fyzika - Experimentem k poznání

Komentáře

Transkript

fyzika - Experimentem k poznání
pracovní návod s metodickým
komentářem pro učitele
připravil J. Sigl
Měření
hydrostatického tlaku
fyzika
úloha číslo
05
Cíle
Změřit závislost hydrostatického tlaku v kapalině na hloubce pod volným povrchem kapaliny pro dvě
různé kapaliny.
Podrobnější rozbor cílů
Zařazení do výuky
Cílem je ukázat, že hydrostatický tlak v kapalině závisí
lineárně na hloubce pod volným povrchem kapaliny.
Dalším cílem je ukázat, že tato lineární závislost platí
pro různé druhy kapalin, ale hodnoty tlaku závisí
na druhu, a tedy i hustotě kapaliny.
Tato demonstrační úloha spadá podle RVP do učiva
Dynamika pohybu – tlaková síla, tlak a plní se jí očekávané výstupy Určí v konkrétních situacích síly a jejich
momenty působící na těleso a určí výslednici sil, měří
vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje
a vyhodnotí výsledky měření.
Zadání úlohy
Změřte závislost hydrostatického tlaku ve dvou
různých kapalinách na hloubce pod volným povrchem kapaliny, znázorněte výsledky do grafu závislosti hydrostatického tlaku na hloubce a diskutujte
výsledky měření.
Pomůcky
počítač s DataStudiem, USB Link, barometr Pasco, odměrný válec, délkové měřidlo, voda, technický líh
Časová náročnost
Vysvětlení úlohy a její změření lze stihnout během jedné vyučovací hodiny, v případě řešení teoretických úloh
s podobnou tématikou za dvě vyučovací hodiny.
Návaznost experimentů
Jedná se o první laboratorní úlohy z mechaniky tekutin,
navázat lze úlohou na ověření platnosti Archimédova
zákona.
Mezipředmětové vztahy
biologie – krevní tlak, vznik křečových žil
Experimentem k poznání
59
05 • Měření hydrostatického tlaku • fyzika
Teoretický úvod
Hydrostatický tlak je vyvolán tíhovou silou, která působí na kapalinu. Jeho
hodnota je přímo úměrná hustotě kapaliny ρ a hloubce pod volným povrchem kapaliny h. Nezávisí na objemu kapaliny v nádobě (tento jev je označován jako hydrostatický paradox). Hydrostatický tlak ph tedy vypočítáme
ze vztahu
ph
0
h
Obr. 1: Graf závislosti hydrostatického
tlaku na hloubce pod volným povrchem kapaliny
p h = h g ,
( 1 )
kde g je hodnota tíhového zrychlení (v našich zeměpisných šířkách přibližně
9,81 m ∙ s⁻¹). Grafem závislosti velikosti hydrostatického tlaku ph na hloubce h pod volným povrchem kapaliny je přímá úměrnost (viz obr. 1).
Motivace
Proč nás při potápění bolí uši? Proč při potápění v moři nemá šnorchl délku
třeba dvou metrů? Proč se obyčejná ponorka neponoří na dno Mariánského
příkopu? Proč vznikají křečové žíly na nohách, a ne na rukách?
Postup práce
Do odměrného válce nalijeme vodu do výšky 30 cm. Vedle odměrného válce
umístíme délkové měřidlo upevněné do stojanu tak, aby nula byla u dna odměrného válce. Hadičku od čidla Pasco barometr připevníme k pevné tyčce
tak, aby její spodní část byla o něco níže než spodní konec tyče (viz obr. 2).
Obr. 2: Foto uspořádání experimentu Měření hydrostatického tlaku
Nastavení HW a SW
Barometr připojíme k rozhraní USB Link a rozhraní připojíme pomocí
USB kabelu k počítači.
Spustíme program DataStudio a zvolíme možnost Vytvořit experiment.
Připojené čidlo by se mělo automaticky detekovat a v okně Data se zobrazí
název měřené veličiny (Barometric Pressure). Z pracovní plochy smažeme
předpřipravený graf. Změníme název Barometric Pressure na Atmosférický tlak dvojím poklepáním levým tlačítkem myši na název Barometric
Pressure. V nově otevřeném okně přepíšeme v Názvu měření Barometric
60
Gymnázium Polička • www.expoz.cz
fyzika • Měření hydrostatického tlaku • úloha číslo 05
Pressure na Atmosférický tlak. V menu Setup změníme jednotky Atmosférického tlaku na hPa. Nastavíme krokové měření v menu Setup, v záložce
Vzorkování zatržením tlačítka Načti hodnotu stiskem či příkazem. V okně
Název přepíšeme Keyboard 1 na Hloubka, v okně Jednotky přepíšeme bez
jednotek na m a potvrdíme OK. U veličiny Atmosférický tlak nastavíme
měření na dvě desetinná místa dvojím poklepáním levým tlačítkem myši
na název této veličiny v okně Data. V nově otevřeném okně v záložce Numerický formát zvýšíme počet desetinných míst na dvě. Tabulku vytvoříme přetažením názvu veličiny Atmosférický tlak z okna Data do okna
Displays, záložky Tabulka. Do tabulky přidáme sloupec Hloubka přetažením veličiny Hloubka myší se stisknutým levým tlačítkem z okna Data
do okna Displays, záložky Tabulka 1.
Spustíme měření tlačítkem Start. V tabulce se objeví hodnota atmosférického tlaku. Stiskneme tlačítko Vzít a v nově otevřeném okně doplníme
hloubku 0 a potvrdíme OK. Vytvoříme vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku. V menu Výpočet rozbalíme nabídku Zadefinujte proměnnou
„x“ a zatrhneme Data Measurement a potvrdíme zvolenou proměnnou
Atmosférický tlak. V okně Definice doplníme na vzorec y = x − 952,06, je-li
před tím změřená hodnota atmosférického tlaku 952,06 hPa, je-li jiná, doplníme tuto hodnotu. V záložce Vlastnosti přepíšeme v okně Název měření
a Název proměnné Y na Hydrostatický tlak, v okně Jednotky doplníme hPa
a potvrdíme OK. Potvrdíme tlačítkem Přijmout a okno zavřeme. V okně
Data se zobrazí nadefinovaná proměnná. Tuto proměnnou přidáme do tabulky jejím přetažením se stisknutým levým tlačítkem myši z okna Data
do okna Displays, záložky Tabulka 1.
Graf vytvoříme přetažením názvu Hydrostatický tlak z okna Data se stisknutým levým tlačítkem myši do okna Displays, záložky Graf. V nově vytvořeném grafu klepneme levým tlačítkem myši na název Čas a v nově
rozbalené nabídce zatrhneme možnost Hloubka. Dvojklikem do grafu se
otevře okno Nastavení grafu. V záložce Zobrazení odznačíme možnost
Spojovat data body.
Vlastní měření a záznam dat
Hadičku ponoříme do hloubky 3 cm a stiskneme tlačítko Vzít. Do nově
otevřeného okna doplníme hodnotu 0,03 a potvrdíme OK. Stejným způsobem pokračujeme po třech centimetrech až do hloubky 30 cm. Pak měření
ukončíme klepnutím na červený čtvereček vedle tlačítka Vzít.
Po uložení naměřených dat pro měření dalších zdrojů nejdříve zvolíme
v záložce Experiment možnost Smazání posledního měření a opakujeme
celý postup pro líh.
Analýza naměřených dat
Naměřená data můžeme zpracovat přímo v DataStudiu nebo vyexportovat do tabulkového editoru.
V DataStudiu zvolíme v grafu možnost Fitování a po rozbalení možnost
Lineární fitování. Naměřenými daty je proložena přímka a její směrnice je
dána hodnotou m. Tato hodnota by měla odpovídat součinu hustoty kapaliny ρ a tíhového zrychlení g.
Pro zpracování v tabulkovém editoru v záložce Soubor zvolíme možnost
Exportovat data, v nově otevřeném okně Vyberte data měření zvolíme
možnost Hydrostatický tlak vs. Hloubka a potvrdíme OK. Napíšeme název
souboru. Data se uloží jako textový soubor s příponou .txt. S těmito daty
pak můžeme pracovat v tabulkovém editoru podobně jako v DataStudiu.
Experimentem k poznání
Technická úskalí, tipy a triky
Při měření si je třeba dávat pozor na co
nejpřesnější určení hloubky. Dále je
třeba zvolit odměrný válec, případně
jinou nádobu (např. plastovou láhev),
jehož průměr je výrazně větší než průměr hadičky s tyčkou, aby při ponořování hadičky do kapaliny příliš nerostla
výška kapaliny.
Hodnocení výsledků
Žáci by měli z naměřených dat sestrojit graf závislosti hydrostatického tlaku
na hloubce a z grafu potvrdit lineární závislost hydrostatického tlaku
na hloubce. Další možností je ověření vztahu (1) porovnáním hodnot
naměřených a vypočtených ze známé
hustoty kapaliny. Dále je možné tuto
hustotu také určit ze směrnice tečny
proložené přímky.
61

Podobné dokumenty

Zde

Zde vyuºívat nebudeme, nebo´ jsou (narozdíl od ur£ování polohy) velmi nep°esné. Místo toho budeme rychlost získávat ze zm¥n poloh v £ase (vysv¥tleno pozd¥ji). Jsou-li za²krtnuty i jiné moºnosti neº Pos...

Více

Senzor relativního tlaku PS-2114

Senzor relativního tlaku PS-2114 per square inch, 1 psi = 1 lbf/in² ≈ 6 894,757 Pa) a N/m2. Senzor je navržen pouze ke studijním účelům. Další potřebné vybavení: PASPORTTM USB interface (např. USB link PS-2100 nebo PS – 2000 či PS...

Více

Faktory ovlivňující vitální kapacitu plic

Faktory ovlivňující vitální kapacitu plic Je třeba dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce v biologické laboratoři a zásady bezpečné práce s elektrickými zařízeními. Pracovat pečlivě dle návodu práce. Pokud testovaná osoba začne mít b...

Více

HYDROSTATICKÝ TLAK - MARIÁNSKÝ PŘÍKOP – metodika k DUM

HYDROSTATICKÝ TLAK - MARIÁNSKÝ PŘÍKOP – metodika k DUM 1. List – Obsahuje zadání příkladu na výpočet tlaku u dna Mariánského příkopu, je nutné najít hloubku Mariánského příkopu v atlase (odkaz na nápovědu). Potřebnou teorii, hloubku Mariánského příkopu...

Více

Instalace SQL 2005 Express

Instalace SQL 2005 Express Na první záložce (Zprostředkovatel ) zvolíme Microsoft OLE DB Provider of SQL Server.   Na druhé záložce (Připojení) zadáme do 1. políčka název serveru (název PC \ název instance SQL)   do 2. políč...

Více

SPARKvue - TEV Pardubice

SPARKvue - TEV Pardubice čase. Můžete si vybrat z více než 70 různých senzorů. Senzory řady MultiMeasure umožňují měřit hned několik veličin najednou. Všechny senzory PASPORT jsou spolehlivé, poskytujeme na ně záruku 5 let...

Více

IBM Data Studio Stručná úvodní příručka

IBM Data Studio Stručná úvodní příručka konzole, která je nainstalována na jiném počítači, můžete tento krok přeskočit. a. Pokud jste po instalaci webové konzoly produktu Data Studio nespustili asistenta konfigurace produktu Data Studio ...

Více

CZ_lesson_san4_ T_Nibco

CZ_lesson_san4_ T_Nibco mohou být aktualizovány. 1. Pro zjištění, je–li balík aktuální anebo pro provedení aktualizace stiskneme tlačítko a přecházíme k oknu aktualizace.

Více

nabídka jaro/léto 2008 1. pasco sada zdarma

nabídka jaro/léto 2008 1. pasco sada zdarma V souvislosti se zaváděním systému PASCO do výuky přicházíme se zcela ojedinělou nabídkou. Ke každé interaktivní tabuli ACTIVBOARD získá škola ZDARMA základní PASCO sadu obsahující modul pro připoj...

Více