Informace - Finančního úřadu

Transkript

Informace - Finančního úřadu
FINANČNÍÚŘau v BLANSKU
Srmonrova 7, 67801 BuNsro
INporua,tco x oncnxtzačNiIu zvtĚnÁnn
V
x l.1.2013
soLtvislosti s nabytín účinnostiZákona č' 456/20]l Sb'' cl Finančnísprávě i.cské rcpub|ikr'
(dríle jcn ..zákon o l:inarrčnísprávč..) dochrizí k organi7ačním Znrěnám v českédaňové spťávě.
Jako orgánl'rinančnísprár''v- Čcskérepubliky se ocl 1. ]edna 201] vsouladu se zákonem
o Finančnísprávě zřizuji Cener.álni flnančníieditelst\'í. C)d\'olací Íjnančníředilelst\'í a finaDční
úiady. kleréjsou správními írřadY a organizačníni sloŽkami státtL. a'jako takovó plně převeznrcru
kompetcnce současnésoustavy úZenlnich f.inal1čních orgiinů'
Místně piísluŠnýnsplávnírrr orgánenr \. oblirsti daňové Spťávy pro okres Blansko se stáv/l od
l.1.20]3 Finaučníúřad pro Jihonorar'ský kťaj sc sídlem vBrně. stávajici Finančrríúřad
v Blanskuje transfomoviín na úZemnj ptlco\iŠtčs novým označeníD:
i'
jtrUlU
iU.nl I'rq .iilr,
rnr or r
i\-r's
sl'i [ !.;1r |
;lY il l r.4p'l'lr..Ll t iš L.:\
814]!5
Ll
Z drlrvodu rozsáhlýclr opatiení dochiízi na konci roku ke zněnám v uiednich hodinách
. Pokladny flnančllíchúřadůbudou od ]8.12'20l2 do lj'l.2013 uza\'ien)'. lo Znanená. Že
Llhťadi1 daň \' holovostj m pokladně 1lnančníhoťlŤaduie možnénaposledy ]7.12.20l2'
o V pátck 28.1].2012 a ponděli 3l.12'2012 budou linančníúřady. uzavien'r' s r.í.iinrkou
poda1elct1. kteró bLdorr otevřeny od 8 do l4 hod'
. Od pá1ku 28.12'2012 bude uzavřcn Daňo\'ý portál. nebude ted1' nloŽné -jclro
píostřednictvín] e]ektronick-v 7aslat podári daliovó sprá\.č.
. Attuállri infilrmace ke Zněná ] pii tt.al)sfonnaci územnich finarrčníchorgínLl na olgi]ny
tinančnísprávy jc rložno nalézt na u'cbových stráI .ách 1lL'q. 1..J..
.,, '
'r1p
ÚŘEDNÍ HoDlNY NA FINANČNÍM ÚŘADU v BLANSKU
DATUM
DEN
PoDATELNÁ
POKLADNA
17,00
TJZAVRENA
TJZAVIiENA
UZAVRENA
19.X2.
-)íi l ?
8,00
8,00
8,00
15,00
13,30
( [\i{Ttt\
l'\ ! Eai
2.l'Í2.
l1l
t1
I'Or.lDIt.r
-i !.
!Ž.
s I1{|D.i
2. i.2{}
8,00
8,00 8,00 8,00
15,00
14,00
14,00
17,00
!t RII;l \
l\RTt
l" \ t11
{
ir
V Blansku dne
1-1
2.1
lJZAVŘENA
I]lAvŘl.]NA
L]lAvŘLNA
UZ^vŘEN^
2.2012
Ing. Hana Šcnkýřová, v'r.
ředitelka Finančníhoui.adu v B]ansku
FINANČNi ÚŘao v
678
rr,aNsru
01 Bliursko, Seifertova 7
\
;{cEsKÁ
oANovA
(J
SPRAVA
Číslojednací: I 44l87/12l183olo70400l
Vyřizuje: Ing. Hana šenkýřová
Tel.:
516 487 30r
Datum: 3.12,2012
VáŽená paní. viáŽený pane
dovolte n, , ab1rh Vás inÍbnnovala o Zněnách' ktclé v souvislosti s nab].tim účiruloslizákona č.
456/2011 sb.' o |jinančnísprrivě Českérepub|ir<y. (dále jcn .-ákon o Finirnční správě..) čekaji
daňovou sprá\u od ] . ledna 20l3'
Stávajíci stnrktufa českédďové správy vyplývajícíze zákona č.531/1990 sb', o územních
finančníchorgánech, ve mění pozdějších předpisů, ktelou v současíédobě tvoii Generální
finančníředitelstvi. 8linančních Ťeditclstvi. l99 finančních úřadůa Specializovaný f.inanční
uiad' budc od nového roku na základě zákona o Finančnísprávě významně Ieorganizoviína
a transÍ.ormoviína.
Jako orgriny Finančníspráv-v ČeskércpLrbliky se od i.lcdna 2013 v souladu se 7iíkonem
o Fínančnisprávě Zřirují Generá|ní finančníředitelstvi. odvolací finančníředitelství a finanční
úřady' ktcťéjsou splávnimi úřady a organizačními složkani státu' ajako takové plně pieveznou
kompetence současné soustaly územních l]nančnich orgánů.
Nově vzniklé odvolací filaÍčniieditelství se sídlem vBrně bude iako čistě odvolací
orgi1n
\rykonávat svou působnost pŤo celé územíceské rcpubliky.
Územní působnost a sídlo nově vznil.Jých 14 linančnich uřadů stanoví ziáů(on o ř.inančni správě.
Ze zákona lTplývá, že půjde o Finančni úřad pro h|avní město Prahu, Finančníúřad plo
sticdočeský kraj. Finančníuřad pro Jihočeský kraj, FinančnírÍad pro P|zcňský kraj. Finanční
úřad pro Karlovarský kÍaj. Finančníúřad pro UstecLý km]. finanČníúřad pru LibeŤecký kÉj,
Finančníúřad pro Královébradecký kr4i' FinančnÍutad pro Pardubický kraj' Finančníúřad plo
Kraj Vysočin4 Finančníúiad plo Jihomoravslcý kraj, Finančni úřad pro o|omoucký kraj'
Finančníúřad pro Moravskoslezsky kmj. Finančníúřad plo Zlinský kraj a Specializovaný
finančníúřad se sidlem v Praze.
Nedí|nou součástí každého]inarrčníhoúřadu budorr .ieho územnípracoviště. jejichž sídlo je
stanoveno lYh]áškou č.48/2012 sb. Z pohledu ákona o Finančnísprávě budou íinančníúřad i
jelro územní pracoviště tvořit iedjný spIávní celek. obecněje možno uvést, Že neni ruŠeno Žádné
sídlo uzcmních firrančních orgánů.
Zat1mco finaični úřady budou vykonávat svou působnost na územípříslušnéhovyššího
územníhosamosprávného celku. celorepubliková působnost Specializovaného linančníhouřadu
zůstane beze změny'
Všechny finančníúřady budou od roku 2013 nad rámec kompetencí dnešníchfirrančníchriřadů
vykonávat rovněž kontrolu dotací. finančníkontlolu a budou pověřcny i \.ýběrcm pojistného
a následným převodcm vybraných finančdch prostředků účastníků
důchodového spoření na účty
penzijních společností. Z pověřcní ministcrstva budou moci finančníúřady Ďvněž pře,4(oumávat
lrospodaření fuajů. hlavniho města Prahy' regionálních rad tcgionů soudÍžnosti a lTkonávat
dozor nad přezkoumrivánim hospodařní obcí. dobrovo|ných svazků obcí a městskj,ch částí
hlavního města Prahy.
Specializovaný finalčníúřad bude kromč sriýclr dosavadních pravomocí nově lTkonával
ccnovou kont()lq dozor nad lotc emi a jinými podobnými hrami a kompetcnce spojené
s vcdenim Centrálního regislŤu sE uv' Jako správci smluv mu bude svčřena registrace snluv
účastníků
důchodového spořeni a komunikace s penzijními spolcčnostni.
Realizace výše popsanó tlansfonnace daňové správy si vyžádá rozsIlhlá opalření v oblasti
oťganizační.mateliální' administrativní i personálni' všecbna tato opatře i i rcorgatlizace
samotná jsou pl.ováděny tak. aby uedošIo k omezením ve správě daní a k pouze mi málnimu
omezení dosavadnich sluŽeb běŽně posk}tovaných daňovou spniÝou širokéveřejnosti. Jedná
se o lásledujíci:
l' Poldadny Írnančníchuiadů budou od 18. pÍosince 2012 do 13. ledna 2013 uzavřcny' to
?nafieDá' že uhradit dan v hotovosti na pok]adně fulančního úřadu jc lnoŽ1é naposledy
2.
3'
17. prosince 2012.
v
pátek 28. prosince a pondělí 31. prosince 2012 budou ÍinančníúŤady uzavieny
výjimkou podatelen, které budou otevicny od 8 do 14 hod.
od pátku 28' prosincc 2012 bude uzavřel Daňový poÍtál, nebude tedy moŽné jeho
prostřednictvín] elektronicky zaslat pod{iní daňové splávě.
s
Dovolujeme si dá]e vás upozonlit, ž9 aktuální infomace ke změnárr při tÍansformaci
územníchfinartčnich orgánů na orgány finančni spťáiY je moŽno nalézt na weboYých stránkích
b11tLii
1c d s.
!!!E!.Ž.
s pozdÉvcm
tng. řIana Senkýřová v'r.
Ťedite|ka Finančního úřadu v Blansku
lnformačníleták pro poplatníky daně z nemovitosti
organizace správy daně z nemovitostíod í. |edna 2013
od 1' |edna 2013 spravuje dáň z námovito3tl v če.kérepub|ice 14 íinančn|ch ÚiadÚ s. sid|ém vj€dnouivých kGj3tých
ňěstech a v h|6vnim D.sté Př.ze. spráÝu daně z nemovilosli Vykonávaji na úzémípiiŠ|ušnéhokíaje a h|ávniho mésla P6hy
(dálejeň.piisiuŠnýkraj') prostř€dnictvim sýýrh územnich pr.@višť (dá|ejen.UzP')' U nichž jsou U oŽeny spisy pÓp|atnJkÚ (dá é]en
pÍaco! šié
.BpBvuj|c] UzP.)
ú|adůjsouŽřlzena V obcich Vnich,do koncé roku2012 ri]ě|y sid|o íinančn]úřady
'UŽémnl
ziizené zákonem ě
531/1990 sb o Územníó
'inaněnichlinančniď orgárech ve znéni pozdéišich předpis {dá|e jén
FÚ') Územni
'púWdn.
pra@viŠtě. klelá se nenachézeji V sidle piis|Ušného kraje ]sou íanovena wh|áškoo fulinisterstva nnancič 46/2012
sb
Mistně piislušnýmspřávcem daněznomovilo€tijetenÍnanč.l Úřad viehÓž obvodu územni púsobnosti s€ piedměhé nemovitosh
naďázéli' oaňové povinnoGli k daniz némovitosti za všéchÍrynemovilosÚ pop|a|nika' klcE
náďázeji na územi pňstuŠného
kĎje. jso! solslředény dojednoho daňového spisu pop|alnl|a u|o'eného na ]ednom správ!]icím Ú2P přisluŠnéhonnančni|ro úřad!
e
s|oÚenlslávajiclchdaňovýchpovinnoslídojed.Óhospst]ek]
12013prcVedenoállomatiďyznoc]ÚiednÍ.beznutnosiijakéhoko|]
úkonu pop|a|ni|a Nedocházi |i |édy opÍoti zdéňovacimu období 2o12 ke znéné oko|nosli Íozhodných prc vyměiení dané. nen|
žádný úkon le strany pop|ahi}a so.awj|c U/PleÚóďo pod|elď.olre|o 1i2e popsaré|.o a'qoÍ|ŤL
.úný
Postup stanoÝ.ní sphýujiclhÓ ÚzP prdarnika .!ané z n.nÓvitosti v přÍslušnén kaji:
Má.lipop|atn.k mÉto pobytu / sidlov pňs|uěném ir.ji spravljicim ÚzP je územni pra@vjště v mistě púvod n iho FÚ vlehož
územri pŮsobnoslj só nacházelo síd]o/hísto pobytu pop|al|ika ý rcce 2012
B' Nemáli pop|atnik mbto pobytu / sídlo v přslGném rÉji a m. zdé nemoviťo6t|, které.par|ály .|o obvodu ú4nrni pfuobnoGii
jedinóho původního FU splaÝUjíciň UzP je úzeúflipra.oviŠ|ě v mislě tÓhoio pÚvodnlho FU'
c' Néúá.li pop|atník právnj.ká osob€ .ld|o v přÍs|ušnémkEji á má zde némov|tosti v obÝodu úamílpúsobnosti néko|ika
púÝodnich FU-správuiicim UŽPie Ur&né úemniprá@viště Vsid|e FU')'
o' Nemá'|i pop|at. l tyzic*á oloba ml3to pobytu v přl6|ušném rEii a má zd.
v obvod! úénn|působnct'
něko||ta púvodnich FU, Wcház se z uzemn|pns|Lšnost nemovitÓsiik pÚvodn|m 'émovitosti
FU a spiavui|cl UzP]e uróeno taklo:
|' jé.L] pop|átnikem poué d.ně2 p@émkÓ'je spÍavljidň UzP Určsíé@aňnipÉcovišG ý 3id|é FU'
l|' má |i v k.a! néňovitosti Y obvodu úEnn| púsobnosti vic. pÚvodíich EÚ v kÉji. z |oho stávby má v územni púsobnosti
pouzějédiíéhopŮvodn|ho FU. splavujic]m UzPje Územnlpracovišté ÚÍčenéd|s obvodu územni pú6obnoltl púvodniho
Fu splavuj|cího ltavby'
|l|' má |i n]zné dfulry Btaveb v obvodu územni púsobnosÍ vice púv odílch FU le spÍawl i.i ÚzP d|e pňs|ušnosti pod|e druhu
A.
slalby
1'
H
a nás|edU]lcích pr]oÍit:
-obytný dúB
Má]| FdFn d
obylílych donu v obýodu uze.íiousobaost pouze |eo'ne|o DJvodairo cÚ 9ouvli|c| UzP'e v ň|slě
|ohoto púvodnlho FÚ Má |i'vic€ obýných dornu v uzeÍn.l pugobnogl|v|ce puýod.ch Ft| spravL]]|cjh ÚzPje Určéné
Územri pracÓVišté v sld e FU
l'e
NenáJ|Žadrlob!|]youmáňá
3,
.'
eoel Čiv|FbyuvoovooJ,prr|pl<oo1o.|'Dou'e'eo|1ercoJ!oÓ1|loFL
loŤvLj|.'
UzP je v m Élě tohob pŮvodniho FU Néná |i Žádný obylný dúň a ná vice býú v Územni púsobnost' Vie pt,vodnió Fu'
spÍavujicim UzP jé UÉ.re úzeDni pB@viště v sid|e FU
J-stávbá Dro řodinnou Íekréaci
Nemá.|i žádný obýný dům anibý á mójednu čivie slaveb p.o rodinnou rek.eao v obvodu úzémni púgobnosli poue
jed.ného púvodniho rU spÍavtli{ci UzP Év m|slé loholo pŇodniho FU' Nemá.|i žádný obýný dUň ani byl a má Vie
stav€b pro Íodnnou.ekreacj V územni pÚsobnostiVice púVodilch FU. splávujlc m UzP je Urené ÚŽemni pracov ště
spisy clarnich pop|at.ikú íyz.crých
cob -
sp.avujicím ÚzP
F
Urěenó územf,i pracoviště v 6.d|e FÚ'
Vzn kné'|i pop|atnikovi pov]nnosl pod.t daňové pňznánl k dani z némov losli podáÝá poč|ná]e Íoké.il2013 pÓUze ]ediné
daňové pňŽnánizá všechny s@ neňoúlos|i nácházejici * v pns|Ušrem kÍ4 na spravqiciUzP Podává]ipop|alř'ik pnznánikdei
z néfioýitosli 2a nemovitostina územi přislušného kraje popfoé na ro|. 2013' ur.ise spÉVuji. UzPde vys€ uvedeného postupu
vycházise VšakzéslavL némovitoslik ]' |ednu 2013 á z mlsla pobyt!/sid|a poplahika akluáhlho v den podáni daňového piiznáni.
Je |i poplalnik pouren podal daňoÉ pňŽ.áni ía zdáňolaci obdobi rcku 2012 a pňedď'á.ejíci podává Ě vŽ]dy n6 spravqicim
ÚzP se zoh|édnénjm obvodÚ úzennipÚsobrosti púvodnich FÚ vkmj á lo samostalným daňo!ým pňznánjm 2a každý obvod úzéňni
pusobnosti púvodnIho FÚ'
Pn.hbd UÍěoných územnich pÍacoÝišťv Eldlech finanónich úfudů
platIpropřipády pod bodem c. a bodem D' |'' připádně D'
FjnanÓni úřad pro h|aÝni město Prahu
Finanéni úřad pro sli€dočéský k.a]
Finaněni úřad p.o Jihoceský kraj
FinančniÚiad pro P|Žeňský káj
F naičiiÚřad pro Kaí]oválský kra]
Finanční Úřad oÍo Ustecký kÍai
Finančnl úiad pfu |ibeÍeďý kÉj
Fnančnj Úřad prÓ Kráovéhráde.ký krai
F]nančniúĚád p.o Pardubický kra]
Finančni úiad p.o KEj q/soÚna
Finanění úiad pro Jhomoravský k|aj
F
nančii Úhd pro o|onrouckýkraj
Finančni úňad po MoÍavskosl€2ský
Finančói úřad pro Zinský kÍá]
kÍaj
|t|.'
výše uvedenáho Po€tupu
U,čené Úzéfui pr,@vilté
v
st.nov.ni lPEvui|c|ho ÚzP
,idlé |inanďiho úiad|1:
Územni p.acovišlě pro P|ahu 6
Uzemni pracoýště PÍaha.výÓod'')
Uzemni pÉcovišlév ceskýó BÚdějoÝicich
Úzeňni pÍacovjště Plzeň sevér
Územnj pÍácovišlě V Kar]ových Vaíech
Uzemni oÍacovištév Usti nad Labem
qzemni pía@višlě v L]bércj
UzemnipracoviŠlěv Hradc K.á oVé
Územni pÍacovišlě v Pardubicích
Úzeíni pra@viště v Jih|avě
Úzernni pÍacovišlě Bmo venkov
Ú2emn i prácoviště v o|oí]ouci
Úzefi.i pía@viště ostrává
Územíi pracovrště Vgz lně
t
.) !Íě€né uzémi p@išiě v sidl€ FÚ jé
p.á@višl. v sidb |íáje' u.čÉnépr sp.áw dmé z Émeilo3li ve vybÉíýd1pňpéá*h. q p.o zjedn.dÚšeni
'j2ehni
n.bÓ v nidl. by pÓdÉbnějši
Ý Ób{odu ú4mnipu$bíEl' vié půvóónidh FU v pň.fu.n.fr k€ji
6pÍawdáné u popl.hLku p€miďýtň o$b
3
Ň@fuh'
áoÓ'lŤL9'áfuÉ1'paJ(loÚ7op'op.p.ýry 5lďeMb'b,''elŤéaeú-p'ovc')
"')
LJZP
PÉh. r,yďod
vzn kne v
ňisÉ sÚ&sného pÉ@Višř PÉha'Vých.d Fidáněniho
úiádu V BEídý3e nád L.bém st.iá
Bo*L.ý clMmév.27 PÉhé3)'
schéma postupu stanoYení spravujícího ÚzP poptatníka daně z nemovitostí
v
Pfislušnénkraji
UzP v
v
ňllté púvodn|ho FU'
ieho' obvodu úŘmn|
působío.liby|o
misro pobylu lyz
v
2oí2
'oc
6oby
Má v *bji néňovi|Gri' k!.é
rry|y ý rocé 2012 v obvodÚ
úaún|o|isobnosri iediného
privoanirro rÚ v
*raii-
Máv r.:rji nemovitoíi, tr.ré
Ú2P ý m|sté púýodniho FÚ'
v jehož obvodupÚsobn8ti
by|y st.vby v rocé 2012
býyvroce2012vobvodu
územn. pÚsobnoslj vicé
půvo.lnich FÚ v kBji' z toho
slávbv
|eě
Ú
lédiného
Přodmět dané H - obytný dúm
by|v Íoc6 20l2 v obvodu
Úzénň|
i
i v kBii slaÝby, kt€re byly
územnI p,isobnošti
!j!c
p..o!n€r
jédiňého
Předmětd.ně H nemá' předm.l
.l.ně Ř - by| by| do 31.l2.2012 v
v
Př.dmě! d.íě H án| R Erná'
piedmét dlně J - gt.vba pro
Ú2P Ý mistě pů@dniho FÚ'
obvodu úemni pů3obnÓšti
Iediného púvodnÍhoFÚ v kE,i
rodinnou .ek.éaci byI
v roce 2o12 v obvod! územn|
Máv kEji pouz. poŽéhky'
|déébyly v r6e 2oí2 v
obvo.|Ú úEúnlpůsobnGti
yÍEe púvÓdnich FU v khj|
obvodu úzémn| púsobno.ti by|
přédmétdaně H. obytný dúm
jehož obvo.|u úřmn| pú$bn@(i
by| ďedm& .r.ně R
-
byt
jeho. obvodu úzennl púsobnGt|
př.dmětd.ně J -st.vba pro
rodinnoÚ rckí.a.i v roc.2012
v
by|
Urč€né ÚzP v m|.G sid|ál|nančn|ho
úiadu. vzňik|ého v kEjl podléákona
é.4!6/20,|,t sb., o Finaněni spfáv.
ú2P v ň|3iě púvod.iho FÚ' t iehož obvodÚ úrzomní
púsobno.libylo š|d|o pláv. osoby Ý roce 2012
Máv kBii nénovitosti' které
byly v.oce 2012 v obvodu
úamn| Důsobno.ri iédimho
pLivoanitro rÚ v r.raii-
lEii némov|toíi' n.é
býy v roce 2012 v obvod!
úŽemnI púsobno5tiylsg
Má v
Ú2F Ý mEr} původnlho FÚ' v jéhož obvodu
púsobnosÚ byly v loce 2012 nemovitosti
úÉmni
UrčénéÚzP v m|!t. sid|a fin.nčniho úř.dU'
vznik'ého v kř'ji po.'|é Žákon. é. t56/2011 sb.'

Podobné dokumenty

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Bystřice n.P. a obcí Dolní

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Bystřice n.P. a obcí Dolní . d | e d n ě ' | | é \ o l k d u M é . | l l ' Ú} " d B ' . r i e m d P e | 1 ' l e ' Ť m ' M a ý l J ^ o \ o n Á n e ý i d) '7 . Ďv.nce rdd ť€ . njkjr"m' Vd Vyď'na Ď Í . I n o " d o 5 p d ' 1 | 1...

Více

výnos),cclkeDr 761699

výnos),cclkeDr 761699 Zpráva dozorčilady za rok 20l5, o piezkoumáni iádné účetnízá!ěrk} k 3l,l2,20l5 a návíhu př.dšavcnstva na vypoiádánj hospodúi§kého výs]edku 7n.ok 20l5. sch!á]eni 7plávy pted§tavenšla o podnikalehké ...

Více

rstu vwxyz s{t| }

rstu vwxyz s{t| } XYùdeYf’W ãä2vwghÏÐf’ši ùd9:.DEjY¢£kl.W1m, &! nvopq rst $,,, cuvwvxqyz $,, c{|v}~q r ! u6w. €ã@‚Oƒ„v …†„‡ªa} ~ˆ‰üŠ“G‹ŒOŽv&ˆv‘’“º®! ‡ªaqՔ}t•XˆXYFG³sŒ–v¢—˜Ç MXjY”—¢£.™Œÿ“v=š4v›=š4vœ« bvbŠžºf’š...

Více

Velké novely v daňové správě

Velké novely v daňové správě finančnich orgánů bude nahrazena orgány Finančni spráry, které bude tvořit Generální finančníředitelství, Odvolací íinančníředitelství, 14 finančníchúřadů a Specializovaný finančníúřad. Stávající s...

Více

Veřejná vyhláška FÚ ÚK

Veřejná vyhláška FÚ ÚK Daň z nemovitých věcí se stanovuje za vŠechny nemovité věci poplatníka na územípříslušnéhokraje. Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místnípůsobnosti dvou nebo ...

Více

čunekrv - Řícmanice

čunekrv - Řícmanice obcefucnmjcenasÝénzó.dÁni dne]2.1]'20]5ýydáýáv souladu s D s t á n o v e n i m 0 ] 5 a 6 ] 0 2čz']j 2t 8 1 2 0 0 0 sobo b c i c h ' v p l a t ! é n a ě n i . a Y s o u l a d ! ao 7Íěněněkleích 5 us...

Více

Městský úřad Klecany

Městský úřad Klecany ByLvzjišrěny násl€dujicicllyby!

Více