 km). Za příplatek je
možné vypůjčit si i přilbu na kolo.
Věřím, že kola budou sloužit svému cíli, že skutečně podpoří zájem o pohyb a poznávání okolí nejen u seniorů a nejen u turistů, ale
i u našich místních občanů. Už nyní je velký zájem o jejich vypůjčení,
proto neváhejte a přijďte si je vypůjčit také!
Malý dovětek z vlastní zkušenosti: protože jsme byli požádáni, abychom
se v Borovanech zúčastnili tiskové konference k tomuto projektu, a to pokud možno na novém elektrokole, naskytla se mi příležitost jedno z kol
vyzkoušet. Musím uznat, že mě jízda nadchla, kola jsou pohodlná, elektromotor skutečně pomáhá a lze regulovat, jak moc má pomáhat. Také jsem
zjistila, že kola nejsou určena pro závodníky, při rychlosti nad 25km/h se
elektropomoc automaticky vypíná. Člověk má pocit, jako by nabyl nové
síly a ubyly mu roky i kila. Musím ale také varovat, návrat na normální kolo
přináší naprosto opačné pocity. Doporučuji tedy volit trasy, na které byste
si na běžném kole netroufli, a přeji vám, aby vám elektrokola skutečně přiblížila nové cíle a zážitky.
Mgr. Věra Korčaková
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016STRANA 7
Reprezentace ZUŠ
Vážení čtenáři, ráda bych vás seznámila s úspěchy našich žáků, kteří
pod vedením svých učitelů vzorně reprezentovali naši školu i město.
Blahopřání a poděkování patří žákům, učitelům, ale i rodičům, neboť bez jejich podpory by výsledky soustavné a pravidelné spolupráce
žáka a učitele nebyly tak markantní.
V dnešní době je úspěchem i to, že naše škola má stále 9 poboček,
kde zájem o vzdělávání v ZUŠ neupadá a stále máme naplněnou kapacitu (tj. můžeme vyučovat pouze stanovených 545 žáků). Abychom
uspokojili poptávku, organizujeme kurzy tvořivé výchovy, zaměřené
na pohyb, výtvarnou tvorbu a zpěv. Kurzy probíhají v T. Svinech i v některých pobočkách.
Dalším benefitem pro žáky je možnost navštěvovat koncerty vysoké
umělecké úrovně (KPH v T. Svinech) zdarma, možnost zúčastnit se kurzů pro hráče na smyčcové nástroje v Nových Hradech (srpen) a kurzů
pro kytaristy v Trhových Svinech (červenec), soutěžit ve hře na flétnu
v mezinárodní soutěži v Nových Hradech (květen).
REPREZENTACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015 - 2016
Dětská porta Český Krumlov
3. místo duo M+M Josef Menšík
1. místo s postupem soubor JANIK Josef Menšík
Praha – národní kolo
3. místo soubor JANIK Josef Menšík
OKRESNÍ KOLA
KH s převahou smyčců
1. místo s postupem trio
L. Kolcová, M. Pešková
KH s převahou dechů
1. místo s postupem trio ATA Lenka Menšíková
1. místo s postupem trio klarinetů
Zdeněk Urbánek
1. místo s postupem trio flétny s kytarou Markéta Zikmundová
2. místo trio JAM Lenka Menšíková
2. místo duo ZF Lenka Menšíková
2. místo trio ZF Blanka Dašková
Akordeon sólo
absolutní vítěz
1. místo s postupem Štěpánka Čermáková
Aleš Parkan
1. místo s postupem Jan Kai Marek Jana Šulistová
1. místo s postupem Antonín Jiří Marek
Jana Šulistová
1. místo s postupem Václav Brácha Jaroslav Brácha
1. místo s postupem Jiří Sýkora
Jaroslav Brácha
2. místo
Petr Valíček Jana Šulistová
1. místo s postupem Matěj Kučera
Jaroslav Brácha
KH akordeonů
1. místo s postupem trio Jaroslav Brácha
1. místo duo akordeonů
Jana Štorová
EKN
1. místo s postupem Štěpánka Čermáková
Aleš Parkan
1. místo s postupem Karolína Staňková kat.III. Aleš Parkan
1. místo s postupem Nikola Staňková kat.V. Aleš Parkan
1. místo s postupem Natálie Trojáková kat. VII. Aleš Parkan
1. místo
Tomáš Szojka kat. VI. Aleš Parkan
KRAJSKÁ KOLA
KH s převahou smyčců
2. místo
trio
Larisa Kolcová (M.Pešková+M.Krausová Třeboň)
KH s převahou dechů
2. místo
trio ZF
Lenka Menšíková
2. místo
trio klarinetů
Zdeněk Urbánek
ČU
trio flétny s kytarou Markéta Zikmundová
Akordeon sólo
1. místo
Jan Kai Marek Jana Šulistová
2. místo Štěpánka Čermáková Aleš Parkan
2. místo Antonín Jiří Marek Jana Šulistová
2. místo Václav Brácha Jaroslav Brácha
2. místo Jiří Sýkora Jaroslav Brácha
2. místo Matěj Kučera
Jaroslav Brácha
KH akordeonů
2. místo trio akordeonů Jaroslav Brácha
EKN
1. místo s postupem Štěpánka Čermáková kat.III. Aleš Parkan
2. místo
Karolína Staňková kat.III. Aleš Parkan
2. místo
Nikola Staňková kat.V. Aleš Parkan
2. místo
Natálie Trojáková kat. VII. Aleš Parkan
KRAJSKÉ KOLO – výtvarná soutěž EVROPA VE ŠKOLE
1. místo, postup 9 – 12 let Veronika Kališová Mgr. Lenka Menšíková
2. místo, postup 4 – 8 let soubor prací Mgr. Lenka Menšíková
Karolína Kozlová, Lucie Paťhová, Jiří Buben a Richard Žahour
ČU 9 – 12 let Monika Šedivá Mgr. Lenka Menšíková
(Soutěže se zúčastnilo 22 škol Jihočeského kraje)
NÁRODNÍ KOLO
EKN
2. místo Štěpánka Čermáková kat.III. Aleš Parkan
Skladatelská soutěž ZUŠ
Bronzové pásmo Vojtěch Švarc Mgr. Libor Petřvalský
Zlivská kytara
Kat. A-I
3. místo Josef Filipčík
Mgr. I. Hromková
Kat. A-IV 3. místo Václav Cmunt Mgr. I. Hromková
Kat. A-V 1. místo Anna Lepschy MgA. K. Ferenczi
Kat. A-VI 3. místo Jan Menšík Josef Menšík
Kat. B-II ČU kvartet kytar Jan Podroužek
Kat B+III 1. místo komorní soubor s jinými nástroji
Mgr. I. Hromková
Kat. B+IV 1. místo housle, kytara Mgr. I. Hromková
Nominace na koncert vítězů
Kat. C-I 2. místo zpěv s kytarou
MgA. K. Ferenczi
Novohradská flétna
Kat. A2 2. místo Adéla Malá Mgr. Lenka Menšíková
3. místo Ondřej Nágr Mgr. Lenka Menšíková
Kat. A3 1. místo Gabriela Tlapová Blanka Dašková
2. místo Eliška Martinusová Blanka Dašková
3. místo Josef Kaftan MgA. M. Tuháčková
3. místo Jiří Sýkora
Jaroslav Brácha
ČU
Hubert Smolík
V. Kuthanová
Kat. A4 3. místo Jana Sučíková Mgr. Lenka Menšíková
Kat. A5 2. místo Jana Zikmundová Blanka Dašková
3. místo Marie Hansová Mgr. Lenka Menšíková
Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava
Čestné uznání
Štěpánka Čermáková Aleš Parkan
Věra Kuthanová
ředitelka ZUŠ F. Pišingera
Oslavy135. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů
TRHOVÉ SVINY
se uskuteční
v sobotu 3. 9. 2016 od 10:00
v areálu tržnice u Farského potoka.
PROGRAM:
• slavnostní jízda hasičské techniky městem
• slavnostní posvěcení zrekonstruovaného hasičského vozidla Tatra T815
• ukázka výcviku služebních psů, stříhání vraku osobního automobilu hydraulickým vyprošťovacím zařízením,
práce zdravotníků a profesionální hasičské techniky
• hasičský útok dětského družstva „Růženky“
Doprovodný program pro děti + občerstvení zajištěno.
Další podrobnosti budou uvedeny
na plakátech a webu http://sdhtsviny.cz/
STRANA 8
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016
Z HISTORIE Pamětní kniha děkanského úřadu v Trhových Svinech
P. Jaroslav Holub
In nomine Domini!
ROK 1950
K pružnějšímu vedení duchovní správy jsem
byl nucen udělat některé změny dosavadního
pořádku. Mše svaté ve všední dny jsem určil
na dobu 6.45. V neděli v ½ 8 a v 9 hodin. Od 1.
ledna 1951 je však druhá mše sv. až ve 1/4 10, pro
lepší pohodlí těch, kdo jezdí do kostela autobusy. Odpolední nebo večerní pobožnosti s požehnáním tu byly konány
každou sobotu a neděli. Sobotní požehnání zde nařídil už ndp. biskup
Jirsík skoro před 100 léty; vím, že je to přáním našeho ndp. biskupa
Hloucha, aby ve městech byly v sobotu odpoledne nebo večer požehnání konána. Bohužel, tato zde stále více a více upadala, zúčastňovala
se jich nepatrná hrstka věřících (někdy také 4-5); také je tu nebezpečí – kdybych dělal pro jejich zachování větší propagandu – že někteří
vlažní věřící by je mohli pociťovat jako náhradu za nedělní mši svatou.
„Když jdu v sobotu, nemusím už v neděli.“ A jako náhradu za zrušení
sobotní pobožnosti jsem postupně uváděl večerní mše svaté v pátky
a některé jiné liturgické dny církevního roku. Samozřejmě se souhlasem ndp. biskupa.
Právě při mém nástupu do Trhových Svinů, 1. září, zemřel ndp. katecheta Kotlaba. Pohřben byl zde v pondělí 4. září, pohřbíval Msgre Karel
Reban z Českých Budějovic.
Definitivně jsem se nastěhoval do Trhových Svinů 7. 9. 1950. Byl jsem
sám, hospodyni jsem neměl. Stravoval jsem se různým způsobem:
obyčejně jsem obědval v hospodě u Stráských (Klímů), snídaně a večeře jsem si připravoval sám. Od ledna 1951 jsem přijal jako kancelářskou sílu na půl dne bývalou hospodyni dp. katechety Kotlaby sl. Marii
Steinbauerovou. Po dvou letech jsem ji přijal jako hospodyni.
Ustálený pořádek nedělních bohoslužeb: o ½ 8 hod. ráno má mši sv.
dp. katecheta Němec, pak odjíždí do Slavče. Já mívám mši sv. za osadníky ve ¼ 10, pak jedu do Žumberka nebo do Besednice. Odpoledne
opět střídám Žumberk a Besednici. V Besednici je kostel zasvěcený sv.
Prokopu, v Žumberku Stětí sv. Jana Křtitele.
Mše svaté, které tradičně bývaly v kostele Nejsvětější Trojice: v úterý po velikonocích, na sv. Marka, 1 křížový den, o pouti na svátek
Nejsvětější Trojice, v pondělí po svátku rekviem za zemřelé osadníky,
na svátek sv. Petra a Pavla nebo následující neděli, na sv. Dominika, 8.
září nebo následující neděli. Druhou neděli po velikonocích a první neděli v říjnu bývala v ambitech kostela Nejsvětější Trojice mariánská pobožnost velkého růžence a následovala mše sv. 8. září, to bylo myšleno
jako poděkování za žně. Na tyto tři dny a na sv. Petra a Pavla, dále na sv.
Marka a křížový den tam chodívali věřící procesím.
Tento pořádek se snažíme zachovat podle možnosti s malými výjimkami: procesí se těžko už dají udržovat; vzhledem k časové tísni není
možno konat mši svatou na sv. Petra a Pavla. Od roku 1951 se tam koná
zase mše svatá buď 13. června nebo následující neděli. Též 2-3x večer
v květnu ve spojení s májovou pobožností.
V kapli Nanebevstoupení Páně na Rejtech se udržuje pouť a 1 křížový den. Na přání lidí tam mívám mši svatou ve všední den častěji,
průměrně 1x za měsíc.
(2. část)
V kapli sv. Terezie v Mezilesí (tak byla nyní nazvána Trutmaň) bývá
mše svatá v neděli před svátkem sv. Terezie. Po svátku v neděli je totiž
zde ve Svinech posvícení.
V kapli Bolestné Panny Marie v Něchově je poutní mše svatá v neděli
po naší pouti, obyčejně poslední neděli v srpnu.
V kapli Navštívení Panny Marie v Rankově je pouť v neděli po svátku
Navštívení Panny Marie.
V těchto kaplích se snažím podle možnosti sloužit také mši svatou
jednou v postě a jednou v adventě, tak aby starší a nemocní, kteří už
do kostela nemohou, měli příležitost přistoupit k svátostem v kapli.
V roce školním 1950-1951 jsem vyučoval náboženství v prvních
třídách a ve třetí třídě školy v Trhových Svinech. V ostatních třídách
národní i střední (bývalé měšťanské) školy vyučoval zdejší pan katecheta Němec. Z přespolních škol jsem vyučoval v Třebči; ve Slavči
a v Čížkrajicích učil pan Kožišník z Besednic. V Todni ještě v tomto školním roce na mé požádání učil vdp. děkan Prokoš ze Svatého Jana nad
Malší, který tam vyučoval po mnoho let.
Kromě zdejších škol jsem měl obě školy z farnosti Žumberk, tj. dvoutřídku v Žumberku a jednotřídku v Pěčíně.
S ndp. biskupem Hlouchem byl v této době jedině možný styk písemný. Jinak byl na konsistoř dosazen jako generální vikář vdp. P. Josef
Buchta ze Slezska. Styk mezi námi a lidovou správou zprostředkovávali
okresní a krajští církevní tajemníci. Od září 1950 byl zdejším okresním
církevním tajemníkem pan Václav Berger.
Bylo snahou církevních tajemníků, abychom se my kněží co nejvíce
zapojovali do veřejných funkcí. Při tak rozsáhlé duchovní správě – jako
je tady – není divu, že jsem na tyto věci neměl mnoho času a vyhýbal
jsem se jim.
V druhé polovině listopadu jsem byl nucen zúčastnit se povinného politického školení kněží v Praze. Byli jsme ubytováni v semináři
v Dejvicích. Školení trvalo 14 dní, na neděli jsme mohli domů. Kromě
toho jsem byl doma ve středu 22. listopadu na svátek svaté Cecilie.
V posledních letech totiž tady zavedl profesor Koreš duchovní koncerty na ten svátek, které mívaly pěkný úspěch. Letos dal ndp. biskup
dovolení k večerní mši svaté, která byla slavná a účinkoval při ní zdejší chrámový sbor a pozvaní sólisté a hudebníci z Českých Budějovic.
Slavnost se velmi pěkně vydařila. Kázání o sv. Cecilii měl vdp. Sasina
z Benešova nad Černou.
Každou první neděli v měsíci se zde koná měsíční pobožnost
k Nejsvětější svátosti. Koná se ráno po první mši svaté a obyčejně ji má
vdp. katecheta Němec.
V adventě jsou roráty, obyčejně je má dp. Němec. Bývají slušně navštívené, ne však tak, jak jsem byl zvyklý odjinud. Zvláště děti mi tu
schází, nejsou navyklé na to, aby se rorátů zúčastňovaly.
Velice krásné byly letos vánoce. Štědrý den připadl na neděli. V noci
byla slavná půlnoční mše svatá, při níž dával profesor Koreš svou vlastní skladbu – českou vánoční mši pro smíšený sbor a orchestr: „Narodil
se nám spasitel.“ Bylo to opakováno na Boží hod ve dne a na Nový rok.
připravil Jiří Čajan
(pokračování)
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
se uskuteční 7. – 8. října 2016
Kandidáti s trvalým bydlištěm v T. Svinech mohou blíže představit volební programy
svých stran v zářijovém čísle TSL. Uzávěrka příspěvků je 10. 9. 2016
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016STRANA 9
KULTURA - AKCE Pohádka o třech bratřích
a dvou světových válkách
Můj dědeček se jmenoval František a narodil se roku 1891 v Trhových Svinech. Měl
dva bratry. Staršího Ferdinanda a mladšího Jana. V malém domku na hlavní ulici, tehdy čp.
245, kde rodina žila, byla obytná světnice, kuchyň a komora, malá stáj, kůlna a malý dvorek.
Ve dvorku chlívek pro vepře a nad ním kurník pro slepice. Tatínek bratrů byl tesař a díky
své píli a úsilí se vypracoval na samostatného mistra tesaře až v pokročilém věku, kdy složil
těžké zkoušky. Tesařská živnost mu prosperovala, zaměstnával 8 – 10 pomocníků.
Syn Ferdinand byl Bohem nadaný malíř a na přímluvu profesorů z reálky ho dali rodiče na uměleckou školu do Prahy. František vystudoval státní průmyslovou školu v Plzni.
V Budějovicích tehdy ještě nebyla, v Praze nebylo místo z důvodu velkého počtu uchazečů. Studoval výborně. Nejmladší Jan studoval pak už v nově zřízené průmyslové škole
v Budějovicích.
Doma František i Jenda pomáhali svému otci s tesařským řemeslem už jako velmi mladí;
byla to práce těžká, často vstávali a jezdili pro dřevo o čtvrté ráno. Také se připravovali
na stavitelské zkoušky na vyšší průmyslové škole. Tesařské konstrukce prováděné v otcově
živnosti byly chvalně známé i v širším okolí jako solidní, z prvotřídního řeziva, a také proto,
že ceny byly přiměřené a zákazníkům rychle vyhověno. Když existenční poměry živnosti dovolily, bylo dlouho uvažováno, zda by bylo možné postavit pilu. Dovážení řeziva ze
vzdálených pil a ruční tesání stavebních hranolů práci tesařského řemesla zdržovalo a prodražovalo. Otec, podnikavý a zkušený odborník, se nebál rizika a počítal také se svými
syny do budoucna, že jeho závod převezmou ... A tak se stalo. Postavili pilu v Trhových
Svinech, později i v Jílovicích.
Když se práce na pile dobře vedla a na pomoc otci tu byl bratr Jenda, rozhodl se František
doplnit si stavební praxi ve větším městě. Získal hodně zkušeností, práce ho velmi bavila. Bratr Ferdinand, o jehož budoucnost měla vždy maminka, ale i tatínek starosti, neboť
umělecká existence nebyla nijak dobře zajištěna, odjel na studijní cestu do Říma.
Ale pak byl František povolán k vojenské službě. Tehdy trvala 3 roky. Psal se srpen 1912...
Do životů bratrů zasáhla I. světová válka. Vyhlášení mobilizace. První kruté seznámení
s válkou na řece Drině, rakousko-uherská ofenzíva proti srbským vojákům ... Ve válce se ocitli
všichni tři bratři. Chudák maminka. Smutný otec. Po dlouhých 4 letech, když válka skončila,
se bratři František a Jan mohli vrátit domů. Přežili ve zdraví. Bratr Ferdinand se vrátil z ruské
fronty, naštěstí rovněž zdráv. Vojenskou službu skončil bratr Ferdinand
v Chebu, společně s Haškem, autorem proslulého »Vojáka Švejka«.
II. světová válka byla pro Evropu ještě těžší než ta první.
Pozval později Haška v radostném poválečném roce do Trhových Svinů,
Stavitelství a pilařská činnost obou bratrů byla válkou utlumena.
aby svým vtipným humorem obohatil pořádaný zábavný večírek.
Hašek pak zůstal v rodině asi tři dny, aby si prohlédl město a pěkné okolí. Oba začali po osvobození znovu s pílí obnovovat své řemeslo. Až přišel
Teprve po válce mohl ukončit František vyšší stavitelské zkoušky rok 1948 ... Na živnost obou bratrů zavedena národní správa. To, co
a s nadšením začal pracovat. Stavěl mnoho rodinných domů, škol, otec a synové s velkým úsilím a odříkáním vybudovali, se stalo majetkostelů, administrativních budov, stavěl sokolovny, pivovary, obecní kem všeho lidu. Už nikdy se sláva poctivého stavitelského a pilařskéúřady, obytné domy, rekonstruoval starší budovy – ve stavebnictví ho řemesla, založeného otcem Staškem a pokračovateli Františkem
se prosazovaly nové stavební hmoty a konstrukce. Práce ho těšila, byl a Janem, nevrátila.
Jako většina těch, kteří se vypracovali ve svém oboru a prací celé
precizní a poctivý. Jan se věnoval práci na pile, a tak byl bratrovu podnikání zdatným partnerem. Spolupracovali spolu ve svornosti a udržo- rodiny dokázali pozvednout svou živnost, se nikdy morálně nemohli
vali rodinné vztahy. Bratr Ferdinand byl daleko. V té době žil v Egyptě, smířit s tím, že jim výsledek jejich práce a podnikání byl bez náhrady
zabaven a navíc byli jako živnostníci zbaveni v komunistickém státě své
v Káhiře, dostal se až ke dvoru egyptského krále, kterého portrétoval.
Ale čas rychle uplýval. Až k roku 1938. Pro stavitele Františka Staška cti. Jejich firma byla solidní a ti, kterým postavili domy, je do jejich smrti
přinesl mimo jiné stavby vojenské: stavbu železobetonových krytů, s úctou zdravili. Se stavbami, které postavili, se v jižních Čechách my,
tzv. kulometných hnízd, v úseku od Borovan k Římovu. Tato vojenská jejich potomci, potkáváme dodnes a jsme na ně pyšní.
Přesto ve svém oboru pracovali až do odchodu do důchodu. Jako býopevnění budoval společně s bratrem Janem a byly budovány pro
obranu našeho státu. Byly situovány kolem říčky Stropnice a přísun valým živnostníkům jim byla přiznána směšně nízká penze. Sametové
materiálu byl velmi obtížný. Pracovalo se nepřetržitě ve dne i v noci. revoluce se bratři nedožili. Ferdinand zemřel v Egyptě už v roce 1936,
Léto 1938 bylo velmi deštivé a příjezdové cesty zabahněny. »Byla mi za- údajně na akutní zápal mozkových blan, František v roce 1972 a bratr
dána též stavba domu pro pohraniční finanční stráž a četnictvo ve Vyšné Jan roku 1985.
František měl dva syny, lékaře a architekta. Ani Janova rodinná větev
u Č. Velenic« napsal František o mnoho let později, když sepisoval své
»Paměti«. »Se stavbou muselo být urychleně započato. Vážná situace stavitelství neopustila, ke stavařské profesi se dostal nejen syn, vnuk
v pohraničí se hrozivě přiostřila. Vojenské opevnění (betonové kryty) a vnučka, ale dnes už i pravnuci ... Jméno Stašek zní tedy v profesi staprováděné společně s bratrem, jsme skončili, a předali vojenské správě. vařské stále.
S úctou k práci svých předků ... a díky zápisům našich dědů ... za roByli jsme rádi, že jsme se těchto staveb, připomínajících válku a válečné
dinu všech Stašků ...
strádání, zbavili.«
Alena Mitter, rozená Stašková
K obraně republiky ale nakonec nedošlo. Přišel Mnichov a zklamání
všech, kteří chtěli bojovat ať už se zbraní, nebo – tak jako naši předPrameny:
ci – přípravou opevnění. Osud našimi dědečky postavených bunkZápisy z Pamětí Františka Staška: Strana 55 a 56,
rů byl různý, mnoho jich bylo odstřeleno a zničeno. Ale třeba ten
Ze seznamu staveb firmy Stašek – č. 37, 48, 49
u Ostrolovského Újezda je dosud zachovaný ...
STRANA 10
PC KOUTEK
Jak přežít v době hesel?
Ať už si to připouštíme nebo ne,
žijeme v době hesel. Je jedno,
jestli myslíme hesla interneto-vá,
bankovní a nebo hesla na platebních kartách. Počítačový svět
by bez hesel a nejrůznějších číselných kódů snad ani nemohl
existovat. Bez nich bychom totiž
nebyli schopni chránit peníze v internetovém bankovnictví, zprávy
v e-mailu či důvěrné dokumenty v počítačích. Celá řada lidí ale stále
důležitost hesel podceňuje, jak ukazuje každoročně vydávaná statistika. Zajímavé je, že lidé na celém světě smýšlejí velice podobně.
Na prvním místě skočilo opět jedno z nejhloupějších hesel, a to čísla
12345. Na druhém místě se umístilo heslo ve znění “heslo”. V cizině
“password”, což je anglický překlad pro heslo.
Možná si dnes stále někdo může myslet, že o nic nejde, ale čas běží,
přibývají přístroje, kterými na internet přistupujeme, přibývají naše
různé emaily a pokud jsme za ta léta zvyklí používat jedno heslo pro
všechno, tak je zaděláno na průšvih. Jakmile někdo prolomí vaše heslo
12345 do emailu, hned má vlastně heslo pro vaše všechny možné internetové přístupy, wifi sítě atd…
Nejčastější chyby při správě hesel.
1. Univerzální heslo – velmi časté a přitom naprosto katastrofické
chování. Mít jedno stejné heslo pro email, facebook, skype a všechny
další weby a služby, kde je potřeba vyplnit heslo znamená, že když se
náhodou podaří někomu zjistit nebo odkoukat, co vyplňujete při přihlášení na jednom webu, okamžitě vám může ukrást celou identitu
a způsobit nenávratnou ztrátu dat i peněz.
2. Hesla na papírku – nikdy si nepoznamenávejte hesla na papírky
uložené pod klávesnicí, nebo obrazovkou, nenalepujte si PIN na druhou stranu platební karty atd. – ve chvíli, kdy je heslo hned vedle počítače a je dobře dostupné, je to v zásadě stejné, jako byste žádné heslo
neměli, protože když se k němu takto dostanete vy, může se k němu
dostat i kdokoliv jiný, kdo se přiblíží k počítači.
3. Sdělování hesel jiným lidem – nikdy nikomu nedávejte vaše heslo, ať ho znáte sebelépe! Zejména pokud vás o to požádá přes email
nebo zprávu na sociální síti – může se stát (a běžně se to děje!), že jeho
účet je již napaden hackerem, který se za vašeho známého pouze vydává. Ani ústně hesla nesdělujte, může se stát, že se pohádáte, někdo
uslyší co si říkáte, nebo se prostě jen přihlásí na váš účet nebo email ze
svého zavirovaného počítače, který odešle vaše údaje hackerům a vy
s tím už nic nenaděláte.
Známý tvůrce antivirových programů Kaspersky Lab sice tvrdí, že
všechno co je na internetu bylo již ukradeno minimálně dvakrát, to
ovšem neznamená, že musíme hackerům napomáhat našimi špatnými
hesly.
Jak tedy vytvořit silné heslo?
Silné heslo splňuje alespoň tyto podmínky:
1. Je alespoň osm znaků dlouhé.
2. Neobsahuje uživatelské jméno, skutečné jméno nebo jméno společnosti.
3. Neobsahuje úplné slovo.
4. Je výrazně odlišné od předchozích hesel.
5. Obsahuje znaky z kategorií čísel, speciálních znaků, kombinace malých a velkých čísel.
6. Hesla by se měla pravidělně měnit a v žádném případě nepoužívat
jedno heslo pro všechny služby, které na interneru využíváme.
7. V podstatě lze i říct, že heslo vytvořené krátkou větou například
8. “NasPesJeVelkyaSilny” je mnohem bezpečnějším heslem než dlouhá řada čísel.
Dobře, jenže jak si mám zapamatovat tolik hesel? V příštím díle
se podíváme na několik velmi šikovných programů, které jsou
ke správě hesel určené. V podstatě tedy bude stačit, když si budeme
pamatovat 1 heslo a tím bude heslo do našeho správce hesel.
Jaroslav Salcer
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016
Informace z Borůvky
V našem zařízení nabízíme služby těžce tělesně a zdravotně postiženým lidem a seniorům, abychom jim pomohli zůstat v jejich
přirozeném domácím prostředí. Pomoc nabízíme i rodinám starajícím se o postiženého či nemocného člena rodiny nebo o seniora. Služby poskytujeme klientům v Borovanech a v přilehlých
městech a obcích.
V minulém roce jsme navýšili registrační kapacitu klientů z 25 na 50
klientů. Za minulý rok jsme tedy poskytli služby 50 klientům, mezi kterými byli i klienti trvale upoutaní na lůžko s potřebou zvýšené péče
a 46 klientů v dovozové službě.
Školku pro seniory loni navštěvovalo pravidelně 5 klientů a dalších
10 klientů ji využilo jednorázově. Během roku najela naše auta ke klientům a s klienty celkem 34 100 km. Ve vlastní kuchyni jsme uvařili 10 454
obědů, které jsme ke klientům také rozváželi.
Půjčovnu kompenzačních pomůcek jsme rozšířili o novou polohovací postel s antidekubitní matrací a o nový vanový zvedák.
(Více informací ve Výroční zprávě za rok 2015, kterou najdete
na http://www.boruvka-borovany.cz/o-boruvce/vyrocni-zpravy)
V tomto roce můžete využít poskytované služby, Terénní pečovatelskou službu, Školku pro seniory, Denní centrum pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením, přípravu a rozvoz obědů z vlastní kuchyně a půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Klientům můžeme nabídnout rodinné zázemí, individuální přístup
a odbornou péči. Na základě osobní domluvy přizpůsobíme služby
konkrétním potřebám a požadavkům klienta.
Náš spolek je nezisková organizace a služby poskytujeme za velké
pomoci a podpory sponzorů - jednotlivců i firem, spolků a nadací,
za podpory Jihočeského kraje, MPSV ČR, Města Borovany a Městyse
Ledenice.
Letos naše jednotlivé projekty podpořily tyto nadace:
Nadace ČEZ, Nadace AGROFERT, VÝBOR DOBRÉ VŮLE – Nadace Olgy
Havlové, WEIL, GOTSHAL – nadační fond, Nadace CHARTY 77 a Nadace
UMĚNÍ PRO ZDRAVÍ.
Všem bychom touto cestou chtěli co nejsrdečněji poděkovat za vyjádřenou podporu a důvěru, které si moc vážíme.
Více informací o poskytovaných službách získáte v našem zařízení,
ul. Petra z Lindy 147, Borovany nebo na telefonu 387 981 969 a [email protected]
boruvka-borovany.cz.
Borůvka, Borovany
KULTURA - AKCE Namaluj si...
Zveme Vás do Ateliéru v zahradě borovanského kláštera, kde si můžete celé léto zkusit sami namalovat keramiku a udělat někomu milému (nebo sobě) radost originálním dárkem.
V červenci a v srpnu je otevřeno od úterý do neděle od 10.00
do 17.00 hodin, v září pak od úterý do pátku od 12.00 do 16.00, v sobotu od 10.00 do 17.00 hodin.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016STRANA 11
PROGRAM KINA 1. - 31. SRPNA 2016 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU
A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU
Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Program kina naleznete na:
Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: [email protected]
http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz
KINO
!!! UPOZORNĚNÍ
OD 1. ZÁŘÍ ZAČÍNAJÍ
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
V 19.30 HOD. !!!
1. 9. čtvrtek v 19.30 hod.
2. 9. pátek v 19.30 hod.
BEN-HUR Premiéra
Americký barevný dobrodružný velkofilm 123´
Bratr proti bratrovi. Otrok proti císaři.
Hrají: Jack Huston, Morgan Freeman a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 120,- Kč
Vstupné: 150,- Kč
2. 9. pátek v 8.15 hod.
HLEDÁ SE DORY Filmové představení pro I. st. žáků ZŠ a ZvŠ 90´
Americký barevný animovaný film v českém znění
Vstupné: 50,- Kč
2. 9. pátek v 10.15 hod.
KNIHA DŽUNGLÍ
Filmové představení pro II. st. žáků ZŠ a ZvŠ 106´
Americký barevný dobrodružný film v českém znění
Vstupné: 50,- Kč
3. 9. sobota v 17.00 hod.
4. 9. neděle v 17.00 hod.
OBR DOBR Premiéra
Americký barevný dobrodružný sci-fi režiséra
Stevena Spielberga v českém znění
117´
Od člověčích fazolí, které vytvořily E.T. Mimozemšťana
a autora Karlíka a továrny na čokoládu a Matyldy
Hrají: Rebecca Hall, Mark Rylance, Bill Hader a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 100,- Kč
Vstupné: 130,- Kč
3. 9. sobota v 19.30 hod.
4. 9. neděle v 19.30 hod.
TAXI 121 Premiéra
Český barevný thriller režiséra Dana Svátka
90´
Inspirováno skutečnými událostmi vražd pražských taxikářů
Hrají: Filip Tomsa, Lenka Zahradnická, Dušan Sitek, Roman
Vojtek a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 120,- Kč
5. 9. pondělí v 19.30 hod.
KOMORNÁ Premiéra
Korejsko-japonské barevné drama
143´
Dynamický thriller plný zvratů, intrik, krásy a podmanivé
erotické atmosféry.
Hrají: Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Ha Jung-Woo a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 80,- Kč
8. 9. čtvrtek v 19.30 hod.
9. 9. pátek v 19.30 hod.
BUCHTY A KLOBÁSY Premiéra
Americká barevná animovaná komedie
89´
Příběh vypráví o skupině potravin, které se pod vedením
odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své existenci,
a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí
supermarket.
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 110,- Kč
10. 9. sobota v 17.00 hod.
11. 9. neděle v 17.00 hod.
19. 9. pondělí v 19.30 hod.
Premiéra
Americký barevný dobrodružný film v českém znění 103´
Z produkce Walta Disneye, od tvůrců filmu Kniha džunglí
Hrají: Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley, Wes Bentley
a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 120,- Kč děti 100,- Kč
Vstupné: 140,- Kč děti 120,- Kč
Americký barevný akční thriller
88´
Pod otcovou ochranou vidí nejlepší šanci na přežití.
Hrají: Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, William H.
Macy a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 120,- Kč
MŮJ KAMARÁD DRAK 10. 9. sobota v 19.30 hod.
11. 9. neděle v 19.30 hod.
ZLODĚJI
ZELENÝCH KONÍ Premiéra
České barevné dobrodružné drama
90´
Nikdy nevíš, co vyhrabeš.
NATÁČENO V OKOLÍ T. SVINŮ A BESEDNIC
Hrají: Pavel Liška, Marek Adamczyk, Jenovéfa Boková,
Gabriela Míčová, Šárka Vaculíková, Bolek Polívka a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
12. 9. pondělí v 19.30 hod.
SMRT VE TMĚ PREMIÉRA
Americký barevný horor
88´
Tři bezohlední zloději se vloupají do domu bohatého slepce
s vidinou dokonalé loupeže a velkého zisku. Vše se děje
ale jinak ...
Hrají: Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto, Stephen
Lang a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 120,- Kč
15. 9. čtvrtek v 19.30 hod.
16. 9. pátek v 19.30 hod.
VLK Z KRÁLOVSKÝCH
VINOHRAD Premiéra
České barevné komediální drama
68´
Autobiografický film legendárního režiséra Jana Němce
Hrají: Jiří Mádl, Karel Roden, Martin Pechlát, Tatiana
Pauhofová, Gabriela Míčová, Markéta Janoušková, Jiří
Menzel, Jiří Bartoška a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
18. 9. neděle v 17.00 hod.
17. 9. sobota v 17.00 hod.
LOVECKÁ SEZÓNA:
STRAŠPYTEL Premiéra
Americká barevná animovaná komedie
v českém znění
84´
Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Mládeži přístupno
Vstupné: 110,- Kč
17. 9. sobota v 19.30 hod.
18. 9. neděle v 19.30 hod.
DÍTĚ BRIDGET
JONESOVÉ Premiéra
Britská barevná komedie v českém znění
123´
Rodinný stav: Víc než komplikovaný
Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim
Broadbent a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 120,- Kč
19. 9. pondělí v 9.30 hod.
POHÁDKY PRO KOČKU
Filmové představení nejen pro děti MŠ
76´
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 20,- Kč
VE JMÉNU KRVE Premiéra
22. 9. čtvrtek v 19.30 hod.
MECHANIK ZABIJÁK:
VZKŘÍŠENÍ Premiéra
Americký barevný akční thriller
98´
Čtyři kontinenty, tři vraždy ... nebo láska jeho života
zemře.
Hrají: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones
a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 100,- Kč
23. 9. pátek v 19.30 hod.
THE BEATLES:
EIGHT DAYS A WEEK
– THE TOURING YEARS Premiéra
Americký barevný dokument
100´
Neznámý příběh známé kapely
Hrají: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, George
Harrison, The Beatles a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 110,- Kč
24. 9. sobota v 17.00 hod.
25. 9. neděle v 17.00 hod.
ONLINE
REZERVACE
VSTUPENEK:
http://
knihovna.tsviny.cz
26. 9. pondělí v 19.30 hod.
SULLY: ZÁZRAK
NA ŘECE HUDSON Premiéra
Americké barevné životopisné drama
režiséra Clinta Eastwooda
95´
Podle skutečných událostí pilota, kterému se podařilo
svým hrdinským přistáním na řece Hudson zachránit životy
desítek pasažérů.
Hrají: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 100,- Kč
29. 9. čtvrtek v 19.30 hod.
30. 9. pátek v 19.30 hod.
SEDM STATEČNÝCH Premiéra
Americký barevný dobrodružný film
127´
Spravedlnost má své číslo.
Hrají: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Matt
Bomer a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 120,- Kč
DIVADLO
Sál KD T. Sviny
20. 9. úterý od 19.00 hod.
Agentura Familie
ZELŇAČKA
Autor novely René Fallet (4. 12. 1927 - 25. 7. 1983) za svého
života napsal šest básnických sbírek a více než dvě desítky
románů. Některé se staly předlohou pro film. Mezi nejznáTAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ Repríza
mější patří „Fanfán tulipán“ (původní scénář), „Šeříková
Americká barevná animovaná komedie
slavnost“, „Idiot v Paříži“ a „Zelňačka“, kterou proslavil film
v českém znění
106´
s Luisem de Funèsem. Chcete vědět, co dělají vaši mazlíčkové, když nejste doma?
Autor se v poutavém příběhu vrací ke krásám prostého
Mládeži přístupno
života na panenském venkově, který postupem času mění
Vstupné: 120,- Kč Děti: 100,- Kč
svůj charakter a trpí díky necitlivému pokroku a honbě
Vstupné: 140,- Kč Děti: 120,- Kč
po penězích. Děj se odehrává na společném dvorku dvou
24. 9. sobota v 19.30 hod.
věčně připitých vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili čas
pod nekonečnou oblohou plnou hvězd. A právě tam někde
25. 9. neděle v 19.30 hod.
v nekonečnu kdosi potřebuje to nejlepší, co lidstvo vytvořilo.
PRÁZDNINY V PROVENCE
Není divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř.
Premiéra
Hrají: O. Vízner, O. Brousek ml., V. Záveský, B. Jánová,
Česká barevná komedie
J. Szymik režiséra Vladimíra Michálka
95´
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
Kamarádi, letní lásky a prázdniny v Provence.
Hrají: Vojtěch Kotek, Jakub Prachař, Kryštof Hádek, Denisa
Pfauserová, Jana Krausová, Chantal Poullain, Jaromír Nosek,
MěKS Trhové Sviny pořádá tradiční
Igor Bareš, Eva Leimbergerová a další
KURZ TANCE
Nevhodné pro děti do 12 let
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné: 110,- Kč
Přihlášky přijímáme v kanceláři
Kulturního domu Trhové Sviny
26. 9. pondělí v 13.30 hod.
Předpokládaný začátek kurzu – 1. září 2016
PAT A MAT VE FILMU
Filmové představení nejen pro děti ZŠ
80´
Česká barevná animovaná komedie
Vstupné: 50,- Kč
Taneční sál KD Trhové Sviny
Bližší informace na tel. 386 322 930
Hudební večery v tanečním sále
Letošní hudební večery začnou v říjnu koncertem tria ESPRIT pod
vedením Mgr. Markéty Mazourové, PhD, na kterém představí písně
nejznámější francouzské šansoniérky Edtih Piaf. Dále vystoupí duo
Tara Fuki, dvě dámy, které zpívají a hrají na violoncella a jako zlatý
hřeb hudebních večerů se představí kytarový mág Michal Pavlíček
s doprovodnou skupinou. Určitě ještě přidám minimálně jeden
nebo dva koncerty, ale zatím jsou pouze v jednání. Na začátku září
se dozvíte kompletní program hudebních večerů, stačí sledovat
stránky KD nebo náš Facebook. Těším se na Vaši návštěvu.
Jiří Čajan ml.
STRANA 12
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016
V létě do Chorvatska na masopust? English camp v Trhových
Každý rok v létě míří do Chorvatska statisíce Čechů, aby si užily Svinech 2016 (EC 2016)
tepla a krásného moře. Možná vás překvapí, že na počátku chor-
vatského turistického ruchu stáli také Češi.
Na ostrově Krk se nachází městečko Baška. Sem přišel počátkem 20.
století pan Emil Geistlich a nechal zde vybudovat hotel, který navrhli
čeští architekti. Jezdili sem hosté
z Čech a před první světovou válkou byli jedinými. Kořeny zájmu
o Chorvatsko však sahají až do 19.
století. V roce 1888 byl založen Klub
českých turistů a začal pořádat organizované výlety do Chorvatska.
Ve 20. letech 20. století byl v Praze
založen
Balneologický
výbor
Jadranské stráže, který dohlížel
na kvalitu tamních turistických
míst. V roce 1930 byla zprovozněna první letecká linka na trase Praha
– Záhřeb - ostrov Susak. Po druhé světové válce přišli inženýři s plánem
jadranské rychlodráhy. V 70. letech minulého století vznikl plán na nejkratší a nejrychlejší spojení Československa s Jadranem. Rychlodráha,
400 km dlouhý železniční koridor vedený tunely, měl mít výchozí stanici v Č. Budějovicích.
Po dvou hodinách jízdy
by vlak vyložil rekreanty na umělém ostrově
v přístavu Adriaport,
který měl být československým územím.
Na jeho stavbu se počítalo s horninou vytěženou z tunelů. Stavět se
mělo 30 let a náklady
v dnešních cenách by činily asi tři bilióny korun. Projekt, který se dal
uskutečnit, zůstal jen v plánech. Bylo to o penězích, ale také o tom, jak
vyjednat s Rakouskem, aby souhlasilo s podtunelováním.
Tradiční dopravu po silnici zvolila letos v červnu i výprava na Istrii,
do městečka Rabac. Skládala
se z novohradských koledníků
a členů Jihočeské Podhoranky.
Přijeli na pozvání Chorvatů
ukázat a předvést na místním
karnevalu naši masopustní koledu. Bylo zajímavé pozorovat
odlišnost kultur a jižní temperament místních obyvatel.
Různorodost masek a hudby
se mísila s koledováním a písničkou Červená růžičko, proč se
nerozvíjíš. Tradiční koleda zazněla z úst koledníka – starosty Nových
Hradů, pana V. Hokra v češtině,
chorvatštině a němčině. Pan Hokr
byl také spoluorganizátorem této
akce.
Karnevalový průvod čítající něHácha, Emil a kol.:
kolik stovek účinkujících byl natá Slovník veřejného práva
čen i chorvatskou televizí.
československého. (1.-5.díl)
Těšil se zájmu místních obyRyantová, Marie: vatel i turistů. Je příjemné pozoČeskoslovenští prezidenti.
rovat veselost různých národů,
Větvička, Václav:
kterým není vidět v očích ani stín
Moje květinová dobrá jitra.
nevraživosti. Kéž by tomu tak
Bauer, Jan: Hříšná světice.
bylo na celém světě.
Hajný, Pavel: Marie Baťová.
Přeji vám hezký zbytek léta, ať
Třeštíková, Radka: Bábovky.
budete na Jadranu nebo jinde.
Pospíšilová, Jarmila: Václav Heidinger
V našem městě proběhl,
ve dnech 11. – 15. července, již 13.
ročník již pravidelného English
campu (EC 2016). Účastnilo se ho
30 účastníků z Čech a přijelo 9
amerických lektorů. Akci organizačně zajišťoval Sbor Církve bratrské v Trhových Svinech ve spolupráci s Salem Covenant Church
z Minnesoty (USA).
EC 2016 měl opět zázemí v SOU
v Trhových Svinech, kde probíhala výuka, workshopy, hry, prezentace a večer talentů. Na internátu
SOU lektoři i bydleli a stravovali se
v místní školní jídelně.
Jako již tradičně bylo dopoledne věnováno studiu angličtiny
různými formami a také čtení
z Bible v angličtině. Tématem
čtení z Bible byla Ježíšova podobenství. Američané je považují
za všeobecně známá a byli velmi
překvapení, že ne každý zná podobenství o marnotratném synu
či o milosrdném samaritánovi.
Odpoledne vždy bylo volnější
a sportovnější (olympijské hry,
výlet, výroba různých praktických
i zcela nepraktických krásných drobností, městská hra) a večery patřily
kvízovým hrám, opékání špekáčků (letos bohužel kvůli nepřízni počasí
v troubě), prezentacím na různá témata a také talentovému show.
Jsme rádi, že „kritická doba“ spojená s výměnou generací proběhla
velmi dobře, což vyplývá z toho, že průměrný věk našich účastníků byl
17 let. Věkové rozmezí bylo 12 – 70.
Lektory z USA i nás (české organizátory) velmi těší krásné hodnocení,
které jsme v závěrečných dotaznících dostali:
Co se ti na EC2016 líbilo nejvíce?
„…že tu jsou praví Američani“… naučila jsem se vyslovovat „th“!
„…zjistila jsem, že dokážu mluvit anglicky a docela dost rozumím“…
„tady je asi jediné místo, kde se setkávám s Američany a učí mne, jak
vyslovovat slovíčka… všichni jsou tu hodní a ochotní mi pomoci, když
potřebuji…
Chceš se příští rok opět účastnit? Proč?
…ano, protože jsou tu velmi přívětiví lidé a znovu se budu těšit
na Američany, … ano, je tu dobrá nálada“ … ano, chci se účastnit, budeme o tom mluvit celý rok, … velmi užitečně strávený čas…, …určitě
se přihlásím, protože je to zábava na celý týden a pomáhá mi to v angličtině, ...ano, nedovedu si léto bez English campu vůbec představit!
Novinky ve fondu knihovny
Když se rojí smrt.
Moyes, Jo: Jeden plus jedna.
Bradfordová, Barbara: Mosty osudu.
May, Peter: Kritik.
Lutz, John: Skládačka.
Robb, J.D.: Jen ty a já.
Francis, Felix: Vyděrač.
Fieldingová, Joy: Nic mi neprozrazuj.
Mgr. V. Hájková
Chceme poděkovat Městu
Trhové Sviny za příspěvek
6000 Kč na konání letošního
EC 2016. Myslím, že i pro město
je tato částka dobrou investicí
do propagace města v zahraničí
(viz americký letáček na EC 2016)
Ví o nás křesťanský sbor v New
Brighton (Minnesota, USA), který
má více než 1 tisíc členů. Možná,
že v budoucnu můžeme čekat
zesílený turistický ruch. Tak se
učte anglicky a příští rok s vámi
počítáme!!
Kateřina Špírková
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016STRANA 13
SPOLEČENSKÁ KRONIKA Dne 12. července oslavil
90. narozeniny pan
Jan Kouba z Březí.
Přejeme hodně štěstí a zdraví!
Tak jsme se sešli po 50 letech
Před padesáti lety, kdy jsme maturovali na Střední všeobecné vzdělávací škole
v Trhových Svinech, by nikdo z nás nevěřil, že se
po padesáti letech sejdeme a budeme vzpomínat na svá studentská léta a vyprávět si o životě
tak, jak jsme ho prožili.
Většina našich spolužáků žije v různých
koutech naší země a těší se na své kamarády
z mládí, ale i na naše město - zde jsme zůstali
jen čtyři.
Setkání bylo zahájeno na radnici vřelým slavnostním přijetím u starosty a přípitkem.
Emil Kouba zavzpomínal na svého dědečka
pana Čermáka, který byl v našem městě starostou v polovině 19 století.
Chvilkou ticha jsme uctili památku tří zesnulých spolužáků. A to byl začátek. Následovalo několik hodin
krásného vyprávění a vzpomínání.
Těšíme se na další setkávání. Alena Felendová
WELLNESS HOTEL
REZIDENCE Nové Hrady
Nabízí uplatnění na následující pracovní pozice
- pokojská - masér/masérka
Veškeré potřebné informace obdržíte při osobním
pohovoru, který si můžete v případě zájmu sjednat
na e-mailové adrese: [email protected]
www.uhloterm.cz
STRANA 14
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016
r.
r.
BORŠOV NAD VLTAVOU
Nabízíme Vám uhlí
¡
hnedé
èerné
koks
brikety
¡
štípané palivové drevo
¡
¡
drevené
brikety
Nad 20 qROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem
¡
PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU
okrasných kaèírku, mulèovací kury
zeminy pro trávníky
387 250 500, 602 409 423
Otevírací doba a rozvoz
Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.
SKLAD BOROVANY
Nabízíme Vám uhlí
¡
hnedé
èerné
koks
brikety
¡
štípané palivové drevo
¡
¡
drevené
brikety
NAD 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem
¡
PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU
okrasných kaèírku, mulèovací kury
zahradní zeminy a zeminy pro trávníky
387 981 235, 602 409 422
Otevírací doba a rozvoz
Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.
www.uhloterm.cz
www.uhloterm.cz
Z d r a v í č k o
Realitní
a investiční
skupina
BOROVANY
PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY
Žižkovo nám. 149, 373 12 Borovany
Otevírací doba:
Po - Pá: 900-1200 1300 – 1700 So: 800 – 1100
BIO potraviny, bezlepkové potraviny,
BIO koření, čaje, byliny, BIO kosmetika,
esenciální oleje, přírodní doplňky stravy
www.zdravicko-borovany.cz
Vykoupíme Vaši nemovitost do 24 hodin*
Vyřešíme Vaše dluhy a exekuce
i bez prodeje Vaší nemovitosti
Poskytujeme dlouhodobé úvěry (až na 10 let)
* Po dodání všech potřebných dokladů
Zavolejte, poradíme!
387 204 081
Pozvánka na seminář
Realitní
a investiční
skupina
„Historie rodu Steinbauerů“
(od 16. století do současnosti)
Lektoři: Jiří Steinbauer a František Vilím
v sobotu 10. září 2016 od 14:00 hodin
v penzionu Centrum v Trhových Svinech, Žižkovo náměstí 140.
Kontakt na pořadatele:
Jan Steinbauer, Budovatelská 913
374 01 Trhové Sviny
e-mail: [email protected] ; tel. 737414355
Zájemce prosím o potvrzení účasti
#Chcete prodat nemovitost?
#Chcete znát její tržní cenu?
#Preferujete bezpečný prodej?
#Uvítali byste odbornou radu?
Využijte naši databázi klientů.
Zavolejte, poradíme!
387 204 081
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016STRANA 15
STRANA 16
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2016
SPORT Zprávy z Trhovosvinenské kuželny
Ve dnech 16. 6. - 21. 6. 2016
se uskutečnil již VI. ročník
Trhovosvinenského
turnaje
v kuželkách, který pořádal oddíl kuželek při TJ Spartak Trhové
Sviny. Soutěžilo se v tradiční kategorii - jednotlivci na 100 hodů
sdružených, registrovaní hráči.
Celkem se turnaje zúčastnilo 79
hráčů a hráček, což je zatím největší počet startujících (např.
v roce 2013 to bylo 61, v roce 2014
to bylo 59 a v roce 2015 startovalo 72 hráčů). Je vidět, že tento
turnaj si našel své jméno a dostal
se do obliby. Tradičně nechyběla družstva z okolních kuželen,
např. z Borovan, Nových Hradů,
Soběnova, Nové Vsi, Č. Budějovic
a dalších, ale byli zde i účastníci
např. z Chýnova, Plzně, Sezimova
Ústí. Díky sponzorským darům
byli oceněni a hodnotné ceny si
Rušení
televizního
příjmu:
Jak postupovat?
Výsledkem digitalizace televizního vysílání dokončené v roce
2012 bylo také odebrání části televizních kmitočtů v pásmu 800
MHz ve prospěch mobilních sítí.
Tyto, ale i další kmitočty (1800
a 2600 MHz) získali všichni tři stávající mobilní operátoři v aukci
odnesli soutěžící až do 5. míst
z kategorie mužů a z kategorie
žen.
K dosaženým výsledkům říkají
statiskiky toto: Celkem se turnaje zúčastnilo 79 hráčů, z toho 55
mužů a 24 žen, odházelo se 7 900
hodů a porazilo se 30 656 kuželek. Celkovým vítězem turnaje se
letos stal Ivan Boško (Sokol Teplá)
s náhozem 471 kuželek, 2. místo
obsadil M. Šuba (Borovany) s náhozem 468 kuželek a 3. místo obsadil J. Vícha (Sokol Plzeň) s náhozem 449 kuželek. V kategorii žen
obsadila 1. místo Lucie Čurdová
(Soběnov) s náhozem 433 kuželek, 2. místo B. Mašková (Chýnov)
s náhozem 432 kuželek a 3. místo
J. Kulhanová (Soběnov) s náhozem 423 kuželek. Jako tradičně
bych chtěl zmínit „domácí“ hráče
s nejlepšími výkony, kteří pokořili
„červenou hranici“ 400 kuželek.
Byli to v kategorii muži: M. Rojdl
s náhozem 426 kuželek (11. místo),
F. Vávra - 421 kuželek (14. místo), J.
Vychodil - 420 kuželek (15. místo),
J. Troup - 411 kuželek (19. místo), L.
Kazda - 405 kuželek (21. místo), L.
kmitočtů v roce 2014. Díky nově
přiděleným kmitočtům (zejména
jde o kmitočty v pásmu 800 MHz)
jsou mobilní operátoři povinni
pokrýt do pěti let 98 % území
ČR signálem LTE (Long Term
Evolution), což je širokopásmová
technologie určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních
sítích, někdy označována i jako
4G. V prvním pololetí 2014
byla zahájena výstavba sítí LTE
a současně došlo k zahájení zkušebního provozu v nově přidělených pásmech, a to i v původním
TV pásmu 800 MHz. Hlavním
důvodem zkušebního provozu
Troup - 405 kuželek (22. místo), S.
Rojdl - 404 kuželek (23. místo) a J.
Dvořák - 403 kuželek (24. místo).
Jako hlavní pořadatel turnaje bych chtěl poděkovat již
tradičním sponzorům turnaje:
Městu Trhové Sviny, ELEKTRO
Stráský, TRUST-TS, spol. s r.o., SAS
TECHNIK s.r.o. Borovany a MO ČRS
Trhové Sviny, kteří věnovali hodnotné ceny. Dále chci poděkovat
paní M. Svobodové a J. Rojdlové
za upečení domácích koláčů jako
pozornost pro všechny účastníky
turnaje. Rovněž velký dík patří
pořadatelům a členům oddílu
kuželek, kteří se aktivně podíleli
na bezproblémovém průběhu
turnaje a poděkování samozřejmě patří všem zúčastněným hráčům a hráčkám za jejich sportovní výkony. Nezbývá se už jen těšit
na další ročník tohoto turnaje.
Jelikož byl oddíl kuželek
v tomto roce úspěšný v získání
dotace z grantového programu
Jihočeského kraje „Podpora sportu“, opatření č. 2: „Rekonstrukce
a opravy zázemí sportovišť“
a podařilo se mu získat dotaci
30 000,- Kč, byla v červnu provedena na objektu zázemí kuželny rekonstrukce v celkové
hodnotě cca 59 000,- Kč, spočívající ve výměně stávajících, již
je ověřování, zdali nedochází
k rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání v okolí
základnových stanic mobilních
sítí. Všechny stávající televizní přijímače, set-top-boxy a přijímací
antény jsou totiž konstruovány
i pro příjem TV kmitočtů v pásmu
800 MHz, kde však nyní vysílají
právě LTE základnové stanice, což
může způsobovat rušení televizního příjmu.
Informace týkající se uvádění
LTE sítí do provozu, resp. plnění podmínek výběrového řízení
vztažených k pokrytí obyvatel
a území České republiky službami
mobilního vysokorychlostního
přístupu k internetu jednotlivých
mobilních operátorů jsou dostupné na stránce http://lte.ctu.cz/
Harmonogram
spouštění základových stanic LTE je
Své náměty, připomínky, informace,
které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na email [email protected]
Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně
(na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený email v MS
Word, fotografie a obrázky ve formátech
JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce
osobně na podatelně Městského
úřadu v Trhových Svinech nebo
na email: [email protected], tel.: 386 301 411
Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci.
nevyhovujících dřevěných oken
a vchodových dveří za nové plastové. Zednické a dočišťovací práce si oddíl zajistil vlastními silami.
Dále byl objekt kuželny kompletně vymalován, tak aby bylo vše
připraveno na další herní sezonu,
která začíná již v září. Tímto bych
chtěl poděkovat všem aktivním
členům oddílu, kteří se zapojili
do této rekonstrukce, zejména J. Svobodovi, J. Švepešovi, J.
Dvořákovi, J. Vychodilovi, rodině
Kroupů, Koptů a Kříhů a dalším.
Ing. M. Rojdl,
předseda oddílu kuželek T. Sviny
v aktualizované podobě k dispozici na webu: http://start-lte.ctu.cz
Stanovením povinného dvouměsíčního zkušebního provozu každé základnové stanice uváděné do provozu v pásmu 800
MHz je vytvořen prostor pro eliminaci případných negativních
dopadů rušení.
Za určitých podmínek se mohou při výstavbě sítí LTE vyskytnout problémy s rušením pozemního televizního příjmu.
Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, rušení TV příjmu se může
projevovat v okolí základnových
stanic LTE do vzdálenosti několika set metrů.
Zpravodaj občanů
města Trhových Svinů a okolí
Informac
Zpravodaj občanů města Trhové
Ru
Sviny a okolí • Vydává Městský úřad
Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 374 12
Trhové Sviny. • IČ: 245551
• Ev. šč. MKČR
Výsledkem
digitalizace
E10896 • Vychází 12x ročně • Předsedtelevizních
kmitočtů v p
kyně redakční rady a redakční úpravy
2600a tisk:
MHz)
získali vši
Mgr. Hana Halešová • DTP
FIBOX,
s.r.o. Třebíč • www.fibox.cz
• Náklad 700 ks
přiděleným
kmitočtům
_____ Cena tohoto výtisku:
5,-do
Kč _____
pokrýt
pěti let 98
technologie určená pro
V prvním pololetí 201
provozu v nově přiděl

Podobné dokumenty

trhovosvinenské listy

trhovosvinenské listy bychom se chtěli s povozem dostat z Hlinné na starou borovanskou cestu. Pěším umožňuje přístup na druhou stranu lávka. Zprava se připojuje malá stružka, tekoucí pod jatky ze stráně od Otěvěka. Násl...

Více

Trhovosvinenské listy 7/16

Trhovosvinenské listy 7/16 u  Trhových Svinů za  cenu schválenou ZM v  Nežeticích, tj. 100,- Kč/ m2, a ukládá žadateli dodat geometrický plán, který bude předložen do RM a následně ZM. (pro 7) nesouhlasí  s  prodejem části p...

Více

NP10 - Naše Praha 10

NP10 - Naše Praha 10 Praze asi zahltí redakční mailové schránky (vždy pro příslušné čtvrti ve tvaru [email protected]). Takových akcí, o kterých bychom chtěli informovat čtenáře v tištěném médiu, které co dv...

Více

Měsíční zpravodaj

Měsíční zpravodaj udělaly radost mnohým z nás. Stejně tak proběhly oblíbené ARTe večery, které jsou příjemným zpestřením programu pro dospělé. Workshop o Feng šuej si pravděpodobně vyžádá pokračování a nově se také ...

Více

květen 2013 - Cesta iniciativy

květen 2013 - Cesta iniciativy útočníky byli i pravoslavní duchovní. Jednoho z nich proslavila fotografie, na které se chystá k útoku s dřevěnou stoličkou v ruce. Příslušníků policie bylo na místě okolo dvou tisíc, což bylo v př...

Více