Latinske zkratky

Transkript

Latinske zkratky
Používá se
ab ovo
ad absurdum
ad hoc
ad coulos
ad rem
a priori
a posteriori
confer
ceteris paribus
conditio sine qua nom
et cetera
et sequentes
eximpl.i gratia
eximpli causa
ibidem
idem
notabene
nota bene N. R.
passim
sic!
vice versa
Zkratka
a., A.D.,
a. a.
a. c.
adj
a. Ch. n.
a d.
Český ekvivalent ve zkratce
cf
etc.
et seq.
e. g.
e. c.
ib.
id.
N. R.
pass.
v. v.
Latinsky
anno Domini, Anno Domini
ad acta
anni curentis
adjective
ante Christum natum
a data
význam cizího výrazu
od počátku
dovést a. a. = dokázat nesmysl něčeho
pro tento případ, jen k tomuto účelu
názorně, zjevně
k věci
předem
ze zkušenosti
srovnej (ti.skový odkaz)
za stejných ostatních podmínek
nutná podmínka, nezbytný předpoklad
a tak dále, atd.
následující
například, jako
příklad
tamtéž
totéž
mimo to, a to, dokonce, kromě toho, ještě navíc
označení pro poznámku, obvykle v dopisech (všimni si dobře)
široce a dlouze i celkem často, tu a tam, tu
tak, skutečně, tak je to doslovně (k označení důležité části textu)
obráceně, naopak
Výklad
léta Páně (našeho letopočtu)
ke spisům (připojit, odložit jako vyřízené, bezpředmětné)
v běžném (tj. v tomto) roce
přídavné jméno adv (adverb)-příslovce
před naším Ietopočtem
ode dne, počátek platnosti rozhodnutí
a. f.
a. i.
aj.
a.m.
a. p.
ap., apod.
Art.
atd.
atp.
a v.
BrE
b.m.
ca.
c. a.
cf., cfr., conf.
Co.
conj
c.p.
c.l.
c.t.
coll.
d.
Dra
Dr.Phil., PhDr.
d.d.d.
d. d.
Deb.
Dr.
JUDr.
anni futuri
ad interim
ante meridiem
anti pacteriti
etc.
Articulus
etc
a vista
British English
beatae memoriae/brevi manu
circa
cum annexis
confer
company
conjunction
ceteribus paribus
cum laude
cum tempore
Collatis
deleatur
Doctor philosophia
dut,dicat,dedicat
de dato
Debet
doctor
doctor utriusque iuris
v příštím roce
předběžně, mezitím, zatím
a jiné
před polednem
v minulém roce
a podobně (ý)
odstavec, oddíl, článek
a tak dále
a tomu podobný
při spatření, při předložení (směnky)
britská angličtina
blahé paměti/krátkou rukou, krátkou cestou, krátce
asi, přibližně
s přílohami, doklady
srovnej (poznámku v literatuře, odkaz)
společnost
předložka
za jinak shodných podmínek
s pochvalou nejvyšší
s časem / s akademickou čtvrthodinou po stanoveném čase
zkontrolováno
budiž vynecháno, škrtnuto
doktoranda
doktor filosofie
dává, věnuje, zasvěcuje
ode dne (vystavení dokladu)
dluží, má dáti, je zavázán
doktor
doktor obojího práva (civilního i kanonického)
MUDr.
MVDr.
RNDr.
RSDr.
DrSc.
THDr.
PhDr.
dř.
e. g.
etc.
ed.
ed.pr.
Em.
fec.
F°r°
F°v°
h. a.
hanl.
medicinae universae doctor
doctor medicinae veterinariae
doctor rerum naturalium
doctor rerum socialium
doctor scientairum
ductor teologiae
doctor philosophiae
hc.
hovor.
h.v.
Honoris causa
hoc vide
Impr.
inv.
i.v.
i.f.
i.m.
imprimatur
Invenit
in voce
ipse fecit
in margina
exempli gratia
et cetera
edidit
edition princeps
Emeritus
fecit
folio recto
folio verso
huius anni
doktor všeobecného lékařství
doktor zvěrolékařství
doktor přírodních věd
doktor společenských věd
doktor věd
doktor bohosloví
doktor filozofie
dříve
například, jako příklad, pro příklad
a tak dále (atd.)
vydal knihu, druhé vydání knihy
první vydání (knihy)
vysloužilý / v důchodu žijící vysokoškolský učitel, hodnostář
vyhotovil, zhotovil, udělal
na přední straně
na opačné straně
tohoto roku
hanlivý výraz
z úcty, čestný, na počest, pro poctu / součást
čestného titulu - např. Dr.hc. (doktorát udělený
na znamení úcty čestný doktor)
hovorový výraz
viz toto, vyhledej toto /knižní odkaz/
k tisku /souhlas autora nebo vydavatele na
obtahu korektury, že sazba má být vytištěna/
vytvořil
v tomto slově
sám vykonal, udělal
na okraji /okrajová poznámka/
id.
I. M.
inf.
Interj
k.s.
kt.
kupř.
lat.
L. S.
la.
L.b.s.
L.S.
m. pr.
n
n.b.
např.
nazv.
neodb.
nik.
num
odb.
o.d.
o.
pag.
p.m.
p. a.
phr v
pl
p. m.
idem
in memoriam
týž, totéž, rovněž
k uctění památky, vzpomínka
infinitiv
interjection
předložka
komanditní společnost
který
kupříkladu
latinský
lectori saltem
pozdravení čtenáři
lege artis
podle předpisu, podle zásad /určitého povolání
Lectori benevolo salutem
laskavému čtenáři pozdravení
Lectori salutem
pozdrav čtenáři
manu propria i pr m. (propria manu) vlastní rukou, vlastnoručně (podpis)
noun
podstatné jméno
nota bene
dobře zaznamenej, dobře si všimni, dávej pozor
například
nazvaný
neodborný
nikoli
number
číslo
odborný
Obiter dictum
mimochodem řečeno
omne
všechno
pagina
strana v knížce
post meridiem
po poledni
pro anno
na rok (účtováno)
phrasal verb
frázové sloveso
plural
množné číslo
plus minus
přibližnč
pod.
popř.
pozd.
p. s.
prep
pron
přen.
pův.
q.a.
Q.B.F.F.F.Q.S.
q.l.
q.p.
q.q.
q.v.
resp.
rr.
s.a.
s.r.o.
sc.
s.t.
scr.
sg
slang.
spr.
srov.
s. v.
tj.
post scriptum
preposition
pronoun
quod attestor
quod bonum faustum felix
fortunatumgue sit
quantum libed
quantum placed
qualitate qua
quantum vis
responde
reservantis reservandis
syne anno
scilicet
sine tempore/salvo titulo
scriptist
singular
sub voce
podobný
popřípadě
později, pozdější
po napsání, dodatek
předložka
zájmeno
přeneseně
původní (ě)
což dosvědčuji
budiž to dobré, blažené, šťastné a příznivé
kolik je libo
kolik si žádáš
odpověz, dej odpověď
s výhradou toho, co je třeba vyhradit
bez udání roku
společnost s ručením omezeným
rozumí se, přirozeně, totiž, samozřejmě, pravda
bez akademické čtvrthodiny, tj. v přesně určené
době/s výhradou správného titulu
napsal
jednotné číslo
slangový výraz
správný (ě)
srovnej
pod heslem, slovem (ve slovníku)
to jest
T. P.
t.p.
tit.
tzv.
u. i.
urč.
úř.
v c.
v.
v.g.
v.s.p.
v
v t.
v. v.
zejm.
zkr.
zn.
zprav.
zř.
zv.
zvl.
titulo pleno
titulo pleno
Titulus
ut infra
vi coactus/verbi causa
vidi
verbi gratia
verbe si placet
verb
vice versa
plným jménem ( i s titulem)
plným jménem, bez újmy na titulu
akademická hodnost, právní důvod, nadpis knihy, článku
tak zvaný
dole, viz. níže (odkaz k dalšímu textu)
určitý
úřední
násilím donucený/například
viděl jsem, souhlasím
například
prosím, obrať /list v knize/
sloveso
viz tam
naopak, obráceně
zejména
zkratka
značka
zpravidla
zřídka
zvaný
zvláště

Podobné dokumenty

Jak psat diplomovou praci

Jak psat diplomovou praci možností co nejčastěji hovořit a přemítat společně s jejím vedoucím. Ne že by tu měl profesor sehrát roli mytického zachránce a zprostředkovatele. Spíše jde o to, že píšeme-li diplomovou práci, je ...

Více

MANUÁL profesionálního pomáhání

MANUÁL profesionálního pomáhání Před časem jsme v  debatě, která probíhala mezi lidmi s  různým typem zdravotního postižení, přišli na to, že pokud si člověk nepomůže sám, většinou to za něj nikdo jiný neudělá. Ano, je to možná p...

Více

ČARODĚJNICKÉ PROCESY A PRÁVO

ČARODĚJNICKÉ PROCESY A PRÁVO součástí Gratiánova dekretu, a tím také Corporis Juris Canonici. Je ovšem třeba zdůraznit, že samotný Canon episcopi o létání čarodějnic sice pojednával, avšak označoval je za ďábelský klam či sen....

Více

Typografické číslo Souvislostí

Typografické číslo Souvislostí nejenom proto, že ho zajímá téma, ale že sám tento fyzický výkon si žádá zklidnění, omezení jiných činností a odevzdání se podvědomým mechanismům. Přitom při čtení knihy čtenář intenduje jednak to,...

Více

stáhni pdf - Skryté zárubně

stáhni pdf - Skryté zárubně elektronika, uzávěry vody, plynu a pod.) nebo jako rámy pro užitečné vestavěné skříně, trezory, šachty, svody prádla a jiné.

Více

1 2/ Písmo (terminologie). Nauka o písmu. Latinka.

1 2/ Písmo (terminologie). Nauka o písmu. Latinka. a různé značky a symboly, prostě kompletní abecedu, jak je k dispozici; 3/ na určitou šířku vysázených několik ukázek sazby reálného textu ze stejného písma, ale v menších velikostech (např. 6,8.10...

Více

Tunel Umiray – Macua, Filipíny – hydrogeologický

Tunel Umiray – Macua, Filipíny – hydrogeologický • Opakované odběry potvrdily, že jednotlivé vzorky podzemních vod definují výrazně odlišná hydrogeochemická prostředí. Například celková mineralizace vody se pohybuje od cca 100 mg/ do 1 000 mg/l. ...

Více

Opravný KIT č.3 pro opravu kabelů PSV,MPSV,MAPSV

Opravný KIT č.3 pro opravu kabelů PSV,MPSV,MAPSV • For MADPSP, and ADPSV cables there is an Aluminium foil and • U kabelů MADPSP, a ADPSV je mezi izolovanými vodiči a opletením mezipl᚝ a Al folie – odizolovat v délce o cca 2 mm kratší než pl᚝...

Více

grafický design a petr babák

grafický design a petr babák Nyní přejděme k jednotlivým aspektům grafického designu. Heslovité dělení je inspirované strukturami knih What is graphic design?6 a What is graphic design for?7. Obě publikace jsou prezentované ja...

Více