zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
MĚsTsKÝÚŘÁD RUDoLFov
odboř \ýíavby t spnir} naj€tku
oZNÁMENÍ
zÁEfutNi ÚzEMNiEo ňjzEM Á Pozv]iM K \ŤŘEJNÉMUÚsTNiMU JEDN]íNi
ví.l'v BUrií.'.m 15.9.1965,Horni
6I'Húry'373 7t Rudo|fď' l R.dmilr BuÍiÁnoÝá.tr...
z4.1970' Eortri 61' EÚry' 373 71 Rudol.ov - AlÓtrp.Di Mgr' Edu'.dcn l(ňkl'you' Jgrcnýnov.
1?dD' 370 01 c6kó BudójoYice (dá|ejen ''ž!doteI.')podali dne 27'2.2009''doí Ó !],díníúumního
Ďáodnull o umlstěnl stavby:
m.li.ného donu na ooDnku porc.č.42l'3l r plrc'č'42l,430 v |.ú. Hůry
Uvedenýmdnem bylo zhájoío územi ítdl,
Měíslď úladRudÓ|fÓv' Ódbď výsblby a spúvy nljelku'jgko stavebniúladpřislušnýpodle s |]]odst' 1
pkm. g) ákona ě' 13]'006 sb'. o úamiú p|ánováni a íavebnim iádu Gbvebni zikon) (dálc jen
'íarcbní zi}on")' oamuje pod|e 37 odí l sbvebního z'lona abájeni úbmnlho řibi a současě
o
nařiaje k pĎjednÁÍi ádoíi rcřejnéúínijédníníspojenés ohledónim na míslěna den
13. kvérna2009 Giř.da) v 9:00 hodiÍ
se schůzkoupÓ^mých do aedmi
mhboíi Měsbkéhoúildu Rudo|tov.
Zivmá sbnoviskÁ dolěenýcll or€ánĎ' námitlf účasbl*úříani a přjpÓnínk} wiejnosti musi bý
uplahěny nejpozději pii wiejném úsbim jeJnóni, jinal 9 knin nepřihlíží'Úěasblci ňzení ÍohÓu
nah|'želdo podklodůÍoáodnulj (Měslský úladRudÓ]fÓÝ. Ódbol výsbvby 3 správl' najellu. úied.i dny:
pÓndélia slředaod 7j3o ll,00aodl2.30'l7,00IDdin)'
Úěafuici jso! ÓpráWěni navňoval dúklzy a dinit jiné nóv y !.'.e|ou dobu tíeni íž do v}dání
ozlDdnutí. Uě!íníci moji práÝo v'áďit v říznl ýé sboýisko' Učáfrici 9 nohou přgd wdánin
mzhodnutív'jádiil k podk| ún @zhodnúi' popřÍpaděnavrhroul jgjich doplíěni'
Žadďel ajisú aby infomme ojeho zÁměruo o ton, Že po'lal ádoí o ÝydÁíi úafuíhÓ fuáodnuti. by|!
beÚdkladně P.té' co bylo nařizmo veiejnéústníjednáni'lYvěšenaía mktě učené'níaÝebnim úiaden
nobo na vhod'én veřejně přííÚpnéh mislě U sbvby nebo Pozemk'! ru nichžse má áměr us*uteěnil' a
to do doby veígjného
ústiho jednfui.
zúčsiníli * vgřgjného'jst'ího jednáni vlÉ osob z řad leře,jnÓsi d foohlGli by lo véstke zmařeni úče|u
vetejnéhoúfulho jednáni' ao|i si spoleónénomooněncq
K ávúýn
ŠfuÓviskůma ními*ón k věen, o |1orÍn byb Mhodnulo pň Vydáníú*mího nebo
regulďniho p|ánq se nepňhÍži'Uřlsbík říŽmíve syich nímilkÁch uvede stuleÓnoíi' k!á' atláda,ji
jeho poskveníj'lo úě6lnfto říatrI' a důvodypodání náĎne! k nánitkám' l1erénesp|ňuji uv.d.né
Po!ěiený zmésbmď silvebniho úřldu je podle Šl72 odst' l svebníhÓ Zákona opnávněnPii p|něni
úkolůvsfopÓl.l na cizi pÓ-núy' sbvby a do íowb s vě'lomim jejich vlashlků při zjiďoýini sllw
slavby l p.zemk! lobo opalřovÁnídúku[ a dálšÍchpÓdkládl] pr 'adóni spnívnihoroáodnuli ngbo
sbwbní úiadnůŽepodle$ l73 odí, l stlvcbnftÓ ákona u|ožitpoiádkoloupokufudo 50 oooKr: tonu,
tdo z\abif, /působ€ . 7e4e poíuo ! l 7en|.nebop|'rn' u|oů pod'. t |-2 od. su\eb' jo
do-'
l|Ť' Že áe'o'ňuje Ópn\nen. .ted'' o{be neb. o$be i p.'^úe .JUp m $ j po7emetn.bÓ
Nschá |i 9 něk6í 2 úě6bikn atupovat, ď.dloŽljeho Zóstupcepj*mnou plnoÚ nÓc,
MĚsTsKÝÚňAD
JoselKopeký
FUDO FOV
wa"
odbol
Toto o'úneď mci býl v}Těi..o po dobu 15 dnú n úř.d.í d6c Mč.tského úř'du Rudolíov
ípopřipadě mdé píi!]u..rýcbobRDrb di'dů'. výa{.!l |bub ÚliIí d.tr dál|.dliici po dli
qlŤ:i:' |ejm]d vJhlíll1} jc nÓ'm ns|edui'cí p*mvn' deo po pNt.dIim (p'lMcd;) dni
výTěfií |hůD.Po up|'trUtí|h'tty. Ýfltr'ó.ni údrlúmB' b}l v'],bttr.' oeproatoi 'amnr,ptr
Ýp''(' )"o'1
"o."'."".
RŽitko' podphorgjnu.\:teďpofuje v}aěšéni
a sjmuti oznánÚí'
"r.#oloo
373 71 RUoOLFOV
(5)
Útetníciříeni podle$ 85 odsl' 1 slllebníhozikon&(doV|sbicn n(ou,
M$' tduari Krk|a!''JeTn) T\a |.4'l J oo| ťe'LeBUdeJov.g,T|m|nocné')
z'[p\e\á.ds
B u . i á n a a R / d m ' | v B u í á n o \bey. roebm
' Ó r ' o | ' H ú Í rJ.' 1 ' I q u d o ' I o !
H
ob{ Húry,
Na sad*h |'5. ]73 7l Rudo|lov
Účslníkúmií,.ní podle$ s5 Ódd' 2 stavebnlho
zilono s9dmĚuje v9řgjnÓu}')'hlášlou
obécHůŤy,
N! sideÓhl55!Húry'373
7I RudolfoÝ
U}adpÍozásfupován
l slálu ve vě€ch maje|kďýoh'Rašinnonábřeži] 90/42,NovéMěýo. l 23 oo PÍaha
y + . * ) ! | a m | i * | i a l . * h J ' a . B N c . J ! é | 2 , ?J' ' 0 3 0 ( e s l eB . d E o ! . e
r o \ ( " J o E p u b ] | u) r o ' s p ú ' d . | e p | y n'' 'A c e b h e É 2 | <d| . 1 / o a o. e . . e B u o e o . ' J
E o N D n d i b u e3 . ' ' | ' A ' c e F n e u2 ] 5 . b 'ť e ' e B u o é | Ó ' ioc'eJ 7 oa a ť e J e B u d ť
o\i; '
Dotěené
orgóly
M€iýnit něsIa odboro.hrÚy žvohiho pÍostňedj'
nám'PřÚys|a otake II l ' ]7o 92 České
MtsBti:řádRJdoiÍov-*Zios'|o4,aéÝ'iaeelÉinén'.?í.ob€ n
Umoaul'cmdá|Lo9 pn'lup
o b g n i ú } ! dH ů } ' \ a s Ú e h | . l ' J , J ' I R . d o h o ! . s e ' . d o q ' o r y a é ( e n ' d ^ e Ť ] n . i ' ' ! ů j b e m
umožtujicimdálkový piisfop